Sunteți pe pagina 1din 4

1.Diferenta dintre cheltuiala si cost.

CHELTUIELILE sunt definite ca fiind expresia expresia valorică a consumului de


mijloace băneşti efectuat pentru organizarea şi desfăşurarea unei activităţi economice,
pentru satisfacerea necesităţilor de consum productiv sau neproductiv ale acesteia.
Spre deosebire de acestea COSTUL reprezintă expresia valorică a unui consum de
factori aducător de venit.

2.Care este si ce reprez. indicatorul ce caracterizeaza eficienta cheltuielilor


oglindind indiferent de denumirea aleasa consumul de resurse si eficienta acestora?
Indicatorul reprezentativ pentru urmărirea eficienţei cheltuielilor, este Rata medie
a cheltuielilor sau cum se mai întâlneşte în literatura de specialitate: rata medie de
eficienţă a cheltuielilor, cheltuieli la 1000 lei venituri (cifra de afaceri), oglindind,
indiferent de denumirea aleasă, consumul de resurse şi eficienţa acestuia.
Indiferent de modalitatea de grupare a cheltuielilor sau de calcul a indicatorului de
eficienţă, metodologia de analiză vizează:
a) caracterizarea situaţiei la un moment dat, în raport cu anumite criterii, ceea ce
presupune:
- analiza evoluţiei (dinamicii) faţă de o bază de referinţă;
- analiza structurală
b) evaluarea tendinţelor în funcţie de factorii specifici care le generează, fapt ce
presupune construirea de modele corespunzătoare şi efectuarea analizei factoriale.

3.Care sunt modelele factoriale ce stau la baza analiza eficientei cheltuielilor?


(structurati chelt.dupa natura lor asa cum sunt ele abordate in cont.financiara si prez.in
contul de prof.si pierd.)?
Analiza cheltuielilor întreprinderii este structurată pe următoarele probleme:
- analiza cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale
- analiza cheltuielilor de exploatare la 1000 lei venituri din exploatare
- analiza cheltuielilor aferente cifrei de afaceri la 1000 lei cifră de afaceri
- analiza cheltuielilor variabile la 1000 lei venituri din exploatare sau cifra de afaceri
- analiza cheltuielilor fixe la 1000 lei venituri din exploatare sau cifra de afaceri
- analiza costului pe produs
Practic, într-o manieră generală, analiza cheltuielilor are în vedere structurarea
acestora după natura lor, aşa cum sunt ele tratate în contabilitatea financiară şi prezentate
în contul de “Profit şi pierderi”:
a) - cheltuieli de exploatare, reprezintă consumurile efectuate în scopul realizării
obiectului de activitate şi cuprind:
- materii prime şi materiale consumabile;
- energie electrică şi apă;
- combustibili;
- lucrări şi servicii executate de terţi;
- salarii şi cheltuieli asimilate acestora;
- impozite, taxe şi vărsăminte asimilate;
- amortizări şi provizioane.
b) - cheltuieli financiare:
- pierderi din creanţe imobilizate legate de participaţii;
- pierderi din vânzarea titlurilor de plasament;
- diferenţe nefavorabile de curs valutar;
- dobânzi plătite aferente creditelor contractate.
Aceste două categorii de cheltuieli reprezintă cheltuieli aferente activităților
curente văzute ca orice activități desfășurate de o entitate, ca parte integrantă a afacerilor
sale, precum și activitățile conexe în care aceasta se angajează și care sunt o continuare a
primelor activități menționate, incidente acestora sau care rezultă din acestea.
c) -cheltuieli extraordinare (grupa 67 “Cheltuieli extraordinare”), acele cheltuieli care nu
sunt legate de activitatea normală a unităţii patrimoniale, aflate în afara puterii
decizionale a conducerii firmei şi cuprind:
- cheltuieli legate de operaţiuni de gestiune (despăgubiri, amenzi, penalităţi);
- pierderi din calamităţi;
- cheltuieli legate de operaţiuni de capital (valoarea contabilă a imobilizărilor cedate).

4.Care este scopul intocmirii tabloului SIG?


Întocmirea tabloului soldurilor intermediare de gestiune are ca scop:
- aprecierea creşterii bogăţiei, generate de activitatea întreprinderii;
- descrierea repartizării bogăţiei create de întreprindere între: salariaţi şi organismele
sociale,
stat, acţionari, întreprindere;
- înţelegerea formării rezultatului net;
- studiul structurii activităţii cu ajutorul unor rate care permit analiza evoluţiei în timp a
acesteia (de exemplu, rata marjei comerciale, rata valorii adăugate, ponderea exportului
etc.);
- studiul mijloacelor de exploatare, folosind rate precum randamentul forţei de muncă,
randamentul echipamentului industrial etc.;
- analiza rentabilităţii;
- analiza evoluţiei în timp prin calcularea variaţiei procentuale a principalelor solduri
intermediare de gestiune, identificarea cauzelor acestor variaţii şi stabilirea, dacă este
cazul, de măsuri corectoare.

5.Enumerati indic.ce compun tabloul SIG.


Marja comercială, valoarea adăugată, EBE (excedentul brut din exploatare), profit
din exploatare, profit financiar, profit extraordinar, profit net etc;

6.Enumerati si prezentati pe scurt ratele rentabilitatii.


a) rata rentabilităţii comerciale, ca expresie atât a politicii comerciale a firmei
(aprovizionare, stocare, vânzare) cât şi a politicii de preţuri, evaluând capacitatea
întreprinderii de a genera profit pentru o mărime dată a cifrei de afaceri.)
b) rata rentabilităţii resurselor consumate (Rc) arată capacitatea acestora de a degaja prin
consum profit brut. Matematic se stabileşte ca raport între rezultatul brut (al exerciţiului,
curent, al exploatării, aferent cifrei de afaceri) şi efortul propriu reflectat în costurile ce
determină rezultatele respective,
c) rata rentabilităţii economice (Re)
d) rata rentabilităţii financiare(Rf)
7.Ce semnificatie are pragul de rentabilitate?Prezentati relatia de calcul
pt.pr.de rentabilitate fizic si valoric.
Se numeşte prag de rentabilitate cantitatea de produse (q) sau cifra de afaceri (Ca)
dincolo de care firma înregistrează profit. Însăşi creşterea firmei este impusă de faptul că
funcţionarea acesteia devine rentabilă de la un anumit nivel minim al activităţii.

8.Ce reprezinta solvabilitatea, dar lichiditatea?


Solvabilitatea reprezintă capacitatea întreprinderii de a face faţă obligaţiilor
scadente care rezultă fie din angajamente anterioare contractate, fie din operaţii curente a
căror realizare condiţionează continuarea activităţii, fie din prelevări obligatorii.
Lichiditatea măsoară aptitudinea întreprinderii de a faţă obligaţiilor pe termen
scurt şi reflectă capacitatea de a transforma rapid activele circulante în disponibilităţi
(bani).

9.Ce este bilantul si care este forma de prez.in tara noastra af.OMFP
355/2009?
Bilanţul este documentul contabil de sinteză prin care se prezintă elementele de
activ şi pasiv (mijloacele şi resursele) la închiderea exerciţiului şi în alte situaţii prevăzute
de lege, grupate după natură, destinaţie şi lichiditate, respectiv după natura, provenienţa şi
exigibilitate.

10.Care sunt tipurile de bilant utilizate pt.necesitatea de analiza financiara.?


- bilanţ funcţional sau economic
- bilanţ financiar (patrimonial),

11.Enumerati si expl.ratele de structura ale A/P patrimonial.


Activ
a) Rata activelor imobilizate (RAi), calculată ca raport procentual între activele
imobilizate şi totalul bilanţului
b) Rata activelor circulante (RAc) reprezintă ponderea activelor circulante în totalul
bilanţului
Pasiv
a) Rata stabilităţii financiare (Rsf) reflectă legătura dintre capitalul permanent de care
firma dispune în mod stabil (pe o perioadă de cel puţin 1 an) şi patrimoniul total.
b) Rata autonomiei financiare globale (Rafg)
Autonomia financiară exprimă aptitudinea întreprinderii de a face faţă
angajamentelor financiare, măsurându-se cu ajutorul unor rate care exprimă gradul de
lichiditate – solvabilitate şi gradul de îndatorare.

12.Care sunt treptele care se disting in analiza autofinantarii?


În analiza autofinanţării distingem trei trepte: minimă, de menţinere şi de
dezvoltare.

13.Care sunt metodele simple de previzionare a Ca utilizate in practica?


Ca metode (simple) de previzionare a cifrei de afaceri sunt utilizate în practică:
a) Analiza dimensiunii pieţei prin : analiza nevoilor clienţilor, numărul cumpărătorilor
potenţiali, posibilitatea de a stabili legături pe termen lung cu aceştia, frecvenţa şi
mărimea comenzilor, cota de piaţă pe care o veţi deţine; analiza caracteristicilor
produsului, a dinamicii pieţei şi a strategiilor concurenţilor funcţie de care poate fi
ajustată politica de preţuri
b) estimarea de către fiecare agent de vânzări a cifrei de afaceri posibil de obţinut pe zona
sa şi cumularea acestor valori;
c) determinarea trendului cifrei de afaceri a firmei în ultimii ani şi a trendului industriei
respective, care prin agregare dă posibilitatea obţinerii cifrei de afaceri previzionate;
d) luarea în considerare numai a vânzărilor din ultimul an şi majorarea/micşorarea
acestora cu un anumit procent, funcţie de percepţiile referitoare la perioada următoare.

14.Care este difetenta dintre bilantul financiar si bilantul patrimonial?


Nu este nici o diferenta ambele reprezinta situatia patrimoniului deoarece activul si
pasivul au aceeasi marime economice ambele sunt documente de sinteza indifferent de
intrebarea pe care si-o adreseaza cel care efectueaza bilantul .
Patrimoniului dpdv juridic reprezinta amsamblul dreptiurilor si obligatiilor avand valoare
economic ace apartine unei personae juridice sau personae juridice.

15.Aratati semnificatia indicatorului situatia neta pt actionari si pt creditori .


Pt actionari-profit
Pt creditori-rentabilitatea firmei ,credibilitatea firmei

16.Ce este pozitia fianciara a firmei?


Defineste o anumita stare care se gaseste intreprinderea dpdv financiar ofera acesteia
capacitatea de reactie la schimbarile mediului in care isi desfasoara activitatea