Sunteți pe pagina 1din 30

CAPITOLUL 11

CAlCULUl

TERENUlUI

DE FUNDARE

Dupa st.abilirea adincimii de fundare, pe baza crit.eriilor exam inate in capitolul anterior, urruatorul pas in proieetarea unei fund at ii de supraf'ata II constituie stabilirea dimensiunilor in plan ale Iund atiei, Ansamblul de ver if'icari care trehuie efectuate in acest scop reprezinta calculul iercnului

de [undare ..
Se a t.alpii plinite -

consider-a 0 Iund atie sup usa unei incarcari centrice P. Supr afat.a .1 Iundat iei sau presiunea p pe talpa trebuie astfel aiese inci t sa fie ind esimultan doua conditii: iundatia sa fie pusa in sigur anta fa\a de pericolul de pierdere a stabilitatii prin refularea terenului (fig. i1.L a): - tasarea s a Iund atiei sa fie lim it.at a 1a valori compatibile eu structur a de rez.ist.ent a ~i cu cer intele explo atarii norm ale a const ruct iei (fig. 1 L L, b). Celor doua co nd itii Ie corespuncl doua laturi ale calculului terenului de fund are: calculul capacit atii portante 9i ca1culul t asarilor.

(1'1--1\,
....

-~

CAPAC!TATEA
MODURI

PORTANTA
DE CEDARE PE CALE

FUNDATIiLOR
FUSE

DE SUPRAFATA
iN EVro;:NTA

11 U.

CARACTERISTICE EXPER!MENTAlA

Cunost int ele act u ale pr-ivind mod ul in cal'e se produc e ced arca tere nului de
Iund ar« se b az eaza at it pe analiza cauzeloi

unor accid e.nt e produse la ciadiri care si-an p ierdut pe aceasUl_ cHle st ahilit at ea,
a cit m ai ales pe intC'l'pretal'c(l. d a telor din incercari intreprinse l a scar',-, ['edusa. \ c:emcnca incercari se 0fectw.'8Z'l., de ,,,,guj~i. in c anale vit rat.e. ut iliz.ind u-se teluuci care

permit

vizualiz are a tr aiect or iilor

pa" i-

culelor de pamint si. la lim it a, a ;-,:/pr afet elor de alu nec are. P('. Hceasta h az a , s-au definit cit ev a mndur ide ccd arc carc d epind.in principal. de uat ura t.erenu lu i. b Fiecaru i mod de ced aie ii (OI'8Spunde 0 d iagrama incarc are-t as are car ac terist.icii. a. Cedarea tompleta san generala. Sub Iund at ie se Iorrueaz a 0 suprafat.i de cilunecare continua. care une9te-rlHlchia Iund at iei cu su pr afat a t.ercnului jj~ .. 112 a Soliclar cu tund at ia se depl ase aza 0 p ana dp !i(lmin! <ar'p rarn i ne jll! ': 8St ir s i irn pinge zoriele de )Jcimint ad ia. .'"' .... Cedar!'" St' pr'ndlH'e
r-, -".

241

brusc 9i are un car ar.ter cat ast.rof al. ducind Ia pierderea de st.ab ilit ate a fundatiei. Dator-ita neornovenitatii inerente a terenului sau excentr icitat ii incarcar:ii, eedarea poate produce ~i inclinarea Iundatiei. ' Curb a incarcare-t asare care pune in evidenta in mod distinct
p

insotest.e acest
0

incarcare

mod de ced ar« (fig" 11.2, b) limit.a PCrl La care tasarea devine neamor-t.izuta. Tranzitia intre portiunea init iala, cv~si-liniafj a ~1iagramei '9i punctnl corespunzato:: lui Per est e scur t a.

Acest mod de eec1;.-u'p est<:'ca1


PCI'

I'

~----

-------T~~".-:--p

cat a, roci sem ist inco aso Sou


co ase).

racterist ic terenului de Iundare alcat.uit din parnint ur-i putin deformabile (nisipuri indesate. pieuisuri. argile de eonsistenta ridi-

In-

si
b

t I
COIl;jlkl~"1 S:lU g('nt'r~il;-I:
;i!UIlCClII'

,f
Fin·IJ.:!.
I--p:IlI;!

C{'r1~Hl'
clastic;l:

:~-SH:'rlf;It;-1 II,·

, () sllpI'aiati\
(liS!, ;\,juIl2,lndu-se
[;\sal'p J

,_ dist inct., de alunecare (fig" L,J ill llU PUll') ill e\icientc1 ill mod distinct (I 111(',-'1"';11'< lu 'I \itPl;~( t"'llstaIlLt"1 de peneLI'HI'8 a Iund at ie i ill tel'l'!L

fundatia este asez at» PIC' un foart~ com pl';:sibiJ (nisip afinat., pam in! uri al'giit1ase-pcafOfl.se de consistent« l'edusa et c.), acest a se comprim» pP mas!_H';1 ce creste incarcarea. FundatiB pi:ltru nds ill t eren en un pisto n, fjl'i'; H se produce ins;'! (lll!!8j<ll'PR pjmintului din jur ~i U\!',{ d ~~I' f')I'nW 11..3, a); nici curb a de iIWcll"'('lrr'·
"]:]'j.

Cind teren

h. .,..~al'ea

prin poansonal'~.

local.!. \I'c':,t mnd de eecLu'e ocuptt () silllCl\ie i!ltf>l'mp,lir1!\~ dill/;t 11j(l(llll'i de c('clare ~i se pr'()dUc8 sub Iu nd ati» il~i'1H(ii P' pilminlul'i ('ll (:u;\t!pj'j,ti,j nH'l'Hl1i,e medii \<11' e\Pl11plu. nisip dp j '?'i::l!'-' l1_l,edie).. SUI,j'dfet,Ji,> ti,' "lurk' dl'" :-oint Clili' definite d o a r in apl'upiert'a fu ~rd()r' 91, l'll t(ldte 1.1 ~p llldlJilesL-t (, lendill!JI de /'pIU!dU' in p:u\i ;( [!'1'21: ,]i1[_
i!l!n> ('e!(~la!t\> ---.---------_
;J

(' Cedarea

supl'<lfe\e :-.:p in('ilie) in ln~~1~~l P,~1!llintlilui. dpnCll'( (l ( If-l~t ~~1 (~a inl__{;_1'{_·;7d'~i __ {1~!{~ illSIl\ilc1. dl' II '_'!)1lijJl'imal'f n'l'lil'cd,\ inl!J(}!talitd H r';\milltului !fiE 1 i.:2 a' .. Cedal'PB !1U til'" 'cU'd.ele!' III U.'" ~i ('Ht<isll'nj';'tl (';1 in I Cl/.lll dill Ii\l.U1d 1 L~, (/ ci. la fel c a ill c az ul dill ri~lll'i:l 1 L,3, (I, se 111 Hnife:st;t [1:'111 (1tin~(>!"d 11n<, itp,/!~
<t('este

~2:1 '2

care-t.asare (fig . .11.4, b). In cazul cedar ii prin poansonare si al cedarri locale, incarcarea cr-itics trebuie definite cu ajutorul unui criteriu de deform atie. Datele experimentale disponibile in prezent ar ata ca t.asarile Iund atiilor de supraf ata corespunzatoare incarcarii crit.ice sint de or d inul a 3 .,. 7% din lat imca fu nd atiei in c az ul argilelot'
9i 5 ... 15% in (azul nisipur-ilor. 0 v alo are medie de 10% din latimea fund atiei ar Plltea fi adopt ata pentru or-ice condit ii de teren. Rezult.a, t.otodata, ca Incarcarile de proba pe pam inturi com presibile trebuie conduse pina la t.aaar i egaleeu eel put.in 25% din lat imea placii fu nd at.ie i, pcntru a se putea defini incarc area cl'itica de pe curha incareare-tasare.
Pc linga adiuci natura mcn de I uud.uii tcr cnului de Iuudarc,
CUJll

constante

de infigere

a Iund atiei in parnint,

evident.iata

9i de diagrama

incar-

----b

..

mo dul

de

ccdare dcpinde carcarc-t


sonarc,

si de al] i Iact ori. punc in nidcn\a


de

sin t :
cl, diagrarn a in-

f uudarc : as

asarc
in (azul

tt

ccdarc
pc

prin
un supus

poaunisip unci

aciiu ciruc
iudcsat

Fig. 1 I.~. Cedarc

locala
0

indcsat ;
incardiri sat ura ta,
<;;tt'Il'

natura

sniiri t arii : uu nisip cOllsolicLlUi


cs[\'
I( III

cicli ce Ct'c!caz{l pri n ponusonare norma!


Ill<lnilcsUi

:
('('dan' couiplct a sau ('('clan'
[,1-

:-i[I11111 so li c i t.ari}:

argiEi

ll} caz n
prin

'L:llt'

dl';olll1atiiic
(LiC'j

v ol umi c c si n l irupic di ca tc (inl':1H;nt


a Jnci'nduii

:lplicaU1 a,;lcplindu,sl'

bIUSc)

pc; :i'-'·'!I~ir(.
,1U f;lCII'

s~l;ii

ri l m u: (It- en lrcapU\

COI1Slll11aIT:t

r,

Ai /

~11 2. D~TERMINAREA
A FUND/,qilLOR

PE CAlE A['~AUTICA DE SUPRAfP,TA

A CAPACITAT!I

PORTANTE

Plll, rap((Clta(e portantd S8 intelege capru'itatea fUl1da\ici de a prelua ,,(di"iulr [i!' ,(> i i s int t ransrn ise de suuc tur ii. \cea:::t;; capAcitate es t e co ndi;i(in(i~;:! ,{(it de rezisten\Cl m at.erialulu i din carE' este a!cilluit<l Iu nd at ia :J:id::trie de. piaU:] het o n sim p lu, heto n arrn at l. cit si <lP !'('zistel1\H tcre nuiu i 1e lundal ( [[l (('Ie ('(, ulmeaz{t se (u'c in \edcre \;11'(\(11 «tea jlo!'tanl,1 in rapClll c u tel enul. F-iq'l!tujele p e nl ru c alculul capa(iLi1.\ii 1)('!UUlt(' (l l u ud a t i ilnr de supnl;"t(-~ f,:: !(I<iuc:e in llliHI leH de pJ'oiectcu'p si illclli:::e ill !i"(~:-:l'['iptii co nd uc., in iunc\i(' <if li/uleze!p adrn ise, la v alor-i ale u nor prcs iu ni pl' lalp,\ situate in /'t'l]i' dit,",i1e (lie (ul'helot' incaJ'cm'c-UlsHI'P, de Ir-lul ,('In" miltate in j'igul'<1. lL2 1 ' '-i-ill r, i.j ',.:\ ! 'I 'I (' 1 ') .: '. l) " J 1. ,') , I') ~ I 1" 1! -;, t,. "L )
I
'j

a Presiunea P pia'! i, corespunz atoare HlHH' LOW' phl~ti('e cu extiudere iilllitat{i sub iundatie. _Penlu_1 ..Q... 2I:§13j.DDe ._V.f_l£ilpi.L( HI ! _ pc'l.~e~t c_ 0 ..HI1U mit ,{ J .._U_(j :~ i.m i ,;-:'lh m uc hiile fundatiei se dezvolt a zone pic\stiu),. adic{l Z0l18 JlP co n;1)fllI ~i in inl,'! innil 6u'()f'a'este indcpl inita co ndit ia de tl1pe~:c (fig,j I.:') .. a), P!, dim:lamil inU{rcarc-tasarE:', apar'itin. ~i dennjuuea z o nolor p last ice -i nt 1"(,;,;-df' pri n tl ('cet'ea <lp la zona J" de varia t ie .vas i-l in iar-a. In zo na fl. ,~l dr, I - l at ia lllciucare-tasarC' are in mod evid ent u n caract er nel in iav

')1 ')
_'iJ

Presiunea pe talpa corespunzatoare unei extinderi limitate a zonelor plastice suh fu nd.atie, Ppl' are sem nificatia u nei prcsiuni acceptabile pe talpa Iund at.iei, adica a unei presiuni ce nu mai trebuie afectata de un coeficient de siguranta, d aca se urruarest e determinarea dimensiunilor in plan ale fundatiei. Pentru d et erminare a presiunii PPI pe talpa unei Iundatii de Iat ime B.

I-=:::::
p II

Per
!

;:J

1-FiH. 11.". Prcsiunea

pp!

cor cspunzutoarc unor zone plasl ice in ext indcre lam inat a sub Iundat ie :
1ZOlla piastica.

sl
1

III

lungimea L -;;' B (problema plana), ~i de adincirue f) ,~e exprim« starea de tensiuni intr-un punct JlI al t erenulu i de fundare, af lat la n ::3,(ILicime ;:.,sub talpa Iu ndat iei. cu rel at ii deduse In teoria el ast ic it at ii si pune '(:onditia ca acest punct S[l ap art ina zo nei pl astic« (prin indep linirva (nnciitipi de rupere}. Presiu nva jJp[ se cxprim« sub forma:
~i"

avind

.~"-

Ppl

_~_~~

_w ~

',,8'Y1

+ '(0"\'2
,

~~ __ .

(''\'3'

(1 L 1)

ill care i,\~J~2.: :\~_",;jllt cneficienti __ fJJIJcti~_ de unghiul de fre('i'u'p I'd, d CHUln it i l(lCIQt!.~ dl_'_,cal!ar;,iliILi_'_~l!_2!'/an/(7.. In anox a II ~p Ill'!-'linh-l mndul de delenninal'e a lui Pi)1 ~l \-R 1if" \,H;fr('ien~il()l' "'1' '\2 ~iY3 ({)I'CSllllnzc'd()cU'C ex t ind erii zonelor plastic!' P" II <1'!IC!

c.im e egal;,1 ell -~- din


c_

Ii

jc1timea

tu nd at ie i. !i,mit;1 P,>rlf I'll


j'

b .. Presiuuea J\, eorcspuuzatoare atingerii sUirii de ('chilihnl intr-un punct dill masivul dl' p[un inf atiat sub muchia Iundatici. determincu'('{l Hcpstpj prp;:.julli s,) f'\Hrninl'Hz;"\ cOlldi\ iile j n CRn' .j.",ui de p;ImillL aflate lil1Q.c\ 1111.1' hic\ [undal,iei (fig,. Il.ei) ({tillS! p('ilild,!':: Se lwgli.ipaz~l gr'elltcltea jll"tjirie it ('el()! dnlu-l vol u m e. ' 8
Fill. II.!;.
ni

l'.Hii!J
t t

:1

PI}

SCIH'Illa 1I

de

c,:cui

:1

;)i

"iu-

C()I('sjllll1z~H(\<ll'l'

~\liil'..(n;i

SLllii

(k

eciliiilJ]

masi vu i

ill'

in I r-u n pUlld oil! p.uu int :lilclt ~'.lll t1l!Cch:;l lUJllL1\ic'i


liJllit;)

J 1. ';-. r)) atrl1\!<' stH"'I'PC( lim it.i acli\,-j ('i n d t t' II " i'J ~:0 d ,,,.' it '!cit iC( d inti e fJ (/ ~ i u~Sill lIP d n (> r n 1 a 1 j i . r ~?(, it ~;) ~,j n ru alu vert icaia de\illP Pil' Po se ohtinc din (_,(lIlditiil de rupe.e (fig. 11.7) b):
\ollll1lul
j (l j ~ ,
1

;';lIl

'ri

'f)

= ------

Per P (/

Po

+ Po

de unde :

]']= o

1'], 1 - sin <P Cl . rh 1 + SIn,*,

1']a ,tg-" (
L-

'±;)

! ~0

-,

<D )
2

(11.2)

Volumul 2 (fig. 11.8, a) atinge (fig. 11.81b) este:


SIn'!,
. rh

stare a Iimita p asiva. Condit ia de rupere

= p~ p~

'{D '{D

~cr
i

~~

wrS
l.-&-J
I

Per

(J

...
b

Fig.

11.7. Con-Iit ia de «chiIihru ]imita a volurnulu i 1.

Fig. Il.H. Condit ia de cchi libruli m it a a vo lurnu lui 2.

de unde
I'; = '{ ) 1 _ sin <1)
f

t. 1 + sin <D
cere
-

= =

i' ) tg"
jJ~

t.

.J

(r- ~ --:T . (1))


.f.)~

CUIldi\i8

de echilihru
l'.

ca Po
-

~i rezul t.a :
( U!-'±)-! - _- <,1) ) •
t,

'J ( f. t O-'f:) .- 0

<1) ) = 2'

y 1)'J

• (11.4)

_'\nUnd

"(

\'

, =t
!

(t '-" ~

''±:)
\

, (!.-

<f> -L_
i

'

rezult.a

(11.S)
In cazul pamint ului volumul
pUI' COeZI\-,

pentru

care

7(

Iihru
-

Iirn it.a d ev m :
pentru 1:

I'",

condit iilo de

ochi

(11.0)
pentl'U v o lurnul

:2:
1/o

',IJ I

2('

I,'

(11.7>

Din

condit ia Po

= r;

rezulta :
Pcr

= 4cu

+ yD.

(11.8)

se const.ata, PCT exprimat cu relat ia (11.5) sau (11.8) nu depinde de latin~ea B a Iundatiei. Yalorile presiunilor P« ohtinut.o pe aceasta cale au, ca ~i P». calculat eu relat.ia (11.1), semriif'icat.ia unor presiuni acceptabile pe talpa fund at.iei. Dupa cum

Fin. 11.9. Schema de calcul a presiuni i Per corespunzat oarc unei ccdari generate ..

siu nii

c. Presiunea Pu corespunzatoare unci ecd:lri generals In calculul lHecr-it ice Pcr corespunzato ar-e ceo(lrii in lungul unei suprafete care debuscazu let supraf'at a tel'Pllului (fig. 11.9) se accepta, in mod obisnu it,
al __tl]l~_(0\~tei de S
('.. "• __ _ _

ci tel.' a
ll}")er'o. "
.

_. =
'f

("j

lu (1) 0""

c('dare

se illclelJtine§te

condit

ia elf'>

de

S{!.-1l!:gJj,i;:__l1_ZtlI'ez is tell~ ..(lJ<1forf eCal'8 a ptul1intu lu i (J(~. cI_easupra CO Lei Iu nd are ~i slIpl'afata tel'Pllului ,(pe port.iuneu CD); - se._twglijeHz;-1 frecHI'ealnl1'8 paru intul af l a t deasupra cot.ei de Iund are 9J f~Q_j~~Ei!.:il~;1 H f 1I n d at ie i (I: B) ; - se lleglijPHz;( ft'p('w'P(t int re p;(llllntlil df' deasupl',j cot.ei de Iu ndare SI pi"tIllIllllll illicit ed('suht (pC' pOl'\iUllt'H IN) Gt~~=~J!_0. ..(~~pl(l fii(,lIte,pil!llIlltul anal deasupr» co t.ei de Iu nd are pOHle fi inlocu it Pl'illtl-:-~()"st'ipndn('ilF(;arp q '-- ~,f).

SI(lt(;(l~~r()I;(,lllt'tl eterll1ll1Hl'pa pe ca!e analiLiet\ a pl'esiunii crit.ice, zentat.e ill co nt inu are, admit forme d ifer it e ale supr·afete.i de cedar-e.

pl'e-

a) Cil!(L;:;'lqJJ:..alut,nsJ0.c_f'd£{!'e . ",' .-"-----"~..


Cele_(~~)u;\ plathl de aluncc are.

esle ,21catuita

incl inat e cu

(45°!_~_)Si.ri?_5U~.~~i\ (45° -

din

<l

doua

plane

(fig.

l1.1U) ..

:)

fa\t"t de or izo nt al.i. COI'E'spund aparit i«i III m asivul de pc1mint a uno!' st.ui de echilibru lillliLtl HankiIle de 0 !~_lL~?_.aJ~':l_<l \c~:1.l'iJ)ere~~_}~~rLi~ctl Jicti\, perfect lucios (f:u'(\ i'l'pnHe) ji_L'ii anume st.are a act iva la stinga peretelui, sub funda\i(o ~i snlr'(>:t pasi\tt I;i dl'eaptH peret clu i, ill afar-a lirn itelor fun-

datiei
.\rl<.':I'~)a !_t1i Pu ine d i iil n impingerea Pa in sp ele unui pel'elf' \ pdi(':~l FJJ) lim it at de 0 supl'afata orizo nt.al.i, p~Q.t'e (:''31('_<:1.p1i{'aUL5.!__._"_l_iJJJ'.\.lj[l("-U'«lI:..f I)<{.~i dt' a 0 egala ell rez.ist ent a pasJ\'cl Pp afel'enUl
I'P\ ec pxpl'il1l<-t act iva at

aceluiasi perete vertical limitat_clE:)--Q-s!1praJata catao~:;trpr_Cl:tr&~I:c.aI'.e:=q_::~~fig:;~:=4:t:+t):-'


"'~--.;_:

orizontala,
IK'al
.,. _

13e care este apli-..---.--... . ).I

...... ~.

_1 P a -:2 ~/H2R/
j .
.. __ "-'--'

-L(t I

P cr H

iT
T\_

a
- ..__ .

2,'}] ~
.

\i

...... ,._.-

.... -.._------

c.

"' __ '

r, = ~ ':H2Kp +
.-.~---'-.,-

qHKp

+ 2cH

.jJ{~.

\.

fig.

EL Hi. Supralata de cedare t uit~ din do ua plane.

alca-

Fig. lI.ll.

Dctcrminarca lui Per din condiua Pa = Pp'

Se scr-ie Pa

P p 9i se tine seama

ca :

A =-'.
a

«.'
p

(11.9)

I...., I"\ , ". 'J'[' P" c.... _.. \._r ~....__


...f

4-

(i_. I' U \ ._.1

J'

po at e fi pusa

sub

forma g(~!let'alH..
(11.10)

In

8.:'easUi relcl\ ie.

Iac

torii

de capacitate
=

por

t anta

si

nt

.. 't c

. 1. 1

2( l\_p F3/2

II

F'-1/2) \_p

.c

Ny

(K~/2

!\ }r) . ~i_de __ (oeziu ne ~i se_cgn(lp_1(.{a

Se co nst a tel ca ...In_££t~~!. masivului ("':~_.O, (, = U, cD =1= 0), formliTalrrTOf _cU__JClII11l1-L<:L_(JLJ) .

li12~i_t d_e_gleutatf' __ devine [Ja = qX,i.

b)

Clnd supralata plane Sub fundatic logaritmlca,

de cedare apare
q,
0 0

este alcatuita

dintr-un

arc de spirala lirni ta Rankine, Rankine, Expresia

Iogarl tmica iar adiacent racordate

racordat fara Iunda-

en dona grcntate. de spirala

corespunzatoare

unor

zone Ranklne

(fig. 11..12).. Se considcra

pamrntul

zona activa

de echilibru fundaticl.

t iei, sub supralncarcarea

zona pasiva centrul


Per

de echilib ru lirnita

en un arc (1 t.n,«,

avind

in muchia

= q;\'"q

+ eNe•

lui Per cste:

2
FiU. 11.12.
1plan

Supralata

d e cedare a lcat.u ita dlritr-un arc de spuala mica racordat cu doua plane:
0

logarit-

de alunecar e dclimitlnd

zona

Rankine;

2-

arc de spirala

loguri tmica.

Formula

(11 11) cste cunoscu ta in tcoria plastici tatii sub numclc

de formula

lui PrandtL Iogarltrntca (1Lll,b)

In cazul pami nt ului care posed a numai coeziune (<D = 0, C = 0), spirala sc transforrna in arc de cere (fig .. 11.13), iar cxprcsia lui Po devine: Per = eXc unde

+ q,

N; = 5,14. e) Cine! suprnfat a de ccdare alcatul ta din tr-un arc de spirala lo gari trnica raco rdat ell o paua clasti ca solidara cu Iundatia ~i cu un plan corcspunzator unci Zone Hankine (fig .. 11.14). Se consider-a parnint ul avlnd grcutatc ~i Irccare intcrioara, dar lipsit de coczi unc .. III acest
caz Per cstc dat de cxprcsia : Per (11 12) Fiq, 11.1:1. Supraf at a de ccdarc alcatuita d int r-u n are de cere racordat cu dou a plane (in cazu l p.irntn tului avlud numai
cocz iu n«].

ql
_L'~~~~4-~~--~+-~~~~-~~~

'001{

2
FiB· 11.1 L Supralata ril m ica racordat cu
1plan dt' aluncc.ue

cedare alcatuit.a clintr-un arc de spirnla logapana clast ica sol idara cu Iundat.ia si cu u n plan corcspunzat or unci zone Rankine:' ,
ell'
0

dclirniUnd

(J

zona
pana

Rankine;

2-

arc de spir ala Iogaritmlca,

J-

elastica ..

~? 8 4

Insumtn d valorile

lui Pcr stabilite Per

cu relat.lile (11.11) si (11.12), se ob tine : y B . ]V y

=-

+ q .\q

C S(.

(11.13) portanta Sq,

in anexa II se prezirita modul de determinare 1\c ~i Ny din formulele (11.11), (1 1.12) si (11.13).

a fact orilor de capacitate

(J)

11.1.3. O:::TERMINAREA PRIN CALCUL A PRESIUNII


PE TALPA FUNDATIEI DE SUPRAFATA

ACCEPTABILE

Forrnulele de capacitate au fost expr im at.e sub forma

portante sintct.ica

deduse :

in

paragrafele

precedente

i P cr = 2

B7\T '( hi +
Y

q j "'" ~q

eiV

",c

Adm itiud ca intre v alor ile calculate ell aceste expresii 9i cele obt.i nu te experimental ar exista 0 dsplina concord anta, Ppl 9i Pcr corespund unor zone distincte ale diagramei de incarcare-t.aaare (fig. 11.15). Dupa cum s-a arat.at., P»: are sern nif icatia u nei presiuni acceptahile pe talpa Iu nd at.iei ; de asemenea, 9i Pcr calculat eu rel at.ia Per = qNq• In cazul ut.ilizar ii unei metodologii de calcul al terenului de fundare care foloseste un coeficient de sigur anta unic, Per calculat ca rel at.ia (11.1:3) poate fi Iolosit pentru obt incr-ea unei presiuni accept.ab ile Paw cu formula:

(11~
Marime a coeficientului u nic de sigueant.a este definita in diferite manu ale 9i norm e, depinzind de cl asa co nstruct.iei, de geuparea de inearc{u'i pentru care se ver ilica presiu nea pc talpa Iu nd atici, 9i de gl'adul de cu noastere a co nd i\ iilor geotehnice ale am plasamentului, dar nu coboara sub 2/).
Ppl

11..1..4.

PRESIUNI CONVENTIONALE 0:: CALCUL

....

Pr-esiunea accept.ab ila se poate stab il(~]-i;(:"-(_~afeenli)irica~ IYtln gene~'aliz area e~!)erieI1tejjl~c_Cl_gsJruc! i tiidi_IltJ~~.2_J~lgl}niUl tara sau regisf .une .. .Astf cl au ap·Jr;ufli1diferite Fill. 11.1:). Defi n irca unei presluni acccpt.ab ilc tari, inca de la sfirsitu l secolului pc talpa tundatici. trecut, t abele de presiuni admisibile In tara no astrn asemenea tabele sint date in STAS 8:316-77 si cupi-ind v alor i denumite presiuru. conoeniionalc de calcul .. Presiu nile co nventio nale au sem nif icat ia u nor presiuni acceptabile sau aclmisibile pe talpa fund atiei, Valor ile pr esiu nilor co nvent.io nale au fost stabilit-. pe b az a c xperientei de co nst.r uct ie din tara no astra. S-a constatat

249

CH dimensionarea fundatiilor cladirilor ohisnuite pe baza unor presiuni pe talpa, egale sau apropiate ca valo are de cele din standard, asigura construetiile at it fata de pericolul unor t asari inacceptabile, cit fiii fata de r iscul da pierdere a st.ahilitatii. Tabelele din standttr.el, redate in anexa II, definesc presillJ2il!2_S;2IJ\~enli~?~larU)entr1Lurmatoarele.tipuri_.de t.erenuri d~_..r.~_~.~~re: - -.-. - roci sJincoase_; - foci semistincoase; - -paminturi necoeziv~; la_!l!§jJLlll~_ji ni§ip mijloci!l valor-ile Slot elate l~~.IJlf!_~t!~_ge__gradul_ de inclesare (pentru nisipuri indesate ~;i deTi1·clesare medie); la _n~urTinSI--illsil)\ILfi!!plMos, \aloril~ .. ~}I1_tQ_if(C'!'entiate in p!us 9i dupa _",,~'·adul cle--umiditate: .. . .- - .. - pamintuci.ccezive.; valorile sint date in Iunctiede indicele porilor (', pent.I'.lI_:<!lori cupr inse intreO,5 9i 1,(1, ~i de indicele de consistenp(~ pentl'u

urn p).l!~ur i.; \ alorilese diferent iaza in fu nct.ie de nat ura pihlli n tul u i de ump lutura 9i de tehnologia de execu~ie. I n c az ul paminturilor coeziv«, daca valorile lui (' 9i( ale l)(tmil1tului pentru care se cere aflarea lui P(GlIl difera de valorile din t ahel. se Wncedeaza la 0 dubla interpol are. Valnnile ..~LiIJ t_ct.J2E'La..1E:.presiunilQr.cOJl\ enl ionalesintf'a! orr {le ha:ff. care «wespund unei fu nd at ii cu JAtimea B = uJj ... 1,0 m 91 af'Iat a la adinciruea D._1_.O_ ..:.~_1~Qn2~:Atit solutiile __ tS'Sc'_reti~_f~_cJL9j cele iexperiment ale pu n in f~\identa d(lp~.~denta capacita!ii port ante de latimea Iu nd at iei 9i de adincimea de fUIJdare. De91 ernprrica, metoda b az at.a pe tabelul de presiuni co nven1ionale, cont ine prevederi pi-in care se tine searn a de influent a lat irn ii ~i adincimii de fund are (\T. a nex a £1)"

1,.

CU2.9il<,

to;

11.2. REPARTIZAREA

EFORTURILOR IN DE PAMINT

INTERIORUL

MASIVULUI

11,2..1" EFORTURI

UNITARE

IN

PAMiNT EXTERfOARE

DATORATE

INCARCARllOR

Pentl'lI a Inte1ege modul cum se I'ep;-u'lia&z{l III p{lI11int dOl'lmiie :::,t'I)(,ratp de inc[1I'c3riie ex terio are. se \H ex arn ina modelul din fi[2,lll'{{ 1 LE;,. P<'\m int u l se co ns.idera alcat u it d iutr-o jnfinitate de ~Jel'e, /,(,Z(l~11Hle lilll'dl''_'' ill
cite

"zici,-1l'iei" nstf'cl r-ealiz at« se A plicit, o incarcare co ncent i-at a iiIlidP'i. P. Fort aPse tr-ansm ite integral stere:
pe ~a!'e este ap l iCRtc'LFiel_'cil'eia d intre cele doua ~Jel'e din ,~trCtt.u l :2, pe care reaz ema prill: a

d oua p u nct e pc :.;.ferej,c. ql'dtului aflat dedcsubt. l..a Stqil'dLi\a

sfer-i't, ii revine

ef'ort ul Pj2,.

III

Fin. [1.Ui. ·.\JaSi\lll


cu si rur!

de de. slnl'

p.iru int
Slipl

;lSltlli!aL

;ll:ClS\.>

2.50

str atul 3, fort.a P se rep ar tizeaza la trei sfere carer-a le revin 1!/4, Pj2, Pj4. In stratul 4, la p atru sfere Ie revin PIS, 3PIS, 3PIS, PIS etc. In figura 11.16 se reprezinta variatia eforturilor pentru primele cinci strate, considerind incarcarea P = 1.
Intre modelul acesta ~i pamint.ur-ile reale exista evidente

Cu toate

acestea, din examinarea figurii 11.16 rezulta doua deplin valahile fii in ceea ce pr-ivest.e repartizarea efor turilor int.er iorul m asivelor de pamint, astfel:

deosebiri. concluzii pe vertic ale in

- suprafetele pe care se transmit efortur-ile verticale cresc pe rnasura (1'e9te adincimea; - pentru 0 adincime data, eforturile vertic ale sint m axime in dreptul incarcar-ii ext.er io are 9i se at.enueaz a spre marginile supr afetei, S-ar putea incerca modificarea modelului de m ai inainte, pentru a-I apropia 111 ai mult de paminturi. de exem plu, prin: admiterea unor particule de forma oarecare in contact cu celelalte pe toate d irect.iile, Iuarea in co nsiderare a deforrn at.iilor ansarnblur ilor de p art icule sub incarcare etc. Un calcul pe aceasta b aza al st ar ii de efor-turi in mediul dispel's ar fi extrern de complicat. S-a stabilit ca la 1 em" de nisip fin sint circa 5 000 000 de contacte int.re particulele solide. Cc:dculele se simplif ica d aca se acccp ta pentru parnint un alt model, eel a1 cotp ul tu coniinuu, elastic. omogcn . izotro p .. Acest model constituie obiectul de st.ud iu al teoriei el ast icitat.ii. J ustif'icare a ut iliz arii form ulelor din t eor ia el asticit.atii Ia calculul repart.izarii ef'ort.ur ilor in m asivele de pc1.[l1int 0 constituie faptul cal pina la 0 anumiUl 1118Time a Incarc.ir ilor ext er io are, se co nst.ata 0 relaiie de propor tionalit at.c intre incarcar e 9i deforrn atie, c a 9i in c az u] corpurilor continue clast ice. ce

a. Formule pentru calculul eforturilm unitare in pamlut stahilite pc baza teoriei elasiieitatii. E\:})t'('siile pent ru c alculul ef'ortului 0" a carui marime iut ervi nc in calculul de p,{millL siut prezentate deform Cli idol' \ ert ic ale in co rn inuare. (Lasarilor] (fig. ale m asivulu i :

Pcntru

[orta

conccntrata

(a su prafata
') ()

tcrcnului
~--_Ii =
.-2

11.'17) rezulta

-,

,....2

(1L15)

unde It estp un coef icicut (v. 2ne_\:il II), rezulta :

ad irueusional

c alculat

si t ahel at in fum-tie de rl-: ., .


t
>

Pcntru ma: in ultc [oric concentrate aplicat e la su prafaia tercnul ui (fig.

Pcntru inciircarea repartizata (fig" 11.19). se irnp arte supraf'a

L~~
du pii
0

11.1S)

(11.16)

lege oarccarc lasuprafiua semis puiiul u,

t a de incarc ar-e in suprnlet c element arc, iar lncarcarea rep artiz.ata pe fiecal'e suprafata elernent ara se inlocu iest e C1.J () fOlF). concent rat a echivaleut a. Pentru c alculul efortului unital' u, se Io loscst.e to t tel a t i(\(1 J .. 1(j).

2.51

"'-I

I
!
!

FLy. 11.17. For~~i concentrata la suprafata terenului.

Fig.

1l.HL }Iai la

mult e Iorf e concentrate suprafata terenului.

aplicato

.-..J'

1-1

f.1

Fly.

11.1!J. Incarcar« repar: iz:, tii supratata t crcnu lu i.

la

Fin. I L:W. illC1IClll' lInii'Hlll rcpart i zat it 1)(' su pr,ll ,t 1;<1 d ".·pllIllgil i lIlar;'!,

1(1.

lnciircarca uniform r. part I.~atii /Ji' su prafc!« r/rep! I Ill;': III II/a! ,/ 11 igucaz par-ticular al c azulu i anterior, p\.pl'esia de tipul (ILJtij cdost IntegraUi. obt.inindu-se pentru calculul eforiului unital' 17, pe \Ht it'ala ce trf:'CP pr-in colt ul supraletei dl'pptunghiulare de inCrll'Cal'f~ () ,'p]il\il' dt' f'll'l1la:
PI'lI!(/(

11.20),

u nde /'( est.e un coef'icient


pnal'tele LjB

." .E.k,P.
acil!l1enSlOna

(11.17) c a k.ul at 9i t abelat


i«. ]atimea anex a I l ).

9i ::.jB: 1, B liind

lu ngim ea, r-espect

in Iu nc t ie dp dtPptUll=::hiului,

1'(1-

.: adincimea pu nctului considerat (". J/ctoda punctclor de colt. Cu _relatia (11.17) se po at e calculi( pj"'l,tul 0z in or-ice punct al sem isp at iului. In Iu nct ie de pozit ia fate) de sll!'I'aL~\d de incarc are pe Cal'e 0 are proiect ia II a pumtuJui de cot.a ::'1 ill care se CPI"> afla ..
rea efortului, se disting t rei sit u at ii: - pu nctul M se afi,l pe co nt.urul supraf'etei incarcat in du~st c az , suprafat a se Im p ar t e in dnua dreptullghiuri
0.,
_

iar

e (fig.

1 J .. 21. a);
( j 1 ..

.....

utl. ..J.
.,1

j c.;

J/.

--

/'11" ,):
.s
t

t (,

18)

- punctul ~~f se aWl in interiorul supr-afetei su prafat a se irnparte in patru dreptunghiuri

inczrcate

(fig.

11.21,

b):

('11.19) - punctulM se afla in exteriorul supr alet ei incarcate (fig. 11.21, c); punctul J[ se alege drep t colt cornun la p atr u drep tungh iur i care se ext ind in Brant Jim it elor supraf'et ei de incarcare :
G~

P(kVhbe

+
b

/-;'1[u/

k.ui,afJ ---, C

kJ1'1dJ)'
e b.----r-----,c

( 11.:20)

b r---r-e__

II
I

--rc

,....-.....:;e __

I I

f--f..f -I

Ii
I

II
I

o,--o----,d N o.
Fiy. I L:.!1. Schcmii pcnt
iu

d
b

h L--b--_j f

Ig

M
punct oarccare
ClI

af'larca lui '-z inl r-un punct elor dE' col!

metoda

f n ;::I1e.'.:H II sint date Iorm ule 91 tabd,' ~i pent!'u Rlte cazuri p art icu lare (inUu tate t riu ngluulara, sllprafata de inCBrCi:U'C c ircul ar.i san inelara).
Prutru
gUIH
1.:22).

itu
az

drcurca uniform
u l

rcparu
nsrn ise

zatti Pi' o [isic


ten'J)uiui
de

COnllf/IUI
l u nd are

de Iiitinic
ell)
talpa

B
u

(l;ne

i c Iu nd at ii l()I1lillllP

inc,)I'clil'ii tra

su h u n zid

(f~"

11.:23'

"dul

02

se calculeaza

« u J'cda\iH:

( 1 L:21 )
uncle IiI esl(; u n (:oeficient ~l .: n \ v, anex a II).,

ad ime nsio nal t abclat

in Iunct ie de rapoarlele

IJ/!J

o;~

/2(j

Fil,. I L2:!.

Iilc~ncarL'
pl' 0

ti,;,ie

u n iform cnut inuii

n-part iza U

Fi!l' 11.:!:L

Funcla\ie

z id,

cont inu.i

sui> u n

.253

Pentru acelasi eaz de incarcare, eforturile unitareprincipale din interiorul m asivului se d et.ermina eu r elatiile:
(Jl

lntr-un punct

, = -P (2~ .i. sm 28) ., .


7C

G"

P (2~ ._ sm ~,J(.J) •• ,) ..
7C

(11.2:2) Iiind dirijate dup i bisecto si normal la bisectoarea ghiului 2~ sub care se Iisia rnearcata de lat.im n~mit unghi de (lcderc:
b. Diagramc turtlor Fie
0

ar-ea u ne B, '
a eioru niSc
-

0,25 B (__-----d 0,50 8 (__---~ 0,758 f-----<f 1,008 f-----{I


1,258f---~

vee! e

de \Hriatic
ell 0

1,508
1,758

f---~

unitare Ilsie cont


lin

in Iut erlorul inua ta


plan alit

masivulur. 11.21}
mcu

2,008

incarcare

Iorrn rcpartizn
c o nsi d cra
=cc

Ji

(Jig
la adinci

0,25

B ;;i sc Ii xcaz a pc accst punctc,


sc ta

plan
11si(i (,: St·

citna

in
a

limi tcI« cforLul

z
Fi(, .. ! 1.2:'.. Diagramc de vaiiat ic o fi)il' co nt i nua uniform c lo po t Se
\!UI;1

incarcatc,
in car'e
Ciz

cit 5i in af'ara fi;;ici. fH:nck calculcaz Ia scara cf or t ur ilc curh.i sub :lsi! 1'1

a cf oi Lului inc~lrcaUi

sub

rcprczin calcula rilo r


Gz

t c. Lui nel ex t r e m i tat il.- c'!qj l \!s(' o b l i nc La


0 0 hiltll;i

(I

a vind considcr.i
de

o rrlo n a i a rna x i m.i pc vcrt ica la ax ci lisi"i

de iJlc;1.leare I;

:lilllmihi
ill l110d

dc'p;hsiBli!;l!

,<lre ell-

~ilc;l)t;i

n x.i. ('Inrlllri\c
till
v uri

0:

d e vin la
0

prn ct ic
adinci
gu l pla

I~lik

[Ill

plau, lui
0,

mc :
nul

=
ui

l,()

~i se proccdcaza ;lsclll;ln;'\to:nl'.. earl' Iii'


<i;l toreazi\

curb.i

a t i« a

in

lun

csle s('

Ordouat.i
Cic C'"

pc' IV

;1:-;:1 d ('

Jisil'i j:;J)i I ,[()rtllri

cst.c m ai J11icl (kelt


Sl'

in cazul dill

nu terior.

in schimh
il:d

pun cl u l in t r- hui.. s;l

clorLul I apt u lui

dntllc'
S U p;J

lll'gIiJ

g:1s('s te Ia di s L1I1(ii dc-li mi l a lfi as upr a 'hili


fie

111.1 111(1[( i CtlC

(Ie-

.. (vas L\ \

de

fit'C;H('

do u.i c u rln-

('g:II;-l

c u su.n«

jlr';';;;ilol

cll,

dl'

1,'i\il11l' l t a (,(of!ulu!

\anu{w

i}(iiICU/ii

0,.

I);ldl

St' Cillcult';:zi\
St'
t."

rlo rl u l G: pl' dorLulik la

\t Iti(;;;:l
scuj.

',;

;:\ 't'
;1'.;-1

n n xa fi'jici
(!.!

inCllcltl'

Ia di!crite 1i:";Ulii

a d in ci m i : si

n'ploinUi

IU1Ld \' dl
("i::

",'tl'lin\{l parLea J:
o!J(!J C

\(,lti(':.<1(1. prin

uni rca cx trrmi t at ilo r \ 11.:.24

t o ri lor o, Sl' o hl i n r () (url):l

;\'ki

{};n

drcapl:-,

:1

Se im part« sup r.uu l a niasi vu lui in l r-u n li1Joiilj cu o ch iu ri dcsc


S('

(Ii~ p u n c t c!c ',I


d
i,

"

it

11-

t:lI
I

jli'care

n o d ill (aroiajului clcnumi

crl, ulcaZ:l

l o rLul

1I1lil:11 0,

])a(';1 de

Sl'

UIli'S(

,:,:;li

;>lr~

~,c' ob t i n clrlw nU!lll'k CO,tSpll11Zrlloi'

t.c i zobui c i a r cell'


G,

Sup':d;)(:l si l u a t c ill

dl'l;fl1iL~1Ul
iii

fi,!ia au

de

illc~lrcln' m;.li

,'j;:ril
;';:tI"

,),<;1lt;:

(h' 1JU1!) eli' /JI('\lunc izol):ucl, cf'ort.ului incarcatc

Pu n cl c lc c;ilu;lll'

h ul hu l ell' p rcsi u uv au liu lb ulu! u n dod

cfo rl u l n:l
111i',

(] cit cd

af:1!;1

Studilli
;,,;J

i z o ha re lnr

cst c i m p o rla n t ])c' cx cmplu. ';IJ

rkOJ1CCl'

pcrmi l c s{, ,," 0:2 p.

;1jJI\'ciu.i':;;lli-

p:n"i () adiuci 1'i('

12 care' mc un

sc rt-si m t c ef c ct ul Illc{lrc{lIilor cu apro x lm a tl v

n:[clio:ln
i/u;):11d

Ls t« c v i d c u l (8 l'/ollului
G~=

aceasL'1
Se

.u i: "illll' p]":l

dcpindc' h

de 1{I~i!l1ea li);ci egaj,\

c x t iucl-:

LllTl1

neomogl'll cOl1l]Hl'sibil

caract crizut (dl' e:.:el11plu.

pri n p rcz cn t a Ia () an umi l a ndi uci m c (' wil:i pra i ;ugilos in s t a rc plast.ic-cu rg.i toarc) dar I
:.i

x t ra ! :oupra-

;k

p.irn.n t l o a ru:

,i\;; l crcn ulu i s,' ~1pliC<l do u.i Iisi i de

il1c;'\[can'

a vi n d ;ll(l'~hi

i nt envll al.c f),

"-\l;mi

d;\",ile

(fig .. 1126) .. Se considcra limita inlerioara a izob arei Ciz = 0,2 P drept llrnita a zonei in care cfort uri lc provenitc din incarcarea cxterloara sin t susccptibile de a produce del'orrn at.ii ale tcrenului .. Dup a cum rczulta supra stratulul moale; din figura acccasi 1 L26, izob ara dar a fi5il'i
Oz

0,2 P a f'isiei

Ingustc

se oprastc

dC;Jmoale

izobara.

Iat e, in terccpteaza

din plin stratul

38

Fi!J, £ ~ .25. Izcbare t ului unital

all'
G:

ctor-

Fig. 1 L2H. Intlucnta

lat.imi i supratctci

de incarcarc

asupra

ruari mi i bulbului de pr cs in ne : J-stlilt (oillle c()lll[lresiioi! las,'iri de sl'llsiIJii m.iri nu-n mu i m ari !Ilc:ncariiof. dcci! I'nn da l in illgusLi .. \<:;aelar, supratc Illtnilllca tclor de t:c<\tr:in'-

lLIlld;,ji" ri lo r
;'.J

lata
.1

va avca n umai

CiL'pillcll'
:1C(StOI

ci sl ell' di mrnsi

u ni!c

mil ere
4",

iucarcari

~lrtode apro ximative pontm calculul reparfizarii dortului 0z' 11: ~n'wlelnr' ell {()erici(;flti sl ab iliti ttl metode tcol'etice. so p()at(~ 101').< lit'midlicd en metodil aprox im ativ» pRIltl'll calculul rep art idu'ii efodurilo)' 0, S II b .(; : l ~ i(' (lIllt i nu (~l d (' 1<'\ P /-] (f i~ 1 1.'27 ) , S \' cl U c di II col \ ur ile fi ~ I' i 11" tim . i lips,\

-1N

.::. Se co nsidera . cit etort ul est e nul in punct cle de intersect plHI1E-j(;11a :"):=/ ell pl auul de cota :.:. est e constant iune vetl ic alcle ce tree j(J]\ Ii Ie fi~ii'i de I !11'8.['C'ell'(' S! variaz« Iini ar in rest. aciin,;:nea

in!

kl"

,~;,,"

nl ane

incliuat

1~1I

:),")-0

faFt

de

vert icala.

Fie

u n plan

«rizo

nt al
j.-.

L:'-

<,j [in!"

Scriind

conditia ,

de echilibru

a eforturilor:

Uz

(11..23)

Pentru calculul rcp art.iz.arii ef'or tului Uz sub 0 fund a tie izol ata (problema sp atiala), 0 metoda aproxim at iva C(Hsta in a duce prin laturile Iundatiei p atr-u plane de inclinare 2 : 1 (fig. 11.28). Efortul Uz se consider-a constant 1a baza t ru nchiului de piramida astfel Iorm at ~l se det ermina cu rel at ia :
Fill. I 1.28. ;'Ielocl~l aproxi mat.iva pent ru calcu lul lu i ; in cazul pr ob lcmci ln spa t iu ..
Uz

=
DIN

(L

+ ::)(B + z)
PROPRIE

p·L·B

11 ..2.2. CAlCULUL

EFORTURllOR UNITARE A PAMiNTULUI

GREUTATEA

Se co nsidera un m asiv onlogen (greuUttea volumica are acecasi \",q]Oa1'8 in to at.e punctele m asivului}. Efnrtul unital' pe d ir ect ie ver-t icala ];'1 adi ncinH'(1, ":::,dat de gl'eutatf~H pr()jJrir: H parnintulu i, se not eaza '(gZ ~i se calculeaza
eLI l'PlH\iA.:
0
gZ

=== ,~~. ;::' liniara


ell

\,

1 I ._:)) ')·C
Ugz

Hejatia lig. 11.2D)


ItO(OgU(/.

(l1.2:))
I'~f()i'lul

ineIid,
0g:

(J

\;:uiCl1ie
l!lJme~te

ad incimca
ge%glcrl

ef'ortulu i

Sf:

fil;n

::;i

prc\/Ill1('

san P"'\'!/lllC

1
I

z
Fi!!. I L2!l. \aria\ia tu lu i CiU: in maslvul p.im in t o mogcn.

dorde

FiB.

11.:W.
mas ivul

\~Hiat.ia

cfort uu i 0:!? de j1;l!l11nt stratified

in

2.56

In
mice

cazul

leaza

dilcrite cu relat.ia: ,

masivului alcatuit din mai multe strate, (fig. 11.30), presiunea geologica la baza

avlnd greutati volustratului n se calcu(11.26)


str atelor

UgZ

= E j'Jlil
11

i=l

unde lil hi reprezinta de deasupra planului

greutatea considerat.

volumica 91, respectiv, grosimea Variat ia lui UgZ este Iiniara in

cuprinsul

Fin.

11.:lJ. Variatia efort ului Ggz in cazul prczcntci unei ptnzc Ireat ice.

f'iecarui skat, diagr-arn a respecti\a modificare a lui "/.

Cind in cupr insu! unui str at se afla canto nata pinza de apa suhtcr ana, la calculul lui OgZ sub nivelul acestei pinz.e, se va Ilia greutatea volumica subruersata 'I'. La calculul presiunii geologice in cuprinsul stra tului impermeabil deasupra caruia este asez.at st.r at ul purt.at.o:' de apa f reat ica, se ia in consider-are si pi-esiunca data de colo aua de apa de de asupra stratului impcrrncabil (fig. 11.31). J..Ja baza stratului 1 in care se ana pinza freat.ica:

prczent ind schimbari

de p antii

Ia once

La partea super io ara a strat ulu i :z~ im permeahil, l a presiunea geologic~l e alculat a pentru b az a stra tulu i 1, se adauga 9i presiunea ap ei. DiHgrama de presiu ne geologica m archeaz.a astfel u n salt:

('11.27)
La b az a stratului
U

').
-" gz, -

1·/ I • 1 1 _J_

v'II' .1

-L '/ II' : 1 I i U' 1 T

,,1·1 z· iZ

(11.28)

11.3. CALCULUL

TASARILOR

Prill t.asari se inteleg deplasari pe vert icala ale fund at.iilor-, produse ca ur'mare a d eform atiilor terenului de fund are. Pentru efectuarea c alcululu i t asarilor este necesar sa se cuno asca str at.if'icatia pe amplasamentul Iund atiei, recunoscutf prin so ndaje care sa preciz.eze succesiunea fJi grosimea str atelor ,

257

caracteristicile fizice ~i mecanice ale paminturilor. De asemenea, sint necesare date privind forma ~i dimensiunile in plan ale Iund atiei, Incarcar.ile transmise de Iund atie la teren, eventualele supraincarcari cu caracter perm anent aplicate in vecinat.at.ea fundat iei etc.
In cele cc urrneaza se exarnlneaza problema calculului tasiirilor finale, corespunzatoare momentului in care tensiunile suplimentare generate in parnint de incarcarlle transmise de Iuuda tie sint integral preluate de scheletul mineral. Problema evolu tiei in timp a tasari lor. speclfica paminturilor coezive (consolidarea argilelor), a Iost ment ionata la capitolul 4.

ymnIDl t ttl * *

r
~

Fig. 11.;12. Distrtuut.ia prcsiunl lor pe talpa unci Iuudati l perfect flcxib ilc

FiU.

-il1=~t:11.;1:1. Distrlhut ia presiunilor talpa unei Iundati i rigide pe de pall1int sc aplica rcla tii le dill tncarcuren aplica ta direct asupra
t crc-

La haz a me todclor curcnt aplicat e pen tru calculul tasarilor stau citcva ipo tcze, ~i :1nUI1ll': - tercnul de Iundare se co nsl derti ca rrprez in ta un mcdiu Iirriar-dcformabl l : de accr-a, pentru teoria de terminarea starii de Lensluui
in in tc riorul

masivului

elasttcitatii : - rcla l iile din tcoria elas ticlt atii sc pot aplica cu coudi l ia (:) presl unca pc talpa lunda .. tiei sa nu dep,l~eascii valoarca carl' conduce la 0 cxt iudcrc lill1ital:l a zo ne lo r plas l icc sub Iuudn tlc (de e xcmplu fJpl pcn tru ::ma" ~-= B, 4): -- rcpart izarea presiunl lor pc talpa Iunda l lc! sc adrni tc a Ii Ii niar.i. Aceast.a ultimii ipotczii cchlvaleaza ell a considcra nului sat! ap lica ta prin intermecliul unci Iu ndal ii perfect flexi hl lc, In rcali tate, dis l ribu tia presi unii pe talpa Iu nda tici depiurle de ri,~iditatea Iuu da tlci. du p.i cum se poat e In\c1l'gl' din urnuit oarc!e

nului, fotm.i

cxe rrip le : Iunda tic perfect egal:1


III

Ilc xibila.
puucl rigidil.,

supus.i
ell q;

la a lucarcnre t<llpii. csll'

unilornui

(fig" 11..:):2): t asarca


pc Lal p.i l'ste

tcre.
u ni :

fie cu re pun ct cu s,lgcata ill Ile carc

ucu ni lo ruui.

Prt'siunea (lig 11.l:l)

~i egab"l

Iuudat io absolut

SUPlIst! la a illc,-llcare presiunca

unl lnrm.i

Pent ru ca t asarca

sil. lie unito ruui,

pc lalptl

trehui c sa lie ncu ni lo r ma : m ai

mall'

In margine ~i niai ml ca ill ccn tru .. Prob lema Io rmci rcale a diagramei hlemc! la capll.olut pri vind calculul

de prcsiu ui pc talpa de suprafat a.

lun dat lci. caz particular

al pro-

cunoscu tii in tcor ia clas tici tiit ii sub nurue le de prohlemc Iundat il lor

de co n luct , \ a Ii c x arni ua h]

J n ST-\.S 3::300-77 "Tel'en de Iund are. Caleulul sint recornand ate metode pentru calculul t asarilor cele ce urrueaza.
/~~

deforrn at iilor pl'obabile" ce val' fi prez ent att' in

11.3.1~ETODA
\

iNSUMARl1

TASARILOR

PE STRATE

ELEMENTARE

easta metoda se iau in consider-are do ar te nsiu nile (j'z, neglijindu-·se efeetul t ensiunilor Gt si (J asupr a delorm atiilor parnintului. De aseruenea, se eo nsidera deforrn atiile laterale impiedicate. Fie 0 Iund at ie de l.it ime B, af'lata l a adiuoimea D, actionata l a nivelul UUpii de 0 Incarcare nO!'l1H1.i<}
c

'tn

258

G incareP iar G greu'tatea (fig. 11.34).

este lncarcarea proprie a fund atiei

adusa

de structura

9i a pamlntului

Ia nivelul de deasupra uncle A

est.e aria

talpii

Iundatiei.

T
CJ
I

Fin. 11.:H. Schema

pcntru ca1culul tasiiri i en pc st rat.c clement.arc.

metoda

lnsumarli

Se definest.e drept prcsiunc nctcI presiu nea supliment.ara Lruct.ie In ni,e1111 talp ii fllndaLici: , ,

adusa

de cons(11.29)

unde

alp

ii

~( ieprcz.intii
fu nd at.iei.

gr'cutatea

volumica

medic

a pamintului

aflat

deasupra

Compresib ilit.atea d if'er itelor strate din cuprinsul terenului de fundare estc definiUi pi-in moclulul de dcform atie liniara E. Calculul compor ta et.apele prezentat.e in co nt inu are. a) Se reprez in ta la scar-a, in sect iu nc, Jund atia, supr af'a] a terenulu i ~i lim itele intre diferitele slrate geologice ~i se imparte terenul de fund are in strate element are. Lim it ele naturale inu-e stratele geologice, inclusiv nivelul apei subterane, coust.ituie limite obligatorii si intre st.ratelc elementare. Inaltimea hi a unui strat elemental' trebuie sa respcctc coud it.ia hi :s:; 0,4 B, putind f'i variabila at it in cuprinsul unui strat geologic, cit 9i de Ia un strat la altul. b) Se calculeaza tensiunile norm ale UZ1 d atorate presiunii nete pe talpa fu nd atiei 9i UgZ datorate greuta~ii proprii a pamirit.ulu i,'. Ia limitele dintre stratele elementare, 9i se reprezinta la 0 scara co nvenab il aleasa Juind ca axa de r ef'er-int.a ver ticala prin centrul funclatiei. Dragr ama de v ariatie cu adincimea a tensiunii UgZ se tr aseazii por nind de l a nivclul terenului, in tirnp ce diagrama de var iat ie a lui Uz se traseazu 2;')9

pornind de la cota de fund are. Gz se calculeaza cu relatiile stabilite in teoria elasticitatii, De exemplu, in cazul unei fundatii dreptunghiulare: Gz = kPnet' unde k este un coeficient adimensional dat in tabele in Iunctie. d e -, , B c) Pe baza
parte a terenului

(Z

._ . B
diagramelor de fundare

L)

o'gZ ~i Gz se def'inesto zona actioii; adica acea in cuprinsul careia tensiunile Gz sint suficient

-r -1
1

-,

~h -,---;--,-r'T""i !~;

_.i.~',-1--'c.._L....;'-L~""':-:~~

__

--1~4LJ~L...L.L--

__

__.,.,

r-_.IJ..J~

....I...J~L.....::':':";_--<!""__

c
o

Vi!!. 11.:15. Dctcrminarea zonci act he sub talpa Iundat iei :;. 1-- strat roarte corn preslbil ; 2 - stra t nract ic incompresibil

de mari pentru a fi luate in consider-are in calculul tasal'ilol'. Exarn ininr] diagramele lu i Uz 9i UgZ S8 co nst.ata ca cele douit tensiuni au \ ariat ii o p use : pe masura ce Uz scade, UgZ creste, . Pe de altct parte, in mod normal, modulul de deform at ie l ininr.i /,_;cre9te cu adincimo a, ca urrnare a ind esarii p am int.ulu i sub pl'esiunea gpologic(r .. Hezult.a ca, de l a 0 anum ita adincim c, t ensiu nile 0'7 dey-in at it de m ici in compruatie CU ugz, incit t.asarile pe cal'e le-ar produce ar fi de ord inul fI'HCt iu nilor de m ilimetru, deci neglijabile. Po trivit STAS :3300-77, zona act iv.i se Iim it.eaz.i In ad incimnn =:" sub talpa Iund at iei, la care valo area tensiu nii d ator ata Incitl'uhii Iu nd at ie i d(~\illl~ egala cu 2t)~:;) din pr esiu nea geologica Ug~o In ad incimea respect.iv.i (fig. J L~-r), a), deci:
G.,
"'Oto-:"o

O'J ,.....

(5,,"

(11.30) relatia (11.:30) se gtlatie mult m ai refius (fig. 1'1.:35, br adinpina l a Iud epl inirea (11.31)

Cind lim it a inferioara a zo nei active, st ab ilita eu seste in cupr-insul unui strat avind modulul de deform d ecit a1 stratelor superio are sau avind E < 50 daN/cm~ cirn ea ::'0 S8 m ajoreaza prin includerea acestui strat san

condit.iei :

0', ~o

0,1

O'g'.... • 0

Dimpo triva, d aca in cuprinsul zonei act.ive st ab il ita cu r el at.ia (11.30) se intflnest e un strat pr actic incompresibil (E > 1 000 daN /cm2) 9i exist a sigur aut a ca in cuprinsul aeestuia nu apar or izo nturi mai corupresib ile (fig. 11.35, c), adincimea zo nei active se Iimitcaza Ia supr af'ntn str atului respect iv. 260

Vz

d) Se calculeaza tasarea stratului elemental' i· Se admite ca tensiunea este co nst.anta ill cupr insul stratului elemental' L 91 are valo area: (11.32)

Aceasta aproxim at.ie echivaleaza cu a inlocui diagram a teoretica de variatie a lui Vz cu adincimea cu 0 diagrama in trepte. Se poate intelege acum ratiunea de a limita inaltimea stratului elemental' (hi ~ 0,4 B). Eroarea introdusa prin B consider area unor strate e1ementare de grosime mare, ca in exemplul din figura 11.36, este inaccept.abila. Se consib, deia ca fiecare strat elemental' se compr ima ca un corp elastic supus unei presiuni uniforme o mcd'i'
2
Z

Se aplica legea lui Hooke


c = E· s ,

Fig. 11.36. La grosimi mari ale strat.clor clemcntare, diagrama in i.rept o nu rcprezinta 0 aproxiruatic acceptahila a diagramci teoretice.

In cazul zult.a :

stratului

L,

re-

,:::'h[ fiind t.asarea

su-atului

i sub

presiu nea unilorrna


a. d "me,

G~ <mcd ,
!

==E_ .. ---~ " I


!

s».
Ii

!).Iz.

II,•

(11.33) ele-

-, 'I'asarca mentare:

s a Iuud at iei r ezulta pnn insum arca t.asar ilor st.ratelor

('11.34) In formula

aprcpie

t asaiile

(11.34) 0,8 este un coeficient calculate de cele masur ate,

de corecj.ie Care urrnareste

sa

11.3,,2. ETODE M Mctodclc


\i11 ill

BAZATE

PE SOLUTII bazate

OBTINUTE pc tcoria

iN

TEORIA

ELASTICITATU cl'cctul

de calcul

al tasarilor

clas l.icitat ii iau in considcrare parnintului v, lui Poisson

tcnsi unllor normalc

pe LoaLe cclc trei dircctii de dcf'ormatic

(az, aT, ay)" Caractcristlcile

care inter-

calcul slut niodulul

E si cocficicnt.ul

Se porncs l c de la lcgca lui Hooke

gcncralizat.a : (11.35)

261

Tasarca

s se calculeazii

Cll

exprcsia
S

In cazul

Iortci

concentrate

Pa
.

Boussi nesq a stabilit distanta r de


forp:

urrnatoarcn

cxprcsic

--__,__---~~--.--.
51

r
I

p P

G'~ ~:)
Sz

= )0

(a:
la

dr.

(1 L:iG) elastic (fig.,

pli

cate

supraiara

scrnlspa

tlulul

l1.:li), la

pentru

tasarea

unui

punct

al supraletel

atlat

(lL:l7) in punct

Po tri vi t ecual lci (11.37), a tor tel,


sint prin

tul de aplicare

pen tru

0,

---___._

tasarca lutit
care form

csl e inll ni ta.


III pructicii utilizn te al l e so-

ob t inu te As lIcl, r cpartizatii

int cgrarea cazul


0

ecuatiei Iundatil unisolut.ia

(11.36)

in

unci

transmi te Ia teren

lncarcare

p, cste aplicaui

gilsiUl de Schleicher:

F
Fin. In care I t.;n. Problema

lui Boussinesq.
dat

s-

fJ .

n.~!_{j!_-=~=2
E
ele forma

(11.38)

1"': estt- u n cocficlent

(circulara, prccum

patralil,

rcctaugulara),

ill tabcle (v. a ncxa I I) ~i carl' dc pi udc de rlgidlta tca Iu nda l ici (periecL elastica

Iun dnt i ci

sau absolut

rigid;!),

:;;i de pozi l ia punctulul a carui tasare sc calcuicaz.I (in ccnt ru sau pc contur) Solutfile Houss iucsq si Schleicher sc retera In un sl rat elastic de (flOslme In[/nih!. 5i at unci cl n d colo ana s tra tigrnti cii Ill! punc ill nie!cll\.l lill stra t rigid. aflat ill apro pie rc cit: talpa flll1c\atiei, sc p o n Le consi dcra ci1 grosirnen
cl a slic de fjf{JsilTle filli'lii.

III

rea"

li tatc , chiar

comprcsibil,

practic ins tral ulu; pus:i

dcformabll estc filliUi Pcntru caz ul sir atutui s tllJ forma:

cs lc cunosrut

ii solutio.

lui

Ego[o\,

(l1.:Hl) III care stratului tundat ici r<'pn'zinLi cocfici cnt lJ


:l

/II

UII

dclorruabi

l ;;i I::i\ill1l'a raporlulo

de corccl ie cale dCjJinde de rapo rl ul in l r« grosil11ea -0 a lundat ici, iar F: ('sic tin c ovl i ci r n t care de pi nde de 101111:1

:;;i

de

u
cuprinsc iut rc 1.5, pcnl ru
-0

\"alorilr

lui

III

sll1t

i:

= ()

0 ..2;1 0i 1 , pentru

~ :2..:) .

Va lori le lui

J": sint
I I)

intalH'lale.

pcntru

Iu n dat ia drl'plullghiular:l,

in lu n cl i« de lapoartele-

t
J]

.z:
B

(v.

a ncxa

Sirnbo lu l :s din cx prcsia (11..:39) se refel'u lu si tun l.ia in can' in cuprinsul s trutului clasti c se int ilncs c ma: multo stratc cu caracte.nstlcl J~' 5i ') dif'eri Le (lig. 1138). In accst Cal, tasarr-a
unui st rut i rczulti! ca dif'e re nta in trc tasarca calculat a in lpot eza c£i slralul

talpa Iundat ici sl tnsurca corcs punz at oarc unui strat avind ale st.rat ulul i (EI• Vi) si carl' S(' in li n dc de la bJpa funda\iti
tului L

c~llad('1hticile

i a r lncc pc chia r de lu de dctormahili tn t e piIl~1 1:1 limi lu sU{ll'rio:ll':i a stra-

262

l~

,\

In cazul masivului tie de rapoartclc Procedcul

L =i) ( Ii' B

ncomogcn, si

(L13'B =i-l)
~

f{i

~i Ei_ldin

expresia

(11..39) se scot

UIU

l<t1..JU

>u '_""_

.
aflate in cuprinsul zonei active. Fie cazul unui in cuprinsul infcrioara HI a zonei active so ana

se aplica pcntru

toate

stratele

masiv neomogen, alcatuit din trci strate; limita stratului al trcilca (fig. 11.39) ~i rczulta :
S

m : p' B

u, [ -El
\ i

(1- vi) +

J{2 -

(1- v~)+

]{3-

]{2

(1- v§) .

>]

E2
!

E3
B , \-~----~------1

. _.

..tl"-l p-.0strotul ;..


(j)Strotull

l ~L
L
Fig.

BBHiHtP
E"Yr Er=I,Y,-1
1

-.---B

lHHHHHffP

1_

(])S_I;

ei»,
E_·r._1

_j_.

L_(@)=.·,_S_troftJ_,_i_i+_,
11.!3H. Metoda

'_Y~''-'I,---_J
Fig. 11.89. Calculul tasarii ell metoda Egorov pentru un masiv alcatu it din trci strate.

Egorov.

Aplicarca mctoclci Egorov cs tc rccomandata in STAS ;>:300-77 in urmatoarele situatii : - in cuprinsul zonci active apare un strat practic incompresibil (avind E> > 1 000 daN(c11l2); - Iundatia arc laplllca (san diamctrul) B ?: 10 Ill, iar strain} care const.ituic zona actlva sc caractcrizcaz a prin valori E> 100 da~/c1112.

AUt metoda lusum arii t asarilor pe str ato clcm ent.arc, cit ~i metodele b az.atc pe solu\,ii ont inut o in Leoria el asticitat ii, prezentate in acest paragraf, s-au rclerit In deform at ii ale terenulu i prod use de lnciircari statice transmise de const.ruct.ii. ExisU\ ins;'1 si alt.e numero aso cauze ale def'orm at.iilor terenului de funclare,' c a: m19c(11'[ te~:tonice, miscar i seismice, deplasarixle t.eren, deIorm at ii prin inghe\-dezghe~ 9i co ntructie-umll are sub influent a Iactor ilor meteorologici, delorm at ii d ator atc actiunii apei subterane, vibr at.iilor 9i altele. Pentru est.irn a-ea mar im ii probubile R delorm at.iilor produse de aceste CRllZe, so ut.ilizeazii metode speciale de caleul.

;"--\'\ 11.4. APLICAREA

METODEI

STARILOR

LlMITA

LA

CALCULUL

TERENULUI

DE FUNDARE
In paragrafclc late tode prt-ccdcut e
S'-<lU

cx arnlnat

mctodclc

uz.ualc

privind

calculele

de capaci-

port anta ;;i de dcfor mat ic III proicct.arc sint ncccsarc - caract crist.icilc pamin t uri - grupilrile de act iuni sub

ale tcrcnului de lundale. Pcn tru aplicarea accstor meprccizari Cll privirc Ia : lor care trcbuie inl rodusc in diferitc Iorrnule de calcul ; care sc dctcrmina capacitatr a portanta a Iuuda l ici sau tasacf'cctuarca calculelor de capacitate port anta sau de de-

tcrcnului de lundale: _. situat iilc in care sc impunc Iormaj li.

rile

263

Acestc preciz ar i slnt facute in STA,S S:H5-77 ..Tcren de Iundarc. Principii fundnruc nt at., de calcul ". Pot rivi t acestul standard, in calculul t ere nului de Iuudare se utiltz caz.i me t o da semiprobaliilis tlca a starilor de verificare a sigurautel
cscu l.iale :
,

limi ta .. Dupa constructiilor

cum se ara ta in STAS ", ~a starilor .

10100/0-75

"Principii

genera le

_._--._____, - sc considel'a in mod sistemaik di!eritelc sHiri limita poslbilc pcntru 0 const.rl!.cJi~.~I~\Jg~. - - sccOi1SfCferii in mod independent variabili tak;LsiLteritil~lactol'i~~~=;f~~le_az..i'i._~L~tl:_ raul a construct iilor ~i. in primul .!:lDs.L_.grir~bilitatca Jl!Jjullil!ltJiL£illJ.lctcrhlLcilQr..l!!EJ:~~ri::~.!elor? Pc n if II o!J t i!l crea ni \CIl! Iui. d f' asig:u.r.are....ce..r.u1 • ..s.c.klrDilllC._£_Q_e Iicicn p_ de ~g_\JI_.'lnL,L__i1ilen:nU.i.llL
Cal' Iici en t i ai i11 a r~)lJJlcli.c~-e-gr.u.pa.re-P£JJ.iDLlru:.[u:.cfui.-c:odicinlSL c

---------------------

:;i' a numc:

de rcversibi Iii sal!


....

siguranta rC"Jltru l1latt'~l~i _.~,2l.fisl£n.lL at condiW1Uf d,' In(:.r.tL ._,. Se intelege prin -~tare limit a 0 stare a carei atingere implica picrdcrea irever~a~ltttrmill"Cti1I~trrrCni'-uefCsallsIace tinatia penfru condipile de cxp~tarc stabiliUi sal! apariPa unor pcricolc pcntru hunuri materiale sal! el\1tural~~~7'~-~nservarc
------------------.,--.---"•• ~~~--~.~-~~ •. -'~••. ,--

legate d~-des-' --------------~-"-~~.----~---_---~.--~--.-,,~\ia!a san sun{ltatc~'lIJ.~Dl1QI>--[eS,pcctiy clepin~h:--d;; construcna_!:':'-~S"I:'U\ii


•• ---,.-~-•. -.. ~-"'-.'--.-.~.. ~<... ~

..

•• ".-.~.,

•• ____...,---.-~.-.,.,-~,

-~- SOrrrfelimita dcri

pU.ll(Jn)~!i!'{iriLcapaci Ul\ ii_portnntG. irc\e'rslT)jTz.--a-·Z;!it-~ ti~~:-~~~-e~~'r~"(~xploaUirii constrl!(Jii1or:;;Jpnri~ia .rormcl

-=~st<h~i"li;;{it~"-~0ti me:-'carc--~~res

se impart

ell' r~"-II:l __ L.doua_.,caLcgorii: U ..,?gg .1111 oi'..al te _.picJaccst~~--st:l;i -Umitrl unci

1;oa1cfipro(JITsrC(reYllpeirde_(l1I~~E~C2~at~;~i·.;-Pi~~d~~~,~-stabilitiitii

par! i a .. con-

sti:llcriersa-~-co-ilstrucril'ill~-;~;sall1blu.picrderea stal)iIU~\iLpozWei (prin rast.urnare, lunecare). (Ie- cYerormalfl Sal! 'Yist~!T;~~;l;n~~~t~~ ~>~l'~'si ~c,-<;<u-c impli czi. scoatercn din lucru a eons true] ici etc ..; -_. -----""-, _
carl' coresp~!lld illln:rupcriL cQP<\ciliitiicle. asigurare a unci e xploa tari .norrnale a const.ruct iilor ; apari~ia accslql:_ s l<lri Ii mi LI poutc f'i prod usii de(r(;phsmT~s-tal~~~~;-~I~-di~l;l;;i-~~--e~~~csi\~ -~-~ll d-(:--I~i;~;j-~~"(·('si-\~'·
• ,_.C ---~-·~--~---·'_" __ , ~ ....

_::_-srarllrhiitir;!~ _l?:\:ploatiirii_ norrnalc.


u--

.. _-,,

.... _.- ..

.....

_._.--

Pentru

tercn u 1 de Iu nelare

sc dcoscbcsc.

in confonni

ta te cu ST..\ S 831 G-/I. doufi

stilri

lirni t a : starca limitii de ddorma\ii ~i st arca limitfi de capacitate porl.anta . Aplicarca IaLereuul de fu ndu rc a calculului la sUiri limit:1 llll implid. ruc l ode 110i pcnt ru dctcrminarca dcfo rm a l iilo r prolJalJill' sau a clpaciUi\ii port.an tc, cl dour u li liz a rca lorrnulc lor cuuoscutc, cle Iclu l cclor prezentnt« la subcapi tolcle 11 1 ~i 11 :1. 111 cOtlcordan\tl ell p riucipi i le generate ale mdod"i
SlUI ilo r limilu.

11.4.1, CARACTERISTICILE GEll'AlTEHNICE NORMATE ALE TIERENULUI DE FUNDARE

$1 DE CALCUL

o
rater

valoare

Ee

a unci

indi x iduala a um i aSeJ11l'IlCa caraclcrislici sc ob l in« p ri n illclrcare:\ ill l.rlioprobe de piimint !c(ollaUi di n l r-u n so ndaj san priutr-o incerca re pe t ercn,
11l_.~UlliillS\lI Ullui slrat

2.:.:.1

allwhJSamerl~L9aL.

geologic. sc .~_I'_<:~Jltru__!_i\.'c~~al-

s t (@.Jltl2iuz.iJ.llL-dc-llaLlJX~l..2i_ _d::: .. S.l~P f a \ ~~i t \ fa P Ian a <.:on s U'Jli1 ici-,-_~!Lg_r_-0:S:.~D.<:~t:.. ()~l~~,_g_C11it ~1_l::'''''::t_:?.!Jn l u hlL_ A <:_c:_''its_\al 0 r i.. il_HIi \ id u ale nus 11\ l ut.ilizatc nernij lo cit in calculul t cre nulu i Iasti'ui lirnita. ci clour d upii ce slnJ supuse unci prelue;uri stati~ti~,~~·PriJlPrelllc;,;;:.;--~t;listi~i.";·~~--~alQr; valor I norma! C ';it ~------..------.---.. --.._.~ ..------.---.- ... -_.-.- .. ~.VCl/()[

t l'Li_~I.iS.fl_ g(,'_clcllnici-.lllaLmu.l1.~loLL.ll.ll1ll.:}illL;1~·£

ale caractcristtcilor g('olchlllc('" --.--~.-,.,-,---,---~-------------~---\"aloarca not nialii r\.'pn:ili1JJLcLI"_Ql.Q£u.~ medic obt lnutii
1

de

cal.cui

l~l~- i(I\-;-;~le~;-o!J i;ldi~ li'n -----.-----(8.

--,

... "'--

~"

,',_"

"-...,

-·_.'_""e"~"".~_--.-

. -.-...---.·~.,,". __ __ .•.• _..,~._.,.. _. ~. ,._~ .. _

medic
<_' ~

ari l.mr-Licii
,

._~_._.

in cnzul carrie•

l~:!stieilor geot<j~I~!~_CarL' se dc_t_cr:ll1l!~}~,s('p,uat {y, c,_!,l' , JI ..!-~.~~~)sall cu metoda mi(:j-p}t;-;;l~--ill caz.ul pararnctrilor (I) ~i c ai n'zistell\~~-l;lorl('c8.1<:-------"--·-·
~(l

cclor mai

de calcnl a unci carac l erisl ic i gcotelinice sc ob l ine ill1parlind valoarca norma t« la un cocficle nt de si~iriY--,i-·carliT-ma-1;iii1l;-S(' dct crmlnii [lslfd illcH S8 se realizl'ze' () crvs-It'Tt'-~I·-sil,'l:Tf3ri1Z,'i·~----c_-.--'-- - - .--.---ell' sigmnn\ii - -. \:<10-

~"--

--·-l~~~;;;i~;-~;~Illl'lrilor <D ~i c, cocl'i cicutul rile de caleul siut lll:lliiU~lorl~---'

l'sle int ot deau na suprnu nit:u, ---------,,--

264

Pentru y, coeficienlul de siguranHi J!.Q£lte 11 ~~~"'C_~ crcstcrea sigurantet constructlei. AstIeL__lg___ deterruinarea valorti de catcui <l b-----~~."-~-~----_,... ll~~l_i strat de piirnint, care exerciUi 0 impingere acth~~ asupra ~ll1d lucrari de sust.inere, se adopt a 0 valoare de calCl~l a lui majorata fa~a de \a10;;1ea non-;1atii, dcoarcce conducela ~pgre ~Il~)pil~ge rii pa mi IIt u 11)1.'- i 111 o t rhi, y~ fOarCU--al~ leu l--;--i~;-i~:-~. Dp ee--mme; ci-;rTlnlroausa~ .,L.__ ~_,.-'-'-'-""--""--'-'--'-'_" __ ~""'_" __ ~_~~"~

----

~-----~~-~"-'~~'--"'~';;""'-"'--~--'~"---~-'''-'''''''''''_'''''~~

ia___t:'_g_~'Y:::;:illTI~:kg: __

intr-o formula de capacitate port.anta, trehuie sa f~(_O_ mal mica dccit \aloare~.2L~pentru ea siguranta construe1kis8._cn~a_scj\ ... _ / ------------ .. ~--.-~-~--- -Pentru cclclal te caracteristici geotehnice ie, lV, JI, E et.c.), coellclentul de siguranta Y:.llqI'ile norrnate fiirid ~-' ell eeIe ck ealeu}. modul de obt lnere prin prelucrare st.atistica geotehnlce ale tcrenului de Iuudare. a valorilor normatc

...--.--"... - --,----~--

-'~----.

+,_ _ _--:_,_.._~.~.,___.___. ... ..ca_. . , _. " __

",_-~'c, __ .,,

.. ~ _

__ se si

In ane xa I I se prezinta de cal cul ale caractcristicllor

11.4.. .. ACTIUNI 2

$1 GRUPARI DE ACTIUNI FOlOSITE TERENUlUI DE FUNDARE

iN,,£AlCUlUl

Potrivit staudardulul 10101/0-75, act iunile asupra structurilor sc clasifica, dupa cri terlu l trccvcntet eu care sint intllnite la anumitc lutcnsitat.i, in: - actiuni pcrrnancntc (greutatca elernentelor permanentc ale constructulor, grcutatca :)i presiunca parnintului ~i umpluturilor) ; - act iuni tcmporare, utilajclor, incarcarlle ncunilorme ale tcrenului de la supratata tcrcnului etc
t atea

care variaz a in timp sau pot Iipsi total in anumite perloade (greupe plansee, incarcari datorate zapezii , vintului, chiciurli, dcplasari Iundarc, impl ngcrea pamintului datorita dcpoz.it.iirii unor ma teriale .. ; )

- act.iuni exceptionale, care apar Ioarl.e rar san niciodata in viata cons tructici (incarcarca scismica, iuchrcari produse priu avaricrea constructlei, incarcar! datoratc dcplasari lor de rcaz cmc prin ccdarea tercnului etc.j. Gru p/iri!« de aciiuni,
sc imparl il\c(ucihi
ill:

care sint co mbi nnt ii dcfavorabilc

pract!c

posi hilc all' difcrildor

~lqillni,

-- gr\lp{ui Iundamcntalc. compusc din iucarciir! datoratc act iuuilor pcrmancn tc ~i din da torat c uno! acl iu ni tcmporarc ~) cilrot' prl'lcn\ii si ruultn nii cst.c prn cti c posi hi hi : - grupari speci ale, corupusc eli n inciircari duto ra It.· act iuni lor pcrmancu t e, eli u iIlc,lrc{ui da t oratc uuor actiuui ternporare cvasipcrmnncnt c 0i diut.r-o act iuu« ,·x(·ep\ional~\. Pentru calculul tcrcnulul la st area limit{l de de l'orrnat ii, se iau 111 co nsidcraro act iuui din grup{iri Iundamcutale. Peutru calculul Lorcuu lui ln start-a limila de capacitate port anta, s c iau in considerate act iuui din grup{u'i spc cialc ..

l ~) I
~I

/-",,"-

114..3.. CAlCULUl

l.A STAREA UMITA DE DEFORMATII


in st area lirnlt a de delormatit sc \erifid. respcctarca

P~l<;__l_l_ll!1_tl'_r('nldlli cOllcli\ iei :

_de Iundare

(11.40) in care lerenlllui


"j, repre7i!lta~1)Jllstlti

~clJ:\_dt~\ol)_]lali_____J!_ro~a~ill'
ucllllisilJilc,_
.~.---

ale

--=---~ePlasar~-

CIineipalell' tipllrt ell' dvplusiir] sal! dcf'orruari ale construct.lilor, :;-i deformari ale tercuului de rll!ldar~~;7~toal·~:ye:--tasarea

---...

de . Iun clan: :
-~,~-----",,~~-_,.-

cousj.ructici; datorate dcplasil_r_iIQI _'-'--' - ...,..-:----->--".-.--:- .. -.. -'....:~-

S~lll dl fOllllari

-,-~-

..,--

.--

all'_~'_\2lj2lr:!Jc:_tiei.

pro vocate

de deplasarl

~~ _ _()!?2~_~i £~nlrul

absolulii s. (~l·erl'lillla(~~·p_la~_'=lr!::.~_~ de .grcut atc (lig. 1L40):

__ ~e.rli.<:.'=1_l:la unul

pUll(·taLfunda~iei,

265

_-~(lS(ma mcdl care reprezinta media J_~_:_ap-lorabso~lt.~~~cl_l?ill~~!Jl:~~~atiL!~~~~_te a!£_coJlstrLlc\iei, ,caractc"ristice prin dimensiunile in plan ~i incarcari ; aceasta se poate calcula ca medic ponderata prin slIprafe\ele Ai ale funda\iilor izolate :

:,:3'~'

7~:------'L;SjAi
Smed=~;

/
\

'\

(11.41)

"--_~ __.~.~_t/'

Fig. 11.40.
tasatea
.,.._, __ ,~ •

Tasare

absoluta.

Fig.

11.41.

Tasarc

relat.iva.

t elalinii__ .__ '_'

'.•

repl_t!inta_Qif~I_Cllla
._._ -·..__ ...'m_ ...· "_._.
>_'

,!; __';='-:"

__ '_"",

D.S a
,__

,,_,

t asarilor
_

absolute._a __ dowl. fvndatiL_X,lPOf-

.!!,-~_l?,__ di.s..taJ.ltfh::R::-~intrc--axelc..-fundatii1or (fig. 11.41); "'_ - incliLl.!ll.f2:_[UI1~~t_[~L.j.g_~(3;-reprezlnta diferenta dintre


ale Iundatici, raportata radierul la distant a di ntrc general ell' (Iungirnea, c x cmplu , pentru al constructici-turu ~g 0 =
<,

/___~ ~~~._'. __ '_.r:». ... ,_.


din

tasarilc a doua puncte extreme lilFmca sun diamctrul Iundat ici}; de figura 11.42:
(11.42)

II
I

iry:'Q_[~QiC;l.£g_!..§lq_I1!)(L~

rcprexint

rapori~-Tlllrc

---

<max

111111)

1
silgcaUi

../
;;i lungimea ii din de dcforrna rc este caractcristic
part coustrnct ie

care sc incovoaie,

fad! schimbare

ell' scmn : acc st mod Fin. 1 1.'.2. Inclinarca

lunda-

i undat ie i.

r-._-

-7
I I I I

~------._
[

_-~
unci cladirl (fig

!
11A:i),

/,

l ii lor lungi, Ilexibi lc : de cxernplu, pcntru voierca relativa sc cxprirna cu relat ia :

talpa

continua

inco-

i=

f_
L L

2s2

_.

"I -

S3

2L

266

In Junette (fig. 11.44,

de semnul

sage~ii, axa

dclorrnata b); si forma

a Iundatlci

po atc uvea forma

de

"coYahl" tereIundatii

a) san de ,,~a" (fig. 11.44,

este posibil

ea in Iunctie

de neornogenitatea aceleiasi

nului ~i distri but ia incarcarl lor, "eo\utu" (fig. 11.44, c);

in ,,~a" sa apura in lungul

I""-"'-"--"T'-'~"""--"--'

~,-_tf
a

~-t=:rr~
Jl
c
deformate a Iundat iei.
-'

I,

.,

Fiq,

n.H. Di te rit e forme

ale axei

s lruct.iei tg 6 = _'---, -- ::':.-.--- . L Dcplasririle bsarilor prczentate

S'3 -

"1

C1

it

~I

" meo\ ,,' Oll'rea

re 1a t'I \U~., 1= se detcrmina

~i deforruarlle

enumerate

L Iolosind

metodele in literatura

pcntru

calculu l urrneaz a

la subcapitolul

11.;) sau alte mctode dill drcapta

consacrate

de speciali ta te .

III ceca ce pr ive st c tcrrncnul

al incgalitat

il (tL40),

proiectantul

~, stabiE in fuuct ic de alcatuirca ~i ell' dcst.iuat.ia constructiei, valorrlo deplasarilor admisi b ile, com pal ibi lc cu structura de rczislcnVI (cvi tlndu-sc astfcl at iugcrca uncl sUiri Iimi t ii ultirnc ill st ruc t nr.ij. sa u c u condi\iill' de c x ploature uormal.i (c vit ind u-sc ast f'cl alinglll"a unci stad li mit a a cxplout iui! no rrna lc a cons trucl iri). \ alorik- oricn tat ivc ale clcplusarilor sau ddollld.rilor
ad misi hi l« ,0. sinl date in ST.\S 11) in :1.IOO-i7 pcnl ru dill'till' t ipuri de la

+
<:.""'

co us truct ii (v

ancxa
conditic de

i\
st arc:

douai

limite!

Lcarc __c ccre..indeplinil{! s ddonlla\ic cste :


\.._

calculul

7;e]

-,.---~p--"'-",-.",

,,--

fJpl"

____./

(1 L15)

uncle I~LIl'prezilll{\

rpresiJlil.cg.C['.t;_\,Ji.~iLJl1cdic. pc .Lalpa, prove]\ita din tucarcari de ~~~<:_~L ill_g~llp~~rea ftl;l(~~\l1l'I:.t:al~~=-(Ee_l-;l~l~are se efectucaza c calculul tasarilorj ;

(-tl 1 ------...J

.'_, f;_.

Jlpl

·Fiy. I L ~:-;. Schema pcut ru deLcrminmca unghiului rcla.. l iv :de t orsluuc at const ruct i«! Coudit ia (114")) ('stc
IOlll1ilak li\CUlC(uik ell ST.\S t ransrnisc Llilizarea .nuO-/7
0

plesi~ln~£t__!l_ct[l~p.[~.fll_ll\l_ati~L<;orespunLaloare-- '( u uci exti ude ri a zonclor _plg?ticg, pe..o a(ii;lci~llcBTCB---fiil;d--ia.thnea funelatiei;
_.. _,__ ._~_~_._ ••_.~, .•."C·_'" ~~ ,-.~ - ..•. -, .

co ndi t iv

ell

calculeazii cuIormula (11.1) ai'ect ata de u n cocficieut Inz al cOIldi~ii1or de lUCIU dalTI1--Tllbcl~~1--li.30--~li;--;I~c~~;-ii-"- . -- -- --_---- - ~ -~ _.-\('ridiciLlLl'a-(~alclllului deforma tiilor elcctuat in confJpl Se

--

llllr-ad\c;\r,

lu cletulll!n::Ul'a

tcnsiunilor atit
timp

produse

in pamint pcntru

de

de Iuudal ie, Sl' Io losc:«: I'b~ii accstor li mil at a a zo nclor


pl.is ti cc

stub ilite in tcoria

elasticitat.ii cit masivul

masivul
fJpl'

elastic,

rclal i! so consider:\ acecplabi1a

estc caractcride-

z at pri nt r-o cxtindcrc

La prcsi uni pc talpa

mai muri dec it

267

tormatlllc

ar trcbui

calculate

cu met ode care sa ia in considerare mctodc inca neintroduse in practica

cxistcnta

masi vului

de pamint

clasto-plasti c sub Iundatlc,

de proiectare

curenta.

Calculul la starca limita de deforrnatii se efectueazapcntn~oc5l]~.!:!,_l!_c:1mt;'oo!~!1oi_~!~J~renuri lieSITilc-oasc:-Ahi~cr-tind studiuCg-eotei~~ic-nu -Cllp~i;;d~-d~tele necesare pent!:g_~f~~tuarea c~UTdcforil1atliTor;-'constructra--esTeo-obT~InlLtffi-(di~;--~i~~le' d~-importa;;1i-iII, IV sau V definite
f;t_cs~

cOl1fon~;o'-STAS 1()10()/O~75), iar terenul definite


__lJ_az~pre~iU!~ilor

nu plll1e_pl~O})_IeIlle(sc incadreaz a in

unul

din poate

ccle 8 tipurl

in STAS 8316-77), staJ)_i_l_i!_~~_~im~nsiunilor in plan

ale _~1~1~atiei se

mat

ii.

In ane~a I I se reproduc
de Iundarc

con.:._en1_i.Q_~!<: c~~cul, rara ve~iiica:rea la stare a Iirni ta dcdefor__S~ tabelele privind ~~sel~ de importa~~~TaTccorlstr-u(;tiil~~~i-iip~;rilc care
JHl

de t erenuri

pcntru

este

necesar

calculul

la starea

Iimit a de deforrnatii.

11.4.4. CALCULUL
Prin coudit iei : calculul tercnului

LA STAREA lIMITA

DE CAPACITATE

PORTANTA Indcplinlrca

la _starc~_.li_I1.1i.ta de capacitate

p ort ant a sc \erifica

Q ~ m R, i 11

(11.46)
11i

£~~::._.Q_2!J2rezi n t a _i n car.£_~u:.CJLClc._c.al_c.J.lLa ~!:ill!~~J~!"('l_~ld

xlc f II 11dare

p TO v en ita din

a c \ j un i 1e

dil~grup~_i_sJl_<:e~~le ; capacitatca portanta de calcul .a tcrcnului_-_de--...----.---. Iundarc; -:---c---:--.-.--.----.--... --'-'-'-.. ~-- ... - _-.-... .- .... - .. . . co~~i_cient~l condlfillor Calculul la starca Iimita le co~~plll1d Jorin~p~~Ti~~i~~e
J a)

de .lucru. trchuic cfcctuat in t rei sitllat~.~ __siirora

de capacitate portanta al~;~:l;ti-~i--(i 1.46).


...

La_c:.9_l1stn)JjiLillll.daic_pc-lcrelluriJoarlc.<:oll1prl'sibile_ (Cp=2 ~ 6 ')~, I; < 0,0 ;;i c > 1,1 la argile, c> 1,0 Ia argile pral'oase ~i nisipoasc, C> O./_Ia praf'iiri argiloasc si nisi puri 3rgiloase), relatia (11.46) devine: (11 A 7) tu care J~L_:('prczint{~2_!_:_esiuI1l'a nudi« \ ('rlicaI{1 pc tcrcn , rvz ult at a din imp{ir1irea n ent ci verticalc a inc[u'c{uiIoI de calcu l, provenit a din gnlparea cca mai._.-._._,dclavorabila : ~ ..__ ._.... - ...~ -_._,_ .. _ ..... __ -"-_' coeficicnt Per_ prcsiunca al condit tilor de lucru cri tica, stabilit a cu
0

corupospeciaE'I

egal

ell

unitatea:

lornll!1~ldc

tipul

(l1.1:l),

afectaUi

0i de

cocficicntLcareiin

SC<1ma de lonna

fundatici"

Intrucit In expresi a (11.47) me = 1, s-ar. parcacaiH-{:''11cul._llU.JUlliin tervine ni ci un coctLcl£ut_Qr~j_gQI.'.5.l!ll!!)_f_[l_l~_de_pericolul ll' picrclcrc a st abi litat ii. In r('alitat~~g~~;~lta-se-Il~g'le se~~<:_i_I! _ _ a~~11?i~t5::rlnel~i_,-'l_i: _iE~'~~Ii_Ultii_(llAI), dcoarccc pc de 0 parte, Pel rcz ult a din cca mai def9c\_():r~~iIiigruparecle incarcari. iar Per sc dc tcrrni nii pc baza valori lor de calcul ale pararnctr ilor <D~i_c,_reprezcntllld __ e~[l111ai r(:dllS~\aloan' a capacitat ii port ant.c a tl'~~1Ului; b) L~constructii ea~et!~aIlsll1it incarcarl orizontale
i mportant.c

(II>

0,1 1). in care 1I p(:-iaJpa fundaTiel)~

si J' _~ta compon~i.~(:)]ltal.l~, cxprcsia (11.46) dcvine :

rCsI~ecti\

\ cr ticalc

ale incarcarii

(11 48) in care Il, l' au scmnif'icatia anllaia; ni;---~-'~oefi~icnt [t_lcondijiilor delucru i2gal eu 0,8; '~,-c'-=-~--coefieient-d;i';e~-~~e-i~~tl~c t'al~a j:l-ncla\ici~it;;cn .. ...----,------- --~. ---~-'"-.-.-- . _--'----_ -_----, __ --~-~

(\

ancxa

11),

'_

268

Verifig!IT_a (11.48) este tipica pentru ziduri de sprijin si alt.s'::2_nstrl:!~t101m!l§d~~Qli9!~~· .. . ri transversale i!!2I!Q~1§.gJg,VeI'ifiearea nu mal este necesaE~ atunc~c:il1~dpl"!I1!f1~sl~ri .eonstructi ve St;_iI11piediciialllI!e<::ar~£t_!i:1l1~~Jl~i.-A-s~il1ene-a~m1s~'lrTpot Ii, de exemI!lu, realiz~re~i~l~~ipardo~elidin beton --.--.---'-.-.- subsolul cladirii (fig. 11.46), legarea cu tiranti a Iundatiilor structurilor, in ..•----~.. care .... --------_.-.-_
_-"-" _

~~--____

~-,~-

...

"---_.

- --

dan tmpingeri (arce, bolti), executarea gide etc:;~-' _.-.-.,~-----

par~i~ jn~~~pate

a coustructici

sub forma

unci cutii ri-

H
Fig, 11.46, Constr uctie solicitata transversal: 1 - parrloseala suhsolului Fig. 11.47. Fundat ie asezata in apropierc de creasta taluzului:
1 -~ S II pra fa

t rt

de alunecare

- )a constructii asez atc pc san linga taluzuri en panl.a mai _l_ll~lE",--~~(?-:~Q% (fi~ ~--~.-.----,.-,--,.--------..,-.-.-~- .... '''----.---~-.-.---."--.-'.-~-.--,.-.-~.-----.------. ..•-. . .. e xprcsia (11,46) deviuc : ,..,..,----.~--.~.,.~.,___

11.47

0_I__~_::_~~:--)

_..,

(11.49)

in car~_~.:?tc_!l_l_<)_~1_1_elltltl rasturnarc de .(\fs momentul elL' stahilit atc ('ala de ccntrul unci SlIpI'aLe\c_~~rculare de alunccarc, iar 11l, coeficientul condit.iilor de lucru egal cu 0,8 .. St.arca limi t.i de capacitate port ant ii a tercnului de Iuudarc corcspun dc iutot dcauua uuci sU'iri limita ult imc pcntru co ns truct ic.

11..4.5. ETAPElE Pentru


'-'--~""<'-,""

CAlCUl.UlUI

TERENULUI

DE FUNDARE

directe de supraf~ii "'-.-----~---,..-'.---.caracteristicilor matil irnpuse

cun()~~._5L~_t~ pri,,-itoar~c_l[l tcrcuul

ilustrarea etapelor calcululu i tcrcuu lu i de l undarc se alege cxcmplul unci luudat ii -------v., ...._ __ __ .. _··_-,~_,." ale carlT'ruiIlellsitini in plan sc eel' prcciz at.c pc ba~~l [lcS'~tui calcul Ss_ - .... . ..
.7.'._~ ··_·"_·_···.·.·,.'_·._·'_~,_ .." -_ ,'_-"'_""_ -.,---,

ell' Iundare

(succcslunca

til' slraluri,

valorilc

de calcu l ale

Iiz icc ~i mccanicc de acesta

ale parninturilor). stratul

ins.C\Icaril~_~~r~~~~I:.D~_l!:~_I_lili!lLci.-dt.:-c;ltre

~ll_l)Eastructur;.~~~c:!.as~_clc ~QI!"?Dlfi_~
etc. Se staliilcste

£Qgstr~l~~tiei;proccsul

tchnologlc ~i rc strlct illc ell' dcfo rpc car" sc I'undeazfi, I iuiud sea rna de critcrii!c din gruparca
Iu uda-

aratat~}_~__ ~~pitolull0, pn'c~t;~d:I~~~---;~li;~cim~a-(I~;Ttllld~HC I), Se in~~2~ printr::_?_predifl:::!.!:sioWl~_~·:!2:.da1i..~..J!.-c baz a ind\rd.rilor


1ll~!taEi,_akgind dimcnsiunile in plan ale Iuudai ici din coudit.ia Pef:":; --~---.-_;::;::;:;_:--~ _ ------. ... -_ ... '_._---~-.-"-----"----~--.--",,>,~'-'----------"-'---'-"impuse de proccsul tehnologic san pe baz a cxperientcl de prolcctarc."

~_llccesillIlea ctapclor urmatoare di-pinde de clasa constt ncii ci si de natura iet e nului de [undat:c, - .--.-~,~~---. a) Constructia este de clasa I sa_~l_!_[_;ons trucl.ia cs l.e de _.<;lasa II __ c IV san V. iar Lerenul.--------~-.--.------. seineadreaza de Iundare llli in unul din ccle opt ti purl dcl'i ni te de STA S 8:\16-77 . .-~~-----,.---.----.--.--.,---.. _. Se efcctueaz a calculul la starea limi ta de deforrnal ii ~i se redi mcnsioucaz a Iuudut ia
.. ---.------.-

_-_

--------

-_.-----------_-

pina

cind

se indeplinesc

siml~!ta~~orl_c!i1iile:

,---

Pet:":;

fJpl;

6:":; 6.

de

Dad!

intcnjnf' portanta conditicl :

11113

din sill]~ii~~
.

care lmpun

~i cfcctuarea

calculului

la starca

Ilmlt a

capacitate

(teren

indcplinirea

.~--

fo~>cQll1presi~,~h..1.!1S;§,Ic<I[LQrl.LQ!l..!:~!£, I.}larL etc.), sc verifica ..,..,.,_., ..~-:--'~

Constructla ... est c de clasa II I, IV sau V, iar tcrclll~,LQ~_iulldarc_se_in.cadrca2iL1n __ unul ---,.-..,....__ ----.---"-- .. din cell' 8 tipuri defln.liLju_Sr:AS-B3-16-77" -----:::--5c stabilesc dimcnsiunile Iundatiei, comparindu-se prcsiunilc cfecthe Pc! din inchb)
_,..._,......-_. ,'~.~

.--

Q ~ mR. )
"""

-~"...

cAd de caTc-liTiil-gi:tiparea'f~ldal;lcntala eu presiuuile convcntionalc .. La iticiirciu i c('nlJiccL_I:'~'zlllt~ireJatiil(': .-.- _._ ..•._ ... __ ._._._-

~i p;[ din incarciiri

de calcul

in gruparca

spcciala

La rx ccn lri cll ati dupa


p cf'max

singma

dircct i«, rclal.iilc

sin t :

~ 1,2 ]Jcont; do ua di recLi i, rclat il!o ]/[ e si nl.:


max

La

rxccnt

rlci tat l dupa

P Cf ma,x ~ 1,5 Pronv; Daea }~~'!l!a


_-!II'" '. -.--_.-

~ 1,8 Pco Jl v ..
coridit.ici

cs\e

.._~.-

~lljJ_l0;~l_l1()'!:_.

_,.,.

I_()IJe OIJz_()~~l~!~_Jllari, sc \<:I)ljdL~:;;UndepliI1ilCa


.,' '.

H~

~ mil

;1.' \"
11 sc reproduce, dupa 51,\5 S:nG-,i, () schema logiea in care slut sintctiznk calculu lui lvrcnulu i de fundarc.

-II1-,1[loa ctapclc