Sunteți pe pagina 1din 12

Tema nr.

2_ Practica pedagogica 1

1. Observaţii metodice care să ateste participarea studentului la o activitate şcolară


complementară (în unitatea de practică sau în unitatea în care este încadrat) legată de disciplina
prin noua specializare (activităţi metodice, cercuri sau activităţi pe discipline pentru realizarea
performanţei, activităţi extraşcolare care să implice noua specializare).

Am participat la activitatea de intocmire a unei reviste scolare din cadrul cercului de


Automatizări şi Calculatoare din scoala, la care sunt inscrisi elevi din clasa a XI-a. Este vorba
de elaborarea şi editarea unei reviste a clubului, o publicaţie care să ne reprezinte.
Realizarea unei reviste a clasei/clubului are o influenţă deosebită asupra dezvoltării
personalităţii elevilor, le îmbogăţeşte orizontul cultural, le conferă încredere în forţele proprii,
le înlesneşte comunicarea cu ceilalţi, dezvoltă spiritul de echipă şi deprinderi de muncă în
colectiv, îi familiarizează cu tehnica modernă (calculatorul) şi îi poate orienta spre alegerea
unei profesii interesante, aceea de ziarist si redactor radio sau televiziune.
Pentru aceasta activitate este necesară cunoaşterea unui procesor de texte (Word) care
permite scrierea, corectarea, tipărirea şi salvarea textelor, dar şi crearea unor publicaţii (ziar,
volum, broşură, revistă, etc.) care conţin şi operaţii pentru machetarea textului (Page Maker).
Conform Dicţionarului Explicativ al Limbii Române, termenul de tehnoredactare se
defineşte, ca “pregătirea tehnică şi grafică a unui manuscris înainte de a începe operaţia de
tipărire”.
De aceea, procesul de redactare a revistei şcolare presupune identificarea operaţiilor şi a
instrumentelor oferite de procesorul de texte Word în scopul obţinerii unui document şi
înţelegerea designului care oferă importante avantaje în aspectul final al publicaţiei şi nu
numai. In acest sens am lucrat la elaborarea unei programe care sa fiee adaptată local, la
nivelul grupei şi a dotărilor cercului.. Conţinuturile sunt concepute astfel încât să asigure un
bagaj minim de cunoştinţe şi deprinderi pentru pregătirea tehnică şi grafică a unui manuscris
Programa este adaptată local, la nivelul grupei şi a dotărilor scolii iar pentru elaborarea
programei şcolare au fost respectate principiile de proiectare curriculară. Programa actuală
trebuie înţeleasă ca o etapă necesară pentru crearea unei expertize adecvate revizuirilor
ulterioare. Programa are următoarele componente:
• Notă de prezentare
• Competenţe generale

Page 1 of 12 GHIRA (AGACHE) ADINA


Tema nr.2_ Practica pedagogica 1

• Valori şi atitudini
• Competenţe specifice şi conţinuturi asociate acestora
• Sugestii metodologice.
Competenţe specifice, definite la nivelul clasei a XI-a sunt derivate din competenţele
generale şi reprezintă ansambluri structurate de cunoştinţe şi deprinderi ce urmează a fi
dobândite de către elevi prin învăţare, pe durata anului de studiu.
NOTĂ DE PREZENTARE
Studiul informaticii prezintă un interes deosebit atât din punct de vedere teoretic cât şi
aplicativ. Lucrarea de faţă cuprinde o variantă de programă opţională cu teme care nu sunt
incluse ca atare în programa disciplinară la clasa a XI-a. Prin studiul acestei teme se urmăreşte
dezvoltarea deprinderilor moderne de utilizator. Efectele formative ale învăţării vor fi realizate
şi prin accentuarea gradului de problematizare, prin corelarea cunoştinţelor cu informaţii
învăţate în cadrul altor discipline.

VALORI ŞI ATITUDINI
• Conştientizarea impactului social, economic şi moral al utilizării calculatorului

• Iniţiativă în abordarea şi rezolvarea unor sarcini variate, utilizând instrumente


informatice

• Disponibilitatea de a comunica utilizând mijloacele specifice unui sistem


informaţional

• Manifestarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de


lucru

• Manifestarea disponibilităţii de a evalua/ autoevalua activităţi practice

• Sublinierea creşterii şanselor de ocupare a unui loc de muncă în situaţia existenţei


cunoştinţelor de utilizare a calculatorului;

COMPETENŢE GENERALE
• Practicarea tehnicilor generale de tehnoredactare
• Utilizarea de programe specializate pentru tehnoredactare avansată

Page 2 of 12 GHIRA (AGACHE) ADINA


Tema nr.2_ Practica pedagogica 1

• Integrarea cunoştinţelor asimilate pentru realizarea unui proiec

Page 3 of 12 GHIRA (AGACHE) ADINA


COMPETENTE SPECIFICE CONTINUTURI

Utilizarea cunoştinţelor asimilate 1. Etapele de elaborare a publicatiei scolare


Tema nr.2_ Practica pedagogica 1
pentru realizarea unei reviste 1.1. Scopul publicatiei: continut, mesaj, informatie.
şcolare 1.2. Stabilirea publicului tinta: elevi, parinti,
profesori, specialisti din diferite domenii
( graficieni, tehnicieni, operatori mass-media)
1.3 Stabilirea periodicitatii si tirajului;
Practicarea tehnicilor generale de
tehnoredactare 2.Principalele caracteristici tehnice
• Organizarea spaţiului de  Definirea spaţiului de lucru şi a spaţiului
lucru şi a posibilităţilor de tipografic.
imprimare  Elemente tehnice: dimensiunile paginii,
margini, zonă de imprimare
 Formate coli/pagini
3.Tehnologia de executie optima a revistei:
• Organizarea grafică şi de • Modalităţi de imprimare: negativ, în oglindă,
structură a paginii separaţii de culoare, broşură etc
• Modalităţi de finisare
Utilizarea procesorului de texte Word pentru
• Definirea si asigurarea prelucrarea materialului:
materialului ce se publica • text
• imagine
5.Etapele de elaborare a machetei de principiu si a
celei definitive( lucru in grup)
• Aplicarea modalităţilor de 5.1 Macheta desfasurata
formatare şi şablonizare a 5.2 Macheta definitiva prin care se
documentelor electronice ce precizeaza dimensiunile si amplasarea
compun modulele unei fiecarui element din pagina prin utilizarea
lucrări QuarkXPress.
• Formatul tiparit ( lumina paginii)
• Rama alba
• Amplasarea imaginii, titlurilor, legendei,
ilustratiilor de ornament ale paginii
• Dimensiunilor coloanelor si a gutierelor
Utilizarea de programe 3. Realizarea propriu-zisa a publicatiei;
specializate pentru realizarea 3.1 Utilizarea Adobe Photoshop sau Corel
Page 4 of 12 GHIRA (AGACHE) ADINA
propriu-zisa a revistei Photopaint pentru procesarea imaginilor :
• Procesarea imaginilor • Dimensionare si cadraj
Tema nr.2_ Practica pedagogica 1

SUGESTII METODOLOGICE

Predarea-învăţarea va fi orientată pe rezolvarea unor sarcini de lucru, utilizându-se


preponderent metoda învăţării şi a formării deprinderilor prin rezolvarea unei game cât mai
variate de aplicaţii practice şi punându-se accent pe realizarea cu exactitate şi la timp a
cerinţelor sarcinilor de lucru. Realizarea proiectelor în cadrul activităţilor practice va urmări
dezvoltarea abilităţilor de lucru în echipă.
Locul de desfăşurare a instruirii trebuie să fie un laborator de informatică în care –
pentru optimizarea demersului didactic – este necesar să existe o dotare minimală care
presupune un număr suficient de calculatoare, conectate în reţea şi cu acces la serviciile
INTERNET. Configuraţia calculatoarelor trebuie să permită rularea aplicaţiilor prin care vor fi
formate competenţele specifice.
Profesorii vor alege cele mai potrivite aplicaţii în funcţie de specialitatea clasei.
În laborator trebuie să existe de asemenea, o imprimantă şi dispozitive periferice şi de
memorare externă. Prezenţa unui videoproiector va îmbunătăţi instruirea interactivă.
Specificul disciplinei impune metode didactice interactive, recomandând cu precădere
aplicaţiile practice individuale, metoda descoperirii, lucrul în echipă, conversaţia euristică.
Dinamica acestui domeniu, extrem de rapidă, determină actualizarea permanentă a
produselor soft prin prezentarea celor mai noi versiuni, astfel încât absolvenţilor să le fie mai
uşor să se adapteze evoluţiilor ulterioare din activitatea productivă.
Aplicaţiile prezentate efectiv elevilor, cu care aceştia vor lucra, trebuie să aibă ca obiect,
pe cât posibil, probleme concrete ale activităţilor din domeniul propriu de activitate pentru a
sublinia avantajele utilizării sistemelor informatice. Achiziţia treptată a cunoştinţelor şi
deprinderilor poate fi stimulată printr-o prezentare atractivă a aplicaţiilor.
Proiectele şi documentarea, stabilirea tematicii, vor fi realizate prin consultarea cadrelor
didactice de specialitate, pentru a fi identificate temele majore, de interes.
Evaluarea trebuie să vizeze mai ales interpretarea creativă a informaţiilor şi capacitatea
de a rezolva o situaţie-problemă cu ajutorul calculatorului.
Instruirea interactivă specifică acestui contribuie şi la conştientizarea faptului că un bun
utilizator al calculatorului are şanse mai mari de reuşită în acţiunea de integrare socio-
profesională.

Page 5 of 12 GHIRA (AGACHE) ADINA


Tema nr.2_ Practica pedagogica 1

Un exemplu al unei secvente de invatare este prezentata mai jos:

EVALUAREA CUNOŞTINŢELOR
1. Matrice de evaluare privind practicarea tehnicilor generale de tehnoredactare:

Instrumente de evaluare
Probă
Muncă Obs. sist. a
Obiective de evaluare scrisă Probă Activitate în
independentă comportamen Portofoliu
realizată orală grup
la calculator tului elevului
în word
să formuleze enunţuri pro
şi contra în legătură cu
* * * *
organizarea spaţiului de
lucru în pagină
să exprime păreri proprii
obiective în legătură cu
modalităţile de formatare
şi şablonizare a * * *
documentelor electronice
ce compun modulele unei
lucrări
să utilizeze obiectele şi
elementele grafice în * * *
documente
să elaboreze scurte texte
în proză sau în versuri
integrând expresii artistice
* * *
construite şi/sau
identificate în textele
literare citite;

2. Matrice de evaluare privind utilizarea de programe specializate pentru tehnoredactare avansată

Instrumente de evaluare
Muncă Obs. sist. a
Obiective de evaluare Probă Probă Activitat Investigaţia
indepen- comportament
scrisă orală e în grup
dentă ului elevului
să manifeste interes pentru * * * *
cunoaşterea unor programe
specializate de

Page 6 of 12 GHIRA (AGACHE) ADINA


Tema nr.2_ Practica pedagogica 1

tehnoredactare;

să analizeze şi să aprecieze
caracteristicile procesorului
* * * *
de texte profesional
(PageMaker )
Să realizeze fişiere pe teme
la alegere cu procesorul de * * * * *
text studiat

3. Matrice de evaluare privind utilizarea cunoştinţelor asimilate pentru realizarea de proiecte.

Instrumente de evaluare
Muncă Activita Obs. sist. a
Obiective de evaluare Probă Probă Probă Porto-
indepen- te în comportamen
scrisă practică orală foliu
dentă grup tului elevului
să redacteze texte utilizând
programul Microsoft * * * * *
Word;
să ilustreze textele
* * * *
redactate
să cunoască modul de
organizare a unei reviste * *
şcolare
să realizeze o revistă
* * * *
şcolară

Bibliografie
• Peter Brielmaier, Eberhard Wolf – Ghid de tehnoredactare, Editura
Polirom, Iaşi, 1999;
• David Randal – Jurnalistul universal. Ghid practic pentru presa scrisă,
Editura Polirom, Iaşi, 1998
• Mihai Coman – Manual de jurnalism. Tehnici fundamentale de
redactare, Editura Polirom, Iaşi, 1997;

Page 7 of 12 GHIRA (AGACHE) ADINA


Tema nr.2_ Practica pedagogica 1

2. Identificaţi două aspecte critice, la clasa la care efectuaţi practica, ce ar necesita o


investigaţie psihopedagogică. Formulaţi trei ipoteze posibile în relaţie cu aspectele critice
identificate anterior. Identificaţi un set de cinci instrumente de cercetare psihopedagogică /
educaţională pe care aţi putea să le utilizaţi în investigarea unuia din cele două aspecte critice
depistate la cerinţa anterioară*.

Aspecte critice, la clasa la care efectuez practica, ce ar necesita o investigaţie psihopedagogică:


1.există tineri care consumă droguri(alcool,etnobotanice) care au efecte negative asupra
dezvoltarii fizice si intelectuale;
2.există un abandon crescut in randul tinerilor proveniti in mediul rural.
Pentru primul aspect critic am formulat urmatoarele ipoteze:
a) grupul de prieteni care deja consuma droguri poate influenta comportamentul adolescentului
care devine extrem de vulnerabil, producandu-se in aceasta perioada critica si desprinderea de
familie ?
b) provenienta dintr-o familie dezorganizata poate favoriza predispozitia de a incepe sa
consume droguri ?
c) daca parintii sau sustinatorii legali ai minorului cosuma droguri sau fac trafic de droguri
atunci si tanarul va incepe sa consume droguri ?

Pentru al doilea aspect critic am formulat urmatoarele ipoteze:


a) Situatia materială, starea de sănătate şi educaţia data in familie ( familie monoparentala,
parinti divortati sau certati cu legea), provenienta din mediul rural poate influenta abandonul
scolar?
b) Provenienta din familii dezorganizate: familie cu unul dintre părinţi plecaţi la muncă în
străinătate, familie cu ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate; elevi care sunt
instituţionalizaţi (locuiesc în orfelinate) poate influenta abandonul scolar?
c) Apartenenţa la o etnie diferita de grupul etnic majoritar din şcoală poate duce la
imposibilitatea tanarului de a se adapta la grupul majoritar?
d) Grupul de prieteni poate influenta comportamentul adolescentului care devine extrem de
vulnerabil, producandu-se in aceasta perioada critica si desprinderea de familie?

Page 8 of 12 GHIRA (AGACHE) ADINA


Tema nr.2_ Practica pedagogica 1

e) Aparitia altor preocupari, in afara scolii, pot duce la absenteism ( atractia jocurilor pe
Internet, jocuri de noroc, consum de bauturi sau droguri, implicarea in diferite activitati ilegale
etc.) ?
Din multitudinea de metode şi tehnici de cercetare, cum sunt cele de mai jos:
 lectura ştiinţifică;
 rezumatul;
 conspectul;
 metoda observaţiei;
 metoda studiului de caz;
 analiza produselor activităţii şcolare;
 experimentul pedagogic;
 eşantionarea;
 metoda testelor;
 interviul şi chestionarele scrise;
 metoda analizei psihopedagogice a datelor experimentale;
 metoda scărilor de opinii şi atitudini.
putem utiliza:
A.Metoda observaţiei utilizată pe scară largă pentru investigare şi culegere a datelor
experimentale, respectându-se unele cerinţe: formularea unui scop precis al observării,
alcătuirea unui plan de observare, înregistrarea fidelă a datelor (video, audio sau clasică),
clasificarea, compararea, raportarea şi interpretarea datelor. Observarea poate fi spontană,
ştiinţifică, de explorare şi de experimentare.

Observatia trebuie să cuprindă:

• numele şi prenumele elevului,


• data naşterii,
• data luării în evidenţă,
• diagnosticul stabilit la spital sau Agentia Anti-drog,
• adresa şi alte coordonate după care pot fi găsiţi părinţii/tutorii.

Page 9 of 12 GHIRA (AGACHE) ADINA


Tema nr.2_ Practica pedagogica 1

Pentru notarea observaţiilor curente, se vor urmari:

• Data observării evenimentului


• Descrierea foarte succintă a acestuia
• Cauze posibile (explicaţia psihologică)
• Măsuri iniţiate

B.Metoda studiului de caz cuprinde:


 prezentarea cazului;
 analiza cazului;
 propunerea de soluţii şi testarea acestora;
 aplicarea soluţiei mai eficiente.
C. Eşantionarea reprezintă alegerea unui număr de subiecţi din clasa ce urmează a fi supuşi
experimentării sau controlului cercetării. În aceste cazuri, se foloseşte numai eşantionul
experimental, testându-se înainte de experimentare, situaţia la care se porneşte.
D. Interviul şi chestionarele scrise, convorbirea individuală sau în grup, ancheta
psihopedagogică şi studiul documentelor şcolare constituie tehnici eficiente pentru culegerea şi
interpretarea datelor necesare cercetării pedagogice. În aceste cazuri, se precizează problema
de cercetat, eşantionul şi indicatorii la care ne raportăm răspunsurile.
Prin tehnica chestionarului se pot obtine date exacte referitoare la opersoana sau la un
grup social, cum este cazul consumatorilor de droguri minori .Ca instrument de lucru se
va folosi ghidul de chestionar
Voi administra tehnica chestionarului minorilor consumatori de droguri in mod aleatoriu .
Exemplu A. Ghid de chestionar
Buna ziua, ma numesc .... si va rog sa-mi acordati cateva minute din timpul dumneavoastra
pentru a raspunde la cateva intrebari.
Rezultatul acestui studiu vor fi folosite doar in scopul prezentei cercetari, asigurand deplina
voastra confidentialitate.
1) Ce parere aveti despre consumul de droguri?
a) este periculos
b) nu este periculos

Page 10 of 12 GHIRA (AGACHE) ADINA


Tema nr.2_ Practica pedagogica 1

c) nu am nici o parere
2) Ce tipuri de droguri ati consumat?
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
3) Ce v-a determinat sa incepeti consumul de droguri?
a) curiozitatea
b) anturajul
c) plictiseala
d) stima de sine scazuta
e) deprimarea
f) iresponsabilitatea
g) altele ;
Care?.............................................................................................................................
4) Ce credeti ca v-ar putea influenta sa va opriti din consum?
a) tratamentul de specialitate
b) familia
c) frica de moarte
d) altele ;
Care?............................................................................................................................
5) Ati cunoscut consecintele actiunii d-voastra?
a) Da
b) Nu
c) Intr-o oarecare masura
6) Dupa inceperea consumului de droguri ati avut probleme de sanatate?
a) Da
b) Nu
7) V-ati gandit vreodata la suicid de la inceperea consumului?
a) Da
b) Nu
8) Ati furat diverse lucruri pentru a va putea asigura doza necesara?
a) Da

Page 11 of 12 GHIRA (AGACHE) ADINA


Tema nr.2_ Practica pedagogica 1

b) Nu
9) Dupa ce ati inceput consumul de droguri, cum au fost resultatele voastre scolare?
a) mai bune
b) mai slabe
c) la fel
10) Proveniti din familii cu parinti divortati?
a) Da
b) Nu
11) Au existat certuri si neintelegeri puternice in cadrul familiei dumneavoastra?
a) Da
b) Nu
12) Aveti vreun membru al familiei cu probleme legate de consumul de alcoolsi/sau droguri?
a) Da
b) Nu
13) Considerati ca ar trebui luate mai multe masuri impotriva consumului dedroguri?
a) Da
b) Nu
c) Nu stiu
14) Care ar putea fi aceste masuri?
…………………………………………………………………………………………..
E. Metoda scărilor de opinii şi atitudini, în care rezultatele se distribuie pe o scară cu mai
multe intervale. De exemplu, opinii sau atitudini: corecte, incorecte, mai puţin corecte etc.
Rezultatele la învăţătură la elevii care sunt banuiti ca ar consuma droguri pot fi distribuite pe o
scară cu 4 intervale de câte 5 puncte fiecare sau pe o scară de calificative: foarte bine, bine,
suficient, insuficient.

Page 12 of 12 GHIRA (AGACHE) ADINA