Sunteți pe pagina 1din 1

„S\nt vechi, domnule!“ (I.L.

Caragiale) DIRECTOR FONDATOR ANDREI PLE{U

Vintil` MIH~ILESCU
hai-hui.ro
…@h 9

S ~ P T ~ M | N A L D E T R A N Z I } I E n A n u l V I I I n n r . 36 6 n 17- 23 f e b r u a r i e 2011 n w w w . d i l e m a v e c h e . r o n 2 4 + 8 p a g i n i n 3 , 9 9 l e i

ANDREI PLE{U MATEI MARTIN M~D~LINA {CHIOPU


„Compatibilitate
„C\teva specii „Israel:
\ntre islam
de imbecili“ poporul-mozaic“
[i democra]ie?“
pagina 3 pagina 19 pagina 23

A gre[i
e române[te

„A gre[i e omene[te [i \n acest sens: animalele nu gre[esc dec\t rareori, ba chiar niciodat`
6 – cu excep]ia celor mai inteligente dintre ele.“
GEORG CHRISTOPH LICHTENBERG

Redac]ia DILEMA VECHE: Calea Victoriei nr. 155, bl. D1, sc. 6, et. 5, sector 1, 010073 Bucure[ti l Telefon: 021/231.35.00 l Fax: 021/230.51.07 l e-mail: dilema@satiricon.ro