Sunteți pe pagina 1din 2

Către Biroul de Credit SA

CERERE

Subsemnat(ul/a) ………..............………………….………………., cu domiciliul în


l o c a l i t a t e a … … … … … … … … … … , s t r . … …. . … … … … … … … . … … … … … . , n r . … … , b l .
… … . , s c . … … . , a p . … … . , s e c t o r / j u d eţ … … . … … … , l e g i t i m a t c u B I / C I s e r i a … … . ,
nr………………, telefon...................... cod numeric personal:

CNP

în temeiul prev ederilor art. 13 di n L e g e a n r . 6 7 7 / 2 0 0 1 p e n t r u p r o t e c ţ i a p e r s o a n e l o r


cu privire la prelucrarea dat e l o r c u c a r a c t e r p e r s o n a l ş i l i b e r a c i r c u l aţ i e a a c e s t o r
d a t e , v ă rog s ă - m i e l i b e r a ţ i S i t u aţi a î n s c r i e r i i l a B i r o u l d e C r e d i t .

D o r e s c s a p r i m e s c r ăs p u n s u l d v s . :
• prin posta electronica, la adresa de e-mail:
Atentie !
- transmiterea electronica de informatii nu este pe deplin sigura;
- prin alegerea acestei modalitati de transmitere a cererii si primire a informatiilor de la
Biroul de Credit, solicitantul isi asuma riscurile legate de comunicarea electronica de
informatii (interceptare, modificare, pierdere, distrugere, intarzieri in primirea datelor, etc.)
exonerand astfel Biroul de Credit de orice raspundere cu privire la riscul informatic privind
datele aflate in afara controlului sau operational.
sau

• prin Poş t a R o m â n ă, l a a d r e s a :

Anexez prezentei:
copie după actul de identitate
d o v a d a p l ăţ i i c o n t r a v a l o r i i s e r v i c i u l u i p r e s t a t ( n u m a i î n c e p â n d c u a 2 - a
cerere adresată exclusiv Biroului de Credit, în decursul unui an
calendaristic)

A m l u a t l a c u n oş tinţ ă de c erinţ e l e s t a b i l i t e d e B i r o u l d e C r e d i t , p r e c i z a t e p e v e r s o .
D e c l a r p e p r o p r i a r ăs p u n d e r e , s u b s a n c ţ i u n ile p r e v a zu t e d e a r t . 2 9 0 , a r t . 2 9 1 ,
a r t . 2 9 2 ş i a r t . 2 9 3 C o d P e n a l p r i v i n d f al s u l î n î n s c r i s u r i s u b s e m năt u r ă privat ă , uz ul
d e f a l s , f a l s u l î n d e c l a r aţ ii ş i f als ul priv ind identitatea, c ă i n f o r m a ţ i i l e î n s c r i s e î n
a c e a s t ă c e r e r e ş i documentel e a n e x a t e s u n t c o m p le t e , r e a l e , e xa c t e ş i p e r s o n a l e .

D at a, Se m n ăt u r a ,
Stimate solicitant!

În conformitate cu prevederile Legii nr.677/2001, orice persoană fizică are dreptul


să obţină la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an*), confirmarea faptului
că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de Biroul de Credit.
Pentru a putea beneficia de această facilitate este necesar ca cererea dvs. să
îndeplinească următoarele cerinţe:
1. Să fie completă, datată şi semnată olograf;
2. Să fie însoţită de o copie lizibilă după actul de identitate (buletin sau carte
de identitate);
3. Începând cu a 2-a solicitare inclusiv, adresată Biroului de Credit pe
parcursul aceluiaşi an calendaristic, trebuie să plătiţi contravaloarea
serviciului prestat în sumă de 6 lei şi să anexaţi dovada plăţii la solicitarea
scrisă. Plata se va face la orice unitate BCR, folosind următoarele
instrucţiuni:
¾ suma: 6 lei;
¾ beneficiar: S.C. Biroul de Credit S.A. (cod fiscal RO 16140132);
¾ cont: RO93 RNCB 0090 0005 8898 0001
¾ deschis la banca: BCR Lipscani.
În cazul în care doriţi să verificaţi dacă sunteţi la a doua cerere în decursul
unui an, puteţi solicita o confirmare telefonică de la Biroul de Credit:
tel. 021 3151017, 021 3142064.

Situaţia cerută va fi transmisă către dvs. prin e-mail sau prin Poşta Română**)
în conformitate cu solicitarea exprimată.
Adresa de corespondenţă trebuie sa fie lizibilă, de corectitudinea completării ei
depinzând transmiterea şi recepţionarea răspunsului.

Solicitarea dvs. va fi luată în considerare numai dacă îndeplineşte toate


cerinţele menţionate.

Vă mulţumim!

*)
În acest caz numai serviciul efectuat de către Biroul de Credit SA este gratuit
**)
Taxele poştale percepute de către Poşta Română cad în sarcina solicitantului şi vor fi
achitate de către acesta la momentul primirii răspunsului