Sunteți pe pagina 1din 6

.

Temeiurile incetarii casatoriei


Prin incheierea casatoriei intelegem incetarea raporturilor juridice dintre soti izvorite din
casatoria legala in urma survenirii anumitor fapte juridice.
Conform art.33 CF aceste fapte juridice sint:
-decesul unuia dintre soti;
-declararea pe cale judecatoreasca a decesului unuia dintre soti;
-desfacerea casatoriei prin divort.
Decesul unuia dintre soti este modul firesc de incetare a casatoriei. Desi casatoria inceteaza
pentru viitor, unele efecte ale acesteia se mentin si dupa aceasta data. Astfel:
a) Sotul supravetuitor care a luat la incheierea casatoriei numele celuilalt sot il mentine si
dupa incetarea acesteia;
b) Capacitatea de exercitiu deplina, dobandita de sotul supravetuitor, in urma incheierii
casatoriei cu sotul care decedeaza, i se mentine acestuia;
c) inceteaza proprietatea comuna devalmasa a sotilor;
d) La moartea unui sot, celalalt sot dobandeste dreptul la mostenire.
Declararea pe cale judecatoreasca a decesului unuia dintre soti este alt mod de incetare a
casatoriei, care produce aceleasi efecte ca si moartea fizica. Declararea mortii si a efectelor
aparitiei sau descoperirii locului de aflare a sotului declarat mort este reglementata de art. 254
§i 255 C.P..C. Data mortii se considera aceea stabilita prin hotanrea judecatoreasca declarativa
de moarte. Ca urmare a declararii mortii unuia dintre soti prin hotarire judecatoreasca, casatoria
incheiata se considera incetata prin deces, iar celalalt sot este liber de a se recasatori. La aparitia
sotului declarat mort, instanta de judecata anuleaza printr-o noua hotarare hotararea pe care a
dat-o anterior. Aceasta hotarare constituie un temei pentru anularea inscrierii mortii
cetateanului respectiv in registrul actelor starii civile.
Desfacerea casatorieipoate avea locprin divort.
In conformitate cu art. 41 din Legea privind actcle dc stare civiln, temeiurile pentru
inregistrarea divortului (desfacerii casatoriei) sunt
a) declaratia comuna a sotilor privind divortul - daca accslia nu au copii minori comuni;
b) declaratia unuia dintre so^i privind divortul §i hotariirca (sentinta) judecatoreasca
- daca celalalt sot este:
-declarat incapabil sau disparut;
- condamnat la privatiune de libertate pe un termen mai mare de 3 ani;
c) hotararea instantei judecatore§ti cu privire la desfacerea
casatoriei.
Modalitatea de desfacere a casatoriei
Asa cum temeiurile pentru desfacerea casatoriei sunt diferite, diferite sunt si modalitatile de
desfacere a ei.
In primul rand, in anumite situatii sunt limitate drepturile sotului de a cere desfacerea casatoriei.
Astfel, in lipsa acordului sotiei, sotul nu poate cere desfacerea casatoriei in timpul graviditatii
acesteia si timp de un an dupa nasterea copilului, daca acesta s-a nascut viu §i traie§te (art. 34,
C.F.).
In al doilea rand, in anumite situatii este prevazuta desfacerea casatoriei la oficiul de stare
civila si anume: "In cazurile' in care exista acordul comun al sotilor care nu au copii minori
comuni sau infiati de ambii soti, in cazurile cand intre ace§tia nu exista litigii referitoare la
partaj sau la intretinerea sotului inapt de munca, casatoria poate fi desfacuta de catre oficiul de
stare civila, in a carui raza teritoriala se afla domiciliul unuia dintre soti, cu participarea
obligatorie a ambilor soti
(art. 36,alin.l,C.F.).
La oficiul de stare civila poate fi desfacuta casatoria, la cererea
unuia dintre so\i, in urmdtoarele cazuri:
a) daca celalalt sot a fost recunoscut incapabil;
b) daca celalalt sot a fost declarat disparut;
c) daca celalalt sot a fost condamnat la privatiune de libertate pe un termen mai mare de
trei ani (art. 36, alin. 2 C.F.).
Desfacerea casatoriei si eliberarea certificatului de divort au loc dupa expirarea termenului de
o luna din ziua depunerii cererii de divort.
In al treilea rand, in cazul aparitiei litigiilor intre soti cu privire la copii, la partaj sau la
intretinerea soUilui inapt de munca, care neecsita sprijin material, desfacerea casatoriei se face
pe cale judecatoreasca (art. 36, alin. 4 C.F.).
Daca dupa desfacerea casatoriei de catre oficiul de stare civila intre soti apar litigii referitoare
la partaj, la intretinerea copiilor minori sau a sotului inapt de munca, acestea se vor solutiona pe
cale judecatoreasca (art. 36, alin. 5 C.F.).
Desfacerea casatoriei la oficiul de stare civila
Sotii, care nu au copii minori comuni sau infiati de ambii, in cazurile cind intre ei nu existd
litigii referitoare la partaj sau la intretinerea sotului inapt de munca, depun la oficiul stare
civila o declaratie comund de divort. Primind declaratia de divort, functionarul oficiului stare
civila este obligat sa previna sotii ca absenta nemotivata a unuia dintre ei la inregistrarea
divortului nu impiedica desfacerea casatoriei. Divortul se inregistreazd in prezenta ambilor sau
a unuia dintre soti, la expirarea termenului de o lund de la data depunerii declaratiei.
. Desfacerea casatoriei de catre instanta judecatoreasca

Situatiile in care desfacerea casatoriei are loc pe cale judecatoreasca sunt prevazute in art. 37,
C.F. in conformitate cu aceste prevederi, daca sotii au copii minori comuni, cu exceppa
cazurilor prevazute la art. 36 alin. (2), sau in lipsa acordului la divort al unuia dintre soti,
desfacerea casatoriei are loepe cale judecatoreasca.
Desfacerea casatoriei are loc pe cale judecatoreasca §i in cazurile cand exista acordul la divort
al ambilor soti, insa unul dintre ei refu/a sa se prezinte la oficiul de stare civila pentru
solutionarea problemei.
Cererea de divort se depune la instanta in scris. Ea trebuie sa cuprindd:
- denumirea instantei, careia ii este adresata;
- numele reclamantului si domiciliul lui;
- numele paratului si domiciliul lui;
- aratarea motivelor de fapt si de drept pe care se intemeiaza cererea, precum si a
dovezilor pe care se sprijina fiecare pretentie. Cind se cere dovada cu martori, se arata
numele, prenumele si domiciliul martorilor;
- numele copiilor minori nascuti din casatorie sau infiati de ambii soti;
- pretentiile reclamantului;
- enumerarea documentelor anexate la cerere.
La cerere se vor anexa copii legalizate de pe certificatul de casatorie si de pe certificatul de
nastere al copiilor minori. Prin cererea de divort, sotul respectiv mai poate solicita sa i se
incredinteze copiii minori si sa se fixeze contributia celuilalt sot pentru intretinerea acestuia.
Cererea de divort se depune personal in instanta de catre reclamant.
Sotul parat poate face cerere reconventionala, eel mai tirziu pana la prima zi de infatisare pentru
pregatire prejudicial (art. 133, alin. 1, C.P.C.).
Instanta judecatoreasca va desface casatoria daca va constata ca convietuirea sotilor si pastrarea
familiei in continuare sunt imposibile.
Deoarece legiuitorul nu a fdcut o enumerare a motivelor de divort, instantele de judecata sunt
cele care in functie de situa(iile aparute in practicd pot aprecia temeinicia motivelor invocare,
daca ele intr-adevat au vatamat raporturile dintre soti in asa masura, incdt convietuirea de mai
departe nu mai este posibild. In praclica judecatoreasca au fost recunoscute drept motive
temeinice de divor\ urmatoarele situatii:
- sotul (sotia) parat (pdrdtd) suferd de alienatie mintald sau de debilitate mintald
cronica, ori de o boala gravd si incurabila, survenitd inainte sau in timpul cdsdtoriei;
- nepotriviri de ordin fiziologic, care afecteaza raporturile conjugale;
- comportarea imorald a unuia dintre soti, care, chiar in locuinta comuna, traieste in
concubinaj cu o alta persoand;
- despdrtirea in fapt a sotilor, precum si refuzul nejustiflcat al unuia dintre ei de a locui
impreuna cu celalalt. Pentru a ft considerat motiv temeinic de divort, despdrtirea in
fapt trebuie sa aiba caracter definitiv, iar refuzul convietuirii sa-i fie imputabil sotului
parat, aspecte de natura sa facd imposibila continuarea cdsdtoriei pentru soful
reclamant;
- sotul parat si-a pdrdsit sotia, stabilindu-se cu traiul in straindtate;
- so{ul parat a fost condamnat pentru tentativa sau complicitate la tentativa de omor
impotriva sotului reclamant, instigare de omor impotriva acestuia, ii vatdmd grav
integritatea corporald, sau a fost condamnat pentru savdrsirea unei infractiuni
privitoare la viata sexuald;
- sotul parat a fost condamnat pentru una sau mai multe infractiuni savarsite cu intentie,
altele decdt cele prevazute mai sus, sa execute o pedeapsd cu inchisoare de eel pu(in 3
ani, pe care o executd sau urmeazd sa o execute;
- nedndeplinirea obligatiilor conjugate chiar in conditiile in care traiul in comun nu a
fast intrerupt;
- alcoolismul, care determind degradarea morald a sotului care are acest viciu etc.
Daca in procesul examinarii cererii de desfacere a casatoriei, unul dintre soti nu-si da acordul la
divort, instanta judecatoreasca va amana examinarea cauzei, stabilind un termen de impacare de
la o luna la 6 luni.
Daca masurile de impacare nu au dat efecte si sotii continua sa insiste asupra divortului,
instanta judecatoreasca va satisface cererea respective.
Efectele desfacerii casatoriei
Efectele divortului cu privire la relatiile personale dintre sop. Odata cu desfacerea casatoriei
inceteaza pentru viitor calitatea de sot. Sotii devin fosti soti, independent unul fa|a de celalalt.
Fiecare dintre sotii divortati este in drept sa se recasatoreasca, dupa cum se pot recasatori intre
ei.
Ca urmare a incetarii calitatii de sot, inceteaza obligatia de sprijin moral, la fel nu mai exista
obligatia de fidelitate, drepturile si obligatiile conjugale.
In cazul in care divortul are loc mai inainte de implinirea varstei de 18 ani de catre unul dintre
soti, nu se pierde capacitatea deplina de exercitiu, dobandita de catre acel sot, odata cu
incheierea casatoriei.
Certificatul de divort se elibereaza fiecarui sot aparte.
Efectele casatoriei cu privire la relatiile patrimoniale dintre soti.
La desfacerea casatoriei, sotii pot prezenta instantei judecatoresti un acord privind impartirea
bunurilor lor proprietate in devalmasje si plata pensiei de intretinere a copiilor sj sotului inapt de
munca ce necesita sprijin material, indicand marimea acesteia, precum si privind determinarea
parintelui impreuna cu care vor locui copiii minori comuni (art.38, alin.l, C.F.).
Invoiala sotilor poate avea ca obiectfie numai stabilirea intinderii drepturilor fiecaruia dintre
soti asupra bunurilor comune, fie determinarea in natura a lucrurilor pe care urmeaza sa le
primeasca fiecare. Sotii pot convent sd impartd fie toate bunurile comune, fie numai o parte din
ele.
In cazul in care existd copii minori se pune problema incredintdrii acestora.
In cazul lipsei unui acord intre soti, prevazut la alin.l, art. 38, C.F., sau daca se va dovedi ca
acordul lezeaza drepturile si interesele copiilor minori, sau ale unuia dintre soti, instanta
judecatoreasca este obligata:
a) sa Tmparta, la cererea sotilor (a unuia dintre ei), bunurile lor proprietate in devalmasie;
b) sa determine care dintre parinti va plati pensia de intretinere a copiilor minori si
marimea acesteia;
c) sa stabileasca, la cererea sotului inapt de munca, care are dreptul la pensia de intretinere
de la celalalt sot, marimea si modul de plata a acestei pensii;
d) sa stabileasca cu cine dintre parinti vor locui copiii minori dupa divort.

Momentul incetarii casatoriei


In cazul desfacerii casatoriei pe cale judecatoreasca, cdsdtoria inceteaza din ziua cdnd
hotdrirea instantei judecdtoresti a ramas definitiva. Modul de inregistrare a divortului in baza
hotaririi instantei judecdtoresti afost reflectat in § 4 al prezentului capitol.
Sotii nu au dreptul sa incheie o noua casatorie pana la obtinerea certificatului de divort de la
oficiul de stare civila, in a carui raza teritoriala se afla domiciliul acestora.
Instanta judecatoreasca este obligata sa transmits, in termen de 3zile de la data cind hotararea
privind desfacerea casatoriei a ramas definitiva, o copie a acesteia oficiului de stare civila din
raza ci teritoriala.
Restabilirea casatoriei in cazul aparitiei sotului declarat decedat sau dispdrut.
In cazul aparitiei sotului declarat in modul stabilit de lege, decedat sau disparut, si anularii
hotaririi respective a instantei judecatore§ti, oficiul de stare civila poate restabili casatoria
respectiva, la cererea comuna a sotilor, daca celalalt sot nu a incheiat o noua casatorie.
In cazul restabilirii casatoriei, se considers ca aceasta nu a fost intrerupta. Bunurile dobandite in
perioada de absenta a unuia dintre soti, apartin sotului care le-a dobandit.