Scoala cu clasele l-Vlll nr.

8,Constanta

Desfasurarea Revolutiei condusa de Tudor Vladimirescu de la 1821

Elevi:Zamfir Andreea Scripcaru Andrada Profesor coordonator:Constandache Zoica Rusu Georgiana

Marea majoritate a poporului era profund nemul umita XIXde regimul social politic fanariot. în dezvoltarea schimbului de m rfuri i a produc iei pe noile fagasuri.Greutatea fiscalit iii era resimtit de r nimea liber . Nu numai ranii. dijma. fagasuri. ca urmare a numeroaselor i ap s toarelor obliga ii de rent (claca.Motive de nemul umire aveau i boierii concura i i chiar îndep rta i din dreg torii de elemnetele grecogrecolevantine ce se inmul iser pete m sur . Monopolul comercial otoman limitat dar nu desfiin at. Mo nenii i pandurii olteni au fost supu i unor d ri în bani greu de pl tit i amenin ri de a fi asimila i cu claca ii. Cre terea nemul umirilor populare. accentuarea contradic iilor dinl untrul claselor dominante sau manifestat puternic la sf r itul deceniului al II-lea i începutul deceniului al III-lea al IIIIIsecolului al XIX-lea. diferite d ri) i a abuzurilor ce f ceau i mai grea aceste obliga ii. dezvoltarea for elor na ionale române ti cerea imperios scuturarea jugului otoman. Cauzele acestei mi c ri s l luiesc pe de o parte în contradic iile antagonice dintre r nimea aservit i boierime. îngr direa circula iei m rfurilor prin numeroasele v mi din interior cauzau mari prejudicii negustorimii i stârneau nemul umirile acesteia. în apari ia noilor for e productive i a noilor rela ii de schimb i produc ie care intra în conflict cu cele vechi. de rela iile de produc ie sociale care p strau înc vechiul caracter feudal. . Pe de alt parte. dar i târgove i erau profund interesa i de schimbarea vechii or nduiri.

eteriste.în virtutea cãruia avea dreptul de a exercita "vremelnica stãpânire" se legimiteazã actiunea lui Tudor.000 de oameni). conducãtorul revolutiei insistã asupra cauzelor care au determinat ridicarea la arme: pierderea drepturilor de cãtre români si jafurile de nesuportat. In februarie 1821 Tudor. vr jma al patriei . impreuna cu armata sa (10. Au aparut neintelegeri intre turci. În aceastã situatie. reni. Deplasarea de la Iasi cãtre Bucuresti a lui Alexandru Ipsilanti. a pornit spre Bucuresti. unde se afla tabãra sa. . f c tor de rele . începând cu Proclama ia de la Pades i Scrisoarea c tre Poart Cererile norodului Pades românesc .La Iasi. i Divanul. Alexandru Ipsilanti si Tudor Vladimirescu. Prin acordul cu "boierii patrioti" (23 martie) . neacordarea sprijinului promis de catre tarul Alexandru I. incercarea eteristilor de a-si impune autoritatea asupra revolutionarilor aromani. prin Proclamatia datã la 20 semartie 1821 de la Cotroceni. tr d tor . Strehaia si Tismana. Eteriei. Aici a purtat discutii cu reprezentantii Eteriei. Tudor este calificat tâlhar . i au b gat groaza în boieri. Bucuresti. Tudor si-a fixat februariesitabara la ân reni. eteriste. elurile revolu iei de la 1821 au fost consemnate în diferite acte.Ve tile despre r scoala din Oltenia au îngrijorat Comitetul de obl duire . generate de comportamentul trupelor Vladimirescu. primejduia si actiunea româneascã. format la moartea domnitorului Alexandru u u. A facut doua popasuri la manastirile oameni).La Iasi si la Galati eteristii i-au masacrat pe turci. eteristii. condusi de Alexandru Ipsilanti au intrat in Iasi. La 22 februarie 1821. Tudor Vladimirescu pãrãseste în grabã Oltenia si se-ndreaptã cãtre Capitala Tãrii Românesti.In februarie-inceputul lui martie 1821. romani.

000 de oameni. iar mul i dintre ei i în activit ile militare. de origine rural i proasp t intra i în rândul privilegia ilor. iar în rândurile ranilor cl ca i prin asigurarea scutirii de orice dare . Tudor a alc tuit o unitate tactic mai puternic i mai flexibil regimentul. subunitatea tactic de 1806baz fusese batalionul cu un efectiv de 445 de oameni. Recrut rile s-au f cut în rândurile pandurilor prin sf g duirea de leaf i slobozenie . Zona din nordul Olteniei a asigurat cele mai multe efective ale pandurilor i a jucat rolul de nucleu al armatei. Aceast cre tere rapid a fost sesizat de reprezentan ii marilor puteri la Bucure ti sau Istambul. recrutat din rândurile ranilor liberi. Recrut rile au fost impulsionate de principiile enun ate în Proclama ia de la Pade . Consulul austriac la Istambul compara nucleul ini ial al oastei pandurilor cu un bulg re de z pad care are aparen a de a se transforma într-o lavin . Istoricii apreciaz azi c aproximativ 75% dintre o tenii Adun rii norodului au fost panduri. În perioada r zboiului din 1806-1812. care reveneau în alte ri gr nicerilor. întrNoua organizare s-a f cut îmbinând tradi ia cu inova iile în domeniul militar ale sacelor timpuri. . Oastea revolu iei de la 1821 a fost una de factur r neasc . implica i nu doar în agricultur dar i în negustorie. În armata pandurilor au mai fost recruta i i mici boierna i. Efectivele oastei pandurilor au crescut pân la aproximativ 20. ace tia fiind recruta i nu numai dintre mo neni ( ranii liberi) ci i din rândul cl ca ilor.

Tudor a trimis o delega ie Divanului rii cu un memorandum. la por ile capitalei. În plus. S-a pornit din nou în mar c tre Scapital . e adev rat. Tudor a lansat o nou proclama ie c tre bucure teni. declarând c mi carea pe care o conducea era menit câ tig rii drept ilor cele folositoare la toat ob tea . dou coloane ale armatei revolu ionare roe ti au plecat spre capital . ceea ce ridica efectivele lui Tudor la aproximativ 8.000 pede tri. Proclama ia lui Tudor a avut un efect imediat. cerea imediat în scris un r spuns de voi i bninele de ob te sau niu . (cu excep ia celui al Prusiei). La 28 februarie/12 martie. sOsta ii st pânirii din tab ra de la Co ofeni 800 de arn u i s-au al turat pandurilor.000 de oameni. el amintea c de inea controlul teritoriilor de pe cele dou maluri ale Oltului i c mi carea pe care o conducea era îndreptat împotriva domnilor fanario i i a marilor boieri care se aliaser cu ace tia. la Bolintin Vale.000 de osta i. care aflaser despre dezavuarea mi c rii lui Tudor. p r siser îngrab Bucure tiul. Pentru a asigura controlu asupra rii. Pe 16/28 martie. 2.000 c lare i 6. i caimacanii desemna i de Înalta caimacani Poart . pandurii au executat mar ul spre Bucure ti. cu asigurarea flancurilor i a unor trupe de ariergard i avangard pe itinerarul Slatina erb ne ti (Olt) Tecuci (Teleorman) Vadu Lat (Girgiu) pe 10/22 martie 1821. Ele s-au unit la Slatina o s pt mai târziu. . Divanul hot rându-se s rânducolaboreze cu pandurii. iar în condi iile intr rii iminente în Capital a celor aproximativ 16. prin care cerea unirea tuturor for elor responsabile ale rii. în condi iile în care consulii puterilor occidentale.

pe 21 martie/2 aprilie pandurii au intrat triumfal în Bucure ti.profitand de un complot al unuia dintre capitanii nemultumiti si de energica pedepsire a jafurilor si nesupunerii. pandurii ajungeau la Ciorogârla.I. Dup ce cu o zi mai înainte d duse o nou proclama ie prin care cerea tututror cet enilor rii. Liprandisi autorul unor interesante memorii in legatura cu miscarea pandurilorpandurilordescrie asasinarea lui Tudor Vladimirescu . a hot rât deplasarea pe un drum ocolit. La apropierea armatei otomane de Bucuresti. indiferent de condi ia social .in urma unui simulacru de judecata.se incheia la Golesti.I.capetenia eterista. La 19 mai 1821.Tudor Vladimirescu este ucis de catre Vasile Caravia.prin care cei doi se angajeaza sa se sprijine reciproc. pentru ca a doua zi pe sear s ajung la Cotroceni. Tudor Vladimirescu a pãrãsit Capitala.La 21 mai.  Tudor. s se uneasc pentru ob teasca fericire .in ciuda acordului incheiat. Pe 17/29 martie. incheiat. apreciind cã pãrãs rezistenta va produce mari nenorociri orasului.un acord intre Tudor Vladimirescu si Iordache Olimpiotul.in cazul unui atat otoman. care aflase i el de atitudinea arului. . Liprandi-ofiter rus Ipsilanti.din dispozitia lui Ipsilanti. pe atunci în imediata apropiere a Bucure tiului. P.Iordache Olimpiotul il ridica pe Tudor din mijlocul taberei sale. care evita orice eventual capcan a otomanilor de la sud de Dun re sau a arn u ilor din Capital . La Targoviste.

.apoi i-au taiat capul.Caravia l-a impuscat cu pistolul.iar descoperirea lor interesa pe toti.sa lupte impreuna impotriva turcilor. Grigorie Dimitrie Ghica.ApropiinduDambovita.In cele din urma.iar cunoscutul criminal Caravia a fost insarcinat sa-i ia interogatoriul. de la Bucure ti i Ia i au fost trimise delega ii pentru a cere Înaltei Por i domni p mânteni. aruncat in rau sau intr-o fantana parasita. Revolu ia din 1821 a reu it s determine sfâr itul epocii fanariote prin restabilirea domniilor p mântene. Tudor a fost inchis in temnita mitropoliei. un coborâtor al lui Vlad epe .Apropiindu-se de raul oras. Totodat .Atfel a fost curmata.Acest scelerat la supus pe Tudor la tot felul de sachinuri.viata lui intrTudor.dupa doua zile de cele mai crunte chinuri.lcasi.prin tradare. Din aceste delega ii au f cut parte printre al ii: Ioni Sandu Sturdza.legandu-l au iesit noaptea afara din oras.Vladimirescu a suportat totul cu o tarie neobisnuita. nepot de frate al decapitatului Grigore Alexandru Ghica al Moldovei i vornicul Iordache Râ canu.l-a anuntat pe Tudor ca-l trimit la Divan chinuri.unindu-se cu eteristii. revolu ia a consolidat ceea ce Nicolae B lcescu va denumi mai târziu ca fiind Partida Na ional . viitor membru in divanul domnesc al Moldovei.numai pentru a afla unde a ascuns banii.raspunzand ca nu are nimic si ca el a venit acolo pentru ca.caci credea ca are sume mari de bani pentru cumpararea de arme si munitie pentru panduri. din nou un domn p mântean în persoana lui Ioni Sandu Sturdza i în Muntenia\ pe Grigore al IVMuntenia\ IVlea Ghica.uninduca.mai mult decat actiunile lui Tudor. Aceast ac iune a adus în Moldova. De i înfrânt prin interven ia armatelor otomane. iar trupul i l-au capul. În prim vara lui 1822. lucru care a dus la înl turarea gravelor prejudicii aduse de Poart statutului de autonomie a celor dou ri Române. dup lunga perioad fanariot .legandusi.

1940. Ion. 1919. Ioan. Bodin. Teodor.referat. Iorga. Cimpeanu: medie a României Nicolae.html http://ro. 1919. Hadrian. Lupu: Istoria romanilor . Viorel. Teodor. Contribu ii documentare la istoria revolu iei din 1821. Hurmuzaki. Cimpeanu: Istoria antica si Daicoviciu. Vladimirescu Sfânta Alian .html www.ro-Revolutia_lui_Tudor_Vladimirescu_0c6e2. Bucure ti. Eudoxiu. Pompiliu. D. II.ro/revolutia_1821/rev_tudor_vladimirescu. Bucure ti. 1891.1940. Daicoviciu. 1943. ti. Vladimir ti.Istoria armatei roe ti.ro-Revolutia_lui_Tudor_Vladimirescu_0c6e2. românilor.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_de_la_1821 www. noastre). r.referat. Viorel. Bardeanu: Pentru glia strabuna (Din luptele romanilor)      Surse: http://istoriaro. Bodin. Ion. Tudor Valdimirescu în Bucure ti.3x. Popescu. Eudoxiu. (De noastre). ti.html . Documente privitoare la istoria românilor. 1927. Liviu.wikipedia. Ioan. Mihai. Bucure ti. III. Bibliografie: Bibliografie: Nicolae. 1821.. Liviu. IorgaNicolae. Hurmuzaki. Pompiliu. Bucure ti. ti. Bucure ti. (De la 1599 pân în zilele ti. Nistor. vol. Laz r. vol.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful