Sunteți pe pagina 1din 1

Proces 'erbal custodie - conta.

ro
fornm de contabiiitate
Page i

Proces verbal custodie


I n c h e i a ti n t r e ;
S . C . X Y Z ,c u s e d i u li n . , . .
, inregistratd l a RegistruI C o m e r t u l us iu bn r . J . . Cod
u n i cd e i n r e g i s t r a r e. :. . . , . . . , ,r e p r e z e n t aptr i n D l . - [calltatea],
S.C.. ...cusediulin,...
S t r , , . . . . . . . , . n r . .b. .l ., .. ,. ,. , . . s c . . , . . . . a p . . . . ., .. .s,,e. icntmo ar t r i c u l a t S
l a O f i c i uRl e gC o m
sub., ...codunic... . , . . r e p r e z e n t aptrE in.. , . . . i n c a l i t a t ed e P R I M I T O R
Sau
Se procedeaz5la predarea respectivprimirea in c u s t o d i e
a u r m b t o a r e l o re c h i p a m e n t e
p r o p r i e t a t e aS C . X y Z .
Nr.l
e ch i p a me n tfl se ri e /nauuc,f
m;rNumEr
f de inventar JValoar e
de inventar
srfar ea/.a &* ,bg
; ; ; 1 3 , ; q ' *' r e
Bs'{ c.pr.cPe^*"r,*i/
i2 .X$SZav{""ff tr
r i'f,f
$ tf { wau* f
1
: $il
{ { i f
r-",#FH5?flX#*:i"JFi:::"du'ulrmEtoarere f
docume$nte/sortware
f
f :
2 . P r i m i t o r u l a r eu r n r E t o a r e l o
e b l i q a t i i:
- s E a s i g u r ep 5 s t r a r e a
g i p a z a e c h i p i m e n t e l o r i n c r e d i n t a tcea u n b u n' p rvoPp Ir' Li eLt ua 'r
- s E s u p o r t ec h e l t u i e l i l e r-''
de folosint;
- si se ingri3easc5
d e c o n s e r v a r e ab u n u l u i
- s a n u f o l o s e a s c 5 b u n u r i | e i n a | t e s c o pcuar iudnebcu6nt cper o| ep p r ireet av rd z u t e i n c o n t r a c t
- si nu instr5ineze r' e r e!u!v ' r' L v ' L r U L L
echipamentere
3 ' R e s t i t u i r e ae c h i p a m e n t e l osr e v a f a c e l a d e s f i i n ! a r e a
s e r v r c i u i upi e n l r u c a r e a f o s t i n s t a i a t

echipamentul
l n c h e i a ta s t E z i
, . . . . . i nd o u Ee x e m p l a r ec, 6 t eu n e x e m p l a r
pentru fiecare parte.
PR]MiTOR

DIRECTORCOMERCIAL trr rnaf ;-


I u r r L l t q .

SemnEtura

A p a s a t ra i c i

C u r s V a l u t a r I B i i e t ed e a v i o n
I

S-ar putea să vă placă și