Sunteți pe pagina 1din 10

MANUALUL

MANAGEMENTULUI DE Cod: MMM


CLUJ-NAPOCA MEDIU

Obiect
Acest manual prezinta sistemul de management de mediu ( SMM ) al SC.Sinterom SA. , structura
organizatorica , responsabilitatile , autoritatile , procesele SMM si asigura implementarea politicii , a
obiectivelor si tintelor de mediu , stabilite de managementul la nivelul cel mai inalt.

Domeniu de aplicare
Manualul Managementului de Mediu este obligatoriu , incepand cu data aprobarii pentru sectiile sinterizate
metalice , sinterizate nemetalice , bujii-pompe ,scularie si mecano-energetic , la toate nivelurile si pentru toate
activitatile / produsele / serviciile acestora care produc aspecte de mediu semnificative.

Documente de referinta
SR EN ISO 14001 : 2005 Sisteme de management de mediu . Cerinte cu ghid de utilizare
SR ISO 14004 : 2005 Sisteme de management de mediu.Linii directoare referitoare la
principii , sisteme si tehnici de aplicare

Elaborarea si actualizarea Manualului de Management de Mediu


Elaborarea editiilor si efectuarea actualizarilor ( reviziilor / modificarilor ) Manualului este responsabilitatea
reprezentantului conducerii pentru Managementul de Mediu.
Manualul este constituit din capitole . Fiecare capitol este divizat in subcapitole si dupa caz in puncte si
subpuncte. Manualul se codifica MMM.
Analiza sistematica a MMM se face anual de catre RCMM , care realizeaza actualizarea acestuia.
Actualizarea se refera la politica, obiectivele, tintele, programele de mediu, lista aspectelor de mediu
semnficative, precum si modificarea unuia sau mai multor capitole ale manualului, conducand la editarea
numai a capitolelor sau anexelor revizuite, sau a intregului manual, caz in care se schimba editia acestuia.

Difuzarea MMM
Difuzarea MMM este responsabilitatea RCMM.
RCMM difuzeaza MMM la toate functiile de conducere din cadrul organizatiei , pe baza listei de difuzare
aprobata de Directorul General. Persoanele la care este difuzat MMM , pe baza de semnatura, au obligatia
de a-l face cunoscut personalului din subordine si de a-l tine la dispozitia acestuia.
MMM este salvat si pe reteaua organizatiei la adresa:
Sys on'Sinterom' ( F: ) / mediu / MMM.doc , unde poate fi accesat de catre oricare dintre salariatii
organizatiei, pentru consultare . Fisierul este read only, pentru a evita modificarile neautorizate.
MMM poate fi difuzat la solicitare si la parti interesate externe:
Organisme de certificare
Organe de control abilitate de legislatia in vigoare
Organisme de audit extern
Clienti
O varianta prescurtata este facuta publica in limba romana si engleza pe site-ul organizatiei:
www.sinterom.ro.
Aceasta varianta este una necontrolata, lucru care se specifica pe site in momentul publicarii.
MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE Cod: MMM
CLUJ-NAPOCA MEDIU

DEFINITII SI ABREVIERI
Definitii
Definitiile referitoare cu SMM sunt conforme cu SR EN ISO 14001: 2005
Management la cel mai inalt nivel - consiliul director format din: director general,
director tehnic si de productie, director economic si director comercial
Compartiment - departament, sectie productiva, sectie deservire, serviciu, atelier,
laborator, birou, colectiv.

Abrevieri

AP1 Atelier Proiectare 1


AP2 Atelier Proiectare 2
BAI Birou Aprovizionare - Import
BVE Birou Vanzari - Export
BRUO Birou Resurse Umane - Organizare
IL Instructiune de Lucru
LPMM Lista de Planificare a Monitorizarii si Masurarii Caracteristicilor Cheie
MEI Birou Mecano – Energetic – Investitii
MM Managementul de Mediu
MMM Manualul Managementului de Mediu
MQ Managementul Calitatii
OCANPSS Oficiu de Calcul - Analiza - Normare - Preturi - SDV-uri - Salarizare
PCO Plan de Control Operational
PD Procedura generala
PS Procedura de Sistem
PL Procedura de Lucru
RCMM Reprezentant Conducere pentru Managementul de Mediu
RSMM Responsabil Sectorial pentru Managementul de Mediu
SMC Sistemul de Management al Calitatii
SMM Sistem de Management de Mediu
MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE Cod: MMM
CLUJ-NAPOCA MEDIU

SISTEMUL DE MANAGEMENT DE MEDIU


4.1. Generalitati
Sistemul de Management de Mediu descris in prezentul MMM este un sistem de management prin care
se tine sub control gestionarea aspectelor de mediu semnificative in cadrul SC. Sinterom SA.
SMM in conformitate cu cerintele SR EN ISO 14001:2005 este stabilit, documentat, implementat,
mentinut si imbunatatit, utilizandu-se abordarea managementului bazat pe proces.
Procesele MMM identificate in SC. Sinterom SA sunt impartite in trei categorii:
•procese de management, care actioneaza direct asupra functionarii MM si implicit asupra
dinamicii de imbunatatire
•procese orientate spre gestionarea aspectelor de mediu semnificative
•procese suport, care nu au un impact direct asupra gestionarii aspectelor de mediu
semnificative, dar care sunt necesare functionarii SMM si implicit dinamicii de
imbunatatire continua.

4.2. Politica de mediu


Politica de mediu este definita in documentul PM-01 „Politica de Mediu” . Managementul la cel mai
inalt nivel al SC.Sinterom SA. prin directorul general , stabileste si actualizeaza politica de mediu a
organizatiei care :
a) corespunde naturii, dimensiunilor si impactului asupra mediului ale activitatilor, produselor si
serviciilor organizatiei;
b) include un angajament de imbunatatire continua si de prevenire a poluarii;
c) include un angajament de conformare cu cerintele legale si cu alte cerinte la care organizatia subscrie,
referitor la aspectele sale de mediu;
d) ofera cadrul pentru stabilirea si analizarea obiectivelor si tintelor de mediu;
Politica de mediu este adusa la cunostinta intregului personal al organizatiei prin instruire si afisare,
urmarindu-se intelegerea, insusirea si aplicarea ei permanenta. Intreg personalul organizatiei este incurajat
sa propuna imbunatatiri ale acestei politici.
Politica de mediu este pusa la dispozitia publicului prin afisarea pe site-ul organizatiei www.sinterom.ro.

4.3. Planificare
4.3.1.Aspecte de mediu
Prin analiza tutoror proceselor din organizatie care contribuie la realizarea produselor / serviciilor sale
sunt identificate toate aspectele de mediu , in conditii de operare normale si anormale respectiv. Sunt
luate in considerare atat aspectele de mediu pe care organizatia le poate controla direct cat si cele pe care
le poate influenta ( produse si servicii utilizate de organizatie ).
Organizatia dispune de o metoda documentata de evaluare a aspectelor de mediu si a impacturilor
acestora asupra mediului inconjurator si de o lista cu aspectele de mediu semnificative.
Criteriile care sunt luate in considerare la evaluarea aspectelor de mediu si a impactului acestora asupra
mediului in conjurator sunt:
a) scara, severitatea si durata impactului / tipul , marimea si frecventa unui aspect de mediu.
b) cerintele legale aplicabile (limite pentru emisii si deversari prevazute in autorizatii)
c) preocuparile partilor interesate interne sau externe (valori organizationale, imagine publica,
nivel zgomot, nivel miros).
MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE Cod: MMM
CLUJ-NAPOCA MEDIU

Informatiile legate de aspectele de mediu semnificative sunt mentinute , analizate si actualizate pentru a
facilita planificarea cu scopul ca organizatia sa-si poata concentra resursele in acele zone care sunt cele
mai importante pentru realizarea politicii, a obiectivelor , tintelor si programelor de mediu .
Documente suport : MMM si PD-M-01 „Identificarea aspectelor de mediu . Evaluarea si controlul
impacturilor de mediu.”
4.3.2. Cerinte legale si alte cerinte
SMM prevede ca acele aspecte de mediu care sunt reglementate prin legislatia in vigoare , sunt cerinte
ale unor acte de reglementare ( autorizatii ) sau sunt cerinte explicite ale clientilor sa fie considerate
semnificative.
De aceea organizatia are o procedura documentata pentru identificarea si actualizarea continua a cerintelor
legale si de alta natura, pentru a realiza conformarea cu prevederile politicii, obiectivelor, tintelor si
programelor de mediu.
Organizatia detine o lista a cerintelor legale si de alta natura care este actualizata in mod continuu, in
functie de modificarile aparute in cerinte si care este comunicata tuturor partilor interesate interne.
Documente suport : MMM si PD-M-02 „ Cerinte legale si de alta natura”
4.3.3. Obiective, tinte si programe de mediu
Pentru fiecare aspect de mediu din „Lista aspectelor de mediu semnificative” este fixat un obiectiv si o
tinta de mediu.
Imbunatatirea performantelor de mediu a organizatiei ,verificarea gradului de realizare a obiectivelor si
tintelor de mediu, precum si a evolutiei SMM, se face prin urmarirea indicatorilor de performanta
stabiliti prin programele de mediu. Indicatorii de performanta sunt astfel stabiliti incat sa fie masurabili,
obiectivi, verificabili si reproductibili.
Obiectivele si tintele de mediu sunt astfel stabilite incat organizatia sa respecte cerintele legale , cele
stipulate in autorizatii si cele ale clientilor .
Documente suport : MMM si PD-M-01 „Identificarea aspectelor de mediu . Evaluarea si controlul
impacturilor de mediu.”

4.4. Implementare si operare

4.4.1. Resurse , atributii , responsabilitate si autoritate


Managementul la cel mai inalt nivel este responsabil pentru identificarea necesitatilor si conditiilor
referitoare la resurse si sa puna la dispozitie resursele necesare pentru:
a) transpunerea in practica a politicii de mediu si realizare obiectivelor si tintelor
b) implementarea, mentinerea, imbunatatirea continua a SMM si a performantelor sale
c) conformarea continua cu cerintele legale si de alta natura la care organizatia subscrie
4.4.1.1. Resurse umane
Pentru realizarea politicii in domeniul MM, managementul de la cel mai inalt nivel:
a) a desemnat un reprezentant al conducerii pentru MM si o comisie alcatuita din responsabilii sectorial,
infiintand compartimentul de mediu
b)acorda importanta deosebita
- educarii si constientizarii intregului personal in spiritul politicii, al obiectivelor si tintelor
de mediu
- constientizarii consecintelor neindeplinirii sarcinilor care revin pe linie de MM
- instruirii personalului ( inclusiv a celor nou angajati ) cu scopul cunosterii aspectelor de mediu si a
impactului asupra mediului a activitatilor pe care il desfasoara (urmeaza sa desfasoare)
- evaluarii performantelor personalului , in scopul identificarii necesitatilor de instruire pe MM
Documente suport : MMM , PD-14 „Instruirea” si PL-M-05-04 ‚Instruirea pe probleme de MM”
MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE Cod: MMM
CLUJ-NAPOCA MEDIU

4.4.1.2. Resurse materiale ( infrastructura )


Managementul la cel mai inalt nivel al SC.Sinterom SA identifica , asigura si mentine infrastructura
necesara desfasurarii procesului de gestionare a aspectelor de mediu. Infrastructura cuprinde:
- cladirile cu spatiile de lucru
- echipamentele necesare desfasurarii proceselor de gestionare a aspectelor de mediu (utilaje, instalatii,
tehnica de calcul hardware si software)
- servicii de transport si comunicare
La definirea si alocarea infrastructurii necesare pentru realizarea gestionarii eficiente a aspectelor de
mediu se tine cont de exigentele legate de resurse (legi, reglementari, mentenanta).
Documente suport : MMM ; PS-15 „Mentenanta echipamentelor” ; PL-07-0-02 „Reparatii curente
de gradul II (RC2 )si reparatii capitale (RK ) ale utilajelor si instalatiilor” ; PL-07-0-04 „Elaborarea
programelor de mentenanta pentru mijloace fixe” ; PL-07-0-13 „Mentenanta predictiva”
4.4.1.3. Responsabilitate si autoritate
Structura organizatorica a SC.Sinterom SA stabilita de Consiliul de Administratie si aprobata de acesta
este prezentata in anexa A01.
In organigrama sunt prezentate pozitiile si functiile compartimentelor implicate in activitatile ce se
realizeaza in organizatie . Responsabilitatile si autoritatile sunt definite in „Regulamentul de organizare si
functionare a SC. Sinterom SA”.
Structura functiei mediu , aprobata de directorul general este prezentata in Anexa A02.
Responsabilitatile si autoritatile pe linie de MM sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Responsabilitati Persoane responsabile


Stabilirea strategiei generale a organizatiei Consiliul de administratie, director general
Dezvoltarea politicii de mediu Directorul general si RCMM
Dezvoltarea obiectivelor, tintelor si programelor de mediu Director tehnic, director comercial, director economic, RCMM,
manageri sectoare , RSMM
Asigurarea resurselor umane, materiale si financiare Director general, consiliul director
Analiza initiala de mediu si stabilirea aspectelor de mediu Director general, RCMM , comisia de analiza aprobata de
semnificative directorul general
Identificarea cerintelor legale si de alta natura Director comercial, jurist, RCMM, manager compartiment
marketing, manager birou vanzari
Identificarea necesitatii si elaborarea planurilor de control Director tehnic, RCMM , manageri sectoare , RSMM
operational
Identificarea punctelor crtitice care pot determina situatii RCMM, coordonatorul interventiilor rapide , echipele de interventie,
de urgenta si dezvoltarea capacitatii de raspuns responsabilul cu protectia muncii si responsabilul PSI
Comunicarea interna si externa RCMM, RSMM, managerii sectoarelor, manager compartiment
marketing, manager birou vanzari, manager birou aprovizionare,
manager departament calitate
Instruire Director general, director tehnic, director comercial, RCMM, RSMM,
manageri sectoare, manager birou resurse umane - organizare
Monitorizarea si masurarea performantelor SMM RCMM, RSMM, personal birou MEI, compartiment Mq, auditori interni
Elaborarea, actualizarea si difuzarea documentelor SMM RCMM, RSMM, responsabili calitate din compartimentele organizatiei
Aprobarea documentelor SMM Director general, director tehnic, RCMM

Identificarea asteptarilor clientilor Directorul comercial, managerul departamentului calitate, managerul


biroului marketing, managerul biroului vanzari
Identificarea cerintelor pentru furnizori Directorul comercial, RCMM, managerul biroului vanzari
Promovarea imbunatatirii continue Toti managerii incepand cu directorul general, RCMM, RSMM
Conformarea cu cerintele SMM Toti salariatii organizatiei
Analiza functionarii , eficacitatii si necesitatilor de Managementul la cel mai inalt nivel, RCMM
imbunantatire ale SMM
MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE Cod: MMM
CLUJ-NAPOCA MEDIU

4.4.2 Competenta , instruire , constientizare


Managementul la cel mai inalt nivel are un rol cheie in realizarea constientizarii si motivarea angajatilor
prin explicarea valorilor de mediu ale organizatiei si comunicarea politicii de mediu.
Managementul la cel mai inalt nivel incurajeaza toate persoanele care lucreaza pentru si in numele
organizatiei sa accepte importanta realizarii oboectivelor si tintelor de mediu pentru care sunt responsabili.
Persoanele care lucreaza pentru sau in numele organizatiei sunt incurajati sa faca sugestii care pot conduce
la imbunatatirea performantei de mediu.
Prin planificarea anuala a instruirilor personalului , este asigurata conformarea tuturor salariatilor cu
cerintele SMM (inclusiv a celor noi angajati), constientizarea aspectelor de mediu existente sau potentiale
asociate activitatilor lor si a responsabilitatii lor in realizarea politicii de mediu.
Toate persoanele care desfasoara activitati care implica un aspect semnificativ de mediu existent sau
potential si / sau un impact asociat , sunt competente si au instruirea, cunostintele profesionale, abilitatea
si experienta necesara ca sa-si desfasoare activitatea de o asa maniera incat sa indeplineasca
cerintele SMM.
Documente suport: MMM, PD-14 „Instruirea” si PL-M-05-04‚ Instruirea pe probleme de MM”

4.4.3. Comunicare
In SC. Sinterom SA comunicarea se realizeaza pentru:
a)demonstrarea angajamentului organizatiei si a eforturilor sale de a imbunatati performanta de mediu,
precum si rezultatele acestor eforturi
b)cresterea constientizarii intregului personal si incurajarea dialogului despre politica , obiectivele si tintele
de mediu, precum si performanta de mediu si alte realizari relevante ale organizatiei
c)promovarea imbunatatirii continue a performantei de mediu
In cadrul organizatiei exista doua tipuri de comunicare :
a)interna
b)externa
Comunicarea interna are loc intre toate nivelurile si functiile din cadrul organizatiei, are un rol decisiv
pentru realizarea politicii de mediu si imbunatatirea continua a performantelor de mediu.
Comunicarea corespunzatoare cu toti angajatii ajuta la :
a)motivarea angajatilor si incurajarea acestora pentru acceptarea eforturilor organizatiei de a-si imbunatatii
performanta de mediu
b)sa-si indeplineasca responsabilitatile pe linia managementului de mediu.
In cadrul organizatiei exista un sistem de sugestii care asigura feed-backul de la toate nivelurile, implicarea
salariatilor in solutionarea problemelor si raspunsul la preocuparile acestora.
Comunicarea externa cu toate partile interesate este un instrument eficace pentru managementul de mediu
al organizatiei.
Prin listarea documentelor SMM pe site-ul www.sinterom.ro, organizatia pune la dispozitia publicului
date despre politica, obiectivele, tintele si performanta sa de mediu .
Informatiile puse la dispozitia partilor interesate interne sau externe sunt intr-o forma usor de inteles si
explicate adecvat. Prin procedurarea procesului de comunicare este asigurata trasabilitatea informatiilor.
Documente suport : MMM si PD-M-04 „Comunicare”

4.4.4 Documentatie
Documentatia SMM din SC.Sinterom SA este compusa din :
a)declaratie documentata ale politicii , a obiectivelor si tintelor in domeniul Managementului de Mediu
(PM-01 ; PM-02)
b)manualul managementului de mediu (MMM)
c)proceduri generale specifice SMM (PD-M)
d)proceduri generale comune cu SMC (PD)
MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE Cod: MMM
CLUJ-NAPOCA MEDIU

e)proceduri de sistem comune cu SMC ( PS )


f)proceduri de lucru specifice SMM ( PL-M )
g)proceduri de lucru comune cu SMC ( PL )
h)instructiuni de lucru specifice SMM ( IL-M )
i)instructiuni de lucru comune cu SMC ( IL )
j)alte documente necesare pentru a asigura planificarea ( programele de mediu ), controlul eficace a
proceselor ( PCO, planurile de interventie , planul central de interventie, LPMM ), documente
normative aplicabile organizatiei
k)inregistrari
4.4.5. Controlul documentelor
Documentele SMM (interne si externe) cu exceptia inregistrarilor MM se tin sub control conform
procedurii generale PD-03. In aceasta procedura sunt definite controalele necesare pentru:
a)aprobarea documentelor, inainte de emitere, in ceea ce priveste adecvarea acestora
b)analizarea, actualizarea, daca este cazul si reaprobarea documentelor
c)asigurarea ca sunt identificate modificarile si stadiul revizuirii curente a documentelor
d)asigurarea ca versiunile relevante ale documentelor aplicabile sunt disponibile la punctele de utilizare
e)asigurarea ca documentele raman lizibile si usor identificabile
f)asigurarea ca documentele de provenienta externa sunt identificate si ca difuzarea lor este controlata
g)prevenirea utilizarii neintentionate a documentelor perimate si identificarea adecvata a acestora, daca
sunt pastrate intr-un anumit scop
Documente suport: MMM , PD-03 „Controlul documentelor” si PL-M-05-03 „ Codificarea
documentelor SMM”
4.4.6. Control operational
Organizatia recunoaste importanta procesului de tinere sub control a acelor produse / activitati / servicii
care pot determina abateri de la politica , obictivele si tintele sale de mediu .Controlul operational este
astfel proiectat incat sa sustina realizarea obiectivelor si tintelor SMM si imbunatatirea continua a
performantei de mediu a organizatiei.
Pentru fiecare aspect de mediu semnificativ sunt elaborate planuri de control operational ( PCO )
Planurile de control operational contin toate masurile tehnice, administrative, de masurare, monitorizare
si control necesare pentru reducerea riscului si impactului asupra mediului . Ele prevad cine, cand si cum
actioneaza pentru realizarea obiectivelor si tintelor legate de aspectul de mediu la care se refera.
La elaborarea planurilor de control operational s-a tinut seama de toate procesele care ar putea genera
aspecte de mediu in legatura cu realizarea produselor organizatiei de la marketing pana la livrarea
acestora.
Documente suport: MM , PD-M-05 „Control operational” si PCO

4.4.7. Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns


Organizatia si-a identificat punctele critice si acele aspecte de mediu care in situatii anormale de
functionare, calamitati naturale si accidente pot determina un impact negativ asupra mediului, sanatatii
umane si proprietatii.
Organizatia are un coordonator pentru interventii de urgenta, numit prin decizie de catre directorul general.
Organizatia a documentat un plan centralizat de interventie de urgenta si planuri de interventie pentru toate
punctele critice identificate
Documente suport: MMM , PD-M-07 „Situatii de urgenta si capacitate de raspuns” si planuri de
urgenta
MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE Cod: MMM
CLUJ-NAPOCA MEDIU

4.5. Verificare
4.5.1. Monitorizare si masurare
Monitorizarea si masurarea este o conditie fundamentala pentru SMM la SC.Sinterom SA, dat fiind
faptul ca asigura:
a)urmarirea progresului pentru indeplinirea politicii , a obiectivelor si tintelor de mediu ale organizatiei
b)dezvoltarea informatiilor necesare pentru identificarea aspectelor de mediu semnificative
c)monitorizarea emisiilor si deversarilor pentru conformarea cu cerintele legale si de alta natura la care
organizatia subscrie
d)monitorizarea consumului de apa, energie electrica, gaz metan si materii prime, pentru a indeplinii
obiectivele si tintele
e)furnizarea datelor pentru a sustine sau a evalua controalele operationale
f)furnizarea datelor pentru a evalua performanta de mediu a organizatiei
g)furnizarea datelor pentru a evalua performanta SMM a organizatiei
Organizatia a stabilit o lista a caracteristicilor cheie care sunt monitorizati si masurati si indicatorii de
performanta asociati acestor caracteristici , pentru toate aspectele sale de mediu semnificative.
Indicatorii de performanta pentru aspectele de mediu semnificative sunt specificati in programele de
mediu si in matricea indicatorilor de performanta anexa A03 , iar caracteristicile cheie in PCO si lista
caracteristicilor cheie.
Organizatia are elaborata o „Lista de planificare a monitorizarii si masurarii” ( LPMM - anexa A04)
Documente suport: MMM , PD-M-06 , LPMM (anexa A04) , PCO , matricea indicatorilor de
performanta (anexa A03 )
4.5.2. Evaluarea conformarii
Organizatia isi evalueaza si documenteaza conformarea cu cerintele legale si de alta natura la care
subscrie prin :
a)efectuarea si documentarea de audituri interne
b)elaborarea de planuri de actiuni corective si preventive ca urmare a depistarii neconformitatilor in
urma auditurilor interne si externe
c)urmarirea evolutiei indicatorilor de performanta din matricea indicatorilor (anexa A03)
d)inregistrari ale rezultatelor masuratorilor emisiilor de poluanti
e)inregistrari ale gestionarii deseurilor generate
Organizatia are o planificarea anuala ale auditurilor interne pe probleme de MM , este stabilita frecventa
de masurare si monitorizare ale caracteristicilor cheie respectiv de evaluare si raportare a indicatorilor de
performanta prin PCO , LPMM si matricea indicatorilor de performanta.
Documente suport : MMM , PD-M-03 „ Neconformitate. Actiune corectiva si actiune preventiva”,
PD-13 „Audituri interne” si PL-M-06-01 „Audituri interne pe probleme de MM”.

4.5.2. Neconformitate. Actiune corectiva si actiune preventiva


Organizatia are o metoda sistematica pentru identificarea neconformitatilor existente sau potentiale.
Metoda prevede corectii si actiuni corective , pentru reducerea / eliminarea efectului unor neconformitati
existente, respectiv actiuni preventive pentru prevenirea reaparitiei neconformitatilor sau aparitiei unor
neconformitati potentiale.
Sunt identificate neconformitatile legate atat de performantele SMM , cat si cele legate de performanta de
mediu a organizatiei.
Pentru neconformitatile existente sau potentiale depistate sunt elaborate planuri de actiuni corective si
preventive in care sunt stabilite atat masurile care urmeaza a fi realizate , cat si persoanele responsabile,
termenele de realizare, precum si sursele de finantare acolo unde este cazul.
Documente suport: MMM si PD-M-03 „ Neconformitate. Actiune corectiva si actiune preventiva”
MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE Cod: MMM
CLUJ-NAPOCA MEDIU

4.5.4 Controlul inregistrarilor


Inregistrarile sunt stabilite si mentinute pentru a furniza dovezi ale conformitatii cu cerintele si ale
functionari eficace a SMM.
Prin controlul inregistrarilor, reglementat in procedura generala PD-12 sunt asigurate:
a) prezentarea metodelor si practicilor de lucru curente privind identificarea, depozitarea, accesul, regasirea,
durata de pastrare si eliminarea inregistrarilor
b) conditiile necesare ca inregistrarile sa fie si sa ramana lizibile, identificabile, usor regasibile si modul
de pastrare in spatii care sa asigure un mediu adecvat pentru prevenirea pierderii lor
c) disponibiltatea inregistrarilor , pentru evaluarea de catre partile interesate (interne / externe)
Documente suport: MMM , PD-12 „Controlul inregistrarilor”.

4.5.6. Audit intern


In cadrul organizatiei sunt efectuate audituri interne pe baza unui program anual.
Auditul intern se face pentru :
a) stabilirea conformarii SMM cu angajamentele planificate, cu cerintele standardului
SR ISO 14001:2005, cu cerintele legale si de alta natura la care organizatia subscrie
b) a stabili daca SMM este implementat si mentinut in mod eficace
c) identificarea oportunitatilor de imbunatatire a SMM
Auditurile interne asigura verificarea periodica a tuturor proceselor, functiilor si elementelor de sistem.
Auditurile interne sunt efectuate de personal obiectiv si impartial (independent de sectorul auditat) cu
sprijinul expertilor tehnici din sectoare.
Rezultatele auditurilor sunt inregistrate in rapoarte de audit , aduse la cunostinta managementului
sectorului auditat si reprezinta date de intrare in analiza efectuata de management.
Pentru neconformitatile constatate in cursul auditurilor interne RSMM / managerii sectoarelor auditate
elaboreaza planuri de actiuni corective si pun la dispozitia RCMM datele necesare pentru elaborarea
planurilor de actiuni preventive.
Documente suport : MMM , PD-13 „Audituri interne” ,PL-M-06-01 „Audituri interne pe prbleme
de MM” si PD-M-03 „Neconformitate . Actiune corectiva si actiune preventiva”.

4.5. Analiza efectuata de management


4.6.1. Analiza sistemului de management de mediu
Pentru ca organizatia sa aiba siguranta ca SMM este corespunzator, adecvat si eficace, ca politica,
obiectivele si tintele de mediu sunt atinse, ca performanta sa de mediu este conforma cu asteptarile,
directorul general initiaza analize periodice trimestriale (sau ori de cate ori considera necesar) ale acestora.
Analizele efectuate de management se desfasoara in cadrul unei sedinte condusa de directorul general,
la care participa in mod obligatoriu directorii executivi, RCMM , RSMM si managerii sectoarelor.
Analizele includ si evaluarea oportunitatilor pentru imbunanatirea si eventualele modificari ale SMM.
Realizarea politicii, a obiectivelor, a tintelor si a programelor de mediu este analizata anual.
Analiza efectuata de management se desfasoara pe baza documentelor puse la dispozitia participantilor
de care RCMM.
Inregistrarile acestor analize ( informari , rapoarte , procese verbale , programe de actiuni corective si
preventive) sunt pastrate la compartimentul de MM , pe o perioada de cel putin 5 ani si difuzate
factorilor implicati. Urmarirea realizarii actiunilor corective si preventive este responsabilitatea RCMM.
Documente suport: MMM si PL-00-01 „ Analiza efectuata de management”
MANUALUL
MANAGEMENTULUI DE Cod: MMM
CLUJ-NAPOCA MEDIU

4.6.2. Imbunatatire continua


Imbunatatirea continua a SMM si a performantei de mediu a organizatiei este atributul cheie in
SC. Sinterom SA. Organizatia isi evalueaza permanent performanta de mediu si a SMM , pentru a
identifica oprtunitatile de imbunatatire. Managementul la cel mai inalt nivel este implicat direct in
aceasta evaluare prin procesul de analiza efectuata de management.
O alta sursa importanta de oportunitati de imbunatatire este procesul de identificare a neconformitatilor
legate atat de functionarea SMM , cat si de performanta de mediu a organizatiei.
Documente suport : MMM , PL-M-06-02 „ Imbunatatire continua pe probleme de MM ”,
PD-M-03 „ Neconformitate. Actiune corectiva si actiune preventiva”, PL-00-01
„Analiza efectuata de management”