Hanganu Silvia

Curs la Modelarea deciziilor financiar-monetare

Cap1. Modelare economico-matematică, alternativă la „experimentul” din ştiinţele exacte
1.1. Premisele apariţiei modelării economicomatematice 1.2. Metode de culegere şi prelucrare a datelor folosite în modelarea economico-matematică 1.3. Procesul de trecere de la sistemul real la modelul de simulare 1.4. Definiţia şi clasificarea metodelor economicomatematice 1.5. Modelarea procedurală 1.6. Sisteme informatice de management 1.7. Sisteme inteligente bazate pe procedee euristice Termeni cheie
- Algoritm - Algoritm euristic - Algoritmul general al rezolvatorului de probleme - Algoritmul general al compozitorului de probleme - Experiment - Metode exacte - Metode aproximative - Metode euristice - Sistem real - Model real

- Model abstract - Modelare economico-matematică
-

Modelare procedurală

- Modele deterministe
-

Modele stochastice

- Modele fuzzy - Soluţie admisibilă - Soluţie subnominală - Tatonări

Obiective
- Definirea obiectului de studiu; - Prezentarea metodelor de culegere şi prelucrare a datelor folosite în modelarea economico-matematică; - Procesul de trecere de la sistemul real (organizaţie) la modelul de simulare; - Definirea şi clasificarea modelelor economico-matematice.

1.1. Premisele matematice

apariţiei

modelării

economico-

La sfârşitul secolului al XIX-lea, reprezentanţii “şcolii clasice” de management: F.W. Taylor (1856-1915), H. Ford (1863-1947), H. Fayol (1841-1925) au formulat în lucrările lor o serie de principii şi

transport. a constituit-o apariţia primei generaţii de calculatoare electronice (deceniul V). a primelor lucrări de cibernetică şi a primelor echipe de cercetare operaţională. nu aveau la bază informaţia şi decizia. Reprezentanţii şcolii clasice şi a managementului stiinţific au recunoscut. limitânduse însă la aspectele legate de recompensarea corectă. precum şi aspectele legate de relaţiile umane.metode de organizare şi conducere a organizaţiilor cu importante consecinţe economice şi au abordat. Aceste concepte apar după 1950. recepţionare. în cercetările legate de organizarea şi conducerea organizaţiilor sunt urmărite aspectele legate de activitatea informaţional-decizională. însă. şi importanţa resurselor umane. Peltz. care. prelucrare şi stocare a informaţiilor în scopul fundamentării deciziilor. pentru prima dată. de asemenea. acordarea unor stimulente economice şi la stabilirea de relaţii formale. Abraham Zalesnick şi D. Alfred Sloan şi Ernest Dale. ca elemente de bază ale managementului. problema mecanismului de funcţionare a unei întreprinderi. alături de cele informaţionale ocupă o pondere importantă atât la nivel macro. Astfel. includ în organizarea şi conducerea întreprinderiilor şi activităţile de producere. În condiţiile creşterii complexităţii structurale şi funcţionale a întreprinderilor. cât şi la nivel microeconomic. prin reprezentanţii şcolii “neoclasice” de management: Peter Drucker. Procesele decizionale. în condiţiile creşterii dimensiunii şi a complexităţii întreprinderilor. Un rol important în promovarea informaţiei şi deciziei. Conceptele utilizate de ei. Cei care acordă atenţie deosebită comportamentului oamenilor în timpul procesului productiv sunt reprezentanţii “şcolii relaţiilor umane” (a comportamentului): Elton Mayo. a ridicării nivelului tehnic şi a gradului de specializare a profesiunilor apare necesitatea creşterii rigurozităţii în . C.

alături de procedeele tradiţionale de luare a deciziilor. Apare astfel modelarea economico-matematică folosită de manageri ca o alternativă la “experimentul” utilizat de ştiinţele exacte. Teoria generală a sistemelor oferă o sinteză a ideilor privind diversele orientări în ştiinţele organizării şi conducerii. Daniela Hâncu. Modelarea economic. cibernetica.1 Cibernetica este ştiinţa care se ocupă de conducerea şi reglarea sistemelor complexe. bazate pe intuiţie şi experienţă. Bucureşti. Cercetarea operaţională constă în “pregătirea ştiinţifică a deciziilor” caracterizată prin procesul de elaborare a unor metode economico-matematice care conduc la decizii optime sau aproape optime. care ţine cont de existenţa omului care ia decizii în legătură cu funcţionarea eficientă a unei întreprinderi. pag.luarea deciziilor pentru optimizarea acestora. Nadia Ciocoiu. Psihologia organizării reprezintă o nouă orientare în disciplinele conducerii. Informatica se ocupă cu prelucrarea datelor cu ajutorul echipamentelor electronice. “Experimentul” constă în modificarea fizică a valorilor variabilelor. Editura ASE. psihologia organizării şi teoria generală a sistemelor. informatica. În această perioadă. 2007. cum ar fi: cercetarea operaţională. fenomen care este neraţional atunci când se aplică problemelor economice în ansamblu. 1 Camelia Raţiu-Suciu. Florica Luban. apar procedee noi. Au apărut în această perioadă o serie de discipline privind conducerea. 13. . ştiinţifice caracterizate prin fundamentarea teoretică şi practică pe baza unor metode matematice.

anchete. stând la baza “modelării economice”. modelarea economică oferă managerilor posibilitatea unei rigurozităţi în luarea deciziilor în concordanţă cu resursele materiale.2. Cit. pag 13. Aceste mărimi reprezintă elemente ale “vectorului de intrare” în modelele economico-matematice. Op. umane şi financiare şi cu obiectivele organizaţionale. “Modelarea economică” este o disciplină economică care se ocupă de fundamentarea deciziei manageriale în condiţii de eficienţă pentru organizaţie. ci o mulţime de valori cărora li se asociază un grad de apartenenţă la o anumită proprietate). obţinând diferite grade de precizie. 1. raportări etc..2 Prin urmare. mărimile (indicatorii) care caracterizează procesele economice se clasifică în trei mari categorii: mărimi deterministe (riguros stabilite. cu o valoare unică).3 2 3 Ibidem. mărimi stochastice/aleatoare (mărimi ce au o mulţime de valori cărora li se asociază o probabilitate) şi mărimi vagi/fuzzy (nu au o valoare unică. să se facă prin adaptări la modelări matematice. pag 15. cu ajutorul unor modele economico-matematice flexibile şi cu posibilitatea utilizării tehnicii de calcul. Metode de culegere şi prelucrare a datelor folosite în modelarea economico-matematică Pentru studiul fenomenelor economice care intervin în procesul fundamentării deciziilor este necesar ca măsurarea mărimilor (indicatorilor) în baza unor observări. .Toate aceste discipline oferă economiştilor o serie de modele şi tehnici necesare managementului la mivel microeconomic.. Din punct de vedere al preciziei.

Această grupare a mărimilor determină o grupare corespunzătoare a metodelor de prelucrare în vederea adoptării unor decizii. Clasificarea metodelor după cele două criterii pun în evidenţă diferite etape ale fundamentării deciziilor. respectiv: - Metode deterministe. diferită de soluţia adevărată S*. . adică: |S−S*|=|ε|≤|εa| . respectiv: . .Prelucrarea datelor. printr-un vector ε. atunci: S−S*=0 Metodele aproximative conduc la obţinerea unei soluţii S. . Metode exacte conduc la obţinerea unei soluţii care răspunde fără eroare (abatere) la criteriile de eficienţă.Culegerea datelor. Un alt criteriu de clasificare al metodelor de prelucrare este criteriul exactităţii. Dacă notăm cu S vectorul soluţiei adoptate şi cu S* vectorul soluţiei adevărate.Metode fuzzy. Metode aproximative. dominat de un vector εa dinainte stabilit. Metode stochastice. După criteriul exactităţii distingem: - Metode exacte.Metode euristice.

Metodele euristice au un anumit grad de probabilitate. o soluţie S. Observări Anchete Măsurător i Modele determinist Mări Modele stochastice Modele euristice Soluţia optimă Soluţia optimă cu o probabilitate Soluţia suboptimală v v Volum de Redus τ mare Bogat τ mică Determinist Stochastic Va Precizia mărimilor Modele Modele 4 Op. care presupune construirea unor modele matematice şi logice care descriu comportarea unui sistem real într-o perioadă lungă de timp. acceptabil din punct de vedere practic.3.4 1..1. într-un timp relativ scurt.Metodele euristice sunt utilizate în cazul problemelor complexe. fuzzy stochastice Modele determinist e . O reprezentare grafică a metodelor modelării economice în vederea fundamentării deciziilor poate fi prezentată ca în figura 1. Ele pot consta într-o succesiune de încercări (tatonări). cit. fără a avea garanţii că este soluţia optimă. pag 16. a căror alegere depinde de natura problemei de rezolvat şi de personalitatea analistului de sisteme (modelatorului). Procesul de trecere de la sistemul real la modelul de simulare Simulare reprezintă o tehnică de realizare a experimentelor cu ajutorul calculatorului numeric. când este util a se obţine.

1 Simularea generează intrările în sistem şi determină ieşirile din sistem prin algoritmi adecvaţi. în funcţie de stările interne ale sistemului. În activitatea de simulare sunt implicate trei elemente importante. deşi nu oferă soluţii exacte ci suboptimale.Metode De culegere date Deterministe Stochastice Vagi Exacte De prelucrare date Aproximative Euristice Figura 1. În cazul unei întreprinderi. Simularea conduce la obţinerea mai multor variante de decizie. simularea pune în evidenţă efectul modificării unor parametrii care descriu sistemul respectiv.Relaţii de simulare. Precum şi două tipuri de relaţii. . respectiv: .Relaţii de modelare. .Calculatorul. .Modelul. şi anume: . dar probleme complexe ale firmei nu pot fi studiate analitic cu metode economico-matematice de optimizare. managerul alegând-o pe cea mai bună.Sistemul real. Simularea este o tehnică de cercetare eficientă. descriind în acelaşi timp şi evoluţia în timp a stărilor interne ale sistemului. în funcţie de condiţiile date la un moment dat. .

în principiu. Definiţia şi clasificarea modelelor economicomatematice Conceptul de model a fost preluat de la matematicieni de către analiştii de sistem. 1.2. cit. pentru a fi utilizat în procesele economice.. 5 Sursa: op. 18.Procesul de trecere de la sistemul real la modelul de simulare (modelul real) poate fi reprezentat grafic ca în figura 1. expeimente. Modelul abstract realizează trecerea de la sistemul real la modelul real.2 Sistemul real reprezintă sistemul perceput în mod natural cu ajutorul simţurilor.4. . Validarea rezultatelor constă în verificarea concordanţei datelor din sistemul real cu cele oferite de modelul real. Modelul real reprezintă sistemul real înlocuit.5 Sistem Date din sistem obţinute prin: Observări Măsurăto ri. prin descompunerea sistemului în părţi componente elementare şi stabilirea legăturilor dintre acestea. cerinţelor sistemului real iniţial. Validare Validare Modelul abstract Modelul Date Date Figura 1. obţinut prin prelucrarea datelor prin observări. măsurători. Modelul reprezintă forma abstractă şi simplificată a unui proces economic. pag. şi care corespunde.

Metoda modelării reprezintă instrumentul de cunoaştere ştiinţifică. Pentru ca rezultatele obţinute prin modelare să fie utile este absolut necesar ca modelul să reprezinte fidel proprietăţile. Esenţa metodei modelării constă în înlocuirea unui sistem (proces) real care se doreşte a fi studiat printr-un model real. care oferă o imagine intuitivă. având ca obiect construirea unor modele care permit o mai bună înţelegere şi aprofundarea ştiinţifică a diferitelor domenii. 6 Op. modelul poate fi definit ca fiind o reprezentare izomorfă a realităţii. orientativ ele pot fi grupate după mai multe criterii. Având în vedere multitudinea modelelor economicomatematice. Complexitatea fenomenelor şi a realităţii economice în continuă schimbare determină o mare diversitate a posibilităţilor de modelare.6 Modelele economico-matematice reprezintă fidel fenomenele economice în măsura în care au la bază conceptele şi legile obiective ale realităţii economice. care este mai accesibil studiului. cit. După sfera de cuprindere a problematicii economice: - Modele macroeconomice. structura şi particularităţile sistemului studiat. Luând în considerare cele prezentate. pag. 18. şi permite descoperirea unor legături şi legităţi greu de stabilit pe alte căi. Principalele criterii de clasificare a modelelor economicomatematice sunt: 1. . Literatura de specialitate prezintă sute de modele. oferind totodată şi alte posibilităţi de dezvoltare şi concepere a altor modele. dar riguroasă a structurii logice a fenomenului studiat..

. factori de risc. - - - - .Modele deterministe (mărimi cunoscute).- Modele mezoeconomice. Modele de simulare (încearcă să stabilească modul de funcţionare al unui organism macro sau microeconomic prin realizarea unor combinaţii da valori întâmplătoare ale variabilelor independente care descriu procesele).La nivel de organizaţie. - La nivel regional. Modele microeconomice. Modele ale cercetării operaţionale (permit obţinerea unei soluţii optime sau apropiate de optim pentru fenomenul studiat). După domeniul de provenienţă şi concepţie: - Modele cibernetico-economice (relaţii între intrări-ieşiri şi evidenţierea fenomenelor de reglare). . încertitudine). Modele econometrice (elementele numerice sunt determinate statistic).Modele specifice de marketing. După caracterul variabilelor: . Modele din teoria deciziei (cu luarea în considerare a mai multor criterii. 3. 2.Modele de ansamblu ale economiei. teritorial. .

.Modele secvenţiale. . modelele sunt: .Modele ale relaţiilor. După factorul timp: . După orizontul de timp considerat: .Modele stochastice/probabilistice (intervin mărimi a căror valoare este însoţită de o probabilitate/unele variabile aleatoriu). .Modele statice. 4. - Normative – permit obţinerea unui comportament viitor. dorit de către factorii de decizie (conduc la creşterea performanţelor activităţilor).. . .Modele cu profil tehnologic. După structura proceselor reflectate: . 5.Modele informaţional-decizionale.Modele continue. de regulă. 6. În cadrul fiecărei grupe.Modele dinamice. o simplificare a realităţii. .Modele informatice.Descriptive – realizează o cunoaştere directă a întreprinderii şi reprezintă.

La fel ca metodele de modelare şi prelucrare. multinivel. Metoda ADC a fost utilizată şi de NASA. se analizează şi stă la baza deciziei economice. O importanţă deosebită în modelarea economică o prezintă găsirea metodelor şi a căilor accesibile. obţinută cu ajutorul unui algoritm. Pentru a eficientiza conducerea tuturor compartimentelor dintr-o întreprindere. Alte preocupări ale specialiştilor în domeniu constau în perfecţionarea mijloacelor conceptuale cu privire la găsirea unor modele elastice. precum şi utilizare aresurselor disponibile. aeroporturi. minimizarea costurilor pentru aşteptările în porturi. suple. algoritmii pot fi: exacţi. Alte tipuri de aplicaţii sunt: optimizarea transporturilor prin programare liniară. organizarea şi conducerea unor activităţi complexe. pentru a putea rezolva în toată complexitatea lor procesele de organizare şi conducere ale întreprinderilor. cunoscut fiind graful ADC pentru misiunea Apollo. specialiştii se preocupă de realizarea unor sisteme de conducere ierarhizate. O metodă eficientă pentru analiza. Soluţia modelului. aproximativi şi euristici.000 de activităţi. care să facă posibilă luarea unor . o reprezintă metoda analizei drumului critic (ADC). creşterea volumului vânzărilor de bunuri prin diferite metode specifice marketingului etc. dacă este convenabilă din punct de vedere tehnico-economic.Modelele folosite pentru soluţionarea unor probleme economice formulate matematic constau într-o succesiune de algoritmi. care a cuprins peste 300. gări. cât mai apropiate de realitatea economică. Algoritmul reprezintă o succesiune concretă de operaţii logice şi aritmetice. flexibile.

Se analizează datele obţinute şi se emit primele ipoteze asupra legilor care ar guverna sistemul analizat. Toate aceste aspecte pot fi sintetizate într-un model economicomatematic. 1. Formularea unor legi de tip descriptiv-calitativ.decizii în timp real. specialiştii au înlăturat unele inconveniente cu ajutorul modelării procedurale. Urmărirea efectelor deciziilor adoptate şi prefecţionarea lor în viitor. Pentru rezolvarea modelului se folosesc diverşi algoritmi. care adesea conduc la îndepărtarea de realitatea economică şi la obţinerea unor soluţii care nu răspund cerinţelor.. Pentru cunoaşterea legilor care definesc un fenomen economic şi utilizarea acestora pentru atingerea obiectivelor propuse se parcurg următoarele etape7: 1. 2. 22. Modelarea procedurală Datorită rigurozităţii metodelor normative de optimizare. 7 Op. 5. concomitent cu desfăşurarea proceselor de producţie. Adoptarea unor decizii.5. Aceste legi sunt confruntate cu alte măsurători şi corectate. urmărind realizarea obiectivelor la toate nivelurile de conducere. 3. 4. Observarea fenomenelor sub aspectul descriptiv-calitativ (cauzalitatea între fenomene). cit. pag. . 6. Observarea fenomenelor sub aspect cantitativ. Formularea unor legi cantitative.

Există două strategii de realizare a modelării procedurale: • Modelarea generală. care urmăresc problemele frecvente din practică şi pentru care se elaboreză un algoritm specific de rezolvare. Modelarea procedurală asistată de calculator ţine cont de importanţa omului în procesul de conducere. Soluţiile sunt folosite pentru fundamentarea deciziei. Majoritatea modelelor procedurale se bazează pe principiul simulării. care urmăreşte surprinderea tuturor cazurilor posibile. furnizând decidentului consecinţele asupra obiectului. • Modelarea pe tipuri de probleme (clase).6.Modelarea procedurală acordă un rol principal algoritmului şi un rol secundar modelului. Calculatorul simulează evoluţia obiectului condus în funcţie de deciziile adoptate. Această interacţiune între om şi calculator conduce la perfecţionarea sistemului. Sisteme informatice de management Utilizarea sistemelor informatice în management a parcurs trei etape: - Prima etapă a avut loc în anii `60 ai secolului trecut denumită Electronic Data Processing (EDP). Decidentul analizează rezultatele obţinute şi hotărăşte dacă le acceptă sau formulează noi ipoteze care conduc la noi decizii. deoarece el este cel care formulează ipotezele referitoare la comportamentul sistemului şi cel care raţionează asupra variantelor de soluţii rezultate pentru fundamentarea deciziilor. în care s-a realizat automatizarea lucrărilor de rutină şi a celor . 1.

- Sistemele suport de decizie prezintă performanţe în prelucrarea informaţiilor (date şi cunoştinţe) cu privire la calitatea. 25 din A. În procesul de luare a deciziilor.D. A treia etapă a avut loc la sfârşitul anilor `70. Omul este principalul şi singurul element în procesul de decizie. ca sisteme de asistare cu calculatorul. G. corectitudinea şi promptitudinea obţinerii lor. un loc important pentru manager îl ocupă resurse de informaţii. când au fost elaborate sistemele informatice de management (SIM). având la bază interacţiunea om-calculator.administrative. utilizând resursele din organizaţie. Satisfacerea nevoilor de informaţii a managerilor depinde de utilizarea completă a tehnicii de calcul. - 8 Op. . Elementele esenţiale ale SSD sunt8: - Domeniul de activitate este luarea unor decizii. pag. Filip. de existenţa unor bănci de informaţii necesare procesului decizional şi evaluării efectelor implementării deciziilor. şi care atribuie cuvântul support acestei asistări interactive. În această etapă calculatorul a fost utilizat pentru procesarea datelor şi nu a informaţiilor. când apar sistemele suport de decizie (SSD). de dotarea organizaţiilor cu calculatoare. Donciulescu. care transformă datele în informaţii pentru utilizatori. - A doua etapă a avut loc în anii `70.. Studiu privind realizarea de sisteme hibride de asistare a deciziei cu integrarea de elemente de inteligenţă artificială. prin intermediul unui complex de instrumente software. definită în limba engleză cu termenul Decision Support System (DSS). Sistemul de calcul este proiectat pentru facilitarea deciziei omului. cit.

27 din E. cât şi la KBS (Knowledge Based Systems). 9 Op. iar problemele de rezolvat sunt slab structurate sau nestructurate. pe baza unor probleme de simulare şi a unor criterii de performanţă. Din această cauză sistemul experteste întâlnit atât la SSD. pag. oferind utilizatorilor posibilitatea de a solicita informaţii. şi anume: - Sisteme de informare. Addison – Wesley Pub. Sisteme de evaluare aunor decizii propuse de om. Edward Feigerbaum9 arată că sistemele expert sunt programe capabile să raţioneze la nivelul unui expert uman. care sprijină decizia cu date şi asigură efectuarea unor prelucrări reduse (rapoarte). SSD poate fi împărţit în trei categorii. O altă caracteristică a SSD o constituie flexibilitatea.Caracteristica principală a SSD o reprezintă complementaritatea dintre om şi calculator. de a construi noi modele pe măsura evoluţiei deciziei. în funcţie de problemele de rezolvat. utilizate mai ales în Germania şi Marea Britanie. Feigenbaum. Astfel. - . de a reitera cererea de informaţii. 1983 . Co. Pornind de la SSD-uri s-au dezvoltat Sisteme Expert (Expert Support Systems . cit. The Fifth Generation. În literatura de specialitate există mai multe moduri de abordare a noţiunii de sistem expert. de a testa diverse alternative. În cadrul SSD decidentul nu este înlocuit de calculator ci sprijinit de acesta.ESS) cu ajutorul cărora se prelucrează cunoştinţele umane..Sisteme care propun decizii prin apelarea la calcule (sisteme de optimizare sau sisteme export).

operând modificările şi realizările dintr-un anumit domeniu. în timp ce omul este influenţat de anumite stări emoţionale şi poate lua decizii diferite în situaţii identice. pag 27 din R. J. cit. fiind considerate astfel sisteme deschise. 27 din H.E. pag. Capedues. Bonnet A. S.11 Arată că sistemele expert sunt programe informatice care încorporează cunoaşterea specilizată şi experienţa unui expert uman. Prin urmare. 1988 13 Op.10 şi David R.G. Shortliffe.. Systèmes Experts: vers la métrise technique. New York. Bonnet. Rule – Based Expert Systems. 27 din A. Davis.. cit. din B.. 27. încearcă să imite raţionamentele umane prin raţionamente artificiale. Sistemele expert (SE) sunt sisteme de programe bazate pe tehnicile de inteligenţă artificială. 10 Op. cit. 1982 12 Op. Programele sunt capabile de performanţe la nivelul experţilor deoarece ele acumulează mari cantităţi de cunoştinţe referitoare la un anumit domeniu. ci are capacitatea să acumuleze experienţă. devenind un colaborator şi nu consultant al specialistului uman.. Addison – Wesley. Les Systèmes experts: principes et exemples. Haton.Buchanan B. Braw – Hill. Paris. Mc. cit. sunt organizate pentru achiziţia şi expoatarea cunoştinţelor într-un anumit domeniu şi asistă procesul de luare a deciziilor. Periodic sistemele expert sunt actualizate. Farrency.P. pag. Diferenţa dintre ele constă în faptul că. 1984 11 Op. pag. 1983 . Rezultă deci că sistemele expert dispun de cunoştinţe. se consideră că un sistem bazat pe inteligenţă artificială nu este un simplu rezolvator de probleme. care înmagazinează cunoştinţele experţilor umani dintr-un domeniu bine definit şi apoi le folosesc pentru rezolvarea problemelor dificile din acest domeniu. E. Inter Edition.12 Şi Farrency13 consideră că sistemele expert pot fi şi maşini cu software destinate uneori să înlocuiască specialistul într-o anumită acţiune.H. Knowledge Based Systems in Artificial Intelligency. Buchanan. sistemul expert nu poate fi susceptibil de astfel de erori.G.

- - Funcţionarea sistemului expert are la bază următoarea logică: - Baza cunoştinţelor conţine reguli şi fapte. Părţile componente ale unui sistem expert sunt. atât integrarea orizontală (conexiuni interne dintre componente). Motorul de inferenţă constituie programul sistemului expert. Operaţiunea se repetă până la epuizarea regulilor stabilite sau până la găsirea unei condiţii de oprire. . cât şi integrarea verticală (conexiuni cu alte componente situate pe niveluri diferite de management). în general. Fiecare regulă selecţionată este executată. activitatea bancară. faptelor şi regulilor de exploatare. alegerea variantelor de finanţare a investiţiilor. gestiunea trezoreriei. Principiul integrării sistemelor informatice asigură. Regulile acţionează asupra faptelor. atrăgând după sine modificarea bazei faptelor. O interfaţă de dialog cu utilizatotul şi cu modul de achiziţionare a cunoştinţelor pentru uşurarea introducerii datelor. Un motor de inferenţă dotat cu combinarea faptelor şi a regulilor pentru obţinerea unui rezultat. următoarele: - O bază a cunoştinţelor care conţine fapte şi reguli cu privire la obiectul sistemului. principalele activităţi pentru care se pot dezvolta sisteme expert sunt: analiza şi planificarea financiară.La nivelul întreprinderilor.

Reducerea riscului se poate face prin anticiparea schimbărilor şi prin utilizarea masei mari de informaţii. Un sistem inteligent de management urmăreşte reducerea riscului. îmbogăţire şi transfer a deciziilor. stimularea creativităţii şi antrenarea în procesul de luare a deciziilor. Toate aceste caracteristici ale sistemului inteligent management fac posibilă o conducere dinamică a organizaţiei. experienţe şi idei validate înmagazinate cu ajutorul sitemelor expert. Antrenarea se realizează prin acumularea. organizaţiile au nevoie şă înţeleagă mecanismul de funcţionare a pieţei şi modul în care activităţiile lor se integrează într-un lanţ de valori interconectate. Utilizarea sistemelor expert de către organizaţii se poate face în condiţiile existenţei unor procese complexe de decizie. atât în interior cât şi în exterior. funcţie de regulile stabilite de management. de . sistemul informatic al unei organizaţii poate asigura un flux de informaţii. care să le permită anticiparea modificărilor şi scimbărilor care au loc pentru a se putea adapta rapid la ele.Prin urmare. Pentru aceasta au nevoie de un sistem inteligent de management. a existenţei unor cunoştinţe de expert. a mijloacelor de acţiune şi a direcţiilor alese. În economia modernă. Stimularea creativităţii se realizează prin identificarea acţiunilor performante şi prin mijloace de analiză rapidă şi sistematică a rezultatelor şi opţiunilor furnizate factorilor de decizie de către sistemele expert. pentru a mări eficienţa (raport cost/rezultate) şi pentru reducerea timpului necesar luării deciziei.

Procedeul analizei euristice constituie un cadru conceptual şi analitic de măsurare a aspectelor necuantificabile. pag. realizează de fiecare dată premisele unei noi etape de punere de acord a modelului cu realitatea. aceste sisteme trebuie revizuite periodic pentru a putea răspunde rapid la problemele formulate.Pentru a răspunde schimbărilor care au loc în organizaţie. Euristica se defineşte ca fiind14:  O clasă de metode şi regului care dirijează subiectul spre cea mai simplă şi mai economică soluţie a problemelor. probleme de personal. Metodele euristice constau în tatonări legate de natura problemei de rezolvat şi de personalitatea modelatorului. 14 Op. gândirea strategică. finanţe. cit. adică să fie valide şi fiabile.. 31 . 1. această metodă se utilizează în fundamentarea deciziilor privind producţia.  Un drum care permită descoperirea soluţiilor problemelor complexe fără a le supune unei simplificări sau reducţii.8. De aceea. Sisteme inteligente bazate pe procedee euristice Sistemele inteligente bazate pe procedee euristice permit exploatarea şi valorificarea cunoştinţelor şi corespund unor knowhow-uri parţiale. Apariţia unor noi situaţii. care pornesc de la ipoteze. Validitatea şi fiabiliatatea sistemului determină robusteţea lui. aspecte de marketing. În centrul preocupărilor euristicii stă ipoteza.

care nu garantează soluţia optimă a problemei. pag. fondatorul euristicii aplicate. stabileşte una sau mai multe strategii pentru reducerea abaterilor ε. anihilarea abaterilor ε. cit.Metodele euristice reprezintă reguli. pe baza experienţei dobândite în practică. se alege strategia care permite. Principalii paşi sunt ai algoritmului general al rezolvatorului de probleme sunt15: Pasul 1 : Se construieşte o soluţie iniţială. Dacă aceste condiţii sunt îndeplinite se trece la pasul 4. În acest scop analistul. perfecţionarea şi sistematizarea lor printr-un algoritm. Dacă nu. aprimit Premiul Nobel pentru economie. Modelarea euristică presupune construirea unui sistem analog cu cel real (supus investigaţiei) şi găsirea regulilor de bază folosite în euristica specialistului. 1. Dacă după un număr mare de iteraţii (număr raţional de iteraţii) nu se reuşeşte anularea abaterilor. Pasul 3 : Se caută o strategie de reducere a abaterilor ε.. care reprezintă schema generală de concepere a algoritmilor euristici (fig. Herbert Simon. 33 .3). deoarece a elaborat un algoritm general al rezolvatorului de probleme (General Problem Solvitor GPS). într-un număr cât mai mic de iteraţii. Testând aceste strategii. având legătură cu raţionamentele analogice şi cu psihologia simulării. În 1978. dar uşurează drumul spre ea. se calculează abaterile ε şi se trece la pasul 3. problema se consideră fără soluţie (din punct de vedere al algoritmului 15 Op. Pasul 2 : Se testează condiţiile de admisibilitate a soluţiei (sistemul de restricţii).

Pasul 4 : Se calculează funcţia de performanţă f(x0) a soluţiei iniţiale admisibile (de regulă un indicator economic) sau funcţia globală de optimizat (în cazul folosirii mai multor criterii de natură economică sau socială. Funcţia globală de optmizat Alegerea unei reguli de transformare a soluţiei x0 în x1. de asemenea Stabilirea unei soluţii admisibile Calculul funcţiei de perfomanţă f(x1) Se compară performanţ a f(x1)>f(x0) Test de admisibilitate a soluţiei (sistem de restricţii) Nesatisfăcut S-a depăşit SS numărul raţional de încercări? Da Fără soluţie Nu Se calculează abaterile ε Se caută o strategie de Se aplică regula de reducere a lui ε Da ∆f=|f(x1)- ∆f ≥η Da x0= Nu Nu S-a ajuns la numărul raţional de iteraţii? Da Se tipăreşte: x1 = soluţie suboptimală . Dacă s-a reuşit obţinerea unei soluţii admisibile se trece la pasul 4.euristic folosit). psihologică etc. Se construieşte o soluţie iniţială (x0) Satisfăcut Se calculează funcţia de performanţă f(x0).).

Pasul 6 : Pasul 7 : Paşii algoritmului pot fi parcurşi cu sau fără ajutorul calculatorului. Se compară performanţele celor două soluţii f(x0) şi f(x1).3 Pasul 5 : Cu ajutorul unor reguli de transformare. Când acest număr a fost atins. În mod analog a fost construit un algoritm general al compozitorului de probleme. soluţia iniţială admisibilă x0 se transformă într-o altă soluţie x1. Cele mai bune reguli de transformare se aleg după efectuarea paşilor 6 şi 7. În cazul în care această diferenţă este nesemnificativă sau dacă performanţa f(x1) este inferioară performanţei f(x0) se testează dacă s-a ajuns la un număr raţional de iteraţii. atunci se evaluează diferenţa |f(x1)f(x0)|.Nu Se măreşte probabilitatea de aplicare a regulii care a avut mai mult Figura 1. de asemenea admisibilă. Dacă această diferenţă este semnificativă. Dacă nu s-a realizat numărul raţional de iteraţii. Dacă performanţa f(x1) este superioară performanţei f(x0). atunci se aleg acele reguli care permit un câştig cât mai mare pentru funcţia de performanţă. Se calculează funcţia de performanţă f(x1) a noii soluţii. algoritmul se opreşte. soluţia x1 devine soluţia iniţială şi algoritmul se continuă de la pasul 5. Compozitorul de probleme explorează . permiţând obţinerea unei soluţii suboptimale. iar algoritmul se reia de la pasul 5.

Care este obiectul de studiu? 2. 8. Ce 11. 9. Întrebări de control 1. Care 12. Din ce categorie de algoritmi face parte algoritmul general al rezolvatorului de probleme? Prezentaţi paşii algoritmului. Care sunt principalele metode de culegere a datelor? Care sunt principalele metode de preluare a datelor? În ce constă procesul de trecere de la sistemul real (organizaţie) la modelul de simulare? Care sunt principalele modele în funcţie de structura proceselor reflectate? Ce reprezintă modelarea economică practică? procedurală pentru activitatea 5. după natura problemelor? sunt sistemele expert? sunt părţile componente ale unui sistem expert? 10. 4. 7. Ce sunt sistemele suport de decizie? Care sunt elementele asenţiale ale SSD? Care sunt categoriile de SSD.cazurile în care regulile cu mare succes în mod obişnuit conduc la insucces şi/sau regulile cu insucces conduc la succes. 3. . 6.

2. construirii modelelor economico- Tipuri de modele economico-matematice 2. Analiza de sistem construirea 2. 2.5.3.1.1.2. Modele informaţional-decizionale Modele ale relaţiilor umane Modele informatice .3. 2.4. Structura de mulţimi a unui sistem în abordare statică şi abordare dinamică 2. Modele ce surprind aspecte tehnologice şi de producţie 2.5.Cap.5. Etapele matematice 2. Rolul şi locul modelării economico-matematice în management 2.5.5. 2 Analiza sistematică şi modelelor economico-matematice 2.4.

Fenomene de aşteptare .Modele descriptive .Grafic GANTT .Procesul modelării .Domeniul optimizării flexibile .Modele de transport repartiţie .Model arborescent .Capacitate de producţie .Analiză de sistem .Modele de croire .Modele de tip ADC .Probleme de amestec .Calitatea informaţiei .Modul de legătură .Modele normative .Modele informatice .Modele ale relaţiilor umane .Metoda exploziilor sumarizate .Termeni cheie .Ordonanţare şi lotizare .Sistem infomaţional decizional .Probleme de afectare .

maşinile (tehnologia) şi alte resurse materiale. Prezentarea principalelor tipuri de modele economicomatematice. modelării economico- - - Sintetizarea principalelor etape ale construirii modelelor economico-matematice. care au ca părţi componente oamenii. cu aplicabilitate mai întâi în ştiinţă şi inginerie.. Prezentarea structurii de mulţimi a unui sistem în abordare statică şi în abordare dinamică.Abordarea întreprinderii ca sistem cibernetic. prin contribuţia şcolii cantitative. financiare şi informaţionale. la sfârşitul anilor 1950.1. Analiza de sistem Teoria sistemelor.Structura produselor .Vectorul ieşirilor . . Conceptul de sitem se aplică organizaţiilor de orice fel. Prezentarea rolului şi locului matematice în management. - Definirea analizei de sistem. a început să fie utilizată şi în management.Vectorul stărilor Obiective .Structura de mulţimi a unui sistem .Structura de producţie . - 2.Vectorul intrărilor .

care constă în procesele de culegere. prelucrare şi stocare a informaţiei. următoarele subsisteme. care pot fi considerate ele însele sisteme: - Sistemul producţie. instalaţii tehnologice şi de fabricaţie) şi forţa de muncă. alături de fluxurile de materii prime. Spre exemplu. Abordarea întreprinderii ca sistem cibernetic. permite explicarea ştiinţifică a unor fenomene complexe. - . sistemul cibernetic al unei întreprinderi industriale industriale cuprinde. în principal. . care constă în ansamblul mijloacelor de producţie (maşini. care constă în procesele de motivare individuală a activităţii lucrătorilor. Sistemul informaţional-decizional. decizionale. cuplate între ele prin conexiuni directe şi inverse. care pune în centrul său omul în funcţiile de comandă. Între subsistemele întreprinderii au loc o multitudine de legături infomaţionale. semifabricate şi produse. Cunoaşterea întreprinderii ca sistem este determinată de modul în care elementele sistemului şi relaţiile dintre elemente variază în timp. transmitere. reglare şi autoreglare.Sistemul structurii umane. relaţiile complexe dintre aceştia. studiul condiţiilor fizice şi fiziologice ale proceselor de muncă. de succesiune. compus din mai multe subsisteme. care au loc în interiorul sistemului. utilaje.Odată cu apariţia şi dezvoltarea/perfecţionarea tehnicii de calcul şi a ciberneticii a fost fundamentat conceptul de sistem ciberneticoeconomic. decizie. procesele de luare a deciziilor la toate nivelurile. control.

Printre metodele care au luat naştere în cadrul concepţiei sistemice. Cunoaşterea profundă şi detaliată a sistemului prin elaborarea modelelor decizionale descriptive şi normative. Analiza sistemică se bazează pe metodologia decizională. Principalele reguli metodologice utilizate în conducerea sistemelor sunt: a) Adaptarea unei concepţii integratoare privind metodele decizionale. prin studierea proceselor informaţionale şi decizionale care au loc în organizaţiile respective. privit ca sistem. Analiza de sistem reprezintă un complex de procedee de perfecţionare a activităţii generale a organizaţiilor.Subsistemul metode şi tehnici de conducere. şi anume: - Subsistemul organizatoric. Subsistemul informaţional-decizional. . b) . analiza de sistem se utilizează în elaborarea proiectelor pentru conducerea eficientă a organizaţiilor cu ajutorul metodelor economico-matematice şi al tehnicii de calcul.Subsistemul de conducere. În mod practic. Subsistemul informatic. coordonare şi control al întreprinderii. care constă într-un ansamblu de reguli pentru luarea deciziei. un loc important îl ocupă analiza de sistem. cuprinde şi el trei subsisteme. care se caracterizează prin pragmatism şi posibilităţi de generalizare.

financiare. Structura de mulţimi a unui sistem în abordare statică şi abordare dinamică Conform teoriei sistemelor. Modelarea descriptivă şi normativă a proceselor decizionale este esenţială pentru conducerea eficientă a sistemlor. în condiţiile schimbărilor rapide care au loc în economie.c) Comportamentul cibernetic ca lege generală a funcţionării sistemelor şi modelarea acestui comportament ca metodă decizională fundamentală în conducerea sistemelor. în interiorul sistemelor. modelele d) e) f) g) h) i) Orientarea modelării descriptive şi normative cu precădere către problemele decizionale cele mai importante în conducerea sistemelor. şi. Existenţa unei analogii semnificative între descriptive sau normative şi problema studiată. Importanţa factorului uman în luarea deciziilor privind conducerea sistemelor. precum şi funcţionarea în regim normal a sistemului de modele sunt condiţii care să asigure succesul metodologiei de conducere. . Acordarea importanţei modelelor informatice şi sistemelor expert în luarea deciziilor privind conducerea sistemelor. Experimentarea modelelor şi implementarea lor. j) k) Elaborarea modelelor decizionale dinamice şi previzionale. implicit. componente unui sistem organizaţional sunt: intrările de resurse materiale. 2. Readaptarea şi supleţea modelelor de conducere a sistemelor în condiţii de risc şi incertitudine.2.

ceea ce poate determina posibilitatea cuplării a două sisteme. Sistemul devine cibernetic. cele două sisteme constituind subsisteme ale noului sistem format. care constau în capacităţile manageriale şi tehnologice utilizate pentru transformarea intrărilor în ieşiri. Prin urmare. şi care formează comportamentul de ansamblu al sistemului. Ansamblul fluxurilor dirijate către alte sisteme formează vectorul ieşirilor din sistem. vectorul variabilelor de stare. adică a modului de transformare a fluxurilor de intrare în fluxuri de ieşire. • • Intrările într-un sistem constituie ieşiri pentru alt sistem. Funcţionalitatea este o rezultantă vectorială a intensităţii fluxurilor de intrare în sistem şi a comportamentului acesteia. procesele de transformare. feedback-ul. Fiecare sistem cibernetico-economic are un comportament intern şi altul extern. care constă în informaţie primită de organizaţie (din exterior) despre rezulatatele ei. respectiv.informaţionale şi umane necesare pentru a produce bunuri şi servicii. se poate considera că: • Ansamblul fluxurilor primite din exterior (de la alte sisteme) reprezintă vectorul intrărilor în sistem. atunci când apare reglarea (conexiunea inversă). Mulţimea caracteristicilor unui sistem. cu proprietăţi diferite. determină starea sa. respectiv. . formând un sistem mai mare. corelate între ele. la un moment dat. ieşirile care constau în rezultatele obţinute prin procesul de transformare. bunurile şi serviciile obţinute de organizaţie.

Mulţimea stărilor sistemului {S}. organizaţia de orice fel. astfel încât să fie satisfăcuţi clienţii (beneficiarii bunurilor şi serviciilor produse) şi să se obţină profit pentru întreprindere. financiare şi umane disponibile. tehnologiile existente. Modelul constă în reprezentarea sistemului ca o mulţime de părţi în interacţiune una cu alta. pe care se analizează diferite variante posibile de realizat. este un sistem caracterizat prin: - Mulţimea intrărilor {I}. . Se poate spune că. comportamentul şi funcţionalitatea sa în cadrul mecanismului considerat (de exemplu economic). Mulţimea ieşirilor din sistem {E}. I- mulţimea intrărilor. Conexiunea inversă (reglarea) asigură transmiterea informaţiei de la organele de execuţie spre organele de decizie. timpul pentru ordonarea evenimentelor.Un sistem cibernetic este definit de interacţiunea dintre structura. în anumite condiţii date. Dacă notăm cu: MT- modelul. privind resursele materiale. Pentru a studia un anumit fenomen dintr-o întreprindere este necesar să fie construit un model abstract al fenomenului. Unde T R (sistemul are timp continuu) T Z (sistemul are timp discret). în scopul adaptării la situaţia efectivă.

E} se conturează trei tipuri de probleme cu trei întrebări. este de forma: M = {T. în dinamică. 2.E. funcţia de răspuns a sistemului.S. structura de mulţimi a unui sistem.S. ieşire {E}. adică: Ф : I*S E (o anumită intrare şi o anumită stare conduce la un anumit răspuns). Cunoaşterea intrărilor şi a răspunsurilor corespunzătoare acestora reprezintă comportamentul sistemului.γ} Plecând de la abordarea organizaţiei ca sistem caracterizat prin intrare {I}. (Fig.F.Ф. stare {S}. adică {I. (Starea este un concept de modelare a structurii interne a sistemului care conţine istoria acestuia şi care îi afectează prezentul şi viitorul. mulţimea ieşirilor din sistem. S- EФ- γ- funcţia de tranzacţie a stărilor (trecerea de la o stare la altă stare se face în funcţie de dimensiunea intrărilor în sistem la un moment dat).F- mulţimea segmentelor de intrare în sistem (segmentul reprezintă forma intrărilor în sistem). mulţimea stărilor sistemului.1) I Tipul problemei S E Elemente cunoscute Elemente necunoscute Întrebare 1. Modelare I ? E {I}. Atunci. şi care împreună cu forma intrărilor determină în mod unic ieşirile din sistem).{E} {S} Cum? S ? .I.

2. 2. 2. generează comportamentul sistemului. Optimizare ? S E {S}. ce se întâmplă cu {E} când mărimea {I} se modifică în condiţiile unei structure constante a sistemului. Optimizarea – conducerea sistemului. Se pune problema luării deciziei în legătură cu mărimea vectorului {I} care permite atingerea unor obiective {E} în condiţiile unei structure constant a sistemului. întreprinderile au nevoie să găsească cele mai adecvate mijloace şi metode de conducere. în momentul proiectării sistemului informaţional-decizional. Activitatea de modelare economico-matematică este eficientă doar în măsura în care ea se desfăşoară în cadrul analizei de sistem.{E} {I} Cu ce? Fig. 2. . Simulare I {I}.1 Tipuri de probleme în cazul abordării organizaţiei ca sistem 1.3. Simularea – realizează analiza sistemului. Modelarea – realizează sinteza sistemului.{S} {E} Ce? 3. Rolul şi locul modelării economico-matematice în management Pentru atingerea obiectivelor. Se pune problema. atât pentru activităţile tehnologice. cât şi pentru cele economice. Trebuie construită/configurată/identificată acea situaţie în care plecând de la {I} cunoscute să ne permit obţinerea {E} dorite. 3.

Din punct de vedere al metodelor utilizate. pentru activităţile economice. pe teoria informaţiei şi pe teoria generală a sistemelor. Etapele matematice construirii modelelor economico- Pentru a fi utile. Astfel. În ceea ce priveşte mijloacele folosite. în principal. facilitând descoperirea unor legături şi legităţi foarte greu de stabilit pe alte căi. De asemenea. suple. metodele bazate pe teoria reglării automate. iar în activităţile de conducere a proceselor tehnologice. reprezentând cea mai modernă tehnologie informatică. în timp ce. se utilizează calculatoarele pentru elaborarea automată a deciziilor sub formă de comenzi. produsele informatice sunt dotate cu inteligenţă artificială. în sensul structurii logice a fenomenului studiat. accesibile şi adaptabile. în sistemul de conducere a activităţilor economice. ele trebuie să fie simple. se utilizează calculatoarele pentru o mai bună fundamentare a deciziilor luate. dar riguroasă. care se transmit spre procesul condus. analistul de sistem poate utiliza tehnicile de simulare de tip Monte Carlo. dinamica industrială (Forrester) sau jocurile de întreprindere. 2. În prezent. modelele economico-matematice trebuie să ofere o imagine intuitivă.4. în cadrul sistemelor de conducere utilizarea calculatoarelor electronice în prelucrarea informaţiilor asigură legătura dintre cele două domenii. Tendinţa actuală este ca sistemul informatic din organizaţii să încorporeze sisteme expert pentru diferite categorii de activităţi. pentru activităţile tehnologice se utilizează. Procesul modelării cuprinde următoarele etape: .

2. 4. Acest mod de experimentare se recomandă a se face pe eşantioane mici. ia prin simulare. Experimentarea in vitro constă în generarea unor situaţii posibile ale sistemului. Experimentarea modelului economico-matematic şi evaluarea soluţiei. 2. denumite variante. Construirea propriu-zisă a modelului conomico-matematic. Experimentarea in vivo presupune aplicarea modelului descriptiv sau normativ în practica întreprinderii. . Cunoaşterea detailată a realităţii sistemului (procesului) care urmează a fi modelat. în concordanţă cu natura problemei care urmează a fi studiată.5. 3. constatându-se astfel eficienţa descriptivă sau normativă.1. cunoscut din literatura de specialitate. Tipuri de modele economico-matematice Modelele economico-matematice utilizate de întreprinderi în procesele economice se împart în două categorii:  Modele descriptive. cu ajutorul modelelor se va face analiza indicatorilor de eficienţă a diferitelor variante. sau prin elaborarea unui model nou. Implementarea modelului economico-matematic şi actualizarea soluţiei. Experimentarea modelului se poate face in vivo sau in vitro. care urmăresc reproducerea unor proprietăţi ale sistemului modelat. Construirea propriu-zisă a modelului se poate face prin alegerea unui model clasic de modelare. deoarece implică riscuri mici.

între modelele descriptive şi cele normative există o întrepătrundere. a) Modelul arborescent pentru descrierea structurii produselor şi calculul necesarului de resurse materiale. Modele normative. În practică. deoarece majoritatea modelelor economicomatematice construite în întreprinderi au atât trăsături descriptive. iar altele sunt dominant normative. • Modele informatice. Modele informaţional-decizionale.1. Câteva dintre acestea sunt prezentate în continuare.5. modelul prezintă arborescenţa unui produs P. modelele descriptive pot fi grupate în: • • Modele ce surprind aspecte tehnologice şi de producţie. utilizate pentru aplicarea unor reguli eficiente de decizie în întreprindere cu scopul creşterii performanţelor. Ceea ce le diferenţiază este că unele sunt dominant descriptive. În raport de corespondenţa dintre problemele economice şi modelele economico-matematice. . Modele ce surprind aspecte tehnologice şi de producţie În literatura de specialitate sunt prezentate o multitudine de modele privind aspectele tehnologice şi de producţie. Cu ajutorul unui graf. Distingerea între cele două aspecte (descriptiv şi normativ) prezintă importanţă pentru a evita confuzia dintre ceea ce există şi ceea ce dorim să fie. cât şi trăsături normative. 2.

care descriu resursele materiale. vom avea: Pentru situaţiile în care arborescenţa este mai complicată pe mai multe niveluri.p) – produsul finit ai (i=1.…. Părţile componente ale produsului se descriu pe mai multe niveluri. asfel încât. . formula de calcul al necesarului de resurse materiale va fi: pentru k= . În acest caz.…. Exemplu Considerăm: PFi (i=1.Arborescenţa unui produs constă în părţile componente ale produsului finit.p) – cantităţile ce produsul finit PFi urmează a fi fabricate din Cik – norma de consum din materialul MPk pentru produsul PFi Nn – cantitatea necesară din materia primă n Pentru calculul necesarului de materii prime pe un singur nivel al arborescenţei. vom nota cu V – numărul de niveluri care intervin şi cu h – rangul nivelului. pe ultimul nivel să poată fi citite componentele de bază. cu precizarea normelor de consum reţetei de fabricaţie.

fiind denumit calculul cu ajutorul exploziilor sumarizate. . umane şi financiare. denumit modelul matricei exploziilor sumarizate. cât şi ca modele normative. c) Modele de tip ADC (Analiza Drumului Critic) Graficele ADC reprezintă condiţionările logice şi tehnologice dintre activităţile unui proiect şi oferă posibilitatea luării în considerare a necesarului de resurse materilae. Metoda de calcul constă în determinarea matricei: MES = E+M1+M2+…+Mk Unde: k = număr niveluri de descompunere M1= matricea iniţială E = matricea unitate Informaţiile oferite de acest model arborescent sunt completate cu Fişa tehnologică a produsului. Pe baza structurilor arborescente ale produselor finite se poate construi un model matriceal pentru determinarea necesarului de subansamble şi componente. atunci când este vorba despre secvenţe tehnologice. Pot fi folosite atât ca mocele descriptive. oferind astfel imaginea completă asupra structurii tehnologice a unui produs. b) Modele tip grafice GANTT Aceste modele sunt folosite în domeniile în care apare problema succesiunii în timp a unor activităţi.Suma arată că se vor aduna cantităţile pentru subproduse identice.

activităţi critice. Aceste modele se bazează pe tehnici combinatorice şi pe procedee cunoscute sub denumirea branch-and-bound (ramifică şi mărgineşte). Alături de problemele de ordonanţare se recomandă să fie integrate şi modelele de lot optim. ordonanţarea în flux (flow shop). diagrame privind nivelarea. alocarea resurselor etc. e) Modele pentru determinarea capacităţilor de producţie Capacitatea de producţie a unei întreprinderi se stabileşte pe baza fondului de timp disponibil al utilajelor.Modelele de tip ADC oferă informaţii utile cu privire la termenele de începere şi terminare a activităţiilor. rezerve. cum ar fi: fondul tehnic de timp pe grupe de maşini. algoritmi pentru ordonanţarea cu restricţii de resurse limitate. volumul producţiei exprimat în unităţi fizice. d) Modele de ordonanţare şi lotizare Ordonanţarea presupune stabilirea unei ordini de efectuare a activităţilor unui proces de producţie. valoarea cifrei de afaceri. Printre modelele clasice ale teoriei ordonanţării sunt: ordonanţarea a n repere pe m maşini (job shop). Modelele utilizate pentru determinarea capacităţilor de producţie sunt modele complexe. fondul de timp necesar pentru principalele piese de schimb etc. . deoarece se utilizează mai mulţi indicatori fizici şi valorici. astfel ca interdependenţele dintre ele să fie respectate în limita resurselor deisponibile şi cu o durată totală minimă de execuţie. Modelele de ordonanţare şi lotizare constituie perspectiva modernă asupra programării producţiei. modele de ordonanţare bazate pe programarea liniară în numere întregi. modele ADC de tip euristic.

….n) – coeficienţi tehnologici ai capacităţilor de producţie.m. incluzând astfel şi aspecte normative. impuse de cerinţele pieţei. Se poate formula un model de programare liniară cu mai multe funcţii obiectiv. în condiţiile satisfacerii sentimentelor contractate şi a unor costuri minime. maximizarea cifrei de afaceri etc. .Cu ajutorul acestor indicatori se exprimă situaţia tehnicoeconomică a întreprinderii la un moment dat (caracter descriptiv). bi(i=1.r pentru cele r funcţii obiectiv luate în considerare.…. pe o perioadă dată. materiale. a unor funcţii obiectiv. respectiv.m) – resursele disponibile (capacităţi de producţie. aij(i=1. f) Modele pentru determinarea structurii de producţie pe o perioadă dată Aceste modele urmăresc determinarea unei structuri de producţie. P’j. Crj – coeficientul variaţiei xj fin funcţia obiectiv cu h=1. în funcţie de cerinţele pieţei (contracte încheiate) şi de resursele disponibile pentru maximizarea sau minimizarea. limita superioară ce urmează a se fabrica din fiecare produs j. norme de materiale şi de muncă. specialişti). j=1. Capacitatea de producţie se poate optimiza din mai multe puncte de vedere: reducerii consumului de materii prime sau de energie.n) – produsele care pot fi realizate într-o întreprindere în cantităţile xj. P’’j – limita inferioară. Considerăm: Pj(j=1. după caz. materii prime. muncitori. minimizarea costului de producţie.. ca de exemplu: maximizarea profitului.…. al reducerii numărului de personal utilizat etc.

In de mărime bi (i=1.r) – indicatori de eficienţă ai fiecărui produs cu mărimile Chj (h=1. iar funcţia obiectiv. (j=1. după caz. m). I2.n).…. Eh – (h=1. aij – mărimea indicatorilor pentru fiecare produs (i=1. partea normativă. care. Modelul matematic este de forma: .Modelul va fi: Opt Acesta este un model de programare liniară cu mai multe funcţii obiectiv. g) Modele pentru probleme de amestec Conţinutul unei probleme de amestec sau dietă poate fi formulat astfel: Un produs final P are în componenţă produsele Pj (j=1. vor fi maximizaţi sau minimizaţi.n).….….….r). Produsul P are caracteristici calitative impuse şi exprimate prin m indicatori I1.….n). în care restricţiile reprezintă partea descriptivă a modelului.…. care trebuie amestecate.….

iar partea normativă. Modelul general al problemei de croire va fi: . Modelul se bazează pe programarea matematică. stafe etc). Xj – numărul de suprafeţe debitate/croite conform soluţiei j. Considerăm: aij – numărul de piese/bucăţi de tip i care se debitează/croiesc conform soluţiei (tiparului) j. h) Modele de croire În întreprinderi apar probleme de debitare (croire) a unor materiale uni sau bidimensionale (bare de oţel. partea descriptivă a modelului o constituie restricţiile.Opt Şi în cazul modelului de amestec. funcţia obiectiv. scânduri. tablă. Cj – costul deşeurilor rămâne conform soluţiei j. Ni – numărul de piese/bucăţi necesare de tip i. ţevi.

să se minimizeze cheltuielile de transport sau numărul de t/km parcurşi.În practică. problemele de croire sunt rezolvate cu produse program specializate. Modelul va fi: . constă în găsirea unui plan optim de transport al unui produs omogen. ai – cantitetea disponibilă la furnizorul i. Dacă notăm cu: xij – cantitatea de marfă ce se transportă de la centrul de expediţie (furnizori) i la centrul de destinaţie j. în general. i) Modele de transport – repartiţie Aceste modele reprezintă cazuri particulare ale programării liniare. bj – necesarul la clientul j. Problema de transport. care permit utilizarea unui algoritm de rezolvare. Cij – distanţa sau costul asociat transportului unei unităţi de produs de la furnizorul i la clientul j. ţinând seama de disponibilităţile furnizorilor şi de cerinţele clienţilor. astfel încât.

) în procesul de producţie etc. Utilaje pe lucrări. Mm} care în procesul de producţie trebuie afectate (repartizate) fiecare în parte. distribuţia unei materii prime fluide sau gazoase (apă.În acest caz. k) Modele de flux în reţele de transport Cu ajutorul acestor modele pot fi rezolvate următoarele tipuri de probleme din practică: se poate descrie procesul transportului intern într-ouzină. …. ţiţei etc. câte una din cele n resurse ale mulţimii N={N1. • Specialişti pe sarcini de rezolvat etc. Asfel iau naştere nişte cupluri MiNj cu i=1. a specialiştilor pe diverse sarcini complexe de cercetare/proiectare etc. m şi j=1. partea descriptivă a modelului o reprezintă restricţiile. Modelele cele mai utilizate în funcţie de specificul problemei sunt: algoritmul ungar şi metode de tip branch-and-bound (ramifică şi mărgineşte). a utilajelor pe lucrări. adică: • • Muncitori pe maşini. iar partea normativă o reprezintă funcţia obiectiv. Pentru construirea modelului luăm în considerare că există o mulţime de resurse M={M1. j) Modele pentru probleme de afectare Aceste modele se utilizează în următoarele situaţii practice: repartizarea muncitorilor pe maşinile existente. n. M2. …. N2. Nn}. …. CH4. …. abur. .

Reţeaua de transport este reprezentată de un graf. introducând pentru aceasta un indicator de eficienţă. Problema are două părţi. care constă în întocmirea algoritmilor pentru formarea liniilor tehnologice şi amplasarea propriuzisă a utilajelor în cadrul acestora. încât drumul parcurs de piesele care se prelucrează să fie cât mai redus. care constă în caracterizarea tuturor utilajelor din punct de vedere al posibilităţii de prelucrare a reperelor. m) pe maşna Mj (j=1. …. reprezentată de arcul XiXj. Caracterizarea utilajelor se face cu o matrice booleană de dimensiuni m x n (m= numărul reperelor. …. cu ajutorul căreia se pune în evidenţă posibilitatea de a prelucra reperul Ri (i=1. care reprezintă fluxul maxim care poate străbate o porţiune din reţea. n= numărul utilajelor). În general. . şi anume: • O parte descriptivă. m) Modele pentru descrierea muncii fizice Metodele mai importante de modelare descriptivă a muncii fizice au ca obiectiv să ofere o imagine cât mai fidelă a modului cum se efectueză munca fizică pentru ca pe baza acesteia să se elaboreze modele normative. n). cu sau fără circuite. l) Modele pentru amplasarea utilajelor Amplasarea utilajelor în secţiile de producţie trebuie făcută în aşa fel. Problema constă în maximizarea fluxului total efectiv care străbate reţeaua. în care fiecărui arc XiXj i se asociază o capacitate Cij. pentru rezolvare se foloseşte algoritmul FordFulkerson. cu respectarea restricţiilor de capacitate. • O parte normativă.

n) Modele pentru fenomene de aşteptare În activitatea practică din domeniul economic apar adesea situaţii de aşteptare. Determinarea stocului de siguranţă optim în condiţiile minimizării cheltuielilor. de unităţi în şirul de aşteptare. Aceste modele au un caracter complex descriptiv-normativ. de aşteptare în sistem şi de aşteptare în şir. Conceperea unui model de aşteptare presupune cunoaşterea unor caracteristici ale fenomenului studiat privind numărul mediu de: unităţi în sistem. Sistemele moderne următoarelor cerinţe: - de gestiune a stocurilor răspund Determinarea cantităţii optime de comandat. este oportun să se utilizeze un program optim de producţie. Determinarea perioadei de aprovizionat (moment optim de lansare a comenzii de aprovizionare). materialelor etc. transportul şi depozitarea materiilor prime. o) Modele de stocare Având în vedere că stocarea presupune cheltuieli directe şi indirecte generate de achiziţionarea.Din categoria modelelor pentru descrierea muncii fizice fac parte şi studiile ergonomice privind interacţiunea dintre om şi mediul de muncă. de staţii neocupate. a unităţilor în curs de servire. care să asigure un nivel minim a cheltuielilor ocazionate de depozitare. precum şi timpul mediu: de servire. generate de imposibilitatea de a corela temporal diverse activităţi care se intercondiţionează. şi uneori de deprecierea acestora. - . de unităţi ce sosesc într-o unitate de timp dată.

Modelele de stocare cuprind atât elemente descriptive. Există o multitudine de modele de stocare: deterministe. la momentul t pentru a obţine o cantitate din produsul i. parametrii temporali şi costurile specifice (cost de lansare a unei comenzi. – stocul din materialul m existent la momentul t. Dacă notăm cu: – consumul de material m. p) Modele ale controlului static al calităţii produselor Aceste modele au atât caracter descriptiv cât şi normativ şi se bazează pe cunoştinţe de statistică matematică. dinamice. Dacă Atunci Aşa încât Componenta ∆S trebuie determinată cu modelele economicomatematice. statice. cu cerere discontinuă etc. cost de stocare şi cost de penalizare sau rupere). . cu cerere continuă. probabiliste. şi anume: cererea. Xi – cantitatea de produs i exprimată în unităţi fizice.Modelul economico-matematic de stocare cuprinde principalele elemente ale oricărui proces de stocare. cât şi o parte normativă: procesul de determinare a politicii optime de reaprovizionare. aprovizionarea.

- .2. Modele infomaţional-decizionale Modelele informaţional-decizionale se împart în două categorii: • Modele pentru decizionale.Modelele de tip aval-amonte. . criterii. şi anume: - Modelul general al procesului decizional care explicitează elementele acestui proces: variante. consecinţe. Diagrama informaţional-decizională. Modelele semiotice. stări ale naturii. Din cea de-a doua categorie fac parte: a) Modele logicii formale.2. descrierea reţetei informaţional- • Modele care descriu structura procesului decizional. şi anume: - Modelele logicii clasice. Modelele metateoretice.5. Teoria utilităţii. b) Metode ale teoriei deciziei. Modelele axiomatizate. Modelul deciziilor de grup a lui Arrow. Modelele logicii matematice. Din prima categorie fac parte: - Modele de tip organigramă a structurii organizatorice. Diagrama de flux a documentelor.

. de aptitudini speciale.5.- Modele în condiţii de risc şi incertitudine. afecte. Alte modele se referă la stilul de conducere al liderilor formali sau informali. O primă categorie de modele încearcă să surprindă relaţia dintre motivaţii (trebuinţe. Un loc important îl ocupă modelele descriptive în vederea selecţiei şi promovării personalului (teste de inteligenţă. chestionarul. idealuri) şi comportament. • Modele pentru descrierea comunicării între indivizi şi grupuri. de performanţă) şi modele care descriu comportamentul în întreprindere. Printre modelele de descriere a relaţiilor interpersonale şi de grup se află: interviul. cum ar fi importanţa rolului profesional în procesul muncii pentru orice om.3. tendinţe. Modele ale relaţiilor umane Modelarea descriptivă a relaţiilor umane din întreprinderi se referă la condiţiile observării. obiectul observării (indivizi. • Modele de simulare a relaţiilor umane. grupuri şi reşaţiile lor reciproce) şi măsurarea rezultatelor observaţiilor.Modele multicriteriu. interese. autochestionarul. . 2. Principalele modele de descriere a relaţiilor interpersonale şi de grup în întreprinderi sunt: • Testele sociometrice. intervenţii.

Modele de tip software de aplicaţii. se poate pune în evidenţă zona de interferenţă a lor printr-un modul de legătură (Fig. 2.2. baze de date).Pentru relaţiile umane din întreprinderi există o serie de modele pur normative. Având în vedere că majoritatea modelelor economicomatematice au atât trăsături descriptive.). Regula stimulării lucrătorilor şi specialiştilor. cât şi normative. la un moment dat. Modele informatice Modelele informatice pot fi grupate în: • • Modele complexe hardware. bănci. diferă fiind doar intensitatea unora sau altora în situaţia modelată. Modele Tehnologice Modulul De Legătură Modele InformaţionalDecizionale Modele Informatice Modele Relaţiilor Umane . Prioritatea relaţiilor de respect şi încredere faţă de cele de autoritate.5. • Modele de organizare a datelor (fişiere. 2.4. şi anume: • • • Modelul conducerii descentralizate a întreprinderii. • Regula responsabilităţii profesionale.

2. 7. 10. Ce reprezintă analiza de sistem? 2. vectorul ieşirilor şi vectorul stărilor. Enumeraţi principalele subsisteme componente ale unei întreprinderi industriale. 8. Explicaţi în ce constă vectorul intrărilor. Prezentaţi sinaptic legăturile între cele trei subsisteme ale sistemului de conducere. De ce organizaţia poate şi trebuie să fie privită ca un sistem? Prezentaţi categoriile specifice teoriei sistemelor. Cele patru categorii de modele şi modul de legătură Întrebări de control 1. coordonare şi control al întreprinderilor.2. 3. 4.La . dar în cazul sistemelor tehnice de producţie? 9. dar ale unui model normativ? 6.Fig. dar pentru activităţile tehnologice? ce serveşte tehnica de calcul în cadrul sistemelor de conducere a activităţilor economice. 5. Prezentaţi şi comentaţi tipurile de probleme în cazul abordării organizaţiei ca sistem. Care sunt caracteristicile unui model descriptiv. În ce condiţii modelarea economico-matematică este eficientă pentru o organizaţie? Care sunt metodele utilizate de analistul de sistem pentru activităţile economice.

17. 15.În Prezentaţi succint modelele informaţional-decizionale. 16. ce constă modulul de legătură? . Prezentaţi modelele informatice. 14.11. Prezentaţi succint modelele relaţiilor umane.Care sunt etapele construirii modelelor economico-matematice? sunt principalele tipuri de modele economico-matematice? modele privind aspectele 13. Prezentaţi principalele tehnologice şi de producţie.Care 12.

2.Programare dinamică . Studiul de caz nr. 2 Studiul de caz nr.3.Rezerva de timp .5.Bellman .1.Fond bănesc . 1 3.4. Teorema de optimalitate a lui Bellman 3. Modelul de analiză a drumului critic/cost 3.Resurse . Modelarea alocării unor fonduri băneşti în funcţie de efectele economice obţinute.Analiza drumului critic . 3 Termeni cheie .Cap. Modelul de analiză a drumului critic pentru proiectele complexe 3.Efect economic . 3 Modele economico-matematice utilizate în alocarea resurselor unei organizaţii 3.Politică optimă .ADC/resurse .ADC/COST . Algoritm euristic de alocare a resurselor Studiul de caz nr.

Prezentarea şi esemplificarea modelului de analiză a drumului critic/cost şi a algoritmului euristic de alocare a resurselor. În mulţimea politicilor posibile există cel puţin una.. care permite optimizarea criteriului de eficienţă ales. Prezentarea şi esemplificarea unor modele economicomatematice utilizate în alocarea resurselor băneşti în funcţie de efectele economice obţinute. la fiecare moment. Teorema de optimitate formulată de Bellman arată că orice politică extrasă dintr-o politică optimală este ea însăşi optimală. Succesiunea unor decizii formează o strategie (politică). Programarea dinamică conţine o serie de metode adaptive.1. 3. decizia optimă ce trebuie luată depinde de mulţimea evenimentelor care s-au produs anterior. Aplicarea acestui principiu de optimalitate în rezolvarea problemelor practice de armonizare a obiectivelor cu resursele se face . - .Subpolitică Obiective: - Cunoaşterea şi aplicarea principiului de optim formulat de Bellman. deoarece. denumită optimală. Teorema de optimalitate a lui Bellman În stabilirea unei politici optime de armonizare a obiectivelor cu resursele orgnizaţiei se utilizează metode ale programării dinamice. iar orice şir de decizii succesive care fac parte dintr-o politică se numeşte subpolitică.

ele formează un şir crescător. a unor restricţii asupra variabilelor şi a unui criteriu de optim. Variabilele care descriu starea procesului luat în considerare se numesc variabile de stare. În problemele secvenţiale.diferenţiat.2. în funcţie de caracterul parametrilor care pot fi de tip determinist sau probabilist. care descriu fenomenul studiat. A lua o decizie optimă în dinamică înseamnă a găsi o politică optimă pe toată perioada de referinţă. Pentru aplicarea strategiilor de optimizare. astfel încât toate subpoliticile componente să fie optime. Modelarea alocării unor fonduri băneşti în funcţie de efectele economice obţinute Să presupunem următoarea problemă economică: repartizarea unui fond pe n obiective disponibile. modelul se structurează sub forma unor ecuaţii sau inecuaţii. Rezolvarea acestor probleme se face prin descompunerea problemei în faze (subproblemă cu o singură variabilă) şi aplicarea principiului lui Bellman. 3. Metodele progremării dinamice utilizate în stabilirea unei politici optime sunt posibile datorită caracterului secvenţial al unor procese economice. Problema constă în determinarea unui şir de decizii. iar efectul fiecărei decizii îl reprezintă modificarea stării sistemului. Etapele sau paşii procesului sunt momemntele în care trebuie luate deciziile. unde: . astfel încât efectele En(F) să fie maxime.

.F] În mod analog pentru k = n En(F)=max{en(xn) + En-1(F . După ce s-a determinat soluţiei: .F – fondul disponibil ce urmează a fi alocat pentru modernizarea/reprofilarea/dezvoltarea a n obiective (secţii.xn)} Determinând valoarea lui xn care maximizează eficienţa economică integral. deci efectul total va fi: Ek(F)=max{ek(xk)+Ek-1(F-xk)}. obţinem nivelul optim al fondului alocat xn→ . …. xk [0. Xk – fondul ce se alocă pentru fiecare obiectiv k. unităţi etc. . se continuă procesul de citire a .). plecând de la principiul de optimalitate a lui Bellman: Dacă pentru obiectivul k s-a repartizat un fond xk şi s-a obţinut efectul ek(xk). deci Ek(F) – efectul economic integral ce se obşine prin alocarea optimă a fondului F pe k obiective (reprezintă suma efectelor ce se obţin pentru diferite obiective) Facem următorul raţionament. atunci pentru (k-1) obiective se va aloca (F-xk) şi se va obţine efectul ek-1(F-xk). .

Rezolvare Se contruieşte strategia optimă pentru două obiective luate împreună. Rezultatele studiului sunt prezentate în tabelul nr. lei) 0 1 2 3 4 5 Producţia preconizată a fi obţinută la filialele (mil. Studiu de caz 1 O firmă industrială are la dispoziţie un fond de 5 milioane lei pentru modernizarea capacităţii de producţie în cele trei filiale ale sale. care va fi efectul economic anual exprimat prin producţia industrială preconizată a fi obţinută.1 Fondul alocabil (mil. respectiv.5 4 4.5 7 F3 0 1.x2)=e2(x2)+E1(x1)=e2(x2)+E1(F-x2) . Tabelul nr.5 3 4 5 6. Se calculează funcţia: E2(x1.5 3 3. 1.5 4.Mulţimea acestor valori ordonate crescător reprezintă tocmai strategia de alocare optimă a fondului de etape (obiective). astfel încât efectele economice la nivelul firmei să fie maxime.5 Se cere să se elaboreze strategia optimă de repartizare a celor 5 milioane lei.5 6 F2 0 2. Specialiştii firmei au înlocuit un studiu cu scopul de a analiza repartizarea fondului pentru creşterea producţiei din cele trei filiale. lei) F1 0 2 3.

5 2 5.5 0 3 E2(F-x3) 0 2.5 0 7 7 2 6.Tabelul nr.5 0 7 4 3.5 7 7 6 6 1 1 3 1 4 2 1 5 3 2 1 5 Se continuă prin conceperea strategiei optime de utilizare a fondului pentru cele trei filiale luate împreună şi determinarea lui .5 2 2 0 3 2 4.5 6.5 4 6. Tabelul nr.5 0 E1(x1) E(x1x2) E2(x1x2) 0 2. Se calculează E3(x1x2x3). 3 F 1 2 x3 1 0 2 F-x3 0 1 0 e3(x3) 1.5 3 2..5 4.5 3 0 .5 7 7 4 7 7 4.5 3 2.5 3.5 3.5 2.5 4.5 0 4.5 0 3.5 6.5 6.5 0 E(x1x2x3) E3(x1x2x3) 1.5 4.5 3.5 2 5 3.5 0 3 -2.5 3.5 6 6 4 4 0 4.5 3 2. 2 F 1 2 x2 1 0 2 1 0 3 2 1 0 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 F-x2 0 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 e2(x2) 2.5 0 3.5 3.5 2.5 2.

5 -5 4 3 1.5 4.5 6 6 5 6.5 6.5 7. = 1.5 7.5 4 5.5 4.5 0 2.5 4.5 7. precum şi actualizarea periodică a acestor proiecte.5 0 2. programarea operativă a execuţiei.5 7.5 0 2. Modelul de analiză a drumului critic pentru proiecte complexe Analiza drumului critic este un instrument managerial utilizat frecvent în programarea şi urmărirea lucrărilor de anvergură (investiţii.5 7 4 4.).5 0 4 3 1. ţinând seama de factorii: timp.5 9 8 7 4.5 4. Efectul total maxim este de 9 milioane lei.5 6. 3.5 6 0 2. cercetare-dezvoltare etc. .}. resurse materiale şi umane.5 0 6.3 4 5 1 0 3 2 1 0 4 3 2 1 0 5 4 3 2 1 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 1.5 0 6 6 1 0 7.5 6 6.5 8. = 2. revizii la instalaţii.5 0 5 4 3 1. adică cele 5 milioane au fost repartizate în funcţie de efectele totale.5 6 6.5 2 1 9 2 Soluţia este { = 2. care permite pe termen mediu şi scurt. reparaţii capitale.3. cost.

Evenimentele sunt momentele caracteristice ale unei acţiuni complexe şi reprezintă studii de realizare a activităţilor. Activităţile sunt de trei feluri: - Propriu-zise (consumă timp şi resurse). dar sunt introduse din considerente de reprezentare grafică). probabilist (se calculează durata medie probabilă) sau se determină prin simulare. aceste aspecte pot fi prezentate ca în figura 3. adică să facă posibilă stabilirea intercondiţionărilor între părţile componente. Grafic.Tip aşteptare (consumă numai timp). care se numesc activităţi. la un nivel care să permită corelarea logică şi tehnnologică a acestora.Metoda constă în descompunerea acţiunilor complexe în părţi componente. Ele se prezintă sub forma unor noduri. Deci. nici resurse. Aij dij i j . . o anumită activitate este definită de evenimentul de început.1. care se desfăşoară între termenul minim al evenimentului precedent (i) şi termenul maxim al evenimentului următor (j).Fictive (nu consumă nici timp. care pe baza experienţei dobândite stabilesc sctivităţile imediat precedente (condiţionările) şi durata fiecărei activităţi care poate avea caracter determinist (se cunoaşte cu exactitate). respectiv. Pentru exemplificare să considerăm o activitate (Aij). Prima operaţie cerută de metodologia ADC este definirea listei activităţilor de către specialişti. . de terminare.

Momentul cel mai devreme posibil de terminare a tuturor activităţilor care converg în p este: .tmin tmax tmin Fig 3. Altfel spus. 3. Acesta este de execuţie a întregii acţiuni. Însumând duratele activităţilor pentru fiecare succesiune se obţin valori diferite.2. drumul critic al unui graf este succesiunea activităţilor dintre nodul iniţial şi nodul final care au rezervă totală nulă. Pentru înţelegerea esenţei metodei ADC este important de reţinut că cea mai lungă succesiune determină durata minimă posibilă de execuţie a întregii acţiuni. Acesta este drumul critic al grafului.1 tmax Dacă (dij) reprezintă durata de desfăşurare a activităţii (Aij). Cu ajutorul tehnicii calculului drumului critic se poate determina durata minimă posibilă de realizare a acţiunii complexe. Rezerva totală (Rt) se calculează cu formula: Într-un graf se pot lua în considerare succesiuni de activităţi adiacente plecând de la începerea primei activităţi până la terminarea ultimei activităţi. acesta poate avea sau nu o rezervă de timp în funcţie de termenele în care se desfăşoară. Modul de calcul al termenelor minime şi maxime pentru un eveniment (p) din graf poate fi prezentat ca în fig.

cu o aproximaţie acceptabilă şi cu respectarea legăturilor logice şi tehnologice dintre activităţi. . Principalul avantaj se referă la determinarea cu anticipaţie a duratei de execuţie a acţiunilor (proiectelor) complexe. Kn tmin tmax AK1p dK1p AK2p dK2p AKnp dKnp tmin ? tmax ? Apq1 q1 tmin tmax p Apq2 q2 . qn tmin tmax tmin tmax Apqn Fig. . .4. 3. . 3.2 Avantajele acestei metode sunt numeroase.Momentul cel mai târziu posibil de începere a activităţilor care pleacă din p este: K1 tmin tmax K2 tmin tmax . Modelul de analiză a drumului critic/cost .

Metodele analitice programare matematică. . între două momente de timp. impuse de consideraţii tehnice şi/sau economice. chiar pentru proiecte mici. Pentru exemplificare. deoarece orice efort de urgentare este însoţit de creşterea cheltuielilor. durata lucrării are numeroase implicaţii asupra costului. Algoritm euristic de alocare a resurselor Metodele de rezolvare a problemelor ADC/RESURSE sunt în principal metode analitice şi metode euristice. Funcţia cost-durată este descrescătoare. dar cu pretenţia că explorează direct particularităriţile problemelor. deşi conduc la o soluţie optimă. la care se poate ajunge prin măsuri de urgentare. Se consideră că fiecare activitate are dacă durate de execuţie. necesită timp foarte mare de calcul. 3. luăm în considerare un algoritm de alocare care conduce la o soluţie într-un timp acceptabil de calcul faţă de algoritmii exacţi. Costul unitar al urgentării se calculează ca un raport între diferenţa costurilor şi duratelor de execuţie a activităţilor. care. şi anume. şi anume. propun rezolvarea problemelor prin Metodele euristice utilizează un ansamblu de reguli ce permit alcătuirea unui program bun. fără a avea certitudinea că acesta este optim.5. Aceste metode sunt utile pentru o conducere eficientă.Durata de execuţie a unei acţiuni variază în general. Evident. o durată normală (asimilată duratei maxime de execuţie a activităţii) şi o durată de execuţie minimă (crash). unul maxim şi altul minim. De aceea este important de determinat acea durată a acţiunii complexe căreia îi corespunde un cost minim.

Algoritmul programează la momentul t activităţile din Ct notate Pt. atunci: La un moment dat t al execuţiei proiectului se definesc următoarele mulţimi: Et = mulţimea activităţilor proiectului care se execută la momentul t. iar Rij rezerva totală de timp.j) cu durata dij vom considera că tmi este termenul minim de începere. Nt = mulţimea activităţilor neprogramate. care sunt potenţial posibil să fie programate la momentul de începere t. Tt = mulţimea activităţilor care au fost terminate până la momentul t. pentru care: dar nu există nici o activitate din At = Ct – Pt. Ct = mulţimea activităţilor candidate. care sunt programate la momentul t. astfel ca: .Notaţii: Pentru fiecare activitate (i. Fie: unde: Pt = mulţimea activităţilor candidate. tMt este termenul maxim de terminare. At = mulţimea activităţilor amânate.

cum ar fi:  Programarea activităţilor din mulţimea candidaţilor Ct în ordinea crecătoare a rezervei de timp Rij. iar activităţile din At se vor amâna la momentul t + π. activităţile amânate At vor avea termenul de începere tij = t + π. astfel ca:  . Avem: unde Ft sunt activităţile din t + π. Dacă se consideră că noul moment t + π este momentul t de lucru. ţinând cont de aceste termene ca termene impuse. deci nu există nici o activitate din At = Ct \ Pt. care se termină la momentul Importanţă în acest algoritm este selectarea submulţimii Pt din Ct pe baza unor criterii. se calculează din nou termenul minim pentru activităţile neprogramate Nt. Programarea activităţilor din mulţimea candidaţilor Ct care asigură o încărcare la maximum a capacităţilor diponibile.Activităţile dint Pt vor fi programate la momentele de începere tij= t. unde: În continuare. mulţimea activităţilor candidate va conţine pe acelea care au termenul de începere minim egal cu t.

Programarea activităţilor din mulţimea candidaţilor Ct, în ordinea crescătoare a termenului maxim de începere.

Aceste criterii pot fi utilizate şi simultan, unul dintre ele fiind considerat secundar.

Studiu de caz 2
Se presupune utilizarea criteriului de alocare: programarea activităţilor în ordinea crescătoare a rezervei de timp, pentru determinarea duratei minime de execuţie a unui proiect (P) definit de 11 activităţi ce utilizează resursele R1 şi R2, fără a depăşi disponibilul DR1=6 şi DR2=8. Duratele activităţilor, cu precedenţele (intercondiţionările dintre ele) şi intensitatea resurselor se prezintă în tabelul următor (Tabelul nr. 4). Tabelul nr. 4 Nr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A A B C D E F G H I J K Condiţionări A A A B B C D E F,G,H I,J R1 4 2 4 4 2 2 3 2 2 2 2 R2 6 4 2 6 2 2 4 4 4 2 6 D 2 1 5 3 1 4 8 2 3 8 2 tm 0 2 2 2,3,7,15 3,7,15,18 3,7,15 7 5,18 4,19 15,20 23,28 tM 2 11 7 13 20 15 15 15 23 23 25 Rt 0 8 0 8,7,3,-5 16,12,4,1 8,4,-4 0 8,-5 16,1 0,-5 0,-5

Alocarea resurselor se face parcurgând etapele algoritmului prezentat, iar în tabelul 4 sunt puse în evidenţă activităţile candidate ce urmează să fie programate la momentul t. Termenele de începere a activităţilor programate sunt actualizate în limita rezervei disponibile (se pot urmări deplasările spre dreapta în cazul activităţilor neprogramate) şi rezervele de timp calculate. Se pun în evidenţă de fiecare dată activităţile candidate Ct, deci posibil să fie programate reţinând seama de diponibilul resurselor, activităţilor în execuţie Et la momentul t, activităţile programate Pt, de asemenea, termenul de începere şi rezerva de timp. Alocarea resurselor va începe la momentul t=0 Activităţilor candidate sunt C0 = {A} şi în execuţie: E0 = 0

Activitatea A se programează la momentul t deci P0 = {A}. Următorul moment de alocare este t = minA(0+2) = 2, F0 = A. t=2 C2 = {B, C, D}; E2 = 0;

Înseamnă că unele activităţi vor fi amânate. Se calculează rezerva de timp:

Se amână activitatea D:

Activităţile B şi C se programează la momentul t = 2, P2 = {B,C}. Se amâmă A2 = {D}. Activitatea S se amână la momentul

Şi se calculează termenele de începere a activităţilor. t=3

Se calculează rezervele de timp:

Se amână activitatea E cu rezerva cea mai mare.

Pentru că se amână şi activitatea D. Deci P3 = 0 şi A3 = {D. F şi D pentru ca să se respecte disponibilul şi criteriul de alocare.E. adică F. t=7 Se observă că se amână pe rând activităţile E. rezerva minimă: . Următorul moment este t = minC (2 + 5) = 7 şi F3 = {C}.F}.Se amână următoarea activitate cu rezerva cea mai mare.

t = 15

Se amână activitatea E

t = 18

Se programează E şi H la momentul t = 18

t = 19

Deci

t = 22

Pentru că nu există nici o activitate care să se programeze, se calculează următorul moment de alocare a resurselor.

t = 28

şi K se programează la momentul t = 28 Întreaga lucrare durează T = 28 + 2 = 30 unităţi de timp. Histograma încărcării resurselor în urma alocării resurselor este dată de figura 3.3.
6 4 2 A 2

B C 7 G 15

D F

H E H 1920 I J K 28 30

8 6 4 2 A B C 2 7 G 15 Fig. 3.3 F D H I E H J K 28 30

1920

Graficul Gantt corespunzător programării activităţilor în urma alocării resurselor este prezentat în figura 3.4. Activitatea este programată în intervalele de timp reprezentate cu linie continuă, iar porţiunea punctată reprezintă amânarea spre dreapta de la termenul de începere în procesul de alocare.
K J I H G F E D C

11 10 9 8 7 6 5 4 3

8.-1.-3 15 8.10.3.10.7 3 7. se procedează la alocarea resurselor R1 şi R2.4 Remarcă: La momentul t = 3 se observă că au fost amânate. conform criteriului de alocare.2 1 0 A B 2 34 5 7 15 181920 2223 28 30 Fig.7.10 5. 3.1 2 tM Rt 2 0 11 8 7 0 13 8.12 15 8 15 0.12.10 4. Studiul de caz 3 Se propune extinderea studiului de caz 1. toate activităţile candidate. considerând criteriul principal încărcarea la maximum a capacităţilor disponibile iar rezerva de timp criteriul secundar (tabelul 5). cu toate că una din activităţi E sau F putea fi programată.3 23 16.7 3. plecând de la aceleaşi date ale proiectului (P). fiind suficiente resurse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A A B C D E F G H I Condiţionări A A A B B C D E D 2 1 5 3 1 4 8 2 3 R1 R2 4 2 4 4 2 2 3 2 2 6 4 2 6 2 2 4 4 4 tm 0 2 2 2.8 . în sensul că.8.3 20 16. Tabelul 5 Nr.

26 23 25 0. .10 11 t=0 J K F.-3 t=2 Se observă că se amână activitatea D. se amână E.G. deci t=3 Se amână activitatea D şi una din activităţile E şi F. Pentru că RE = 16 şi RF = 8.18 23.H I.J 8 2 2 2 2 6 15.-3 0.

t = 10 Se amână fie H. fie I. dar pentru că: se amână activitatea I .t=7 Se amână G şi {G} t=8 Se amână şi G şi I.I}. A8 = {G.

t = 12 t = 15 Se calculează următorul moment de alocare t = 18 t = 26 Deci K se programează la momentul t = 26 .

6.5.Durata lucrării este egală cu T = 26 + 2 = 28 Graficul Gantt corespunzător este prezentat în figura 3. 11’ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 A 2 34 5 7 8 9 10 12 16 18 23 B C F E D H G I J K 26 28 . Histogramele resurselor R1 şi R2 corespunzătoare programării activităţilor şi alocării şi alocării resurselor sunt prezentate în figura 3. Aplicând criteriul încărcării la maxim a capacităţilor disponibile s-a obţinut în acest caz o durată a lucrării mai scurtă cu două unităţi de timp decât în cazul alocării după criteriul rezervei de timp minime.

5 8 6 4 2 0 A B 2 3 7 10 C C D F E H I G 18 J K 26 28 8 6 4 2 0 2 3 A C F B C E H D I K J 18 Fig.6. 3.Fig. 3. În ce constă teorema de optimalitate formulată de Bellman? . 26 28 G 10 7 Întrebări de control 1.

k = n? În ce constă analiza drumului critic? În ce constă metoda analizei drumului critic? Ce reprezintă drumul critic al unui graf? Care este formula de calcul a rezervei totale de timp? 3.2. ştiind că pentru obiectivul k s-a repartizat un fond xk şi s-a obţinut efectul ek(xk). 4. 4. Simularea proceselor economice Conceptul de simulare Aplicaţii economice ale simulării Etapele simulării Simularea Monte Carlo Alte tipuri de simulare Simularea evenimentelor discrete 4.1. 4.1. .5.3. 4 4.5. Cap. 5. 4. 6. Care este formula de calcul privind efectul total obţinut pentru n obiective.4.2. 4.

Probabilitate cumulată .5.Precizia metodei Monte Carlo .Metode congruenţiale .Experiment de simulare .3.Interval de încredere .Numere aleatoare .Perioada de repetiţie .Generatori de numere pseudoaleatoare . Simularea tip joc Termeni cheie .4.Distribuţia uniformă distribuţii de probabilitate .5.Media de selecţie .Mecanism de avansare a timpului simulat .Metoda Monte Carlo .Regula evenimentului următor .Deviaţia standard . Simularea sistemelor continue cu tehnici Forrester 4.Simularea tip joc .Simularea tip Forrester .Distribuţia t .2.Simularea evenimentelor discrete .

Datele despre funcţionarea sistemului analizat se obţin prin generarea unei istorii artificiale cu ajutorul unui model. Sistemul analizat poate fi real sau teoretic. Forrester. Prezentarea aplicaţiilor practice ale simulării şi a modului de rezolvare a problemelor decizionale cu ajutorul simulării. Simularea se recomandă a fi folosită în cazul problemelor decizionale care nu pot fi analizate prin metode analitice de optimizare. Simularea este o tehnică de realizare a experimentelor cu ajutorul calculatorului electronic şi presupune utilizarea unor tipuri de relaţii matematice şi logice necesare pentru descrierea comportamentului şi structurii unui sitem real complex de-a lungul unei perioade lungi de timp.Obiective - Prezentarea tehnicii de simulare pentru realizarea experimentelor cu ajutorul calculatorului cu scopul descrierii comportamentului şi structurii unei organizaţii de-a lungul unei perioade lungi de timp. - . prin simulare se construieşte un model al unui sistem real şi se realizează experimente cu acest model în scopul înţelegerii comportamentului sistemului şi/sau cu scopul evacuării diferitelor strategii pentru sistemul analizat. Scopul simulării este de a găsi caracteristica de funcţionare a sistemului real. .Prezentarea principalelor tipuri de simulare (Monte Carlo.1 Conceptul de simulare În contextul abordării cantitative a problemelor decizionale. tip joc). 4.

între două evenimente. . simularea evenimentelor discrete. se evaluează criteriul de performanţă pentru anumite valori ale variabilelor decizionale. iar variabila timp mai apare explicit în modelul problemei. Cele mai importante sunt simularea Monte Carlo. Astfel. Prin simulare. astfel încât ele să maximizeze sau minimizeze valoarea unei funcţii obiectiv. În cazul optimizării. care exprimă criteriul de performanţă al modelului. valorile variabilelor de decizie sunt date de intrare ale modelului. starea sistemului nu se modifică. se va alege varianta care conduce la cea mai bună valoare a criteriului de performanţă. În final. În cazul simulării. cât şi optimizarea sunt metode cantitative bazate pe metodele matematice. ele se deosebesc fundamental prin rolul variabilelor de decizie. Evenimentele se consideră discrete deoarece se consideră că. Există mai multe tipuri de modele de simulare. simularea tip Forrester şi simularea tip joc. atât simularea. valorile variabilelor de decizie sunt date de ieşire ale modelului. Aceste valori se obţin cu ajutorul unui algoritm de optimizare. pe baza parametrilor specificaţi de decident şi prin generarea artificială a valorilor mărimilor probabilistice. (De exemplu: maximizarea veniturilor sau minimizarea cheltuielilor).Deşi. Simularea evenimentelor discrete se utilizează pentru simularea situaţiilor în care sunt identificate diferite evenimente care modifică starea sistemului studiat. Simularea Monte Carlo se aplică în problemele decizionale în care intervin mărimi cu mai multe valori posibile descrise prin distribuţii de probabilitate. sosirea unui client într-un sistem de servire poate modifica starea staţiei de servire din liber în ocupat sau poate mări lungimea cozii de aşteptare. Momentele de timp la care au loc evenimentele sunt aleatoare.

a fost propusă de Forrester în anii 1960 şi oferă posibilitatea abordării globale şi sistemice a problemelor social-economice comlexe. Sarcina jucătorului este de a conduce activităţile întreprinderii. Simularea tip joc ia forma unui joc de afaceri la care iau parte decidenţii.Metoda Monte Carlo este o componentă importantă a simulării evenimantelor discrete pentru generarea la întâmplare a intervalelor dintre două evenimente succesive. şi a sistemelor cu feedback. achiziţionarea de informaţii competitive etc. nivelul stocului de siguranţă etc) în cazul în care ritmul de aprovizionare şi/sau cererea de consum sunt variabile aleatoare. Determinarea politicilor de control al stocurilor (mărimea comenzii de aprovizionat. Simularea tip Forrester. ritmul de servire) în procesele de aşteptare caracterizate prin intervale aleatoare între sosiri (solicitări de - - . şi care constau în succesiuni de cauze şi efecte. aşa cum îi spune numele. Această simulare plasează fiecare jucător în competiţie cu alte companii care vând produse similare pe aceeaşi piaţă.2 Aplicaţii economice ale simulării Cele mai frecvente probleme de decizie abordate prin simulare sunt următoarele: - Lansarea unui produs pentru care cererea şi/sau preţul sunt variabile aleatoare. Dimensionarea unor facilităţi de servire (numărul staţiilor de servire. finanţarea costurilor activităţilor de marketing şi de producţie. Deciziile se pot referi la producţia şi marketingul produselor. nivelul stocului curent la care se lansează o nouă comandă de aprovizionare. 4. fiind responsabil pentru deciziile asupra afacerii sub toate aspectele.

la încărcarea şi descărcarea mijloacelor de transport. produse intermediare etc. la punctele de achitare a mărfurilor. ritmul aprovizionării cu materiale. - Analiza proceselor de reparaţii ale utilajelor în vederea programării producţiei şi/sau investiţiilor. Estimarea duratei de finalizare a unui proiect complex în care duratele activităţilor proiectului sunt mărimi aleatoare. în controlul calităţii producţiei. în magazine. 4. Etapele simulării sunt asemănătoare cu cele ale modelării.3 Etapele simulării Rezolvarea prin simulare a problemelor decizionale presupune parcurgerea mai multor etape. Acest lucru presupune însă necesitatea unei bune instruiri care să asigure utilizarea eficientă a simulării. Astfel de procese de aşteptare apar: în cazul producţiei în flux. oficii de achitare a taxelor) etc.servicii) şi durate aleatoare de servire. Etapele simulării pot fi grupate în patru domenii majore: . aceasta este utilizată din ce în ce mai mult în diverse domenii. - .Probleme de programare operativă a producţiei în care intrevin mărimi aleatoare referitoare la durata preluării pe diferite maşini. În prezent. serviciile publice (secretariate. bănci. datorită creşterii numărului de instrumente software pentru simulare. atât din partea companiilor producătoare de software. cât şi a companiilor care utilizează aceste programe. deoarece ele presupun utilizarea calculatorului şi analize statistice. Există tot mai mulţi susţinători ai simulării. la punctele de control din aeroporturi sau din vamă. cu menţiunea că modelele de simulare sunt mai comlexe.

Modelul de simulare Etapele din acest domeniu sunt: transpunerea modelului conceptual într-un model computerizat (programul de simulare). Verificarea urmăreşte corectitudinea transpunerii informatice a modelului conceptual în cel computerizat. . La aceste activităţi se adaugă analiza senzitivităţii soluţiilor şi calibrarea modelului care constă în precizarea parametrilor modelului computerizat prin ajustarea acestora fără a modifica structura modelului conceptual. Experimentelor de simulare Acest domeniu se referă la proiectarea experimentelor şi la realizarea experimentelor de simulare. testarea validităţii modelului conceptual. Validarea urmăreşte compararea comportamentului modelului computerizat cu cel al sistemului real pentru a vedea dacă modelul este cel corect sau adecvat. validarea modelului de simularea. instruirea persoanelor implicate asupra principiilor de bază ale simulării. colectarea datelor fundamentale. . verificarea modelului de simulare.Analiza rezultatelor. Modelul de simulare. Experimentele de simulare. Problema de rezolvat Etapele din acest domeniu sunt cele mai importante pentru proiectul de simulare şi se referă la formularea şi analiza problemei. construirea modelului conceptual.- Problema de rezolvat.

verificarea şi validarea modelului. în domeniul afacerilor. în prezent. Probabilităţile au rol important în modelarea situaţiilor în care intervin mărimi stochastice. cât şi în faza de analiză a rezultatelor simulării. ale căror probabilităţi se pot estima. este necesară generarea valorilor posibile pe baza distribuţiei de probabilitate. atunci când o direcţie de acţiune poate avea mai multe consecinţe. identificarea celor mai bune soluţii şi realizarea documentaţiei care va cuprinde obiectivele şi ipotezele. proiectarea experimentelor. cunoştinţele despre probabilităţi sunt necesare atât în faza de construire a modelului de simulare. Analiza rezultatelor constă în analiza statistică a rezultatelor.4 Simularea Monte Carlo Simularea de tip Monte Carlo se aplică. lungimea perioadei necesare aducerii sistemului artificial într-o stare stabilită. modalitatea de reducare a variaţiei rezultatelor din cauza factorilor întâmplători etc. Cea mai simplă este metoda subiectivă prin care experţii estimează pe o scară de la zero la unu probabilitatea ca un anumit eveniment să se realizeze. De aceea. numărul de experimente ale fiecărei variante de simulare. În simularea. din ce în ce mai mult. Variabilele stochastice sunt variabilele ale căror valori nu sunt cunoscute cu certitudine. dar le pot fi asociate anumite probabilităţi. 4. condiţiile iniţiale pentru fiecare experiment. prezentarea rezultatelor. concluzii şi recomandări. Probabilităţile pot fi obţinute în mai multe moduri. pentru analiza problemelor stochastice sau în condiţiide risc. parametrii de intrare ai modelului de simulare.Prin proiectarea experimentelor se stabileşte: numărul de variante de simulare. O altă metodă este metoda obiectivă sau metoda bazată pe .

ruleta sau procese fizice (procese radioactive. referitoare la valorile variabilei 2.frecvenţele relative care utilizează datele istorice sau obţinute prin măsurarea directă a valorilor unei mărimi stochastice. Un număr aleator este orice număr care poate fi obţinut într-un asemenea mod încât valoarea lui nu poate fi prevăzută dinainte. 3. cum ar fi: bilete cu numere. zarurile. De aceea. Analiza grafului histogramei frecvenţelor relative pentru a stabili dacă seamănă cu forma unei distribuţii teoretice cunoscute. Colectarea datelor probabiliste. procese electronice etc). care pot fi folosite pentru a construi tabele cu numere aleatoare. dar utilizarea acestora nu este convenabilă pentru simularea pe calculator. Există mai multe procedee. . după care se calculează parametrii distribuţiei. pe baza datelor istorice sau obţinute prin măsurare directă. se poate aplica o procedură formată din trei etape: 1. Procesul de generare aleatoare a valorilor unei variabile probabiliste este cunoscut în literatura de specialitate ca metoda Monte Carlo şi constă în generarea mai întâi a unui număr aleator şi apoi utilizarea numărului obţinut pentru extragerea unei valori din distribuţia de probabilitate care descrie comportamentul variabilei probabiliste. Gruparea datelor pe intervale şi constrirea histogramei frecvenţelor relative. Pentru construirea distribuţiei de probabilităţi a unei variabile stochastice sau probabilistice. numerele aleatoare necesare simulării sunt obţinute prin proceduri aritmetice numite generatori.

şi anume că numerele aleatoare sunt numere uniform distribuite între 0 şi 1. Pentru ca un generator de numere aleatoare să fie bun. Astfel. 3) Şirul de numere nu este degenerat. deoarece permite controlul condiţiilor experimentale. Calitatea rezultatelor simulării depinde de calitatea generatorului de numere aleatoare utilizat. adică numerele sunt stochastice independente. Procedura este rapidă şi nu necesită multă memorie internă de calcul. Produce numere care verifică testul caracterului aleator. 2) Numerele generate pot fi reproduse. . el trebuie să îndeplinească următoarele condiţii: 1) Numerele generate au o perioadă lungă de repetiţie. care se comportă ca şi numerele aleatoare. Cei mai mulţi generatori de numere aleatoare implementaţi pe calculatoare sunt de fat generatori de numere pseudoaleatoare.1]. adică nu conţine unul sau mai multe numere care se repetă.Pentru numere aleatoare se utilizează terminologia folosită de practicienii din domeniul simulării. se va elimina variabilitatea produsă de numerele aleatoare şi se vor putea observa mai uşor diferenţele dintre rezultatele aplicării diferitelor variante. 4) 5) O importanţă deosebită pentru realizarea experimentelor de simulare o reprezintă reproductibilitatea. Numerele generate sunt uniform distribuite în intervalul [0. dar sunt predictibile şi reproductibile. deoarece numerele pseudoaleatoare satisfac testul statistic al caracterului aleator. prin utilizarea aceluiaşi şir de numere aleatoare pentru analiza a două sau mai multe variante decizionale.

.1. Acest lucru se poate realiza tabelar sau grafic. datele pot fi organizate conform tabelului 4. se transformă în numere uniform distribuite în intervalul [0.1. Tabelul 4.Pentru generarea de numere pseudoaleatoare există un număr mare de metode aritmetice. …. care apoi. prin normalizare. n Probabiltăţile relative Probabilităţile cumulate Pasul 2 : Se asociază intervale de numere aleatoare fiecărei valori a variabilei probabiliste. …. în cazul distribuţiilor discrete de probabiliste. Valorile xi variabilei probabiliste X X1 X2 … Xn Frecvenţele de apariţie fi f1 f2 … fm În general. n i = 1. Prin aceste metode se generează numere întregi cuprinse între 0 şi (m-1). cele mai studiate din punct de vedere teoretic şi cu bune rezultate practice sunt metodele congruente liniare care se bazează pe clase de resturi. pentru obţinerea de selecţii simulate cu metoda Monte Carlo se poate aplica următoarea procedură: Pasul 1 : • • Se calculează: i = 1. În cazul variabilelor probabiliste descrise prin distribuţii empirice discrete de probabilitate. Utilizarea metodei Monte Carlo pentru generarea valorilor variabilelor probabiliste.1].

2.4 0.6 0.8 0. 4. fiecărei valori Xi.Tabelar. pe orizontală se reprezintă valorile variabilei probilistice. i se asociază intervalul construit cu probabilităţile cumulate [Pi-1. P1) [P1. Tabelul 4. iar pe verticală probabilităţile cumulate (Fig 4.2 0.2 0.1. 1 1 Probabilităţi 0. 1] Grafic. Valoarea variabilei probabiliste Xi X1 X2 … Xn Probabilitate relativă p1 p2 … pm Probabilitate cumulată P1 = p0 + p1 P2 = P1 + p2 … Pn = Pn-1 + pm = 1 Intervale [0.6 0 3 4 5 Volumul vânzărilor (mii bucăţi) Fig.Pi). Pe un sistem de două axe coordonate. Într-un tabel de forma tabelului 4. P2) … [Pm-1. Valoarea lui P0 este 0.1 .).2.

Pasul 5 : Dacă numărul de experimente este mai mic decât numărul n stabilit de utilizator se reia procedura de la Pasul 3 pentru efectuarea de noi experimente. Grafic. Analiza statistică a rezultatelor: se determină media mărimii simulate. Din acel punct se duce o paralelă la axa orizontală până când întâlneşte prima bară verticală. deviaţia standard. Se caută în Tabelul 4. Pi) identificat în Tabelul 4. GENER 5 care pot fi apelate prin MANAGER 2 sau cu funcţia RANDO din Excel). intervalul de încredere pentru medie etc. 1] şi se generează volumul vânzărilor de 5 mii bucăţi. unul din programele GENER 1. acesta aparţine intervalului [0.6971. se citeşte valoarea de la baza acelei bare şi se scrie această valoare într-un tabel. Tabelar. Pasul 6 : . GENER 4. dacă numărul aleator este 0.2.1 intervalul [Pi-1.6.1] utilizând un generator de numere aletoare (de exemplu. altfel se trece la Pasul 6. De exemplu. Pi) căruia îi aparţine numărul aleator ur generat. valoarea xi căreia îi corespunde intervalul [Pi-1. GENER 3. coeficientul de variaţie.Pasul 3 : Se generează un număr aleator ur uniform repartizat în intervalul [0. Numărul generat ur se reprezintă printr-un punct pe axa verticală. GENER 2. Pasul 4 : Obţinerea valorilor simulate se poate realiza tabelar sau grafic.

. eroarea descreşte. la repetarea unui număr de alte n experimente de simulare. se cunoaşte că există o eroare asociată acestei estimaţii care depinde de mărimea volumului n al selecţiei. Aceasta înseamnă că se poate obţine o distribuţie de probabilitate a mediei care se numeşte distribuţia mediei de selecţie. Media de selecţie Deviaţia standard Ca şi în cazul datelor reale. Convenţia este de a utiliza fie probabilitatea de 0. unde α [0. Dacă volumul selecţiei creşte.1] este nivelul de semnificaţie al erorii. Acest interval pentru medie se numeşte interval de încredere 95%. Totuşi.95 = (1-α). În acest sens.Rezolvarea Pasului 5 şi a Pasului 6 presupune cunoaşterea unor aspecte legete de precizia metodei de simulare Monte Carlo. este foarte posibil ca valorile mediilor să nu fie identice. Precizia metodei de simulare Monte Carlo Metoda Monte Carlo este sinonimă cu metoda experimentelor statistice. ca intervalul să conţină media reală. media de selecţie este o mărime cu mai multe valori posibile. Pentru a cuantifica această eroare se construieşte un interval în care se aşteaptă să se găsească media reală vu nivelul de încredere (1-α) specificat. Media obţinută pe baza mai multor medii de selecţie are o proprietate foarte importantă: media mediilor de selecţie estimată media reală.

Valoarea lui t depinde de gradele de libertate ale selecţiei. astfel că . Pentru n = 500. Pentru n = 100.Pentru determinarea intrevalului de încredere pentru medie se utilizează distribuţia t. dar este mai plată. rezultă α = 0. În acest caz a fost estimat un singur parametru. atunci din relaţia: rezultă numărul N de execuţii de simulare necesare pentru obţinerea preciziei dorite. Intervalul de încredere (1-α) pentru media reală este definit de realţia: . care este: . Dacă se doreşte să se determine un interval de încredere (1-α) cu o anumită precizie ε.05. Valoarea este numită jumătatea intervalului de încredere şi poate fi considerată eroarea asociată mediei. şi anume deviaţia standard. astfel că numărul gradelor de libertate este n-1. Dacă volumul selecţiei este mai mare de 50. Această distribuţie este o distribuţie simetrică la fel ca şi distribuţia normală. aproape nu mai există diferenţă între distribuţia t şi distribuţia normală. Pentru intervalul de încredere (1-α) = 0.95. Gradele de libertate sunt determinate de volumul selecţiei n diminuat cu numărul de parametri necunoscuţi care trebuie estimaţi.

modelul de simulare al unui sistem poate fi manipulat mult mai uşor şi fără risc în comparaţie cu sistemul real respectiv. modelele de simulare a evenimentelor discrete sunt utilizate pentru a crea sisteme operaţionale detaliate care să reprezinte situaţiile în care. Simularea evenimentelor discrete În acest tip de simulare pot fi studiate situaţiile în care sunt definite diferite evenimente care sunt activate la anumite momente de timp şi care afectează starea sistemului studiat. Rezultă că. materiale care aşteaptă să fie preluate de un anumit utilaj etc. se poate obţine prin creşterea numărului experimentelor de simulare de θ2 ori. Ca şi în cazul altor modele. 4. pot apare neconcordanţe între cererea de servicii sau activităţi şi resursele disponibile pentru realizarea lor.5. În multe cazuri.5. o creştere a preciziei metodei Monte Carlo de θ ori. în anumite perioade de timp. Modelele de simulare a evenimentelor discrete se utilizează atât în industria serviciilor cât şi în industriile orientate de produse. în timpul simulării este necesară cunoaşterea . Alte tipuri de simulare 4. Din cauza naturii dinamice a metodelor de simulare a evenimentelor discrete.unde statistica şi deviaţia standard S sunt determinate pentru un număr n cunoscut. Aceste neconcordanţe conduc la fenomene de aşteptare: clienţi care aşteaptă la o casă de bilete sau la un ghişeu de bancă.1.

La acel moment de timp.Avansul timpului cu o valoare fixă. ceasul simulării este avansat cu exact unităţi de timp. . E1 E2 E3 E4 timpul 0 T1 T2 T3 T4 Fig. În cazul avansului timpului bazat pe regula evenimentului următor.valorii curente a timpului simulat şi.2).3 . ceasul simulării este iniţializat la valoarea zero şi apoi se determină momentele de timp când se vor realiza evenimentele următoare (Fig. starea sistemului se va schimba ca urmare a evenimentului care a avut loc. este necesar un mecanism de avansare al timpului simulat de la o valoare la alta. În principal. mărimea fiind aleasă în funcţie de problema de rezolvat (Fig. de asemenea. 4. există două abordări: - Avansul timpului bazat pe regula evenimentului următor. E1 E2 E3 E4 timpul 0 T1 T2 T3 T4 Fig 4. 4. În cazul avansului timpului cu o valoare fixă.2 Ceasul simulării va fi avansat la timpul când se va realiza primul dintre aceste evenimente următoare.3). 4.

autor Meadows (1972) şi Omenirea la răspântie. în 1961. profesor la Massachusettes Institute of Technology. În 1970. cât şi în privinţa creşterii economice. Mesarovic şi E. Alte aplicaţii: . modelul de simulare va fi transpus într-un program de simulare prin utilizarea unor limbaje convenţionale.5. tradusă în România în 1981 (ediţia a VIII-a a lucrării apărute în SUA). care la rândul lui generează o altă decizie în alt sector. contribuind la conştientizarea organismelor guvernamentale şi interguvernamentale asupra necesităţii controlului atât în privinţa utilizării resurselor. Simularea sistemelor continue cu tehnici Forrester Acest tip de simulare a fost iniţiat de Jay Forrester. Astfel.După fiecare modificare a ceasului se verifică dacă au avut loc evenimente în ultimul interval de unităţi de timp. a unor generatoare interactive de programe de simulare etc. Forrester a propus această tehnică de simulare pentru problemele complexe. o decizie sau o politică într-un domeniu de activitate poate cauza un anumit rezultat sau efect în alt sector. care sunt compuse din succesiuni de cauze şi efecte. a unor limbaje speciale de simulare. 4. aceste modele au fost folosite pentru întocmirea celor două rapoarte ale Clubului de la Roma privind perspectivele omenirii la începutul secolului XXI. Pestel (1974). Modelele de dinamică industrială au fost aplicate pentru studiul efectelor creşterii populaţiei asupra utilizării resurselor. autori M.2. Pentru realizarea simulării. Aceste rapoarte au stat la baza a două lucrări publicate: Limitele creşterii. globale. prin lucrarea Industrial Dynamics (Dinamica industrială).

fondurilor băneşti etc. organizarea desfacerii produselor. materialelor. cât şi din cauza întârzierilor care apar la transmiterea şi recepţionarea informaţiilor. Ciclul InformaţieDecizie-Acţiune constituie elementul de bază a modelelor de dinamică industrială. se bazează pe informaţia despre o stare anterioară a sistemului. Acest sistem este un sistem cu buclă inversă sau cu feedback. controlul stocurilor de materiale etc. Nivelurile reprezintă acumulările din sistem. comenzilor. atât din cauza structurii lor. programarea producţiei. ritmuri şi întârzieri. materialelor. comenzilor. produselor. decizia. . fondurilor băneşti etc.- În macroeconomice: protecţia cercetării ştiinţifice etc. Pentru modelele de dinamică industrială. mediului. măsurabile la un moment dat şi supuse controlului conducerii organizaţiilor. În sistemele reale. Forrester consideră că un manager modern elaborează un şir de intrucţiuni sau decizii care direcţionează eforturile elementelor umane şi tehnice pentru realizarea obiectivelor propuse. la un moment dat. produselor. . organizarea - În microeconomie: alocarea capacităţilor de producţie. respectiv. Forrester arată că sistemele cu feedback răspund lent la variaţia intrărilor în sistem.Analiza comportamentului sistemelor economice prin luarea în considerare a întârzierilor care apar la transmiterea şi recepţionarea informaţiilor. Prin examinarea nivelurilor poate fi înţeleasă starea sistemului şi pot fi adoptate măsuri corective corespunzătoare. Forrester utilizează trei tipuri de variabile: niveluri. informaţia despre starea sistemului alimentează înapoi decizia.

Fiecare element este reprezentat printrun simbol specific. - Pentru realizarea simulării a fost crea un limbaj special de simulare numit DYNAMO. . Alte elemente ale modelelor de dinamică industrială sunt: - Variabile auxiliare: folosite pentru simplificarea ecuaţiilor de ritm ale modelului. Alte limbaje de simulare folosite sunt STELLA. în timp ce simularea poate fi realizată cu calculatorul. Noţiunea de joc de întreprindere se regăseşte şi sub denumirea de joc de conducere (management game) sau joc de afaceri (business game). fără intervenţia decidentului. 4. Diagramele de flux pentru reprezentarea grafică a modelului în care interacţionează diferitele elemente ale sistemelor de dinamică industrială. care reprezintă un exerciţiu de simulare dinamică a unor decizii secvenţiale. în funcţie de sfera de aplicabilitate. Jocurile de întreprindere prezintă particularitatea că implică prezenţa decidentului uman şi luarea deciziilor pe parcursul desfăşurării acestora. Simularea tip joc În acestă categorie de simulare sunt incluse jocurile de întreprindere.3. POWERSIM etc.5.Ritmurile definesc fluxurile între nivelurile din sistem şi reprezintă politica managerială pentru schimbarea stării sistemului. fiind măsurabile ca valori medii (de exemplu: cantitatea de produse realizată pe unitatea de timp). Constantele sau parametri.

Care sunt domeniile majore privind etapele simulării? 7. un număr mare de universităţi au introdus jocurile în programele şi cursurile lor de management al întreprinderilor. Ce este simularea? 2. Ce este un număr aleator? 8. În general. în care participanţii îşi asumă riscul de conducere a operaţiei simulate.Un joc de afaceri este definit ca un exerciţiu de luare a deciziilor secvenţiale. Primul joc de întreprindere a fost elaborat de Asociaţia Americană de Management în anul 1950 în luarea Top Management Decision Simulation. Ulterior. Întrebări de control 1. În ce tip de probleme se aplică simularea Monte Carlo? 4. bazându-se pe ideea că abilitatea de conducere se dobândeşte prin practicare. a unei îndemânări în managementul organizaţiei. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un generator de numere aleatoare pentru a fi bun? . Care este caracteristica simulării de tip joc şi în ce situaţii se utilizează ea? 6. Ele urmăresc însuşirea unei abilităţi. structurat în jurul unei afaceri. Ce sunt numerele pseudoaleatoare? 9. jocurile sunt destinate simulării viitorului unei organizaţii şi a conjuncturii în care va găsi aceasta. Care sunt principalele tipuri de modele de simulare? 3. În ce situaţii se utilizează simularea evenimentelor discrete? 5.

Raţiu – Suciu. Luban. F.. 4.. Editura Economică. Bucureşti. Editura ASE. 2. Nicolescu. Bucureşti. 2005. Economia. N.. Nicolescu. Ciocoiu.. Editura Olimp. O. 2006. Ce se urmăreşte cu ajutorul jocurilor de întreprindere? Bibliografie 1. 14. I. O. Nicolescu.. . Bucureşti. F.. firma şi managementul bazate pe cunoştinţe. Ce este distribuţia mediei de selecţie? 12. D. Care sunt tipurile de variabile utilizate de Forrester pentru modelele de dinamică industrială. Editura ASE. Bucureşti. C. F... În ce constau metodele congruenţiale liniare? 11. Hâncu.. 3. Ce este media reală? 13.10.. Simularea managerialîntreprenorială PRELEM XXI – 2003. 2007. Luban. Cochină. Modelarea economică. 2005. Anghel. Sisteme bazate pe cunoştinţe în management. L.

. teste.. D.. N. F.. Raţiu – Suciu. C. Bucureşti. Hâncu. Ciocoiu. Modelarea economică – Studii de caz. .5. Editura ASE. 2007. Luban.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful