Sunteți pe pagina 1din 13

UNIVERSITATEA “TRANSILVANIA” DIN BRAŞOV

FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICĂ


ŞI ŞTIINŢA CALCULATOARELOR

Specializarea: Managementul Energiei

PROIECT
ECONOMIA INTREPRINDERII

Realizarea unui SRL

Îndrumător: Prof. Dr. Lucian GUGA

Student: Oprea Sebastian


gr.4861 an IV
P rezentarea firmei

S.C. „Computer Zone” S.R.L. este o societate comercială cu răspundere limitată, cu


sediul în Jud. Braşov, Mun. Brasov, Str. 15 Noiembrie, bl. 18, sc. C, ap 1 ce a fost înfiinţată la
data de 28/04/2010, cu capital privat, românesc, capital obţinut prin aportul unicului actionar:
Oprea Sebastian.
Societatea este înregistrată la Oficiul Registrului Comertului cu : J - 08/12345/2010, având
cod fiscal R4316188 şi dezvoltând relaţii de colaborare cu Raiffeisen Bank, Sucursala Braşov.

Modul de alegere şi atribuire a denumirii societăţii. Sigla firmei.

Firma noastră oferă posibilitatea achiziţionării de produse IT intr-o gama variata si un service
de calitate. Denumirea “Computer Zone” a fost aleasa pentru e ne face obiectivul mai sugestiv.
Sigla societăţii, aleasă de către noi din mai multe modele (vezi Anexa 2a – Propuneri sigle),
este următoarea:
Obiectul de activitate al societăţii

Activitatea de bază a societăţii o reprezintă vânzarea de produse IT si componente alea


acestora (încărcătoare, baterii, carduri, cabluri de date,monitoare,procesoare,placi video,placi de
baza,surse,memorii,etc.). Obiectul de activitate al firmei este: comerţul cu ridicată al
calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului (cod CAEN 4651). De asemenea
societatea noastră oferă reparaţii pentru orice fel de calculator (cod CAEN 9511).
Caracteristici ale serviciului:
- servicii orientate către segmentul reprezentat de persoane fizice;
- diversitate mare de clienţi;
- implementarea celor mai performante produse hardware si software de pe piaţă;
- tarifele cele mai mici de pe piaţă pentru reparaţii;
- personal profesionist.

Personalul societăţii este format din 3 persoane, care lucrează cu normă întreagă (8 h / zi, 6
zile / săptămână). Structura detaliată a personalului, numele ocupantului de post şi calificarea
necesară fiecărui post sunt detaliate în tabelul 1.

Angajaţii îşi desfăşoară activitatea în sediul social al firmei, situat în Mun. Braşov, Str. 15
Noiembrie.

Tabelul 1 – Personalul societăţii


Nr. Crt. Funcţia / calitatea Numele ocupantului de post Calificarea
1 Director Oprea Sebastian Da
2 Vânzător Popescu Andrei Da
3 Reparator Enache Marian Da
TOTAL 3
Capitalul social

Conform Actului Constitutiv al societăţii (Anexa 1), capitalul social al acesteia este de
30.000 Lei, divizat în 100 părţi sociale egale.
Capitalul social este constituit prin aportul unicului actionar: Oprea Sebastian.

A ctivitatea de promovare

Clienţii sunt reprezentaţi de:


• Persoane fizice.

Cum găsim clienţii?


• Anunţuri pe internet (pe site-urile de specialitate)
• Reviste şi ziare
• Radio şi televiziune
• Cunoştinţe.
Activităţile de promovare
Ţinându-se cont de specificul activităţii firmei, promovarea produselor sale se va realiza
astfel:
• Promovarea produselor noi apărute prin preţuri promoţionale
• Elaborarea de materiale tipărite de promovare: afişe, fluturaşi.

Sloganul de promovare a activităţii firmei este: „Cu noi evoluezi odata cu tehnologia”.
Afişul de prezentare al societăţii este ataşat proiectului prin Anexa 2b - Afişul de prezentare.
C ondiţii de lucru

Activitatea firmei noastre se desfăşoară într-un spaţiu de 65 mp, împărţit în 3 camere (Vezi
Anexa 3).
În prima cameră este magazinul deschis publicului, unde avem toate produsele expuse spre
vânzare şi unde îşi desfăşoară activitatea vânzatorul.
În cea de-a doua cameră se află atelierul pentru repararatii şi produsele aflate pe stoc. În
această cameră îşi desfăşoară activitatea reparatorul.
Cea de-a treia cameră este grupul sanitar.

Asigurarea condiţiilor sanitare pentru personalul societăţii

În vederea asigurării condiţiilor sanitare necesare, sediul societăţii este prevăzut cu un grup
sanitar. Asigurarea curăţeniei spaţiului de lucru (inclusiv a grupului sanitar) intră în sarcinile
vânzătorului şi a reparatorului.

C alcule financiare

Metode de evaluare a activelor firmei


Apartamentul are o suprafaţă de 65 mp şi o înălţime de 3 m.
Este utilat cu toate dotările necesare: alimentare cu energie electrică, gaz metan, apă,
canalizare, racordare la reţeaua de evacuare a apelor uzate.
Aplicând metoda statistică de evaluare se obţine:
Locuinţă la bloc:
65 mp x 3 m = 195 mc x 300 euro/mc = 58500 euro
Această valoare este aproximativă, diferenţa faţă de realitate constă în principal în
amplasarea locuinţei.
Clădirile includ: ziduri, uşi, geamuri, conducte de alimentare, conducte de evacuare etc.
În ţara noastră amortizarea unei construcţii noi durează 40 – 45 ani, în funcţie de valoarea
profitului pe care îl va aduce activitatea desfăşurată în aceasta. Adoptăm durata amortismentului
de 50 ani.
Considerăm timpul de amortizare al clădirii 50 ani.

Amortismentul

58500 euro / 50 ani / 12 luni = 97,5 euro (lunar)


Rezultă cost lunar = 3900 Lei

Determinarea pragului minim de rentabilitate

Am considerat pragul minim de rentabilitate ca fiind egal cu cheltuielile totale lunare.


Estimarea acestor cheltuieli este prezentată în Anexa 4 – Cheltuieli totale lunare.
Cheltuieli totale lunare : 3000 Lei / lună.

Cifra de afaceri a firmei. Metode de stabilire a cifrei de afaceri minime


Volumul de vânzãri estimat la sfârşitul urmãtorilor 4 (patru) ani pentru produsele şi

serviciile realizate ca rezultat al proiectului nostru, în cazul în care se realizeazã finanţarea

proiectului:

2010: 45.000 Lei

2011: 48.500 Lei

2012: 52.350 Lei

2013: 56.585 Lei


Am considerat cifra de afaceri minimă ca fiind egală cu pragul minim de rentabilitate, adică
3.000 lei/lună, ceea ce înseamnă că valoarea cifrei de afaceri minime anuale este de 36.000
lei/an. Diferenţa până la 45.000 lei/an reprezintă profitul estimat de noi în primul an.
Ne-am propus o creştere anuală de 10% a cifrei de afaceri.

Completarea unei facturi fiscale

Factura completată este prezentată în Anexa 5 – Specimen de factură fiscală completată


către persoană fizică.

Modelele de ştampilă sunt:

S.C.
S.C. Computer Zone S.R.L Computer
Brasov Zone
R4316188 S.R.L
Brasov
R4316188
Anexa 1

ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETATII CU


RASPUNDERE LIMITATA
S.C. “Computer Zone” S.R.L., Brasov
I. Elementele de identificare a proprietarului
Art.1 - Prezentul contract se încheie de către unicul acţionar:
1) Oprea Sebastian - cetăţean român, sex M, născut la data de 28/04/1987 în municipiul Moreni,
fiul lui Ion şi Vasilica, domiciliat în I.L.Caragiale, str. Principala nr. 64 , identificat cu BI seria
DD nr.066964 eliberat de Politia Moreni la data de 07/05/2001, având cod numeric personal
1870428151633.
II. Forma, denumirea si sediul societăţii:
Art.2 - Părtile contractante convin ca societatea pe care o înfiinţeaza să fie o societate cu
răspundere limitată, persoană juridică română constituită şi guvernată de legea română si de
actele sale constitutive.
Art.3 - Asociaţii răspund de obligaţiile societăţii numai în limita aportului fiecaruia la capitalul
social. Patrimoniul social nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale
asociaţiilor.
Art.4 - Părtile contractante convin ca societatea pe care o înfiinţează să poarte denumirea de
“Computer Zone” S.R.L.
Art.5 - Societatea comercială “Computer Zone” S.R.L. va avea sediul în Jud. BRASOV, Mun.
Braşov, str. 15 Noiembrie, bl. 18, sc. C, ap 1.
Art.6 - Societatea va putea înfiinţa filiale ori sucursale în România sau în alte ţări, cu respectrea
reglmentărilor legale în vigoare la data şi locul unde acestea se vor înfiinţa.
III. Obiectul societăţii:
Art.7 - OBIECTUL DE ACTIVITATE PRINCIPAL: comerţul cu ridicată al calculatoarelor,
echipamentelor periferice şi software-ului
ACTIVITATEA PRINCIPALA:

Cod CAEN – 4651


IV. Capitalul social:
Art.8 - Părţile contractante convin că, în baza prezentului act constitutiv, să pună în comun
aporturile lor pentru constituirea capitalului social.
Capitalul social va fi de 30.000 RON si este integral varsat de unicul actionar la data constituirii
societăţii.
Art.9 - Capitalul social se formeaza astfel:
a) d-l Oprea Sebastian ca aport 5.000 Lei în numerar, reprezentând 25% din capitalul social.
e) d-l Oprea Sebastian ca aport 25.000 Lei în produse IT şi accesorii, reprezentând 75% din
capitalul social.
Art.10 - Capitalul social subscris şi vărsat integral la data constituirii societăţii este de 30.000
Lei, divizat în 100 părţi sociale egale a câte 300 Lei fiecare, numerotate de la 1 la 100.
Art.11 - Mărirea sau micşorarea capitalului social se poate face doar prin hotărârea adunării
generale a asociaţiilor şi cu respectarea condiţiilor de formă si publicitate prevăzute de lege.
V. Administrarea şi reprezentarea societăţii:
Art.12 - S.C. “Computer Zone” S.R.L. va fi administrată şi reprezentată de d-l Oprea Sebastian,
care poate delega autoritatea sa unui salariat.
VI. Participarea la beneficii şi pierderi:
Art.13 - Părţile contractante convin ca participarea fiecăruia la beneficiile şi pierderile societăţii
să fie proporţională şi în limita aportului propriu la capitalul social.
VII. Durata societăţii:
Art.14 - Societatea “Computer Zone” S.R.L. se înfiinţează pe o perioadă nelimitată.
VIII. Dizolvarea şi lichidarea societăţii:
Art.15 - Cazurile de dizolvare şi procedura lichidării sunt prevăzute în statut şi se completează de
drept cu dispoziţiile legale în vigoare.
IX. Dispoziţii finale:
Art.16 - Orice neînţelegeri ce pot apărea între asociaţi ca urmare a executării actelor constitutive
sau în legatură cu acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil
se va apela la instanţa de judecată competentă.
Asociatul care nu este de acord cu completările şi modificările făcute se poate retrage din
societate conform procedurii prevăzute de lege, după o lună de la notificarea făcuta societăţii
privind retragerea sa.
Art.18 - Statutul face parte integrantă din prezentul act constitutiv.
Unic Actionar : Oprea Sebastian
Anexa 2
2a - Propuneri sigle

2b - Afişul de prezentare şi sloganul


Anexa 3
Plan apartament

Anexa 4

Cheltuieli totale lunare

Cheltuieli Costuri
(RON)
1. Resurse umane
Salarii (sume brute, personal local)
Personal magazin 2200

2. Birou
Consumabile - rechizite birou şi materiale medicale 40
Alte servicii (tel/fax, electricitate/încălzire, 400
întreţinere)
Subtotal Birou local/costuri proiect 440

4. Alte costuri, servicii


Publicaţii - promovare prin radio si presa scrisă 50
Servicii financiare (costuri garanţii bancare, etc.) 10
Costuri cu asigurări pentru activele corporale 50
achizitionate
Subtotal Alte costuri, servicii 110

Total costuri 2750 ≈ 3000


Anexa 5

FACTURA

Furnizor S.C. Computer Zone S.R.L.


Cumparator....................................
Nr.ord.reg.com./an Nr.ord.reg.com/an..................................
C.I. R4316188 C.I.F.......................................................
Sediul Braşov, str.15 Noiembrie, bl. 18, Sediul.....................................................
Judetul Braşov Judetul....................................................
Capital social 2.500.000 LEI Cod IBAN..............................................
Cod IBAN 1342893785418 Banca......................................................
Raiffeisen Bank
Nr. Facturii..................................
Data (ziua, luna, anul)...........................
Aviz de insotire a marfii..............
(daca este cazul)

Cota T.V.A ....................... %

Nr Denumirea U.M. Cantitatea Pretul unitar Valoarea Valoare


crt produselor sau a (fara T.V.A) -lei- T.V.A
serviciilor -lei- -lei-
0 1 2 3 4 5(3x4) 6

Semnatura
de primire
Total de plata
(col. 5+col.6)
Anexa 6
Unitatea S.C. Computer Zone S.R.L
Cod de identificare fiscal R4316188
Nr. din registrul comerţului J - 08/12345/2010
Sediul Mun. Brasov, str. 15 Noiembrie, bl. 18
Judeţul Brasov

CHITANŢA Nr. .....


Data.............

Am primit de la .................................

Adresa ..........................................

Suma de ................... adică ...............

.................................................

Reprezentând ...................................

Casier,