Sunteți pe pagina 1din 1

CORPUL EXPERŢILOR CONTABILI ȘI AL CONTABILILOR AUTORIZAŢI DIN ROMÂNIA

FILIALA GORJ

TESTARE SEMESTRIALĂ
Categoria de lucrări: Elaborarea și analiza situaţiilor financiare; ţinerea contabilităţii
Proba orală

Teme de dezbatere:

Anul I

1)Particularitățile și limitele modelului de bilanț contabil întocmit conform OMFP 3055/2009 ;

2)Particularitățile și limitele modelului de cont de profit și pierdere întocmit conform OMFP 3055/2009;

3)Necesitatea întocmirii Situației fluxurilor de numerar. Apreciați (in)suficiența prevederilor OMFP 3055/2009 referitoare
la elaborarea acestei situații financiare comparativ cu prevederile IAS 7;

4)Este OMFP 3055/2009 o reglementare potrivită pentru nevoile informaționale ale întreprinderilor mici și mijlocii?
Argumentați răpspunsul;

5)Considerați că pentru întreprinderile mici și mijlocii este necesară o contabilitate conectată la fiscalitate? Argumentați
răspunsul.

6)Considerați că în România sfera de aplicare a IFRS ar trebui să fie extinsă? Dacă da, care ar fi entitățile care ar putea
intra în sfera de aplicare a acestui referențial. Dacă nu, de ce?

7)Puteți identifica dificultățile și costurile trecerii la IFRS? Dar avantajele adoptării IFRS?

8)Care considerați că ar fi cea mai potrivită soluție de normalizare contabilă: publică, privată sau mixtă? Argumentați
răspunsul.

9)Cum ați caracteriza prevederile OMFP 3055/2009 cu privire la contabilitatea contractelor de leasing, comparative cu
prevederile IAS 17?

10)Puteți sesiza diferențe semnificative între OMFP 3055/2009 și norma IAS 16 în ceea ce privește politicile contabile de
recunoaștere/derecunoaștere, evaluare și prezentare în situațiile financiare a imobilizărilor corporale?

11)Puteți sesiza diferențe semnificative între OMFP 3055/2009 și norma IAS 36 în ceea ce privește politicile contabile
privind deprecierea activelor?

12)Puteți sesiza diferențe semnificative între OMFP 3055/2009 și norma IAS 18 în ceea ce privește politicile contabile
privind veniturile?

13)Este Situația poziției financiare elaborată conform IAS 1 mai relevantă și mai credibilă în aprecierea poziției financiare
a unei întreprinderi decât bilanțul întocmit conform OMFP 3055/2009? Argumentați răspunsul.

14)Este Situația rezultatului global mai relevantă și mai credibilă în aprecierea performanțelor întreprinderii decât modelul
de cont de profit și pierdere elaborat conform OMFP 3055/2009? Argumentați răspunsul.

15)Care este obiectivul situațiilor financiare în OMFP 3055/2009? Cum este definit acesta? Dar în referențialul IFRS?
Sesizați diferențe semnificative?

16)Care dintre principiile fundamentale ale eticii profesionale credeți că este cel mai dificil de asigurat în mediul de afaceri
din România: integritate, obiectivitate, competență profesională și prudență, confidențialitate, comportament profesional,
respectul față de normele tehnice și profesionale? Argumentați răspunsul?