Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRASOV

Facultatea Sociologie si Comunicare


Programul de studii: Comunicare si relatii publice
An I, 2010-2011

METODE DE CERCETARE ÎN ŞTIINłELE COMUNICĂRII

Cursul 1, 2

1. Cercetarea în ştiinŃele sociale – note introductive


2. Tipologia cercetării în ştiinŃele sociale
3. Cercetarea calitativă şi cercetarea cantitativă
4. Măsurarea în ştiinŃele socio-umane. Validitatea şi fidelitatea măsurării

Material bibliografic:

1. CHELCEA, Septimiu, Metodologia cercetării sociologice. Metode cantitative şi calitative, Ed.


Economică, Bucureşti, 2004 (fotocopie)
2. ILUł, Petru, Abordarea calitativă a socioumanului. Concepte şi metode, Ed. Polirom, Iaşi, 1997
'q3 i=.Y ]+ j E+€€: =;
a gl i = ei i zE= , i
. . 2 = - z . : 1 - : * . : = a "2 z E
E"uv-=,1 y=iEitti ! ,
1!i"?;rj;i"*1:+C:
f,i =e.r.-=!
i i ,/- ;? ;a i ::r =+ z F i
E:=;ti;ii,=!=e;2E
4 a t - z - : ? = : - EL;zEt
!
3

ilil i i = "t E i E ", - ' ^g3E{::


**:
*i::ii:iiiiiili:
I ( s: . 0 € !
1 E E E 4 =" s;i5ziiE.==
z .1 i .t===E== "= z 1z
i='::i13:;€EEtlt;" I
I : 6- o ". : d -j
S
p
: a: ; = i*= e =+z' tE
dffi':114
: t l?E 23 ey P Q ; : :
;tE::ii: iE=?4:i=
!:' i i i D-=!' v E i ;?;
- z; -iEL:
= = ; j;!:
=7-'i* :.!ii;i ,,:4 , ;F
5 .:;
iEsiii
'$,agegu
gfftffi
i; ;g$sfF;
F.,5ffi
ntrEfffffi
#iffii'ii#ffi
N
ffi{ffi
.E* i = - i E o g g lA 5:= E 9€ € -ii != i
8..E
'r ; E A C e A # E l E $ e 3 =
EtE. i! : B ilg; E s E : i
.d^69:€l:E.sE:,!*l-€ z
EE
s(jE
E; g; *.;;E r= i E
s"
9g de
"'l dH I q l
i:{iiliEiii;Ei
sF s E i; *: 'ts F 6';
+ qE:;
gFFE
9
; ic t t i: i6EE q E
-E: ai i
€!nE
'EE.EE.:
8
1;
b'a*
;**;s;5ig+€ilEE;
.Pl
P. y : A=
*C E *:qHs
EsEE ;;€iii:ffiieil:€E
E;.!;€ g H9: (
E Yr ^:
i o i *E g L S E 'fiE
sE:::E
E ; ! E ; c rg
E :EEq :: b EEA €
i . €" s C ^.ia
+9 t
r

6Y,
s';
e l -s-e?ei
U =. Ny B ;
8? E F EI 5 E
.9kl
6l .-e; ,-.q: 3. = ; = ^ .9 o ; g i . a i ^I A F E ;,91 db
- E: 6:
E S E 'F .
6t
3l ge- ? 5 :E E s " s[;;pg*E
ii;iiiiFifi;i}
I .g0l
q ; . . 4.r E , 4 50 i; - .: .A 3bF
€l = 3 -" E B; E : € t ; E:E r,=" "
-
t g s,
iilsiitissgsiiigi
P
I ts
;;ii:;EcFiss
. E,,
,iE
P
ti
;
E
E
e

qiF#
EE$
':
i
*-
E

fiffjg
Fffi#

6
E
O *ffiruru
Metodolog@c

Caseta 2.1
coDvcrgentaa cat mai Inultom dintre ele Analiza mctodologici verilici respectaretL
acesfta principiu $i. mri rles, incearoasi stabilcasciadicularcaoptini a
nrekxlelor.lehnicilor Si instrumenlelorde oercctareinlr o stralcgieetlcicnti
5) Vcrilicarca nottului de s."k)nati.dre si lreltlcrare d dat'lor dir'
cercctArilede tcrcn (alcituirea scriilor de date,reunircainlormaliilor cifiioe in clase
aplicaie in l
statistio€,valabiiitatearplicirii testclor$i cocflcienlilorstalisticiin tunotiede
nivclul Lle rnisurare cu care s_a operat elc ) compleleazi cimpul de interes al stralegiide j
studiilormetodologice.
6) Desprchnn ti.arcd counturilor sociologicevoi vorbi intr-un subcaprlol
irPa c.

Vizand cunoa$terea in domenii particulare(sociologic.psihologie.antropologle


ctc.)- metodolo!!ia cercet:rrilor enpirice se subordoncazimelodologiei generaleI pe
discipline
;liinlei, tu stra;satcorelatie cu melodologia prcconizag de filosofie Astfel in
melodolollia sociologici intilnim t(n adtea orientdri oitc pozifii teoretice s-au
alirmat in ttiiDfa dcspresocietate unitar 9i glc
triri a contcsta imPortanlastudiilor rDctodologicc.unii socrologi Inanilesti
scepticisn fali de finalitatea aceslom Krd-Dictcr Opp (197{). 13) iL srstemiLlrzal metodolog
obiecliile ce sc aduc ccl mai frccvenl prcocuPirilor metodologicc in ccrcetirrlc
socioumaneempirice. Astfel. urgumentul ..celor o rnie dc pa$i" invoo'rt de unii
sociologi atragealentiacercctdtorilorcd rostul lor estesd cercetcze'nu sArellectcze
orupra i.rccterii. Cinc a ficul o mie de pa$i eslc capabil si il taci li pc al o mic todele $i 1e
unrilea.Aqa si fic? Chiar in le!:ituri cu rrcrsul - o activitalc autonralizati pentru etc.); c) reh
a p4i frumos ii eficient lrcbuie sii con$tientizczifiecare pas Daca 1einpiedici' cu
la semnilica
atit rnai mult iti analiTezimersul tiirn aDrlizaactivititilorDu se obline nici un
pro!:rcs.Acesl lucru estc cu atiit ora; muh adevarrat pentru aciivililile iDtelcctuale'
tipologii, ex
currl estc cercetarcattiiDfitica Nici argumcrtul oa irr Stiinlcle nalurii' undc s-'ru
sociologicer
acumulat progrese notabile, oarnenii dc ltiiDli se ooupn mai putin dccat cei din
importante.I
domcniul fliintelor socialeli conrpot1amen|ale de probleme metodologrceu
referinla.Int
rcristi analizei. Karl lt. PopPcr.Thomas S Kuhn sru tiairick Suppes sunl conlra_
exemple striilucite:sliirrteiesocialedatoreazimult rcflecliei metodologice ii sociologicd
cpistemologice a Llnor filosofi cu o bunr-Lspccinlizarc in Stiintele exacte Al tteilea 6. Durkhcim
oigurncnt;ilpot.iuo preocuparilormetodologicepare.la prirna vedcre.imposibilde societate;Ml
rcsnins: daci s trr rcspeclatoate ccrinlele nctodologice, nu ar nrai c\ista ccrcetari
Ilo.iounrrn" crnpirice. intr'adcvdr. cercctirile enrpirioc sc depirteaz't m'ri mull
actiunile lor
sru mai pulin cle prcscripliile melodologicc' dar cuooaflerca aceslor abalcri
pr€gnanreo(
conslituie grrantia apfopierii continuedc standardclemetodologiccrecunoscutedc metodologi
spcciali$tii din sliintelesocialefi compon.lmcntale

apropiat, de
prin alte fap
predicliilor,
,:3.,:
, k P6
B'E 9
o
b€ o E
-9
i
'j :1
12- v
E
o
a
E
6.
-
o
g € s E g g;g
/ 5 ; g F E E '{S€
g:
g
l: F : i:g gg€ *;eE
I! a 5 E.s 6-
s 160k
'- :
siFE;;
P
lE; E
:i = E;
p ; ! H ;!1 = = .e;:9 6;
g;5E
_ c i i ,s
si f ii:
I
li-; FE5Ei;e e ^ 8 " == !E €;;fr;iE .9
o-ed
f5€if
iigff$;
4 ..::
: ; ; ai€+
E r
le c!uF;iit:r
l ; i:.: 'r I iE e * - * .,
ri;ef:iEir€g;
i c E E "! ii
Q E.,i i +;!
ir ti eE;;E $ €F sFiFg:€E;;
5
: loi; s i t' S . g E!
E:s- r E;iJu ,Er = i
$g i:':F ;F:i
' e E r =;E H;!E ;; E '5 ! Es
-gi;sr+;:!s:Eg
"
srE i l i € E *i €l E a i: l e ; E5 g ii: "fi
Eg iEE: E e"
s;Ei+Q.-r.:_5
: !;+ 6
.: : ?! €-
T; +E!;'F: E :;;;tgE;ii
r! s ; & = E o . - : E
; Ei;-EEc;EFE!=' 5 E , i " '
g:;i€igFEEEE i s 6 € € { "
6 g ? F 9 6 :!s .9 .: ;
EAji
i;::E:iE;:;;
: S:386;EEt
:l E r :::F =: ffE€Ef
F;;ii;i 5P
'."

fi F*i
9
I EE",8
!

F. "
o- :

V. ":
EEEE€g; :
Ei;!..eP
- .9 E g
E : pt;:ie
;5;;F;;t? !!EIi .="
E I EZC:= {EZ c
i P.E! s,e
i F i: r' ;
'F - J ; . : =;;: r J E=
; ! ; e ,i:c;;= ;i? : ; q I
sE tifu -;" 'ir';'=
=+E e
E 6,^
Ei *
_. F u j
a? i- .:.= .;c
i=F;* i th
iE F - .^-4i;;F
-' -
a a / i a: . = . = . = . = ; E l = .= z F e o f? i != E
- ;1 .9
t;:?;l!3 ; ,;;E. l i l a iEE. t E:
: , * - : a!
E;E.
: =:
r N z t E E E-.= 5=a1!
e:!!tE p=!n"
; r t ;i i =:g;Ei r E i: ; '=
E; : ;F: }E
q-qa4E ;
J li!*=: ? ; i F+i; is s 'EE.&i;E
EE; E € J; SEE_
'- L91 F ) r= = L l
!;
, ' 2 iE =:i i t ;g <;;;g: F z,vz:7& ii! ;i
; ! : : Il ;ti E € ;: ,:;; .E E ' i;- i
i ;;;5
i i Z",/ i E 14ti
a.'t
:i = lEi,,;a
= a ," : ii+ yii a i i :o-_==, : i = = E ;EE1;i:+E ;;
' - = e ii. =i .:' :.i i
.Q
- te
I ;,!
* ;" il=;aiq + i-a \
==1ruzii.t.:=il
--. b )a
i : :i : : ; ; i I,T
ii;EE:EeFij
=
l;
, ': 1 2 + I = ," i ! t- " :.2 .i i>=i- a *. t3
- ? i:: E i E -,o!;;;
peiEEiieii-aeEs:;;E
;
\A ei ' , : . *s : = i a = >=E .== - i; I*
a l= "e ' i,i
e x * .' ! - L-
:1 :6 '-- -
; gJ;::
iliE:i
:t'lEi
**ffi iiliitilillliili
iiisii:1:
BI
6l
filaigliti3l
, tEia*
bg' d.g
dE,s 8i.= i
':dq € ,h E R:
; !: t's* o
H_ = . S E
'd-
- 6
s c:sF€
e AS E E
8 'i. a d ; = 63P- az-
. d a.? p ts6 F
; '4.2
- g {! " e i ! ;.: E b 9
-E
't, t .= )i'A 'c 3 : q,3
'6 I i !99
6tr!<
E.s€ -
U !:
in e tE 3 s:= 3
!i E E: .i 6 € *. i t1
tF.Eo
E9 F H d;-
-. = F+ t
+z I ilx 'Ea o ! EA
t;sE e qa v.9
=. - I t=96
E e .:i < 6 og p> P a6 rg o
-
EP lE R f,9 6 EbE g oSc
l q :i P'! ,E.5i a EcY = >-d
5 E.': P cg:E
ai!
e u.E6
!:l, j EE -i n: . : 4F .- v=
!"s F s
i: +U € ii;;E& ,5;,E
=:-:r 9.;o < ir Ss d! on
E 9=
:5+ g 9.!; -0
a E 5- ..r .9 - 'aa=
FA- "; ZiE'= s: E uiEn. -5
::;54 E -tr 56' e
."0& &€ o #:_9{ :=3 dqo- 9E-
r! r! ur E 4 d oi5 = a
E
.. N . o
'gc0 E -2-9
9 i=> -9 8 = E c lgF
F:E; a!.E h
9^i
€ i Y ,d !zd
'i :
;;ii "3
l.t i
ls
P
€iiigiigi;tiiiiiiiiliiiiiiili;i a
giliigiiiil;lil
3
-
,s
iii, EIE?igiitiiE;: -
; 3
:+ 3 F .F
Q ,: iu
I
i *iiiii;:iiaii=Eitiiry; ,;
b.
.: 9:= =5
'dd
' t + c - - = -E
- *_
. E .j I r o S :9 gE ,g:E "F-E
d a :r E €r;*3
l!e
:'F::E.,3: + : =i I.F * G-
g ,r- - e:4.:t: " !t39
;t.s ,F.= *t!?E49E E-'E
Q A;< FH€
;i i i :F i .-
: 9.: Ah
qo E: a- E =;9.- ;ieoe*ii E
-
tiEe.Eei = E € o .a.t
;o
s; ; d3: i. : F " = = 2
! : : -! rE E ;
e-; i€ : g i N : E ;: F 6+
3=22' - 9 E a Y '; V
ri.1'*;>.'e
iE i9 : . . t s
- c: i.- Ei g sE
< E6 +'E € F :.. ' - " l= !.:E
.a=
=;E !EE I i!: b:.8- !
:i ots-o.9 F(
E$ E
-!:,9 -
. ! FI c ,- !! 63 € E
3
= iE+ .Eg ;
!: r !Y = _ 6
_ 9 P; s ?.: ;; r dt ;R r Fr E e i 9
O!gE€8,:
6
I 9 b e ;.= * a5
"! ; . = ie : : g q
! - ; E ;' _ eq Y o -9 fr = .q:
.*o
- { S.=; U r ;
i ndi.:
€l
d * ll ? Ii € I 1' = = trl -oo E
! i : o 3 6;i
i r .E ; g f
F ; -S, -!e .E i + i " :-" 1 9@
i; x ! EF
i E;€€
e J c F = .E
,: F.9
-E -
D
<;; : P 6.; E E -; 3 r. €9H
-f
i; g
s;3E
A=eE ed;
--
oEXd ra=E k
E!r:
B gaE!q -e
E ab
*i sI
a u i*i:Iui
,r;-99i9F.':
, . J = X;v.---'@
t & . : E E iE SE
+tgrr ig!!
-"E E . i. H E' . 8 ; 6S EEL
, F . =q +! ? fr--s
i g .d : :;"- ...: 6
E E t ; 59 ;" 6 '-d
E-g,iE?i:"qn qE
-
iE?::i E;*
€: $ Eru s Et
* t i; -*lF;?
"t ! € + E *: € ' . E--
iEE
E E- s = 6a
Q
€€€ilffi::iEsE E BaE
;rFtii{EE't
E;
:i;i?;:;i
iiiii;E?
E;iEi
E?eE:ei1#lai
;€;
!; c sl ei l;: :l gi ; ;:;i!;:E:;Et;;!i
rr;"i*ZtE:Eii?s::t ?e
E :=e;t E:EEl Ee,ili,;
?;E i 's! : C: ig€
: aai !
€.:
i;-e.e
f ?r:Eia!Ei;i€=:eE:; i ;Ei;t E9: al=E
i?€a *
E;q?;€iE :E ?;!i gE
E+i.E:E
t :: 1;
5e:r;; i:;; !: ! u; zP=,iv;=:=r
E t 5; =$r
r ii: g :=HEE:l i|n: ig ; ; ; E;F 5i a e gEl
ai:i:E
ifl?iiii;€ ;eiii;iiffiii.
EE'
:?;irls
=2l?!z
g;c e!* ! : : E E ; !
TEall=t
?Eq
iigEiiii:
zlEtirrz'::z
l:
n
r,1;1:,Z
t g ; 3 Y :Eia Izy
€" !;R F l ' ii 5= 7;t
I
7 izt1!'i?li
E;ii?i\|;ii1
/ * - ' : = EFeg EE5 € . s " - € i9E9! - .

-, E E g
E3 E
'g#+
ffit s::E=;E E- .9 .! :
EEiiE.g:-
:: E.:
li'"icg;59
l{+ j EE - _ ! g E ...=
7 E 6Fh eli:;s---"s. E: Z;:'; -
eE: X ";
- "';
- sg;:t:]a: a: r-i!=r E:!.8 .i "=
E iiE i;;s:
;: tet; ;i:.qE,=ii
i -=.:
3 --:
.e t 4 .9 i .:; r ;
+
€a :;5l* . 'i
: : i' -
l ; := r r : FF+ ;Ex ; i; =:Er
t q.i id =; i; +lSE9 o5 > E.! dd
€ l*+3:!Ed: iP ,s3 9-iF r - 5 e b + .5 i
l
j. --^-",5:::3E
j: + ; , i ! : 5 i.!.i3 ;' :E €'' ;:€ E* !:5F-3frl
iE:'i::grr
l E'. li
: ; Es € ! t E;
= e3 E: :;Y n..cFl !
:5F.=;;s:i E g ;!r+E Jtk:Fd:l
€|
6. ,
F=-:9.:^l
l ; ri i - ;-':: F=r-E
iEj!:gi;fii; F;;;;' EEj s:;*
'-c *:=;; o E .:.= ; a+l
lE i sE 3 !' E_:-:- |
l rl ;- ; e= ; l I E d; ! Ee t
i i 5 ;;;ti E fc::s=i i ;! .' ,; n : E._ : I
;;E;Et;€j ;fI;i :;;i
li =i-=; i I ! = g ; ! .;= ; I
!;+58371
; 5! i;i; =
E; - l 2 u; :: = 9= , " I E-" >. 'd
!*: g, E O P: .E E 5 - EJ
-: -- E F. a i a :. = Id ;" n = i !-; f o.a i s'.?i : _ 3.: I
; F=! ; F=c x: t ! = ;i; i+;: -;l;ii:;i;: i uo iiF*'-:.= 6-s6 tI
i
i : * i +i.! r dE ! I,=E:_: -e"-Er ! ie r"EX: ! :
r!^:E : €eE
;i3:,t€:E E isi;i.:B _e
gig;i;;;j;*ji;;:jjj
..Z
r H ! E* g ,i i=5! EFgl
= ;E;:;;:
i = . , E il.iE - '61,u I - : f b * : s tl
g ;;::a :
!!
I
E I
ri .:

Eia! dek. sJ
"-;Eh.- rl
.e ^ 1 ? Ee E ;i ti i i E Ei,!- eg j
:EE ;EE;$I iiE
:E ;:€
gi !;;i;: iE
s !: E 3:; E E i ; i : E
ijsi[3:;ii
iEriig?
iiiiiiiifiiigiFiiiiiiigii !";E;;-E;a:
: i
;ie
;i isgii;;i
F:t
iif;: i E;
:;
:i;iailill;;siifff ;r a i g .' E ;l IE F' €s;i ii
! " s.J;
itfiEEiiii€si
i;ffiif*
ifiii;i;
iii;iiiii: ;:ii,;;i
i:iiilel,:i;iil;ci :
+
iiiji:;;ii;:tFjl
j
*ii:;;
;ffliI
gji
P
;i;E;
::iiEli
:: ;: ll
ials?u=ail!:;i i;ji,tjsiffi#fgf;f ss
qiEcE*=4
FEE
qEs . F
5 5 $,lEH*
a
ri . 9 - =- Fg
". ->
;s:ir8iq.:gE
sg#trf
fFg#
i s;ls;S,giF
$:i'ffiitu
ji
$!j'Teji-gg
. jd#;Fi
. ii i \ r r 'l . r f I r 'r . \ LLLr i l 'rl l
: r 'i . i . r , l L , l 'r r l |t . r Lf r . r '. r .
, , f . i , r r l, r i . r r . ) LI : r r ' \ l Lr . '\- I r l i r l r . , . \ . r l i r r r LL'r r .L, i
. , r 't r / r r r . r . Lr t l l r l i I r r r L. / . r r r l. . Lr I
.,r 'i , , , ri..r!irLl L : r r r i LLr l r ( i , i ' r r 'r \ r l r r l I f'rr"
i:rl
r .' :
i,:rl L Ll r. r '. r r \ r r r r l l l r i i r r . 'r : r '. r 'r)r rrr'rr u l tr ( l
r 'l \ "r r 'r l r ''! i ri r'r'
. \ r L I l r r r r I r '' I i r r r r ': l )
r ri 'r : , r f r - i . r . ) L r r i. r . r ' : ( L r ( 'l ! . r I I Ir II It | . I11r. IILII L , i rr'
'r , , , 1 , , LliLrlri"ir , 'r 'i \ r Ll r r i l r i Lr l r Lr r \ r r r . r ,
. - . , r r r i, i r. rlli | ,1, r!r)rr!..,(r,l
, r ri l i r i t , , ; r 'r , r . , r , . 'j r , r J , |\ r - : L f ( Lf . r r r l . LLr . r rL .
, 1 i r . i r 'r . r i i 'r l , L, / L ,l rlfllrrr r\r ilrr !
'' I irj l r r r '
,i I .. .,\,. . i r |r . t , I i r \ i . I ,r.r I , L..r'.
| \ ! ll. lt lit l:.t tlJ-lllli))-lJ) \ t \ r r '' l l \ l l 11l l l l i J I j l l l l )l l r )
r l '. ' i r I
t, 1l ,rr J, r LI r
, .r'f \r'\ L.i r,r rri rl i .i aLLLLi l , i l r r ') r liri . Lr
]il .j L. ] ] L] \ ] l ]
r i \ j i Lri rri .|rLLrrr . Ll r 'i r L! ) i . r \
I
I r' rl r Li i r', i t ". . i r r:.r.. L I '
.t:l
l rr L r "r r
I \ if Li : r 'r Li r . r r . ! L. '
,. 1
I r,r.. . t t.
I .r, I ri . , .
. , .tr..| r . ] l j l l Ll j ] \ l : i j |] r . ] l i 1 ]
l.
l rt :t ., ,1
. ri I rL Lr .i LL I r r . '[ i t r ilt:r ]L r" I '
"
. ,i , r'rr] ,i Li i r ,rrL /
l r',l L| L: f i , l
' . .t r
' i' .
j .r L1i .,.i r .LL :i
,. rrrIr ,r, r l i r' r.l
J#'
ffi
Ji;H;r aE :*
ElIjE; gi;3
z
is ; g ;!;i E ;s ;
zs
;cirEEi'i I
;;i;jEE
oS - qi- ;;;- !- Es
EE
d,s
.91
dl
3l

?\-
E:
ts:
E3

'#Si'€,
eig;:gFF
:qF
EI
eS
c. * ;;;Eg:fg
;:gtitE;
ejF€
Fi
tl
U
g;F€si r/
( J- .s ns€= EE!r l
.s
6
?
€l
8
5',

.9
6 i ig':E*
:;a'F:e
t#E ir;g;!E
I ; F;=;
*l
5/
el

c
;jjii;#ii
Ej;; E ;7

l ;5 fn n i 3E:;Eg
;Egr::FEiE
* ::
ie 5 i ;:;Fi : : ist ;
,!:;EF;5=S.
ff#ri+;ffi*i
i F-;
> s-t

.T;g I E ? EEEEJ :
;:5sF.
ig:i;g
; : i: ElJ : ; s ! * ig
E;;i€:;5
s E :: E:* a! E _ : !
ffiii**** 6, 1
g;iiiE53;;E
3+r9,i;,!jiIgE
9d
FZj =
e
E
z €€ EiiEEiEiEI?E
iE:
E.e;
lei:*;ie:i;t;i
rg
E

E
-
.g :
E
ii?ii:;;i;itiE
:l;E il€
;itEE;;E;e:E!:;i;
g> " t
t Fa 4
E
; n
E
Ii I €i:
lia?: i: i; : : ; B : i:iieii;
.:
€i 3
.9
t e
6
Bt ;
t.:
?
F ?
3O
a 9 t]
i i !; i E IE € :;;: E : .: E
! €E
* q ::=
; E<t.4.;

I
I
f*!
iiggii:rilii:lfiig':Ei=
E+E"-ql
h5>
-!.E

o E
S.u

:
..1

3
-3
z
,z ! -z'
6
n

Ei
--
:
EIe : r' A
iilliEii€?:il
tEfi iii =E=
;9-q i
.3
6 IBl g
ls A F se
pndfrF
e a a F ii I r
,c1 3 : - i
; E
-:
,lfljiEiiiiiii*iliil
o e a
I 6- " !,
3 d c Ep
"i g 95 H
€.=> U=
a o o o
i
:*iE:ii;iii;iii
A.A. u;
i E &
"t
€:a ! q
!r.: , S ii
I E)' 9 d
E E<J
;!; i
Iir *g 9 :€
E 'a b
E H :s€ 9e
liiffiif;i;ifiiii5i
t6 'E9
b F
': d .a !
*;g!€';iEtiE'Eii3
=
'a b .,g l €-E:
D= i-i
E
I
-
e: i F e
;! -'frisi
Q'
:l t . E! I
I 5J Ai
IE!;ii:fgEi;r?:iEi
;iiiii;EH
y;tE
6noo
I;iii:|i21;
' .8 t" s E
;s;c*:=:;i5:;E
I
EiEi;iii ;i sEg
:ii;:E;;= ;?ii;?iiE
;g rR
$ ii:gi;it?
I 2 ' .8 E
I
ii;s!i;iEl
.!.E; .
.I i a- E
FI
slfi:g;:*i;=;;iE!iEBi
s 2= zE 6
E ' = F:.8
E pY;a
iii!;iEffi€ rJ + .908 B
tlEZttilztzifi:iiiii!
.2 q i E
--:
.!ir ;a< aEE.:r dieP
EstX:;
EFiz?eii e
e/
6+::E"
I ", i - 5r
sl
el
5l 2\z',1=;u,:172277:r:rZi1,
5ig:;i;:it;Eii;
>\ ' re,r-j. = = ='-viE E! E i i I i- :
F.
F s ":i
'E2A
c

' - ::q6:- Z?- 2i::;f,i.=


I I
I
I nl
l-.
t;. .' ) P;9
I t9 E i
)7 4
!-il!:zJl -
:os
!I;:i;E
;iii*ffifii#iE
_.9 4
2. 4 9l =1,., iE E
E' :
v
; " ii-
-l
:;= |
?2) 'l: : : : JI
qlr!jef n
.-,€13 ilP:i E e €lrl
I El : I f .-of,=l
'ad- y E E .9 / 6 f il
r.rE
:
ni ;li ! !,*l
-; -"
tl
I
I
I I
I I
I
;#iifj;ffii,#,
9l
l=
li i ,: 1.. d!
-9 3!
'a
Ei :
I
E-t r
^at? Fi a al
.i | ;t{ ; 4
d6
g .:l
2 n 6"2 ;l
,:l
.E f tl
F
**w
i'i
I : : :r ,' ]l ' l''l,li
,'
'l',: :1::r;, ;f'
,.,,,i , ,r]' i l
r :: ' 1'
,,i,.' ' ,' ' ,, ,
, ''i, .' .' ' .'. -t'.1' i ..' ' ', . ; : ':
rr)lIilllI\
l!lrl'rn\!ur r'rlrrl!lrpl-l!i
I frri r'r ri 'rr'r 'r ] l rrr I r
l'l;')l,.' I ""'
,,;'l:i:l,,i;il
rl t
i r l nr r Ll - '' l;:
, j L 'r t r j r r \ i L . '. 1 r t r | \ l 'r 'l tt'.t :t"illl,ll,.,.lllllli.j
Lrl r l ) i \ ( r f L'
i l r i {t r i . \ t r f r L i f r r f l f \ .,,,,r",,,,,
rrff
,1,lil:.I ,litY!
:: r,rLfrItrf nrl!) I 'l
I "!'ll'! l afl5ll act
irtiu/.,ir.i'q ;,rrlr l4 i
!i9!
€ i
# Fji#;ii;
*ggfiiifii
-*
;!= F
. = q - ir
#ffi
##i
qi d'
!
s ii:n
d
- F =t
iii{iiiiiiff
M. tad9199,
a 99l99lg!!:99 oIa!! Mesurarea in th
aplrcarol lor r-n s ccesiunc irncdiatiinu estc de dorit. Sc pun probhi
pentruvalidihk
asernaniitoarc
pmccdculuitcsl reresr.
fi educationalr
Procedcul iniumiititirii tesrchr ofiri posibilitarcadeteflniDarriicocficicnruluidl
echi\alelrd intfe ccle doulr junriliti ale acctuia5itcst. inrpirtirea llstuhLi
i
juDritaJcse facc selectrjnditcrnii echiralenti gmpimlu_i in
5i Lloui tofnre scprrdr
ln nrod curert sc pfoccdeaTiiDsaroarocum lecanic:illh_o fonni sunl incl!ti lrem SinonimepeDtr
cu lrn numarparj inlr-.rlta,cei cU Durnirimpar.DupAaplicarcaintegrala ates lr
sunt aplicatelbnnele iDjurnilariteatc hi. Sc fac apoi corclaliir'nr.re rczulraret
anfel obtinutc Dilicultartilescmnalalopentru proccdeultcsl retestsUnrprcrente, s6ptAmanaviitoa
in cazulstabiliriifidelitarlii
prin i iumatatirea Spunemce el cst
tesrului.
lD cazul tcs{clor unil'rctoriale. cafe misoararo siDgurAcaractcrjstici(dr
excmplu. calculul IniDtal.vocabutarul! a ).
rocujtut Kuier Ri(hantvtn |9311,1t La fel se ir
dclermirrarc a fidelititii se tcgitirncazr"rpcrfcot. dcli accsr proccdr:uprcsuput,
mai putin variab
calculcl.rborioase. l,rincipiulffoccdeuluiKudcl Richardsoncstc ins; crtrern jnstabile
tr, )irelal
sinplu, arniDrind de procedeulde scahrecLrun r; inLFunlesrin crre itcrniism l
ordonaliin firnoliedc gradull(n dc diiculrale.cslc clepresupuscii subiectiiijiu i Este posib
rarspunsuricore$c l:r itc ii mai u;;or.i;i gre;csc la cci m.ri grci. Daca lucrurjesr, rezumatdin inrr€
jntempli in|efs,procedculde nrJsurarc prczintar
nu fidclitare. ,
asemanatoare
l I
Proc€dcul Holt (1941) dc €stimarea fidelititii esre aseDrindlorpmcclellLr
Jrreri',rprrl.rr.rt. dco..\inJu \e dc:rre,tapnr:rc!<l,tarc| ,"rrrri.r peri;rr,.re: disculiileeleme
unui indi\,idde la un itcm la attul nucaoeroare.cl ca aitcrcni:L rcali. inanalzr, 'O a douaa
fidrlititii, tu procedeLrlHoyr sc iau in considefarcdilerentcle iDtcrindividurlel
I
tlil'ercItele dc cr.or.i
inlerindividu.rtc. definilia acuraie
Evaluarea n!'tsuririi,ca ti narsurarea
irlifi. consriruie
un elenrcntese0tirlh
ccri<lirr(rJ. I\r(t.r dirr prirrrrclr.o.ru :Irc. p(nrflr(j ,In(r<ie in.rr.cr abordArisau defi
,...,,t
l:lor]:ne1or por dcforma sau csrompa featitalile. creiind ituzia riguforiril.
$tiintifice. Exista 9i o
ajuta sa definim
implicAde asem
FRED N. (ERLINGER

F idelitat ea ( Reliabilitateu)

Dupa cc a atribuir nunrercobieclclor sau cvenimcntetorpotrivit unor reguti.


cercdit0rul
s e c o o l ru n l ac u c e l ed o u i probl c' nepri ncj patc:
a fi detrri l i iS j a vati dhi ri i E t fi a schi $l Erorilede masur
denrersulmisurarii $i a adninisrrar insrrLrmcntete de misurarc unui grup dc subi€cl.
Are acun un act de numere,produsutfinir at mnsuririi tiebuie sa pund
ri sAIaspufit
la nrrebl.ile: cc cste ildelitareaunui in(rurnenl de nrasu.rre?Cc cste \'xlid,lrler condifiilefortuite
s;.1
Daci nu cunoagretidctirateafi validitareaunor dale. putine sfennrc sc pot punii!
rezultateleoblinutc fi in conctuzjitcexlrascdh accsterezuttale Datcle
$riinl;lor'soci&
;r educationale,dcrivaie (tjn componanenLutuman fj din pfodusctcumunc.sull iti
cum anr vazut in capirolul anlcrior (.Ba.t:le mirlrnrii n.n.) indcpirlated!
p ru tri e ,,rrl . J e .rt,re . J r r' trc Lr. i Le..r cte p,.r .orfri ri o Jrl ..r .,r( n,fon,.x