P. 1
Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

|Views: 343|Likes:
Published by Ioa Dani

More info:

Published by: Ioa Dani on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2013

pdf

text

original

Cum ob inem o finan are?

Economie i politici de dezvoltare regional 13 decembrie 2009

‡ Pasul 1: identificarea ideii de proiect; ‡ Pasul 2: documentare i identificarea sursei de finan are; ‡ Pasul 3: preg tirea proiectului; ‡ Pasul 4: depunerea proiectului; ‡ Pasul 5: evaluare i contractare.

Identificarea ideii de proiect
‡ trebuie definit clar ce se dore te a se realiza în cadrul proiectului pentru care vrem s ob inem finan are:
± Construc ii ± Achizi ii ± Modernizare, reabilitare etc.

‡ proiectul trebuie s r spund de dezvoltare stabilite local/regional/na ional

priorit ilor la nivel

acest ghid de finan are apare cu aproximativ 2 luni înainte de data limit de depunere a documenta iei de finan are). alc tuirea echipei care va realiza documenta ia de finan are sau apelarea la o agen ie de consultan . realizarea propriu-zis a documenta iei de finan are ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . precum i documenta ia detaliat despre modul în care trebuie întocmit proiectul. ob inerea i analiza atent a ghidului de finan are. va primi materiale informative. poten ialul beneficiar se adreseaz /sau se informeaz pe site-urile oficiale ale institu iilor care se ocup de programele prin care se acord fonduri pentru investi ia dorit (autorit i de management sau organisme intermediare). pentru a se vedea obiectivele i priorit ile specifice (în cazul finan rilor Uniunii Europene. realizarea unei paralele între nevoia de dezvoltare a firmei i specificul programului.Documentare i identificarea sursei de finan are ‡ ‡ Pentru a putea ob ine fonduri nerambursabile trebuie mai întâi s identific m domeniul in care dori im s investi im Având o idee de investi ie sau dorin a de a realiza un proiect. identificarea obiectului i sumei solicitate în cadrul documenta iei de finan are i identificarea surselor de cofinan are. date despre eligibilitatea investi iei preconizate.

iar acestea ar putea reprezenta variante de interes pentru investitor. dar investi ia beneficiarului nu se afl pe lista de proiecte eligibile. Dac un singur criteriu nu corespunde (spre exemplu. iar apoi se trece la familiarizarea cu cerintele si obligatiile ce insotesc fondurile europene ‡ În privin a eligibilit ii. ‡ gasirea informatiilor relevante despre fondurile europene. Cu cât natura unui proiect este mai apropiat de obiectivele programului prin care va fi finan at. ‡ Sunt situa ii în care se dore te accesarea unui anumit program. . dosarul va fi respins. cu atât acel proiect va avea anse mai mari de aprobare. obligatoriu. pe de alt parte. incadrarea proiectelor in programul relevant de finantare. atunci. stabilirea eligibilitatii companiei si a proiectelor dorite ‡ Dupa aflarea infomatiilor necesare si identificarea programului de finantare in cadrul caruia se incadreaza proiectul urmeaza un calcul de fezabilitate al proiectului. Exist îns probabilitatea ca domeniul în care activeaz sa fie eligibil pentru alte tipuri de investi ii. de achizi iile care se vor face i de necesitatea implement rii. ‡ Natura unui proiect este data de obiectivul acestuia. pe de o parte.Identificarea investi iei ‡ Definirea proiectului. lipsa datoriilor c tre stat). ‡ Aceasta etap presupune o cunoa tere în cel mai mic detaliu a ghidurilor de accesare a fondurilor europene. sunt primii pa i necesari pentru a demara procesul de accesare a fondurilor nerambursabile. i stabilirea eligibilit ii beneficiarului. in functie de criteriile de eligibilitate ale solicitantilor si ale proiectelor. este esen ial ca toate criteriile s fie îndeplinite de beneficiar.

‡ In afara de datele disponibile online. . ‡ Autoritatile au responsabilitatea managementului. gestionarii si implementarii asistentei financiare din instrumente structurale ‡ autoritatile de management pentru fonduri au site-uri oficiale unde se gasesc informatii. informatii pot fi obtinute si prin contactarea directa a autoritatilor de management si a organismelor intermediare care dispun de servicii dedicate pentru consilierea beneficiarilor (birouri de Helpdesk).Documentare ‡ Inainte sa alegi programul de finantare trebuie sa te documentezi.

Planul Na ional de Dezvoltare Cadrul Strategic Na ional de Referin POS Competitivitate POS Mediu Programul Opera ional Regional PO Asisten Tehnic POS Transport POS Dezvoltarea Resurselor Umane POS Dezvoltarea Capacit ii Administrative .

7. 4. 12. 3. 10. 9. 6. 14. 13. 8.Etapele procesului de planificare participativ Transilvania de Nord 1. Elaborarea Profilului socio-economic al Regiunii Identificarea op iunilor strategice de dezvoltare Conturarea unei abord ri spa iale a politicii de dezvoltare => Unit i Teritoriale de Planificare Identificarea polilor de dezvoltare Specializarea func ional a teritoriului Regiunii Analiza SWOT Stabilirea viziunii pe termen lung a Regiunii Stabilirea strategiei pe perioada 2007-2013 Elaborarea documentelor regionale de programare sectoriale Portofoliu de proiecte Consult ri/dezbateri publice Lobby politic Aprobarea documentelor în cadrul CDR Asisten tehnic i monitorizare / dezvoltare / implementare a proiectelor prioritare pentru regiune . 2. 5. 11.

OBIECTIVE SPECIFICE 1. 2. ca suport pentru sus inerea activit ilor economice i sociale din polii de dezvoltare ai regiunii. prin modernizarea înv mântului. Cre terea atractivit ii regiunii prin îmbun t irea competitivit ii activit ilor economice prioritare i stimularea activit ilor inovatoare în scopul ob inerii unor produse cu valoare ad ugat ridicat . social i de mediu i cre terea standardului de via regional.Strategia de dezvoltare Transilvania de Nord 2007-2013 OBIECTIV GENERAL Cre terea economiei regionale prin dezvoltare policentric i specializare func ional pentru diminuarea disparit ilor intrai inter-regionale. Promovarea dezvolt rii durabile i diversificarea activit ilor din mediul rural. dezvoltarea de abilit i antreprenoriale i promovarea educa iei adul ilor i a form rii continue. 3. la nivel economic. Cre terea accesibilit ii regiunii prin îmbun t irea infrastructurilor regionale. 4. Dezvoltarea resurselor umane pentru cre terea gradului de ocupare pe pia a muncii. .

Dezvoltarea i folosirea mai eficient a capitalului uman din România 4. Dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde europene 2.Priorit i din Cadrul Na ional Strategic de Referin : patru priorit i tematice i o prioritate teritorial 1. Cre terea competitivit ii pe termen lung a economiei române ti 3. Consolidarea unei capacit i administrative eficiente Promovarea dezvolt rii teritoriale echilibrate .

Programe Opera ionale pentru România 2007-2013 ‡ Programul Opera ional Regional ‡ 5 Programe Opera ionale Sectoriale: ± ± ± ± ± Cre terea competitivit ii economice Transporturi Mediu Dezvoltarea Resurselor Umane Programul pentru agricultur i dezvoltare rural ‡ 2 Programe Opera ionale ± Dezvoltarea capacit ii administrative ± Asisten tehnic ‡ 6 Programe Opera ionale de Cooperare Transfrontalier ‡ 1 Program Opera ional de Cooperare Transna ional .

‡ Axa Prioritar 2: Îmbun t irea infrastructurii regionale i locale de transport ± 2.4 Reabilitarea infrastructurii sociale.2 Reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane.Axe prioritare i domenii cheie de interven ie ‡ Axa Prioritar 1: Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor ± poli urbani de cre tere ± 1.3 Dezvoltarea unui mediu de afaceri durabil. ± 1. inclusiv a locuin elor sociale i îmbun t irea serviciilor sociale.POR . ± 1. ± 1.1 Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene. ‡ Axa Prioritar 3: Îmbun t irea infrastructurii sociale . str zi urbane ± inclusiv construc ia / reabilitarea oselelor de centur .1 Planuri integrate de dezvoltare urban . inclusiv transportul public urban.

2 Reabilitarea centrelor industriale poluante i neutilizate preg tirea pentru noi activit i. ± 4.POR ‡ Axa Prioritar 3: Îmbun t irea infrastructurii sociale ± 3. ± 4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor. ± 3.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de s n tate. i . ± 3.3 Îmbun t irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale de interven ie în situa ii de urgen .4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii educa ionale preuniversitare. ± 3. universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu . ‡ Axa Prioritar 4: Sprijinirea dezvolt rii mediului de afaceri regional i local ± 4.2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale.3 Sprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor.

2 Crearea. ± 6.POR ‡ Axa Prioritar 5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului ± 5. ± 5. crearea i modernizarea infrastructurilor conexe.1 Sprijinirea implement rii. . ± 5. dezvoltarea i modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale cu poten ial turistic. managementului i evalu rii Programului Opera ional Regional.3 Valorificarea poten ialului turistic i crearea infrastructurii necesare pentru cre terea atractivit ii regiunilor României ca destina ii turistice.2 Sprijinirea activit ilor de publicitate i informare privind Programul Opera ional Regional.1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural. ‡ Axa Prioritar 6: Asisten tehnic ± 6.

inforegio.ro ‡ Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale www.htm ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Transport www.gov.minind.Linkuri utile Programele Operationale ‡ AM pentru Programul Operational Regional www.mt.fonduri-ue.infocooperare.ro ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative modernizare.ro ‡ AM pentru Programul National de Dezvoltare Rurala www.mai.ro ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane www.fseromania.ro ‡ Programele de Cooperare Teritoriala Europeana www.ro .ro ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Mediu www.mmediu.ro/proiecte_europene_pos.madr.ro ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice amposcce.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ghidurile solicitantului
‡ Gasirea programului potrivit, calculul de fezabilitate si familiarizarea cu obligatiile se bazeaza pe informatiile din ghidurile solicitantului, care pot fi gasite pe site-urile fiecarei autoritati de management. ‡ Atentie la valabilitatea ghidurilor. Multe sunt reactualizate sau sunt corectate prin corrigendum-uri ‡ este foarte important ca pentru elaborarea cererilor de finantare sa fie folosite documente actualizate, altfel proiectul nu va trece de etapa de verificare administrativa. ‡ beneficiarul trebuie sa ia in calcul si costurile ascunse ale dezvoltarii unei investitii prin fonduri europene. Unul dintre acestea este durata mai mare de realizare a obiectivului de investitie. ‡ Criteriile de eligibilitate sunt mentionate in ghiduri si se iau in calcul elemente precum forma de constituire a companiei, domeniul de activitate, marimea si vechimea firmei, rezultatele financiare, tipul investitiei (constructii, echipamente, dezvoltare resurse umane, protectia mediului, agricultura, turism, IT), reprezentantul legal si capacitatea de implementare. ‡ uneori informatiile despre eligibilitatea firmelor sunt neclare. Antreprenorii pot sa isi faca singuri o evaluarea a afacerii, ca sa isi dea seama daca sunt indeplinite criteriile, sau sa apeleze la o firma de consultanta.

Ghidul solicitantului ± POR ± 4.3 Sprijinirea dezvolt rii micro-întreprinderilor
‡ Pachetul cuprinde Ghidul solicitantului i Anexe:
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Formular cerere de finantare Caldendarul activit ilor Finan are proiectului Declara ie eligibilitate Declara ie IMM Plan de afaceri Plan de afaceri proiec ii financiare Gril verificare preliminar Gril evaluare Contract finan are Instruc iuni achizi ii Date contact

Cuprins Ghidul Solicitantului
SEC IUNEA I. INFORMA II GENERALE I.1. Descrierea cererii de proiecte I.2. Regio, Programul Opera ional Regional 2007-2013 I.3. Axa prioritar 4 ± ÄSprijinirea dezvolt rii mediului de afaceri regional i local´ I.4. Domeniul de interven ie 4.3 ± ÄSprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor´ I.5. Alocare financiar (orientativ ) I.6. Glosar de termeni I.7. Ajutorul de minimis SEC IUNEA II. REGULI PENTRU CEREREA DE PROIECTE II.1. Criterii de eligibilitate Eligibilitatea solicitantului Eligibilitatea proiectului II.2. Criterii de selec ie II.3. Completarea i depunerea cererii de finan are Completarea cererii de finan are Dup completare, cererea de finan are i anexele Lista de verificare a cererii de finan are Depunerea cererii de finan are Întocmirea bugetului II.4. Procesul de evaluare i selec ie a cererii de finan are Verificarea preliminar a cererii de finan are Evaluarea tehnic i financiar a proiectului Contesta ii SEC IUNEA III. CONDI II PRECONTRACTUALE SEC IUNEA IV. DREPTURILE I OBLIGA IILE BENEFICIARULUI Amendamente la contractul de finan are Eligibilitatea cheltuielilor Prefinan area Rambursarea cheltuielilor Achizi ii Control i audit Informare i publicitate Arhivare SEC IUNEA V. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

asigur rilor sociale i a asigur rilor de s n tate. ± s nu fie în stare de faliment i s nu aib activitatea în administrare judiciar . . precum i în Ghidul Solicitantului. ± s fie la zi cu plata datoriilor fiscale. ‡ are o form de organizare conform legisla iei române i este înregistrat în România. ‡ respecta eventuale cerin e specifice stabilite de Autoritatea de Management la momentul lans rii Äcererii de proiecte´. organiza iile s fi ob inut profit conform datelor din bilan (condi ie special în cazul organiza iilor orientate spre profit). ‡ trebuie s se asigure urm toarele situa ii: ± cel pu in pe un an înainte de aplicare.Cine este beneficiarul eligibil? ‡ îndepline te criteriile de eligibilitate stabilite în Ghidul Solicitantului pentru fiecare domeniu major de interven ie. ± activitatea principal s fie orientat spre produc ie sau servicii.

Cum este proiectul eligibil?
‡ Pentru a primi finan are, un proiect trebuie s se încadreze în anumite reguli i reglement ri na ionale sau ale Uniunii Europene (în func ie de tipul de finan are abordat): ‡ trebuie s fie dezvoltat i implementat pe teritoriul României; ‡ trebuie s se reg seasc în lista opera iunilor eligibile prezentate în ghidul solicitantului pentru fiecare domeniu major de interven ie (linie de finan are); ‡ trebuie s se adreseze unei zone sau unui grup int , a a cum este specificat în ghidul solicitantului; ‡ durata i valoarea finan rii solicitate trebuie s se încadreze în limitele stabilite în cererea de proiecte; ‡ proiectul trebuie s respecte politicile i normele comunitare i na ionale în ceea ce prive te ajutorul de stat, achizi iile publice, egalitatea de anse i dezvoltarea durabil ‡ În cazul liniilor de finan are intern , pa ii ce urmeaz a fi parcur i difer de la o linie de finan are la alta.

Preg tirea proiectului
‡ dup ce se familiarizeaz cu cerin ele i criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, poten ialul beneficiar va demara alc tuirea documenta iei necesare ob inerii finan rii nerambursabile; ‡ cel mai important aspect de care poten ialul beneficiar trebuie s in seama în acest moment este viabilitatea proiectului; ‡ proiectul trebuie sa-si dovedeasca plusvaloarea sau rentabilitatea - conditie esentiala pentru ca un astfel de proiect sa fie aprobat.

Preg tirea proiectului
‡ preverificarea documentelor necesare pentru întocmirea dosarului, ‡ întreprinderea tuturor actiunilor necesare obtinerii de autorizatii (autorizatia de mediu, de constructie, certificatele fiscale si judiciare, certificate constatatoare etc.), acolo unde este cazul. ‡ poten ialul beneficiar s fie con tient c trebuie s asigure cofinan area.

conform cu Ghidul Solicitantului pentru axa prioritar sau domeniul respectiv . pentru o anumit axa prioritar sau domeniu major de interven ie. ‡ În acest sens. în cadrul ghidului este inclus formatul de cerere de finan are pentru tipul respectiv de proiect. dosarul de finan are trebuie s cuprind : ± Formularul cererii de finan are completat ± Documente anexe cererii de finan are.Componentele unui dosar de finan are ‡ sunt definite de fiecare Autoritate de Management în Ghidurile Solicitantului. în care sunt precizate informa iile i documentele care trebuie furnizate de catre solicitan ii finan rilor. ‡ În principal.

‡ Bilan urile oficiale pe ultimii ani. ‡ . ‡ Proiectul tehnic. studiu de fezabilitate. ‡ Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului si al reprezentantului tehnic. analiza impactului de mediu. ‡ Documente de confirmare a contribu iei solicitantului. ‡ Aviz de mediu. sunt urm toarele: ‡ Informa ii privind solicitantul ‡ Date despre proiect ‡ Concordan a cu politicile UE i legisla ia na ional ‡ Bugetul proiectului / Surse de Finan are ‡ Lista de anexe Exemple de documente anexe: ‡ Statut sau documente de asociere. conform formatului-cadru. ‡ Adeverin a c solicitantul nu are datorii la bugetul de stat.Cererea de finan are i anexele ‡ Componentele principale ale cererii de fina are. analiza cost ± beneficiu. ‡ CV-urile persoanelor implicate în managementul implement rii proiectului etc. ‡ Autoriza ia de construc ie. ‡ Plan de afaceri.

în momentul lans rii unei Äcereri de proiecte´. ‡ cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect în parte vor fi stabilite de c tre Autorit ile de Management în conformitate cu regulile na ionale de eligibilitate. . beneficiarul trebuie s acopere cheltuielile neeligibile. a a cum este prezentat în Manualul privind eligibilitatea cheltuielilor i în Ghidul Solicitantului. precum i cofinan area. Astfel. Autoritatea de Management va face cunoscut i lista cu cheltuielile eligibile pentru acele proiecte.Ce cofinan are î i trebuie ca s faci un proiect cu fonduri structurale? ‡ Din costul total al proiectului. Cofinan area poate fi reprezentat i de contribu ia în natur a beneficiarului.

.Ce documente î i trebuie ca s depui un proiect? ‡ Documentele necesare depind de tipul de proiect: ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Analiza economico-financiar Analiza de risc Studiul de fezabilitate Proiectul tehnic. acolo unde este cazul Autoriza ia de construc ie Aviz de mediu Evaluarea strategic de mediu Documente de confirmare a cofinan rii Detalii privind contribu ia în natur Titlul de proprietate / Act de concesiune Documente contabile ale firmei Cazierul fiscal al persoanei autorizate s depun cererea de finan are i al persoanei responsabile de proiect ± Adeverin c solicitantul nu are datorii la bugetul de stat (ob inut de la Administra ia Financiar ).

Elaborarea proiectului ‡ A a cum spuneam. beneficiarul va obtine pana la 70% din suma totala necesara sub forma de fonduri nerambursabile. Nu vor fi acceptate pentru finantare. nu se poate obtine finantare decat pentru anumite destinatii specifice ce converg cu obiectivele politicii de coeziune ale Uniunii Europene. ‡ Forma finala a proiectului este inmanata Autoritatii de Management pentru aprobare iar. pentru ca un proiect sa fie eligibil acesta trebuie sa aiba un scop precis care sa aduca beneficii unei intregi comunitati. . proiecte ale caror singur scop este cresterea profitului companiei fara a asigura o imbunatatire a structurii economice sau sociale generale. ‡ Pe scurt. se va semna un acord de finantare intre Autoritatea de Management si beneficiar prin care se aproba acordarea asistentei financiare si se vor stabili drepturi si obligatii pentru ambele parti. In acest scop. in cazul in care raspunsul este pozitiv.

acesta se va depune la sediul institu iei responsabile. Aici va fi verificat. dac este conform din punct de vedere al documentelor. în fa a solicitantului. ‡ în urma acestei evalu ri beneficiarul va fi informat dac proiectul este sau nu eligibil. . ‡ ultimul pas îl constituie evaluarea viabilit ii economico-financiare a proiectului.Depunerea proiectului ‡ odat finalizat întocmirea proiectului.

cu anexe diferen iate pe fiecare fond în parte. ‡ Pasul 3: Se verific conformitatea administrativ a cererii de finan are. ‡ Pasul 4: Dup verificarea conformit ii administrative urmeaz verificarea eligibilit ii proiectului. ‡ Pasul 6: Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare. ‡ Pasul 2: Cererea de finan are este transmis Organismului Intermediar / Autorit ii de Management.Cum ob ii finan area? ‡ Pasul 1: Beneficiarii eligibili completeaz cererea de finan are i anexele solicitate de Autoritatea de Management. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate în Programul Complement i trebuie aprobate de c tre Comitetul de Monitorizare. ‡ Pasul 5: Evaluarea tehnic i financiar a proiectului. în conformitate cu procedurile interne ale fiec rei AM. . ‡ Pasul 7: Aprobarea proiectului i semnarea contractului de finan are. Exist un model unic de cerere de finan are pentru toate cele trei instrumente structurale.

ofiterul de credit poate solicita acte suplimentare atunci cand considera necesar. ‡ ‡ . documente ce demonstreaza existenta si valoarea garantiilor si documente juridice cu privire la statutul societatii. creditul bancar nu ii va fi refuzat. In acest fel. Daca solicitantul doreste finantare pentru a-si acoperi contributia proprie. Analiza societatilor care doresc finantare este una standard. Diferenta consta intr-o clauza in contract. impreuna cu o firma de consultanta specializata si cu banca de la care se va contracta imprumutul. Este recomandat ca proiectul sa fie elaborat de solicitant. Acesta este un avantaj pentru clienti deoarece o mare parte din imprumut este finantata de fondurile UE. prin care stipuleaza ca orice finantare din fonduri structurale ce va fi primita se constituie sursa de rambursare pentru credit.Contributia proprie se obtine de la banca ‡ Restul cheltuielilor ce nu sunt acoperite din fonduri nerambursabile pot fi finantate printr-un imprumut bancar. Principalele documente solicitate constau in ultimele doua bilanturi. procedura de la banca este aceeasi cu cea de la creditele standard. beneficiarul are siguranta ca ulterior obtinerii fondurilor din partea autoritatilor. De la caz la caz.

poate sa ia legatura cu helpdeskul autoritatii de management´ . are nelamuriri. din cauza documentatiei tehnice si economice (studii de fezabilitate.solicitant. ‡ Pentru procesele complexe. studii de impact asupra mediului).Cum sa alegi cine se va ocupa de proiect ‡ Consultantii spun ca depunerea proiectelor simple se poate face si cu resursele interne ale firmei . ‡ Important este ca potentialul beneficiar al finantarii sa estimeze corect costurile fiecareia dintre cele doua solutii ‡ In cazul in care solicitantul lucreaza singur si. memorii justificative. dupa consultarea ghidului solicitantului. planuri de afaceri. este nevoie de consultanta specializata.

‡ Exista si solutia participarii la seminarii sau workshop-uri dedicate accesarii fondurilor nerambursabile organizate de firme de consultanta sau asociatii dedicate IMM-urilor. ‡ Daca firma nu doreste sa caute informatiile. ‡ este de preferat ca firmele .solicitant sa isi faca temele inainte de a incerca sa obina fonduri europene. solicitantul ar trebui sa decida daca are nevoie cu adevarat de fondurile pe care incearca sa le obtina. cea mai buna sursa de informatii este reprezentata de alte companii care au accesat deja fonduri europene sau o firma specializata in consultanta pentru atragerea de fonduri europene . ‡ solicitantul sa aiba macar informatii minime obtinute pe cont propriu pentru a gestiona bine relatia cu consultantii si cu functionarii autoritatilor. Dupa ce a acumulat suficiente informatii.

.Depunerea documentelor ‡ Documentatia proiectului va fi depusa de unul dintre angajati companiei sau de consultantul cu care s-a colaborat pentru intocmirea acesteia. pana la raportarea tehnica si financiara. Nivelul pierderii depinde de faza in care solicitantul isi da seama ca nu se incadreaza in programul pe care l-a ales. de la elaborarea cererii. ‡ Daca nu sunt obtinuti banii. se pierd sumele investite in realizarea proiectului. dar sunt cazuri in care companiile necesita consultanta numai pana la un anumit nivel ‡ rolul consultantului este acela de a elabora eventuale clarificari si completari daca acestea sunt cerute pe parcurs de comisia de evaluare astfel incat proiectul sa obtina un punctaj cat mai bun. ‡ Majoritatea firmelor de consultanta se ocupa cu managementul intregului proces de finantare. trebuie schimbata strategia de business si se poate ajunge la o intarziere a planurilor de dezvoltare.

‡ Dac dosarul de finan are nu este selectat sau dac este respins in cursul verific rilor. solicitantului i se va notifica motivul pentru care proiectul nu a fost selectat. . ± evaluarea documenta iei de finan are de c tre un comitet de evaluare. ± avizarea evalu rii de c tre organismul care ofer finan area nerambursabil . documenta ia va fi respins . ± anun area oficial a rezultatelor i semnarea contractului de finan are. dac cererea nu este conform din acest punct de vedere.Perioada de dup depunerea proiectului ‡ Drumul parcurs de o documenta ie de finan are dup depunerea ei este urm torul: ± analiza condi iilor de eligibilitate de c tre insitu ia care implementeaz programul de finan are.

exist resursele sau sunt aduse asigur ri cu privire la ob inerea lor ± inclusiv resurse pentru cofinan are i resurse de personal).Criteriile generale dup care sunt evaluate i selectate proiectele ‡ Relevan a proiectului ± definirea clar a obiectivelor proiectului i m sura în care acestea contribuie la atingerea obiectivelor axei prioritare sau domeniului de interven ie i la atingerea obiectivelor Programului Opera ional. ‡ Maturitatea proiectului ± cât de preg tit din punct de vedere tehnic este proiectul pentru a începe implementarea efectiv (are toate studiile. . calendarul de activit i este previzionat realist. are planificare financiara.

Au fost pân acum i timpi de a teptare mai îndelunga i datorit imperfec iunilor sistemului. dar în ultima perioad se observ tendin a de scurtare a perioadei de a teptare pe m sura îmbun t irii procedurilor ‡ Un solicitant trebuie s ia în considerare toate aceste aspecte i s i realizeze propriul plan strategic pe termen mediu de accesare a surselor de finan are nerambursabil . timpul de a teptare pân la ob inerea deciziei finale variaz între 2 i 9 luni. i mai dore te i implementarea acesteia într-o lun pentru c atunci are el nevoie. . Acesta Ädiger ideea´ proprie de dezvoltare o perioad îndelungat de timp. i la un moment dore te realizarea documenta iei eventual într-o s pt mân . func ie de program. ‡ o gre eal care apare frecvent este urm torul comportament al unui solicitant. lucru aproape imposibil.‡ Dup depunerea documenta iei de finan are.

Asamblarea documenta iei tehnice i adaptarea informa iilor în vederea asigur rii coresponden ei cu cerin ele publicate în ghidul solicitantului.) i informarea asupra posibilit ilor i condi iilor de finan are. Evaluarea tehnic i financiar a proiectului. Aprobarea proiectului i semnarea contractului de finan are. Dup verificarea conformit ii administrative urmeaz verificarea eligibilit ii proiectului. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare. ONG-uri etc. Se verific conformitatea administrativ a cererii de finan are. privat. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate în Programul Cadru de Implementare i trebuie aprobate de c tre Comitetul de Monitorizare. în conformitate cu procedurile interne ale fiec rei Autorit i de Management. Elaborarea cererii de finan are i transmiterea ei i a anexelor Organismului Intermediar / Autorit ii de Management depunerea documenta iei în timp util i în condi iile solicitate de finan ator. urm rindu-se urm toarele etape: identificarea obiectivelor. detalierea ac iunilor specifice necesare pentru derularea acesteia. Elaborarea i conceperea documenta iei de finan are. respectarea criteriilor de eligibilitate impuse de finan ator.Sintez ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Identificarea tuturor surselor de finan are i a programelor aplicabile pentru fiecare categorie de solicitan i (sectorul public. Încadrarea ideii de proiect din punct de vedere al condi iilor de eligibilitate i al sumelor finan ate Colectarea tuturor informa iilor necesare pentru întocmirea documenta iei de finan are i identificarea avizelor i a documentelor cerute în cadrul programului de finan are. justificarea necesit ii.

Exemplificare .

în vederea stimul rii unei dezvolt ri mai echilibrate a Regiunilor ‡ Îmbun t irea accesibilit ii Regiunilor i în particular a accesibilit ii centrelor urbane i a leg turilor cu zonele înconjur toare ‡ Cre terea calit ii infrastructurii sociale a Regiunilor ‡ Cre terea competitivit ii Regiunilor ca loca ii pentru afaceri ‡ Cre terea contribu iei turismului la dezvoltarea Regiunilor ‡ http://www.aspx?t=Regional .fonduri-structurale.Programul Opera ional Regional ± POR Obiective specifice: ‡ Cre terea rolului economic i social al centrelor urbane. prin adoptarea unei abord ri policentrice.ro/Detaliu.

± Poli de crestere Proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012.AXA PRIORITARA 1 . pana la epuizarea bugetului.1. ± Poli de dezvoltare urbana Cerere de proiecte cu depunere continua.POR .poten iali poli de cre tere 1. Planuri integrate de dezvoltare urban implementate prin proiecte din urm toarele domenii: ± Centre Urbane Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor . .

DMI ± Poli de cre tere Solicitan i eligibili: . pentru perioada 2007-2013 este de 621. patrimoniu cultural mondial (UNESCO). din mediul urban).5 mil euro.49 mil euro. Ploie ti: 97.dezvoltarea durabil a mediului de afaceri. transport i mobilitatea popula iei. Craiova: 95. Timi oara: 70.autorit ile publice locale la nivel jude ean sau din mediul urban. asocia ii pentru dezvoltare intercomunitar . Bra ov: 74.27 milioane euro (FEDR i cofinan are de la bugetul de stat): . Condi ii de finan are: Alocarea financiara orientativa disponibila pentru polii de cre tere.00 mil euro. Constan a: 90. parteneriate între unit ile administrativteritoriale (autorit i ale administra iei publice locale) Activit i eligibile: -reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane.41 mil euro.Ia i: 111. Cluj-Napoca: 82.30 mil euro .32 mil euro. inclusiv transportul urban (infrastructura public urban . na ional i local. .25 mil euro.reabilitarea infrastructurii sociale. .

astfel: Nord-Est .98 mil euro. transport i mobilitatea popula iei.80 mil euro. (Br ila: 18.28.reabilitarea infrastructurii sociale.72 mil euro (Sibiu: 14.29.20 mil euro).dezvoltarea durabil a mediului de afaceri. inclusiv transportul urban (infrastructura public urban .98 mmil euro).38. Sud-Vest . sau asocia ii de dezvoltare intercomunitar în care acestea sunt membri Activit i eligibile: -reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane. Oradea.24 mil euro i Suceava: 22.12 mil euro. Vest . parteneriate între acestea i jude . din care (Pite ti: 38.09 mil euro). Baia Mare.36.20 mil euro (Râmnicu Vâlcea: 38.autorit ile publice locale ale celor 13 poli de dezvoltare urban (Arad.96 mil euro (Baia Mare: 10.06 mil euro i Gala i: 18. Suceava i Târgu Mure ).Solicitan i eligibili: .80 mil euro). .86 mil euro) DMI ± Poli de dezvoltare urban .09 mil euro i Deva: 14. Pite ti. Deva.44. Gala i. Br ila. Sud . na ional i local.38.49 mil euro (Bac u: 22.19 mil euro (Arad: 14. Centru .24 mil euro). Râmnicu-Vâlcea. Satu Mare.98 mil euro i Satu Mare: 10. Oradea: 10. din mediul urban). Bac u.51 milioane euro. Condi ii de finan are: Alocarea financiar orientativ disponibila pentru aceasta prim cerere de proiecte este de 248. Sud-Est .06 mil euro). patrimoniu cultural mondial (UNESCO).86 mil euro i Târgu Mure : 14. Nord-Vest 32. Sibiu. .

reabilitarea infrastructurii sociale. . Sud-Vest .29 mil euro.50.45 mil euro. astfel: Nord-Est . .59.dezvoltarea durabil a mediului de afaceri. Sud-Est ± 55. na ional i local. Vest .49 mil euro . parteneriate între unit ile administrativ-teritoriale (autorit i ale administra iei publice locale) -centre urbane . din mediul urban).000 de locuitori.43.11 mil euro.68. Nord-Vest .ora e/municipii cu peste 10. Condi ii de finan are: Alocarea financiar orientativ disponibil pentru aceasta prim cerere de proiecte este de 503.60 milioane euro.15 mil euro.38 mil euro. inclusiv transportul urban (infrastructura public urban . patrimoniu cultural mondial (UNESCO). Sud . asocia ii pentru dezvoltare intercomunitar .47 mil euro. Activit i eligibile: -reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane.58.DMI 3 ± Centre urbane Solicitan i eligibili: -autorit ile publice locale la nivel jude ean sau din mediul urban. transport i mobilitatea popula iei. Centru ± 45. altele decât polii de cre tere i polii de dezvoltare urban .

i supra-terane. amenajarea terenurilor rezultate i preg tirea lor pentru noi destina ii economice i/sau sociale. pasaje sub. scuaruri. ‡ Reabilitarea siturilor poluate i neutilizate i preg tirea lor pentru noi utiliz ri economice i/sau sociale. care nu apar in patrimoniului na ional cultural. mobilier urban. poduri. inclusiv transportul urban .). parc ri. zone pietonale. parcuri. A se vedea defini ia din ÄGlosar de termeni´ ‡ Achizi ionarea de echipamente de informare i comunicare pentru accesul larg al cet enilor la informa ii de interes public (ex: tabele electronice de afi aj. Reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane. trotuare. etc). pasarele. crearea /modernizarea spa iilor verzi(gr dini publice. ‡ Amenajarea terenurilor degradate i/ sau neutilizate i preg tirea lor pentru noi activit i economice i/sau sociale. tabele interactive etc. etc.. ‡ Demolarea cl dirilor i/sau a structurilor aflate într-o stare avansat de degradare. ‡ Crearea i modernizarea spa iilor publice urbane: str zi or ene ti. ‡ Dezvoltarea i/sau modernizarea infrastructurii utilit ilor publice urbane (iluminat public. A. ‡ Sisteme pentru managementul traficului (lucr ri de infrastructur i dotarea cu echipamente specifice pentru managementul traficului).a) infrastructura public urban : ‡ Finalizarea i/sau renovarea cl dirilor degradate i/sau neutilizate i preg tirea lor pentru noi tipuri de activit i economice i sociale. cablare broadband.

protejarea i conservarea picturilor interioare. inclusiv transportul urban b) transport i mobilitatea popula iei: ‡ Construirea de sta ii pentru autobuze. ± Refacerea/amenajarea c ilor de acces (pietonale i carosabile) c tre obiectivele reabilitate. ± Amenajarea zonelor de protec ie prin delimitarea i împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul). c) patrimoniu cultural mondial ± UNESCO . ± Construirea utilit ilor anexe (parc ri. frescelor. construirea de terminale intermodale în scopul îmbun t irii integr rii diferitelor moduri de transport public urban.na ional i local din mediul urban: ‡ Restaurarea. ‡ Construirea i/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport în comun i/sau piste pentru biciclete. ± Lucr ri i dot ri pentru asigurarea iluminatului interior i exterior. tramvaie i troleibuze i/sau modernizarea celor existente. inclusiv prin: ± Restaurarea. protejarea i conservarea monumentelor istorice. ‡ Extinderea i/sau modernizarea re elei liniilor de tramvai i troleibuz i a infrastructurii aferente. Reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane. indicatoare etc). în interiorul zonei de protec ie a acestora. consolidarea. . grupuri sanitare. picturilor murale exterioare. a iluminatului de siguran precum i a celui decorativ.A.

cablarea cl dirii. unit ile de furnizare a energiei i a gazului. pentru activit i de produc ie i/ sau servicii. modernizarea regionale/locale de sprijinire a afacerilor: structurilor ± Construirea/ modernizarea/ extinderea de cl diri i anexe aferente. . ± Crearea/ modernizarea/ extinderea utilit ilor de baz din interiorul structurii de afaceri: sta ii de tratare a apei.B. ± Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri i a drumurilor de acces. cu prec dere IMM-uri. ± Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse. sistemul de canalizare. conectarea la re ele broadband (Internet). care vor fi utilizate de operatorii economici. Dezvoltarea durabil a mediului de afaceri ‡ Crearea. extinderea.

persoane aflate în dificultate) i dotarea acestora cu echipamente specifice. inclusiv a locuin elor sociale i îmbun t irea serviciilor sociale ‡ Reabilitarea/modernizarea cl dirilor destinate serviciilor sociale (centre de îngrijire a copiilor. centre pentru tineret. centre pentru persoane vârstnice. centre de asisten pentru persoanele cu deficien e. ‡ Achizi ionarea i instalarea de echipamente necesare pentru cre terea siguran ei i prevenirea criminalit ii (sisteme de supraveghere etc). . Reabilitarea infrastructurii sociale.C. inclusiv echipamente de informare i comunicare.

pentru care perioada de implementare a activit ilor proiectului nu dep e te data de 31. astfel: i ± pentru proiecte care se încadreaz în categoria a) de opera iuni. respectiv ÄReabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane. respectiv ÄReabilitarea infrastructurii sociale´.000 lei. cu excep ia proiectelor care cad sub inciden a schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul ministrului dezvolt rii. Schema de ajutor de stat.700.000.2015. este valabil pentru perioada 2008-2010.000 lei i 3.1 al POR. lucr rilor publice i locuin elor nr. .500. inclusiv transportul urban´. cu excep ia proiectelor care prev d investi ii pentru dezvoltarea de structuri de sprijinire a afacerilor. prin care se finan eaz acest proiect. ± pentru proiecte care se încadreaz în categoria b) de opera iuni.000 lei i 90. ‡ Contribu ia minim a solicitantului / beneficiarului la valoarea total a cheltuielilor eligibile este de 2%.2012.07. pentru fiecare dintre proiectele pentru care se solicit finan are în cadrul Axei prioritare 1. între 1. nu dep e te data de 31.07.700. între 350.000 lei i 85. domeniul major de interven ie 1. între 1. ± pentru proiecte care se încadreaz în categoria c) de opera iuni.000 lei.‡ Valoarea total a proiectului este cuprins între limitele minime maxime prev zute pentru tipul de proiect respectiv.287/2008 ‡ Perioada de implementare a activit ilor proiectului (perioada cuprinsa între data semn rii contractului de finan are i data finaliz rii ultimei activit i prev zute în cadrul proiectului).000 lei.000. respectiv ÄDezvoltarea durabil a mediului de afaceri´.

000. Termene limita Cerere de proiecte cu depunere continua.000 ron (echivalentul a 1. Pentru Sud Muntenia termenul limita de depunere a cererilor de finantare a expirat.1 Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene.000 ron (echivalentul a 40.000 euro) iar cea maxima este de 134.000.Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar al terenului i are capacitatea financiara si administrativa de a gestiona proiectul. .Solicitantul este administratie publica locala sau asociatie de dezvoltare intercomunitara . Conditii de finantare Valoarea totala a proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru tipul respectiv de proiect.Îmbun t irea infrastructurii de transport regionale i locale 2.AXA PRIORITARA 2 .POR .000. str zi urbane ± inclusiv construc ia/reabilitarea oselelor de centur Solicitanti eligibili . Valoarea totala reprezinta suma cheltuielilor eligibile si neeligibile. pana la epuizarea bugetului.000 euro). Valoarea totala minima a unui proiect este de 3. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru Nord-Vest i Vest a expirat.000.

2 i 3). ‡ Construc ia / reabilitarea / modernizarea oselelor de centur cu statut de drum jude ean i/ sau urban. . ‡ Amenaj ri pentru protec ia mediului. telefonie. electricitate. ‡ Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri i pode e. ‡ Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere i pasarele. Durata de implementare a activit ilor proiectului (perioada cuprins între data semn rii contractului de finan are i data finaliz rii ultimei activit i prev zute în cadrul proiectului) nu dep e te data de 31. ‡ Modernizarea i extinderea re elelor de utilit i existente în corpul drumului (ap . gaze. gaze i canal. telefonie).2015. ‡ Devierea re elelor de ap . electricitate. ‡ Reabilitarea i modernizarea re elei de str zi din mediul urban (categoria 1.Activit i eligibile orientative ‡ Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene. canalizare.07. ‡ Eliberarea i amenajarea terenului.

Îmbun t irea infrastructurii sociale ‡ 3. universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu .4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea i echiparea infrastructurii preuniversitare.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale ‡ 3.POR .3 Îmbun t irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru interven ii în situa ii de urgen ‡ 3.AXA PRIORITARA 3 .1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de s n tate ‡ 3.

pana la epuizarea bugetului.779 euro. .000. Activitati eligibile .318 euro cofinantare nationala din surse publice. 3.Crearea/modernizarea in spitale/ambulatorii.588.461 euro din Fondul european pentru Dezvoltare Regionala si 26. din care 147.038.Achizitionare echipamente pentru spitale.000 lei.Modernizarea cladirilor spitalelor si ambulatoriilor. .Solicitanti eligibili ‡ Beneficiarii eligibili sunt unitatile administrativ-teritoriale. asociatii pentru dezvoltare intercomunitara si parteneriate intre unitati-administrativ teritoriale.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de s n tate Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru Nord-Vest i Sud Muntenia a expirat . a facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati fizice.Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor.000 lei si maxim 85. Termene limita: Cererile de finantare se primesc continuu. .550. ‡ Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 700. Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara indicativa pentru acest domeniul major de interventie este de 173. ambulatorii.

).Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale. Autoritate a administratiei publice locale desemnata lider al unui parteneriat incheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public sau privat.1. din care 84.506. Furnizori de servicii sociale.Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale.694 Euro contributie FEDR si 14.Crearea/ modernizarea facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati.000 . Activitati eligibile .prin serviciile publice de asistenta sociala din subordine. Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara orientativa pentru domeniul major de interventie 3.926. inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati.Modernizarea/ extinderea cladirilor centrelor sociale (spatii de cazare.000 lei (echivalentul aproximativ a 100.500. grupuri sanitare etc. .000 lei si maxim 3. .000 Euro). cantine. ‡ Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 350.701 Euro. .2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale . .007 Euro contributie nationala (din surse publice). acreditati in conditiile legii. 3. acreditat in conditiile legii.580.2 este de 99.Modernizarea/ extinderea cladirilor pentru infintarea de noi centre sociale.Solicitanti eligibili Autoritate a administratiei publice locale . Termene limita: Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte.000.Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale. .

506. ale judetelor componente ale unei regiuni de dezvoltare Activit ile eligibile: ‡ Reabilitarea/modernizarea cl dirilor spitalelor i ambulatoriilor. restul fiind reprezentat de co-finantarea nationala.694 Euro din FEDR. .701 Euro. din care 84.3.3 este de 99. Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara orientativa pentru domeniul de interventie 3.3 Îmbun t irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru interven ii în situa ii de urgen Solicitanti eligibili ‡ Solicitantii pot fi asociatiile de dezvoltare intercomunitara. ‡ Crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii. infiintate de catre toate Consiliile Judetene (respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti).872 Euro din bugetul de stat si 1. ‡ Reabilitarea/modernizarea utilit ilor generale i specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor.135 Euro din bugetele locale. a facilit ilor de acces pentru persoane cu dizabilit i fizice. din care 12.580.935.990. Termene limita: Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului. ‡ Achizi ionare echipamente pentru spitale /ambulatorii.

Centru si Sud-Est. acreditate. . Sud-Vest Oltenia.4 este de 284.3. Comune/ (Consilii locale comunale). Sud Muntenia.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea i echiparea infrastructurii preuniversitare. Municipii (Consilii locale municipale). Nord-Vest. institute. Orase (Consilii locale orasenesti). academii de studii). Termene limita: Cererile de finantare se primesc continuu pana la contractarea integrala a fondurilor alocate.91 milioane Euro.19 milioane Euro din FEDR. Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara orientativa pentru domeniul de interventie 3. Centre de formare profesionala continua si institutii publice furnizori de formare profesionala continua. restul fiind reprezentat de co-finantarea (din surse publice) nationala. Institutii de invatamant superior de stat (universitati. universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu Solicitanti eligibili ‡ Judete (Consilii Judetene). din care 242. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Nord-Est. Vest.

exceptand Campusurile pentru invatamant Profesional si Tehnic). echipamente IT. modernizarea. consolidarea. modernizarea. cantine. extinderea. diferite facilitati pentru activitati didactice. extinderea cladirilor Centrelor de Formare Profesionala Continua. ‡ Consolidarea. modernizarea. . spatii de cazare. spatii de cazare. ‡ Dotari cu echipamente didactice. extinderea si dotarea cladirilor din campusurile universitare de stat: spatii de invatamant. pentru toate tipurile de infrastructura educationala. echipamente pentru pregatirea profesionala.Activitati eligibile: ‡ Consolidarea. cantine. ‡ Consolidarea. inclusiv crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizabilitati. ‡ Consolidarea. extinderea cladirilor (toate tipurile de infrastructura pentru invatamantul obligatoriu. ‡ Modernizarea utilitatilor. modernizarea. extinderea si dotarea cladirilor scolilor speciale: spatii de invatamant. ‡ Construirea. modernizarea cladirilor Campusurilor pentru invatamant Profesional si Tehnic. diferite facilitati pentru acces si activitati didactice.

1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local ‡ 4.Sprijinirea dezvolt rii mediului de afaceri regional i local ‡ 4.3 Sprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor ± LINIE DESCHIS .POR .AXA PRIORITARA 4 .2 Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizate i preg tirea pentru noi activit i ‡ 4.

Termene limita: Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului.700. Unitati administrativ-teritoriale (APL) in parteneriat. pentru activitati de productie si/sau prestare servicii. conectare la retele broadband.000 si 85.4. APL) din mediul urban sau rural. care vor fi utilizate de operatori economici. ‡ Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/extinse.000. Asociatii care reprezinta mediul de afaceri (AS). din care 233.1 este de 274.25 milioane euro din FEDR. Conditii de finantare Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013. inclusiv cablarea cladirii. pentru domeniul de interventie 4. .1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local Solicitanti eligibili Unitatile administrativ-teritorial (autoritate a administratiei publice locale. Activitati eligibile ‡ Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente. sistem de canalizare. ‡ Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei. ‡ Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces.000 lei. restul fiind reprezentat de co-finantarea nationala. Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre 1. cu precadere IMM-uri.4 milioane euro. unitati de furnizare a energiei si a gazului. Societati comerciale. Camere de comert (si industrie).

cu cat localizarea vechilor industrii afecteaza nu numai mediul din zonele nodale ale teritoriului. dar reprezinta in acelasi timp un avantaj pentru eficientizarea noilor investitii.2 este de 235. Refacerea acestor areale industriale favorizeaza nu numai protectia mediului. deoarece dispun de o infrastructura care trebuie imbunatatita si nu total reinnoita.4 milioane euro. Termene limita ‡ Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte (cerere deschisa de proiecte.1 milioane euro din FEDR. 4.000.Solicitanti eligibili ‡ Vor fi sprijinite autoritatile locale sa reabiliteze siturile industriale pentru a le reda activitatilor economice si sociale.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizate i preg tirea pentru noi activit i . dar foarte multe zone industriale au fost create in cele mai favorabile areale geografice. pentru domeniul de interventie 4. Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013.000 si 85. din care 200. restul fiind reprezentat de cofinantarea nationala. ‡ Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa intre 1. Aceasta activitate este cu atat mai necesara. fara termen limita). in ceea ce priveste apropierea de cai de comunicatie si locuinte.700.000 lei.

Faza A) Reabilitarea sitului poluat ‡ Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate. . sistem de canalizare. ‡ Construirea/ modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/ feroviare din interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de acces. unitati de furnizare a energiei si a gazului. ‡ Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei. inclusiv cablarea cladirii.Activitati eligibile Proiectul trebuie sa fie implementat in 2 faze: A) Reabilitarea sitului poluat. inclusiv ambalarea si transportul deseurilor. pentru activitati de productie si/sau servicii. ‡ Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/extinse. ‡ Demolarea cladirilor si planarea terenului. conectare la retele broadband. B) Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati. inclusiv preluarea si depozitarea substantelor toxice si periculoase si imbunatatirea calitatii terenurilor. Faza B) Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati ‡ Construirea / modernizarea/ extinderea cladirilor si anexelor aferente. care vor fi utilizate de operatorii economici.

Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software). constructii a microintreprinderii.3 Sprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor Solicitanti eligibili ‡ societatile comerciale sau societatile cooperative care se incadreaz în categoria microîntreprinderilor. .000 lei. Contributia proprie a solicitantului trebuie sa reprezinte minimum 30% din valoarea eligibila a proiectului. Conditii de finantare Alocarea financiara disponibila pentru aceasta cerere deschisa de proiecte este de 171.4. moderne pentru activitatea de productie. Activitati eligibile .68 milioane euro. . Termene limita: Cerere de proiecte cu depunere continua pana la depasirea alocarii financiare pe fiecare regiune. prestare servicii.Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi.000. pentru toate regiunile de dezvoltare. Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. .Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii.000 lei si 3. Pentru modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii nu sunt considerate eligibile lucrarile de mentenanta sau reparatii.

1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural.AXA PRIORITARA 5 . modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale i pentru cre terea calit ii serviciilor turistice ± LINIE DESCHIS ‡ 5.3 Promovarea poten ialului turistic i crearea infrastructurii necesare în scopul cre terii atractivit ii României ca destina ie turistic . dezvoltarea.POR . precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe ‡ 5.2 Crearea.Dezvoltarea durabil i promovarea turismului ‡ 5.

‡ Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile Centru. Termene limita: Cererile de finantare se primesc continuu pana la contractarea integrala a fondurilor alocate.40 Meuro. din care 200. restul fiind reprezentat de contributia (din surse publice) nationala. Conditii de finantare Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013. Nord-Vest i Nord-Est a expirat.60 Meuro din bugetul de stat si 4. pentru acest domeniu de interventie este de 235. Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale sau autoritatea administratiei publice centrale si culte religioase. Autoritati ale administratiei publice centrale.5.1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural. din care 30. Unitati de cult. Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale. precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe Solicitanti eligibili Autoritati ale administratiei publice locale.09 Meuro contributie FEDR. Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale si autoritatea administratiei publice centrale. Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale si ONG. ONG. .71 Meuro din bugetele locale.

reclame si indicatoare). a iluminatului de siguranta precum si a celui decorativ. ‡ Amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul). ‡ Amenajari peisagistice pentru evidentierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat. . ‡ Dotari interioare (instalatii. siguranta la foc. picturilor murale exterioare. aceste activitati sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat este afectata de infrastructura de acces deficitara. protectia si conservarea cladirilor de patrimoniu. consolidarea. echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare. ‡ Restaurarea. ‡ Modernizarea utilitatilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrica. ‡ Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior. ‡ Constructia utilitatilor anexe (parcaje. ‡ Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil. antiefractie). frescelor. protectia. grupuri sanitare. canalizare).Activitati eligibile ‡ Restaurarea. ‡ Constructia / reabilitarea / amenajarea caii de acces catre obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat. puncte de informare. alimentare cu apa. ‡ Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor. ‡ Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate. conservarea si realizarea picturilor interioare.

modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale i pentru cre terea calit ii serviciilor turistice Solicitanti eligibili Pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat): Autoritati ale administratiei publice locale. pentru toate regiunile de dezvoltare. dezvoltarea. IMM-uri din domeniul turismului si/ sau activitati conexe. Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale. Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale si ONG-uri din domeniul turismului si/ sau activitati conexe. .000 lei. Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale.08 milioane euro. Conditii de finantare Alocarea financiara disponibila pentru aceasta cerere deschisa de proiecte este de 108. Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara.000 lei.2 Crearea. Valoarea totala a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 700.400.5.000 lei si 85. Pentru proiectele care se implementeaza in mediul rural valoarea minima totala a proiectului trebuie sa fie mai mare de 6.000. Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara. Pentru infrastructura de turism de utilitate publica/ privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat): Autoritati ale administratiei publice locale.

Pentru infrastructura de turism de utilitate publica . dezvoltarea. ‡ Crearea.5.privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat): ‡ Dezvoltarea turismului balnear. ‡ Dezvoltarea turismului balnear. reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement. modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale i pentru cre terea calit ii serviciilor turistice Activitati eligibile Pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat): ‡ Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic.2 Crearea. inclusiv a utilitatilor aferente. . Termene limita: Cerere de proiecte cu depunere continua pana la depasirea cu 50% a alocarii financiare pe fiecare regiune. ‡ Valorificarea potentialului turistic montan.

Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora ‡ Operatiunea .Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice ‡ Operatiunea .Promovarea brandului turistic national .5.3 Promovarea poten ialului turistic i crearea infrastructurii necesare în scopul cre terii atractivit ii României ca destina ie turistic ‡ Operatiunea .

respectiv 1 octombrie 2009. ora 16. impreuna cu dezvoltarea durabila a produselor turistice si cresterea utilizarii internetului in serviciile de rezervare si promovare turistica (E-turism). precum si Ministerul pentru intreprinderi Mici si Mijlocii.000. se primesc continuu cereri de finantare pana la termenul limita stabilit pentru prima cerere deschisa de proiecte. Conditii de finantare Pentru aceasta operatiune alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013. Termene limita: Dupa lansarea oficiala a operatiunii.00. Turism si Profesii Liberale. Operatiunea . ONG-uri din domeniul turismului sau parteneriate intre acestia.000 lei si maxim 1.000 lei.700.000 Euro.Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora . este de 20. Comert.Solicitanti eligibili ‡ autoritati ale administratiei publice locale. Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 170. Activitati eligibile ‡ Acest domeniu de interventie vizeaza activitati menite sa faca din Romania o destinatie atractiva pentru turism si afaceri.

Conditii de finantare Pentru aceasta operatiune alocarea financiara orientativa este de 55.000. .000. parteneriat intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale). este 16 ianuarie 2009.000 Lei. Termene limita: Termenul limita pana la care se pot depune cereri de finantare.Operatiunea .000 Euro.Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Solicitanti eligibili unitati administrativ teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale). parteneriat intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si ONG-uri. ONG-uri (persoane juridice de drept privat.000 si maxim 1. in cadrul acestui apel de proiecte. fara scop patrimonial). Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 170.

realizarea de cataloage. diapozitive. panouri. de tipul: distributie fluturasi publicitari. pagini web. cresterea notorietatii destinatiilor turistice romanesti sau constientizarea importantei turismului romanesc. gari. in tara. ghiduri turistice. pliante. ‡ activitati de marketing direct. ‡ activitati de promovare prin intermediul posturilor de televiziune care realizeaza emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact in cresterea circulatiei turistice in Romania.video. cataloage. filme cu specific de turism. brosuri. ‡ organizare de evenimente si misiuni cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu impact in cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica. pe pietele tinta. scrisori personalizate (in cutii postale. publicitate outdoor in tara (afisaje. difuzare clipuri TV. publicatii de specialitate. ‡ actiuni generale de publicitate si reclama a destinatiilor turistice romanesti si a produselor turistice romanesti: insertii publicitare in presa. la domiciliu/sediu pe liste de destinatari). fotografii. publicitatea destinatiei si a produselor turistice romanesti in mass. CD-uri si DVD-uri turistice etc.. materiale audio . casete.in metrou. zone de trafic intens etc. carti cu specific de turism. zone de trafic intens. diverse tiparituri. postere si foi volante.). ‡ participarea la targuri si alte expozitii de turism in tara.Activitati eligibile ‡ marketing prin internet si prin alte mijloace electronice (CD/DVD) precum si alte activitati de promovare on-line. . albume.media interna. aeroporturi. ghiduri si harti turistice. bannere etc.

din care 700. .000.500.000 lei . Comer .000. Pentru operatiunea C): valoarea total a proiectului este cuprins între minim 1. Conditii de finantare ‡ Pentru operatiunea ÄCrearea unei imagini pozitive a României ca destina ie turistic prin definirea i promovarea brandului turistic na ional´.000 lei i maxim 100.000 lei i maxim 2. Pentru opera iunea A): valoarea total a proiectului este cuprins între minim 17.Operatiunea . alocarea financiara pentru perioada 2007-2013 este de 20 milioane euro. pana la epuizarea bugetului.000 euro pentru componenta Instituirea unui sistem integrat i informatizat a ofertei turistice române ti.Promovarea brandului turistic national Solicitanti eligibili Solicitantul este Ministerului pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii. alocarea financiara pentru perioada 2007-2013 este de 75 milioane Euro iar pentru operatiunea ³Crearea Centrelor nationale pentru informare si promovare turistica si dotarea acestora´.000. Turism i Profesii Liberale prin Direc ia General Promovare Turistic .000 lei Termene limita: Cerere de proiecte cu depunere continua.

licen e. necesare operarii sistemului na ional . ‡ Achizitionarea de echipamente IT . ‡ Realizarea de studii. ‡ Ac iuni de publicitate i reclam în ar i în str in tate a brandului turistic national. cu acces on-line. Pentru operatiunea C) Realizarea unui sistem national integrat cu acces on-line pentru colectarea si diseminarea informatiilor turistice. ‡ Elaborarea unui studiu privind impactul brandului. de prezentare i promovare cu caracter general i pentru mediatizarea prezen ei române ti la ac iuni de promovare a brandului turistic na ional. necesare pentru definirea i promovarea brandului turistic na ional. ‡ Amenajare spa ii expozi ionale. ‡ Promovarea brandului turistic na ional. ‡ Refacerea brandului. inclusiv marketing electronic. din cadrul opera iunii « Crearea Centrelor Na ionale de Informare i Promovare Turistic (CNIPT) i dotarea acestora »: ‡ Realizarea unui sistem na ional integrat. ‡ Activitati specifice de marketing.Activitati eligibile Pentru opera iunea A) Crearea unei imagini pozitive a României ca destina ie turistic prin definirea i promovarea brandului turistic na ional : ‡ Crearea i promovarea brandului turistic na ional. ‡ Realizarea de materiale publicitare. pentru colectarea i diseminarea informa iilor turistice.

147/620 din 2 noiembrie 2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistena tehnica" din cadrul Programului operaional regional 2007 . prezent ri. cursuri de preg tire pentru beneficiari. monitorizarea.Asisten tehnic 6. buletine informative. etc ) ± Organizarea de conferin e. ± Achizi ionarea i instalarea echipamentelor IT i birotice necesare pentru managementul i implementarea programului. 6. etc ORDIN Nr.2013 . inclusiv preg tirea. caravane de informare. forumuri. selec ia. evaluarea. ± Sprijinirea preg tirii POR pentru urm toarea perioad de programare.1 Sprijinirea activit ilor pentru implementarea. ± Cheltuieli salariale ale personalului contractual implicat în preg tirea. ± Sprijinirea organizatoric i logistic a Comitetului de Monitorizare a POR i a Comitetelor Regionale de Evaluare Strategic i Corelare. bro uri. evaluarea. managementul i evaluarea POR ± Sprijinirea Autorit ii de Management i a Organismelor Intermediare pentru implementarea POR. ± Organizarea de seminarii i cursuri de preg tire pentru îmbun t irea cuno tin elor personalului din cadrul Autorit ii de Management i a Organismelor Intermediare. control i audit. ± Evaluarea POR.2 Sprijinirea activit ilor de publicitate i informare privind POR ± Crearea unui sistem de informare a tuturor actorilor interesa i de con inutul POR ± Realizarea i distribuirea materialelor de informare i publicitate (documente oficiale privind POR. ghiduri ale solicitan ilor de proiecte. obiecte inscrip ionate cu logo POR. inclusiv evaluarea proiectelor implementate.POR . monitorizarea i controlul programului. selec ia. postere.AXA PRIORITARA 6 . 1.

5. Fax: 021 .315 9665 E-mail: contact@adrbi. Proclamatia de la Timisoara nr. Braila. judet Calarasi.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia A dresa: Str.adrvest. A. Autoritatea de Audit: Curtea de Conturi Adresa: Str. judet Dolj. cod 011948. et. cod postal 200585 Tel: 0251 ± 418240.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest Adresa: Str.313167 E-mail: office@adrmuntenia.439222 E-mail: adrnv@mail.minind. cod postal 810210 Tel: 0339 ± 401018. 2. 9. cod 050741. Autoritatea de Management POR: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintelor Adresa: Str. Autoritate de Certificare si Plata: Ministerul Economiei si Finantelor Adresa: Strada Apolodor nr.491981 E-mail: office@adrvest. judet Timis.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov Adresa: Calea Victoriei nr. cod postal 510096 Tel: 0258 .307 88 25 E-mail: info@rcc.ro. Bucuresti.ro. Fax general: 021 312 25 09 E-mail: dezbateri_publice@minind. Apolodor nr. Fax: 021 . Bucuresti Tel: 021 . Web: www. 110.ro Institutii implicate 2. Timisoara. Fax: 0251 . 1.ro. Bucuresti Tel: 021 . judet Cluj. Fax: 0339 . sc. Website: www.818613 E-mail: office@adrcentru.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia Adresa: Str.adrbi. Lev Tolstoi nr. Cluj-Napoca.40. Alba Iulia. Fax: 0264 . Unirii nr. camerele 86.ro .87. Website: www. judet Braila. Lt. Fax: 0258 .ro. Website: www. Calarasi.ro 4.412780 E-mail: office@adroltenia.dntcj.211 14 09 E-mail: info@mdlpl. 17. Website: www. cod postal 400111 Tel: 0264 ± 431550. judet Neamt Tel: 0233 ± 218071.adroltenia.1.ro.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest Adresa: Str. Sector 5 Tel: 0 37 . Sector 3.adrmuntenia. cod postal 300054 Tel: 0256 ± 491923.315 9659. 17.307 87 20.rcc.ro. 16-20. Sextil Puscariu nr.ro.401017 E-mail: adrse@adrse.ro 3. Bucuresti Tel.1.ro Website: www.218072 E-mail: adrnorest@adrnordest.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est Adresa: P-ta Independentei nr. 32D.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru Adresa: P-ta Consiliul Europei bl.ro. Website: www. Draghescu nr. camera 513.adrse. Website: www. Craiova. etaj 5. Piatra Neamt. sector 1.ro. sector 5.adrnordest. Web: www. Fax: 0256 . Website: www. Fax: 0242 .mdlpl.19.818616/int. centrala: 021 319 97 59.nordvest.adrcentru. Fax: 0233 . Organisme intermediare POR Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Adresa: Str. 22-24. judet Alba. 2. Website: www.ro. cod postal 910019 Tel: 0242 ± 331769. 1 Decembrie 1918 nr.

prin promovarea surselor regenerabile de energie http://www. cet eni).POS CCE Obiective specifice ‡ Consolidarea i dezvoltarea durabil a sectorului productiv. stimularea cooper rii între institu ii de cercetare dezvoltare i inovare (CDI) i întreprinderi. precum i cre terea accesului întreprinderilor la CDI.aspx?t=competitivitate .fonduri-structurale. ‡ Cre terea capacit ii de cercetare dezvoltare (C&D).ro/Detaliu. ‡ Cre terea eficien ei energetice si dezvoltarea durabil a sistemului energetic. ‡ Crearea unui mediu favorabil dezvolt rii durabile a întreprinderilor.Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice . ‡ Valorificarea poten ialului tehnologiei informa iei i comunica iilor i aplicarea acestuia în sectorul public (administra ie) i cel privat (întreprinderi.

Investi ii productive i preg tirea pentru concuren a pe pia a întreprinderilor. în special IMM-uri.POS CCE . 1.1. 1. Dezvoltarea sustenabil.AXA PRIORITAR 1 ± Un sistem inovativ i eco-eficient de produc ie 1.3. Accesul IMM-urilor la finan are.2. unui antreprenoriat .

000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Investi ii productive i preg tirea pentru concuren a pe pia a întreprinderilor. .075.075.001 . Operatiunea a): Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1. a2.1.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.1. Sprijin financiar de pana la 1. Operatiunea b): Sprijin pentru implementarea standardelor internationale Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.450.6. în special IMM-uri. Operatiunea c): Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. a1.

Accesul IMM-urilor la finan are Operatiunea a): Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare Nu a fost lansata. Operatiunea b): Sprijin pentru infiintarea de firme de capital de risc Nu a fost lansata.2.1. .

Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil Operatiunea a): Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes national si international Nu a fost lansata. Operatiunea c): Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere Nu a fost lansata. .1.3. Operatiunea b): Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

dezvoltare tehnologic i inovare pentru competitivitate 2.2 Investi ii pentru infrastructura de CDI 2. .POS CCE .AXA PRIORITAR 2 ± Cercetare.1 CD în parteneriat între universit i/ institute de cercetare-dezvoltare i întreprinderi. în vederea ob inerii de rezultate aplicabile în economie 2.3 Accesul întreprinderilor la activit i de CDI (în special IMM-urile).

.2.1 CD în parteneriat între universit i/ institute de cercetare-dezvoltare i întreprinderi. Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. în vederea ob inerii de rezultate aplicabile în economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare si intreprinderi Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

centre de cercetare) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. .GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta Nu a fost lansata. Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C-D. Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.2 Investi ii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare. coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID.2.

3 Accesul întreprinderilor la activit i de CDI (în special IMM-urile). Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.2. cu crearea de noi locuri de munca pentru CD Nu a fost lansata. pana la epuizarea bugetului. Operatiunea 1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua. . Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor.

AXA PRIORITAR 3 ± Tehnologia informa iei i comunica iilor pentru sectoarele privat i public 3.1.3.POS CCE . Sus inerea utiliz rii tehnologiei informa iei 3.2. Dezvoltarea i eficientizarea serviciilor publice electronice 3. Dezvoltarea e-economiei .

1. Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. .3. Sus inerea utiliz rii tehnologiei informa iei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) Nu a fost lansata. Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) Nu a fost lansat.

3. Dezvoltarea i eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de eguvernare si asigurarea conexiunii la broadband. acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.2. acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de ELearning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de esanatate si asigurarea conexiunii la broadband. . Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

3. Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Dezvoltarea e-economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.3. .

4. Energie eficienta i durabila (îmbun t irea eficien ei energetice i a sustenabilit ii sistemului energetic) 4. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ³verde´. Diversificarea re elelor de interconectare în scopul cre terii siguran ei în aprovizionarea cu energie. .2. în contextutil combaterii schimb rilor climatice 4.AXA PRIORITAR 4 ± Cre terea eficien ei energetice i a siguran ei în aprovizionare.1.POS CCE .3.

4. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere. Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice. in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Cerere de proiecte cu depunere continua. in scopul imbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Energie eficienta i durabila (îmbun t irea eficien ei energetice i a sustenabilit ii sistemului energetic) Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie. pana la epuizarea bugetului. care sa conduca la economii de energie. . gazelor naturale si petrolului.1. precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale. arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate /retehnologizate Proiectele se depun pana la 31 decembrie 2009.

. a biocombustibilului. a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW). Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ³verde´ Operatiunea: Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice.4. solare.2. eoliene. a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei.

Diversificarea re elelor de interconectare în scopul cre terii siguran ei în aprovizionarea cu energie Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene Cerere de proiecte cu depunere continua.3. pana la epuizarea bugetului.4. .

evaluare si dezvoltare TI.POS CCE .2 Sprijin pentru comunicare.AXA PRIORITAR 5 ± Asisten Tehnic 5.1 Sprijin pentru managementul. implementarea. Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control 5.507 din 31 decembrie 2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asisten Tehnic " din cadrul Programului opera ional sectorial "Cre terea competitivit ii economice" (POS CCE) 20072013 . 2. monitorizarea si controlul POS CCE. Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI ORDIN nr.

92 Email: asistenta-oie@minind.ro Web: www. Bucuresti Tel: 021 ± 3361451.oie.26 Email: media@mct. Fax: 021 311.mct.mcti. Fax: 021 202.ro.ro.202. sector 4.11.31 Email: office@mcti. sector 1.mimmctpl.ro 2.minind.ro Ministerul Economiei si Finantelor Directia Generala Politica Energetica Adresa: Calea Victoriei nr. Mendeleev.3361843 Email: comunicare@minind. Romania Tel: 0213 .19. Cod 050706 Tel: 021 . 17.90. 11.ro Web: www.53.ro Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Adresa: Bulevardul Libertatii Nr. cod 010362. 14 Sector 5. nr. Fax: 021 .41. Autoritatea de Management: Ministerul Economiei si Finantelor Adresa: Strada Apolodor nr. Bucuresti.400. Organisme Intermediare Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii.minind. cod 050741. sector 5. Web: www. Turism si Profesii liberale (fost Agentia Nationala pentru IMM-uri si Cooperatie) Adresa: Str. 152 Cod postal 70034.Institutii implicate 1. Comert. 21-25. Sector 1. Bucuresti Tel: 021 319 97 59. Web: www.53. Fax: 021 312 25 09 E-mail: dezbateri_publice@minind. Bucuresti Tel: 021 .ro Ministerul Educatiei si Cercetarii (Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica) Adresa Str.ro Web: www.88.ro .23. Poterasi nr.

fonduri-structurale. ‡ Promovarea culturii antreprenoriale si îmbun t irea calit ii si productivit ii muncii. ‡ Dezvoltarea unei pie e a muncii moderne. ‡ Facilitarea accesului la educa ie si pe pia a muncii a grupurilor vulnerabile. ‡ Îmbun t irea serviciilor publice de ocupare. ‡ Promovarea (re)inser iei pe pia a muncii a persoanelor inactive.ro/Detaliu.‡ Promovarea calit ii sistemului de educa ie si formare profesional ini ial si continu . flexibile si incluzive. inclusiv a înv mântului superior si a cercet rii.aspx?t=resurseumane Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) Obiectivele specifice: . http://www. inclusiv în zonele rurale1. ‡ Facilitarea inser iei tinerilor si a somerilor de lung durat pe pia a muncii.

Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 . Domeniu major de interventie 3 . "Cariera in educatie si formare" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Calitate in invatamantul superior "Universitate pentru viitor" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Universitate pentru piata muncii" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare "Profesionisti in educatie si formare" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 2 . "Scoala pentru toti" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate "Educatie mai buna pentru toti" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.POS DRU . .

. Domeniu major de interventie 5 .Calitate in formare profesionala continua "Calificari europene" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.POS DRU . "Burse doctorale" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 4 . "Parteneri in formare continua" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii "Programe doctorale mai bune" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Programe postdoctorale" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

"Continua sa te califici!" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 2 . .Acces si participare la formare profesionala continua ³Bani pentru formare continua ± linie deschisa ± schema de ajutor de stat "Calificarea .Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 .POS DRU .Tranzitia de la scoala la viata activa ³Bani pentru formare continua ± linie deschisa ± schema de ajutor de stat "Invata o meserie" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Nu abandona scoala!" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.o sansa pentru viitor!" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 3 .Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii "A doua sansa in educatie" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Invata pentru cariera ta!" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

. o alternativa de cariera´ Regiunea Bucuresti-Ilfov. Regiunea Nord-Est.Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila "Actionam impreuna" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.POS DRU . Domeniu major de interventie 2 . Regiunea Nord-Est Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.linie deschisa . Regiunea Nord-Vest. Regiunea Sud Muntenia. Regiunea Sud-Vest.Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii "Bani pentru s n tatea i siguran a salaria ilor" . "Parteneriat pentru ocupare" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. ³Antreprenoriatul. Regiunea Sud-Est.Promovarea culturii antreprenoriale "Fii intreprinzator" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.schema de ajutor de minimis "Competente pentru competitivitate³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Regiunea Sud-Vest. Regiunea Nord-Vest.Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Domeniu major de interventie 1 . Regiunea Centru. Regiunea Sud Muntenia. Regiunea Centru. "Adaptabilitate si flexibilitate³ Regiunea Bucuresti-Ilfov. Domeniu major de interventie 3 . Regiunea Vest Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Regiunea Sud-Est.

Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare "Calitate in serviciile de ocupare" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 .Formarea personalului propriu SPO "Profesionisti in piata muncii" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. .POS DRU . "Specialisti in ocupare³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Servicii de ocupare eficiente" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 2 .

POS DRU .mai mult decat agricultura´ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Fii activ pe piata muncii!" Regiunea Centru. Regiunea Nord-Vest. ³Bani pentru completarea echipei´ ± LINIE DESCHISA ± schema de ajutor de stat "Mediul rural . . "Mediul rural . Regiunea Vest. Regiunea Sud-Est Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Regiunea Nord-Est.Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca.Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare ³Bani pentru completarea echipei´ ± LINIE DESCHISA ± schema de ajutor de stat "Integrare pe piata muncii´ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 2 .oportunitati de ocupare´ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Regiunea Sud Muntenia. Regiunea Sud-Vest.Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 .

Domeniu major de interventie 4 .Dezvoltarea economiei sociale "Pentru o viata mai buna´ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Economie sociala si solidaritate" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 3: Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii "Sanse egale si respect³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 2 . .POS DRU .Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 .Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii "Impreuna pe piata muncii" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Schimb de bune practici³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Initiative trans-nationale pentru o piata inclusiva a muncii "Parteneriat transnational³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

atât pentru publicul larg. în special privind Äbunele practici´. ‡Înt rirea si îmbun t tirea resurselor tehnice si echipamentelor folosite de personalul implicat în preg tirea. publicarea si distribuirea informatiei. ‡Achizitionarea. tematic ). sesiuni de preg tire. ‡Elaborarea si diseminarea materialelor promotionale si educationale privind POS DRU. managementul general si evaluarea POS DRU ‡Elaborarea rapoartelor.Axa prioritara 7: Asistenta tehnica . ateliere de lucru.entru promovare si comunicare POS DRU POS DRU . evaluare (ex-ante. pe parcurs. monitorizarea. instalarea si întretinerea echipamentului TIC (altul decât SMIS) si a echipamentelor de birou necesare pentru managementul si implementarea programului.Sprijin pentru implementarea. crearea unui site web. Domeniu major de interventie 2 . ‡Sprijin pentru implementarea POS DRU (inclusiv preg tirea si elaborarea de proiecte). controlul si auditul activit tilor din program. ‡Sprijin pentru Comitetul de Monitorizare al POS DRU. caravane. ex-post. controlul si auditul programului. monitorizare si control. studiilor de context si cercet rilor relevante pentru implementarea programului si preg tirea urm torului exercitiu de programare. ‡Sprijin pentru AM POS DRU si organismele intermediare pentru integrarea si simplificarea sistemelor. în special pentru organizare si logistic . ‡Cheltuielile salariale cu personalul si expertii implicati în sarcinile privind elaborarea. strategic .Domeniu major de interventie 1 .Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU ‡Comunicare si informare: elaborarea Planului de Comunicare. cât si pentru partenerii sociali. organizarea de conferinte. evaluarea. monitorizarea. societatea civil si potentialii beneficiari. selectarea. ‡Formarea personalului AM POS DRU si al Organismelor Intermediare privind activit tile specifice. selectia.

fseromania. Calea Plevnei.Institutii implicate 1. Bucuresti Tel:0213 . Familiei si Egalitatii de Sanse Adresa: Str. Autoritatea de Management: Ministerului Muncii.ro Web: www.15 02 09 Fax: 0213 . sector 1.15 02 06 E-mail: posdru@fseromania. 46-48.ro . nr.

7 1. monitoriz rii i controlului POS 4.Programul Opera ional Sectorial Transport Domenii de interven ie 1.3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului 4.2 Infrastructur feroviar de-a lungul Axei Prioritare nr.1 Drumuri na ionale 2.3 Infrastructur naval de-a lungul Axei Prioritare nr.18 2.2 C i ferate i servicii 2.22 1.4 Infrastructura aeroportuar 3.1 Infrastructur rutier de-a lungul Axei Prioritare nr.3 Porturi fluviale i maritime 2.1 Promovarea transportului intermodal 3.1 Sprijinirea managementului eficient.2 Sprijinirea activit ilor de informare i publicitate pentru POS-T . implement rii.2 Îmbun t irea siguran ei traficului pe toate modurile de transport 3.

Protec ia împotriva inunda iilor 5. Sprijin pentru managementul i evaluarea POS Mediu 6.2.1 Reabilitarea sistemelor urbane de înc lzire în zonele fierbin i (hot-spot) 4.1.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al de eurilor i extinderea infrastructurii de management al de eurilor 2. Sprijin pentru informare i publicitate .Programul Opera ional Sectorial Mediu Domenii de interven ie 1.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric 3. Reducerea eroziunii costiere 6. Dezvoltarea infrastructurii i a planurilor de management în vederea protej rii biodiversit ii i Natura 2000 5.1.2.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de ap /ap uzat 2.1.

1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorial a serviciilor 2. evaluarea PO DCA i pentru preg tirea viitorului exerci iu de programare 3.Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative .2 Cre terea responsabiliz rii administra iei publice 1.1 Sprijin pentru implementarea.2 Îmbun t irea calit ii i eficien ei furniz rii serviciilor ‡ AXA PRIORITAR 3: Asisten tehnic 3. managementul general.3 Îmbun t irea eficacit ii organiza ionale ‡ AXA PRIORITAR 2: Îmbun t irea calit ii i eficien ei furniz rii serviciilor publice.1 Îmbun t irea procesului de luare a deciziilor 1.2 Sprijin pentru comunicarea i promovarea PO DCA . cu accentual pus pe procesul de descentralizare 2.PODCA ‡ AXA PRIORITAR 1: Îmbun t iri de structur i proces ale managementului ciclului de politici publice 1.

Programul Operational Asistenta Tehnica .2 Evaluare 1.1 Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei 3.3 Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei ‡ ‡ .3 Formare orizontala în domeniul gestionarii programelor/proiectelor 1.2 Functionarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale 3.POAT ‡ AXA PRIORITARA 1: Sprijin în implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor 1. si a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit.3 Formarea utilizatorilor. distribuirea ghidurilor pentru utilizatori si activitati de comunicare cu privire la SMIS 2.1 Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei digitale 2. a ACIS.1 Sprijin în procesul de gestionare si implementare a instrumentelor structurale 1.4 Functionarea autoritatii de management pentru POAT.4 Furnizarea de echipamente si servicii IT AXA PRIORITARA 3: Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale 3. AXA PRIORITARA 2: Dezvoltari viitoare si sprijin în functionarea Sistemului Unic Informatic de Management 2.2 Functionarea Unitatii SMIS si coordonarea retelei 2.

Programul national pentru dezvoltare rurala (PNDR) Obiective specifice
‡ Facilitarea transformarii si modernizarii structurii duale a agriculturii si silviculturii, precum si a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive si pentru a contribui la cresterea economica si convergenta veniturilor din spatiul rural (acolo unde este posibil), in paralel cu asigurarea conditiilor de trai si protectia mediului din aceste zone; ‡ Mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului din zonele rurale ale Romaniei, prin promovarea unui management durabil atat pe suprafetele agricole, cat si pe cele forestiere; ‡ Gestionarea si facilitarea tranzitiei fortei de munca din sectorul agricol catre alte sectoare care sa le asigure un nivel de trai corespunzator din punct de vedere social si economic.

PNDR - AXA 1: Cre terea competitivit ii sectoarelor agricol i forestier
‡ 1.1. M suri menite s îmbun t easc cuno tin ele i s consolideze poten ialul uman 1.1.1. Formare profesional (training), informare i difuzare de cuno tin e 1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri ‡ 1.2. M suri menite s restructureze i s dezvolte capitalul fizic i s promoveze inova ia 1.2.1. Modernizarea exploata iilor agricole 1.2.2. Îmbun t irea valorii economice a p durii 1.2.3. Cre terea valorii ad ugate a produselor agricole i forestiere 1.2.5. Îmbun t irea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii ‡ 1.3. M suri de tranzi ie pentru România ‡ 1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten 1.4.2. Înfiin area grupurilor de produc tori - linie deschisa 1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori

PNDR - AXA 2: Îmbun t irea mediului i a spa iului rural
‡ 2.1. M suri privind utilizarea durabil a terenurilor agricole 2.1.1. Sprijin pentru Zona Montan Defavorizat 2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate ± altele decât zona montan 2.1.4. Pl i de Agro-mediu ‡ 2.2. M suri privind utilizarea durabil terenurilor forestiere 2.2.1. Prima împ durire a terenurilor agricole a

PNDR . Renovarea.3.1. M suri privind diversificarea economiei rurale 3.2. Încurajarea activit ilor turistice ‡ 3. M sur privind îmbun t irea calit ii vie ii în zonele rurale 3.1.AXA 3: Calitatea vie ii în zonele rurale i diversificarea economiei rurale ‡ 3. dezvoltarea satelor.2. Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microîntreprinderi 3. îmbun t irea serviciilor de baz pentru economia i popula ia rural i punerea în valoare a mo tenirii rurale .1.2.2.

2. Implementarea proiectelor de cooperare ‡ 4.1. Cre terea competitivit ii sectoarelor agricol forestier 4.2 Func ionarea Grupului de Ac iune Local .1. dobândirea de competen e i animarea teritoriului ‡ 4.3.3.1.1.2.3.PNDR .1 Func ionarea Grupurilor de Ac iune Local .1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala 4. Calitatea vie ii i diversificarea economiei rurale ‡ 4.1.AXA 4: Axa LEADER ‡ 4.3.1.1 Construc ie parteneriate public-private ‡ 4.1. Îmbun t irea mediului i spa iului rural 4. dobândirea de competen e i animarea teritoriului i .

linie deschisa 3.3.linie deschisa 1.Programul Operational pentru Pescuit . Investitii in procesare si marketing.linie deschisa 1.linie deschisa AXA 2: Acvacultura. Porturi de pescuit.5.2.linie deschisa 2. Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile Locale AXA 5: Asistenta tehnica ‡ ‡ ‡ ‡ .2.linie deschisa 1. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public-privat si elaborarea strategiilor locale integrate.1. procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura 2.3.linie deschisa 2. Masuri de sanatate a animalelor. 4.linie deschisa 1. Compensatii socio-economice pentru gestionarea flotei Actiunea .linie deschisa 3. puncte de debarcare si adaposturi .1.1.5.4.6. Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate.1.linie deschisa 2. Masuri de acva-mediu .linie deschisa AXA 3: Masuri de interes comun 3. Masuri de sanatate publica .linie deschisa 2.2.a. Sprijin public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit . Investitii la bordul navelor si selectivitate .linie deschisa 2.Ajutor pentru achizitionarea unei nave pentru prima data .3.5. Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit . Protectia si dezvoltarea faunei si florei salbatice .linie deschisa 3.4. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare .1.b. Pescuitul costier la scara mica .4.Investitii productive in acvacultura. 4. Selectarea Grupurilor Locale 4.POP ‡ AXA 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare 1.2. Proiecte pilot .1. pescuitul in apele interioare. Actiuni colective ± linie deschisa 3. Pescuitul in apele interioare .linie deschisa AXA 4: Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti 4.

prin constituirea de re ele între ora ele UE. precum i între cercet torii UE.Programe de Cooperare Teritorala ‡ Cooperare Teritoriala Transfrontaliera ‡ Programele de cooperare transfrontalier sunt acele programe care finan eaz proiecte de accesibilitate. ‡ Cooperare Teritoriala Interregionala ‡ Programele de cooperarea interregional sprijina cooperarea între autorit ile publice pe probleme de interes comun. dezvoltarea economic i social i ac iuni Äpeople to people la granitele interne si externe ale UE´. mediu i prevenirea riscurilor. inova ie i accesibilitate. . prin transferul de experien i bune practici între regiunile Uniunii Europene. dezvoltare urban . ‡ Cooperare Teritoriala Transnationala ‡ Programele de cooperarea transna ional au ca obiectiv principal finan area de ac iuni i dezvoltarea de re ele care s duc la dezvoltare teritorial integrat în domenii precum: mediu.

Cooperare Teritoriala Transfrontaliera ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera RomaniaBulgaria ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera UngariaRomania ‡ Programul Operational de Cooperare Romania-Ucraina-Republica Moldova ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera UngariaSlovacia-Romania-Ucraina ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera RomaniaSerbia ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera in bazinul Marii Negre .

‡ Cooperare Teritoriala Transnationala ± Programul de Cooperare Transnationala Europa de Sud-Est ‡ Programe de Cooperare Interregionala ± Programul de Cooperare Teritoriala INTERREG IVC ± Programul de Cooperare Interregionala ESPON 2013 .pentru efectuarea de studii in domeniul amenajarii teritoriului ± Programul de Cooperare Teritoriala INTERACT II ± Programul de Cooperare Interregionala URBACT II .destinat cooperarii intre orasele Uniunii Europene .

FET Open Cultura 2007-2013: Componenta 3 ± Sprijinirea activitatilor de analiza.‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Schema de granturi mici pentru localitatile miniere Schema temporara de ajutor de stat pentru sprijinirea societatilor afectate de criza economica si financiara Programul EuropeAid ± ³Actori non-guvernamentali si autoritati locale in dezvoltare´ ³Filantropie pentru Verde´ ± Program de intarire a sustenabilitatii financiare a ONG-urilor de mediu Initiativa privind medicamentele inovatoare (IMI) .Proiecte de cercetare in domeniul agroalimentar si IT&C Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea IMM-urilor Erasmus for Young Entrepreneurs Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare Programul Cadru 7 Marie Curie Reintegration Grants (RG) Programul Cadru 7 ICT .Fonduri pentru descoperirea si dezvoltarea de noi medicamente Ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor Ajutor de stat pentru asigurarea dezvoltarii economice durabile Programul "Life Long Learning" ± Educatie si Formare pentru intreaga viata Programul SEE-ERA. O guvernare pentru cetatean" Cultura 2007-2013: Componenta 1 ± Sprijinirea proiectelor culturale Cultura 2007-2013: Componenta 2 ± Sprijinirea organizatiilor active la nivel european in domeniul culturii Europa pentru cetateni 2007-2013 Alte finan ri . precum si optimizarii impactului proiectelor din domeniul cooperarii culturale Programul "Romania. colectarii si difuzarii informatiilor.NET PLUS .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->