Sunteți pe pagina 1din 36

Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

MINISTERUL JUSTIŢIEI
Administraţia Naţională a Penitenciarelor

Nesecret
Exemplar nr. ____

Nr. D3 _____/SNTOBC/______________

REGULAMENTUL INTERN
pentru

ELEVII ŞCOLII NAŢIONALE DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR DE PENITENCIARE


TÎRGU OCNA

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

1
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

REGULAMENTUL INTERN
pentru
ELEVII ŞCOLII NAŢIONALE DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR DE PENITENCIARE
TÎRGU OCNA

Capitolul I
DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1
(1) Prezentul regulament este întocmit şi se aplică în conformitate cu prevederile
Statutului elevilor din Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare, aprobat prin
Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nr.443/30.06.2010 şi
are caracter obligatoriu pentru elevii care urmează cursurile instituţiei, pe toată durata
şcolarizării.
(2) Prevederile prezentului regulament, care nu contravin Statutului funcţionarilor
publici cu statut special din Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi celorlalte
reglementări specifice, se aplică în mod corespunzător şi cursanţilor aflaţi la cursuri de
specializare la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna.

Art.2
(1) Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna este
denumită în prezentul regulament „Şcoală”.
(2) În textul prezentului act normativ pentru denumirea de „Regulament intern pentru
elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna” va fi utilizată
formula de „Regulament intern” .
(3) Statutul elevilor din Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare
Tîrgu-Ocna, aprobat prin Decizia directorului general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor nr. 443/30.06.2010, va fi denumit în prezentul Regulament intern „Statutul
elevilor”.
Art.3
(1) Toate limitările exercitării unor drepturi, precum şi toate privaţiunile şi obligaţiile
impuse de Statutul elevilor şi de Regulamentul intern se prezumă a fi impuse şi executate cu
acordul elevilor, în baza angajamentului asumat prin semnătură la începerea cursurilor,
conform art. 1 alin. (2), art.17 alin.1 şi art. 23 din Statutul elevilor.
2) Nicio persoană nu poate fi obligată să accepte condiţiile de şcolarizare sau statutul
de elev, cu toate drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta, putând oricând să solicite
retragerea de la cursuri în condiţiile art.34 şi art.35 din Statutul elevilor.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

2
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Capitolul II
STRUCTURI INTERNE CU ATRIBUŢII ÎN PROCESUL INSTRUCTIV- EDUCATIV

Conducerea Şcolii

Art.4
(1) Directorul Şcolii răspunde de organizarea şi desfăşurarea procesului instructiv-
educativ, de instituirea şi menţinerea ordinii şi disciplinei în rândul elevilor, de îmbunătăţirea şi
modernizarea continuă a procesului didactic şi a bazei materiale necesare activităţii de
formare şi pregătire a elevilor, precum şi de respectarea reglementărilor în vigoare cu privire
la activitatea instituţiei.
(2) Directorul adjunct pentru învăţământ răspunde de organizarea, planificarea,
desfăşurarea, monitorizarea şi controlul activităţilor specifice procesului didactic, de
îmbunătăţirea şi modernizarea continuă a procesului didactic şi a bazei materiale necesare
activităţii de formare şi pregătire a elevilor.
(3) Directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar răspunde de
asigurarea ordinii şi disciplinei în rândul elevilor, de organizarea, planificarea, desfăşurarea,
monitorizarea şi controlul activităţilor prevăzute în programul zilnic şi în prezentul
Regulament, în afara procesului didactic.

Consiliul profesoral

Art. 5
(1) Consiliul profesoral are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ, se numeşte
prin decizie a directorului Şcolii şi are următoarea componenţă:

Preşedinte - directorul Şcolii;


Vicepreşedinte - directorul adjunct pentru învăţământ;
Membri - cadrele didactice;
- director adjunt pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar;
Secretar - şeful biroului Planificare învăţământ şi bibliotecă.

(2) La şedinţele consiliului profesoral pot participa în calitate de invitaţi:


- personalul didactic auxiliar;
- personalul din serviciul de cooordonare a elevilor;
- elevul monitor de curs şi 2 şefi de clasă, numiţi de către acesta, cu consultarea
întregului efectiv de elevi;
- alte persoane.
(3) Tematica dezbaterilor din consiliul profesoral se stabileşte la începutul anului şcolar
şi se poate completa ulterior, în raport de particularităţile desfăşurării procesului de
învăţământ.
(4) Consiliul profesoral se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie. Convocarea
se face prin decizie de zi pe unitate.
(5) Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:
a) analizează planurile de învăţământ şi planurile tematice pentru cursurile cu durata de
un an, precum şi programele cursurilor de perfecţionare şi le propune spre aprobare
directorului general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor;
b) urmăreşte optimizarea procesului instructiv-educativ;
c) analizează periodic situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi adoptă măsurile
Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România
e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

3
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

corespunzătoare;
d) validează notele la purtare ale elevilor;
e) validează fişele de evaluare ale elevilor;
f) analizează şi propune acordarea recompensei prevăzute la art. 59 alin.(1), lit. a)
pentru sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 62 lit. b) şi c) din Statutul elevilor Şcolii;
g) analizează şi propune acordarea recompensei prevăzute la art. 59 alin.(1), lit. e) din
Statutul elevilor Şcolii;
h) analizează aplicarea sancţiunilor disciplinare pentru elevi în cazurile prevăzute la
art.62 lit. b) – d) din Statutul elevilor Şcolii;
i) analizează şi hotărăşte încetarea calităţii de elev în situaţiile prevăzute în art. 31 lit.
b), c), e) - h) din Statutul elevilor Şcolii.
( 6) Pentru situaţiile prevăzute la alin. 5 lit. c), f) - i) convocarea reprezentanţilor elevilor
este obligatorie.
(7) Monitorul de curs şi şefii de clasă nominalizaţi sunt invitaţi să participe la şedinţele
Consiliului profesoral atunci când se discută probleme de interes general pentru elevi.

Comisiile metodice

Art. 6
(1) Comisiile metodice funcţionează la nivelul fiecărei catedre, au în componenţă
cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar din cadrul acestora şi asigură activitatea
metodică de pregătire şi instruire, elaborarea şi aprobarea documentelor şi materialelor
didactice.
(2) Atribuţiile comisiei metodice sunt următoarele:
a) analizează şi avizează conţinutul cursurilor şi al altor documente elaborate necesare
activităţii de învăţământ;
b) stabileşte ordinea parcurgerii disciplinelor şi temelor, asigurând corelarea
interdisciplinară;
c) stabileşte metodele, procedeele, mijloacele de învăţământ şi bibliografia adecvată
conţinuturilor cursurilor;
d) stabileşte modalităţile de evaluare a cunoştinţelor şi deprinderilor dobândite de
elevi;
e) analizează şi propune măsuri de perfecţionare a pregătirii metodice;
f) analizează şi propune măsuri pentru dotarea cu mijloace de învăţământ.
(3) Comisia metodică se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie, activitatea
acesteia fiind consemnată în procese-verbale.
(4) Periodic, comisiile metodice ale catedrelor se întrunesc în şedinţe comune în
scopul realizării interdisciplinarităţii.

Comisia metodică a diriginţilor

Art. 7
(1) Comisia metodică a diriginţilor are ca scop îmbunătăţirea activităţii de cunoaştere şi
consiliere a elevilor şi este alcătuită din diriginţi şi agenţi îndrumători.
(2) Şedinţele comisiei metodice a diriginţilor se desfăşoară în conformitate cu un plan
de activităţi propus de preşedintele comisiei şi aprobat de directorul adjunct pentru
învăţământ.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

4
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

(3) Diriginţii claselor şi agenţii îndrumători sunt coordonaţi pe linia activităţilor specifice
de către preşedintele comisiei metodice a diriginţilor, ales prin vot deschis de către toţi
diriginţii, din rândul acestora şi numit prin decizie a directorului Şcolii.
Art. 8
Preşedintele comisiei metodice a diriginţilor are următoarele atribuţii:
a) desfăşoară activităţile specifice dirigintelui;
b) coordonează activitatea comisiei;
c) participă, prin sondaj, la activităţile celorlalţi diriginţi;
d) propune tematica orelor de dirigenţie;

Activitatea de dirigenţie

Art. 9
(1) Coordonarea activităţii claselor de elevi se realizează de către diriginţi şi agenţi
îndrumători, numiţi de directorul Şcolii prin Decizia de învăţământ.
Art. 10
Dirigintele are următoarele atribuţii:
a) propune numirea elevului şef de clasă şi a elevului şef de grupă - bibliotecar;
b) repartizează sarcini elevilor la nivelul clasei;
c) colaborează cu personalul unităţii în scopul cunoaşterii permanente a colectivului
clasei;
d) analizează periodic situaţia la învăţătură şi monitorizează îndeplinirea îndatoririlor de
către toţi elevii din clasă;
e) studiază dosarele personale ale elevilor clasei şi consemnează în fişa de cunoaştere
(Anexa nr. 1) datele care prezintă interes;
f) efectuează instructajele de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de prevenire
şi stingere a incendiilor, pe bază de semnătură.
g) periodic, poartă discuţii individuale cu elevii clasei şi consemnează concluziile în
fişele de cunoaştere;
h) aduce la cunoştinţa elevilor prevederile Statutului elevilor şi ale prezentului
Regulament intern;
i) analizează problemele legate de prezenţa elevilor la activităţile de învăţământ;
j) motivează absenţele elevilor pe baza documentelor justificative;
k) propune notele la purtare pentru elevii clasei şi le prezintă spre avizare Consiliului
profesoral;
l) consemnează în fişele de cunoaştere ale elevilor recompensele şi sancţiunile
disciplinare;
m) consemnează în fişele de cunoaştere ale elevilor problemele medicale, familiale sau
de altă natură;
n) completează catalogul şi fişele de evaluare ale absolvenţilor - (Anexa nr. 2);
o) calculează media generală a fiecărui elev;
p) propune acordarea învoirilor la cerere, conform art. 73 din Statutul elevilor şi le
consemnează în fişele de cunoaştere ale elevilor;
q) săptămânal, desfăşoară ora de dirigenţie;
r) îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor stabilite în comisia metodică a diriginţilor;
s) organizează şi participă la activităţi extraşcolare cu elevii clasei (excursii, vizite
culturale, jocuri sportive, spectacole etc.).

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

5
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Art. 11
În situaţia în care un diriginte lipseşte de la program, toate activităţile acestuia pe linie
de dirigenţie vor fi preluate de dirigintele clasei următoare conform numerotării. Dirigintele
ultimei clase va fi înlocuit de dirigintele primei clase, în ordinea numerotării.

Serviciul de coordonare şi îndrumare a elevilor

Art.12
Serviciul de coordonare are ca scop asigurarea ordinii şi disciplinei în rândul elevilor,
organizarea, planificarea, desfăşurarea, monitorizarea şi controlul activităţilor prevăzute în
programul zilnic şi în prezentul Regulament intern, precum şi gestionarea situaţiei
disciplinare, a situaţiei de prezenţă şi asigurarea cunoaşterii, îndrumării şi coordonării elevilor
pe timpul şcolarizării.
Art.13
Serviciul de coordonare şi îndrumare a elevilor, format dintr-un ofiţer coordonator şi
cinci agenţi îndrumători, se află în răspunderea şi subordinea directă a directorului adjunct
pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.
Art.14
Pentru asigurarea cunoaşterii, îndrumării şi coordonării elevilor, fiecărui agent
îndrumător i se repartizează în responsabilitate câte două clase de elevi de către directorul
adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.
Art.15
Atribuţiile ofiţerului coordonator sunt:
a) îndeplineşte toate atribuţiile specifice activităţii de coordonare a elevilor în
conformitate cu Statutul elevilor şi prezentul Regulament intern;
b) răspunde de asigurarea ordinii şi disciplinei, a organizării, desfăşurării, monitorizării
şi planificării activităţilor prevăzute în programul zilnic şi în Regulamentul intern,
executate de către elevi în afara procesului didactic;
c) coordonează şi verifică activitatea agenţilor îndrumători în toate componentele
acesteia;
d) are în responsabilitate planificarea şi înaintarea spre aprobare a planificării
serviciilor efectuate de elevi şi a grupei de intervenţie asigurată cu aceştia;
e) răspunde de adunarea efectivului de elevi în locurile stabilite pentru informările
zilnice sau derularea altor activităţi;
f) desfăşoară cercetările în cazul abaterilor disciplinare comise de elevi;
g) coordonează şi verifică modul de efectuare a curăţeniei sectoarelor exterioare şi în
spaţiile de cazare;
h) verifică şi înaintează spre avizare sau aprobare directorului adjunct S.D.R.P. toate
rapoartele întocmite de către elevi;
i) colaborează cu diriginţii în ceea ce priveşte informarea reciprocă pe linia
cunoaşterii elevilor Şcolii;
j) are în responsabilitate monitorizarea şi propunerea de măsuri în consecinţă
directorului adjunct S.D.R.P., pe linia respectării programului zilnic al elevilor ;
k) răspunde de întreprinderea măsurilor necesare în vederea menţinerii în bună stare
de funcţionare a spaţiilor şi dotărilor destinate elevilor;
l) are în responsabilitate implementarea măsurilor specifice privind respectarea
normelor igienico-sanitare, de securitate şi sănătate în muncă, prevenire şi stingere
a incendiilor, în spaţiile destinate cazării elevilor şi a spaţiilor auxiliare (săli de
predare, săli de sport, săli clase şi de studiu etc.);

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

6
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

m) are în responsabilitate activitatea de pregătire şi monitorizează modul de


desfăşurare a exerciţiilor de alarmare pentru elevi, aprobate de către directorul
unităţii;
Art. 16
Atribuţiile agentului îndrumător sunt:
a) conduce şi coordonează activităţile stabilite prin programul zilnic al elevilor de la
deşteptare şi până la stingere;
b) colaborează cu diriginţii în vederea organizării colectivelor claselor şi repartizării
sarcinilor;
c) coordonează activităţile de efectuare a curăţeniei şi întreţinere a spaţiilor repartizate
elevilor;
d) răspunde de menţinerea în bună stare de funcţionare a spaţiilor şi dotărilor din
pavilioanele de cazare, cantina şi din celelalte spaţii destinate elevilor;
e) sprijină activităţile specifice în cazul desfăşurării şedinţelor de tragere , lucrărilor
practice de specialitate şi aplicaţiilor organizate cu elevii Şcolii;
f) pretinde respectarea de către elevi a regulilor de ordine interioară în orice
împrejurare şi asigură menţinerea stării de disciplină şi curăţenie;
g) realizează cunoaşterea elevilor din clasele la care a fost numit îndrumător;
h) monitorizează elevii în timpul pauzelor şcolare şi în afara orelor de curs;
i) răspund de respectarea programului zilnic al elevilor;
j)comunică factorilor ierarhici orice problemă survenită în rândul efectivului de elevi ;
k)instruieşte elevii şi cursanţii planificaţi în servicii;
l)sprijină activitatea şefului postului de control nr. 1 cu ocazia plecării/revenirii elevilor
în şi din învoirile generale;
m) întocmeşte şi completează periodic fişa de cunoaştere (Anexa nr. 1), individual
pentru fiecare elev din clasele repartizate.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

7
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Capitolul III
ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ŞCOLARIZĂRII

Secţiunea 1
Calitatea de elev

Art.17
(1) Dobândirea, exercitarea, suspendarea şi încetarea calităţii de elev sunt prevăzute
în Statutul elevilor Şcolii.
(2) În ziua începerii cursurilor, elevii sunt obligaţi să semneze angajamentul prevăzut
la art.17 alin. (1) din Statutul elevilor (Anexa nr. 3).
(3) După înmatriculare, elevilor li se face instructajul privind protecţia informaţiilor
clasificate şi semnează angajamentul de confidenţialitate (Anexa nr.4 ).
Art.18
(1) Fiecărui elev i se eliberează un carnet de elev (Anexa nr.5).
(2) Carnetul de elev este netransmisibil şi serveşte ca document de acces în Şcoală şi
unitatea în care îşi desfăşoară stagiul de practică.
(3) Numărul de înregistrare al carnetului de elev este numărul matricol din Registrul
matricol.
(4) Accesul în unitatea unde îşi desfăşoară stagiul de practică este permis în baza
carnetului de elev numai însoţit de cartea de identitate.
Art.19
(1) În termen de 5 zile de la începerea cursului cu durata de un an, sectorul
învăţământ din Şcoală organizează festivitatea de deschidere oficială a cursurilor.
(2) De la prezentarea în Şcoală şi până la festivitatea de deschidere a cursurilor se
desfăşoară următoarele activităţi cu elevii:
a) repartizarea pe clase;
b) cazarea;
c) echiparea;
d) prezentarea Şcolii;
e) prezentarea Planului de învăţământ;
f) prelucrarea Statutului elevilor şi a Regulamentului intern ;
g) efectuarea instructajului de securitate şi sănătate în muncă, precum şi de prevenire
şi stingere a incendiilor;
h) instructajul privind protecţia informaţiilor clasificate;
i) repartizarea sectoarelor pentru desfăşurarea activităţilor administrativ-
gospodăreşti;
j) instruirea specifică în vederea desfăşurării festivităţii de deschidere a cursului.

Secţiunea 2
Organizarea şcolară

Art.20
(1) Formaţiunile de studiu cuprind clase şi grupe.
(2) Clasa este formaţiunea de bază pentru organizarea, planificarea şi desfăşurarea
învăţământului şi are un efectiv de cel puţin 15 şi cel mult 25 elevi.
(3) Clasele se denumesc cu cifre romane şi litere în ordine alfabetică, începând cu IA.
Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România
e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

8
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Art.21
(1) Repartizarea elevilor pe clase se realizează de către o comisie cu următoarea
componenţă:
- directorul adjunct pentru învăţământ – preşedinte;
- directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar;
- ofiţerul coordonator pentru elevi;
- un şef de catedră;
- preşedintele comisiei diriginţilor,
- un agent secretariat sau, în lipsa acestuia, un agent din cadrul biroului planificare
învăţământ şi bibliotecă, în calitate de secretar al comisiei.
(2) Distribuirea nominală a elevilor pe clase se va face prin repartizarea consecutivă a
acestora, în ordinea descrescătoare a mediilor de la examenul de admitere,
(3) Procesul - verbal de repartizare a elevilor pe clase se întocmeşte cu cel puţin 2 zile
înainte de începerea cursurilor.
(4) Procedura de repartizare se aplică separat pentru femei şi bărbaţi.
(5) În cazul redistribuirii locurilor rămase vacante ca urmare a neprezentării, a
renunţării, exmatriculării din şcoală, elevii în cauză vor fi repartizaţi în colective pe locurile
celor înlocuiţi.
(6) Procesul - verbal de repartizare nominală a elevilor pe clase se semnează de către
toţi membrii comisiei şi se aprobă de către directorul Şcolii.
Art.22
(1) Pentru studiul anumitor discipline se pot constitui grupe de studiu.
(2) Pentru efectuarea stagiilor de practică se constituie grupe de elevi, pe unităţi
penitenciare.
Art.23
Elevii pot fi numiţi în următoarele funcţii cu responsabilităţi:
a) elev şef de grupă - bibliotecar;
b) elev şef de clasă;
c) elev monitor de curs.

Secţiunea 3
Numirea şi schimbarea din funcţie, atribuţiile şi obligaţiile elevilor cu
responsabilităţi

Elevul şef de grupă-bibliotecar


Art.24
(1) Pentru distribuirea, manipularea şi evidenţa materialelor bibliografice care conţin
informaţii clasificate sunt numiţi elevi şefi de grupă - bibliotecari, câte unul pentru fiecare
clasă.
(2) În absenţa elevului şef de grupă – bibliotecar atribuţiile acestuia vor fi preluate de
către elevul şef de clasă.
(3) Elevii şefi de grupă - bibliotecari se numesc prin decizie a directorului Şcolii, la
propunerea diriginţilor şi cu avizul directorului adjunct pentru învăţământ şi a funcţionarului de
securitate, în termen de 5 zile de la începerea cursurilor.
(4) Înainte de avizare funcţionarul de securitate va efectua verificări în dosarul
individual şi îl va audia pe elevul nominalizat, în vederea stabilirii competenţelor şi abilităţilor
necesare lucrului cu informaţii clasificate.
(5) În termen de 3 zile lucrătoare de la numirea în funcţie, şeful biroului Planificare
învăţământ şi bibliotecă şi funcţionarul de securitate vor efectua, pe bază de proces-verbal
care va fi prezentat pentru aprobare directorului Şcolii, instruirea specifică a elevilor numiţi,.
Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România
e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

9
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Art.25
Elevii şefi de grupă - bibliotecari au obligaţia să respecte prevederile instructajului
efectuat de şeful biroului Planificare învăţământ şi bibliotecă şi funcţionarul de securitate.
Art. 26
(1) Elevii şefi de grupă - bibliotecari au următoarele atribuţii:
a) ridică, distribuie şi returnează la biblioteca de specialitate materialele bibliografice
clasificate solicitate de către elevi, în timpul programului aprobat de directorul Şcolii;
b) verifică numărul şi starea materialelor bibliografice la primirea şi predarea acestora;
c) urmăreşte ca documentele clasificate să nu fie scoase din sălile de clasă;
d) urmăreşte ca elevii să nu ia notiţe ce conţin informaţii clasificate pe caiete
neînregistrate sau foi volante;
e) informează de îndată conducerea Şcolii despre producerea oricărui incident de
securitate.
(2) În cazul producerii unui incident de securitate, elevii din clasa respectivă, rămân
până la soluţionarea cercetării incidentului, la dispoziţia comisiei speciale de cercetare,
numită de către directorul Şcolii.
(3) În cazul în care elevul şef de clasă lipseşte, elevul şef de grupă-bibliotecar preia
atribuţiile acestuia.
Art. 27
(1) Schimbarea din funcţie a elevului şef de grupă - bibliotecar se face prin decizie a
directorului Şcolii, la propunerea motivată, înaintată în scris de către diriginte, funcţionarul de
securitate sau şeful biroului Planificare învăţământ şi bibliotecă.
(2) Schimbarea din funcţie a elevului şef de grupă-bibliotecar se face numai cu avizul
funcţionarului de securitate.

Elevul şef de clasă

Art. 28
(1) Pentru coordonarea activităţilor, menţinerea ordinii şi disciplinei la nivelul claselor
de elevi, precum şi pentru facilitarea comunicării între conducerea şcolii şi elevi, pentru
fiecare clasă va fi numit un elev şef de clasă.
(2) Elevul şef de clasă este şeful nemijlocit al elevilor clasei.
(3) Şeful de clasă se numeşte prin decizie a directorului Şcolii, la propunerea
dirigintelui şi cu avizul directorului adjunct pentru învăţământ, a directorului adjunct pentru
siguranţa deţinerii şi regim penitenciar şi a funcţionarului de securitate, în termen de 5 de zile
de la începerea cursurilor.
(4) Anterior propunerii şi avizării numirii în funcţie, dirigintele, directorul adjunct pentru
învăţământ, directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar şi funcţionarul de
securitate au obligaţia de a verifica dosarul individual şi de a discuta cu elevul nominalizat.
Art.29
(1) Elevul şef de clasă are următoarele atribuţii:
a) să cunoască elevii clasei;
b) să coordoneze activităţile prevăzute în programul zilnic;
c) să comunice elevilor clasei planificarea activităţilor de învăţământ şi dispoziţiile
primite;
d) să asigure prezenţa elevilor clasei la cursuri, la informările zilnice şi la alte activităţi;
e) să comunice profesorilor situaţia prezenţei elevilor la activităţile de învăţământ;
f) să urmărească comportamentul elevilor clasei, iar în cazul unor manifestări
necorespunzătoare, să anunţe imediat dirigintele clasei şi agentul îndrumător;

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

10
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

g) să aducă la cunoştinţa dirigintelui toate cazurile de îmbolnăvire, cererile elevilor,


abaterile şi măsurile luate pentru prevenirea acestora, precum şi pierderile sau degradările de
armament, muniţie, mijloace de învăţământ sau alte materiale;
h) să cunoască permanent locul unde se află fiecare elev din clasă şi să adune clasa în
timpul cel mai scurt, atunci când situaţia o impune;
i) să comunice zilnic elevului monitor de curs situaţia răspândirilor elevilor clasei;
j) să conducă şi să verifice modul de desfăşurare a activităţilor administrativ-
gospodăreşti;
k) să urmărească întreţinerea şi exploatarea corectă a spaţiilor repartizate clasei,
menţinerea curăţeniei în sectoare, precum şi aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în
muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
l) să urmărească zilnic respectarea regulilor de igienă colectivă, curăţenia, păstrarea şi
întreţinerea echipamentului;
m) să urmărească respectarea de către elevi a regulilor de deplasare în şcoală şi de
purtare a uniformei;
n) să completeze săptămânal tabelul cu situaţia răspândirilor şi alte documente
specifice.
(2) În absenţa elevului şef de grupă-bibliotecar elevul şef de clasă preia atribuţiile
acestuia.
(3) În cazul în care elevul şef de clasă lipseşte, atribuţiile acestuia sunt preluate de
către elevul şef grupă-bibliotecar.
Art.30
(1)Schimbarea din funcţie a elevului şef de clasă se dispune prin decizie a directorului
Şcolii, la propunerea motivată, înaintată în scris, de către diriginte, directorul adjunct pentru
învăţământ sau directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.
(2) Schimbarea din funcţie a elevului şef de clasă se poate dispune în cazul
neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor specifice funcţiei sau ca măsură
complementară în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare prevăzute la art. 62 din Statutul
elevilor.
(3) Pentru schimbarea din funcţie a elevului şef de clasă este necesar avizul
funcţionarului de securitate.

Elevul monitor de curs

Art.31
(1) Pentru coordonarea activităţilor, menţinerea ordinii şi disciplinei, precum şi pentru
facilitarea comunicării între conducerea şcolii şi elevi, la nivelul întregului efectiv de elevi se
numeşte un elev monitor de curs.
(2) Elevul monitor de curs se numeşte prin decizie a directorul şcolii, la propunerea
comisiei de interviu, în termen de 10 zile de la începerea cursurilor.
(3) Nominalizarea elevului monitor de curs se face după susţinerea unui interviu,
organizat şi efectuat de către comisia de interviu, a cărei componenţă este cea prevăzută la
art. 21alin.(1) din prezentul Regulament intern.
(4) Elevii pot fi înscrişi la interviul pentru ocuparea funcţiei de elev monitor de curs în
mod direct şi voluntar sau la propunerea personalului didactic ori a celui din serviciul de
coordonare a elevilor, cu cel mult 48 de ore înainte de data şi ora la care se organizează
proba de interviu.
(5) Solicitările de înscriere la interviul pentru ocuparea funcţiei de elev monitor de curs
se centralizează la secretarul comisiei de interviu.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

11
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

(6) Interviul se desfăşoară pe baza dosarelor individuale ale candidaţilor, pe care


membrii comisiei de interviu au obligaţia să le studieze înainte de desfăşurarea probei.
(7) Hotărârea comisiei de interviu privind nominalizarea elevului monitor de curs se
adoptă pe baza de notare a candidaţilor cu note de la 1 la 10 de către membrii comisiei şi a
calcului mediei aritmetice obţinute după notarea individuală, elevul care obţine media cea mai
mare fiind cel nominalizat.
(8) În cazul în care, în urma notării şi calculării mediilor, nu apar diferenţe mai mari de
un punct între primii clasaţi cu mediile cele mai mari, hotărârea comisiei se adoptă prin vot
deschis cu majoritate simplă cu privire la candidaţi care au obţinut punctaj în această marjă.
(9) Preşedintele comisiei are drept de veto, în cazul situaţiei prevăzute la alin.(8).
(10) În cazul în care directorul Şcolii participă la comisia de interviu, lucrările comisiei
vor fi prezidate de către acesta.
Art.32
(1) Schimbarea din funcţie a elevului monitor de curs se dispune prin decizie a
directorului Şcolii, la propunerea motivată, înaintată în scris de către directorul adjunct pentru
învăţământ sau directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.
(2) Schimbarea din funcţie a elevului monitor de curs se poate dispune în cazul
neîndeplinirii sau îndeplinirii defectuoase a atribuţiilor specifice funcţiei sau ca măsură
complementară în cazul aplicării unei sancţiuni disciplinare prevăzute la art. 62 din Statutul
elevilor.
Art.33
(1) Elevii şefi de clasă se subordonează nemijlocit elevului monitor de curs.
(2) Elevii se subordonează direct elevului monitor de curs.
Art. 34
Elevul monitorul de curs are următoarele atribuţii:
a) să cunoască elevii numiţi în funcţii cu responsabilităţi din fiecare clasă;
b) să coordoneze activitatea elevilor şefi de clasă;
c) să coordoneze activităţile prevăzute în programul zilnic;
d) să comunice elevilor dispoziţiile primite;
e) să informeze de îndată şefii ierarhici, atunci când situaţia o impune, despre
problemele constatate cu privire la ordinea şi disciplina în rândul elevilor;
f) să urmărească zilnic respectarea regulilor de igienă colectivă, curăţenia, păstrarea
şi întreţinerea echipamentului;
g) să verifice modul în care se desfăşoară activităţile administrativ-gospodăreşti
prevăzute în programul zilnic;
h) să urmărească întreţinerea şi exploatarea corectă a spaţiilor repartizate elevilor,
menţinerea curăţeniei în sectoare, precum şi aplicarea măsurilor de securitate şi sănătate în
muncă şi de prevenire şi stingere a incendiilor;
i) să coordoneze informările zilnice;
j) să cunoască situaţia răspândirilor elevilor, prin intermediul elevilor şefi de clasă;
k) să adune efectivul de elevi în timpul cel mai scurt, atunci când situaţia o impune;
l) să urmărească respectarea de către elevi a regulilor de deplasare în şcoală şi de
purtare a uniformei;
m) să verifice prezenţa elevilor la activităţi.
Art. 35
În cazul în care elevul monitor de curs lipseşte, atribuţiile acestuia sunt preluate de
şeful primei clase conform numerotării sau un alt şef de clasă numit de către directorul şcolii
la propunerea directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

12
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Renunţarea la funcţiile cu responsabilităţi pentru elevi

Art. 36
(1) Elevii numiţi în funcţii cu responsabilităţi pot solicita renunţarea la funcţie, motivat în
scris, prin cerere adresată directorului Şcolii.
(2) Cererea de renunţare la funcţie se avizează de către directorul adjunct pentru
învăţământ şi directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.
(3) Renunţarea la funcţie produce efecte în termen de 48 ore de la aprobare sau la o
dată ulterioară stabilită de către directorul şcolii.
(4) După renunţarea la funcţie şi până la numirea succesorului, atribuţiile elevului
monitor de curs vor fi preluate de către şeful primei clase conform numerotării sau un alt şef
de clasă numit de către directorul şcolii la propunerea directorului adjunct pentru siguranţa
deţinerii şi regim penitenciar.

Secţiunea 3
Desfăşurarea activităţilor zilnice

Art. 37
(1) Programul zilnic al elevilor este cel prevăzut în Anexa nr.6.
(2) Programul zilnic poate fi modificat prin decizia directorului Şcolii, la propunerea
directorului adjunct pentru învăţământ sau a directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi
regim penitenciar.

Desfăşurarea orelor de curs

Art. 38
(1) Numărul orelor de curs în timpul unei săptămâni este de 30 ore/5 zile
calendaristice.
(2) Orele de curs se desfăşoară potrivit programului orar, de regulă, între orele 0800 -
1400.
(3) Orele de curs din orarul săptămânal care, din motive obiective, nu pot fi efectuate,
vor fi replanificate.
(4) Orele de curs replanificate se pot desfăşura după-amiaza.
(5) În zilele în care elevii execută şedinţe de tragere, aplicaţii practice de specialitate
ori susţin probe de verificare şi examene, durata zilei de pregătire poate fi prelungită, cu
aprobarea directorului Şcolii, până la 10 ore.
Art. 39
Durata unei ore de curs este de 50 de minute. Fiecare pauză este de 10 minute, iar
după ora a treia, pauza este de 20 de minute.
Art. 40
În zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale nu se desfăşoară cursuri şi nu se
acordă consultaţii.
Art. 41
(1) Prezenţa elevilor la orele de curs este obligatorie.
(2) Competenţa scoaterii de la orele de curs a elevilor aparţine directorului Şcolii.
Art. 42
În situaţii deosebite durata orelor de curs şi a pauzelor poate fi modificată prin decizie a
directorului Şcolii.
Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România
e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

13
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Art. 43
(1) În cazuri de epidemii, calamităţi naturale, catastrofe şi alte situaţii deosebite,
cursurile pot fi suspendate de către directorul general al Administraţiei Naţionale a
Penitenciarelor, la propunerea directorului Şcolii, dacă situaţia care impune suspendarea
depăşeşte ca durată 3 zile consecutive şi este de natură a împiedica buna derulare a
procesului didactic.
(2) Activităţile de învăţământ neefectuate se pot replanifica.
Art. 44
(1) Activităţile extraşcolare vor fi organizate de către Şcoală, de regulă, în afara orelor
de curs sau în zilele nelucrătoare.
(2) Pentru orice activitate extraşcolară organizată la nivelul întregului efectiv de elevi
sau la nivelul claselor, de către personalul Şcolii sau direct de către elevi, este necesară
aprobarea directorului unităţii.

Studiul individual
Art. 45
(1) Studiul individual al elevilor se desfăşoară în săli de clasă, săli de lectură şi
dormitoare.
(2) Studiul individual al elevilor se desfăşoară conform programului zilnic.
(3) Studiul documentelor cu caracter „Secret de serviciu” se desfăşoară numai în sălile
de clasă, în prezenţa elevului şef de grupă - bibliotecar sau a elevului şef de clasă.
(4) Elevii pot beneficia de consultaţii la disciplinele de învăţământ conform graficelor
de consultaţii.
(5) Consultaţiile se organizează în afara orelor de curs, în zile lucrătoare.
(6) Programul de consultaţii este întocmit de către directorul adjunct pentru
învăţământ, cu consultarea şefilor de catedră şi aprobat de directorul şcolii.

Activităţile administrativ-gospodăreşti

Art. 46
(1) Elevii sunt obligaţi să întreţină spaţiile, interioare şi exterioare, şi bunurile pe care le
folosesc individual sau în comun, conform repartizărilor şi dispoziţiilor conducerii Şcolii.
(2) Repartizarea spaţiilor se face pe clase şi elevi, la începutul anului şcolar, de către
structura de coordonare a elevilor şi se actualizează ori de câte ori este necesar.
(3) Spaţiile interioare şi exterioare se întreţin în timpul alocat în acest scop prin
programul zilnic.
(4) Dacă se constată că spaţiile nu au fost întreţinute corespunzător, remedierea
neajunsurilor se face în afara orelor de curs.
(5) Acordarea învoirilor generale sau la cerere pentru elevi este condiţionată de starea
de ordine şi curăţenie a spaţiilor şi bunurilor aflate în responsabilitatea acestora.
(6) Elevii care sunt cazaţi în afara unităţii nu sunt scutiţi de activităţile administrativ-
gospodăreşti stabilite conform prezentului Regulament intern.

Efectuarea serviciilor de către elevi

Art. 47
Pentru a asigura desfăşurarea corespunzătoare a activităţilor prevăzute în programul
zilnic, precum şi pentru prevenirea producerii de evenimente negative sau stări de pericol,
elevii vor fi planificaţi să execute servicii la pavilioanele de cazare, pavilionul şcoală şi blocul
alimentar.
Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România
e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

14
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Art. 48
(1) Serviciile se efectuează de către toţi elevii, cu excepţia elevilor şefi de clasă şi a
elevului monitor de curs.
(2) Planificarea în servicii se întocmeşte de către ofiţerul coordonator şi se aprobă de
către directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.
(3) La întocmirea planificării se urmăreşte ca toţi elevii să execute, pe cât posibil,
acelaşi număr de servicii.
(4) Planificările în servicii se pot modifica numai în situaţii deosebite, cu aprobarea
directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.
Art. 49
Serviciul de planton în pavilioanele de cazare se efectuează în scopul păstrării liniştii,
prevenirii oricăror fapte de indisciplină, respectării regulilor de prevenire şi stingere a
incendiilor şi acordării în timp scurt a primului ajutor în situaţii de urgenţă pe timpul nopţii.
Art. 50
(1) Serviciul de planton în pavilioanele de cazare se efectuează zilnic, în trei schimburi,
între orele 2100 - 000, 000 - 0300 şi 0300 - 0600.
(2) Serviciul de planton se efectuează la parterul fiecărui pavilion de cazare.
(3) Predarea/primirea serviciului de planton se realizează pe bază de proces-verbal.

Art. 51
Atribuţiile elevului care efectuează serviciul de planton sunt următoarele:
a) urmăreşte ca în pavilionul de cazare să fie aprinse numai luminile de pe holuri,
după ora stingerii;
b) nu permite elevilor să părăsească pavilionul de cazare decât pentru studiu, urgenţe
medicale sau de altă natură;
c) intervine pentru păstrarea liniştii pe timpul nopţii;
d) asigură curăţenia pe casa scărilor, în holuri şi în faţa pavilionului de cazare;
e) urmăreşte respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor în pavilionul
de cazare;
f) în cazul producerii unor evenimente deosebite, anunţă imediat dispeceratul unităţii;
g) la dispoziţia conducerii unităţii, transmite elevilor semnalul de alarmare;
h) la sosirea persoanelor din conducerea unităţii, a persoanelor însoţite de acestea
sau a persoanelor cu drept de control, se prezintă.
Art. 52
Elevii care efectuează serviciul de planton în pavilionul de cazare participă la toate
orele de curs.
Art. 53
Serviciul în pavilionul şcoală se efectuează în scopul păstrării liniştii, respectării
programului orar şi a regulilor de acces de către elevi, prevenirii faptelor de indisciplină şi
respectării regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor.
Art. 54
(1) Serviciul în pavilionul şcoală se efectuează zilnic, de luni până vineri, între orele
0800 - 1400.
(2) Serviciul se efectuează la parterul pavilionului şcoală, în holul central.
(3) Predarea-primirea serviciului se face pe bază de proces-verbal încheiat între elevul
planificat şi agentul îndrumător aflat în serviciu.
Art. 55
Atribuţiile elevului care efectuează serviciul în pavilionul şcoală sunt următoarele:
a) dă semnalul de începere şi terminare a fiecărei ore de curs;
b) anunţă elevii atunci când aceştia sunt chemaţi de personalul Şcolii;
Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România
e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

15
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

c) în timpul programului de învăţământ permite intrarea elevilor în holul central numai


dacă sunt chemaţi de directorul adjunct pentru învăţământ;
d) comunică agentului îndrumător de serviciu problemele apărute;
e) înscrie datele elevilor care solicită părăsirea localităţii în registrul special instituit;
f) asigură curăţenia în holul central;
g) urmăreşte respectarea regulilor de prevenire şi stingere a incendiilor în pavilionul
şcoală;
h) în cazul producerii unor evenimente deosebite, anunţă imediat dispeceratul unităţii;
i) transmite elevilor semnalul de alarmare;
j) la sosirea persoanelor din conducerea unităţii, a persoanelor însoţite de acestea
sau a persoanelor cu drept de control, se prezintă.
Art. 56
(1) Serviciul la blocul alimentar se efectuează în scopul asigurării condiţiilor optime de
hrănire a elevilor şi responsabilizării acestora pe linia autogospodăririi Şcolii.
(2) Serviciul se efectuează zilnic între orele 06.30-20.00.
(3) Elevii de serviciu la blocul alimentar se subordonează agentului responsabil bloc
alimentar, care va stabili sarcinile concrete ale elevilor aflaţi în serviciu, precum şi programul
de lucru şi al pauzelor, în funcţie de volumul de muncă şi natura activităţilor zilnice.
(4) Elevii planificaţi în serviciu la blocul alimentar sunt obligaţi să respecte regulile de
acces şi tipurile de activităţi stabilite de către responsabilul blocului alimentar, cu avizul
medicului unităţii.
Art. 57
Elevii de serviciu la blocul alimentar au următoarele atribuţii:
a) participă la sortarea şi curăţarea legumelor şi fructelor, transportul hranei şi a
veselei în sala cu mese;
b) participă la spălatul veselei;
c) asigură curăţenia şi igienizarea sălii de mese şi a mobilierului;
d) sprijină activitatea personalului pentru servirea mesei şi urmăresc ca fiecare elev
să beneficieze de porţia completă;
e) respectă normele sanitare specifice şi cele de securitate şi sănătate în muncă;
f) nu permit accesul elevilor în sala cu mese înaintea orei stabilite pentru servirea
hranei.

Timpul liber

Art. 58
Elevii beneficiază de timp liber, conform programului zilnic.
Art. 59
(1) Elevii au posibilitatea de a alege modul în care să-şi petreacă timpul liber, în funcţie
de condiţiile existente şi de programul zilnic.
(2) Pentru petrecerea timpului liber, elevii au la dispoziţie următoarele opţiuni:
a) participarea la diferite activităţi sportive şi cultural-artistice organizate de Şcoală;
b) participarea la concursuri organizate pe discipline de învăţământ;
c) acces zilnic la biblioteca şcolii, în zilele lucrătoare;
d) acces la internet, conform programului aprobat de directorul Şcolii;
e) acces pe baza sportivă şi în sala de forţă, numai sub supravegherea unei persoane
desemnate de şeful catedrei de Instrucţia tragerii şi pregătire fizică;
f) organizarea de vizite, drumeţii, excursii la obiectivele turistice şi culturale din oraşul
Tîrgu Ocna sau împrejurimi, la propunerea şi sub îndrumarea diriginţilor;
g) acţiuni de voluntariat;
Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România
e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

16
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

h) vizionarea unor spectacole, filme şi a programelor TV;


i) timp la dispoziţie;
j) alte activităţi de tip hobby, dacă acestea nu contravin prevederilor Statutului elevilor
şi prezentului Regulament intern.
(3) În funcţie de priorităţile şi necesităţile instituţiei, directorul Şcolii poate dispune
organizarea şi desfăşurarea altor activităţi.

Învoirile elevilor

Art. 60
(1) Elevii pot beneficia de învoiri în conformitate cu prevederile Statutului elevilor,
ţinându-se cont de structura anului şcolar, programul zilnic şi nevoile personale.
(2) Învoirile sunt: generale şi la cerere.
(3) Acordarea învoirilor generale sau la cerere pentru elevi este condiţionată de starea
de ordine şi curăţenie a spaţiilor şi bunurilor aflate în responsabilitatea acestora
Art. 61
(1) Învoirile generale se pot acorda de către directorul Şcolii, pentru întregul efectiv de
elevi, astfel:
a) în cursul săptămânii, după orele de curs, conform programului aprobat;
b) săptămânal de vineri până duminică, conform programului aprobat;
c) în zilele de sărbători legale;
d) în zilele lucrătoare, cu scoaterea elevilor de la cursuri, numai cu condiţia recuperării
orelor de curs neefectuate.
(2) Învoirile generale prevăzute la alin. (1), lit. a) şi b) nu se acordă elevilor planificaţi în
servicii, celor aflaţi în cursul cercetării disciplinare sau în executarea unei sancţiuni
disciplinare în conformitate cu art. 72, alin. (2) din Statutul elevilor.
(3) Elevii care nu părăsesc localitatea la sfârşitul săptămânii pot opta pentru rămânerea
în Şcoală în condiţiile art. 74 din statutul elevilor.
(4) În situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) elevii sunt obligaţi să comunice despre
aceasta elevului şef de clasă pentru întocmirea situaţiilor centralizatoare.

Art. 62
(1) Învoirile la cerere au o durată de până la 10 zile calendaristice şi se acordă în
conformitate cu art. 73 din Statutul elevilor, pe baza unei cereri întocmite personal de către
elev (Anexa nr.7), avizată de către diriginte, directorul adjunct pentru învăţământ şi directorul
adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar şi aprobată de directorul Şcolii.
(2) În cuprinsul cererii de învoire elevii sunt obligaţi să precizeze motivul solicitării,
locul de destinaţie şi mijloacele prin care pot fi contactaţi.
(3) Cererile de învoire se depun personal de către elevi la dirigintele clasei, care are
obligaţia de a le aviza cu privire la respectarea modului de completare şi a formei
documentului şi de a le preda la secretariatul sectorului învăţământ.
(4) Înainte de înaintarea cererii de învoire elevii au obligaţia de a-şi informa şeful de
clasă.
(5) În toate situaţiile prevăzute la alin. (1), elevii sunt obligaţi să prezinte documente
justificative.
Art. 63
(1) Învoirile la cerere cu o durată de până la 6 ore, inclusiv cele cu scoatere de la
cursuri, se acordă individual, în mod excepţional, pentru situaţii deosebite, în baza biletului de
voie (Anexa nr. 9 ) întocmit de diriginte sau personalul din serviciul de coordonare a elevilor şi
aprobat de directorul Şcolii.
Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România
e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

17
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

(2) Biletele de voie se prezintă la postul de control împreună cu carnetul de elev, atât
la plecarea cât şi la întoarcerea din învoire.
(3) La întoarcerea elevului din învoire, şeful postului de control reţine biletul de voie şi
îl predă spre arhivare şi evidenţă directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim
penitenciar, fiind obligat să comunice imediat orice neregulă legată de respectarea
intervalului orar aprobat sau de modul de prezentare a elevului din învoire.
(4) Învoirile cu scoatere de la cursuri se consemnează în Registrul de evidenţă a
învoirilor, recompenselor şi sancţiunilor disciplinare.
Art. 64
(1) Dacă în timpul învoirii se ivesc situaţii neprevăzute care nu pot fi rezolvate pe
durata acesteia, elevul anunţă telefonic dirigintele sau personalul din serviciul de coordonare
a elevilor, care, în funcţie de situaţia invocată de elev, poate propune directorului unităţii
prelungirea duratei învoirii.
(2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), elevul este obligat să prezinte la înapoierea în
Şcoală documente justificative.
(3) Ieşirea şi intrarea din/în unitate pe timpul învoirilor este permisă numai în baza
carnetului de elev şi a legitimaţiei de învoire (Anexa nr.8) şi, după caz, biletului de voie
(Anexa nr.9).
(4) Legitimaţia de învoire poate fi reţinută, prin dispoziţia directorului Şcolii, în condiţiile
prevăzute de art. 72 alin.(2) din Statutul elevilor, precum şi cele prevăzute de art. 60 alin. (3)
şi art. 106. alin.(3) din prezentul Regulament intern sau în alte situaţii justificate.
(5) Gestionarea legitimaţilor de învoire revine serviciului de coordonare a elevilor.
(6) Legitimaţia de învoire şi biletul de voie au valabilitate numai dacă sunt prezentate
împreună cu carnetul de elev.
(7) Legitimaţiile de învoire se retrag la finalul anului şcolar de către Directorului adjunct
pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar şi se distrug la sfârşitul anului calendaristic pe
bază de proces verbal, împreună cu biletele de voie emise pe parcursul anului şcolar finalizat.

Capitolul IV
EVALUAREA REZULTATELOR ŞI ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE

Art. 65
(1) Evaluarea rezultatelor la învăţătură se realizează conform prevederilor Statutului
elevilor.
(2) Fiecare semestru cuprinde perioade de consolidare şi evaluare a competenţelor şi
abilităţilor dobândite de elevi, cu următoarele obiective:
a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învăţare;
b) fixarea şi sistematizarea cunoştinţelor;
c) stimularea elevilor cu dificultăţi în dobândirea cunoştinţelor şi deprinderilor;
d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performanţă.
(3) Instrumentele de evaluare se stabilesc în funcţie de specificul fiecărei discipline şi
constau în lucrări scrise, lucrări practice, referate, proiecte, interviuri, portofolii.
Art. 66
(1) Situaţia şcolară se încheie la sfârşitul fiecărui semestru şi se concretizează în medii
calculate cu două zecimale, fără rotunjire.
(2) La disciplinele la care se susţin teze, media se calculează astfel: (3M + T)/4 unde
“M” = media notelor curente înscrise în catalog, fără rotunjire, iar “T”= nota obţinută la teză.
Media astfel obţinută se calculează cu două zecimale, fără rotunjire.
(3) Disciplinele la care se susţin teze se stabilesc prin Decizia de învăţământ.
Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România
e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

18
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Art. 67
(1) La sfârşitul perioadei de şcolarizare se încheie media anuală la fiecare disciplină
care reprezintă media aritmetică a mediilor semestriale, calculată cu două zecimale, fără
rotunjire.
(2) Media generală reprezintă media aritmetică a mediilor anuale ale disciplinelor
studiate şi purtare, calculată cu două zecimale, fără rotunjire.

Art. 68
(1) Elevii au dreptul de a contesta rezultatele evaluărilor.
(2) Contestaţia se adresează profesorului care are obligaţia de a motiva/justifica
rezultatele evaluării, în prezenţa şefului de catedră.
(3) În situaţia în care argumentele profesorului nu sunt considerate satisfăcătoare,
elevul se poate adresa directorului adjunct pentru învăţământ pentru soluţionarea
contestaţiei.
(4) Prevederile art. 37 din Statutul elevilor se aplică în mod corespunzător
Art. 69
(1) Sunt declaraţi corigenţi elevii care au obţinut la sfârşitul perioadei de şcolarizare
medii anuale sub 5,00 la cel mult două discipline de învăţământ.
(2) Elevii care au obţinut medii anuale sub 5,00 la mai mult de două discipline sunt
discutaţi în Consiliul profesoral şi le încetează calitatea de elev conform art. 31 lit. b), art. 32 lit.
c) şi art. 35 din Statutul elevilor.
Art. 70
(1) Pentru elevii corigenţi se organizează o sesiune de reevaluare, înaintea
examenului de absolvire.
(2) Examenul de reevaluare constă în susţinerea a două probe, o probă scrisă şi o
probă orală sau, după caz, o probă practică din întreaga materie parcursă la disciplina
respectivă.
(3) Examinarea elevilor corigenţi se face de către o comisie numită de directorul Şcolii,
formată din doi profesori, dintre care cel puţin unul predă disciplina respectivă.
(4) Media examenului de reevaluare este media aritmetică a notelor obţinute la cele
două probe, calculată cu două zecimale, fără rotunjire, şi reprezintă media anuală a
disciplinei respective.
(5) La disciplinele la care examenul de reevaluare constă într-o probă practică, nota
obţinută reprezintă media anuală.
(6) Sunt declaraţi „Promovat” elevii care obţin cel puţin media 5,00 la examenul de
reevaluare.
(7) Elevii care obţin medii sub 5,00 la examenul de reevaluare, sunt declaraţi
„Nepromovat” şi le încetează calitatea de elev, conform prevederilor art. 31 lit. b), art. 32 lit. a)
şi art. 35 din Statutul elevilor.
Art. 71
După finalizarea cursului, elevii susţin examenul de absolvire, conform „Metodologiei
de organizare şi desfăşurare a examenului de absolvire”, aprobată prin Ordin al ministrului
justiţiei nr 1558/C/01.06.2009 .

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

19
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Capitolul V
DREPTURILE, ÎNDATORIRILE ŞI INTERDICŢIILE ELEVILOR

Secţiunea 1
Drepturile elevilor

Art. 72
(1) În timpul şcolarizării elevii beneficiază de toate drepturile legale prevăzute în
Statutul elevilor în condiţiile stabilite prin prezentul Regulament intern.
(2) Este considerată perioadă de şcolarizare intervalul de timp cuprins între ziua sosirii
la Şcoală pentru începerea cursurilor şi ziua în care se desfăşoară Festivitatea de absolvire.
(3) În intervalul de timp cuprins între ziua afişării rezultatelor finale ale examenului de
absolvire şi ziua afişării rezultatelor finale ale sesiunii unice de reexaminare, elevii aflaţi în
situaţiile prevăzute la art.60 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de
absolvire nu se află în perioada de şcolarizare şi nu beneficiază de prevederile art.36 alin.(1)
din Statutul elevilor.

Cazarea elevilor în Şcoală

Art. 73
(1)În timpul şcolarizării elevii sunt cazaţi în mod gratuit în spaţii de cazare amenajate în
interiorul Şcolii.
(2)Elevii pot solicita să locuiască în afara Şcolii în condiţiile art. 44 din Statutul elevilor.
Art. 74
(1) Cazarea elevilor în interiorul Şcolii se realizează în spaţii special amenajate, în
conformitate cu prevederile art. 43 din Statutul elevilor.
(2) În timpul misiunilor, lucrărilor practice, a demonstraţiilor şi taberelor de instruire sau
de aplicaţii desfăşurate în afara Şcolii, prevederile alin. (1) nu sunt aplicabile.
(3) Elevii sunt repartizaţi în camere de cazare, de regulă, în funcţie de repartizarea pe
clase, urmărindu-se, pe cât posibil respectarea acestor colective.
(4) Cazarea se asigură separat pentru femei şi bărbaţi.
(5) Repartizarea nominală a elevilor în dormitoare se întocmeşte de către serviciul de
coordonare a elevilor, cu 2 zile lucrătoare înainte de începerea cursurilor, şi se aprobă de
către directorul Şcolii.
(6) Mutarea elevilor din camerele repartizate iniţial este permisă numai în cazuri
justificate, la propunerea directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar şi
cu aprobarea directorului Şcolii.
(7) În timpul cazării în Şcoală, accesul bărbaţilor în spaţiile de cazare şi auxiliare
destinate femeilor şi invers este strict interzis.

Cazarea elevilor în afara Şcolii

Art. 75
(1) După 30 de zile de la începerea cursului, elevii pot solicita în scris să locuiască în
afara Şcolii.
(2) Solicitarea trebuie să fie însoţită de documente justificative care să ateste
îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 44 din Statutul elevilor.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

20
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

(3) Aprobarea cazării în afara Şcolii se dispune prin decizie a directorului Şcolii, cu
avizele directorului adjunct pentru învăţământ şi directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii
şi regim penitenciar, şi este condiţionată de situaţia şcolară şi disciplinară a elevului solicitant.
(4) Elevii aflaţi în situaţia prevăzută la alin. (3) pot solicita, pe bază de cerere motivată,
cazarea în incinta Şcolii.
Art. 76
(1) Elevii care sunt cazaţi în afara Şcolii au următoarele obligaţii:
a) să comunice diriginţilor, agenţilor îndrumători şi şefilor de clasă adresa şi numărul
de telefon unde pot fi găsiţi;
b) să facă dovada faptului că locuiesc cu forme legale;
c) să comunice imediat diriginţilor sau agenţilor îndrumători, de îndată, orice situaţie
care împiedică prezenţa lor la Şcoală;
d) să se prezinte la Şcoală atunci când sunt solicitaţi sau în caz de alarmare a unităţii;
e) să se prezinte la Şcoală şi să participe la toate activităţile conform programului
aprobat sau dispoziţiilor conducerii Şcolii.
(2) Elevilor care sunt cazaţi în afara Şcolii le sunt interzise:
a) accesul sau rămânerea în Şcoală între orele 2200 – 0600;
b) scoaterea din Şcoală a documentelor clasificate sau a oricăror bunuri aparţinând
unităţii.
(3) În situaţii justificate, directorul Şcolii poate dispune prin decizie, cazarea temporară
sau definitivă a elevilor în incinta unităţii.
Art. 77
Elevii care sunt cazaţi în afara Şcolii nu au dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare
şi deplasare de la / la domiciliu la Şcoală.
Art. 78
Accesul în unitate al elevilor care sunt cazaţi în afara Şcolii se face prin Postul de
control nr. 1, pe baza carnetului de elev şi a Tichetului de acces, prevăzut în Anexa nr.10.

Asistenţa medicală

Art. 79
(1) Asistenţa medicală pentru elevi se asigură prin cabinetul medical propriu al Şcolii.
(2) Pe timpul şcolarizării elevii au dreptul la consultaţii medicale şi asistenţă medicală
în mod gratuit, în cadrul cabinetului medical al Şcolii, cu respectarea programului aprobat.
(3) Pentru situaţii medicale de urgenţă care presupun prezentarea la spitale din
reţeaua Ministrului Sănătăţii, elevii pot fi transportaţi cu mijloace de transport asigurate de
către Şcoală.
Art. 80
(1) Situaţiile de urgenţă medicală pentru elevi, intervenite pe timpul nopţii, se comunică
la dispeceratul Şcolii, pentru asigurarea însoţirii la Cabinetul medical de către personalul aflat
în serviciu.
(2) Prezentarea elevilor la cabinetul medical al Şcolii, pe timpul nopţii, se asigură
numai în prezenţa personalului aflat în serviciu, agent îndrumător sau şef de schimb.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

21
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Secţiunea 2
Îndatoririle elevilor

Art. 81
Elevii au şi următoarele îndatoriri, în completarea îndatoririlor prevăzute în Statutul
elevilor :
a) să poarte asupra lor, pe toată perioada cursului, carnetul de elev;
b) să fie atenţi şi să respecte cu stricteţe liniştea, ordinea şi disciplina în timpul în care
se află în formaţie la informările zilnice, la alarmă, în misiuni sau pe timpul deplasărilor;
c) să comunice persoanei care i-a încredinţat o misiune sau de la care a primit o
dispoziţie, despre modul de îndeplinire al acesteia;
d) să prezinte rapoarte explicative scrise la solicitarea directorului Şcolii, a directorilor
adjuncţi, a personalului din serviciul de coordonare sau a dirigintelui, cu privire la situaţii care
au legătură cu şcolarizare, asigurarea ordinii şi disciplinei în unitate, îndeplinirea dispoziţiilor,
sarcinilor, îndatoririlor şi atribuţiilor pe timpul şcolarizării, inclusiv a stagiilor de practică;
e) să se prezinte la agentul îndrumător, la plecarea şi revenirea în/din învoirea la
cerere sau concediul medical;
f) să prezinte personalului de serviciu, la plecarea şi revenirea din/în Şcoală, carnetul
de elev şi legitimaţia de învoire sau tichetul care atestă calitatea de elev care locuieşte în
afara şcolii;
g) să respecte regulile de comportare, cele referitoare la portul uniformei şi cele
privitoare la aspectul exterior, stabilite în prezentul Regulament intern;
h) să poarte o ţinută civilă decentă, adecvată anotimpului, pe perioada desfăşurării
altor activităţi decât cele de învăţământ;
i) să evite provocarea de accidente care să pună în pericol viaţa, sănătatea ori
integritatea fizică a lor sau a altor persoane;
j) să îşi asume responsabilitatea pentru activităţile desfăşurate în afara Şcolii, inclusiv
în ceea ce priveşte conducerea autovehiculelor;
k) să utilizeze raţional resursele de apă, energie electrică şi termică puse la dispoziţie
de către Şcoală;
l) să prezinte personalului Şcolii, la solicitarea acestora, carnetul de elev şi legitimaţia
de învoire sau tichetul care atestă calitatea de elev care locuieşte în afara şcolii;
m) să folosească numai căile şi zonele de acces care le-au fost precizate.

Secţiunea 3
Interdicţiile elevilor

Art. 82
Elevii au şi următoarele interdicţii, în completarea interdicţiilor prevăzute în Statul
elevilor:
a) să blocheze căile de acces în spaţiile Şcolii;
b) să deţină sau să utilizeze telefonul mobil în locuri în care utilizarea acestora este
interzisă prin reglementări sau dispoziţii interne ale instituţiei;
c) să se prezinte în stare de ebrietate la Şcoală şi/sau la locurile unde îşi desfăşoară
stagiile de practică sau misiunile;
d) să absenteze sau să întârzie nemotivat de la activităţile din programul orar al Şcolii
ori de la alte activităţi stabilite;
e) să săvârşească fapte imorale ori să difuzeze materiale cu caracter obscen sau
pornografic;

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

22
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

f) să simuleze îmbolnăvirea pentru a se sustrage de la îndeplinirea unor activităţi sau


misiuni;
g) să pătrundă în dormitoarele în care sunt cazaţi elevi de sex opus;
h) să aibă o ţinută, comportament şi atitudini ostentative şi provocatoare în incinta
Şcolii;
i) să strângă sume de bani, bunuri sau alte valori pentru activităţi de protocol, cu
ocazia desfăşurării lecţiilor, verificărilor, examenelor, sau pentru alte activităţi similare;
j) să promită, să propună sau să dea în mod direct sau prin interpuşi cadouri, obiecte,
sume de bani sau să promită, să propună sau să ofere alte avantaje, materiale ori de altă
natură, personalului didactic, personalului auxiliar sau din serviciul de coordonare;
k) să desfăşoare activităţi comerciale şi de publicitate la diferite produse în incinta
Şcolii;
l) să fumeze în clădiri şi în locuri nepermise;
m) să folosească aparate electronice sau electrocasnice, în incinta şcolii, fără
aprobare;
n) să folosească aparate sau instalaţii electrice improvizate, ori să efectueze
improvizaţii la instalaţiile existente;
o) să se urce pe acoperişurile clădirilor, în copaci sau pe amenajări înalte din incinta
Şcolii;
p) să organizeze sau să participe la activităţi extraşcolare de grup, fără aprobarea
directorului Şcolii.

Capitolul VI
ORDINEA INTERIOARĂ

Secţiunea 1
Reguli de comportare a elevilor

Art. 83
În toate împrejurările, elevii sunt obligaţi să manifeste respect faţă de personalul Şcolii
şi colegi, să aibă o comportare civilizată şi să respecte normele de convieţuire în comun şi
regulile de politeţe general acceptate în societate.
Art. 84
(1) Elevii sunt obligaţi să-i salute pe superiorii în grad profesional şi în funcţie, în orice
împrejurare, exceptând următoarele situaţii:
a) când se află la conducerea unui autovehicul;
b) în poligonul de tragere şi în locurile în care se efectuează lucrări practice;
c) în alte situaţii în care s-ar periclita buna desfăşurare a unor activităţi, siguranţa ori
sănătatea proprie sau a altor persoane;
d) în timpul susţinerii lucrărilor scrise şi a probelor de examen;
e) în timpul programului de servire a mesei.
(2) Persoana salutată, indiferent de grad profesional şi funcţie, este obligată să
răspundă la salut.
Art. 85
Elevii salută adoptând o poziţie decentă şi rostind formula „Am onoarea să vă salut!”,
„Bună dimineaţa/ Bună ziua/ Bună seara!” sau „Să trăiţi!” .

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

23
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Art. 86
(1) Atunci când elevii sunt în formaţie, conducătorul activităţii solicită acestora
adoptarea unei poziţii decente, prin expresia „Atenţiune!”, rostită cu voce tare, apoi se
întoarce cu faţa către persoana care urmează a fi salutată şi o salută.
(2) Atunci când elevii sunt în deplasare cu formaţia, salutul va fi acordat numai de
către conducătorul activităţii.
Art. 87
(1) Atunci când este chemat în faţa unui superior în grad profesional sau funcţie, în
afara încăperilor, elevul se opreşte la doi-trei paşi în faţa acestuia, adoptă o poziţie decentă,
salută şi se prezintă cu formula: „Domnule/Doamnă ... (gradul profesional sau funcţia), sunt
elevul ... (numele şi prenumele), m-am prezentat din dispoziţia dumneavoastră (sau motivul
pentru care a fost chemat)!”;
(2) Atunci când este chemat în faţa unui superior în grad profesional sau funcţie, în
încăperi, elevul se descoperă, pune şapca/boneta/căciula în mâna stângă, îşi verifică ţinuta,
bate la uşă, aşteaptă să i se răspundă, intră în încăpere, adoptă o poziţie decentă şi se
adresează folosind formula de la alin. (1).
Art. 88
(1) Atunci când doreşte să comunice o problemă din proprie iniţiativă, în afara
încăperilor, elevul se opreşte la doi-trei paşi în faţa superiorului în grad profesional sau
funcţie, ia o poziţie decentă salută şi se prezintă cu formula: „Domnule/Doamnă ….. (gradul
profesional sau funcţia), sunt elevul ……. (numele şi prenumele), vă rog să-mi permiteţi să vă
aduc la cunoştinţă faptul că…!”.
(2) Atunci când doreşte să comunice o problemă din proprie iniţiativă, în încăperi,
elevul se descoperă, pune şapca/boneta/căciula în mâna stângă, îşi verifică ţinuta, bate la
uşă, aşteaptă să i se răspundă, intră în încăpere, ia o poziţie decentă şi se adresează,
folosind formula de la alin. (1).
(3) Atunci când doreşte să se adreseze unei persoane şi de faţă se află superiori în
funcţie sau grad profesional ai acestuia, elevul cere permisiunea de a se adresa cu formula:”
„Domnule/Doamnă ….. (gradul profesional sau funcţia), sunt elevul ……. (numele şi
prenumele), vă rog să-mi permiteţi să mă adresez doamnei/domnului…(gradul profesional
sau funcţia şi numele)!”.
Art. 89
(1) În nicio împrejurare, elevul nu va întinde mâna către superior, în semn de salut, şi
va aştepta ca acest gest să fie făcut de superior.
(2) În prezenţa superiorilor, elevii trebuie să adopte o ţinută decentă şi respectuoasă,
fiindu-le le este interzis să fumeze, să ţină mâinile în buzunare, să vorbească la telefonul
mobil, să mănânce sau să consume băuturi, fără încuviinţarea acestora.
Art. 90
(1) La începerea orelor de curs în clasă, la intrarea profesorului care conduce
activitatea, elevul şef de clasei se adresează elevilor cu formula: „Ridicaţi-vă”.
(2) Atunci când orele de curs sau alte activităţii organizate se desfăşoară cu întregul
efectiv de elevi, la intrarea în sală a persoanei care va conduce cursul sau activitatea,
monitorul de curs se adresează elevilor cu expresia de la alin. (1) şi o va întâmpina pe
aceasta cu formula: „Domnule/Doamnă ….. (gradul profesional sau funcţia), elevii sunt
pregătiţi pentru începerea activităţii, sunt elevul ……. (numele şi prenumele), monitorul de
curs” .
Art. 91
Relaţiile elevi – eleve trebuie să fie bazate pe respect reciproc, să nu depăşească
limitele bunului simţ şi să se încadreze cu rigurozitate în normele unui comportament decent
de ambele părţi.
Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România
e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

24
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Secţiunea 2
Portul uniformei

Art. 92
(1) Uniforma trebuie să fie permanent curată şi bine întreţinută.
(2) Diriginţii, agenţii îndrumători şi elevii cu funcţii sunt obligaţi să controleze şi să
pretindă elevilor să poarte o ţinută regulamentară în toate împrejurările.
Art. 93
(1) Uniforma de oraş se poartă de către elevi în următoarele situaţii:
a) din dispoziţia directorului Şcolii;
b) la activităţi cu caracter festiv;
c) la examene;
d) în misiuni;
e) în timpul stagiilor de practică.
(2) Uniforma de clasă se poartă zilnic, la orele de curs şi în timpul efectuării serviciilor,
atunci când nu se stabileşte portul altei uniforme.
(3) Uniforma de instrucţie se poate purta de către elevi în timpul instruirii specifice,
aplicaţiilor practice şi în stagiile de practică.
(4) În incinta Şcolii elevii pot renunţa la portul coifurii.
Art. 94
Elevii pot să-şi ajusteze şi să-şi repare articolele de uniformă la atelierele de croitorie şi
de cizmărie ale unităţii, în mod gratuit.
Art. 95
(1) Elevii trebuie să respecte următoarele reguli privitoare la aspectul lor exterior:
a) să poarte părul tuns scurt şi nevopsit, iar perciunii, maxim până la jumătatea
pavilionului urechii;
b) să nu poarte barbă sau cioc, iar mustaţa nu trebuie să depăşească colţurile gurii;
c) bărbieritul feţei să se facă ori de câte ori este nevoie, pentru ca obrazul să fie
proaspăt ras, cu excepţia situaţiilor în care medicul recomandă să nu se bărbierească;
d) să nu aibă tatuaje şi piercing-uri în zonele vizibile ale corpului;
e) să nu poarte cercei şi alte accesorii extravagante.
(2) Elevele trebuie să respecte următoarele reguli privitoare la aspectul lor exterior:
a) să aibă o coafură decentă;
b) să nu poarte unghii false sau naturale exagerat de lungi ori strident colorate;
c) să nu se machieze strident;
d) să nu aibă tatuaje şi piercing-uri în zonele vizibile ale corpului.
(3) Portul bijuteriilor trebuie să fie discret.
(4) Portul accesoriilor de tipul poşetelor, genţilor, rucsacurilor şi a altor bagaje de mână
este interzis în timpul alarmelor, misiunilor, informărilor zilnice şi a cursurilor.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

25
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Capitolul VII
RECOMPENSE ŞI SANCŢIUNI DISCIPLINARE

Secţiunea 1
Recompensarea elevilor

Art. 96
(1) Recompensele se acordă elevilor în conformitate cu prevederile Statului elevilor.
(2) Recompensele se acordă în mod obiectiv şi individual, prin decizie a directorului
Şcolii.
Art. 97
(1) Ridicarea unei sancţiuni disciplinare se poate aplica numai pentru sancţiunile
prevăzute la art. 62, lit. a) – c) din Statului elevilor.
(2) Ridicarea unei sancţiuni disciplinare determină încetarea imediată a valabilităţii şi a
efectelor acesteia.
(3) Recompensa cu ridicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la art. 62, lit. b)- c) din
Statului elevilor se acordă cu avizul Consiliului profesoral.
Art. 98
(1)Recompensele prevăzute la art. 59 alin.(1), lit. a) – d) din Statutul elevilor se acordă
de către directorului şcolii, la propunerea diriginţilor sau a personalului din serviciul de
coordonare a elevilor, cu avizul directorului adjunct pentru învăţământ şi a directorului adjunct
pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar, pentru rezultate de excepţie în activitatea
şcolară, celor care s-au remarcat prin acte exemplare de curaj sau devotament în îndeplinirea
unor misiuni încredinţate, în stagiile de practică sau în alte împrejurări şi prin fapte deosebite
în acţiuni de salvare a populaţiei în cazul producerii unor calamităţi.
(2) Pentru acordarea recompensei prevăzute la art.59 alin.(1) lit. (e) din Statului
elevilor este necesar avizul Consiliului profesoral.
Art. 99
Recompensa cu „Înscrierea numelui pe placa de onoare a Şcolii” se acordă numai
şefului de promoţie, de către directorul şcolii.
Art. 100
(1) Recompensele acordate elevilor se consemnează în fişele de cunoaştere ale
acestora şi în fişele de evaluare ale absolvenţilor.
(2) Decizia de acordare a recompensei (Anexa nr.11) se întocmeşte în trei exemplare,
din care :un exemplar al deciziei de acordare a recompensei se înmânează elevului în cauză,
unul se depune la dosarul personal al acestuia şi un exemplar se arhivează conform normelor
în vigoare.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

26
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Secţiunea 2
Răspunderea disciplinară a elevilor

Cercetarea disciplinară a elevilor

Art. 101
(1) Elevii răspund disciplinar pentru săvârşirea de fapte care constituie abateri
disciplinare în condiţiile prevăzute în Statutul elevilor şi prezentul regulament.
(2) Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 62 din Statutul elevilor se aplică prin
decizie (Anexa nr.12), de către directorul Şcolii în condiţiile art. 64 alin.(1) şi (2) din Statutul
elevilor, respectiv, de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în
condiţiile prevăzute de art. 64 alin. (3) din acelaşi act normativ.
Art. 102
(1) Competenţa constatării abaterilor disciplinare revine oricărei persoane care ia la
cunoştinţă despre săvârşirea de către elevi a unor fapte ce contravin reglementărilor în
vigoare, aceasta putând informa despre acest fapt pe oricare dintre persoanele prevăzute la
alin. (3) sau în mod direct pe directorul Şcolii.
(2) Sesizarea abaterilor disciplinare se face în mod obligatoriu prin raport scris, care se
depune la directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.
(3) Competenţa înaintării propunerii de demarare a procedurii disciplinare revine
directorului adjunct pentru învăţământ sau directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi
regim penitenciar, după analizarea preliminară a aspectelor sesizate şi audierea elevilor
învinuiţi de săvârşirea abaterii disciplinare.
(4) Competenţa analizării abaterilor disciplinare săvârşite de către elevi revine
Consiliului profesoral care are rolul de a stabili gradul de vinovăţie a celor implicaţi şi de a
propune, prin hotărâre, sancţiunea disciplinară în cauză.
(5) Hotărârea Consiliului profesoral are caracter consultativ pentru decizia directorului
Şcolii.

Procedura disciplinară

Principii generale ale procedurii disciplinare

Art.103
(1) Pe timpul cercetării disciplinare şi până la soluţionarea cauzei elevii implicaţi
beneficiază de prezumţia de nevinovăţie.
(2) Persoanele implicate în constatarea, cercetarea şi analizarea abaterilor disciplinare
sunt obligate să respecte toate reglementările în vigoare privitoare la drepturile şi libertăţile
fundamentale ale omului, fiind interzisă orice formă de abuz.
Art.104
(1) Pe timpul cercetării şi analizării abaterilor disciplinare elevii în cauză nu sunt
obligaţi să facă declaraţii, în scris sau verbal, fără ca prin aceasta să se agraveze în vreun fel
situaţia sau analizarea acestora.
(2) Pe timpul cercetării şi analizării abaterilor disciplinare elevii în cauză pot propune
probe suplimentare sau martori (numai din rândul elevilor sau personalului şcolii).
(3) Prevederile art.36 şi 37 din statutul elevilor se aplică în mod corespunzător pe tot
parcursul cercetării şi analizării abaterilor disciplinare.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

27
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

(4) Toată procedura disciplinară aplicabilă elevilor Şcolii trebuie să aibă la bază rolul
educativ al sancţionării, urmărindu-se educarea şi corectarea comportamentului elevilor,
instituirea şi menţinerea unui climat sănătos de ordine şi disciplină, principialitate şi
corectitudine în aplicarea sancţiunilor, precum şi adaptarea acestora la personalitatea şi
caracterul fiecărui elev.
Art.105
(1) Cercetarea disciplinară se dispune de către directorul Şcolii, în condiţiile prevăzute
la art. 63 alin.(2) - (5) din Statutul elevilor.
(2) Competenţa cercetării disciplinare a abaterilor disciplinare săvârşite de către elevi
revine directorului adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar.
(3) Cercetarea disciplinară se finalizează prin întocmirea referatului de încheiere a
cercetării disciplinare şi înaintarea acestuia către directorul unităţii, împreună cu toată
documentaţia care a stat la baza motivării soluţiei propuse.
(4) Durata maximă de efectuare a cercetării disciplinare este de 5 zile lucrătoare,
termen care curge de la data aprobării propunerii de demarare a procedurii disciplinare.
(5) În cazuri temeinic justificate termenul prevăzut la alin. 5 poate fi prelungit, cu
respectarea termenelor prevăzute la art.641 din Statutul elevilor.
(6) În funcţie de natura cauzei cercetate, persoana prevăzută la alin.(2) poate implica
în efectuarea cercetărilor disciplinare şi alte persoane din cadrul serviciului de coordonare a
elevilor, caz în care este obligatorie menţionarea acestui fapt în referatul de încheiere a
cercetării disciplinare.
Art.106
(1) Pe timpul cercetării disciplinare, dispuse în condiţiile art. 63 din Statutul elevilor, şi
până la soluţionarea cauzei, directorul Şcolii poate dispune interzicerea părăsirii unităţii de
către elevii aflaţi în cercetare în conformitate cu art. 72 alin.(2) din acelaşi act normativ.
(2) După caz, în funcţie de natura cauzei supuse cercetării sau alte motive justificate,
prevederile alin. (1) se pot aplica şi faţă de alţi elevi care au legătură cu abaterea disciplinară
aflată în curs de cercetare ( martori, instigatori, complici, elevi cu diferite responsabilităţi etc.).
(3) Pentru situaţiile prevăzute la alin.(1) este obligatorie menţionarea perioadei de
interdicţie dispusă faţă de cei în cauză în referatul de încheiere a cercetării disciplinare.
(4) Perioada de interzicere a părăsirii unităţii pe timpul cercetării disciplinare dispusă în
condiţiile prezentului articol nu se deduce din perioada stabilită ca sancţiune disciplinară în
condiţiile art. 62 lit.b) din Statutul elevilor.
(5) În mod excepţional, în cazuri temeinic justificate, interzicerea părăsirii unităţii de
către elevi se poate dispune de către directorul Şcolii şi înainte de îndeplinirea formalităţilor
privind începerea cercetării disciplinare, caz în care prevederile alin. (4) şi (5) se aplică în
mod corespunzător.
(6) Interzicerea părăsirii unităţii pe timpul cercetării disciplinare sau pe timpul executării
sancţiunii disciplinare prevăzute de art. 62 lit.b) din Statutul elevilor se pune în executare prin
retragerea legitimaţiei de învoire, de către directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi
regim penitenciar.

Procedura disciplinară

Art. 107
(1) Consiliul profesoral este singurul for competent să analizeze şi să se pronunţe cu
privire la vinovăţia elevilor în cazurile de abateri disciplinare săvârşite de către aceştia.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

28
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

(2) Sunt supuse analizei Consiliului profesoral cauzele pentru care prin referatul de
cercetare se propune aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute de art.62 lit. b) – d) sau
pentru cazurile în care directorul Şcolii consideră soluţia propusă prin referatul de cercetare
disciplinară ca fiind necorespunzătoare cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite sau
situaţia de fapt.
(3) La analizarea abaterilor disciplinare de către Consiliul profesoral este obligatorie
audierea elevilor aflaţi în cauză, învinuiţi de săvârşirea acestora.
(4) Pentru soluţionare corectă a cauzei preşedintele Consiliului profesoral poate
solicita prezenţa în faţa consiliului, pentru audiere, şi a altor persoane implicate în săvârşirea
abaterii disciplinare supuse analizei.
(5) Consiliul profesoral este obligat să analizeze cauzele disciplinare în termen de cel
mult 5 zile lucrătoare de la primirea referatului de cercetare disciplinară.
Art. 108
(1) În urma analizării referatului de cercetare, a documentaţiei anexate acestuia şi
audierea elevilor învinuiţi de săvârşirea abaterii disciplinare în cauză, Consiliul profesoral
poate adopta una din următoarele hotărâri:
a) constată vinovăţia elevului învinuit de săvârşirea abaterii disciplinare şi confirmă
aplicarea sancţiunii disciplinare propuse în referatul de cercetare disciplinară;
b) constată vinovăţia elevului învinuit de săvârşirea abaterii disciplinare şi propune
aplicarea unei sancţiuni disciplinare mai severe decât cea propusă în referatul de cercetare
disciplinară;
c) constată vinovăţia elevului învinuit de săvârşirea abaterii disciplinare şi propune
aplicarea unei sancţiuni disciplinare mai blânde decât cea propusă în referatul de cercetare
disciplinară;
d) constată vinovăţia elevului învinuit de săvârşirea abaterii disciplinare şi propune
neaplicarea unei sancţiuni disciplinare;
e) constată nevinovăţia elevului învinuit de săvârşirea abaterii disciplinare şi propune
clasarea cauzei;
f) dispune revizuirea cercetării disciplinare.
(2) Dacă în urma analizei referatului de cercetare şi celorlalte documente anexate se
constată nerespectarea normelor legale imperative care reglementează procedura
disciplinară, depăşirea termenelor procedurale sau alte vicii de procedură care pot afecta
adoptarea unei soluţii juste în cauză şi care nu pot fi înlăturate în timp rezonabil, Consiliul
profesoral poate hotărî clasarea cauzei.
(3) Pentru soluţia prevăzută la Art. 108 lit. f), termenul de revizuire este de 2 zile
lucrătoare; în cazuri justificate, termenul poate fi prelungit de către preşedintele Consiliului
profesoral, dar nu cu mai mult de 3 zile lucrătoare.
Art.109
(1) Hotărârile Consiliului profesoral se adoptă cu o majoritate simplă în cazul în care se
analizează aplicarea sancţiunilor disciplinare prevăzute la ar. 62 lit. a) – c) şi cu majoritate
calificată în cazul în care se analizează aplicarea sancţiunii disciplinare prevăzute de art.62
lit. d).
(2) Hotărârile se adoptă prin vot deschis şi liber exprimat, separat pentru stabilirea
vinovăţiei cu privire la abaterea disciplinară săvârşită, respectiv stabilirea sancţiunii
disciplinare sau altă soluţie posibilă aplicabilă în cauză.
(3) Directorul adjunct pentru siguranţa deţinerii şi regim penitenciar nu are drept de vot
în Consiliul profesoral, în cauzele disciplinare, având posibilitatea de a formula întrebări
propuneri şi obiecţii, de a face precizări şi de a exprima concluzii cu privire la abaterea
disciplinară supusă analizei.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

29
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

(4) Toate hotărârile Consiliului profesoral se motivează în drept şi în fapt, raportat la


Statutul elevilor şi Regulamentul intern, precum şi, după caz, alte norme legale în vigoare
avute în vedere la momentul adoptării acestora.
(5) Hotărârile Consiliului profesoral cu privire la cauze disciplinare se adoptă, de
regulă, în şedinţă unică.
(6) Hotărârile Consiliului profesoral se redactează de către secretarul Consiliului în
termen de 3 zile calendaristice de la adoptare şi se înaintează directorului Şcolii.
Art.110
(1) În baza hotărârii Consiliului profesoral directorul Şcolii poate adopta una din
următoarele soluţii:
a) aplicarea sancţiunii disciplinare propuse în hotărârea Consiliului profesoral;
b) aplicarea unei sancţiuni disciplinare mai puţin severe decât cea propusă în
hotărârea Consiliului profesoral;
c) neaplicarea unei sancţiuni disciplinare;
d) înaintarea propunerii de aplicare a sancţiunii disciplinare prevăzute de art. 62 lit. d)
din Statutul elevilor către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.

Punerea în executare a sancţiunilor disciplinare

Art. 111
Mustrarea de către director în faţa colegilor de şcoală constă în atenţionarea elevului
în faţa întregului efectiv de elevi privind abaterea săvârşită şi a consecinţelor acesteia.
Art.112
(1) Interdicţia de a părăsi incinta Şcolii pentru o perioadă de până la 21 de zile constă
în impunerea obligaţiei de a rămâne în Şcoală pentru elevii cărora le-a fost aplicată această
sancţiune.
(2) Pe timpul stagiilor de practică, al vacanţelor şi sărbătorilor legale executarea
sancţiunii se suspendă de drept, urmând ca executarea să fie continuată la revenirea la
cursuri, în Şcoală.
(3) Suspendarea executării sancţiunii disciplinare constând în interdicţia de a părăsi
incinta Şcolii se poate dispune de către directorul şcolii, la cerere, pentru situaţiile prevăzute
la art.73 alin.(1) din Statutul elevilor.
(4) Termenul de impunere a interdicţiei de a părăsi unitatea, ca sancţiune disciplinară,
se calculează începând cu data emiterii deciziei de aplicare a sancţiunii disciplinare sau cu
data prevăzută în textul deciziei, dacă prin aceasta se stabileşte o altă dată pentru începerea
executării sancţiunii.
(5) În cazul în care elevii cărora li s-a aplicat sancţiunea disciplinară prevăzută la alin.
(1) locuiesc în afara Şcolii, conform art. 44 - 45 din Statutul elevilor, aceştia sunt cazaţi în
Şcoală pe durata executării sancţiunii disciplinare.
Art. 113
(1) Sancţiunea disciplinară constând în preavizul de exmatriculare din Şcoală se aplică
în cazul săvârşirii unor abateri disciplinare în mod repetat sau cu consecinţe grave asupra
funcţionării sau imaginii instituţiei, precum şi pentru afectarea climatului de ordine şi disciplină
din şcoală sau unităţile penitenciare unde efectuează stagiul de practică ori încălcarea gravă
a normelor profesionale, sociale sau deontologice specifice statutului de elev într-o instituţie
de învăţământ din sistemul naţional de ordine publică şi siguranţă naţională .
(2) Preavizul de exmatriculare din Şcoală se poate aplica o singură dată aceluiaşi elev.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

30
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Art. 114
(1) Exmatricularea din Şcoală se aplică prin decizie a directorului general al
Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, la propunerea directorului şcolii, în cazul săvârşirii
unor abateri în mod repetat sau cu consecinţe grave, din categoria celor prevăzute la art. 60
din statutul elevilor sau celor din prezentul Regulament intern.
(2) Aplicarea sancţiunii disciplinare constând în exmatricularea din şcoală nu este
condiţionată de aplicarea prealabilă a sancţiunii disciplinare constând în preavizul de
exmatriculare.
Art. 115
Aplicarea unei sancţiunii disciplinare poate determina, ca măsuri complementare,
scăderea notei la purtare şi schimbarea din funcţie a elevului, conform prezentului
Regulament intern.
Art. 116
(1)Sancţiunile disciplinare aplicate elevilor se consemnează în fişele de cunoaştere ale
acestora, în fişele de evaluare ale absolvenţilor şi în Registrul de evidenţă a învoirilor,
recompenselor şi sancţiunilor disciplinare.
(2) Un exemplar al deciziei de sancţionare disciplinară alături de documentaţia
întocmită cu ocazia cercetării disciplinare se depun la dosarul personal al elevului.
(3) Decizia de aplicare a sancţiunii disciplinare se întocmeşte în trei exemplare, din
care :un exemplar al deciziei se înmânează elevului în cauză, unul se depune la dosarul
personal al acestuia şi un exemplar se arhivează conform normelor în vigoare.
.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

31
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Capitolul VIII
RĂSPUNDEREA PATRIMONIALĂ A ELEVILOR
Art.117
(1) Răspunderea patrimonială a elevilor se angajează pentru pagubele produse Şcolii
sau unităţii în care efectuează stagiul de practică, prin fapte săvârşite cu intenţie directă,
indirectă sau prin omisiune, din neglijenţă sau prin neîndeplinirea ori îndeplinirea defectuoasă
sau superficială a îndatoririlor, sarcinilor sau dispoziţiile stabilite pentru aceştia pe timpul
şcolarizării.
(2) Angajarea răspunderii patrimoniale se realizează conform prevederilor legale în
vigoare, completate cu reglementările din Statutul elevilor şi prezentul Regulament intern.

Capitolul IX
DISPOZIŢII FINALE

(1) Modificarea, completarea sau revizuirea prezentului Regulament se poate dispune


prin decizie a directorului Şcolii, la propunerea Consiliului profesoral.
(2) Hotărârea Consiliului profesoral, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1), se adoptă
prin vot deschis cu majoritate calificată.
Art. 118 .
Anexele nr. 1 -12 fac parte integrantă din prezentul Regulament intern.
Art. 119
Prezentul regulament intern a fost întocmit conform art. 77 din Statutul elevilor şi intră
în vigoare la data aprobării de către directorul Şcolii.
Comisar de penitenciare Vasile SCUTARU
Director
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tg. Ocna

Comisar şef de penitenciare Comisar de penitenciare


Comisar şef de penitenciare Marinela
Antoaneta RADU Sorin DÎRŢU
FORCOŞ
Director adjunct pentru învăţământ Director adjunct pentru siguranţa
Director adjunct econmico-
__________________ deţinerii şi regim penitenciar
administrativ
__________________
___________________

Subcomisar de penitenciare Comisar şef de penitenciare Comisar şef de penitenciare


Laura SÎRBU Gabriela HADARAG Dragoş FURTUNĂ
Consilier juridic Şef birou resurse umane şi formare Medic Şef
__________________ profesională __________________
__________________

Comisar şef de penitenciare Comisar şef de penitenciare Comisar şef de penitenciare


Marius ŞOVA Lenuţa DĂNILĂ Virgil NECHITA
Şef catedră Şef catedră Şef catedră
Teorie şi practică penitenciară Ştiinţe juridice şi socio-umane Instrucţia tragerii şi pregătire fizică
___________________ ___________________ ___________________

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

32
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

Regulament intern pentru elevi - Anexa nr. 3

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR DE PENITENCIARE TÎRGU OCNA

Nr. ______________/SNTOBC/________________

Văzut,
______________________
Director
Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare

ANGAJAMENT
Subsemnatul/Subsemnata __________________________________ născut/născută în localitatea
______________________, judeţul __________________, în anul _____, luna _____________, ziua ___,
fiul/fiica lui _________________ şi al/a ______________, domiciliat/domiciliată în localitatea
_____________________, str. ____________________, nr. ___, bl. ____, sc. __. etaj __, ap. ___, judeţul
________________, telefon ____________________, posesor/posesoare a BI/CI seria ___ nr. ________,
eliberat(ă) de ___________________, la data de _____________, CNP _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/,fiind
declarat/declarată „ADMIS” în urma concursului de admitere la Şcoala Naţională de Pregătire a Agenţilor de
Penitenciare Tîrgu Ocna, sesiunea_________________, mi-au fost prezentate şi am luat la cunoştinţă de
prevederile art. 13, alin. (5) şi (6) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare şi mă oblig ca după
absolvirea Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare să îndeplinesc serviciul timp de
minimum 5 ani în unitatea în care voi fi repartizat(ă) sau transferat(ă) ulterior.
Am luat la cunoştinţă _____________________
De asemenea mi-au fost prezentate şi am luat la cunoştinţă de prevederile Statutului elevilor din Şcoală,
şi Regulamentului intern cu privire la condiţiile de şcolarizare, drepturile, obligaţiile şi interdicţiile stabilite pentru
elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna şi sunt de acord cu respectarea
întocmai a prevederilor acestora pe toată durata şcolarizării, înţelegând să accept în cunoştinţă de cauză
statutul de elev al şcolii cu toate implicaţiile, drepturile, obligaţiile, limitările drepturilor şi privaţiunile ce
decurg din această calitate.
Am luat la cunoştinţă _____________________
În cazul în care, în timpul şcolarizării, voi fi exmatriculat din instituţia de pregătire a agenţilor de
penitenciare, în condiţiile prevăzute de Statutul elevilor şi Regulamentul intern pentru elevii Şcolii Naţionale de
Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna sau alte acte normative în vigoare, ori îmi încetează calitatea de
elev la cererea mea, precum şi în eventualitatea că nu-mi voi respecta obligaţia de a îndeplini serviciul timp de 5
ani în unitatea în care voi fi repartizat(ă) sau transferat(ă) ulterior, mă oblig să restitui cheltuielile de
şcolarizare şi întreţinere suportate de Administraţia Naţională a Penitenciarelor cu subsemnatul(a), pe
timpul cât am urmat cursurile Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tîrgu Ocna, în condiţiile art.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

33
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

13, alin. (3),(5) şi (6) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din
Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare şi .

Data ________________/______________________________________/
____________________
( elevul va face menţiunea în clar „Am luat la cunoştinţă”) (Semnătura elevului)

Prezentul angajament a fost prezentat şi s-a semnat în faţa dirigintelui clasei____,


______________________________________________, azi ______________.
( gradul profesional, numele şi prenumele ) ( data )

Diriginte,
_____________________________
( Semnătura)

Regulament intern pentru elevi - Anexa nr. 6

ŞCOALA NAŢIONALĂ DE PREGĂTIRE A AGENŢILOR DE PENITENCIARE TÎRGU OCNA

PROGRAMUL ZILNIC AL ELEVILOR1


Luni – Vineri

Intervalul orar Activitatea Observaţii

600 DEŞTEPTAREA

600 – 645 Program administrativ


645 - 715 Activităţi de întreţinere a sectoarelor
720 – 740 Micul dejun
740 – 750 INFORMAREA DE DIMINEAŢĂ
750 - 800 Timp la dispoziţie
- ore de 50'
00 00
8 – 14 ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢĂMÂNT - pauză 10'
- pauza mare 20'
1400 – 1410 Timp la dispoziţie

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

34
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

1410 – 1420 INFORMAREA DE PRÂNZ

1420 – 1450 Masa de prânz


- odihnă
1450 – 1900 Timp liber - studiu
- timp la dispoziţie2

1900 – 1920 Masa de seară


- odihnă
1920– 2130 Timp liber - studiu
- timp la dispoziţie2

2130– 2230 Program administrativ / Timp liber


În zilele de vineri
22 30
STINGEREA stingerea are loc la ora
2300

Notă:
1
În intervalul de luni până joi, între orele 1500 – 2100, directorul şcolii poate aproba
învoiri generale pentru întregul efectiv de elevi, în condiţiile stabilite în Statutul elevilor şi
Regulamentul intern.

2
În timpul liber elevii pot desfăşura activităţi culturale, religioase, sportive sau artistice
în mod individual sau în grupuri, utilizând baza materială a Şcolii.

PROGRAMUL ZILNIC AL ELEVILOR1


pentru zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale

Intervalul orar Activitatea Observaţii

730 DEŞTEPTAREA

730 – 800 Program administrativ


800 – 830 Micul dejun
- odihnă
830 – 1300 Timp la dispoziţie - studiu
- timp la dispoziţie2

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

35
Regulament intern pentru elevii Şcolii Naţionale de Pregătire a Agenţilor de Penitenciare Tirgu Ocna

1300 – 1320 Masa de prânz


- odihnă
1320 – 1800 Timp liber - studiu
- timp la dispoziţie2

1800 – 1830 Masa de seară


- odihnă
1830– 2330 Timp liber - studiu
- timp la dispoziţie2

2330 STINGEREA

Notă:
1
În intervalul de vineri, ora 1500, până duminică, ora 2200,, directorul şcolii poate aproba
învoiri generale pentru întregul efectiv de elevi, în condiţiile stabilite în Statutul elevilor şi
Regulamentul intern.
2
În timpul liber elevii pot desfăşura activităţi culturale, religioase, sportive sau artistice
în mod individual sau în grupuri, utilizând baza materială a Şcolii.

Strada Tiseşti, nr. 137, cod 605600, Tg.Ocna, România


e-mail : smaptgocna@dgp.ro - pagina web: www.snpaptgocna.ro

36