Sunteți pe pagina 1din 5
RO 109405 B1 ay Nr. brevet: 109405 B1 «sn Int.Cl.$ H 02 K 23/04 i) OFICIUL DE STAT PENTRU INVENTII $I MARCI Bucuresti a BREVET_ DE INVENTIE Hotirarea de acordare a brevetului de inventie poate fi revocatit in termen de 6 luni de la data publicdrii Uy Nr. cerere: 148800 (64) Peeecjonare la breve: (22) Data de deposit: 22.11.91 (62) Divizatd din corerea: 60) Prostate: x ee (86) Cerereiteraonalt PCT BOPI ar. (87) Publicar international: (42) Date public hota de asordare a brevet Nr. '30.01.98 BOPI nr. 1195 (66) Documents in saul teri: (45) Data pubic brevet Ld (11) Soliciant: 2) (73) Tue my (72) venstori:_Moraru Nicolae, Bulencea Bogdan, Bucuresti, RO 6» Masini rotativa, de curent continu, firi colector (7 Rezumat: Masina rotativa de curent continua si curent alternativ, prin converte, fir colector $i sistem glisant, potrivit invenfiei, in scopul simplificirii constructive si a | tmbundtajirii fiebilitii masinii, este previzuta a se compune din trei sau mai multe moduluri (elemente motoare) notate cu literele RS T, fiecare modul fiind construit, in mod funcfional, in mod unitar sau total, ele fiind asamblate pe acelasi arbore rotitor si adipostite in carcasa comund, Lae be rteeerageg a2 Fig. 1 COREE OYE A ET OY VORNADO AC OA 0 109405 1 Inventia se referd la un motor electric rotativ, alimentat cu energie electrict de curent continuu, luat din baterii electrice de acumulatoare sau, prin convertire, din refelele publice gi industriale de curent alternativ. 5 Acest tip de motor, original, poate fi folosit in toate activitatile unde se folosesc tn prezent motoarele clasice cunoscute, de curent continuu sau de curent alternativ. Sunt cunoscute masini (motoare) 10 electrice rotative de curent continuy si de curent alternativ, monofazat si bifazat, care pentru dezvoltarea lucrului mecanic au rotorul bobinat cu conductori electric’ care, in general, sunt din cupru, capetele bobinajului 15 find sudate la lamelele colectorului pe care gliseazi peri de cArbune cu scopul de a transmite curentul electric necesar bobinajulu pentru crearea campului magnetic al rotorulu Scopul invenjiei consti in. simplif carea uzinajului, pentru reducerea consumului de materie prim’ si manopera, tnldturarea completa a bobinajului rotoric, a colectorului si a sistemului glisant, precum si realizarea uunor economii importante in consumul de 25 energie, la folosirea acestor masini in activitati casnice si industriale, Masina electric rotativa, potrivit inventiei, inlaturi—bobinajul —rotorului, colectorul si sistemul glisant, care constituie un dezavantaj economic substantial la masinile uzinate actualmente. Masina electric’, rotativa, de curent continuu, potrivit inventiei, inlatura dezavantajele mentionate prin aceea c& este 35 prevazuté cu electromagneti exteriori, fixati de careasa-stator gi electromagneti interiori, fixati de jugul de magnetic. fnt 30 electromagnetii exteriori_ si electromagnejii interiori se afl inelul de 40 conductori magnetic’ care inlocuiese conductorii electrici. Conductorii magnetici se confectioneazi din material si ferite, Electromagnetii exteriori sunt excitati cu ajutorul bobinelor de excitatie, realizate prin bobinare pe aceste piese polare; aceste bobine fiind alimentate cu energie electricd de curent continuu Iuati dintr-o baterie de acumulatoare electrice sau din 50 refelele publice si industriale, de curent alternativ convertit in curent continuu, 2 Prin aplicarea inventiei, se obtin urmatoarele avantaj - simplificarea construc ducerea timpului de uzinaj; = economie de cupru prin inlocuirea bobinajului rotoric si a colectorului; ~ se creeaz4 condiia de a fi utilizate tn mediu gazos, explosiv, datorita eliminari colectorului si a sistemului glisant; = se reduce consumul de energie electricd, datoritt conceptiei de folosire a conductorilor magnetici thlocuitori ai eonductorilor electrici si prin aceea ct in calculul noilor tipuri de masini electrice, potrivit inventiei, nu se mai foloseste formula care arati c§ puterea in wati este egal cu intensitatea inmultit’ cu tensiunea, aceastt formula fiind inlocuitt cu notiunea cA forta magneto-motoare are la baz inductia magnetic& creat de liniile de flux magnetic aplicata pe suprafata polard. Se d4, in continuare, un exemplu de realizare a inventiei, in legatura cu fig. 1 si2, care reprezinta: -fig.1, sectiunea longitudinala prin Sntreg ansamblu; -fig.2, care defineste sectiuni trans- versale prin modulurile R,S,T, al cérui decalaj este de 120° Masina electric rotativa, de curent continuu, fri colector, pottivit inventiei, se compune din tret moduluri notate cu literele "R","S" si"T", fiecare modul fiind format din dow’ jumatati in forma de semidise, cuplate mecanic intre ele, avand bobinele de excitatie conectate in serie, paralel sau mixt, dupa considerente. Piesele polare sunt decalate intre ele la 120°, fiecare dintre cele trei rotoare invartindu-se ntre campurile fluxurilor magnetice atractive sau repulsive, create de modulurile "R", "S* si "T". Aceastii masina electric rotativa, de curent continuu, conform inventiei, este alcituitt din carcasa 1 care sustine tntregul ansamblu compus din piesele polare exterioare 2, pe care se afla inftisurarea de excitatie 3, jugul 4 pentru inchiderea liniilor de flux magnetic intre piesele polare 2 si piesele polare interioare 5 excitate de bobina 6. Scuturile 7 cu lagarele 8 si bucsele 9 formeazi sistemul de protejare si alunecare a arborelui 10, pe care se fixeazd rotoarele 11 care vor prin re- 109405 susfine conductorii magnetici 12, rigidizarea rotoarelor fictndu-se cu piulijele 13. si distangierele 14, capacele 15 protejand sistemul alunecitor. mata de curent continu si curent alternativ, prin convertire Riri colector si sistem glisant, potrivit inventiei, caracterizati prin aceea ci, in scopul simplificatii constructive si a ‘imbundtairii fiabilitatii masinii este prevazuts se compune din trei sau mai multe moduluri (elemente motoare) notate cu literele "R" "S" si "T" fiecare modul fiind construit in mod functional, in mod unitar sau total, ele find asamblate pe acelasi arbore rotitor si adpostite in carcasa comuna, 2. Masina rotativa actionata de curent continuu fri colector ca la revendicarea 1 caracterizatit prin aceea eA, in scopul credit uunei masini rotative originale, precum gi tn scopul economisirii cuprului si a consumului Presedintele comisiei de examinare: Examinator principal: ing.Costinescu Petru 10 15 20 4 de energie electrica foloseste conductori metalo-magnetici cu ajutorul clrora se va dezvolta forfa mecanici, prin inchiderea liniilor de flux magnetic de atractie sau de repulsie dintre piesele polare exterioare si interioare, 3. Masin’ rotativa, ca la revendictrile 1 si2, compust din carcasa stator (1) piesele polare exterioare (2) pe care se aflt bobina de excitajie (@), jugul (4) necesar pentru inchiderea liniilor de flux magnetic si piesele polare inferioare (5) excitate de bobinele (6), scuturile (7) cu lagirele (8) si bucsele (9) formeazi sistemul de protejare si alunecare a arborelui rotitor (10) pe care se fixeazi rotoarele (11) de care sunt fixate magnetice (12) sistemul de format din piulitele (13) si distantierele (14) capacele (15) protejeaza sistemul alunecttor. 4, Masing rotativa, ca la revendicarile 1, 2 §13 caracterizati prin aceea eX poate fi formati din trei sau mai multe moduluri (clemente motoare), avand pozitionarea la un uunghi de decalaj de 120°. ing. Erhan Valeriu 109405 sn Int.CLS H 02 K 23/04 a (51) Int.CL.§ H 02 K 23/04 Grupa 27 Pret ei 3G ~y Editar gi tchnoredactare computerizath: Editura OSIM [=a ‘Tipit la: *Societatea Autonoma de Informatics SAI” SRL.

S-ar putea să vă placă și