Scoala cu clasele l-Vlll nr.

8,Constanta

Desfasurarea Revolutiei condusa de Tudor Vladimirescu de la 1821

Elevi:Zamfir Andreea Scripcaru Andrada Profesor coordonator:Constandache Zoica Rusu Georgiana

Greutatea fiscalit iii era resimtit de r nimea liber .Motive de nemul umire aveau i boierii concura i i chiar îndep rta i din dreg torii de elemnetele grecogrecolevantine ce se inmul iser pete m sur . dijma. în dezvoltarea schimbului de m rfuri i a produc iei pe noile fagasuri. . Cauzele acestei mi c ri s l luiesc pe de o parte în contradic iile antagonice dintre r nimea aservit i boierime. Pe de alt parte. Cre terea nemul umirilor populare. Marea majoritate a poporului era profund nemul umita XIXde regimul social politic fanariot. ca urmare a numeroaselor i ap s toarelor obliga ii de rent (claca. diferite d ri) i a abuzurilor ce f ceau i mai grea aceste obliga ii. îngr direa circula iei m rfurilor prin numeroasele v mi din interior cauzau mari prejudicii negustorimii i stârneau nemul umirile acesteia. fagasuri. de rela iile de produc ie sociale care p strau înc vechiul caracter feudal. accentuarea contradic iilor dinl untrul claselor dominante sau manifestat puternic la sf r itul deceniului al II-lea i începutul deceniului al III-lea al IIIIIsecolului al XIX-lea. dezvoltarea for elor na ionale române ti cerea imperios scuturarea jugului otoman. dar i târgove i erau profund interesa i de schimbarea vechii or nduiri. Mo nenii i pandurii olteni au fost supu i unor d ri în bani greu de pl tit i amenin ri de a fi asimila i cu claca ii. Monopolul comercial otoman limitat dar nu desfiin at. Nu numai ranii. în apari ia noilor for e productive i a noilor rela ii de schimb i produc ie care intra în conflict cu cele vechi.

In februarie 1821 Tudor.In februarie-inceputul lui martie 1821. impreuna cu armata sa (10. Bucuresti. elurile revolu iei de la 1821 au fost consemnate în diferite acte.La Iasi. i Divanul. La 22 februarie 1821. reni. format la moartea domnitorului Alexandru u u. primejduia si actiunea româneascã. neacordarea sprijinului promis de catre tarul Alexandru I. romani.000 de oameni). începând cu Proclama ia de la Pades i Scrisoarea c tre Poart Cererile norodului Pades românesc . eteristii. Tudor Vladimirescu pãrãseste în grabã Oltenia si se-ndreaptã cãtre Capitala Tãrii Românesti. Aici a purtat discutii cu reprezentantii Eteriei. Eteriei. conducãtorul revolutiei insistã asupra cauzelor care au determinat ridicarea la arme: pierderea drepturilor de cãtre români si jafurile de nesuportat. condusi de Alexandru Ipsilanti au intrat in Iasi.La Iasi si la Galati eteristii i-au masacrat pe turci. Strehaia si Tismana. f c tor de rele . Deplasarea de la Iasi cãtre Bucuresti a lui Alexandru Ipsilanti. incercarea eteristilor de a-si impune autoritatea asupra revolutionarilor aromani. tr d tor . prin Proclamatia datã la 20 semartie 1821 de la Cotroceni. Au aparut neintelegeri intre turci. eteriste. unde se afla tabãra sa. Prin acordul cu "boierii patrioti" (23 martie) .Ve tile despre r scoala din Oltenia au îngrijorat Comitetul de obl duire . i au b gat groaza în boieri. Tudor si-a fixat februariesitabara la ân reni. vr jma al patriei . În aceastã situatie. Alexandru Ipsilanti si Tudor Vladimirescu. . Tudor este calificat tâlhar .în virtutea cãruia avea dreptul de a exercita "vremelnica stãpânire" se legimiteazã actiunea lui Tudor. generate de comportamentul trupelor Vladimirescu. A facut doua popasuri la manastirile oameni). eteriste. a pornit spre Bucuresti.

care reveneau în alte ri gr nicerilor. Recrut rile s-au f cut în rândurile pandurilor prin sf g duirea de leaf i slobozenie . întrNoua organizare s-a f cut îmbinând tradi ia cu inova iile în domeniul militar ale sacelor timpuri. Oastea revolu iei de la 1821 a fost una de factur r neasc . Recrut rile au fost impulsionate de principiile enun ate în Proclama ia de la Pade . Efectivele oastei pandurilor au crescut pân la aproximativ 20.000 de oameni. . iar în rândurile ranilor cl ca i prin asigurarea scutirii de orice dare . Istoricii apreciaz azi c aproximativ 75% dintre o tenii Adun rii norodului au fost panduri. subunitatea tactic de 1806baz fusese batalionul cu un efectiv de 445 de oameni. Zona din nordul Olteniei a asigurat cele mai multe efective ale pandurilor i a jucat rolul de nucleu al armatei. În armata pandurilor au mai fost recruta i i mici boierna i. recrutat din rândurile ranilor liberi. Tudor a alc tuit o unitate tactic mai puternic i mai flexibil regimentul. de origine rural i proasp t intra i în rândul privilegia ilor. iar mul i dintre ei i în activit ile militare. Aceast cre tere rapid a fost sesizat de reprezentan ii marilor puteri la Bucure ti sau Istambul. În perioada r zboiului din 1806-1812. Consulul austriac la Istambul compara nucleul ini ial al oastei pandurilor cu un bulg re de z pad care are aparen a de a se transforma într-o lavin . ace tia fiind recruta i nu numai dintre mo neni ( ranii liberi) ci i din rândul cl ca ilor. implica i nu doar în agricultur dar i în negustorie.

ceea ce ridica efectivele lui Tudor la aproximativ 8. cerea imediat în scris un r spuns de voi i bninele de ob te sau niu . pandurii au executat mar ul spre Bucure ti. prin care cerea unirea tuturor for elor responsabile ale rii. S-a pornit din nou în mar c tre Scapital .000 c lare i 6. . Divanul hot rându-se s rânducolaboreze cu pandurii. sOsta ii st pânirii din tab ra de la Co ofeni 800 de arn u i s-au al turat pandurilor.000 pede tri. Pentru a asigura controlu asupra rii. dou coloane ale armatei revolu ionare roe ti au plecat spre capital . în condi iile în care consulii puterilor occidentale. Tudor a lansat o nou proclama ie c tre bucure teni. i caimacanii desemna i de Înalta caimacani Poart . Pe 16/28 martie. declarând c mi carea pe care o conducea era menit câ tig rii drept ilor cele folositoare la toat ob tea . Ele s-au unit la Slatina o s pt mai târziu. el amintea c de inea controlul teritoriilor de pe cele dou maluri ale Oltului i c mi carea pe care o conducea era îndreptat împotriva domnilor fanario i i a marilor boieri care se aliaser cu ace tia. Tudor a trimis o delega ie Divanului rii cu un memorandum. la Bolintin Vale. În plus. 2.000 de oameni. cu asigurarea flancurilor i a unor trupe de ariergard i avangard pe itinerarul Slatina erb ne ti (Olt) Tecuci (Teleorman) Vadu Lat (Girgiu) pe 10/22 martie 1821. care aflaser despre dezavuarea mi c rii lui Tudor. p r siser îngrab Bucure tiul. la por ile capitalei. (cu excep ia celui al Prusiei).000 de osta i. iar în condi iile intr rii iminente în Capital a celor aproximativ 16. e adev rat. La 28 februarie/12 martie. Proclama ia lui Tudor a avut un efect imediat.

  Tudor.I. P. pandurii ajungeau la Ciorogârla. pe atunci în imediata apropiere a Bucure tiului. apreciind cã pãrãs rezistenta va produce mari nenorociri orasului. pe 21 martie/2 aprilie pandurii au intrat triumfal în Bucure ti. Liprandi-ofiter rus Ipsilanti.capetenia eterista. a hot rât deplasarea pe un drum ocolit. Dup ce cu o zi mai înainte d duse o nou proclama ie prin care cerea tututror cet enilor rii. indiferent de condi ia social .se incheia la Golesti.profitand de un complot al unuia dintre capitanii nemultumiti si de energica pedepsire a jafurilor si nesupunerii.un acord intre Tudor Vladimirescu si Iordache Olimpiotul. care evita orice eventual capcan a otomanilor de la sud de Dun re sau a arn u ilor din Capital . . La apropierea armatei otomane de Bucuresti.La 21 mai. La Targoviste. care aflase i el de atitudinea arului. Tudor Vladimirescu a pãrãsit Capitala.prin care cei doi se angajeaza sa se sprijine reciproc. La 19 mai 1821.Iordache Olimpiotul il ridica pe Tudor din mijlocul taberei sale.din dispozitia lui Ipsilanti. Pe 17/29 martie.Tudor Vladimirescu este ucis de catre Vasile Caravia.in cazul unui atat otoman. incheiat.I. s se uneasc pentru ob teasca fericire . Liprandisi autorul unor interesante memorii in legatura cu miscarea pandurilorpandurilordescrie asasinarea lui Tudor Vladimirescu .in urma unui simulacru de judecata. pentru ca a doua zi pe sear s ajung la Cotroceni.in ciuda acordului incheiat.

din nou un domn p mântean în persoana lui Ioni Sandu Sturdza i în Muntenia\ pe Grigore al IVMuntenia\ IVlea Ghica. lucru care a dus la înl turarea gravelor prejudicii aduse de Poart statutului de autonomie a celor dou ri Române.mai mult decat actiunile lui Tudor.prin tradare. Grigorie Dimitrie Ghica.dupa doua zile de cele mai crunte chinuri. iar trupul i l-au capul.Atfel a fost curmata.uninduca.apoi i-au taiat capul.Vladimirescu a suportat totul cu o tarie neobisnuita. .Apropiindu-se de raul oras. dup lunga perioad fanariot .Acest scelerat la supus pe Tudor la tot felul de sachinuri. În prim vara lui 1822.sa lupte impreuna impotriva turcilor. Revolu ia din 1821 a reu it s determine sfâr itul epocii fanariote prin restabilirea domniilor p mântene. aruncat in rau sau intr-o fantana parasita.In cele din urma.raspunzand ca nu are nimic si ca el a venit acolo pentru ca.legandusi.iar cunoscutul criminal Caravia a fost insarcinat sa-i ia interogatoriul.unindu-se cu eteristii.viata lui intrTudor.ApropiinduDambovita. de la Bucure ti i Ia i au fost trimise delega ii pentru a cere Înaltei Por i domni p mânteni. revolu ia a consolidat ceea ce Nicolae B lcescu va denumi mai târziu ca fiind Partida Na ional . viitor membru in divanul domnesc al Moldovei. Din aceste delega ii au f cut parte printre al ii: Ioni Sandu Sturdza. Aceast ac iune a adus în Moldova.l-a anuntat pe Tudor ca-l trimit la Divan chinuri. Totodat .iar descoperirea lor interesa pe toti.lcasi. Tudor a fost inchis in temnita mitropoliei.Caravia l-a impuscat cu pistolul.caci credea ca are sume mari de bani pentru cumpararea de arme si munitie pentru panduri. De i înfrânt prin interven ia armatelor otomane.legandu-l au iesit noaptea afara din oras. un coborâtor al lui Vlad epe . nepot de frate al decapitatului Grigore Alexandru Ghica al Moldovei i vornicul Iordache Râ canu.numai pentru a afla unde a ascuns banii.

Vladimir ti. Teodor. Eudoxiu. Contribu ii documentare la istoria revolu iei din 1821. Mihai. D. 1919. Bucure ti. (De noastre).ro-Revolutia_lui_Tudor_Vladimirescu_0c6e2. Bucure ti. Hadrian. II. vol.org/wiki/Revolu%C8%9Bia_de_la_1821 www. Pompiliu. Hurmuzaki. Lupu: Istoria romanilor . 1919. Tudor Valdimirescu în Bucure ti. Iorga.1940. Laz r. Ioan. ti. Cimpeanu: Istoria antica si Daicoviciu. Bodin.Istoria armatei roe ti. Bucure ti. 1927. românilor. Popescu. r.wikipedia. 1821.html http://ro. Liviu.html www. ti.3x. Bardeanu: Pentru glia strabuna (Din luptele romanilor)      Surse: http://istoriaro. (De la 1599 pân în zilele ti.. Ion.ro-Revolutia_lui_Tudor_Vladimirescu_0c6e2. ti. Viorel. Vladimirescu Sfânta Alian . Bucure ti. Eudoxiu. Bodin. vol. Liviu. Bibliografie: Bibliografie: Nicolae. Teodor. Viorel. Pompiliu. IorgaNicolae. noastre).1940. Ioan. 1891. Cimpeanu: medie a României Nicolae. Bucure ti.html . Nistor. Daicoviciu.ro/revolutia_1821/rev_tudor_vladimirescu. III.referat. Hurmuzaki.referat. 1943. Ion. Documente privitoare la istoria românilor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful