P. 1
socializarea

socializarea

|Views: 340|Likes:
Published by Andra Simion

More info:

Published by: Andra Simion on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2014

pdf

text

original

III.

SOCIALIZAREA

Dintre multitudinea determinaţilor umane raţionalitatea şi sociabilitatea par a fi cele mai consistente. Sociabilitatea1, ca (pre)dispoziţie de a trăi în asociere cu semenii reprezintă premisa ce face cu putinţă socializarea. Socializarea reprezintă procesul prin care un copil neajutorat devine treptat o persoană conştientă de sine, integrată în tipul de cultură în care s-a născut2. Prin acest proces individul asocial devine o fiinţă socială integrată colectivităţii prin transmiterea/asimilarea atitudinilor, valorilor, modelelor de comportare specifice grupului sau comunităţii din care face parte3. Definită astfel, socializarea începe o dată cu intrarea individului în societate şi continuă, cu intensităţi diferite, până la ieşirea acestuia din ea. Există mai multe tipuri de socializare: În raport cu timpul:  adaptativă (realizată în interiorul unei colectivităţi căreia îi sunt interiorizate normele)  anticipativă (realizată ca pregătire pentru integrare) În raport cu mediul în care se realizează: primară (în familie) şi secundară (în şcoli şi alte instituţii);asociativă şi instituţională; În raport cu normele interiorizate:  pozitivă (prin interiorizarea valori dezirabile comunitar) şi  negativă (prin interiorizarea unor norme ce ţin de subculturi de tip deviant) Procese corelate cu socializarea: desocializarea şi resocializarea desocializarea este izolarea fizică şi socială a unei persoane, depărtarea ei de contextele sau persoanele care i-au satisfăcut necesităţile de interacţiune; resocializarea – este procesul prin care se abandonează vechile norme şi se învaţă altele noi; uneori pesupune redefinirea radicală a eului; rearanjarea priorităţilor şi a rolurilor; este procesul realizat de instituţii totale (Goffman) mănăstiri, închisori, spitale de boli psihice, unităţi militare. Agenţii socializării: familia; şcoala; grupurile (de apartenenţă, de referinţă, formale, informale), colegii4, vecini, mijloacele de comunicare în masă5, biserica, locul de muncă6, cluburi, organizaţii, etc. „Proces prin care o fiinţă biologică se transformă într-un subiect al unei culturi specifice” (B. Bernstein), socializarea se referă la dobândirea unor capacităţi exprimate prin:

1

Termenul sociabilitate are utilizări diferite în sociologie şi psihologie; dacă în sociologie este utilizat în sensul de mai sus, drept capacitate de a stabili legături sociale, în psihologie (şi psihosociologie) el are sensul de trăsătură a personalităţii de a fi agreabil, prietenos, de a căuta compania celorlalţi, de a fi deschis spre comunicare şi interacţiune cu semenii. Vezi dicţionare citate mai jos. 2 Vezi A. Giddens, Sociologie, trad. R. Săndulescu şi V. Săndulescu, Ed. All, Bucureşti, 2001, pp.33-54: I. Ionescu, D. Stan, Elemente de sociologie, Ed. Universităţii „Al. I. Cuza”, Iaşi, 1999, vol.II, cap. „Ordinea socioumană a vieţii cotidiene şi socializarea”, pp.97-134. 3 Vezi şi definiţia termenului în Dicţionarul de sociologie, Larousse, Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1996, p.248. 4 Colegii oferă o oglindă nedistorsionată de dragoste sau datorie 5 Personajele văzute cu regularitate tind să devină alţii semnificativi. Agresivitatea TV (între 8-16 ani un tânăr vizionează aproximativ 20.000 de crime). Rata criminalităţii creşte direct proporţional cu publicitatea meciului de box (peste 24% în 1083 în perioada meciului Ali-Frezier). Mecanisme de încurajare: - desensibilizare, imitaţia de rol – iniţiere gratuită şi completă în tehnicile violenţei - aparenta aprobare –sugerează că violenţa este una dintre soluţii 6 Persoanele care nu au oportunităţi sau autoritate la locul de muncă sunt mai despotice, autoritare şi alienate decât cele ale căror serviciu le furnizează validarea propriei valori;

abilitate de a exercita adecvat rolurile sociale, conform unor norme şi reguli specifice; - participare în cunoştinţă de cauză la scopurile şi idealurile comunităţii; - dobândirea capacităţii de discernământ, pentru a putea distinge între conduite permise şi prohibite, mijloace legitime şi ilegitime, scopuri dezirabile şi indezirabile social. Conţinutul socializării are o dimensiune: - psihologică – maturizarea tânărului - culturologică – internalizarea normelor şi valorilor sociale - sociologică – deprinderea rolurilor sociale şi elaborarea unor comportamente corespunzătoare. Prin socializare se transmit şi se structurează : - modalităţi de comunicare precum limbajul oral, codurile de comunicare simbolice, expresive (nonverbale) - modele sociale de comportament, pe baza unor norme funcţionale considerate valori într-o anumită cultură: conduite domestice şi roluri ale sexelor, forme de relaţionare interpersonale, întemeiate pe alocare unui status social; - seturi istrumentale: modalităţi de cuoaştere, de învăţare, strategii acţionale, cunoştinţe, abilităţi profesionale - norme de internalitate ( de interpretare a acţiunilor celorlalţi şi a conduitelor personale) şi modelare afectiv-atitudinală a individului. Din perspectivă sistemică putem identifica următoarele structuri societale aflate într-o interacţiune: a) structurile economice, care au ca functii productia si circulatia bunurilor, a serviciilor si fortei de munca, mijlocul de reglementare fiind banul; b) structurile politice, care definesc obiectivele colective si actioneaza pentru indeplinirea lor; instrumentul specific al subsistemului fiind puterea politica institutionalizata (statul) care detine monopolul coercitiei legitime; c) structurile normative, ansamblul de institutii, norme, reguli, legi care au drept functie stabilirea si mentinerea solidaritatii sociale, prin persuasiune sau constrangere; d) structurile de socializare, familie, scoala, asociatii culturale, biserica, partidele, mass-media, care transmit membrilor unei comunitati o anumita cultura, anumite valori culturale, morale, politice, religioase, facand din ele singurele legitime. Dintre aceste structuri socializatoare, familia si scoala joaca rolul fundamental. Întrebarea fundamentală în analiza socializării este: Cum devenim fiinţe umane?, întrebare subsumată alteia, mai generale, Care sunt condiţiile vieţii sociale? Răspunsurile, cu unele accente diferite, converg în analiza rolului eredităţii (naturii) şi al educaţiei (culturii). Animalele aflate la baza inferioară a scării evoluţiei, cum ar fi insectele, sunt capabile să supravieţuiască singure la scurtă vreme după naştere. Pe măsură ce urcăm pe scara evoluţiei, animalele superioare au nevoie de un timp tot mai îndelungat de învăţare. Puii mamiferelor sunt complet neajutoraţi la naştere şi trebuie îngrijiţi de către părinţi. Un copil aparţinând speciei umane nu poate supravieţui neajutorat, cel puţin pe parcursul primilor patru sau cinci ani de viaţă.

Acest proces poate avea o direcţie conformă normelor recunoscute ca dezirabile social. respectiv de caracteristicile socializării.Depăşind extremele interpretative7. cu faze de maximă intensitate urmate de ritmuri mai lente. îşi sfâşia hainele. În cazul acesta. cu ritmuri şi intensităţi variabile. sau o direcţie contrară. Socializarea este un proces progresiv. în vârstă probabilă de unsprezece sau doisprezece ani. Concluzia numeroaselor studii pe această temă este aceea că dezvoltarea fizică şi socială depinde de interacţiunea cu ceilalţi. 8 Copilul sălbatic din Aveyron descoperit în pădurile de lângă satul Saint-Serin din sudul Franţei. B. fapt pentru care aceste etape de vârstă se bucură de o atenţie deosebită din partea analistului. . în timp ce adepţii unui determinism cultural extrem (e. Analizând efectele izolării. o identitate culturală. nu au personalităţi identice. astăzi majoritatea specialiştilor consideră că atât natura. pe 9 ianuarie 1800. nici cu cel al integrării sociale (definit prin apartenenţa şi participarea neimpusa a individului la un set de norme şi atitudini comune grupului). J. nu se putea recunoaşte în oglindă. factor care joacă un rol de element predispozant şi nu determinant. -dobândirea capacităţii de a discerne între conduitele permise/prohibite.g. dragostea8. Importanţa factorului educaţie este relevat de cazurile în care copiii şiau petrecut primii ani ai copilăriei departe de un contact uman normal. Watson) încercau să argumenteze ideea conform căreia comportamentul uman şi identitatea ar putea fi modelate în orice fel am dori. dar uneori conformă cu ale grupului sau subculturii deviante de care aparţine individul. Conţinutul socializării are atât o semnificaţie psihologic (maturizarea) cât şi una culturală (internalizarea normelor şi valorilor) şi sociologică (deprinderea rolurilor sociale şi elaborarea comportamentelor corespunzătoare). nu avea simţul igienei. Datorită acestor trăsături specifice. sau anomaliile cariotipice în criminalitate). -participarea în cunoştinţă de cauză la scopurile şi idealurile societăţii. socializarea nu se identifică cu procesul adaptării sociale (care presupune ajustarea trăsăturilor de personalitate şi a conduitelor la anumite situaţii de interacţiune socială). cercetătorii indică drept primă condiţie a devenirii normale a personalităţii îngrijirea. copiii din orfelinate fiind taraţi fizic şi socio-afectiv. Prin aceste achiziţii tânărul dobândeşte o personalitate individuală şi. mângâierea.g. atenţia. Progresele recente din domeniul biologiei relevă importanţa factorului genetic pentru anumite comportamente (gene implicate în alcoolism. Gemenii univitelini. valorile şi regulile de conduită compatibile cu modelul etic-normativ al societăţii. urla. sociologul. scopuri dezirabile/indezirabile din punct de vedere social. spre deosebire de psiholog. Nu doar conformarea şi adaptarea. vorbim de o socializare negativă. Proces prin care tinerii de la cea mai fragedă vârstă îşi însuşesc normele. părea mai degrabă animal decât om. Mcdougall) încercau să argumenteze ideea conform căreia comportamentul uman este rezultatul instinctelor. cât şi educaţia contribuie la dezvoltarea persoanei. al modelelor de acţiune înnăscute. ci interacţiunea creatoare între individ şi mediu în cursul căruia se schimbă şi individul şi mediul este rezultatul socializării. este interesat de concentratul de viaţă colectivă pe care îl întruchipează un individ la o anumită vârstă. deşi au o moştenire genetică identică. în acelaşi timp. fixate genetic. Copilăria şi adolescenţa prezintă ritmurile cele mai intense. socializarea se referă la dobândirea de către tineri a unor capacităţi de exerciţiu prin: -abilitatea de a exercita în mod adecvat repertoriul rolurilor sociale. mijloace legitime/ilegitime. 7 Instinctiviştii (e. Analizând diferitele etape de vârstă. Mecanismul fundamental al socializării este învăţarea socialã.

considerată baza înclinaţiei noastre agresive. Sinele. din rândul cărora rolul cel mai important revine şcolii. Această lume exterioară este pentru om o realitate socială. lucidă a personalităţii. eu-l are rolul de a media interesele proprii în faţa lumii exterioare. Procesul de socializare a fost studiat dintr-o varietate de puncte de vedere. sau pulsiunile cum le numeşte Freud sunt „eros” sau instinctul vieţii. vecinătăţile. Socializarea primară este urmată de socializarea secundară realizată de instituţii. Alături de şcoală. infailibilitatea şi omnipotenţa pe care mentalitatea puerilă i le atribuie. Postulând primatul inconştientului în viaţa psihică. Astfel.Agenţii sau factorii socializării sunt diverşi. El este hubloul care dă înspre realitate. Freud creează o „nouă rană narcisică” orgoliului fiinţei conştiente. partidele şi organizaţiile politice. Necesităţile umane fundamentale. autoritatea parentală. Din acest moment eul. are de luat în seamă nu numai ameninţările venite din afară. sub efectul înşelător al dependenţei afective originare. Vom examina în cele ce urmează câteva dintre cele mai importante teorii ale socializării. trebuie să-şi croiască o albie. îşi va stabili sediul şi va trona în viitorul adult cu toată omniscienţa.În interacţiune cu lumea exterioară. coerentă. ne va spiona. iar această albie este cea a plăcerii. mass-media. ne va suspecta şi ne va culpabiliza pentru totdeauna. grupul de egali. se transferă chiar în interiorul copilului. Acest supra-eu determină introiecţia imaginii idealizate a părinţilor noştri. care explică nevoia oamenilor de a stabili legături între ei şi de a-şi manifesta afecţiunea şi „thanatos” sau pulsiunea morţii. Acesta este sediul satisfacţiilor şi insatisfacţiilor noastre conştiente. o parte a sinelui se dezvoltă devenind Eu. supraveghindu-ne din interior. Propriul psihanalizei. fixate constituţional şi de capacităţi dobândite. ci şi protestele supraeului. este utilă prezentarea succintă a premiselor teoriei. Perspectiva psihanalitică Pentru a înţelege perspectiva psihanalitică. “înainte de a trece la satisfacerea instinctelor. aproape divină. Acesta se cristalizează până în jurul vârstei de 6 ani şi îşi are originea în interdicţiile preluate din mediul educativ. natura din noi cu pulsiunile ei tăinuite. al interiorizării normativităţii sociale. forţă oarbă care. Ca excrescenţă a sinelui. Această putere. biserica. Supraeul poate fi gândit ca produs al socializării primare a fiinţei umane. de procese primare şi secundare. interiorizate sub formă de cenzuri inconştiente. Achiziţiile acestei perioade sunt decisive condiţionând etapa următoare. prin interiorizare.Pentru psihanalist există în noi ceva mai adânc decât noi. Prima colectivitate integratoare este familia care exercită ceea ce se numeşte socializare primară. Aceste două impulsuri sunt deseori în opoziţie sau complementaritate.Aparatul psihic apare din această perspectivă ca o unitate dinamică de contrarii. iar ca efect al presiunilor acesteia ia naştere o altă entitate psihică numită Supra-eu. diverse alte instituţii contribuie la permanenta socializare a individului pe parcursul diverselor etape de vârstă. instanţă organizată. o a doua natură din noi. drama vieţii noastre jucându-se în lupta acestora. nota ei distinctivă o constituie accentul deosebit pus pe dimensiunea inconştientă a fiinţei noastre. Restricţiile exterioare impuse de părinţi şi alţi agenţi educativi devin. având astfel şi mai multe motive de a se abţine de la . în special a părintelui de acelaşi sex. de structuri inconştiente şi conştiente. de capacităţi moştenite. asemeni unui fluviu.

la vârsta pubertăţii. ceea ce numeşte copilul “bun” sau “rău” este unul şi acelaşi lucru cu “renunţarea la satisfacerea instinctelor.Eul este zona tampon între pulsiunile instinctuale ale sinelui şi exigenţele morale ale supraeului.Supraeul va acţiona ca instanţă de interdicţie pentru pulsiunile sinelui. Ed. dar încărcătură afectivă care îl susţine rămâne şi este deviată prin sublimare. 10 . guvernat de principiul plăcerii care include “procese mai vechi. După această experienţă dezamăgitoare un nou principiu de funcţionare psihică va câştiga supremaţia. „o dorinţă imperioasă care a intrat într-o acută opoziţie cu alte aspiraţii ale individului şi care este incompatibilă cu exigenţele etice şi estetice ale persoanei”. sublimarea uneşte.Fundamentul energiilor pulsionale ale sinelui este libido-ul11. ansamblul tendinţelor spre plăcere în miezul cărora se află instinctul sexual. a purităţii desăvârşite. Sublimările sunt mecanisme de apărare împotriva angoasei. el devine astfel un mijlocitor între natură şi cultură în fiinţa noastră. 1991. Copilăria nu mai este vârsta inocenţei. Tot ceea ce realizează fiecare dintre noi se datorează libidoului sublimat. adică a suferinţei morale. I. pentru psihanalist. principiul realităţii. rădăcina naturală a pulsiunilor instinctuale. Refularea este „o reprezentare ireconciliabilă cu eul”. caracterizate prin procese şi principii psihice diferite: inconştientul. Freud. Moise şi monoteismul. primare. nestăpânit.Funcţional. p. 12 S. sexualitatea propriu-zisă nu mai apare. idem. individul fiinţează simultan în două dimensiuni diferite. reziduurile unei faze de dezvoltare în care ele erau singurele tipuri de procese psihice”. Dacă sublimările sunt ineficiente apar nevrozele. Bucureşti. iar diferenţa dintre acestea şi angoasă este doar de valoare practică. fiind creat ceva nou pentru grup sau în folosul lui. Dacă puseul libidinal suportă interdicţii. Moise şi monoteismul. nesigură şi distructivă în favoarea plăcerii amânate. ci este rezultatul unei metamorfoze complexe şi îndelungate. compensând prin sublimare sau angoasă acele interdicţii ale căror reprezentări sunt reprimate. Fondată în libido. până 9 Sigmund Freud. p. Aceste procese nu caută altceva decât să obţină plăcerea şi să evite neplăcerea. amânare sau deviere a impulsurilor incompatibile cu exigenţele supraeului. efemeră. Un simptom se constituie ca un substitut a ceva ce n-a reuşit să se manifeste în chip conştient. Toate fenomenele care ţin de formarea simptomelor pot fi descrise ca “reîntoarcere a elementelor refulate”12. Copilul aduce pe lume germenii vieţii sexuale care vor străbate succesiv mai multe stadii. terapeutica simptomului nevrotic şi-a îndeplinit sarcina când transferă inconştientul patogenic în conştient. Dinamica personalităţii apare astfel ca rezultanta interacţiunii celor trei instanţe psihice. Individul ajunge treptat să înţeleagă faptul traumatic că satisfacerea deplină şi fără durere a nevoilor sale este imposibilă. proces prin care se obţine o satisfacţie substitutivă prin eliminarea tensiunii acumulate. străină de orice coloratură sexuală. Ştiinţifică. 270. ex-nihilo. termen latinesc ce desemnează etimologic dorinţă. 11 libido. Pentru a nu da naştere unui simptom nevrotic. principiul plăcerii intră în conflict cu mediul natural şi uman.280. prin mecanismul de refulare. cu funcţia de reprimare. în timp ce nevroza izolează. datorită presiunii autorităţii care îl înlocuieşte şi îl continuă pe tată”10. în conformitate cu zona erogenă caracteristică etapei de vârstă. p. la fel de inconştient ca şi acesta. Când societatea şi supraeul iau locul părinţilor.satisfacerea vieţii instinctuale”9. vol. reprezentarea lui este interzisă. procesul refulat trebuie să ajungă la conştiinţă. vizând aspectul social al fenomenului. în Opere. fiind victima refulării. 273. care determină renunţări la satisfacţia imediată.

ca atunci când iubim. Humanitas. autoerotic. La capătul acestei evoluţii. pudoarea. în cursul căreia copilul cunoaşte constrângerile impuse de curăţenie. între autoerotism şi alegerea obiectului exterior Freud intercalează o etapă intermediară. natura lui fiind “polimorf perversă”. pentru ca în a treia fază. la formarea sentimentelor sociale. Conţinutul primar al sexualităţii îl reprezintă “funcţia de obţinere a plăcerii din diferite zone ale corpului”.În tipul primei copilări instinctul sexual nu este încă centrat. Ed. numind acest stadiu narcisism. trad. cel pregenital. copilul desexualizează raporturile cu părinţii săi. prin diversele baraje sexuale (dezgustul. prin intermediul sublimării. Freud. Iubirea şi relaţiile durabile şi responsabile pe care ea le cere este fondată pe o unire a sexualităţii cu afectivitatea ca urmare a unui lung proces de domesticire culturală a sexualităţii. Cristina şi Costin Popescu. pentru a obţine o anumită independenţă în raport cu obiectul iubirii. este preponderent un erotism oral care vizează ca obiect privilegiat sânul mamei. sau pe Dumnezeu. p.41 16 S. din moment ce dezvoltarea pretimpurie a sexualităţii se încheie în jurul vârstei de 5 ani . Ştiinţifică. 1993 14 În Moise şi monoteismul. cu perioade de latenţă (6-13 ani)14 în care energia este. printro deplasare de valoare.15 Ulterior.Sexualitatea infantilă parcurge. în Trei eseuri privind sexualitatea. începerea de două ori consecutiv a vieţii sexuale ar avea de-a face cu procesul de transformare a animalului în om. în al doilea este un autoerotismul zonei anale. Ed. I. aşadar. în mare parte deturnată spre alte scopuri decât cele sexuale contribuind. aspiraţiile morale şi estetice). Simpatia. Cele inhibate ”nu şi-au abandonat scopurile direct sexuale. transformând instinctele sexuale într-un impuls cu scop inhibat. p.la maturizarea deplină a organismului. 1991. Psihanaliza şi copilul. instinctul sexual nu cunoaşte limite. de toaleta anală şi stăpânire de sine. cu maximă înflorire la vârsta de 17-18 ani. în Opere. ele rămân mulţumite cu anumite aproximări de satisfacere” aşa cum este cazul “instinctelor sociale” menţionând aici “relaţiile afective dintre părinţi şi copii. Impulsurile sexuale pot fi deviate în raport cu scopul sau sublimate. tandreţea.233. Cel atins de o nevroză. Ed. 15 Vezi S. vol. şi face posibilă apariţia de noi obiecte în care libidoul se va investi. în viaţă sexuală să devină predominantă zona genitală propriu-zisă în care copilul trăieşte conflictul alegerilor sexuale (complexul lui Oedip13) şi realizează identitatea în diferenţierea sexelor. p. 1991. drumul de la autoerotism la alegerea obiectului exterior. Organizarea narcisiacă nu va dispărea niciodată complet. întrucât tiparele “iubirii contra firii” sunt croite încă din copilărie. în care tendinţele sexuale care erau independente una de cealaltă se reunesc într-una singură şi sunt dirijate spre propriul eu. omul ar putea deriva dintr-o specie de animal care era matur din punct de vedere sexual la vârsta de 5 ani. înainte de a se ajunge la stadiul genital propriu-zis.16 Relaţiile interpersonale de durată de care depinde societatea presupun ca instinctul sexual să fie inhibat în raport cu scopul.urmată de latenţă până la pubertate. În primul stadiu. îşi alege ca obiect. regresive ale acesteia. revine la un stadiu anterior. Freud. el este la început fără obiect. Sexualitatea infantilă. cea genitală. dar sunt oprite de rezistenţe interne pentru a le atinge. 96 . sentimentele de prietenie şi legăturile emoţionale în căsătorie ce aveau originea în atracţia sexuală”. Freud lansează ipoteza că. toate fiinţele umane. Bucureşti. Bucureşti. Cultura 13 Fenomenele reprezentate de complexul lui Oedip sunt considerate de către psihanaliză ca fiind cruciale în istoria dezvoltării individuale şi în etiologia simptomelor fizice funcţionale şi a tulburărilor de comportament. o mică minoritate. Iniţial. Întrucât niciodată nu suntem atât de lipsiţi de protecţie împotriva suferinţei. Măiastra. Totem şi tabu. Vezi în acest sens lucrarea unei fidele psihanalistei franceze Francoise Dolto. prietenia sunt pentru Freud conexate cu sexualitate nefiind altceva decât deviaţii infantile. Din această perspectivă sunt atenuate deosebirile radicale dintre “iubirea firească” şi cea “nefirească”. Bucureşti. regresând spre obiectele parentale.

Noua deschiderea filosofică îi permite să facă trecerea de la o psihanaliză a individului la o psihanaliză a societăţii. se află la rădăcina structurilor socio-culturale. din afirmarea politică. generează conştiinţa vinovăţiei. impun o reanaliză a fundamentelor explicative. obţinând satisfacţii substitutive. “După instituirea clanului fratern. care concordă cu cele două dorinţe reprimate ale complexului lui Oedip. libidoul este canalizat în alte direcţii. Este ceea ce se numeşte “supunere retrospectivă”. îl admirau şi îl iubeau. a îngrădirilor morale şi a religiei. operând cu acelaşi demers de tip “anamnezic”. Freud regăseşte în complexul Oedip începuturile simultane ale religiei. al deplasării acestuia spre cele mai elevate valori. spre populaţiile primitive. p. Tendinţa instinctuală spre regres. (libidinale) şi cele de conservare (ale eului). Eros şi instinctul morţii.19Probabil că în situaţia aceasta a luat naştere matriarhatul. a început dezvoltarea a ceea ce poate fi descrisă ca o lentă 17 18 Freud nu foloseşte termenul Thanatos. societăţii şi artei. din creaţia artistică. Prin deplasarea libidoului se obţine o cantitate de plăcere suficient de mare din munca intelectuală. instincte fundamentale desprinse din trunchiul comun al vieţii instinctuale. ca şi nevoia euristică de a găsi o explicaţie atitudinilor agresive prezente la copii şi a manifestărilor sado-masochiste. dar. p. respectiv compulsiunea de repetiţie irepresibilă. Thanatos17. Freud.149. prin care fiii îşi urau tatăl care stătea în calea nevoilor lor de putere şi a pretenţiilor sexuale. în stadiul final ea se centrează pe conflictul dintre instinctul vieţii. ceea ce tatăl le interzicea odinioară. în domenii care nu mai corespund principiului plăcerii. spre procese secundare. dar au devenit rivali de îndată ce şi-au omorât tatăl şi s-au aflat înaintea femeilor. Fraţii erau uniţi împotriva duşmanului comun. fiii îşi refuză acum. exogamiei şi totemismului. Prin “aplicarea metodei psihanalitice la faptele oferite de psihologia popoarelor”18. O entropie secretă roade subteran existenţa noastră. moralei. Singura cale pentru a nu ruina noua organizare a fost instituirea interdicţiei incestului prin care renunţau la posesiunea femeilor râvnite. Dacă în stadiul iniţial al dezvoltării sale. instinctele fiind o manifestare a tendinţei de reproducere a ceea ce a fost. a matriarhatului. adică la scopul principal pentru care îşi uciseră tatăl. întorcându-se spre copilăria umanităţii. şi în ultimă instanţă a stării anorganice este condensată în formula „ţinta vieţii este moartea”. ci principiului realităţii. teoria psihanalitică se centrează pe antagonismul dintre instinctele sexuale.întreagă este privită ca rezultat al sublimării instinctului sexual. În consecinţă.Fiinţa vie aspiră inconştient să regăsească starea originară lipsită de tensiune. Prin actul consumării corpului tatălui. Aceste nevoi euristice îl determină pe Freud să introducă un instinct al morţii. Această conştiinţă a culpabilităţii fiului ar fi generat două tabu-uri fundamentale ale totemismului. spre restabilirea stadiilor anterioare.29. În loc de a-şi cheltui energia în modul care-i este propriu. în acelaşi timp. 19 ibidem. fraţii paricizi realizau o identificare cu puterea tatălui. . O astfel de analiză este anunţată încă din 1913. Totem şi tabu. Procrearea spirituală este la fel de mult munca erosului ca şi cea corporală. act aflat la începutul organizării sociale. adică acel amestec de iubire şi ură. S. Dificultăţile cu care se confruntă teoria sa în tratamentul bolilor mentale legate de război. Principiul plăcerii care guvernează logica inconştientă apare ca fiind insuficient pentru a explica repetarea obsesivă a scenelor care au provocat tulburările traumatizaţilor de război. omorul şi incestul. Ambivalenţa afectivă în raport cu tatăl. în studiile reunite sub titlul “Totem şi tabu”. Această ambivalenţa a complexului patern.

sub forma împărtăşaniei. obiectul său sexual.24 Ca urmare a ostilităţii primare. suprimând celula germinativă a civilizaţiei. pe de altă parte. Totem şi tabu. Freud. aceasta din urmă cerând ca nici bărbatul să nu fie privat de femeie. Heine: “desigur că trebuie să le iertăm duşmanilor noştri.333. nici femeia să nu fie privată de acea parte provenită din ea însăşi. poate cu excepţia unui singur sentiment: acela al mamei pentru copilul ei de parte bărbătească.reîntoarcere a elementelor refulate”20. p. acordând vieţii sexuale absoluta libertate este de presupus că agresivitatea ar urma pretutindeni natura umană.161.” Omul nu este făptura blajină. în al doilea rând. Freud îl citează pe H. ci este consubstanţială omului. ci şi în religia lui Mitra şi în creştinism. p. religia pe conştiinţa vinovăţiei şi pe căinţa subsecventă. Această agresivitate nu este fructul proprietăţii private. Societatea se bazează acum pe complicitatea la o crimă săvârşită în comun. creată de necesitatea exterioară şi. O va face abia în Dincolo de principiul plăcerii prin introducerea instinctului morţii şi o va dezvolta într-o sinteză de psihanaliză socială în eseul Angoasă în civilizaţie. iar pentru izbăvire este necesară sacrificarea unuia dintre fii. iar pentru a marca această substituire este reînviat vechiul prânz totemic. de aici restricţii ale vieţii sexuale şi idealul iubirii aproapelui. Freud. prin care fraţii reuniţi gustă din carnea şi sângele fiului. 284. Freud. pe de o parte. S. devenind el însuşi divinitate alături de tată. Freud. crede Freud. Moise şi monoteismul. Dacă am desfiinţa şi acest din urmă privilegiu. Totem şi tabu. întemeiat pe legăturile de sânge. p. el este tentat să-şi satisfacă trebuinţa de agresiune pe seama aproapelui. o fiinţă care include în datele sale instinctuale o puternică înclinaţie spre agresiune. Freud nu are iluzii de tip socialist. spre a se sacrifica şi identifica cu el.Eros şi Ananke sunt părinţii civilizaţiei umane: “viaţa în comun a oamenilor avea ca fundament mai întâi constrângerea la muncă. morala pe necesităţile acestei societăţi. p. în Opere.153. Hoarda paternă a fost înlocuită cu clanul fratern. De ce război ?. cum vom vedea la freudo-marxişti: dacă am desfiinţa proprietatea individuală asupra bunurilor ar rămâne privilegiul sexual de unde emană obligatoriu cea mai violentă gelozie şi ostilitatea cea mai vie. 216 . p. 23 S. De aici acea mobilizare de metode care îi incită pe oameni la identificări şi la relaţii de iubire inhibate în ceea ce priveşte scopul. Prin aceasta fiul îşi realizează şi aspiraţia sa împotriva tatălui. familia. care era copilul. Ceea ce se poate spera este doar devierea instinctelor agresive pentru a nu-şi găsi 20 21 S. puterea dragostei. În mitul creştin.22 Această formă a conştiinţei vinovate. 22 S. Speranţa bolşevicilor de a face să dispară agresivitatea prin garantarea trebuinţelor materiale şi egalitatea membrilor comunităţii îi apare ca fiind iluzorie25. vol IV. Religia tatălui este substituită de religia fiului. ci mai curând homini lupus.”23În ceea ce priveşte iubirea aproapelui sau duşmanului. şi pe trebuinţa de ispăşire generată de conştiinţa vinovăţiei.21 Această schemă este regăsită nu doar în religiile totemice. nu s-a stins nici la oamenii de astăzi. dar nu înainte de a-i vedea spânzuraţi. 25 S. 323 24 ibidem. în marginea căruia ne situăm observaţiile ce vor urma. păcatul originar este rezultatul unei ofense aduse Tatălui-Dumnezeu. Freud. constituie sedimentul care se depune în toate sentimentele de afecţiune sau de iubire care îi unesc pe oameni. p. În „Totem şi tabu” nu putea încă explica satisfăcător această ambivalenţă afectivă a atitudinii faţă de tată. Angoasă în civilizaţie. societatea – mereu ameninţată cu ruina – limitează agresivitatea cu ajutorul reacţiilor psihice de ordin cultural.

Sadismul şi masochismul sunt manifestări puternic colorate erotic ale instinctului de distrugere. va manifesta la adresa eu-lui aceeaşi agresivitate severă pe care eu-lui i-ar fi plăcut să o vadă satisfăcută împotriva unor indivizi străini. Freud va conchide: “Agresivitatea constituie o dispoziţie instinctivă primitivă şi autonomă a fiinţei umane …pentru civilizaţie ea constituie obstacolul cel mai redutabil. interiorizată.”28 Civilizaţia este opera Erosului care tinde să unească indivizii izolaţi în familii. singura condiţie fiind ca alţii să rămână în afară spre a primi lovituri: spaniolii şi portughezii. Devenire. a slujit. naţiuni. umanitate. La ce mijloace recurge civilizaţia pentru a inhiba agresiunea? Istoria individului ne poate ajuta. 28 ibidem. instinctul morţii este un reziduu.exprimarea în război. agresivitatea este un dat. Cele două specii de instincte formează împreună diverse aliaje. popoare. p. în intimitatea fiinţei vii. Thanatos lucrează pe tăcute.” Civilizaţia domină agresivitatea individului punându-l sub supraveghere prin intermediul unei instanţe din el însuşi. Evoluţia civilizaţiei se explică prin această luptă între Eros şi Thanatos. nici nu mai e nevoie ca răul să fie comis. 26 27 ibidem. tinzând să desfacă aceste unităţi şi să le readucă la starea lor cu totul primitivă. iar acţiunea lor conjugată sau antagonică permite explicarea fenomenelor vieţii. “asemeni unei garnizoane instalate într-un oraş cucerit”. p. a făcut din iubirea universală de oameni substanţa creştinismului. Avantajele muncii în comun. la disoluţia acesteia. din acest punct de vedere. este suficientă ispita. “Alături de instinctul care tinde să conserve substanţa vie şi să o reunească în unităţi mereu mai mari. …Independent de instinctul erotic. Agresivitatea este introiectată. consecinţa a fost intoleranţa faţă de neconvertiţi. O dată cu interiorizarea autorităţii prin instaurarea supraeului. între instinctul vieţii şi instinctul distrugerii. În consecinţă.336. Freud îi opune Eros. Ea este descendenta şi reprezentanta principală a instinctului morţii cu care Erosul îşi împarte dominaţia lumii. comunităţi vecine şi chiar înrudite se ridiculizează reciproc ca urmare a acestui “narcisismul al micilor deosebiri”26 Este o modalitate comodă şi relativ inofensivă de satisfacere a înclinaţiei spre agresiune. trebuie să existe un altul opus.Două sunt sursele sentimentului de culpabilitate: angoasa în faţa autorităţii şi angoasa în faţa supraeului. 342.29 Sentimentul de culpabilitate nu este decât angoasă determinată de pierderea iubirii. civilizaţia popoarelor care l-au găzduit. 29 ibidem. p. . 339. returnată împotriva propriului eu o dată cu supraeul. fără uniunea libidinală nu ar da coeziunea dorită. adică la starea organică. Conştiinţa morală. ibidem. dată fiind diseminarea sa peste tot. Când apostolul Pavel. cu demnitate. Poporul evreu. unde locul părinţilor este luat de către societate în întregul ei.344. Triadei hegeliene Fiinţă. Ei nu-şi pot permite să satisfacă răul susceptibil de a le procura plăcere decât dacă sunt siguri că autoritatea nu va afla nimic despre aceasta. dar nici la adult. Numai teama de a fi descoperiţi determină angoasa lor.p. englezii şi scoţienii. Nefiinţă. “Tensiunea care ia naştere între supraeul sever şi eul pe care l-a supus o numim sentiment de culpabilitate şi se manifestă sub forma nevoii de a fi pedepsit. triburi. ne supunem din nou părinţilor reprezentaţi de supraeu.Este posibil să uneşti o masă de oameni prin legăturile iubirii. Pulsiunea agresivă se opune însă acestui program al civilizaţiei. există un instinct al morţii.”27 În timp ce Erosul este zgomotos. germanii de Nord şi de Sud. Ameninţaţi cu retragerea iubirii. dirijat spre exterior sau interior. Deseori. Thanatos şi civilizaţie. doar “ghicit în spatele manifestărilor erotice”. La copil nu poate fi altceva. care acţionează la fel de tenace.

Sentimentului de culpabilitate este provenit din complexul lui Oedip şi dobândit cu prilejul uciderii tatălui de către fraţii coalizaţi împotriva lui. O dată potolită ura prin agresiune. Conştiinţa îşi are originea în reprimarea unei agresiuni şi este întărită ulterior prin noi reprimări similare. în consecinţă.Împiedecarea satisfacţiei erotice antrenează o anumită agresivitate împotriva persoanei care împiedică această satisfacere şi trebuie ca. crede Freud este inaplicabil. agresivitatea se va returna spre interior. copilul îşi formează un supraeu foarte sever. starea de tensiune proprie sentimentului de culpabilitate. Ea urmăreşte să înlăture obstacolul în faţa civilizaţiei reprezentat de înclinaţia constitutivă spre agresiune a fiinţei umane faţă de semenul ei. a luptei veşnice dintre Eros şi Thanatos. un sentiment de vinovăţie. căreia i-a preluat funcţiile şi în parte a înlocuit-o. agresiunea se va îndrepta către exterior. La origine. O dată reprimată şi transferată asupra supraeului. În cazul angoasei în faţa supraeului renunţarea nu este de mare folos. În cazul unui tată slab şi indulgent.”Civilizaţia este calea indispensabilă de evoluţie de la familie la umanitate. ca o consecinţă a conflictului ambivalent cu care ne naştem şi a eternei gâlcevi între iubire şi dorinţa de moarte”31 Progresul civilizaţiei trebuie plătit printr-o pierdere a fericirii. va lua naştere. de aici şi comandamentul supraeului comunităţii civilizate: iubeşte-ţi aproapele ca pe tine însuţi. De acum.347. a generat supraeul prin identificare cu tatăl. şi comunitatea dezvoltă un supraeu rezumat în termenul de etică. care vizează să-i unească pe oameni într-o masă menţinută ca atare prin legături strânse. Civilizaţia ascultă de un puseu erotic intern. agresivitatea se transformă ea însăşi în sentiment de culpabilitate. ea nu poate ajunge aici decât printr-un singur mijloc. această agresivitate să fie reprimată. Educaţia păcătuieşte prin ignorarea agresivităţii la care copiii sunt destinaţi să-i facă faţă. şi la nivel de civilizaţie. Acest comandament. i-a delegat dreptul şi puterea pe care le deţinea acesta de a pedepsi într-un fel actul de agresiune săvârşit. Cum procesul de civilizaţie este o abstracţie de ordin superior faţă de dezvoltarea individului. întărind tot mai mult sentimentul de culpabilitate…. La copilul abandonat. a reapărut remuşcarea legată de crimă. schimbându-se doar o “calamitatea exterioară ameninţătoare – pierderea iubirii din partea autorităţii exterioare şi pedeapsa primită de la aceasta – pe o calamitatea interioară continuă” 30. Chestiunea îi pare lui Freud de o claritate perfectă: participarea iubirii la naşterea conştiinţei morale şi inevitabilitatea sentimentului de culpabilitate. fiind expresia conflictului de ambivalenţă. renunţarea nu este decât consecinţa angoasei inspirate de autoritatea exterioară: renunţăm pentru a nu pierde iubirea din partea ei. p. la rândul ei.Conştiinţa morală prelungeşte autoritatea exterioară. Remuşcarea este consecinţa ambivalenţei absolut primordiale a sentimentelor faţă de tată: fiii îl urau dar îl şi iubeau. căci o 30 31 ibidem. . această întărire fiind în cazul acesta indisolubil legată de cursul ei. în ambele cazuri sentimentul de vinovăţie este necesar. În pofida renunţării. Experienţa iubirii face ca agresiunea să fie returnată spre interior. deoarece dorinţa persistă şi nu poate fi disimulată faţă de supraeu. Această schemă interpretativă este valabilă şi la nivel de individ. Faptul de a ucide tatăl sau de a se abţine nu este decisiv. fiind transferată asupra eului. conflict izbucnit când oamenilor li s-a impus sarcina de a trăi în comun. orice funcţie a agresivităţii pe care noi ne abţinem să o satisfacem este reluată de supraeu care accentuează propria sa agresivitate contra eu-lui. Renunţarea nu mai e recompensată prin asigurarea păstrării iubirii.

sau nou-venit.36 termenul de socializare desemna totalitatea influenţelor pe care societatea le exercită asupra individului pentru a-l integra funcţional în substanţa sa. un dat. p. ci numai prin constrângeri. Colectivitatea. Încă din primele zile de viaţă. lumea modernă se caracterizează prin eterogenitate şi solidaritate organică şi realizează un grad de integrare mult mai redus. omul social. ci şi conceptele nu pot fi smulse fără pericol din sfera în care au luat naştere şi sau dezvoltat. Educaţia şcolară este astăzi mult mai importantă decât în timpurile de altă dată. Efortul educativ este orientat către a impune individului moduri de a vedea. rom. conchide Freud. Despre sinucidere. trad. Bucureşti. analiza privilegind acest aspect funcţional. prin care se creează un om nou. fondator al sociologiei franceze. considera sociologul. P. obedienţă. 35 Emile Durkheim (1858-1917). convenienţele. rom. ce se impune constrângător oricărui nou-născut. Dacă în timp constrângerea se relaxează sau chiar încetează. să doarmă la ore regulate. Personalitatea umana se dezvoltă în continuarea unor premise ereditare pe care natura le fixează în codul genetic al individului. Socializarea este o experienţă în cursul căreia are loc un proces de interiorizare (încorporare) a conştiinţei colective în conştiinţa individuală. Bucureşti. “avem motive să aşteptăm ca una dintre cele două <<puteri cosmice>>. mai târziu îl constrâng să ţină cont de celălalt. Totuşi. (1897). este educaţia. 1974. (1895). prin interiorizarea constrângerilor exterioare. va conchide sociologul francez. Didactică şi Pedagogică. educaţia familială era suficientă. exterioară. “Cât timp virtutea nu va fi recompensată aici pe pământ. 1995 . 1993. să respecte uzanţele. permiţând individului o mare libertate de mişcare. Formele elementare ale vieţii religioase (1912). sunt convins că etica va predica în deşert.. Ed. 363.”34 Şi aceasta întrucât „ne putem aştepta ca într-o zi cineva să cuteze să întreprindă în acest sens patologia comunităţii civilizate. 34 Ibidem. fondate pe solidaritate mecanică37.Evolu\ia pedagogiei în Franţa. este un fapt social. permiţând realizarea naturii umane. Ed. 364. educaţia este echivalentă cu o a doua naştere. *Anticipând evoluţiile ulterioare Freud avertizează asupra faptului că în aplicarea psihanalizei la comunitatea civilizată ar trebui să se procedeze cu multă prudenţă şi “să nu se uite că este vorba doar de analogii şi că. Educaţia are rolul de a orienta şi stimula potenţialul genetic. Erosul etern să facă un efort spre a se afirma în lupta pe care o duce împotriva adversarului să nu mai puţin etern”33. Iaşi. 37 Societăţile primitive se caracterizau prin omogenitate şi solidaritate mecanică fiind atât de puternic integrate încât subordonau total individul. rom. în fine. Termenul care mediază între constrângerea exterioară şi cea interioară. nu numai oamenii. trad. părinţii îl constrâng pe copil să mănânce. în aceste societăţi educaţia în familie era suficientă fiindcă societatea însăşi era o mare familie.inflaţie atât de uriaşă de iubire nu ar putea decât să-i scadă valoarea nu să îndepărteze nevoia. Polirom. trad. 362. să bea. Durkheim Pentru Emile Durkheim35. în 32 33 ibidem. Crearea fiinţei sociale este rezultatul acţiunii educative exercitate de generaţia adultă asupra generaţiei tinere.”32 Ca urmare. În acest context se impune educaţia şcolară cu menirea de a impune ataşamentul faţă de . În consecinţă. calm. p. Institutul European. Dacă în societăţile anterioare. Iaşi. Ştiinţifică. la curăţenie. 36 Funcţionalismul pleacă de la premisa că societatea reprezintă un ansamblu de elemente solidare ale căror funcţii sunt dependente de nevoile întregului. între societate şi individ. Regulile metodei sociologice.” Raportul socializare-educaţie la E. rom. Ibidem. reprezentant al funcţionalismului sociologic. trad. (1938). o realitate constituită. aceasta se întâmplă pentru că ea dă naştere treptat unor obişnuinţe şi trebuinţe interioare. simţi şi acţiona la care individul n-ar fi putut ajunge spontan. umanitatea în întregul ei a devenit nevrotică sub influenţa civilizaţiei însăşi. 1972. să muncească.

un lucru ce se impune exterior şi constrângător individului. ajung să decidă vinovăţia sau nevinovăţia inculpatului. el reproducând toate particularităţile ei. care este tratat ca un simplu receptacol pasiv. Corecţiile necesare vor fi aduse de către reprezentanţii interacţionismului. (Vezi E. stupoare. educaţia familială. sentimente. Iaşi. Perspectiva etnometodologică Elev al lui Parsons. este de a crea în noi un sistem de obişnuinţe. doar în baza „practicilor de simţ comun”. explicabilă istoric. idei ce exprimă grupul din care facem parte. 38 Harold Garfinkel (n. educaţia este liantul între societate şi individ. este analiza exclusivă a factorului de presiune dinspre societate spre individ. neîncredere. prin şcoală copilul devine un bun naţional. Limita sistemului său. Este meritul sociologului francez de a fi subliniat rolul deosebit de important al educaţiei şi. Naşterea noii socioogii îşi are originea în analiza modului în care juraţii americani. de individualizare şi diferenţiere. Conţinutul central este cel moral. prin aceasta individul se înscrie în limitele tipului mediu. al normelor şi datoriei. enervare. etnometodologia. comparabilitatea (relaţia cu alte evenimente). Pentru Durkheim. Experimentele organizate în mediul studenţesc sunt relevante în acest sens: cere studenţilor să joace un joc şi să încalce regulile. în principal. creative. impersonal şi neutru.Scopul educaţiei. invitaţii de a pune capăt jocului. Normele nu apar ca prescripţii. Aspectul particular al educaţiei într-o anume societate este un fapt social. să li se adreseze cu dumneavoastră. de personalizare a individului. Educatorul este redus la condiţia factorului poştal care transmite algoritmul social individului. caracterizată prin solidaritate organică. va reuşi să reducă dezacordul logic inventând justificări raţionale ca suplimente de semnificaţie. Reacţiile celor ale căror aşteptări sunt înşelate: umor.138 şi urm. ameninţări la adresa deviantului etc. sau să se comporte cu părinţii ca şi cum ar fi chiriaşi. vorbesc despre modalitţile în valorile colective. Stănciulescu. cu caracteristicile cele mai frecvente. indivizii aflaţi în interacţiune vor reconstrui sensul activităţii. În momentul în care individul este în contradicţie cu sine. până şi ticurile fizionomice. cu mulţumiri. ataşamentul faţă de valorile colective şi autonomia voinţei ca substrat al moralei societăţii moderne.societatea actuală. care are ca premisă cunoaşterea “de simţ comun” pe baza căreia membri unei colectivităţi găsesc metode adecvate pentru a produce şi recunoaşte lumea lor socială ca lume familiară şi ordonată.). incapabil de discernământ şi decizie. Dacă familia face din copil un bun personal. . Teorii sociologice ale educaţiei. să intre într-un magazin şi să informeze clienţii ca şi cum ar fi vânzător. Eterogenitatea societăţii actuale impune educaţia de tip şcolar. al educaţiei şcolare în dinamica unei societăţi. Polirom. pp. să ceară permisiunea etc. Atunci când situaţia acţională îşi pierde sensul obişnuit. ci ca resurse pentru acţiune. probabilitate (şansa de a se produce). Sunt eludate aspectele active. eficacitatea instrumentală (mijloace şi scopuri) şi necesitatea morală (normele). nu mai este suficientă. textura cauzală (raţiunile explicative). considera Durkheim. Educaţia socializează. încărcată de afectivitate şi particularism. 1996. fără nici o pregătire juridică.1917) este deschizător de drumuri al unui nou curent al sociologiei americane. Şcoala educă spiritul de disciplină. HAROLD GARFINKEL38 dintr-o perspectivă etnometodologică va aborda interpretarea ca activitate publică ce se elaborează prin anumite criterii de normalitate: tipicalitate (ordonarea elementelor în clase). incapabil fiind de a rămâne inert în faţa eşecurilor de comunicare. asigurând interiorizarea comportamentelor fixate ca normale pentru colectivitatea respectivă.

Iaşi. p. La sfârşit. . Omul plural. Raporturile individului cu lumea şi cu semenii sunt ordonate necesităţilor practice de comunicare şi interacţiune. studentul destabilizat. Deconstrucţia postmodernă a atins. numai trei au remarcat falsitatea interviului. Obiectul predilect al analizei nu-l mai constituie de această dată formele instituţionale organizate şi ordinea normativă. „faptele sociale” sunt „realizări practice”. implicit ideea de „normalitate”. medii. 2000. El se află într-o situaţie similară actorului care interpretează o partitură străduindu-se să de-a expresie unui personaj. În acest scop. şi sociologia care a început să se abată de la regula durkheimiană a studierii comportamentelor generale. el valorifică o scenă pentru a convinge publicul de veridicitatea definiţiei situaţiei pe care jocul său o propune. e adevărat. Ceilalţi au reuşit să „normalizeze” situaţiile penibile cu care erau confruntaţi. ci şi eschiva. la cozi. prostie. la petreceri. Premisa de la care pleacă Goffman este aceea că valorile şi normele prind viaţă numai în experienţa zilnică. Modelele de adaptare la reguli includ nu doar conformarea. Socializare în modelul dramaturgic În cadrul pluralismului teoretic contemporan. În a treia oră se propune reascultarea interviului mai cu atenţie şi recomentarea lui. într-un fel de sociologie a circumstanţelor. interesându-se tot mai ades de “minorităţi”. Dintre cei 28 de studenţi. experimentatorul prezintă dosarul şcolar excepţional al tânărului). Individul este de fiecare dată constrâns să formuleze o definiţie a situaţiei şi a sinelui în conformitate cu acea situaţie şi să propună o partitură partenerilor săi într-o manieră suficient de convingătoare pentru a face acea definiţie acceptată. normale. vulgaritate. lipsă de respect şi dezinteres). propune o nouă paradigmă de abordare a fenomenelor sociale valorificând virtuţile comprehensive ale unei simple analogii . cotidiană. mai târziu. contravenţiile scuzabile sau infracţiunile şi violările flagrante. în prima răspund la un chestionar privind competenţele cerute medicului. Garfinkel notează că noile comentarii corectează primele aprecieri şi explică motivele pentru care au fost duşi în eroare. reducând confuzia creată. de cazuri sau indivizi. Erving Goffman (19221982). Experimentatorul citeşte procesul verbal elogios al juriului.Într-un alt experiment ce vizează procesul ”normalizării” morale. sau “socialul în forma lui şifonată”39 în “pliurile” căruia se găseşte concentratul social din individ. iar „obiectivitatea” lor este o problemă practică ce se rezolvă în interacţiune. În timpul audierii studentul este invitat să comenteze interviul. dar experimentatorul dezminte sistematic orice comentariu (de exemplu. în realitate totul fiind 39 B. dezorientat întreabă cum l-au judecat alţii pe candidat. în a doua ascultă un interviu (fals) realizat cu un candidat (care răspunde deplasat. Lahire. Polirom. dacă studentul semnalează prostia candidatului. dovedind ignoranţă.Aceste experimente reliefează modalităţile prin care se construieşte percepţia noastră asupra lumii şi. refuzând continuarea experimentului. la adunări.care individul aflat în situaţia de confuzie pun în practică proceduri de normalizare. cum ar fi interacţiunile faţă în faţă în întâlnirile întâmplătoare. ci reprezentările individuale şi ordinea interacţională a vieţii cotidiene.13. adică de socialul individualizat. Indivizii le respectă sau le încalcă în funcţie de modul în care definesc contextul interacţional în care se desfăşoară interacţiunea lor. Către o sociologie psihologică. Garfinkel propune unui număr de 28 studenţi candidaţi în medicină să participe la un studiu cu tema: de ce interviurile la admitere sunt stresante? Experienţa durează trei ore.lumea ca teatru.

Pentru a-şi păstra faţa. Faţada. între cinism şi sinceritate. înainte-înapoi. evoluând pe scena vieţii nu atât pentru a trăi pentru sine cât pentru a-i convinge pe alţii de veridicitatea realităţii propuse şi compuse în jocul său. Experienţele infantile nu rămân istorii uitate. copii intră prin spate). vârsta. Când între . curată. studentul şi conduitele noastre încearcă să se subordoneze acestor modele. o manipulează în interes personal. este un “hombre secreto” care-şi reglează conduita îmbinând şiretenia cu prefăcătoria admisă tacit de toţi. implicit. Altfel se pierde faţa şi personajul este distrus. între mascaradă şi banală iluzie. cinicul. Masca sau faţa este sinele pe care l-am vrea pentru noi. Prin reprezentaţie se înţelege totalitatea activităţilor unei persoane într-o împrejurarea dată. individul trebuie să se supună unor constrângeri şi să protejeze faţa partenerilor. la rândul ei. Realitatea socială este cuprinsă între doi poli. (Pentru a deveni adulţi sociali. ci habitusuri care produc practici actuale. mobilier. Arta conspiraţiei face parte din natura şi specificul interacţiunii umane. Poate face acest lucru prezentându-se în conformitate cu trăsăturile categoriale ale tipului ideal.Atributele pe care se presupune că le are un individ îi definesc identitatea virtuală. spectacular. al conspiratorului intenţionat care conspiră cu toată arta: consensul de faţadă şi asasinatul de culise. vreau-nu-vreau. netedă. expresiile faciale. copii trebuie să înveţe să-şi constituie o faţă socială şi să-şi ascundă spatele.şi.înfăţişarea compusă pentru interpretarea rolului. Ordinea socială este una negociată. Toţi admit tacit să nu fie indiscreţi cu problemele importante pentru celălalt. Culisele ascund elemente intime în neorânduială. actorii procedează practic la o comutare pe o altă schemă de acţiune. sunt profesorul. Tendinţa actorului este de a răspunde aşteptărilor normative ale publicului pe care le estimează pornind de la experienţa reprezentărilor sale anterioare. Omul obişnuit mânuieşte spontan arta camuflării. conştientizând iluzia. Cel sincer este victima iluziei create în jocul social. cel al omului inocent. obiecte şi faţada personală . Prestaţia subiectului în întâlnirile faţă în faţă este analizată în termenii unei reprezentaţii teatrale. reprimându-şi primele impulsuri şi sentimente. Eu. manierele. El nu caută înfăţişările care îl individualizează. transmiţând celorlalţi numai ceea ce aceştia pot accepta. gesturile.interpretare. ci cu categoria generică a actelor sale. De îndată ce se schimbă scena. Faţada este întotdeauna bine decorată. un ciclu de mişcare. Interpretările zilnice devin rutiniere şi aceste rutine sociale compun ordinea şi realitatea vieţilor noastre. partitura sau rutina este modul de acţiune prestabilit pe care fiecare individ îl dezvoltă în cadrul unei reprezentaţii. iar cele pe care le posedă. masca devine o a doua natură. are mai multe componente. statura. identitatea reală. personalul. De aceea adulţii sociali intră prin faţă. în funcţie de strategiile identitare ale fiecărei situaţii.Imaginea omului ca fiinţă socială este imaginea actorului perpetuu. condamnat să confunde realul cu rutina şi cel al omului cinic. Scena se compune din faţadă şi culise. În cele din urmă. spectacol şi gestiune de impresii. dumneavoastră. Sunt actualizate întotdeauna acele părţi ale eului social care corespund exigenţelor întâlnirii. el îşi prezintă doar o viziune idealizată asupra lui şi asupra produselor sale. parte integrantă a personalităţii. cei social neîmpliniţi. prin compunerea unei măşti. cele mai importante fiind decorul ce cuprinde elementele scenice. în care intră sexul. concepţia pe care o avem despre rolul nostru .Actorul va căuta să se exprime astfel încât să lase celorlalţi acel tip de impresie capabilă să provoace în ei răspunsul pe care el doreşte să-l obţină. vestimentaţia. El nu vrea să semene cu cineva anume. ci pe cele care îl apropie de genul proxim. într-o nouă întâlnire faţă în faţă. Orice individ parcurge într-o situaţie nouă. prin reinterpretare şi remodelare. vorbirea.

punctualităţii. fiziologic şi afectiv. La o săptămână copilul priveşte mai des o suprafaţă cu modele decât una fără.copilul părăseşte spaţiul protector al uterului şi intră în spaţiul exterior ameninţător. Apar ca urmare tandreţea şi ruşinea prin sancţiune publică ca premise ale judecăţii morale. El devine un impostor instalat în persoana care nu-i este proprie. Până la o lună capacităţile perceptive sunt reduse. Tendinţele de cosmetizare a realităţii. Se naşte în situaţia această falsa faţadă. instrument de organizare a contactelor sociale primare. De acum începe experienţa timpului Tot acum zâmbetul este adresat cu discernământ. disconfortant. Problema falsei faţade şi a înfăţişărilor multiple priveşte şi societatea întreagă care poate fi marcată de divorţul între fundal şi faţadă. proces care poartă numele de impersonalizare. numai anumitor persoane. Existenţa copilului debutează sub semnul dependenţei totale faţă de adult. 40 Perspectiva cognitivistă acordă importanţă dezvoltării proceselor mentale. ordinii. Apar înceţoşate. când actorul nu este autorizat să joace rolul pe care îl joacă. suficienţa orgolioasă a guvernanţilor care n-au ostenit să vorbească despre succesele lor. care gestionează impresii .La 2-3 ani sursa plăcerii devine regiunea anală . Astfel drapaţi aşteptăm aplauze! Caracteristicile socializării pe diferite etape de vârstă Conform teoriei freudiene . La 14 luni majoritatea copiilor merg singuri. au avut drept consecinţă stigmatizarea. cât şi în cele inter-guvernamentale. distingându-se pe sine ca actor şi membru într-un sistem interactiv. Momentul acesta se produce în jurul vârstei de 2125 de luni când copilul ajunge să se recunoască pe sine. ne apărăm şi ne idealizăm pasiunile. dezvoltarea personalităţii fiind influenţată de experienţa toaletei anale. Această fază se caracterizează prin absenţa diferenţierilor eu-lume. compunem şi jucăm personajele noastre. muşcatul este sursa principală a plăcerii. caracterizat printr-o cunoaştere senzorială a lumii. La patru luni copilul fixează persoana care se mişcă prin cameră. ne încurajăm să fim ceea ce părem a fi şi ne drapăm graţios în mantia rolului nostru inalienabil. Limbajul va fi mediatorul culturii şcolare producând diferenţieri şi chiar handicapuri cu repercusiuni asupra succesului şcolar. Controlul sfincterelor are la Parsons semnificaţia de prim rol autonom al copilului ce permite prima diferenţiere a sinelui ca obiect. Zâmbetul este primul semn al sociabilităţii. Şi totuşi. Ataşamentul faţă de mamă devine puternic după luna a şaptea. Perioada primei copilării40 (0-3 ani) poate fi subîmpărţită în stadiul psiho-sexual oral (0-2 ani) în care gura. Începând cu trei săptămâni este capabil să distingă mama sau îngrijitorul. Sensibilitatea tactilă şi calorică sunt prezente de la naştere.ele distanţa este prea mare. Copiii se nasc cu capacitatea de a realiza anumite distincţii perceptuale şi de a răspunde la anumiţi stimuli. Se acordă importanţă curăţeniei. chiar şi cei născuţi orbi. Toţi copii zâmbesc. Parsons. Rolurile sociale se învaţă în procesul comunicării în care obiceiurile lingvistice ale grupului au o importanţă deosebită pentru evoluţiile ulterioare. persoana respectivă este supusă riscului de a fi discreditată.Reducerea societăţii la un act de spectacol şi a omului la un actor care joacă roluri. gesturi şi cuvinte. Se realizează acum contagiunea afectivă râs-plâns.stadiul anal. prin atingerea şi manipularea obiectelor. stigmatizată. manipulează personaje. Copilul se diferenţiază progresiv de mamă. La 8-9 luni copiii au capacitatea de a căuta obiecte ascunse. după o lună sau şase săptămâni. Cel mai important eveniment socializator al perioadei este achiziţia limbajului. imaginile aflate mai departe de 30 cm. Izolarea este consecinţa stigmatizării.face din sociologie o ştiinţă cinică. . costume.asimilată de T. Perioada cuprinsă între naştere şi 2 ani este numită de Piaget stadiul senzoriomotor. naşterea este un eveniment traumatic şi constituie sursă de anxietate . purtător al genelor culturale. suptul. iar din om o fiinţă amorală. atât în relaţiile interindividuale. zgomotos. prin narcisism primar şi prin dependenţă faţă de mamă.

asumarea altor roluri este aspectul esenţial al acestei faze. Se constituie o conştiinţă morală primară (Supra-Eu în limbaj freudian). trad.Perioada 3-6 ani41 debutează cu prima criză faţă de adult manifestă în dorinţa de a face totul singur. Boudelaire. sursa plăcerii se transferă treptat către regiunea genitală. Cadrele didactice introduc o nouă imagine a adultului. în acre copiii dobândesc stăpânirea limbii. greutate. stadiu pre-operaţional. pregătindu-l pe copil. de a acţiona pe cont propriu. Rezolvarea crizei se realizează prin identificarea cu agresorul. p. dar nu sunt în stare să susţină conversaţii coerente. dezvoltă capacitatea de achiziţie de noi roluri sociale.) Perioada soluţionării complexului Oedip este considerată crucială de către psihanaliză.U. dar. Imaginea parentală interiorizată este contradictorie. Perioada post-oedipiană43 (6-11 ani) este o perioadă de stabilitate sexuală cu achiziţii culturale rezultate din contactul cu alte grupuri decât familia. elevul fiind constrâns să accepte diferenţieri pe axa performanţei şcolare. dar şi să le încalce. provoacă interiorizarea valorilor şi normelor societale. şi ca fiinţe frustrante. în momentul în care învăţăm rolul de sex. vorbirea. fiind egocentrică. loc al satisfacţiilor de multe ori neconştientizate. copilul devenind impulsiv. caracterizat prin stăpânirea noţiunilor abstracte. dar se descoperă străinul intim. părinţii fiind concepuţi deopotrivă ca adulţi generoşi.-P. M. Exaltarea succesului sau a insuccesului poate provoca ruperea punţilor cu familia. 1969. Criza de independenţă este un salt în autonomia comportamentală. ei încarnează raţiunea universală. În cazul copiilor care trăiesc insatisfacţii în familie. excesiv de sensibil. 43 Stadiul operaţiilor concrete (7-10 ani) în perspectiva cognitivă. conservarea invariantului. care minimalizează insecuritatea provocată de presiunea de a învăţa. care acţionează ca un fel de voce interioară a părinţilor. sensul şi scopul lumii” (J. . 45). Femeia învăţător este totuşi percepută ca o qvasi-mamă. în acelaşi timp. sau să conserve invarianţii. tatăl. Aceste noi 41 Piaget proiectează al doilea stadiu între 2-7 ani. Familia este un obiect pierdut şi se constituie o nouă identitate.-P. dragostea rămâne centrată pe mamă. agresive. cu care trebuie să o împartă. La 4 ani egoul se maturizează. Interiorizarea normelor se produce paralel cu accelerarea diferenţierii sexuale şi rapida învăţare a rolului de sex.L. În acest stadiu nu sunt în stare să înţeleagă concepte ca mişcare. mai severă decât cea a părinţilor. E. cu tendinţă de a dramatiza. cu toate tipurile de atitudini asociate. mişcare. Bucureşti. pentru depăşirea limitelor sistemului familiei caracterizat prin particularism şi afectivitate şi intrarea în alte subsisteme sociale.Socializarea secundară. Se produce o înţărcare afectivă faţă de adult şi familie. Dependenţa de instituţia şcolară generează dificultăţi în integrarea socială de după şcoală. ca şi întreaga perspectivă. număr.. viteză. Vechea identitate cu familia se destramă. pregătindu-se noi criterii de evaluare şi clasificare a indivizilor. în care găsesc compensare prin respectul. perfecţi42. Interiorizarea imaginii parentale face ca prezenţa efectivă a părinţilor să nu mai fie necesară pentru respectarea normelor şi consemnelor impuse. Se declanşează criza oedipiană cu rivalitatea faţă de tată. Aceasta îi determină pe copii şi să respecte normele. operarea cu conceptele de cauzalitate. 42 J. caracterizat prin neutralitate afectivă şi universalism. securizanţi. Grupul şcolar. Raportul dependenţă-autonomie evoluează către o rebeliune a copilului împotriva autorităţii parentale sesizabilă mai ales în relaţia tată-fiu. Rolurile sexuale se întreţes cu diferenţieri calitative ale tipurilor de performanţă. Sartre: „Copilul îşi consideră părinţii drept zei. Petrişor. legea. succesul şcolar îi poate face dependenţi de instituţie. Sartre. oferind un mai mare suport emoţional. cauzalitate. şcolară. prin aprecierea profesorilor şi colegilor. asigurând reglarea conduitelor şi o anumită securitate. Actele ca şi judecăţile lor sunt absoluturi. (Discriminările sexuale de mai târziu îşi au o pate din origini aici.

1969. dat fiind că privirea care le fixa nu mai este decât o lumină neînsemnată printre atâtea altele. J. însoţită de un spor mediu în greutate de 5-7 kg. proces ce afectează îndeosebi fetele. Seuil. Tatăl şi mama au descrescut. Ilustrativ este în acest sens studiul asupra mayaşilor şi mestiţilor din peninsula Yucatan. axate aproape exclusiv pe axa performanţei de tip şcolar. p. p. Bourdieu. p. unii răspund că există atât de mulţi oameni care beau bere. Iaşi. Lave. rezultând din atitudinea societăţii faţă de adolescent. Polirom. Or. toate treptele şi ordonanţa însăşi a lucrurilor sunt contestate şi.-P. nejustificabil. Datoriile. Stadiul cuprins între 11-15 ani este cel al operaţiilor formale când copiii sunt capabili de raţionamente abstracte. Pe de o parte se înregistrează o tendinţă seculară de accelerare a maturării pubertate de 2-3 ani faţă de generaţia bunicilor. Este perioada vârstei critice. primarul se înfurie. Sartre. un stadiu la care nu ajung toţi adulţii. În acest moment. E. Nejustificat. 46 J. Petrişor. majestoasele gânduri. nejustificabili şi nejustificaţi. încât nu văd de ce s-ar supăra primarul pe cei doi. Credeţi că primarul se înfurie?”. iată-i pirpirii şi mediocri. marcată de întârzierea instalării caracterelor sexuale secundare la 14 ani la fete şi 15 ani la băieţi. Confuzia identitară este agravată şi de înclinaţia adolescentului spre autochestionare. obligaţiile precise şi limitate au dispărut deodată. trad. Se produce o deplasarea de interes dinspre mediul securizant al familiei spre cel al grupurilor de egali. copilul îşi pierde esenţa şi adevărul. este marcat de o scădere a stimei de sine. Lahire. realizat de D. depinzând în mare măsură de procesele de învăţare exersate în şcoală. Repertoriul dezvoltării pubertare – maturizarea funcţiei reproductive şi dezvoltarea caracterelor sexuale secundare. îşi depăşeşte părinţii cu un cap şi priveşte peste umerii lor. Paris. în societăţile primare ea nu este 44 45 P. Adulţii cu performanţe educative limitate continuă să gândească în termeni concreţi şi să păstreze rămăşiţe ale egocentrismului. depresii. Cole şi C. ceea ce face să apară nelinişti. gândurile confuze care-i păreau altădată reflexele frânte ale realităţii sale metafizice devin dintr-o dată unicul său mod de a exista. (Apud B. respectiv pubertatea precoce. . M.117). decad la rangul de păreri şi dispoziţii. şi pubertatea tardivă. M. iar noile opţiuni sunt încă în faza de tatonare. Către o sociologie psihologică. Referindu-se la adolescenţa lui Boudelaire.1997. şi 10-15 cm.”46 Criza juvenilă are semnificaţii eminamente sociale. a crizei sau revoluţiei adolescenţilor când moştenirea culturală este desacralizată. Pe de altă parte. datorită simţului său critic deosebit de ascuţit. Jean şi José beau multă bere.L. crescând. care reflectau universul. Boudelaire. el face experienţa propriei sale transcendenţe. Debutul adolescenţei. sub 8 ani la fete şi 9-10 ani la băieţi. dispoziţiile vagi.46.-P. care arată că persoanele neşcolarizate rezolvă silogisme făcând apel la informaţii cotidiene şi nu pe baza informaţiilor conţinute în enunţul problemei. La un silogism de tipul: „Dacă Jean şi José beau multă bere. tânărul situându-se într-un vid cultural. cum este considerată perioada pubertară.29 (lucrarea a fost recent tradusă şi în limba română).U.. 2000.9. Totul trebuie luat de la început: el ţâşneşte în singurătate şi neant. Sharp. de tip ipotetico-deductiv. urmată de adolescenţa propriu-zisă (15-18 ani). Pe loc lumea trebuie refăcută. el face brusc experienţa teribilei sale libertăţi. dat fiind că o raţiune divină nu le mai gândeşte. proces care afectează psihic mai ale băieţii. Bucureşti. p. Méditation pascaliennes. riturile. semnificaţii deosebite primesc abaterile individuale în raport cu media. Omul plural. ceea ce a fost important în perioada anterioară nu mai este actual. judecându-i poate.tipuri de diferenţieri. în înălţime. Autoevaluarea nu mai găseşte suport (suntem o naţie de adolescenţi). în spatele lor nu este nimic: depăşindu-şi părinţii. cunoaşte diferenţieri temporale. anxietate. sunt tot mai des criticate astăzi pentru caracterul lor artificial în raport cu viaţa socială. Sartre caracterizează inspirat situaţia oricărui tânăr: „Drama începe – afirma eseistul francez – când copilul. Bourdieu vorbeşte despre “lipsa de gravitaţie socială” a învăţării şcolare care ar fi “liberă de sancţiunea directă a realului”44 Adolescenţa este deschisă de preadolescenţă sau pubertate (11-15 ani)45.

sexuală. O mare eroare este de a-l considera pe adolescentul ce se vrea original ca pe un copil. chiulul. (Tofler) Se manifestă acum tendinţe aparent contradictorii: nevoia de afiliere şi nevoia de intimitate. Profesorul trebuie să practice un stil mai puţin directiv. Identitatea psihosocială. Comportamentul adolescentului trebuie îndrumat spre depăşirea conformismului anost înspre o creativitate în acord cu aspiraţiile individuale şi sociale. nu doar pentru adolescent. fie prin extindere a copilăriei. Originalitatea. Pentru adolescent privirea celuilalt semnificativ are o importanţă capitală fiindcă el este într-o criză identitară. ca o oglindă. se pendulează între originalitate şi conformism. este rezultatul privirii celuilalt semnificativ.sunt copil ! Suspendat între paradisul pierdut al copilăriei şi vârsta adultă refuzată. El se caută fără a se regăsi. eroul. un rol tranzitoriu. actele deviante nu sunt decât manifestări ale creativităţii de protecţie care permit tânărului o anumit identitate şi evitarea rigorilor convenţiei moralei adulte. este însoţită de o autoevaluare şi autoconsiderare . În fapt nare cum să se regăsească fiindcă încă n-a fost. aventuri eliberatoare sau modalităţi de supravieţuire. iar “adolescentul are viitorul în sânge”. ambele producând bulversări. iar cea socială întârzie mult după 18 ani. dar se opun tendinţei de a fi acaparaţi. Criza. De aici prieteniile durabile şi nevoia de a le îndruma cu tact. dar nu de singurătate – stare subiectivă generată de insatisfacţia relaţionării sociale. Descifrarea sensului autentic al moralităţii adolescentine presupune un act hermeneutic. Problema centrală a acestei perioade o constituie concilierea impulsurilor sexuale deosebit de puternice cu modelele de comportament deja instalate în stadiile precedente şi cu sistemul de constrângeri şi presiuni culturale datorate distanţării în timp a maturizării biologice de cea socială. întins pe o perioadă foarte lungă. Această perioadă se caracterizează prin absenţa funcţiei sociale a adolescentului care este doar consumator de buget şi nu producător. Adultul este situat inconştient pe dimensiunea timpului prezent. Uneori. Datorită condiţiilor de nutriţie şi nu numai. Cei apropiaţi.sunt adult! Dependenţa materială generează o altă judecată . tânărul este ezitant. dar şi profesorii trebuie să respecte aceste nevoi. Soluţionarea crizei adolescenţei conduce la maturizarea deplină. maturizarea biologică a coborât la 11 ani. De aici importanţa atitudinii pe care o are profesorul care uneori poate juca rolul celuilalt semnificativ47. . Importantă în constituirea personalităţii este identificarea cu modelul. Se produc acum destructurări şi restructurări. Există la adolescenţi o mare nevoie afectivă. Nu este ci va fi. permiţând integrarea în colectivitatea adultă în care familia de procreare. derutat. cerşetoria pot reprezenta forme de evaziune. conflictul între generaţii este datorat şi situării în timpi psihologici diferiţi.prezentă. sistemul ocupaţional şi comunitatea locală prezintă importanţă deosebită. fie prin coborâre a vârstei adulte. cu ambiguitate de statut social. 47 Oglinda socială acţionează indiferent de vârstă şi poate întinde uneori capcane – vezi situaţia unor forţe politice după trecutele alegeri: aplauzele sociale au determinat o imagine de sine deformată – “chiar suntem cei mai buni dintre pământeni” – iar consecinţele au fost dezastroase pentru acestea. prietenul.Maturizarea biologică. Tânărul este dispus să-l urmeze pe adultul care-l respectă. imaginea de sine. urmarea va fi rezistenţa la actul educaţional şi la comunicare. preţuiţi. Fuga. cu asocierea ideii de responsabilitate libertăţii şi încrederii reciproce. vagabondajul. Mediul social acţionează. Atitudinile sociale tipice ale adulţilor sunt contradictorii. dorinţă de a fi acceptaţi. Este vârsta la care tânărul se află în căutarea identităţii. de stăpânire a codului şi a tehnicilor de decodificare. compus din clipe egale. de radicalism al opiniilor şi va sfârşi prin realizarea unui nou echilibru al personalităţii. pârghie fundamentală în educaţie. se manifestă acut la 14-16 ani prin teribilisme de tot felul. iubiţi. părinţii. El este doar proiect.

Socializarea nu se încheie aici în adolescenţă. căsătoria intervine târziu. Toate aceste fenomene legate de postmodernitate ridică imperativele reinterpretării sarcinilor şcolii. configurarea personalităţii sociale în cadrul căreia motivele interne se împletesc cu cerinţele normative ale mediului social. relaţii profesionale. pe care o parcurg 90% dintre tineri. crize de depăşit. stimă. mediată de simboluri normative. existând tranziţii de realizat. Dar târziul vine ineluctabil. Încă se mai poate lua de la capăt. Criza vârstei de mijloc este generată de sentimentul irosirii şi conştiinţa irepetabilităţii clipei. modelul educativ. numai pentru pereţi. crize prelungite.Integrarea în aceste noi colectivităţi impune interiorizarea de roluri inaccesibile până acum: rolul de soţ. Statisticile franceze indică o perioadă medie de 2 ani până la căsătoria oficială. gradului de organizare şi coeziune. Cu cât părinţii sunt mai prezenţi în viaţa de familie realizând situaţii de comunicare socială şi psihică . cu atât relaţiile se întemeiază pe încredere şi respect. Această conştiinţă poate repune în discuţie întreaga existenţă. tendinţe conflictuale sau frustrante. conduite structurate defectuos. rolul profesional. Practicile de moralizare retorică nu au nici un efect – „predicile morale sunt murale. labile. Majoritatea anomaliilor de socializare provin din absenţa realizării adecvate a funcţiilor familiei.” Stilul despotic al educaţiei generează insecuritate afectivă cu tendinţe spre evaziune. toate aceste aspecte ale vieţii de familie influenţează puternic socializarea morală a tinerilor. Pedagogia conformismului social riscă înscrierea adolescentului mai curând pe panta alunecoasă a devianţei. soţie. Vârsta pensionării răstoarnă canoanele unei existenţe de o viaţă de om. Stilul de educaţie autoritar şi represiv care-şi propune învăţarea necondiţionată a consemnelor şi conformităţii. Valorile şi atitudinile. un gen de „personalitate colectivă”. ca urmare a resimţirii scopului comun ca aspiraţie proprie. Copiii. a cărei armonie sau dizarmonie are rezonanţă în structura personalităţii morală a adolescenţilor. Socializarea facilitează consistenţa unei personalităţi în mediul unei culturi. de enoriaş. comportamente marginale sau deviante. iar sistemul şcolar dobândeşte caracteristicile unui proto-sistem ocupaţional48. rolul de cetăţean. Erorile acestui proces generează formarea unei personalităţi distorsionate. Tânărul are libertatea de a crea legături sexuale sau maritale. iar divorţul relativ repede. climat conjugal. Rezultatele pozitive sunt inserţia eficientă şi activitatea creatoare. acte de violenţă şi agresivitate. în conflict latent cu normele şi valorile sociale.. decât pe cea a integrării şi realizării de sine. când controlul social se transformă în autocontrol. Marea majoritate a copiilor se nasc în afara familiei. Acomodarea la inutilitate şi dispreţul social 48 Dinamica familiei contemporane a surprins sistemul de învăţământ nepregătit. ci se continuă pe întreg parcursul vieţii. relaţii intrafamiliale. Procesul de interiorizare se desfăşoară de această dată cu anticipaţie în colectivităţile ce prefigurează structurile societăţii adulte: cuplurile de adolescenţi funcţionează ca proto-familii de procreare. Uneori alegerile nu sunt dintre cele mai fericite. libertate care implică condamnarea la responsabilitate (Sartre). Integrarea socială presupune o dimensiune creativă şi participativă opusă conformismului obedient. ci şi personalizarea conformităţii. Finalităţile integrării sociale a adolescentului trebuie să ţină seama de specificul personalităţii şi nevoia sa de creativitate şi independenţă normativă pentru a le valorifica într-o direcţie convenabilă aspiraţiilor individuale şi scopurilor comune grupului în care aceştia se integrează. . cu reprimarea oricăror opoziţii prin care tânărul îşi rezervă dreptul la autonomie morală nu are eficienţă. afecţiune. participă la căsătoria părinţilor lor. până nu e prea târziu. Ceea ce se urmăreşte nu este doar învăţarea (asimilarea) unui anumit tip de conformitate. de multe ori.

. O personalitate puternică şi echilibrată a copilului se pare că este rodul acceptării lui necondiţinate de către părinţi. deci structura completă sau incompletă a familiei. (Elisabeth Kübler. 51). Souvenir Press.sentimentul de a fi acceptat ca membru al familiei. Pierderea acceptării de către mamă determină încercări de stabilirea a relaţiei cu alt adult.protecţia împotriva loviturilor din afară . depresia şi. tipul de interacţiune familială şi comportamentul fiecărui membru al familiei contează mai mult decât prezenţa sau absenţa unuia dintre părinţi. 1987. tocmeala.pot fi destul de dureroase. Funcţia fundamentală a familiei este cea de factor al securităţii oferind copilului sentimentul siguranţei care îi permite construcţia personalităţii. o meta-analoză a 50 de studii pubilicate pe această temă evidenţiază că: . etc. în care adulţi respingeau anumite aspecte ale persoalităţii lor. London. Prin socializare individul dobândeşte o anumită siguranţă. Şi mai dureros este orizontul morţii ca punct final al unei existenţei49.Ross. Socializarea primară marchează individul pentru întreaga viaţă. după A. Refritor la relaţia dintre familia dezorganizată şi delincvenţă. Living with Death and Dying.satisfacerea trebuinţelor elementare . determinând sau nu orientarea acestuia spre o carieră delincventă.prevalenţa delincvenţei în familiile dezorganizate este cu 10-15% mai mare decât în familiile organizate. de cele mai multe ori inevitabil. izvor de bucurie şi mulţumire pentru adulţi şi ca fiinţă umană distinctă. Vatiabilele precum coeziunea. Tipul de familie O serie de cercetări di ultima perioadă demonstrează că. op. Aceasta mediază acceptzarea de sine. Specificul socializării în familie Ca proces continuu. acţiunile lui dobândind previzibilitate. Pentru dezvoltarea psihosocială normală a copilului. va genera restaurarea sentimentului de pierdere şi neîncredere în alţii dar şi în sine. p. ostilitatea sau aspectele negative al propriei personalităţi.coerenţa şi stabilitatea cadrului de dezvoltare . cit. uneori. de bună purtare sau performaţă. Securitatea presupune: . O mamă care acceptă necondiţionat personalitatea copilului va fi mai capabilă să îl înveţe pe acesta să tolereze frustrarea. adaptabilitatea şi flexibilitatea sunt factori –cheie în socializarea copilului. învăţarea socială. Cercetările evidenţiază faptul că majoritatea copiilor cu perturbări emoţionale şi conduite deviante au primit din partea părinţilor o acceptare condiţială. acceptarea. Giddens. copilul rămânând timp îndelungat prizonierul lumii definite de către părinţi. identificare. Aceste aspecte ale persoalităţii vor fi ulterior negate de copil şi proiectate asupra altor persoane sau exprimate în moduri inacceptabile. în care primeşti şi dăruieşti dragoste. mânia. Socialoizarea primară acţionează într-un cadru informal în care climatul de securitate afectivă joacă rolul primordial. cu o anume marjă de libertate. iar eşecul. 49 Elisabeth Kübler.Ross prezintă mai multe stadii ale procesului comprimat de socializare şi adaptare la iminenţa morţii: negarea. socializarea se realizează prin diverse mecanisme cum ar fi adoptarea succesivă de roluri şi statusuri. imitaţia. Variabilele socializării familiale şi devianţa 1. Cea secundară nu va avea eficienţa şi profunzimea celei primare.

care atunci când se confruntă cu o problemă reacţionează prin tendinţa de a rigidiza structurile existente de poziţii sau rol.nu există o deferenţă semnificativă între impactul dezorganizării familiei asupra fetelor şi. Explicaţiile acestui fenomen trimite la eficienţa disciplinei familiale. Talia familiei. respectiv asupra băieţilor. mai variate. copii mai mari în seria fraternă pot deveni modele de identificare. la riscul sărăciei şi alegerea mijloacelor ilegitime de supravieţuire. Cercetările au găsit că familiile numeroase se corelează cu delincvenţa juvenilă mai des decât familiile restrânse. deoarece el polarizează afectivitatea adulţilor şi va fi superprotejat.nu s-a scos în evidenţă rolul vârstei la care survine dezorganizarea familiei asupra delincvenţei juvenile. având şanse mai mari să devină mai echilibraţi şi mai responsabili. . coaliţi9i. - . Rezultă de aici că este preferabilă. posibilităţi de afirmare a sinelui. frontiere. definită prin capacitatea sistemului familial de a-şi schimba structurile de roluri. comparativ cu dezorganizarea prin deces . şi mai slabă pentru formele grave de comportament infracţional. de a întări controlul coercitiv. demonstrând vulnerabilitatea sa psihologică. va fi mai dependent de adulţi şi mai puţin realist comparativ cu copilul care provine dintr-o familie numeroasă. ca răspuns la un stres emoţional. e caracterizată prin următoarele variabile: disciplină. copilul unic are o probabilitate mai mare să creeze situaţii problematice. astfel. O serie de studii evidenţiază existenţa unei corelaţii între incidenţa conduitelor delincvente şi nivelul scăzut al coeziunii familiale. În familiile cu coeziune scăzută. petrec cea mai mare parte a timpului în afara familiei şi nu participă decât rareori la activităţi comune. întâlnirile membrilor se transformă deseori în teatrul unor tensiuni şi conflicte. sarcină pe care aceştia nu sunt pregătiţi să o realizeze eficient. în aceste condiţii. Delincvenţa se asociază cu nivelul scăzut de adaptabilitate specific familiilor rigide. asocierea cu delincvenţa este mai puternică în cazul familiilor dezorganizate prin divorţ sau separare. de putere şi reguli. reguli relaţinale şi mecanisme de autoreglare. interese.nu există o evidenţă asupra rolului părinţilor vitregi în delincvenţa juvenilă. Adaptabilitatea. Părinţii cu mai mulţi copii au dificultăţi mai mari în disciplinarea şi supravegherea copiilor comparativ cu familiile restrânse. pentru echilibrul dezvoltării copilului o dezorganizare decât atmosfera insuportabilă a celor care continuă relaţia. complementaritatea de roluri. timp. losir. El va trăi într-un mediu lipsit de diversitate relaţională şi de dimensiunea rivalitate solidaritate. . cunosc experienţa rivalităţii şi a competiţiei. rolul fratriei şi poziţia copilului în seria fraternă. Coeziunea familială este definită ca legătura emoţională dintre membrii familiei şi poate fi măsurată prin nouă variabile: angajare emoţională. Pe de lată parte. spaţiu. stil de negociere. independenţă. prieteni. . datorită relaţiilor umane ai bogate. luarea deciziilor.tipul de dezorganizare pare să afecteze delincvenţa juvenilă. control. Numeroase studii au abordat problema specifică copilului unic. dar se şi angajează în raporturi de cooperare-solidaritate. unii părinţi au obiceiul de a-i delega pe copii mai mari să se ocupe de disciplinarea şi educarea fraţilor mai mici.corelaţia dintre familia dezorganizată şi delincvenţa juvenilă este mai puternică pentru formele minore de conduită. partenerii cuplului au o conduită centrată pe nevoile şi aspiraţiile personale.

dar se simte frustrat de lipsa de putere. încurajări. Dacă părinţii. contribuind la formarea unor structuri atitudinal relaţionale ce intervin ulterior în adaptarea în mediul social. mediind relaţia dintre copil şi lume.Sentimentul de frustrare se atenuează pe măsură ce seria fraternă se lărgeşte. e dependentă de un stil parental caracterizat prin combinaţia dintre afecţiune şi susţinere parentală. concurenţă ce se va manifesta ca punere în valoare prin conduite compensatorii. sfaturi. dar poate antrena şi rivalitate şi gelozie. deoarece el nu poate devenii nici cel mai mare. nici cel mai mic. cele mai multe studii indică acest mijlociu drept candidatul cu7 cele mai mari şanse de delincvenţă. anxioase. rivalitatea se va manifesta numai în legătură cu monopolul atenţiei părinţilor. ci îl valorizează în continuare pe primul născut. În funcţie de atitudinile şi valorile părinţilor. competiţie şi conflict. stimulează gândirea copilului e. Familia se implică în : a) dezvoltarea cognitivă. Mijlociul di familie este poziţia în care conflictele dintre identificări ating apogeul. mama în special nu îl ignoră. de statutul de subordonat pe care îl are în raport cu acesta. Copilul este prizonierul unui mediu cultural. manifestă stimă faţă de copil h. Compararea cu fratele mai vârstnic din familie catalizează procesul de autocunoaştere şi accelerează maturizarea afectivă. b) Obţinerea reuşitei şcolare. . aport informaţional şi feedback. Al doilea născut beneficiază de de experienţa fratelui mai mare. Rivalitatea fraternală se constituie iniţial în raport cu mama. în special în faţa eşecului d. Conform cercetărilor. Mamele copiilor cu bună integrare practică un stil educativ caracterizat prin orientare şi ghidarea copiilor în sarcini de explorare sau rezolvare de probleme. sunt autoritare. ajutor în evaluarea acţiunilor şi consecinţelor. interpretând pentru el. îi încredinţeazî mici sarcini de supraveghere. educare a frăţiorului. Solidaritatea fraternă poate fi un factor de succes în integarea şcolară şi socială 2. recompense. adaptează exigenţele la posibilităţile copilului b. nivelul de instrucţie şi educaţie al părinţilor. . Statutul economic şi cultural. şcolar. lasă iniţiativa copilului în învăţare j. formulează ele însele soluţiile şi nu oferă posibilităţi de opţiune copiilor. familial. atunci câmd apare în familie un frate nou care declanşează reacţia de gelozie a primului născut. furnizează copilului standarde de performanţă k. ataşament şi solidaritate durabilă între fraţi. pretinde şi oferă justificări i. recompensează f. care vor avea o contribuţie importantă în adaptarea la mediul competitiv. facilitează învăţarea atunci când copilul se confruntă cu dificultăţi c. oferă puţine feedback-uri corective Pentru eficienţă se cere acordul părinţilor. arată rareori stări ostile faţă de copil g. relaţia familială poate genera sentimente de afecţiune reciprocă. exprimă puţine sentimente de anxietate. Din acest motiv. un stil educativ favorabil ar consta în: a. Ultimul născut pare avantajat de faptul că monopolizează atenţia şi afecţiunea tuturor membrilor familiei. Mamele copiilor inadaptaţi dirijează acţiunile copiilor.Psihosociologii afirmă că relaţia fraternală are u rol important în dezvoltarea personalităţii.

violente de manifestare a autorităţii faţă de copil.c) Integrarea socială a copilului. aflate în concurenţă. îl percep drept ostil.în formă încorporată în structuri mentale. bunuri. principii. difuzând idei. retard în dezvoltarea conştiinţei de sie şi în dezvoltarea identităţii sexuale. solidaritate Fenomenul inadaptării se corelează cu nivelul scăzut al aşteptărilor familiale. Reproducând acest arbitrariu cultural. Mamele copiilor delincvenţi manifestă mai frecvent atitudini de ostilitate. Grupurile îşi dispută publicul. Cultura legitimă nu este în fond decât un arbitrariu cultural dominant. clientela. În condiţii de insecuritate emoţională copiii au mai puţină încredere în sine decât ceilalţi. . căutând fiecare să-şi apere interesele. se simt incapabili de a face faţă solicitărilor mediului. norme pe care le prezintă ca indiscutabile şi universale. transmiţând viziunea lor despre lume. Deprivarea afectivă şi carenţa afectivă cronică sunt responsabile de „sindromul dezorganizării structurale” manifestat prin apariţia de tulburări în aproape toate sectoarele dezvoltării psihice. Separarea de mamă în primii cinci ani dezvoltă caracterul delincvent deoarece privarea de afectivitate duce la tulburări emoţionale ireversibile. Principalele surse ale puterii. cooperare. respingere faţă de copil. valori. prin diplome. au dificultăţi în aşi face prieteni. repetitive. Organizarea convingerilor îşi are originea în perceperea afectivităţii „celorlalţi semnificativi”. retard psihosomatic. cărţi. stereotipe. tablouri. Copilul devine anxios. masa. apatie sau instabilitate psihomotrice.deprivarea maternă precoce duce la dezvoltarea psihopatiei şi a caracterului instabil. Şcoala este cea care impune arbitrarul cultural al clasei dominante prin violenţă simbolică. bani. prin şcoală. în avantaje sociale. furios şi îşi va canaliza aceste emoţii împotriva celorlalţi Deprivarea emoţională este argumentată de Bowlbi prin analiza în 1990 a orfelinatelor din România ajungând la următoarele concluzii: .în formă obiectivata în diplome. ostil.sub diverse forme: terenuri. cu forme brutale. sunt: *0 capitalul economic . Sociologul francez Pierre Bourdieu argumentează că sistemul de învăţământ este factorul reproducţiei inegalităţilor şi dominaţiei ce transformă avantajele sociale în avantaje culturale şi pe acestea.deprivarea afectivă este sursă de „infecţie socială” . nesigur. după Bourdieu. În felul acesta. comportamente fără conţinut. Aceste idei au fost preluate de sociologul american Hirschi în teoria controlului social pe care o vom dezvolta ulterior. . aristocraţia ia forma meritocraţiei. Este în fapt o nouă formă de violenţă prin care puterea impune semnificaţii ca legitime disimulând raporturile de forţă. dobândirea conduitei civilizate în grup.afecţiunea maternă este importantă pentru sănătatea mintală . scheme de gândire şi acţiune. Teoria ataşamentului (Bowlbi) pleacă de la concluzia că afectivitatea constituie forţa care determină natura vieţii individuale. şcoala reproduce raporturile de forţă legitimându-le. *1 capitalul cultural . În societate există grupuri sociale diferite. interiorizarea valorilor de întrajutorare. violenţă numită simbolică. Cele mai puternice îşi impun arbitrarul cultural ca legitim prin intermediul scolii.

Recunoaşterea resurselor de capital ca fiind legitime conferă posesorului capital simbolic . ca deţinători prin delegaţie a dreptului de exercitare a violenţei simbolice. tatăl este perceput mai competent şi mai sever. .relaţional . sau explicit. el este cel ce asigură coeziunea şi identitatea socială. Puterea nu se mai impune prin violenţa brută. Habitusul este structura de profunzime. grupului căruia îi aparţine.Copiii familiilor favorizate social beneficiază de un avantaj imens. Dar nici un sistem ideologic nu poate impune agenţilor semnificaţii dacă acestea nu găsesc predispoziţiile în personalitatea lor. Conţinuturile pe care ea le inculcă sunt deosebit de durabile şi constituie baza pentru habitusul secundar. ci într-un proces de inculcare a unui arbitrariu cultural. prin sistemul de semnificaţii. de evaluare. prin influenţe anonime. prin agenţi specializaţi ai şcolii. stilul personal particularizând stilul clasei.Familia inculcă un habitus primar. călătoresc. de limbaj. femeii revenindu-i funcţii domestice. Şcoala este instanţa acţiunii pedagogice ce concurează familia. Orice proces de educaţie. de gândire. materială. producând habitusuri. iar bărbatului economice. De aceea.50 În spaţiul social global agenţii sunt distribuiţi pe un câmp social determinat de volumul total al capitalurilor pe care le posedă. conservând sensul comun al realităţii. Instituţia şcolară dispune de autoritatea pedagogică în calitate de mandatar al unor grupuri dominante. ei au acces la mijloacele multimedia. pentru a fi eficientă. Fiecare habitus individual este o variaţiune a habitusului de clasă. arbitrarul cultural dominant. Până în jurul vârstei de 5 ani. funcţionează ca putere ce impune ca legitime semnificaţii şi funcţionează prin violenţă simbolică. o imagine despre lume. inconştientă a etosului de clasă. inconştientă a personalităţii ce cuprinde scheme de percepţie. în funcţie de care copilul va interpreta realitatea. în baza cărora individul decodifică şi interpretează realitatea. Copiii claselor defavorizate sunt constrânşi să 50 Educaţie înseamnă transmitere de patrimoniu cultural. Familia inculcă o cultură particulară creând iluzia legitimităţii. printr-o inculcare non-discursivă. un habitus care le permite o mai bună adaptare la exigenţele cotidiene şi şcolare.• capitalul social . îşi însuşesc de mici un limbaj mai bine adaptat cerinţelor şcolii. prestigiu. Lupta pentru dobândirea de capital simbolic şi convertirea diferitelor specii de capital în capital simbolic conduce la transformarea raporturilor de forţă în raporturi de semnificaţii.onoare. al grupului.ansamblul relaţiilor de rudenie. copilul îşi constituie o identitate sexuală. în trecut. schemele de percepţie şi gândire vor funcţiona ca principii de selecţie pentru experienţele ulterioare. mistificându-se esenţa şi originea lui printr-un iluzionism social. care constituie principiul constituirii ulterioare a oricărui habitus. la baza constituirii lor. ci prin violenţa simbolică. reputaţie. încorporând distincţiile tranşante între funcţiile masculine şi feminine. Reuşita şcolară este determinată de distanţa dintre habitusul încorporat în familie şi habitusul secundar pe care şcoala urmăreşte să-l inculce drept cultură legitimă. Habitusul este produsul unor acţiuni pedagogice de inculcare efectuate de colectivitate implicit. în funcţie de structura şi ponderea diferitelor specii de capital în capitalul total. Acţiunea pedagogică nu constă în transmiterea neutră a unei culturi neutre de la o generaţie la alta. în fond. vecinătate şi nu numai. iar mama mai maleabilă şi afectuoasă. Schemele încorporate tind să caute cu obstinenţă condiţiile prezente ale reproducerii structurilor care au stat. violenţa simbolică începe prin a construi în agent aceste predispoziţii prin constituirea habitusului.

pe care o garantează. În aceeaşi ordine de idei. Institutul European. între titlurile obţinute şi capitalul cultural moştenit. intenţii ale fanaticilor şcolii. Ei pot oscila între mai multe variante: 1) reduc situaţiile şcolare la propria lor logică. prin rigiditatea sintaxei. Bernstein a elaborat teoria codurilor lingvistice. sociologul francez B. ci mai degrabă prin justificarea practică a ordinii stabilite pe care o procură ascunzând relaţia evidentă. tendinţa de a face asimilări. alegerea subtilă a adjectivelor. adică prin legitimarea pe care o aduce ca şi prin transmiterea acestei forme de moştenire”51 Copiii din mediile populare. la a construi scheme culturale specifice şcolii. unul restrâns. Simţul practic. afirmă în urma unor studii şi B. în general. Desigur. sub aparenţa egalităţii formale. „Sistemul de învăţământ – afirmă Bourdieu – contribuie la furnizarea de către clasa dominantă a unei <<teodicee a propriului său privilegiu>> nu atât prin ideologiile pe care le produce sau pe care le inculcă. în societate funcţionează două coduri lingvistice. Codul restrâns se caracterizează printr-o formă condensată. şi de această dată. categorii de public indiferente. noua logică şi suportă. 2000. care se află. 3) o parte dintre ei ajung. două moduri diferite de situare în lume. adverbelor. viaţa socială la dimensiunile ei reale. în disonanţă cu schemele dobândite anterior în sânul universului familial şi încep să dea sens unei vieţi duble. cei care îşi depăşesc condiţia socială. între titluri şi posturi. materiale culturale rebele. . trad. total sau parţial. într-o manieră mai mult sau mai puţin precară. celălalt elaborat. p. sentimentul unei insatisfacţii continue şi al unei anxietăţi care poate duce uneori la dezechilibru patogen. 219. supleţe redusă în structurarea frazei. ceea ce echivalează cu o a doua naştere necesară ascensiunii sociale. Şcoala funcţionează ca o maşină cognitivă care recunoaşte ca dotaţi şcolar pe cei dotaţi social şi operează clasamente care reproduc în forme specifice poziţii iniţiale cu o aparenţă de neutralitate. dar primesc sancţiuni negative. sancţiuni mai curând negative.convertească habitusul anterior într-un habitus nou. 51 Pierre Bourdieu. noi devenind mai puternic decât eu. Aceştia conservă. ajung uneori să trăiască situaţii atât de derutante încât asimilarea/acomodarea lor devine problematică. dar care rareori se pot elibera de propriul lor trecut. utilizarea simbolismului expresiv ce permite diferenţieri de nuanţe. precizia construcţiilor. întărind şi legitimând dominaţia. Această opoziţie dintre cele două tipuri de limbaje are ca efect două modalităţi diferite de structurare a experienţei despre lume. Clasamentele sociale sunt transformate îi clasamente sociale şi invers. surse de legitimare concurente. relaţia pe care o înregistrează în secret. Rodica Caragea. În felul acesta şcoala îndeplineşte funcţia de reproducere structurală a societăţii mascând raporturile de forţă. * O critică îndreptăţită a acestei teorii o aduce Roger Benoliel care argumentează ideea că producerea de habitusuri omogene reprezintă doar un vis de profesor. conform căreia. există şi “transfugi”. de cealaltă. Transferurilor dorite sau programate li se opun destule rezistenţe: interese sociale mobilizate în direcţii opuse. Cei ce se prezintă la start se află în poziţii inegale datorită habitusului. Codul elaborat se caracterizează prin complexitatea enunţurilor. cu utilizare limitată a adjectivelor. rigidă de exprimare. 2) încearcă stângaci. Lahire. aflate în opoziţie. De o parte.

Psihanaliştii arată că această atitudine este determinată de o multitudine de sentimente inconştiente: prin copii. Ea asigură învăţarea rolurilor instituţionalizate. rolurile şi atitudinile adultului semnificativ. 52 ”Comparându-i pe tinerii ai căror părinţi citesc puţin sau chiar deloc. Socializarea primară este decisivă dar nu implacabilă.Copilul aparţinând claselor populare poate înţelege codul elaborat al celor din clasele superioare numai după traducerea acestuia. Diferenţele de limbaj determină diferenţieri de stil cognitiv în definirea lumii şi a eului. Instituţiile. iar agenţii sunt funcţionarii instituţiilor. voluntarism.decât discursurile lungi. făcând din individ un candidat la segmente determinate ale lumii sociale. Succesul socializării secundare este dependent de coerenţa conţinuturilor noi cu cele achiziţionate anterior care funcţionează ca filtru. prin care copilul îşi apropie. îşi face al său. fatalism. pe de o parte. semnificaţiile.52Socializarea secundară constă în apropierea unor sublumi instituţionalizate. cu tineri ai căror părinţi citesc mult. printre care şi şcoala. legende. de re-educări după prototipul convertirii religioase. fetişizate. tradiţii *4 elaborări teoretice. Berger. meritocraţie corelată pozitiv cu reuşita socială. de cealaltă. Agenţii acestei socializări sunt Alţii semnificativi. resemnare. salariu şi avantaje imediate. Preluând limbajul. factorul de putere îşi impune propriul univers simbolic. indiferent – depinde de atitudinea părinţilor faţă de copii. preferând o calificare rapidă. oferind o orientare către lume ce conturează limitele receptivităţii ulterioare. Clasele superioare sunt înclinate spre ascetism. cu funcţie de legitimare. copilul le face ale sale. iar instituţia care execută acest travaliu este şcoala. şcoala face parte din rândul maşinăriilor simbolice de menţinere a ordinii sociale. datorită situaţiei de monopol. părinţi. iresponsabilitate. Această reificare atinge identitatea individului care nu mai este altceva decât tipul ideal al rolului social pe care îl joacă. autoritar. Prin impunerea codului elaborat ca singur legitim. şcoala operează o selecţie arbitrară a elevilor. selecţie bazată pe apartenenţa clasială şi se face astfel răspunzătoare de menţinerea inegalităţilor. Această alterare pe care o provoacă socializarea secundară implică destructurări ale identităţii constituite anterior şi o ruptură biografică cu viaţa anterioară. dar care şi-au încurajat copiii să citească. climatul familial. toate predispun la reuşita şcolară. Etica interiorizării şi stăpânirii de sine.subînţelesuri. De aici diferenţe de atitudini culturale şi de valori. Clasele inferioare valorizează mai puţin instrucţia. legitimări cognitive Implicând un corp de experţi. Există gesturi neînsemnate care spun mai mult . Prin această nouă identitate sunt legitimate universurile simbolice ale puterii. pasivitate. sunt reificate. Destinul se proiectează în familie fără a fi implacabil. Prin aceasta se aşează structurile de bază ale sinelui şi lumii. Pentru P.” (Singly). observăm că scorul se întoarce (…) în favoarea exemplului parental. bazate pe diviziunea muncii. Tipul de disciplină parnetală Tipul de disciplină parentală – permisiv. părinţi permisivi şi deschişi exigenţelor şcolii. . raţionalism. Legitimarea unei ordini se face la trei nivele întreţesute empiric: *2 învăţarea limbajului *3 mentalităţi. abţinându-se în acelaşi timp să le ceară copiilor să facă acelaşi lucru. Conţinutul principal al socializării primare îl constituie limbajul. ignorându-se originea lor umană. universul simbolic. ce se constituie ca filtru între copil şi realitate. Lumea rolurilor instituţionalizate este interiorizată ca una din lumile posibile. proverbe. rude. În unele situaţii este nevoie de alterări totale. spirit competitiv.şi mai eficace .

autocontrol) şi caracteristici ale copilului54. Pedeapsa corporală poate duce la sechele fizice. Editura Fundaţiei Internaţionale pentru Copil şi Familie. perceput ca modalitate oarecum normală de relaţionare şi reprodus ulterior cu diverse prilejuri. fără o distribuţie clară şi stabilă a rol-statusurilor. cunoaşterea şi comunicarea în cuplu) caracteristici individuale de personalitate ale părinţilor (maturitate. părinţii reacţionează într-o manieră emoţională. naturalizat. confruntate cu o anumită situaţie de stres. 2001. Acesta va putea deveni responsabil şi integrat social eficient numai dacă părinţii echilibrează cele două tendinţe. permisivitatea necritică şi indiferenţa ca stiluri de disciplină parentală sunt indicatori importanţi ai predicţiei eşecului copilului. p. Când educă (disciplinează). emoţională şi dezvoltarea le sunt periclitate”53. Neamţu. situaţie în care abuzul este interiorizat. creativitatea conjugală. impactul asupra copiilor poate fi redus şi maltratarea transgeneraţională. aptitudinile maritale.Studiile de psihanaliză afirmă că principala dificultate a părinţilor în acţiunea de disciplinare a copilului provine din faptul că ei uită că acţiunile copilului se supun altor legi decât cele ale adulţilor fiind guvernate mai ale de către principiul plăcerii. caz în care ele se vor dezvolta. Editura EUROBIT. şomajul. p. frecvenţa şi percepţia lui ca legitimă sau ilegitimă de către copil. intervenţie. iar relaţile dintre părinţi şi copii sunt dezorganizate.15.tolerează sau nu supraveghează acest gen de manifestări. pretenţiile vor deveni insuportabile Reacţiile extreme.. UNICEF. Killen. specifică familiilor a cărui mod de viaţ este haotic. Efectele abuzului fizic depind de vârsta. 1998. frustrarea materială. insecuritatea socială prelungită. rezultatul acestor măsuri va fi o dezvoltare într-o manieră patologică. iar în plan psihic generează spaimă. dar care. şi stabilitate afectivă. . apud C.38. 54 Killen. Maltratarea este rezultatul interacţiunii a patru categorii de factori stresori: factori de stres exteriori familiei (sărăcia. În general adulţioi reacţionează în faţa manifestărilor pulsionale ale copilului în două moduri: . Ionescu (coord). simţindu-se ofensaţi dacă copilul nu ascultă de regulile impuse şi acţionează în funcţie de propriile sale pulsiuni şi dorinţe. deoarece au sentimentul că şi-au ratat viaţa. cit. Erori în socializarea primară Maltratarea „expunere de către părinţi a copiilor la comportamente abuzive din punct de vedere fizic. Copilul maltratat. autoritaismul. Timişoara. Copilul maltratat. izolarea socială sau marginalizarea). în absenţa frustrărilor necesare. caracterizată de paralizia vieţii afective în domeniul social şi sexual.le reprimă cu o mare severitate. factori maritali sau familiali (balanţa motivaţional-afectivă. intensitatea. afectivitate. îi determină pe părinţi să reacţioneze violent faţă de copii. anxietate. Gabel citat în S. Bucureşti.părinţii pot retrăi anumite conflicte nerezolvate ale propriei lor copilării sau vor să se realiozeze. prevenire. op. dificultăţi de afirmare de sine .16. dacă asemenea situaţii sunt rare. empatie. Din perspectiva consecinţelor actului este util să distingem între maltratarea de criză care poate apărea în familiile cu o funcţionare normală. abuzul sexual şi neglijarea. constituirea unei imagini de sine deformate şi strategii de 53 K. sexual sau emoţional sau neglijarea lor astfel încât sănătatea fizică. considerându-le maladive sau semn de răutate. Evaluare. p.Conceptul de maltratare include trei forme: abuzul fizic. Ei pot acţiona compulsiv atunci când educă impunând copilului frustrări inutile.

confort. constând în insultă. incapacitate de cooperare şi agresivitate. iar ca adulţi. învăţare. abuzul fizic poate determina efecte neurologice. putem să ne aşteptăm la reproducerea mecanismului. se cristalizează şi stabilizează în personalităţi tarate. Efectele maltratării se cumulează. Copii maltrataţi au toate şansele să eşueze şcolar. care ating în special regiuni ale creierului ce răspund de memorie. îmbrăcăminte. igienă. Abuzul emoţional este haloul tuturor formelor de maltratare. umilire. pp. supraveghere. însuşirea limbajului şi structurarea capacităţilor de abstractizare. Deprivarea afectivă afectează dezvoltarea cognitivă. iar cei maltrataţi fizic exprimă mai mult sentimente negative. . Studiile arată că peste 50% dintre copii maltrataţi nu frecventează şcoala55 şi marea majoritate a delincvenţilor fac parte din această categorie. îngrijire medicală. dar poate fi considerat şi ca o formă deosebită de celelalte. părinţi ce-şi maltratează copiii. alimentaţie. denigrare. exprimarea emoţiilor. 55 Vezi S.supravieţuire de retragere în lumea interioară sau agresarea compensatorie a altor copii.30-37. dezvoltând neîncredere în ceilalţi. Ionescu. Dacă avem în vedere şi faptul că peste 50% dintre părinţii abuzatori provin dintre copii maltrataţi. izolare. degradare. Abuzul sexual este considerat a fi cel mai traumatizant din punct de vedere psihologic prin consecinţele sale devastatoare asupra persoalităţii. Copii neglijaţi manifestă o mai redusă afectivitate. ca tineri să devină delincvenţi. Neglijarea apare în toate situaţiile în care părinţii nu satisfac trebuinţele fundamentale ale copilului: îngrijire.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->