Sunteți pe pagina 1din 3

6 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 327/19.IV.

2005

HOT√R¬RI ALE GUVERNULUI ROM¬NIEI


GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind stabilirea cuantumului ∫i condi˛iilor de acordare a compensa˛iei lunare
pentru chirie cuvenite poli˛i∫tilor
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 31 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind
Statutul poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — (1) Poli˛i∫tii afla˛i Ón situa˛iile prev„zute la f) ∫i-a stabilit re∫edin˛a Ón localitatea Ón care a fost
art. 31 alin. (1) ∫i alin. (11) din Legea nr. 360/2002 privind numit Ón prima func˛ie sau mutat Ón interesul serviciului, la
Statutul poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, adresa locuin˛ei Ónchiriate potrivit lit. e).
au dreptul la o compensa˛ie lunar„ pentru chirie, calculat„ Art. 3. — (1) Poli˛istul numit Ón prima func˛ie sau mutat
Ón raport cu salariul de baz„ corespunz„tor lunii pentru Ón interesul serviciului Ón localitatea Ón care Ó∫i are domiciliul
care se cuvine acest drept, Ón cuantum de: beneficiaz„ de compensa˛ie lunar„ pentru chirie dac„
a) 50% din salariul de baz„, dac„ locuiesc Ón municipii, Óndepline∫te cumulativ urm„toarele cerin˛e:
sta˛iuni turistice ori balneare sau Ón localit„˛i cu situa˛ii a) poli˛istul ori so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia nu de˛ine
deosebite; locuin˛„ proprietate personal„ Ón localitatea de domiciliu;
b) 40% din salariul de baz„, dac„ locuiesc Ón alte b) unitatea de poli˛ie Ón care poli˛istul este Óncadrat nu
localit„˛i dec‚t cele prev„zute la lit. a). are posibilitatea s„ Ói asigure acestuia ∫i, dup„ caz,
(2) Sta˛iunile turistice ori balneare prev„zute la alin. (1) membrilor familiei sale spa˛iu de locuit corespunz„tor;
lit. a) sunt cele definite ∫i atestate astfel, Ón condi˛iile c) poli˛istul ori so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia nu are
prev„zute Ón Ordonan˛a Guvernului nr. 109/2000 privind atribuit„, prin contract de Ónchiriere, o locuin˛„ din fondul
sta˛iunile balneare, climatice ∫i balneoclimatice ∫i asisten˛a locativ de stat Ón localitatea de domiciliu;
medical„ balnear„ ∫i de recuperare, aprobat„ cu modific„ri d) poli˛istul ori so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia are un
∫i complet„ri prin Legea nr. 343/2002, ∫i Ón Hot„r‚rea contract de Ónchiriere, altul dec‚t cel prev„zut la lit. c),
Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condi˛iilor ∫i a Óncheiat ∫i Ónregistrat la administra˛ia financiar„ Ón
procedurii de atestare a sta˛iunilor turistice, precum ∫i condi˛iile legii;
pentru declararea unor localit„˛i ca sta˛iuni turistice de e) poli˛istul ∫i-a stabilit re∫edin˛a sau domiciliul la adresa
interes na˛ional, respectiv local, cu complet„rile ulterioare. locuin˛ei Ónchiriate potrivit lit. d);
(3) Localit„˛ile cu situa˛ii deosebite prev„zute la alin. (1) f) Ón urma efectu„rii anchetei sociale se constat„ c„
lit. a) sunt cele care Óndeplinesc criteriile privind acordarea poli˛istul se afl„ Óntr-un caz justificat de a beneficia de
sporului pentru activitatea desf„∫urat„ Ón localit„˛i sau Ón compensa˛ie pentru chirie.
zone izolate ori cele din jude˛ele unde Óncadrarea (2) Ancheta social„ prev„zut„ la alin. (1) lit. f) se
personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al efectueaz„ de c„tre o comisie constituit„ prin ordin al
ministrului administra˛iei ∫i internelor. ministrului administra˛iei ∫i internelor. La stabilirea cazurilor
Art. 2. — Poli˛istul numit Ón prima func˛ie sau mutat Ón justificate, comisia are Ón vedere urm„toarele criterii:
interesul serviciului Óntr-o alt„ localitate dec‚t cea Ón care a) poli˛istul nu de˛ine un spa˛iu de locuit corespunz„tor
Ó∫i are domiciliul beneficiaz„ de compensa˛ia lunar„ pentru la adresa de domiciliu, Ón situa˛ia Ón care ∫i-a stabilit
chirie dac„ Óndepline∫te cumulativ urm„toarele cerin˛e: re∫edin˛a la adresa locuin˛ei Ónchiriate potrivit alin. (1)
a) nu efectueaz„ naveta la ∫i de la locul de munc„ lit. d), ori nu de˛inea la adresa anterioar„ de domiciliu, Ón
din/Ón localitatea de domiciliu; situa˛ia Ón care ∫i-a stabilit domiciliul la adresa locuin˛ei
b) poli˛istul ori so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia nu de˛ine Ónchiriate potrivit alin. (1) lit. d); sau
locuin˛„ proprietate personal„ Ón localitatea Ón care a fost b) din motive neimputabile poli˛istului, acesta se afl„ Ón
numit Ón prima func˛ie sau mutat Ón interesul serviciului; imposibilitatea obiectiv„ de a mai locui la adresa de
c) unitatea de poli˛ie Ón care poli˛istul este Óncadrat nu domiciliu; sau
are posibilitatea s„ Ói asigure acestuia ∫i, dup„ caz, c) domiciliul poli˛istului este stabilit Óntr-un spa˛iu de
membrilor familiei sale spa˛iu de locuit corespunz„tor; locuit corespunz„tor, care este ocupat de acesta Ón baza
d) poli˛istul ori so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia nu are unui contract de Ónchiriere.
atribuit„, prin contract de Ónchiriere, o locuin˛„ din fondul (3) Rezultatul anchetei sociale se consemneaz„ Óntr-un
locativ de stat Ón localitatea unde a fost numit Ón prima proces-verbal care se transmite compartimentului de
func˛ie sau mutat Ón interesul serviciului; resurse umane.
e) poli˛istul ori so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia are un Art. 4. — (1) Poli˛i∫tii Óndrept„˛i˛i s„ beneficieze de
contract de Ónchiriere, altul dec‚t cel prev„zut la lit. d), compensa˛ia lunar„ pentru chirie solicit„, prin raport scris,
Óncheiat ∫i Ónregistrat la administra˛ia financiar„ Ón ∫efului unit„˛ii de poli˛ie Ón care sunt Óncadra˛i acordarea
condi˛iile legii; acestui drept b„nesc.
MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 327/19.IV.2005 7

(2) Raportul se Ónregistreaz„ la secretariatul unit„˛ii ∫i b) respingerea solicit„rilor care nu Óndeplinesc condi˛iile
va con˛ine, Ón mod obligatoriu, urm„toarele elemente: legale de acordare a compensa˛iei lunare pentru chirie ∫i
a) num„rul ∫i data ordinului de mutare Ón interesul comunicarea Ón scris a motivelor care au stat la baza
serviciului sau, dup„ caz, ale ordinului de numire ca respingerii.
urmare a absolvirii institu˛iei de Ónv„˛„m‚nt ori (4) Hot„r‚rea referitoare la acordarea compensa˛iei
chem„rii/rechem„rii Ón activitate; lunare pentru chirie poli˛i∫tilor care Óndeplinesc condi˛iile
b) date privind situa˛ia familial„ a poli˛istului Ón cauz„: legale apar˛ine ∫efului unit„˛ii de poli˛ie.
starea civil„, num„rul copiilor ∫i al altor persoane aflate Ón (5) Proiectul dispozi˛iei zilnice de alocare la plata
Óntre˛inerea poli˛istului, domiciliul; compensa˛iei lunare pentru chirie va fi vizat pentru control
c) adresa la care ∫i-a stabilit re∫edin˛a sau, dup„ caz, financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative Ón
domiciliul, Ón localitatea Ón care a fost numit Ón prima vigoare.
func˛ie sau mutat Ón interesul serviciului, anex‚nd copia (6) Compensa˛ia lunar„ pentru chirie se acord„
contractului de Ónchiriere Ónregistrat la administra˛ia Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii raportului la secretariatul
financiar„, precum ∫i copia actului de identitate; unit„˛ii.
d) dac„ Ón localitatea Ón care a fost numit Ón prima (7) Termenul maxim pentru emiterea dispozi˛iei zilnice
func˛ie sau mutat Ón interesul serviciului are atribuit„ de alocare la plata compensa˛iei, precum ∫i pentru
locuin˛„ de serviciu, de interven˛ie ori din fondul locativ comunicarea Ón scris a r„spunsului referitor la respingerea
de stat; cererii este de 10 zile lucr„toare de la data Ónregistr„rii
e) dac„ poli˛istul sau, dup„ caz, so˛ia/so˛ul de˛ine raportului la secretariatul unit„˛ii, exclusiv ziua Ónregistr„rii.
locuin˛„ proprietate personal„ Ón localitatea Ón care a fost Œn situa˛ii deosebite, la propunerea compartimentului de
numit Ón prima func˛ie sau mutat Ón interesul serviciului; resurse umane, ∫eful unit„˛ii de poli˛ie poate aproba
f) dac„ so˛ia/so˛ul este poli˛ist sau cadru militar Ón prelungirea termenului ini˛ial, o singur„ dat„, cu maximum
activitate, denumirea unit„˛ii/indicativul structurii militare Ón 5 zile lucr„toare.
care este Óncadrat„/Óncadrat ∫i localitatea/garnizoana de Art. 6. — Poli˛i∫tii numi˛i Ón prima func˛ie sau muta˛i Ón
dislocare; interesul serviciului Óntr-o alt„ localitate dec‚t cea Ón care
g) dac„ efectueaz„ naveta Ón localitatea Ón care Ó∫i are Ó∫i au domiciliul, care ulterior Ó∫i stabilesc domiciliul Ón noua
domiciliul, pentru poli˛i∫tii prev„zu˛i la art. 2; localitate, au dreptul la compensa˛ie lunar„ pentru chirie
h) angajamentul de a raporta Ón scris, Ón termen de dac„ sunt Óndeplinite cerin˛ele prev„zute la art. 2 lit. b)—e).
5 zile lucr„toare de la ivirea situa˛iei, orice schimbare Art. 7. — (1) Œn situa˛ia Ón care at‚t so˛ul, c‚t ∫i so˛ia
intervenit„, de natur„ s„ modifice condi˛iile care au stat la sunt poli˛i∫ti, av‚nd dreptul la compensa˛ie lunar„ pentru
baza acord„rii compensa˛iei lunare pentru chirie; chirie potrivit prezentei hot„r‚ri, ∫i locuiesc Ómpreun„, se
i) orice alte date pe care poli˛istul le consider„ acord„ o singur„ compensa˛ie lunar„ pentru chirie
necesare; celui/celei cu salariul de baz„ mai mare.
j) declara˛ia pe propria r„spundere c„ datele prezentate (2) Œn situa˛ia Ón care poli˛i∫tii, so˛ ∫i so˛ie, locuiesc la
Ón raport sunt reale, precum ∫i angajamentul de a restitui adrese diferite, fiind desp„r˛i˛i Ón fapt, fiecare dintre ace∫tia
Ón condi˛iile legii sumele Óncasate f„r„ temei legal, Ón cazul beneficiaz„ de compensa˛ie pentru chirie potrivit art. 1
constat„rii c„ datele Ónscrise nu sunt reale. alin. (1).
Art. 5. — (1) Compartimentul de resurse umane al (3) Pentru a beneficia de compensa˛ia pentru chirie,
unit„˛ii de poli˛ie Ón care este Óncadrat poli˛istul, Ón urma poli˛i∫tii prev„zu˛i la alin. (2) trebuie s„ anexeze la raport
verific„rii elementelor cuprinse Ón raportul prev„zut la art. 4, copia contractului de Ónchiriere.
va certifica, sub semn„tur„, realitatea datelor privind situa˛ia Art. 8. — Rapoartele personale ale poli˛i∫tilor aloca˛i la
profesional„ a poli˛istului, precum ∫i confirmarea Ónscrierii Ón plata compensa˛iei lunare pentru chirie ∫i procesele-verbale
actul de identitate al solicitantului a vizei de stabilire a se p„streaz„ Óntr-un dosar separat, la structura financiar-
re∫edin˛ei Ón noua localitate sau, dup„ caz, a stabilirii contabil„.
domiciliului sau re∫edin˛ei potrivit art. 3 alin. (1) lit. e). Art. 9. — (1) Compensa˛ia lunar„ pentru chirie se
(2) Compartimentul administrarea patrimoniului imobiliar pl„te∫te pentru luna precedent„ la data stabilit„ pentru
sau persoana desemnat„ prin dispozi˛ia zilnic„ cu plata drepturilor salariale pentru Óntreg personalul din
atribu˛iuni pe linia caz„rii poli˛i∫tilor va verifica datele unitatea de poli˛ie la care beneficiarul este alocat la
Ónscrise Ón raport, referitoare la situa˛ia locativ„ a drepturi, pe baza statelor de plat„ Óntocmite Ón acest scop.
solicitantului, ∫i va certifica, sub semn„tur„, realitatea (2) Prin semn„tura de primire a sumelor reprezent‚nd
acestora. compensa˛ia lunar„ pentru chirie poli˛i∫tii confirm„ c„ Ón
(3) Rezultatul verific„rii ∫i propunerile se consemneaz„ luna pentru care se face plata nu au intervenit schimb„ri
Óntr-un proces-verbal Óntocmit de compartimentul de resurse de natur„ s„ modifice dreptul la compensa˛ia lunar„ pentru
umane ∫i se prezint„ ∫efului unit„˛ii de poli˛ie pentru a chirie.
hot„rÓ, dup„ caz, astfel: (3) Sumele reprezent‚nd compensa˛ia lunar„ pentru
a) acordarea compensa˛iei lunare pentru chirie poli˛i∫tilor chirie, pl„tite necuvenit, se recupereaz„ conform
care Óndeplinesc condi˛iile legale ∫i emiterea dispozi˛iei prevederilor legale Ón vigoare.
zilnice de alocare la plata compensa˛iei lunare pentru Art. 10. — Alocarea ∫i scoaterea la/de la plata
chirie, specific‚ndu-se Ón mod expres data la care se compensa˛iei lunare pentru chirie se fac prin dispozi˛ie
pl„te∫te compensa˛ia; zilnic„, potrivit normelor Ón vigoare.
8 MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 327/19.IV.2005

Art. 11. — Œn situa˛ia pl„˛ilor pentru frac˛iuni de lun„, b) la data Óncheierii c„s„toriei, dac„ so˛ia/so˛ul are
calculul compensa˛iei zilnice se face raport‚ndu-se locuin˛„ proprietate personal„ Ón localitatea Ón care poli˛istul
compensa˛ia lunar„ la num„rul de zile calendaristice din a fost numit Ón prima func˛ie sau mutat Ón interesul
luna pentru care se face plata. serviciului;
Art. 12. — Compensa˛ia lunar„ pentru chirie se acord„ c) la data Óncheierii, de c„tre poli˛istul Ón cauz„ sau de
Ón condi˛iile reglementate de prezenta hot„r‚re ∫i poli˛i∫tilor
c„tre so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia, a contractului de
care se afl„ Ón urm„toarele situa˛ii:
Ónchiriere pentru locuin˛a atribuit„ din fondul locativ de stat,
a) ini˛ial au de˛inut locuin˛e din fondul locativ de stat,
Ón localitatea Ón care poli˛istul a fost numit Ón prima func˛ie
iar ulterior, Ón baza unor hot„r‚ri judec„tore∫ti de divor˛
sau mutat Ón interesul serviciului;
definitive ∫i irevocabile, au pierdut beneficiul folosin˛ei
acestor locuin˛e; d) la data Óncheierii contractului de Ónchiriere pentru
b) au primit locuin˛e din fondul locativ de stat ∫i, locuin˛„ de serviciu sau de interven˛ie ori a accept„rii Ón
ulterior, acestea au fost redob‚ndite de proprietarii de drept scris a caz„rii Ón c„minul de garnizoan„;
Ón baza unor hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive ∫i irevocabile; e) la data c‚nd se refuz„, Ón scris, atribuirea unui
c) au fost Óncadra˛i sau au redob‚ndit calitatea de spa˛iu de locuit corespunz„tor;
poli˛ist;
f) la data mut„rii Óntr-o alt„ localitate. Unitatea din care
d) sunt deta∫a˛i pentru a Óndeplini func˛ii Ón afara
se mut„ poli˛istul pl„te∫te compensa˛ia lunar„ pentru chirie
Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor.
p‚n„ la data expir„rii termenului legal de predare a func˛iei
Art. 13. — (1) Compensa˛ia lunar„ pentru chirie,
Ónscris Ón dispozi˛ia de personal;
acordat„ Ón condi˛iile reglementate de prezenta hot„r‚re, se
pl„te∫te Ón continuare poli˛i∫tilor care: g) Ón cazul Óncet„rii pl„˛ii drepturilor salariale cuvenite Ón
a) sunt trimi∫i Ón str„in„tate pentru Óndeplinirea/ calitate de poli˛ist.
executarea misiunilor Ón cadrul for˛elor de men˛inere a p„cii Art. 16. — Compensa˛ia lunar„ pentru chirie nu se
sub egida O.N.U., NATO sau a altor organisme acord„ poli˛i∫tilor trimi∫i Ón misiune permanent„ Ón
interna˛ionale; str„in„tate.
b) sunt trimi∫i la studii, cursuri, stagii de practic„, de
Art. 17. — Pentru poli˛i∫tii beneficiari ai compensa˛iei
specializare, de perfec˛ionare ∫i alte forme de preg„tire Ón
lunare pentru chirie, care sunt muta˛i Óntr-o alt„ unitate de
str„in„tate, cu durata de p‚n„ la 2 ani inclusiv;
poli˛ie din aceea∫i localitate, se procedeaz„ astfel:
c) sunt pu∫i la dispozi˛ie potrivit legii;
d) sunt muta˛i Ón alt„ unitate de poli˛ie situat„ Ón a) la vechea unitate se consemneaz„ Ón certificatul de
aceea∫i localitate Ón care au fost numi˛i Ón prima func˛ie scoatere ∫i alocare de la/la drepturi cuantumul compensa˛iei
sau muta˛i ini˛ial Ón interesul serviciului. lunare pentru chirie ∫i data p‚n„ la care s-a achitat;
(2) Baza de calcul a compensa˛iei lunare pentru chirie, b) la noua unitate se vor analiza rapoartele poli˛i∫tilor
Ón cazurile prev„zute la alin. (1), o constituie salariul de respectivi, potrivit regulilor prev„zute de prezenta hot„r‚re.
baz„ cuvenit, potrivit legii, pentru situa˛iile respective.
Art. 18. — Eventualele contesta˛ii privind stabilirea ∫i
Art. 14. — Compensa˛ia lunar„ pentru chirie nu se
plata compensa˛iei lunare pentru chirie se solu˛ioneaz„ de
acord„ Ón situa˛ia Ón care poli˛i∫tilor ∫i, dup„ caz, familiilor
c„tre e∫alonul ierarhic superior unit„˛ii din care face parte
acestora, li se atribuie un spa˛iu de locuit corespunz„tor,
poli˛istul.
pe care Ól refuz„.
Art. 15. — Dreptul la compensa˛ia lunar„ pentru chirie Art. 19. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei
Ónceteaz„ Ón urm„toarele situa˛ii: hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 66/2003 privind
a) la data dob‚ndirii de c„tre poli˛ist sau de c„tre cuantumul ∫i condi˛iile de acordare a compensa˛iei lunare
so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia, pe orice cale, a unei locuin˛e pentru chirie, cuvenit„ poli˛i∫tilor, publicat„ Ón Monitorul
proprietate personal„; Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 99 din 18 februarie 2003.

PRIM-MINISTRU
C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:
p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Anghel Andreescu,
secretar de stat
Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei,
Gheorghe Barbu
Ministrul finan˛elor publice,
Ionel Popescu

Bucure∫ti, 7 aprilie 2005.


Nr. 284.

S-ar putea să vă placă și