Sunteți pe pagina 1din 3

6

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 327/19.IV.2005

HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

GUVERNUL ROM¬NIEI

ROM¬NIEI

HOT√R¬RE privind stabilirea cuantumului ∫i condi˛iilor de acordare a compensa˛iei lunare pentru chirie cuvenite poli˛i∫tilor

Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, ∫i al art. 31 alin. (5) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,

Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.

Art. 1. — (1) Poli˛i∫tii afla˛i Ón situa˛iile prev„zute la art. 31 alin. (1) ∫i alin. (1 1 ) din Legea nr. 360/2002 privind

Statutul poli˛istului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, au dreptul la o compensa˛ie lunar„ pentru chirie, calculat„ Ón raport cu salariul de baz„ corespunz„tor lunii pentru care se cuvine acest drept, Ón cuantum de:

a) 50% din salariul de baz„, dac„ locuiesc Ón municipii,

sta˛iuni turistice ori balneare sau Ón localit„˛i cu situa˛ii

deosebite;

b) 40% din salariul de baz„, dac„ locuiesc Ón alte

localit„˛i dec‚t cele prev„zute la lit. a). (2) Sta˛iunile turistice ori balneare prev„zute la alin. (1) lit. a) sunt cele definite ∫i atestate astfel, Ón condi˛iile prev„zute Ón Ordonan˛a Guvernului nr. 109/2000 privind sta˛iunile balneare, climatice ∫i balneoclimatice ∫i asisten˛a medical„ balnear„ ∫i de recuperare, aprobat„ cu modific„ri ∫i complet„ri prin Legea nr. 343/2002, ∫i Ón Hot„r‚rea Guvernului nr. 1.122/2002 pentru aprobarea condi˛iilor ∫i a procedurii de atestare a sta˛iunilor turistice, precum ∫i pentru declararea unor localit„˛i ca sta˛iuni turistice de interes na˛ional, respectiv local, cu complet„rile ulterioare. (3) Localit„˛ile cu situa˛ii deosebite prev„zute la alin. (1)

lit. a) sunt cele care Óndeplinesc criteriile privind acordarea sporului pentru activitatea desf„∫urat„ Ón localit„˛i sau Ón zone izolate ori cele din jude˛ele unde Óncadrarea personalului se face cu greutate, stabilite prin ordin al ministrului administra˛iei ∫i internelor. Art. 2. — Poli˛istul numit Ón prima func˛ie sau mutat Ón interesul serviciului Óntr-o alt„ localitate dec‚t cea Ón care Ó∫i are domiciliul beneficiaz„ de compensa˛ia lunar„ pentru chirie dac„ Óndepline∫te cumulativ urm„toarele cerin˛e:

a) nu efectueaz„ naveta la ∫i de la locul de munc„

din/Ón localitatea de domiciliu;

b) poli˛istul ori so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia nu de˛ine

locuin˛„ proprietate personal„ Ón localitatea Ón care a fost numit Ón prima func˛ie sau mutat Ón interesul serviciului;

c) unitatea de poli˛ie Ón care poli˛istul este Óncadrat nu

are posibilitatea s„ Ói asigure acestuia ∫i, dup„ caz,

membrilor familiei sale spa˛iu de locuit corespunz„tor;

d) poli˛istul ori so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia nu are

atribuit„, prin contract de Ónchiriere, o locuin˛„ din fondul

locativ de stat Ón localitatea unde a fost numit Ón prima func˛ie sau mutat Ón interesul serviciului;

e) poli˛istul ori so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia are un

contract de Ónchiriere, altul dec‚t cel prev„zut la lit. d), Óncheiat ∫i Ónregistrat la administra˛ia financiar„ Ón condi˛iile legii;

f) ∫i-a stabilit re∫edin˛a Ón localitatea Ón care a fost

numit Ón prima func˛ie sau mutat Ón interesul serviciului, la adresa locuin˛ei Ónchiriate potrivit lit. e). Art. 3. — (1) Poli˛istul numit Ón prima func˛ie sau mutat

Ón interesul serviciului Ón localitatea Ón care Ó∫i are domiciliul beneficiaz„ de compensa˛ie lunar„ pentru chirie dac„ Óndepline∫te cumulativ urm„toarele cerin˛e:

a) poli˛istul ori so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia nu de˛ine

locuin˛„ proprietate personal„ Ón localitatea de domiciliu;

b) unitatea de poli˛ie Ón care poli˛istul este Óncadrat nu

are posibilitatea s„ Ói asigure acestuia ∫i, dup„ caz,

membrilor familiei sale spa˛iu de locuit corespunz„tor;

c) poli˛istul ori so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia nu are

atribuit„, prin contract de Ónchiriere, o locuin˛„ din fondul locativ de stat Ón localitatea de domiciliu;

d) poli˛istul ori so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia are un

contract de Ónchiriere, altul dec‚t cel prev„zut la lit. c),

Óncheiat ∫i Ónregistrat la administra˛ia financiar„ Ón condi˛iile legii;

e) poli˛istul ∫i-a stabilit re∫edin˛a sau domiciliul la adresa

locuin˛ei Ónchiriate potrivit lit. d);

f) Ón urma efectu„rii anchetei sociale se constat„ c„

poli˛istul se afl„ Óntr-un caz justificat de a beneficia de

compensa˛ie pentru chirie. (2) Ancheta social„ prev„zut„ la alin. (1) lit. f) se efectueaz„ de c„tre o comisie constituit„ prin ordin al

ministrului administra˛iei ∫i internelor. La stabilirea cazurilor justificate, comisia are Ón vedere urm„toarele criterii:

a) poli˛istul nu de˛ine un spa˛iu de locuit corespunz„tor

la adresa de domiciliu, Ón situa˛ia Ón care ∫i-a stabilit re∫edin˛a la adresa locuin˛ei Ónchiriate potrivit alin. (1) lit. d), ori nu de˛inea la adresa anterioar„ de domiciliu, Ón

situa˛ia Ón care ∫i-a stabilit domiciliul la adresa locuin˛ei Ónchiriate potrivit alin. (1) lit. d); sau

b) din motive neimputabile poli˛istului, acesta se afl„ Ón

imposibilitatea obiectiv„ de a mai locui la adresa de

domiciliu; sau

c) domiciliul poli˛istului este stabilit Óntr-un spa˛iu de

locuit corespunz„tor, care este ocupat de acesta Ón baza unui contract de Ónchiriere. (3) Rezultatul anchetei sociale se consemneaz„ Óntr-un proces-verbal care se transmite compartimentului de resurse umane. Art. 4. — (1) Poli˛i∫tii Óndrept„˛i˛i s„ beneficieze de compensa˛ia lunar„ pentru chirie solicit„, prin raport scris, ∫efului unit„˛ii de poli˛ie Ón care sunt Óncadra˛i acordarea acestui drept b„nesc.

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 327/19.IV.2005

7

(2) Raportul se Ónregistreaz„ la secretariatul unit„˛ii ∫i va con˛ine, Ón mod obligatoriu, urm„toarele elemente:

a) num„rul ∫i data ordinului de mutare Ón interesul

serviciului sau, dup„ caz, ale ordinului de numire ca urmare a absolvirii institu˛iei de Ónv„˛„m‚nt ori chem„rii/rechem„rii Ón activitate;

b) date privind situa˛ia familial„ a poli˛istului Ón cauz„:

starea civil„, num„rul copiilor ∫i al altor persoane aflate Ón Óntre˛inerea poli˛istului, domiciliul;

c) adresa la care ∫i-a stabilit re∫edin˛a sau, dup„ caz,

domiciliul, Ón localitatea Ón care a fost numit Ón prima func˛ie sau mutat Ón interesul serviciului, anex‚nd copia contractului de Ónchiriere Ónregistrat la administra˛ia financiar„, precum ∫i copia actului de identitate;

d) dac„ Ón localitatea Ón care a fost numit Ón prima

func˛ie sau mutat Ón interesul serviciului are atribuit„ locuin˛„ de serviciu, de interven˛ie ori din fondul locativ de stat;

e) dac„ poli˛istul sau, dup„ caz, so˛ia/so˛ul de˛ine

locuin˛„ proprietate personal„ Ón localitatea Ón care a fost numit Ón prima func˛ie sau mutat Ón interesul serviciului;

f) dac„ so˛ia/so˛ul este poli˛ist sau cadru militar Ón

activitate, denumirea unit„˛ii/indicativul structurii militare Ón

care este Óncadrat„/Óncadrat ∫i localitatea/garnizoana de dislocare;

g) dac„ efectueaz„ naveta Ón localitatea Ón care Ó∫i are

domiciliul, pentru poli˛i∫tii prev„zu˛i la art. 2;

h) angajamentul de a raporta Ón scris, Ón termen de

5 zile lucr„toare de la ivirea situa˛iei, orice schimbare intervenit„, de natur„ s„ modifice condi˛iile care au stat la baza acord„rii compensa˛iei lunare pentru chirie;

i) orice alte date pe care poli˛istul le consider„

necesare; j) declara˛ia pe propria r„spundere c„ datele prezentate Ón raport sunt reale, precum ∫i angajamentul de a restitui Ón condi˛iile legii sumele Óncasate f„r„ temei legal, Ón cazul constat„rii c„ datele Ónscrise nu sunt reale. Art. 5. — (1) Compartimentul de resurse umane al unit„˛ii de poli˛ie Ón care este Óncadrat poli˛istul, Ón urma verific„rii elementelor cuprinse Ón raportul prev„zut la art. 4, va certifica, sub semn„tur„, realitatea datelor privind situa˛ia profesional„ a poli˛istului, precum ∫i confirmarea Ónscrierii Ón actul de identitate al solicitantului a vizei de stabilire a re∫edin˛ei Ón noua localitate sau, dup„ caz, a stabilirii domiciliului sau re∫edin˛ei potrivit art. 3 alin. (1) lit. e). (2) Compartimentul administrarea patrimoniului imobiliar sau persoana desemnat„ prin dispozi˛ia zilnic„ cu atribu˛iuni pe linia caz„rii poli˛i∫tilor va verifica datele Ónscrise Ón raport, referitoare la situa˛ia locativ„ a solicitantului, ∫i va certifica, sub semn„tur„, realitatea acestora. (3) Rezultatul verific„rii ∫i propunerile se consemneaz„ Óntr-un proces-verbal Óntocmit de compartimentul de resurse umane ∫i se prezint„ ∫efului unit„˛ii de poli˛ie pentru a hot„rÓ, dup„ caz, astfel:

a) acordarea compensa˛iei lunare pentru chirie poli˛i∫tilor

care Óndeplinesc condi˛iile legale ∫i emiterea dispozi˛iei

zilnice de alocare la plata compensa˛iei lunare pentru chirie, specific‚ndu-se Ón mod expres data la care se pl„te∫te compensa˛ia;

b) respingerea solicit„rilor care nu Óndeplinesc condi˛iile legale de acordare a compensa˛iei lunare pentru chirie ∫i comunicarea Ón scris a motivelor care au stat la baza respingerii. (4) Hot„r‚rea referitoare la acordarea compensa˛iei lunare pentru chirie poli˛i∫tilor care Óndeplinesc condi˛iile legale apar˛ine ∫efului unit„˛ii de poli˛ie. (5) Proiectul dispozi˛iei zilnice de alocare la plata compensa˛iei lunare pentru chirie va fi vizat pentru control financiar preventiv propriu, potrivit actelor normative Ón vigoare. (6) Compensa˛ia lunar„ pentru chirie se acord„ Óncep‚nd cu data Ónregistr„rii raportului la secretariatul unit„˛ii. (7) Termenul maxim pentru emiterea dispozi˛iei zilnice de alocare la plata compensa˛iei, precum ∫i pentru comunicarea Ón scris a r„spunsului referitor la respingerea cererii este de 10 zile lucr„toare de la data Ónregistr„rii raportului la secretariatul unit„˛ii, exclusiv ziua Ónregistr„rii. Œn situa˛ii deosebite, la propunerea compartimentului de resurse umane, ∫eful unit„˛ii de poli˛ie poate aproba prelungirea termenului ini˛ial, o singur„ dat„, cu maximum 5 zile lucr„toare. Art. 6. — Poli˛i∫tii numi˛i Ón prima func˛ie sau muta˛i Ón interesul serviciului Óntr-o alt„ localitate dec‚t cea Ón care Ó∫i au domiciliul, care ulterior Ó∫i stabilesc domiciliul Ón noua localitate, au dreptul la compensa˛ie lunar„ pentru chirie dac„ sunt Óndeplinite cerin˛ele prev„zute la art. 2 lit. b)—e). Art. 7. — (1) Œn situa˛ia Ón care at‚t so˛ul, c‚t ∫i so˛ia sunt poli˛i∫ti, av‚nd dreptul la compensa˛ie lunar„ pentru chirie potrivit prezentei hot„r‚ri, ∫i locuiesc Ómpreun„, se acord„ o singur„ compensa˛ie lunar„ pentru chirie celui/celei cu salariul de baz„ mai mare. (2) Œn situa˛ia Ón care poli˛i∫tii, so˛ ∫i so˛ie, locuiesc la adrese diferite, fiind desp„r˛i˛i Ón fapt, fiecare dintre ace∫tia beneficiaz„ de compensa˛ie pentru chirie potrivit art. 1 alin. (1). (3) Pentru a beneficia de compensa˛ia pentru chirie, poli˛i∫tii prev„zu˛i la alin. (2) trebuie s„ anexeze la raport copia contractului de Ónchiriere. Art. 8. — Rapoartele personale ale poli˛i∫tilor aloca˛i la plata compensa˛iei lunare pentru chirie ∫i procesele-verbale se p„streaz„ Óntr-un dosar separat, la structura financiar- contabil„. Art. 9. — (1) Compensa˛ia lunar„ pentru chirie se pl„te∫te pentru luna precedent„ la data stabilit„ pentru plata drepturilor salariale pentru Óntreg personalul din unitatea de poli˛ie la care beneficiarul este alocat la drepturi, pe baza statelor de plat„ Óntocmite Ón acest scop. (2) Prin semn„tura de primire a sumelor reprezent‚nd compensa˛ia lunar„ pentru chirie poli˛i∫tii confirm„ c„ Ón luna pentru care se face plata nu au intervenit schimb„ri de natur„ s„ modifice dreptul la compensa˛ia lunar„ pentru chirie. (3) Sumele reprezent‚nd compensa˛ia lunar„ pentru chirie, pl„tite necuvenit, se recupereaz„ conform prevederilor legale Ón vigoare. Art. 10. — Alocarea ∫i scoaterea la/de la plata compensa˛iei lunare pentru chirie se fac prin dispozi˛ie zilnic„, potrivit normelor Ón vigoare.

8

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 327/19.IV.2005

Art. 11. — Œn situa˛ia pl„˛ilor pentru frac˛iuni de lun„, calculul compensa˛iei zilnice se face raport‚ndu-se compensa˛ia lunar„ la num„rul de zile calendaristice din luna pentru care se face plata.

Art. 12. — Compensa˛ia lunar„ pentru chirie se acord„ Ón condi˛iile reglementate de prezenta hot„r‚re ∫i poli˛i∫tilor care se afl„ Ón urm„toarele situa˛ii:

a) ini˛ial au de˛inut locuin˛e din fondul locativ de stat,

iar ulterior, Ón baza unor hot„r‚ri judec„tore∫ti de divor˛ definitive ∫i irevocabile, au pierdut beneficiul folosin˛ei acestor locuin˛e;

b) au primit locuin˛e din fondul locativ de stat ∫i,

ulterior, acestea au fost redob‚ndite de proprietarii de drept Ón baza unor hot„r‚ri judec„tore∫ti definitive ∫i irevocabile;

c) au fost Óncadra˛i sau au redob‚ndit calitatea de

poli˛ist;

d) sunt deta∫a˛i pentru a Óndeplini func˛ii Ón afara

Ministerului Administra˛iei ∫i Internelor. Art. 13. — (1) Compensa˛ia lunar„ pentru chirie, acordat„ Ón condi˛iile reglementate de prezenta hot„r‚re, se pl„te∫te Ón continuare poli˛i∫tilor care:

a) sunt trimi∫i Ón str„in„tate pentru Óndeplinirea/ executarea misiunilor Ón cadrul for˛elor de men˛inere a p„cii sub egida O.N.U., NATO sau a altor organisme interna˛ionale;

b) sunt trimi∫i la studii, cursuri, stagii de practic„, de

specializare, de perfec˛ionare ∫i alte forme de preg„tire Ón str„in„tate, cu durata de p‚n„ la 2 ani inclusiv;

c) sunt pu∫i la dispozi˛ie potrivit legii;

d) sunt muta˛i Ón alt„ unitate de poli˛ie situat„ Ón

aceea∫i localitate Ón care au fost numi˛i Ón prima func˛ie sau muta˛i ini˛ial Ón interesul serviciului. (2) Baza de calcul a compensa˛iei lunare pentru chirie, Ón cazurile prev„zute la alin. (1), o constituie salariul de baz„ cuvenit, potrivit legii, pentru situa˛iile respective.

Art. 14. — Compensa˛ia lunar„ pentru chirie nu se acord„ Ón situa˛ia Ón care poli˛i∫tilor ∫i, dup„ caz, familiilor acestora, li se atribuie un spa˛iu de locuit corespunz„tor, pe care Ól refuz„. Art. 15. — Dreptul la compensa˛ia lunar„ pentru chirie Ónceteaz„ Ón urm„toarele situa˛ii:

a) la data dob‚ndirii de c„tre poli˛ist sau de c„tre

so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia, pe orice cale, a unei locuin˛e proprietate personal„;

b) la data Óncheierii c„s„toriei, dac„ so˛ia/so˛ul are

locuin˛„ proprietate personal„ Ón localitatea Ón care poli˛istul

a fost numit Ón prima func˛ie sau mutat Ón interesul serviciului;

c) la data Óncheierii, de c„tre poli˛istul Ón cauz„ sau de

c„tre so˛ia/so˛ul acestuia/acesteia, a contractului de Ónchiriere pentru locuin˛a atribuit„ din fondul locativ de stat,

Ón localitatea Ón care poli˛istul a fost numit Ón prima func˛ie

sau mutat Ón interesul serviciului;

d) la data Óncheierii contractului de Ónchiriere pentru

locuin˛„ de serviciu sau de interven˛ie ori a accept„rii Ón scris a caz„rii Ón c„minul de garnizoan„;

e) la data c‚nd se refuz„, Ón scris, atribuirea unui

spa˛iu de locuit corespunz„tor;

f) la data mut„rii Óntr-o alt„ localitate. Unitatea din care se mut„ poli˛istul pl„te∫te compensa˛ia lunar„ pentru chirie p‚n„ la data expir„rii termenului legal de predare a func˛iei Ónscris Ón dispozi˛ia de personal;

g) Ón cazul Óncet„rii pl„˛ii drepturilor salariale cuvenite Ón

calitate de poli˛ist.

Art. 16. — Compensa˛ia lunar„ pentru chirie nu se acord„ poli˛i∫tilor trimi∫i Ón misiune permanent„ Ón str„in„tate.

Art. 17. — Pentru poli˛i∫tii beneficiari ai compensa˛iei lunare pentru chirie, care sunt muta˛i Óntr-o alt„ unitate de poli˛ie din aceea∫i localitate, se procedeaz„ astfel:

a) la vechea unitate se consemneaz„ Ón certificatul de

scoatere ∫i alocare de la/la drepturi cuantumul compensa˛iei lunare pentru chirie ∫i data p‚n„ la care s-a achitat;

b) la noua unitate se vor analiza rapoartele poli˛i∫tilor

respectivi, potrivit regulilor prev„zute de prezenta hot„r‚re.

Art. 18. — Eventualele contesta˛ii privind stabilirea ∫i plata compensa˛iei lunare pentru chirie se solu˛ioneaz„ de c„tre e∫alonul ierarhic superior unit„˛ii din care face parte poli˛istul.

Art. 19. — Pe data intr„rii Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri se abrog„ Hot„r‚rea Guvernului nr. 66/2003 privind cuantumul ∫i condi˛iile de acordare a compensa˛iei lunare pentru chirie, cuvenit„ poli˛i∫tilor, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 99 din 18 februarie 2003.

Bucure∫ti, 7 aprilie 2005. Nr. 284.

PRIM-MINISTRU

C√LIN POPESCU-T√RICEANU

Contrasemneaz„:

p. Ministrul administra˛iei ∫i internelor, Anghel Andreescu, secretar de stat Ministrul muncii, solidarit„˛ii sociale ∫i familiei, Gheorghe Barbu Ministrul finan˛elor publice, Ionel Popescu

Evaluare