Sunteți pe pagina 1din 7

Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca

Facultatea de Istorie şi Filosofie


Anul universitar 2008-2008
Semestrul I

I. InformaŃii generale despre curs, seminar, lucrare practică sau laborator

Titlul disciplinei: Uniunea Europeana de la Maastricht la proiectul de tratat de instituire a unei


constitutii pentru Europa
Codul: SS 15102
Numărul de credite: 9
Locul de desfăşurare: Facultatea de Istorie şi Filosofie, Catedra de Istorie Contemporană şi RelaŃii
InternaŃionale
Programarea în orar a activităŃilor:

II. InformaŃii despre titularul de curs, seminar, lucrare practică sau laborator:

Nume, titlul ştiinŃific: Prof. univ.dr. Adrian Liviu Ivan


InformaŃii de contact: adrian_ivan2007@yahoo.com
Ore de audienŃă: marŃi 12,00-14,00

III. Descrierea disciplinei:


Cursul urmăreşte dezvoltarea capacităŃii studentului de a opera cu conceptele şi noŃiunile fundamentale
privind instituŃiile şi evoluŃia UE. În egală măsură, cursul abordează probleme legate de identitatea
europeană, aprofundarea şi extinderea integrării europene. Ultimele prelegeri sunt consacrate dezbaterilor
constituŃionale dar şi a celor legate de societatea cunoaşterii din perspectiva Agendei Lisabona.
Ca metode de predare a acestui curs sunt utilizate expunerea, argumentarea, prelegerea, analiza-hermeneutica
textelor principalelor proiecte de unitate europeană, dialogul. In cadrul seminariilor se are în vedere
activitatea individuală (fişe bibliografice, eseuri şi referate) şi activitatea în echipă (ateliere de lucru,
hermeneutica textelor, schematizarea-sistematizarea, argumentarea pro şi contra pe marginea unei teme date).

IV. Bibliografia obligatorie:

1. Adrian Ivan, Uniunea Europeană: proiecte, guvernanŃă şi dezvoltări instituŃionale, Cluj-Napoca,


Editura Napoca Star, 2007.
2. Fuerea, Augustin, Manualul Uniunii Europene, Universul Juridic, Bucuresti, 2004.
3. Ivan, Adrian, Vese, Vasile, Istoria integrarii europene, Presa Universitara Clujeana, Cluj-Napoca,
2001.
4. Vese, Vasile, Ivan, Adrian, Tratatul de la Nisa, Dacia, Cluj-Napoca, 2001.
5. Jean-Luc Sauron, Cours d’Institutions europeennes, , 2e edition, Paris, Gualino editeur, 2004.
6. Didier Blanc, L’Union Europeenne. Aspects institutionnels et politiques, Paris, ellipses, 2006.
7. John McCormick, The European Union. Politics and Policies, Third Edition, Westview, 2004.
8. Jim CLOOS şi al. , Le Traité de Maastricht. Genèse, Analyse, Commentaires, deuxième édition
complétée par une annexe et un index alphabétique, Bruxelles, Etablissements Emile Bruyllant,
1994.
9. Daniel, DĂIANU, Radu, VRÂNCEANU, România şi Uniunea Europeană, Editura Polirom, Iaşi,
2002.
10. Vasile, PUŞCAŞ, European Negotiations. A case Study: Romanian Accession To the European
Union,- Introduction by Alberto Gasparini-, Gorizia, International University Institute for European
Studies and Institute of International Sociology, Stampa: Grafica Goriziana, 2006.
11. Jan, ZIELONKA, Europe as Empire. The Nature of the Enlarged European Union,, Oxford, Oxford
University Press, 2006.
12. Derek Heather, The Idea of European Unity, Leicester, Leicester University Press, 1992.

CărŃile se găsesc la Biblioteca Centrală Universitară, Biblioteca FacultăŃii de Istorie; Biblioteca FacultăŃii
de Studii Europene, Centrul Cultural Francez şi la Biblioteca Institutului de Studii InternaŃionale
al FacultăŃii de Istorie şi Filozofie a UBB.

V. Materiale folosite în cadrul procesului educaŃional specific disciplinei:


Videoproiector, calculator, baza de date Jstor (aflat la Biblioteca centrală universitară), enciclopedii.
VI. Planificarea /Calendarul întâlnirilor şi a verificărilor/examinărilor intermediare:

Nr. crt./ Bibliografie obligatorie ObligaŃiile


VII. Tematică Concepte de bază
Săptămâna studenŃilor (lecturi,
teme, lucrări)
Evolutia ideii europene. Alexandru DUłU, Ideea de Europa şi evoluŃia conştiinŃei europene, Bucureşti, Ed. ALL, 1999, Fişe tematice,
Săptămâna 1 Ideea europeană în
antichitate, Respublica , pp. 7-114; Adrian Ivan, Sub zodia Statelor Unite ale Europei, Editura ECCO, 2006, pp. 5-106; lecturi
Christiana, Umanismul, José Ortega Y GASSET, Europa şi ideea de naŃiune, - trad. de Sorin Mărculescu-, Bucureşti,
Reforma, Naşterea Humanitas, 2002, pp.11-131; Denis de ROUGEMONT, Vingt huit siècles d’Europe. La
sistemului internaŃional conscience européenne à travers les textes d’Hesiode à nos jours, Payot, Paris, 1961 ; Bernard
modern, revoluŃiile VOYENNE, Histoire de l’idée européenne, Paris, Payot, 1964 ; ölisabeth du REAU, L’ Idée
europene. d’Europe au XXe siècle. Des mythes aux rélitiés, Paris, Edition Complexe, 2001; MORIN,
Edgar, Penser l’Europe, Paris, Gallimard, 1987. ; LE GOFF, Jacques, Evul Mediu şi naşterea
Europei, -traducere de Giuliano Sfichi şi Marius Roman-, Iaşi, Polirom, 2005 ; Derek Heather,
The Idea of European Unity, Leicester, Leicester University Press, 1992, pp. 22-
38 ;46/108 ;122-146 ; Peter Van Ham, The EC Eastern Europe and European Unity, London,
Pinter, 1993, pp.15-33.
Constructia europeana in Ivan, Adrian, Vese, Vasile, Istoria integrarii europene, Presa Universitara Clujeana, Cluj- Lecturi, eseuri.
Săptămâna 2 SupranaŃionalitate versus
perioada 1946-1990.( Napoca, 2001; pp. 44-160.
paradigma naŃională, spill-
Consiliul Europei, Uniunea
over şi dezvoltarea Traité instituant la CEE. Commentaire article par article,sous la dir. de Vlad
Europei Occidentale, CECO,
integrării europene; criza CONSTANTINESCO, Jean-Paul JACQUE, Robert KOVAR et Denis SIMON, Paris,
CEE, Euroatom, Tratatul de
scaunului gol; şi şi Economica, 1992 ; REUTER, Paul, Organisations européennes, Paris, Presses Universitaires
fuziune)
unanimitatea, de France, 1970 ; MILLWARD, Alan, S., The Reconstruction of Western Europe 1945-1951,
interguvernamentalism şi London, Methuen & Co. LTD, 1984, pp.56-168; GERBET, Pierre, La naissance du Marché
crearea Consiliului commun, Bruxelles, Complexe, 1987.
European; alegerea PE GERBET, Pierre, La Communauté européenne du charbon et del’acier, Paris, LGDJ, 1953 ;
prin sufragiul universal BITSCH, Marie-Thérèse, Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours, Paris,
Editions Complexe, 2006 ; URWIN, Derek, W., DicŃionar de istorie şi politică europeană
1945-1995, -traducere de Areta Voroniuc-, Iaşi, Institutul European, 2000 ; Derek W. Urwin,
The Comunity of Europe. A History of European Integration Since 1945, London, 1991, pp.
60-87 ; 88-100

Săptămâna 3
Comisia Delors. Actul Unic
Poiectele de UE; GAL, Dacian, La Commision Européenne Jacques Delors: La construction européenne entre lecturi, dezbateri
European. élargissement et approfondissement, thèse pour le doctorat, Cluj-Napoca, 2005 ; GEORGE,
procedura de cooperare cu
PE, „Europa celei de a Stephen, Politics and Policy in the European Community, Second Edition, Oxford University
doua generaŃii”; naşerea Press, 1992 ; MORAVCSIK, Andrew, „Negotiating the Single European Act”, în: The New
SME, PiaŃa unică European Community, Robert Keohane & Stanley Hoffman(eds.), Oxford, 1991, pp. 42-83. <
europeană; Proeictul Dusan Sidjanski, L’avenir federaliste de l’Europe. La Comunaute Europeenne, des origines au
Delors de UEM traite de Maastricht, Paris, PUF,1992, pp. 155-185; 224-233.
Tratatul de la Maastricht I David Cameron, “ The 1992 Initiative: Causes and Consequences”, in Alberta Sbragia, M. Lecturi, fişe
Săptămâna 4 Codecizie, cetăŃenie
europeană, subsidiaritate, (ed), Europolitics.Institutions and Policymaking in the “New” European Community, tematice
moneda unica şi Washington, D.C., The Brookings Institution, 1992, pp.23-74.CORBETT, R., The Treaty of
proporŃionalitate, UE pe Maastricht. From Conception to Ratification: A Comprehensive reference Guide, London,
trei piloni; criterii de Longman Group, 1993; DOLGHI, Dorin, Ioan, „The Intergovernmental Conferences and The
convergenŃă EU Institutional Reform”, în: For a Stronger and Wider European Union, Simion Costea
(coord.), pp. 137-165.
McCORMICK, John, Understanding The European Union. A concise introduction, în: Second
edition, General Editors: Neil Nugent et.all., 2002, pp.2-11; TAYLOR, Paul, The European
Union in the 1990s, Oxford University Press, 1996. DOUTRIAUX, Yves, Le traité sur l’Union
européenne, Paris, A. Colin, 1992 ; QUERMONNE, Jean-Louis, Le systhème politique
européen, Paris, Editions Montchrestien, 2005, pp. 21-41 ;
O. Bibere, Tratatul Uniunii Europene. Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii
Europene, Bucuresti, Ed. Lucretius, 1997
Tratatul de la Maastricht II HIX, Simon, The Political System on the European Union, Second Edition, Palgrave
Săptămâna 5 EvoluŃiile instituŃionale; lecturi, dezbateri,
Comitetul Regiunilor; Macmillan, 2005, pp. 27-72; Ivan, Adrian, Vese, Vasile, Istoria integrarii europene, Presa
Consiliul European, Universitara Clujeana, Cluj-Napoca, 2001 analiză de text
Comisia Europeană, Bibere O, Tratatul Uniunii Europene. Tratatul de la Maastricht asupra Uniunii
Consiliul UE, Comitetul Europene, Bucuresti, Ed. Lucretius, 1997; ZORGBIBE, Charles, Histoire de l’Union
Economic şi Social, Européenne, Paris, 2005, pp. 213-228.
Curtea de JustiŃie
Consiliul European de la JACQUET, Pierre, „L’Europe se fera-t-elle par la monnaie?”, în: „Ramses’96”, Synthèse Lecturi, studii de
Săptămâna 6 Extindere, tratate de
Copenhaga (1993).
asociere, opiniile annuelle de l’actualité mondiale, sous la direction de Thierry De MontBrial et Pierre Jacquet. - caz, analiză de
Extindere; Paris, L’Institut français des relations internationales, Paris, Dunod, 1995, pp. 296-307 ; text.
Comisiei, etapele UEM,
Evolutia UEM; PESC
Cooperare intensificată, GROSS, Daniel, THYGESSEN, Niels, European Monetary integration. From the European
Monetary System to European Monetary Union, London, Ed. Londman, 1992 ; HOWORTH,
„Jolyon, From Security to Defence: The Evolution of the CFSP”, în: International relations
and the European Union, Christopher Hill and Michael Smith (edit. by), Oxford University
Press, 2005, pp. 179-205;
BOURLANGES, Jean-Louis, „Les européens malades de la PESC”, în: Politique
internationale, nr. 74. hiver 1996-1997, Paris, 1997, pp.208-209;
John T. Woolley, „Policy Credibility and European Monetary Institutions „,, în Alberta Sbragia
(edit by), Euro-Politics. Institutions and Policymaking in the „New” European Community, The
Brooking Institution, 1992, pp.157-191; Simon Hix, op.cit., pp.309-342, SILAŞI, Grigore,
Integrarea monetară europeană, Timişoara, Editura Orizonturi Universitare, 1998 Gheorghe,
Marin, De la Roma la Amsterdam via Maastricht, Independenta Economica, Braila, 1999;
Helen WALLACE, Enlarging the European Union. Reflections on the challenge of analysis, în
The Politics of European Union Enlargement. Theoretical approaches, Frank Schimmerlfenning
and Ulrich Sedelmeier (edited by), London and New York, 2005, p.292-294.
Desmond DINAN, „The Road to Enlargement”, în Developments in the European Union 2,
Maria Green Cowles and Desmond Dinan (edit. by), Palgrave Macmillan, 2004, pp.7-25; La
Grande Europe, Paul Magnette (edit.), Bruxelles, Editions de l’Université de Bruxelles, 2004;
Ioanna POULI-PLEROS, L’intégration des pays de l’Europe centrale et orientale dans une
Europe en transition- Préface de Olivier Pirotte, Professeur émérite, Université de Lille II-,
Athènes, ANT.N.SAKKOULAS, 2002, p. 39-41 ; STARK, Hans, „L’Union européenne et les
pays associés d’Europe centrale et orientale”, în Ramses 96, Synthèse annuelle de l’actualité
mondiale, sous la direction de Thierry De Montbrial et Pierre Jacquest. - Paris , L’Institut
français des relations internationales, Paris, Dunod, 1995, pp.272-284.
Tratatul de la Amsterdam I MANIN, Philippe, (sous le direction), La révision du traité sur l’Union Européenne, lecturi, fişe
Săptămâna 7 Reforma instituŃiilor în
ConferinŃa perspectives et réalités. Rapport du groupe français d’étude pour la Conference tematice, analize
vederea lărgirii; votul cu
Interguvernamentală din 1996- integouvernamentale 1996, Paris, Editions A. Pedone, 1995, pp. 147-150. de text
majoritate calificată
1997
LUDLOW, Peter in collaboration with Niels ERSBOLL, Raymond BARRE and the
CENTER FOR EUROPEAN POLICY STUDIES, Preparing for 1996 and a Larger
European Union: Principles and Priorities, pp. 34-36; OREJA, M., „La Conférence
interguvernamentale 1996; quarante ans de coopération européenne à un tournant”, în: Revue
du marché unique européen, 1995, nr. 3, pp.267-278 ; Rapport de la Comission pour le Group
de reflexion, 1996, p.19-21.
www.europa.eu
Tratatul de la Amsterdam II RIDEAU, Jöel, Droit institutionnel de l'Union et des Communautés européennes, Paris, 3ème Lecturi, fişe
Săptămâna 8 Prevederi, modificari
édition, L.G.D.J., Paris, 1999 ; tematice, analize
institutionale, politici
de text
comune, etc. PĂUN, Nicolae, PĂUN, Adrian, Ciprian, Istoria construcŃiei europene, vol. I., Cluj-Napoca,
Editura FundaŃiei pentru Studii Europene, 2000;
Ivan, Adrian, Vese, Vasile, Istoria integrarii europene, Presa Universitara Clujeana, Cluj-
Napoca, 2001, pp.180-202; ZĂPÂRłAN, Liviu, Petru, ConstrucŃia europeană, Oradea, 2000,
pp. 19-185.
www.europa.eu
Consiliile europene de la ANDREWS, C., “EU Enlargement: from Luxemburg to Helsinki and Beyond”, House of Lecturi, dezbateri,
Săptămâna 9 Extinderea: negocierilor
Luxemburg si Helsinki Commons Library, în: Research Paper 00/62, June 2000; analize, studii de
de aderare; criterii de
caz
aderare, logici şi Christian LESQUENE, „Quelle intégration pour quelle Europe?”, în L’Union Européenne
condiŃionări, opinii ale ouverture à l’Est? sous la dir. Christian Lesquene, Françoise de la Serre, Jacques Rupnik,
Comisiei, Agenda 2000 Paris, PUF, 1994, p. 111-136.
Alexandru HERLEA, „La Roumanie et l’Union Européenne: bilan et perspectives”, în Revue
de l’Europe Centrale, tome 5, no.1, 1997, p. 9-27
Deciziile Consiliului european de la Luxembourg, 12-13 decembrie 1997; Regular Report from
the Commission on Progress towards Accession by Each of the Candidates Countries,
European Commission, IP/99/75; Vasile PUŞCAŞ, „The Accession Negotiations of Romania to
the European Union. Complexity, approaches and result”, în Euro-Atlantic Studies, University
of Bucharest, Centre for Euro-Atlantic Studies, no.5, p.5-11;
WALLACE, Helen, “Enlarging the European Union. Reflections on the challenge of analysis”,
în: The Politics of European Union Enlargement. Theoretical approaches, Frank
Schimmrlfenning and Ulrich Sedelmeier (eds.), London and New York, 2005, pp.286-294.

Săptămâna 10
Tratatul de la Nisa I
Dezbateri privind viitorul Jean-Louis Quermonne, op.cit., pp.100-119; D. Chalmers and altii. European Union Law, Lecturi, fişe
federal al UE, proiectul Cambridge, 2006, pp.40-43; IVAN, Adrian, IVAN, Emil, “ConsideraŃii asupra Tratatului de la tematice,
tratatului de la Nisa, Nisa” în: Tratatul de la Nisa -Text tradus şi comentat-, Vasile Vese şi Adrian Ivan (cord.) Cluj- dezbateri, analize
Napoca, Editura Dacia, 2001. pp.140-153. de text
refoma instituŃională şi
lărgirea Berthu, Georges, Traite de Nice, texte compare et commente: L’Europe sans Reperes, Ed.
Francois Xavier de Guilbert, Paris, 2001.
www.ier.ro
Tratatul de la Nisa II Lecturi, dezbateri,
Săptămâna 11 modificari institutionale, Vese, Vasile, Ivan, Adrian, Tratatul de la Nisa, Dacia, Cluj-Napoca, 2001, pp. 140-153.
analize de text
politici comune. Berthu, Georges, Traite de Nice, texte compare et commente: L’Europe sans Reperes, Ed.
Francois Xavier de Guilbert, Paris, 2001
www.ier.ro

Săptămâna 12
Extinderea UE
Extinderea. Logica D’HAUSSONVILLE, Jean, “Le processus d’adhésion : cet élargissement est-il mieux préparé dezbateri, analize
“Reîntoarcerii în Europa”, dans l’histoire de l’Union ? “, în : Les Nouveaux Etats de l’Union, Pouvoirs, No. 106, pp. 5-41 ; de text
condiŃionări instituŃionale DANGERFIELD, Martin, “Integrating the „New” Europe: What Role (if any) Does CEFTA
şi economice Have?”, în: EU Expansions to the East. Prospects and Problems, : Hilary Ingham and Mike
Ingham (eds.), Edward Elgar publishing, Inc., 2002, p.65-89; PUŞCAŞ, Vasile, European
Negotiations. A case Study: Romanian Accession To the European Union,- Introduction by
Alberto Gasparini-, Gorizia, International University Institute for European Studies and
Institute of International Sociology, Stampa: Grafica Goriziana, 2006; RUPNIK, Jacques, “De
l’élargissement de l’Union à l’Unification de l’Europe”, în : Les Nouveaux Etats de l’Union,
Pouvoirs, no. 106, pp.41-57; RUPNIK, Jacques, “De l’élargissement de l’Union à l’Unification
de l’Europe”, în : Les Nouveaux Etats de l’Union, Pouvoirs, no. 106, 2005, pp.41-57.
www.europa.eu
www.euractiv.com
Proiectul de Constitutie Lecturi, dezbateri
Săptămâna 13 ConvenŃia Europeană şi MAGNETTE, Paul, „Constitutionalising the European Union. Big Bargains and Formal
Europeana
dezbaterile privind rolul Reasoning”, în La Grande Europe, Paul Magnette (edit by), Bruxelles, Editions de l’Université
ConstituŃiei, proiectele de Bruxelles, 2004, pp. 40-59;
constituŃionale, Europa CRUM, Ben, “Genesis and Assessment of the Grand Institutional Settlement of the European
federală sau Europa Convention”, în: Réformer l’Europe: La Convention européenne, Paul Magnette (sous la dir.),
NaŃiunilor sau a statelor Yves Surel (coord.), Politique européenne, no. 13, printemps 2004, pp. 93-113.
naŃionale BRIGOT, André, “La Constitution et l’union politique: de la dilution à la reconstruction?”, în:
Politique étrangère , 2 :2005, pp.257-273 ; QUERMONNE, Jean-Louis, “Le traité
constitutionnel européen est-il un acte refondateur? “, în : Politique étrangère, 2 :2005, pp.245-
257; BURGORGUE-LARSEN, Laurence, LEVADE, Anne, PICOD, Fabrice (sous la dir.),
Traité établissant une constitution pour l’Europe. Partie II. La Charte des droits fondamentaux
de l’Union,-Commentaire article par article-, Tome II, Bruxelles, Bruyllant, 2005 ;
Adrian Ivan, Supranationalism and intergovernmentalism in the European Constitutional project, în For a
Stronger and Wider European Union (cood. Simion Costea), Cluj-Napoca, ed. Napoca Star, 2005, pp.
115-137.
REID, T., R., The United States of Europe. The superpower nobody talks about- from the euro
to eurovision., Penguin Books, 2004; DUFF, Andrew, The Struggle for Europe’s Constitution,
Federal Trust, 2005, pp. 30-178. CURTIN, D., „The Shaping of a European Contitution and
the 1996-1997 IGC. Flexibility as a Key Paradigm ?”, în: Aussenwirtschaft, vol. 5, No. 1, april
1995, pp.237-256.; JINGA, Ion, „La Convention sur l’avenir de l’Europe: défi et opportunité
pour la Roumanie”, în: Transylvanian Review, Cluj-Napoca, Romanian Cultural Fondation,
Center for Transylvanian Studies, volume XI, No.4, Winter, 2002, pp. 118-134.
www.europe.eu
Probleme privind evoluŃia
Săptămâna 14 actuală a Uniunii Europene Paradigam supranaŃionala SCHLESINGER, Philip, “A Question of Identity”, în: Question of Identity: A Selection from lecturi, dezbateri,
versus paradigma the Pages of New European, Cristopher Joyce (ed.), London, New York, I.B.Tauris Publishers hermeneutica
în contextul neratificării in association with New European Publications London, pp.191-199; documentelor
naŃională; identitate
Tratatului ComnstituŃional
europeană în relaŃiile MOREAU DEFARGES, Philippe, „L’Europe pour quoi faire?”, în Ramses 2007, Rapport
externe şi în apărare; annuel mondial sur le système économique et les stratégies, Theirry de Montbrial et Philippe
competitivitate şi Moreau Defarges (sous la dir.), Dunond, IFRI, 2006, pp. 31-40.
societatea cunoaşterii LEONARD, Mark, Why Europe will run the 21st century, London and New York, Fourth
estate, 2005, pp. 21-35.
KOK, Wim,” Relever le défi. La stratégie de Lisbonne pour la croissance et l’emploi”, Rapport
du groupe de haute niveau présidé par M. Wim Kok, în
http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/ index_fr.htlm
JEANBART, Bruno, ”Les opinions européennes face au traité constitutionnel” , în : Politique
étrangère 2 :2005, pp.273-285 ; Adrian Ivan « Integrarea minorităŃilor naŃionale şi etnice din Europa
Centrală în UE: logici şi condiŃionări”, în ALTERA, 29, Anul XII, 2006, pp. 50-77.
CHOPIN, Thierry, „Convention, Constitution et fédéralisme. Europe/États-Unis: l’utilité d’une
étude comparée », în États-Unis/Europe. Des modèles en miroir, Mokhtar Ben Barka, Jean-
Marie Ruiz (éds), Lille, Presses Universitaires de Septentrion, 2006, pp. 35-69 ;
DE LA DEHESA, Guillermo, Europe at the Crossroads. Will the Eu Ever be able to compete
with the United States as an Economic Power?, McGraw-Will, 2006, pp. 167-209,; REID, T.,
R., The United States of Europe. The superpower nobody talks about- from the euro to
eurovision., Penguin Books, 2004, pp.11-227; RIFKIN, Jeremy, The European Dream.How
Europe’s Vision of the Future is Quietly Eclipsing the American Dream, New York, Penguin
Group, 2004; pp.197-38; TELO, Mario, „Combiner les instruments politiques en vue d’une
gestion dynamique des diversités nationales”, în: The Jean Monnet Working Papers, -are
published under the auspices of the Jean Monnet Program hosted at Harvard Law School from
1995 to 2001 and now based at New York University School of Law-, Jean Monnet Working
Paper no.6/01, pp.1-7.
www.europa.eu .int
VIII. Modul de evaluare: colocviu
- 30% activitate de seminar (dosar de seminar)
- 70% nota examinarea orală

IX. Detalii organizatorice, gestionarea situaŃiilor excepŃionale:


- Eseurile de seminar vor trebui să conŃină aparat critic după modelul Academiei Române
şi o bibliografie finală.
- Folosirea fragmentelor din lucrările utililizate în bibliografie, fără citatea sursei se
consideră tentativă de plagiat şi se sancŃionează prin anularea dreptului studentului de a
participa la examinarea finală din sesiunea de iarnă.
- PrezenŃa obligatorie la minim 70% din seminarii. AbsenŃa la mai mult de 4 seminarii
presu-pune fie notarea cu 4 (patru) a activităŃii de seminar, fie elaborarea unui eseu
suplimentar pe temă dată.

X. Bibliografia opŃională:

1. ZORGBIBE, Charles, Histoire de l’Union Européenne, Paris, 2005.


2. Puşcaş, Vasile, Negociind cu Uniunea Europeană, Bucureşti, Economică, 2003, vol. I-VI.
3. IVAN, Adrian, Liviu, Sub „Zodia Statelor Unite ale Europei”, Cluj-Napoca, ECCO, 2006.
4. BITSCH, Marie-Thérèse, Histoire de la construction européenne de 1945 à nos jours,
Bruxelles, Editions Complexe, 1996-2006.
5. Elisabeth Du REAU (coord.), Dynamiques et resistances politiques dans le nouvel espace
europeen, Cahiers de la Nouvelle Europe, 5/2005, l’Harmathan, 2005.
6. Florence Chaltiel, Naissance du peuple europeen, Preface de Pierre Moscovici, Odile Jacob,
2006.
7. COFFEY, Paul, The Future of Europe-Revisited, Northampton, Edward Elgar
Publishing.Inc., 2003.
8. DE LA DEHESA, Guillermo, Europe at the Crossroads. Will the Eu Ever be able to compete
with the United States as an Economic Power?, McGraw-Will, 2006.
9. DELORS, Jacques, Mémoires, Paris, Ed. Plon, 2004.
10. HABERMAS, J., Après l’État-nation.Une nouvelle constellation politique, Paris, Fayard,
2000.
11. HEDETOFT, Ulf, “The Cultural Semiotics of “European Identity”: Between national
Sentiment and Transnational Imperative”, în: Rethinking the European Union. Institutions,
Interests and Identities, Alice Landau, Richard G. Whitman (eds.), Macmillan Press Ltd,
1997, pp. 147-171.