Sunteți pe pagina 1din 5

Z-angle meter Z-metru/ impedanţmetru prin înscrierea lor într-o ordine de priorităţi pe

zapon lacquer/ varnish lac zapon, lac de nitro- baza corelaţiilor dintre beneficii şi costuri
celuloză întrebuinţat la acoperirea metalelor zero-beat (autom, metr) sincronism; (tele) bătăi
Z-axis modulation modulaţie de luminozitate nule
Z-bar oţel/ fier în Z zero beat indicator wavemeter undametru hete-
Z-bit tăiş de sfredel în formă de Z rodină
z-coordinate cotă, coordonată z zero beat reception recepţie homodină/ cu bătaie
Z-cut crystal cristal cu tăietură/ secţiune pe axa Z nulă
zebra colour tube tub zebră/ de imagine (pentru tv- zero bias polarizare nulă
color) zero-bias junction capacity capacitate a stratului
zebra crossing trecere pentru pietoni de baraj/ a joncţiunii la polarizare nulă (la semi-
zein zeină conductoare)
Zener impedance impedanţă Zener/ de avalanşă zero-bias tube/valve tub (electronic) cu vid pentru
zenithal angle unghi zenital amplificare în clasa B fără negativare pe grilă
zenithal circle cerc zenital zero carrier purtătoare nulă/ suprimată (în teleco-
zenith distance distanţă zenitală municaţii)
zenith of trajectory zenit/ vârf/ punct de vârf al zero check/ control reglare/ control a(l) punctului
traiectoriei; punct culminant al traiectoriei zero; reglare pe zero
zero (z, Z) zero; rădăcină; element neutru (faţă de zero compression/ elimination eliminare/ supri-
adunare); origine; nul; punct/ poziţie zero// a adu- mare a zerourilor nesemnificative (la editarea pe
ce/ a pune la zero; a anula; a regla calculator)
zero-access memory/ storage/ store memorie ra- zero condition stare zero
pidă/ cu acces rapid/ cu timp de aşteptare zero zero conductor conductor de legare la pământ/ la
zero-address instruction instrucţiune fără adresă nul
zero adjuster/ adjusting device dispozitiv de pu- zero cross-over technique tehnică/ principiu de co-
nere/ de aducere la zero mutare/ de întrerupere la tensiune zero
zero adjustment/balancing reglare/ aducere la zero current curent minim; curent nul
zero; echilibrare la zero; reglare a punctului de zero cutout disjunctor/ întrerupător de zero; dis-
zero junctor de tensiune nulă
zero allowance fără toleranţă zero deviation/ drift deplasare/ derivă a punctului
zero axis (flz, mat, TH) axă de coordonate/ neutră; zero
(fîz, geod, metr) linie de bază, poziţie de zero zero divergence field câmp vectorial cu flux con-
zero balance poziţie zero (la aparate de măsurat) servativ/cu divergenţă nulă
zero-base budgeting alocare din buget pornind de zero element element neutru (al unui grup notat
la zero, metodă de protejare a programelor anuale aditiv - în algebră)
zero error/ offset 1556 zigzag rule

zero error/ offset (metr) eroare la valoarea zero a zero-power-factor saturation curve curbă de mag-
mărimii măsurate; (tele) deplasare/ derivă a punc- netizare la sarcină reactivă
tului zero, eroare de zero; întârziere între emisie şi zero-power-lens combination introducere a unei
recepţie (în radiolocaţie) lentile cu putere zero/ nulă
zero error position system sistem fără eroare de zero-power range domeniu de putere zero/ de
poziţie repaus/ de mers în gol
zero fiii umplere cu zerouri (la calculatoare) zero-power resistance rezistenţă la disipaţie (de
zero flag indicator de zero, indicator al valorii con- putere) nulă (la termistoare)
ţinute într-un acumulator de date zero reader (in/) lector zero; (tele) căutător de pistă
zero frequency component componentă de curent de aterizare (în radiolocaţie)
continuu zero reading citire la zero
zero function funcţie (de) zero/ nulă zero resistance rezistenţă a neutrului
zero-gate-voltage current curent la tensiune nulă zero rest mass masă de repaus nulă
de poartă (la semiconductoare) zero-sequence component componentă omopolară
zero-input terminal bornă de ştergere/ de readucere (a unui sistem trifazat nesimetric)
la zero zero set mulţime de măsură nulă
zeroise a aduce la zero; a pune zerouri zero setting (autom, el, tele) poziţionare la punctul
zero lead fir/ conductor neutru zero/ de repaus; (metr) reglare/ punere la zero (a
zero level nivel zero/ de referinţă unui aparat de măsurat)
zero level address adresă imediată/ de nivel zero zero setting device dispozitiv de repunere la zero/
zero-level sensitivity (autom, metr) sensibilitate a de fixare a punctului zero
punctului zero; (tele) sensibilitate de referinţă zero shift deplasare a punctului zero
zero line (fiz, metr) linie de bază, poziţie de zero; zero signal direct anode current curent anodic de
(geod) axă neutră, linie zero; (tele) linie zero a repaus
unei antene în diagrama polară zero stability stabilitate a punctului zero
zero load sarcină nulă zero-state; 0-state stare zero, stare O (la circuite
zero-loss circuit circuit fără pierderi binare)
zero mark (geod) gradaţie zero (la alidadă); (metr) zero subcarrier chromaticity culoare corespunză-
reper zero toare absenţei subpurtătoarei, cromaticitate la sub-
zero marker radiofar de marcare/ radiobaliză Z purtătoare nulă/ zero
zero mass de masă nulă zero-sum game joc cu sumă nulă, joc în care
zero method (autom, fiz) metodă a punctului zero; câştigul unui negociator compensează exact
(metr) metodă de zero pierderea altuia
zero offset control reglaj astatic zero suppress/suppression suprimare/ eliminare a
zero of a polynomial rădăcină a unui polinom zerourilor (la calculatoare)
zero-order reaction reacţie de ordinul zero zero terminal bornă de fir/ de conductor neutru
zero output semnal nul la ieşire zeroth order quantity mărime de ordinul zero
zero passage trecere prin zero zero-type; 0-type tip zero, tip O
zero-phase modulation modulaţie de fază (pentru zero variation (el) deviaţie reziduală a punctului
momentele de trecere prin nul a curentului) zero; (metr) abatere/ derivă a punctului zero
zero phase-sequence relay releu de componentă zero voltage tensiune nulă; componentă omopolară
omopolară a tensiunii
zero point poziţie de zero, punct zero/ neutru/ iniţial zero water level nivel zero al apei
zero-point correction corecţie de zero zero zone fus orar zero; (nov) primul fus orar
zero-point device/ instrument instrument de zero zeta potenţial potenţial zeta/ electrocinetic
zero-point energy energie în punctul de zero ab- Z-fold(ed) paper hârtie continuă pliată în evantai
solut Ziegler catalyst catalizator Ziegler
zero-point entropy entropie în punctul de zero ab- zigzag connection conexiune Z/ în zigzag
solut zigzag folding apparatus aparat de fălţuit în zigzag
zero-point vibrations oscilaţii/ vibraţii de zero zigzag gilled cooler radiator cu lamele de răcire în
zero position poziţie zero/ de repaus zigzag
zero position error eroare proporţională, eroare a zigzag kiln cuptor în zigzag
poziţiei de zero zigzag reflections reflexii ionosferice multiple
zero-power-factor characteristic caracteristică de zigzag route drum cu serpentine/ în zigzag
sarcină în curent reactiv (la maşini sincrone) zigzag rule metru pliant
zigzag twill 1557 zone-position indicator

zigzag twill diagonal frânt (la ţesături) zirconium zirconiu (Zr)


zimate dimetildietilditiocarbamat de zinc (accelera- zirconium carbide carbură de zirconiu
tor) zirconium chloride clorură de zirconiu
zinc zinc (Zn) zirconium fluoride fluorură de zirconiu
zinc blende blends zirconium oxybromide oxibromură de zirconiu
zinc bloom (chim) oxid de zinc; (minr) hidrozincit zirconium refractories refractare zirconice
zinc chloride clorură de zinc zirconyl chloride clorură de zirconil
zinc chloride reclaiming process (procedeu de) re- Z-marker radiofar de marcaj cu radiaţie verticală
generare cu clorură de zinc Z-matrix matrice Z/ de impedanţe
zinc coated sheet tablă zincată Z-meter impedanţmetru
zinc coating zincare, acoperire cu zinc zodiacal light lumină zodiacală (în astronomie)
zinc condenser condensator de zinc zonal zonal; împărţit în zone (în geometrie)
zinc conditioner rezervor de contact la flotaţia zin- zonal aberration aberaţie de zonă
cului zonal harmonic funcţie sferică zonală
zinc crust film/ crustă/ pojghiţă/ peliculă de oxid de zonal martensite martensită zonală
zinc zonal structure structură zonală
zinc (distillation) furnace cuptor de distilat zinc zone (geog, mat) zonă, regiune; domeniu; interval;
zinc (distillation) retort retortă de distilat zinc (inj) poziţie superioară a unei cartele perforate; o
zinc dust praf de zinc parte din memoria internă a unui calculator; grupă
zinc dust distillation distilare cu praf de zinc de caractere
zinc etching gravare chimică a zincului zone axis axă zonală/de zonă
zinc ethide etilzinc zone centre centrală interurbană intermediară; ofi-
zinc formaldehyde sulphoxylate formaldehidsulf- ciu interurban de tranzit (în telefonie)
oxilat de zinc zoned earth (fill) dam baraj de pământ cu zone de
zinc formate formiat de zinc diferite permeabilităţi, baraj de anrocamente
zinc fume vapori/ praf de zinc zone description număr/ cifră de fus orar (se adună
zinc gray (culoare) cenuşiu metalic la ora fusului pentru a obţine ora la Greenwich) (în
zinc impregnation cementare cu zinc navigaţie)
zinc-iron cell element/ pilă Hawkins/ cu zinc şi fier zone fossil fosilă caracteristică
zinc mush crustă solidificată de zinc zone levelling nivelare în zone (la semiconductoare)
zincographer zincograf, lucrător care execută clişee zone marker radiofar de zonă cu fascicul vertical
tipografice de zinc zone metering contorizare pe zone
zincolith litopon (ingredient) zone of acceptance domeniu în care trebuie să se
zinc phosphide fosfură de zinc înscrie sarcinile producătorului pentru ca onorarea
zinc plate tablă de zinc// a zinca,a galvaniza comenzilor să fie posibilă
zinc-plated sheet tablă zincată/ galvanizată zone of action bandă/ zonă de acţiune, plajă de
zinc(-plate) etcher zincograf, lucrător care execută reglaj
clişee tipografice de zinc zone of action of the tool porţiune a suprafeţei de
zinc-plate graining machine maşină de granulat prelucrat supusă acţiunii de aşchiere a cuţitului
plăci de zinc zone of contact suprafaţă de angrenare
zinc plating zincare, galvanizare zone of eddies zonă de vârtejuri (în meteorologie)
zinc potassium iodide tetraiodozincat de potasiu zone of flame zonă a flăcării
zinc rhodanate tiocianat de zinc, rodanurâ de zinc zone of folding zonă de cutare (a straielor)
zinc scum film/ peliculă/ pojghiţă/ crustă de oxid de zone of fracture zonă de rupere/ de fractură
zinc zone of incandescence zonă de incandescenţă
zinc sheet tablă de zinc zone of loss zonă de pierdere a circulaţiei (la sonde
zinc soap săpun de zinc în foraj)
zinc sulphide sulfura de zinc zone of oxidation zona de oxidare (la furnal)
zinc white (chim) alb de zinc; (poligr) alb acope- zone of pressure zonă de compresie/ de presiune
ritor zone of reduction zonă de reducere (la furnal)
zinc yellow galben/ cromat de zinc zone of saturation zonă de saturaţie
zip code număr/ cod poştal zone of silence zonă de tăcere/ moartă/ fără recepţie
zip-fastener; zipper fermoar zone of vorticity zonă de turbulenţă
zircon zircon (mineral) zone-position indicator radiolocator auxiliar cu
zirconia bioxid de zirconiu fascicul mic
zone price plan 1558 zymometer

zone price plan sistem zonal de preţuri zoom camera cameră (de televiziune) având obiec-
zone punch/ punching (inf) perforaţie de zonă, tiv cu distanţă focală variabilă
superperforaţie; (man) delimitare zonală zoom encoder (Z-ENC) codificator al distanţei
zoning (drum) raionare, împărţire în zone; (termo) focale a unui obiectiv
climatizare zonală, zonare zooming (av) şandelă; (inf) efect de lupă; (tele)
zoom (av) şandelă (urcare a avionului pe o pantă transfocator
abruptă cu scădere de viteză); (inf) posibilitate de zoom-in shot imagine cu micşorarea distanţei focale
modificare a dimensiunilor unei imagini fără re- zoom lens lentilă cu focar reglabil, transfocator
definirea parametrilor acesteia; (tele) schimbare ra- zoom up a se ridica brusc (despre preţuri)
pidă de plan/ de orientare a camerei de z-plane plan complex (în analiza matematică)
televiziune// a face efect de transfocator zwitter-ion amfiion, ion amfoter
zoom away/ out a deschide, a mări distanţa focală zymometer aparat de măsurat intensitatea fermen-
(în tv) taţiei
zoom-away/ -out shot imagine cu mărirea distanţei
focale
Abbreviations • Abrevieri

/.., "L Z-matrix


(zero) zero; (zone) zonă (impedance matrix) matrice de impedanje
Z-ENC Z-meter
(zoom encoder) codificator al distanţei focale a (impedance meter) aparat pentru măsurarea impe-
unui obiectiv danţelor, impedanţmetru
ZIP zzz
(zone improvement program) cod poştal (în (zigzag) zigzag
S.U.A.)