Aprobat prin ordinul ministrului educaţiei nr.

180 din 25 martie 2011 Planul de activitate al Ministerului Educaţiei pentru anul 2011 Termene de Responsabili Indicatori realizare /rezultate I. Dezvoltarea cadrului legislativ şi normativ în domeniul educaţiei Obiectiv general: Perfecţionarea cadrului legislativ şi normativ din domeniu, în conformitate cu cerinţele societăţii moderne, legislaţia internaţională şi normele europene 1. Elaborarea proiectelor de acte legislative Obiectiv: Perfecţionarea cadrului legislativ 1.1. Definitivarea proiectului 1.1.1 Colectarea tuturor avizelor autorităţilor IanuarieDirecţia analiză, Colectate toate Codului educaţiei interesate la proiectul Codului educaţiei februarie monitorizare şi avizele evcaluare a politicilor 1.1.2. Definitivarea proiectului Codului educaţiei în Februarie Proiect definitivat baza avizelor autorităţilor interesate 1.1.3. Pregătirea pachetului de materiale privind Martie Pachet de aprobarea în şedinţă de Guvern a proiectului materiale pregătit Codului educaţiei 1.1.4. Prezentarea la Guvern a proiectului Codului Martie Proiect prezentat la educaţiei pentru examinare şi înaintare la Parlament Guvern 1.2. Elaborarea proiectului de 1.2.1 Elaborarea proiectului de completare a Februarie Direcţia resurse Proiect elaborat lege privind completarea Codului Muncii umane, formare Codului Muncii (încetarea continuă şi atestare relaţiilor de muncă cu 1.2.2. Prezentarea proiectului de lege privind Martie Proiect definitivat conducătorii instituţiilor de modificarea Codului Muncii pentru avizare la în baza avizelor învăţămînt) ministerele de resort 1.2.3. Prezentarea proiectului de lege pentru Aprilie Proiect prezentat examinare şi aprobare în şedinţă de Guvern spre aprobare Guvernului 1.3. Elaborarea proiectului de 1.3.1. Elaborarea proiectului de lege privind Februarie Direcţia resurse Proiect elaborat lege privind modificarea Legii modificarea Legii nr.1142 din 14.07.2000 umane, formare nr.1142 din 14.07.2000 continuă şi atestare (acordarea de credite 1 Acţiuni Subacţiuni

preferenţiale pe termen lung 1.3.2. Prezentarea proiectului de lege pentru avizare unor categorii de tineri studioşi) la ministerele de resort 1.3.3. Prezentarea proiectului de lege pentru examinare şi aprobare în şedinţă de Guvern 1.4. Racordarea Legii bugetului Elaborarea propunerilor privind rectificarea Legii de stat pentru anul 2011. bugetului de stat pe anul 2011 pentru instituţiile din subordine

Martie Aprilie Direcţia politică economică, patrimoniu şi finanţe

Mai-iulie

Proiect definitivat în baza avizelor Proiect prezentat spre aprobare Guvernului Propuneri elaborate şi înaintate la Ministerul Finanţelor

2. Elaborarea proiectelor de acte normative Obiectiv: Perfecţionarea cadrului normativ 2.1. Elaborarea proiectelor de 2.1.1. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la hotărîri ale Guvernului aprobarea modificărilor ce se operează în denumirea Agenţiei de Asigurare a Calităţii şi în structura ei. 2.1.2. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr.388 din 31.03.2003 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la numirea, transferarea şi concedierea personalului din învăţămîntul preuniversitar şi din direcţiile generale judeţene (municipale) învăţămînt 2.1.3. Proiectul Hotărîrii Guvernului privind aprobarea proiectului Codului educaţiei 2.1.4. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Protocolului de amendare al Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind recunoaştrea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi titlurilor ştiinţifice, acordate de instituţii de învăţămînt acreditate în Republica Moldova şi România 2.1.5. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 351 din 23.03.2005 (ref.: la aprobarea listelor bunurilor imobile, proprietate publica a statului şi Februarie Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia resurse umane, formare continuă şi atestare Hotărîre de Guvern aprobată Hotărîre de Guvern aprobată

Martie

Martie

Aprilie

Direcţia analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană

Hotărîre de Guvern aprobată Hotărîre de Guvern aprobată

Aprilie

Direcţia politică economică, patrimoniu şi finanţe

Hotărîre de Guvern aprobată 2

la transmiterea unor bunuri imobile) 2.1.6. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul estival 2011 2.1.7. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Cehe în domeniul educaţiei, culturii, tineretului şi sportului 2.1.8. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare unităţilor de instruire a conducătorilor de autovehicule 2.1.9. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 1009 din 01.09.2006 2.1.10. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Hotărîrii Guvernului nr. 99 din 30.01.2007 2.1.11. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la modificarea şi completarea Regulamentului-tip al direcţiei generale judeţene (municipale) învăţămînt, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1380 din 29.10.2002 2.1.12. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la susţinerea elevilor dotaţi: domeniul Ştiinţe (nr.17 din 04.01.2006) 2.1.13. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de colaborare în domeniul învăţămîntului între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei, Cercetări, Tineretului şi Sportului al României pentru anul 2011-2012

Aprilie

Aprilie

Direcţia învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia politică economică, patrimoniu şi finanţe Direcţia politică economică, patrimoniu şi finanţe Direcţia resurse umane, formare continuă şi atestare Direcţia învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană

Hotărîre de Guvern aprobată Hotărîre de Guvern aprobată Hotărîre de Guvern aprobată Hotărîre de Guvern aprobată Hotărîre de Guvern aprobată Hotărîre de Guvern aprobată Hotărîre de Guvern aprobată Hotărîre de Guvern aprobată

Aprilie

Mai

Mai

Mai

Mai

Mai

3

2.1.14. Proiectul Hotărîrii de Guvern cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului executiv între Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi Ministerul Educaţiei Naţionale al Republicii Turcia privind cooperarea în domeniul educaţiei 2.1.15. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Programului de mobilitate CEEPUS III (Program de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală) 2.1.16. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la actualizarea Nomenclatorului specialităţilor în vederea racordării specialităţilor din domeniul TIC la cererea societăţii informaţionale

Mai

Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană

Hotărîre de Guvern aprobată

Iunie

Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană Direcţia tehnologii informaţionale şi asigurare didactică; Direcţia învăţămînt superior; Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general Direcţia resurse umane, formare continuă şi atestare Direcţia învăţămînt preşcolar, primar şi secundar general Direcţia politică economică, patrimoniu şi finanţe Direcţia învăţămînt superior

Hotărîre de Guvern aprobată Hotărîre de Guvern aprobată

Iunie

2.1.17. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Concepţiei educaţiei incluzive

Iunie

Hotărîre de Guvern aprobată Hotărîre de Guvern aprobată Hotărîre de Guvern aprobată Hotărîre de Guvern aprobată Hotărîre de Guvern aprobată 4

2.1.18. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului privind atestarea cadrelor de conducere 2.1.19. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar şi către sezonul rece 2011-2012 2.1.20. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la revizuirea Hotărîrii Guvernului nr. 196 din 22.02.2007 2.1.21. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de decret al Preşedintelui Republicii Moldova privind acordarea Bursei

Iunie

Iulie

Iulie

August

22.23.2. Elaborarea propunerilor de modificare a Regulamentului Centrului Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie.6. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea listelor studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate.2.5. monitorizare şi evaluare a politicilor Hotărîre de Guvern aprobată Februarie Ordin semnat Martie Metodologie aprobată Martie Proiect elaborat.2.3.4.2.Preşedintelui Republicii Moldova studenţilor din instituţiile de învăţămînt superior şi elevilor din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate pentru anul 2011-2012 2. în Septembrie Propuneri elaborate 5 . Elaborarea Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru funcţia de director adjunct al instituţiei de învăţămînt preuniversitar 2. avizat şi aprobat Regulament actualizat Iulie 2. cărora li se acordă burse de merit în anul de studii 2011-2012 2.2. primar şi secundar general Direcţia analiză.1.2. Actualizarea Regulamentului de activitate a Liceului Republican cu Profil Sportiv August Direcţia învăţămînt superior Hotărîre de Guvern aprobată Decembrie Direcţia analiză. Proiectul ordinului ministrului educaţiei cu acte normative privire la aprobarea Instrucţiunii referitoare la circulaţia internă a documentelor în Ministerul Educaţiei 2. formare continuă şi atestare Direcţia resurse umane.2. Revizuirea Regulamentului cu privire la atestarea cadrelor didactice 2. Proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la aprobarea Strategiei Naţionale şi a Planului Naţional de acţiuni privind raţionalizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt general 2. avizat şi aprobat Aprilie Proiect elaborat.1. Elaborarea/actualizarea altor 2.2. monitorizare şi evaluare a politicilor Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană Direcţia resurse umane. Elaborarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a activităţii Comisiilor specializate pe domeniul de formare profesională în scopul realizării procedurii de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii şi a calificărilor 2.1. formare continuă şi atestare Direcţia învăţămînt preşcolar. monitorizare şi evaluare a politicilor Direcţia analiză.

Elaborarea Planului de acţiuni pentru normativ pentru punerea în punerea în aplicare a Codului educaţiei din aplicare a Codului educaţiei din Republica Moldova Republica Moldova 2. Elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor pe domenii de formare pentru învăţămîntul superior (domenii şi specialităţi neacoperite) 2.vederea punerii în aplicare a Cadrului de monitorizare a politicilor educaţionale 2.4. anul şcolar 2011-2012 desfăşurarea evaluărilor sumative 2.8. Coordonarea activităţilor privind realizarea Planului de acţiuni pentru punerea în aplicare a Codului educaţiei din Republica Moldova Noiembrie Direcţia învăţămînt superior Direcţia tehnologii informaţionale şi asigurare didactică Direcţia învăţămînt superior Direcţia învăţămînt preşcolar. Completarea Nomenclatorului unic al domeniilor/specialităţilor/meseriilor pentru formarea profesională în instituţiile de învăţămînt superior. în colaborare cu celelalte subdiviziuni ale ME Agenţia de evaluare şi examinare Agenţia de evaluare şi examinare Hotărîre de colegiu aprobată Nomenclator elaborat Nr.4. Elaborarea şi aprobarea actelor normative privind organizarea şi desfăşurarea evaluărilor sumative externe: Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea evaluării finale a rezultatelor şcolare în Mai Regulament aprobat Acte normative privind organizarea şi desfăşurarea evaluărilor 6 August .2.2.2.5.1. primar şi secundar general Direcţia analiză. monitorizare şi evaluare a politicilor. monitorizare şi evaluare a politicilor. de propuneri în Nomenclator Decembrie Pe parcursul anului August Regulament elaborat O săptămînă după adoptarea Codului Plan elaborat şi aprobat Conform Planului respectiv Nr.7.3 Crearea condiţiilor pentru Elaborarea Regulamentului şcolii de circumscripţie realizarea drepturilor la educaţia de calitate 2.5. Asigurarea cadrului 2.4.9.2. de activităţi realizate 2. Perfecţionarea cadrului 2.1. Elaborarea Regulamentului privind normativ privind organizarea şi înmatricularea în licee.5. Perfectarea şi mentenanţa Nomenclatorului bazei materiale şi didactice a instituţiilor de învăţămînt 2. în colaborare cu celelalte subdiviziuni ale ME Direcţia analiză. mediu de specialitate şi profesional 2.2.

gimnazial şi liceal la disciplinele de studii în anul şcolar 2011-2012 2.6. gimnazial.4.6. Elaborarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a activităţii Comisiilor specializate pe domenii de formare profesională în scopul realizării procedurii de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii şi a calificărilor 2. Elaborarea documentelor 2. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de bacalaureat. Elaborarea Regulamentului cu privire la modul de conferire/confirmare şi de retragere a gradelor manageriale personalului cu funcţii de Iulie Martie Martie Direcţia învăţămînt preşcolar. primar şi secundar general Direcţia învăţămînt preşcolar.1. Elaborarea Regulamentului de atestare a cadrelor didactice 2.6. Elaborarea scrisorilor metodice cu privire la organizarea procesului educaţional în învăţămîntul preşcolar.3. primar.7. 2.7.6. primar şi secundar general Direcţia învăţămînt preşcolar. primar şi secundar general Direcţia învăţămînt preşcolar. Elaborarea Ghidurilor de implementare a Curricula modernizate pentru treptele primară şi gimnazială sumative externe aprobate Februarie Aprilie 2. Elaborarea Regulamentului serviciului de normative.3. instructiv-metodice şi consiliere psihologică manageriale în domeniul educaţiei 2.7.7. Asigurarea normelor de evaluare a activităţii didactice şi manageriale şi de determinare a calificării cadrelor didactice şi a managerilor şcolari 2. Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea a examenului de absolvire a gimnaziului în anul şcolar 2011-2012. mediu general şi liceal.2.1. anul de studii 2011-2012 Aprilie 2.învăţămîntul primar în anul şcolar 2011-2012.2. Elaborarea Planului-cadru pentru învăţămîntul primar.6. anul şcolar 20112012. primar şi secundar general Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană Agenţia de evaluare şi examinare Regulament elaborat Ghiduri elaborate Plan-cadru elaborat Scrisori metodice elaborate Regulament elaborat Metodologia elaborată Mai Regulament elaborat 7 .

secundar. Elaborarea capitolelor ”Priorităţile de politici Conform pe termen mediu”. Crearea Grupului pentru elaborarea În Direcţia analiză. preuniversitar extraşcolar şi ale DGR/MÎTS. Direcţia învăţămînt preşcolar.1. Organizarea atelierului de consultare a Conform capitolelor cu autorităţile interesate şi Cancelaria orarului de Stat stabilit de Cancelaria de Stat Ordin semnat Plan elaborat şi aprobat Capitole elaborate Capitole elaborate Atelier realizat 8 .1.1. Elaborarea următoarelor capitole din PDS: Conform „Misiunea”.5.1. „Profilul autorităţii” şi „Analiza orarului SWOT” stabilit de Cancelaria de Stat 1.3. Elaborarea şi aprobarea planului de acţiuni Conform celelalte pentru elaborarea PDS orarului subdiviziuni ale ME stabilit de Cancelaria de Stat 1. Dezvoltare Strategică al Programului de Dezvoltare Strategică (PDS) al conformitate monitorizare şi Ministerului Educaţiei Ministerului Educaţiei cu HG evaluare a politicilor.2.1.8. implementarea.1. în colaborare cu 1. patrimoniu şi finanţe.4. ”Programe” şi stabilirea iniţială orarului a obiectivelor stabilit de Cancelaria de Stat 1. Activităţi de elaborare a politicilor/dezvoltarea cadrului de politici 1.1. Politici educaţionale Obiectiv general: Elaborarea. general. primar şi secundar general Proiect actualizat şi aprobat II. primar. Elaborarea Programului de 1.conducere din instituţiile de învăţămînt preuniversitar 2. Actualizarea statelor titulare Revizuirea statelor-tip pentru instituţiile de ale instituţiilor de învăţămînt învăţămînt preşcolar. monitorizarea şi evaluarea politicilor în domeniul educaţiei 1. în scopul racordării lor la cerinţele actuale Iunie Direcţia politică economică.

instituţii şi organizaţii implicate.3.1. Elaborarea planului anual de activitate al Ministerului Educaţiei pentru primul an de implementare a PDS 1. Concepţie aprobată 9 .1. Proiectarea mijloacelor bugetare în dependenţă de plafonul de cheltuieli determinat 1. Realizarea consultărilor publice şi definitivarea Strategiei şi a Planului Naţional de acţiuni privind raţionalizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt general 1. Elaborarea Concepţiei Coordonarea activităţilor referitoare la elaborarea evaluării rezultatelor şcolare Concepţiei evaluării rezultatelor şcolare Nr.4.3. monitorizare şi evaluare a politicilor. Elaborarea propunerilor de politici pentru Planul strategic de cheltuieli în domeniul educaţiei. Organizarea consultărilor finale la PDS 1.2.3.6. Elaborarea Strategiei şi a 1.7. Elaborarea Programului de Dezvoltare a Capacităţilor şi aprobarea acestuia de către Grupul de planificare 1.1.2.1. Activităţi realizate. Coordonarea activităţilor referitoare la Planului Naţional de acţiuni elaborarea Strategiei Naţionale privind privind raţionalizarea reţelei raţionalizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt instituţiilor de învăţămînt general general 1.1. 2012-2014 Conform orarului stabilit de Cancelaria de Stat Octombrie Noiembrie Decembrie Direcţia analiză.2. Actualizarea CBTM Februarie Martie 1.2. Analiza programelor sectoriale cu identificarea acţiunilor prioritare 1. Elaborarea Planului Naţional de Acţiuni privind raţionalizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt general Iunie Pe parcursul anului (în conformitate cu calendarul aprobat de BM) Pe parcursul anului (în conformitate cu calendarul aprobat de BM) În conformitate cu calendarul aprobat de BM Februarie august Spectru larg de autorităţi. în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Direcţia analiză. consultărilor publice Agenţia de evaluare şi examinare.1.1.3.8 Aprobarea PDS de Colegiul Ministerului Educaţiei 1.3. Strategie elaborată Plan elaborat 1.2. DPEPF şi APL Program elaborat şi aprobat Consultări realizate PDS aprobat Plan elaborat Acţiuni prioritare stabilite Propuneri elaborate CBTM actualizat 1. monitorizare şi evaluare a politicilor.2.9. în colaborare cu DÎPPSG.3.

iulie Direcţia analiză.2.1.6.5. Realizarea studiului „Costuri şi eficienţa în Martie Direcţia analiză. învăţămîntul general” noiembrie monitorizare şi evaluare a politicilor. Pilotarea Ghidului metodologic pentru analiza exante a impactului politicilor publice 1.1.7. rezultate aprobate Modele implementate 10 . monitorizare şi evaluare a politicilor 1. Pilotarea propunerii de politică publică IunieDirecţia învăţămînt „Incluziunea şcolară/socială a copiilor aflaţi în septembrie preşcolar. monitorizare şi evaluare a politicilor 1. Direcţia învăţămînt superior.2.7. Consolidarea capacităţilor de prestare a serviciilor educaţionale Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei Coordonarea activităţilor referitoare la elaborarea Pe parcursul Direcţia tehnologii Strategiei eEducaţie anului informaţionale şi (conform asigurare didactică. primar şi dificultate” secundar general.7. Elaborarea Strategiei de eTransformare a educaţiei în Republica Moldova 1. Proiect elaborat PPP elaborată PPP elaborată Studiu realizat.1. în colaborare cu DPEPF şi DÎPPSG 1. Pilotarea propunerii de politică publică Mai-noiembrie Direcţia învăţămînt „Reconsiderarea/ modernizarea învăţămîntului secundar profesional pedagogic” şi mediu de specialitate.8. în colaborare cu Direcţia analiză. monitorizare şi evaluare a politicilor 1. anului învăţămînt Activităţi realizate. r. Fundamentarea prin analize/studii de impact şi orientarea spre rezultate şi priorităţi în formularea de politici 1. în Strategiei e colaborare cu Transformare) Direcţia analiză. rezultate aprobate Studiu realizat. asigurare a incluziunii şcolare/sociale a copiilor monitorizare şi aflaţi în dificultate” evaluare a politicilor. în colaborare cu DÎPPSG Implementarea modelului de Şcoală Prietenoasă Pe parcursul Direcţia Copilului în 5 instituţii-pilot (LT Moleşti.6. în colaborare cu Direcţia analiză. Realizarea studiului ”Mecanisme de Martie .6.

2. Gimnaziul Vălcineţ. Conlucrarea cu organismele 3.1.2. Coordonarea activităţilor ce ţin de implementarea proiectelor educaţionale şi colaborarea cu Consiliul Europei (CoE). Colaborarea cu Uniunea Europeană în domeniul educaţiei 3.3.5. r. Bunăstare” (se anexează) 3.1. anului internaţionale şi vederea ajustării sistemului integrare europeană educaţional naţional la rigorile 3. asistenţă în participarea cadrelor didactice la seminarele Consiliului Europei – Pestalozzi 3. Ocniţa. Ştefan Vodă. Participarea la şedinţele Comitetului de Pe parcursul Direcţia relaţii Nr. Implementarea Planului de acţiuni privind Pe parcursul Direcţia relaţii Acţiuni realizate Platforma de cooperare în cadrul Parteneriatului de anului internaţionale şi Mobilitate RM-UE integrare europeană 3. primar Călărăşeuca. Realizarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2011-2014 ”Integrarea Europeană: Libertate. LT Crocmaz. Monitorizarea implementării Pe parcursul Direcţia învăţămînt Note informative Acordului de Asociere Recomandărilor–cadru pentru organizarea şi anului superior ”Republica Moldova – Uniunea funcţionarea sistemelor de management al calităţii Europeană” 3. 4 privind integrare europeană eficientizare a dinamica implementării priorităţilor Agendei de activităţii integrare europeană (filiera educaţie) 3. Participarea la proiectele educaţionale ale Agenţiei Interguvernamentale a Francofoniei şi Uniunii Latine 3. Implementarea prevederilor 3.Ialoveni. şi secundar Gimnaziul Şofrîncani.1. Colaborarea cu instituţiile specializate în domeniul educaţiei ale ONU (UNESCO.2.4. r. Gimnaziul preşcolar. r. Elaborarea Raportului anual EURIDICE Decembrie Raport elaborat europene (Procesul Bologna) de calitate 3. Colaborarea cu Grupul de Lucru al Pe parcursul Direcţia relaţii Activităţi realizate internaţionale şi regionale în Procesului Bologna (Bologna Follow-up Group).2. în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Activităţi realizate Pe parcursul anului Pe parcursul anului Pe parcursul Activităţi realizate Activităţi realizate Nr. Conlucrarea cu Consiliul Regional de Pe parcursul anului Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană.2. Cooperare Republica Moldova-Uniunea Europeană anului internaţionale şi propuneri de şi a Sub-comitetului de Cooperare nr.1. de şedinţe.2. Edineţ) general 2.2.2. de şedinţe 11 .6. Democraţie.1.3.2. UNICEF) şi reprezentanţele acestora în Republica Moldova 3.1.

7.2.8. Monitorizarea realizării Obiectivelor de Dezvoltare a Mileniului Pe parcursul anului Rapoarte/informaţii prezentate în 12 . în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Direcţia analiză.2. monitorizare şi Acţiuni realizate Proiecte realizate 4. în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Direcţia analiză. monitorizare şi evaluare a politicilor. participarea la şedinţele Bordurilor de conducere ale Iniţiativei pentru Reforma Educaţională în Europa de Sud-Est (ERI SEE) şi a Task Force-ului Consolidarea Capitalului Uman al CRC 3. Monitorizarea implementării documentelor de politici interdepartamentale şi sectoriale 4. monitorizare şi evaluare a politicilor. Monitorizarea implementării Strategiei Naţionale de Dezvoltare Pe parcursul anului Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite 4.Cooperare (CRC) în vederea promovării reformei educaţionale în regiune.1.2.3. Monitorizarea implementării Strategiei naţionale de descentralizare Pe parcursul anului Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite 4. Conlucrare cu Reprezentanţa Kultur-Kontakt în Moldova în vederea realizării proiectelor în domeniul educaţiei anului Pe parcursul anului Pe parcursul anului Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană. în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Direcţia analiză. Colaborarea cu Iniţiativa Central Europeană (ICE) şi Organizaţia Cooperării la Marea Neagră (OCMN) 3.

Monitorizarea implementării Strategiei naţionale de prevenire şi combatere a corupţiei 4. în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Secţia conformare şi asistenţă juridică Direcţia analiză. monitorizare şi evaluare a politicilor. monitorizare şi evaluare a politicilor. în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului termenele stabilite Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite 13 . în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Direcţia analiză. Monitorizarea realizării Programului de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2009-2011 Pe parcursul anului 4.4. monitorizare şi evaluare a politicilor.4.6. Monitorizarea realizării Planului de acţiuni în vederea implementării Memorandumului privind politicile economice şi financiare Pe parcursul anului 4.7. Monitorizarea implementării Strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015 Pe parcursul anului Pe parcursul anului evaluare a politicilor.5. în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Direcţia analiză.

monitorizare şi evaluare a politicilor. monitorizare şi evaluare a politicilor. monitorizare şi evaluare a politicilor. primar şi secundar general Direcţia analiză. în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Direcţia analiză.4. în colaborare cu Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite 14 . Monitorizarea implementării Programului naţional de asigurare a egalităţii de gen pe anii 2010-2015 Pe parcursul anului 4. Monitorizarea implementării Strategiei naţională antidrog pe anii 2011-2018 Pe parcursul anului Direcţia analiză. Monitorizarea implementării Strategiei naţionale pentru tineret Pe parcursul anului 4. în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Direcţia analiză.8. Monitorizarea implementării Strategiei de reformare a sistemului rezidenţial de îngrijire a copilului pentru anii 2007-2012 Pe parcursul anului 4.11. în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Direcţia învăţămînt preşcolar. Monitorizarea realizării Planului naţional pentru prevenirea şi combaterea traficului de fiinţe umane Pe parcursul anului 4.10.9.12. monitorizare şi evaluare a politicilor.

4.13.15. Monitorizarea implementării Strategiei naţionale privind politicile de ocupare a forţei de muncă pe anii 2007-2015 Pe parcursul anului 4. Organizarea şi monitorizarea procesului de implementare a Acordului dintre Ministerul Educaţiei şi Compania Microsoft “Parteneri pentru Educaţie”. monitorizare şi evaluare a politicilor. în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Direcţia analiză. în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Direcţia analiză. Pe parcursul anului celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Direcţia analiză.14. Monitorizarea implementării Programului Naţional de promovare a modului sănătos de viaţă pentru anii 2007-2015 Pe parcursul anului 4. în colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului Direcţia tehnologii informaţionale şi asigurare didactică în Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite Rapoarte prezentate în termenele stabilite 15 . Monitorizarea implementării Programului naţional de profilaxie şi control a infecţiei HIV/SIDA şi ITS pe anii 2011-2015 Pe parcursul anului 4. monitorizare şi evaluare a politicilor. monitorizare şi evaluare a politicilor.16.

monitorizare şi evaluare a politicilor. Negocierea proiectului Protocolului de Mai Direcţia relaţii Protocoalelor de colaborare colaborare în domeniul învăţămîntului între internaţionale şi Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova şi integrare europeană Ministerul Educaţiei. Activităţi de dezvoltare a relaţiilor de colaborare bilaterală în domeniul educaţiei cu statele lumii Obiectiv general: consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare în domeniul educaţiei cu statele lumii 1.1.2. monitorizare şi evaluare a politicilor 5. Cercetări. Negocierea/semnarea 1. Acordarea granturilor pentru 5. Monitorizarea şi evaluarea 5.17.1. Taraclia.1. Nisporeni. Actualizarea Bazei de date din Componenţa Sistemului de cartografiere al Ministerului Educaţiei 5.2. elaborarea regulamentelor privind transportarea Cantemir. Leova 5. Selectarea şi angajarea consultantului pentru implementării programului de evaluarea impactului implementării granturilor granturi Martie . DGÎTS şi APL respective Baza de date actualizată Martieseptembrie Februariedecembrie Noiembriedecembrie Septembriedecembrie SHOPPING organizat Autobuze procurate Regulamente elaborate Direcţia analiză. Ştefan Vodă. Călăraşi. DÎPPSG.3.2. monitorizare şi evaluare a politicilor. Tineretului şi Sportului al României pentru anul 2011-2012 Semnarea Protocolului Consultant angajat Protocol semnat 16 .1.1. cu suportul Proiectului „Educaţie de calitate în mediul rural” III.colaborare cu celelalte subdiviziuni structurale ale ministerului 4. cu suportul Proiectului „Educaţie de calitate în mediul rural”.1.mai Direcţia tehnologii informaţionale şi asigurare didactică în colaborare cu DGITS Direcţia analiză. elevilor din raioanele-pilot Glodeni. Alte activităţi de implementare. Acordarea suportului necesar pentru pilot: Criuleni.5. Procurarea autobuzelor pentru şcolile de raioanele-pilot şi îmbunătăţirea circumscripţie din raioanele-pilot condiţiilor în şcolile de circumscripţie din raioanele.1. Organizarea SHOPPING-ului pentru susţinerea reorganizării şi procurarea echipamentului IT pentru şcolile de dezvol-tării reţelei instituţiilor circumscripţie din raioanele-pilot de învăţămînt general din 5.

1. Aprobarea ofertelor de burse a Părţii moldave interministeriale de colaborare în în baza Protocoalelor de colaborare bilaterală şi domeniul educaţiei pentru studii din cont propriu pentru cetăţeni străini şi apatrizi 2. Comenius.3. Promovarea mobilităţii academice în cadrul programelor educaţionale ale organizaţiilor internaţionale şi regionale: CoE. ICE. Organizarea comisiilor mixte şi a concursurilor de selectare a candidaţilor din Republica Moldova pentru admiterea în instituţiile de învăţământ de peste hotare în baza protocoalelor de colaborare 3. Susţinerea mobilităţii academice în cadrul mobilităţii academice Programului Comisiei Europeane Life Long Learning (LLL): Tempus. de participanţi Pe parcursul anului Nr. Semnarea Protocolului de amendare a Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polonia privind colaborarea culturală şi ştiinţifică. ONU. de comisii şi concursuri organizate Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană Nr.4. acordate Republicii Moldova în baza protocoalelor de colaborare 2. de participanţi la concurs Nr.1.2.2. OCEMN 3. care vor fi invitaţi în Republica Moldova în temeiul Protocoalelor de colaborare 2.3. de participanţi 17 . CRC. Semnarea Programului Executiv între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Polonia în domeniul culturii. Jean Monnet 3. educaţiei şi ştiinţei pe anii 2010-2012 1.2.1. Realizarea Protocoalelor 2. Erasmus-Mundus şi Erasmus Mundus External Cooperation Window. semnat la Chişinău. Implementarea prevederilor Programului de mobilitate CEEPUS III (Program de schimburi pentru studii universitare în Europa Centrală) Septembrie Program semnat Mai Protocol semnat Martie-aprilie Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană Plan aprobat Martie-aprilie Plan aprobat Anunţuri plasate pe pagina web a ME/ nr. de participanţi/ proiecte obţinute Ianuarie-iunie Martie-iulie Pe parcursul anului Pe parcursul anului Nr. Mediatizarea ofertelor de burse. Coordonarea şi promovarea 3. Aprobarea necesarului de cadre didactice.3. la 10 decembrie 1997 2.

IREX etc) 3. Pe parcursul obţinute în Republica Moldova şi eliberarea anului Declaraţiilor de valoare asupra acestora 4. Recunoaşterea.6. de solicitări examinate şi soluţionate Nr. Republicii Slovace.1. de avize publicate Septembrieoctombrie Pe parcursul anului Nr. Republicii Cehe. Examinarea solicitărilor de recunoaştere şi autentificarea actelor de studii echivalare a actelor de studii obţinute în străinătate Ianuarie-iunie Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană Nr.4. echivalarea şi 4. Mediatizarea informaţiei şi organizarea concursurilor pentru bursele de studii oferite de Guvernele Japoniei.5. Informarea statelor membre ale Reţelei ENIC. de participanţi la programe şi proiecte obţinute Nr. Conlucrarea cu ME de peste hotare şi Pe parcursul ambasadele în aspecte ce ţin de recunoaşterea şi anului autentificarea actelor de studii 4.7. Republicii Elene ş. Republicii Italiene. FULBRIGHT. Republicii Populare Chineze. Confirmarea autenticităţii actelor de studii. de solicitări examinate şi soluţionate Nr. de scrisori/ răspunsuri perfectate Acord amendat Pe parcursul anului Pe parcursul anului Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană 4. Regatului Spaniei.3. de participanţi la programe Nr.4. anului conlucrarea în cadrul ENIC-NARIC 4. Ciprului. Asigurarea condiţiilor pentru 5.2. Susţinerea activităţilor în cadrul Programului ACES (Academia Şcolilor Central-Europene) 4. Colaborarea cu DAAD. 3. de dosare examinate 18 . a. de participanţi la programe şi activităţi realizate Nr. Examinarea dosarelor cetăţenilor străini în Mai-noiembrie studii cetăţenilor străini şi vederea confirmării dreptului de a fi admişi la studii apatrizilor în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova pentru anul de studii 2011-2012 Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană Nr. Conlucrarea cu autorităţile abilitate din Aprilie . Programul „Youth for Understanding” şi Liga Naţională pentru Dezbateri Preuniversitare în vederea promovării mobilităţii academice 3.3.Pe parcursul NARIC referitor la sistemul educaţional naţional.mai Federaţia Rusă în vederea perfecţionării Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Federaţiei Ruse privind recunoaşterea reciprocă a actelor de studii 5. Asistenţă în lansarea şi organizarea programelor educaţionale ale Guvernului SUA (ACCELS. Koreei.5.1. de scrisori/ răspunsuri perfectate Nr. Indiei.

4. organizării şi desfăşurării procesului instructiv-educativ. Activitatea managerială.5.2. Organizarea şedinţelor trimestriale cu şefii DGR/MÎTS pe probleme curente Trimestrial Nr.5. privind corectitudinea completării dosarelor cetăţenilor străini.6. Şedinţă cu reprezentanții instituțiilor de învățămînt superior privind organizarea stagiilor de practică (după necesitate) 1. Examinarea demersurilor instituţiilor de Pe parcursul învăţământ în vederea încadrării în cîmpul muncii a anului cadrelor didactice din străinătate în instituţiile de învăţămînt din Republica Moldova 5. înmatriculaţi la studii. Actualizarea bazei de date privind studiile Pe parcursul cetăţenilor străini şi apatrizilor în Republica anului Moldova IV.4. Şedunţă instructivă cu şefii şi şefii-adjuncţi ai DGR/MÎTS privind procedura organizării evaluărilor sumative în sesiunea 2011 1. Şedinţe cu caracter organizatoric sau instructiv 1. Soluţionarea problemelor şi litigiilor cetăţenilor Pe parcursul străini aflaţi la studii în Republica Moldova anului Soluţionarea problemelor şi litigiilor cetăţenilor străini aflaţi la studii în Republica Moldova 5.5 Şedinţă cu directorii adjuncţi pentru instruire şi producere privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de calificare şi orientarea profesională în instituţiile de învăţămînt secundar profesional 1. primar şi secundar general Direcţia învăţămînt superior Direcţia învățămînt superior Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învățămînt secundar profesional și mediu de 4 şedinţe realizate Şedinţă organizată Şedinţă organizată Şedinţă organizată Şedinţă organizată Şedinţă organizată 19 .3. de vizite şi inspectări tematice la instituţiile de învăţămînt Nr. de dosare examinate Baza de date reactualizată 1.2. Şedinţă cu reprezentanții instituțiilor de învățămînt superior privind implementarea prevederilor Planului-cadru 1. de îndrumare şi control Obiectiv general: Asigurarea managerială şi metodică a sistemului educaţional 1.1.3. Şedinţă instructivă cu managerii unităţilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire în 2011 Februarie Martie Martie Aprilie Mai Direcţia învăţămînt preşcolar. Inspectarea tematică a instituţiilor de Ianuarie-mai învăţămînt şi asistenţă metodică. 5. de probleme soluţionate Nr.

Cursuri de perfecţionare a responsabililor de implementarea tehnologiilor informaţionale din cadrul direcţiilor generale vizând SIE 2. Şedinţe de lucru cu directorii unităţilor de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate referitor la desfăşurarea procesului instructiv – educativ. Cursuri de instruire. Şedinţă cu reprezentanţii instituțiilor de învățămînt superior privind facilitarea mobilităţilor academice pe plan naţional (după necesitate) 1.1. tineret şi sport.5.9.7. Seminar pentru directorii adjuncţi responsabili de organizarea şi desfăşurarea practicii în producţie în cadrul: Iunie August La început de fiecare trimestru Pe parcursul anului Pe parcursul anului Ianuarie specialitate Direcţia învățămînt superior Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia învăţămînt secundar profesional și mediu de specialitate Direcţia învățămînt superior Direcţia învățămînt superior Agenţia de evaluare şi examinare Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia învăţămînt secundar profesional și mediu de specialitate Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia tehnologii informaţionale şi asigurare didactică. instituţiilor de învăţămînt superior 2. CTICE DGRITS Direcţia învăţămînt secundar profesional Şedinţă organizată Şedinţă organizată 4 şedinţe organizate Şedinţă organizată 1 şedinţă organizată 3 seminare organizate Seminar organizat Februarie Seminare. Seminar de formare pentru persoanele responsabile de administrarea bazei de date cu referire la candidaţii în sesiunea 2011 din cadrul direcţiilor raionale/municipale învăţămînt. Şedinţă de totalizare cu şefii şi şefii-adjuncţi ai DR/MÎTS privind analiza rezultatelor examenelor de absolvire a treptelor de şcolaritate în anul şcolar 2010-2011 1. 1. octombrie 2 cursuri organizate 3 seminare organizate 20 . instituţiilor de învăţămînt superior. Training pentru cadrele didactice din instituţiile de învăţămînt secundar profesional din cadrul proiectului CONSEPT la modulele: . seminare.Predarea „cunoştinţelor” .1. mesele rotunde şi alte activităţi ce ţin de integrarea tinerilor pe piaţa muncii:  „Ziua uşilor deschise”  „Tîrgul profesiilor”  Expoziţia Naţională”Fabricat în Moldova” 2. instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate.Elaborarea instrumentelor de evaluare 2.6. Şedinţă cu reprezentanții instituțiilor de învățămînt superior privind Admiterea2011 1. Coordonarea şi participarea la seminarele. training-uri 2. instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate.11. Şedinţă cu reprezentanţii instituţiilor de învăţămînt superior privind noile recomandări în implementarea creditelor de studiu ECTS (după necesitate) 2.8. activităţi organizate Mai Martie Februarie Februarie – mai Training organizat Martie.2.10. responsabili de constituirea bazei de date despre candidaţii la examene 2.Formarea abilităţilor de instruire .3.4. Seminare instructive pentru reprezentanţii instituţiilor de învăţămînt general.

Chişinău „Rolul instruirii practice în procesul educaţional şi colaborarea cu agenţii economici”. Seminare instructive cu secretarii Centrelor de bacalaureat din cadrul liceelor teoretice.Activitatea de dirijare şi control a DGR/MÎTS.. instituţiilor de învăţămînt superior 2.Colegiul Politehnic din Bălţi.. „Tehnologii informaţionale – factor decisiv în pregătirea specialiştilor moderni”. . Organizarea seminarului cu directorii generali ai DGÎTS: .12. formare continuă şi atestare Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia învăţămînt preşcolar. mai 2 seminare organizate Aprilie.Colegiul Industrial-Pedagogic din or. octombrie Mai 2 seminare organizate 2 seminare organizate 3 seminare organizate Seminar organizat Mai 21 . 2.Şcolii Profesională nr. mun. Seminare cu responsabilii de atestarea cadrelor didactice şi de conducere din cadrul direcţiilor raionale/municipale de învăţămînt. 2. august Aprilie. tineret şi sport 2.11.9. primar şi secundar Aprilie Seminar organizat Aprilie. tineret şi sport cu privire la respectarea prevederilor Regulamentului. Seminar pentru directorii adjuncţi pentru educaţie din instituţiile de învăţămînt secundar profesional: „Aspecte ale parteneriatului educaţional: deschiderea spre formarea de competenţe educative la elevii din inituţiile de învăţămînt secundar profesional”. Chişinău „Nu este suficient doar să se cunoască – este necesar să se aplice”. Seminare cu responsabilii de manuale din cadrul direcţiilor raionale/municipale de învăţămînt. Chişinău „Eficacitatea administrării procesului de instruire practică”. Seminare cu managerii instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate ”Asigurarea continuităţii Planului – cadru din colegiile pedagogice cu planurile de învăţămînt de la specialităţile pedagogice de la instituţiile pedagogice” 2. Cahul „Învăţarea autoreglată şi independentă – veriga centrală în pregătirea profesională a specialiştilor”.Colegiului de Transporturi din mun.13. 2. Seminar cu directorii adjuncţi pentru instruire în cadrul colegiilor: .cadru de implementare a politicii educaţionale” Martie şi mediu de specialitate Martie Mai Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate 2 seminare organizate Martie Octombrie Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia tehnologii informaţionale şi asigurare didactică Direcţia resurse umane.7. . Colegiului Tehnologic din mun.10. instituţiilor de învăţămînt mediu de specialitate.9. 2.8.

responsabilii de examenul de bacalaureat din instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi din învăţămîntul superior: „Procedura de organizare şi desfăşurare a sesiunii de examinare 2011 în învăţămîntul general” 2.2.18. tineret şi sport cu privire la angajare. organizarea concursurilor 2. Seminare cu responsabilii de resurse umane din cadrul direcţiilor raionale/municipale de învăţămînt.17. concediere.20. Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt preşcolar..21. primar şi secundar general Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia tehnologii informaţionale şi asigurare didactică Direcţia resurse umane. obligaţiuni. îndrumări metodice” 2. Organizarea seminarelor republicane cu responsabilii DGR/MÎTS la disciplinele de studii Mai Mai general Direcţia învăţămînt preşcolar.19. formare continuă şi atestare Direcţia învăţămînt preşcolar.14.15. Seminar cu şefii şi şefii-adjuncţi ai DR/MÎTS. Organizarea seminarului cu directorii generali ai DGÎTS cu privire la raţionalizarea reţelei de învăţămînt (Din experienţa raionului Căuşeni) Septembrie Seminar organizat Septembrie Seminar organizat 2. noiembrie August 2 seminare organizate Seminare organizate 2.Oportunităţi de diversificare a activităţii taberelor de odihnă în condiţiile socio-economice actuale” 2. tineret şi sport 2. primar şi secundar general. Seminare cu responsabilii de informatică şi tehnologii informaţionale din cadrul direcţiilor raionale/municipale de învăţămînt. Seminar pentru tinerii specialişti încadraţi în muncă în instituţiile de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate: ”Început de carieră pedagogică – drepturi. Seminare privind monitorizarea procesului de implementare a tehnologiilor informaţionale în procesul educaţional Trimestrial 4 seminare organizate 22 . august 2 seminare oganizate Mai.16. primar şi secundar general Direcţia tehnologii informaţionale şi asigurare didactică Seminar organizat Seminar organizat Mai. Organizarea seminarului cu angajaţii DGÎTS responsabili de odihna de vară a copiilor şi şefii taberelor de odihnă: .

Conferinţă de presă: „Rezultatele examenelor de absolvire a treptelor de şcolaritate în anul şcolar 2010-2011” 4. olimpiade 4.2.1. Concurs între elevii de la specialităţile pedagogice din colegii: „Ce mai nobilă profesie” 4. Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de Conferinţă de presă organizată Conferinţa organizată Conferinţe organizate Raport de monitorizare elaborat Conferinţă de presă organizată Olimpiade realizate Februarie-aprilie 4. Organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor republicane la disciplinele de studii August Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt preşcolar. Monitorizarea desfăşurării conferinţelor pedagogice din august Martie August August 3. primar şi secundar general Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia învăţămînt preşcolar.mai Concursuri de selectare realizate Concurs desfăşurat Martie noiembrie Martie noiembrie Concurs desfăşurat 23 . Olimpiade zonale la disciplinele de cultură generală pentru elevii din colegii Februarie martie Olimpiade realizate 4.4. zonal şi republican Martie . Organizarea şi desfăşurarea Conferinţei din august a cadrelor didactice din învăţămîntul secundar profesional şi mediu de specialitate 3.2.4. Barajele (concurs de selectare) pentru determinarea Loturilor Olimpice ale Republicii Moldova privind Participarea la Olimpiada Balcanică de Matematică.3.3.5.3. Conferinţă de presă „Elemente de metodologie a organizării evaluărilor în sesiunea 2011” 3. Conferinţe (forumuri) 3. Olimpiada Internaţională de Matematică 4. Concursul „Cel mai bun elev în profesie” la nivel şcolar. Concursuri. primar şi secundar general.1.

Concursul folcloric „Florile Dalbe” (zonal şi republican) Aprilie Iunie Decembrie specialitate. Organizarea şi desfăşurarea concursului iTineret 4. primar şi secundar general Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Concurs desfăşurat Concurs desfăşurat Concurs desfăşurat 5. raionul Ialoveni” 5. or. Activitatea de control 5. Inspecţia tematică „Activitatea metodică şi controlul intern în Colegiul Tehnic al UTM” Februarie Notă informativă Februarie Notă informativă 24 .2.3. Inspecţie frontală la Şcoala Profesională nr. CRCCATS Direcţia învăţămînt superior Direcţia învăţămînt preşcolar. Organizarea şi desfăşurarea Concursului republican „Pedagogul anului”. Inspecţie frontală ”Evaluarea managementului educaţional în învățămîntul preuniversitar din raionul Cahul” Februarie Inspecţie realizată 5.6.6. CRCCATS Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia tehnologii informaţionale şi asigurare didactică Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate.7.1.5. Inspecţia tematică „Activitatea metodică şi controlul intern în Şcoala Profesională Rezeni. ediţia 2011 4.2. primar şi secundar general Direcţia învăţămînt preşcolar. Cahul Februarie Notă informativă 5.4.8. Control curent ”Evaluarea procesului de evidenţă şi documentare a mişcării contingentului de studenţi (anul I de studii)” 5.4. Inspecţie tematică ”Optimizarea reţelei instituţiilor de învăţămînt preuniversitar în raionul Făleşti” Ianuariefebruarie Februarie Notă informativă Inspecţie realizată 5.

Chişinău” 5.11. Inspecţie tematică ”Organizarea. Călăraşi” 5. Inspecţie frontală la Colegiul Financiar – Bancar.8. raionul Edineţ Martie 5.2. Chişinău Martie 5. primar şi secundar Inspecţie realizată Notă informativă Notă informativă Notă informativă Notă informativă Notă informativă Notă informativă Notă informativă Inspecţie realizată 25 .5. raionul Orhei” 5. Inspecţie frontală ”Evaluarea managementului educaţional în învăţămîntul preuniversitar din raionul Rezina” Aprilie Direcţia învăţămînt preşcolar.9.14.13. Cupcini. primar şi secundar general Direcţia învățămînt secundar profesional și mediu de specialitate Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învățămînt secundar profesional și mediu de specialitate Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia ţnvăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt preşcolar. Inspecţia tematică ”Nivelul de instruire şi pregătire profesională în Colegiul Pedagogic din or. planificarea activităţii direcţiei şi a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din raionul Basarabeasca” Martie 5. Soroca Martie Martie Aprilie Aprilie Aprilie 5.9. Inspecţia tematică ”Evaluarea bazei-tehnico materiale şi cadrarea acesteia la instruirea profesională în Colegiul Tehnologic din mun. or. Inspecţie frontală la Şcoala Profesională din or. Inspecţia tematică ”Nivelul de instruire şi pregătire profesională în Şcoala Profesională Cucuruzenii de Sus. mun. Inspecţia tematică ”Evaluarea bazei-tehnico materiale şi cadrarea acesteia la instruirea profesională în Şcoala de Meserii nr.10.15. Inspecţie frontală la Şcoala Profesională nr.7.12. Făleşti” 5.

18. Inspecţie tematică ”Organizarea. Control curent ”Procesul de organizare şi desfăşurarea a examenelor de promovare. Control curent ”Monitorizarea admiterii în instituţiile de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate” 5. Inspecţia tematică ”Nivelul de instruire şi pregătire a cadrelor pedagogice.16.24. contingentul total din unităţile de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate” 5.17. Managementul instituţional în Colegiul Pedagogic din or. Managementul instituţional” la Colegiul Pedagogic din or. Control curent ”Analiza rezultatelor îndeplinirii planului de admitere. absolvire. Inspecţia tematică ”Nivelul de instruire şi pregătire a cadrelor pedagogice.5.21. planificarea activităţii direcţiei şi a instituţiilor de învăţămînt preuniversitar din mun. Bălţi” Octombrie 5. Control curent ”Respectarea prevederilor Planului-cadru în procesul de elaborare a planurilor de învăţămînt pentru ciclul I şi II” 5. primar şi secundar general Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt Control realizat Control realizat Control realizat Controale realizate Control realizat Notă informativă Notă informativă Inspecţie realizată Notă informativă Notă informativă 26 . calificare în instituţiile de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate” 5. Comrat” 5.23. Chişinău Iunie Iulie Iulie – august Iulie – august Iulie-august Septembrie octombrie Octombrie Octombrie 5. Soroca 5.19. Inspecţie frontală la Colegiul de Construcţii din mun.25 Control curent ”Respectarea prevederilor Regulamentului de organizare şi Noiembrie Pe parcursul general Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt secundar profesional și mediu de specialitate Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt superior Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt preşcolar. Control curent ”Pregătirea unităţilor de învăţămînt către noul an de studii şi elaborarea actelor respective” 5.20.22.

Control curent ”Monitorizarea organizării sesiunilor de examene” 6. primar şi secundar general Agenţia de evaluare şi examinare Notă informativă Nr. a Comisiilor Republicane de evaluare a lucrărilor. teste administrate. a Comisiilor Centrelor Republicane de evaluare a lucrărilor.6.26. rezultate determinate. sesiunea 2011. Organizarea şi desfuşurarea examenelor de absolvire în învăţămîntul preuniversitar. 6. mediu de specialitate şi superior Martie aprilie Martienoiembrie 6. 6. şi corect verificate. actelor elaborate şi implementate 6. Elaborarea setului de acte (ordine. devize de cheltuieli) pentru organizarea olimpiadelor republicane anului Pe parcursul anului Ianuarie superior Direcţia învăţămînt superior Direcţia învăţămînt preşcolar. a contestării rezultatelor Aprilie. mai Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate.2.desfăşurare a admiterii în insituţiile de învăţămînt superior” 5. a sesiunii suplimentare/repetate. Organizarea şi desfăşurarea Admiterii -2011 în instituţiile de învăţămînt secundar profesional. orar de desfăşurare a examenelor. Organizarea şi monitorizarea procesului de susţinere a diferenţelor de programă de către candidaţii înscrişi pentru examenele de bacalaureat ca externi 6. Organizarea şi desfăşurarea pretestărilor/simulărilor examenelor de absolvire Februariemartie Orar de desfăşurare întocmit. Elaborarea proiectelor de ordine de instituire a Centrelor de bacalaureat.5. difuzate în DR/MÎTS Iunie – iulie 27 . dispoziţii. contracte de prestare a serviciilor încheiate. materiale de evaluare elaborate. etc. Alte activităţi de ordin managerial 6.1. Comisiilor Centrelor de bacalaureat.4. a proiectelor de ordine privind constituirea Comisiilor Raionale/Municipale de examene. Direcţia învăţămînt superior Agenţia de evaluare şi examinare Note informative Ordine aprobate.3. a Centrelor Republicane de evaluare a lucrărilor.

primar şi secundar general 2. Monitorizarea. formare continuă şi atestare Direcţia resurse umane. a rezultatelor examenelor de absolvire a gimnaziului.Gala Olimpicilor-2011” August Agenţia de evaluare şi examinare Pe parcursul anului Pe parcursul anului Pe parcursul anului Decembrie Direcţia resurse umane. Organizarea Festivităţii . Cu privire la aprobarea Regulamentului serviciului de consiliere psihologică Februarie Direcţia învăţămînt preşcolar. Monitorizarea procesului de implementare a softurilor educaţionale AeL în 84 de instituţii preuniversitare pilot din republică.8. Cu privire la aprobarea modelelor actelor de studii pentru învăţămîntul gimnazial.10. mediu de specialitate şi superior informaţionale şi Regulamentul aprobat Chestiune examinată Cadru normativ ajustat 28 . coordonarea şi organizarea activităţilor de atestare a cadrelor didactice şi manageriale 6. Elaborarea şi publicarea pe site-ul AEE a Rapoartelor analitice referitoare la rezultatele evaluărilor finale: a rezultatelor şcolare în învăţămîntul primar. Cu privire la organizarea odihnei şi întremării copiilor şi adolescenţilor în sezonul Martie Direcţia estival 2011 învăţămînt preşcolar.examenelor 6. a rezultatelor examenelor de bacalaureat. a rezultatelor examenelor de absolvire a şcolii medii de cultură generală.7. primar şi secundar general Rapoarte analitice referitoare la rezultatele evaluărilor finale publicate pe site-ul ME şi difuzate în DR/MÎTS Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite Rapoarte/informaţii prezentate în termenele stabilite Festivitate organizată V. 6.. Martie Direcţia tehnologii liceal. angajare şi acordare a garanţiilor sociale prevăzute pentru tinerii specialişti repartizaţi în instituţiile de învăţămînt din mediul rural 6. Monitorizarea procesului de repartizare.9. formare continuă şi atestare Direcţia tehnologii informaţionale şi asigurare didactică Direcţia învăţămînt preşcolar. profesional. Activitatea Colegiului Ministerului Educaţiei (Chestiuni pentru examinare în cadrul şedinţelor Colegiului Ministerului Educaţiei) Obiectiv: Dezvoltarea procesului participativ şi asigurarea transparenţei în activitatea decizională 1. 6. primar şi secundar general 3.11.

anul de studii 2011-2012 Aprilie Plan-cadru aprobat 9. Cu privire la elaborarea Planului – cadru pentru profilul real din colegii Mai Plan aprobat 10. primar şi secundar Regulament aprobat Regulament aprobat Regulament aprobat Aprilie Aprilie Aprilie Regulament aprobat 8. Cu privire la aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a activităţii Comisiilor specializate pe domeniul de formare profesională în scopul realizării procedurii de recunoaştere şi echivalare a actelor de studii şi a calificărilor 5. primar şi secundar general Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt preşcolar. Cu privire la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Liceelor Profesionale Martie Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană Direcţia învăţămînt superior Direcţia învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia ţnvăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate Direcţia învăţămînt preşcolar. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la susţinerea elevilor dotaţi: domeniul Ştiinţe (nr. Cu privire la totalurile olimpiadelor republicane la disciplinele de studii Mai Totaluri aprobate 11. Cu privire la Regulamentul de admitere în unităţile de învăţămînt secundar profesional şi mediu de specialitate 7.01. Cu privire la aprobarea Concepţiei educaţiei incluzive Iunie Concepţie aprobată 29 . primar şi secundar general Direcţia învăţămînt preşcolar. primar şi secundar general Direcţia învăţămînt preşcolar.asigurare didactică 4.2006) Mai Regulamentul aprobat 12. gimnazial şi liceal.17 din 04. Cu privire la Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţămîntul superior (ciclul I) 6. Cu privire la aprobarea Planului-cadru pentru învăţămîntul primar.

Cu privire la aprobarea Programului de Dezvoltare Strategică al Ministerului Educaţiei 21. rezultatele examenelor de absolvire a gimnaziului. profesional şi superior Octombrie PPP aprobată Noiembrie PDS aprobat Noiembrie Rezultate aprobate Noiembrie Regulament aprobat 30 . Cu privire la aprobarea Regulamentului şcolii de circumscripţie August Septembrie Regulamente aprobate Rapoarte analitice aprobate Octombrie Regulament aprobat 19. monitorizare şi evaluare a politicilor Direcţia tehnologii informaţionale şi Plan ajustat 14. Cu privire la examinarea şi aprobarea Rapoartelor analitice referitoare la rezultatele evaluărilor finale: a rezultatelor şcolare în învăţămîntul primar. monitorizare şi evaluare a politicilor Direcţia învăţămînt preşcolar. Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la actele de studii în învăţămîntul gimnazial. sesiunea 2012 17. Cu privire la examinarea şi aprobarea regulamentelor privind organizarea şi desfăşurarea examenelor de absolvire în învăţămîntul general. Cu privire la aprobarea rezultatelor pilotării propunerii de politică publică „Incluziunea şcolară/socială a copiilor aflaţi în dificultate” 20. primar şi secundar general Direcţia învăţămînt preşcolar. primar şi secundar general Agenţia de evaluare şi examinare Agenţia de evaluare şi examinare Direcţia învăţămînt preşcolar. Cu privire la aprobarea rezultatelor studiului „Costuri şi eficienţa în învăţămîntul general” 22. 2010 Iulie Direcţia analiză. semestrul I. monitorizare şi evaluare a politicilor Direcţia analiză. rezultatele examenelor de absolvire a şcolii medii de cultură generală. rezultatele examenelor de bacalaureat 18. Cu privire la realizarea Planului de activitate al ME.general 13. primar şi secundar general Direcţia analiză. mediu de specialitate. Cu privire la pregătirea instituţiilor de învăţămînt către noul an şcolar şi către sezonul rece 2011-2012 Iulie Chestiunea examinată 16. monitorizare şi evaluare a politicilor Direcţia analiză. liceal. Cu privire la actualizarea Regulamentului de activitate a Liceului Republican cu Profil Sportiv Iulie Regulament actualizat 15.

asigurare didactică 23. monitorizare şi evaluare a politicilor Direcţia resurse umane. Cu privire la aprobarea Planului de activitate al ME pentru anul 2012 27. monitorizare şi evaluare a politicilor Direcţia analiză. Cu privire la aprobarea rezultatelor pilotării propunerii de politică publică „Reconsiderarea/modernizarea învăţămîntului pedagogic” 26. Cu privire la aprobarea Planului de acţiuni pentru punerea în aplicare a Codului educaţiei 30. Cu privire la normarea activităţii didactice pentru învăţămîntul superior 29. Cu privire la aprobarea informaţiei referitor la realizarea tratatelor internaţionale în domeniul educaţiei 28. monitorizare şi evaluare a politicilor Direcţia relaţii internaţionale şi integrare europeană Direcţia învăţămînt superior Direcţia analiză. formare continuă şi atestare Regulament aprobat Modificări aprobate în regulament Rezultate aprobate Decembrie Decembrie Plan aprobat Informaţie aprobată Regulamentul modificat aprobat Plan aprobat Decembrie Decembrie O săptămînă după adoptarea Codului Permanent Demersuri examinate şi înaintate organelor de resort 31 . Cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarera și desfășurarea stagiilor de practică în învățămîntul superior 24. Cu privire la normarea activităţii didactice pentru învăţămîntul superior 25. Cu privire la examinarea demersurilor referitoare la decorarea cu distincţii de stat şi cu Diploma Guvernului Decembrie Decembrie Direcţia învăţămînt superior Direcţia învăţămînt superior Direcţia analiză.

va constitui 10% din numărul total de instituţii Indicatori de rezultat/ţintă Proiect aprobat Nr. Învăţământul preuniversitar 6 Obiective: Perfecţionarea cadrului legislativ pe domeniu. Bunăstare” Nr. 2011 32 . în mod special. în anul 2014. d/o 1 Acţiuni Sub-acţiuni Direcţia responsabilă 4 Termenul limită 5 Indicatori de monitorizare 2 3 VI.Anexă la Planul de activitate al Ministerului Educaţiei pentru anul 2011 Planul de acţiuni pentru implementarea Programului de activitate a Guvernului pentru anii 2011-2014 ”Integrarea Europeană: Libertate. II. în anul 2014. se va majora pînă la 90% • Cota absolvenţilor de gimnaziu care-şi continuă studiile în licee va spori anual cu 3% • Numărul de şcoli care acceptă copii cu necesităţi speciale va spori cu 10 unităţi anual • Cota copiilor reintegraţi în familie va spori cu 10% anual • Cota copiilor antrenaţi în activităţile extraşcolare. adoptarea şi aplicarea unui nou Cod al educaţiei Sub-acţiuni Aprobarea în şedinţă de Guvern a proiectului Codului educaţiei Direcţia responsabilă DAMEP Termenul limită Trim. îmbunătăţirea bazei tehnico-materiale. va constitui 30% • Cota instituţiilor de învăţămînt secundar general şi mediu de specialitate optimizate. în conformitate cu normele europene existente şi tendinţele mondiale de ultimă oră Eficientizarea procesului instructiv-educativ prin punerea în echilibru a principiului interacţiunii academice la cel al pregătirii pentru viaţă Asigurarea accesibilităţii educaţiei pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova şi. EDUCAŢIE ŞI CERCETARE A. Democraţie. în anul 2014. nonformală şi cea informală Indicatori de impact/ţintă • Cota frecventării instituţiilor preşcolare de către copiii de 5-6(7) ani. asigurarea unui randament educaţional înalt şi oferirea unei remunerări adecvate angajaţilor din sectorul educaţiei Promovarea educaţiei incluzive pentru antrenarea tuturor copiilor cu nevoi speciale sau/şi cu dizabilităţi în activităţi cu caracter instructiv-educativ Diversificarea şi intensificarea educaţiei extracurriculare Asigurarea congruenţei între educaţia formală. asigurarea accesului la educaţia timpurie pentru toţi copiii de vârsta preşcolară Eficientizarea utilizării alocaţiilor financiare. d/o Acţiuni Elaborarea.

II. industria alimentară. a statutului instituţiilor la cota de 10% din numărul total Majorarea cu 2% anual a numărului instituţiilor preşcolare şi cu 3% anual a numărului centrelor comunitare 8 şcoli reorganizate 10 licee profesionale create 3 colegii reorganizate 12 instituţii de învăţământ secundar profesional. câte 3 instituţii anual Adaptarea numărului şi tipurilor de grădiniţe şi şcoli la numărul de copii şi elevi din fiecare localitate.1 2 Reglementarea didactic statutului de cadru 3 Elaborarea şi aprobarea Planului de acţiuni privind punerea în aplicare a Codului educaţiei Elaborarea Statutului personalului didactic Elaborarea Cartei pedagogului 4 DAMEP IŞE IŞE DÎPPSG DÎPPSG DÎPPSG DÎPPSG. IŞE 2014 2014 10 curricula la disciplinele profesionale elaborate şi aprobate CNC aprobat la 12 domenii ocupaţionale din învăţământul secundar profesional şi 18 profiluri din învăţământul mediu de specialitate 33 . câte 2 anual Strategie aprobată Schimbarea. alimentaţia publică. IŞE DÎSPMS. 2011 Trim. constricţii. III. 2012 2014 2014 DÎSPMS. industria prelucrării lemnului. 749 din 18 august 2010 Reorganizarea reţelei instituţiilor de învăţământ secundar profesional prin crearea liceelor profesionale Optimizarea instituţiilor de învăţământ mediu de specialitate cu profil pedagogic Renovarea şi retehnologizarea bazei tehnico-materiale pentru domeniile prioritare de formare profesională: servicii. luând în considerare şi prognozele demografice existente Elaborarea strategiei de optimizare a reţelei instituţiilor de învăţământ preuniversitar Optimizarea şi dezvoltarea reţelei instituţiilor de învăţământ general în dependenţă de necesităţile şi condiţiile locale Dezvoltarea reţelei de instituţii preşcolare şi crearea centrelor alternative pentru educaţia preşcolară 2014 Reformarea învăţământului secundarprofesional Reorganizarea a 8 instituţii în baza Hotărârii Guvernului nr. II. către anul 2014. IV. industria uşoară Elaborarea Curricula disciplinare profesionale Elaborarea Cadrului Naţional al Calificărilor pentru învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate DÎSPMS DÎSPMS DÎSPMS DÎSPMS Trim. 2011 Trim. 2011 2014 6 Plan aprobat Statutul aprobat Carta pedagogului aprobată Regulament aprobat 8 instituţii-pilot noi. transport. IV. III. ISE DÎPPSG Reformularea conceptului de instituţie şcolară şi modernizarea infrastructurii şcolare Elaborarea şi punerea în aplicare a Regulamentului şcolii de circumscripţie Implementarea Copilului modelului de Şcoală Prietenoasă 5 Trim. 2012 2014 Trim. agricultură. 2012 Trim. IV. 2012 Trim.

III. Edineţ. primar. Floreşti. primar şi secundar general Revizuirea şi actualizarea standardelor educaţionale pentru învăţământul primar. 2011 Promovarea Conceptului educaţiei incluzive pentru asigurarea accesului la studii de calitate al copiilor cu dizabilităţi şi al celor din familii socialmente vulnerabile Reformarea sistemului de instituţii rezidenţiale prin promovarea politicilor şi programelor de dezinstituţionalizare a copiilor Reformarea instituţiilor rezidenţiale din raioanele-pilot Ungheni. 2013 Trim. cultura şi tradiţiile romilor din Republica Moldova Elaborarea şi aprobarea Concepţiei educaţiei incluzive DÎPPSG Trim. III. Făleşti. IŞE Instrucţiune aprobată 54 ghiduri de implementare elaborate şi aprobate Curricula implementate: învăţământul primar – 13 discipline învăţământul gimnazial – 21 discipline învăţământul liceal – 21 discipline Standarde educaţionale actualizate şi aprobate la 21 discipline şcolare 2011 – 16 ghiduri şi 32 manuale editate (câte 8 manuale anual) Curriculum aprobat Concepţie aprobată elaborat elaborată şi şi Revizuirea curricula conformitate cu internaţionale existente şcolare în standardele Elaborarea ghidurilor de implementare a curricula modernizată Implementarea curricula modernizate pentru învăţământul preşcolar. IV. III. III. 2011 Instituţii reformate în 7 unităţi teritoriale 34 . Ialoveni. în scopul racordării lor la cerinţele actuale Extinderea aplicării noii formule de finanţare a instituţiilor de învăţământ preuniversitar 4 DÎPPSG 5 Trim. 2011 2014 6 State-tip aprobate DÎPPSG DÎPPSG 2012 – 2 raioane-pilot 2012-2013 – 11 raioane-pilot Regulament aprobat Modernizarea sistemului de management educaţional Revizuirea regulamentului de funcţionare a Direcţiilor generale raionale / municipale învăţământ. 2012 2014 Trim. Donduşeni. tineret şi sport Crearea sistemului de management al curriculumului pentru învăţământul general IŞE DÎPPSG. IV. III. 2013 Trim. 2011 2014 DÎPPSG DÎPPSG.1 2 Optimizarea şi eficientizarea cheltuielilor publice pentru educaţie 3 Revizuirea statelor-tip pentru instituţiile de învăţământ preşcolar. 2012 Trim. gimnazial şi liceal la disciplinele de studiu Promovarea educaţiei în limba maternă pentru reprezentanţii minorităţilor naţionale Editarea materialelor-suport în limba minorităţilor naţionale în contextul implementării Convenţiei-cadru pentru protecţia minorităţilor naţionale în Republica Moldova Elaborarea Curriculumului la Istoria. Chişinău DÎPPSG Trim. extraşcolar şi ale DGR/MÎTS. IŞE DÎPPSG. secundar general. DÎPPSG Trim. II.

III. ţinându-se cont de experienţele ţărilor europene Reconsiderarea reţelei instituţiilor de învăţământ superior publice în contextul cadrului naţional şi celui internaţional Participarea instituţiilor de învăţământ. 2012 2014 6 Proiect elaborat şi aprobat Majorarea cotei elevilor care studiază limba engleză cu 2% anual Indicatori de impact/ţintă  Numărul instituţiilor optimizate va constitui 3 unităţi  Sporirea cotei studenţilor asiguraţi cu locuri de cazare în cămine cu 3% anual  Majorarea ratei absolvirii instituţiilor cu 2% anual Indicatori de rezultat/ţintă Regulament aprobat Nr. Jean Monnet. cadrelor didactice. I. Donduşeni. IŞE DÎPPSG 5 Trim.1 2 Dezvoltarea şi implementarea unui Program naţional de combatere a abandonului şcolar Promovarea predării limbii engleze la toate treptele sistemului de învăţământ 3 Elaborarea proiectului de Program naţional de combatere a abandonului şcolar Reformarea instituţiilor rezidenţiale din raioanele-pilot Ungheni. Edineţ. cercetătorilor şi a tinerilor din RM la Programul comunitar Life Long Learning (LLL): Tempus. Chişinău 4 DÎPPSG. e-Twinning Fortificarea capacităţilor instituţionale ale Oficiului Naţional CEEPUS şi încurajarea participării RM la Programul CEEPUS III DÎS Trim. DÎS Trim. Făleşti. prin desfăşurarea unor ample reforme structurale şi de esenţă. Ialoveni. rentabilizării resurselor bugetare şi integrării în circuitul academic european Încurajarea şi stimularea participării Republicii Moldova la un număr sporit de programe de mobilitate Revizuirea şi aprobarea Regulamentului privind normarea activităţii didactice în învăţământul superior . sporirii calităţii procesului de cercetare şi inovare Reorientarea politicilor academice în domeniul ştiinţific şi inovaţional spre creşterea capacităţii de competitivitate a sistemului de cercetare şi inovare în baza principiului economiei bazate pe cunoaştere Acţiuni Sub-acţiuni Direcţia Termenul responsabilă limită Trecerea instituţiilor de învăţământ Elaborarea Regulamentului cu privire la mecanismul de DPEPF. drept consecinţă. d/o B. III. Erasmus-Mundus Comenius. prin promovarea spiritului de autonomie universitară Asigurarea echilibrului structural şi financiar dintre instituţiile de învăţământ superior şi instituţiile de cercetare în vederea asigurării competiţiei şi. superior la principiile autonomiei funcţionare şi finanţare a instituţiilor de învăţământ 2011 financiare superior în cadrul statutului de autonomie financiară Racordarea normei didactice a cadrelor didactice din învăţământul superior la normele existente în practica avansată a statelor europene Optimizarea sistemului de învăţământ superior în scopul eficientizării unităţilor educaţionale. Învăţământul superior şi cercetarea Obiective: Modernizarea cadrului normativ al învăţământului superior în corespundere cu experienţa universitară a ţărilor avansate şi cu exigenţele existente în sectorul real al economiei naţionale Asigurarea calităţii procesului didactic şi de cercetare în instituţiile de învăţământ superior prin instituirea unui regim de finanţare adecvat. 2011 Regulament aprobat DÎS 2014 3 instituţii optimizate DRIIE 2014 16 proiecte Tempus finalizate DRIIE 2014 100 luni/burse anual 35 . Floreşti.

DÎS 2014 C. Formarea profesională iniţială şi continuă a resurselor umane Obiective: Asigurarea accesului echitabil al populaţiei la studii de formare profesională şi de formare profesională continuă Dezvoltarea unui sistem de formare profesională orientat spre asigurarea cu resurse umane competitive a necesităţilor curente ale pieţei forţei de muncă Indicatori de impact/ţintă Cota instituţiilor care au beneficiat de renovarea bazei tehnico-materiale va constitui 5% anual • Cota alocaţiilor agenţilor economici va constitui 10% din cheltuielile totale pentru formare • Numărul cadrelor didactice şi manageriale care au beneficiat de formare continuă va constitui anual 6500 persoane • Menţinerea cotei cadrelor didactice deţinători de grade didactice la nivel de 80% din numărul total de cadre angajate în cîmpul muncii 36 . inclusiv doctorat DÎS. AŞM Trim.1 2 Concentrarea cercetării în instituţiile de învăţământ superior şi orientarea ei prioritar spre soluţionarea problemelor existente în sectorul real al economiei naţionale Consolidarea cercetării în instituţiile de învăţământ superior prin amplificarea cooperării şi parteneriatelor în domeniul cercetării fundamentale şi aplicative cu instituţiile şi fondurile europene şi internaţionale Implementarea programelor de promovare a tinerilor cercetători şi încurajarea repatrierii diasporei ştiinţifice moldoveneşti Fortificarea centrelor universitare prin promovarea excelenţei didactice şi a celei investigaţionale în conformitate cu necesităţile socio-economice ale ţării 3 4 DÎS 5 2014 6 Majorarea cu 3% anual a numărului de proiecte de cercetare Constituirea structurii de studii superioare în trei cicluri. ICE şi OCMN Consoliodarea bazei materiale universitare. II. destinată activităţilor de cercetare DRIIE. UNESCO. 2011 Proiect aprobat Susţinerea tinerilor cercetători pentru participarea în stagii/traininguri şi evenimente ştiinţifice peste hotare Inclusiv şi în Programele CE (Pestalozzi). AŞM 2014 50 oferte de burse pentru programe de mobilitate oferite anual Creşterea investiţiilor financiare cu 5% anual DPEPF.

2004 “Cu privire la organizarea formării profesionale continue” Elaborarea Regulamentului cu privire la stagiile de practică Perfectarea Cadrului Naţional al Calificărilor pe domenii de formare profesională în învăţământul superior Elaborarea metodologiei educaţiei pe tot parcursul vieţii Implementarea noului Regulament de atestarea a cadrelor didactice şi manageriale Elaborarea Curriculumului Naţional de Formare Continuă a cadrelor didactice în baza Concepţiei educaţiei centrate pe copil 4 Direcţia responsabilă DRUFCA DÎS DÎS. DÎPPSG. 2011 Trim. 2013 6 Indicatori de rezultat/ţintă Proiect aprobat Regulament aprobat CNC aprobate (47 proiecte) Metodologie aprobată Programe de aprobate Curriculum aprobat formare Promovarea educaţiei pe tot parcursul vieţii Perfecţionarea sistemelor de instruire iniţială şi continuă a personalului didactic în lumina cerinţelor educaţiei centrate pe copil. 2013 2014 4 centre regionale create Proiecte elaborate şi aprobate anual Elaborarea planurilor indicative de înmatriculare la studii superioare de licenţă (ciclul I) şi de masterat (ciclul II). IV. 2011 Regulament aprobat 37 . DÎSPMS. 2011 Trim. pregătirea şi formarea profesională continuă a resurselor umane Modificarea şi actualizarea Hotărârii Parlamentului Nr. III. DÎSPMS 2014 12 meserii şi 4 specialităţi Trim. 2012 Trim. I. IV. IV. IŞE IŞE. 1224 din 09.06. 2011 Trim. IV. extinderea componentelor de pregătire profesională ce ţin de comunicarea cu părinţii şi comunitatea. d/o 2 Acţiuni Perfecţionarea cadrului normativ în domeniul formării profesionale şi formării profesionale continue a resurselor umane 3 Sub-acţiuni Modificarea şi perfecţionarea HG Nr. DRUFCA IŞE. instruirii şi educaţiei de calitate Organizarea instruirii la specialităţi conexe în instituţiile de învăţământ secundar profesional şi mediu de specialitate Promovarea dimensiunii sociale în învăţământul superior şi mediu de specialitate: accesul echitabil la studii.2003 “Pentru aprobarea Concepţiei privind orientarea. cota de 15% pentru păturile social dezavantajate.1 Nr. pregătirea şi instruirea profesională a resurselor umane” Crearea unor centre de ghidare şi consiliere în carieră cadrelor didactice din învăţământul secundar profesional şi mediu de specialitate DRUFCA Trim. accesul la locuri în cămine DÎSPMS DÎS. IV. IV. DRUFCA 5 Termenul limită Trim. 253 din 19. implementarea noilor metode de evaluare şi predare Elaborarea Concepţiei şi a mecanismului privind orientarea. 2012 Proiect adoptat DÎSPMS DÎSPMS. DRUFCA IŞE. 2012 Trim. DÎS Trim. III.11. medii de specialitate şi secundarprofesionale în funcţie de cererea pieţei forţei de muncă şi situaţia demografică Sporirea accesului şi asigurarea oportunităţilor egale pentru dezvoltarea calificărilor.

de comun cu Comitetele sectoriale. 2013 2014 6 Proiect aprobat AEE Standarde aprobate DÎS DÎS. 2012 DÎSPMS. implicaţi în organizarea stagiilor 38 . III. cu participarea partenerilor sociali Modernizarea programelor de instruire şi de formare continuă prin consolidarea parteneriatului cu Comitetele sectoriale Implicarea angajatorilor în calitate de parteneri sociali în organizarea stagiilor de practică DÎSPMS Trim. 2012 Tehnologii de evaluare elaborate şi aprobate DÎSPMS 2014 60 programe modernizate DÎS 2014 Sporirea anuală cu 2% a numărului de angajatori. DÎSPMS 4 module aprobate Raport echilibrat după principiu de gen a studenţilor/cursanţilor Concepţie şi metodologie elaborate şi aprobate 2 consorţii create 2014 Elaborarea Concepţiei şi Metodologiei de evaluare şi de certificare a competenţelor adulţilor Crearea în comun cu agenţii economici a consorţilor instituţionale IŞE Trim. IV. IV. 2011 Trim. II. instituţii de învăţământ şi întreprinderi pentru adaptarea curriculumului la noile necesităţi şi standarde pe piaţa muncii. IŞE Trim. IV. determinarea autorităţilor responsabile de acest proces Flexibilizarea instruirii prin constituirea instituţiilor multidisciplinare de instruire şi implicarea sectorului privat în efectuarea practicii de producţie Implicarea partenerilor sociali în evaluarea instruirii profesionale 3 Modernizarea sistemului de evaluare existent şi reorganizarea autorităţii naţionale responsabile în baza unei structuri de funcţionalitate Revizuirea Standardelor naţionale de evaluare în baza principiului integralizării.1 2 Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilităţi la studii profesionale de calitate Respectarea principiilor dimensiunii de gen la admiterea la studii de formare profesională şi de formare profesională continuă Recunoaşterea instruirii anterioare şi a calificărilor obţinute în străinătate de către persoanele migrante. 2013 Crearea mecanismelor de implicare a beneficiarilor direcţi în modernizarea continuă a programelor de instruire şi de formare profesională Instituirea unui dialog consistent între Guvern. ajustarea acestuia la exigenţele economiei bazate pe cunoaştere Elaborarea. interdisciplinarităţii şi al centrării pe performanţe Promovarea educaţiei incluzive în învăţământul superior 4 AEE 5 Trim. a tehnologiilor de evaluare a rezultatelor instruirii profesionale de către comisii externe.

în special. diversificare a contentului electronic şi digitalizare a patrimoniului cultural. Obiective: Dezvoltarea sectorului TIC pentru crearea bazei transformării Republicii Moldova într-o societate bazată pe cunoaştere. sănătate publică. educaţie şi cercetare. Ţinta: 100%. d/o Acţiuni Extinderea accesului la infrastructura de comunicaţii electronice de bandă largă pentru comunităţile rurale Sub-acţiuni Conectarea instituţiilor de învăţământ general din mediul rural la Internet în bandă largă Instituţia responsabilă DTIAD în colaborare cu APL Termenul limită 2014 39 . Dezvoltarea infrastructurii de comunicaţii (electronice şi poştale) integrate şi eficiente. Nr. Liberalizarea şi dezvoltarea pieţelor de comunicaţii. orientate spre creşterea competitivităţii economiei naţionale şi asigurarea accesului tuturor categoriilor de utilizatori la serviciile societăţii informaţionale. Tehnologia informaţiei şi comunicaţii Indicatori de impact/ţintă Cota instituţiilor rurale conectate la Internet în bandă largă va constitui 100% Cota instituţiilor de învăţământ general dotate cu calculatoare performante va constitui 100% Numărul de elevi ce revin la un calculator performant va constitui 5 Cota elevilor/studenţilor care utilizează soft-uri educaţionale va constitui 30% Indicatori de rezultat/ţintă Cota instituţiilor rurale conectate în totalul de instituţii.1 2 Stimularea atitudinii inovative şi întreprinzătoare printre tineri. a curricula şcolare în vederea axării pe activitatea antreprenorială şi asigurării unor cunoştinţe şi abilităţi practice de care au nevoie întreprinzătorii Stimularea conectării studenţilor şi cadrelor didactice din Republica Moldova la circuitul academic internaţional şi facilitarea participării managerilor la programele europene şi internaţionale de instruire şi schimb de experienţă 3 Dezvoltarea curricula disciplinare pentru învăţământul preuniversitar. POLITICI ECONOMICE ŞI FINANCIARE H. Promovarea instrumentarului TIC şi implementarea lui pentru o mai bună guvernare. secundar general şi mediu de specialitate în vederea formării competenţelor antreprenoriale ale elevilor 4 IŞE. Accelerarea procesului de e-transformare în vederea susţinerii agendei de integrare europeană a Republicii Moldova. prin asigurarea modernizării suficiente a sistemului de învăţământ şi. dezvoltare a comerţului electronic. DÎSPMS. DÎPPSG 5 2014 Curricula aprobate 6 elaborate şi DRIIE 2014 5 acorduri semnate anual de fiecare instituţie de învăţământ universitar ACŢIUNI CONEXE PLANULUI SECTORIAL II.

2012 Trim. II. Ţinta: 100% Sporirea gradului de penetrare a calculatoarelor în gospodăriile casnice şi instituţiile de învăţămînt 2014 2014 Dezvoltarea programelor e-transformare şi implementarea sectoriale de Elaborarea şi implementarea Programului de e-transformare a educaţiei Elaborarea planului de implementare a SIE 2014 DTIAD DTIAD în colaborare cu MTIC. Ţinta: 5 Program elaborat şi aprobat Plan elaborat şi aprobat Cota programelor actualizate. Ţinta: 60% Nr. Ţinta: 100% Numărul de elevi ce revin la un calculator performant. centre de excelenţă şi laboratoare inovaţionale Actualizarea programelor de instruire la Informatică şi Tehnologia Informaţiei din învăţământul general şi cel de pregătire profesională Trim. Ţinta: 3 2014 Trim. III. Producerea şi dotarea instituţiilor de învăţământ cu manuale electronice şi platforme de instruire (soft-uri educaţionale) DTIAD în colaborare cu MTIC. APL DTIAD în colaborare cu MF. subdiviziunilor şi instituţiilor ce dezvoltă parteneriate cu companiile TIC. Ţinta: 2GB/lună Sistem revizuit şi implementat Cota de învăţământ general dotate cu calculatoare performante în totalul de instituţii. 2012 Extinderea parteneriatelor instituţiilor profesională cu companiile private Crearea parcurilor TI şi de inovaţie pentru atragerea de investiţii şi tehnologii. Ţinta: 20% Cota elevilor/studenţilor care utilizează soft-uri educaţionale. de incubatoare. APL DTIAD 5 2014 6 Traficul Internet ce revine la un elev. dezvoltarea costurilor şi asigurarea mentenanţei Dotarea instituţiilor de învăţământ general cu calculatoare performante Micşorarea raportului elev/calculator 4 DTIAD în colaborare cu APL DTIAD în colaborare cu MF. MEc DTIAD în colaborare cu MEc DTIAD în colaborare cu MF DTIAD 2014 Cota instituţiilor ce au acorduri semnate.1 2 3 Revizuirea şi implementarea subsitemului reţeaua „MoldEduNet”. 2012 2014 Cadrul normativ elaborat şi aprobat Cota instituţiilor de învăţământ care utilizează soft-uri educaţionale. încurajarea lansării şi dezvoltării de companii noi Încurajarea parteneriatelor între instituţiile de învăţămînt şi companiile TIC Încurajarea producerii conţinutului autohton digital de formare Creare de business incubatoare pentru universităţi în baza modelului ASEM Elaborarea cadrului normativ de stimulare materială a cadrelor didactice. Ţinta 30% 40 . crearea de parteneriate cu companiile private. IV. MEc Modernizarea sistemului educaţional în domeniul TIC prin îmbunătăţirea standardelor educaţionale.

2012 Indicatori de impact/ţintă 5 servicii informative accesibile cetăţenilor 6 servicii de programare accesibile cetăţenilor Cota cadrelor manageriale ce utilizează semnătura electronică va constitui 100% Cota instituţiilor înregistrate în sistemul de cartografiere va constitui 100% Indicatori de rezultat/ţintă Caiet de sarcini elaborat. sistem implementat DTIAD Trim. 2012 Numărul serviciilor informative accesibile cetăţenilor. 5 6 Obiective: Restructurarea profundă a administraţiei publice centrale în vederea creării unui cadru instituţional eficient. Ţinta: 10%. Nr. inclusiv prin TIC. II. IV. Centru de Certificare creat. echitabil. inclusiv prin introducerea sistemelor de înregistrare. Transformarea guvernării şi creşterea performanţei administraţiei publice. Adaptarea sistemului în conformitate cu cerinţele Ministerului Educaţiei DTIAD 2014 Crearea Centrului de Certificare a Cheilor Deschise în Educaţie în baza Centrului Tehnologii Informaţionale şi Comunicaţionale în Educaţie. 41 . inclusiv prin publicarea tuturor proiectelor de decizii pe paginile Internet ale autorităţilor administrative centrale Asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice. format din funcţionari publici recrutaţi. Reforma administraţiei publice centrale. Dezvoltarea unui serviciu public meritocratic. Asigurarea unui proces decizional transparent. distribuire şi monitorizare electronică a documentelor. Instituţia responsabilă DTIAD Termenul limită Trim. Cota petiţiilor depuse în format electronic în numărul total de petiţii. d/o Acţiuni Asigurarea transparenţei procesului decizional. 3 4 ADMINISTRAŢIE RESPONSABILĂ ŞI EFICIENTĂ A. Implementarea guvernării electronice şi a serviciilor electronice pentru cetăţeni. Ţinta: 100%. Ţinta: 5. Numărul serviciilor de programare accesibile cetăţenilor. reducerea birocraţiei şi a cheltuielilor administrative prin aplicarea instrumentelor de guvernare electronică. inclusiv prin dezvoltarea şi îmbunătăţirea paginilor Internet ale autorităţilor administrative centrale şi locale şi informatizarea serviciilor publice Dezvoltarea şi implementarea sistemelor de circulaţie a documentelor şi actelor normative. precum şi prin îmbunătăţirea procesului de gestionare a petiţiilor Sub-acţiuni Elaborarea caietului de sarcini pentru crearea sistemului de publicare a proiectelor de decizii pe pagina web a ministerului educaţiei Actualizarea paginii Internet a Ministerului Educaţiei.1 2 III. Ţinta: 6. funcţional şi durabil. dedicat supremaţiei legii şi acordării unor servicii publice calitative populaţiei. desconcentrarea serviciilor publice prin reducerea birocraţiei. DTIAD 2014 Cota cadrelor manageriale ce utilizează semnătura electronică. evaluaţi şi promovaţi în baza calităţilor profesionale şi performanţei în îndeplinirea sarcinilor de serviciu. eficace şi eficient.

inclusiv pentru persoanele de vîrsta a treia şi celor cu dizabilităţi Conectarea instituţiilor de învăţămînt. librăriilor. 2013 Elaborarea şi implementarea serviciului „Biblioteca electronică a elevului”. precum şi a tuturor serviciilor electronice obligatorii în Uniunea Europeană Prestarea unor servicii publice accesibile on-line şi în regim mobil pentru toţi cetăţenii. III.1 2 Îmbunătăţirea instrumentelor de colectare şi diseminare a datelor cu privire la principalii indicatori pentru monitorizarea şi evaluarea politicilor naţionale. Ţinta: 30% Reţea în stare de funcţionare 24/24 de ore Dezvoltarea în continuare a Reţelei “MoldEuNet” DTIAD 2014 42 . performant. Ţinta: 100%. III. protecţie socială. raional şi local. agricultură. C. arhivelor şi instituţiilor medicale la Internet prin canale de Internet în bandă largă şi crearea reţelelor informaţionale de profil Sub-acţiuni Implementarea Agendei electronice a elevului. Optimizarea infrastructurii informaţionale a sectorului public cu asigurarea securităţii informaţionale a e-Guvernării. Indicatori de impact/ţintă Cota elevilor ce au Agende electronice va constitui 50% Cota elevilor ce folosesc serviciul „Biblioteca electronică a elevului” va constitui 30% Indicatori de rezultat/ţintă Cota elevilor ce au Agende elctronice. interactiv în baza utilizării tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor. e-Guvernarea în serviciul cetăţenilor Obiective: Transformarea Republicii Moldova într-un stat modern. 2012 Cota elevilor ce folosesc serviciul „Biblioteca electronică a elevului”. d/o Acţiuni Implementarea serviciilor electronice în educaţie. eficientizarea comunicării şi coordonării între agenţiile guvernamentale de nivel central. Instituţia responsabilă DTIAD Termenul limită Trim. DTIAD Trim. Dezvoltarea platformei naţionale de e-Guvernare şi a sistemului electronic naţional prin crearea serviciilor electronice şi creşterea accesului populaţiei la servicii publice digitalizate. Ţinta: 50% Nr. inclusiv prin publicarea statisticilor şi bazelor de date 3 Dezvoltarea sistemului de cartografiere a Ministerului Educaţiei 4 DTIAD 5 Trim. III. sănătate. a muzeelor. 2013 6 Cota instituţiilor înregistrate în sistem.

1 2 Implementarea Legii privind accesul la informaţie şi transparenţa procesului decizional prin plasarea on-line a datelor guvernamentale cu caracter public în format ce ar permite refolosirea lor de către alte sisteme electronice. IŞE Termenu l limită 2014 Indicatori de rezultat/ţintă Curriculum aprobat Direcţia analiză. ME 43 . monitorizare şi evaluare a politicilor. POLITICI DE TINERET ŞI SPORT A. d/o Acţiuni Elaborarea unui curriculum integrat pentru orientarea vocaţională a adolescenţilor şi consilierea profesională a tinerilor XI. II. Integrarea socială şi dezvoltarea potenţialului tinerilor Sub-acţiuni Instituţia responsabilă DÎPPSG. 2012 Indicatori de rezultat/ţintă 2 module aprobate Nr. dezagregaţi la nivel de raion 4 DTIAD 5 Trim. 2013 6 Sistem elaborat şi implementat. Politici de gen Sub-acţiuni Elaborarea modulelor de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi a psihologilor şcolari privind violenta împotriva copilului Instituţia responsabilă IŞE Termenul limită Trim. adoptarea obligatorie a Iniţiativei “Accesul la datele guvernamentale cu caracter public” pentru toate autorităţile publice din Republica Moldova 3 Elaborarea şi implementarea sistemului de plasare online a indicatorilor educaţiei. IV. precum şi prevenirea timpurie a cazurilor de violenţă în familie VIII. POLITICI SOCIALE D. d/o Acţiuni Promovarea educaţiei nonviolente şi consolidarea capacităţilor sistemului şcolar pentru identificarea şi soluţionarea. Nr.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful