Sunteți pe pagina 1din 5

Lecţia a optsprezecea – Lesson Eighteen

GRAMMAR GRAMATICĂ

1. Modal Verbs – Second Part Verbele modale – Partea a doua

Şi celelalte verbe modale primare ale limbii engleze, ought, shall şi will se
folosesc împreună cu verbul de care depind. În cazul lui ought există o
singură excepţie: acesta se foloseşte împreună cu particula to.

OUGHT = A AVEA DATORIA SĂ

Forma afirmativă

I ought to go eu am datoria să merg


you ought to go tu ai datoria să mergi
she ought to go ea are datoria să meargă
he ought to go el are datoria să meargă
we ought to go noi avem datoria să mergem
you ought to go voi aveţi datoria să mergeţi
they ought to go ei au datoria să meargă

Forma negativă

I ought not to go eu nu am datoria să merg


you ought not to go tu nu ai datoria să mergi
she ought not to go ea nu are datoria să meargă
he ought not to go el nu are datoria să meargă
we ought not to go noi nu avem datoria să mergem
you ought not to go voi nu aveţi datoria să mergeţi
they ought not to go ei nu au datoria să meargă

I ought to tell her the truth. She must be very unhappy now. Trebuie să-i
spun adevărul. Ea trebuie să fie foarte nefericită acum.
He ought to fix the problem. Now they find themselves in a very difficult
position. El trebuie să rezolve problema. Ei se afla într-o situaţie foarte
foarte dificilă acum.

SHALL = A FI DECIS Forma negativă

I shall go eu sunt decis să merg I shall not go/I shan’t


you shall go tu eşti decis să mergi you shall not go
she shall go ea este decisă să meargă she shall not go
he shall go el este decis să meargă he shall not go
we shall go noi suntem decişi să mergem we shall not go
you shall go voi sunteţi decişi să mergeţi you shall not go
they shall go ei sunt decişi să meargă they shall not go

I shall go there at once. I cannot wait any longer. Sunt decis să merg acolo
imediat. Nu mai pot aştepta deloc.
We shall act on the spot. There is no time left to postpone it. Trebuie să
acţionăm pe loc. Nu mai este timp să amânăm momentul.

WILL = A VREA, A DORI

Forma afirmativă Forma negativă

I will go eu vreau să merg I will not go/I won’t go eu nu vreau să merg


you will go tu vrei să mergi you will not go tu nu vrei să mergi
she will go ea vrea să meargă she will not go ea nu vrea să meargă
he will go el vrea să meargă he will not go el nu vrea să meargă
we will go noi vrem să mergem we will not go noi nu vrem să mergem
you will go voi vreţi să mergeţi you will not go voi nu vreţi să mergeţi
they will go ei vor să meargă they will not go ei nu vor să meargă

Will you tell her today? No, I won’t. Vrei să-i spui astăzi? Nu, nu vreau.
Will you help him to cope with his problem? Yes, I will. Vrei să-l ajuţi să se
împace cu situaţia? Da, vreau.

2. 10 Irregular Verbs 10 verbe neregulate

Infinitive Past Past Participle

to shine(a străluci) shone shone


to sing(a cânta) sang sung
to sit(a sta jos) sat sat
to sleep(a dormi) slept slept
to speak(a vorbi) spoke spoken
to spend(a cheltui) spent spent
to stand(a sta în picioare) stood stood
to steal(a fura) stole stolen
to swim(a înota) swam swum
to take(a lua) took taken

General concepts Noţiuni general

Frequent questions Întrebări frecvente

Can I come in? Pot intra?


May I come in? Am voie să intru?
Yes, you may. Come in please! Da, puteţi. Intraţi vă rog!
Have a seat! Luaţi loc.
Sit down, please Staţi jos, vă rog!
Will you wait a minute, please? Puteţi aştepta un minut, vă rog?
Will you fill in this form, please? Puteţi completa acest formular, vă rog?
Let me introduce myself Daţi-mi voie să mă prezint
May I attend this session? Pot participa la această sesiune?
Yes, you may. You are invited to it. Da, puteţi. Sunteţi invitat la ea.
How nice of you to invite me! Ce drăguţ din partea dumneavoastră să
mă invitaţi
I must excuse myself Trebuie să-mi cer scuze
Excuse me for being late. Scuzaţi-mă că am întârziat.
I didn’t mean to offend you. Nu am vrut să vă aduc vreo ofensă.
Will you help me, please? Ma puteţi ajuta, vă rog?
May I ask you a question? Pot să vă întreb ceva?
Yes, go ahead! Sigur că da, întrebaţi-mă!

Let’s talk about our tasks. Let’s talk about our duties. Let’s talk about the
important things of our lives. Let’s talk about the problems we have to
solve! Well, let’s talk about the things we ought to do!

Hai să vorbim despre sarcinile noastre. Hai să vorbim despre datoriile


noastre. Hai să vorbim despre lucururile importante din viaţa noastră. Hai
să vorbim despre problemele pe care le avem de rezolvat. Hai să vorbim
despre lucrurile pe care avem datoria să le facem !

Things we ought to do Lucruri pe care suntem datori să le facem

Jim Patrick: I don’t like this topic. At all. I don’t like to think about tasks,
duties, problems… I hate to talk about such serious things. Should we talk
about all these things or shall we change the topic? (Nu-mi place tema.
Deloc. Nu-mi place să mă gândesc la sarcini, datorii, probleme… Urăsc să
vorbesc despre lucruri atât de serioase. Ar trebui să vorbim despre toate
aceste lucruri sau putem schimba tema?)
Minnie Jones: Well, Jim, in case you have forgotten, I am the teacher. I
decided we should talk about the things we ought to do so we shall talk
about them. (Jim, în caz că ai uitat, eu sunt profesorul. Eu am decis că ar
trebui să vorbim despre lucrurile pe care trebuie să le facem aşa că trebuie
să vorbim despre ele.)
Jim Patrick: All right, you are the teacher, you are the boss. We should
focus then on this topic. (Bine, tu eşti profesorul, tu eşti şeful. Ar trebui să
ne concentrăm atunci pe această temă. )
Minnie Jones: Thank you, Jim. You are certainly not making things easier
for me. Dialogues should be at least as easy as they were in the previous
lessons. (Mulţumesc, Jim. Cu siguranţă că nu îmi uşurezi munca.
Dialogurile ar trebui să fie cel puţin la fel de uşoare ca acelea din lecţiile
precedente.)
Jim Patrick: I am sorry, Minnie. Let’s talk then about the things we ought to
do! I ought to go to work every weekday except for the holidays. (Îmi pare
rău, Minnie. Să vorbim atunci despre lucrurile pe care avem datoria să le
facem. Am datoria să merg la muncă în fiecare zi lucrătoare cu excepţia
sărbătorilor.)
Minnie Jones: I ought to take care of my family. I ought to provide them
with everything they need to be healthy and happy. (Am datoria să am grijă
de familia mea. Am datoria să le dau tot ceea ce au nevoie ca să fie
sănătoşi şi fericiţi.)
Jim Patrick: You are a good mother and wife. I also ought to take care of
my family. I ought to love my wife and my daughter. (Eşti o mamă şi o soţie
bună. Şi eu trebuie să să am grijă de soţia mea şi de fiica mea.)
Minnie Jones: I and Al ought to help our children in any way we can. (Eu şi
Al avem datoria să ne ajutăm copiii cu tot ce putem.)
Jim Patrick: I ought to take care of my parents. They are old and they aren’t
so healthy. They are living in Brighton and they are raising our daughter,
Lily. (Am datoria să am grijă de părinţii mei. Sunt în vârstă şi nu sunt prea
sănătoşi. Locuiesc in Brighton şi o cresc pe fiica noastră, Lily.)
Minnie Jones: I ought to communicate with my family in Romania. They are
very far away and they sometimes need things that I ought to give to them.
(Am datoria să comunic cu familia mea din România. Sunt foarte departe de
mine şi uneori au nevoie de multe lucruri, iar eu trebuie să li le dau.)
Jim Patrick: I think we ought to end our discussion otherwise we will
become boring. (Cred că trebuie să punem punct discuţiei noastre, altfel
vom deveni plictisitori.)
Minnie Jones: It’s true. End of discussion, then. (E adevărat. Aşadar,
discuţia s-a încheiat.)

Vocabulary:

boss = şef
to focus = a se concentra
dialogue = dialog
previous = anterior, precedent
weekday = zi din timpul săptămânii
working day = zi de lucru
except for = cu excepţia
to provide with = a furniza
healthy = sănătos
in any way = în toate privinţele
to raise = a creşte(despre personae)
to communicate = a comunica
far away from = departe de
discussion = discuţie
otherwise = altfel

I ought to go am datoria să merg


I shall go sunt decis să merg
I will go vreau să merg

to shine(a străluci)
to sing(a cânta cu vocea)
to sit(a sta jos)
to stand(a sta în picioare)
to steal(a fura)
to swim(a înota)
to take(a lua)
to sleep(a dormi)

Can I come in? Pot intra?


May I come in? Am voie să intru?
Yes, you may. Come in please! Da, puteţi. Intraţi vă rog!
Have a seat! Luaţi loc.
Sit down, please Staţi jos, vă rog!
Will you wait a minute, please? Puteţi aştepta un minut, vă rog?
Will you fill in this form, please? Puteţi completa acest formular, vă rog?
Will you help me, please? Ma puteţi ajuta, vă rog?
May I ask you a question? Pot să vă întreb ceva?
Yes, go ahead! Sigur că da, întrebaţi-mă!