Sunteți pe pagina 1din 6

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA AGENTIEI NATIONALE ANTIDROG

Agenţia Naţională Antidrog are în structura sa


organizatorică: Conducerea Agenţiei, Compartimentul
Audit, Observatorul Român pentru Droguri şi
Toxicomanii, Direcţia de Evaluare-Coordonare, Direcţia
de Relaţii Internaţionale, Direcţia pentru Prevenirea
Consumului şi Direcţia Resurse Umane şi Financiare.

Relaţiile în cadrul structurilor organizatorice sunt


ierarhice, iar relaţiile dintre acestea sunt funcţionale, de consultare şi colaborare.

Încadrarea, numirea şi eliberarea din funcţii a personalului Agenţiei se face de către


Preşedintele acesteia.

Conducerea Agenţiei Naţionale Antidrog se exercită de către Preşedintele acesteia.

Preşedintele reprezintă Agenţia în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu


persoanele juridice şi fizice, precum şi în justiţie.

Preşedintele Agenţiei este ordonator de credite şi aprobă Statul de funcţii şi


Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ale acesteia.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, Preşedintele este ajutat de Directorul General, care i se


subordonează nemijlocit.

În absenţa Preşedintelui, Directorul General este înlocuitorul de drept al acestuia.

În lipsa Preşedintelui şi a Directorului General, Preşedintele Agenţiei desemnează o


altă persoană pentru exercitarea conducerii acesteia.

În îndeplinirea atribuţiilor sale, Preşedintele Agenţiei emite decizii care sunt obligatorii
pentru toate instituţiile implicate în prevenirea şi combaterea traficului şi consumului
ilicit de droguri.

În organizarea, planificarea, desfăşurarea, evaluarea şi controlul activităţii Agenţiei,


Preşedintele acesteia emite dispoziţii, care sunt obligatorii pentru personalul din
subordine.

ATRIBUŢIILE PRINCIPALE ALE AGENŢIEI NAŢIONALE ANTIDROG

a. elaborează Strategia Naţională Antidrog şi Planul său de acţiune, le supune spre


aprobare Guvernului României şi urmăreşte modul de aplicare a acestora;
b. asigură coordonarea în domeniu între instituţiile, organizaţiile guvernamentale
şi neguvernamentale implicate în activităţile din Strategia Naţională Antidrog;
c. elaborează, monitorizează, avizează şi coordonează programe naţionale de
combatere a producţiei şi traficului ilicit de droguri şi a spălării de bani rezultaţi
din astfel de activităţi;
d. elaborează, monitorizează, avizează şi coordonează, după caz, programe
naţionale de prevenire a consumului ilicit de droguri;
e. coordonează activitatea de prevenire la nivel naţional a centrelor de prevenire şi
consiliere antidrog;
f. asigură legătura cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi
Dependenţei de Droguri şi cu alte organisme internaţionale în domeniu;
g. realizează şi coordonează la nivel naţional activităţile de colectare, analiză şi
difuzare a datelor şi informaţiilor despre droguri şi toxicomanie, cu păstrarea
confidenţialităţii conform legii;
h. stabileşte indicatorii şi criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor;
i. centralizează, analizează şi sintetizează toate datele furnizate de autorităţile,
instituţiile şi organizaţiile implicate;
j. întocmeşte, pe baza datelor furnizate, raportul anual privind evoluţia şi nivelul
traficului şi consumului de droguri, pe care îl înaintează Guvernului României
şi organismelor internaţionale abilitate să asigure aplicarea prevederilor
convenţiilor internaţionale, în conformitate cu acordurile ratificate de România;
k. elaborează studii, sinteze, documentare, analize de fenomen în domeniul luptei
antidrog, acţionând prin materiale publicate pentru prevenirea şi limitarea
producţiei, traficului şi consumului ilicit de droguri;
l. iniţiază şi fundamentează acte normative în domeniu, face propuneri de
armonizare, actualizare şi adaptare a legislaţiei specifice cu reglementările
internaţionale, în baza datelor legate de amploarea şi caracteristicile naţionale
ale traficului şi consumului de droguri;
m. iniţiază, coordonează sau avizează, după caz, activităţi de cercetare în domeniu;
n. gestionează resursele necesare programelor prevăzute de Agenţie şi controlează
implementarea acestora;
o. gestionează şi administrează resursele umane, economice şi tehnice ale
Agenţiei;
p. elaborează documentele de organizare, planificare şi desfăşurare a activităţii
Agenţiei;
q. q) evaluează semestrial sau ori de câte ori se impune stadiul realizării Strategiei
Naţionale Antidrog;
r. r) efectuează evaluări semestriale sau anuale ale activităţii Agenţiei;
s. s) gestionează imaginea publică a Agenţiei pe plan intern şi internaţional;
t. ş) asigură atragerea de resurse financiare interne şi externe în vederea susţinerii
materiale a obiectivelor strategice de prevenire;
u. t) îndeplineşte şi alte atribuţii în domeniu, potrivit legii.
Centrele de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog realizează activităţile Agenţiei
Naţionale Antidrog la nivel judeţean şi al sectoarelor municipiului Bucureşti şi au
următoarele atribuţii principale:

1. elaborează documentele de organizare, planificare, control şi evaluare a


activităţilor centrului;
2. coordonează activităţile de reducere a cererii de droguri în plan local;
3. elaborează, monitorizează, avizează şi coordonează, după caz, proiecte locale de
reducere a cererii de droguri;
4. monitorizează şi coordonează activităţile instituţiilor locale cu competenţe în

domeniu, a organizaţiilor neguvernamentale (ONG) şi a altor parteneri sociali


implicaţi în dezvoltarea, la nivel local, a Planului de acţiune pentru implementarea
Strategiei Naţionale Antidrog;
5. coordonează elaborarea şi implementarea Strategiei locale antidrog şi a Planului
de acţiune, pe baza metodologiei concepute de Agenţia Naţională Antidrog şi
evaluează periodic stadiul realizării acestora;
6. implementează la nivel local programe şi campanii naţionale de reducere a cererii
şi ofertei de droguri;
7. iniţiază, susţine şi monitorizează campanii de informare/educare, comunicare la
nivel local şi regional, elaborează/realizează materiale de informare şi educaţie
antidrog şi, după caz, realizează acţiuni de cooperare cu structuri similare din
statele vecine, cu acordul prealabil al conducerii Agenţiei;
8. organizează manifestări cu tematică antidrog, cu participarea comunităţii locale,
mass-media şi autorităţilor publice locale (conferinţe de presă, seminarii,
conferinţe, dezbateri publice, emisiuni radio-tv, sesiuni de comunicări ştiinţifice,
întreceri sportive, activităţi artistice şi culturale etc.) şi promovează materialele cu
tematică antidrog;
9. menţine contactul cu autorităţile judecătoreşti şi alte organe judiciare;
10. colaborează cu specialiştii responsabili cu activitatea educativă şcolară ţi
extraşcolară, cu consilierii educativi din şcoli, cu psihologii, sociologii şi
psihopedagogii din Centrele Judeţene de Asistenţă Psihopedagogică;
11. transmite trimestrial Agenţiei Naţionale Antidrog datele, conform grilei de
indicatori şi ori de câte ori este nevoie, cu aprobarea Preşedintelui;
12. identifică, evidenţiază şi actualizează pe "hărţi" locurile şi mediile propice
consumului de droguri;
13. constituie banca de date a centrului cu privire la activităţile de reducere a cererii şi
ofertei de droguri;
14. elaborează studii, analize şi sinteze privind fenomenul drogurilor în plan
local/regional;
15. participă la programe de pregătire şi perfecţionare în domeniu, schimburi de
experienţă, în colaborare cu alte instituţii de specialitate, naţionale şi
internaţionale;
16. creează şi actualizează propria pagină de Internet, cu avizul de specialitate al
Agenţiei;
17. organizează reţelele de intervenţie preventivă în mediile şcolare/
universitare/comunitare/familiale depistate la risc;
18. face propuneri de armonizare, actualizare şi adaptare a legislaţiei în domeniu cu
reglementările internaţionale;
19. iniţiază şi fundamentează proiecte de acte normative în domeniu şi le trimite la
ANA pentru analiză şi promovarea acestora;
20. iniţiază şi participă la activităţi de cercetare ştiinţifică în domeniu;
21. monitorizează şi coordonează instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale ce
asigură servicii de harm-reduction;
22. acordă asistenţă tehnică organizaţiilor neguvernamentale în scopul elaborării ţi
depunerii spre finanţare a proiectelor privind reducerea cererii de droguri;
23. acordă servicii de consiliere medicala/psihologica/sociala, individuală şi de grup
consumatorilor de droguri şi familiilor acestora;
24. asigură efectuarea testării multidrog;
25. poate organiza Puncte deinformare şi documentare, potrivit normelor Agenţiei
Naţionale Antidrog;
26. realizează, în baza solicitării procurorului, evaluarea consumatorului, în scopul
includerii acestuia în circuitul integrat de asistenţă a persoanelor consumatore de
droguri;
27. stabileşte Planul individualizat, pe baza evaluării psihologice şi sociale şi în
concordanţă cu rezultatele examinării medicale solicitate unei unităţi medicale,
conform criteriilor prevăzute în Regulamentul de aplicare a Legii 143/2000;
28. cooperează cu furnizorii de servicii medicale, sociale şi psihologice în vederea
implementării Planului individualizat de asistenţă;
29. asigură managementul de caz prin identificarea necesităţilor beneficiarului,
planificarea, coordonarea şi monitorizarea implementării măsurilor din Planul
individualizat de asistenţă;
30. colaborează cu unităţile medicale în care se desfăşoară programe terapeutice
pentru consumatorii dependenţi, cu scopul de a comunica datele necesare în
vederea menţinerii continuităţii programului integrat de asistenţă a persoanelor
consumatoare de droguri;
31. colaborează cu unităţile locale şi cu organizaţiile neguvernamentale în vederea
elaborării unor programe de asistenţă, protecţie socială şi reinserţie socio-
profesională a persoanelor care au consumat sau consumă substanţe psihoactive;
32. asigură confidenţialitatea datelor personale ale consumatorilor dependenţi de
droguri, incluşi în programul integrat de asistenţă, conform normelor în vigoare;
33. eliberează beneficiarilor care urmează programul integrat de asistenţă a
persoanelor consumatoare de droguri, certificate nominale sau legitimaţii în format
electronic codificate;
34. gestionează activităţile specifice de funcţionare a unei linii telefonice de informare
şi consiliere pentru cetăţeni (populaţia locală);
35. identifică şi atrage resurse financiare pentru implementarea Programului MARA si
derularea de proiecte/programe locale specifice;
36. desfăşoară activităţi de resurse umane, financiare şi logistice conform
competenţelor;
37. conlucrează cu celelalte structuri ale Agenţiei pentru îndeplinirea atribuţiilor
acesteia;
38. sprijină activităţile comunităţilor terapeutice şi centrelor de formare înfiinţate în
zona de competenţă;
39. îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea Agenţiei.