Scoala cu clasele l-Vlll nr.

8,Constanta

Desfasurarea Revolutiei condusa de Tudor Vladimirescu de la 1821

Elevi:Zamfir Andreea Scripcaru Andrada Profesor coordonator:Constandache Zoica Rusu Georgiana

în apari ia noilor for e productive i a noilor rela ii de schimb i produc ie care intra în conflict cu cele vechi. Marea majoritate a poporului era profund nemul umita XIXde regimul social politic fanariot. Nu numai ranii.Motive de nemul umire aveau i boierii concura i i chiar îndep rta i din dreg torii de elemnetele grecogrecolevantine ce se inmul iser pete m sur . Monopolul comercial otoman limitat dar nu desfiin at. ca urmare a numeroaselor i ap s toarelor obliga ii de rent (claca. Cauzele acestei mi c ri s l luiesc pe de o parte în contradic iile antagonice dintre r nimea aservit i boierime. . Cre terea nemul umirilor populare. îngr direa circula iei m rfurilor prin numeroasele v mi din interior cauzau mari prejudicii negustorimii i stârneau nemul umirile acesteia. dar i târgove i erau profund interesa i de schimbarea vechii or nduiri.Greutatea fiscalit iii era resimtit de r nimea liber . de rela iile de produc ie sociale care p strau înc vechiul caracter feudal. în dezvoltarea schimbului de m rfuri i a produc iei pe noile fagasuri. Mo nenii i pandurii olteni au fost supu i unor d ri în bani greu de pl tit i amenin ri de a fi asimila i cu claca ii. dijma. diferite d ri) i a abuzurilor ce f ceau i mai grea aceste obliga ii. accentuarea contradic iilor dinl untrul claselor dominante sau manifestat puternic la sf r itul deceniului al II-lea i începutul deceniului al III-lea al IIIIIsecolului al XIX-lea. dezvoltarea for elor na ionale române ti cerea imperios scuturarea jugului otoman. fagasuri. Pe de alt parte.

primejduia si actiunea româneascã. Strehaia si Tismana. prin Proclamatia datã la 20 semartie 1821 de la Cotroceni. Eteriei. eteriste. La 22 februarie 1821. Deplasarea de la Iasi cãtre Bucuresti a lui Alexandru Ipsilanti. romani.în virtutea cãruia avea dreptul de a exercita "vremelnica stãpânire" se legimiteazã actiunea lui Tudor. A facut doua popasuri la manastirile oameni). tr d tor . Bucuresti. Tudor este calificat tâlhar . eteristii. . Prin acordul cu "boierii patrioti" (23 martie) . În aceastã situatie. Aici a purtat discutii cu reprezentantii Eteriei. a pornit spre Bucuresti. impreuna cu armata sa (10. Alexandru Ipsilanti si Tudor Vladimirescu. generate de comportamentul trupelor Vladimirescu. Tudor Vladimirescu pãrãseste în grabã Oltenia si se-ndreaptã cãtre Capitala Tãrii Românesti. i au b gat groaza în boieri.La Iasi.000 de oameni). format la moartea domnitorului Alexandru u u. condusi de Alexandru Ipsilanti au intrat in Iasi. i Divanul. conducãtorul revolutiei insistã asupra cauzelor care au determinat ridicarea la arme: pierderea drepturilor de cãtre români si jafurile de nesuportat.Ve tile despre r scoala din Oltenia au îngrijorat Comitetul de obl duire . eteriste. In februarie 1821 Tudor. începând cu Proclama ia de la Pades i Scrisoarea c tre Poart Cererile norodului Pades românesc . Tudor si-a fixat februariesitabara la ân reni. f c tor de rele . incercarea eteristilor de a-si impune autoritatea asupra revolutionarilor aromani. neacordarea sprijinului promis de catre tarul Alexandru I. vr jma al patriei . elurile revolu iei de la 1821 au fost consemnate în diferite acte.In februarie-inceputul lui martie 1821. reni. Au aparut neintelegeri intre turci.La Iasi si la Galati eteristii i-au masacrat pe turci. unde se afla tabãra sa.

Recrut rile s-au f cut în rândurile pandurilor prin sf g duirea de leaf i slobozenie . iar mul i dintre ei i în activit ile militare. întrNoua organizare s-a f cut îmbinând tradi ia cu inova iile în domeniul militar ale sacelor timpuri. . Istoricii apreciaz azi c aproximativ 75% dintre o tenii Adun rii norodului au fost panduri. În perioada r zboiului din 1806-1812. Recrut rile au fost impulsionate de principiile enun ate în Proclama ia de la Pade .000 de oameni. implica i nu doar în agricultur dar i în negustorie. Aceast cre tere rapid a fost sesizat de reprezentan ii marilor puteri la Bucure ti sau Istambul. care reveneau în alte ri gr nicerilor. iar în rândurile ranilor cl ca i prin asigurarea scutirii de orice dare . subunitatea tactic de 1806baz fusese batalionul cu un efectiv de 445 de oameni. Oastea revolu iei de la 1821 a fost una de factur r neasc . Zona din nordul Olteniei a asigurat cele mai multe efective ale pandurilor i a jucat rolul de nucleu al armatei. recrutat din rândurile ranilor liberi. Efectivele oastei pandurilor au crescut pân la aproximativ 20. de origine rural i proasp t intra i în rândul privilegia ilor. Tudor a alc tuit o unitate tactic mai puternic i mai flexibil regimentul. ace tia fiind recruta i nu numai dintre mo neni ( ranii liberi) ci i din rândul cl ca ilor. În armata pandurilor au mai fost recruta i i mici boierna i. Consulul austriac la Istambul compara nucleul ini ial al oastei pandurilor cu un bulg re de z pad care are aparen a de a se transforma într-o lavin .

iar în condi iile intr rii iminente în Capital a celor aproximativ 16. Proclama ia lui Tudor a avut un efect imediat. i caimacanii desemna i de Înalta caimacani Poart . p r siser îngrab Bucure tiul.000 de osta i. prin care cerea unirea tuturor for elor responsabile ale rii. e adev rat. ceea ce ridica efectivele lui Tudor la aproximativ 8. pandurii au executat mar ul spre Bucure ti. Pentru a asigura controlu asupra rii.000 de oameni. . La 28 februarie/12 martie. Tudor a lansat o nou proclama ie c tre bucure teni. la por ile capitalei. sOsta ii st pânirii din tab ra de la Co ofeni 800 de arn u i s-au al turat pandurilor. el amintea c de inea controlul teritoriilor de pe cele dou maluri ale Oltului i c mi carea pe care o conducea era îndreptat împotriva domnilor fanario i i a marilor boieri care se aliaser cu ace tia. cerea imediat în scris un r spuns de voi i bninele de ob te sau niu . 2. Divanul hot rându-se s rânducolaboreze cu pandurii. dou coloane ale armatei revolu ionare roe ti au plecat spre capital .000 c lare i 6. care aflaser despre dezavuarea mi c rii lui Tudor. în condi iile în care consulii puterilor occidentale. Ele s-au unit la Slatina o s pt mai târziu. Tudor a trimis o delega ie Divanului rii cu un memorandum. la Bolintin Vale. cu asigurarea flancurilor i a unor trupe de ariergard i avangard pe itinerarul Slatina erb ne ti (Olt) Tecuci (Teleorman) Vadu Lat (Girgiu) pe 10/22 martie 1821. (cu excep ia celui al Prusiei). declarând c mi carea pe care o conducea era menit câ tig rii drept ilor cele folositoare la toat ob tea . S-a pornit din nou în mar c tre Scapital . În plus.000 pede tri. Pe 16/28 martie.

indiferent de condi ia social . care evita orice eventual capcan a otomanilor de la sud de Dun re sau a arn u ilor din Capital . Pe 17/29 martie.profitand de un complot al unuia dintre capitanii nemultumiti si de energica pedepsire a jafurilor si nesupunerii.Tudor Vladimirescu este ucis de catre Vasile Caravia. apreciind cã pãrãs rezistenta va produce mari nenorociri orasului.La 21 mai. La 19 mai 1821. pentru ca a doua zi pe sear s ajung la Cotroceni.I. Dup ce cu o zi mai înainte d duse o nou proclama ie prin care cerea tututror cet enilor rii. s se uneasc pentru ob teasca fericire . La apropierea armatei otomane de Bucuresti. Tudor Vladimirescu a pãrãsit Capitala. a hot rât deplasarea pe un drum ocolit. incheiat.se incheia la Golesti.  Tudor. Liprandi-ofiter rus Ipsilanti.in cazul unui atat otoman.din dispozitia lui Ipsilanti.capetenia eterista. Liprandisi autorul unor interesante memorii in legatura cu miscarea pandurilorpandurilordescrie asasinarea lui Tudor Vladimirescu . pe atunci în imediata apropiere a Bucure tiului. P. care aflase i el de atitudinea arului.prin care cei doi se angajeaza sa se sprijine reciproc.un acord intre Tudor Vladimirescu si Iordache Olimpiotul.in urma unui simulacru de judecata. . pandurii ajungeau la Ciorogârla. pe 21 martie/2 aprilie pandurii au intrat triumfal în Bucure ti.in ciuda acordului incheiat.I. La Targoviste.Iordache Olimpiotul il ridica pe Tudor din mijlocul taberei sale.

uninduca.dupa doua zile de cele mai crunte chinuri. De i înfrânt prin interven ia armatelor otomane. Grigorie Dimitrie Ghica. Din aceste delega ii au f cut parte printre al ii: Ioni Sandu Sturdza.iar descoperirea lor interesa pe toti. În prim vara lui 1822. un coborâtor al lui Vlad epe . lucru care a dus la înl turarea gravelor prejudicii aduse de Poart statutului de autonomie a celor dou ri Române. aruncat in rau sau intr-o fantana parasita. Revolu ia din 1821 a reu it s determine sfâr itul epocii fanariote prin restabilirea domniilor p mântene. de la Bucure ti i Ia i au fost trimise delega ii pentru a cere Înaltei Por i domni p mânteni.legandu-l au iesit noaptea afara din oras.iar cunoscutul criminal Caravia a fost insarcinat sa-i ia interogatoriul. revolu ia a consolidat ceea ce Nicolae B lcescu va denumi mai târziu ca fiind Partida Na ional . .In cele din urma.Vladimirescu a suportat totul cu o tarie neobisnuita.Atfel a fost curmata.Apropiindu-se de raul oras.lcasi. iar trupul i l-au capul. Tudor a fost inchis in temnita mitropoliei.legandusi.numai pentru a afla unde a ascuns banii.apoi i-au taiat capul. din nou un domn p mântean în persoana lui Ioni Sandu Sturdza i în Muntenia\ pe Grigore al IVMuntenia\ IVlea Ghica. dup lunga perioad fanariot .Caravia l-a impuscat cu pistolul.sa lupte impreuna impotriva turcilor.prin tradare.mai mult decat actiunile lui Tudor.viata lui intrTudor. viitor membru in divanul domnesc al Moldovei. nepot de frate al decapitatului Grigore Alexandru Ghica al Moldovei i vornicul Iordache Râ canu.caci credea ca are sume mari de bani pentru cumpararea de arme si munitie pentru panduri.ApropiinduDambovita.l-a anuntat pe Tudor ca-l trimit la Divan chinuri.raspunzand ca nu are nimic si ca el a venit acolo pentru ca. Totodat .Acest scelerat la supus pe Tudor la tot felul de sachinuri. Aceast ac iune a adus în Moldova.unindu-se cu eteristii.

Documente privitoare la istoria românilor.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_de_la_1821 www. Mihai. Cimpeanu: Istoria antica si Daicoviciu.referat.wikipedia.ro/revolutia_1821/rev_tudor_vladimirescu. Bibliografie: Bibliografie: Nicolae.Istoria armatei roe ti. Bucure ti. Ion. Contribu ii documentare la istoria revolu iei din 1821. (De noastre). Ioan. D. Bucure ti. Tudor Valdimirescu în Bucure ti. ti.1940. Pompiliu. Bodin.3x. IorgaNicolae. Iorga..ro-Revolutia_lui_Tudor_Vladimirescu_0c6e2. Eudoxiu. ti. Eudoxiu. Bucure ti. 1927. III. Nistor. Pompiliu. 1943. Ioan. 1919. ti. (De la 1599 pân în zilele ti. Bardeanu: Pentru glia strabuna (Din luptele romanilor)      Surse: http://istoriaro. noastre). 1919. Hurmuzaki. Bucure ti.ro-Revolutia_lui_Tudor_Vladimirescu_0c6e2.referat. Vladimir ti. Popescu. Liviu. vol. Bucure ti. Laz r. Viorel. Cimpeanu: medie a României Nicolae. vol. Hurmuzaki. Teodor.html www. II. Liviu. Viorel.1940.html . 1891. Bodin. Daicoviciu. Hadrian. r. Ion. Teodor. românilor.html http://ro. Lupu: Istoria romanilor . Vladimirescu Sfânta Alian . 1821.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful