Sunteți pe pagina 1din 9
HOA TPR tH Pasea nent ROMANIA CURTEA DE APEL ORADEA - SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV $I FISCAL - Dosar n1.6778/83/CA/2010 DECIZI4 NR.$27/CA/2011 ~ Sedinga publica din 31 martie 20 PRESEDINTE : Rodica Gabriela Blaga JUDECATOR : Irina Carmen Galea JUDECATOR : Joana Dina Tatar GREFIER —_ : Diana Eufemia Tifor ~ judectttor Pe rol find promuntarea hotirarii asupra recursuluil in contencios administrativ declarat de recurentul parat Consiliul Local al Municipiului|Satu Mare cu sediul in Satu Mare, Piata 25 Octombrie, nr.1, bl.Corp M, judet Satu in contradictoriu cu intimata reclamanta SC Kyo Ine SRL cu sediul in Satu Mare, sr.Ret lui, nr.39, judet Satu Mare, ‘impotriva sentintei nr.1162/21,09.2010 pronuntaté de Tribynalul Satu Mare in dosarul nr.6778/83/2010, avand ca obiect anulare act emis de autoritaf{ publice locale. La apelul nominal facut in cauza au lipsit partile. Procedura este legal indeplinit3. S-a fiicut referatul cauzei, dupa care: Se constaté cA dezbaterea cauzei asupra recursului a qvut loc la data de 24 martie 2011, cand partile prezente au pus concluzii, mentionate in inpheierea de sedin{a de la acea data, care face parte integranta din prezenta hot&rare si cand s-4 amanat pronuntarea hotararii asupra cauzei pentru data de 31 martie 2011, dati la care s-a gi pronuntat. CURTEA DE APEL, DELIBERAND: Asupra recursului, de contencios administrativ, de fata, Prin sentinta nr.1162/21.09.2010 pronuntaté de Tril nr.6778/83/2010, s-a admis actiunea in contencios administrptiv formulat§ de reclamanta S.C. KYO INC SRL, in contradictoriu cu paratul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPYULUI SATU MARE. A anulat in parte Hots nr.124/2004 si Hotararea nr.225/2009 emise de part, in serisul cd a anulat prevederile}art.1, art.2, art.3, art.4, art.5, art.7, art.10, in raport cu sintagma ,,Gardieni publici sau de cftre imputemicitii Consiliului Local sau ai Primarului Municipiului Satu Mare”, art.15, arf18, art.19 din Regulamentul cuprins fn Anexa nor.2 a H.C.L. nr.124/2004 si art.l lit.b dip Anexa or3 a HCL. Fara cheltuieli de judecati. Pentru a pronunta astfel, instanta de fond a avut in vederg urmatoarele : Prin Hotararea nr.124/2004 adoptatd de parat, art.2, s-a $probat Regulamentul privind activitatea de blocare a autovehiculelor stationate neregul: tar, precum si de ridicare, transport, depozitare, cliberare a autovehiculelor abandonatg in municipiul Satu Mare, conform Anexei nr.2, parte din hotirare. Pottivit art.4 din Regulament, se considera 4 situatiile prevazute in OUG nr, 195/2003; in Legea nr: Juridice locale cu privire la stationare: ; S-a retinut insé ci opritea,”stationarea si parcarea_ spn 1r-195/2002 (art.63-65) si H.G. nr.1931/2006 privind aproba a O.U.G. nr. 195/2002 (art.141-146), acte normative care sts contraventii 1a nerespectarea prevederilor legale privind 0 drumul public si sanctiunile contraventionale, Prin paratul, dispozifiilor art.2 alin2 din OG nr.2/2001, a stabilit contravenfii fn domeniul acestca sunt reglementate prin O.U.G. nr.195/2002 si H.G. nr. 1931/2006, 3 Ct priveste competenta de a constata oprirea sau stafionarea neregulamentar§ gi, a: dispune mAsura de blocare sau tidicare a autovehiculelor, avanj! in vedere dispozitiile arf:17 alin.1. din’ H.G. nr.1931/2006, potrivit cirora area respectirii normelor privind circulati cazul in cate se constata incdlcari izeaza cadrul Politiei Romane.”, a art.216 alin.1 ,,lmobilizarea efectueaza de catre politia rutierd, in cazurile si in conditiile p mod nelegal, prin prevederile contestate de reclamanti, domeniw a. Gardienilor publici, a imputemicitilor Consiliul Lbcal sau ai Primaruh art.10 din Anexa nr.2.a H.C.L. nr.124/2004) si a salariatilor berviciului Public ., ~ Traficului Satu Mare” (art.1 lit.b din Anexavar.3 a H.C.L. nr.256/2009), i 2 Referitor’ la -apararile - paratei late prin intampinare, instanfa a con Prin art. 2 din HCE nr-124/2004 a fost, aprobat: regul: blocare a autovehiculelor stafionate neregulamentar,. pre depozitare, clibcrare a autovehiculelor abandonate in municip ‘nr.255/2009 s-a aprobat infiinfarea Serviciului. Public Siguranta| in aprobarea celor dou’ acte normative s-a.tinut cont Constitutia RomAniei, cele ale Legii nr.215/2001 a ad depozitared neregulamentar pe-drumurile publice; OG. nr.71/2002 ‘organizarea gi funcfionarea serviciilor publice de administrare 4 domeniului public si de interes local, OUG nr. 195/2002-circulatia pe drumurile publipe etc. Instanta de fond, in mod gresit, a refinut ci autoritatea P| AA AAA GAN HOTA PRATT Oni. fandament jutidic, referindu-se la adoptarea ipotezei cum ci s-ar fi abrogat HGR nr.147/1992, Obiectul HGR nr.147/1992 este diferit de cel reglenjentat prin OUG nr.195/2002, prin aparitia QUG nr.195/2002 astfel: i OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publi lementeaza, potrivit pcirculatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor al ener] Pashia Participanti la trafic, drepturile, obligatiile gi raspumderile edre tevin persoanelor fizice si Juridice, precum si atributiile unor autoritati ale admin|stratiei publice, institutii si organizatii.” ._Apoi, asa cum a mentionat anterior, prin dispozitiile qrt.128 din aceeasi ordonanta, legivitorul a stabilit atributiile ce revin autorititilor publice Ideale, printre care se regisesc: intocmirea si actualizarea planurilor de organizare a circulatigi pentru localititile urbane gi luarea misurilor pentru realizarea Iucrizilor ce se impun in|vederea asiguririi fluentei si sigurantei traficului precum si stabilirea de ,reglementiri refifritoare la regimul de acces $i circulatie, stationare si parcare pentru diferite categorii dd vehicule, ou avizul politiei rutiere”, Potrivit art.23 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, Consiliul Local este autoritatea publicd local deliberativa prin care se realizeazi autonomia local, iar conform art.115 al aceleiasi legi in indeplinirea atributiilor ce fi revin, consiliul local adopts hovirari, De refinut, potrivit dispozitiilor att.115 alin.7 din| legea administratiei publice locale, actele administrative atacate in prezenta cauzi au primit avizul de legalitate al Prefectului Judefului Sam Mare, Nici motivul privind abrogarea tacits a HGR nr.1H7/1992 prin aparitia OUG nr.195/2002 nu poate fi retinut, cu toate c& instanta de fond a facut-o. Astfel, prin adresa R670/16.06.2009, Consiliu! Legislativ atest cé HGR nr.147/1P92 nu a facut pana in prezent obiectul unei abrogéri exprese si in prezent, figureazd in "Repertoriul legislatiei Roméniei - evidenta oficialé" in categoria actclor normative in vigoare. Aga cum a mai susfinut dispozitiile OUG nr.195/2004 reglementeaz4 aceeasi materie gi, in consecinfé nu exist indo celor doud acte normative. Prin urmare, instanta de fond a omis in totalitate normel¢ referitoare la "reglementarea speciala" si "reglementarea derogatoric" prevazute in dispozitifle art.15 alin.2 si 3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnicd legislativa, conform ra: ~ caracterul special al unei reglementari se determina fy functie de obiectul acesteia, circumstantiat la anumite categorii de situatii si de specificul golutiilor legislative pe care le instituie. - Reglementarea este derogatorie daci solutiile legisldtive referitoare la o situatie anume determinati cuprind norme diferite in raport cu reglementarea-cadm in materie, aceasta din urma pistrandu-si caracterul sau general obligatoriy pentru toate celelalte cazuri. Mai mult dect att, trebuie avute in vedere prevedgrile art.67 alin.2 din Legea nr.24/2000, conform cirora "in cadrul atributiilor sale Consiljul Legislativ are obligatia si identifice toate dispozitiile legale care au suferit evenimentdle legislative implicite si si propuna Parlamentului si, respectiv, Guvernului méasurife necesare de modificare, completare sau abrogare expresi a acestor In consecinfé, a considerat nelegal a interpreta cd HGR nr.147/1992 a fost abrogati implicit la data intrarii in vigoare a OUG nr.195/2002, din mompent ce la data de 16.06.2009 (data adresei Consiliului Legislativ), ea figura in "Repertoriul Ibgislatiei Roméniei - evidenta oficial” in categoria actelor normative in vigoare, in condifiile in care din anul 2000 si pan3 2 si ale HGR a.147/1992 nu mpatibilitate intre scopurile