Sunteți pe pagina 1din 3

S.C. RCS & RDS S.A.

Telefon SERIA HCD1988TSD Ghid pentru utilizatori


Caracteristici
Telefonul este un unul cu afiºaj LCD, cu AIA (Afiºarea Identitãþii Apelantului) ºi cu spea
ker, datoritã echipãrii cu un chip pentru microprocesare ºi unei tehnnici CAD avansate
. Telefonul poate fi adaptat pentru comunicarea între familii, întreprinderi, organi
zaþii administrative, restaurante ºi hoteluri, etc.
Introducerea funcþiilor
1. Compatibilitatea sistemelor duale FSKDTMF se potriveºte perfect pentru sisteme
variate PBX.
2. Poate memora 32 de numere primite, 10 numere formate ºi 4 numere favorite care
pot avea pânã la douãsprezece cifre.
3. Semnalul de repetare pentru apelurile primite va fi afiºat pe ecranul LCD, iar
luminozitatea poate fi reglatã.
4. Volumul soneriei poate fi reglat de la butonul lateral al telefonului.
Funcþionare
Primirea unui telefon sau formarea unui numãr
Primirea unui apel
1. Dupã ce auziþi cã telefonul sunã, ridicaþi receptorul sau apãsaþi tasta [SPKR] (adicã ta
u simbolul speaker DIFUZOR ), iar apoi puteþi vorbi fãrã sã cunoaºteþi identitatea apelant
2. Atunci când vreþi sã aparã identitatea apelantului, dupã ce auziþi sunând de douã ori, p
ua decizia dacã vreþi sau nu sã rãspundeþi la telefon dupã ce vizualizaþi identitatea apela
lui.
3. Dupã ce vorbiþi, puneþi la receptorul la loc în furcã sau sã apãsaþi din nou tasta [SPKR
Formarea unui numãr
1. Ridicaþi receptorul ºi începeþi sã formaþi atunci când auziþi tonul. Dacã sunã ocupat, î
fonul, iar apoi apãsaþi tasta redial sau reformare [RD] ºi se va forma automat ultimul
numãr.
2. Închideþi telefonul dupã ce aþi încheiat convorbirea.
Apelarea folosind speaker-ul
1. Apãsaþi [SPKR], dupã care puteþi începe sã formaþi atunci când auziþi tonul.
2. Dacã sunã ocupat, apãsaþi de douã ori tasta [SPKR], apoi [RD] ºi se va forma automat ult
mul numãr.
3. Apãsaþi tasta [SPKR] dupã ce aþi încheiat convorbirea.
Instrucþiuni de utilizare a tastaturii
1. Funcþia Set-up
Atunci când receptorul este în furcã, dacã apãsaþi tasta [SET], pe ecranul LCD va apãrea S
TE . Apoi puteþi folosi tastele [UP] sau [DOWN] pentru a selecta opþiunile dorite ºi put
eþi apãsa tasta [SET] pentru memorare, iar apoi pe ecran va fi afiºatã urmãtoarea opþiune.
pãsând tasta [DEL] va reveni în stand-by. Metoda detaliatã a operaþiunilor de setare este
urmãtoarea
1) Setarea orei
Atunci când receptorul este în furcã, dacã apãsaþi tasta [SET] va intra în setãri ºi va apã
D SET 1 DATE , iar apoi va trebui sã apãsaþi din nou tasta [SET] pentru a memora. În acest
moment, ANUL afiºat va clipi, iar apoi puteþi folosi butoanele [UP] sau [DOWN] pentr
u a le schimba ºi puteþi continua sã apãsaþi tasta [SET] pentru a muta cursorul la LUNÃ, pu
d schimba celelalte date în acelaºi mod. La fel puteþi schimba ºi setãrile de DATÃ, ORÃ sau
NUT.
2) Setarea PL (Prefixul Local)
Dupã ce setaþi ora, dacã apãsaþi tasta [SET] pe LCD va apãrea SET 2 CODE . Apãsaþi tasta [
ru memorare ºi veþi putea introduce PL, iar apoi pe ecranul LCD va apãrea LCD 0--- clipi
nd o datã (dacã PL a fost deja setat, pe LCD va apãrea PL). Puteþi folosi tastele [UP] s
au [DOWN] pentru a schimba secvenþa de clipire la 0-9 sau - . Apãsaþi tasta [SET] pentru
trece la cifra urmãtoare. Odatã fãcutã ºi ultima setare, apãsaþi tasta [SET] pentru a termi
pentru a trece la opþiunea urmãtoare. De exemplu, dacã PL este 0510, puteþi seta primel
e cifre la 0510, apãsaþi tasta [SET] pentru a sãri la a 5-a cifrã, iar apoi apãsaþi tasta [
ET] pentru memorare.
3) Pentru setarea PE (Prefixul Exterior)
Dacã, dupã ce aþi setat PE apãsaþi tasta [SET], pe ecranul LCD va apãrea SET 3PCODE . Apãs
[SET] pentru a memora, iar pe ecranul LCD va clipi - , iar apoi puteþi folosi tastel
e [UP] sau [DOWN] pentru a schimba cifrele în 0-9 sau - . Apãsaþi din nou tasta [SET] pe
u a finaliza setarea ºi pentru a introduce o opþiune nouã.
Notã
1. În timp ce setaþi PE, telefonul va stabili automat dacã este nevoie ca PE sã aparã ca p
refix înaintea apelurilor ce vor fi primite.
2. Aceasta funcþie nu este recomandabilã pentru cã PE se poate forma automat prin pref
ixarea unui numãr de telefon primit.
4) Pentru reglarea luminozitãþii LCD-ului.
Dacã, dupã ce aþi setat PE, apãsaþi tasta [SET], pe ecranul LCD va apãrea SET 4LCD . Apãsa
[SET] pentru a memora, iar pe LCD va apãrea LCD3 . Apoi folosiþi tastele [UP] sau [DOWN
] pentru a schimba nivelul luminozitãþii. Apãsaþi din nou tasta [SET] pentru a memora ºi v
a reveni în stand-by.
5) Pentre setarea temporizatorului
Dacã, dupã ce aþi setat contrastul LCD-ului, apãsaþi tasta [SET], pe LCD va apãrea SET 5 F
H . Apãsaþi tasta [SET] pentru a memora, iar pe LCD va apãrea FLASH 600 care indicã faptu
temporizatorul este de 600ms, . Apoi folosiþi tastele [UP] sau [DOWN] pentru a sele
cta timpul dorit între 1000ms, 600ms, 300ms ºi 100ms. Apãsaþi din nou tasta [SET] pentru
memorare, iar apoi introduceþi o opþiune nouã.
6) Setarea numãrului IP0
Dacã, dupã ce aþi setat temporizatorul, apãsaþi tasta [SET], pe LCD va apãrea SET 6 IP0 .
asta [SET] pentru memorare, pe LCD va apãrea ----------- , iar apoi apãsaþi numãrul pe car
doriþi sã îl formaþi (cum ar fi 17909) ºi apãsaþi tasta [SET] pentru a finaliza setarea I
Dupã setarea IP0 ca 17909, telefonul va forma automat numãrul cu prefixul 17909 atun
ci când sunaþi un numãr care are în faþã 0 .
2. Vizualizarea identitatãþii apelantului ºi durata conversaþiei.
Telefonul poate reþine 10 numere de telefon cu maxim 12 cifre ºi durata conversaþiei.
Numerele de telefon ºi durata conversaþiei pot fi înregistrate pentru a putea fi verif
icate în urmãtoarele situaþii
1) Când telefonul începe sã numere în mod automat dupã 8 secunde de la formarea numãrului.
umãrul va fi înregistrat dacã telefonul este închis atunci.
2) Când apãsaþi direct tasta [TIME] dupã ce aþi format numãrul. Acesta va fi înregistrat da
lefonul este închis atunci.
3) Pentru a apãsa tasta [OUT] atunci când telefonul este sau nu în furcã, pe ecran se va
aprinde iconiþa cu telefon . Dacã apãsaþi repetat tasta [OUT], se pot verifica numerele º
urata convorbirilor. Dupã ce aflaþi numãrul dorit, puteþi apãsa tasta [DIAL] pentru a-l fo
rma; puteþi apãsa, de asemenea, tasta [DEL] pentru a-l ºterge. (Sau puteþi þine tasta [DEL
] apãsatã mai mult de 3 secunde pentru a ºterge toate numerele memorate).
3. Funcþia de reapelare
1) Atunci când telefonul este în furcã, puteþi verifica numãrul de telefon ºi puteþi apãsa
[DIAL] pentru a forma acel numãr.
2) Atunci când verificaþi telefoanele primite sau formate sau numerele favorite, dupã
ce le gãsiþi pe cele pe care le cãutaþi, puteþi apãsa tasta [DIAL] pentru a le forma. Dacã
l numãr trebuie sã fie format cu 0 înainte, þineþi tasta [DIAL] apãsatã timp de 2 secunde
4. Vizualizarea ºi ºtergerea numerelor
Vizualizarea numerelor
1) Apãsaþi tasta [DOWN] pentru a cãuta numerele care v-au apelat. Dupã afiºarea primului n
umãr va apãrea ultimul.
2) Apãsaþi tasta [UP] pentru a cãuta ºi alte numere care v-au apelat. Dupã afiºarea ultimul
i numãr, va apãrea primul.
3) Dacã vreþi ca numerele care v-au apelat sã fie afiºate, semnul NOU va clipi. Dacã aþi
perit un numãr neverificat, semnul NOU va clipi de ecran.
ªtergerea numerelor care v-au apelat
1) Folosind tastele [UP] sau [DOWN] puteþi afla numãrul pe care vreþi sã îl ºtergeþi, apoi
tasta [DEL] o datã pentru a-l ºterge.
2) Apãsaþi tastele [UP] sau [DOWN] pentru a introduce numerele care v-au apelat, iar
dacã apãsaþi tasta [DEL] timp de 3 secunde, toate numerele care v-au apelat vor fi ºter
se.
5. Funcþia flash
1) Dacã telefonul nu este în furcã sau se aflã pe speaker, apãsarea tastei [FLASH] are ace
laºi efect ca ºi apãsarea rapidã a furcii o datã.
2) Dacã telefonul este în furcã, apãsarea tastei [FLASH] timp de 3 secunde poate schimba
modul de formare în ton ºi modul de formare în puls (Notã aceastã operaþiune poate afecta
tilizarea normalã a telefonului, astfel încât nu este recomandabilã).
6. Funcþia de pauzã
Puteþi apãsa tasta [PAUSE] pentru a face o pauzã în cadrul convorbirii.
7. Funcþia numere favorite
Introducerea numerelor favorite
1) Formaþi numãrul folosind tastele cu receptorul în furcã (telefonul închis), apoi apãsaþi
sta [VIP] pentru a-l memora ca numãr favorit. Dacã aþi greºit ceva, folosiþi tasta [DEL] p
entru a corecta, apoi introduceþi numãrul corect ºi apãsaþi tasta [VIP] pentru a îl memora.
(Dacã s-au memorat deja patru numere favorite, trebuie sã ºtergeþi unul mai vechi pentru
a putea memora unul nou).
Verificarea numãrului favorit
Apãsaþi tasta [VIP] pentru a verifica numerele favorite memorate. Dacã mai apãsaþi odatã ta
ta [VIP] se afiºeazã urmãtorul numãr memorat din cele 4 posibile.
ªtergerea numerelor favorite
Apãsaþi tasta [DEL] pentru a ºterge unul dintre numerele favorite memorate pe care vreþi
sã le ºtergeþi (Dacã þineþi tasta [DEL] apãsatã mai mult de 3 secunde, toate numerele favo
vor fi ºterse).
Formarea unui numãr favorit
Apãsaþi tasta [VIP] pentru a vizualiza numãrul pe care vreþi sã îl formaþi, iar apoi apãsân
[DIAL] sau [RD] se va apela numãrul favorit.