IJL·

EXPUNERE DE MOTIVE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de act normativ LEGE privind salarizarea in anul2011 a _personalului didactic si didactic auxiliar din invatamant Sectiunea a 2-a Motivul emiterii actului normativ l.Descrierea situatiei actuale Educatia sta la baza dezvoltarii sanatoase si annonioase a unei societati. Romania, lara membra a Uniunii Europene si a asumat realizarea reformei in educatie cu scopul determinat de a realiza premisele unui invalamant de calitate reflectat in dobandirea de competente de catre beneficiarii directi si indirecti. 0 conditie sine qua non pentru realizarea acestui deziderat 0 constituie salarizarea echitabila a personalului didactic. Prin Legea Educatiei Nationale nr. 112011 se reglementeaza organizarea si functionarea sistemului national de invalamant, in sensul crearii cadrului normativ pentru desfasurarea activitatilor specifice sistemul. Pe rolul instantelor judecatoresti au existat dosare in care cadrele didactice din tnvatamantul preuniversitar care au chemat in judecata Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului, inspectoratele scolare judetene, consiliile locale ~1 unitatile de invatamant, solicitand plata diferentelor salariale dintre drepturile salariale calculate in raport cu valoarea de 400 lei a coeficientului 1, 000 prevazuta de Legea nr. 221120008 pentru aprobarea Ordonantei Guvemului nr. 15/2008 privind cresterile salariale ce se vor acorda in anul 2008 personalului din invatamant cu modificarile si completarile ulterioare, ~i cele efectiv incasate, actualizarea sumelor in functie de indicele de inflatie, dobanda legala datorata pana la data platii efective. Precizam ca Legea nr. 22112008 a fost modificata succesiv. In solutionarea litigiilor unele instante au apreciat ca pretentiile reclamantilor sunt intemeiate, iar pm-atii au fost obligati la plata diferentelor dintre drepturile salariale cuvenite potrivit Ordonantei Guvemului nr. 15/2008 astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 22112008 si drepturile salariale efectiv incasate, cu incepere de la 1 octombrie 2008 si pana la data de 31 decembrie 2009. Alte instante au admis actiunile reclamatilor ~i au dispus obligarea paratilor la plata diferentelor dintre drepturile salariale incasate si cele cuvenite in baza Ordonantei Guvemului Uf.15/2008 astfel cum a fost aprobata si modificata prin Legea nr.22112008 dar, numai pentru perioada 1 octombrie 2008 - 31 martie 2009. Intr-o alta opinie s-a apreciat ca pretentiile astfel formulate nu sunt intemeiate, iar actiunile rcclamantilor au fost rcspinse, De asemenea, au existat dosare de instanta in care s-a solicitat si modificarea deciziilor de reincadrare in sensul stabilirii salariului reclamantilor prin luarea in considerare a valorii de 400 lei aferenta coeficientului de multiplicare 1,000. In unele judete, solutia instantelor pentru aceste spete a fost de a modifica deciziile de reincadrare in sensul stabilirii salariilor prin luarea in considerare a valorii de 400,00 de lei aferenta coeficientului de multipliearel,OOO. In alte judete instantele au respins actiunile pe eonsiderentul ca legea nr. 22112008 a fost abrogata, iar caleularea salariului , incepand eu data de 01.01.2010 nu se mai poate acorda in baza unei legi abrogate, ci in baza unei noi Iegi de salarizare, care este Legea nr. 330/2009. .. Mai mult, constatand practica judiciara, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a eonstatat ca aeeasta este neunitara atat sub aspectul temeiniciei actiunilor formulate de reclamanti vizand acordarea diferentelor dintre drepturile salariale cuvenite in baza Legii nr. 22112008, incepand cu data de 1 oetombrie 2008 si drepturile salariale efectiv incasate, cat si sub aspeetul perioadei pentru care au fost recunoscute aeeste drepturi. In eonseeinta, Parehetul de pe langa Inalta Curte de

Casatie si Justitie a formulat recurs in interesul legii si si-a exprimat punctul de vedere in sensul ca "pretentiile reclamantilor sunt intemeiate, iar paratii au fost obligati la plata diferentelor dintre drepturile salariale cuvenite potrivit Ordonantei Guvemului nr. 15/2008 astfel cum a fost aprobata cu modificari prin Legea nr. 22112008 si drepturile salariale efectiv incasate, cu incepere de la 1 octombrie 2008 ~iparra la data de 31 decembrie 2009." Practica judiciara a condus la un sistem de sistem de salarizare neunitar, ajungandu-se la situatia :m care, salariati care ocupa functii identice sa primeasca un salariu diferit. In prezent sunt judetele Suceava si Botosani, unde salariile sunt majorate cu 33%, fata de celelalte judete, unde in cadrul unitatilor de invatfunarrt preuniversitar de stat se desfasoara aceleasi activitati didactice. Practicile instantelor in ceea ce priveste stabilirea salariilor personalului didactic din invatfuTI.arrtulpreuniversitar o parte din personalul didactic s-a adresat instantelor direct sau prin intermediul sindicatelor in vederea obtinerii drepturilor salariale prevazute de Legea nr.22112008 (majorate cu 33,4% fata de nivelul actual). Instantele au avut 0 practica neunitara pe aceasta speta, pronuntandu-se in principal astfel: a) respingerea cererilor; b) intr-o opinie majoritara au apreciat ca pretentiile reclamantilor sunt justificate si au obligat paratii la plata diferentelor salariale cu incepere de la 1 oct. 2008 parra la 31 dec. 2009; c) altele au dispus obligarea paratilor la plata diferentelor salariale cu incepere de la 1 oct. 2008 parra la 31 martie 2009; d) altele au dispus obligarea paratilor la reincadrarea salariala a reclamantilor incepand cu anul 2010, luand In considerare salariile debaza aferente lunii decembrie 2009 rezultate din aplicarea Legii nr.22112008. In ceea ce priveste deciziile instantelor pronuntate conform lit. b) si c) acestea nu au un impact financiar imediat intrucat potrivit OUG nr. 7112009, cu modificarile si completarile ulterioare, sumele stabilite prin titluri executorii se esaloneaza la plata in perioada 2012-2014. Este de mentionat faptul ca potrivit datelor centralizate de Ministerul Finantelor Publice parra In prezent aceste sume se ridica la cca. 4 miliarde lei. In cazul deciziilor pronuntate conform lit. d) reincadrarea trebuie facuta incepand cu anul 20 11 ~i asa cum a decis instanta salariile avute In vedere la reincadrare sunt cele prevazute de Lege nr. 22112008, fapt ce ar conduce la 0 majorare salariala suplimentara de 33,4 % pentru personalul didactic din Invatamarrt preuniversitar care a obtinut astfel de titluri executorii. Riscul major care ar putea genera un impact financiar considerabil pentru anu12011. In aceasta situatie impactul financiar suplimentar asupra cheituielilor de personal aprobate pe anul 2011 ar putea fi de cca. 2 ruiliarde lei, reprezentand 0,4% din PIB, ceea ce ar depasi anvelopa bugetara pentru salarii de 39 mId. Lei, pentru anu12011, negociata cu FM!. Prill art. 48 pct. 16 din Legea nr. 330/2009 a fost abrogata OUG nr. 15/2008 privind cresterile salariale cc se VOl' acorda In anul 2008 ~i in anul 2009 personalului din invatamant, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2008, aprobata cu modificari prin Legea nr. 22112008, cu modificarile ~i completarile ulterioare. In prezent, cadrul general privind salarizarea personalului bugetar este Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Prin Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice s-a stabilit ca In anul 2011 nu se aplica valoarea de referinta si coeficientii de ierarhizare corespunzatori claselor de salarizare .prevazuti In anexele la Legea-cadni privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, denumita In continuare lege-cadru. Sumele alocate pentru finantarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat sunt prevazute In Legea 286/2010, Legea bugetului de Stat pe anul 2011, la sume defalcate din TV A, In suma de 7.098.823 mii lei (Anexa 5). La acesta se adauga suma de 345.195 lei pentru invatfunantul special. Sumele sunt alocate de la Bugetul de Stat, din sume defalcate din TV A, prin bugetele locale, 2

pe baza de cost standard elev/prescolar, conform prevederilor legale in vigoare, respectiv HG ill. 1395 din 28 decembrie 2010 privind finantarea unitatilor de Invatamant preuniversitar de stat, finantate din bugetele locale, pe baza standardelor de cost pe elev/prescolar pentru anul 2011. Finantarea cheltuielilor cu salariile stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora, pentru unitatile de .1nvatamant preuniversitar de stat, se face pe baza standardelor de cost elev/prescolar, Sumele sunt alocate in mod transparent, echitabil si unitar pentru fie care unitate de invatamant preuniversitar de stat pe baza costurilorstandard elev/prescolar. Elevul este eel care genereaza asigurarea surselor de finantare de la buget. Astfel, sistemul national de 1nvatamant nu are, In acest moment 0 reglementare specifica activitatilor desfasurate de catre cadrele didactice in ceea ce priveste salarizarea, Salarizarea personalului din Invatamant nu are 0 reglementare care sa reflecte specificul activitatilor desfasurate in sistemul national de 1nvatamant. Situatia generata de litigiile privind modul de salarizare, de modalitatea de solutionare a acestora precum ~i de lipsa unui cadru legal general de stabilire a salarizarii In sistemul national de 1nvatamant poate conduce la nerespectarea anumitor principii: - echitate ~i coerenta, prin crearea de oportunitati egale ~i remuneratie egala pentru munca de valoare egala, pe baza principii lor ~i normelor unitare In sistemul national de 1nvatamant privind stabilirea si acordarea salariului ~i a celorlalte drepturi de natura salariala ale personalului din sistemul national de Invatamant; - transparenta mecanismului de stabilire a salariului de baza, a precum ~i a celorlalte drepturi salariale a personalului din sistemul de Invatamant. Prin urmare, armonizarea cu sistemul de salarizare a personalului platit din fonduri pub lice se poate realiza tinand cont de importanta, raspunderea, complexitatea si specificitatea activitatii ~i nivelul studiilor necesare pentru desfasurarea activitatii personalului din sistemul de 1nvatamant. Activitatea desfasurata In sistemul national de Invatamant este 0 activitate specifica ce presupune anumite conditii pentru ocuparea functiilor didactice specifice acesteia, astfel este necesar emiterea unui act normativ privind salarizarea care sa respecte acest specific, raportat ~i la prevederile Legii Educatiei Nationale ill. 1/2011. Acest act normativ stabileste ca personalul din 1nvatamant incadrat pe aceleasi functii didactice cu indeplinirea conditiilor identice pentru ocuparea acestora sa beneficieze de aceeasi remuneratie, Astfel, din finantarea de baza, care se asigura din bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata ~i alte venituriale bugetului de stat, prin bugetele locale se asigura si cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizatiile ~i alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile aferente acestora. Finantarea de baza a unei unitati scolare rezulta prin multiplicarea costului standard per elev/prescolar cu coeficienti specifici unitatii scolare ~i cu numarul de elevi ~i se aproba anual prin hotarare a Guvemului. Baza de calcul al fondurilor alocate unitatilor de ]'nv~trun§nt prin ~i din bugetele locale, pentru finantarea de baza, 0 constituie costul standard per elev/prescolar, Costul standard per elcv/prcscolar se determina pentru fiecare nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu. Mai mult, finantarea de baza a Invatamantului preuniversitar se face tinand cont de principiile echitatea distribuirii fondurilor destinate unui lnvatamant de calitate si "resursa financiara urmeaza elevul", in conformitate cu prevederile Legii Educatiei Nationale ill. 1120011. De asemenea, Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului asigura finantarea de baza pentru universitatile de stat, prin granturi de studii calculate pe baza costului mediu per student echivalent, per domeniu, per cicluri de studiu ~i per limba de predare. Deoarece specificul activitatilor desfasurate de catre personalul din sistemul national de Invatamant impune 0 reglementare specifica inclusiv in ceea ce priveste salarizarea personalului din Invatamant este necesara emiterea unui act normativ care sa aiba in vedere atat principiile din Legea a Educatiei Nationale ill. 1/2011 cat si reglementarile cu caracter general. 1Al Prezentul act normativ nu transpune legislatie comunitara si nu creeaza cadrul pentru aplicarea directa a acesteia.
s. •

3

Cuantumul sporurilor. conform anexei 3a sau 3b. Impact asupra mediului Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului inconjurator. '. Metodologia de calcul a drepturilor salariale care se acorda personalului didactic de predare. 3a sau 3b.1 . 3. asa cum este prevazuta In anexa 5 a prezentului proiect de lege. AIte informatii . dupa caz. Macheta de calcul a salariilor personalului didactic de predare. Salariile de incadrare pentru personalul didactic de predare din invatamantul preuniversitar. grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de munca. conform anexei 2 a prezentului proiect de lege. personalul didactic de predare ~i didactic auxiliar din Invatamant beneficiaza exclusiv de drepturile salariale stabilite In conformitate cu anexele la prezenta legi. Incepand cu data de 1 ianuarie 2011. Sectiunea a 4-a Impactul financiar asupra bugetului general consolidat. conform anexei 1 a prezentului proiect de lege. 4.Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri. AIte Informatii Nu este cazul. anexei ill. dupa caz.4 la prezenta lege. 3. dupa caz. Cuantumul brut al salariilor de incadrare pentru personalul didactic de predare ~i didactic auxiliar din Invatamant este eel prevazut In anexele nr. Promovarea personalului didactic auxiliar pe functii. indemnizatiilor. Impact social .2. Impact macro-economic Prezentul act normativ nu are impact macro-economic. 1. 5.in mii lei (RON) - 4 . a prezentului proiect de lege. Salarii de incadrare pentru personalul didactic de predare din Invatamantul universitar. salariul de baza minim brut pe tara garantat In plata se stabileste la 670 lei lunar.Schimbari preconizate Incepand cu data intrarii In vigoare a prezentei legi. Salarii de incadrare pentru personalul didactic auxiliar din invatamant. pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 r~prezentand 3. atat pe termen scurt. In ~nformitate cu metodologia prevazuta In anexa 5.94Ieilora. Incadrarea personalului didactic de predare si didactic auxiliar se face potrivit prevederilor prezentei legi. conform 4 a prezentului proiect de lege.Nu este cazul Sectiunea a 3-a Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 1. cat ~i pe term en lung (pe 5 ani) . Impact asupra mediului de afaceri Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.2. 1" 1 Impactul asupra mediului concurential ~i domeniului ajutoarelor de stat Prezentul act normativ nu are impact asupra concurential si domeniului ajutoarelor de stat 2. compensatiilor si al celorlalte elemente ale salariului se calculeaza In functie de salariile de incadrare din anexele nr. conform anexei nr. pentru anul curent. Indemnizatii de conducere specifice. 5 a prezentului proiect de lege.

Masuri normative necesare aplicarii directe a actelor normative comunitare 4.:mati'Ye sUJllimentare . Alte acte normative ~i sau documente Gradul conformitate conformeazalnu conformeaza) Nu este cazul Nu este cazul de (se se Comentarii Nu este cazul 5 . din care: a) buget de stat. cheltuieli de personal 11. cheltuieli de personal 11. bunuri si servicii 3. 2. din care: a) buget de stat. Proiecte de acte n~r. din care: a) buget de stat b) bugete locale 4. Modificari ale cheltuielilor bugetare. plus/minus. Impact financiar. impozit pe venit b) bugete locale 1.-rt-'. 2 3 4 5 6 am 7 1 1J Denumirea comunitar. cheltuieli de personal 11. Anul curent Urmatorii patru ani - Medi ape CInCl 1 1. bunuri si servicii b) bugete locale: 1. lndicatori -_. Propuneri pentru acoperirea cresterii cheltuielilor bugetare 5. Decizii ale Curtii Europene de Justitie ~i alte documente _. impozit pe profit 11. din acesta: 1. publicarii actului numarul. Modificari ale veniturilor bugetare. Alte informatii Sectiunea a 5-a Efectele proicctului de act normativ asupra legislatiei in v!goare 1. contributii de asigurari 2. din acesta: 1. bunuri si servicii c) bugetul asigurarilor sociale de stat: 1. plus/minus... Compatibilitaten actului normativ cu legislatia comunitara in materie 3. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare 6. plus/minus.. impozit pe profit c) bugetul asigurarilor sociale de stat: 1.' sau documentului data adoptarii si data Nu este cazul 5. Calcule detaliate privind fundamentarea modificarilor veniturilor si/sau cheltuielilor bugetare 7.~ _ ..

52112005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale auroritatilor administratiel publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Nu este cazul.Masurile de punere in aplicare a proiectului de act normativ de catre auto rita tile administratiei publice centrale si/sau locale .Nu este cazul. Alte acte normative si sau documente I Nu este cazul internationale din care decurg angajamente 6. a) Consiliul Legislativ b) Consiliul Suprem de Aparare a Tarii c) Consiliul Economic si Social d) Consiliul Concurentei e) Curtea de Conturi Proiectul va fi supus avizarii Consiliului Legislativ. Sectiunea a 6-a Consultarile efectuate in vederea elaborarii proiectului de act normativ 1. Alte infermatii . 2. 3. in situatia in care proiectul de act normativ are ca obiect activitat! ale acestor autoritat].infiintarea unor noi organisme sau extinderea competentelor institutiilor existente.Nu este cazul 5.Informarea societatii civile cu privire la necesitatea elaborarii proieetului de act normativ 2. Informatii privind procesul de consultare cu organizatiile neguvernamentale. Alte informatii . Alte informatii N u este cazul. institute de cercetare ~i alte organisme implicate: Nu este cazul. Sectiunea a 8-a Masuri de implementare 1.Fundamentarea alegerii organizatiilor cu care a avut loc consultarea precum ~i a modului in care activitatea acestor organizatii este legata de obiectul proiectului de act normativ N u este cazul. precum ~i efectele asupra sanatatii ~i securitatii cetatenilor sau diversitatii biologice Proiectul de act normativ nu se refera la acest subiect. cu privire la eventualul impact asupra mediului in urma implementarii proiectului de act normativ.750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente . Proiectul va fi supus avizarli Consiliului Economic ~i Social 6. Consultarile organizate cu autorftatile administranei publice locale. Informatii privind avizarea de catre. Sectiunea a 7-a Activitati de informare publica privind elaborarea ~i implementarea proiectului de act normativ 1.Nu este cazul.Nu este cazul. Consultarile desfasurate in cadrul consiliilor interministeriale in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 6 . in conditiile Hotararli Guvernului nr. Informarea secietatii civile. 4.5. . 3.

Nu este cazul. VICEPRIM . supunem avizarii prezentul proiect de LEGE privind salarizarea in anul 2011 a personaIuIui didactic ~i didactic auxiliar din invatamant. MINISTERUL JUSTITIEI Ministru Catalin Marian PREDOIU 7 . FAMILIEI ~I PROTECTIEI SOCIALE Ministru loan Nelu BOTI~ Ministru Gheorghe IALOMITIANU AVIZAT.[ 2. Aite informatii . CERCETARII.MINISTRU Mark6BELA INITIATORI: MINISTERUL EDUCATIEI. TINERETULUI ~I SPORTULUI MINISTERUL MUNCH. Fata de cele prezentate mai sus.

art. 13 din Legea nr. 9. (3) Indemnizatiile nr. in conformitate cu metodologia prevazuta in anexa 5 la prezenta lege. compensatiile si celelalte elemente ale sistemului de salarizare de care beneficiaza personalul prevazut la alin. 4. (1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legisi pana la 31 decembrie 2011.4. daca este cazul. 3a sau 3b. indemnizatiile. art. 25-30 unitara a personalului platit si pentru personalul didactic prevederilor prezentei legi. 12 ~i art. 3a ~i 3b la prezenta lege. 8. dupa caz. 1. art. personalul didactic si didactic auxiliar din invatamant beneficiaza de drepturile de natura salariala stabilite in conformitate cu anexele la prezenta lege. compensatiilor si al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare prevazute de prezenta lege se calculeaza in functie de salariile de incadrare din anexele nr. 2. art. se aplica in mod corespunzator si didactic auxiliar din invatamant. 2. (1).LEG privind salarizarea E didactic si didactic auxiliar 'in anul2011 a personalului din invatamfint Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege: Art. (5) Cuantumul sporurilor. (2) Cuantumul brut al salariilor de incadrare pentru personalul didactic si didactic auxiliar din invatamanteste eel prevazut in anexele nr. (4) Sporurile. indemnizatiilor. (7) Dispozitiile privind salarizarea ill 2011 cele ale art. 22. salarizat potrivit de conducere specifice sunt prevazute in anexa . (6) Prin contractele colective de munca sau acordurile colective de munca si contractele individuale de munca nu pot fi negociate salarii sau alte drepturi in bani sau ill natura care excedeaza prevederilor prezentei legi. cu luarea in considerare a indemnizatiei de conducere prevazuta de anexa nr. dupa caz. 5. precum si din Legea-cadru nr.l. 284/2010 privind salarizarea din fonduri publice. 1. 285/2010 a personalului platit din fonduri pub lice. pre cum si metodologia de calcul a acestora sunt stabilite in anexa nr.

(2) Ordonatorii principali de credite si angajatorii au obligatia sa stabileasca salariile de baza. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice. Daca in urma aplicarii metodologiei de cal cul reglementata de anexa 5 la prezenta lege rezulta un cuantum al salariului de baza brut mai mic de 670 lei lunar. sa asigure promovarea personalului in functii. Tineretului si Sportului. Art. Art. Trecerea personalului didactic intro transa de vechime in invatamant superioara se va face incepand cu data de 01 a lunii urmatoare celei in care s-a implinit vechimea prevazuta. dupa caz. (3) Promovarea personalului didactic in grade didactice se face ill baza reglementarilor proprii privind obtinerea acestora. (1) Incadrarea personalului prevederilor prezentei legi. potrivit legii. precum si acordarea de drepturi rara respectarea prevederilor acesteia atrag. 2. materiala sau penala a persoanelor vinovate. raspunderea disciplinara. 26 din Legea nr. 4 din Anexa nr. se va lua in calcul acest din urma cuantum.Art. astfel incat sa se incadreze in sumele aprobate cu aceasta destinatie ill bugetul propriu. prevazut la art. sporurile ~i alte drepturi salariale stabilite potrivit prezentei legi. (4) Promovarea personalului didactic auxiliar pe functii. ill conditiile legii. respectiv a gradului profesional sau a treptei profesionale pentru functiile didactice auxiliare i~i pastreaza incadrarea avuta daca se situeaza intre limitele prevazute in anexele la prezenta lege. 5. pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011. grade sau trepte profesionale se face potrivit reglementarilor legale in vigoare aplicabile personalului angajat cu contract de munca. Art. grade si trepte profesionale. I capitolul II litera L si art. 3. . Incalcarea dispozitiilor prezentei legi privind stabilirea salariului de baza individual si a celorlalte drepturi. 4. (1) Gestiunea sistemului de salarizare a personalului din institutiile de illva¢mant preuniversitar ~i universitar de stat se asigura de ordonatorii principali de credite si de Ministerul Educatiei. Cercetarii. 1 se face potrivit (2) Persoanele care au salariul de incadrare intre limita minima si maxima a transei de vechime pentru functiile didactice din invatamantul universitar. respectiv ill baza dispozitiilor art.

Art. Oriee alte dispozitii contrare eu privire la stabilirea salariilor ~i a eelorlalte drepturi de natura salariala. 1. in anul 2011. 6. (1) se abroga. alin. Art. Anexele 1-5 fac parte integranta din prezenta lege. 7. . pentru personalul prevazut la art.

249 3.Anexa nr.616 1.877 1.334 2.516 2.486 6.834 1.579 2.575 Conferentiar universitar 2 ~ef lucrari (lector universitar) 3 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani 3-6 arir---o.347 1.800 1.731 3.601 1.615 1.425 1.221 1.606 5.594 1.447 1.418 1.365 3.680 2.261 1.o.292 2.249 2.959 3.412 1.132 4. 1 Salarii de incadrare pentru personalul didactic din invatamantul universitar Nr.069 2.228 3.702 1.341 2.005 2.824 1.971 6.457 2.368 1.433 1.137 3.826 2.056 1.949 1. crt.240 1.017 1.748 1.976 2.032 5.858 1.968 2.519 1.000 2.515 2.352 2.161 1.121 0. Functia lProfesor universitar Vechime in tnvatarnant peste 40 am 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 20-25 ani 15-20 ani 10-15 ani 6-10 ani Salarii de incadrare Minim Maxim 1 3.378 5.547 1.031 2.032 3.774 1.447 1.309 2.935 1.121 2.602 1.pana la 3 ani 6-10 ani 3-6 ani pana la 3 am Aslstent universitar 4 ---° 1]313 5 Preparator universitar NOTA Toate salariile de in cadrare cuprind sporul neuropsihic.472 3. iar sporul de stabilitate este cuprins la transele de peste 10 ani vechime in invatamant Toate salariile de incadrare cuprind majorarea de 15% aplicabila pentru anul 2011 .562 1.440 1.141 1.

Functia didactica Vechime in invatamant peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 ._ Profesor studii superioare de lunga durata grad didactic definitiv 3 4 Profesor studii superioare de lunga durata grad didactic debutant Profesor studii superioare de scurta durata grad didactic I 6 1602 1521 1449 1392 1311 1245 1212 1167 1047 1480 1421 1356 1291 1232 1154 1130 1080 960 941 Profesor studii superioare de scurta durata grad didactic II 6 .Anexa ru.6 ani _peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 . Salarii de incadrare pentru personalul didactic preuniversitar din invatamiintul Nr.6 ani pana la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani _.6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 . /. Crt. 22-25 ani 18-22 ani '14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2-6ani Salarii de incadrare 1894 1803 1713 1632 1561 1481 1448 1391 1223 1101 1578 1515 1449 1399 1332 1266 1217 1193 1047 1027 1499 1437 1375 1309 1272 1181 1148 1132 998 986 979 Profesor studii superioare de lunga durata grad didactic I 1 Profesor studii superioare de lunga durata grad didactic II 2 ---.

6 ani pfma la 2 ani 1338 1257 1206 1156 1113 1080 1056 1040 946 939 932 1582 1501 1428 1372 1291 1224 1192 1148 1027 1406 1348 1283 1225 1166 1117 1068 1052 933 924 1311 1246 1183 1136 1117 1061 1036 1020 891 881 865 8 Profesor studii superioare de scurta durata grad didactic debutant Institutor studii superioare de lung a durata grad didactic I 9 .6 ani pfma la 2 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .6 ani Institutor studii superioare de lung a durata grad didactic II 10 Institutor studii superioare de lunga durata grad didactic definitiv 11 12 Institutor studii superioare de lunga durata grad didactic debutant Institutor studii superioare de scurta durata grad didactic I 13 1542 1461 1404 1330 1258 1186 1143 1111 994 1357 1299 1225 1176 1117 1068 1036 1020 913 896 Institutor studii superioare de scurta durata grad didactic II 14 .peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .e in Salarii de inv<1\i:irnan! incadrare Nr._--Functia didac!ica -vechur. Profesor studii superioare de scurta durata grad didactic definitiv 7 peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .r- . Crt.

6 ani pana la 2 ani _peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 . educatoare.6 ani 16 Institutor studii superioare de scurta durata grad didactic debutant Invatator. se va lua in calcul acest din urma cuantum . educatoare. pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anuI2011. educatoare. rnalstru-instructortcu studii de nivellieeal) grad didactic I 17 Invatator.6 ani peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 .6 ani pana la 2 ani 867 824 797 784 770 757 743 729 6151) 6021) 6001) NOTA Toate salariile de incadrare cuprind sporul neuropsihic. maistru-instructor (cu studii de nivel lieeal. maistru-instructor( cu studii de nivel lieeal) grad didactic debutant Protesor. iar sporul de stabilitate este cuprins la transele de peste 10 ani vechime in invatamant. educatoare. Toate salariile de incadrare cuprind rnalorarea de 15% aplicabila pentru anul 2011 1) Dadi in urma aplidirii metodologle! de calcul reglernentata la anexa 5 din prezenta lege rezulta un cuantum al salartulul de baza brut mai mic de 670 lei lunar. maistru-instructor(cu studii de nivel lieeal) grad didactic" 18 Invatator. 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 . educatoare.iime in invatamant Salarii de incadrare 1261 1205 1154 1104 1092 1036 1020 1004 875 869 838 1477 1420 1355 1282 1214 1136 1111 1062 961 1309 1238 1182 1135 1068 1042 1020 1008 908 879 1228 1173 1110 1067 1052 1016 992 979 856 850 Institutor studii superioare de scurta durata grad didactic definitiv 15 peste 40 ani 35-40 ani 30-35 ani 25-30 ani 22-25 ani 18-22 ani 14-18 ani 10-14 ani 6 -10 ani 2 . educator. maistru-instructor(cu studii de nivel lieeal) grad didactic definitiv 19 20 Invatator.~--T--· Nr. Tnvatator. tara pregatire de specialitate) pana la 2 ani 836 21 peste 40 ani 35-40 ani. ----'"- Functia didactica vec. Crt.

S. redactor gradul I 3 Bibliotecar. redactor gradul ill 9 Bibliotecar. M M M M M PUM PUM PUM PUM PUM PUM PUM PUM PUM M M M M M M M M M S S Functii de executie pe grade si trepte profesionale Bibliotecar. documentarist. documentarist. redactor I A 45 Bibliotecar. redactor gradul I 7 Bibliotecar. documentarist. documentarist.S.Anexa nr. redactor gradul IT 4 Bibliotecar.D. crt Functia maxim lei S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S S S.S. documentarist.D.S. redactor I 46 Bibliotecar.S. redactor gradul ill 5 Bibliotecar. documentarist.D. documentarist. redactor gradul I A 2 Bibliotecar. S. redactor debutant 6 Bibliotecar. redactor debutant 10 Informatician gradul I A II Informatician gradul I 12 Informatician gradul IT 13 Informatician gradul ill 14 Informatician gradul IV 15 Informatician debutant 16 Informatician gradul I 17 Informatician gradul II 18 Informatician gradul ill 19 Informatician debutant 20 Corepetitor gradul I 21 Corepetitor gradul II 22 Corepetitor gradul ill 23 Corepetitor debutant 24 Corepetitor gradul I 25 Corepetitor gradul IT 26 Corepetitor gradul ill 27 Corepetitor debutant 28 Secretar lA **) 29 Secretar I 30 Secretar II 31 Secretar ill 32 Secretar IV 33 Secretar debutant 34 Secretar I 35 Secretar II 36 Secretar ill 37 Secretar IV 38 Secretar debutant 39 Secretar I A 40 Secretar I 41 Secretar II 42 Secretar m 43 Secretar debutant 44 Brbliotecar.S. documentarist. documentarist. S. documentarist. documentarist.D.D. documentarist. redactor II 47 Bibliotecar. 3 a Salarii de incadrare pentru personalul didactic auxiliar din invatamantul universitar Nr. S. redactor gradul IT 8 Bibliotecar. documentarist. redactor debutant 48 Informatician I A 49 Informatician I 50 Informatician II 51 Informatician ill 52 Informatician debutant 53 Corepetitor I 54 Corepetitor II 55 Corepetitor ill 56 Corepetitor debutant 57 Tehnician I A ***) 58 Tehnician 1***) 59 Tehnician II***) 60 Tehnician ill***) 61 Tehnician debutant***) 62 LaborantlA 63 Laborant I 938 841 698 666 I) 614 I) 791 680 665 604 I) 990 891 778 656 I) 626 I) 614 I) 752 697 623 I) 604 718 644 I) 626 I) 614 I) 674 630 I) 616 I) 604 I) 962 864 738 656 I) 626 I) 614 I) 683 647 I) 626 I) 614 I) 602 I) 619 I) 608 I) 600 I) 600 I) 600 I) 603 I) 600 I) 600 I) 600 I) 619 I) 608 I) 600 I) 600 \) 600 I) 603 I) 600 I) 600 I) 600 I) 619 I) 608 I) 600 I) 600 I) 600 I) 897 803 I) 1) 1379 1339 1286 989 1162 1043 915 1415 1374 1310 1017 921 1162 1043 915 979 848 776 901 784 716 1415 1374 1310 1017 921 1193 1067 933 761 1023 933 827 741 998 908 804 1023 933 827 741 685 622 603 940 897 814 758 1217 1097 I) I) .

sociolog debutant 129 Cercetator ~tiintific principal I 130 Cercetator stiintific principalll 131 Cercetator stiintific principal III 132 Cercetator stiintific 133 Asistent de cercetare ~tiintifica 134 Asistent de cercetare ~tiintificii stagiar 135 . controlor date. Asistent I 998 1079 992 879 838 744 1543 1461 1279 1099 979 1023 933 827 741 949 841 754 671 1567 1305 1109 1465 1185 943 879 .corepetit. chimist. inginer sistem . fizician principal 123 Biolog. I 83 Operator.S. crt. controlor date. III 85 Operator. controlor date. ofiter electrician 97 Sef'echipaj 98 Conducator ~Iupii. dirij.corepetit. fizician. II 80 Analist (programator) ajutor . controlor date.). programator. deb. inginer sistem . sociolog 128 Psiholog.D. chimist. inginer sistem . I 79 AnaIist (programator) ajutor . programator. biochmist. PLIM PLIM PLIM S S S S S S M M M M M M M M M M S S S S S S M M M M M M S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S S S S SSD SSD SSD M M M S S S S S S S S S S S S S M 672 609 605 602 600 600 600 810 730 662. sef timonier. IA Analist. biochimist. inginer sistem . inginer sistem .D. I 88 Maestru (balet-dans. II 84 Operator. III 90 Comandant 91 Sefmecanic 92 Ofiter punte. debutant 87 Maestru (balet-dans. ofiter mecanic.corepetit. programator.cor. programator. II Analist. fizician specialist 124 Biolog. inginer sistem . dirij. sociolog principal 127 Psiholog. dirij. IV Analist. 643 626 614 619 608 600 600 600 619 608 600 600 600 784 653 614 632 600 600 600 600 600 600 600 600 661 647 638 626 614 622 620 614 602 797 768 689 614 797 o!:lo 626 614 609 605 602 600 600 600 797 696 626 614 683 629 614 797 768 689 625 615 603 603 I) I) I) I) I) I) Laborant II Laborant I Laborant II Laborant III Laborant I Laborantll Laborant debutant Analist. controlor date.D. programator.). biochimist. chimist. S.cor. I Analist.cor. III 81 Analist (programator) ajutor . fizician 125 Biolog. III Analist. 860 801 781 821 609 1277 1199 1098 997 1098 1016 897 1595 1464 1377 I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) H595 1<!!:l1 1160 1079 992 970 883 1595 1391 1160 1366 1216 1595 1464 1377 1208 1140 998 I) I) I) I) I) I) I) I) .S. chimist. biochimist. IV 86 Operator.Nr. programator.). ofiter electrician 93 Capitan 94 Sef'mecanic 95 Ofiter punte 96 Ofiter mecanic. debutant 126 Psiholog. debutant 82 Operator. IA 78 Analist (programator) ajutor . 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 Functia maxim lei S S. S. ajutor ofiter mecanic 99 Inginer gradul IA 100 Inginer gradul I 101 Inginer gradulll 102 Inginer gradul III 103 Inginer gradul debutant 104 Subinginer gradul I 105 Subinginer gradulll 106 Subinginer gradul III 107 Subinginer debutant 108 Medic primar 109 Medic specialist 110 Medic 111 Medic stagiar 112 Farmacist primar 11J Fauuacist specialist 114 Farmacist 115 Farmacist stagiar 116 Dentist principal 117 Dentist 118 Dentist debutant 119 Tehnician dentar principal 120 Tehnician dentar 121 Tehnician dentar debutant 122 Biolog. II 89 Maestru(balet-dans.S. Analist (programator) ajutor .

aspirant 184 Medic veterinar 1 185 Medic veterinar II 186 Medic veterinar ill 187 Medic veterinar debutant 188 Inginer agronom. 207 Administrator financiar (patrimoniu) grad II ****) 170 171 172 173 I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) S S S S S S S S SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M S S M M M M S S S S S S S S S S S S SSD SSD SSD SSD M M M M MIG S S S I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) . restaurator ill 199 Conservator. pedolog II 190 Inginer agronom. Funciia M M M S S S S S S S S S S S 600 600 600 841 807 715 656 626 614 789 711 650 626 614 600 600 600 600 668 632 626 614 603 600 600 600 668 632 626 614 622 620 614 602 603 600 600 600 603 600 600 600 615 603 600 600 600 600 768 644 626 614 644 632 626 614 797 644 626 614 627 620 614 602 603 600 600 600 600 707 1413 695 I) I) I) maxim lei 908 804 1681 1538 1430 1267 1069 1504 1423 1255 1069 860 744 6621) 1337 1142 1069 998 908 804 1337 1172 1132 1098 1016 897 998 908 804 998 908 804 1111 929 811 741 1464 1245 1069 1244 1089 1069 1595 1248 1132 1098 1016 897 998 908 804 628 1394 2788 1116 I) Asistent II Asistent III Asistent stagiar Regizor artistic. zootehnist . corector. custode sala debutant 204 Manuitor carte 205 Administrator financiar (patrimoniu) grad 1 ****) 206 Administrator financiar grad 1 . restaurator. monteur imagine. traducator. sunet IV 149 Maestru de studii (balet. scenograf. editor imagine debutant 158 Artist plastic. operator imagine.muzeograf. custode sala III 203 Conservator. desenator artistic 166 Muzeograf. corector. 136 137 138 139 140 141 142 143 . custode sala II 202 Conservator. scenograf.dans. traducator. restaurator 1 197 Conservator. editor imagine 1 155 Artist plastic.debutant 154 Artist plastic. II 152 Maestru (balet . pedolog ill 191 Inginer agronom. tehnoredactor IA Secretar de redactie.. traducator.restaurator. peruchier. tehnoredactor. muzeograf. peruchier. machior. zootehnist. restaurator. §ef mecanic secund 179 Ofiter aspirant 180 Sef statie RTG 181 Ofiter RTG 1 182 Ofiter RTG II 183 Ofiter punte. pictor. machior. mechior. Regizor artistic. corector. desenator artistic 1 163 Secretar tehnic de redactie. restaurator.custode sala 1 201 Conservator. al univ. tehnoreoredactor 1 Secretar de redactie. scenograf. peruchier. coregraf. editor imagine debutant 162 Secretar tehnic de redactie. bibliografl 167 Muzeograf.restaurator.dragor. editor imagine II 160 Artist plastic. desenator artistic II 164 Secretar tehnic de redactie. bibliograf II 195 Conservator. traducator. operator imagine sunet 1 146 Maestru de studii (balet. canto. restaurator debutant 200 Conservator. zootehnist. restaurator II 198 Conservator. Regizor artistic. corector. secretar literar muzical). operator imagine. operator imagine. monteur imagine. tehnoredactor. crt. pictor. coregraf. zootehnist. bibliograf 1 194 Conservator. tehnoredactor. maestru de studii balet. pictor. III 153 Maestru (balet . bibliografII 168 Muzeograf.dans.monteur imagine. canto. consultant artistic debutant 145 Maestru de studii (balet. canto. canto. pictor. scenograf. adm. maestru de studii balet. coregraf. coregraf. muzeograf. peruchier.sef electrician. bibliograf debutant 196 Conservator. editor imagine ill 157 Artist plastic. canto. tehnoredactor. monteur imagine. peruchier. peruchier. machior. peruchier. corepetitor). tehnoredactor II Secretar de redactie. operator imagine. pedolog 1 189 Inginer agronom. coregraf. machior. secretar literar muzical). maestru de studii balet. scenograf. editor imagine 1 159 Artist plastic. machior. pictor. secretar literar muzical). pedolog debutant 192 Conservator. monteur imagine. Regizor artistic. coregraf. editor imagine II 156 Artist plastic. machior. secretar literar muzical). peruchier. corepetitor). monteur imagine. sunet 150 Maestru (balet .director gen.dans. corepetitor). consultant consultant consultant consultant consultant artistic artistic artistic artistic artistic I II III IV V I) I) I) 144 Regizor artistic. maestru de studii balet. 1 151 Maestru (balet . bibliografIII 169 Muzeograf. ofiter . editor imagine ill 161 Artist plastic. restaurator. ofiter mecanic. sunet II 147 Maestru de studii (balet. monteur imagine. restaurator. Regizor artistic. pictor. bibliograf debutant Secretar de redactie. bibliografIA 193 Conservator. restaurator. scenograf. monteur imagine.dans. tehnoredactor debutant 174 Regizor scena (culise) 1 175 Regizor scena (culise) II 176 Regizor seem (culise) III 177 Regizor scena (culise) debutant 178 Capitan secund. desenator artistic ill 165 Secretar tehnic de redactie.---Nr. corepetitor). muzeograf. machior. sunet III 148 Maestru de studii (balet. secretar literar muzical).

NOTA Salariile de incadrare se utilizeaza :. Toate salariile de incadrare cuprind majorarea de 15% aplicabila pentru anul 2011. 1016 897 940 897 741 1395 1173 1109 1007 881 669 660 I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) I) M M 'J Alte cerinle pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din invalamant sunt cele prevazute de Legea educatiei nationale nr. pentru un program cornplet de lucru de 170de'ore in medie pe luna in anul2011. 1/2011.. . '.'J Se poate utiliza in cadrullaboratoarelor :. merceolog. tehnician. "J Se utilizeaza numai pentru secretar ~ef de universitate.ipentru persona lui didactic auxiliar din bibliotecile centrale universitare :. Toate salariile de incadrare cuprind sporul neuropsihic. •••• J Se utilizeza pentru functiile: economist. seva lua in calcul acest din urma cuantum. referent.Nr. inginer.iatelierelor . . 1) Dad in urma aplicarii metodologiei de caleul reglementatii la anexa 5 din prezenta lege rezultii un cuantum al satarlului de baza brut mai mic de 670 lei lunar. 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 '220 221 222 223 224 225 Funcua Administrator financiar (patrimoniu) grad III ****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant ****) Administrator financiar (patrimoniu) grad I ****) Administrator financiar (patrimoniu) grad IT****) Administrator financiar (patrimoniu) grad III ****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant ****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta 1****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta IT****) Administrator financiar (patrimoniu) treapta III****) Administrator financiar (patrimoniu) debutant****) Antrenor categoria I Antrenor categoria II Antrenor categoria III Antrenor categoria IV Antrenor categoria V Antrenor debutant Model I Model IT S S SSD SSD SSD SSD M M M M 675 614 627 620 614 602 676 652 628 600 698 624 614 603 600 600 641 636 maxim lei 1027 I) I) I) I) I) 1098 . administrator ~i functionar din compartimentele de resort. contabil. crt..idin Biblioteca Pedagogicii Naponala..

D. Informatician gradul I A redactor Functia FUDCfii de executie pe grade si trepte profesionale gradul I S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD S S S S SSD SSD SSD SSD S S S S S S. Bibliotecar. documentarist. Bibliotecar. S. S. Bibliotecar. 3 b Salarii de incadrare pentru personalul didactic auxiliar din invatamantul preuniversitar Nr. Bibliotecar. S. Bibliotecar. documentarist. S.D. informatician Informatician Informatician Informatician documentarist. crt.S. documentarist. documentarist. documentarist. Bib1iotecar. IA I II III debutant IA I II debutant redactor debutant 64 Informatician PUM PUM PUM PUM PUM PUM PUM PUM PUM M M M M 603') 634') 621 611 603') 650') 954 845 1075 980 869 779 815 639 ) ' 627') 616') Instructor-animator Instructor-animator Instructor-animator Instructor-animator 634 ) ' 621 611 603 ) ' 650') 603') 1) 1) 707 642') 837 Instructor de educatie extrascolara IA M . documentarist. documentarist. Bibliotecar.S. 2 3 4 5 6 7 9 Bibliotecar.S.Anexa nr.D. M M M M M redactor redactor redactor IA I II II II 884 733 700 645') 831 714 699 635') 1040 936 817 689 658') 645 ) ' 790 732 655') maxim lei 1406 1351 1039 1221 1096 961 1486 1443 1376 1068 968 1221 1096 961 1028 891 815 947 824 720 1110 932 828 947 805 1028 891 815 947 824 752 1443 1376 1068 968 1253 1121 980 800 1075 980 869 779 1048 1) 1) redactor gradul II redactor gradul III redactor debutant redactor gradul I redactor gradul II redactor gradul lIT redactor debutant 10 Informatician gradul I II Informatician gradul II 12 Inforrnatician gradul III 13 Informatician gradul IV 14 15 Informatician debutant informatician gradul I 16 informatician gradul II 17 Informatician gradul III 18 Informatician debutant 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 67 68 69 70 Instructor-animator Instructor-animator Instructor-animator Instructor-animator Instructor-animator Instructor-animator Instructor-animator Instructor-animator gradul I gradul debutant gradul I gradul II gradul III debutant gradul III 635') 754 677 658') 645 ) ' 708 662') 647') 635') 823 686 658') 645') 686 636') 633') 754 677 658') Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social gradul lIT Asistent social debutant Asistent social gradul I Asistent social gradul II Asistent social debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul II Corepetitor gradul III Corepetitor debutant Corepetitor gradul I Corepetitor gradul Corepetitor Corepetitor Secretar Secretar Secretar Secretar Secretar Secretar Secretar Secretar Secretar Secretar Secretar Secretar Secretar Secretar Secretar I") debutant gradul III 645') 708 662') 647') 635') 908 775 689 658') 6451\ 718 680 658') 645') 650') 627') 639') 616') 633') n") III") IV") debutant··) I") II") Ill") IV'·) debutant") 1 A") I") II") m") debutant") Bibliotecar. Bibliotecar.D.S. documentarist. Bibliotecar. documentarist. documentarist.D. Bibliotecar. documentarist.S.

S. III 116 Analist (programator) ajutor. II dirij. I inginer sistem .S. S.cor. II inginer sistem . controlor date. 124 Maestru(balet-dans. S.cor. programator.S.Nr.D. J dirij. 123 Maestru (balet-dans. ofiter electrician 132 Sef echipaj 133 Conduciitor salupa. debutant 117 Operator.). I ajutor . programator.corepetit. sociolog principal 600 ) ' 600') 600') 600 ) ' 600') 600') 695 680 670 658') 654') 651 633') 837 807 724 645') 718 645') 1) 1067 942 1675 1538 1446 1435 645') .D. IV inginer sistem . I 118 Operator. controlor date. III 120 Operator. 108 Analist.corepetit. IA ajutor . III inginer sistem . IV 121 Operator. programator.D. ajutor ofiter mecanic 134 Inginer gradul IA 135 lnginer gradul I 136 lnginer gradulil 137 Inginer gradullII 138 lnginer gradul debutant 139 Subinginer gradull 140 Subinginer gradul II 141 Subinginer gradulllI 142 Subinginer debutant 143 Medic primar 144 Medic specialist 145 Medic 146 Medic stagiar 147 Psibolog.). sef timonier. controlor date. programator. ofiter electrician 128 Capitan 129 Sef mecanic 130 Ofiter punte 131 Ofiter mecanic.S. 112 Analist (programator) 113 Analist (programator) 114 Analist (programator) 636') 633') 616') 600') 851 767 696 604') 676 658') 650') 627') 645') 639') 115 Analist (programator) ajutor .D. programator.D.S. 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 Instructor de educatie extrascolara I Instructor de educatie extrascolara II Instructor de educatie extrascolara III j71lnqia lei M M M M PUM PUM PUM PUM M M M M M M M M M S S S S.S. 109 Analist.cor. ajutor . 107 Analist. M M M inginer sistem .D. controlor date. IA inginer sistem . PUM PUM PUM S S S S. II S S S S S S M M M M M M M M M M S S S S S S M M M M M M S S S· S S SSD SSD SSD SSD S S S S S 639') 627') 616· 603') 692 621 611 603') 1) 1) maxim lei 768 1) 674 640') 937 801 682 720 654') 634') 987 942 855 796 1278 1152 1048 1133 1042 923 880 782 1278 1152 1048 1133 1042 923 825 739 1621 1535 1343 1154 1028 1075 980 869 779 997 884 792 705 1646 1371 1165 1539 1245 991 923 903 842 821 863 609') 1341 1259 1153 1047 1153 Instructor de educatie extrascolara debutant Asistent social I Asistent social II Asistent social III Asistent social debutant Corepetitor I Corepetitor II Corepetitor III Corepetitor debutant Tehnician I A"') Tehnician II"') Tehnician III' ") Tehnician debutant=?") Laborant IA Laborant I Laborant II Laborant I Laborantii Laborant 1II Laborant I Laborant II Laborant debutant Pedagog scolar IA Pedagog scolar I Pedagog scolar II 6341) 621 1) 1) 611 603') 650 ) ' 6391) 627') 616') 942 844 706 640 ) ' 636') 633') 616') 604') 942 844 706 640') 600') &4 Tehnician I"') 603') 100 Pedagog scolar I 101 Pedagog scolar II 102 Pedagog scolar III 103 Pedagog scolar IA 104 Pedagog scolar I 105 Pedagog scolar II 106 Analist.corepetit. 125 Comandant 126 Sefmecanic dirii.S.). controlor date. 1lI 616') 603') 650') 639') 627') 616') 824 603') 686 645') 664') 630') 630') ~ 127 Ofiter punte. S. ofiter mecanic. 111 Analist. 110 Analist. crt. deb. programator. II 119 Operator. debutant 122 Maestru (balet-dans.

monteur imagine. secretar literar muzical). peruchier. canto.. corector. zootehnist. coregraf consultant artistic I 151 Regizor artistic. zootehnist. sunet III 159 Maestru de studii (balet.a S S S S S S S S S S S S S 661 645 ') 884 848 751 689 658 ') 645 ') 829 747 683 658 ') 645 ') 600 ') 600 ') 600 ') 600 ') S S S S 702 664 ') 658 ') 645 ') 634 ') 621 ') 611 ') 603 ') S S S S SSD SSD SSD SSD M M M M M M M M S S M M M M S S S S 8 S S S S S S S SSD SSD SSD SSD M M M M II 702 664 ') 658 ') 645 ') 654 ') 651 ') 645 ') 633 ') 634 ') 621 ') 611 ') 603 ') 634 ') 621 ') 611 ') 603 ') 646 ') 634 ') 600 ') 623 ') 616 ') 600 ') 807 677 658') 645 ) ' 677 664') 658 ) ' 645 ) ' 743 730 709 645') maxim lei 1277 1766 1615 1502 1331 1123 1580 1495 1318 1123 903 782 696 1404 1200 1123 1048 954 845 1404 1231 1189 1153 1067 942 1048 954 845 1048 954 845 1167 976 852 149 Psiholog. operator imagine. desenator artistic I corector. sociolog debutant 150 Regizor artistic. editor imagine II 167 Artist plastic. scenograf. peruchier. machior. consultant artistic IV 154 Regizor artistic. sunet IV 160 Maestru de studii (balet. peruchier.Nr. mechior. monteur imagine. scenograf. I 162 Maestru (balet . sunet 161 Maestru (balet . telmoreoredactor I 183 Secretar de redactie.dans. sef mecanic secund 190 Ofiter aspirant 191 SefstapeRTG 192 Oliter RTG I 193 OliterRTG 194 Ofiter punte. traducator. telmoredactor debutant 185 Regizor scena (culise) I 186 Regizor scena (cutise) II 187 Regizor scena (culise) III 188 Regizor scena (culise) debutant 189 Capitan secund. sunet II 158 Maestru de studii (balet. pedolog III 202 Inginer agronom. monteur imagine. machior. pictor. III 164 Maestru (balet . machior. editor imagine debutant 169 Artist plastic. 175 Secretar tehnic de redactie. pictor. bibliograf III 180 Muzeograf. bibliograf debutant 181 Secretar de redactie. ofiter mecanic. peruchier. 148 Psiholog. coregraf consultant artistic III 153 Regizor artistic. desenator artistic 179 Muzeograf. telmoredactor. coregraf consultant artistic II 152 Regizor artistic.dans. secretar literar muzical). canto. scenograf. pedolog debutant 203 Administrator financiar (patrimoniu) grad I····) 204 Administrator 205 Administrator 206 Administrator 207 Administrator 208 Administrator 210 Administrator 211 Administrator 212 Administrator 213 Administrator 214 Administrator 215 Antrenor 216 Antrenor financiar (patrimoniu) grad II····) financiar (patrimoniu) grad financiar (patrimoniu) debutant····) financiar (patrimoniu) financiar financiar (patrimoniu) (patrimoniu) grad I····) grad II····) grad III····) debutant····) treapta I····) treapta II····) treapta III····) debutant····) n9 1538 1308 1123 1307 1144 1123 1464 1172 1079 1153 m····) 659 ) ' 651 645 ) ' 633 ) ' 710 1) 1067 942 987 942 779 1465 1232 1165 1058 926 782 752 703 732 209 Administrator financiar (patrimoniu) financiar (patrimoniu) financiar (patrimoniu) financier (patrimoniu) financiar (patrimoniu) •• ) 685 660') 603') 733 656 ') 645') 621 634 ') 11 categoria 1·····) categoria II'·' 217 Antrenor categoria III' •••• ) 218 Antrenor categoria IV. canto.debutant 165 Artist plastic. II 163 Maestru (balet . canto. operator imagine. peruchier. pedolog I 200 Inginer agronom. editor imagine II 17I Artist plastic. coregraf. machior. machior. scenograf. traducator. operator imagine. secretar literar muzical). corector. seeretar Iiterar muzical). corepetitor). monteur imagine. peruchier. coregraf consultant artistic debutant 156 Maestru de studii (balet. desenator artistic II de redactie. coregraf consultant artistic V 155 Regizor artistic. monteur imagine. editor imagine I 166 Artist plastic. editor imagine III 172 Artist plastic. editor imagine debutant 173 Secretar tehnic de redactie. corepetitor).dans. telmoredaetor. corepetitor).dragor. operator imagine sunet I 157 Maestru de studii (balet. pedolog II 201 Inginer agronom. editor imagine III 168 Artist plastic. maestru de studii balet. maestru de studii balet. pictor. telmoredactor IA 182 Secretar de redactie. machior.sef electrician. monteur imagine. ·) 220 Antrenor debutant·····) 221 ~ef atelier-scoala 222 ~ef atelier-scoala 223 ~ef atelier-scoala 224 Instructor I I II III M M M M 609 'I 674 665 ') 662 ') 674 . telmoredactor II 184 Secretar de redactie. traducator. canto. editor imagine I 170 Artist plastic. operator imagine. scenograf.monteur imagine. corepetitor). aspirant 195 Medic veterinar I 196 Medic veterinar II 197 Medic veterinar III 198 Medic veterinar debutant 199 Inginer agrrmom. telmoredactor. peruchier. scenograf. maestru de studii balet. crt. desenator artistic III 174 Seeretar tehnic de redactie. ofiter . telmoredaetor. machior.····) 219 Antrenor categoria V·· . maestru de studii balet. zootehnist. monteur imagine. secretar literar muzical). 176 Secretartehnic 177 Muzeograf 178 Muzeograf bibliograf'I bibliograf II corector. zootehnist . peruchier. pictor. traducator. sociolog FlInq.dans. pictor. pictor.

G. preuniversitar ~i unitii\ile . precum !iii majorarea de 15% aplicabilii pentru anul 2011. contabil.. . NOTA Salariile de incadrare se utilizeazii !iii pentru persona lui didactic auxiliar din unitiiple conexe subordonate inspectoratelor scolare.G. crt 225 Instructor II 226 Model I 227 Model II noapte 228 Supraveghetor 229 Medic primar 230 Medic specialist 231 Medic 232 Medic stagiar 233 Asistent medical principal 234 Asistent medical 235 Asistent medical debutant 236 Asistent medical I 237 Asistent medical II 238 Asistent medical debutant 239 Infumiera 240 Mediator ~lar I 241 Mediator scclar II 242 Mediator §Colar debutant l-uncua M M M G invii\amant special inviitfunant special invii\amant special inviitfun3nt special invii\iim3nt special invii\amant special invii\iim3nt special invii\amant special inviitfunant special invii\amant special invii\amant special S S S S SSD SSD SSD PUM PUM PLIM G MIG MIG MIG 807 724 645') 686 636') 633') 692 621 603') maxim lei 693 703 693 671 1929 1538 1446 1122 1004 1107 1) 989 660') 660') 640') 600') 611 1) 603') 600 1) •••• J Se utilizeza §i pentru functiile: economist. administrator §i functlonar previizute in H.. 1/2011 .§coalii . •• J Se utilizezii §i pentru functia de secretar previizutii in H. Cercetari.J Alte cerinte pentru ocuparea functiilor didactice auxiliare din inviiliimant sunt cele prevazute de Legea educatiei nation ale nr. nr.. tehnician. nr. referent.. se va lua in calcul acest . pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe la anexa 5 din prezenta lege rezuttii un cuantum al salariului de baza brut luna in anul 2011. Tineretului si Sportului. Toate salariile de incadrare cuprind sporul neuropsihic. 1) DadS in urma aplidirii metodologiei din urma cuantum de calcul reglementatii mal mic de 670 lei lunar. Toate salariile de incadrare cuprind majorarea de 5% pentru unitii\ile de invii\iimant conexe. 1251/2005 . 1251/2005 . merceolog. •"J Se poate utiliza in cadrullaboratoarelor §i al atelierelor .Nr. inginer. J Se utilizeaza pentru toti antrenorli din unitatile subordonate Ministerul Educatiei.

Functiile de conducere didactice auxiliare din institutiile de invalamant Nr.Secretar -~ef facultate 25 5. invalator)*) 15 8. Functiile didactice de conducere din invalamantul superior Nr. 4. Indemnizatia de conducere In procente din salariul de incadrare crt. 9. Indemnizatia de conducere in procente din salariul de incadrare crt. Tineretului ~i Sportului.Secretar -sef *) 20 *) Se utilizeaza la. 7. 10. 5.Secretar -sef institutie invatamant superior 30 4. Cercetarii. 8. 6. Indemnizatia de conducere In procente din salariul de incadrare crt. educatoare. indrumare ~i control din invatamantul preuniversitar si alte unitati conexe Nr.Anexa 11l". 2. grupuri scolare sau la unitatile scolare eu personalitate juridica stabilite de Ministerul Educatiei. 5. 1. Functiile didactice de conducere. .4 Indemnizatii de conducere specifice 1. institutor. Functia mmim -% maxim 55 45 40 30 35 25 25 45 aplica Inspector scolar general 45 Inspector scolar general adjunct 35 Inspector scolar de specialitate 30 Inspector scolar 25 Director de scoala sau de liceu*) 25 Director adjunct de scoala saude liceu*) 20 Director (profesor Invatamant prescolar/primar. 2.Contabil sef (administrator financiar) in invatamantul preuniversitar si unitati conexe 20 3. 1. 3. 3.Contabil sef (administrator fmanciar) In invatamantul universitar 30 2. 6. Directorul Casei Corpului Didactic 35 *) Pentru functiile de conducere din unitatile conexe ale invatamfmtului preuniversitar se in mod corespunzator proceutele. 4. 3. Functia -%limita maxima 1. Functia Rector Prorector Director general administrativ al universitatii Decan Secretar stiintific al senatului universitar Prodecan Administrator sef al facultatii Secretar stiintific al consiliului facultatii Director de departament Sef de catedra mmim 35 25 25 20 20 15 15 10 20 20 -% maxim 45 30 30 30 25 20 20 15 25 25 2. 7.

indemnizatia de zone izolate. institutori. 92 alin. pentru invatatori. pre cum ~i sporul de suprasolicitare neuropsihica existent la toate transele de vechime in invatamarrt. gradatia de merit. art. B. la care se adauga sporurile. E. 2 (1) Salariul brut al personalului didactic este compus din salariul de baza. (2) ~i (3) din veniturile proprii ale institutiilor de invatamant superior si preuniversitar.idactic ART. 264 si art.idactice prevazut in anexele nr. 1 Metodologia din prezentul capitol se aplica personalului didactic cuprins in anexele nr. astfel cum este reglementata prin art. ART. D. se acorda. (2). lara ca aceste sume sa constituie baza de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. 4. l si 2la prezenta lege. C.· . salariul de incadrare al functiei d. 112011. dupa cum pentru salariul de baza al personalului didactic mcadrat pe nr. (1) Salariul de stabileste. astfel cum este reglementata in anexa nr. 4. indemnizatia pentru personalul didactic care indeplineste functia de diriginte. (2) Salariul de baza este fonnat din: A. l si 2 la prezenta lege este urmatorul: incadrare al functiei didactice prevazut in anexele nr. Anexanr. spur de predare simultana. ART. spor pentru conditii periculoase sau vatamatoare. precum si alte drepturi salariale prevazute de prezenta lege. 3 Modul de calcul functiile din anexele A. 311 din Legea educatiei nationale nr. educatoare si profesor pentru invatamantul prescolar si pnmar. se pot stabili salarii diferentiate reprezentand 0 crestere de parra la 30% a salariilor de incadrare din anexa nr. 1 si 2. spor de vechime in munca. dupa caz. 1 ~i 2 se urmeaza: . in care este indus sporul de stabilitate numai pentru transele de vechime in invatamant de peste 10 ani. 5 Capito lul I Metodologia de calcul a drepturilor salariale care se acorda personalului d. (4) Pe langa drepturile salariale acordate potrivit alin. indemnizatia de conducere. indemnizatia pentru invatamarrt special. spor de practica pedagogica. (3) Pe langa salariul de baza defmit potrivit alin. 1 si 2 la prezenta lege. compensatii tranzitorii. indemnizatiile..

pentru personalul didactic incadrat la transele de vechime in invatamant de pana la 10 ani. (6) Vechimea recunoscuta in invatamant reprezinta perioada ill care persoana angajata In invatamant. ~i se vor rotunji la intreg. stabilirea salariului de incadrare al functiei didactice se va face potrivit alin. 1 si 2 contin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihica. personal didactic de conducere. Constituie vechime efectiva in invatamant ~i perioada in care personalul didactic de conducere. sau in concediul pentru cresterea copilului ill varsta de pana la 2 ani (3 ani). salariile de incadrare din anexele nr. pre cum si perioada: In care personalul didactic a efectuat stagiul militarvdupa care s-a reintors la catedra.1990 cu norma intreaga in invatamantul preuniversitar. indrumare ~i control cat si personalul didactic auxiliar desfasoara activitate in cadrul unei unitati/institutii de invatamant sau inspectorat scolar. 2 bcneficiaza ~i profesorii sau maistrii instructori care au desfasurat activitate in perioada 1984 . care indeplineste conditia de vechime efectiva neintrerupta in invatamant de peste 10 ani. care nu indeplineste conditia de vechime efectiva neintrerupta in invatamant de peste 10 ani. salariul de incadrare din anexele nr. b). . (2) Prin vechime efectiva neintrerupta in invatamant de peste 10 ani se intelege activitatea depusa atat in calitate de personal didactic. Aceasta vechime este Iuata in calcul numai pentru stabilirea drepturilor salariale. c). Pentru persoanele care beneficiaza de vechime recunoscuta in invatamant. salariile de incadrare se vor imparti la 1. indrumare si control. (4) Perioadele in care personalul didactic s-a aflat in concediu fara plata acordat in conformitate cu prevederile legale in vigoare.15. 1 ~i 2 include pe langa sporul pentru suprasolicitare neuropsihica si sporul de stabilitate. cat si in calitate de personal didactic auxiliar.a) .pentru personalul didactic incadrat la transele de vechime in invatamant de peste 10 ani.pentru personalul didactic incadrat la transele de vechime in invatamant de peste 10 ani. (3) De prevederile alin. cu contract de munca intr-o unitate sau institutie de invatamant ori intrun inspectorat scolar indiferent cand vechimea a fost realizata in mod neintrerupt. dar cu plata salariului din alte sectoare de activitate. c). 1 lit. (5)Vechimea efectiva in invatamant reprezinta perioada in care persoana angajata cu contract individual de munca a desfasurat activitate efectiva de predare la catedra in cadrul unei unita~i sau institutie de llvatrun8nt. respectiv perioadele in care personalul didactic a avut catedra rezervata In invatamant nu intrerup vechimea in invatamant. Aceste perioade nu constituie vechime efectiva in invatamant. provenita din alte sectoare de activitate face dovada ca a profesat in specialitatea inscrisa pe diploma de studii. in cazul in care aceasta persoana ocupa un post didactic in aceeasi specialitate.

educatoarele. 4 Sporul de vechime in munca sc calculeaza prin aplicarea procentelor corespunzatoare la salariul de baza (A +B+C+D+E). corespunzator timpului efectiv lucrat in program normal de lucru. (2) Cuantumul gradatiei de merit se calculeaza prin aplicarea procentului de 25% la salariul de incadrare. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. 264 si art. dupa caz.(1) Personalul didactic bencficiaza de gradatia de merit potrivit art. de indrumare si control din invatamantul preuniversitar. beneficiaza de 0 indemnizatie de 15% din salariul de incadrare prevazut in anexa nr. C. care devine baza de cal cui pentru celelalte sporuri si drepturi salariale. (1) Personalul didactic din unitatile de invatamant special. astfel: Transe de vechime in munca intre 3 si 5 ani de la 5 la 10 ani de la lOla 15 ani de la 15la 20 de ani peste 20 de ani Cota din salariul de baza 5% 10% 15% 20% 25% . 4 se calculeaza ca pro cent din nivelul minim al salariului de incadrare al functiei didactice de profesor universitar cu vechime in invatfunant de peste 40 de ani prevazut in anexa nr. E. 4 se calculeaza ca procent din salariul de incadrare in anexa nr. (2) Pentru activitatea de diriginte efectuata de personalul didactic incadrat cu minimum jumatate de norma. institutorii. si devine baza de cal cui pentru celelalte sporuri si drepturi salariale. care indeplineste activitatea de diriginte. beneficiaza de 0 indemnizatie de 10% aplicata asupra salariului de baza (A+B+C+D). care devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale. stabilite in conditiile legii. (1) Personalul didactic. (1) Pentru functiile de conducere din invatfunantul universitar. invatatorii. stabilit conform procedurii reglementate de prezentul capitol. indemnizatia de conducere prevazuta in anexa nr. 311 din Legea educatiei nationale nr. D.(7) Vechimea in invatfunant este fermata din vechimea efectiva in invatamant si vechimea recunoscuta in invatfunant. al functiei didactice. 2. 1 si devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale. 112011. Art. 2. (2) Pentru functiile de conducere. B. indemnizatia de conducere prevazuta in anexa nr. indemnizatia aferenta se va calcula la nivelul prevazut pentru norma intreaga. precum si profesorii pentru invatamantul prescolar si primar.

in m~sura In care I~i desfasoara activitatea eel putin In aceleasi conditii de izolare. stabilita In conformitate cu Hotararea Guvernului nr. (1) personalul didactic de la nr. 6 Personalul didactic care asigura predarea simultana la 2 .15%. HilA la Legea-cadru nr.pentru 3 clase de elevi . 4 din anexa nr. 2. Tineretului si Sportului. (2) Nu beneficiaza de indemnizatia prevazuta la alin. persoanele care beneficiau la 31 decembrie 2009 de un procent mai mare decat eel stabilit in conformitate cu Hotararea Guvemului nr.613/2009 primesc 0 compensatie tranzitorie. Cercetarii. 5 Personalul didactic desemnat sa conduca ~i sa realizeze practica pedagogica pentru pregatirea educatoarelor si a invatatorilor.25% din salariul de incadrare. 1613/2009. calculata prin aplicarea diferentei de procent asupra salariului de incadrare prevazut in anexa nr. crt.pentru 2 clase de elevi .7%. 2. potrivit prevederilor pet. Indemnizatia pentru activitatea desfasurata in localitati izolate nu constituie baza de ca1cul pentru celelalte sporuri. 1. se acorda numai indemnizatia de pana la 20% din salariul de incadrare prevazut ill anexa nr. 7 (1) Personalul didactic si conducere care I~i desfasoara activitatea in localitati izolate beneficiaza de 0 indemnizatie de pana la 20% din salariul de incadrare prevazut in anexa nr. Incepand cu 01 septembrie 2011. (3) Prin exceptio de la prevedcrilc alin. . 21 din anexa nr. ART. 1613/2009 privind aprobarea diferentierii pe zone geografice si localitati a indemnizatiei ce se acorda personalului didactic calificat de predare. stabilit dupa cum urmeaza: . . ART.10%. pentru personalul didactic calificat nou incadrat. potrivit regulamentului de practica pedagogics aprobat de Ministerul Educatiei. institutorilor si profesorilor beneficiaza de un spor de 10 .ART. 33012009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri public.4 clase de elevi In invatamantul primar primeste un spor aplicat la salariul de baza (A+B+C+D+E) pentru activitati care solicita 0 incordare psihica foarte ridicata. stabilita in conformitate cu Hotararea Guvemului nr. in raport cu timpul efectiv lucrat ~i calculat In raport cu numarul elevilor sau al studentilor practicanti.pentru 4 clase de elevi . 2 la prezenta lege. . (1). 2.

ART. ART. personalul salarizat poate primi un spor de pana la 15% din salariul de baza (A+B+C+D+E). 8 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlu stiintific de doctor beneficiaza de 0 compensatie tranzitorie calculata prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bam stabilit potrivit prezentului capitol (A+B+C+D+E). emise de catre autoritatile abilitate in acest sens. Tineretului si Sportului. astfel: . dupa caz. Cercetarii. sporurile pentru conditii de munca.(4) Prin sintagma "cel putin in aceleasi conditii de izolare" se intelege situatia in care personalul mentionat la alin. (3) Pana la aprobarea regulamentului prevazut la alin. care functioneaza pe posturi didactice in sistem plata cu ora. salariul de incadrare prevazut in anexele nr. marimea concreta a sporului. prin hotarare a Guvemului.1/72 pentru norma didactica de 18 ore pe saptamana. se acorda numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri si numai in masura in care activitatea se desfasoara in aceleasi conditii. ART. 9 (1) In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea. precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatorul de credite. . sunt salarizate pentru activitatea depusa in functie de conditiile pe care le indeplinesc la incadrare. 10 (1) Personalul didactic si personalul didactic asociat. (1). categoriile de personal. conditii periculoase sau vatamatoare. expertizare. reglementeaza un spor de izolare egal sau mai mare cu eel al localitatii unde aceasta i~i desfasura activitatea la 31 decembrie 2009. la propunerea Ministerului Educatiei. 1. cu consultarea partenerilor sociali. . (2). corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. in limita prevederilor din regulamentul aprobat. gradatia de merit. La calculul drepturilor salariale se vor avea in vedere: norma didactica de predare. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. sporul pentru titlul stiintific de doctor de care a beneficiat pana la 31 decembrie 2009 si indemnizatia pentru localitati izolate. aprobate in conditiile legii.613/2009. avand la baza buletinele de determinare sau. 1 si 2. indemnizatia de invatamant special. (1) i~i va desfasura activitatea intro localitate pentru care Hotararea Guvemului nr. (2) Tarifele orare din invatamantul preuniversitar se calculeaza prin raportarea la sumele prevazute la alin. inc1usiv cadrele didactice pensionate pentru Iimita de varsta. (2) Locurile de munca.

. 1/2011 pentru functiile didactice de profesor universitar. . indemnizatii sau alte compensatii. .1172 pentru norma didactic a de 18 ore pe saptamana pentru maistri instructori din illvatamantul special. educatoare. (2) Compensatiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de sporurile pentru care se acorda aceste compensatii.1172 pentru profesori. in afara programului normal de lucru aferent functiei de baza.1188 pentru norma didactica de 22 de ore pe saptamana pentru maistri instructori. institutori Invatamant primar.1/56 pentru norma didactica de 14 ore pe saptamana in invatamantul special. lector universitar/sef lucrari. . (4) In Invatamantul superior tarifele pentru activitatea de plata cu ora se stabilesc de catre senatele universitare ill concordanta cu prevederile Legii educatiei nationale nr. . asistent universitar. Prevederile acestui alineat se aplica pana la data de 31 august 2011. Acest personal didactic poate fi salarizat In sistem plata cu ora cu tariful orar stabilit in functie de norma didactica redusa. pentru orele didactice ce depasesc aceasta norma. institutori Invatamant primar.1/80 pentru profesori. . . Art. institutori invatamant prescolar. institutori Invatamant prescolar. beneficiaza de reducerea normei didactice cu 2 ore saptamanal. astfel: . In aceasta situatie tarifele orare se calculeaza prin raportarea la sumele prevazute la aIin. . educatoare. Prin contractele de munca incheiate dupa intrarea In vigoare a acestei legi nu pot fi stabilite compensatii tranzitorii. (1). conferentiar universitar. 11 (1) Compensatiile tranzitorii ~i sporul de vechime fac parte din salariul de baza ~i nu constituie baza de calcul pentru stabilirea altor sporuri. (3) Personalul didactic din illvatamantul preuniversitar cu 0 vechime efectiva in invatamant de peste 25 de ani. invatatori.1/80 pentru norma didactica de 20 de ore pe saptamana pentru maistri instructori din Invatfunantul special. .1/64 pentru norma didactica de 16 ore pe saptamana in invatamantul special.1/100 pentru profesori.1/96 pentru norma didactica de 24 de ore pe saptamana pentru maistri instructori. lara diminuarea salariului.1/92 pentru profesori.1/64 pentru norma didactica de 16 ore pe saptamana. . illvatatori. . cu gradul didactic I.

precum ~i unele masuri de reglementare a drepturilor salariale ~i a altor. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.ART. 23 din Ordonanta Guvemului nr. ART. 12 Plata concediului de odihna pentru personalul didactic se face conform art. . II si ill la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica. drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale.1012008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 1 ~i 2 la prezenta lege este redat in macheta de mai jos: . cu modificarile ~i completarile ulterioare. 13 Modul de ca1cul al salariilor personalului didactic cuprins in anexele_nr.

.25% x A (proportional cu nr. III compenaatd I t.MACHETA de calcul al salariului personalului didactic cuprins in anexele nr.4 x A (pentru invatamant preuniversitar) sau procentul aferent x nivelul minim al salariul incadrare profesor universitar tran~a peste 40 ani (pentru invatamant universitar) C.o r i .20% x A difcrenta. 1 §i 2 la prezenta lege A. UUfJd.inclus in compens atf.I tranzi torii Spor titlu ~tiintific de care a beneficiat pana la 31 decembrie 2009 = Spor conditii de munca = % x (A + B + C + D + E) (proportional cu timpul efectiv lucrat) Daca in urma apliclirii metodologiei de calcul rezulta un cuantum al salariului de baza brut mai mic de 670 lei lunar. Indernnizatie dirigentie. de elevi/studenti ~i cu numarul orelor efectiv lucrate) (A + B + C + D + E) Spor predare simultana 7. institutori E 10% x (A + C + D) (A + B + C + D + E) Spor de vechime in munca 5 .r anz i t. l:tiZ. educatoare. Indernnizatie pentru invatamant special . 15% x (A + B + C + D + E) . Salariul de incadrare functiei didactice al B. 10. pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna In anul 20 11. se va lua !n calcul acest din urma cuantum. Gradatie de merit D 25% x A E. 15% x Indernnizatie zone izolate 3 .25% x Sporpractica pedagogica 10 . invatatori. Indernnizatie de conducere B =procentul aferent din anexa nr. c 15% x A D.

1 Metodologia din prezentul capitol se aplica personalului didactic auxiliar cuprins in anexele nr. la care se adauga sporurile. C. 3a si 3b la prezenta lege. dupa caz. tara ca aceste sume sa constituie baza de calcul pentru stabilirea altor drepturi salariale. 3a sau 3b. 3 Modul de calcul pentru salariul de baza al personalului didactic auxiliar incadrat pe functiile din anexele nr. pana la data intrarii in vigoare a Legii educatiei nationale nr. la prezenta lege. 4.Capito luI II Metodologia de calcuI a drepturilor salariale care se acorda personalului didactic auxiliar ART. dcvenind baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale. Salariul de incadrare al functiei didactice auxiliare cuprinde la nivelul fiecarui grad profesional/fiecarei trepte profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihica. Indemnizatia de conducere se calculeaza ca procent din salariul de incadrare al functiei didactice auxiliare prevazut in anexele nr. gradatia de merit. dupa caz. B. (1) Cuantumul gradatiei de merit se calculeaza prin aplicarea procentului de 25% din salariul de incadrare prevazut in anexele nr. 3a si 3b la prezenta lege este urmatorul: A. precum ~i alte drepturi salariale prevazute de prezenta lege. (2). (2) ~i (3). (4) Pe langa drepturile salariale acordate potrivit alin. . indemnizatia de conducere. B. spor pentru vechime in munca. se pot stabili salarii diferentiate reprezentand 0 crestere de pana la 30% a salariilor de incadrarc din anexa nr. D. (2) Salariul de baza este format din: A. ART. salariul de incadrare al functiei didactice auxiliare prevazut in anexele nr. astfel cum este reglementata in anexa nr. spor pentru conditii de munca. (3) Pe langa salariul de baza defmit potrivit alin. 112011. precum ~i compensatii tranzitorii. dupa caz. 2 (1) Salariul brut al personalului didactic auxiliar este compus din salariul de baza. din veniturile proprii ale institutiilor de invatamant superior ~i preuniversitar. acordata in conditiile legii. sporul de stabilitate. indemnizatiile. 3a si 3b la prezenta lege. 3a sau 3b. dupa caz. ART. care include sporul de suprasolicitare neuropsihica existent la toate grade Ie ~i treptele profesionale. se acorda. 3a sau 3b. C.

precum si perioada in care personalul didactic auxiliar a efectuat stagiul militar. 4 Sporul de vechime in munca se calculeaza prin corespunzatoare la salariul de baza (A+B+C+D) astfel: Transe de vechime in munca intre 3 si 5 ani de la 5 la 10 ani de la 10 la 15 ani de la 15 la 20 de ani peste 20 de ani Cota din salariul de baza 5% 10% 15% 20% 25% aplicarea procentelor ART. dupa care s-a reintors la post nu intrerup vechimea in invatamant. Art. beneficiaza de 0 compensatie tranzitorie calculata prin aplicarea procentului de 15% la salariul de incadrare prevazut in anexa 3b. potrivit reglementarilor legale in vigoare la data acordarii. 6 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de un spor pentru titlu stiintific de doctor beneficiaza de 0 compensatie tranzitorie calculata prin aplicarea . indiferent de perioada cand a fost acumulata vechimea efectiva realizata in mod neintrerupt a celor 10 ani in invatamant. ART. Aceste perioade nu constituie vechime efectiva in invatamant. dupa caz. D. (3) Perioadele in care personalul didactic auxiliar s-a aflat in concediu rara plata acordat in conformitate cu prevederile legale in vigoare. sau in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana Ia 2 ani (3 ani). pana la expirarea perioadei pentru care a fost stabilita. (1) Sporul de stabilitate se acorda pentru 0 vechime efectiva. neintrerupta in invatamant de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care i~i desfasoara activitatea in invatamant. (4) Sporul de stabilitate se calculeaza prin aplicarea procentului de 15% Ia salariul de baza (A+B+C) si devine baza de calcul pentru celelalte sporuri si drepturi salariale. 5 Persoanele care la data de 31 decembrie 2009 beneficiau de indemnizatia pentru personalul didactic auxiliar din invatamantul special. corespunzator functiei didactice auxiliare. (2) Sporul de stabilitate se acorda personalului didactic auxiliar.(2) Gradatia de merit se acorda pentru personalul prevazut in anexele 3a sau 3b.

(1) la salariul de baza (A+B+C+D). beneficiau de spor pentru controlul financiar preventiv. aprobate in conditiile legii. ART. stabilit potrivit prezentului capitol (A+B+C+D). Cercetarii. se acorda numai persoanelor care au beneficiat de aceste sporuri ~i numai in masura in care activitatea se desfasoara in aceleasi conditii. dupa caz. (2) Persoanele care. 9 (1) Compensatiile tranzitorii si spornl de vechime fac parte din salariul de baza ~i nu constituie baza de calcul pentrn stabilirea altor sporuri. categoriile de personal. personalul salarizat poate primi un spor de pana Ia 15% din salariul de baza (A+B+C+D). pe langa spornl de la alin. (2). beneficiau de spor pentru activitatea de audit primesc aceasta suma in compensatie tranzitorie. (3) Pana la aprobarea regulamentului prevazut la alin. avand la baza buletinele de determinare sau. cu respectarea prevederilor legale in vigoare. in limita prevederilor din regulamentul aprobat. (2) Locurile de munca. marimea concreta a spornlui. Tineretului ~i Sportului. . conditii periculoase sau vatamatoare. la data de 31 decembrie 2010. expertizare. (2) Compensatiile tranzitorii se pot acorda doar persoanelor care la data de 31 decembrie 2010 beneficiau de spornrile pentru care se acorda aceste compensatii. Prin contractele de munca incheiate dupa intrarea in vigoare a acestei legi nu pot fi stabilite compensatii tranzitorii. ART. emise de catre autoritatile abilitate in acest sens. precum si conditiile de acordare a acestuia se stabilesc de catre ordonatornl de credite. beneficiaza. cu consultarea partenerilor sociali. ART. (1) de 0 compensatie tranzitorie calculata prin aplicarea diferentei dintre spornl de care beneficia si eel reglementat la alin. 7 (1) In raport cu conditiile in care se desfasoara activitatea. prin hotarare a Guvemului.procentului de 15% la salariul de baza stabilit potrivit prezentului capitol (A+B+C+D). la propunerea Ministernlui Educatiei. la data de 31 decembrie 2010. (3) Persoanele care. indemnizatii sau alte compensatii. corespunzator timpului lucrat la locurile de munca respective. 8 (1) Persoanele care incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei legi desfasoara activitate de control financiar preventiv beneficiaza de 0 majorare de 10% a salariului de baza. sporurile pentru conditii de munca.

23 din Ordonanta Guvemului nr. ART. II ~i III la Legea nr. 10/2008 privind nivelul salariilor de baza si al altor drepturi ale personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgenta a Guvemului nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza In sectorul bugetar ~i a indemnizatiilor pentru persoane care ocupa functii de demnitate publica.ART. 11 Modul de calcul al salariilor personalului didactic auxiliar cuprins In anexele nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. 10 Efectuarea si plata concediului de odihna pentru personalul didactic auxiliar se face In conformitate cu art. 3a si 3b la prezenta lege este redat In macheta de mai jos: . precum si unele mas uri de reglementare a drepturilor salariale si a altor drepturi ale personalului contractual salarizat prin legi speciale. cu modificarile si completarile ulterioare.

Indemnizatie de conducere B =procentul aferent din anexa nr. se va lua in calcul acest din urma cuantum. pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anu12011. Salariul de incadrare functiei didactice auxiliare al B.MACHETA de ca1cul al salariului personalului didactic auxiliar cuprins ill anexele nr.25% x (A + B + C + 0) Indemnizatie pentru invatamant special acordata pana la 31 decembrie 2009 = 15% x A (suma inclusa in compensatii tranzitorii) Spor titlu $tiintific acordat panQ ln 31 decembrie 2009 _______________________________ 1 1 ~ 15% x (A + B + C + D) (suma inclusa in compensatii tranzitorii) Spor conditii de munca = % x (A + B + C + 0) (proportional cu timpul efectiv lucrat) Dad! in urma aplicarii metodologiei de calcul rezulta un cuantum al salariului de baza brut mai mic de 670 lei lunar. Sporul de stabilitate o 15% x (A + B + C) Spor de vechime in mun ca : 5 . .4 x A C. Gradatie de merit C 25% x A o. 3a si 3b la prezenta lege A.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful