Sunteți pe pagina 1din 24

Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

CAPITOLUL III Contabilitatea capitalurilor proprii

Capitalurile proprii reprezintă dreptul acţionarilor asupra activelor unei entităţi, după deducerea
tuturor datoriilor.

Capitalurile proprii cuprind: aporturile de capital, primele de capital, rezervele, rezultatul reportat,
rezultatul exerciţiului financiar.

3.1. Contabilitatea capitalului social

Conform OMFP 3055/2009, capitalul este reprezentat de capitalul social, patrimoniul regiei etc.,
în funcţie de forma juridică a entităţii.

Capitalul social subscris şi vărsat se înregistrează distinct în contabilitate, pe baza actelor de


constituire a persoanei juridice şi a documentelor justificative privind vărsămintele de capital.

Contabilitatea analitică a capitalului social se ţine pe acţionari sau asociaţi, cuprinzând numărul şi
valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale subscrise şi vărsate.

Principalele operaţiuni care se înregistrează în contabilitate cu privire la majorarea capitalului


sunt: subscrierea şi emisiunea de noi acţiuni, încorporarea rezervelor, cu excepţia rezervelor
legale şi alte operaţiuni, potrivit legii.

Operaţiunile care se înregistrează în contabilitate cu privire la micşorarea capitalului sunt, în


principal, următoarele: reducerea numărului de acţiuni sau părţi sociale sau diminuarea valorii
nominale a acestora ca urmare a retragerii unor acţionari sau asociaţi, răscumpărarea
acţiunilor, acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi sau alte operaţiuni, potrivit legii.

Acţiunile proprii răscumpărate, potrivit legii, sunt prezentate în bilanţ ca o corecţie a capitalului
propriu.

Primele legate de capital (de emisiune, de fuziune, de aport, de conversie) reprezintă excedentul
dintre valoarea de emisiune şi valoarea nominală a acţiunilor sau a părţilor sociale. Conturile
corespunzătoare primelor legate de capital pot avea numai sold pozitiv.

Legea societăţilor comerciale 31/1990 republicată mentionează că aporturile în numerar sunt


obligatorii la constituirea oricărei forme de societate.

Aporturile în natură sunt admise la toate formele de societate. Aceste aporturi se realizează prin
transferarea drepturilor corespunzătoare şi prin predarea efectivă către societate a bunurilor aflate
în stare de utilizare.

Aporturile în creanţe nu sunt admise la societăţile pe acţiuni care se constituie prin subscripţie
publică şi nici la societăţile în comandită pe acţiuni sau cu răspundere limitată.

Prestaţiile în muncă nu pot constitui aport la formarea sau majorarea capitalului social.

Asociaţii în societatea în nume colectiv şi asociaţii comanditaţi se pot obliga la prestaţii în muncă
cu titlu de aport social, dar care nu pot constitui aport la formarea sau la majorarea capitalului

1
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

social. În schimbul acestui aport, asociaţii au dreptul să participe, potrivit actului constitutiv, la
împărţirea beneficiilor şi a activului social, rămânând, totodată, obligaţi să participe la pierderi.
Societăţi pe acţiuni: Capitalul social al societăţii pe acţiuni şi al societăţii în comandită pe
acţiuni nu poate fi mai mic de 25.000 euro, în echivalentul a 90.000 lei, calculat la cursul de
schimb comunicat de Banca Naţională a României la data subscrierii.

Numărul acţionarilor în societatea pe acţiuni nu poate fi mai mic de 2. La constituire, capitalul


social subscris, vărsat de fiecare acţionar, nu va putea fi mai mic de 30 % din cel subscris, dacă
prin lege nu se prevede altfel. Restul de capital social va trebui vărsat în termen de 12 luni de la
înmatriculare.

Societatea se poate constitui numai dacă întregul capital social a fost subscris şi fiecare acceptant
a vărsat în numerar jumătate din valoarea acţiunilor subscrise la Casa de Economii şi
Consemnaţiuni - C.E.C. - S.A. ori la o bancă sau la una dintre unităţile acestora. Restul din
capitalul social subscris va trebui vărsat în termen de 12 luni de la înmatriculare. Acţiunile ce
reprezintă aporturi în natură vor trebui acoperite integral.

Societăţi cu răspundere limitată: Capitalul social al unei societăţi cu răspundere limitată nu


poate fi mai mic de 200 lei şi se divide în părţi sociale egale, care nu pot fi mai mici de 10 lei. În
societatea cu răspundere limitată, numărul asociaţilor nu poate fi mai mare de 50.

3.1.1. Contabilitatea operaţiilor privind constituirea şi majorarea de capital social

Problema 1. Societatea comercială ”Mara” SA emite 25.000 acţiuni, valoarea nominală 4


leiu/acţiune; la data subscrierii se varsă 30 % din nominala acţiunilor, diferenţa de 70 % fiind
vărsată după 3 luni.

a) Subscriere acţiuni 25.000 acţ. * 4 lei / acţ = 100.000 lei:

456 = 1011 100.000 lei


„Decontări cu acţionari/asociaţi „Capital subscris nevărsat”
privind capitalul”

b) primire aport ( tranşa 1 ) 25.000 acţiuni * 4 lei/acţ * 30%


= 25.000 acţiuni * 1,20 lei/acţiune = 30.000 lei

5121 = 456 30.000 lei


„Conturi la bănci în lei” „Decontări cu
acţionari/asociaţi privind
capitalul”

c) virare capital:

1011 = 1012 30.000 lei


„Capital subscris nevărsat” „Capital subscris vărsat”

2
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

d) primire aport ( tranşa 2 ) 25.000 acţiuni * 4 lei/acţ * 70%


= 25.000 acţiuni * 2,80 lei/ acţiune = 70.000 lei

5121 = 456 70.000 lei


„Conturi la bănci în lei” „Decontări cu
acţionari/asociaţi privind
capitalul”

e) virare capital:

1011 = 1012 70.000 lei


„Capital subscris nevărsat” „Capital subscris vărsat”

Problema 2: Societatea comercială “Alfa” S.A., cu un capital social de 100.000 lei (20.000
acţiuni * 5 lei/acţiune valoare nominală), rezerve existente de 40.000 lei, decide emisiunea
publică de noi acţiuni pentru mărirea capitalului social, conform prospectelor de emisiune şi
proceselor verbale de evaluare a bunurilor. S-au emis 10.000 de acţiuni noi, valoarea de emisiune
a acţiunii este de 5,2 lei/acţiune care remunerează aporturile acţionarilor astfel:

- 7.000 acţiuni pentru aporturile în natură constând în maşini de lucru;


- 3.000 acţiuni pentru aporturile în numerar.

Pentru emisiunea de noi acţiuni s-au efectuat cheltuieli cu tipărirea şi distribuirea acţiunilor în
sumă de 1.800 lei care se decontează astfel: cu numerar 500 lei şi din contul de disponibil la
bancă 1.300 lei. Cheltuielile efectuate se amortizează într-o perioadă de cinci ani.

Situaţia înainte de majorarea capitalului social:

● Capital social………… 100.000 lei (20.000 acţiuni * 5 lei VN)


(+) Rezerve………………...40.000 lei
= Capitaluri proprii………140.000 lei

Valoarea nominală (VN) = Capital social/Nr. acţiuni = 100.000 lei/20.000 acţiuni = 5 lei/acţiune

Valoarea contabilă veche(VMC0) = Capital propriu/Nr. acţiuni =140.000 lei/20.000 acţiuni = 7


lei/acţiune

Situaţia după majorarea capitalului social:

● Capital social iniţial………………….100.000 lei (20.000 acţiuni * 5 lei VN)


(+) Rezerve………………………………..40.000 lei
= Capitaluri proprii iniţiale………… 140.000 lei

(+) Creştere capitaluri proprii…………52.000 lei (10.000 acţiuni * 5,2 lei VE)

creştere capital social..…………….50.000 lei (10.000 acţiuni * 5 lei VN)


prima de emisiune…………………..2.000 lei (10.000 acţiuni * 0,2 lei)

= Total capitaluri proprii……………192.000 lei

3
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

Valoarea nominală (VN1) = 150.000 lei/30.000 acţiuni = 5 lei/acţiune


Valoarea contabilă nouă (VMC1) = 192.000 lei/30.000 acţiuni = 6,4 lei/acţiune

Raportul de paritate = acţiuni vechi/acţiuni noi = 20.000/10.000 = 2/1

1 DS (drept de subscriere) = VMC0 – VMC1 = 7 lei – 6,4 lei = 0,6 lei/acţiune

Notă:

Dreptul de subscriere (DS) reprezintă pierderea de valoare a unei acţiuni datorată creşterii de
capital.

Cu ajutorul lui se realizează protecţia financiară a vechilor acţionari, care primesc pentru fiecare
acţiune deţinută un DS, egal ca valoare cu diferenţa dintre valoarea contabilă veche şi valoarea
contabilă nouă a unei acţiuni. Reprezintă un titlu de valoare negociabil, a cărui valoare depinde de
poziţia întreprinderii pe piaţa financiară.

Poziţia vechiului acţionar: Pentru a cumpăra o acţiune nouă un vechi acţionar trebuie să deţină 2
DS, conform raportului de paritate şi să achite 5,2 lei/acţiune subscrisă (numai preţul de
emisiune); diferenţa până la 6,4 lei/acţiune (cursul unei acţiuni după majorare) se concretizează
în drepturile de subscriere acordate de societate pentru a compensa pierderea de valoare produsă
prin diminuarea teoretică a titlurilor deţinute.

Dacă, de exemplu, un acţionar deţine 501 acţiuni (vechi), după operaţia de creştere a capitalului el
va avea 501 acţiuni * 7 lei + 501 DS * 0,6 lei = 3.807,6 lei.

Pentru a subscrie la noile acţiuni, deţinerea celor 501 DS îi permit:

● fie cumpărarea a 250 acţiuni noi (250 acţiuni * 5,2 = 1.300 lei ) şi disponibilizarea unui DS
pe care îl vinde;

● fie cumpărarea a 251 acţiuni noi, iar pentru ultima acţiune trebuie să mai achiziţioneze un
DS pe care un alt acţionar îl are disponibil, astfel că această acţiune va costa: 5,2 lei (VE)
+0,6 lei (1 DS) = 5,8 lei.

Poziţia noului acţionar: Un acţionar nou, care doreşte să intre pentru prima dată în posesia
acţiunilor firmei, va trebui să achite 5,2 lei/acţiune subscrisă (valoarea de emisiune), plus încă
două DS, ce pot fi cumpărate de la bursă, la cursul de la data tranzacţiei.

Înregistrarea în contabilitate a operaţiilor determinate de creşterea de capital:

a) Subscrierea la capitalul social (promisiunea de aport a acţionarilor):

456 = % 52.000 lei


„Decontări cu 1011 50.000 lei
acţionari/asociaţi „Capital subscris nevărsat” (10.000 acţiuni * 5 lei VN)
privind capitalul” 1041 2.000 lei
„Prime de emisiune” (10.000 acţiuni * 0,2 lei)

4
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

b) Înregistrarea aporturilor primite:

maşini de lucru: 7.000 acţiuni * 5,2 lei/acţiune……………………..= 36.400 lei


disponibilităţi: 3.000 acţiuni * 5,2 lei/acţiune ………… …………. = 15.600 lei
________________________________________________________________
Total: 52.000 lei

% = 456 52.000 lei


2131 „Decontări cu 36.400 lei
„Echipamente tehnologice acţionari/asociaţi privind
(maşini, utilaje şi instalaţii de capitalul” 15.600 lei
lucru)”
5121
„Conturi la bănci în lei”

c) Virarea capitalului:

1011 = 1012 50.000 lei


„Capital subscris nevărsat” „Capital subscris vărsat”

d) Înregistrarea cheltuielilor de tipărire şi distribuire a acţiunilor:

201 = % 1.800 lei


„Cheltuieli de constituire” 5121 1.000 lei
„Conturi la bănci în lei”
5311 800 lei
„Casa în lei”

e) Înregistrarea amortizării cheltuielilor de constituire în anul I 1.800 lei : 5 ani = 360 lei:

6811 = 2801 360 lei


„Cheltuieli de exploatare privind „Amortizarea cheltuielilor de
amortizarea imobilizărilor” constituire”

Această înregistrare se repetă şi în următorii patru ani, până la amortizarea completă a


cheltuielilor de constituire.

Problema 3. Societatea comercială ,,Pustnicul” SA decide majorarea capitalului social în


următoarele condiţii: capital social iniţial 100.000 lei, divizat în 5.000 acţiuni .rezerve legale
20.000.

Acţiuni emise 2.500, valoarea nominală nouă este egală cu cea veche, iar preţul de emisiune 21
lei.

Efectuaţi înregistrările în contabilitate şi determinaţi raportul de paritate între acţiunile vechi şi


cele noi.

Valoarea nominală=Capital social/Numar acţiuni = 100.000.000 lei/5.000 acţiuni = 20.000


lei/acţiune

5
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

a) subscrierea acţiunilor:

● 2.500acţ * 21 lei/acţ = 52.500 lei


(-) 2.500acţ * 20 lei/acţ = 50.000 lei
= 2500act * 1 leu/act = 2.500 lei

456 = % 52.500 lei


„Decontări cu acţionari /
asociaţi privind capitalul”
1011 50.000 lei
„Capital subscris nevărsat”
1041 2.500 lei
„Prime de emisiune”

b) primire aport:

5121 = 456 52.500 lei


„Conturi la bănci în lei” „Decontări cu acţionari/
asociaţi privind capitalul”

c) virare capital:

1011 = 1012 50.000 lei


„Capital subscris nevărsat” „Capital subscris vărsat”

Situaţia iniţială Modificări Situaţia finală


K social 100.000 lei + 50.000 lei K social 150.000 lei
+Rezerve 20.000 lei Rezerve 20.000 lei
+Prime emisiune 2.500 lei Prime emisiune 2.500 lei
=Kproprii 120.000 lei = 52.500 = Kproprii 172.500 lei
Nr acţ 5.000 buc + 2.500 buc Nr acţ 7.500 buc
VN 20 lei/buc VN 20 lei/buc VN 20 lei/buc
VMC 24 lei/buc VE 21 lei/buc VMC 23 lei/buc

VMC (valoarea matematică contabilă) = Capitaluri proprii/Număr acţiuni

Raport de paritate =Acţiuni vechi /Acţiuni noi = = 2 v/ 1n.

Pentru a subscrie o acţiune nouă doritorii trebuie să posede două DS uri (2 drepturi de subscriere).

Valoarea unui DS = 24 lei – 23 lei = 1 leu.

6
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

PROBLEME PROPUSE

Problema 1. După numeroase conflicte conjugale, doamna Tache îl convinge pe domnul Tache
Clipălungă să-şi deschidă propria afacere. Aceasta are o scurtă întâlnire cu avocatul Dolărel, în
urma căreia se naşte actul constitutiv al societăţii ,,Extrema nopţii‟‟ SRL. Prin actul constitutiv,
asociatul unic promite ca aport un autoturism în valoare de 20.000 lei şi numerar 10.000 lei.
Pe data de 15.10.N achită din banii proprii puşi la dispoziţia societăţii taxe de înfiinţare la
Registru1 Comerţului 1.000 lei şi taxe avocăţeşti de 500 lei. La aceiaşi dată asociatul face dovada
că a depus numerarul în contul bancar al societăţii. Pe data de 01.11.N se înfiinţează societatea,
moment în care aportul în natură este vărsat de asociatul unic. În ceea ce priveşte sediul societatea
inchiriază o clădire care valorează 20.000 lei.
Înregistraţi în contabilitatea firmei operaţiile de mai sus şi determinaţi numărul de părţi sociale
emise de societate, cunoscând că valoarea nominală a unei părţi sociale este de 100 lei.

Problema 2. Doi asociaţi, Gogu şi Turturică, subscriu la capitalul social 40.000 lei, în bani
10.000 lei şi în natură diferenţa. Ei aduc ca aport o construcţie evaluată la 35.000 lei. Ulterior
societatea închiriază un autoturism în valoare de 50.000 lei, primesc un împrumut bancar pe
termen de 5 ani în valoare de 50.000 lei şi achiziţionează utilaje în valoare de 100.000 lei.
Înregistraţi toate aceste operaţiile şi determinaţi situaţia netă a patrimoniului.

Problema 3. Societatea comercială ”Pasiuni amare” SA emite 2.000 acţiuni, valoarea nominală 5
leu/acţiune, la data subscrierii se varsă 30 % din nominala acţiunilor, diferenţa fiind vărsată după
3 luni. Cheltuielile de constituire sunt achitate în numerar la data subscrierii acţiunilor. Se cere
contabilizarea tranzactiilor mai sus-prezentate.

Problema 4. La înfiinţarea unei societăţi pe acţiuni se subscriu 20.000 acţiuni, valoarea nominală
10 lei/acţiune, 40% se varsă la data subscrierii iar diferenţa de 60% dupa două luni. Un acţionar
care deţine 3.000 acţiuni varsă anticipat tranşa a 2-a si anume cu o lună mai devreme. Să se
înregistreze în contabilitate subscrierea şi vărsarea capitalului social.

Problema 5. Societatea comercială ”BB Băftosu” SA emite 20.000 acţiuni, valoarea nominală 5
lei/acţiune.La data subscrierii se primesc aporturi reprezentând 30% din nominala acţiunilor
subscrise urmând ca restul să fie acordat peste 6 luni.
Un acţionar varsă anticipat 3.000 acţiuni; la data celei de a 2-a tranşe, 2 acţionari aflaţi în
dificultate, renunţă la vărsarea celor 6.000 de acţiuni aflate în posesia lor, drept pentru care
societatea le anulează şi vinde 6.000 acţiuni cu 4.000 lei/acţiune, percepând penalităţi şi dobânzi
în valoare de 2.000 lei. Să se înregistreze în contabilitate operaţiunile economico-financiare.

Problema 6. Se emit 10.000 acţiuni la 15.08.N, valoarea nominala unitară 10 lei, cheltuielile de
constituire în cuantum de 50 lei sunt achitate prin cec bancar..Aporturile se primesc în două
tranşe:

- tranşa 1 : 40% la data subscrierii,


- tranşa 2 : 60% după 6 luni.

După 3 luni de la data subscrierii, doi acţionari care posedă 4.000 de acţiuni, efectuează anticipat
vărsământul.

7
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

La tranşa a 2-a, un acţionar care posedă 1000 acţiuni, se află în dificultate şi anunţă că nu-şi mai
poate plăti acţiunile, ca urmare societatea decide anularea acţiunilor şi emiterea altor acţiuni care
sunt vândute pe piaţa bursieră cu 1.200 lei.Acţionarului aflat în dificulate i se percep penalizări de
200 lei şi dobânzi de 100 lei. Să se înregistreze în contabilitate operaţiunile economico-financiare.

Problema 7. Societatea comercială ,,Răzvrătirea „‟SA, cu un capital social de 100.000 lei,


divizat în 5.000 acţiuni, rezerve legale 20.000 lei, decide majorarea capitalului social prin
emisiunea a 2.500 bucăţi, valoarea nominală nouă egală cu cea veche, iar valoarea de emisiune
21.000 lei. Aporturile se primesc în numerar depus în conturile bancare ale societăţi. Efectuaţi
înregistrările în contabilitate şi determinaţi raportul de paritate între acţiunile vechi şi cele noi şi
valoarea unui DS.

Problema 8. Societatea comercială ,,Dor Mărunt‟‟ având capitalul social 500.000 lei divizat în
2.000 acţiuni, rezerve 10.000 lei, decide majorarea capitalului social cu 1.000 acţiuni, valoarea de
emisiune fiind egală cu valoarea matematică a acţiunilor vechi.
Să se calculeze valoarea matematică înainte şi după majorarea capitalului social, raportul de
paritate şi valoarea unui DS.

Problema 9. Societatea comercială ,,Murmur‟‟ SA, cu un capital social de 700.000 lei divizat în
3.500 acţiuni, rezerve 35.000 lei, cheltuieli în avans 5.000 lei, decide majorarea capitalului din
rezervele existente pentru 21.000 lei. Determinaţi :

a) raportul de paritate ;
b) numărul de DA-uri;.
c) mărimea distinctă a unui drept de atribuire (DA).

Problema 10. SC ,, Forţa Ursului „‟SA cu un capital social de 600.000 lei, divizat în 1.000
acţiuni, rezerve legale 100.000 lei, rezultatul reportat (profit) 100.000 decide majorarea
capitalului social prin emisiunea a 500 acţiuni, valoarea de emisiune unitară este de 700 lei. Să se
inregistreze în contabilitate operaţiunile privind majorarea de capital şi să se calculeze pierderea
de valoare şi raportul de paritate.

Care este preţul plătit pe o acţiune în cele trei cazuri de mai jos ?

a) un acţionar posedă două acţiuni vechi si doreşte una nouă.


b) un acţionar nu posedă acţiuni dar vrea să subscrie una nouă.
c) un acţionar posedă trei acţiuni vechi şi işi doreşte una nouă .

Problema 11. Societatea comercială “Alfa” S.A. deţine un capital social de 150.000 lei (30.000
acţiuni * 5 lei/acţiune valoare nominală). Rezervele societăţii sunt în sumă de 30.000 lei.
Datorită necesităţii întăririi capitalului, societatea realizează la 14 octombrie N o majorare de
capital în cuantum de 20.000 lei prin încorporarea unei părţi din rezerva existentă. S-au emis
4.000 de acţiuni noi care vor fi atribuite în mod gratuit acţionarilor.

a) Să se evidenţieze situaţia capitalului societăţii înainte şi după majorare;


b) Să se calculeze valoarea nominală şi valoarea matematică unitare în ambele situaţii;
c) Să se determine valoarea unui drept de atribuire (DA);
d) Să se precizeze poziţia unui vechi acţionar şi a unui nou acţionar la majorarea capitalului
social;

8
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

e) Să se înregistreze în contabilitate majorarea capitalului social din rezervele existente.

Problema 12. Societatea comercială “Timpuri memorabile” SA, dispune de capital social de
120.000 lei (40.000 acţiuni * 3 lei/acţiune valoare nominală), rezerve legale 24.000 lei, profit
reportat 56.000 lei. Urmărind protejarea trezoreriei, Adunarea Generală a Acţionarilor decide
conversia datoriei societăţii faţă de bancher; astfel în schimbul creditului bancar pe termen lung
de 50.000 lei se emit 10.000 de acţiuni, care sunt distribuite societăţii bancare.
Să se înregistreze în contabilitate operaţiile determinate de creşterea capitalului social prin
conversia creditului în capital propriu. Precizaţi tratamentul contabil aplicabil de dvs. în situaţia
în care bancherul solicită şi primeşte 15.000 acţiuni.

Problema 13. La începutul perioadei de gestiune soldul iniţial al contului “Capital social” este de
638.000 lei. Înregistraţi în contabilitate următoarele operaţiuni economico-financiare din cursul
perioadei:
a) Majorarea capitalului social prin emiterea a 12.000 de acţiuni, valoarea nominală 10 lei,
preţ de emisiune 11 lei;
b) Încorporarea rezervelor statutare în valoare de 50.000 lei în capitalul social;
c) Rambursarea unei părţi din capital către acţionari în valoare de 100.000 lei;
d) Încorporarea în capitalul social a primelor de aport în sumă de 5.000 lei;

Înregistraţi în contabilitate operaţiunile de mai sus şi determinaţi mărimea capitalului social


existent la sfârşitul perioadei.

3.1.2. Contabilitatea operaţiilor privind reducerile de capital

În cadrul unei societăţi, reducerea capitalului este determinată de necesitatea însănătoşirii


situaţiei financiare prin resorbţia pierderii, de gestionarea dificilă a unui capital devenit prea mare
în raport cu volumul activităţii sau de retragerea unor acţionari.

Diminuarea capitalului social se poate realiza pe următoarele căi:

acoperirea pierderilor exerciţiilor anterioare sau a celui recent încheiat;


rambursarea unei părţi din mărimea capitalului către acţionari;
răscumpărarea propriilor acţiuni şi anularea acestora;
scutirea parţială sau totală a asociaţilor de vărsăminte în cadrul aportului la capitalul social.

Pentru primele două căi de diminuare a capitalului, înregistrarea în contabilitate se poate realiza
în două variante:

a) varianta reducerii valorii nominale a acţiunilor şi menţinerea numărului acestora;


b) varianta reducerii numărului de acţiuni /părţi sociale şi menţinerea valorii nominale iniţiale.

Exemplu: Compania A decide reducerea capitalului social, în vederea acoperii pierderilor din
exerciţiile anterioare.

Potrivit hotărârii AGA, capitalul social se reduce de la 1.000.000 lei la 800.000 lei, pentru
acoperirirea pierderilor contabile de 200.000 lei.

9
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

1012 = 1171 50.000.000 lei


„Capital subscris vărsat” „Rezultatul reportat,
reprezentând profitul
nerepartizat sau
pierderea neacoperită”

O altă modalitate de reducere a capitalului social este rambursarea unei părţi din mărimea
capitalului către acţionari

Exemplu: Societatea comercială “Pustnicul” S.A., cu un capital social de 100.000 lei (20.000
acţiuni * 5 lei /acţiune valoare nominală) şi rezerve statutare în cuantum de 40.000 lei decide
reducerea capitalului social, care devenise supradimensionat, prin rambursarea către acţionari a
20% din valoarea capitalului social.

Situaţia înainte de reducerea capitalului social:

● Capital social……………….. 100.000 lei (20.000 acţiuni * 5 lei VN)


(+) Rezerve………………………. 40.000 lei
= Total capitaluri proprii………140.000 lei

Valoarea nominală (VN) = Capital social /Nr. acţiuni = 100.000 lei/20.000 acţiuni = 5 lei
/acţiune
Valoarea contabilă veche(VMC)=Capital propriu/Nr.acţiuni =140.000 lei/20.000 acţiuni=7 lei
/acţiune

Situaţia după reducerea capitalului social: varianta reducerii numărului de acţiuni şi


menţinerea valorii nominale iniţiale

● Capital social iniţial………………100.000 lei (20.000 acţiuni * 5 lei VN)


(-) Reducere capital social…………….20.000 lei (20.000 acţiuni *20%* 5 lei VN)
= Capital social rămas……………… 80.000 lei
(+) Rezerve……………………………. .40.000 lei
= Total capitaluri proprii…………….120.000 lei

număr de acţiuni existente după reducere = 16.000 titluri;

Valoarea nominală nouă = 80.000 lei/16.000 acţiuni = 5 lei/acţiune (aceeaşi ca înainte de


reducere);

Valoarea contabilă nouă = 120.000 lei/16.000 acţiuni = 7,5 lei/acţiune (creşte cu 0,5 lei faţă de
situaţia iniţială)

a) Înregistrarea reducerii capitalului social:

1012 = 456 20.000 lei


“Capital subscris vărsat” “Decontări cu acţionari/asociaţi
privind capitalul”

10
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

b) Rambursare către acţionari:

456 = 5121 20.000 lei


„Decontări cu acţionari/asociaţi „Conturi la bănci în lei”
privind capitalul”

PROBLEME PROPUSE

Problema 1. Societatea comercială “Viforul lăuntric” S.A. a hotărât să răscumpere de pe piaţa


bursieră 2.000 din propriile sale acţiuni, la preţul de 16 lei /bucata. Societatea a decis ca acţiunile
răscumpărate să fie anulate, deoarece capitalul social de 80.000 lei (5.000 acţiuni*valoarea
nominală 16 lei), era supradimensionat în raport cu activitatea entităţii.

Efectuaţi înregistrările în contabilitatea societăţii în urma acestor tranzacţii.

Arătaţi care sunt înregistrările în contabilitate atunci când preţul de răscumpărare ar fi fost
următorul:

a) 17 lei /acţiune

b) 15 lei/acţiune

Problema 2. Societatea comercială ,,Xtreme‟‟SA cu un capital social de 362.000 lei, divizat în


36.200 acţiuni decide reducerea capitalului social ca urmare a diminuarii semnificative a
volumului producţiei; în urma deciziei AGA se reduce capitalul social cu 20 %, drept pentru care
se răscumpără acţiunile cu 11 lei/acţiune şi se distribuie către proprietari. Efectuaţi înregistrările
în contabilitatea societăţii ,,Xtreme‟‟SA.

Problema 3. Societatea comercială ,,Dor de ducă‟‟SA decide răscumpărarea a 1.000 actiuni,


valoarea nominală = 5.000 lei, preţul de răscumpărare 5.500 lei. Acţiunile sunt distribuite
salariaţilor ca formă de motivare. Efectuaţi înregistrările contabile necesare.

Problema 4. Un acţionar al societăţii ,,Zorilă‟‟ SA decide retragerea sa din societate şi ca urmare


a deciziei AGA se reduce capitalul social proporţional cu cele 1000 acţiuni deţinute de proprietar.
Valoarea nominală/acţiune = 100 000 lei; preţul de răscumpărare = 90 000 lei. Înregistrariţi
operaţiunile de mai sus.

3.2. Contabilitatea rezervelor

Contabilitatea rezervelor se ţine pe categorii de rezerve: rezerve legale, rezerve statutare sau
contractuale şi alte rezerve.

Rezervele legale se constituie anual din profitul entităţii, în cotele şi limitele prevăzute de lege, şi
din alte surse prevăzute de lege.

Rezervele legale pot fi utilizate numai în condiţiile prevăzute de lege.

11
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din profitul net al entităţii, conform
prevederilor din actul constitutiv al acesteia.

Alte rezerve neprevăzute de lege sau de statut pot fi constituite facultativ pe seama profitului net
pentru acoperirea pierderilor contabile sau în alte scopuri, potrivit hotărârii adunării generale a
acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea prevederilor legale.

Din profitul societăţii se va prelua, în fiecare an, cel puţin 5 % pentru formarea fondului de
rezervă, până ce acesta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
Dacă fondul de rezervă, după constituire, s-a micşorat din orice cauză, va fi completat, cu
respectarea prevederilor de mai sus.
De asemenea, se include în fondul de rezervă, chiar dacă acesta a atins suma prevăzută mai sus
excedentul obţinut prin vânzarea acţiunilor la un curs mai mare decât valoarea lor nominală, dacă
acest excedent nu este întrebuinţat la plata cheltuielilor de emisiune sau destinat amortizărilor.

Diferenţele favorabile din reevaluarea patrimoniului vor fi incluse în rezerve, fără a majora
capitalul social.

Conform legii 571/2003, privind codul fiscal şi normelor de aplicare, rezerva legală este
deductibilă în limita unei cote de 5 % aplicată asupra profitului contabil, înainte de determinarea
impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile şi se adaugă cheltuielile aferente
acestor venituri neimpozabile, până ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social
subscris şi vărsat sau din patrimoniu, după caz, potrivit legilor de organizare şi funcţionare. În
cazul în care aceasta este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub orice
formă, reconstituirea ulterioară a rezervei nu mai este deductibilă la calculul profitului impozabil.

Sumele înregistrate în conturi de rezerve legale şi rezerve reprezentând facilităţi fiscale nu pot fi
utilizate pentru majorarea capitalului social sau pentru acoperirea pierderilor. În cazul în care nu
sunt respectate prevederile prezentului alineat, asupra acestor sume se recalculează impozitul pe
profit şi se stabilesc dobânzi şi penalităţi de întârziere, de la data aplicării facilităţii respective,
potrivit legii.

Cota de 5% reprezentând rezerva legala se aplică asupra diferenţei dintre totalul veniturilor, din
care se scad veniturile neimpozabile şi veniturile din impozitul pe profit amânat, şi totalul
cheltuielilor, din care se scad cheltuielile cu impozitul pe profit curent şi amânat şi cheltuielile
aferente veniturilor neimpozabile, înregistrate în contabilitate. Rezerva se calculează cumulat de
la începutul anului şi este deductibilă la calculul profitului impozabil.

În cazul în care această rezervă este utilizată pentru acoperirea pierderilor sau este distribuită sub
orice formă, rezerva reconstituită ulterior acestei utilizări în aceeaşi limită nu mai este deductibilă
la calculul profitului impozabil.

Problema 1. Societatea comercială “Zumzet” SA, cu un capital social de 250.000 lei, rezerve
legale existente 10.000 lei, venituri totale ale exerciţiului financiar 1.000.000 lei, din care
neimpozabile 50.000 lei, cheltuieli totale 800.000 lei, din care impozit pe profit al anului încheiat
40.000 lei, cheltuieli privind amenzile faţă de autorităţile române 50.000 lei şi cheltuieli aferente
veniturilor neimpozabile 10.000 lei. Determinarea rezervei legale de constituit în exerciţiul
financiar N se face astfel :

12
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

● Rezerva maximă = 20% * Capitalul social = 20% * 250.000 lei = 50.000 lei
(-) Rezerva existentă = 10.000 lei
= Rezerva necesară = 40.000 lei

Observăm că societatea mai are de constituit rezerve legale de 40.000 lei, pentru a putea atinge o
cincime din mărimea capitalului social (pentru care se acceptă deductibibilitatea rezervelor legale
la calculul impozitului pe profit).

Baza de calcul a rezervei legale = (Total venituri - venituri neimpozabile) – (Total cheltuieli -
cheltuieli cu impozitul pe profit – cheltuieli aferente veniturilor neimpozabile) = (1.000.000 lei –
50.000 lei) – (800.000 lei – 40.000 lei– 10.000 lei) = 950.000 lei – 750.000 lei = 200.000 lei

Rezerva legală de constituit în exerciţiul curent = 5 % * 200.000 lei = 10.000 lei

Deoarece rezerva de constituit în exerciţiul curent (10.000 lei) este mai mică decât rezerva
necesară de 40.000 lei, societatea va constitui o rezervă de 10.000 lei pentru acest exerciţiu.

Contabilizarea constituirii rezervei legale la data de 31 decembrie N:

129 = 1061 10.000 lei


„Repartizarea profitului” „Rezerve legale”

În situaţia în care rezerva legală de constituit era egală cu 100.000 lei (5% * baza de calcul a
rezervei legale 2.000.000 lei), atunci rezerva legală admisă la deducere era egală cu 40.000 lei.

De asemenea, cu ocazia aprobării situaţiilor financiare anuale, adunarea generală a acţionarilor


decide constituirea unei rezerve de statutare din profiturile nerepartizate ale anilor precedenţi în
valoare totală de 200.000 lei.

Contabilizarea constituirii rezervei statutare la data aprobării situaţiilor financiare:

1171 = 1063 200.000 lei


„Rezultatul reportat, „Rezerve statutare sau contractuale”
reprezentând profitul
nerepartizat sau pierderea
neacoperită”

După ani şi ani, adunarea generală a acţionarilor decide acoperirea pierderii contabile acumulate
la nivelul entităţii, în cuantum de 80.000 lei, formula contabila aferentă fiind:

1063 = 1171 80.000 lei


„Rezerve statutare sau contractuale” „Rezultatul reportat,
reprezentând profitul
nerepartizat sau
pierderea neacoperită”

13
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

3.3. Contabilitatea rezultatului curent şi a rezultatului reportat

În cursul exerciţiului financiar, conturile de venituri şi cheltuieli se închid provizoriu în contul de


profit şi pierdere. De asemenea, la fiecare dată a bilanţului, societatea va trebui să cuprindă în
rezultatul exerciţiului şi operaţiunile legate de inventarierea anuală a a patrimoniului, de
diferenţele de curs valutar aferente evaluării bilanţiere a creanţelor, datoriilor şi disponibilităţilor
în valută, precum şi operaţiunile legate de ajustarea pentru deprecierea de valoare a diverselor
active.

Aplicarea principiului independenţei exerciţiului conduce la delimitarea în timp a veniturilor şi a


cheltuielilor astfel încât rezultatul exerciţiului să evidenţieze fie profitul net contabil (soldul
creditor al contului 121 “Profit şi pierdere”), fie pierderea netă contabilă (soldul debitor al
contului 121 “Profit şi pierdere”).

Profitul net sau pierderea netă aferentă exerciţiului este prezentată în situaţiile financiare ale
entităţii, atât în structura capitalurilor proprii (conducând la creşterea sau diminuarea capitalurilor
proprii, după caz), cât şi în structura contului de profit şi pierdere.

Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor


financiare anuale.

Sumele reprezentând rezerve constituite din profitul exerciţiului curent, în baza unor prevederi
legale, se înregistrează prin articolul 129 “Repartizarea profitului” = 106 “Rezerve”, în timp ce
profitul rămas după această repartizare se preia în contul 117 “Rezultatul reportat”, de unde
urmează a fi repartizat pe celelalte destinaţii legale.

Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exerciţiului financiar şi cel reportat, din
rezerve şi capital social, potrivit hotărârii generale a acţionarilor sau asociaţilor, cu respectarea
prevederilor legale.

Problemă rezolvată Societatea comercială “Zumzet” SA, cu un capital social de 250.000 lei,
rezerve legale existente 10.000 lei, prezintă următoarea situaţie după determinarea rezultatului net
al exerciţiului financiar “N” :

a) Venituri totale ale exerciţiului financiar 1.000.000 lei, din care:


- venituri din servicii 800.000 lei
- alte venituri din exploatare 150.000 lei
- venituri din titluri de participare deţinute la filiale din cadrul grupului 50.000 lei
(dividende cuvenite)

b) Cheltuieli totale ale exerciţiului financiar 800.000 lei, din care:


- cheltuieli privind salariile 500.000 lei;
- alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi 200.000 lei;
- cheltuieli privind amenzile şi penalităţile 50.000 lei;
- cheltuieli privind ajustările pentru deprecierea activelor circulante 10.000 lei;
- cheltuieli privind impozitul pe profit 40.000 lei;

Adunarea generală a acţionarilor a decis la 15 martie “N+1”, cu ocazia aprobării situaţiilor


financiare finale ale anului “N”, repartizarea profitului pe următoarele destinaţii:

14
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

a) constituirea rezervei legale;


b) acoperirea pierderii nete contabile din anul “N-1” în valoare de 20.000 lei;
c) dividende datorate proprietarilor 100.000 lei;
d) constituirea unei rezerve statutare, pentru diferenţa de profit.

La data de 20 mai “N+1”, societatea achită proprietarilor persoane juridice dividendul net de
90.000 lei, deoarece 10.000 lei au fost reţinuţi sub forma impozitului pe dividende.

A) Înregistrarea operaţiunilor în anul “N”

a) închiderea conturilor de venituri:

% = 121 1.000.000 lei


704 „Profit şi pierdere”
„Venituri din lucrări executate şi 800.000 lei
servicii prestate”
7588 150.000 lei
„Alte venituri din exploatare”
7611 50.000 lei
„Venituri din acţiuni deţinute la
entităţile afiliate”

b) închiderea conturilor de cheltuieli:

121 = % 800.000 lei


„Profit şi pierdere”
628 200.000 lei
„Alte cheltuieli cu serviciile executate de
terţi‟‟
641 500.000 lei
„Chelt privind salariile personalului‟‟
6581 50.000 lei
„Despăgubiri, amenzi şi penalităţi”
6814 10.000 lei
„Cheltuieli privind ajustările pentru
deprecierea activelor circulante”
691 40.000 lei
„Cheltuieli cu impozitul pe profit”

c) repartizarea profitului la rezerve legale şi acoperirea pierderii contabile din “N-1”:


129 = % 30.000 lei
“ Repartizarea profitului” 1061 10.000 lei
“Rezerve legale”
1171 20.000 lei
„Rezultatul reportat,
reprezentând profitul
nerepartizat sau pierderea
neacoperită”analitic pierdere N-1

15
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

După cum observaţi, repartizarea profitului din anul “N” la rezerva legală şi acoperirea pierderii
contabile din anul “N-1”, se înregistrează în contabilitate la sfârşitul exerciţiului “N”, deşi
hotărârea AGA a fost luată la data de 15.03. “N+1”.

De asemenea, modul de calcul al rezervei legale este redat în subcapitolul precedent, cu privire la
contabilitatea rezervelor.

În situaţiile financiare ale anului “N”, rezultatul net al exerciţiului se va regăsi atât în bilanţul
contabil, în structura capitalurilor proprii sub forma profitului net contabil, cât şi în contul de
profit şi pierdere, cu aceiaşi valoare de 200.000 lei.

Repartizarea profitului de 30.000 lei, se va regăsi numai în structura capitalurilor proprii, cu


minus 30.000 lei.

B) Înregistrarea operaţiunilor în anul “N+1”

a) la data de 01.01. “N+1”, societatea trebuie să înregistreze închiderea contului 121 “Profit şi
pierdere” şi a contului 129 “Repartizarea profitului”, astfel:

121 = % 200.000 lei


„Profit şi pierdere” 129 30.000 lei
„Repartizarea profitului”
1171 170.000 lei
„Rezultatul reportat,
reprezentând profitul
nerepartizat sau pierderea
neacoperită”analitic profit N

După această înregistrare, conturile 121 şi 129, se vor solda, urmând ca de la această dată, contul
121 “Profit şi pierdere” să preia doar cheltuielile şi veniturile anului “N+1”.

Contul 117 “Rezultatul reportat”analitic profit “N”, evidenţiază profitul net al anului “N”, care se
reportase pentru anul “N+1”, în valoare de 170.000 lei ( 200.000 lei minus 30.000 lei, deja
utilizaţi pentru rezerva legală şi acoperirea pierderii contabile a anului “N-1”).

b) la data de 15.03.“N+1”, societatea înregistrează, în baza hotărârii AGA, repartizarea


profitului rămas al anului “N” în valoare de 170.000 lei, astfel:

1171 = % 170.000 lei


„Rezultatul reportat, 457
reprezentând profitul „Dividende de plată” 100.000 lei
nerepartizat sau pierderea 1063
neacoperită”analitic profit N „Rezerve statutare sau 70.000 lei
contractuale”

16
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

c) la data de 20.05.“N+1”, societatea achită persoanelor juridice proprietare, prin virament


bancar, dividendul net în valoare de 90.000 lei, calculat astfel:

● Dividend brut 100.000 lei


(-) Impozit pe dividende 10% 10.000 lei
= Dividend net 90.000 lei

457 = 5121 90.000 lei


„Dividende de plată” „Conturi la bănci în lei”

Legea 571 / 2003, privind codul fiscal, la articolul 36 alin. 3 (valabil pentru asociaţi/acţionari
persoane juridice), precizează: “Impozitul care trebuie reţinut se plăteşte la bugetul de stat până la
data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care se plăteşte dividendul.

În cazul în care dividendele distribuite nu au fost plătite până la sfârşitul anului în care s-au
aprobat situaţiile financiare anuale, impozitul pe dividende se plăteşte până la data de 31
decembrie a anului respectiv”.

457 = 446 10.000 lei


„Dividende de plată” „Alte impozite, taxe şi vărsăminte
asimilate”
analitic impozit pe dividende

Problemă rezolvată Societatea comercială “Murmur” SA, cu un capital social de 250.000 lei,
rezerve legale existente 50.000 lei, a efectuat următoarele tranzacţii în exerciţiul financiar “N” :

a) Materii prime cumpărate 100 lei;


b) stocuri iniţiale de materii prime 200 lei;
c) stocuri finale de materii prime 180 lei;
d) vânzări de mărfuri: 400 lei (preţ vânzare); 260 lei cost
e) salarii datorate 200 lei;
f) salarii plătite 150 lei;
g) achiziţie construcţie 5.000 lei;
h) amortizare costrucţie 100 lei;
i) amenzi datorate 100 lei;
j) amenzi plătite 100 lei;
k) servicii prestate de terţi fără factură 200 lei;
l) servicii prestate de terţi 400 din care plătite 100 lei;
m) servicii prestate terţilor fără factură 500 lei;
n) primirea facturii de la furnizorii de servicii 200 lei
(prestaţia a fost efectuată anterior);
o) chirii datorate 1.000 lei din care pentru exerciţiul curent 200 lei;
p) servicii prestate terţilor 2.000 lei din care încasate 1.500 lei;
q) dividende cuvenite şi încasate 500 lei.

Adunarea generală a acţionarilor a decis la 20 aprilie “N+1”, cu ocazia aprobării situaţiilor


financiare finale ale anului “N”, repartizarea profitului pe următoarele destinaţii:

a) dividende datorate proprietarilor 1.400 lei;

17
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

b) constituirea unei rezerve statutare, pentru diferenţa de profit net.

La data de 15 iunie “N+1”, societatea achită proprietarilor persoane juridice dividendul net, iar la
data de 25 iulie “N+1”, achită şi impozitul pe dividende reţinut la sursă.

A) Înregistrarea operaţiunilor în anul “N”

a) Materii prime cumpărate 100 lei:

301 = 401 100 lei


„Materii prime” ,,Furnizori”

b) stocuri iniţiale 200 lei ; c) stocuri finale 180 lei


Stoc iniţial + intrări – ieşiri = stoc final 200 + 100 - 180 = 120 lei valoarea ieşirilor

601 = 301 120 lei


„Cheltuieli cu materiile prime” „Materii prime”

d) vânzare de mărfuri pe bază de factură : 400 lei preţ de vânzare; 260 lei cost de achiziţie.

4111 = 707 400 lei


,,Clienţi” ,,Venituri din vânzarea
mărfurilor”

607 = 371 260 lei


,,Cheltuieli privind mărfurile” ,,Mărfuri”

e) salarii datorate 200 lei:

641 = 421 200 lei


,,Cheltuieli privind salariile ,,Personal - salarii
personalului” datorate”

f) salarii plătite 150 lei:

421 = 5311 150 lei


,,Personal - salarii datorate” ,,Casa în lei”

g) achiziţie construcţie 5.000 lei:

212 = 404 5.000 lei


,,Construcţii” ,,Furnizori de imobilizări”

h) amortizare construcţie 100 lei:

6811 = 2812 100 lei


„Cheltuieli de exploatare privind ,,Amortizarea
amortizarea imobilizărilor” construcţiilor”

18
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

i) amenzi datorate 100 lei:

6581 = 4481 100 lei


„Despăgubiri, amenzi şi ,,Alte datorii faţă de
penalităţi” bugetul statului”

j) amenzi plătite 100 lei:

4481 = 5121 100 lei


,,Alte datorii faţă bugetul ,,Conturi la bănci în lei”
statului”

k) servicii prestate de terţi fără factură 200 lei:

628 = 408 200 lei


,,Alte cheltuieli cu serviciile ,,Furnizori facturi
executate de terţi” nesosite”

l1) servicii facturate de terţi 400 lei:

628 = 401 400 lei


,,Alte cheltuieli cu serviciile ,,Furnizori”
executate de terţi”

l2) plată furnizori 100 lei:

401 = 5121 100 lei


,,Furnizori” “Conturi la bănci în lei”

m) servicii prestate terţilor fără factură 500 lei:

418 = 704 500 lei


,,Clienţi - facturi de întocmit” ,,Venituri din lucrări
executate şi servicii
prestate”

n) primire factură de la furnizorii de servicii 200 lei:

408 = 401 200 lei


,,Furnizori facturi nesosite” ,,Furnizori”

o) chirii datorate 1.000 lei, din care pentru exerciţiul curent 200 lei:

% = 401 1.000 lei


612 ,,Furnizori” 200 lei
„Cheltuieli cu redevenţele, locaţiile de
gestiune şi chiriile”
471
,,Cheltuieli înregistrate în avans” 800 lei

19
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

p) servicii prestate terţilor 2.000 lei ; încasare de la client 1500 lei:

4111 = 704 2.000 lei


,,Clienţi” ,,Venituri din lucrări executate şi
servicii prestate”

5121 = 4111 1.500 lei


,,Conturi la bănci în lei” ,,Clienţi”

q) dividende cuvenite şi încasate 500 lei:

5121 = 7611 500 lei


„Conturi la bănci în lei” „Venituri din acţiuni
deţinute la entităţile
afiliate”

b) Închiderea conturilor de cheltuieli şi venituri:

D 121 “Profit şi Pierdere‟‟ C


Ch. materii prime 120 V. din vz. mărf. 400
Ch. priv. mărfurile 260 V. din serv. prest 2.500
Ch. priv. salariile 200 V. din participaţii 500
Ch. priv. amenzile 100
Ch. priv. amortizarea 100
Ch. priv. serviciile 600
Ch. priv. chiriile 200

TOTAL CHELTUIELI 1.580 TOTAL VENITURI 3.400

b1) Închiderea conturilor de cheltuieli:

121 = % 1.580 lei


,,Profit şi pierdere” 60x 120 lei
,,Cheltuieli privind stocurile”
607 260 lei
,,Cheltuieli privind mărfurile”
641 200 lei
,,Cheltuieli cu salariile personalului”
6581 100 lei
„Despăgubiri, amenzi şi penalităţi”
6811 100 lei
„Cheltuieli de exploatare privind
amortizarea imobilizărilor”
628 600 lei
,,Alte cheltuieli cu serviciile executate de
terţi”
612 200 lei
„Cheltuieli cu redevenţele, lo”caţiile de
gestiune şi chiriile

20
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

b2) Închiderea conturilor de venituri:

% = 121 3.400 lei


707 ,,Profit şi pierdere”
„Venituri din vânzarea 400 lei
mărfurilor”
704 500 lei
„Venituri din lucrări executate şi
servicii prestate”
704 2.000 lei
„Venituri din lucrări executate şi
servicii prestate”
7611 500 lei
„Venituri din acţiuni deţinute la
entităţile afiliate”

c) Determinarea şi înregistarea impozitului pe profit:

● Venituri totale 3.400 lei


(-) Cheltuieli totale 1.580 lei (mai puţin cheltuiala cu impozitul pe profit)
= Rezultat contabil 1.820 lei

Acest rezultat contabil îl putem denumi profit brut contabil, numai în măsura în care din masa
cheltuielilor totale am exclus eventuala cheltuiala cu impozitul pe profit, înregistrată pe parcursul
exerciţiului finaciar.

Pentru determinarea impozitului pe profit, se pleacă de la rezultatul contabil, la care se adaugă


cheltuielile considerate nedeductibile din punct de vedere fiscal şi se scad deducerile fiscale (de
natura veniturilor neimpozabile, rezervelor legale). De asemenea, se scade eventuala pierdere
fiscală din anii precedenţi. Astfel:

● Rezultat brut contabil 1.820 lei


(+) Cheltuieli nedeductibile 100 lei (amenda datorată autorităţilor române)
(-) Venituri neimpozabile 500 lei (dividendul cuvenit, deoarece s-a impozitat la sursă)
= Rezultat fiscal 1.420 lei

Profit impozabil = 1.420 lei

Impozit pe profit = 16% * 1.420 lei = 227,2 lei

691 = 4411 227,20 lei


„Cheltuieli privind impozitul pe „Impozitul pe profit”
profit”

Concomitent, se înregistrează închiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit:

121 = 691 227,20 lei


„Profit şi pierdere” „Cheltuieli cu impozitul pe
profit”

21
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

După aceste înregistrări, contul 121“ Profit şi pierdere” arată astfel:

D 121 “Profit şi Pierdere‟‟ C

Ch. materii prime 120 V. din vz. mărf. 400


Ch. priv. mărfurile 260 V. din serv. prest 2.500
Ch. priv. salariile 200 V. din participaţii 500
Ch. priv. amenzile 100
Ch. priv. amortizarea 100
Ch. priv. serviciile 600
Ch. priv. chiriile 200
Cheltuieli privind 227,20
impozitul pe profit
TOTAL CHELTUIELI 1.807,20 TOTAL VENITURI 3.400

Soldul final creditor al contului 121“ Profit şi pierdere” reprezintă profitul net contabil al
exerciţiului financiar, determinat ca diferenţă între totalul veniturilor şi totalul cheltuielilor din
contabilitate, inclusiv impozitul pe profit al întregului exerciţiu financiar.

Abia acum, contabilul va înscrie în registrul de evidenţă fiscală datele cu privire la modul de
calcul al impozitului pe profit, după cum urmează:

● Venituri totale 3.400,00 lei


(-) Cheltuieli totale 1.807,20 lei ( inclusiv cheltuiala cu impozitul pe profit)
= Rezultat net contabil 1.592,80 lei
(+) Cheltuieli nedeductibile 327,20 lei (amenda plus impozitul pe profit)
(-) Venituri neimpozabile 500,00 lei (dividendul cuvenit)
= Rezultat fiscal 1.420,00 lei

Profit impozabil = 1.420,00 lei


Impozit pe profit = 16% * 1.420 lei = 227,20 lei
Rezultat net contabil = Rezultat brut contabil 1.820 lei – Impozit pe profit 227,20 lei
= 1592,80 lei (profit net contabil).

Observaţie:

Rezerva legală nu s-a mai constituit deoarece, la data calcului impozitului pe profit, ea reprezenta
deja o cincime din capitalul social, aşa cum prevăd normele legale în vigoare.

Dacă entitatea doreşte să constituie rezerve legale şi după atingerea acestui prag, evident că poate
să o facă, dar rezerva legală suplimentară nu va mai constitui o deducere fiscală pentru entitate. În
situaţiile financiare ale anului “N”, rezultatul net al exerciţiului se va regăsi atât în bilanţul
contabil, în structura capitalurilor proprii sub forma profitului net contabil, cât şi în contul de
profit şi pierdere, cu aceiaşi valoare de 1.592,80 lei.

22
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

B) Înregistrarea operaţiunilor în anul “N+1”

a) la data de 01.01.“N+1”, societatea trebuie să înregistreze închiderea contului 121 “Profit şi


pierdere”:

121 = 1171 1.592,80 lei


„Profit şi pierdere” „Rezultatul reportat,
reprezentând profitul
nerepartizat sau pierderea
neacoperită”/ profit N”

Contul 121 “Profit şi pierdere” se va solda, urmând ca de la această dată, contul 121 “Profit şi
pierdere” să preia doar cheltuielilie şi veniturile anului “N+1”.

b) la data de 20.04.“N+1”, societatea înregistrează, în baza hotărârii AGA, repartizarea


profitului net al anului “N” în valoare de 1.592,80 lei, astfel:

1171 = % 1.592,80 lei


„Rezultatul reportat, 457
reprezentând profitul „Dividende de plată” 1.400,00 lei
nerepartizat sau pierderea 1063 192,80 lei
neacoperită”analitic profit N “Rezerve statutare sau
contractuale”

c) la data de 15.06.“N+1”, societatea achită persoanelor juridice proprietare, prin virament


bancar, dividendul net în valoare de 1.260 lei, calculat astfel:

● Dividend brut 1.400 lei


(-) Impozit pe dividende 10% 140 lei
= Dividend net 1.260 lei

457 = 5121 1.260 lei


„Dividende de plată” „Conturi la bănci în lei”

Concomitent, se înregistrează reţinerea impozitului pe dividende, aşa cum este declarat către
autorităţile române în declaraţia aferentă lunii iunie ”N+1”:

457 = 446 140 lei


„Dividende de plată” „Alte impozite, taxe şi
vărsăminte asimilate”
analitic impozit pe dividende”

d) la data de 25.07.“N+1”, societatea achită impozitul pe dividende:

446 = 5121 140 lei


„Alte impozite, taxe şi „Conturi la bănci în lei”
vărsăminte asimilate”
analitic impozit pe dividende

23
Universitatea Titu Maiorescu Facultatea de Ştiinţe Economice

Curs de Contabilitate financiară


lect. univ. dr. Calotă Traian Ovidiu

Problema 1. Societatea comercială “BB Păgubosu‟” SA, cu un capital social de 250.000 lei,
rezerve legale existente 50.000 lei, a efectuat următoarele tranzacţii în exerciţiul financiar “N”:

Achiziţie construcţii 8.000 lei; plată furnizori de imobilizări 8.000 lei; servicii prestate terţilor
40.000 lei; încasări de la clienţi 25.000 lei; salarii datorate 2.000 lei; salarii plătite 1.800; vânzări
de mărfuri 5.000 lei; costul mărfurilor livrate 2.000 lei; plată furnizori 500 lei; încasări de credite
bancare 20.000 lei; lucrări executate terţilor 20.000 lei; venituri din dobânzi 200 lei; dobânzi
datorate 1.000 lei; dobânzi plătite 1.200 lei; consum de materiale 3.000 lei; chirii datorate pentru
anul curent 1.000 lei, din care plătite 1.100 lei; amortizare construcţii 1.000 lei; stocuri iniţiale de
materii prime 8.000 lei; cumpărări de materii prime 9.000 lei; stocuri finale de materii prime
10.000 lei; obţinere produse finite 1.000 lei; servicii prestate de terţi 600 lei; vânzări de produse
finite 10.000 lei, costul produselor livrate 3.000 lei; vânzări de terenuri 20.000 lei; costul
terenului cedat 4.000 lei.

Adunarea generală a acţionarilor a decis la 10 aprilie “N+1”, cu ocazia aprobării situaţiilor


financiare finale ale anului “N”, repartizarea profitului pe următoarele destinaţii:

a) dividende datorate proprietarilor 80% din profitul net;


b) constituirea unei rezerve statutare, pentru diferenţa de profit net.

La data de 15 mai “N+1”, societatea achită proprietarilor persoane juridice dividendul net, iar la
data de 25 iunie “N+1”, achită şi impozitul pe dividende reţinut la sursă.

Problema 2. Societatea comercială “Renaşterea” SA, cu un capital social de 500.000 lei, rezerve
legale existente 50.000 lei, a efectuat următoarele tranzacţii în exerciţiul “N”:

Reparaţii executate de terţi 5.000 lei; servicii prestate terţilor 25.000 lei; cumpărare mărfuri 6.000
lei; salarii datorate 8.000 lei; salarii plătite 7.500 lei; vânzări de mărfuri 20.000 lei; costul
mărfurilor livrate 15.000 lei; cumpărări de materiale 4.000 lei; plată furnizori 2.500 lei; consum
materiale 1.000 lei; amortizare echipament 2.000 lei; amortizare mijloc de transport 1.000 lei;
obţinere produse finite 4.000 lei; dobânzi datorate 1.000 lei; dobânzi plătite 1.200 lei; amortizare
teren 800 lei; chirii cuvenite pentru două exerciţii 5.000 lei, din care pentru anul curent 4.000 lei;
chirii datorate pentru anul curent 500 lei, din care plătite 400 lei; dividende datorate 8.000 lei, din
care plătite 6.000 lei; vânzări de echipamente 19.000 lei; costul echipamentului cedat 8.000 lei,
este complet recuperat prin amortizare; amortizare utilaje 500 lei; amenzi datorate autorităţilor
române 1.000 lei, din care plătite 900 lei; dividende cuvenite 5.000 lei şi încasate 3.000 lei.

Adunarea generală a acţionarilor a decis la 15 februarie “N+1”, cu ocazia aprobării situaţiilor


financiare finale ale anului “N”, repartizarea profitului pe următoarele destinaţii:

a) constituirea de rezerve legale;


a) dividende datorate proprietarilor 60% din profitul net rămas;
b) constituirea unei rezerve statutare, pentru diferenţa de profit net rămas.

La data de 20 mai “N+1”, societatea achită proprietarilor persoane juridice dividendul net, iar la
data de 25 iunie “N+1”, achită şi impozitul pe dividende.

24