P. 1
Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

Cum Obtinem Finantare Din Fonduri Europene

|Views: 331|Likes:
Published by Ioa Dani

More info:

Published by: Ioa Dani on Jun 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/26/2013

pdf

text

original

Cum ob inem o finan are?

Economie i politici de dezvoltare regional 13 decembrie 2009

‡ Pasul 1: identificarea ideii de proiect; ‡ Pasul 2: documentare i identificarea sursei de finan are; ‡ Pasul 3: preg tirea proiectului; ‡ Pasul 4: depunerea proiectului; ‡ Pasul 5: evaluare i contractare.

Identificarea ideii de proiect
‡ trebuie definit clar ce se dore te a se realiza în cadrul proiectului pentru care vrem s ob inem finan are:
± Construc ii ± Achizi ii ± Modernizare, reabilitare etc.

‡ proiectul trebuie s r spund de dezvoltare stabilite local/regional/na ional

priorit ilor la nivel

alc tuirea echipei care va realiza documenta ia de finan are sau apelarea la o agen ie de consultan . identificarea obiectului i sumei solicitate în cadrul documenta iei de finan are i identificarea surselor de cofinan are. realizarea propriu-zis a documenta iei de finan are ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . acest ghid de finan are apare cu aproximativ 2 luni înainte de data limit de depunere a documenta iei de finan are).Documentare i identificarea sursei de finan are ‡ ‡ Pentru a putea ob ine fonduri nerambursabile trebuie mai întâi s identific m domeniul in care dori im s investi im Având o idee de investi ie sau dorin a de a realiza un proiect. realizarea unei paralele între nevoia de dezvoltare a firmei i specificul programului. date despre eligibilitatea investi iei preconizate. ob inerea i analiza atent a ghidului de finan are. va primi materiale informative. poten ialul beneficiar se adreseaz /sau se informeaz pe site-urile oficiale ale institu iilor care se ocup de programele prin care se acord fonduri pentru investi ia dorit (autorit i de management sau organisme intermediare). pentru a se vedea obiectivele i priorit ile specifice (în cazul finan rilor Uniunii Europene. precum i documenta ia detaliat despre modul în care trebuie întocmit proiectul.

obligatoriu. pe de o parte. Exist îns probabilitatea ca domeniul în care activeaz sa fie eligibil pentru alte tipuri de investi ii. pe de alt parte. lipsa datoriilor c tre stat). cu atât acel proiect va avea anse mai mari de aprobare. ‡ gasirea informatiilor relevante despre fondurile europene. Cu cât natura unui proiect este mai apropiat de obiectivele programului prin care va fi finan at. atunci. in functie de criteriile de eligibilitate ale solicitantilor si ale proiectelor. de achizi iile care se vor face i de necesitatea implement rii. stabilirea eligibilitatii companiei si a proiectelor dorite ‡ Dupa aflarea infomatiilor necesare si identificarea programului de finantare in cadrul caruia se incadreaza proiectul urmeaza un calcul de fezabilitate al proiectului. . i stabilirea eligibilit ii beneficiarului. ‡ Aceasta etap presupune o cunoa tere în cel mai mic detaliu a ghidurilor de accesare a fondurilor europene. iar apoi se trece la familiarizarea cu cerintele si obligatiile ce insotesc fondurile europene ‡ În privin a eligibilit ii.Identificarea investi iei ‡ Definirea proiectului. Dac un singur criteriu nu corespunde (spre exemplu. este esen ial ca toate criteriile s fie îndeplinite de beneficiar. ‡ Sunt situa ii în care se dore te accesarea unui anumit program. sunt primii pa i necesari pentru a demara procesul de accesare a fondurilor nerambursabile. iar acestea ar putea reprezenta variante de interes pentru investitor. incadrarea proiectelor in programul relevant de finantare. dosarul va fi respins. ‡ Natura unui proiect este data de obiectivul acestuia. dar investi ia beneficiarului nu se afl pe lista de proiecte eligibile.

. ‡ Autoritatile au responsabilitatea managementului. ‡ In afara de datele disponibile online. informatii pot fi obtinute si prin contactarea directa a autoritatilor de management si a organismelor intermediare care dispun de servicii dedicate pentru consilierea beneficiarilor (birouri de Helpdesk).Documentare ‡ Inainte sa alegi programul de finantare trebuie sa te documentezi. gestionarii si implementarii asistentei financiare din instrumente structurale ‡ autoritatile de management pentru fonduri au site-uri oficiale unde se gasesc informatii.

Planul Na ional de Dezvoltare Cadrul Strategic Na ional de Referin POS Competitivitate POS Mediu Programul Opera ional Regional PO Asisten Tehnic POS Transport POS Dezvoltarea Resurselor Umane POS Dezvoltarea Capacit ii Administrative .

7. 10. Elaborarea Profilului socio-economic al Regiunii Identificarea op iunilor strategice de dezvoltare Conturarea unei abord ri spa iale a politicii de dezvoltare => Unit i Teritoriale de Planificare Identificarea polilor de dezvoltare Specializarea func ional a teritoriului Regiunii Analiza SWOT Stabilirea viziunii pe termen lung a Regiunii Stabilirea strategiei pe perioada 2007-2013 Elaborarea documentelor regionale de programare sectoriale Portofoliu de proiecte Consult ri/dezbateri publice Lobby politic Aprobarea documentelor în cadrul CDR Asisten tehnic i monitorizare / dezvoltare / implementare a proiectelor prioritare pentru regiune .Etapele procesului de planificare participativ Transilvania de Nord 1. 2. 6. 12. 3. 14. 5. 13. 8. 9. 4. 11.

Cre terea atractivit ii regiunii prin îmbun t irea competitivit ii activit ilor economice prioritare i stimularea activit ilor inovatoare în scopul ob inerii unor produse cu valoare ad ugat ridicat . . ca suport pentru sus inerea activit ilor economice i sociale din polii de dezvoltare ai regiunii.Strategia de dezvoltare Transilvania de Nord 2007-2013 OBIECTIV GENERAL Cre terea economiei regionale prin dezvoltare policentric i specializare func ional pentru diminuarea disparit ilor intrai inter-regionale. Cre terea accesibilit ii regiunii prin îmbun t irea infrastructurilor regionale. social i de mediu i cre terea standardului de via regional. Dezvoltarea resurselor umane pentru cre terea gradului de ocupare pe pia a muncii. Promovarea dezvolt rii durabile i diversificarea activit ilor din mediul rural. 3. dezvoltarea de abilit i antreprenoriale i promovarea educa iei adul ilor i a form rii continue. 4. prin modernizarea înv mântului. 2. la nivel economic. OBIECTIVE SPECIFICE 1.

Dezvoltarea infrastructurii de baz la standarde europene 2. Dezvoltarea i folosirea mai eficient a capitalului uman din România 4.Priorit i din Cadrul Na ional Strategic de Referin : patru priorit i tematice i o prioritate teritorial 1. Consolidarea unei capacit i administrative eficiente Promovarea dezvolt rii teritoriale echilibrate . Cre terea competitivit ii pe termen lung a economiei române ti 3.

Programe Opera ionale pentru România 2007-2013 ‡ Programul Opera ional Regional ‡ 5 Programe Opera ionale Sectoriale: ± ± ± ± ± Cre terea competitivit ii economice Transporturi Mediu Dezvoltarea Resurselor Umane Programul pentru agricultur i dezvoltare rural ‡ 2 Programe Opera ionale ± Dezvoltarea capacit ii administrative ± Asisten tehnic ‡ 6 Programe Opera ionale de Cooperare Transfrontalier ‡ 1 Program Opera ional de Cooperare Transna ional .

1 Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene.4 Reabilitarea infrastructurii sociale. str zi urbane ± inclusiv construc ia / reabilitarea oselelor de centur .2 Reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane. ± 1. ‡ Axa Prioritar 3: Îmbun t irea infrastructurii sociale . ‡ Axa Prioritar 2: Îmbun t irea infrastructurii regionale i locale de transport ± 2.Axe prioritare i domenii cheie de interven ie ‡ Axa Prioritar 1: Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor ± poli urbani de cre tere ± 1.POR . inclusiv transportul public urban. ± 1. ± 1. inclusiv a locuin elor sociale i îmbun t irea serviciilor sociale.3 Dezvoltarea unui mediu de afaceri durabil.1 Planuri integrate de dezvoltare urban .

2 Reabilitarea centrelor industriale poluante i neutilizate preg tirea pentru noi activit i. universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu .POR ‡ Axa Prioritar 3: Îmbun t irea infrastructurii sociale ± 3. ± 3.3 Sprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor.1 Reabilitarea / modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de s n tate. ± 4.3 Îmbun t irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale de interven ie în situa ii de urgen . ± 3. ‡ Axa Prioritar 4: Sprijinirea dezvolt rii mediului de afaceri regional i local ± 4. ± 3. i .2 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale.4 Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii educa ionale preuniversitare. ± 4.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor.

POR ‡ Axa Prioritar 5: Dezvoltarea durabil i promovarea turismului ± 5. ‡ Axa Prioritar 6: Asisten tehnic ± 6. crearea i modernizarea infrastructurilor conexe.2 Sprijinirea activit ilor de publicitate i informare privind Programul Opera ional Regional. ± 6.3 Valorificarea poten ialului turistic i crearea infrastructurii necesare pentru cre terea atractivit ii regiunilor României ca destina ii turistice. ± 5.1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural.1 Sprijinirea implement rii. dezvoltarea i modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale cu poten ial turistic.2 Crearea. . ± 5. managementului i evalu rii Programului Opera ional Regional.

ro ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Mediu www.Linkuri utile Programele Operationale ‡ AM pentru Programul Operational Regional www.fonduri-ue.minind.ro ‡ Programele de Cooperare Teritoriala Europeana www.ro ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice amposcce.mt.fseromania.mai.ro ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane www.gov.ro ‡ AM pentru Programul National de Dezvoltare Rurala www.infocooperare.htm ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Transport www.madr.mmediu.ro ‡ AM pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Capacitatii Administrative modernizare.ro ‡ Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale www.ro .ro/proiecte_europene_pos.inforegio.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Ghidurile solicitantului
‡ Gasirea programului potrivit, calculul de fezabilitate si familiarizarea cu obligatiile se bazeaza pe informatiile din ghidurile solicitantului, care pot fi gasite pe site-urile fiecarei autoritati de management. ‡ Atentie la valabilitatea ghidurilor. Multe sunt reactualizate sau sunt corectate prin corrigendum-uri ‡ este foarte important ca pentru elaborarea cererilor de finantare sa fie folosite documente actualizate, altfel proiectul nu va trece de etapa de verificare administrativa. ‡ beneficiarul trebuie sa ia in calcul si costurile ascunse ale dezvoltarii unei investitii prin fonduri europene. Unul dintre acestea este durata mai mare de realizare a obiectivului de investitie. ‡ Criteriile de eligibilitate sunt mentionate in ghiduri si se iau in calcul elemente precum forma de constituire a companiei, domeniul de activitate, marimea si vechimea firmei, rezultatele financiare, tipul investitiei (constructii, echipamente, dezvoltare resurse umane, protectia mediului, agricultura, turism, IT), reprezentantul legal si capacitatea de implementare. ‡ uneori informatiile despre eligibilitatea firmelor sunt neclare. Antreprenorii pot sa isi faca singuri o evaluarea a afacerii, ca sa isi dea seama daca sunt indeplinite criteriile, sau sa apeleze la o firma de consultanta.

Ghidul solicitantului ± POR ± 4.3 Sprijinirea dezvolt rii micro-întreprinderilor
‡ Pachetul cuprinde Ghidul solicitantului i Anexe:
± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Formular cerere de finantare Caldendarul activit ilor Finan are proiectului Declara ie eligibilitate Declara ie IMM Plan de afaceri Plan de afaceri proiec ii financiare Gril verificare preliminar Gril evaluare Contract finan are Instruc iuni achizi ii Date contact

Cuprins Ghidul Solicitantului
SEC IUNEA I. INFORMA II GENERALE I.1. Descrierea cererii de proiecte I.2. Regio, Programul Opera ional Regional 2007-2013 I.3. Axa prioritar 4 ± ÄSprijinirea dezvolt rii mediului de afaceri regional i local´ I.4. Domeniul de interven ie 4.3 ± ÄSprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor´ I.5. Alocare financiar (orientativ ) I.6. Glosar de termeni I.7. Ajutorul de minimis SEC IUNEA II. REGULI PENTRU CEREREA DE PROIECTE II.1. Criterii de eligibilitate Eligibilitatea solicitantului Eligibilitatea proiectului II.2. Criterii de selec ie II.3. Completarea i depunerea cererii de finan are Completarea cererii de finan are Dup completare, cererea de finan are i anexele Lista de verificare a cererii de finan are Depunerea cererii de finan are Întocmirea bugetului II.4. Procesul de evaluare i selec ie a cererii de finan are Verificarea preliminar a cererii de finan are Evaluarea tehnic i financiar a proiectului Contesta ii SEC IUNEA III. CONDI II PRECONTRACTUALE SEC IUNEA IV. DREPTURILE I OBLIGA IILE BENEFICIARULUI Amendamente la contractul de finan are Eligibilitatea cheltuielilor Prefinan area Rambursarea cheltuielilor Achizi ii Control i audit Informare i publicitate Arhivare SEC IUNEA V. ANEXE LA GHIDUL SOLICITANTULUI

asigur rilor sociale i a asigur rilor de s n tate. precum i în Ghidul Solicitantului. ± s nu fie în stare de faliment i s nu aib activitatea în administrare judiciar . . ± activitatea principal s fie orientat spre produc ie sau servicii. ‡ are o form de organizare conform legisla iei române i este înregistrat în România. ‡ respecta eventuale cerin e specifice stabilite de Autoritatea de Management la momentul lans rii Äcererii de proiecte´.Cine este beneficiarul eligibil? ‡ îndepline te criteriile de eligibilitate stabilite în Ghidul Solicitantului pentru fiecare domeniu major de interven ie. organiza iile s fi ob inut profit conform datelor din bilan (condi ie special în cazul organiza iilor orientate spre profit). ± s fie la zi cu plata datoriilor fiscale. ‡ trebuie s se asigure urm toarele situa ii: ± cel pu in pe un an înainte de aplicare.

Cum este proiectul eligibil?
‡ Pentru a primi finan are, un proiect trebuie s se încadreze în anumite reguli i reglement ri na ionale sau ale Uniunii Europene (în func ie de tipul de finan are abordat): ‡ trebuie s fie dezvoltat i implementat pe teritoriul României; ‡ trebuie s se reg seasc în lista opera iunilor eligibile prezentate în ghidul solicitantului pentru fiecare domeniu major de interven ie (linie de finan are); ‡ trebuie s se adreseze unei zone sau unui grup int , a a cum este specificat în ghidul solicitantului; ‡ durata i valoarea finan rii solicitate trebuie s se încadreze în limitele stabilite în cererea de proiecte; ‡ proiectul trebuie s respecte politicile i normele comunitare i na ionale în ceea ce prive te ajutorul de stat, achizi iile publice, egalitatea de anse i dezvoltarea durabil ‡ În cazul liniilor de finan are intern , pa ii ce urmeaz a fi parcur i difer de la o linie de finan are la alta.

Preg tirea proiectului
‡ dup ce se familiarizeaz cu cerin ele i criteriile de eligibilitate ce trebuie respectate, poten ialul beneficiar va demara alc tuirea documenta iei necesare ob inerii finan rii nerambursabile; ‡ cel mai important aspect de care poten ialul beneficiar trebuie s in seama în acest moment este viabilitatea proiectului; ‡ proiectul trebuie sa-si dovedeasca plusvaloarea sau rentabilitatea - conditie esentiala pentru ca un astfel de proiect sa fie aprobat.

Preg tirea proiectului
‡ preverificarea documentelor necesare pentru întocmirea dosarului, ‡ întreprinderea tuturor actiunilor necesare obtinerii de autorizatii (autorizatia de mediu, de constructie, certificatele fiscale si judiciare, certificate constatatoare etc.), acolo unde este cazul. ‡ poten ialul beneficiar s fie con tient c trebuie s asigure cofinan area.

conform cu Ghidul Solicitantului pentru axa prioritar sau domeniul respectiv .Componentele unui dosar de finan are ‡ sunt definite de fiecare Autoritate de Management în Ghidurile Solicitantului. ‡ În principal. în cadrul ghidului este inclus formatul de cerere de finan are pentru tipul respectiv de proiect. dosarul de finan are trebuie s cuprind : ± Formularul cererii de finan are completat ± Documente anexe cererii de finan are. pentru o anumit axa prioritar sau domeniu major de interven ie. ‡ În acest sens. în care sunt precizate informa iile i documentele care trebuie furnizate de catre solicitan ii finan rilor.

studiu de fezabilitate. ‡ . conform formatului-cadru. ‡ Proiectul tehnic. analiza impactului de mediu. ‡ Autoriza ia de construc ie. ‡ Adeverin a c solicitantul nu are datorii la bugetul de stat.Cererea de finan are i anexele ‡ Componentele principale ale cererii de fina are. ‡ Aviz de mediu. ‡ Plan de afaceri. ‡ Bilan urile oficiale pe ultimii ani. ‡ CV-urile persoanelor implicate în managementul implement rii proiectului etc. ‡ Documente de confirmare a contribu iei solicitantului. sunt urm toarele: ‡ Informa ii privind solicitantul ‡ Date despre proiect ‡ Concordan a cu politicile UE i legisla ia na ional ‡ Bugetul proiectului / Surse de Finan are ‡ Lista de anexe Exemple de documente anexe: ‡ Statut sau documente de asociere. ‡ Cazierul fiscal al reprezentantului legal al solicitantului si al reprezentantului tehnic. analiza cost ± beneficiu.

.Ce cofinan are î i trebuie ca s faci un proiect cu fonduri structurale? ‡ Din costul total al proiectului. în momentul lans rii unei Äcereri de proiecte´. a a cum este prezentat în Manualul privind eligibilitatea cheltuielilor i în Ghidul Solicitantului. Cofinan area poate fi reprezentat i de contribu ia în natur a beneficiarului. Astfel. precum i cofinan area. ‡ cheltuielile eligibile pentru fiecare proiect în parte vor fi stabilite de c tre Autorit ile de Management în conformitate cu regulile na ionale de eligibilitate. beneficiarul trebuie s acopere cheltuielile neeligibile. Autoritatea de Management va face cunoscut i lista cu cheltuielile eligibile pentru acele proiecte.

. acolo unde este cazul Autoriza ia de construc ie Aviz de mediu Evaluarea strategic de mediu Documente de confirmare a cofinan rii Detalii privind contribu ia în natur Titlul de proprietate / Act de concesiune Documente contabile ale firmei Cazierul fiscal al persoanei autorizate s depun cererea de finan are i al persoanei responsabile de proiect ± Adeverin c solicitantul nu are datorii la bugetul de stat (ob inut de la Administra ia Financiar ).Ce documente î i trebuie ca s depui un proiect? ‡ Documentele necesare depind de tipul de proiect: ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± Analiza economico-financiar Analiza de risc Studiul de fezabilitate Proiectul tehnic.

in cazul in care raspunsul este pozitiv. pentru ca un proiect sa fie eligibil acesta trebuie sa aiba un scop precis care sa aduca beneficii unei intregi comunitati. se va semna un acord de finantare intre Autoritatea de Management si beneficiar prin care se aproba acordarea asistentei financiare si se vor stabili drepturi si obligatii pentru ambele parti. beneficiarul va obtine pana la 70% din suma totala necesara sub forma de fonduri nerambursabile. ‡ Forma finala a proiectului este inmanata Autoritatii de Management pentru aprobare iar. In acest scop.Elaborarea proiectului ‡ A a cum spuneam. Nu vor fi acceptate pentru finantare. proiecte ale caror singur scop este cresterea profitului companiei fara a asigura o imbunatatire a structurii economice sau sociale generale. nu se poate obtine finantare decat pentru anumite destinatii specifice ce converg cu obiectivele politicii de coeziune ale Uniunii Europene. ‡ Pe scurt. .

‡ ultimul pas îl constituie evaluarea viabilit ii economico-financiare a proiectului. dac este conform din punct de vedere al documentelor. acesta se va depune la sediul institu iei responsabile. ‡ în urma acestei evalu ri beneficiarul va fi informat dac proiectul este sau nu eligibil.Depunerea proiectului ‡ odat finalizat întocmirea proiectului. în fa a solicitantului. . Aici va fi verificat.

Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate în Programul Complement i trebuie aprobate de c tre Comitetul de Monitorizare. ‡ Pasul 3: Se verific conformitatea administrativ a cererii de finan are. ‡ Pasul 5: Evaluarea tehnic i financiar a proiectului. ‡ Pasul 4: Dup verificarea conformit ii administrative urmeaz verificarea eligibilit ii proiectului. ‡ Pasul 2: Cererea de finan are este transmis Organismului Intermediar / Autorit ii de Management.Cum ob ii finan area? ‡ Pasul 1: Beneficiarii eligibili completeaz cererea de finan are i anexele solicitate de Autoritatea de Management. ‡ Pasul 6: Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare. ‡ Pasul 7: Aprobarea proiectului i semnarea contractului de finan are. . cu anexe diferen iate pe fiecare fond în parte. în conformitate cu procedurile interne ale fiec rei AM. Exist un model unic de cerere de finan are pentru toate cele trei instrumente structurale.

Acesta este un avantaj pentru clienti deoarece o mare parte din imprumut este finantata de fondurile UE.Contributia proprie se obtine de la banca ‡ Restul cheltuielilor ce nu sunt acoperite din fonduri nerambursabile pot fi finantate printr-un imprumut bancar. ‡ ‡ . creditul bancar nu ii va fi refuzat. beneficiarul are siguranta ca ulterior obtinerii fondurilor din partea autoritatilor. Este recomandat ca proiectul sa fie elaborat de solicitant. Diferenta consta intr-o clauza in contract. Daca solicitantul doreste finantare pentru a-si acoperi contributia proprie. Principalele documente solicitate constau in ultimele doua bilanturi. procedura de la banca este aceeasi cu cea de la creditele standard. Analiza societatilor care doresc finantare este una standard. De la caz la caz. ofiterul de credit poate solicita acte suplimentare atunci cand considera necesar. documente ce demonstreaza existenta si valoarea garantiilor si documente juridice cu privire la statutul societatii. impreuna cu o firma de consultanta specializata si cu banca de la care se va contracta imprumutul. prin care stipuleaza ca orice finantare din fonduri structurale ce va fi primita se constituie sursa de rambursare pentru credit. In acest fel.

are nelamuriri. poate sa ia legatura cu helpdeskul autoritatii de management´ . este nevoie de consultanta specializata. ‡ Pentru procesele complexe.Cum sa alegi cine se va ocupa de proiect ‡ Consultantii spun ca depunerea proiectelor simple se poate face si cu resursele interne ale firmei . planuri de afaceri. ‡ Important este ca potentialul beneficiar al finantarii sa estimeze corect costurile fiecareia dintre cele doua solutii ‡ In cazul in care solicitantul lucreaza singur si.solicitant. din cauza documentatiei tehnice si economice (studii de fezabilitate. dupa consultarea ghidului solicitantului. studii de impact asupra mediului). memorii justificative.

‡ este de preferat ca firmele . cea mai buna sursa de informatii este reprezentata de alte companii care au accesat deja fonduri europene sau o firma specializata in consultanta pentru atragerea de fonduri europene . Dupa ce a acumulat suficiente informatii.solicitant sa isi faca temele inainte de a incerca sa obina fonduri europene. ‡ Daca firma nu doreste sa caute informatiile. ‡ solicitantul sa aiba macar informatii minime obtinute pe cont propriu pentru a gestiona bine relatia cu consultantii si cu functionarii autoritatilor.‡ Exista si solutia participarii la seminarii sau workshop-uri dedicate accesarii fondurilor nerambursabile organizate de firme de consultanta sau asociatii dedicate IMM-urilor. solicitantul ar trebui sa decida daca are nevoie cu adevarat de fondurile pe care incearca sa le obtina.

de la elaborarea cererii. pana la raportarea tehnica si financiara. dar sunt cazuri in care companiile necesita consultanta numai pana la un anumit nivel ‡ rolul consultantului este acela de a elabora eventuale clarificari si completari daca acestea sunt cerute pe parcurs de comisia de evaluare astfel incat proiectul sa obtina un punctaj cat mai bun. ‡ Daca nu sunt obtinuti banii. ‡ Majoritatea firmelor de consultanta se ocupa cu managementul intregului proces de finantare.Depunerea documentelor ‡ Documentatia proiectului va fi depusa de unul dintre angajati companiei sau de consultantul cu care s-a colaborat pentru intocmirea acesteia. trebuie schimbata strategia de business si se poate ajunge la o intarziere a planurilor de dezvoltare. se pierd sumele investite in realizarea proiectului. Nivelul pierderii depinde de faza in care solicitantul isi da seama ca nu se incadreaza in programul pe care l-a ales. .

± avizarea evalu rii de c tre organismul care ofer finan area nerambursabil . solicitantului i se va notifica motivul pentru care proiectul nu a fost selectat. documenta ia va fi respins .Perioada de dup depunerea proiectului ‡ Drumul parcurs de o documenta ie de finan are dup depunerea ei este urm torul: ± analiza condi iilor de eligibilitate de c tre insitu ia care implementeaz programul de finan are. ± anun area oficial a rezultatelor i semnarea contractului de finan are. ± evaluarea documenta iei de finan are de c tre un comitet de evaluare. dac cererea nu este conform din acest punct de vedere. . ‡ Dac dosarul de finan are nu este selectat sau dac este respins in cursul verific rilor.

‡ Maturitatea proiectului ± cât de preg tit din punct de vedere tehnic este proiectul pentru a începe implementarea efectiv (are toate studiile.Criteriile generale dup care sunt evaluate i selectate proiectele ‡ Relevan a proiectului ± definirea clar a obiectivelor proiectului i m sura în care acestea contribuie la atingerea obiectivelor axei prioritare sau domeniului de interven ie i la atingerea obiectivelor Programului Opera ional. exist resursele sau sunt aduse asigur ri cu privire la ob inerea lor ± inclusiv resurse pentru cofinan are i resurse de personal). . are planificare financiara. calendarul de activit i este previzionat realist.

lucru aproape imposibil. dar în ultima perioad se observ tendin a de scurtare a perioadei de a teptare pe m sura îmbun t irii procedurilor ‡ Un solicitant trebuie s ia în considerare toate aceste aspecte i s i realizeze propriul plan strategic pe termen mediu de accesare a surselor de finan are nerambursabil . . func ie de program.‡ Dup depunerea documenta iei de finan are. ‡ o gre eal care apare frecvent este urm torul comportament al unui solicitant. i mai dore te i implementarea acesteia într-o lun pentru c atunci are el nevoie. Au fost pân acum i timpi de a teptare mai îndelunga i datorit imperfec iunilor sistemului. Acesta Ädiger ideea´ proprie de dezvoltare o perioad îndelungat de timp. timpul de a teptare pân la ob inerea deciziei finale variaz între 2 i 9 luni. i la un moment dore te realizarea documenta iei eventual într-o s pt mân .

Dup verificarea conformit ii administrative urmeaz verificarea eligibilit ii proiectului. detalierea ac iunilor specifice necesare pentru derularea acesteia. Criteriile de eligibilitate a proiectelor sunt prezentate în Programul Cadru de Implementare i trebuie aprobate de c tre Comitetul de Monitorizare. Selectarea proiectului conform criteriilor aprobate de Comitetul de Monitorizare.) i informarea asupra posibilit ilor i condi iilor de finan are. ONG-uri etc. Evaluarea tehnic i financiar a proiectului. Aprobarea proiectului i semnarea contractului de finan are. justificarea necesit ii. ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ . în conformitate cu procedurile interne ale fiec rei Autorit i de Management. respectarea criteriilor de eligibilitate impuse de finan ator. Asamblarea documenta iei tehnice i adaptarea informa iilor în vederea asigur rii coresponden ei cu cerin ele publicate în ghidul solicitantului. privat.Sintez ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Identificarea tuturor surselor de finan are i a programelor aplicabile pentru fiecare categorie de solicitan i (sectorul public. Elaborarea i conceperea documenta iei de finan are. Se verific conformitatea administrativ a cererii de finan are. urm rindu-se urm toarele etape: identificarea obiectivelor. Încadrarea ideii de proiect din punct de vedere al condi iilor de eligibilitate i al sumelor finan ate Colectarea tuturor informa iilor necesare pentru întocmirea documenta iei de finan are i identificarea avizelor i a documentelor cerute în cadrul programului de finan are. Elaborarea cererii de finan are i transmiterea ei i a anexelor Organismului Intermediar / Autorit ii de Management depunerea documenta iei în timp util i în condi iile solicitate de finan ator.

Exemplificare .

aspx?t=Regional . în vederea stimul rii unei dezvolt ri mai echilibrate a Regiunilor ‡ Îmbun t irea accesibilit ii Regiunilor i în particular a accesibilit ii centrelor urbane i a leg turilor cu zonele înconjur toare ‡ Cre terea calit ii infrastructurii sociale a Regiunilor ‡ Cre terea competitivit ii Regiunilor ca loca ii pentru afaceri ‡ Cre terea contribu iei turismului la dezvoltarea Regiunilor ‡ http://www.ro/Detaliu.Programul Opera ional Regional ± POR Obiective specifice: ‡ Cre terea rolului economic i social al centrelor urbane.fonduri-structurale. prin adoptarea unei abord ri policentrice.

1.poten iali poli de cre tere 1.AXA PRIORITARA 1 . .POR . Planuri integrate de dezvoltare urban implementate prin proiecte din urm toarele domenii: ± Centre Urbane Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. ± Poli de crestere Proiectele se depun pana la 31 decembrie 2012.Sprijinirea dezvolt rii durabile a ora elor . pana la epuizarea bugetului. ± Poli de dezvoltare urbana Cerere de proiecte cu depunere continua.

Constan a: 90. Ploie ti: 97.Ia i: 111. inclusiv transportul urban (infrastructura public urban . . asocia ii pentru dezvoltare intercomunitar . transport i mobilitatea popula iei.5 mil euro.41 mil euro. parteneriate între unit ile administrativteritoriale (autorit i ale administra iei publice locale) Activit i eligibile: -reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane. Timi oara: 70.30 mil euro .DMI ± Poli de cre tere Solicitan i eligibili: . din mediul urban). Bra ov: 74. pentru perioada 2007-2013 este de 621. Condi ii de finan are: Alocarea financiara orientativa disponibila pentru polii de cre tere.32 mil euro. na ional i local. patrimoniu cultural mondial (UNESCO).27 milioane euro (FEDR i cofinan are de la bugetul de stat): . . Craiova: 95.49 mil euro.00 mil euro. Cluj-Napoca: 82.dezvoltarea durabil a mediului de afaceri.autorit ile publice locale la nivel jude ean sau din mediul urban.25 mil euro.reabilitarea infrastructurii sociale.

Sud-Vest . Condi ii de finan are: Alocarea financiar orientativ disponibila pentru aceasta prim cerere de proiecte este de 248. Oradea: 10.38.28.51 milioane euro. Sud-Est . din mediul urban).86 mil euro i Târgu Mure : 14.38. din care (Pite ti: 38. astfel: Nord-Est . .autorit ile publice locale ale celor 13 poli de dezvoltare urban (Arad.98 mmil euro).86 mil euro) DMI ± Poli de dezvoltare urban . . Br ila.98 mil euro. Vest . Pite ti.98 mil euro i Satu Mare: 10. na ional i local.Solicitan i eligibili: .12 mil euro.36.24 mil euro i Suceava: 22. Deva.80 mil euro. Baia Mare.09 mil euro i Deva: 14. Centru .06 mil euro i Gala i: 18. patrimoniu cultural mondial (UNESCO).44. Sibiu.96 mil euro (Baia Mare: 10.19 mil euro (Arad: 14. Bac u. inclusiv transportul urban (infrastructura public urban . Satu Mare. parteneriate între acestea i jude .80 mil euro).06 mil euro).dezvoltarea durabil a mediului de afaceri. Suceava i Târgu Mure ). Nord-Vest 32. (Br ila: 18. Sud . sau asocia ii de dezvoltare intercomunitar în care acestea sunt membri Activit i eligibile: -reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane.09 mil euro).20 mil euro (Râmnicu Vâlcea: 38.72 mil euro (Sibiu: 14. transport i mobilitatea popula iei.24 mil euro).29. Râmnicu-Vâlcea.49 mil euro (Bac u: 22.20 mil euro). Oradea. Gala i.reabilitarea infrastructurii sociale.

DMI 3 ± Centre urbane Solicitan i eligibili: -autorit ile publice locale la nivel jude ean sau din mediul urban.45 mil euro.49 mil euro . altele decât polii de cre tere i polii de dezvoltare urban .47 mil euro.dezvoltarea durabil a mediului de afaceri.50.29 mil euro. . na ional i local. din mediul urban). Sud-Vest . astfel: Nord-Est . Condi ii de finan are: Alocarea financiar orientativ disponibil pentru aceasta prim cerere de proiecte este de 503.reabilitarea infrastructurii sociale.ora e/municipii cu peste 10. Centru ± 45. asocia ii pentru dezvoltare intercomunitar .11 mil euro. Sud .59. . Activit i eligibile: -reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane.68. patrimoniu cultural mondial (UNESCO). Vest . Sud-Est ± 55. inclusiv transportul urban (infrastructura public urban .38 mil euro. parteneriate între unit ile administrativ-teritoriale (autorit i ale administra iei publice locale) -centre urbane .15 mil euro.000 de locuitori. Nord-Vest .43.58.60 milioane euro. transport i mobilitatea popula iei.

‡ Amenajarea terenurilor degradate i/ sau neutilizate i preg tirea lor pentru noi activit i economice i/sau sociale.a) infrastructura public urban : ‡ Finalizarea i/sau renovarea cl dirilor degradate i/sau neutilizate i preg tirea lor pentru noi tipuri de activit i economice i sociale.i supra-terane. Reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane. ‡ Sisteme pentru managementul traficului (lucr ri de infrastructur i dotarea cu echipamente specifice pentru managementul traficului). poduri. trotuare.. ‡ Crearea i modernizarea spa iilor publice urbane: str zi or ene ti. pasarele. tabele interactive etc. A. ‡ Dezvoltarea i/sau modernizarea infrastructurii utilit ilor publice urbane (iluminat public. ‡ Demolarea cl dirilor i/sau a structurilor aflate într-o stare avansat de degradare. etc. cablare broadband. care nu apar in patrimoniului na ional cultural. zone pietonale. etc). A se vedea defini ia din ÄGlosar de termeni´ ‡ Achizi ionarea de echipamente de informare i comunicare pentru accesul larg al cet enilor la informa ii de interes public (ex: tabele electronice de afi aj. parc ri. amenajarea terenurilor rezultate i preg tirea lor pentru noi destina ii economice i/sau sociale. parcuri. pasaje sub. crearea /modernizarea spa iilor verzi(gr dini publice. ‡ Reabilitarea siturilor poluate i neutilizate i preg tirea lor pentru noi utiliz ri economice i/sau sociale. inclusiv transportul urban .). scuaruri. mobilier urban.

na ional i local din mediul urban: ‡ Restaurarea. protejarea i conservarea monumentelor istorice. în interiorul zonei de protec ie a acestora. ± Refacerea/amenajarea c ilor de acces (pietonale i carosabile) c tre obiectivele reabilitate. protejarea i conservarea picturilor interioare. c) patrimoniu cultural mondial ± UNESCO . consolidarea. ± Construirea utilit ilor anexe (parc ri. inclusiv prin: ± Restaurarea. indicatoare etc). a iluminatului de siguran precum i a celui decorativ. ‡ Construirea i/sau amenajarea de culoare speciale pentru mijloace de transport în comun i/sau piste pentru biciclete. ‡ Extinderea i/sau modernizarea re elei liniilor de tramvai i troleibuz i a infrastructurii aferente. frescelor. ± Amenajarea zonelor de protec ie prin delimitarea i împrejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul). Reabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane. grupuri sanitare. .A. ± Lucr ri i dot ri pentru asigurarea iluminatului interior i exterior. inclusiv transportul urban b) transport i mobilitatea popula iei: ‡ Construirea de sta ii pentru autobuze. picturilor murale exterioare. construirea de terminale intermodale în scopul îmbun t irii integr rii diferitelor moduri de transport public urban. tramvaie i troleibuze i/sau modernizarea celor existente.

care vor fi utilizate de operatorii economici. Dezvoltarea durabil a mediului de afaceri ‡ Crearea. ± Dotarea cu echipamente a structurilor de afaceri construite/ modernizate/ extinse. sistemul de canalizare.B. . ± Crearea/ modernizarea/ extinderea utilit ilor de baz din interiorul structurii de afaceri: sta ii de tratare a apei. unit ile de furnizare a energiei i a gazului. cu prec dere IMM-uri. modernizarea regionale/locale de sprijinire a afacerilor: structurilor ± Construirea/ modernizarea/ extinderea de cl diri i anexe aferente. cablarea cl dirii. pentru activit i de produc ie i/ sau servicii. conectarea la re ele broadband (Internet). ± Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de afaceri i a drumurilor de acces. extinderea.

‡ Achizi ionarea i instalarea de echipamente necesare pentru cre terea siguran ei i prevenirea criminalit ii (sisteme de supraveghere etc). centre pentru tineret. Reabilitarea infrastructurii sociale. centre de asisten pentru persoanele cu deficien e. centre pentru persoane vârstnice. inclusiv a locuin elor sociale i îmbun t irea serviciilor sociale ‡ Reabilitarea/modernizarea cl dirilor destinate serviciilor sociale (centre de îngrijire a copiilor. inclusiv echipamente de informare i comunicare. . persoane aflate în dificultate) i dotarea acestora cu echipamente specifice.C.

000 lei i 85. astfel: i ± pentru proiecte care se încadreaz în categoria a) de opera iuni. lucr rilor publice i locuin elor nr. între 350. ± pentru proiecte care se încadreaz în categoria c) de opera iuni.700.287/2008 ‡ Perioada de implementare a activit ilor proiectului (perioada cuprinsa între data semn rii contractului de finan are i data finaliz rii ultimei activit i prev zute în cadrul proiectului). între 1. este valabil pentru perioada 2008-2010. ± pentru proiecte care se încadreaz în categoria b) de opera iuni. prin care se finan eaz acest proiect. cu excep ia proiectelor care prev d investi ii pentru dezvoltarea de structuri de sprijinire a afacerilor.000 lei. ‡ Contribu ia minim a solicitantului / beneficiarului la valoarea total a cheltuielilor eligibile este de 2%.000 lei.‡ Valoarea total a proiectului este cuprins între limitele minime maxime prev zute pentru tipul de proiect respectiv. între 1. respectiv ÄReabilitarea infrastructurii urbane i îmbun t irea serviciilor urbane. Schema de ajutor de stat.000 lei i 90. nu dep e te data de 31. domeniul major de interven ie 1.000 lei i 3. pentru care perioada de implementare a activit ilor proiectului nu dep e te data de 31.000. inclusiv transportul urban´.2015.000.07. respectiv ÄDezvoltarea durabil a mediului de afaceri´. cu excep ia proiectelor care cad sub inciden a schemei de ajutor de stat aprobate prin Ordinul ministrului dezvolt rii.1 al POR.2012.700. .000 lei.07. pentru fiecare dintre proiectele pentru care se solicit finan are în cadrul Axei prioritare 1. respectiv ÄReabilitarea infrastructurii sociale´.500.

Valoarea totala reprezinta suma cheltuielilor eligibile si neeligibile.1 Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene. Pentru Sud Muntenia termenul limita de depunere a cererilor de finantare a expirat. str zi urbane ± inclusiv construc ia/reabilitarea oselelor de centur Solicitanti eligibili .000.000 euro). .000. Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru Nord-Vest i Vest a expirat.AXA PRIORITARA 2 .Solicitantul de proiect dovedeste calitatea de proprietar al terenului i are capacitatea financiara si administrativa de a gestiona proiectul. Valoarea totala minima a unui proiect este de 3. Conditii de finantare Valoarea totala a proiectului se incadreaza in limitele financiare prevazute pentru tipul respectiv de proiect. Termene limita Cerere de proiecte cu depunere continua.Îmbun t irea infrastructurii de transport regionale i locale 2.000.000.000 ron (echivalentul a 40.000 ron (echivalentul a 1. pana la epuizarea bugetului.000 euro) iar cea maxima este de 134.POR .Solicitantul este administratie publica locala sau asociatie de dezvoltare intercomunitara .

2 i 3). canalizare. ‡ Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de pasaje rutiere i pasarele. telefonie. ‡ Devierea re elelor de ap . gaze i canal. electricitate. ‡ Construc ia / reabilitarea / modernizarea oselelor de centur cu statut de drum jude ean i/ sau urban. ‡ Eliberarea i amenajarea terenului. . ‡ Amenaj ri pentru protec ia mediului. electricitate.Activit i eligibile orientative ‡ Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene. telefonie). ‡ Modernizarea i extinderea re elelor de utilit i existente în corpul drumului (ap . ‡ Construirea/ modernizarea/ reabilitarea de poduri i pode e. ‡ Reabilitarea i modernizarea re elei de str zi din mediul urban (categoria 1.07. gaze.2015. Durata de implementare a activit ilor proiectului (perioada cuprins între data semn rii contractului de finan are i data finaliz rii ultimei activit i prev zute în cadrul proiectului) nu dep e te data de 31.

4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea i echiparea infrastructurii preuniversitare. universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu .1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de s n tate ‡ 3.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale ‡ 3.POR .Îmbun t irea infrastructurii sociale ‡ 3.AXA PRIORITARA 3 .3 Îmbun t irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru interven ii în situa ii de urgen ‡ 3.

pana la epuizarea bugetului.Solicitanti eligibili ‡ Beneficiarii eligibili sunt unitatile administrativ-teritoriale. Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara indicativa pentru acest domeniul major de interventie este de 173.Modernizarea cladirilor spitalelor si ambulatoriilor. ambulatorii. Termene limita: Cererile de finantare se primesc continuu. ‡ Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 700. Activitati eligibile . .038.1 Reabilitarea /modernizarea / echiparea infrastructurii serviciilor de s n tate Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru Nord-Vest i Sud Muntenia a expirat . a facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati fizice.588.000 lei si maxim 85. din care 147.779 euro. .000 lei. asociatii pentru dezvoltare intercomunitara si parteneriate intre unitati-administrativ teritoriale.318 euro cofinantare nationala din surse publice.Achizitionare echipamente pentru spitale.461 euro din Fondul european pentru Dezvoltare Regionala si 26.000.550.Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor.Crearea/modernizarea in spitale/ambulatorii. . 3.

.prin serviciile publice de asistenta sociala din subordine. grupuri sanitare etc.Modernizarea/ extinderea cladirilor centrelor sociale (spatii de cazare. .1. Termene limita: Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte.694 Euro contributie FEDR si 14. .000.007 Euro contributie nationala (din surse publice).580.Modernizarea utilitatilor generale si specifice ale centrelor sociale.000 lei si maxim 3. din care 84. inclusiv echipamente pentru persoane cu dizabilitati. acreditati in conditiile legii.500.).926.000 Euro).Amenajarea unor ateliere de lucru in cadrul centrelor sociale.Solicitanti eligibili Autoritate a administratiei publice locale . Activitati eligibile .Crearea/ modernizarea facilitatilor de acces pentru persoane cu dizabilitati.506. Autoritate a administratiei publice locale desemnata lider al unui parteneriat incheiat cu un furnizor de servicii sociale de drept public sau privat. acreditat in conditiile legii. 3. Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara orientativa pentru domeniul major de interventie 3.Dotarea cu echipamente adaptate nevoilor beneficiarilor de servicii oferite de centrele sociale. Furnizori de servicii sociale.Modernizarea/ extinderea cladirilor pentru infintarea de noi centre sociale.000 lei (echivalentul aproximativ a 100. .000 . ‡ Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 350.2 Reabilitarea /modernizarea / dezvoltarea i echiparea infrastructurii serviciilor sociale . cantine.2 este de 99.701 Euro. .

din care 84. ‡ Crearea/modernizarea în spitale/ambulatorii.3 este de 99.580. .694 Euro din FEDR. ‡ Achizi ionare echipamente pentru spitale /ambulatorii.3.990.3 Îmbun t irea dot rii cu echipamente a bazelor opera ionale pentru interven ii în situa ii de urgen Solicitanti eligibili ‡ Solicitantii pot fi asociatiile de dezvoltare intercomunitara.701 Euro.135 Euro din bugetele locale.506. Termene limita: Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului.935. infiintate de catre toate Consiliile Judetene (respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti). Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara orientativa pentru domeniul de interventie 3. din care 12. ‡ Reabilitarea/modernizarea utilit ilor generale i specifice ale spitalelor/ ambulatoriilor.872 Euro din bugetul de stat si 1. a facilit ilor de acces pentru persoane cu dizabilit i fizice. restul fiind reprezentat de co-finantarea nationala. ale judetelor componente ale unei regiuni de dezvoltare Activit ile eligibile: ‡ Reabilitarea/modernizarea cl dirilor spitalelor i ambulatoriilor.

din care 242.19 milioane Euro din FEDR. . Centre de formare profesionala continua si institutii publice furnizori de formare profesionala continua. Institutii de invatamant superior de stat (universitati. institute.4 Reabilitarea /modernizarea/ dezvoltarea i echiparea infrastructurii preuniversitare. restul fiind reprezentat de co-finantarea (din surse publice) nationala. Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara orientativa pentru domeniul de interventie 3. Orase (Consilii locale orasenesti). Sud-Vest Oltenia.91 milioane Euro. Municipii (Consilii locale municipale). Nord-Vest. Vest. Sud Muntenia.3. Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat pentru regiunile de dezvoltare Nord-Est. academii de studii).4 este de 284. Centru si Sud-Est. universitare i a infrastructurii pentru formare profesional continu Solicitanti eligibili ‡ Judete (Consilii Judetene). acreditate. Comune/ (Consilii locale comunale). Termene limita: Cererile de finantare se primesc continuu pana la contractarea integrala a fondurilor alocate.

echipamente IT. ‡ Modernizarea utilitatilor. echipamente pentru pregatirea profesionala. exceptand Campusurile pentru invatamant Profesional si Tehnic). modernizarea. diferite facilitati pentru acces si activitati didactice. modernizarea. extinderea cladirilor (toate tipurile de infrastructura pentru invatamantul obligatoriu. ‡ Consolidarea. extinderea cladirilor Centrelor de Formare Profesionala Continua. inclusiv crearea de facilitati speciale pentru persoanele cu dizabilitati. ‡ Consolidarea. diferite facilitati pentru activitati didactice. pentru toate tipurile de infrastructura educationala. modernizarea. consolidarea. modernizarea. cantine. ‡ Construirea. extinderea si dotarea cladirilor din campusurile universitare de stat: spatii de invatamant. ‡ Dotari cu echipamente didactice. ‡ Consolidarea. modernizarea cladirilor Campusurilor pentru invatamant Profesional si Tehnic. .Activitati eligibile: ‡ Consolidarea. spatii de cazare. cantine. extinderea. spatii de cazare. extinderea si dotarea cladirilor scolilor speciale: spatii de invatamant.

POR .1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local ‡ 4.Sprijinirea dezvolt rii mediului de afaceri regional i local ‡ 4.AXA PRIORITARA 4 .3 Sprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor ± LINIE DESCHIS .2 Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizate i preg tirea pentru noi activit i ‡ 4.

pentru activitati de productie si/sau prestare servicii. Termene limita: Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului. ‡ Construirea/ modernizarea/ extinderea infrastructurii rutiere/feroviare din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor si a drumurilor de acces. conectare la retele broadband. ‡ Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei. .1 este de 274. Activitati eligibile ‡ Construirea/ modernizarea/ extinderea de cladiri si anexe aferente.1 Dezvoltarea durabil a structurilor de sprijinire a afacerilor de importan regional i local Solicitanti eligibili Unitatile administrativ-teritorial (autoritate a administratiei publice locale.4. cu precadere IMM-uri. din care 233.700. Unitati administrativ-teritoriale (APL) in parteneriat.000. pentru domeniul de interventie 4.000 lei. Societati comerciale. Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre 1. sistem de canalizare. Camere de comert (si industrie).4 milioane euro.000 si 85. inclusiv cablarea cladirii.25 milioane euro din FEDR. APL) din mediul urban sau rural. restul fiind reprezentat de co-finantarea nationala. Conditii de finantare Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013. ‡ Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/extinse. Asociatii care reprezinta mediul de afaceri (AS). care vor fi utilizate de operatori economici. unitati de furnizare a energiei si a gazului.

‡ Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) este cuprinsa intre 1. in ceea ce priveste apropierea de cai de comunicatie si locuinte.2 este de 235. Refacerea acestor areale industriale favorizeaza nu numai protectia mediului. restul fiind reprezentat de cofinantarea nationala. fara termen limita).4 milioane euro. Aceasta activitate este cu atat mai necesara. deoarece dispun de o infrastructura care trebuie imbunatatita si nu total reinnoita.700. din care 200. 4.000 lei. Termene limita ‡ Cererile de finantare se primesc pana la epuizarea bugetului acestui apel pentru proiecte (cerere deschisa de proiecte.000 si 85. dar foarte multe zone industriale au fost create in cele mai favorabile areale geografice. Conditii de finantare ‡ Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013.1 milioane euro din FEDR.000. dar reprezinta in acelasi timp un avantaj pentru eficientizarea noilor investitii.Solicitanti eligibili ‡ Vor fi sprijinite autoritatile locale sa reabiliteze siturile industriale pentru a le reda activitatilor economice si sociale. cu cat localizarea vechilor industrii afecteaza nu numai mediul din zonele nodale ale teritoriului.2 Reabilitarea siturilor industriale poluate i neutilizate i preg tirea pentru noi activit i . pentru domeniul de interventie 4.

unitati de furnizare a energiei si a gazului. ‡ Demolarea cladirilor si planarea terenului. pentru activitati de productie si/sau servicii. inclusiv ambalarea si transportul deseurilor. .Activitati eligibile Proiectul trebuie sa fie implementat in 2 faze: A) Reabilitarea sitului poluat. Faza A) Reabilitarea sitului poluat ‡ Decontaminarea terenurilor siturilor industriale poluate. ‡ Construirea/ modernizarea/extinderea infrastructurii rutiere/ feroviare din interiorul structurii de afaceri si a drumurilor de acces. inclusiv preluarea si depozitarea substantelor toxice si periculoase si imbunatatirea calitatii terenurilor. conectare la retele broadband. ‡ Dotarea cu echipamente a structurilor de sprijinire a afacerilor construite/ modernizate/extinse. ‡ Crearea/ modernizarea/ extinderea utilitatilor de baza din interiorul structurii de sprijinire a afacerilor: statii de tratare a apei. sistem de canalizare. Faza B) Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati ‡ Construirea / modernizarea/ extinderea cladirilor si anexelor aferente. B) Pregatirea sitului reabilitat pentru noi activitati. inclusiv cablarea cladirii. care vor fi utilizate de operatorii economici.

000 lei. Valoarea totala a proiectului (suma cheltuielilor eligibile si neeligibile) trebuie sa fie cuprinsa intre 100. Activitati eligibile .3 Sprijinirea dezvolt rii microîntreprinderilor Solicitanti eligibili ‡ societatile comerciale sau societatile cooperative care se incadreaz în categoria microîntreprinderilor. Contributia proprie a solicitantului trebuie sa reprezinte minimum 30% din valoarea eligibila a proiectului.000 lei si 3.Construirea/ extinderea/ modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii. . moderne pentru activitatea de productie.Achizitionarea de echipamente si tehnologii noi.68 milioane euro.Achizitionarea de sisteme IT (hardware si/sau software). prestare servicii. Termene limita: Cerere de proiecte cu depunere continua pana la depasirea alocarii financiare pe fiecare regiune. . Pentru modernizarea spatiilor de productie/ prestare servicii ale microintreprinderii nu sunt considerate eligibile lucrarile de mentenanta sau reparatii.4. constructii a microintreprinderii.000. pentru toate regiunile de dezvoltare. Conditii de finantare Alocarea financiara disponibila pentru aceasta cerere deschisa de proiecte este de 171. .

1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural.POR . precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe ‡ 5.2 Crearea.AXA PRIORITARA 5 .3 Promovarea poten ialului turistic i crearea infrastructurii necesare în scopul cre terii atractivit ii României ca destina ie turistic . modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale i pentru cre terea calit ii serviciilor turistice ± LINIE DESCHIS ‡ 5.Dezvoltarea durabil i promovarea turismului ‡ 5. dezvoltarea.

pentru acest domeniu de interventie este de 235. Nord-Vest i Nord-Est a expirat.09 Meuro contributie FEDR. restul fiind reprezentat de contributia (din surse publice) nationala. precum i crearea/modernizarea infrastructurilor conexe Solicitanti eligibili Autoritati ale administratiei publice locale. din care 30. Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale. Termene limita: Cererile de finantare se primesc continuu pana la contractarea integrala a fondurilor alocate. . ‡ Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru regiunile Centru. ONG. Conditii de finantare Alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013.1 Restaurarea i valorificarea durabil a patrimoniului cultural.71 Meuro din bugetele locale. Unitati de cult. Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale si ONG.5. din care 200.40 Meuro.60 Meuro din bugetul de stat si 4. Autoritati ale administratiei publice centrale. Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale si autoritatea administratiei publice centrale. Parteneriat intre autoritati ale administratiei publice locale sau autoritatea administratiei publice centrale si culte religioase.

echipamente si dotari pentru asigurarea conditiilor de climatizare.Activitati eligibile ‡ Restaurarea. a iluminatului de siguranta precum si a celui decorativ. siguranta la foc. picturilor murale exterioare. ‡ Amenajarea zonelor de protectie prin delimitarea si imprejmuirea obiectivelor de patrimoniu (acolo unde este cazul). ‡ Dotari interioare (instalatii. ‡ Restaurarea si remodelarea plasticii fatadelor. ‡ Amenajari peisagistice pentru evidentierea obiectivului turistic de patrimoniu reabilitat. aceste activitati sunt eligibile numai in cazul in care se poate argumenta ca valorificarea obiectivului de patrimoniu restaurat este afectata de infrastructura de acces deficitara. protectia si conservarea cladirilor de patrimoniu. frescelor. alimentare cu apa. puncte de informare. ‡ Constructia / reabilitarea / amenajarea caii de acces catre obiectivul turistic de patrimoniu reabilitat. conservarea si realizarea picturilor interioare. canalizare). ‡ Constructia utilitatilor anexe (parcaje. ‡ Restaurarea. ‡ Modernizarea utilitatilor aferente obiectivului de patrimoniu (energie electrica. consolidarea. protectia. grupuri sanitare. antiefractie). ‡ Amenajarea / marcarea de trasee turistice / itinerarii culturale la obiectivele turistice de patrimoniu reabilitate. ‡ Lucrari si dotari pentru asigurarea iluminatului interior si exterior. reclame si indicatoare). ‡ Dotari pentru expunerea si protectia patrimoniului cultural mobil si imobil. .

000 lei. Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale. Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale si ONG-uri din domeniul turismului si/ sau activitati conexe. Conditii de finantare Alocarea financiara disponibila pentru aceasta cerere deschisa de proiecte este de 108.2 Crearea. Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara. . modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale i pentru cre terea calit ii serviciilor turistice Solicitanti eligibili Pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat): Autoritati ale administratiei publice locale. Asociatii de Dezvoltare Intercomunitara. dezvoltarea.000 lei.000 lei si 85. IMM-uri din domeniul turismului si/ sau activitati conexe.08 milioane euro. Valoarea totala a proiectului trebuie sa fie cuprinsa intre 700.000. pentru toate regiunile de dezvoltare. Pentru infrastructura de turism de utilitate publica/ privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat): Autoritati ale administratiei publice locale.5. Parteneriate intre autoritati ale administratiei publice locale. Pentru proiectele care se implementeaza in mediul rural valoarea minima totala a proiectului trebuie sa fie mai mare de 6.400.

. Pentru infrastructura de turism de utilitate publica . Termene limita: Cerere de proiecte cu depunere continua pana la depasirea cu 50% a alocarii financiare pe fiecare regiune. ‡ Valorificarea potentialului turistic montan. ‡ Crearea.5.2 Crearea. dezvoltarea. modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabil a resurselor naturale i pentru cre terea calit ii serviciilor turistice Activitati eligibile Pentru infrastructura de turism de utilitate publica (care nu intra sub incidenta ajutorului de stat): ‡ Amenajarea obiectivelor turistice naturale cu potential turistic. inclusiv a utilitatilor aferente. ‡ Dezvoltarea turismului balnear.privata (care intra sub incidenta ajutorului de stat): ‡ Dezvoltarea turismului balnear. reabilitarea si extinderea infrastructurii de agrement.

Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora ‡ Operatiunea .Promovarea brandului turistic national .Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice ‡ Operatiunea .3 Promovarea poten ialului turistic i crearea infrastructurii necesare în scopul cre terii atractivit ii României ca destina ie turistic ‡ Operatiunea .5.

Operatiunea .000 lei.Crearea Centrelor Nationale de Informare si Promovare Turistica (CNIPT) si dotarea acestora . este de 20.00. Turism si Profesii Liberale. respectiv 1 octombrie 2009. Conditii de finantare Pentru aceasta operatiune alocarea financiara orientativa pentru perioada 2007-2013. Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 170.Solicitanti eligibili ‡ autoritati ale administratiei publice locale.000 Euro. ONG-uri din domeniul turismului sau parteneriate intre acestia. Comert. impreuna cu dezvoltarea durabila a produselor turistice si cresterea utilizarii internetului in serviciile de rezervare si promovare turistica (E-turism). ora 16. Activitati eligibile ‡ Acest domeniu de interventie vizeaza activitati menite sa faca din Romania o destinatie atractiva pentru turism si afaceri. precum si Ministerul pentru intreprinderi Mici si Mijlocii.000 lei si maxim 1. se primesc continuu cereri de finantare pana la termenul limita stabilit pentru prima cerere deschisa de proiecte.700. Termene limita: Dupa lansarea oficiala a operatiunii.000.

000 Euro.000. Valoarea totala a proiectului este cuprinsa intre minim 170. Termene limita: Termenul limita pana la care se pot depune cereri de finantare. parteneriat intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale). .Operatiunea .000.Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor specifice si a activitatilor de marketing specifice Solicitanti eligibili unitati administrativ teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale).000 si maxim 1. fara scop patrimonial). ONG-uri (persoane juridice de drept privat. este 16 ianuarie 2009. in cadrul acestui apel de proiecte. Conditii de finantare Pentru aceasta operatiune alocarea financiara orientativa este de 55.000 Lei. parteneriat intre unitati administrativ-teritoriale (autoritati ale administratiei publice locale) si ONG-uri.

‡ activitati de marketing direct.video. publicatii de specialitate. panouri. ‡ organizare de evenimente si misiuni cu rol in cresterea circulatiei turistice in Romania sau cu impact in cresterea notorietatii Romaniei ca destinatie turistica. materiale audio . bannere etc. pagini web. gari. realizarea de cataloage. . diverse tiparituri. ‡ participarea la targuri si alte expozitii de turism in tara.in metrou. publicitate outdoor in tara (afisaje. carti cu specific de turism. zone de trafic intens.). cataloage. albume. postere si foi volante. ghiduri si harti turistice. scrisori personalizate (in cutii postale. diapozitive. la domiciliu/sediu pe liste de destinatari). zone de trafic intens etc. ‡ activitati de promovare prin intermediul posturilor de televiziune care realizeaza emisiuni de turism sau alte emisiuni cu impact in cresterea circulatiei turistice in Romania. de tipul: distributie fluturasi publicitari. ‡ actiuni generale de publicitate si reclama a destinatiilor turistice romanesti si a produselor turistice romanesti: insertii publicitare in presa. pe pietele tinta. pliante. publicitatea destinatiei si a produselor turistice romanesti in mass. fotografii.Activitati eligibile ‡ marketing prin internet si prin alte mijloace electronice (CD/DVD) precum si alte activitati de promovare on-line.. CD-uri si DVD-uri turistice etc. filme cu specific de turism. ghiduri turistice. casete. brosuri. cresterea notorietatii destinatiilor turistice romanesti sau constientizarea importantei turismului romanesc. aeroporturi.media interna. in tara. difuzare clipuri TV.

000. .Operatiunea .000 euro pentru componenta Instituirea unui sistem integrat i informatizat a ofertei turistice române ti.000 lei .000 lei i maxim 2. Turism i Profesii Liberale prin Direc ia General Promovare Turistic . pana la epuizarea bugetului.000 lei Termene limita: Cerere de proiecte cu depunere continua.000.000. Pentru operatiunea C): valoarea total a proiectului este cuprins între minim 1. Conditii de finantare ‡ Pentru operatiunea ÄCrearea unei imagini pozitive a României ca destina ie turistic prin definirea i promovarea brandului turistic na ional´. Comer . Pentru opera iunea A): valoarea total a proiectului este cuprins între minim 17.500. alocarea financiara pentru perioada 2007-2013 este de 75 milioane Euro iar pentru operatiunea ³Crearea Centrelor nationale pentru informare si promovare turistica si dotarea acestora´. din care 700.Promovarea brandului turistic national Solicitanti eligibili Solicitantul este Ministerului pentru Întreprinderi Mici i Mijlocii. alocarea financiara pentru perioada 2007-2013 este de 20 milioane euro.000 lei i maxim 100.

‡ Realizarea de materiale publicitare. din cadrul opera iunii « Crearea Centrelor Na ionale de Informare i Promovare Turistic (CNIPT) i dotarea acestora »: ‡ Realizarea unui sistem na ional integrat. ‡ Realizarea de studii. ‡ Promovarea brandului turistic na ional. ‡ Elaborarea unui studiu privind impactul brandului. cu acces on-line. ‡ Achizitionarea de echipamente IT . ‡ Ac iuni de publicitate i reclam în ar i în str in tate a brandului turistic national. de prezentare i promovare cu caracter general i pentru mediatizarea prezen ei române ti la ac iuni de promovare a brandului turistic na ional.Activitati eligibile Pentru opera iunea A) Crearea unei imagini pozitive a României ca destina ie turistic prin definirea i promovarea brandului turistic na ional : ‡ Crearea i promovarea brandului turistic na ional. necesare pentru definirea i promovarea brandului turistic na ional. pentru colectarea i diseminarea informa iilor turistice. inclusiv marketing electronic. Pentru operatiunea C) Realizarea unui sistem national integrat cu acces on-line pentru colectarea si diseminarea informatiilor turistice. licen e. necesare operarii sistemului na ional . ‡ Refacerea brandului. ‡ Amenajare spa ii expozi ionale. ‡ Activitati specifice de marketing.

POR . monitorizarea. ± Sprijinirea organizatoric i logistic a Comitetului de Monitorizare a POR i a Comitetelor Regionale de Evaluare Strategic i Corelare. selec ia. obiecte inscrip ionate cu logo POR. caravane de informare. managementul i evaluarea POR ± Sprijinirea Autorit ii de Management i a Organismelor Intermediare pentru implementarea POR. 1. ± Sprijinirea preg tirii POR pentru urm toarea perioad de programare.AXA PRIORITARA 6 . control i audit. ± Organizarea de seminarii i cursuri de preg tire pentru îmbun t irea cuno tin elor personalului din cadrul Autorit ii de Management i a Organismelor Intermediare. bro uri. etc ORDIN Nr. evaluarea. selec ia.1 Sprijinirea activit ilor pentru implementarea.2 Sprijinirea activit ilor de publicitate i informare privind POR ± Crearea unui sistem de informare a tuturor actorilor interesa i de con inutul POR ± Realizarea i distribuirea materialelor de informare i publicitate (documente oficiale privind POR.Asisten tehnic 6. inclusiv preg tirea. evaluarea. ghiduri ale solicitan ilor de proiecte. ± Evaluarea POR. buletine informative. inclusiv evaluarea proiectelor implementate. prezent ri.2013 . ± Achizi ionarea i instalarea echipamentelor IT i birotice necesare pentru managementul i implementarea programului. cursuri de preg tire pentru beneficiari. monitorizarea i controlul programului. postere. ± Cheltuieli salariale ale personalului contractual implicat în preg tirea.147/620 din 2 noiembrie 2007 pentru aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile în cadrul axei prioritare "Asistena tehnica" din cadrul Programului operaional regional 2007 . 6. etc ) ± Organizarea de conferin e. forumuri.

judet Calarasi.ro.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia A dresa: Str.818616/int. Fax general: 021 312 25 09 E-mail: dezbateri_publice@minind. Timisoara.ro. Fax: 0233 . sector 1. Fax: 0339 .ro.adrcentru. Autoritate de Certificare si Plata: Ministerul Economiei si Finantelor Adresa: Strada Apolodor nr.adrnordest.ro Institutii implicate 2. Fax: 0258 .412780 E-mail: office@adroltenia. Fax: 0264 . Braila.307 88 25 E-mail: info@rcc. 22-24.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Bucuresti Ilfov Adresa: Calea Victoriei nr.439222 E-mail: adrnv@mail.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest Adresa: Str.adroltenia. 16-20. 1 Decembrie 1918 nr. Fax: 021 .315 9659.minind. judet Cluj. Website: www. camerele 86.ro. Bucuresti Tel: 021 .adrbi. Apolodor nr. sector 5. Web: www. cod 050741. Calarasi. Website: www. camera 513. cod postal 300054 Tel: 0256 ± 491923.1. judet Dolj.ro Website: www.adrse.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia Adresa: Str.ro 3. Alba Iulia.dntcj.mdlpl. Website: www. cod postal 400111 Tel: 0264 ± 431550.nordvest. Web: www.ro. Autoritatea de Audit: Curtea de Conturi Adresa: Str. 2.401017 E-mail: adrse@adrse.218072 E-mail: adrnorest@adrnordest.ro. Website: www. Unirii nr. Organisme intermediare POR Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Adresa: Str. cod postal 910019 Tel: 0242 ± 331769. 17.ro 4.40. Bucuresti Tel: 021 . judet Neamt Tel: 0233 ± 218071. sc. judet Timis.87. Lev Tolstoi nr. Website: www.19. cod 011948. Draghescu nr. Fax: 021 . Lt. Piatra Neamt. Cluj-Napoca. Fax: 0251 . cod postal 510096 Tel: 0258 .ro. 110. Sector 5 Tel: 0 37 . 5.ro.818613 E-mail: office@adrcentru. Fax: 0242 . Proclamatia de la Timisoara nr. judet Alba.adrmuntenia.ro. Sextil Puscariu nr.ro.1. Bucuresti.307 87 20.rcc.315 9665 E-mail: contact@adrbi.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est Adresa: P-ta Independentei nr. cod postal 810210 Tel: 0339 ± 401018.ro . Website: www. judet Braila.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest Adresa: Str. Autoritatea de Management POR: Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintelor Adresa: Str. etaj 5.491981 E-mail: office@adrvest. 1. et. 17.313167 E-mail: office@adrmuntenia. Bucuresti Tel. Craiova. A. cod postal 200585 Tel: 0251 ± 418240. 9.211 14 09 E-mail: info@mdlpl.adrvest. 2.ro Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru Adresa: P-ta Consiliul Europei bl. Website: www. Sector 3. 32D. Website: www. Fax: 0256 . centrala: 021 319 97 59.

fonduri-structurale. stimularea cooper rii între institu ii de cercetare dezvoltare i inovare (CDI) i întreprinderi. ‡ Cre terea capacit ii de cercetare dezvoltare (C&D).aspx?t=competitivitate .POS CCE Obiective specifice ‡ Consolidarea i dezvoltarea durabil a sectorului productiv.ro/Detaliu. cet eni). precum i cre terea accesului întreprinderilor la CDI. ‡ Cre terea eficien ei energetice si dezvoltarea durabil a sistemului energetic.Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice . ‡ Valorificarea poten ialului tehnologiei informa iei i comunica iilor i aplicarea acestuia în sectorul public (administra ie) i cel privat (întreprinderi. prin promovarea surselor regenerabile de energie http://www. ‡ Crearea unui mediu favorabil dezvolt rii durabile a întreprinderilor.

1.2.AXA PRIORITAR 1 ± Un sistem inovativ i eco-eficient de produc ie 1. Dezvoltarea sustenabil.POS CCE . Accesul IMM-urilor la finan are. Investi ii productive i preg tirea pentru concuren a pe pia a întreprinderilor.3. unui antreprenoriat . 1. în special IMM-uri.1.

Operatiunea b): Sprijin pentru implementarea standardelor internationale Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. a2.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.450.6. Sprijin financiar cu valoare cuprinsa intre 1.075.000 lei acordat pentru investitii pentru intreprinderile mici si mijlocii Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.1. în special IMM-uri. Sprijin financiar de pana la 1.075. Operatiunea c): Sprijin pentru accesul pe noi piete si internationalizare Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. a1.001 . Investi ii productive i preg tirea pentru concuren a pe pia a întreprinderilor.1. Operatiunea a): Sprijin pentru consolidarea si modernizarea sectorului productiv prin investitii tangibile si intangibile Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. .

Accesul IMM-urilor la finan are Operatiunea a): Sprijin pentru dezvoltarea fondurilor de garantare Nu a fost lansata.2. .1. Operatiunea b): Sprijin pentru infiintarea de firme de capital de risc Nu a fost lansata.

Operatiunea c): Sprijin pentru integrarea intreprinderilor in lanturile de furnizori sau clustere Nu a fost lansata.3. Dezvoltarea unui antreprenoriat sustenabil Operatiunea a): Dezvoltarea structurilor de sprijin al afacerilor (SSA) de interes national si international Nu a fost lansata.1. . Operatiunea b): Sprijin pentru consultanta acordat IMM-urilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

AXA PRIORITAR 2 ± Cercetare.3 Accesul întreprinderilor la activit i de CDI (în special IMM-urile). în vederea ob inerii de rezultate aplicabile în economie 2.1 CD în parteneriat între universit i/ institute de cercetare-dezvoltare i întreprinderi. . dezvoltare tehnologic i inovare pentru competitivitate 2.POS CCE .2 Investi ii pentru infrastructura de CDI 2.

1 CD în parteneriat între universit i/ institute de cercetare-dezvoltare i întreprinderi. Operatiunea 2: Proiecte CD de inalt nivel stiintific la care vor participa specialisti din strainatate Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.2. în vederea ob inerii de rezultate aplicabile în economie Operatiunea 1: Proiecte de cercetare in parteneriat intre universitati/ institutii de cercetare si intreprinderi Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. .

GEANT) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operatiunea 3: Dezvoltarea unor retele de centre C-D.2. Operatiunea 2: Dezvoltarea de poli de excelenta Nu a fost lansata. . coordonate la nivel national si racordate la retele europene si internationale de profil (GRID. centre de cercetare) Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.2 Investi ii pentru infrastructura de CDI Operatiunea 1: Dezvoltarea infrastructurii C-D existente si crearea de noi infrastructuri C-D (laboratoare. Operatiunea 4: Intarirea capacitatii administrative Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

cu crearea de noi locuri de munca pentru CD Nu a fost lansata. pana la epuizarea bugetului.3 Accesul întreprinderilor la activit i de CDI (în special IMM-urile). .2. Operatiunea 3: Promovarea inovarii in cadrul firmelor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operatiunea 2: Dezvoltarea infrastructurii de CD a intreprinderilor. Operatiunea 1: Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative Cerere de proiecte cu depunere continua.

Dezvoltarea e-economiei . Dezvoltarea i eficientizarea serviciilor publice electronice 3.2.3.1.AXA PRIORITAR 3 ± Tehnologia informa iei i comunica iilor pentru sectoarele privat i public 3. Sus inerea utiliz rii tehnologiei informa iei 3.POS CCE .

Operatiunea 4: Sustinerea conectarii unitatilor scolare la internet prin conexiuni broadband Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Sus inerea utiliz rii tehnologiei informa iei Operatiunea 1: Sprijinirea accesului la broadband si la serviciile conexe Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.3. Operatiunea 3: Sprijin pentru IMM-uri pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) Nu a fost lansat.1. Operatiunea 2: Sprijin pentru autoritatile administratiei publice locale pentru realizarea retelelor broadband si a punctelor de acces public la internet in banda larga (PAPI) in zonele de esec al pietei (zone rurale si mici urbane defavorizate din punct de vedere al accesului) Nu a fost lansata. .

Dezvoltarea i eficientizarea serviciilor publice electronice Operatiunea 1: Sustinerea implementarii de solutii de eguvernare si asigurarea conexiunii la broadband. acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operatiunea 2: Implementarea de sisteme TIC in scopul cresterii interoperabilitatii sistemelor informatice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. acolo unde este necesar Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operatiunea 4: Sustinerea implementarii de solutii de esanatate si asigurarea conexiunii la broadband. .2.3. Operatiunea 3: Sustinerea implementarii de aplicatii de ELearning Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

3. . Dezvoltarea e-economiei Operatiunea 1: Sprijin pentru implementarea sistemelor informatice integrate si a altor aplicatii electronice pentru managementul afacerilor Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Operatiunea 2: Sprijin pentru dezvoltarea sistemelor de comert electronic si a altor solutii electronice pentru afaceri Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.3.

.3. Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ³verde´. Diversificarea re elelor de interconectare în scopul cre terii siguran ei în aprovizionarea cu energie.1. în contextutil combaterii schimb rilor climatice 4. Energie eficienta i durabila (îmbun t irea eficien ei energetice i a sustenabilit ii sistemului energetic) 4.AXA PRIORITAR 4 ± Cre terea eficien ei energetice i a siguran ei în aprovizionare.POS CCE . 4.2.

1. precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale. in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciului de transport si distributie Cerere de proiecte cu depunere continua. Operatiunea b): Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice. . care sa conduca la economii de energie.4. Energie eficienta i durabila (îmbun t irea eficien ei energetice i a sustenabilit ii sistemului energetic) Operatiunea a): Sprijinirea investitiilor in instalatii si echipamente pentru intreprinderi din industrie. arzatoare cu NOx redus si filtre pentru Instalatiile Mari de Ardere din grupuri modernizate /retehnologizate Proiectele se depun pana la 31 decembrie 2009. Operatiunea c): Investitii in instalatii de desulfurare a gazelor de ardere. in scopul imbunatatirii eficientei energetice Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. gazelor naturale si petrolului. pana la epuizarea bugetului.

Valorificarea resurselor regenerabile de energie pentru producerea de energie ³verde´ Operatiunea: Sprijinirea investitiilor in modernizarea si realizarea de noi capacitati de producere a energiei electrice si termice.2. prin valorificarea resurselor energetice regenerabile: a biomasei. a resurselor hidroenergetice (in unitati cu putere instalata mai mica sau egala 10MW). eoliene. . a biocombustibilului. a resurselor geotermale si a altor resurse regenerabile de energie Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. solare.4.

3. Diversificarea re elelor de interconectare în scopul cre terii siguran ei în aprovizionarea cu energie Operatiunea: Sprijinirea investitiilor pentru interconectarea retelelor nationale de transport al energiei electrice si gazelor naturale cu retelele europene Cerere de proiecte cu depunere continua. . pana la epuizarea bugetului.4.

1 Sprijin pentru managementul.507 din 31 decembrie 2007 pentru aprobarea cheltuielilor eligibile în cadrul axei prioritare 5 "Asisten Tehnic " din cadrul Programului opera ional sectorial "Cre terea competitivit ii economice" (POS CCE) 20072013 . monitorizarea si controlul POS CCE.AXA PRIORITAR 5 ± Asisten Tehnic 5.2 Sprijin pentru comunicare. evaluare si dezvoltare TI. Operatiunea a): Comunicare Operatiunea b): Evaluare Operatiunea c): Dezvoltare TI ORDIN nr. Operatiunea a): Procesul de evaluarea si selectie a proiectelor Operatiunea b): Procesul de management si implementare a POS CCE Operatiunea c): Procesul de monitorizare Operatiunea d): Procesul de control 5.POS CCE . 2. implementarea.

cod 050741.11. 17. Autoritatea de Management: Ministerul Economiei si Finantelor Adresa: Strada Apolodor nr.23.ro Ministerul Economiei si Finantelor Directia Generala Politica Energetica Adresa: Calea Victoriei nr.202. 11.ro Web: www. Cod 050706 Tel: 021 . Fax: 021 311. Fax: 021 312 25 09 E-mail: dezbateri_publice@minind. cod 010362. 14 Sector 5. Romania Tel: 0213 .41. nr.26 Email: media@mct. sector 1.mct.Institutii implicate 1.oie. Web: www.ro . Fax: 021 .ro Web: www.ro. Bucuresti Tel: 021 .92 Email: asistenta-oie@minind. Poterasi nr. 152 Cod postal 70034.ro Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei Adresa: Bulevardul Libertatii Nr. Turism si Profesii liberale (fost Agentia Nationala pentru IMM-uri si Cooperatie) Adresa: Str.ro.ro Ministerul Educatiei si Cercetarii (Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica) Adresa Str. sector 4.53.minind. sector 5. 21-25.53. Mendeleev.ro Web: www.ro 2. Organisme Intermediare Ministerul pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii.mimmctpl.19. Bucuresti Tel: 021 319 97 59. Web: www.31 Email: office@mcti. Bucuresti.minind.400.90. Comert. Sector 1.3361843 Email: comunicare@minind. Bucuresti Tel: 021 ± 3361451.88. Fax: 021 202.mcti.

‡ Promovarea (re)inser iei pe pia a muncii a persoanelor inactive. ‡ Dezvoltarea unei pie e a muncii moderne. ‡ Promovarea culturii antreprenoriale si îmbun t irea calit ii si productivit ii muncii. flexibile si incluzive.aspx?t=resurseumane Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POS DRU) Obiectivele specifice: . ‡ Facilitarea inser iei tinerilor si a somerilor de lung durat pe pia a muncii.fonduri-structurale.ro/Detaliu. ‡ Facilitarea accesului la educa ie si pe pia a muncii a grupurilor vulnerabile. inclusiv în zonele rurale1. ‡ Îmbun t irea serviciilor publice de ocupare. http://www.‡ Promovarea calit ii sistemului de educa ie si formare profesional ini ial si continu . inclusiv a înv mântului superior si a cercet rii.

Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 1 .POS DRU . "Universitate pentru piata muncii" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Scoala pentru toti" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Cariera in educatie si formare" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 2 .Acces la educatie si formare profesionala initiala de calitate "Educatie mai buna pentru toti" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. . Domeniu major de interventie 3 .Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare "Profesionisti in educatie si formare" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Calitate in invatamantul superior "Universitate pentru viitor" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

"Burse doctorale" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.POS DRU .Calitate in formare profesionala continua "Calificari europene" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Programe postdoctorale" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Programe doctorale si postdoctorale in sprijinul cercetarii "Programe doctorale mai bune" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Axa prioritara 1: Educatia si formarea profesionala in sprijinul cresterii economice si dezvoltarii societatii bazate pe cunoastere Domeniu major de interventie 4 . "Parteneri in formare continua" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 5 . .

o sansa pentru viitor!" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Acces si participare la formare profesionala continua ³Bani pentru formare continua ± linie deschisa ± schema de ajutor de stat "Calificarea . Domeniu major de interventie 3 .POS DRU .Axa prioritara 2: Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii Domeniu major de interventie 1 . Domeniu major de interventie 2 . "Continua sa te califici!" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Prevenirea si corectarea parasirii timpurii a scolii "A doua sansa in educatie" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Nu abandona scoala!" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Tranzitia de la scoala la viata activa ³Bani pentru formare continua ± linie deschisa ± schema de ajutor de stat "Invata o meserie" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. . "Invata pentru cariera ta!" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.

Regiunea Sud-Vest. Regiunea Sud-Est. Regiunea Sud-Vest.linie deschisa .Promovarea culturii antreprenoriale "Fii intreprinzator" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Regiunea Sud Muntenia. Regiunea Nord-Vest.POS DRU . Regiunea Vest Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Regiunea Sud-Est. Regiunea Nord-Est Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Axa prioritara 3: Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor Domeniu major de interventie 1 . Regiunea Centru. "Parteneriat pentru ocupare" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Regiunea Centru.schema de ajutor de minimis "Competente pentru competitivitate³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Dezvoltarea parteneriatelor si incurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila "Actionam impreuna" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. o alternativa de cariera´ Regiunea Bucuresti-Ilfov.Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii "Bani pentru s n tatea i siguran a salaria ilor" . Regiunea Nord-Est. Domeniu major de interventie 3 . Regiunea Sud Muntenia. Domeniu major de interventie 2 . "Adaptabilitate si flexibilitate³ Regiunea Bucuresti-Ilfov. ³Antreprenoriatul. . Regiunea Nord-Vest.

POS DRU .Intarirea capacitatii SPO de furnizare a serviciilor de ocupare "Calitate in serviciile de ocupare" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Specialisti in ocupare³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Servicii de ocupare eficiente" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Axa prioritara 4: Modernizarea Serviciului Public de Ocupare Domeniu major de interventie 1 .Formarea personalului propriu SPO "Profesionisti in piata muncii" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 2 . .

Dezvoltarea si implementarea masurilor active de ocupare ³Bani pentru completarea echipei´ ± LINIE DESCHISA ± schema de ajutor de stat "Integrare pe piata muncii´ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. .oportunitati de ocupare´ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. "Fii activ pe piata muncii!" Regiunea Centru. Regiunea Sud-Est Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.POS DRU . Domeniu major de interventie 2 . "Mediul rural .mai mult decat agricultura´ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Promovarea sustenabilitatii pe termen lung a zonelor rurale in ceea ce priveste dezvoltarea resurselor umane si ocuparea fortei de munca. ³Bani pentru completarea echipei´ ± LINIE DESCHISA ± schema de ajutor de stat "Mediul rural . Regiunea Sud Muntenia. Regiunea Sud-Vest. Regiunea Nord-Vest. Regiunea Vest.Axa prioritara 5: Promovarea masurilor active de ocupare Domeniu major de interventie 1 . Regiunea Nord-Est.

Imbunatatirea accesului si participarii grupurilor vulnerabile pe piata muncii "Impreuna pe piata muncii" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Axa prioritara 6: Promovarea incluziunii sociale Domeniu major de interventie 1 . "Economie sociala si solidaritate" Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.Initiative trans-nationale pentru o piata inclusiva a muncii "Parteneriat transnational³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 4 . "Schimb de bune practici³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 3: Promovarea oportunitatilor egale pe piata muncii "Sanse egale si respect³ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat.POS DRU . .Dezvoltarea economiei sociale "Pentru o viata mai buna´ Termenul de depunere a cererilor de finantare a expirat. Domeniu major de interventie 2 .

atât pentru publicul larg. strategic . ‡Sprijin pentru AM POS DRU si organismele intermediare pentru integrarea si simplificarea sistemelor. caravane. pe parcurs. controlul si auditul programului. organizarea de conferinte.Domeniu major de interventie 1 . ‡Înt rirea si îmbun t tirea resurselor tehnice si echipamentelor folosite de personalul implicat în preg tirea. studiilor de context si cercet rilor relevante pentru implementarea programului si preg tirea urm torului exercitiu de programare. ex-post. controlul si auditul activit tilor din program. ‡Achizitionarea. ‡Sprijin pentru implementarea POS DRU (inclusiv preg tirea si elaborarea de proiecte). ateliere de lucru. Domeniu major de interventie 2 . ‡Formarea personalului AM POS DRU si al Organismelor Intermediare privind activit tile specifice. selectia.Axa prioritara 7: Asistenta tehnica .Sprijin pentru promovare si comunicare POS DRU ‡Comunicare si informare: elaborarea Planului de Comunicare. evaluare (ex-ante. monitorizarea. societatea civil si potentialii beneficiari. evaluarea. selectarea. ‡Cheltuielile salariale cu personalul si expertii implicati în sarcinile privind elaborarea. publicarea si distribuirea informatiei. sesiuni de preg tire.entru promovare si comunicare POS DRU POS DRU . managementul general si evaluarea POS DRU ‡Elaborarea rapoartelor. în special pentru organizare si logistic .Sprijin pentru implementarea. în special privind Äbunele practici´. cât si pentru partenerii sociali. tematic ). instalarea si întretinerea echipamentului TIC (altul decât SMIS) si a echipamentelor de birou necesare pentru managementul si implementarea programului. monitorizare si control. monitorizarea. ‡Elaborarea si diseminarea materialelor promotionale si educationale privind POS DRU. crearea unui site web. ‡Sprijin pentru Comitetul de Monitorizare al POS DRU.

ro .15 02 09 Fax: 0213 .15 02 06 E-mail: posdru@fseromania. sector 1. Bucuresti Tel:0213 . Familiei si Egalitatii de Sanse Adresa: Str.Institutii implicate 1. nr.ro Web: www. Calea Plevnei. 46-48. Autoritatea de Management: Ministerului Muncii.fseromania.

Programul Opera ional Sectorial Transport Domenii de interven ie 1. monitoriz rii i controlului POS 4.1 Infrastructur rutier de-a lungul Axei Prioritare nr.2 Sprijinirea activit ilor de informare i publicitate pentru POS-T .3 Minimizarea efectelor sectorului de transporturi asupra mediului 4.1 Drumuri na ionale 2.2 C i ferate i servicii 2.7 1.4 Infrastructura aeroportuar 3.1 Sprijinirea managementului eficient. implement rii.2 Infrastructur feroviar de-a lungul Axei Prioritare nr.18 2.1 Promovarea transportului intermodal 3.2 Îmbun t irea siguran ei traficului pe toate modurile de transport 3.3 Porturi fluviale i maritime 2.3 Infrastructur naval de-a lungul Axei Prioritare nr.22 1.

Programul Opera ional Sectorial Mediu Domenii de interven ie 1. Protec ia împotriva inunda iilor 5.1 Dezvoltarea sistemelor integrate de management al de eurilor i extinderea infrastructurii de management al de eurilor 2.1.1.2 Reabilitarea zonelor poluate istoric 3. Dezvoltarea infrastructurii i a planurilor de management în vederea protej rii biodiversit ii i Natura 2000 5.2. Sprijin pentru informare i publicitate . Sprijin pentru managementul i evaluarea POS Mediu 6.1 Reabilitarea sistemelor urbane de înc lzire în zonele fierbin i (hot-spot) 4. Reducerea eroziunii costiere 6.1.2.1 Extinderea/modernizarea sistemelor de ap /ap uzat 2.

evaluarea PO DCA i pentru preg tirea viitorului exerci iu de programare 3.2 Cre terea responsabiliz rii administra iei publice 1.2 Sprijin pentru comunicarea i promovarea PO DCA . cu accentual pus pe procesul de descentralizare 2.3 Îmbun t irea eficacit ii organiza ionale ‡ AXA PRIORITAR 2: Îmbun t irea calit ii i eficien ei furniz rii serviciilor publice.1 Sprijin pentru procesul de descentralizare sectorial a serviciilor 2.PODCA ‡ AXA PRIORITAR 1: Îmbun t iri de structur i proces ale managementului ciclului de politici publice 1.1 Îmbun t irea procesului de luare a deciziilor 1.Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative .2 Îmbun t irea calit ii i eficien ei furniz rii serviciilor ‡ AXA PRIORITAR 3: Asisten tehnic 3.1 Sprijin pentru implementarea. managementul general.

3 Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei ‡ ‡ .2 Evaluare 1. si a Autoritatii de Certificare si Plata si a Autoritatii de Audit.2 Functionarea Unitatii SMIS si coordonarea retelei 2.1 Sprijin în procesul de gestionare si implementare a instrumentelor structurale 1. a ACIS.2 Functionarea Centrului de Informare privind Instrumentele Structurale 3.4 Furnizarea de echipamente si servicii IT AXA PRIORITARA 3: Diseminarea informatiei si promovarea instrumentelor structurale 3.3 Formare orizontala în domeniul gestionarii programelor/proiectelor 1.1 Dezvoltarea si mentenanta SMIS si a retelei digitale 2.Programul Operational Asistenta Tehnica .4 Functionarea autoritatii de management pentru POAT. distribuirea ghidurilor pentru utilizatori si activitati de comunicare cu privire la SMIS 2.3 Formarea utilizatorilor.POAT ‡ AXA PRIORITARA 1: Sprijin în implementarea instrumentelor structurale si coordonarea programelor 1. AXA PRIORITARA 2: Dezvoltari viitoare si sprijin în functionarea Sistemului Unic Informatic de Management 2.1 Diseminarea informatiilor generale si derularea activitatilor de publicitate cu privire la instrumentele structurale alocate Romaniei 3.

Programul national pentru dezvoltare rurala (PNDR) Obiective specifice
‡ Facilitarea transformarii si modernizarii structurii duale a agriculturii si silviculturii, precum si a industriilor procesatoare aferente, pentru a le face mai competitive si pentru a contribui la cresterea economica si convergenta veniturilor din spatiul rural (acolo unde este posibil), in paralel cu asigurarea conditiilor de trai si protectia mediului din aceste zone; ‡ Mentinerea si imbunatatirea calitatii mediului din zonele rurale ale Romaniei, prin promovarea unui management durabil atat pe suprafetele agricole, cat si pe cele forestiere; ‡ Gestionarea si facilitarea tranzitiei fortei de munca din sectorul agricol catre alte sectoare care sa le asigure un nivel de trai corespunzator din punct de vedere social si economic.

PNDR - AXA 1: Cre terea competitivit ii sectoarelor agricol i forestier
‡ 1.1. M suri menite s îmbun t easc cuno tin ele i s consolideze poten ialul uman 1.1.1. Formare profesional (training), informare i difuzare de cuno tin e 1.1.2. Instalarea tinerilor fermieri ‡ 1.2. M suri menite s restructureze i s dezvolte capitalul fizic i s promoveze inova ia 1.2.1. Modernizarea exploata iilor agricole 1.2.2. Îmbun t irea valorii economice a p durii 1.2.3. Cre terea valorii ad ugate a produselor agricole i forestiere 1.2.5. Îmbun t irea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii ‡ 1.3. M suri de tranzi ie pentru România ‡ 1.4.1. Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzisten 1.4.2. Înfiin area grupurilor de produc tori - linie deschisa 1.4.3. Furnizarea de servicii de consiliere i consultan pentru agricultori

PNDR - AXA 2: Îmbun t irea mediului i a spa iului rural
‡ 2.1. M suri privind utilizarea durabil a terenurilor agricole 2.1.1. Sprijin pentru Zona Montan Defavorizat 2.1.2. Sprijin pentru zone defavorizate ± altele decât zona montan 2.1.4. Pl i de Agro-mediu ‡ 2.2. M suri privind utilizarea durabil terenurilor forestiere 2.2.1. Prima împ durire a terenurilor agricole a

2.2.1. dezvoltarea satelor. M sur privind îmbun t irea calit ii vie ii în zonele rurale 3. M suri privind diversificarea economiei rurale 3.1.AXA 3: Calitatea vie ii în zonele rurale i diversificarea economiei rurale ‡ 3.2.PNDR . îmbun t irea serviciilor de baz pentru economia i popula ia rural i punerea în valoare a mo tenirii rurale .3. Încurajarea activit ilor turistice ‡ 3. Renovarea.1.2. Sprijin pentru crearea i dezvoltarea de microîntreprinderi 3.

1.3.3. Implementarea proiectelor de cooperare ‡ 4.3.1 Func ionarea Grupurilor de Ac iune Local . dobândirea de competen e i animarea teritoriului i . Calitatea vie ii i diversificarea economiei rurale ‡ 4.1.1 Construc ie parteneriate public-private ‡ 4. Îmbun t irea mediului i spa iului rural 4.1.AXA 4: Axa LEADER ‡ 4.PNDR .2 Func ionarea Grupului de Ac iune Local .3.1. Cre terea competitivit ii sectoarelor agricol forestier 4.1.2. dobândirea de competen e i animarea teritoriului ‡ 4.2.1. Implementarea strategiilor de dezvoltare locala 4.1.1.

Masuri de sanatate publica .linie deschisa AXA 3: Masuri de interes comun 3.3. Protectia si dezvoltarea faunei si florei salbatice .1.linie deschisa 2. 4.4.1.linie deschisa AXA 2: Acvacultura. Sprijin pentru actiunile de cooperare intre Grupurile Locale AXA 5: Asistenta tehnica ‡ ‡ ‡ ‡ .2.6. Dezvoltarea de noi piete si campanii de promovare . Selectarea Grupurilor Locale 4.Ajutor pentru achizitionarea unei nave pentru prima data . Pescuitul in apele interioare .a.linie deschisa 2. Actiuni colective ± linie deschisa 3.3.linie deschisa 1. procesarea si marketingul produselor obtinute din pescuit si acvacultura 2. 4.2.5. pescuitul in apele interioare.POP ‡ AXA 1: Masuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare 1. Compensatii socio-economice pentru gestionarea flotei Actiunea .linie deschisa 2. Sprijin public pentru incetarea permanenta a activitatilor de pescuit . Masuri de sanatate a animalelor. Masuri de acva-mediu .5.Investitii productive in acvacultura. Pescuitul costier la scara mica .linie deschisa 3.Programul Operational pentru Pescuit . Proiecte pilot .1. Investitii la bordul navelor si selectivitate .linie deschisa AXA 4: Dezvoltarea durabila a zonelor pescaresti 4.1.4. Investitii in procesare si marketing.3.linie deschisa 3. Sprijin pentru implementarea strategiilor locale integrate. Porturi de pescuit.5.linie deschisa 1.2. puncte de debarcare si adaposturi .linie deschisa 2.b.1. Sprijin pentru realizarea parteneriatului public-privat si elaborarea strategiilor locale integrate.linie deschisa 1.linie deschisa 1.linie deschisa 2.4. Sprijin public pentru incetarea temporara a activitatilor de pescuit .2.linie deschisa 3.1.

precum i între cercet torii UE. inova ie i accesibilitate. dezvoltare urban . prin constituirea de re ele între ora ele UE. prin transferul de experien i bune practici între regiunile Uniunii Europene. ‡ Cooperare Teritoriala Interregionala ‡ Programele de cooperarea interregional sprijina cooperarea între autorit ile publice pe probleme de interes comun.Programe de Cooperare Teritorala ‡ Cooperare Teritoriala Transfrontaliera ‡ Programele de cooperare transfrontalier sunt acele programe care finan eaz proiecte de accesibilitate. ‡ Cooperare Teritoriala Transnationala ‡ Programele de cooperarea transna ional au ca obiectiv principal finan area de ac iuni i dezvoltarea de re ele care s duc la dezvoltare teritorial integrat în domenii precum: mediu. dezvoltarea economic i social i ac iuni Äpeople to people la granitele interne si externe ale UE´. mediu i prevenirea riscurilor. .

Cooperare Teritoriala Transfrontaliera ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera RomaniaBulgaria ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera UngariaRomania ‡ Programul Operational de Cooperare Romania-Ucraina-Republica Moldova ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera UngariaSlovacia-Romania-Ucraina ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera RomaniaSerbia ‡ Programul Operational de Cooperare Transfrontaliera in bazinul Marii Negre .

‡ Cooperare Teritoriala Transnationala ± Programul de Cooperare Transnationala Europa de Sud-Est ‡ Programe de Cooperare Interregionala ± Programul de Cooperare Teritoriala INTERREG IVC ± Programul de Cooperare Interregionala ESPON 2013 .destinat cooperarii intre orasele Uniunii Europene .pentru efectuarea de studii in domeniul amenajarii teritoriului ± Programul de Cooperare Teritoriala INTERACT II ± Programul de Cooperare Interregionala URBACT II .

‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Schema de granturi mici pentru localitatile miniere Schema temporara de ajutor de stat pentru sprijinirea societatilor afectate de criza economica si financiara Programul EuropeAid ± ³Actori non-guvernamentali si autoritati locale in dezvoltare´ ³Filantropie pentru Verde´ ± Program de intarire a sustenabilitatii financiare a ONG-urilor de mediu Initiativa privind medicamentele inovatoare (IMI) . O guvernare pentru cetatean" Cultura 2007-2013: Componenta 1 ± Sprijinirea proiectelor culturale Cultura 2007-2013: Componenta 2 ± Sprijinirea organizatiilor active la nivel european in domeniul culturii Europa pentru cetateni 2007-2013 Alte finan ri .NET PLUS .FET Open Cultura 2007-2013: Componenta 3 ± Sprijinirea activitatilor de analiza.Proiecte de cercetare in domeniul agroalimentar si IT&C Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea IMM-urilor Erasmus for Young Entrepreneurs Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apa si canalizare Programul Cadru 7 Marie Curie Reintegration Grants (RG) Programul Cadru 7 ICT . precum si optimizarii impactului proiectelor din domeniul cooperarii culturale Programul "Romania.Fonduri pentru descoperirea si dezvoltarea de noi medicamente Ajutor de stat pentru dezvoltarea regionala prin stimularea investitiilor Ajutor de stat pentru asigurarea dezvoltarii economice durabile Programul "Life Long Learning" ± Educatie si Formare pentru intreaga viata Programul SEE-ERA. colectarii si difuzarii informatiilor.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->