Sunteți pe pagina 1din 7

Grădiniţa Nr. 22 ,,Sf.

Ana” Craiova

EDUCATOARE: GHIŢĂ CORINA-MARIA


STANCIU IONELA

GRUPA MIJLOCIE

AN ŞCOLAR 2010/2011

Denumire opţional: ,,Sănătatea – un dar preţios”


Tipul de opţional: educaţie pentru sănătate – la nivelul mai multor arii curriculare
Domenii experienţiale vizate: domeniul ştiinţă, om şi societate, limbă şi comunicare,
estetic şi creativ.
Nivel I (3 – 5 ani) – grupa mijlocie
Grup ţintă: preşcolarii din grupa mijlocie care au dovedit un deosebit interes pentru tema
Vizată, părinţi.
Durata: anul şcolar 2010-2011

ARGUMENT
Educaţia pentru sănătate îşi extinde sfera de activitate asupra întregii populaţii,
având obiectivele, conţinutul şi metodele sale proprii, diferenţiate în raport cu particularităţile
grupelor de populaţie şi ale problemelor de sănătate abordate.
În acest sens, în cadrul activităţii de educaţie sanitară cu preşcolarii se conturează o
serie de obiective şi o problematică specifică, în strânsă coleraţie cu particularităţile
morfofuncţionale şi neuropsihice ale copiilor la această vârstă.
Educaţia pentru sănătate în grădiniţă este imperios necesar să se efectueze, ca în
majoritatea ţărilor, începând din prima zi din grupa mică, deoarece, la vârste mici copiii
dobândesc deprinderi şi obiceiuri care sunt relevante pentru activităţile ulterioare.
Astfel opţionalul ,,Sănătatea-un dar preţios ", prin abordare şi strategia de derulare, este
astfel proiectat încât se încadrează în ceea ce numim ,,noile educaţii” şi este ancorat în
realitatea şi nevoile societăţii româneşti, stabilind un set de valori ce vizează cu prioritate
perspectiva evoluţiei educaţiei. Prin alegerea acestui opţional am urmărit ca preşcolarii să-şi
formeze un stil de viaţă sănătos.
Abordarea domeniilor din cadrul opţionalului de educaţie pentru sănătate (noţiuni de
anatomie şi fiziologie, noţiuni de igienă, activitate şi odihnă, sănătatea mediului, sănătatea
alimentaţiei, sănătatea mintală, prevenirea consumului de substanţe toxice, accidentelor,
abuzurilor, violenţei, etc.) se realizează sistemic şi respectă principii şi metodologia specifică,
novatoare.
Prin urmare, tratarea din punct de vedere sistemic a opţionalului, care este centrat pe
copil, facilitează posibilitatea cunoaşterii riguroase şi profunde a psihicului şi personalităţii
copiilor, identificându-se în acelaşi timp noi modalităţi de eficientizare a scopului propus prin
acest opţional.

Obiective cadru:
Cunoaşterea noţiunilor legate de sănătate, igienă, în vederea dezvoltării armonioase a
personalităţii.
Formarea şi dezvoltarea unor comportamente specifice în ceea ce priveşte igiena
personală şi de grup.
Educarea unei atitudini pozitive privind însuşirea şi respectarea normelor de igienă
pentru păstrarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirii.
Dezvoltarea atitudinii şi a comportamentului pozitiv, vizând protecţia şi securitatea
propriei persoane prin cunoaşterea factorilor care distrug sănătatea şi a normelor care o
protejează.
Formarea şi cultivarea interesului pentru problematica sănătăţii.

Obiective de referinţă:
 Să înţeleagă noţiunile de sănătate, igienă, boală.
 Să-şi însuşească norme de igienă şi comportament igienic.
 Să aplice regulile de igienă personală şi de grup.
 Să cunoască schema corporală umană.
 Să cunoască principalele reguli de igienă personală dovedind aceasta şi prin folosirea din
proprie iniţiativă a obiectelor sanitare personale.
 Să respecte regulile de igienă dentară.
 Să respecte programul zilnic pentru dezvoltarea armonioasă a organismului.
 Să cunoască alimentele de bază, să le diferenţieze consumând toată gama de alimente.

Exemple de comportamente:
 intuieşte părţile componente ale corpului omenesc cu ajutorul organelor de simţ;
 utilizează stările sentimentale trăite in anumite situaţii drepte/nedrepte, reale sau din
poveşti;
 observă diferite aspecte legate de păstrarea corectă a igienei corpului şi a obiectelor
muncii;
 comunică în cadrul grupului rezultatele observaţiilor;
 pune întrebări legate de aspectele ce prezintă interes pentru el;
 îşi apreciază propriul comportament în raport cu persoane, personaje şi situaţii
cunoscute;
 execută individual sau în grup tema dată;
valorifică calităţile expresive ale limbajului oral şi ale celui corporal în transmiterea unor
idei şi sentimente;
foloseşte în mod adecvat obiectele sanitare;
 exprimă prin mişcare liberă sau impusă de caracterul unor cântece pentru copii, starea
sufletească creată;
 realizează compoziţii plastice cu teme date sau la liberă alegere utilizând tehnici
cunoscute, prin intermediul cărora îşi exprimă sentimente şi emoţii trăite.

Conţinuturi:
 Mediul apropiat (casa, grădiniţa, cabinetul medicului);
 instrumente sanitare;
 cântece, jocuri muzicale adecvate vârstei;
 părţi ale corpului omenesc, organe de simţ;
 sentimente, gânduri, idei;
 modalităţi artistice de exprimare a sentimentelor, ideilor;
 comportamente adecvate/neadecvate în raport cu exprimarea unui sentiment.

Activităţi de învăţare:
 exerciţii de observare;
 exerciţii de rezolvare a unor situaţii problemă, reale, din experienţă proprie sau din
experienţa celorlalţi;
 activităţi practice;
 formulare de întrebări şi răspunsuri;
 vizite, plimbări;
 exersarea comunicării;
 jocuri didactice, jocuri de rol;
 enumerarea părţilor componente ale corpului uman;
 enumerarea regulilor de igienă şi sănătate;
 analizarea/compararea reacţiilor omului în diferite situaţii şi sub influenţa diferiţilor factori
de mediu;
 aprecierea propriului comportament în raport cu persoane, personaje, situaţii cunoscute;
 adaptarea comportamentului la diferite circumstanţe;

Metode şi mijloace de realizare:


 povestirea, observaţia, conversaţia, învăţarea prin descoperire, jocul de rol, explozia stelară,
pălăriile gânditoare;
 planşe sugestive, obiecte de igienă, cărţi despre igienă, mini-trusa medicală, CD-uri, albume,
enciclopedii, filme didactice.

Modalităţi de evaluare:
 probe orale;
 probe practice;
 fişe de activitate individuală;
jocuri-concurs;
 scenete ,,La doctor";
 autoevaluarea.

Bibliografie:
 Curriculum pentru educaţia timpurie a copiilor de la 3 la 6/7 ani;
 ,,Didactica activităţilor instructiv-educative pentru învăţământul preprimar” – Editura
Didactica Nova, Craiova
 Ghid metodologic ,,Activităţi opţionale în grădiniţă", Editura Alfa CCD, Neamţ 2002

SEMESTRUL I
Nr. Data Tema Obiective
Crt.
1. - să enumere principalele
,,Acesta sunt eu!" reguli de igienă;
Octombrie 2010 - să-şi descrie propriul corp
enumerând funcţiile vitale ale
organismului;
2. -să identifice în text reguli de
,,Maricica", de Luiza igienă şi consecinţele
Octombrie 2010 Vlădescu nerespectării acestora;
- să recunoască obiecte de uz
personal;
3. ,,Ce ne spune oglinda?" - să identifice propria stare de
Octombrie 2010 sănătate privindu-se în
oglindă;
4. - să identifice obiecte de uz
,,Microbii-duşmanii noştri!" personal şi locul de păstrare
al acestora;
Octombrie 2010
- să folosească obiectele de
uz personal pentru
menţinerea igienei personale;
5. - să sesizeze importanţa
Noiembrie 2010 ,,Salate de fructe /legume" fructelor şi a legumelor pentru
organismul omului;
6. - să identifice cauzele care
,,De vorbă cu periuţa de duc la îmbolnăvirea dinţilor;
Noiembrie 2010 dinţi"- poezie - să recunoască modul corect
de executare a periajului
dentar;
7. ,,Gripa-prevenirea şi - să recunoască simptomele
combaterea ei" stării gripale;
Noiembrie 2010 - să conştientizeze
necesitatea folosirii hainelor
groase pe parcursul iernii;
8. ,,Maricica murdărica" - să identifice consecinţele
Noiembrie 2010 nerespectării regulilor de
igienă personală;
9. ,,Spune ce ai gustat?" - să sesizeze importanţa unui
Decembrie 2010 regim alimentar bogat în
vitamine şi minerale;
10. - să enumere organele de
,,Simţurile" de Nicolae simţ;
Decembrie 2010 Nasta - să identifice funcţia fiecărui
organ de simţ;

11. Decembrie 2010 ,,Unde nu intră soarele pe - să identifice factorii de


fereastră, intră doctorul pe mediu care ajută la
uşă!"-conversaţie menţinerea sănătăţii şi a unei
condiţii fizice bune;
12. ,,Piticii Pic şi Tic"-lectura - să identifice reguli de igienă
Ianuarie 2011
educatoarei în diferite momente ale zilei;
13. - să analizeze diferite
,,Cum e bine, cum e rău?" comportamente referitoare la
Ianuarie 2011 păstrarea igienei personale
emiţând aprecieri asupra
acestora;
14. ,,Ia priviţi cum fac eu - să menţină ordinea şi
treabă!" curăţenia în cameră
Ianuarie 2011
desfăşurând mici activităţi de
întreţinere;
15. ,,Cum ne îngrijim - să dovedească înţelegerea
dinţişorii?” – vizită la acţiunilor concrete de
Februarie 2011
cabinetul stomatologului prevenire a îmbolnăvirilor
dinţişorilor.

SEMESTRUL II
Nr. Data Tema Obiective
Crt.
1. ,,Alandala", de - să-şi însuşească reguli privind
Februarie 2011 D.Crăsnaru- păstrarea şi îngrijirea obiectelor de
poezie îmbrăcăminte;
2. - să identifice efectele diferitelor
grupe de alimente asupra
Februarie 2011 ,,Ce-i bun şi ce-i organismului;
rău?" - să desprindă beneficiile consumării
diferitelor tipuri de alimente;
3. ,,De-a -să deprindă reguli de folosire a unor
Martie 2011 bucătăresele"- joc alimente de bază în prepararea unor
de rol mâncăruri simple;
4. ,,De mine - să precizeze principalele reguli de
depinde igienă a alimentaţiei şi consecinţele
Martie 2011
sănătatea mea"- nerespectării acestora;
convorbire
5. ,,Nu uitaţi", de - să redea regulile de igienă dentară
Martie 2011
S.Mihnea şi personală;
6. ,,Obiectele - să sesizeze importanţa utilizării
Martie 2011 mele-prietenele obiectelor de igienă personală;
mele!"
7. ,,Dacă vesel se - să argumenteze importanţa unui
Aprilie 2011 trăieşte!" regim de muncă şi odihnă
corespunzător;
8. ,,Să acordăm - să acorde primul ajutor în diferite
Aprilie 2011
primul ajutor!" situaţii (răni, arsuri, înţepături);
9. ,,Unde a greşit - să precizeze principalele consecinţe
Aprilie 2011 Ionel?" ale nerespectării regulilor de muncă
şi igienă;
10. ,,Un copil - să precizeze potenţialele pericole
Mai 2011 accidentat"- ale jocului în locuri nepermise sau
poveste nesigure;
11. ,,Cum ne - să enumere situaţii care pot
protejăm conduce la rănirea ochilor;
Mai 2011 ochişorii?” – vizită - să identifice reguli de protecţie a
la cabinetul ochilor.
oftalmologului
12. - să recunoască efectele poluării
,,O natură asupra sănătăţii organismului;
sănătoasă-un om - să dea exemple de măsuri de
Mai 2011
sănătos!"- prevenire a poluării şi implicit a
convorbire îmbolnăvirii organismului uman;

13. - să recunoască importanţa practicării


regulate a unui sport asupra
,,Sportul-o armă organismului uman;
Mai 2011
împotriva bolii şi a - să execute diverse exerciţii fizice în
bătrâneţii" scopul dezvoltării armonioase a
organismului uman.
14. ,,Curăţenia ne - să păstreze ordinea şi curăţenia în
Iunie 2011 face munca mai sala de grupă şi la locul de muncă;
uşoară"
15. ,,Sănătatea-o -să dovedească că stăpânesc
comoară suficiente cunoştinţe despre
Iunie 2011 nepreţuită!" păstrarea sănătăţii răspunzând la
întrebările care le sunt adresate şi
participând activ la lecţie.