Sunteți pe pagina 1din 8

FISA DISCIPLINEI

Denumirea disciplinei Codul


DREPT PENAL.PARTE SPECIALĂ I D.3.5.45.
disciplinei
Anul de studiu III Semestrul* 1 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E
Categoria formativă a disciplinei
DS
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 4
Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 50 Total ore pe semestru 106
Titularul disciplinei Conf.univ.dr. NICOLAE-ANGHEL NICOLAE
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare
semestru

Facultatea DREPT Numărul total de ore (pe semestru) din


planul de invatamant
Catedra DREPT PUBLIC
(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de
Domeniul fundamental de ŞTIINŢE JURIDICE 14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)
ştiinţă, artă, cultură
Domeniul pentru studii
universitare de licenţă
DREPT Total C** S L P

Direcţia de studii 56 28 28 - -
** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Obligatorii
Discipline (condiţionate)
anterioare
Recomandate

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 3 8. Pregătire prezentări orale 4


2. Studiu dupa manual, suport de curs 4 9. Pregatire examinare finală 20
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. Consultaţii 4
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 2 11. Documentare pe teren 0
5. Activitate specifică de pregătire
3 12. Documentare pe INTERNET 4
SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate în cadrul activităţilor
2 13. Alte activităţi … 0
tutoriale etc.
7. Pregatire lucrări de control 0 14. Alte activităţi … 0
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 50

1
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice
disciplinei)
ƒ Cunoaşterea înţelegerea obiectului infracţiunilor
ƒ Cunoaşterea şi înţelegerea situaţiei premisă a infracţiunilor
ƒ Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului concret al infracţiunilor
ƒ Cunoaşterea sancţiunilor penale prevăzute de textele de incriminare

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi


a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
ƒ Explicarea şi interpretarea obiectului juridic special al infracţiunii
ƒ Explicarea elementului material al infracţiunii
ƒ Explicarea şi interpretarea legăturii de cauzabilitate
ƒ Explicarea formei de vinovăţie cu care este săvârşită infracţiunea

3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice


Competenţe specifice
specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
disciplinei
ƒ Cunoaşterea textului de incriminare a faptei
ƒ Încadrarea juridică a faptei
ƒ Stabilirea sancţiunii de drept pentru infracţiunea săvârşită în raport cu gradul de
pericol social concret, împrejurările, circumstanţele şi persoana infractorului.

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific /


cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice
/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare /
participarea la propria dezvoltare profesională)
ƒ Deprinderea abilităţilor de argumentare a soluţiilor
ƒ Dobândirea deprinderii de a motiva soluţiile dispuse
ƒ Dobândirea şi permanentizarea dimensiunii etice a dreptului penal

1. Introducere în studiul părţii speciale a Dreptului penal. Studiul dreptului penal şi a


diviziunilor sale. Parte generală şi parte specială în dreptul penal. Studiul părţii speciale.
Importanţă. Structură. Finalitatea studiului. Studiul unei infracţiuni. Concept. Conţinut.
Noţiunea şi importanţa calificării. Probleme privind perfecţionarea părţii speciale a dreptului
penal. Interdisciplinaritatea ca etodă generala a studiului materiei. Prezentare comparativă
a Codului penal în vigoare şi a noului Cod penal (Legea nr. 286/2009).

2. Titlul II. din Codul penal – Infracţiuni contra persoanei. Aspecte generale privind
structurarea grupului infracţional. Concepte şi caracterizare. Sistematizarea incriminărilor.
Tabla de materii
Importanţa incriminărilor. Obiectul juridic generic şi obiectul juridic special. Obiectul
material. Structura juridică a infracţiunilor. Infracţiunile în special.

3. Titlul III. din Codul penal – Infractiuni contra patrimoniului. Aspecte generale privind
structura grupului infracţional. Sistemul incriminărilor. Importanţa ocrotirii patrimoniului.
Noţiunea de patrimoniu şi modalităţile ocrotirii acestuia pe planul dreptului penal. Referiri la
reglementările din dreptul civil cu privire specială asupra modului în care ele se regăsesc
în dreptul penal. Structura infracţiunilor. Infracţiunile în particular.

2
1. 1. V. Dongoroz, I. Oancea, N.Iliescu, C.Bulai, R. Stănoiu,V. Roşca Explicaţii
teoretice ale Codului penal român, vol. III, 1971; vol. IV, 1972, Editura Academiei,
Bucureşti.
2. T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, St. Daneş, Gh. Dărângă, D. Lucinescu, V. Papadopol, D.C.
Popescu, V. Râmureanu – Codul penal comentat şi adnotat, partea specială, vol. I,
1975, vol.II, 1997, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
3. O. Loghin, A. Filipaş Drept penal, partea specială, Casa de editură şi presă „Şansa SRL”,
Bucureşti,1992.
4. Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, I. Pascu, V. Lazăr, I.Molnar Drept penal partea specială,
Editura „Europa Nova”, Bucureşti, 2007.
Bibliografia
5. C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, Instituţii de drept penal – Curs selectiv pentru
examenul de licenţă 2007-2008, Editura TREI, Bucureşti, 2008.
6. A. Filipaş, Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, Editura Academiei, Bucureşti, 1985
7. G. Antoniu, C. Bulai, R.M.Stănoiu, A. Filipaş, C. Mitrache, V. Papadopol, C. Filişanu
Practica judiciară penală, vol. I-II, Editura Academiei, Bucureşti, 1988.
8. Avram Filipaş, Drept penal român, partea specială, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2008.
9. Orice manual, curs, tratat etc. care abordează partea specială a dreptului penal.
10. Culegeri de decizii ale instanţei supreme pe anii 1969-2008.
11. Revista de drept penal, 2002-2009.
12. Practica judiciară în materie penală a Curţilor de Apel între anii 1990-2008.
Lista materialelor
didactice 1. C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, Instituţii de drept penal – Curs selectiv pentru
necesare
examenul de licenţă 2007-2008, Editura TREI, Bucureşti, 2007, 2008
2. Codul penal în vigoare (Legea nr. 15/1968), actualizat.
3. Culegeri de practică judiciară în materie penală a Curţilor de Apel corespunzătoare
perioadei 2000-2008.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimată in %


{Total=100%}

3
70%
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală)

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator -

- testarea periodică prin lucrări în cadrul activităţii tutoriale 10%

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 10%

- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.

Lucrare scrisă descriptivă

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)

ƒ Simpla expunere (necritică) a conţinutului subiectelor ƒ Argumentare riguroasă, exprimare corectă şi


coerentă din punct de vedere logic

Data completării: _____________ Semnătura titularului: ____________________

4
FISA DISCIPLINEI
Denumirea disciplinei Codul
DREPT PENAL.PARTE SPECIALĂ I D.3.6.51.
disciplinei
Anul de studiu III Semestrul* 2 Tipul de evaluare finală (E / V / C) E
Categoria formativă a disciplinei
DS
DF-fundamentală, DG-generală, DS-de specialitate, DE-economică/managerială, DU-umanistă
Regimul disciplinei {Ob-obligatorie, Op-opţională, F- facultativă} Ob Numărul de credite 5
Total ore din planul de învăţământ 56 Total ore studiu individual 50 Total ore pe semestru 106
Titularul disciplinei Conf.univ.dr. NICOLAE-ANGHEL NICOLAE
* Daca disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaza câte o fişă pentru fiecare
semestru

Facultatea DREPT Numărul total de ore (pe semestru) din


planul de invatamant
Catedra DREPT PUBLIC
(Ex: 28 la C dacă disciplina are curs de
Domeniul fundamental de ŞTIINŢE JURIDICE 14_saptămâni x 2_h_curs pe saptămână)
ştiinţă, artă, cultură
Domeniul pentru studii
universitare de licenţă
DREPT Total C** S L P

Direcţia de studii 56 28 28 - -
** C-curs, S-seminar, L-activităţi de laborator, P-proiect sau lucrări practice

Obligatorii
Discipline (condiţionate)
anterioare
Recomandate

Estimaţi timpul total (ore pe semestru) al activităţilor de studiu individual pretinse studentului
(completaţi cu zero activităţile care nu sunt cerute)

1. Descifrarea şi studiul notiţelor de curs 3 8. Pregătire prezentări orale 4


2. Studiu dupa manual, suport de curs 4 9. Pregatire examinare finală 20
3. Studiul bibliografiei minimale indicate 4 10. Consultaţii 4
4. Documentare suplimentară în bibliotecă 2 11. Documentare pe teren 0
5. Activitate specifică de pregătire
3 12. Documentare pe INTERNET 4
SEMINAR şi/sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri etc. 2 13. Alte activităţi … 0
7. Pregatire lucrări de control 0 14. Alte activităţi … 0
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 50

1
Competenţe generale (competenţele generale sunt menţionate în fişa domeniului de licenţă şi fişa specializării)
1. Cunoaştere şi înţelegere (cunoaşterea şi utilizarea adecvata a noţiunilor specifice
disciplinei)
ƒ Cunoaşterea înţelegerea obiectului infracţiunilor
ƒ Cunoaşterea şi înţelegerea situaţiei premisă a infracţiunilor
ƒ Cunoaşterea şi înţelegerea conţinutului concret al infracţiunilor
ƒ Cunoaşterea sancţiunilor penale prevăzute de textele de incriminare

2. Explicare şi interpretare (explicarea şi interpretarea unor idei, proiecte, procese, precum şi


a conţinuturilor teoretice şi practice ale disciplinei)
ƒ Explicarea şi interpretarea obiectului juridic special al infracţiunii
ƒ Explicarea elementului material al infracţiunii
ƒ Explicarea şi interpretarea legăturii de cauzabilitate
ƒ Explicarea formei de vinovăţie cu care este săvârşită infracţiunea

Competenţe specifice 3. Instrumental – aplicative (proiectarea, conducerea şi evaluarea activităţilor practice


specifice; utilizarea unor metode, tehnici şi instrumente de investigare şi de aplicare)
disciplinei
ƒ Cunoaşterea textului de incriminare a faptei
ƒ Încadrarea juridică a faptei
ƒ Stabilirea sancţiunii de drept pentru infracţiunea săvârşită în raport cu gradul de
pericol social concret, împrejurările, circumstanţele şi persoana infractorului.

4. Atitudinale (manifestarea unei atitudini pozitive şi responsabile fata de domeniul ştiinţific /


cultivarea unui mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice / promovarea unui sistem
de valori culturale, morale şi civice / valorificarea optima şi creativa a propriului potenţial în
activităţile ştiinţifice / implicarea în dezvoltarea instituţională şi în promovarea inovaţiilor ştiinţifice
/ angajarea în relaţii de parteneriat cu alte persoane - instituţii cu responsabilităţi similare /
participarea la propria dezvoltare profesională)
ƒ Deprinderea abilităţilor de argumentare a soluţiilor
ƒ Dobândirea deprinderii de a motiva soluţiile dispuse
ƒ Dobândirea şi permanentizarea dimensiunii etice a dreptului penal

1. Titlul V. din Codul penal – Infracţiuni contra autorităţii. Generalităţi. Conceptul


infracţiunilor. Aspecte comune. Importanta relaţiilor sociale privind autoritatea.
Infracţiunile în special.
2. Titlul VI. din Codul penal – Infracţiuni care aduc atingere unor activităţi de
interes public sau altor activităţi reglementate de lege. Sistemul infracţiunilor.
Importanţa ocrotirii relaţiilor sociale privitoare la unele activităţi de interes public sau la
alte activităţi reglementate de lege. Obiect generic şi obiect special. Structura
infracţiunilor. Diversitatea materiei: infractiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul;
Tabla de materii Infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei. Importanţa ocrotirii relaţiilor sociale
privind justiţia. Conceptul valorii concrete ocrotite de lege. Structura infraţiunilor.
Infractiuni contra circulaţiei pe căile ferate. Infracţiuni privitoare la regimul stabilit
pentru unele activităţi reglementate de lege.
3. Titlul VII. din Codul penal – Infracţiuni de fals. Generalităţi.
Importanţa incriminărilor. Sistemul infracţiunilor. Elemente
componente ale obiectului juridic şi ale obiectului material. Structura
infracţiunilor. Falsificarea de monede, timbre sau alte valori.
2
Falsificarea instrumentelor de autentificare sau marcare. Falsul în înscrisuri.
4. Titlul IX. din Codul penal – Infracţiunicare aduc atingere unor relatii privind
convietuirea socială. Aspecte generale şi comune acestor infracţiuni. Importanta
ocrotirii relaţiilor sociale în acest domeniu. Obiectul juridic şi valoarea concretă ocrotite
prin aceste incriminări. Sistemul incriminărilor. Infracţiuni contra familiei. Infracţiuni
contra sănătăţii publice. Infracţiuni privitoare la asistenţa celor în primejdie. Alte
infracţiuni care aduc atingere unor relaţii privind convieţuirea socială.

1. 1. V. Dongoroz, I. Oancea, N.Iliescu, C.Bulai, R. Stănoiu,V. Roşca Explicaţii teoretice ale


Codului penal român, vol. III, 1971; vol. IV, 1972, Editura Academiei, Bucureşti.
2. T. Vasiliu, D. Pavel, G. Antoniu, St. Daneş, Gh. Dărângă, D. Lucinescu, V. Papadopol, D.C.
Popescu, V. Râmureanu – Codul penal comentat şi adnotat, partea specială, vol. I,
1975, vol.II, 1997, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti.
3. O. Loghin, A. Filipaş Drept penal, partea specială, Casa de editură şi presă „Şansa SRL”,
Bucureşti,1992.
4. Gh. Nistoreanu, Al. Boroi, I. Pascu, V. Lazăr, I.Molnar Drept penal partea specială,
Editura „Europa Nova”, Bucureşti, 2007.
5. C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, Instituţii de drept penal – Curs selectiv pentru
Bibliografia examenul de licenţă 2006-2007, Editura TREI, Bucureşti, 2006
6. A. Filipaş, Infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei, Editura Academiei, Bucureşti, 1985
7. G. Antoniu, C. Bulai, R.M.Stănoiu, A. Filipaş, C. Mitrache, V. Papadopol, C. Filişanu –
Practica judiciară penală, vol. I-II, Editura Academiei, Bucureşti, 1988.
8. Avram Filipaş, Drept penal român, partea specială, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2008.
9. Orice manual, curs, tratat etc. care abordează partea specială a dreptului penal.
10. Culegeri de decizii ale instanţei supreme pe anii 1969-2008.
11. Revista de drept penal, 2002-2006.
12. Practica judiciară în materie penală a Curţilor de Apel între anii 1990-2008.

3
Lista materialelor
didactice
necesare 1. C. Bulai, A. Filipaş, C. Mitrache, Instituţii de drept penal – Curs selectiv pentru
examenul de licenţă 2007-2008, Editura TREI, Bucureşti, 2007, 2008.
2. Codul penal în vigoare (Legea nr. 15/1968), actualizat.
3. Culegeri de practică judiciară în materie penală a Curţilor de Apel corespunzătoare
perioadei 2000-2008.

La stabilirea notei finale se iau în considerare Ponderea în notare, exprimată in %


{Total=100%}
70%
- răspunsurile la examen / colocviu (evaluarea finală)

- răspunsurile finale la lucrările practice de laborator -

- testarea periodică prin lucrări de control 10%

- testarea continuă pe parcursul semestrului 10%

- activităţile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc 10%

- alte activităţi (precizaţi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


Descrieţi modalitatea practică de evaluare finală, E/V. {de exemplu: lucrare scrisă (descriptivă şi/sau test grilă
şi/sau probleme etc.), examinare orală cu bilete, colocviu individual ori în grup, proiect etc.}.

Lucrare scrisă descriptivă

Cerinţe minime pentru nota 5 Cerinţe pentru nota 10


(sau cum se acordă nota 5) (sau cum se acordă nota 10)

ƒ Simpla expunere (necritică) a conţinutului subiectelor ƒ Argumentare riguroasă, exprimare corectă şi


coerentă din punct de vedere logic

Data completării: _____________ Semnătura titularului: ____________________