Sunteți pe pagina 1din 3

ANALIZA SWOT A UNEI CLASE DE ELEVI

Diagnoza mediului intern


A. Puncte forte pentru clasa de elevi:

1. Existenţa personalului didactic calificat în proporţie de 75% din care 50% cu gradul didactic I,
permite realizarea unui învăţământ de calitate;

2. Cadre didactice tinere, cu spirit de iniţiativă;

3. Interesul cadrelor didactice pentru dezvoltarea profesională;

4. Relaţiile interpersonale (profesori-elevi, director-profesori, profesori-părinţi, profesori-


profesori) favorizează un climat deschis care ii stimuleaza pe elevi să invete şi să participle cu
interes la lectii;

5. Existenţa unui număr mai mic de elevi în clasă permite o implicare mai bună a fiecărui elev şi
cadru didactic în realizarea obiectivelor, o observare mai directă a elevilor de către profesori şi
de catre dirigintele clasei;

6. Peste 50% din numărul elevilor au rezultate bune şi foarte bune la invătătură;

7. Rezultate bune obţinute la concursurile şcolare şi extraşcolare;

8. Nu sunt manifestări deosebite de indisciplină ale elevilor iar rata abandonului şcolar este zero;

9. Colaborare instituţională corespunzătoare cu reprezentanţii comunităţii locale.

B. Puncte slabe pentru o clasă de elevi:

1. Lipsa cadrelor didactice titulare pentru limbi moderne, arte, sport, tehnologii;

2. Nerespectarea principiului continuităţii datorită schimbărilor survenite în încadrare de la an la


an;

3. Diversitatea mare a disciplinelor şi profesorilor care se perindă la clasă;

4. Lipsa spaţiului împiedică desfăşurarea unor activităţi extraşcolare;


1
5. Elevi cu rezultate slabe la olimpiade şi concursuri şcolare;

6. O modestă activitate extracurriculară desfăşurată de elevii clasei;

7. Puţine cadre didactice sunt implicate în viaţa clasei în afara orelor predate la disciplina
respectivă;

8. Familia nu este implicată suficient în activitatea de educare a copiilor;

9. Nivelul scăzut de cultură şi instruire al părinţilor;

10. Starea materială precară a unor familii;

11. insuficienta utilizare a bibliotecii şcolare

Diagnoza mediului extern

A. Oportunităţi:

1. Disponibilitatea şi responsabilitatea instituţiilor comunităţii locale de a veni în sprijinul şcolii;

2. Implicarea şcolii în programe naţionale şi europene şi posibilitatea realizării de parteneriate cu


alte şcoli pentru cunoaşterea unor experienţe pozitive.

3. Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite de C.C.D. şi de universităţi;


4. Posibilităţi de stimulare morală şi financiară a cadrelor didactice cu rezultate deosebite în
activitatea instructiv-educativă;

5. Posibilităţi de stimulare morală şi financiară a elevilor cu rezultate deosebite în activitatea


şcolară;

6. Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a veni în sprijinul şcolii


(Primăria, Biserica, Poliţia, Dispensarul, Căminul cultural);

7. Cursuri de formare a cadrelor didactice;

8. Înfiinţarea Centrului de documentare şi informare;

2
B. Ameninţări:

1. Tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor favorizată de numărul mic de cursanţi;

2. Diminuarea calităţii procesului instructiv- educativ prin încadrarea unor suplinitori;

3. Motivarea scăzută a cadrelor didactice din cauza slabei diferenţieri, neţinându-se cont de
prestaţia fiecăruia la acordarea de stimulente salariale;

4. Nivelul scăzut al vocabularului ca urmare a lipsei lecturii;

5. Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei economice, conduce la o slabă supraveghere a


copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii;

6. Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor, deruta morală determinată de societate,
7. Lipsa de interes a reprezentanţilor unor instituţii locale duce la pierderea pe parcurs a unor
relaţii de cooperare;

8. Accesul limitat al comunităţii la surse de informare.