P. 1
METODOLOGIA CERCETARII EDUCATIONALE

METODOLOGIA CERCETARII EDUCATIONALE

|Views: 3,265|Likes:
Published by Adri An

More info:

Published by: Adri An on May 30, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/21/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE

Lector univ. drd. Corina Bogdan METODOLOGIA CERCETĂRII EDUCAŢIONALE

Semestrul II

Curs universitar

2009

CAPITOL I.

CERCETAREA PEDAGOGICĂ ŞI INOVAREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNT

Cercetarea pedagogică este o acţiune de observare şi investigare, pe baza căreia cunoaştem, ameliorăm sau inovăm fenomenul educaţional. Nu toate fenomenele educaţionale pot fi supuse unei experimentări riguroase (de exemplu, formarea sentimentelor morale). Inovarea în învăţământ se realizează atât prin generalizarea experienţei avansate, cât şi prin experimentare. Practica educativă constituie, pentru cercetător, o sursă de cunoaştere, un mijloc de experimentare, de verificare a ipotezelor şi de generalizare a experienţei pozitive. În acelaşi timp, cercetarea pedagogică, prin concluziile ei, contribuie la inovarea şi perfecţionarea procesului de învăţământ şi de educaţie. Cercetarea pedagogică poate fi fundamentală şi aplicativă, observaţională sau experimentală, spontană sau ştiinţifică. Rolul cercetării pedagogice constă în: explicarea, interpretarea, generalizarea şi inovarea fenomenului educaţional prin schimbări de structură, sau prin introducerea de noi metodologii mai eficiente. Funcţiile cercetării pedagogice sunt:         funcţia explicativă; funcţia praxiologică; funcţia sistematizatoare; funcţia referenţial-informaţională; funcţiile de evaluare şi control ştiinţific a procesului de instruire şi formare a personalităţii, raportate la cerinţele sociale; funcţia de perfecţionare şi inovare a învăţământului şi educaţiei; funcţia predictivă.

2

Funcţia explicativă este specifică cercetării pedagogice fundamentale, orientată spre noutate ştiinţifică, ce conduce la elaborarea unor modele teoretice explicative, necesare cunoaşterii legităţilor fenomenelor educaţionale. Funcţia praxiologică in sensul că, cercetarea aplicativă, prin investigaţiile empirice contribuie la creşterea eficienţei acţiunilor educaţionale şi la inovarea practicii şcolare, prin introducerea de noi modele acţionale. Funcţia sistematizatoare – cercetarea pedagogică oferă baza logică de sinteză, de organizare şi prelucrare a datelor experimentale. Funcţia referenţial-informaţională asigură culegerea informaţiilor cu privire la funcţionalitatea procesului instructiv-educativ, raportând datele cercetării pedagogice la un sistem teoretic general, cu valoare explicativă. Funcţia de perfecţionare şi inovare a învăţământului şi educaţiei, în raport de cerinţele dezvoltării ştiinţei, tehnicii, culturii şi economiei de piaţă. Funcţia predictivă, adică de anticipare a unor modele educaţionale, cerute de perspectivele dezvoltării social-economice. Inovarea pedagogică este o mişcare de la tradiţie la modernitate, prin introducerea unor schimbări, în scopul creşterii eficienţei procesului de instruire şi formare a personalităţii omului contemporan. Inovaţiile în domeniul învăţământului pot fi realizate sub forma unor schimbări de concepţie privind sistemul de organizare, programele, manualele şcolare şi metodele de învăţământ, schimbări referitoare la relaţiile interpersonale, ca spre exemplu relaţia profesor-elev, sau schimbări de natură materială, dacă ne referim la mijloacele de învăţământ şi la laboratoarele de tehnologie didactică. Implementarea inovaţiilor în învăţământ se realizează prin reforme educaţionale sau prin introducerea diferitelor schimbări la nivel structural şi funcţional în scopul perfecţionării procesului educaţional. Procedeele tehnice de aplicare a inovaţiilor sunt:   remanierea, care vizează schimbări de structură, ca spre exemplu noua structură a învăţământului liceal şi superior; substituirea, de exemplu, înlocuirea unui manual cu altele mai moderne (manuale alternative);

3

  

restructurarea,

spre

exemplu

a

planului

de

învăţământ,

prin

introducerea unor noi discipline (informatica, ecologia); adăugarea, adică introducerea unor elemente noi în învăţământ, a planurilor cadru, a calculatorului ş.a.; eliminarea unor forme învechite cum sunt relaţiile autoritare şi înlocuirea lor cu cele democratice în relaţia profesor-elev. Proiectul de cercetare este o sinteză a organizării cercetării pe etape şi poate să aibă următoarea structură:      tema (problema) de cercetat: importanţă şi actualitate; motivarea alegerii temei: scopul şi modul de evaluare; istoricul cercetării problemei; stadiul actual; ipoteza generală, ipoteze parţiale şi obiectivele cercetării; metodologia cercetării: durata cercetării, locul, echipa de cercetare, etape, variabile dependente şi independente, eşantion, metode, tehnici şi mijloace de învăţământ, instrumente de cercetare (teste, proiecte didactice);   verificarea ipotezei de cercetare prin teste finale sau alte modalităţi; finalizarea cercetării şi valorificarea ei (elaborarea unei lucrări ştiinţifice, implementarea concluziilor etc.). Tipuri de cercetări Există diverse clasificări ale cercetărilor educaţionale, după mai multe criterii. În funcţie de scop, se deosebesc: cercetări descriptive, cercetări predictive şi cercetări explicative. Cercetările descriptive. Scopul lor este surprinderea sau descrierea evoluţiei unor evenimente, comportamente etc., definirea şi clasificarea evenimentelor cercetate şi a relaţiilor dintre ele. În cercetările descriptive se utilizează de obicei abordarea nomotetică. Scopul unor asemenea studii este surprinderea caracteristicilor comune ale unui grup sau populaţie, caracteristici comune care pot fi considerate "performanţe medii" şi sunt tipice grupului
4

se utilizează studiile corelaţionale (teste) şi ancheta (chestionar.respectiv. interviu). iar ca metodă se utilizează studiul de caz. indiferent cât de strânsă şi indiferent de direcţia ei. de exemplu: performanţele individuale. iar tipul variaţiei indică direcţia în care se stabileşte legătura respectivă (pozitiv sau negativ). Pentru acest tip de cercetări nu este necesar grupul de control. Ajungem să obţinem şirul de variabile şi stabilim corelaţia atunci cînd evaluăm cu metode diferite acelaşi eveniment. dacă este egală cu 0. utilizînd valorile unei performanţe (sau variabile). În acest tip de cercetări se apelează. eşantionul poate fi limitat la 30 persoane. ci o evoluţie concomitentă.05. ca metode. 5 . dorim să facem predicţii asupra evoluţiei unei alte performanţe (variabile) sau a mai multora. interviu). Instrumentele cel mai frecvent utilizate în studiile corelaţionale sunt testul. nu prognostice. metodele calitative. avem de a face cu o corelaţie mediu semnificativă. O concluzie este semnificativă dacă valoarea pragului de semnificaţie este mai mică de 0. la studii corelaţionale. Cercetările predictive au ca scop stabilirea modalităţilor în care vor evolua diferite evenimente. Putem evalua din punct de vedere calitativ relaţiile dintre două variabile în funcţie de nivelul şi tipul relaţiei sau relaţiilor care se stabileşte între cele două variabile. În acest caz. Vom avea cel puţin două şiruri de performanţe (sau variabile) şi. care permite descrierea caracteristicilor particulare (individualizate) ale unei persoane. ambele oferă informaţii diagnostice (aplicabile la momentul prezent).05. Nivelul de variaţie arată cât de strânse sunt legăturile dintre variabile (pragul de semnificaţie al unei corelaţii). sau cu aceeaşi metodă două evenimente care au legătură între ele. ancheta (chestionar. În cazul studiilor educaţionale în care urmărim. biografia. nu înseamnă o relaţie de determinare. ne înscriem într-o abordare de tip idiografic. Se lucrează cu grupuri mari de subiecţi. Important: Corelaţia dintre două evenimente. de obicei.

În acest caz se foloseşte metoda experimentală. modelăm un experiment folosind un grup de cadre didactice cu comportament agresiv. este necesar să se respecte trei condiţii:    să existe o corelaţie între cele două evenimente urmărite. urmărind efectele asupra grupului experimental de elevei sau studenţi. pe cît posibil. să existe o relaţie temporală şi cauzală. cauzele alternative. pornind de la premisa că un comportament educaţional agresiv va declanşa un răspuns agresiv. În aceste cazuri este necesar şi un grup experimental. De exemplu. 6 .Cercetările explicative au ca scop determinarea cauzelor unui eveniment sau explicarea unei evoluţii. pentru a se explica o cauzalitate. să se elimine.

pentru o cercetare cantitativă stabilim numărul şi caracteristicile subiecţilor înainte de a debuta cercetarea. 3. a operaţiilor. un număr aproximativ. tema pe care vrem să o evaluăm (cantitativ. Să prevină distorsiunile de informaţie şi erorile de lucru. ETAPELE CERCETĂRII ÎN ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI Un prim pas al cercetărilor empirice presupune doar schiţarea unui model de cercetare. astfel încît nici un scop urmărit să nu fie omis sau să fie urmărit într-un moment nepotrivit. avem doar o ţintă.CAPITOL II. specialitatea lor. numărul subiecţilor nu este ferm stabilit de la început. Să asigure ordinea activităţilor. cîţi sunt aceştia. dacă se vor folosi operatori sau nu. Orice cercetare obligă la câteva decizii:   ce tip de abordare este mai bun pentru situaţia. 2. Berger (1989) stabilea scopurile unui model de cercetare: 1. 7 . se obţine acceptul unei instituţii şi a participanţilor. ne vom gîndi la modalităţile de prelucrare a informaţiilor obţinute şi la modurile de analiză a acestor rezultate. să precizăm unde. calitativ sau mixt). Această schiţă presupune să definim mai întâi comportamentele pe care vrem să le evaluăm. se stabileşte echipa de cercetare: numărul de specialişti.    o altă decizie ţine de metodele utilizate. Să ofere un ghid care să dirijeze activităţile prin reducerea la maxim a posibilelor pierderi financiare şi de timp. caracteristicile populaţiei pe care urmează să lucrăm: care sunt subiecţii. când şi cum putem măsura aceste comportamente. pentru o cercetare calitativă. Modelul de cercetare diferă în funcţie de natura şi scopul acesteia şi de metodele pe care vrem să le utilizăm. De asemenea.

deoarece ea permite definirea cu acurateţe a variabilelor utilizate. (5) reformularea enunţurilor teoretice iniţiale în funcţie de rezultatele obţinute la sfîrşitul activităţii. Activitatea de documentare precizează ce studii şi informaţii mai există despre tema respectivă. Precizarea clară a obiectivelor cercetării se face însă doar ca urmare a unei activităţi de documentare. Enunţarea problemei de cercetare În general. această operaţionalizare este absolut necesară. De asemenea. pentru că permite obţinerea unui inventar complet a tuturor posibilităţilor sub formă de întrebări. Exemplu de operaţionalizare: conceptul de "responsabilitate" include următoarele trăsături: stabilitate în acţiune. constanţă comportamentală. (4) analiza şi interpretarea informaţiilor culese. alegerea metodelor. tot prin documentare ne putem fixa modalităţile de abordare a problemei. Această lipsă de informaţie este primul pas în formularea temei. În cercetarea de tip cantitativ. şi anume ipotezele teoretice. (2) formularea planului de cercetare. capacitate de concentrare. fidelitate. 8 . În această etapă. (3) culegerea de informaţii. 1. Formularea planului de cercetare Presupune traducerea ipotezelor teoretice în ipoteze empirice. 2. a problemei de care ne vom ocupa. observaţia nestructurată (de tip calitativ) ne poate fi de folos. La finalul acestei etape se pot formula ipotezele de cercetare. o problemă apare ca urmare a unui gol de informaţie. verificarea oportunităţii utilizării acestora şi operaţionalizarea conceptelor. metodele etc. fixarea locului cercetării şi a grupului de cercetat. după Beaugrand (1993) presupune cinci paşi: (1) enunţarea problemei de cercetare. Operaţionalizarea a fost definită (1962) ca fiind o reţetă care presupune trei paşi:  selecţia indicatorilor.Modelul unui ciclu de cercetare.

cantitative sau calitative. şi astfel vom fi obligaţi să urmăm ceea ce am stabilit dinainte.  cuantificarea variabilelor (stabilirea valorilor pe care le pot lua indicatorii). apelul la propria experienţă. ci este o relaţie abstractă. este subiectivă: determinarea indicatorilor este dependentă de ceea ce înţelege cercetătorul. c) Regula cuantificării: valorile numerice utilizate în cuantificarea indicatorilor şi variabilelor trebuie să aibă capacitatea de a respecta constant aceleaşi proceduri. şi utilizînd diverse tipuri de design. astfel se explică de ce pentru acelaşi concept există mai multe definiţii. b) Regula adecvării empirice: indicatorii trebuie să aibă capacitatea de a măsura toate feţele conceptului. Căile de selecţie a indicatorilor: studii exploratorii. este incompletă. El concluzionează că operaţionalizarea este o pierdere de timp. Lamneck vorbeşte şi despre cuantificarea variabilelor: stabilirea unor echivalenţe nu întotdeauna conformă cu realitatea. Reguli ale operaţionalizării conceptelor: a) Regula relevanţei empirice: indicatorii trebuie să reflecte exact conceptul pe care îl măsoară. operaţionalizarea este considerată neadecvată. În cercetarea calitativă. Lamneck (1988) explică de ce operaţionalizarea este inoperantă în cercetarea calitativă:    nu asigură relaţia abstract-concret. analiza definiţiilor. care este în perpetuă revoluţie. pentru că presupune definirea conceptului înainte de a debuta cercetarea. 9 . 3. identificarea unui continuum numeric al valorii variabilelor (ex: fidelitatea poate lua valori de la 1 la X). Culegerea de informaţii se face prin diferite metode. deoarece un concept este transcris prin alt concept. deoarece nu poate acoperi toate aspectele conceptului relativ.

În unele cazuri. anularea informaţiilor neconcludente (greşite) şi formularea unor noi probleme de cercetare (noi ipoteze). judecată care se aplică atât cercetătorului. explicarea cauzală a unor fenomene. această afirmaţie este permisă numai în cazul utilizării acestor prelucrări statistice superioare. ipoteza poate fi o simplă descriere de regularităţi. teste statistice. Interpretarea reprezintă confruntarea relaţiilor dintre variabile. Fiind etapa în care se pot propune revizuiri teoretice ale unor modele existente. Acest ciclu de cercetare este specific cercetării cantitative. o simplă comparare de medie sau procente. În sfârşit. Analiza şi interpretarea informaţiilor se poate face la diferite nivele:    comparaţie de medii sau procente. care încheie un ciclu de cercetare şi care presupune o expunere la judecata comunităţii ştiinţifice. se poate afirma: "Rezultatele obţinute ilustrează efecte sistematice şi nu sunt obţinute la întâmplare".4. Reformularea enunţurilor teoretice iniţiale se face evaluînd întregul studiu. iar rezultatele sunt obţinute în urma unui studiu corelaţional sau de regresie. corelaţiei. se stabileşte în ce măsură metodele alese au corespuns ipotezei. utilizînd testul t Student. 5. cât şi instituţiei la care este afiliat. Interpretarea obligă la confruntarea rezultatelor cu ipoteza iniţială. după toate aceste etape mai urmează şi etapa de publicare a rezultatelor obţinute. a regresiei. relaţii presupuse prin ipoteză. care au fost sursele de eroare şi în ce domeniu pot fi generalizate rezultatele obţinute. ea presupune încorporarea datelor de cercetare în teoriile existente. comparare de abateri. Analiza şi interpretarea informaţiilor culese conduce la generalizări empirice. 10 . În cazul prelucrării cu ajutorul inferenţelor. iar din punct de vedere al calculului statistic. alteori ipoteza presupune o inferenţă.

dar criteriul de reprezentativitate statistică nu-şi are locul în cercetarea calitativă. Există o serie de motive pentru care ipotezele sunt necesare: (1) necesitatea determinării şi delimitării domeniului de cercetare. în cazul unei abordări cantitative. se apreciază dacă ele sunt utile sau nu obiectivului fixat. Alte diferenţe între cercetarea cantitativă şi cea calitativă:  dacă în cercetarea cantitativă design-ul este planificat cu multă acurateţe de la debut. în cercetarea calitativă această etapă obligă la formularea unor obiective mai generale.În cazul cercetării calitative există unele diferenţe. paşii nu sunt fixaţi în ordine absolut riguroasă. pe măsura apariţiei de noi informaţii.  interpretarea datelor se face prin generalizare inductivă (în studiul cantitativ) şi prin generalizare analitică (în studiile calitative). aceasta nu este o etapă separată. în cercetarea calitativă design-ul este cunoscut.   există criterii de selecţie a subiecţilor. mai puţin structurate. într-o analiză calitativă acest lucru nu este permis şi obligatoriu cercetătorul preia informaţia. ea se efectuează pe parcurs. analiza şi interpretarea lor. ea presupunînd şi o selecţie judicioasă a loturilor de subiecţi şi precizarea metodelor de colectare a datelor şi tipul de prelucrare. şi (2) o ipoteză ghidează colectarea datelor. presupune specificarea unui obiectiv. Sarankatos (1994) propune această comparaţie. 11 . formularea unei ipoteze. culegerea datelor: dacă într-o abordare cantitativă putem utiliza operatori. operaţionalizarea conceptelor. Formularea ipotezelor Formularea ipotezelor se face după ce au fost definite scopurile şi conceptele cercetării. spunând: dacă prima etapă. iar operaţionalizarea conceptelor este un proces care nu îşi are rostul în acest caz. ipotezele se pot formula şi pe parcursul cercetării.  analiza datelor: în cercetarea calitativă. dar nu restrictiv.

ipotezele trebuie să îndeplinească 10 condiţii pentru a fi valide: generalitatea. 1. Ipotezele trebuie să fie testabile. ipotezele se referă la verificarea unor relaţii care se stabilesc între două variabile. Legătura dintre variabile propusă prin ipoteze este o relaţie posibilă. Ipoteza este enunţul unei relaţii cauzale într-o formă care permite verificarea ei empirică. să conţină formulări clare. un enunţ cu caracteristici de probabilitate despre sensul. intercondiţionarea şi cauzalitatea evenimentelor şi comportamentelor umane. falsificabilitatea. specifice şi precise. comunicabilitatea. predictivitatea. testabilitatea. 3. Complexitatea se referă la numărul de variabile care sunt cuprinse într-o ipoteză. se poate merge pînă la ipoteze de nivel 3. determinarea. Caplaw (1970) oferă două definiţii ale termenului de ipoteză: 1. Kerlinger (1964) definea ipoteza ca fiind un enunţ conjunctural despre relaţia dintre două sau mai multe variabile. Chelcea (2001). ipotezele de nivel 2 au trei variabile corelate. Specificitatea priveşte numărul de valori pe care le pot lua variabilele respective. ipoteza este deci o explicaţie plauzibilă care urmează a fi verificată în cercetare prin datele care se obţin. 2. reproductibilitatea şi utilitatea. ceea ce ne permite să spunem că ipoteza respectivă conţine o posibilă soluţie la problema aflată în studiu. În ştiinţele sociale. 12 . valorile putînd fi extremizate (prezent-absent) sau pe un continuum între extreme. complexitatea. să numească variabile şi să descrie relaţiile care se stabilesc între ele. nu una certă. Ipotezele de nivel 1 au doar două variabile corelate. Generalitatea se referă la faptul că o ipoteză trebuie formulată astfel încît relaţiile dintre variabile să fie adevărate indiferent de condiţiile spaţiotemporale. specificitatea. ipoteza este reflectarea într-o formă specifică a realităţii obiective. 2. Potrivit lui S. Ipoteza este o tentativă de explicaţie la o problemă de cercetare. cu patru variabile corelate.În cele mai multe cazuri.

Determinarea priveşte obiectivitatea ipotezei respective. 1. Comunicabilitatea priveşte formularea enunţului: enunţul unei ipoteze trebuie să îndeplinească condiţii de inteligibilitate. cu atât ea poate fi verificată mai uşor. Aceste etape corespund celor trei tipuri de ipoteze definite în cercetare: ipotezele generale.4. de cercetare şi statistice. (2) formularea ipotezelor de cercetare şi (3) formularea ipotezelor statistice. Utilitatea se referă la faptul că o ipoteză. Ipotezele de lucru sunt admise atunci când nu există suficiente informaţii pentru o formulare clară şi precisă. şi nu". 10. în această privinţă putem vorbi de ipotezele de tipul "şi da. nişte formulări preliminare ale scopurilor cercetării. în sensul că nu putem enunţa o relaţie între două variabile dintre care una este imposibil de evaluat. prin confruntarea cu realitatea. Falsificabilitatea priveşte formularea enunţului ipotetic. 9. adică posibilitatea de re-validare a ipotezei de către alţi cercetători. 8. 13 . Testabilitatea se referă la condiţiile de verificare a ipotezei. cât şi de cel ce o citeşte. Formularea ipotezelor generale Se pot formula una-două ipoteze cu grad de generalitate mare. 5. evenimentele. cu cât o ipoteză este mai concretă. 7. Infirmarea unei ipoteze nu înseamnă neapărat că acea ipoteză este eronată. Etapele formulării ipotezelor Sunt definite trei etape (după Charboneau): (1) formularea ipotezelor generale. Ele pot fi privite ca nişte ipoteze de lucru. poate fi total validată. în sensul că. 6. astfel ca ea să fie decodificată identic atât de cel ce o formulează. Reproductibilitatea se referă la posibilitatea de a repeta un demers de cercetare. relaţiile. Predictivitatea se referă la faptul că o ipoteză are funcţia de a descrie şi explica anticipativ procesele. parţial validată sau invalidată.

influenţa depinzând de gradul de realism al materialului prezentat (teatru . El a enunţat o a doua ipoteză generală. de lucru: Reacţia la imaginea unui act agresiv determină mai degrabă o creştere a agresivităţii decât o scădere a ei. Fiecare grup a fost supus unui stimul agresiv diferit: primul grup a vizionat un film foarte agresiv cu personaje oameni. sau "revoluţiile ştiinţifice". S-a măsurat ulterior. de învăţare a lor. urmat de primul grup şi apoi de al treilea. iar băieţii imitau comportamentul masculin).desen animat). sunt indirect testabile şi susţin salturile semnificative ale gîndirii. determinând apariţia unor comportamente agresive. S-a constatat că grupul al doilea a manifestat cea mai accentuată creştere a agresivităţii.Ipotezele generale ghidează demersul de documentare şi permite alegerea unor scopuri. 14 . Cercetarea a presupus trei grupuri de subiecţi copii. Rezultatele au arătat că există o influenţă între vizionarea unor materiale cu conţinut agresiv şi comportamentul agresiv ulterior. a unor ţinte. s-a constatat o agresivitate în oglindă (fetele imitau comportamentul agresiv feminin văzut în material. şi anume că perceperea unor comportamente determină un proces de achiziţie. Se impune o diferenţiere între ipotezele teoretice şi cele generale: ipotezele teoretice propun interpretări generice ale faptelor şi fenomenelor. precum şi tipul de agresivitate (imitativă sau non-imitativă). S-a considerat că astfel subiecţii sunt supuşi la frustrare. A. Bandura (1963) a efectuat o cercetare având la bază o teorie referitoare la agresivitate. Din punctul de vedere al efectului pe sexe. Cercetările iniţiale s-au bazat pe ipoteza generală conform căreia faptul de a imagina sau percepe un comportament agresiv executat de o altă persoană reduce autocontrolul. el şi-a propus să cerceteze dacă se poate vorbi despre adaptarea unui comportament agresiv ca urmare a perceperii lui.film . agresivitatea la băieţi şi la fete. al doilea grup a vizionat o piesă de teatru cu un grad ridicat de agresivitate. comparativ. Astfel. iar al treilea grup a vizionat un film de desen animat cu conţinut agresiv. au un grad mai mare de generalitate decît cele generale.

Ipoteza de cercetare este mult mai concretă şi respectă regulile logicii formale. modelul de imitat ia forma comportamentelor reale. Ipotezele sunt operaţionale pentru că descriu acţiunile care declanşează un comportament.2. copiii vor dezvolta ulterior mai multe comportamente agresive. Caracterul operaţional presupune că ipotezele trebuie să precizeze activităţile sau operaţiile concrete care trebuie efectuate pentru a vedea dacă evenimentele presupuse au loc. Caracterul riguros presupune cerinţa de a nu te hazarda prin ipoteză să precizezi clar. Bandura nu precizează dacă comportamentele caracterizate ca fiind imitative ale agresivităţii imaginilor sunt de trei ori mai puternice decît cele caracterizate ca fiind non-imitative. dar validă pentru ştiinţă. în acest caz ipoteza de cercetare a fost: "Confruntaţi cu un model agresiv. ea precizează activităţile care se vor efectua în cadrul cercetării." Bandura a mai formulat şi o serie de ipoteze referitoare la dezvoltarea unor comportamente agresive generate de imagini de film şi imagini de desen animat. Bandura a vrut să îmbogăţească teoria învăţării prin imitaţie şi să pună în discuţie teoria catharsis-ului. 15 . În cercetarea lui Bandura. comparativ cu cei care nu au fost confruntaţi cu un asemenea model. Pentru a fi corecte. cantitativ gradul de apariţie al unei variabile.ipotezele de cercetare. Revenind la exemplul cercetării întreprinse de profesorul Bandura. ipotezele de cercetare trebuie să fie: operaţionale. de asemenea. Formularea ipotezelor de cercetare Opţiunea pentru o strategie de verificare a enunţului general obligă la formularea unor ipoteze cu un grad mai mare de concreteţe . Caracterul verificabil presupune că un enunţ trebuie să fie confirmat într-o oarecare măsură de către datele de cercetare. riguroase. să presupună un grad de originalitate şi să fie verificabile. Originalitatea presupune ca informaţiile propuse de o ipoteză trebuie să fie o achiziţie originală.

ipotezele obţin un grad de precizie tot mai mare pe măsură ce studiul se desfăşoară. La majoritatea copiilor s-a înregistrat o scădere a controlului. Ipotezele statistice se leagă de faza a treia a derulării unui studiu. pentru a fixa aceste ipoteze de cercetare. dar au fost şi cazuri cînd aceasta nu s-a întîmplat. cea de analiză statistică. Formularea ipotezelor statistice Pentru a formula aceste ipoteze. 16 . astfel că ipoteza este corectă. Dacă Bandura ar fi presupus că o imagine violentă va declanşa la toţi copii participanţi la experiment comportamente agresive de acelaşi tip.3. Aceste evaluări cantitative permit cuantificarea reacţiilor comportamentale şi stabilirea relaţiilor între stimul şi reacţie. Studiul debutează atunci când ipotezele de cercetare sunt fixate. Putem apela la un studiu preliminar. iar ipotezele statistice stabilesc dacă ipotezele de cercetare fixate apriori sunt verificate de rezultatele cercetării. ele ne permit şi să aflăm dacă evaluările făcute corespund unor realităţi şi sunt tipice. Prin ipoteza statistică se stabilesc măsuri cantitative ale comportamentelor de măsurat. şi sunt active doar în această fază. Ipotezele de cercetare sunt o concretizare a ipotezelor generale. Pe parcursul unei cercetări. aceasta ar fi fost o greşeală. Etapele de formulare a ipotezelor nu sunt concomitente temporal cu etapele studiului. El însă nu face precizarea "la toţi copiii". pentru că reacţia copiilor la stimuli a fost diferită. mai întîi decidem care criteriu îl folosim pentru a stabili gradul de valabilitate al unei ipoteze de cercetare. De asemenea.

studiul de caz. Clasificarea metodelor de cercetare se face în funcţie de diverse criterii: (1) criteriul temporal.  Cercetări orizontale pe eşantioane succesive independente. în anii universitari 20062007. în care se măsoară aceeaşi caracteristică în câţiva ani succesivi. (4) locul şi rolul ocupat în procesul cercetării. în care cercetătorul intervine şi determină anumite reacţii ale subiectului. subiecţii sunt aceiaşi şi asupra lor se fac evaluări comparative (de exemplu: responsabilitatea aceloraşi studenţi DPPD măsurată succesiv pentru nivel I. biografia etc. ancheta. În funcţie de acest criteriu se disting:  Cercetările experimentale. dialectică etc. care presupun măsurarea evoluţiei fenomenelor în timp. anchetă etc). de obicei pe termen de 10 ani sau. nivel II). (5) scopurile cercetării. testul. care determină relaţiile dintre laturile sau aspectele unui fenomen la un moment dat (de exemplu: responsabilitatea la studenţii DPPD – molul compact). (3) caracteristicile intrinseci ale metodei. cu pas de 10 ani. mai rar. ancheta. Uneori are un înţeles mai larg (metodă statistică. TIPURI ŞI METODE DE CERCETARE În cercetările socio-umane. 1) În funcţie de criteriul temporal. se disting:  Cercetări transversale. 2007-2008. metode utilizate: testul. testul.  Studiile longitudinale.). (de exemplu: responsabilitatea la studenţii DPPD nivel I. metode utilizate: observaţia. 2008-2009). metode utilizate: observaţia.CAPITOL III. 2) Criteriul de reactivitate priveşte gradul de intervenţie al cercetătorului asupra subiectului. (2) criteriul de reactivitate. 17 . termenul metodă are diferite accepţiuni. alteori are un sens mai restrîns (observaţie.

5) În funcţie de scopul cercetării. Cercetările cvasi-experimentale. dar nu intervine activ în generarea unor reacţii (de exemplu: sondajul de opinie). poate fi evaluată pe o scală cu 5. în care să evidenţiem modificările variabilelor dependente în funcţie de cele independente. Metode şi cercetări predictive (studiul corelaţional). se disting:    Metode şi cercetări descriptive. pentru a construi acolo un studiu experimental. În experiment. Iar design-ul experimental este o cercetare care implică manipularea uneia sau mai multor variabile. se disting:   Metode şi cercetări cantitative. studiul documentelor oficiale. în care cercetătorul nu intervine deloc (observaţia. Metode şi cercetări calitative. test).) 3) În funcţie de caracteristicile intrinseci ale metodei. Metode de prelucrare a informaţiilor. Condiţiile care se pot schimba în experiment se numesc variabile şi ele pot fi elemente prin care diferă 18 . al biografiilor etc. 7 sau 9 trepte. Metode şi cercetări explicative.  Cercetările observaţionale. Menţionăm aici că design-ul corelaţional este necesar când vrem să depăşim simpla descripţie şi să determinăm relaţia dintre două variabile care ne interesează. în care cercetătorul este prezent. se disting:    Metode de culegere a informaţiilor (observaţie. Metoda ne indică unde să căutăm o relaţie între elemente. Variabilă este orice însuşire ce poate lua mai multe valori diferite. cercetătorul variază sistematic condiţiile pentru a înregistra efectele lor asupra comportamentului. 4) În funcţie de locul şi rolul ocupat în procesul cercetării. Metode de interpretare a informaţiilor. ceea ce conduce la descoperirea de relaţii tip cauză-efect. experiment.

iar cele măsurate pentru a vedea cum se schimbă prin manipularea experimentală. include un grup experimental (pe care se desfăşoară întreaga procedură) şi un grup de control.subiecţii (sex. Un al treilea tip de variabile sunt cele explicative. ca elemente interne de legătură între celelalte două tipuri. căci se bazează pe condiţii preexistente: putem studia diferenţele masculin-feminin. vârstă. iar măsurile ce vor fi culese sunt diferite valori cum ar fi note. sau grup martor. Variabilele pe care la poate lua în consideraţie. ce va fi detaliată ulterior. Asemenea variabile independente se numesc variabile naturale. Experimentul ridică şi probleme de eşantionare (eşantion reprezentativ sau aleator. pentru a face comparaţii statistice. simplu sau stratificat) care constituie capitole importante ale cercetării şi statisticii. Metoda experimentală. dar opţiunea lor pentru acest sport le aparţine în întregime. putem totuşi avea un nivel de încredere ridicat în rezultatele noastre şi în cazul cvasi-experimentului. Ambele grupuri sunt măsurate iniţial şi după experiment. nivel cultural. Putem studia efectul experienţei şi antrenamentul asupra nivelului de anxietate la un grup de paraşutişti. se cheamă variabile dependente (se numesc aşa pentru că depind de nivelul schimbării variabilelor independente). schimba sau manipula cercetătorul se cheamă variabile independente. 19 . cunoștinţe etc. Cvasi-experimentul este acela în care cercetătorul studiază variabile independente pe care el nu le poate controla sau manipula. etnie. Deşi nu putem găsi în acest tip de studii o puternică relaţie cauză-efect (ca atunci când avem variabile independete). dar nu noi manipulăm apartenenţa la gen.). probleme pe care le vom detalia la vremea potrivită. etc.

la manifestările cultural – sportive. METODA OBSERVAȚIEI Metodele utilizate în cercetare dă posibilitatea „măsurării” realităţii educaţionale. adică înregistrarea fapte – situaţii ce se petrec de la sine fără intervenţia cercetătorului în condiţiile desfăşurării fenomenului pedagogic. În general metoda observării nu este o simplă metodă de cercetare.CAPITOL IV. a procesului instructiv – educativ. Metoda observaţiei deţine un rol esenţial în investigaţia educaţională. cât şi asistând la lecţiile colegilor. metoda fişei pedagogice. componentele profilului moral ş. profesorul are atât în cursul lecţiilor sale. când se face întâmplător. alături de celelalte metode (metoda experimentului. ci devine o atitudine a cercetătorului. ci numai indirect prin obiectivarea lor în comportamente ce pot fi măsurate şi exprimate cantitativ. el este integrat colectivului şi nu perturbă. când se face potrivit „ ideii experimentale”. a situaţiilor poate fi pasivă. necesară în orice cercetare ştiinţifică. ea nu se reduce la o simplă privire asupra unui fenomen.). spontan. desfăşurarea normală a activităţii şcolare sau extraşcolare. prin prezenţa sa. Observarea faptelor.a. Observarea pedagogică este activitatea cercetătorului – observator care determină „observaţii”. Profesorul care efectuează o observare ştiinţifică asupra elevilor săi beneficiază de un avantaj important şi util cercetării faţă de un cercetător venit din afara şcolii şi aflat la primul contact cu cei investigaţi. fără vreo intenţie anterioară: sau poate fi provocată. Aceste fapte rămân cunoştinţele asimilate. metoda convorbirii etc. 20 . Faptele şi fenomenele supuse cercetării educaţionale au prin excelenţă un caracter calitativ. în orice situaţii în care individualitatea elevilor se dezvăluie. Ocazii de observare. ci presupune urmărirea atentă şi sistematică a unor fapte.) nu pot fi sesizate nemijlocit. la strângerea de impresii. cu scopul de a sesiza aspecte relevante surprinse cât mai exact. conform unui plan.

ca fiind prima şi cea mai simplă metodă de cercetare. În orice cercetare. aceste două operaţii nu se pot ierarhiza după importanţă nici după vreo succesiune univocă fiind complemetare şi intervenind alternativ în procesul real al cunoaşterii”. Alteori observaţia acoperă întreagă metodologie. Frohlich observaţia ar fi "desemnarea generală a perceperii şi înregistrării atente şi planificate a fenomenelor. explicit sau implicit. observarea este mai semnificativă dacă se desfăşoară pe o perioadă mai îndelungată. Pentru James Drever şi W. Roger W. interviul şi scările de atitudine sunt considerate metode de observare a indiviziilor şi chiar ştiinţa socială. Uneori observaţia îşi schimbă poziţia din ierarhia metodologică nu numai cu experimentul ci şi cu alte tehnici. ceea ce ţine mai mult de tehnica psihosocială a scărilor de atitudine. a unei 21 . este redusă la o metodă de observare a indivizilor şi grupurilor. mai echilibrat şi ponderat că: “Modalităţile fundamentale ale investigaţiei faptelor sunt observaţia și experimentul. de exemplu. o astfel de apreciere trădează o anumită imprudenţă. Deşi frecventă. de cele mai multe ori. fără observarea provocată mai ales. nu este posibilă utilizarea nici unei alte metode de colectare a datelor unei cercetări – fie chiar numai fiindcă un cercetător conştiincios este dator să consemneze într-un „protocol’’ al cercetării (adică un raport de activitate asupra desfăşurării cercetării) tot ceea ce observă că se întâmplă paralel cu aplicarea metodei sale. Specialiştii în domeniul notează.Se impune a fi precizate câteva recomandări în utilizarea acestei metode: pentru a fi ştiinţifică. chestionarul este definit ca o metodă prin anchetă. astfel Leon Festinger şi Daniel Katz situează observaţia după interviu iar Vasile Miftode după anchetă. Zender înţeleg prin observaţie comportamentul unui grup. toate metodele ştiinţelor sociale sunt "tehnici ale observaţiei”. observarea este prezentă. Paul Freisne înţelege de asemenea observaţia ca percepţia unui eveniment. observarea se cere subordonată unor obiective clare. pentru a nu fi uitate.D. în ansamblul ei. Heyns şi Alvin F. Procesul de cunoaştere este unitar. dinainte stabilite. observaţiile concură spre experiment iar acesta constă într-o ţesătură de observaţii. evenimentelor şi indivizilor în dependenţă de o situaţie determinată”. pentru Albert Brimo. Observaţia este considerată. Dar fără observare. datele observate trebuie consemnate cât mai rapid.

din exterior. Totuşi se menţin numeroase ambiguităţi: nu este limpede deosebirea dintre conjunctură şi ipoteză aceasta din urmă fiind “o alegere arbitrară propusă de un cercetător cu o anumită experienţă de investigaţie”. din păcate acest proces de distincţie terminologică este în mare parte anulat prin introducerea atributului atent. după Florence Kluckholm observaţia participativă nu înseamnă altceva decât "a lua parte conştient şi sistematic la viaţa activă ca şi la interesele şi sentimentele grupului de persoane”. George Beneze precizează că observaţia ştiinţifică nu se poate reduce la percepţie şi la înregistrarea ei ci presupune atât structuri logice. continuă cu ajutorul deducţiei. ipoteze. Pantelimon Golu consideră că observaţia este "urmărirea atentă. formulându-se presupuneri pe care experimentul şi observaţia relativ finală le confirmă sau le infirmă”. Astfel. în vederea desprinderii concluziilor cu privire la particularităţile conduitei individuale în situaţii de interacţiune”. a conduitelor şi stărilor psihice ale oamenilor. deducţii. Observaţia finală se deosebeşte de observaţia iniţială prin faptul că include un plus de cunoaştere susţinut de ipoteza prin care se degajează inducţia de conjunctură. În literatura de specialitate de la noi din ţară predomină un punct de vedere relativ ponderat în sensul că se evită extremele: atât identificarea observaţiei cu percepţia cât şi dizolvarea ei în "viaţa activă". Se apreciază astfel că observaţia are mai multe ipoteze şi este parte integrantă dintr-un mecanism logic gnoseologic mult mai complex "orice cercetare începe printr-o observaţie relativ iniţială. Înlocuirea termenului de percepţie cu cel de urmărire vizează o detaşare a procesului metodologic de observare de percepţie. observaţia nu este o metodă distinctă ci mai mult un traseu metodologic. evident conservând sensul psihologic de atenţie. 22 . principii şi paradigme. care dă naştere unei conjuncturi transformată prin inducţie în ipoteză. a unui document.conduite. inducţii cât şi elemente teoretice. definiţii. clasificări. Alteori observaţia este concepută ca un moment necesar al oricărei investigaţii ştiinţifice "o tehnică de lucru care face parte dintr-un set de tehnici practicate în investigaţiile sociale şi totodată o etapă de studiu”. termenul de urmărire în locul celui de percepţie. Unii autori preferă.

deci pe cunoaşterea nemijlocită. O replică la definiţiile prezentate mai sus este cea oferită de Anca Munteanu. Georgescu. delimitând astfel un plan disciplinar cu ajutorul unui criteriu de ordin sociologic. fidelă şi intenţionată a diferitelor manifestări de comportament individual sau colectiv. 23 . laturi sau particularităţi ale acestuia”. pe de altă parte. Elementele relativ noi. Prună. Munteanu pentru a evidenţia particularităţile observaţiei accentuează. pe de o parte. inclusiv pe buna funcţionare a analizatorilor. psihologul ieşean caută specificul epistemologic în domeniul determinării scopului.apreciază Tiberiu Prună . dar. Intenţionalitatea propusă de A. din ultima definiţie sunt acelea care se referă la fidelitate şi consemnarea metodică. O altă modalitate de a releva specificul observaţiei este aceea de a sublinia prin ce se deosebeşte de experiment."Ca metodă de cercetare . de asemenea. Termenul de fidelitate ales de A. aşa cum se prezintă ele în fluxul lor natural de manifestare”. Sistematizând analizele de mai sus se evidenţiază câteva aspecte: a. "observaţia este cercetarea relativ nemijlocită a obiectului cunoaşterii. Natura perceptivă explică speranţa că printr-un astfel de procedeu pot fi sesizate certitudinile. Observaţia este o forma de percepţie care se bazează. fără ca prezenţa subiectului să perturbe într-un fel oarecare manifestarea realităţii date”. Acceptând sintagma "urmărire atentă". preferând să definească observaţia drept "una dintre metodele de cunoaştere a personalităţii umane. pentru Florian Georgescu. din care să se construiască ulterior axiome. caracterul de consemnare al acestei metode. observatorul este acel cercetător care se află situat în afara procesului studiat şi-şi propune sistematic şi conştient să nu intervină sub nici o formă. Astfel. se sprijină pe sensul noţiunii de memorare care. Munteanu poate fi asimilată scopului din formularea lui T. a unui anumit fenomen sau a unei însuşiri. Expresia: "metoda observaţiei este o consemnare metodică"este desigur semitautologică pare mai consistentă afirmaţia că: "observaţia este o metodă de consemnare". care constă în consemnarea metodică. cu un anumit scop. În virtutea punctului de vedere susţinut de F. Uneori percepţia nu ne permite accesul la certitudini datorită riscului iluziilor.observaţia înseamnă urmărirea atentă şi sistematică. desemnează un proces psihic.

în observaţia ştiinţifică sunt predominante formele de atenţie voluntară. concentrare şi selectivitate. Observaţia ca metodă de cercetare presupune un maximum de atenţie iar atenţia de cercetare nu este acelaşi lucru cu atenţia psihologică. Se acceptă de asemenea că scopul de cercetare se deosebeşte de scopul de atenţie deşi nici de acesta dată raporturile un sunt bine lămurite. Nu orice percepţie este observaţie ci numai acelea care comunică direct cu noţiunile şi ideile iar termenul de urmărire exprimă destul de adecvat. O altă particularitate a observaţiei rezidă în faptul că este conştientă. Scopul este un alt element psihologic elementar constituitiv al observaţiei. Percepţia care susţine observaţia nu se raportează atât la afectivitate sau la coordonare motrice spontană ci mai mult la un obiectiv bine determinat. Dacă observaţia comună este 24 . Psihologii deosebesc atenţia şi percepţia voluntară de cea involuntară sau spontană. adică orientare. Definirea observaţiei nu numai ca percepţie ci şi ca urmărire sugerează existenţa. apropierea şi coborârea sprâncenelor. Diferenţierea este desigur convenţională (numai cu mare greutate se pot diferenţia forme de atenţie şi percepţie involuntară) dar utilă pentru a preciza specificul observaţiei ştiinţifice. d. Observarea implică. mişcări "ale capului şi privirii în direcţia stimulului. pentru fiecare observaţie a unui plan metodologic (incluzând elemente logice şi gnoselologice) distinct de cel al percepţiei. Conştiinţa observaţiei prezente la cercetător se deosebeşte de priza de conştiinţă de la omul obişnuit. prejudecăţilor etc. contracţia muşchilor pupilari. c. metodologii au tendinţa de a ajunge la consensul că observaţia este urmărire atentă. Conştiinţa observaţiei înseamnă raportarea sistematică a imaginilor la contextul definit la început. construită pe definiţii şi clasificări riguroase şi coerente. la o tematică ştiinţifică elaborată. în primul rând. Cel puţin în literatura noastră de specialitate.impactului afectiv. capacitatea percepţiei observaţionale de a comunica nemijlocit cu planul raţionalităţii. b. oprirea respiraţiei în faza inspiratorie şi inhibiţia mişcărilor capului"'apoi un "ansamblu de mişcări de apărare cu scopul de a proteja reviviscenţa urmelor cerebrale'' în sfârşit capacitatea de a "asocia imaginile cu clase logice şi sensuri ştiinţifice” .

lipsită de precizie şi exactitate (deoarece nu are un scop bine determinat sau dacă are. imaginative. nu este consemnată în scris (nu este exclus ca într-un moment de meditaţie profundă să avem intuiţii extrem de valoroase care explicitate ar avea valoarea de descoperire ştiinţifică. el ţine de interesele personale ale individului şi nu de semnificaţii ştiinţifice). Observaţia empirică ar avea următoarele defecte: 1. rod al unei observări dirijate potrivit unor anumite reguli".reglată de gândire de tipul analizei şi sintezei concrete. adică observaţia empirică îmbunătăţită critic. este fragmentară (se limitează la unele aspecte. dacă nu le reţinem prin notare intuiţiile se vor pierde uşor). 2. să fie integrală (să cuprindă toate aspectele fenomenului studiat şi un eşantion reprezentativ de subiecţi). 3. Stahl distinge observaţia empirică “produsul unei observaţii spontane. insuficient controlată critic"de observaţia ştiinţifică. este vagă. sau numai la câţiva subiecţi implicaţi). 25 . 4. 5. nu este judecată critic. Nu putem trece de la percepţia comună la observaţia sistematică decât transformând impresiile fluctuante în noţiuni distincte sau raportând impresiile la criterii noţionale. Pornind de la suportul senzorial al cercetării ştiinţifice. observaţia ştiinţifică este susţinută de operaţii logice şi sistematice şi mai ales de raţionamente inductive şi deductive. ceea ce implică nu numai conceptualizare ci şi utilizarea intensă a cuantificării şi măsurării. este lipsită de obiectivitate (dominată de sentimentele şi interesele individului). Henri H. Pentru a evita carenţele observaţiei empirice se impune ca observaţia ştiinţifică să îndeplinească următoarele condiţii:   să fie metodică (adică să se desfăşoare pe baza unui plan stabilit înainte de începerea cercetării).

gnoseologică şi logică a metodei observaţiei ştiinţifice şi empirice pot constitui repere utile în activitatea educatorului care-şi propune să stimuleze intensiv spiritul de observaţie în şcoală. decuparea acestora pentru a putea fi manipulate didactic. retorice etc. În adevăr. Cea mai semnificativă apropiere dintre observaţia didactică şi cea ştiinţifică se referă la elementul de consemnare şi înregistrare care poate fi folosit de profesor şi ca un mijloc de semnalizare a progreselor realizate de elevi sau cel puţin a direcţiei în care se derulează gândirea copiilor. Unii metodicieni exegerând rolul pe care-l au scopurile propun să se repartizeze elevilor sarcini concrete dar în acest caz apare pericolul limitării spontaneităţii indispensabilă gândirii libere. 26 . fi de regulă.   să fie conştientă şi sistematică (să aibe un scop bine determinat şi suficient de suplu pentru a facilita pertinenţa mijloacelor). procedee logice. prin operaţionalizarea obiectivelor se poate asigura exerciţiului de observare scopuri bine determinate chiar dacă nu vor avea rigoarea şi nu vor fi exprimate într-un limbaj propriu cercetării ştiinţifice. Scopurile vor. Deşi observaţia didactică nu aspiră la integralitatea observaţiei ştiinţifice ea nu este nici fragmentară şi vagă precum observaţia empirică deoarece se desfăşoară într-un cadru organizat şi este îndrumată de o persoană competentă ştiinţific. Interesul strategic al profesorului care utilizează metoda observaţiei este stârnirea dorinţei de investigaţie care necesită recurgerea la procese adecvate de structurare a motivaţiei. prezentate sub formă de probleme astfel încât să stimuleze rapid curiozitatea. Schemele metodologice privind structura psihologică. Un prim element pe care profesorul trebuie să-l aibă permanent în vedere este identificarea scopurilor. rezultate să fie consemnate în scris. traducerea informaţiilor şi paradigmelor ştiinţifice în obiective de cunoaştere cu dimensiuni psihologice. tehnici interogative. Apreciem că observaţia didactică se află la mijlocul raportului dintre observaţia ştiinţifică şi cea empirică. să poată fi oricând şi de către orice persoană calificată verificată şi repetată (pentru a se reduce la minimum subiectivitatea).

statistică etc. schiţarea unei intenţii şi mai târziu a unui plan structurat de observare. urmată de înregistrarea datelor. tehnici sinectice etc. în acest context operaţia didactică esenţială este conturarea scopului descoperirii (relaţia problemă = incertitudine = soluţie = rezolvare). observarea propriu zisă. pot atrage şi menţine atenţia necesară degajării interesului euristic. compararea rezultatelor finale (între elevi sau între rezultatele obţinute de aceştia şi cele confirmate ştiinţific etc). Observaţia didactică poate fi descrisă ca o succesiune de operaţii relativ asemănătoare etapelor cercetării ştiinţifice:        stimularea elevilor pentru ca aceştia să sesizeze probleme sau să formuleze ipoteze. 27 . utilizarea unor procedee adecvate. analiza lor psihologică. tehnica surprizei şi chiar procedee mai sofisticate: întrebări ingenioase. maniera originală de expunere. interpretarea rezultatelor consemnate. frământarea euristică a tinerilor. canalizarea ei sau traseul gnoseologic pe care-l va urma. Prin metodologia observaţiei didactice ne propunem nu numai şi nu în primul rând formarea elevului ca viitor cercetător ci mai ales dezvoltarea deprinderii de a sesiza şi rezolva problemele de cunoaştere şi adaptare. de a recepta psihologic valenţele pragmatice şi operaţionale ale investigaţiei ştiinţifice "în universul de cunoaştere al copilului sau al tânărului observaţia nemijlocită. de gândire independentă. de suscitare a interesului”. de cultivare şi menţinere a gustului pentru observare. metodică a lucrurilor în starea lor naturală. de formare a unor deprinderi de investigaţie inductivă. Este desigur exagerat să-i cerem educatorului să controleze intensitatea curiozităţii elevilor. firească. de existenţă şi manifestare (aşa cum sunt) constituite nu numai o sursă de informaţie directă. logică.Varietatea informaţiilor. ci şi un veritabil exerciţiu de gândire analitică şi sintetică. formularea unor concluzii. prezentarea problemei de către profesor. prelucrarea datelor.

spirit de competiţie şi confruntare etc. are numeroase efecte psihologice şi gnoseologice benefice dintre care menţionăm:     dezvoltarea creativităţii şi a dorinţei de iniţiativă intelectuală şi socială. de a-şi pune întrebări şi probleme. R.  apropie calitativ învăţarea de cercetare. Realizarea unor obiective educaţionale din clasele superioare ale taxonomiei lui B. Bloom (analiză şi sinteză. Un plus de şansă în finalizarea intenţiei de a stimula abilităţile cognitive superioare se pare că îl oferă apropierea până la identificare a nivelului psihologic al studiului de calitatea gnoseologică a cercetării experimentale. formează abilităţi de mare valoare psihică precum: capacitatea de a-şi asuma riscuri.  diminuează riscul apariţiei unor mentalităţi dogmatice etc. evaluare). Gagne (aplicarea regulilor şi rezolvarea de probleme) etc. susţine deprinderea de a fi riguros capacitatea de a judeca cu maximă profunzime realitatea. Toţi profesorii dar mai ales specialiştii în psihologie şi pedagogie au obligaţia de a testa şi integra în lecţii procedee euristice împrumutate din logică şi gnoseologie şi nu în ultimul rând din metodologia ştiinţelor sociale şi a comunicării. curaj. independentă şi creatoare”. de a se apropia de fapte în mod propriu de a tălmăci aşa cum îl îndeamnă propria lui cugetare. de a privi din diverse puncte de vedere. percepţia polimodală „obţinută prin canale multisenzoriale"şi în general capacitatea de a echilibra psihologic procesul de 28 .  favorizează cunoaştere. nu este posibilă doar prin metode tradiţionale de învăţământ. accelerează procesul de cristalizare a raţionalităţii şi maturităţii şi prin acesta măreşte şansa de a rezolva prompt probleme teoretice şi practice.Observaţia didactică. stimularea spiritului de investigaţie şi de culegere a datelor de către elevi. de a încerca să răspundă la ele prin căutări de soluţii.

modul ei de desfăşurare (direct sau prin poştă. Clasificarea tipurilor de anchetă se face după mai multe criterii:  în funcţie de metodă. METODA ANCHETEI Ancheta conţine întrebări privind subiecţii. care poate fi atât cel care conduce cercetarea şi a produs chestionarul. se poate aplica unui număr mare de subiecţi. avem ancheta pe bază de chestionar şi ancheta pe bază de interviu. selecţia populaţiei care alcătuieşte grupul ţintă se face conform unor criterii bine stabilite şi. prin utilizarea unui operator. electronică etc. criteriile de selecţionare. Indiferent de tipul de metodă. fie ca instrument unic. sociologice.CAPITOL V. antropologice. avem anchete educaţionale. eşantionul.  în funcţie de scop. ea va utiliza un set de întrebări mai mult sau mai puţin structurate. fie împreună cu altele. putând fi trimis prin poşta clasică. nu se stabileşte o relaţie "faţă în faţă" între operator şi subiect. aplicată individual sau în grup). Răspunsurile primite reprezintă rezultatul unui astfel de studiu. 29 .  indirect. cât şi o persoană străină de obiectivele cercetării şi de felul cum a fost construit chestionarul. care trebuie adresate tuturor subiecţilor participanţi la cercetare. Se poate aplica:  direct. de asemenea. Calităţile chestionarului sunt:    obiectivitatea rezultatelor. psihologice. se poate aplica în cercetări care presupun chestionarea unor subiecţi din zone geografice diferite. interviul poate fi de tip cantitativ (pozitivist) sau de tip calitativ (comprehensiv). Chestionarul Este o metodă frecvent utilizată în ştiinţele sociale. politice etc. La rândul lui.

Tot aici se precizează că răspunsurile trebuie să reflecte opiniile şi experienţele personale. trebuie să respecte regulile privitoare la conţinut şi formă. pentru a fi eficient. se pot trece informaţii referitoare la sponsori sau la institutul care l-a comandat. Fără a fi obligatoriu. Chestionarul propriu-zis cuprinde totalitatea întrebărilor. Scrisoarea introductivă cuprinde o serie de observaţii privitoare la scopul şi semnificaţia studiului.este posibil ca unii subiecţi să nu răspundă la toate întrebările. Modul de prezentare a întrebărilor este de la cele simple la cele complexe. de aici rezultând motivele pentru care se cer răspunsurile la întrebări şi importanţa lor. în linii mari. Există şi posibilitatea de a începe cu întrebări neutre. anonimatul respondentului poate conduce la situaţia ca persoana care răspunde să nu fie cea pe care o căutăm (în locul tînărului de douăzeci de ani poate răspunde bunicul. Forma de prezentare a întrebărilor de la simplu la 30 . Se precizează garantarea anonimatului şi confidenţialităţii şi se explică. ajungîndu-se ulterior la cele personale. instrucţiunile de aplicare şi chestionarul propriu-zis.  păstrează anonimatul respondenţilor (una dintre condiţiile care garantează obiectivitatea răspunsurilor). Instrucţiunile de aplicare au ca scop principal explicarea modului în care trebuie răspuns la întrebările respective. într-o ordine logică. Limitele chestionarului: . care are mai mult timp liber).în cazul chestionarului aplicat indirect. se pot obţine multe informaţii într-un timp relativ scurt.nu se pot cunoaşte cauzele care au condus la anumite răspunsuri. . că nu există răspunsuri corecte sau greşite şi că chestionarul trebuie completat în totalitate şi returnat la o anume dată (dacă este trimis prin poştă). . Structura chestionarului trebuie să cuprindă trei secvenţe: o scrisoare introductivă.informaţiile care se obţin sunt doar cele anticipate de cel care a construit chestionarul şi nu se pot obţine informaţii suplimentare faţă de acestea. cum trebuie să se răspundă. .

În funcţie de tipul întrebărilor şi tema studiului. Întrebările primare sunt cele direct corelate cu tema de cercetare. În cazul celor cu răspunsuri deschise. Ele apar fie înaintea unei întrebări dificile.complex se numeşte "chestionar pâlnie". Din punctul de vedere al variantelor de răspuns. numărul de răspunsuri obţinute este mai mare. În funcţie de tipul de răspuns. În ce priveşte numărul de întrebări. Dacă folosim o baterie de probe. întrebări secundare şi întrebări terţiare. se pot descrie chestionare cu răspunsuri fixe (prestabilite) şi chestionare cu răspunsuri deschise. dar suficient de mare pentru a cuprinde problema cercetată". Există şi chestionare "pâlnie întoarsă". Întrebările indirecte se folosesc în general atunci când presupunem că subiecţii vor avea reţineri să răspundă direct la unele întrebări. la care răspunsul este sugerat chiar din conţinutul lor. Din punctul de vedere al adresabilităţii întrebării. Ele pot fi independente sau se pot completa unele pe altele. dar există şi dificultăţi: se obţin foarte multe răspunsuri diferite. Întrebările secundare nu sunt direct corelate cu tema. exclusivitatea şi unidimensionalitatea lor. ele se folosesc foarte rar. fie imediat după. dar se utilizează foarte rar. ceea ce presupune un efort de prelucrare şi sistematizare considerabil. Fiecare întrebare se adresează unui aspect al problemei. atunci chestionarul poate să nu fie foarte vast. La sfârşit introducem şi un răspuns semi-liber. dar sunt folosite pentru a verifica validitatea şi coerenţa lor. Există şi întrebări sugestive. regula de aur este: un număr cât mai mic de întrebări. se respectă o serie de reguli legate de exhaustivitatea. Exhaustivitatea se referă la faptul că variantele propuse trebuie să acopere toate variantele de răspuns posibile. Întrebările terţiare au rolul de a crea momente de relaxare pe parcursul completării chestionarului. se delimitează întrebări directe şi întrebări indirecte. Întrebările directe se referă la opiniile celui care răspunde. ca 31 . Întrebările indirecte sunt întrebări cu caracter proiectiv. la care se cer răspunsuri de tip presupunere. şi numai atunci cînd controlul este suficient de puternic astfel încât rezultatul obţinut să nu fie fals. se delimitează întrebări primare. dar şi de structura generală a metodologiei aplicate în cercetarea respectivă. pentru că primim informaţii şi prin alte canale sau instrumente. Dimensiunea chestionarului diferă în funcţie de scop.

scale de interval . acesta având forma "Altele. 2. scale cu răspunsuri verbale. Colectând informaţiile oferite de juriul de experţi se re-examinează chestionarul şi se fac modificările necesare. Se analizează răspunsurile obţinute şi este de dorit să se ceară subiecţilor să scrie şi nelămuririle sau problemele legate de înţelegerea itemilor 32 .măsură de precauţie. să-l îmbunătăţim. de obicei mai mulţi decît ar fi nevoie la o primă vedere.. cât şi aspectele secundare şi terţiare. Exclusivitatea se referă la faptul că variantele trebuie alese astfel încât să răspundă şi să definească toate acelaşi concept.foarte bine). şi să încercăm să-l facem mai complex. Unidimensionalitatea cere ca itemii formulaţi să fie independenţi şi reciproc exclusivi şi să nu creeze dificultăţi de opţiune datorită suprapunerii lor. dacă există. Trebuie să ne gândim şi la forma răspunsurilor.". acestea pot lua următoarele forme:      scale cu răspunsuri numerice. scale de discriminare crescătoare (nesatisfăcător . cu un grup restrâns de subiecţi din eşantionul selectat. Pregătirea chestionarului presupune nu numai documentarea. Etapele construcţiei chestionarului 1. În ceea ce priveşte variantele de răspuns. pentru a acoperi posibila noastră neştiinţă. Regulă: este de dorit să preluăm un chestionar pe tema dată. Construcţia primei variante. Urmează testarea pilot. Se construiesc o serie de itemi.. făcută de regulă de către specialişti (un juriu de experţi). în sensul în care vrem să vedem dacă s-au construit alte chestionare care să evalueze aceiaşi factori pe care i-am ales şi noi. Întrebările trebuie să vizeze atît aspectele principale ale cercetării. conţinutul şi tipul răspunsurilor. cât şi răspunsurile să treacă de analiza critică a chestionarului. dar se decide şi asupra tipului de chestionar. scale cu răspunsuri grafice sau numerice. urmând ca atât această serie de întrebări.termometru.satisfăcător bine .

cât şi în cele cantitative. care este o discuţie sistematică şi ordonată. în studiile calitative. dar nu şi a unor informaţii suplimentare. Metodele au o serie de caracteristici:   în studiile cantitative se utilizează interviul structurat (o grilă de întrebări). construit de un cercetător şi aplicat de un operator). în care se fixează scopurile interviului şi se stabilesc persoanele care vor fi intervievate. de fapt. nu există restricţii în formularea răspunsurilor sau a întrebărilor şi nu este absolut necesară respectarea ordinii întrebărilor.şi a variantelor de răspuns alese. (2) etapa interviului propriu-zis. Interviul Este varianta orală a chestionarului. conţinutul itemilor trebuie să fie înţeles de subiecţii de nivel mediu. Interviul se foloseşte atât în studiile calitative. Se descriu două etape: (1) etapa pregătitoare. un chestionar citit. Operatorul nu se implică personal cu nimic în aplicarea interviului.  interviul nestructurat nu presupune o procedură strictă de derulare. În construirea unui chestionar ne bazăm pe operaţionalizarea conceptelor. Aplicarea acestui tip de interviu permite obţinerea unor informaţii care au fost presupuse de cercetător. ci este un fel de robot. În ceea ce priveşte diferenţele dintre interviul cantitativ şi cel calitativ. adică determinarea notelor concrete şi situaţionale ale unor concepte cu un grad mare de abstractizare. 33 . Chestionarul este apoi revizuit încă o dată şi apoi definitivat. Pe de altă parte. interviurile sunt preponderent nestructurate (de tip intensiv sau de tip focalizat pe o anumită temă). coordonată de intervievator cu scopul de a evita distorsiunile de informaţie. un prim criteriu este nivelul de structurare:  interviul structurat se caracterizează printr-o procedură strictă. presupune construirea şi respectarea unui ghid asemănător unui chestionar (este.

apoi acelaşi interviu se aplică aceloraşi subiecţi după cinci ani etc. Spre exemplu. fără intervenţii. o variantă intermediară între celelalte două prezentate. Din punctul de vedere al frecvenţei aplicărilor. se alcătuieşte un interviu care se aplică unor subiecţi adolescenţi. Acest tip de interviu se aplică atunci când ne interesează să aflăm punctul de vedere al mai multor subiecţi asupra unei probleme (de pildă. să pună şi întrebări care nu sunt cuprinse în grila iniţială. Interviurile panel sunt cele în care acelaşi set de întrebări sau aceeaşi tematică este pusă în discuţie de mai multe ori cu acelaşi set de subiecţi. o structură şi ţintesc spre un anumit scop (seamănă cu interviul clinic). Interviurile unice sunt cele în care se discută o singură dată cu o persoană şi sunt specifice cercetărilor calitative. pentru a studia opinia faţă de democraţie. Un alt criteriu de clasificare a interviurilor este nivelul de standardizare al răspunsurilor. respondentul răspunde cum dorește (răspunsuri deschise).un respondent). Operatorul are libertatea ca. care este o metodă de determinare a caracteristicilor unei situaţii sau a opiniilor despre o situaţie în cadrul unei discuţii de grup. Există şi alte tipuri de interviuri. se delimitează interviurile unice şi interviurile panel. sunt specifice cercetărilor longitudinale şi cantitative. În interviul cantitativ.întrebările pe care le pune operatorul-cercetător au la bază un model. fiecare întrebare are o serie de răspunsuri prestabilite. atunci cînd sesizează un răspuns incomplet.maximum cinci respondenţi). Acest tip de interviu nu trebuie confundat cu focus-grupul. atunci cînd studiem relaţiile dintr-o familie). În funcţie de numărul de persoane intervievate. interviul în grup (un operator . cînd se propune tema şi în jurul ei se desfăşoară discuţiile liber. se delimitează:   interviul individual (un operator . diferenţiate în funcţie de conţinut: 34 .  există şi interviul semistructurat. dintre care respondentul îl alege pe cel care i se potriveşte cel mai bine. În interviul nestandardizat.

a cărei valoare a formulat-o însuşi Socrate prin dictonul „vorbeşte ca să te cunosc!”. filosofia de viaţă. pentru că întotdeauna este o distanţă (uneori apreciabilă) între ceea ce se spune şi ceea ce gândeşte. convorbirea este şi o veche metodă de cunoaştere interumană. atitudinilor acestuia. valorile ei. dar şi pe capacitatea lui de exprimare verbală liberă.). care permit culegerea de informaţii diagnostice în legătură cu concepţia persoanei. sau ceea ce face o persoană. cât şi juriu al informaţiei obţinute.  interviul diagnostic (anamneza). ceea ce presupune determinarea comportamentelor. motivaţia etc. ei fiind atît respondenţi. Delphi este o variantă de interviu etnografic. gândirea. a simbolurilor utilizate. Se lucrează doar cu experţi. credinţelor. psihologie şi psihiatrie). 35 . aplicat multifazic. memoria.  interviul etnografic (dezvoltat la început de etnografie şi preluat şi folosit de psihologia socială şi sociologie) permite studiul structurii culturale şi arhetipale. a relaţiilor între simboluri şi comportamente etc. de tipul faţă în faţă între cercetător şi subiect. Este o metodă marcată de subiectivism. a relaţiilor sociale şi a evenimentelor. justiţie. spontană. care se bazează pe o teorie şi are ca scop analiza conceptelor specifice acesteia. Convorbirea este o discuţie desfăşurată între cercetător şi subiectul (subiecţii) investigat cu scopul de a obţine relatări clare asupra părerilor. opiniilor. ce pune în mişcare mecanisme complexe (limbajul. El permite să se obţină un diagnostic corect asupra unui individ în măsura în care este completat de alte instrumente diagnostice. şcoală. care urmăreşte să determine evenimentele majore de pe parcursul vieţii unui individ. interviul analitic. Metoda convorbirii Având un cadru de aplicaţie mult mai larg decât anamneza (consiliere. totul analizat prin prisma teoriei respective. ale căror poziţii sunt interşanjabile şi se bazează pe acordul liber consimţit al subiectului de a răspunde la întrebări. Ea presupune relaţia directă.

Capacitatea subiectului de a se autoanaliza introspectiv. Avantajele metodei provin din aceea că ea permite un acces mai direct la viaţa internă a subiectului (opinii. Ca şi pentru interviu. convingeri. expectaţii. dar şi a operatorului de a conduce convorbirea pe făgaşul dorit. sunt alte condiţii ale metodei. pentru a obţine informaţiile relevante. Convorbirea directă Este varianta cea mai apropiată de psihologia simţului comun. convorbirea presupune o capacitate comprehensivă şi empatică ridicată a cercetătorului. de disponibilitatea lui pentru dialog prin evitarea tendinţelor de faţadă. care personalizează investigaţia. atitudini. mentalităţi. dar schimbările fireşti de direcţie. Deoarece influenţa cercetătorului însuşi poate fi mai mare decât în oricare altă metodă. a lui şi a subiectului. pentru că se bazează pe o eşantionare a conduitelor şi nu a persoanelor. prin angajarea deplină. prin care se reliefează unicitatea şi individualitatea persoanei. 36 . rezultatele convorbirii trebuie atent selecţionate. aspiraţii. dar şi de sinceritatea deplină a subiectului. alternarea rolurilor. sortat şi cuantificat.Calitatea informaţiilor depinde de aceste disponibilităţi interne puse în joc. putând rămâne neabordate elementele cheie pentru problema în cauză şi pentru că îşi poate schimba rapid cursul prin activarea mecanismelor de apărare şi conservare a stimei de sine. Metoda poate completa alte căi de investigaţie mai elaborate sau standardizate (experimentul. prin care ar putea rezulta deformări intenţionate ale informaţiilor pentru a se pune pe sine într-o lumină favorabilă. conflicte. sau a celor născute din dezirabilitatea socială. condiţie de fond a unei bune comunicări. în relaţia de comunicare. o fac greu de urmărit. sentimente sau valori). ea se poate concentra în jurul unei teme. chestionarul sau testele). filtrate (ele însele operaţii subiective). un fel de tatonare reciprocă pentru a ajunge la un ritm comun. caracterul aleatoriu al răspunsurilor. evaluate. prejudecăţi. pentru a decanta ceea ce este cu adevărat relevant. ca şi o experienţă prealabilă bogată. interese. Ea poate fi un preambul al unei discuţii dirijate sau a altui tip de abordare.

p. Elementul de standardizare este aici mai mare. iar cel ascultat la urmă să fie avantajat. Există tipuri şi tipuri de convorbire în grup. indiferent de particularităţile lor. în scopul clarificării unor sensuri. 1976. de familie sau de cuplu. formulate în acelaşi fel şi în aceeaşi ordine. dar şi câteva obiective precise ce trebuie atinse. descifrarea intenţionalităţii etc. pentru convorbirea dirijată aceste libertăţi nu sunt permise. profitând de faptul că ceilalţi au produs deja o 37 . pot fi gândite intercorelat sau independent. Dacă în forma precedentă erau permise schimbarea succesiunii şi a cursului convorbirii.. 71) vorbesc despre două situaţii: prima în care cercetător pune aceeaşi problemă tuturor subiecţilor. de unde posibilitatea mai bine marcată de a cuantifica datele obţinute. deoarece are „ultimul cuvânt”. fiecare desemnând zone şi procedee de lucru specifice. care cer formare şi antrenamente speciale pentru cercetător. descrisă de cercetător. etice. de grup. deoarece există un disconfort psihic al primului vorbitor. Convorbirea mai poate fi individuală. cum ar prelucra informaţiile sau documentele furnizate de acesta. pe care însă nu ajunge să le epuizeze sau să le parcurgă în ordinea strictă pe care şi-a propus-o anterior. afective. Obiectivele aflate în atenţia cercetătorului (numite şi criterii) pot fi aspecte intelectuale. Convorbirea situaţională Convorbirea situaţională cere subiectului să spună cum s-ar comporta el într-o anumită situaţie. opinii sau motivaţii ale unor conduite. căci subiecţii trebuie să răspundă toţi aceloraşi întrebări. Convorbirea dirijată sau standardizată Convorbirea dirijată sau standardizată dă un grad mic de libertate cursului discuţiei. Dunlop şi Watman (citaţi de Şchiopu. cu reformularea unor întrebări sau cu adresarea de întrebări suplimentare. atitudini. Este o convorbire structurată şi tematică.Convorbirea semidirijată Este aceea în care cercetătorul are precizată nu numai tema. ceea ce face ca cel care „sparge gheaţa” să fie dezavantajat. ce se apropie foarte mult de anchetă sau chestionar.

participanţii (care au caracteristici personale şi socioculturale foarte diferite) trebuie să lucreze asupra unei probleme concrete. spontaneitatea participării. Prin libertatea lor. Cercetătorul poate urmări tipul de emoţie apărută în timpul comunicării. Rolul cercetătorului ar fi acela de moderator. organizând astfel discuţia încât fiecare subiect să treacă prin poziţiile de iniţiator (care sparge gheaţa). fondată pe stimularea grupului şi debranşarea (suspendarea sau amînarea) controlului logic şi social. dar şi modul în care se structurează grupul în rezolvarea unei probleme. Brainstormingul Literal brainstorming înseamnă furtună cerebrală şi este o tehnică de creativitate elaborată de Osborn în 1939. discuţiile pot scoate la suprafaţă caracteristici ale gândirii. Cuprinde patru faze:  în faza de producere a ideilor. stilului fiecăruia. Într-un fel şcoala a oficializat aceste două metode. a doua cea de tip examen. prezentată într-o manieră simplă. rămâne un membru mai special al grupului (observator). care. prima fiind cea de tip colocviu. Valorificarea superioară a acestor metode sunt brainstormingul lui Osborn şi sinectica lui Gordon. originalităţii şi creativităţii personale. cunoștinţe. sau are ultimul cuvânt.cantitate importantă de informaţie. Convorbirea liberă în grup Este importantă pentru că problema nu mai emerge de la experimentator. adaptarea la situaţie. care trebuie să animeze discuţia în grup. nemaiavând rolul de dirijor al discuţiei. Subiecţii adolescenţi agreează mult această metodă care permite reliefarea punctului propriu de vedere. după câteva reguli (fiecare să producă un număr maxim de idei. rolul asumat de fiecare în grup. constanţa lui etc. să păstreze ordinea şi să activeze subiecţii inerţi. născute prin asociaţii libere sau chiar 38 . dar conducerea discuţiilor presupune o artă îndelung exersată de coordonare a intervenţiilor. O altă metodă este aceea în care experimentatorul pregăteşte atâtea teme câţi subiecţi sunt. creativităţii.

Sinectica încurajează fantezia. deoarece cuprinde 6-8 oameni cu acelaşi nivel de pregătire. creativitatea are ca element esenţial şi principii de bază punerea emoţionalităţii înaintea raţionalităţii. trebuie traversate elementele iraţionale pentru a creşte şansa de reuşită în rezolvarea de probleme. abandonând orice judecată evaluativ . aprofundare şi de definitivare a ideilor selecţionate se face în colaborare cu responsabilii organismului care au propus problema. Asociind diferite moduri de gândire.critică şi putând folosi tot ceea ce s-a produs pentru a recombina şi transforma ideile altora). deoarece elaborează metode pentru creşterea înţelegerii faţă de situaţia problematică.năstruşnice. Ea pare a fi mai creativă decât brainstromingul. dar încercările de a emite judecăţi pripite sau de a critica legăturile nerelevante sunt dezaprobate. Semănând cu brainstormingul prin aceea că stimulează creativitatea.  fazele de cernere. entuziast şi competitiv. flexibilitatea şi maleabilitatea punctelor de vedere. El lucrează după două reguli: 1) să faci ca un lucru ciudat să devină familiar (faza analitică de înţelegere) şi 2) să faci ca obişnuitul să devină ciudat (synectics în engleză înseamnă a realiza legături între lucruri şi fenomene). care stimulează creativitatea grupului. Principiile care stau la baza metodei sunt:    creativitatea şi procesele creative se pot dezvolta numai dacă se înţelege substratul situaţional care le susţine. climatul emoţional afectiv şi cel motivaţional fiind potenţaţi şi consideraţi la fel de importanţi ca cei intelectuali. Şedinţa este condusă de un specialist care enunţă problema. dar cu profesii foarte diferite pentru a facilita fluiditatea. grupul fiind solicitat să rezolve o problemă de nespecialitate. cu grade de înţelegere mai bune în grupul creativ. sinectica este o importantă tehnică de formare şi dezvoltare a creativităţii de grup. Sinectica Metoda pusă la punct de Gordon este una de creativitate colectivă. 39 . recoltează (înregistrează) toate soluţiile şi creează un climat de grup degajat. sinectica este o tehnică de lucru mai disciplinată. maniera de lucru.

să-şi structureze dinainte întrebările pentru a putea anticipa răspunsurile sau reacţiile neprevăzute (blocajele sau refuzul de a mai răspunde). prin sfat psihologic avizat). pentru a culege o părere avizată profesional despre un caz ce implică responsabilitatea deciziei şi interdisciplinaritatea.Pentru a compensa dezavantajele convorbirii. convorbirea culege într-un timp scurt o cantitate mare de informaţii valoroase. depistarea aptitudinilor. Subminată de subiectivitatea profundă a ambilor parteneri aflaţi în relaţie.   ajută subiectul să înfrunte o situaţie existenţială concretă (angoasă. verifica şi a ne asigura astfel de validitatea lor. atitudinilor şi intereselor pentru o profesie (orientarea şcolară. 40 . utilizabile într-o mare varietate de scopuri. ghidarea vocaţională). 190) convorbirea poate fi solicitată de cel interesat (sfat. sondarea cunoştinţelor subiectului cu scopul evaluării lor (interogaţia orală. anxietate de examen. consilierul trebuie să culeagă în prealabil informaţii despre problema ce va fi discutată. antrenează subiectul în obţinerea de performanţe ridicate prin creşterea capacităţii lui relaţionale (antrenament. dar şi despre caracteristicile subiectului. cercetare ştiinţifică). Fără a necesita materiale sau dotări speciale. formare). profesor. funcţionar public). aceste date culese prin observaţie vor fi necesarmente coroborate cu alte date pentru a le completa. să creeze un climat stimulativ şi motivat pentru a obţine informaţii autentice. cum ar fi introvertiţii. 1999. convorbire clinică). Aşa cum precizează Anzieu (Dicţionar de psihologie. contribuie la diagnosticul şi tratamentul (medical sau psihoterapeutic) pentru subiecţii cu tulburări de comunicare (relaţionale). consiliere. anxioşii sau cei cu tendinţe autiste. atât de mult folosită în evaluarea şcolară). În știinţele educaţiei scopurile convorbirii sunt diverse:     reconstituirea evenimentelor relevante din istoria personală (anamneza). p. sondaj de opinie. complete despre problema investigată. de un terţ (medic. de psiholog (anchetă. reale.

pe când adepţii abordării nomotetice o numesc neştiinţifică. deoarece subliniază unicitatea cazului individual. 183). Dacă ar fi să acceptăm această dogmă „ar trebui să abandonăm persoana ca persoană” (Allport. Calea nomotetică indică adesea prin ce suntem deosebiţi de ceilalţi oameni” (Holland. în anumite privinţe. apoi putem culege informaţii relevante de la părinţi. Studiul de caz este abordarea intensivă a unei singure persoane. pe care le corelăm cu datele şcolare. holistică. vagă. spital. 1974. este inacceptabil.Studiul de caz Unicitatea individului este pentru cercetarea educaţională un impediment. ce simte sau ce crede despre comportamentul propriu. ea caută norme. studiul de caz fiind un demers idiografic. adâncă şi sensibilă. În metoda studiului de caz apare cel mai bine reliefată distincţia nomotetic (demers care încearcă să stabilească legile generale. căci ştiinţa nu este a individualităţilor. subiectivă şi necontrolată. pot rămâne pe dinafară faptele cele mai relevante pentru cazul în speţă. „Fiecare demers este mai potrivit pentru investigarea unui anumit tip de problemă. de exemplu) o numesc metodă dinamică. de unde riscul unor concluzii sau soluţii 41 . pe baza studiului unui eşantion de oameni) . aplicabile tuturor oamenilor. 1991. centru de minori etc. prieteni. încercăm o înţelegere empirică. bunici. Este evident că. aşa cum argumentează Allport. oricât de adâncă şi documentată ar fi investigarea prealabilă şi programul de testare individuală. ca unii oameni (norme de grup) şi ca nici un alt om (norme idiosincratice). ceea ce. fiecare om este ca toţi ceilalţi (norme universale). pornind de la corelarea unor informaţii venite dintr-o mare varietate de surse. p. p.idiografic (demers care încearcă să obţină o cunoaştere şi o înţelegere de adâncime a individului. Adepţii metodei (știinţele umaniste şi fenomenologia. de la poliţie. deci este nomotetică. evident. pe baza studiului unui eşantion de evenimente selectat din viaţa acestuia). Într-o situaţie de comportament agresiv sau abandon şcolar. prin care se încearcă înţelegerea de adâncime a comportamentului individual. 21). Putem intervieva persoana pentru a vedea ce gândeşte. De aceea. Eşantionarea oamenilor sau a evenimentelor sunt două căi majore ale cercetării ştiinţifice în educaţie.

Procesul este inductiv şi această extensie poate fi validă sau nu în funcţie de relevanţa faptelor culese. Trebuie să distingem între capacitatea înnăscută ce defineşte persoana intuitivă şi capacitatea dobândită prin experienţă practică a profesionistului. credinţele sau istoria personală a fiecăruia. De aceea. bogate. discuţia cazului cu specialişti de acelaşi tip sau cu alte persoane autorizate prin profesia lor sunt doar câteva din aceste precauţii. Şi în studiul de caz are loc un proces de generalizare. plecând de la numeroase situaţii semnificative din viaţa unei persoane. deoarece. a specialistului. când coexistă ele potenţându-se şi reciproc.. ori chiar greşite.insuficient fundamentate. verificarea şi reverificarea observaţiilor prin surse paralele. selectând diferite seturi de fapte ce li se par semnificative. De aceea abordarea cazului trebuie să aibă o multitudine de surse concurente. fişa de observaţie întocmită anterior). o multitudine de metode coroborate (interviul clinic. Pe lângă aceasta. poliţist etc. cum a numit-o 42 . profesor. care afectează corectitudinea concluziilor. Interpretarea faptelor considerate relevante depinde şi de teoria la care am aderat şi prin prisma căreia acordăm semnificaţie datelor culese. pe de o parte intuiţia este greu de învăţat sau de predat. având nevoie de alte metode de control care să le valideze. Chiar selectivitatea percepţiei poate fi o sursă majoră de distorsiune. deschiderea spre detalii neaşteptate. rapoartele altor specialişti: medic. amânarea concluziilor până când apar faptele relevante. deoarece diferiţi observatori pot face descoperiri diferite ale aceleeaşi realităţi. biografia. pe de altă parte unele din revelaţiile ei pot fi eronate sau doar parţial corecte. în funcţie de aşteptările. Există domenii în care metoda şi-a dovedit o certă valoare: tehnica studierii cazului sau metoda cazului. completate cu demersurile proprii (teste de diferite tipuri). la care se adaugă intuiţia profesională şi experienţa prealabilă. metoda studiului de caz este vulnerabilă şi din cauză că filtrarea datelor se face prin perspectiva subiectivă a fiecărui observator. dar şi de calităţile celui care face această generalizare. anamneza. bogată în cazuri similare. se face o extindere la toate situaţiile din viaţa ei. definitorii. Toate acestea impun precauţii speciale care să facă studiul de caz cât mai obiectiv posibil: prelungirea stadiului de culegere a datelor preliminare.

tentativa de suicid) poate fi analizat în grupul de specialişti şi nespecialişti (psihologi. prognostic. intuiţie. medicină legală. psihologie şcolară. psihologie medicală (sau clinică). sfera largă de aplicaţie (diagnoză. 1973. capitalizarea de experienţă numită cazuistică) fac din ea o metodă care conjugă calităţile profesionale cu creativitatea înaltă. cunoaştere largă a psihologiei umane. solicită comprehensiune. medici. 43 . prognoză. delincvenţa juvenilă. intervenţie. În baza analizei logice. Pe lângă rezolvarea mai bună a cazului. sociologi. criminologie.Muchielli. rezolvare.). pentru a fi relevant cazul trebuind să aibă ceva tipic sau exemplar pentru categorii similare. profesori. În psihologia şcolară însuşi Alfred Binet a utilizat această metodă. de constatări şi diagnostic de la mai mulţi specialişti" (Tucicov-Bogdan. coroborând perspectivele membrilor echipei. antrenament intra şi interprofesional. pedagogi. mecanisme. Inţelegerea specificităţii şi a unicităţii umane (abordarea idiografică). părinte se antrenează pentru a deveni mai efectiv în rezolvarea unor situaţii similare. patogenie. Chiar dacă obiectivitatea metodei este discutabilă. Analiza de caz a căpătat o tradiţie şi valoare recunoscute în medicină unde anumite boli extrem de rare sunt analizate intensiv şi dintr-o multitudine de perspective (istoric. cazul se conceptualizează. tratament. cu formulare de ipoteze. în genere "acolo unde examinarea fenomenului implică mare responsabilitate pentru om şi unde se cere acordul de opinie. după ce se prezintă acestuia un raport detaliat şi sistematic al cazului. în formula amintită mai are loc şi un schimb de experienţă transferabilă interindividual. are o valoare extrem de ridicată în psihiatrie. prognostic. subsumându-se unei tratări ştiinţifice. motivaţia ameliorativă a procesului educativ. pp. 100-101). prin care tânărul cercetător sau specialist. părinţi etc. Uneori cazul problemă (devianţa comportamentală a unui elev. evoluţie etc.). profesor. urmărind ca după acumularea unui număr suficient de mare de cazuri similare să se poată degaja regularităţi mai stabile sau chiar legi.

De multe ori evenimentele din copilărie sunt conservate prin intermediul mărturiei celor mai vârstnici despre cei mai tineri. Doar o parte din aceste date sunt obţinute prin anamneză. care poate fi structurată pe următoarea formulă: date personale. abandon şcolar. legat de fundalul de viaţă. în legătură fie cu o afecţiune (dizgrafie. procedează la o culegere de date importante din istoria personală a individului. profesori ce l-au cunoscut şi consemnate în fişa psihopedagogică. pp. mai ales cele referitoare la antecedentele ereditare şi personale. rezultate şcolare şi preocupările elevului. atât prin cele relatate. urmate de o caracterizare sintetică (Psihologie şcolară. de exemplu). 67) care apreciază că „anamneza poate avea structuri variate în care se consemnează evenimente mai pregnante în funcţie de vârsta. aşa cum este ea depozitată în memoria sa sau a celor apropiaţi. delincvenţă etc. 103-104). statutul civil şi profesional al celui aflat sub diagnoza psihică. Cosmovici a publicat un ghid detaliat de anamneză (Cosmovici şi Caluschi. date asupra structurii psihologice (temperament. pentru înţelegerea situaţiei actuale. Ea cuprinde în mod latent un material foarte preţios. 73-74). sexul.” Pentru a spori eficienţa metodei în studierea elevilor. aptitudini).). cât şi prin cele uitate. pp. tulburări instrumentale. decantare care face ca anamneza să fie o consemnare aproximativ exactă. A. dezvoltarea psihomotorie în perioada preşcolară şi şcolară. caracter. 1985. omise. stare de sănătate. 44 . Multe dintre aceste date relevante pot fi culese de la elev dar şi de la părinţi. şi altul mai concret. 1998. p. boli importante din mica copilărie. mediu familial.Anamneza Anamneza este încă una din metodele care. fie cu o stare de fapt (insucces şcolar. O anamneză este de fapt un interviu dirijat care poartă asupra trecutului celui în cauză. statutul socio-economic şi cultural al familiei. legat de evenimentul a cărui origine încercăm să o depistăm. Ea poate fi structurată pe două planuri: unul de ordin mai general. De aceea suntem de acord cu Ursula Şchiopu (1976.

împărţite în patru grupe distincte: categorii formale (referitoare la forma exterioară a comportamentului). adolescenţa. cu descifrarea specificului său personal. 117). In aceste cazuri 45 . lucrări). prin excelenţă descriptivă şi evenimenţială. prin Hronicul şi cântecul vârstelor sau un Mircea Eliade. o vacanţă. medicale. dublate de realizări de excepţie. un week-end). categorii cognitive (care se referă la modalităţi de percepere ale lumii). ci valoarea şi utilitatea acestora” apreciază Zlate (1996. tematici ale existenţei (care se referă la direcţiile orientării persoanei) şi tehnici ale existenţei (sau categoriile relaţionale. Mult utilizată de istoria literară (a se vedea Viaţa lui Eminescu scrisă de George Călinescu sau Viaţa Mariei Stuart a lui Ştefan Zweig). desene. „Se pare că nu calea prin care se recoltează informaţiile biografice este esenţială. cu semnificaţie pentru destinul persoanei formate. analiza cursului vieţii (descrisă de Thomae) şi analiza unor microunităţi biografice (o zi de muncă. Este tot o metodă idiografică. Înrudită cu metoda convorbirii metoda biografică o înglobează. şi nu este întâmplător că un Lucian Blaga. analiza produselor activităţii (caiete. îşi propune să surprindă faptele importante din viaţa cuiva într-o succesiune care să lumineze relaţiile dintre evenimente după o schemă cât mai apropiată de determinarea cauzală. în autobiografii pline de miez. Thomae (1968) propune o valoroasă metodă de analiză a datelor obţinute prin ultimele două procedee enumerate anterior. întrucât facilitează cunoaşterea omului concret. unic şi unitar. metoda biografică. psihologice). documente ale unei epoci de excepţie. prin Romanul adolescentului miop au fixat evanescenţa unei vârste. p. De aceea metoda biografică îşi adjudecă şi alte procedee: analiza documentelor (şcolare. prin gruparea lor prin prisma a 29 de categorii. care indică moduri de reacţie la solicitările ambianţei). În psihologia şcolară mai ales excepţionalitatea se pretează la acest tip de demers.Metoda biografică Biografia îşi propune să reconstruiască istoria personală a unui individ prin strângerea de informaţii relevante despre cele mai importante momente din viaţă parcurse. dar o şi completează cu studiul unei diversităţi de izvoare scrise sau nescrise care o aproprie de metoda istorică.

şi cu atât mai mult metoda autobiografică. 46 . 1976. O aplicaţie interesantă a studiului de caz la metoda biografică este cauzometria. Dar cum psihologia simţului comun ne învaţă că oamenii se cunosc după fapte şi nu după vorbe. De multe ori ele sunt singurele metode care consemnează amănunte semnificative despre viaţa unor oameni. metoda biografică aduce cu ea naturaleţea faptului viu. „Antrenamentul” în metodă îl oferă însă marii scriitori. fie prin schema mijloc-scop (finalistă) are o interpretare cantitativă prin două modalităţi: cauzomatricea (întabelarea relaţiilor dintre evenimente) şi cauzograma (prezentarea lor grafică). unde filtrul personal operează şi mai puternic pe direcţia tendinţei de faţadă sau a dezirabilităţii sociale. situtaţii. trunchiată. Reconstituirea poate fi însă incompletă. aflată la intersecţia dintre ştiinţă şi artă. 67). evenimente. p. Verificarea biografiilor prin alte metode sau surse coroborate creşte foarte mult valoarea acestei metode. fie prin schema cauză-efect (de tip cauzal). unde spiritul artist se intersectează cu simţul pihologic rafinat. Analiza. Din acest motiv metoda biografică a căzut treptat în desuetudine (Leonore Boehm. generate de cerinţele sau filozofia lor de viaţă. Mulţi cercetători au încercat să valorifice metoda biografică accentuând pe latura ei metrică. marcată de partipris-uri ale autorilor. călăuză credincioasă prin meandrele unui ev tensionat şi tulbure. Reconstituind viaţa oamenilor de excepţie. amintim aici o metodă cu certă valoare pentru domeniul psihologiei şcolare.destul de frecvente la vârsta când de forjează Eul. asupra căreia ei trebuie să reflecteze pentru a selecta 15 dintre cele mai semnificative întâmplări. biografia devine autobiografie şi îmbracă forma jurnalului intim. de aceea nu trebuie minimalizate. preconizată de Golovahna şi Kronik (1984) care transformă subiecţii în experţi ai propriei vieţii. autentic. citată de Şchiopu. care au oferit adesea biografii memorabile. cuantificabilă şi operaţională.

experienţa istorică prin concentrarea capacităţilor psihice care le-au generat. programe de calculator. autoscrutare şi sublimare lirică. cum era organizată camera sa de la mansardă. atât sub raport proiectiv. 397). ci şi în compuneri. Însuşirile. desen. eseu) sau jurnalul dau contur unei imperioase nevoi spre confesiune sinceră. adevăraţi vectori ai destinului personal. tipice adolescenţei. omul este judecat după ceea ce face („omul este ceea ce face” spunea şi Binet la început de secol XX). Prin scris.Metoda produselor activităţii „Achiziţiile dezvoltării istorice a oamenilor s-au format şi s-au transmis din generaţie în generaţie într-o formă specifică. prin metoda produselor activităţii. jocuri logice. care are o funcţie psihodiagnostică ridicată. ele stau mărturie asupra persoanei care le-a creat. Dintre toate aceste producţii. construcţii simple sau savante. se fixează interese sau pasiuni. chiar când acesta nu mai este în viaţă. 47 . machete. Este de ajuns să citim în Romanul adolescentului miop al lui Eliade. Cultura materială şi spirituală sunt cele care depozitează. procesul devine oglinda creatorului. Desprins de individ. creaţii literare. p. capacităţile psihice se exteriorizează nu numai în funcţia expresivă. activitate ştiinţifică etc. construcţii tehnice. desene. de pe strada Mântuleasa. cum i-a numit Iorga pe unii dintre înaintaşii sau contemporanii lui. De aceea. sub forma unei eredităţi sociale. modelaj etc. dând ocazia cunoaşterii peste timp a unor „oameni care au fost”. cât şi pentru aspecte cognitive. Universul unui copil sau tânăr este mult mai uşor de descifrat prin prisma lumii de obiecte şi valori cu care el se înconjoară sau pe care le produce singur. compunerile literare (poezie. două sunt de o valoare probată: desenul. muzică. şi anume sub forma exterioară” afirma Leontiev (1964. Nevoia de acţiune şi de materializare a acesteia este extrem de puternică la vârsta şcolarităţii. pentru a înţelege lumea în care germina personalitatea viitorului savant.

-B.BIBLIOGRAFIE   Allport.W. Chestionarul în investigaţia socială.. A. – Bucureşti. M. Bucureşti: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Doron. (1999). V. Parot. J. L.      Chelcea. (1991). Creativitatea individuală de grup. Caluschi. M. Bucureşti: Editura Humanitas. I. Dicţionar de psihologie. Istoric şi metode.        Golu. G. Bucureşti: Editura Humanitas.. ocabularul psihanalizei. Cosmovici. Hassenforder. Editura Didactică şi Pedagogică. Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică. (1997). S. Psihologie şcolară. 1998. EDP. (1975). Bucureşti.. (1995). Cerghit. F. Moldoveanu.). 1990.. Muster. (1998). Etapele unei cercetări ştiinţifico–pedagogice. 1976 Horghidan. Cosmovici. Pontalis. Parot. Gradul I în Învăţământ – Ghid practic. 48 . Laplanche. A. F. (coord. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică.. (1985). (1994). I. L.. Iacob. R. J. Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. Adolescentul şi timpul său liber. Iaşi: Editura Polirom. Bucureşti: Editura Humanitas. 2/1989. R. Editura Didactică şi Pedagogică. A. M. Mihaela. Bucureşti: Editura Academiei. (1979). Roco.. în revista de pedagogie nr. Structura şi dezvoltarea personalităţii. Introducere în psihologie. Richelle. P. Nicola. Iaşi: Editura Junimea. Bucureşti. Metode de psihodiagnostic.. Studii experimentale. (1974). Psihologie socială. Dumitru. Editura Didactică şi Pedagogică . Inovaţia în învăţământ.

). U. (1996). V. Storin. U. Şhiopu. Introducere în psihologie. Metodologia cercetării educaţionale. Psihologie generală şi psihologie socială. (coord. 2002. Bucureşti: Editura Albatros. Bucureşti: Tipografia Universităţii. Cercetarea pedagogică şi inovarea în învăţământ. (1982). Introducere în psihodiagnostic. Editura Gheorghe Alexandru. Zlate. în vol.. (1973).    Şchiopu. 2005. U. Tucicov-Bogdan. Alecu. Bucureşti: Editura Babel. (1997). Şhiopu. şi grade didactice. (1976). (1976). Simona.     Stan Liliana. Craiova. Dicţionar enciclopedic de psihologie. Secretul făuririi personalităţii. Introducere în psihodiagnostic. Bucureşti: Casa de editură şi presă „Şansa”. Editura Fundaţiei Universitare „Dunărea de Jos” – Galaţi . 49 . Bucureşti: Editura Didactică şi Pedagogică. A. Bucureşti: Tipografia Universităţii Bucureşti. M.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->