Sunteți pe pagina 1din 5

Emiterea autofacturii pentru bunuri lipsa

Autofactura este documentul emis de cumparatorul bunurilor sau de beneficiarul


prestarilor de servicii stabilit pe teritoriul Romaniei.

Autofactura se emite doar pentru:

· achizitiile de bunuri si servicii de la parteneri stabiliti pe teritoriul comunitar;

· achizitii de servicii de la parteneri stabiliti pe teritorii terte.

Autofactura se emite si pentru avansurile achitate in legatura cu o livrare de bunuri sau o


prestare de servicii efectuata de catre un partener stabilit intr-un stat membru.

Autofactura se emite numai daca beneficiarul serviciilor sau cumparatorul bunurilor nu


intra in posesia facturii emise de catre prestator sau furnizor pana pe data de 15 a lunii
urmatoare faptului generator.

Autofactura este un document utilizat doar pentru indeplinirea obligatiilor fiscale care
revin cumparatorilor de bunuri sau beneficiarilor de servicii stabiliti pe teritoriul
Romaniei. In acest sens, autofactura are calitatea de document inlocuitor al facturii care
sta la baza intocmirii evidentelor fiscale referitoare la TVA. Informatiile cuprinse in
fiecare factura emisa prin autofacturare sunt evidentiate in:

· jurnalul pentru vanzari;

· jurnalul pentru cumparari;

· registrul bunurilor de capital;

· registrul bunurilor second-hand cumparate.

Autofactura nu se emite pentru importul de bunuri pentru care este obligatorie factura
emisa de catre furnizorul stabilit intr-un stat tert.

Emiterea autofacturii este impusa prin alineatul (1) si alineatul (2) al articolului 1551 din
Codul fiscal denumit „Alte documente”. Autofactura se emite de catre persoana obligata
la plata taxei care poate fi:

· o persoana impozabila;

· o persoana juridica neimpozabila;


· un reprezentant fiscal pe teritoriul Romaniei al unei persoane impozabile stabilita intr-
un stat membru sau intr-un stat tert.

Autofactura trebuie emisa obligatoriu in urmatoarele 12 situatii:

1. Plata unui avans pentru o livrare de bunuri sau o prestare de servicii.

Avansul reprezinta plata partiala sau integrala a contravalorii bunurilor si serviciilor,


efectuata inainte de data livrarii sau prestarii acestora.

Autofactura nu se emite in urmatoarele doua situatii posibile:

· livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor are loc in aceiasi luna in care a fost achitat
avansul aferent, chiar daca furnizorul sau prestatorul nu a emis o factura pentru avansul
incasat, dar emite o factura pentru livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor;

· anterior incasarii avansului, furnizorul a emis o factura pentru suma respectiva.

2. Achizitia unor servicii prestate de o persoana impozabila care nu este stabilita pe


teritoriul Romaniei, indiferent de faptul ca prestatorul este stabilit intr-un stat
membru sau intr-un stat tert.
3. Achizitia de gaze naturale prin sistemul de distributie a gazelor naturale sau de
energie electrica de la un furnizor care nu este stabilit in Romania, indiferent de
faptul ca furnizorul este stabilit intr-un stat membru sau intr-un stat tert.
4. Achizitia intracomunitara de bunuri.
5. Achizitia intracomunitara de bunuri in cadrul unei operatiuni triunghiulare prin
care cumparatorul din Romania, inregistrat in scopuri de TVA, este desemnat
drept beneficiar al unei livrari ulterioare, obligat la plata taxei.
6. Operatiune asimilata unei livrari intracomunitare de bunuri, cunoscuta sub
denumirea de „transfer”.
7. Operatiune asimilata unei achizitii intracomunitare de bunuri, cunoscuta sub
denumirea de „transfer”.
8. Livrarea de bunuri catre sine, in situatia in care s-a exercitat dreptul de deducere
pentru achizitia sau obtinerea acestora.

Pentru urmatoarele operatiuni se emite autofactura deoarece se considera ca operatiunea


mentionata este asimilata unor livrari de bunuri efectuate cu plata:

ü Preluarea unor bunuri in alte scopuri decat cele care sunt legate de activitatea
economica desfasurata;

ü Preluarea unor bunuri pentru a fi puse, in mod gratuit, la dispozitia altor persoane;
ü Preluarea unor bunuri pentru utilizarea acestora la realizarea de operatiuni fara drept de
deducere;

ü Bunurile constatate lipsa din gestiune, cu urmatoarele exceptii:

· bunurile distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora;

· bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate;

· activele corporale fixe casate;

· perisabilitatile, in limitele stabilite prin lege;

· bunurile pierdute; in aceasta categorie nu se incadreaza bunurile disparute in urma unor


calamitati naturale (inundatii, alunecari de teren) sau a unor cauze de forta majora;

· bunurile furate, dovedite legal; in aceasta categorie nu se incadreaza bunurile lipsa din
gestiune, neimputabile, pentru care persoana impozabila poate prezenta:

- dovada constatarii furtului de catre organele de politie;

- acceptul pentru despagubire al firmei de asigurari.

9. Prestarea de servicii catre sine in situatia in care s-a exercitat dreptul de deducere
pentru achizitia sau obtinerea acestora. Autofactura se emite pentru urmatoarele
operatiuni asimilate unei prestari de servicii efectuate cu plata:

ü Utilizarea temporara a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, in
alte scopuri decat cele care sunt legate de activitatea economica desfasurata;

ü Utilizarea temporara a bunurilor care fac parte din activele unei persoane impozabile, in
mod gratuit, de catre diverse persoane;

ü Prestarea in mod gratuit de servicii care fac parte din activitatea economica a persoanei
impozabile in folosul personal al angajatilor sai sau a altor persoane.

10. Achizitia de bunuri second-hand supuse regimului special.


11. Depasirea cheltuielilor de protocol pentru care s-a exercitat dreptul de deducere a
TVA la momentul achizitiei bunurilor si serviciilor inregistrate pe cheltuieli de
protocol.
12. Depasirea cheltuielilor de sponsorizare in natura cu bunuri pentru care s-a
exercitat dreptul de deducere a TVA la momentul achizitiei acestora.
Desi, prin legislatia contabila reglementata prin O.M.F.P. nr. 3.055 din 29 octombrie
2009 pentru aprobarea Reglementarilor Contabile conforme cu Directivele Europene,
autofactura nu este reglementata ca document justificativ, totusi poate fi considerat un
document care sta la baza inregistrarii in contabilitate a unei operatiuni economice. Prin
continutul de informatii, autofactura este un document care reflecta realitatea economica
a unei operatiuni economice.

Exemplu privind livrarea catre sine:

Firma Alfa, stabilita pe teritoriul Romaniei, inregistrata in scopuri de TVA,


achizitioneaza in data de 12 martie 2010, un laptop in valoare de 2.750 lei, din care baza
de impozitare 2.311 lei si TVA 439 lei.

In baza facturii primite de la furnizorul stabilit pe teritoriul Romaniei, inregistrat in


scopuri de TVA, firma Alfa efectueaza receptia bunului, urmata de efectuarea
inregistrarilor contabile si fiscale aferente operatiunii de achizitie.

In data de 31 mai 2010, acest laptop este furat din autoturismul firmei, in timp ce
utilizatorul se afla in sediul bancii pentru preluarea extraselor de cont. Din lipsa de timp,
la momentul constatarii furtului, utilizatorul nu apeleaza la organele de politie pentru
constatarea furtului.

Conducerea firmei Alfa stabileste ca valoare bunului nu este imputabila utilizatorului si


considera operatiunea o livrare catre sine deoarece furtul nu poate fi dovedit legal.

Pentru furtul laptop-ului intocmeste autofactura nr. 35 din data de 31 mai 2010 in valoare
de 2598 lei, din care baza de impozitare 2.183 lei si TVA 415 lei. Autofactura este emisa
la valoarea ramasa a mijlocului fix neamortizat si cuprinde urmatoarele informatii care
sunt utilizate si pentru efectuarea inregistrarilor contabile si fiscale pentru excluderea din
patrimoniu a mijlocului fix furat:

· numarul si data emiterii;

· la rubrica furnizor: numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA din


Romania al firmei Alfa, care a achizitionat bunul;

· la rubrica cumparator: numele, adresa si codul de inregistrare in scopuri de TVA al


aceleiasi firme Alfa;

· denumirea si cantitatea bunurilor preluate;

· data la care bunul a fost furat;

· valoarea bunului furat;

· cota aplicata de taxa;


· suma TVA colectata;

· numarul de operare al bunului in Registrul bunurilor de capital;

· numarul de inregistrare al operatiunii in jurnalul pentru vanzari.

Furnizor: Cumparator:
SC Alfa SRL SC Alfa SRL
Sediul social: Str. Iertarii nr. 18,
Sediul social: Str. Iertarii nr.
18, sector 4, Bucuresti sector 4, Bucuresti
Nr. O.N.R.C. J 40/..../2002 Nr. O.N.R.C. J 40/..../2002
CUI: RO...... CUI: RO......

Autofactura Seria. RX nr. 35 din 31.05.2010

Pretul
Valoare TVA -
unitar
Nr. Valoare - lei lei –
Denumire U.M. Cantit. (fara
crt. -
TVA) -
cota 19%
lei -
0 1 2 3 4 5 6
Contravaloarea laptop furat
1 x x x 2.183 415
(valoarea ramasa din evidenta
contabila)
x Total factura (col. 5 + col. 6) 2.598

Prin emiterea autofacturii are loc regularizarea sumei TVA pentru care s-a exercitat
dreptul de deducere la momentul achizitiei.

Pentru stabilirea bazei de impozitare care se inscrie in autofactura, firma Alfa are in
vedere prevederile articolului 137 alineatul (1) litera c) din Codul fiscal si a punctului 18
alineatul (4) din normele de aplicare, conform caruia baza de impozitare pentru livrarile
catre sine este constituita din valoarea ramasa la care bunul este inregistrat in
contabilitate, calculata in functie de