Sunteți pe pagina 1din 25

Cuprins

CAPITOLUL I
Prezentarea generală a Primaria Municipiului Bucuresti
1.1 Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea………pag 3
1.2 Profil-obiect de activitate …………………………………………........……........pag 4
1.3 Structura orgnizatorică……………………………………………….…..…..........pag 5
1.4 Modalitatile de finantare a activitatii…………………...........................................pag 7
1.5. Particularitati ale strategiei in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.................pag8

1.6. Prezentarea sistemului de obiective ale institutiei publice analizate.....................pag 9

1.7. Modalitati previzionale de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si


derivate...........................................................................................................................
pag 9

1.8. Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate si/sau in curs de derulare in
institutia
analizata...........................................................................................................pag 9

CAPITOLUL II
2.1 Monografie contabila la Primaria Municipiului Bucuresti......................................pag 10
2.2 Balanta de verificare................................................................................................pag 26
CAPITOLUL III
3.1 Concluzii............................................................................................................ ....pag 30

Bibliografie...................................................................................................................pag 32

1
CAPITOLUL I
Prezentarea institutiei

1.1 Baza legala de infiintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea

Primaria Municipiului Bucuresti este organizata si functioneaza potrivit


prevederilor Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si in conformitate cu
hotararile Consiliului General al Municipiului Bucuresti privind aprobarea organigramei si
numarului de posturi ale aparatului propriu de specialitate.
Primarul General, Viceprimarii, Secretarul General al municipiului Bucuresti,
impreuna cu aparatul propriu de specialitate constituie o structura functionala cu activitate
permanenta, denumita Primaria Municipiului Bucuresti care aduce la indeplinire hotararile
Consiliului General al Municipiului Bucuresti si dispozitiile Primarului General,
solutionand problemele curente ale colectivitatii locale. Primarul General este seful
administratiei publice locale a municipiului Bucuresti si al aparatului propriu de
specialitate, pe care il conduce si controleaza, conform art. 66(1) din Legea 215/2001.
Primarul General reprezinta autoritatea executiva in realizarea autonomiei locale. De
asemenea, Primarul General raspunde de buna functionare a administratiei publice a
municipiului Bucuresti, in conditiile legii.
Totodata, Primarul General reprezinta municipiul Bucuresti in relatiile cu alte
autoritati publice, cu persoanele fizice sau juridice romane sau straine, precum si in justitie.
Consiliul General al Municipiului Bucuresti reprezinta autoritatea deliberativa in cadrul
Primariei Municipiului Bucuresti. In relatiile dintre Consiliul General al Municipiului
Bucuresti, ca autoritate deliberativa si Primarul General, ca autoritate executiva nu exista
raporturi de subordonare.
Intre Prefectul Municipiului Bucuresti, in calitate de reprezentant al Guvernului,
Consiliul General al Municipiului Bucuresti si Primarul General nu exista raporturi de
subordonare.

2
1.2 Profil - obiect de activitate

Directia buget are ca obiect de activitate coordonarea, in conditiile legii, a


activitatilor de elaborare a bugetului local si asigurarea derularii in bune conditii a
executiei bugetare, precum si indeplinirea, in conformitate cu prevederile actelor normative
in vigoare, a atributiilor ce revin organelor de specialitate ale autoritatilor locale in legatura
cu intocmirea si executia bugetului local, constituirea si utilizarea fondurilor publice.
Directia buget exercita urmatoarele atributii specifice:
• Colaboreaza cu compartimentele de specialitate organizate la nivelul sectoarelor in
legatura cu elaborarea si executia bugetului local pe ansamblul municipiului Bucuresti.
• Participa la elaborarea analizelor privind dezvoltarea resurselor financiare ale
municipiului Bucuresti: face propuneri, impreuna cu directiile de specialitate, privind
constituirea de noi resurse; instituirea de impozite si taxe locale, precum si taxe speciale, in
conditiile legii; contractarea de imprumuturi.
• Intocmeste lucrarile de fundamentare a propunerilor pentru bugetul anului urmator in
etapele prevazute de lege.
• Face propuneri si fundamenteaza, in colaborare cu compartimentele de specialitate,
cererile de alocatii pentru municipiul Bucuresti de la bugetul de stat si/sau alte bugete.
• Fundamenteaza si face propuneri pentru repartizarea surselor (veniturilor) si cheltuielilor
pe bugetele ce compun bugetul local al municipiului Bucuresti (bugetul CGMB si bugetele
sectoarelor).
• Intocmeste proiectul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si
propunerile de rectificare sau modificare a acestuia.
• Urmareste primirea alocatiilor de la bugetul de stat si de la alte bugete si incasarea
veniturilor proprii aprobate pentru bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
• Intocmeste documentatiile pentru deschiderea creditelor bugetare si repartizarea
acestora.
• Efectueaza (propune) operatiunile de alocare a creditelor bugetare pe ordonatori in
conformitate cu prevederile bugetului aprobat.
• Organizeaza si conduce evidenta sintetica si analitica a veniturilor bugetului Consiliului
General al Municipiului Bucuresti.

3
• Intocmeste documentele de raportare corespunzatoare.
• Intocmeste lucrarile de raportare periodica (luna, trimestru, an) cu privire la executia
bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
• Intocmeste darile de seama contabile (bilant si contul de executie) precum si contul de
incheiere a exercitiului bugetar anual pentru bugetul Consiliului General al Municipiului
Bucuresti.
• Analizeaza si face propuneri, impreuna cu compartimentele de specialitate, in legatura cu
proiectele bugetelor regiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
• Analizeaza si face propuneri, impreuna cu compartimentele de specialitate, privind
stabilirea/modificarea tarifelor pentru serviciile pentru care autoritatile locale au
competenta de aprobare/avizare.
• Analizeaza si face propuneri pentru solutionarea contestatiilor, obiectiunilor,
reclamatiilor contribuabililor cu privire la taxele, impozitele si alte venituri ce se constituie
ca surse ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si/ale sectoarelor care
nu sunt in competenta altor compartimente.
• Asigura exercitarea controlului financiar preventiv pentru operatiunile in atributiile
ordonatorului principal de credite privind executia bugetului Consiliului General al
Municipiului Bucuresti ce se supun controlului.
• Intocmeste alte lucrari dispuse de Primarul general si/sau rezultate urmare unor Hotarari
ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau alte acte normative
specifice.Prezentarea sistemului de obiective ale institutiei publice analizate.

1.3 Structura orgnizatorică

Modalitatilor de reprezentare a structurii organizatorice sunt ROF-ul, organigrama si fisele


de post. Modalitati de perfectionare a sistemului organizatoric:
• Delimitarea si dimensionarea corespunzatoare, functie de volumul, complexitatea si
dificultatea obiectivelor, a componentelor procesuale implicate nemijlocit in realizarea
acestora (sarcini, atributii, activitati, functiuni)
• Determinarea necesarului de posturi si functii (si, in acest context,
infiintarea/desfiintarea/comasarea de posturi)
• Infiintarea/desfiintarea/comasarea de compartimente functionale si operationale
• Determinarea necesarului de personal, per total si structura socio-profesionala, functie
de natura si caracteristicile posturilor de management si executie
• Echilibrarea ponderilor ierarhice ale managerilor amplasati pe acelasi nivel ierarhic

4
Directia buget este un compartiment de specialitate, condus de un director
executiv. In exercitarea atributiilor sale, Directia buget colaboreaza cu Ministerul
Finantelor Publice si Ministerul Administratiei si Internelor, cu celelalte compartimente
din cadrul structurii organizatorice a Primariei Municipiului Bucuresti, compartimentele de
specialitate din cadrul aparatului propriu ale Consiliilor Locale ale Sectoarelor
municipiului Bucuresti, cu unitatile din subordinea Consiliului General al Municipiului
Bucuresti sau finantate din bugetul acestuia, cu alte autoritati si institutii.
Din punct de vedere al structurii organizatorice, Directia Buget este impartita in
mai multe compartimente, enumerate mai jos impreuna cu principalele lor atributii:
1. Serviciul elaborare si executie buget:
• Organizeaza si coordoneaza direct lucrarile de intocmire a proiectului bugetului
Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
• Analizeaza si face propuneri de repartizare a surselor totale ale bugetului local al
municipiului Bucuresti pe bugete componente.
• Intocmeste lucrarile pentru proiectul bugetului Consiliului General al Municipiului
Bucuresti, modificarea sau rectificarea acestuia.
• Analizeaza si face propuneri in legatura cu proiectele bugetelor unitatilor autofinantate si
ale regiilor autonome de sub autoritatea Consiliului General al Municipiului Bucuresti.
• Efectueaza (propune) operatiunile de alocare a creditelor bugetare pe ordonatori in
conformitate cu prevederile bugetului aprobat.
• Analizeaza fundamentarile si indeplinirea conditiilor legale pentru cererile de cheltuieli
de capital cu finantare partiala sau integrala de la bugetul Consiliului General al
Municipiului Bucuresti.
• Face propuneri pentru cuprinderea in proiectul bugetului a cheltuielilor pentru investitiile
institutiilor publice, regiilor autonome si societatilor comerciale ce se finanteaza de la
bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti in limita surselor cu aceasta
destinatie posibil de asigurat; intocmeste listele de investitii anexe la proiectul bugetului.
• Analizeaza si face propuneri in legatura cu modificarea sau rectificarea cheltuielilor
aprobate.
• Analizeaza propuneri pentru surse alternative de finantare a unor programe de investitii
si alte categorii de cheltuieli.
• Centralizeaza si analizeaza cererile de alocare, pe surse, a fondurilor pentru investitiile
aprobate.
• Intocmeste documentatiile pentru deschiderea creditelor bugetare si repartizarea acestora.

5
2. Serviciul venituri, impozite si taxe:
• Fundamenteaza si face propuneri pentru repartizarea pe bugete componente - bugetul
C.G.M.B. si bugetele consiliilor sectoarelor - a surselor reprezentand veniturile proprii ale
municipiului Bucuresti.
• Fundamenteaza si face propuneri pentru repartizarea pe bugete componente - bugetul
C.G.M.B. si bugetele consiliilor sectoarelor - a sumelor/alocatiilor de la bugetul de stat
si/sau din alte fonduri publice.
• Elaboreaza sau, dupa caz, analizeaza si avizeaza propuneri pentru constituirea de noi
surse de venituri si/sau suplimentarea celor existente.
• Verifica si urmareste incasarea veniturilor bugetului Consiliului General al Municipiului
Bucuresti ce se realizeaza prin compartimentele de specialitate organizate la sectoare si
prin unitatile din subordinea Consiliului General al Municipiului Bucuresti si
compartimentele de specialitate din aparatul propriu.
• Fundamenteaza si face propuneri pentru actualizarea nivelului impozitelor si taxelor
locale.
• Analizeaza si face propuneri, impreuna cu compartimentele de specialitate, cu privire la
stabilirea tarifelor pentru care autoritatea locala are competenta de avizare/aprobare.
• Analizeaza si face propuneri pentru solutionarea contestatiilor, obiectiunilor,
reclamatiilor si cererilor privind acordarea de inlesniri la plata impozitelor si taxelor locale
precum si a altor venituri ale bugetelor locale ce nu sunt in competenta de solutionare a
altor compartimente.
3. Biroul raportare executie buget:
• Organizeaza si conduce evidenta sintetica si analitica a veniturilor bugetului Consiliului
General al Municipiului Bucuresti.
• Intocmeste documentele de raportare corespunzatoare.
• Primeste, verifica si centralizeaza raportarile operative cu privire la executia cheltuielilor
bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti si a bugetului local pe ansamblu.
• Verifica darile de seama contabile de la unitatile finantate de la bugetul Consiliului
General al Municipiului Bucuresti ce depun bilant si/sau cont de executie.
• Intocmeste darea de seama centralizata a bugetului Consiliului General al Municipiului
Bucuresti si contul de incheiere a exercitiului.
• Intocmeste alte lucrari in sarcina directiei dispuse de conducerea Primariei Municipiului
Bucuresti si/sau de conducerea directiei.

6
1.4 Modalitatile de finantare a activitatii
Modalitatile de finantare a activitatii desfasurate sunt stabilite in baza Legii
nr.215/2001(Legea administratiei publice locale). Potrivit acesteia, finantele oraselor se
administreaza in conditiile prevazute de lege conform principiului autonomiei locale.
Autoritatile administratiei publice locale au dreptul la resurse proprii, suficiente,
proportional cu competentele ce le revin potrivit legii, de care pot dispune in mod liber.
Consiliul General al Municipiului Bucuresti asigura veniturile municipiului
Bucuresti prin stabilirea de impozite si taxe locale precum si prin alte surse stabilite
potrivit legii.
Prin regulamentul aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti sunt
determinate conditiile in care se pot percepe taxele speciale si de aprobare de catre
locuitorii interesati, precum si modul de repartizare a acestora pe locuitor.
Investitiile publice realizate de autoritatile locale pot fi finantate in proportii variabile, prin
intermediul urmatoarelor trei surse de finantare:
• rezervele de trezorerie ale unei autoritati, respectiv soldul pozitiv net al incasarilor
fata de cheltuieli care apare in contul curent.Aceasta varianta nu este recunoscuta de
legislatia romana, autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra soldului pozitiv
net.
• subventiile de investitii, astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform
criteriilor definite.
• imprumutul, prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit.
implica un asemenea exercitiu.
Pentru exemplificare, am inclus in anexe Bugetul CGMB pe anii 2003 si 2004,
precum si Proiectia bugetului CGMB pe anii 2001 – 2007. In majoritatea tarilor,
autoritatile locale sunt libere sa-si aleaga propriile surse de creditare. Exista doua motive
principale pentru care cea mai mare parte a tarilor aplica o reglementare stricta a
imprumuturilor acordate autoritatilor locale:
-pentru a limita cresterea cheltuielilor publice
-pentru a evita supraindatorarea autoritatilor locale
Totusi, in mod formal, autoritatile locale au posibilitatea, daca ele o doresc, sa
imprumute de la orice institutie. De asemenea, au dreptul de a emite in mod direct titluri de
imprumut, ele recurg rareori la aceste metode datorita competentelor extrem de sofisticate
in domeniul finantelor pe care le presupune aceasta metoda de finantare

7
1.5. Particularitati ale strategiei in cadrul Primariei Municipiului Bucuresti.
Strategia are in vedere :

• Planificarea programelor de investitii si a modului de rambursare a


diverselor credite angajate de institutie
• Urmarirea eficientei folosirii fondurilor alocate prin buget pentru
efectuarea tuturor categoriilor de cheltuieli conform datelor furnizate de
compartimentele de resort
• Urmarirea eficientei veniturilor institutiei conform datelor
compartimentelor de specialitate
• Previzionarea multipla, anuala a veniturilor si cheltuielilor, avandu-se
in vedere colectarea continua a bugetului institutiei
• Analiza nivelurilor veniturilor si cheltuielilor, tinand cont de
prioritatilede investitii, dotari si achizitii
• Identificarea influentei factorilor de mediu si a variabilelor
organizationale care influenteaza procesele de management si de
executie din institutia analizata
PMB, ca autoritate publica de interes local are in vedere ca intreaga activitate pe
care o desfasoara din punct de vedere atat al managementului, cat si al activitatii propriu-
zise, sa fie permanent corelata cu factorul social, cu evolutia societatii la nivel local si
general.

Se au in vedere permanent ca factori de influenta:

• situatia economica pe plan local


• situatia socio-profesionala si problemelecu care se confrunta cetateanul
din acest punct de vedere
• resursele financiare de care dispune institutia si gestionarea lor in
functie de prioritatile existente
• aparitia de noi domenii, situatii ce intra in sfera competentelor
autoritatilor administratiei publice
In functie de factorii mentinnati si avand in vedere scopul principal de a satisface
nevoile cetatenilor, in paralel cu obiectivele ce vizeaza crearea cadrului de dezvoltare a
intregii societati, institutia procedeaza la adoptarea de noi elemente care sa imbunatateasca
activitatile desfasurate:

• se creeaza diverse compartimente in functie de situatia ce trebuie


rezolvata
• se procedeaza la informatizare pentru cresterea randamentului institutiei
• eficientizarea activitatii compartimentelor existente
1.6. Prezentarea sistemului de obiective ale institutiei publice analizate.
Ca obiective mentionam:

• Eficientizarea activitatilor institutiei


• Cat mai buna gestionare a resurselor financiare
• Finalizarea programelor si proiectelor initiate de PMB
• Perfectionarea sistemului de relationare cu cetatenii
• Initierea de noi proiecte si actiuni pe plan social, de programe de mediu
• Intensificarea actiunilor ce tin de imaginea Capitalei

8
1.7. Modalitati previzionale de management pentru realizarea obiectivelor
fundamentale si derivate.
• Identificarea scopurilor si a obiectivelor de atins
• Stabilirea instrumentelor prin care se ating scopurile si a factorilor cu
atributii in acest sens, a factorilor responsabili
• Stabilirea metodelor, cu discutarea, analiza si adoptarea celor mai
eficiente metode
• Stabilirea etapelor, urmarirea realizarii acestora
• Stabilirea elementelor de imbunatatire a mecanismelor adoptate
• Analiza permanenta a modului de realizare a obiectivelor propuse
• Finalizarea obiectivelor cu analiza rezultatelor obtinute
1.8. Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate si/sau in curs de
derulare in institutia analizata
• Programe in domeniul protectiei sociale initiate de PMB in colaborare
cu diverse institutii, cu organizatii nonguvernamentale de profil etc.
• Programe privind protectia mediului inconjurator
• Programe in domeniul infrastructurii, in domeniul construirii si
imbunatatirii infrastructurii
• Programe in privinta atragerii de resurse necesare finalizarii de
obiective pe plan local
• Atragerea de parteneri pentru derularea diverselor proiecte
• Strategie privind intocmirea de baze de date, studii si prognoze in
vederea analizarii sistemului de cheltuieli publice
• Proiecte privind construirea de locuinte
• Programe de reabilitare a drumurilor si strazilor urbane
• Proiecte de construire a unor pasaje si parkinguri
• Strategii privind corelarea veniturilor cu cheltuielile.

9
CAPITOLUL II

1. La 2.09.2010 o primărie vinde un utilaj în valoare de 100.000 lei, amortizat în proporţie


de 80%, la preţul de vânzare de 40.000 lei,TVA 24%. Creanţa este încasată în contul de
disponibil din venituri proprii.

1.1 Vânzarea utilajului conform facturii:

49.600 4611 = %
Debitori sub 1 an 791 40.000
Venituri din valorificarea unor
bunuri ale statului
4427 9.600
TVA colectată

1.2 Scăderea din activ a utilajului:

% = 2131 100.000
80 000 2813 Echipamente tehnologice
(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)
Amortizarea instalaţiilor tehnice,
mijloacelor de transport,
animalelor şi plantaţiilor
20.000 691
Cheltuieli extraordinare
din operaţiuni cu active fixe

2. La 03.09.2010 se contractează elaborarea unui program informatic pentru urmărirea


decontărilor cu furnizorii. Înainte de începerea producţiei, primaria plăteşte la începutul
lunii septembrie societăţii comerciale un avans de 2.000 lei (costul programului informatic
este suportat din veniturile proprii). La sfârşitul lunii, programul este gata, fiind facturat de
societatea comercială la valoarea de 6.000 lei.

2.1 Acordarea avansului la începutul lunii martie:

2.000 234 = 561 2.000


Avansuri acordate pentru active Disponibil al instituţiilor publice
fixe necorporale finanţate din venituri proprii şi
subvenţii

10
2.2 Achiziţia programului informatic:

6.000 2081 = 404 6.000


Programe informatice Furnizori de active fixe

2.3 Decontarea avansului şi plata diferenţei de către societăţii comerciale:

6.000 404 = %
Furnizori de active 234 2.000

fixe necorporale
Avansuri acordate pentru active
fixe
561 4.000

Disponibil al instituţiilor publice

finanţate din venituri

proprii şi subvenţii

3. La 05.09.2010 primăria achiziţionează o instalaţie al cărei preţ de achiziţie este de


35.000 lei, transport facturat 10.000 lei.

Cost de achiziţie = 35.000 +10.000 = 36.000 lei

• Înregistrarea achiziţiei conform facturii:

36.000 2131 = 404 36.000


Echipamente tehnologice Furnizori de active fixe

(maşini, utilaje şi instalaţii de lucru)

11
4. La 05.09.2010 primăria primeşte prin donaţie un mobilier evaluat la 100.000 lei.

• Înregistrarea donaţiei

3.000 214 = 779 3.000


Mobilier, aparatură echipamente Venituri din bunuri şi
de protecţie a valorilor umane şi
materiale şi alte active fixe servicii primite cu titlu gratuit
corporale birotică,

5. La 06.09.2010 primăria cumpără de la persoane fizice 100 ha de teren în judeţul Braşov


pentru unui obiectiv de interes local. Cele 100 ha sunt achiziţionate la preţul de 30.000 lei.

5.1 Intrarea în patrimoniu a terenului (transferul dreptului de proprietate):

30.000 2111 = 101 30.000


Terenuri Fondul bunurilor care alcătuiesc
domeniul public al statului

5.2 Achiziţia terenului:

30.000 6821 = 404 30.000


Cheltuieli cu active fixe corporale Furnizori de active fixe
neamortizabile

6. La 06.09.2010 primaria încasează comisioane de 3.000 lei şi penalităţile de întârziere


1.000 lei.

Înregistrarea comisioanelor şi penalităţilor:

4.000 5311 = 7513 4.000


Casa in lei Amenzi, penalităţi

şi confiscări

12
7. La 07.09.2010 primăria casează un autoturism avariat. Valoarea contabilă a
autoturismului este de 40.000 lei, iar amortizarea cumulată este de 30.000 lei. Din casare se
recuperează jantele de aluminiu, evaluate la 3.000 lei. Restul epavei este dusă la fier vechi
şi suma încasată este de 4.000 lei.

7.1 Scoaterea din evidenţă a autoturismului avariat:

% = 2133 40.000
30.000 2813 Mijloace de transport
Amortizarea instalaţiilor tehnice,
mijloacelor de transport,
animalelor şi plantaţiilor
10.000 691
Cheltuieli extraordinare

din operaţiuni cu active fixe

7.2 Înregistrarea pieselor recuperate:

3.000 302 = 791 3.000


Materiale consumabile Venituri din valorificarea unor
bunuri ale statului

7.3 Înregistrarea epavei ca fier vechi:

4.000 302 = 791 4.000


Materiale consumabile Venituri din valorificarea unor
bunuri ale statului

7.4 Înregistrarea vânzării epavei la fier vechi:

4.000 5311 = 4481 4.000


Casa în lei Alte datorii faţă de buget

7.5 Descărcarea gestiunii:

13
4.000 602 = 302 4.000
Cheltuieli cu materialele Materiale consumabile
consumabile

8. La 08.09.2010 Primăria Braşov transferă unei alte instituţii publice un autoturism a cărui
valoare de intrare este de 25.000 lei. Până la data transferului, valoarea cumulată a
amortizării autoturismului este de 20.000 lei.

• Primăria Braşov înregistrează ieşirea prin transfer a autoturismului astfel:

% = 2133 25.000
20.000 2813 Mijloace de transport
Amortizarea instalaţiilor tehnice,
mijloacelor de transport,
animalelor şi plantaţiilor
5.000 691
Cheltuieli extraordinare

din operaţiuni cu active fixe

9. La 09.09.2010, s-au constata minusuri ca urmare a inventarierii. Acestea vor fi suportate


de D-na Marinescu Ionela, care din neglijenta a incendiat un mobilier a carui valoare de
inlocuire este de 1.000 lei.

9.1 Înregistrarea lipsei constatate la inventar:

1.000 691 = 214 1.000


Cheltuieli extraordinare din Mobilier aparatură birotică,
operaţiuni cu active fixe echipamente de protecţie a
valorilor umane şi materiale şi
alte active fixe corporale

9.2 Imputarea lipsei:

14
1.000 4282 = 719 1.000
Alte creanţe în legătură cu Alte venituri operaţionale
personalul

9.3 Reţinerea sumei imputate:

1.000 421 = 4282 1.000


Personal-salarii datorate Alte creanţe în legătură cu
personalul

10. La 14.09.2010 se vând acţiuni achiziţionate din bugetul local cu preţul de 32.000 lei,
valoarea contabilă a titlurilor de participare vândute fiind de 28.000 lei.

• Vânzarea titlurilor de participare:

32.000 5211 = %
Disponibil al bugetului 260 28.000

local
Titluri de participare
764 4.000
Venituri din investiţii

financiare cedate

11. La 15.09.2010 primăria a achiziţionat 200 de stilouri cu valoare unitară de 10 lei şi


echipament de lucru pentru angajaţi în valoare totală de 1.500 lei. Obiectele de inventar
sunt date în folosinţă.

11.1 Achiziţia obiectele de inventar:

3.500 3031 = 401 3.500


Materiale de natura obiectelor Furnizori

de inventar în magazie

15
11.2 Darea în folosinţă a obiectelor de inventar:

3.500 3032 = 3031 3.500


Materiale de natura obiectelor de Materiale de natura obiectelor de
inventar în folosinţă inventar în magazie

11.3 Trecerea pe cheltuielei a obiectelor de inventar date în folosinţă:

3.500 603 = 3032 3.500


Celtuieli privind materiale de Materiale de natura obiectelor de
natura obiectelor de inventar inventar în folosinţă

12. La 16.09.2010 primăria cumpără materiale consumabile, preţ de achiziţie 1.200lei,


TVA 24%. Factura este achitată din venituri proprii.

• Achiziţia materialelor:

% = 401 1488
1200 302 Furnizori
Materiale consumabile
288 4426
TVA deductibilă

13. La 17.09.2010 primăria achita contravaloarea facturii privind materialele consumabile


în valoare de 1488 lei.

1448 401 = 5601 1448


Furnizori Disponibil curent
14 La 18.09.2010 primaria prestează servicii către un agent economic, valoarea facturii
fiind de 5.000 lei. Instituţia nu este considerată persoană impozabilă din punct de vedere al
taxei pe valoarea adăugată pentru această operaţiune. Pentru decontarea facturii, instituţia
acceptă o cambie de la client pe care o depune la bancă spre încasare la scadenţă.

16
14.1 Prestarea serviciilor:

5.000 4111 = 704 5.000


Clienţi cu termen sub 1 an Venituri din lucrări executate şi
servicii prestate

14.2 Primirea efectului de comerţ:

5.000 413 = 4111 5.000


Efecte de primit de la clienţi Clienţi cu termen sub 1 an

14.3 Depunerea efectului spre încasare la bancă:

5.000 511 = 413 5.000


Valori de încasat Efecte de primit de la clienţi

14.4 Încasarea sumei:

5.000 5121 = 511 5.000


Conturi la bănci în lei Valori de încasat

15.La 20.09.2010, primăria plăteşte 300 lei abonamentul pe octombrie, noiembrie,


decembrie la Monitorul Oficial. Lunar are loc transferarea cheltuielii în avans (cota-parte
corespunzătoare lunii = 300 lei/3 luni) la cheltuielile curente.

• Plata abonamentului în avans în septembrie:

300 471 = 561 300

17
Cheltuieli înregistrate în avans Disponibil al instituţiilor publice
finanţate din venituri proprii şi
subvenţii

16. La 22.09.2010 achiziţionează cu plata în numerar timbre poştale în valoare de 500 lei şi
bonuri- cantităţi fixe de motorină în valoare de 1.000 lei. În aceeaşi lună se dau în consum
timbre poştale în sumă de 170 lei şi bonuri- cantităţi fixe în sumă de 300 lei.

16.1 Achiziţia timbrelor poştale şi a bonurilor cantităţi fixe:

% = 5601 1.500
500 5321 Disponibil curent
Timbre fiscale şi poştale

1.000 5324
Bonuri valorice pentru

carburanţi auto
16.2. Consumul timbrelor poştale:

170 626 = 5321 170


Cheltuieli poştale şi taxe de Timbre fiscale şi poştale
telecomunicaţii

16.3 Achiziţia motorinei:

1.000 3022 = 5324 1.000


Combustibili auto Bonuri valorice pentru
carburanţi

16.4 Justificarea consumului de carburant pe baza foilor de parcurs:

18
300 6022 = 3022 300
Cheltuieli privind Combustibili

combustibilul

17. La 23.09.2010 din fondurile externe nerambursabile primite, primăria achiziţionează


instalaţii tehnice în valoare de 230.000 lei, furnizorul fiind achitat dintr-un acreditiv.

17.1 Constituirea acreditivului:

230.000 581 = 5151 230.000


Viramente interne Disponibil în lei din fonduri
externe nerambursabile

230.000 5411 = 581 230.000


Acreditive în lei Viramente interne

17.2 Achitarea furnizorului de active fixe:

230.000 404 = 5411 230.000


Furnizori de imobilizări Acreditive în lei

18. La 24.09.2010 s-au încasat taxe pentru oficierea căsătoriilor în sumă totală de 100 lei.

18.1 Înregistrarea taxelor speciale datorate de persoanele fizice:

100 461 = 137 100


Debitori Taxe speciale

18.2 Încasarea taxelor speciale:

100 553 = 461 100

19
Disponibil din taxe speciale Debitori

19. La 25.09.2010 se constituie un provizion pentru litigii în valoare de 2.200 lei.

2.200 6812 = 1511 2.200


Cheltuieli operaţionale privind Provizioane pentru litigii
provizioanele
20. La 25.09.2010 se înregistrează avansul salarial aferent exerciţiului în curs în valoare de
50 000 lei.

• Plata avansului:
50.000 425 = 5311 50.000

Avansuri acordate personalului Casa in lei

21. La 26.09.2010 primăria a achiziţionat materiale consumabile de la furnizori în valoare


de 2.500 lei, TVA 24%. Recepţia materialelor s-a efectuat pe baza avizului de expediţie,
factura urmând a sosi ulterior. Peste 3 zile este primită factura. Valoarea totală a facturii
este 3100 lei.
• Achiziţia materialelor în baza avizului:

3.100 3028 = 408 3.100


Alte materiale consumabile Furnizori-facturi nesosite

22. La 28.09.2010 se primeşte factura în valoare de 3100 lei.

3.100 408 = 401 3.100


Furnizori facturi-nesosite Furnizori

22.1 Plata către furnizorul de materiale consumabile:

3.100 401 = 7702 3.100


Furnizori Finanţarea de la bugetele locale

23. La 30.09.2010 se înregistrează cheltuielile cu salariile aferente exerciţiului în curs în


valoare de 200 000 lei.

20
200 000 641 = 421 200 000

Cheltuieli cu salariile Personal-salarii


personalului datorate’

24.1 Se înregistrează CAS = 20,8 %, CASS = 5,2 % şi fond de şomaj de 0,5% aparţinând
societăţii:

41.600 6451 = 4311 41.600

Cheltuieli Contribuţia unităţii


privind contribuţia la asigurări sociale’
unităţii la asigurări
sociale’

10.400 6453 = 4313 10.400

Cheltuieli privind Contribuţia


contribuţia unităţii la unităţii la
asigurările sociale de asigurări sociale
sănătate de sanatate

1.000 6452 = 4371 1.000

Cheltuieli privind Contribuţia unităţii la fondul


contribuţia unităţii la de somaj’
ajutorul de şomaj’

24.2 Se înregistrează reţinerile salariale conform Statului de Salarii pe luna august dupa
cum urmează :

- contribuţia personalului la fondul de şomaj 0,5%


- contribuţia personalului la asigurările sociale 10,5 %
- contribuţia personalului la asigurările sociale de sănătate 5,5 %

21
- impozit pe salarii 16%
- reţineri datorate terţilor 1 000 lei.

94.080 421 = % 94.080

Personal-salarii datorate 4372 1.000

Contribuţia
personalului la
fondul de şomaj’

4312 21.000

Contribuţia
personalului la
asigurările sociale’

4314 11.000

Contribuţia
personalului la
asigurările sociale
de sănătate’
425
Avansuri acordate
personalului
50.000

427 1.000

Reţineri din salariii


datorate terţilor’

444 10.080

Impozit pe salarii’

24.3 Se plătesc contribuţiile angajatului şi angajatorului la bugetul de stat:

% = 5121 147.080
4371 1.000
Contribuţia angajatorilori la fondul
de şomaj’

22
4372 1.000

Contribuţia personalului la fondul


de şomaj’
4311
41.600
Contribuţia angajatorului la
asigurările sociale’

4312 21.000

Contribuţia personalului la
asigurările sociale’
4313
10.400
Contribuţia angajatorului la
asigurările sociale de sănătate’

4314 11.000

Contribuţia personalului la
asigurările sociale de sănătate’
425
50.000
Avansuri acordate personalului

427 1.000

Reţineri din salariii datorate terţilor’

444 10.080

Impozit pe salarii’

24.4. Se inregisteaza plata salarilor:

105.920 421 = 5311 105.920

26.1 La 30.092009-Se închid conturile de venituri prin transferarea valorii acestora în


creditul contului 121 ‘Profit şi pierdere’.

% = 121 163.100
704 4.000

23
719 1.000
7513 4.000
764 4.000
7702 3.100
779 100.000
791 47.000
26.2 La 30.09.2010 - Se închid conturile de cheltuieli prin transferarea valorii acestora în
debitul contului 121 ‘Profit şi pierdere’.

121 = % 329.170
691 36.000
6821 30.000
602 4.000
603 3.500
626 170
6022 300
6812 2.200
641 200.000
6451 41.600
6452 1.000
6453 10.400

27. La 30.09.2010-Se regularizează fondurile de TVA.

4427
4426 9600 9600
288 288 RD 9600 RC 9600
RD 288 RC 288 TSD 9600 TSC 9600
TSD 288 TSC 288

24
Deoarece RD 4426 < RC 4427, avem TVA de plată de la bugetul statului.

4427 = % 9.600

4426 288

4423 9.321

28. Determinarea rezultatului contabil al lunii septembrie.

Total Venituri – Total Cheltuieli = Profit/Pierder

167100lei - 329170 lei = -166070 lei (pierdere)

25

Evaluare