Sunteți pe pagina 1din 16

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

Departamentul pentru Pregătirea şi Perfecţionarea


Personalului Didactic

Portofoliul studentului

Conducător ştinţific:
Conf. Univ. dr. Pătrăuş Mihaiela
Student: Duluş Sorin
Administraţie Publică
Anul II, Gr. I

Oradea
2011
Proiect de activitate
Data: 18.05.2011

Anul II

Propunător: Duluş Sorin

Obiectul: Dreptul Familiei. Căsătoria

Tema: Noţiuni generale privind căsătoria

Obiectivele de referinţă:

 dezvoltarea culturii juridice, lărgirea orizontului de cunoştinţe în


materia dreptul familiei
 dezvoltarea proceselor psihice(atenţia, gândirea, memorarea, limbajul)
 modelarea comportamentului elevului

Obiective operaţionale:

O1 – să înţeleagă importanţa studierii noţiunii de căsătorie

O2 – să definească căsătoria

O3 - să distingă caracterele juridice ale căsătoriei

Metode:

M1 – conversaţia

M2 – explicaţia

M3 – problematizarea

M4 – instructajul

M5 – exerciţiul

M6 – analiza

Mijloace:

m1 – manualul

m2 – Codul Civil

m3 – Constituţia României
Tipul lecţiei: de comunicare/însuşire de noi cunoştinţe

Durata: 50 min

Bibliografie:

1. Romoşan Ioan „Dreptul familiei. Căsătoria” Editura Imprimeriei de


Vest, Oradea, 2002
2. Niculescu Rodica Mariana „Pedagogie generală” Editura Scorpion,
Bucureşti, 1996
3. Mircea Cantacuzino, „Elemente de drept civil”, Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 1999

Desfăşurarea lecţiei

Obiective Activitatea
Nr. Etapele Activitate
Metode cadrului
Ordine cursului elevului
mijloace didactic
I Organizarea - întreabă care sunt absenţii - răspund la
activităţii şi îi notează în jurnalele de întrebări
prezenţă
- anunţă titlul lecţiei care - ascultă
urmează a fi predate ”Noţiuni
generale privind căsătoria”
II Captarea atenţiei O2 Termenul căsătorie comportă
M2 sensuri juridice şi sensuri de
limbaj obișnuit. Din punct de
vedere juridic termenul de
căsătorie poate desemna fie
actul juridic, pe care îl
încheie cei doi soţi, fie - ascultă
situaţia juridică a celor
căsătoriţi în sensul de statut
legal al acestora. De aceia
înţelegerea şi cunoaşterea
acestor sensuri este deosebit
de importantă.
III Anunţarea temei O3 - tema este: „Noţiuni generale
şi a obiectivelor M3 privind căsătoria”
M4 - obiectivele sunt:
- notează
m1 1. Definiţia
2. Conţinutul juridic
3. Caracterele juridice
IV Dirijarea O4 1. definiţia - ascultă
învăţării O5 Potrivit definiţiei juriscon- - notează
O6 sultului Herenius M.
M2 căsătoria”este unirea
M3 bărbatului cu femeia, o
M4 comunitate pentru întreaga
M6 viaţă, împărtăşirea dreptului
m1 divin şi uman”.
m2 Prin Constituţia franceză de
m3 la 1791 căsătoria a fost
definită ca fiind un contract
civil.
Pe fondul disputei între
autoritatea civilă şi biserică
s-a dezvoltat teoria căsătoriei
contract civil. Matei
Cantacuzino definea
căsătoria ca fiind” un
contract între două persoane
de sex diferit, încheiat în
mod indisolubil în forma
solemnă cerută de lege, cu
scop de a crea o stare de
familie legitimă”.
Noi definim căsătoria ca
fiind actul juridic solemn
încheiat de un bărbat şi o
femeie în scopul întemeierii
unei familii.
2. Conţinutul juridic al
noţiunii de căsătorie
Trebuie precizat că actul
juridic a fost şi este
consolidat în doctrina juridică
franceză, ca având natură
juridică de contract şi în
materia căsătoriei. Totuşi,
consolidăm că actul juridic al
căsătoriei nu poate fi
identificat cu contractul civil,
deoarece există câteva
deosebiri esenţiale faţă de
contractul civil:
- Contractul civil este
susceptibil de modalităţi şi
actul juridic al căsătoriei,
care nu poate fi condiţionat.
- legea reglementează
desfacerea căsătoriei prin
divorţ, dar temeiul divorţului
nu poate fi confundat cu
rezoluţiunea sau rezilierea
contractului.
3. Caracterele căsătoriei
1.Căsătoriaeste un act juridic
civil încheiat între un bărbat
şi o femeie, într-un anumit
scop.
2. Căsătoria este liber
consimţită, căsătoria este
liberă
3. Căsătoria este monogamă
– în România acest principiu
are o consacrare expresă,
fundamentată pe tradiţia
poporului român.
4. Căsătoria are un caracter
laic - se face numai în faţa
autorităţii de stat competente
5. Căsătoria este un act
juridic solemn – importanţa
socială a actului căsătoriei l-a
făcut pe legiuitor să se
preocupe amănunţit de
reglementarea condiţiilor de
fon şi formă ale căsătoriei.
6.Scopul căsătoriei este
întemeierea unei familii.

V Fixarea O1 - exemple pentru o mai bună - ascultă


cunoştinţelor M1 înţelegere - notează
M2 Solemnitatea căsătoriei nu
M3 trebuie confundată cu forma
M5 autentică a actului de
m1 căsătorie.
Consideraţi că neîntocmirea
actului de căsătorie ca act de
stare civilă atrage nulitatea
căsătoriei? Nu deoarece
privind actele
de stare civilă
reglementează
posibilitatea
întocmirii
ulterioare a
actului de
căsătorie,
atunci când
întocmirea
actului de
căsătorie a fost
omisă, deşi a
fost luat
consimţământu
l soţilor de
către ofiţerul
de stare civilă.
VI Tema de casă O1 În ce constă forma solemnă a - notează
M5 actului juridic a căsătoriei?
VII Evaluare - Se fac aprecieri
generale, individuale.
Proiect de activitate
Data: 16.05.2011

Anul II

Propunător: Duluş Sorin

Obiectul: Drept Civil. Succesiuni

Tema: Rezerva succesorală

Obiectivele de referinţă:

 dezvoltarea culturii juridice, lărgirea orizontului de cunoştinţe în


materia drept civil

Obiective operaţionale:

O1 – să identifice noţiunile generale privind rezerva succesorală

O2 – să recunoască caracterele juridice ale rezervei succesorale

O3 - să aleagă ce condiţii trebuie să îndeplinească moştenitorul

O4 – să distingă care sunt clasele de moştenitori

O5 – să stabilească ce presupune rezerva soţului supravieţuitor

Metode:

M1 – conversaţia

M2 – exerciţiul

M3 – analiza

Mijloace:

m1 – manualul

m2 – Codul Civil

Tipul lecţiei: de evaluare

Durata: 50 min

Bibliografie:
1. Carmen Ardeleanu „Drept Civil. Succesiuni” Editura Universităţii din
Oradea, 2009
2. Niculescu Rodica Mariana „Pedagogie generală” Editura Scorpion,
Bucureşti, 1996

Desfăşurarea lecţiei

Obiective Activitatea
Nr. Etapele Activitate
Metode cadrului
Ordine cursului elevului
mijloace didactic
I Organizarea - întreabă care sunt absenţii - răspund la
activităţii şi îi notează în jurnalele de întrebări
prezenţă
- anunţă titlul lecţiei care - ascultă
urmează a fi predate ”Noţiuni
generale privind căsătoria”
II Captarea atenţiei O1 Prin reglementarea rezervei,
O2 legiuitorul apără pe
moştenitorii rezervatari
împotriva donaţiilor şi
legatelor făcute de defunct,
asigurându-le primirea unei
- ascultă
părţi din moştenire, chiar
dacă voinţa lui de cujus a fost
alta. De aceia este esenţial să
cunoaştem noţiunile generale
privind rezerva succesorală şi
regulile generale ale acesteia.
III Anunţarea temei O1 - tema este: „Rezerva
şi a obiectivelor O2 succesorală”
M1 - obiectivul principal este - ascultă
m1 evaluarea cunoştinţelor
acumulate şi consolidarea lor.
IV Verificarea O1 - împarte fiecărui elev câte un - rezolvă testul
volumului O2 test grilă pentru a fi rezolvat
cunoştinţelor O3 în timpul orei respective
O4
O5
M1
M2
M3
m1
m2

V Tema de casă O1 Recapitularea rezervei - fiecare


m2 succesorale reciteşte şi
consolidează
cunoştinţele de
care nu este
sigur

VI Evaluare - Se corectează testele


şi de trec notele în
catalog.

Test de evaluare
Rezerva succesorală

1. Definiţi rezerva succesorală:_______________________________


__________________________________________________________________
__________________________________________________

2. Definiţi cotitatea disponibilă:_______________________________

__________________________________________________________________
__________________________________________________

3.Caracterele juridice ale rezervei succesorale sunt:


a. rezerva are caracter de ordine publică
b. rezerva are caracter cu titlu gratuit
c. rezerva are caracter cu titlu oneros
d. rezerva are caracter colectiv

4. Care sunt moştenitorii rezervatari?

__________________________________________________________________
__________________________________________________

5.Daţi două exemple de aspecte referitoare la indisponibilitatea


rezervei parţială?

__________________________________________________________________
__________________________________________________

6. Când soţul supravieţuitor vine în concurs cu prima clasă de


moştenitori, rezerva sa din moştenire va fi de?
a.1/8 c. 1/6
b.1/6 d.3/8
7.Care sunt caracterele juridice ale rezervei soţului suprafieţuitor?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________

8. Care sunt excepţiile în ceea ce priveşte rezerva succesorală?


__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________

9.Rezerva descendenţilor defunctului este de:


a.1/2 din moştenire pentru un copil
b.2/3 din moştenire pentru un copil
c.2/3 din moştenire pentru doi copii
d. 3/8 din moştenire pentru trei sau mai mulţi copii
Proiect de activitate
Data: 02.05.2011

Anul II

Propunător: Duluş Sorin

Obiectul: Drept Civil. Drepturi reale

Tema: Patrimoniul şi drepturile patrimoniale

Obiectivele de referinţă:

 dezvoltarea culturii juridice, lărgirea orizontului de cunoştinţe în


materia drept civil
 dezvoltarea proceselor psihice(atenţia, gândirea, memorarea, limbajul)
 modelarea comportamentului elevului
 formarea priceperii în deprinderi de a opera cu termeni de drept civil,
patrimoniu, drepturi patrimoniale

Obiective operaţionale:

O1 – să identifice drepturile patrimoniale

O2 - să înţeleagă importanţa studierii noţiuni de patrimoniu

O3 – să definească patrimoniul

O4- să identifice funcţiile patrimoniului

O5 - să poată aplica la situaţii concrete cunoştinţele teoretice dobândite

Metode:

M1 – conversaţia

M2 – problematizarea

M3 – instructajul

M4 – exerciţiul

M5 – analiza

Mijloace:

m1 – manual
m2 – Codul Civil

Tipul lecţiei: consolidarea cunoştinţelor

Durata: 50 min

Bibliografie:

1. Romoşan Ioan „Drept Civil. Drepturi reale” Editura Imprimeriei de


Vest, Oradea, 2002
2. Niculescu Rodica Mariana „Pedagogie generală” Editura Scorpion,
Bucureşti, 1996
3. C. Bârsan, „Drept Civil. Drepturi reale”, Editura Universităţii din,
Bucureşti, 1999

Desfăşurarea lecţiei

Obiective Activitatea
Nr. Etapele Activitate
Metode cadrului
Ordine cursului elevului
mijloace didactic
I Organizarea - întreabă care sunt absenţii - răspund la
activităţii şi îi notează în jurnalele de întrebări
prezenţă
- anunţă titlul lecţiei care - ascultă
urmează a fi predate ”Noţiuni
generale privind căsătoria”
II Captarea atenţiei O1 Azi după ce v+am anunţat la
O2 lecţia precedentă, vom
M1 consolida cunoştinţele
m1 dobândite la lecţiile
anterioare referitoare la - ascultă
„Patrimoniul şi drepturile
patrimoniale” în funcţie de
cum v-aţi pregătit veţi fi
evaluaţi la sfârşitul lecţiei.
III Anunţarea temei Planul acestei lecţii de
şi a obiectivelor consolidare cuprinde:
1. Definirea patrimoniului
2. Clasificare caracterelor
juridice - notează
3. Recunoaşterea funcţiilor
patrimoniale
4. Clasificarea drepturilor
patrimoniale
IV Prezentarea O1 Vom vorbi despre:
planului de O2 „Patrimoniul şi drepturile
fixare şi O3 patrimoniale”
sistematizare O4
O5
M1
M2
M3
M4
M5
m1
m2

V Recapitularea şi O2 - se pun întrebări: - răspund:


sistematizarea O3 1. Ce este patrimoniul? Patrimoniul ca
conţinutului O4 fiind o
O5 universalitate
M1 juridică ce
M2 constă în
M3 totalitatea
M4 drepturilor şi
M5 obligaţiilor
m1 care au valoare
m2 economice
aparţinând unei
persoane.

2. Care sunt caracterele


juridice ale patrimoniului? - Patrimoniul
este o
universalitate
juridică
- aparţine
numai
persoanelor
-universalitatea
patrimoniului
-potenţialitatea
şi permanenţa
patrimoniului
- unicitatea
patrimoniului
- divizibilitatea
patrimoniului

3. Ce înţelegeţi
prin”patrimoniul este o - cuprinde
universalitate juridică”? totalitatea
drepturilor şi
obligaţiilor
civile cu
conţinut
economic care
aparţin unei
persoane,
privite în
conexiunea lor
şi distinct de
individualitatea
fiecărei
obligaţii luate
individual.

4. Ce este unicitatea - fiecare


patrimoniului? subiect de
drept are un
singur
patrimoniu,
deoarece este
evident, că o
elementare
logică impune
o asemenea
concluzie.

5. Care sunt funcţiile - 1.


patrimoniului? Patrimoniul şi
dreptul de gaj
2. patrimoniul
şi subrogaţia
reală cu titlu
universal
3. patrimoniul
şi
transmisiunea
universalităţii
cu titlu
universal

6. Ce este subrogaţia
reală cu titlu - atunci când
particular? înlocuirea
priveşte un
anumit bun
privit
individual,
subrogaţia este
cu titlu
particular.

7. Ce sunt actele de
conservare? - actele de
conservare sunt
acelea necesare
dobândirii sau
păstrării unui
drept pe cale
de a se pierde.

8. Daţi-mi exemple de
acte de dispoziţie? - gajarea
bunurilor,
acceptarea unei
donaţii,
schimbul

9. Ce sunt drepturile
patrimoniale? - Drepturile
patrimoniale ca
fiind drepturile
evaluabile în
bani, deci cu
conţinut
economic.

10. Cum se clasifică - drepturi reale


drepturile - drepturi de
patrimoniale? creanţă

11. Dreptul de proprietate


este un drept real? - da

12. Dreptu de gaj este un


drept real accesoriu - este un drept
sau principal? accesoriu
VI Fixarea - Vrea cineva să îmi enumere - răspund:
elementelor elementele esenţiale care Trebuie să
esenţiale trebuie reţinute pentru reţinem:
ordonarea cunoştinţelor pe 1.Definirea
care le-am consolidat şi patrimoniului
acumulat azi referitor la 2.Clasificare
noţiunea de patrimoniu? caracterelor
juridice
3.Recunoaştere
a funcţiilor
patrimoniale
4.Clasificarea
drepturilor
patrimoniale
VII Tema de casă M3 Recitiţi planul pe care l-am - notează
întocmit astăzi în clasă şi
încercaţi să răspundeţi singuri
acasă la întrebările puse iar
apoi autoevaluaţi-vă.
VIII Notarea elevilor - Se fac aprecieri
cu contribuţii generale, individuale.
deosebite