Sunteți pe pagina 1din 5

Probleme 3X2+2 , pentru x<2

F(x)= 0 , pentru x=2


6X+5 , pentru x>2
CAP. I Structura liniară
1. Să se scrie un program care calculează media aritmetică a trei numere. 10. Ionel doreşte să aibă un program care citind un număr
afişează câte cifre are acesta. Nefiind prea bun la informatică vă roagă
2. Ionel pleacă cu trenul la mare şi doreşte să afle cât timp va dura pe voi să-i daţi o mână de ajutor.
călătoria. Pentru aceasta el îşi notează ora, minutul, secunda plecării
trenului precum şi a sosirii. El nefiind prea bun la matematică vă roagă 11. Să se scrie un program care calculează numărul de cifre a lui
pe voi să-i calculaţi timpul ( în ore, minute şi secunde) cât a durat n!(0<n<32000)
călătoria.
12. Să se scrie un program care citind un număr n natural şi un k
3. Badea Ghe. are un petec triunghiular de pământ pentru care trebuie să real calculează nk.
plătească impozit. El a măsurat laturile grădinii sale şi vă roagă să îi CAP.II Structuri alternative
scrieţi un program cu ajutorul căruia să-şi calculeze suprafaţa grădinii.
1. Să se scrie un program care determină dacă un număr este par sau
4. Să se scrie un program care calculează valoarea unui polinom de nu.
gradul al doilea pentru o valoare dată.
2. Ionel a primit ca temă să scrie o listă cu toate numerele mai mici
5. Scrieţi într-o singură instrucţiune de atribuire următoarele două decât 100 care sunt pare, dar nu sunt divizibile prin 6. Pentru a-i uşura
instrucţiuni, astfel încât efectul să fie acelaşi: a:=a+b+c; munca vă roagă să-i scrieţi un program care testează dacă un număr dat
a:=a*c+b;. respectă regula sau nu.
6. Într-o încăpere trebuie aşezate mai multe cutii cubice una peste alta. 3. Să se scrie un program care afişează maximul dintre trei numere.
Scrieţi un program care cunoscând înălţimea încăperii precum şi latura
unei cutii determină câte cutii se pot aşeza una peste alta. 4. Fie a, b, c salariile a trei persoane. Să se scrie un program care
precizează dacă acestea sunt distincte sau nu.
7. Să se scrie un program care citind un număr întreg, de cel puţin două
cifre, afişează penultima cifră a acestuia. 5. Să se scrie un program care citind trei numere le afişează în ordine
crescătoare.
8. Ionel dispune de un compilator de Pascal care nu recunoaşte
instrucţiunea IF. Ajutaţi-l să scrie un program, pentru compilatorul lui, 6. Scrieţi un program care citind numele şi salariile a 5 persoane
care determină maximul între două numere. ( salariile sunt distincte) afişează numele persoanei cu salariul cel mai
mare.
9. Să se scrie un program care calculează valoarea funcţiei de mai jos
pentru un x dat 7. Scrieţi un program care rezolvă ecuaţia de gradul I.

1
8. Ionel are de rezolvat mai multe ecuaţii de gradul doi. Pentru a termina 12. Fiind date 4 valori a, b, c, d să se determine valoarea v care se
mai repede tema el are nevoie de un program. Deoarece el nu ştie decât calculează astfel:
să utilizeze un calculator, vă roagă pe voi să scrieţi acest program. a*b , dacă c<d

9. Să se scrie un program care citind trei valori determină: V= a+b , dacă c>d
a. dacă cele trei valori pot reprezenta laturile unui triunghi
b. dacă cele trei valori reprezintă laturile unui triunghi, să se 1/a+1/b , dacă c=d
determine natura triunghiului (echilateral, isoscel,
dreptunghic, oarecare)
13. Fie a, b, c, d, e variabile logice şi x, y, z variabile de tip real.
10. Să se scrie un program care citind un număr n (0≤ n ≤ 9) afişează Să se scrie un program care determină valoarea lui v definită astfel:
textual valoarea acestuia.
Maxim(x, y, z), dacă predomină valoarea true
11. Să se scrie un program care pentru un x dat calculează V=
valoarea funcţiei: Minim(x, y, z), dacă predomină valoarea false

2X+5 , pentru X < -2 14. Să se rescrie utilizând o singură instrucţiune if următoarea secvenţă:
a. f(x)= If a>0 then if b<=5 then a:=a+b-c else if c=2 then a:=b-c+a
3X-2 , pentru X ≥ -2
15. Fie instrucţiunea :
2
2X +6 , pentru X < -5 if (a=5)and( not ((b=3)and(c=1))) then write(‘adevărat’) else
write(‘fals’);
b. f(x)= 7X , pentru –5 ≤ X ≤ 5 Să se precizeze valorile a, b, c pentru care se va afişa adevărat,
respectiv fals.
X3-6 , pentru X > 5
16. Ce valoare va avea variabila B în urma executării secvenţei
de instrucţiuni de mai jos,
B:=12;
If V<20 then B:=20
5X-3 , pentru X< -7 Else
If V>50 then B:=45
0 , pentru X = -7 Else B:=50;
c. f(x)=
3X3 , pentru –7<X < 7 dacă variabila V are valoarea :

4X2-3X+2 , pentru X ≥ 7

2
a. V=50 b.V=30 c.V=15 d.V=70 b. S = 12 + 2 2 + 32 + ... + n 2

17. Să se scrie un program care citind un număr formar din 5 cifre c. P = 1 * 4 * 7 * ... * (3 * n − 2)
tipăreşte numărul obţinut după eliminarea cifrei din mijloc.
1 1 1
18. Să se scrie un program care citind de la tastatură un număr cuprins în d. S =1 + + + ... +
2 3 n
intervalul [1..12] afişează numele lunii corespunzătoare cifrei. Dacă cifra
este în afara intervalului specificat se va afişa eroare. 1 2 3
e. S= + + + ...
2 5 8
19. Se dă următoarea secvenţă de program:
program x_in_y; 1 1 1
var x,y:integer; f. S = 1 + + + ... +
1* 2 1* 2 * 3 1 * 2 * ... * n
a:byte;
begin 1 1 1 1
write('Dati x');readln(x); g. S =1 − + − + ... ±
2 3 4 n
. . .
writeln(y);
1 1 1 1
end. h. S= + + + ... +
1* 2 2 * 3 3 * 4 n * (n + 1)
Înlocuiţi punctele de suspensie astfel încât să se afişeze valoarea lui x ştiind
ca nu se poate face o atribuire de felul : y := expresie, iar în expresie să apară
x. 1 2 3 n
i. S = + + + ...
2 5 8 3 * n −1
CAP.III Structuri repetitive
j. S =1 - 2!+3!-4! +... n! , unde n!=1*2*3*4*...*n
1. Să se scrie un program care calculează suma a n numere folosind:
a. FOR
b. WHILE k. S = 1 + 2 2 + 33 + 4 4 + ... + n n
c. REPEAT
1 1 1
l. P = (1 − )(1 − 2 )...( 1 − 2 )
2. Să se scrie un program care calculează factorialul unui număr n. 2 2
3 n
n!=1 x 2 x 3 x 4 x … x n
π π3 π5 π7
3. Să se scrie un program care calculează : m. S= − + − + ... ; se vor calcula n termeni
1! 3! 5! 7!

π2 π4 π6
a. S = 1 + 3 + 5 + 7 + ... + (2n - 1) n. S =1 − + − + ...
2! 4! 6!

3
π2 π3 π4 π5 j. Raportul dintre suma numerelor de rang impar şi suma numerelor
o. S =1 + π + + + + + ... impare
2! 3! 4! 5!

1 2 3 1 * 3 35 1 * 3 * 5 4 7 k. Toate numerele pare cuprinse în intervalul [a, b], unde a şi b se


p. S =1 + * + * + * + ... citesc.
2 3 2*4 5 2*4*6 7
l. Valoarea minimă din şir, precum şi de câte ori a apărut
n
n
q. S =∑
i = 2 i ⋅ ln i
2
m. Cel mai mare termen al şirului care este mai mic decât maximul
şirului
n n
2⋅i
r. S= ∏ ln i 2
+∑ n. Daca acestea sunt in ordine crescătoare sau nu
i =1 i =1 2i 2 + 1
2 k −1
o. Numărul de elemente al celui mai lung subşir strict crescător
n
1  k −1 
s. S =∑ ⋅ 
k =1 2 k − 1  k + 1  p. De câte ori trei numere consecutive sunt nenule şi au acelaşi semn

4. Să se scrie un program care citind n numere afişează:


5. Să se scrie un program care calculează rădăcina pătrată a unui număr
a. Produsul acestora a>0 cu o precizie EPS fără a depăşi un număr N precizat de iteraţii. La
atingerea preciziei dorite sau la depăşirea numărului de iteraţii se
b. Suma numerelor pare afişează valoarea curentă determinată şi un mesaj specific. Pentru
calcularea rădăcinii pătrate se va folosi:
c. Media celor n numere a. Metoda lui Newton, conform căreia rădăcina pătrată este
limita unui şir al cărui termen general este:
d. Câte dintre acestea se divid cu 3 şi câte cu 5 1 a
xn +1 = ( xn + )
2 xn
e. Suma numerelor de rang impar( care se află pe poziţii impare)
b. Metoda relaxării, conform căreia rădăcina pătrată este limita unui şir
f. Raportul dintre suma numerelor de rang impar şi acelor de rang par al cărui termen general este:
1
xn +1 = xn + (a − xn2 )
g. Câte dintre aceste sunt nenule 2

h. Produsul numerelor nenule c. Metoda lui Dedekind, conform căreia rădăcina pătrată este
limita unui şir al cărui termen general este:
i. Valoarea maximă din şir, precum şi poziţia pe care se află ( xn3 + 3ax n )
xn +1 =
(3xn3 + a )
4
i. Toate numerele mai mici ca n a căror sumă a cifrelor este
Obs. Precizia se calculează cu formula : eps = x − x n n −1 divizibilă cu 5

6. Să se redacteze programul care determină limita şirului a cărui termen j. Al n -lea termen al şirului lui Fibonacci .Şirul e definit astfel
general este: a1=1, a2=1, an=an-1+an-2, primii 10 termeni calculaţi folosind
x x x definiţia dată fiind: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55
U n = n!sin x ⋅ sin ⋅ sin ⋅ .... ⋅ sin
2 3 n
unde x>1. k. Valoare unui număr x format din n cifre date de la tastatură.
Se precizează că:
1. Calculul limitei se consideră terminat când | Un-Un-1|<10-6 sau l. Dacă numărul n este deosebit, adică există un număr natural
n>50 m astfel încât n=m+S(m) unde S(m) este suma cifrelor lui m.
2. Rezultatele obţinute se vor afişa astfel:
U =….. 8. Scortzy trebuie să construiască o piramidă din cărămizi. Pe primul
EPS=….. nivel poate să pună o cărămidă, pe al doilea nivel două cărămizi, pe al
N =….. treilea nivel trei cărămizi, pe al patrulea nivel cinci cărămizi , pe nivelul
cinci opt cărămizi, s.a.m.d. El doreşte să ştie de câte cărămizi are
7. Să se scrie un program care citind de la tastatură un număr natural n nevoie pentru a construi un turn cu n nivele.
afişează:
9. Scortzy a construit o maşină foarte performantă care îşi poate dubla
a. Dacă numărul este prim sau nu. viteza odată pe secundă. El doreşte un program care să-i spună cât timp
îi trebuie ca să parcurgă o distanţă d, dată.
b. Toate numerele prim mai mici ca n.

c. Numărul de cifre a lui n

d. Suma cifrelor numărului

e. Câte cifre 0 sunt în număr

f. Dacă numărul este palindrom sau nu (un număr este palindrom


dacă citit invers este acelaşi număr: Ex. 121, 13431,11)

g. Toate numerele autopomorfice mai mici sau egale cu n. ( Un


număr autopomorfic este un număr care este sufixul pătratului său :
Ex: 52 =25, 62=36 )

h. Afişează toţi divizorii primi ai lui n.

S-ar putea să vă placă și