P. 1
04 Hermeneutica biblica

04 Hermeneutica biblica

5.0

|Views: 375|Likes:
Published by osîrb

More info:

Published by: osîrb on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/02/2015

pdf

text

original

Hermeneutica biblică – credinţă şi raţiune

Iar tu, Daniele, ţine ascunse cuvintele şi pecetluieşte Cartea până la sfârşitul vremii. Mulţi vor cerceta-o cu de-amănuntul şi va creşte ştiinţa. Daniel: 12, 4

1. O punere în temă Hermeneutica nu este un adaos filosofic la revelaţia divină sau o anexare raţională a cuvântului biblic, aşa cum unii sunt tentaţi să susţină. Evanghelistul Ioan este cel ce indică necesitatea interpretării vechilor texte religioase, atunci când descrie discuţia dintre Iisus Hristos şi iudei. Două versete, care redau însăşi cuvintele Învăţătorului, fac lumină, şi anume în care El precizează despre Scripturi că „Şi acelea sunt care mărturisesc despre Mine”, iar despre Moise spune: „căci despre Mine a scris acela” (Ioan: 5, 39 şi 46). Mai mult, sintagma metaforică „cheia cunoştinţei” indică necesitatea unor principii şi reguli de interpretare menite să asigure decriptarea adevărului dat în revelaţie. Astfel, Iisus spune: „Vai vouă, învăţătorilor de Lege! Că aşi luat cheia cunoştinţei; voi înşivă n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre i-aţi împiedicat” (Luca: 11, 52). Iată, aşadar, legitimarea hermeneuticii ca ştiinţă a spiritului. Totodată, aşa se justifică şi programului exegetic al lui Origene, care caută relaţia esenţială dintre Vechiul Testament şi Noul Testament în prefigurările lui Iisus Hristos sau, mai târziu, a teoriei celor patru sensuri, a lui Ioan Casian. Caracterul hermeneutic al teologiei patristice se bazează pe argumentul: a cunoaşte înseamnă a interpreta. În general, această caracteristică a teologiei se păstrează până astăzi, fapt subliniat, între alţii, de părintele Dumitru Stăniloae. Comentând una dintre epistolele Sf. Dionisie Areopagitul, el afirmă: „De fapt prin cuvinte şi înţelesuri trebuie să trecem mereu dincolo de cuvinte şi înţelesuri. Numai aşa sesizăm prezenţa plină de taine a lui Dumnezeu” 1. Desigur, exegeza este o operă fără sfârşit, pentru că limbajul biblic se îmbogăţeşte prin citire şi trăire, adică îl implică activ pe creştin ca subiect secund al revelaţiei textului scripturistic. Se petrece o semioză nelimitată. Umberto Eco precizează că „această continuă circularitate este condiţia

Concret. atunci este o Carte pecetluită.normală a semnificării”. Pe lângă exigenţele . Prin urmare. În acest sens. liste genealogice etc. Totuşi. cuvinte în iconi. noile definiţii în funcţii propoziţionale. Numai că aceste fapte de limbaj – se crede – ascund miezul divin al adevărului. a „respinge această situaţie ca fiind teoretic nesatisfăcătoare înseamnă doar a nu înţelege care este modul specific uman de semnificare. Origene afirmă primatul revelaţiei în edificarea credinţei. funcţiile propoziţionale în enunţuri explicative şi aşa mai departe…”2. prin ele se constituie lumea în spaţiul credinţei. iar în sensul acestei credinţe elaborează teoria sa semiologică. semne ostensive în noi definiţii. El crede. tălmăciri de vise. el afirmă că „dacă oamenii s-ar fi convins pe căi obişnuite de demonstrarea celor aflate prin cărţi. consideră că uneori prezentarea literală sau apologetică este insuficientă şi deci – spune el – este necesar „să întărim credinţa şi cu mărturii raţionale”3. Tehnic. Or. iconi în semne ostensive. Dar ce sunt aceste aşa-zis „mărturii raţionale?” Nu este greu să observăm că această sintagmă se referă la fapte de limbaj. şi exegeza biblică ţine de sfera largă a culturii. cum cred profeţii Isaia şi Daniel. Exerciţiul hermeneutic are ca referinţă o anume limbă naturală şi resursele sale conceptuale şi metaforice. definit prin harul divin. adică a unor „abstracţiuni metodologice”. adică este vorba de parabole. Origene. în responsabilitatea pe care şi-o asumă în expunerea Sfintei Scripturi. definiţii în alte definiţii. a unui text. pilde de înţelepciune. care dau imaginea şi forţa de persuasiune a mesajului religios. interpretanţii se regăsesc în constituţia unei unităţi culturale. materializate însă „întrucât cultura traduce continuu semne în alte semne. Or. şi anume că semnele lingvistice deschid drumul spre omul interior. iar nu pe puterea lui Dumnezeu”4. O precizare: teologia ortodoxă minimalizează caracterul explicativ al exegezei. pe bună dreptate s-ar crede că credinţa noastră e bazată pe înţelepciunea oamenilor. Aşa se explică efortul Fericitului Augustin de a stabili principii şi reguli pentru hermeneutica biblică. dacă Biblia este revelaţie şi mister. Această preocupare este justificată de ideea că Biblia însăşi lasă multe lucruri neexplicate şi deci orice interpretare este legitimă dacă şi numai dacă respectă sensul spiritual al dogmelor. Ca să pătrunzi în lumea ascunsă a cuvintelor este nevoie să recurgi la un exerciţiu hermeneutic în care se regăseşte camuflată tradiţia ce cultiva clarviziunea încă de când „israel era copil”. Pentru el credinţa şi raţiunea nu sunt desemnate prin noţiuni contrarii. mecanismul prin care sunt create istoria şi cultura”. scurte istorioare. cuvinte oraculare. Prin semioza nelimitată se dezvăluie posibilitatea ştiinţifică de a determina viaţa unei expresii. deoarece accentul cade pe protejarea misterului din cuvântul lui Dumnezeu.

spirituale. Josephus şi Philon. Necesitatea hermeneuticii rezultă „dacă ne întrebăm de ce Scriptura nu s-a născut într-un mod complet miraculos. prin intermediul raţiunii umane. şi unul exterior: încarnarea spiritului în corporal”. exerciţiul hermeneutic poate cuprinde şi interpretarea unor viziuni . care are ca premisă procesul de desemnare a unei relaţii ternare între semnul lingvistic (inclusiv un enunţ sau un text). şi anume „se poate ca spiritul divin să fi ales această metodă ( şi anume prin intermediul oamenilor ) în cazul în care ar fi hotărât ca totul să fie explicat prin autorii respectiv”. La el – afirmă Aurel Codoban – „apare cu claritate forma creştină a ceea ce este principiul hermeneuticii: distincţia şi corelaţia obligatorie dintre gând şi expresie”. al inimii. Fericitul Augustin impune unele cerinţe intelectuale. Distincţia cu care operează Augustin vizează „un limbaj interior. deşi peste secole Schleiermarcher se rupe de tradiţia hermeneuticii de tip filologico – retoric. impunând tipul psihologico – istoric. Schleiermarcher crede că hermeneutica neotestamentară are un caracter special. Întrucât expresiile lingvistice sunt variabile. înţelesul adevărat e gândul. Astfel. competenţa unei limbi este şi pentru el punctul arhimedic în elaborarea unor canoane menite să asigure rigoare ştiinţifică interpretării gramaticale şi psihologice. Insistând asupra limbii şi a textului biblic nu înseamnă că am adoptat axioma protestantă – Sola Scriptura. În cadrul hermeneuticii biblice. prin autorii evrei profani. precum şi a figurilor retoricii. ci prin intermediul oamenilor”. Limba este condiţia tematizărilor şi în cadrul hermeneuticii de tip filosofic. această mediere constituie însăşi interpretarea hermeneutică. nu vorbele”5. care să-l introducă pe interpret într-o stare mistică. calea care conduce spre limba Noului Testament pleacă de la Antichitatea clasică şi trece prin grecitatea macedoneană. „Or. deoarece referinţa limbii implică unele probleme ivite prin conjuncţia misticii ebraice cu raţionalitatea greacă. Ricoeur şi alţi filosofi ai secolului al XX – lea. deci imperfecte. reprezentată de Gadamer. Răspunsul este o presupoziţie cu caracter absolut. care se apropie cel mai mult de ebraică”7. prin cărţile deuterocanonice şi prin Septuaginta. un obiect mintal sau material exterior semnului. „orice element trebuie tratat pur omeneşte. atunci „pentru hermeneutica biblică. Prin urmare. Cugetarea este aici însăşi finalitatea exerciţiului hermeneutic. cu privire la cunoaşterea ansamblului Scripturii şi a limbii de origine în care a fost scrisă. Or. cugetarea. Desigur. În perspectiva istoriei reţinem că referinţa lingvistică este întotdeauna absolut necesară. iar din acţiunea Duhului Sfânt nu rămâne decât impulsul interior”6.

Ioan Casian impune teoria celor patru sensuri de lectură şi de interrelaţionare cu Biblia. în schimb. Or. Situaţia este stranie. şi anume că noi. adică omul să se regăsească pe sine însuşi în „lumea textului” biblic. întrucât în aceste condiţii ideea de Dumnezeu pare să fie fără referinţă. Deşi argumentul este o cale regală. Tot pe firul timpului.personale. O posibilă aparenţă şi erezie? În aceste presupoziţii absolute există. adică presupune însăşi posibilitatea unei ştiinţe a spiritului care îşi are temeiul în raţiunea semnificantă. un adevăr.1. hermeneutica amestecă involuntar subiectivitatea în interpretare sub chipul inocent al sensului „descoperit” în subtextul textului. Fericitul Augustin elaborează principiile acestei ştiinţe. deşi reflectăm asupra divinităţii. propriei sale existenţe. Aşadar. îşi are justificarea sau temeiul în logica supremă a lui Dumnezeu. Problema constituirii are însă o referinţă kantiană. 2. care este de inspiraţie divină. Kant a demonstrat că acesta n-a dus la Dumnezeu. Numai că noi oamenii nu cunoaştem principiile şi regulile gândirii divine. Dar o descriere istorică a hermeneuticii şi a teoreticienilor ar reda de fapt o reconstituire empirică. măruntele bucurii şi necazurile cotidiene. Or. Este firesc. În raport cu imponderabilitatea logică a argumentelor teologicofilosofice. în acest fel depăşim trăirea circumstanţelor vieţii. exclude prin definiţie aleatoriul. divinitatea nu devine obiect de cunoaştere. Raţiunea de a fi a creştinului. 2. ci a creat doar iluzia drumului adevărat. iar Sf. interpretarea textului biblic. dacă ideea de Dumnezeu nu are confirmarea unei dovezi empirice şi implicit logice. mai exact în zona de interferenţă a teoreticului cu practicul. a viselor mărturisite de unii mistici. Semne de întrebare În faţa Bibliei nu ne întrebăm despre sensul vieţii pe care fiecare om îl conferă. în mod subiectiv. numai că în aceste cazuri rigoarea ştiinţifică este înlocuită de improvizaţia unui ghicitor. cu certitudine. Aici şi numai aici este posibil cercul hermeneutic. aşa că presupunerile s-au concretizat în celebre argumente şi în hermeneutici ale textelor sacre. să ne întrebăm cum este posibilă raţiunea de a fi a omului creştin. se crede. oamenii. atunci este o noţiune vidă? . Constituirea hermeneuticii biblice Istoria îl consemnează pe Philon din Alexandria ca fiind cel ce inaugurează hermeneutica biblică.

strict logic propoziţia este falsă. ne comunică un conţinut pe care îl înţelegem. Prin urmare. prin evocare presupunem existenţa entităţii evocate. Dacă acceptăm că „semnificaţia unei propoziţii este condiţia ei de adevăr”. ambele personaje sunt din lumea ficţiunii. ci de sfera din care putem reactiva ceva”. Vom spune că „sensul unui cuvânt. creaţie descrisă în propoziţia (3). Încurcarea referinţelor induce ambiguitate. iar ceea ce se spune că „Dumnezeu îţi dă” este doar un basm. Modul în care utilizăm un cuvânt. Dar întrucât nimeni nu are experienţa creaţiei divine. din care rezultă că dacă cineva a acumulat avere.cu unele proprietăţi contextuale. Propoziţia (2) este un proverb. o propoziţie fixează şi referinţa. iar (2) evocă o învăţătură de viaţă caracteristică mediului popular. o învăţătură morală. dar nu-ţi bagă în traistă. ei „participă la funcţia comunicativă a propoziţiei şi. Totodată. scepticismul nu este întru totul înlăturat. În cazul limbajului natural evocarea depinde „de stocul nostru de informaţii”. ceea ce este adevărat pentru acei ani. (2) Dumnezeu îţi dă. aceasta-i efectul propriului efort.Dar oare această întrebare este justificată logic? La prima vedere există tentaţia de a confirma. atunci deducem că „a înţelege un termen înseamnă a avea posesia unei cunoaşteri suficiente pentru a-i identifica referentul”9. În acelaşi timp. nu „e vorba de faptul că tot acest stoc ar fi reactivat. Dar atunci mai putem include cele două propoziţii în clasa propoziţiilor false? Se pare că semnificaţia unui cuvânt sau a unei propoziţii nu poate fi redusă la un rol referenţial. Cu ajutorul conceptelor sens şi semnificaţie am închis problema adevărului în contextul limbajului. ceea ce înseamnă că referentul exterior este definit . În acest caz. adică pune sub semnul întrebării valoarea de adevăr a propoziţiei. poate. este limpede că „folosim capacitatea de evocare pentru a invoca conceptul (ideea) despre un obiect (în sens logic general)”8. Mai exact. epuizează semnificaţia”. Ce remarcăm? Propoziţia (1) descrie metaforic promovarea ideii de ateism. expune clar ca referent Dumnezeul credinţei creştine. (1) evocă o perioadă anume din istoria României. împreună. la tipul de semnificaţie pe care-l are propoziţia”. Fie propoziţiile: (1) Moş Crăciun a fost înlocuit în perioada regimului comunist cu Moş Gerilă. deci. Indirect. Indiferent de proprietatea termenilor. Formula sa eliptică sintetizează o experienţă de viaţă. precizează Gheorghe Enescu. Deci. propoziţia: (3) Dumnezeu l-a creat pe om după chipul Său. o expresie. Şi totuşi ambele propoziţii au semnificaţie. Un simplu exerciţiu de gândire ne pune însă pe gânduri.

Toate atributele ce se predică au ca referinţă exclusivă numai ceea ce ştie omul sau ceea ce poate el să înţeleagă. cât şi imaginaţia joacă la fel de bine rolul premiselor ascunse. Dar absurditatea logică poate să apară şi în cazul în care se înţelege că obiectul determinat de o noţiune are o existenţă reală. atunci predicarea şi întregul enunţ sunt absurde. Or. ne întrebăm: ideea de Dumnezeu este sau nu este o noţiune vidă? Ştim că există două feluri de noţiuni vide. Nu este necesar totuşi să punem enunţurile şi într-un raport de adecvare la realitate? Dacă da. ideea de Dumnezeu. cum îl cunoaştem noi…”10. atunci această stare aporetică ar putea fi „explicată” printr-o ajustare a argumentului săgeţii. care prin definiţie are ca referent o fiinţă spirituală. nici unitate. nici dumnezeire. De pildă. în argumentum ad hominem atât spiritul ştiinţific. şi anume: noţiuni factual vide şi noţiuni logic vide. această contestaţie nu exclude existenţa lor. ce se întâmplă când într-o propoziţie avem noţiuni vide? De exemplu: (4) Cercul-pătrat este un simbol religios. dacă pentru unii ideea pare să fie vidă. nici Duh. Deci. Întrucât subiectul logic este exprimat printr-o noţiune a cărei sferă nu conţine nici un element. Întrucât şi Zenon din Eleea a avut în vedere fiinţa în absolutul ei. iar pentru alţii nu. Nu ne conving oare Bertrand Russell şi Apostolul Pavel unul respingând în baza bunului simţ ştiinţific. Dumnezeu „nu e nici unul. deoarece conţinutul noţiunilor ce formează predicatul logic determină de fapt înţelesuri umane şi nicidecum proprietăţile fiinţei spirituale la care se referă subiectul logic. iar celălalt justificând duhovniceşte ideea existenţei divinităţii? Deci. Dionisie Areopagitul susţine că Dumnezeu „nu e nimic din cele sensibile” şi „nu e nimic din cele inteligibile”. De exemplu. Într-o definiţie de tip apofatic. arunci putem crede că: . Şi totuşi. este ambiguă. deşi acest obiect nu poate avea decât o existenţă ideală. nici bunătate. omniscient etc. în această categorie ar intra. Însăşi apofatismul Părinţilor Bisericii este o negaţie a realităţii însuşirilor atribuite de om lui Dumnezeu. care sunt acceptate ca adevărate în mod partizan. deci verificabilă. propoziţia: (5) Dumnezeu este omnipotent. după unii. Să fie ideea de Dumnezeu o noţiune factuală vidă? Răspuns: Deşi scientismul lumii noastre contemporane neagă teofaniile. nu este exclus ca numai în acest moment istoric ideea de Dumnezeu să fie admisă ca o noţiune factual vidă. Sf.doar ca presupoziţie. În schimb.

ii) Hermeneutica internă a unei religii poate dobândii universalitate „cu ajutorul unei extensiuni secunde. Ar putea fi dacă şi numai dacă Dumnezeu ar fi contradictoriu prin definiţie şi deci atunci ar fi imposibil să-i corespundă ceva ideii de Dumnezeu. mai precis „cercurile hermeneutice. dacă credem sau contestăm nu afirmăm sau negăm adevărul unei relaţii de referinţă. Schema conceptuală a cercurilor hermeneutice din proiectul lui Paul Ricoeur pare să fie o variantă a . obiectul credinţei creştine şi . impusă de o procedură de transfer analogizant”. câteva consecinţe: i) Filosoful trebuie să se rezume „la a trasa marile linii hermeneutice ale unei singure religii”.Dumnezeu care este etern este şi în teofaniile percepute într-un timp istoric. sensul numelui Dumnezeu trimite la Dumnezeul cel viu. Proiectul lui Paul Ricoeur Experienţa sacrului este variată. sunt eterne. atunci ideea de Dumnezeu. dar care „motivează teleologic”11. Acum să reluăm propoziţia (5). implicit. adică Dumnezeu. Deci. diverselor credinţe şi marilor religii. la obiectul interpretării hermeneutice. Să fie atunci ideea de Dumnezeu o noţiune logic vidă? Cu siguranţă nu. iii) În cazul transferului prin analogie „ideea unei fenomenologii a religiei ca una rămâne o simplă idee”. Deci. Întrucât oricare teofanie este în sine o imagine a divinităţii eterne şi. iar el propune acea religie care se revendică de la Scripturile evreieşti şi creştine.2. 2. În câmpul semnificaţiilor aferente scripturilor evreieşti şi creştine se configurează „enigma majoră” în raport cu care se întemeiază hermeneutica biblică. Deşi numele Dumnezeu pare să fie lipsit de referinţă obiectuală. riturilor. prin care-L gândim. după Paul Ricoeur. Deci: (5) Dumnezeu este omnipotent. Este vorba de fondarea unei simple posibilităţi metodologice. omniscient etc. Imposibilitatea elaborării unei fenomenologii a fenomenului religios presupune. ci doar exprimăm un punct de vedere relativ la propria subiectivitate. de asemenea ceea ce este etern este pura prezenţă a lui Dumnezeu în relaţia cu El însuşi şi cu lumea creată. inerente constituirii scriptuare a credinţei evreieşti şi creştine”12. stare de fapt ce are loc prin mijlocirea miturilor. este o imagine atemporală. acest nume îşi desemnează în mod clar propriul sens. Rezultă că ideea de Dumnezeu şi referinţa sa. de forţarea unor limite. Propoziţia are sens şi este adevărată pentru oricare creştin. în particular.

alegoric (ce este de crezut). Obadia. adică este legitimată lectura ce dezvăluie intenţionalitatea ascunsă a textului scripturistic. Iezechiel. Dar să surprindem proiectul lui Paul Ricoeur în schema sa funcţională. fără de care „litera ar rămâne moartă”14. Este primul temei al înţelegerii şi interpretării actului de credinţă. prin celălalt alexandrin. Origene. a lui Ioan Casian: 1. 3. Daniel). b) Cuvântul lui Dumnezeu şi Sfânta Scriptură – comunitatea eclezială. Cărţile Bibliei sunt scrise de marii conducători religioşi (Moise. 4. Totodată. şi anume de tipul Eu – Tu. de scriitorii profetici (cei doisprezece profeţi minori: Osea. anagogic (ne indică spre ce să tindem)”15. la teoria celor trei sensuri. La acest nivel se constituie hermeneutica biblică propriu-zisă. iar apoi la teoria celor patru sensuri. sensul Scripturii este actualizat nu formal. Amos. La acest nivel sunt acreditate regulile de lectură a Scripturii şi identitatea comunităţii religioase.). a) Raportul circular Cuvântul lui Dumnezeu – textul Sfintei Scripturi. Cerc. moral (ce este de făcut). b) Raportul circular Cuvânt & Scriptură – comunitate eclezială. S-ar crede: „Cuvântul nu poate atesta funcţia sa de întemeiere fără să recurgă la Scripturi” (…). Luca şi Ioan. iar „dinamismul unei interpretări inovatoare” este o formă de manifestare exegetică asumată instituţional. hermeneutica biblică trece. prin medierea Bisericii. Zaharia etc. Este temeiul ce include o formă instituţionalizată de interpretare şi mărturisire. Tradiţia şi istoria sa devin „constitutive sensului însuşi al Scripturilor”. Ieremia. 2. iar „Scriptura nu s-ar putea susţine ca manifestare decât în calitate de urmă lăsată de Cuvântul ce o întemeiază. deci. de apostolii Matei. literal (semnificaţia comună a cuvântului). Ce remarcăm? O iradiere a Cuvântului. proprietăţi ce asigură însăşi interpretarea şi înţelegerea textului Sfintei Scripturi. . „De la sensul dublu al lui Philon din Alexandria. literal şi spiritual. reiese că raporturile dintre cele trei cercuri hermeneutice sunt imaginea secvenţială a unui proces dialectic de tip heghelian. care prin întrebări existenţiale se află într-o relaţie specială cu Dumnezeu. dată fiind proprietăţile de reflexivitate şi tranzitivitate. Ioil. Isaia. al Cuvântului viu şi al urmei scriptuare”13. literal psihic şi spiritual. a conştiinţei oricărui credincios. Deci. c) Comunitatea eclezială ce include raportul dat în (a) – credincios. o totalitate sintetică între parte şi întreg. ci practic şi vital în sufletul fiecărui individ uman. adică de oameni inspiraţi de Dumnezeu. Cele trei cercuri identificate de Paul Ricoeur implică circularitatea raporturilor: a) Cuvântul lui Dumnezeu – Sfânta Scriptură. precum şi de Apostolul Pavel (cele 14 epistole). Marcu.relaţiilor de incluziune nestrictă.

la confluenţa cărora ar ţâşni creştinismul…”. filosofia. Exerciţiul hermeneutic echivalează cu o Re-Facere a lumii omului. Problema acestui cerc hermeneutic este actualizarea sensului Scripturii. Hermeneutică şi restaurare ontologică Revelaţie fiind. deschizându-se în înţelegerea condiţiei umane. adică de traducerea în greacă a Bibliei. Dacă le dai cuiva care ştie carte şi-i zici: Citeşte! El îţi răspunde: Nu pot. Acest tip de hermeneutică este o tehnică specială a relaţiei sacramentale. astfel se repetă la dimensiunea infimă a sufletului credincios. 11). Grigore de Nazianz. atunci această posibilitate este totodată şi restaurarea ontologică a omului. a omului.Tot legat de acest temei al hermeneuticii. Legea. iar acest demers presupune o hermeneutică a revelaţiei. grecilor. creştinilor. la scara marii istorii. cel lucrător şi mai ascuţit decât orice sabie cu două tăişuri. toată istoria cunoaşterii umane se aseamănă cu firul a două fluvii. Legea evreiască şi filosofia greacă. Înţelesurile trebuie descoperite. Mai exact – spune Paul Ricoeur – fiecare om trebuie „să-şi dea seama de acest sens şi să se înţeleagă prin el. Biblia este ea însăşi un mister. de interpretare şi înţelegere a Sfintei Scripturi şi. scriitori prin care se instituie ceea ce numim interpretarea infinită. Evrei: 4. Să înţelegem că prin voinţa lui Dumnezeu s-au dat: „Evreilor. îndeosebi întâlnirea misticii ebraice cu spiritul elenist. şi anume ceea ce enunţă şi creează. Sf. Proiectul lui Paul Ricoeur. 12).. Grigorie de Nyssa descrie situaţia astfel: „Dar când cuvântul cel viu. Că decriptarea Cărţii nu este un simplu act de decodificare literală o prezice profetul Isaia: „Drept aceea orice descoperire este pentru voi ca graiurile dintr-o carte pecetluită. Deci. Paul Ricoeur aminteşte împrumuturile din vecinătăţile culturale. Aici se închide interpretarea hermeneutică. În limbajul său metaforic şi deosebit de sugestiv. este vorba de Septuaginta. trăirea mistică a Cuvântului. pare să fie prolegomene la o istorie a spiritului creştin în viziunea lui Étienne Gilson. cum zice Apostolul (cf. „În realitate. Concret. cercul pe care îl desenează împreună. implicit. c) Cercurile precedente – conştiinţa creştinului. căci ea este pecetluită” (Isaia: 29. Ioan Damaschin etc. Grigorie de Nyssa. o Carte pecetluită în care adevărul pare să înflorească în subtextul textului scripturistic. Legea. ajunge înlăuntrul celui ce primeşte cu . Scripturile şi comunităţile confesante”16. filosofia şi credinţa”17 3. precum şi de influenţele ce se regăsesc în operele Părinţilor Bisericii: Augustin. care descoperă valoarea performativă a limbajului biblic. există credinţa că dacă este posibilă cunoaşterea adevărului dat într-un limbaj divin.

mai precis clasele conduitelor. Comuniunea sau dialogul om – Dumnezeu presupune aplicarea expresiilor la domeniul de semnificaţie. adică: constatări. Reflexul logic al conceptului creaţie este o consecinţă a creaţiei divine propriu-zise. în contextul acestei analize. înseamnă că „ele au atunci o logică proprie”19. de traducere în limbajul experienţei personale. De aici decurge o anumită însuşire a propoziţiilor biblice. Întrucât sunt expresia unui limbaj „perfect admisibil şi perfect organizat”. Se acreditează ideea că intenţionalitatea textului biblic are proprietatea de a se transfera lucrativ în modul de a gândi şi acţiona al creştinului. Cum arătam. ci Dumnezeu însuşi este în text şi Se comunică pe Sine. Aceste elemente analitice ale limbajului biblic sunt utilizate în studiul conceptului creaţie şi a termenilor înrudiţi.1. În acest caz. astfel că infrastuctura acestui exerciţiu de înţelegere îşi are temeiul în logica dialogică. şi anume că „nu pot fi supuse unui proces de verificare. Enunţurile ce rezultă din competenţa limbajului biblic pot fi grupate în cinci clase. nici confirmate”. promisiunilor şi în exclusivitate propoziţiile expresive”21. şi verdicte20.adevărat credinţa şi taie plăcerile lumeşti ca pe nişte umflături rele sau ca pe opovară legată de suflet…”. Între tipurile enunţurilor performative se stabilesc anumite relaţii logice. precizez că exerciţiul hermeneutic al limbajului biblic apare el însuşi ca o nouă formă de creaţie. Comentând teoria limbajului performativ a lui Evans. adică pe modul în care expresiile şi versetele se raportează la om şi la posibilităţile sale de înţelegere. întrucât conceptul creaţie implică o serie de note specific performative. Din analiză reiese că „limbajul autoimplicativ acoperă o parte a uzajului performativ şi în totalitate cel expresiv. promisiunilor şi verdictelor. . a cărei descriere evidenţiază o serie de corelaţii între enunţuri din clasele decretelor conduitelor. decrete. Analiza logică a propoziţiilor biblice are ca scop atunci descrierea modului în care acestea sunt în relaţie cu anumite situaţii reale. asemenea enunţurilor ştiinţifice. atunci creştinul se înnoieşte prin „cele ce le săvârşeşte”18. problematica limbajului biblic este axată pe constituirea sensului. promisiuni. În concluzie. Fără a lungi vorba. conduite. 3. adică textul Sfintei Scripturi nu vorbeşte despre Dumnezeu. Angajamentul ontologic al limbajului religios Se crede că forţa cuvântului biblic stă în caracterul său intenţional. hermeneutica revelaţiei presupune ca referinţă şi limbajul experienţei personale. deci nu pot fi nici respinse. Jean Landrière constată că limbajul revelaţiei este autoimplicativ.

un răspuns performetiv corelativ”22. toate având ca referinţă fapte extralingvistice. asumarea conştientă a creştinului. ci doar acela de a lumina semnificaţiile pragmatice şi semnificaţiile mistice. Mai precis. avem de a face cu o redefinire a omului în termenii conceptului de om creştin. în constituirea comuniunii. dialogul om – Dumnezeu şi ceea ce implică. Sensul implicat de actul de limbaj deschide o lume a semnificaţiilor religioase. implicit. De pildă. se sugerează că „angajamentul ontologic vizează nu ceea ce există sau modul în care ceea ce există depinde de limbaj. condiţiile de adevăr ale propoziţiei luate ca exemplu sunt conexate complementar la condiţiile de credinţă pe care le presupune propoziţia pentru creştin şi. promisiuni. avem în vedere „o lume particulară a credinţei”. la consecinţele actului de credinţă. obligaţii asumate etc. ci modul în care ceea ce o persoană (sau o teorie) spune că există depinde de limbaj”23. adică mântuirea şi restaurarea chipului divin în om. şi anume „cea în care sunt adevărate tocmai propoziţiile despre care o persoană particulară crede a fi adevărate”. Angajamentul ontologic al creştinului este un act ilocuţionar. propoziţia Eu sunt Calea. Mai precis. Or. ca asumare a expresiilor cec descriu proprietăţile legate de credinţă. Că logica dialogică are şi o propensiune ontologică o subliniază indirect şi Jean Landrière. Exerciţiul hermeneutic ca experienţă spirituală . 3. Restaurarea ontologică a omului se petrece ca instituire a comprehensiune la nivelul dialogului. Puterea cuvântului biblic rezidă aşadar în dialogul mistic. respectiv rugăminţi. prin forţa mistică a cuvântului şi. totodată. de fixare existenţială prin acte de limbaj. în acest caz. care sugerează cu adevărat ontologia restaurării omului. Deducem că la adevărul propoziţiei în sine se poate conexa un adevăr validat practic. Angajamentul ontologic al dialogului mistic este evident. atât în manifestarea iubirii lui Dumnezeu. adică în viaţa de zi cu zi.semnificaţiile cognitive ale expresiilor biblice nu au rolul primei viori. dar eficacitatea performativă şi cauzală a acestui cuvânt depinde de răspunsul omului. Prin urmare. cât şi faţă de semenul său. mulţumiri. poate da un răspuns concret. aşa cum arată Gheorghe Clitan.2. vizibil în cadrul comunităţii religioase din care face parte. „Cuvântul lui Hristos – afirmă el – asigură credinţei un caracter performativ şi cauzal. cerinţe. creştinul. ci şi pentru că el. Practic. Adevărul şi Viaţa are semnificaţie şi este adevărată pentru un creştin nu numai întrucât este enunţată de Iisus Hristos.. interogaţii. se constituie „o lume ajustată cognitiv prin diferitele acţiuni umane (inclusiv de limbaj)”.

sau a unei simple analize de semantică logică prin care să dezvăluim conţinutul limbajului biblic. ca act teurgic. Ideea aceasta implică unele consecinţe metodologice ale exerciţiului hermeneutic. În această schimbare a conştiinţei. că însuşi Dumnezeu îi luminează mintea. ci a desfăşura posibilitatea de a fi indicată de text”28. ci şi o funcţie formatoare specială astfel că „trebuie asimilat intelectual şi experiat spiritual ca relaţie de tip Eu – Tu”24. această relaţie se instituie şi în actualizarea hermeneutică a revelaţiei divine. atunci este în firea lucrurilor ca „învăţând să cunoaştem frumuseţea adevărată a înţelesului ascuns în ea. Aşa este acreditată credinţa că în Biblie operează Adevărul. adică de situarea omului în raport cu divinitatea. al existenţei creştine. a reconstrucţiei ontologice a fiinţei umane. Interogaţia aceasta repune pur şi simplu exerciţiul hermeneutic în lumina aurorală a patristicii orientale. Dincolo de controversele . în schimb exerciţiul în sine redă posibilitatea devenirii. adică în consens cu sensul textului sau în comuniune cu divinitatea ce este şi lucrează în subtextul textului biblic. nu ne mai întrebăm: cum cunoaştem?. adică textul lucrează şi se deschide ca o lume ingenuă a sufletului. căci înţelegerea schimbă conştiinţa celui ce înţelege. întrucât creştinul crede că se petrece în prezenţa lui Dumnezeu. asumarea intenţionalităţii textului este o particularitate a hermeneuticii biblice. o problemă nouă. mai precis prin instituirea unor valori. nu doar ceva adevărat.Dacă întradevăr cuvântul biblic vizează restaurarea chipului divin în om. Exerciţiul hermeneutic înţeles ca facere. în înţelegerea ei ca traducere în limbajul experienţei personale. deoarece – ne asigură Paul Ricoeur – „a înţelege un text. „Apare în schimb. în hermeneutică nu se pune doar problema unor interpretări literale. Paul Ricoeur surprinde trecerea de la demersul gnoseologic la cel al fiinţării. vom spune. să ne formăm după chipul ei” 26. Ei bine. un act teurgic. resemnifică existenţa printr-o ontologie a subiectivităţii. înţelegerea se vădeşte ca fiind cu totul altceva decât un proces cognitiv”27. Ce ne spune oare Sfântul Grigorie de Nyssa în tâlcuirea Fericirilor? Dacă Biblia este o teofanie. nu înseamnă a găsi un sens inert pe care l-ar conţine. Prin urmare. morale. Înţelegerea sensului încifrat în textul biblic este o creaţie sui generis sau. Dacă credinţa este presupoziţia exerciţiului hermeneuticii biblice. după imaginea divină dată în cuvântul ei. ci : care este modul de a fi al acelei fiinţe care nu există decât înţelegând?”25. spune el. Dimpotrivă – ne spune Aurel Codoban – „actul hermeneuticii presupune o implicare existenţială. Se creează astfel viziunea unui anumit tip de făptuire în credinţă. Aşadar. în consens cu teologia. mistice. atunci „mesajul creştin” nu are doar un conţinut informaţional. care poate fi redefinită ca filozofie practică în act.

De asemenea. Grigorie de Nyssa interpretează textul biblic. ca transcendenţă ce coboară şi întemeiat care urcă”32. prin exemplaritate în ordinea modului de a fi al operei ca suprema conştiinţă a transcendentalităţii. În acelaşi spirit apofatic se exprimă şi Sf. adică a intenţiei date de Dumnezeu. Gheorghe Vlăduţescu arată că el „capodoceanul gândeşte apofatic. „Acordul mijlocit de valoare între om şi lume într-o reconstrucţie a ontologiei legitimează creaţia ca principiu al existenţei şi devenirii umane”29. ci să avem o viaţă atât de curată. Ioan Gură de Aur. ci este posibilitatea dată omului de a-şi edifica un proiect de credinţă. adevărul acestuia îi luminează mintea. nu-i o copie. Sfânta Scriptură provoacă şi mai mult. Sensurile ce compun lumea textului biblic relevă posibilitatea creştină de a fi. altele decât aceea că Scriptura nu e înţeleasă duhovniceşte. Este pus în paranteză sensul literal care poate induce confuzie şi idei eretice. încât harul Duhului să fi ţinut locul Scripturilor în sufletele noastre. Este firesc să fie aşa. În urma analizei unor exemple de antropomorfizare nepermisă a lui Dumnezeu. deoarece „Carte a Fiinţei. . ci modelul reconstituirii identităţii originare în care crede omul creştin. Referindu-se la modul în care Sf.definirii lor. Ca să fie lucrativ cuvântul biblic. Rezultatul: în fiinţa lui homo religiosus coexistă şi homo aestimans. Interpretarea hermeneutică face inteligibile relaţiile constitutive ale lumii textului biblic. numai în acest mod se dezvăluie sensurile încifrate în parabole şi pilde. o descriere a unei existenţe transcendentă. valorile ce condiţionează existenţa umană. tot aşa ar fi trebuit ca şi inimile noastre să fi fost scrise cu Duhul Sfânt…”31. Origene precizează că „pricinile părerilor greşite asupra nelegiuirilor sau cuvintelor înjositoare despre Dumnezeu n-ar putea fi. valorile transcend datul imediat configurat de determinarea hic et nunc şi impun omului o anumită cenzură. Or. în toate cazurile amintite. Hermeneutica arată că „lumea” din cuvântul biblic nu-i transcendentă. Tâlcuirea duhovnicească presupune descoperirea sensurilor ascunse. fapt care şi dă hermeneuticii sale autenticitate”. Şi după cum Sfintele Scripturi sunt scrise cu cerneală. Revin şi afirm că intenţionalitatea textului biblic sec regăseşte în viaţa omului creştin şi în aspiraţia sa de desăvârşire relativ la valorile derivate din Legea iubirii. creştinul trebuie să creadă că doar negând sensul comun sau faţa literală a textului. sensuri pe care creştinul şi le asumă. ci e concepută numai după litera goală”30. considerând că „ar fi trebuit să nu avem nevoie de ajutorul Sfintelor Scripturi. Apofatismul Părinţilor Bisericii se regăseşte şi în exerciţiul hermeneutic al textelor biblice ca o formă de negaţie a ceea ce ar bloca întemeierea unei ontologii a subiectivităţii a spiritului creştin.

Dacă nu vom putea lumina cu o judecată sănătoasă cuvântul biblic. Nu vom deveni filosofi sau creştini mai buni citind toate argumentele şi teoriile lui Origene sau ale Sfântului Ioan Casian privind întemeierea lecturii unei Cărţi pecetluite. ci o rugăciune pentru cine are minte să înţeleagă. Dar ce semnifică oare adevărul unei judecăţi? . nici Cuvântul nu va lumina valoarea judecăţii noastre. Epilog Hermeneutica biblică nu este o variantă intelectuală la Pilda semănătorului.4.

303. 80. 22 Ibidem. Scrieri alese. B. 1995. cit. Ioan Gură de Aur. Editura Dacia.115. 4 Ibidem. Semn şi interpretare. Teologie dogmatică ortodoxă. op. 20-21. Editura Solness. Schleiermacher. p. op. 1 . p. Iaşi. p. p. 2001. 3 Origen. p. O introducere postmodernă în semiologie şi hermeneutică. S. Tratat de semiotică generală. 10 Sfântul Dionisie Areopagitul. Omilii la Matei. op. Editura Humanitas.94. 2000. Filosofia primelor secole creştine. Partea a doua. p. vol. p. 88-89. 19. Bucureşti. cit. p. p. Editura Polirom. Editura Paideia. Bucureşti. vol. 1995. 95. op. Iaşi. Editura Enciclopedică. 13 Ibidem.100. 23. cit. Creaţie şi fiinţare. 1996. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. Bucureşti. 26 Sfântul Grigorie de Nyssa. p. p. 22. Despre jocul raţionalităţii şi presupoziţiilor în abordarea metafilosofică a culturii. 117 – 118. 28 Paul Ricoeur. p. 1970. 308-309. Opere complete. 15. p. 46. Misiologie ortodoxă. Bucureşti. 20 Ibidem. Editura Pamfilius.E. 2002. 34. D. 97-98. 1982. p. 19 Jean Landriere. Opt omilii la Fericiri. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. Timişoara. 1999. 2002. p. III. 30 Origen. Bucureşti. p. Eseuri de hermeneutică. Limbaj şi realitate. 2002. traducere de Pr. Dicţionar de logică. 25 Paul Ricoeur. p. Discours scientifique et parole de la foi. L articulation du sens. 1996. Bucureşti. 14 Ibidem. 15 Aurel Codoban. op. 148-149.. 114 . 17 Étienne Gilson. 1995. p. p. Scrieri.O.. 2001. Aubier – Montaigne. p. 23 Gheorghe Clitan. în P. 20. 84. p.43. Fecioru. Petraru Gheorghe. 90. 1994.R.261. 1996. p. 55 – 56. 78. Iaşi. 12 Ibidem. 16 Paul Ricoeur.R. I. 311. Experienţă şi limbaj în discursul religios. 5 Aurel Codoban.. 18 Sfântul Grigorie de Nyssa. Editura Institutului Biblic şi de Misiune al B. 11 Paul Ricoeur. Un temei în ontologia umanului. p. p. cit. 2 Umberto Eco. p. p. p. 9 Michael Devitt. 1982.D. Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică. op. Iaşi. Filosofia în Evul Mediu. Editura Polirom. 32 Gheorghe Vlăduţescu. Bucureşti. 29 Florea Lucaci. Hermeneutica. Editura Polirom. 8 Gheoghe Enescu. 117. Cluj – Napoca. Editura Humanitas. 6 F. Pragmatică şi postmodernism. cit.124. cit. 27 Aurel Codoban. Bucureşti.Dumitru Stăniloae.. Editions du Cerf . O introducere în filosofia limbajului. p. Cluj-Napoca. 31 Sf. 67. 327 – 328. I. p. Kim Sterelny. 21 Ibidem. Editura Dacia. 249 – 250. p.18-19. în Fenomenologie şi teologie. 24 Pr. 89.O. p. p. 7 Ibidem. 1985. Editura Anastasia.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->