P. 1
Elaborarea Unui Program de Audit nu Marius Florian

Elaborarea Unui Program de Audit nu Marius Florian

|Views: 208|Likes:
Published by Piscureanu Marius

More info:

Published by: Piscureanu Marius on Jun 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/12/2015

pdf

text

original

UNIVERSITATEA "CREŞTINĂ DIMITRIE CANTEMIR

"
Specializarea: MARKETING ŞI NEGOCIERI ÎN AFACERI

Disciplina: Sisteme de management al calităţii în marketing

ELABORAREA UNUI PROGRAM DE AUDIT
Profesor:
Conf.univ.dr. Stanciu Costel

Masterand: Piscureanu Marius-Florian

©Bucuresti 2011

CUPRINS

CUPRINS..............................................................................................................................................2 INTRODUCERE...................................................................................................................................3 Capitolul 1. Concepte de bază în auditul calităţii..................................................................................4 Capitolul 2. Întocmirea şi conducerea unui program de audit...............................................................9 Capitolul 3. Etapele de desfăşurare ale unui audit..............................................................................13 Capitolul 4. Desfăşurarea auditului.....................................................................................................25 CONCLUZII.......................................................................................................................................31 BIBLIOGRAFIE.................................................................................................................................32

2

INTRODUCERE

În contextul preocupărilor actuale de implementare a unor sisteme ale calităţii, potrivit standardelor din familia ISO1, auditul este considerat un instrument esenţial pentru realizarea obiectivelor intreprinderii, în acest domeniu. Scopul principal al auditului calitatii este de a evalua actiunile corective necesare pentru eliminarea deficientelor si posibilitatile de imbunatatire a stemului calitatii intreprinderii, a proceselor sale, a produselor si serviciilor pe care le ofera. Pe de alta parte, certificarea sistemelor calitatii, a carei importanta a crescut in ultimii ani, presupune efectuarea unor audituri ale acestor sisteme, in raport cu standardele Internationale si Europene, aplicabile in domeniu. În standardul SR EN ISO 9000:20062 – „Sisteme de management al calităţii. Principii fundamentale şi vocabular” auditul este definit ca „un proces sistematic, independent şi documentat în scopul obţinerii de dovezi de audit (înregistrări, declaraţii ale faptelor sau alte informaţii care sunt relevante în raport cu criteriile de audit şi sunt verificabile) şi evaluarea lor cu obiectivitate, pentru a determina măsura în care sunt îndeplinite criteriile de audit (ansamblu de politici, proceduri sau cerinţe utilizate ca referinţă)”. În domeniul teoriei şi al practicii calităţii sunt întâlnite audituri: ale sistemului de management al calităţii, ale calităţii produsului/serviciului, precum şi audituri ale calităţii proiectului. Pentru toţi specialiştii, alţii decât cei din domeniul calităţii, "audit" înseamnă înainte de toate audit financiar. La o primă vedere, auditul financiar şi auditul calităţii au puţine în comun, însă există puternice asemănări, mai curând din punct de vedere al principiilor, decât al aplicăriilor în practică.

1 2

ISO - International Organization for Standardization Sisteme de management al calităţii - Jeni TOMA, expert standardizare, Directia Publicaţii, ASRO

3

dintre cele ce urmează:  să se verifice în cadrul unei organizaţii dacă propriul sistem al calităţii funcţionează corect şi satisface în permanenţă exigenţele prescrise (conformitatea sau neconformitatea elementelor sistemului calităţii cu exigenţele prescrise în standarde). conducerii programelor de audit. respectiv. Principii fundamentale şi vocabular”. măsura în care cerinţele sistemului de management al calităţii sunt îndeplinite. efectuarea şi documentarea lor) şi ale sistemelor de mediu. efectuării auditurilor sistemelor de management ale calităţii (planificarea. auditori şi managementul unui program de audit. prevede ca evaluarea sistemului de management al calităţii (2. 4 . De fapt. În acest sens.8.  să se ofere organizaţiei auditate ocazia să-şi amelioreze propriul sistem de management al 3 Managementul şi asigurarea calităţii. În mod normal. precum şi cu privire la competenţa auditorilor acestor sisteme. care a înlocuit standardul ISO 8402:19953. să se realizeze prin intermediul auditului."Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/saude mediu". Concepte de bază în auditul calităţii Standardul SR EN ISO 9000:2001 – „Sisteme de management al calităţii.Vocabular.Capitolul 1. sistemul de management al calităţii este un program complex şi integrat de activităţi iniţiate de conducerea unei organizaţii în scopul implementării unei politici a calităţii şi a îndeplinirii cu succes a obiectivelor calitative propuse.  să se determine eficacitatea sistemului de management al calităţii în satisfacerea obiectivelor calitative prescrise.). prin identificarea domeniilor ce necesită acţiuni corective sau îmbunătăţiri. constatările acestuia fiind utilizate la evaluarea eficacităţii sistemului şi la identificarea oportunităţilor de îmbunătăţire ale acestuia. Standardul oferă îndrumări cu privire la principiile generale ale auditării interne şi externe. Aceste linii directoare sunt suficient de generale pentru aplicarea sau adaptarea lor în diferite industrii şi organisme. Auditarea sistemelor de management ale calităţii are la bază SR EN ISO 19011:2003 . auditul calităţii nu este altceva decât un instrument de management prin care se urmăreşte confirmarea existenţei sistemului de management al calităţii. se evaluează implementarea acestuia şi a eficacităţii lui. auditurile calităţii vor fi desfăşurate pentru atingerea unuia sau a mai multor obiective. ce reprezintă în fapt o revizie a standardelor anterioare în domeniu şi care acoperă toate aspectele privitoare la auditare.

resursele existente. şi se bazează pe următoarele tipuri de înregistrări:  şedinţe de analiză ale conducerii cu privire la sistemul de management al calităţii.  eşecuri în satisfacţia clienţilor: reclamaţii. Unul dintre rolurile importante ale unui auditor este şi acela de a intervieva personalul ce desfăşoară activităţi cu incidenţă asupra calităţii. dacă sistemul de management al calităţii furnizorului satisface în permanenţă exigenţele prescrise şi dacă acesta funcţionează corect. Evaluarea implementării sistemului de management al calităţii implică o analiză a dovezilor obiective cu privire la activităţile curente..  concluziile şi constatările auditurilor interne şi ale auditurilor secundă parte (efectuate de clienţi): neconformităţi constatate. termene de îndeplinire etc.calităţii. politica şi obiectivele 5 . procedurile şi instrucţiunile utilizate. Toate acestea câştigă în valoare în cazul în care sunt şi verificate (documentul este avizat în mod corect). ale contractului şi/sau cerinţele legale. a atitudinii personalului şi stabilirea măsurii în care cerinţele sunt îndeplinite.  să se permită certificarea sistemului de management al calităţii organizaţiei auditate. întârzieri sau anulări de livrări.  să se verifice. măsura în care el contribuie la obţinerea unui nivel calitativ superior prin prevenirea defectelor produselor/serviciilor şi la creşterea satisfacţiei clienţilor. reprelucrări. plăţi în perioada de garanţie etc. ci şi frecvenţa cu care apar anumite probleme. reparaţii post-vânzare. Dovezile obiective pot fi: specificaţii. auditorul va urmări nu numai existenţa unor asemenea dovezi obiective. înregistrări. acţiuni corective întreprinse etc. observaţii directe ale auditorilor sau chiar afirmaţii directe ale unor persoane avizate.. precum şi trendul ce se înregistrează. precum şi la procedurile scrise şi compararea lor cu cerinţele standardului aplicabil. Evaluarea eficienţei sistemului de management al calităţii presupune stabilirea măsurii în care sistemul de management al calităţii este apt să-şi îndeplinească obiectivele.  eşecuri în realizarea calităţii specificate: refuzuri. în cadrul relaţiilor contractuale. Evaluarea eficienţei este cea mai dificilă sarcină pentru un auditor. a înregistrărilor unor activităţi trecute. respectiv. refuzuri. Evaluarea conformităţii sistemului de management al calităţii presupune colectarea dovezilor obiective cu privire la: politica din domeniul calităţii. în vederea stabilirii unor relaţii contractuale cu acesta. Într-un asemenea audit. costul pierderilor etc. instrucţiuni de lucru. modul de organizare.  modalitatea de atingere a obiectivelor propuse.. pentru a stabili măsura în care acesta a înţeles sistemul de management al calităţii şi rolul acestuia. rebuturi.  să se realizeze o evaluare iniţială a unui furnizor.

Concluziile auditurilor pot fi folosite de către toţi factorii de decizie pentru ameliorarea funcţionării sistemelor în vederea atingerii obiectivelor fixate în cadrul politicilor lor generale. precum şi utilizarea sistemului în rezolvarea problemelor şi în îmbunătăţirea calităţii. ţinând cont în 6 . Efectul economic se referă la utilizarea. Prin eficienţă se înţelege obţinerea unui raport optim între valoarea intrărilor şi cea a ieşirilor din proces.  competenţă şi maxim de atenţie profesională în desfăşurarea activităţii. Pentru a se îndeplini caracterul de proces independent şi sistematic. informaţii şi instrucţiuni contradictorii etc. Auditorii trebuie să fie independenţi faţă de activitatea auditată. Unele audituri interne pot avea drept scop evaluarea efectului economic şi al eficienţei. bazată pe un înalt profesionalism. astfel încât auditorii care lucrează independent să poată ajunge la aceleaşi concluzii. ale proceselor. De asemenea. respectând cu exactitate adevărul. cu costuri cât mai reduse. integritate. concluziile auditului trebuie să furnizeze conducerii informaţii suficiente şi relevante pentru atingerea acestui scop. Auditorii îşi desfăşoară activitatea prin aplicarea următoarelor principii:  conducere etică. să nu fie părtinitori sau să se afle într-un conflict de interese. el trebuie să verifice importanţa care este acordată fiecărei probleme a calităţii şi perioadele de timp pentru care ele rămân nerezolvate. responsabilităţi neclare. lipsa eficienţei putând fi ilustrată prin: proceduri neclare. a intrărilor în proces. obţinerea unor produse cu caracteristici de calitate superioare. ca bază a imparţialităţii şi obiectivităţii concluziilor furnizate de către auditori. inclusiv raportarea opiniilor divergente ivite între membrii echipei de audit şi a obstacolelor semnificative constatate în timpul auditului şi nerezolvate. inutile scopului propus. confidenţialitate şi discreţie.în domeniul calităţii. Desfăşurarea oricărui audit are însă ca scop final îmbunătăţirea performanţelor unei organizaţii şi tocmai de aceea. omise sau suprapuse. nivel înalt al pierderilor ce putea fi evitat etc. Auditurile pot fi declanşate cu o anumită regularitate sau cu ocazia unor modificări importante ale sistemului de management al calităţii. lipsa efectului putând lua una din următoarele forme: folosirea unor materiale superioare specificaţiilor. aşa cum este el definit. principiul care guvernează desfăşurarea unui audit este principiul independenţei. produselor sau serviciilor unei organizaţii sau în urma unor acţiuni corective întreprinse.  prezentare corectă a celor constatate. Concluziile şi constatările auditului trebuie să fie documentate pe bază de dovezi obiective (dovada este considerată baza raţională pentru obţinerea unor concluzii credibile şi reproductibile).

un client ce doreşte auditarea sistemului de management al calităţii unui furnizor. a tehnicilor sau tehnologiilor care pot afecta sistemul de management al calităţii sau modificările survenite în sistem conduc la concluzia că auditurile precedente sunt exemple de 7 . pe baza cunoştinţelor şi a experienţei profesionale ale acestuia (cunoştinţe referitoare la organizaţie. nuclear etc. Clientul poate fi: • • • auditatul. este necesară explicarea unor termeni cu care se operează în permanenţă în acest domeniu:  auditatul reprezintă organizaţia care este supusă procesului de audit. Modificările importante din cadrul gestiunii organizaţiei. Pentru înţelegerea corectă şi completă a procesului de audit.  auditorul reprezintă persoana ce deţine competenţa necesară de a efectua un audit. în vederea certificării sistemului de management al calităţii al organizaţiei auditate. procesul sau activitatea auditată. echipa de audit poate fi alcătuită şi din auditori în curs de formare sau din observatori. din politica organismului. planificate pe parcursul unui anumit interval de timp şi desfăşurate cu un anumit scop. responsabilitatea generală va fi repartizată unui responsabil de audit – şeful echipei de audit. îndrumări de limbă sau de cultură).permanenţă de importanţa auditului şi de încrederea pe care clienţii le-au acordat-o. făcând apel la proprii auditori sau la o terţă parte. Acest expert nu funcţionează însă ca un auditor. Indiferent de faptul că un audit este efectuat de o singură persoană sau de o echipă. Această echipă poate primi în legătură cu subiectul auditat informaţii de la un expert tehnic. care doreşte ca propriul său sistem de management al calităţii să fie auditat în raport de o normă a acestuia. • un organism independent însărcinat cu efectuarea unui audit.  programul de audit reprezintă un ansamblu de unul sau mai multe audituri. Una şi aceeaşi organizaţie poate stabili mai multe programe de audit. În funcţie de circumstanţe. un organism independent mandatat să determine dacă sistemul de management al calităţii unor furnizori permite conducerea adecvată a produselor sau serviciilor aprovizionate (organisme de control alimentar.  echipa de audit este alcătuită din unul sau mai mulţi auditori.  clientul auditului este organizaţia sau persoana care are un drept reglementar sau contractual de a solicita un audit. farmaceutic.). Necesitatea efectuării unui audit este determinată de client. sub rezerva acceptării lor de către clientul auditat şi de către responsabilul de audit. care ţine cont de exigenţele prescrise sau de alte reglementări în vigoare. membru al echipei de audit.

 dovezile auditului sunt reprezentate de înregistrări. pentru nevoile interne de gestiune sau pentru conducerea activităţii. eliminarea şi prevenirea neconformităţilor. Aceste decizii le va lua împreună cu responsabilul de audit şi dacă este cazul. Clientul ia. auditurile interne pot fi organizate la intervale regulate. Dovezile pot fi atât de natură cantitativă.  concluzia auditului reprezintă de fapt rezultatul întregului audit prezentat de echipa de audit.  planul de audit este documentul ce descrie activităţile şi aranjamentele desfăşurate la faţa locului pentru un audit. inclusiv dovezile obiective pentru reducerea. cu organizaţia auditată ce va fi consultată în momentul determinării domeniului de audit. având la bază obiectivele auditului şi constatările înregistrate. proceduri sau cerinţe utilizate ca referinţă în desfăşurarea unui audit. precum şi şansele de îmbunătăţire existente. Domeniul auditului şi gradul de profunzime sunt astfel stabilite încât să permită satisfacerea nevoii de informaţie a clientului. în ultimă instanţă. cercetate în funcţie de criteriile ce stau la baza desfăşurării auditului. În interiorul unei organizaţii. Aceste constatări pot semnala conformitatea sau neconformitatea cu criteriile de audit.  domeniul auditului se referă la întinderea şi la limitele unui audit.  constatările auditului reprezintă rezultatul evaluării dovezilor de audit. deciziile referitoare la elementele sistemului de management al calităţii. Normele sau documentele în funcţie de care trebuie să se conformeze sistemul de management al calităţii organizaţiei auditate sunt stabilite de client.  criteriile de audit reprezintă setul de politici.circumstanţe ce trebuie luate în considerare pentru a decide frecvenţa auditurilor. la zonele afectate şi la activităţile ce vor fi auditate. declaraţii de fapte sau alte informaţii relevante pentru criteriile de audit şi care sunt verificabile. cât şi calitativă. Domeniul de audit trebuie să furnizeze probe obiective şi suficiente pentru a demonstra funcţionarea eficientă a sistemului de management al calităţii organizaţiei auditate iar mijloacele angajate în audit trebuie să fie suficiente pentru a permite atingerea scopului şi a gradului dorit de profunzime al auditului. 8 .

la fel ca şi în cazul auditurilor comune (desfăşurate de două sau mai multe organizaţii de auditare. natura şi de complexitatea organizaţiei ce va fi auditată. dar cel puţin dată pe an. în funcţie de mărimea. în vederea identificării şi furnizării acestora.Capitolul 2. în care trebuie acordată o atenţie sporită stabilirii responsabilităţilor şi competenţelor suplimentare necesare echipei de audit. Întocmirea şi conducerea unui program de audit Organizaţiile care decid să desfăşoare audituri ale calităţii trebuie să-şi întocmească şi să desfăşoare în mod eficient un program de audit prin care să planifice numărul şi tipul auditurilor ce se vor efectua. natura şi complexitatea organizaţiei auditate. comune sau combinate.  cerinţele reglementate şi contractuale.  conducerea auditaţilor să fie notificată din timp cu privire la auditurile ce se vor desfăşura Programul de audit poate cuprinde unul sau mai multe audituri simple. printre care:  fiecare element al sistemului să fie auditat în funcţie de importanţa lui.  auditorii să fie independenţi de personalul cu responsabilităţi în activităţile ce vor fi auditate. trebuie să se acorde o atenţie maximă competenţei echipei de audit. precum şi resursele necesare.  intenţiile comerciale şi riscurile potenţiale pentru organizaţie. Înainte de începerea auditului se impune obţinerea acordului părţilor asupra tuturor acestor aspecte. Prin aceste programe se urmăresc o serie de obiective. 9 . care se stabilesc în funcţie de:  priorităţile managementului. în conformitate cu programul lor de audit). Pentru a realiza o planificare şi o efectuare corectă a auditurilor. orice program de audit trebuie să aibă la bază anumite obiective.  nevoile de evaluare a furnizorilor etc. alocării de resurse suplimentare şi elaborării de proceduri adecvate.  auditorii să fie disponibili pentru a desfăşura auditurile programate.  cerinţele sistemelui de management. Întinderea unui program de audit este influenţată de o serie elemente printre care: o mărimea.  cerinţele clienţilor sau nevoile altor părţi interesate. În cazul unor audituri combinate (de calitate şi de mediu).

obiectivele şi durata fiecărui audit care urmează a se efectua. precum şi cele necesare auditurilor şi să stabilească procedurile după care se vor efectua auditurile. analizeze şi îmbunătăţească programul de audit prin identificarea oportunităţilor. să identifice şi să furnizeze resursele necesare programului. la identificarea cărora trebuie luate în considerare toate sursele generatoare de nevoi de resurse. reglementările existente.  disponibilitatea auditorilor şi a experţilor tehnici de o anumită competenţă necesari  pentru realizarea obiectivelor unui anumit program de audit.  tehnicile de audit. cazare şi alte nevoi ale auditării. Programele de audit trebuie pot fi conduse de una sau de mai multe persoane responsabile. Realizarea unui program de audit necesită şi o serie de resurse. 10 . o numărul. complexitatea. probleme culturale şi sociale etc.  să monitorizeze. în ansamblul său. similaritatea şi amplasarea o activităţilor ce se vor audita.  durata auditurilor. importanţa. respectiv: evaluarea auditorilor.  să stabilească responsabilităţile. o standardele. o limba utilizată.  să se asigure de menţinerea înregistrărilor programului de audit. şi anume:  dezvoltarea. o nevoia de acreditare/înregistrare/certificare. o frecvenţa auditurilor planificate a se desfăşura. investite de conducerea de vârf a organizaţiei cu următoarele responsabilităţi:  să stabilească obiectivele şi întinderea programului de audit. o rezultatele auditurilor anterioare sau analiza programului de audit anterior.  desemnarea echipei de audit.  timpul de deplasare.  realizarea şi menţinerea competenţei auditorilor şi îmbunătăţirea performanţelor acestora.o modificări semnificative ale organizaţiei sau ale activităţii sale. conducerea activităţilor auditului şi înregistrarea concluziilor de audit. cerinţele contractuale şi alte criterii de audit.  să asigure implementarea programului de audit. implementarea. o domeniul. conducerea şi îmbunătăţirea activităţilor de audit.

Pentru îndeplinirea corectă a acestor responsabilităţi.  monitorizarea performanţei programului de audit şi înbunătăţirea acestuia. responsabilii de program trebuie să stăpânească tehnicile de audit şi principiile generale ale auditului.  menţinerea înregistrărilor programului de audit. o asigurarea controlului înregistrărilor activităţilor auditului. o asigurarea analizei şi aprobarea rapoartelor de audit şi distribuirea acestora către clientul auditului şi altor părţi specificate.  efectuarea auditurilor de urmărire. asigurare. logistică etc.).  efectuarea auditurilor. servicii. agro-alimentare. 11 . o desemnarea echipelor de audit. de evaluare continuă a nevoilor de instruire şi de dezvoltare profesională continuă a auditorilor. o asigurarea auditului de supraveghere. echipamente nucleare ş. o stabilirea şi menţinerea unui proces de evaluare iniţială a auditorilor. în vederea garantării competenţei în misiunea încredinţată. Programul de audit necesită şi elaborarea numitor proceduri care trebuie să includă:  planificarea şi programarea auditurilor. Pentru alegerea auditorilor şi a şefilor echipei de audit.). o coordonarea şi programarea auditurilor şi ale altor activităţi ale programului de audit. o furnizarea resurselor necesare echipelor de audit. să fie la curent cu competenţa cerută auditorilor. o asigurarea efectuării auditurilor conform programului.  asigurarea competenţei auditorilor şi ale auditorilor şefi.  selectarea echipelor de audit corespunzătoare.a. conducerea programelor de audit trebuie să ia în considerare următorii factori:  tipul de normă a sistemului de management al calităţii în raport de care se va efectua auditul (norme referitoare la produse. să fie cunoscători ai aspectelor tehnice şi economice relevante ale activităţilor ce se vor audita.  tipul de servicii sau produse şi reglementările asociate (sănătate. Implementarea unui program de audit se realizează prin desfăşurarea următoarelor activităţi: o comunicarea programului de audit părţilor interesate. să posede aptitudini de management şi de asemenea.

Conducerea programelor de audit poate stabili şi metode de măsurare şi de comparare a performanţelor auditorilor.  rezultate ale analizei programului de audit. cerute de o disciplină particulară.  alţi factori pertinenţi. În acest sens. selectare echipă de audit. în vederea obţinerii unei omogenităţi între auditori. instruire Odată implementat. precum şi în identificarea celor insuficiente. rapoarte de audit.  competenţa lingvistică necesară. Demonstarea implementării unui program de audit se realizează prin intermediul menţinerii.  competenţa necesară pentru desfăşurarea unui audit particular. este de dorit ca auditurile efectuate de diferiţi auditori să ajungă la concluzii asemănătoare. Se recomandă ca factorii de conducere ai programelor de audit să evalueze în permanenţă prestaţiile auditorilor săi. Aceste metode se referă la: o ateliere de formare a auditorilor.  absenţa conflictelor de interese. o schimbarea auditorilor între diferite echipe. desfăşurarea programului de audit trebuie monitorizată şi analizată în vederea evaluării măsurii în care acesta şi-a îndeplinit obiectivele şi pentru a se identifica oportunităţile de îmbunătăţire a lui. o compararea performanţelor auditorilor.  mărimea şi structura echipei de audit. aceste informaţii pot fi puse şi la dispoziţia comitetelor de evaluare. atât prin observarea auditurilor.  înregistrări ale personalului auditului: evaluare auditori. o evaluarea prestaţiilor.  aptitudinile de management ale acestei echipe. o examinări ale rapoartelor de audit. 12 . Aceste informaţii pot fi folosite în vederea ameliorării procesului de selectare a auditorilor şi a performanţelor acestora. aceeaşi operaţie fiind practic auditată în aceleaşi condiţii. Dacă este necesar. calificarea profesională sau competenţele dintr-un anumit domeniu tehnic. rapoarte de neconformitate şi rapoarte de acţiuni corective şi preventive. cum ar fi:  înregistrări individuale de audit: planuri de audit. cât şi prin alte mijloace adecvate. controlării şi păstrării în condiţii adecvate de securitate a unor înregistrări.

comunicarea în timpul 13 .. definirea obiectivelor. stabilirea contactului iniţial cu auditatul pentru obţinerea acordului asupra scopului auditului. standardelor etc. a domeniului şi a criteriilor de audit. a înregistrărilor. • pregătirea auditului la faţa locului care cuprinde planificarea activităţilor auditului. care constă în: şedinţa de deschidere.  evoluţia nevoilor şi aşteptărilor părţilor interesate.  consecvenţa dintre echipele de audit. repartizarea sarcinilor în cadrul echipei de audit şi stabilirea datei de începere a auditului. Analiza programului de audit urmăreşte următoarele aspecte ale acestuia:  rezultatele şi tendinţele constatate prin intermediul monitorizării. stabilirea echipei de audit.  conformitatea cu procedurile. Etapele de desfăşurare ale unui audit În desfăşurarea unui audit există trei faze distincte: 1) Pregătirea auditului. determinarea fezabilităţii auditului. care cuprinde trei etape principale.Monitorizarea se bazează pe luarea în calcul a unor indicatori de performanţă care măsoară:  capacitatea echipelor de audit în implementarea planului de audit. Capitolul 3. • analiza documentelor presupune o analiză a documentelor relevante ale sistemului de management al calităţii. 2) Desfăşurarea auditului. inclusiv determinarea gradului de conformitate ale acestora.  practici noi sau alternative de auditare. planificarea documentelor de lucru. şi anume: • iniţierea auditului ce constă în: desemnarea şefului echipei de audit.  timpul necesar încheierii acţiunilor corective impuse programului de audit. precum şi oportunităţi de îmbunătăţire ale acestuia.  feedback-ul clienţilor auditului. auditaţilor şi auditorilor.  conformitatea cu programările de audit existente. În urma analizei programului de audit se pot constata anumite neconformităţi ce impun acţiunile corective şi/sau preventive corespunzătoare. vizita preliminară efectuată de şeful echipei de audit.  înregistrările auditurilor.

există şi o fază iniţială care presupune o cerere de audit şi cotaţia pentru audit care. colectarea şi verificarea informaţiilor.  respectă exigenţele aplicabile auditului. Pentru că auditurile terţă parte implică din partea solicitanţilor plata unor taxe pentru activitatea prestată. care cade în responsabilitatea şefului echipei de audit. 3) Rezultatele auditului. Demararea unui proces de audit impune desemnarea de către conducerea programului de audit a unui şef de echipă de audit (auditor şef). Principalele responsabilităţi ale şefului unei echipe de audit sunt următoarele:  analizează documentele referitoare la activitatea sistemului de management al calităţii existent pentru a determina dacă acestea sunt sau nu adecvate.  defineşte exigenţele misiunii auditului. este desemnat auditorul şef. care cuprind: • • • pregătirea. Aceste acţiuni nu sunt totuşi considerate ca parte a auditului decât în măsura în care ele sunt incluse în planul de audit). în special cu privire la autoritatea şefului de echipă. se impune acordul organizaţiilor auditate cu privire la responsabilităţile specifice fiecărei organizaţii. efectuarea auditurilor de urmărire. 14 . investigaţii. este necesară o planificare a activităţii. El trebuie să posede capacitatea şi experienţa necesară în materie de gestiune a auditului. fluent şi cu costuri reduse. de îmbunătăţire şi a altor detaliilor (un audit nu poate fi considerat complet până ce acţiunile corective nu au fost verificate. preventive. dacă este acceptată. stabilirea rolului şi a responsabilităţilor ghizilor şi ale observatorilor. În cazul unui audit comun. Şeful echipei de audit poartă răspunderea pentru toate fazele auditului. documentarea constatărilor. precum şi pe cele ale altor directive aplicabile. formează baza pentru contractul ce se va încheia între o organizaţie terţă şi organizaţia clientă. O dată ce contractele sunt semnate. înainte de începerea auditului. respectiv verificarea acţiunilor corective.  participă la alegerea celorlalţi membri ai echipei de audit.  pregăteşte auditul. respectiv păstrarea documentelor şi finalizarea auditului. Pentru a se asigura un audit eficient. documentele de lucru şi dă instrucţiuni echipei de audit. care să permită o evaluare demnă de încredere a organizaţiei. aprobarea şi distribuirea raportului de audit.  pregăteşte planul de audit.auditului prin intermediul şedinţelor echipei de audit. precum şi autoritatea corespunzătoare pentru a lua deciziile referitoare la conducerea auditului. încheierea auditului. pregătirea concluziilor auditului şi şedinţa de închidere.

de către clientul auditului respectiv.  primeşte raportul de audit. domeniului sau criteriilor de audit trebuie să aibă atât acordul auditatului.  semnalează imediat auditatului neconformităţile critice.  semnalează toate obstacolele majore ivite în execuţia auditului. coduri de conducere ale sectoarelor etc. Principalele responsabilităţi şi drepturi ale unui client de audit sunt următoarele:  decide dacă este necesar să se efectueze un audit.  evaluarea capabilităţii sistemului de management al calităţii în asigurarea conformităţii cu cerinţele reglementate sau contractuale. Orice modificăre a obiectivelor. domeniului şi criteriilor de audit să corespundă naturii acestui tip de audit.  raportează concluziile auditului în mod clar. Între obiectivele unui audit se pot înscrie următoarele:  determinarea gradului de conformitate a sistemului de management al auditatului (sau al unor părţi ale acestuia) cu criteriile de audit. Domeniul auditului se referă la întinderea şi limitele acestuia: amplasamente fizice. procedurile.  declanşează procesul. domeniul şi criteriile în raport de care se va efectua auditul. împreună cu şeful echipei de audit. În cazul unui audit combinat. legile şi reglementările aplicabile. O altă activitate în cadrul acestei prime etape se referă la definirea.  identificarea zonelor de îmbunătăţire potenţială a sistemului etc. unităţi organizatorice. şeful echipei de audit trebuie să asigure ca definirea obiectivelor. defineşte obiectivele auditului. cerinţe contractuale. reprezintă echipa de audit pe lângă conducerea auditatului. cât şi pe cel al clientului. domeniului şi criteriilor auditului diferă la cele trei tipuri de audit. fără echivoc şi definitiv. în conformitate cu procedurile programului de audit. Stabilirea obiectivelor.  stabileşte organismul auditor.  evaluarea eficacităţii sistemului de management al calităţii în îndeplinirea cerinţelor specificate. Criteriile de audit includ: politicile aplicabile. a obiectivelor.  prezintă raportul de audit. cerinţe ale sistemelor de management. activităţi şi procese ce vor fi auditate şi perioada efectuării auditului. domeniului şi criteriilor de audit. astfel: 15 . standardele.

existenţa unor informaţii suficiente şi adecvate necesare planificării auditului. domeniul putând fi întreaga organizaţie. în funcţie de competenţa impusă membrilor echipei de către obiectivele auditului ce va avea loc.disponibilitatea resurselor necesare. Auditurile neplanificate (suplimentare) pot avea loc în cazul apariţiei.  auditurile interne trebuie să asigure acoperirea în timp util a tuturor elementelor sistemului de management al calităţii iar la planificarea lor se va stabili domeniul şi întinderea fiecărui audit. Determinarea fezabilităţii auditului prezintă o deosebită importanţă pentru succesul unui audit. responsabilul programului de audit. contract sau serviciu etc. întrebările unuia dintre auditori întreţin ideile de investigaţie ale celuilalt etc. a unor nevoi specifice organizaţiei. un anumit proiect. la un moment dat. Stabilirea echipei de audit se realizează numai după întrunirea condiţiilor de fezabilitate a auditului.disponibilităţile de cooperare ale auditatului. . prin consultare cu auditatul. datorită mai multor considerente. . 16 . trebuie să-i propună clientului auditului o alternativă la auditul solicitat. prezenţa a doi auditori oferă suport moral unul altuia.  auditul la furnizor sau la subcontractant va avea domeniul şi obiectivele în funcţie de relaţiile de afaceri dintre cele două părţi. printre care: • • • echipa oferă posibilitatea de a divide munca.Când auditul este efectuat de un singur auditor. În literatura de specialitate se consideră că este de preferat ca auditul să se efectueze de cel puţin doi auditori. Responsabilitatea stabilirii domeniului auditului revine Departamentului de Asigurare a calităţii sau de aprovizionare al cumpărătorului. În cazul neîntrunirii acestor condiţii de fezabilitate. acesta trebuie să întrunească toate condiţiile impuse şi să-şi asume şi toate responsabilităţile unui şef al unei echipei de audit. auditul terţă parte pentru certificare va avea domeniul determinat de organizaţia auditată. în ideea unei investigaţii cât mai eficiente. în înţelegere cu organismul de certificare. La determinarea fezabilităţii se analizează următoarele elemente: . Obiectivul va fi acela de evaluare a tuturor aspectelor sistemului de management al calităţii astfel ca auditatul să poată demonstra că desfăşoară activităţi eficiente (să-şi demonstreze capabilitatea) iar întinderea auditului (numărul de zile necesar pentru efectuarea acestuia) va depinde de domeniul de activitate şi de mărimea organizaţiei.

să se folosească auditori care sunt familiarizaţi cu ramura în care acţionează organizaţia respectivă. împreună cu şeful echipei de audit. trebuie verificată şi disponibilitatea acestora în perioada desfăşurării auditului.  limba folosită pe parcursul auditului şi înţelegerea caracteristicilor sociale şi culturale ale auditatului fie în mod direct de către membrii echipei de audit. o organizaţie având între 500 şi 600 de angajaţi.Resurselor umane şi materiale necesare desfăşurării unui audit sunt identificate de către responsabilul programului de audit. La stabilirea mărimii şi a componenţei echipei de audit se iau în considerare următoarele elemente:  obiectivele. Aceste motive trebuie aduse la cunoştinţa 17 . printre care: mărimea fizică şi localizarea organizaţiei. domeniul. auditată în conformitate cu ISO 9001 va necesita aproximativ 8-10 zile/persoană. mărimea unei echipe de audit este influenţată şi de o serie de alţi factori. Ca o indicaţie generală. prezentarea corectă a faptelor şi aplicarea diligenţei şi discernământului în auditare (situaţii de conflict de interese.  independenţa auditorilor faţă de activităţile ce vor fi auditate. prin consultare cu clientul auditului şi cu auditatul.  competenţa echipei ce va desfăşura auditul (identificarea cunoştinţelor şi  aptitudinilor necesare pentru realizarea obiectivelor auditului). complexitatea operaţiilor etc. Alături de acest criteriu. Echipa este selectată astfel încât. bazat pe numărul de angajaţi al organizaţiei care solicită auditarea. comportament anterior lipsit de etică etc.  cerinţele organismului de acreditare/certificare.). criteriile şi durata estimată a auditului. În cazul în care prezenţa unor specialişti în cadrul echipei de audit este absolut necesară. cât şi auditatul pot solicita înlocuirea anumitor membri ai echipei de audit în cazul existenţei unor motive rezonabile referitoare la neîndeplinirea de către auditorii respectiv a principiilor de bază ce le guvernează activitatea: profesionalism. care va acţiona sub conducerea unui auditor. (criterii care sunt utilizate mai mult pentru a stabili cotaţia iniţială de taxe). conducere etică.  capacitatea membrilor de a conlucra în cadrul echipei şi cu auditatul. fie cu sprijinul  unui expert tehnic. Atât clientul. în timp ce o organizaţie având în jur de 50 de angajaţi va necesita de la 1 la 5 zile/persoană. ori de câte ori este posibil. Cele mai multe dintre organismele de certificare au propriul lor ghid privitor la stabilirea mărimii echipei de audit.

 să fie atent la toate indicaţiile furnizate de probe şi care pot influenţa concluziile auditului sau care.  să pregătească şi să îndeplinească cu eficienţă sarcinile încredinţate. înţelese şi utilizate de către întregul personal aflat în sectorul auditat?  toate documentele şi alte informaţii utilizate pentru descrierea sistemului de management al calităţii sunt adecvate pentru atingerea obiectivelor calitative prescrise?  să verifice eficacitatea acţiunilor corective ce decurg din constatările auditului (la cererea clientului). Principalele responsabilităţi ale membrilor unei echipe de audit sunt următoarele:  să se conformeze exigenţelor aplicabile auditului.  să fie capabili să răspundă unor întrebări de genul:  procedurile. documentele şi alte informaţii referitoare la sistemul de management al calităţii sunt cunoscute.  să cooperaze cu şeful echipei de audit şi să-l sprijine în îndeplinirea sarcinilor. eventual.  să furnizeze probe obiective.  să păstreze în siguranţă documentele auditului pentru: .a le garanta confidenţialitatea.  să consemneze observaţiile. Una dintre caracteristicile de bază ale activităţii unui auditor este imparţialitatea iar toate persoanele şi organsimele implicate într-un audit trebuie să respecte independenţa şi probitatea auditorilor.  să adune şi să analizeze probe pertinente şi suficiente.  să se menţină. 18 . necesită o completare la audit.  să raporteze concluziile auditului. în toate circumstanţele. disponibile. necesare concluziilor referitoare la sistemul de management al calităţii.  să acţioneze în limitele stabilite de obiectivele auditului. în limitele codului de conduită. .conducerii programelor de audit şi a şefilor echipei de audit în vederea înlocuirii auditorilor în cauză.  să comunice şi să clarifice aceste exigenţe.a le prezenta la cerere.

pentru satisfacerea obiectivelor calitative. pune la dispoziţia echipei de audit toate mijloacele necesare pentru asigurarea unei bune desfăşurări a auditului. desemnează. Stabilirea contactului iniţial cu auditatul pentru obţinerea informaţiilor necesare reprezintă o altă activitate a fazei de pregătire a auditului. Şeful echipei de audit trebuie să cunoască activităţile organizaţiei ce se va audita. să se realizeze aranjamentele pentru audit. Şeful echipei de audit se va asigura ca pe parcursul acestei vizite să întâlnească cât mai mulţi reprezentanţi din punctele cheie ale conducerii şi să petreacă cea mai mare parte a timpului cu angajaţii direct din domeniul calităţii. stabileşte şi iniţiază acţiunile corective ce derivă din raportul de audit. cooperează cu auditorii în vederea atingerii obiectivelor auditului. responsabilii cu însoţirea membrilor echipei de audit. să fie oferite informaţii în legătură cu componenţa echipei de audit şi cu programarea propusă. care sunt următoarele: • • • • • • informează personalul asupra obiectivelor şi începerii auditului. la instalaţii şi la toate elementele necesare. precum şi prin culegerea de informaţii directe prin intermediul unei vizite preliminare la sediul organizaţiei ce va fi auditată (vizită de preaudit). sursa cea mai uzuală de informaţii fiind manualul calităţii. care se realizează de către responsabilii cu conducerea programului de audit sau de către şeful echipei de audit. modul de organizare. poate avea un caracter mai mai sau mai puţin oficial. Acest contact. Aceste informaţii vor fi completate cu documente suplimentare. 19 . să se determine regulile specifice de siguranţă ale activităţilor. să se solicite acces la documentele şi la înregistrările relevante. politicile şi procedurile. Scopurile acestui prim contact sunt următoarele: • • • • • • să fie stabilite canalele de comunicaţie. De aici decurg şi principalele responsabilităţi ale auditatului. să se stabilească un acord referitor la persoanele ce vor însoţi echipa de audit (observatori şi/sau ghizi). la cererea auditorilor. din rândul personalului său.Auditul calităţii nu conduce la un transfer de responsabilitate a personalului implicat în obţinerea calităţii spre auditori şi nici la o extindere a câmpului de funcţii ale calităţii peste necesar. asigură accesul.

2) să se explice modalitatea de desfăşurare a auditului. 8) să facă un tur al organizaţiei.Vizita de preaudit este utilă atât pentru obţinerea unor informaţii suplimentare celor din documentele sistemului. să se clarifice responsabilităţile acestuia. telefon. aşa cum sunt prezentate în organigrama organizaţiei. 6) să se discute despre gama de produse a organizaţiei. 7) să fie verificate şi înţelese mai bine o serie de informaţii obţinute prin analiza documentaţiei. b) fluxul produselor şi localizarea etapelor ce se desfăşoară în fiecare secţie. 10) să clarifice dacă există sindicate la nivelul organizaţiei şi dacă acestea au fost informate despre desfăşurarea auditului şi despre scopul acestuia. d) să se identifice orice arie/tehnologie care poate necesita un auditor specialist. e) să se identifice dacă sunt necesare zone de trecere de securitate sau spaţii de sterilizare ( evident. acces la computer sau maşina de scris. Obiectivele principale ale acestei vizite preliminare sunt: 1) să fie identificat Directorul general. mărimea relativă şi localizarea geografică şi să obţină planul general. şi să finalizeze aranjamentele necesare pentru ca echipa de audit să poată lua masa de prânz în interiorul organizaţiei. precum şi liniile de autoritate. dar mai ales în cazul unor organizaţii foarte mari. indiferent dacă unele dintre acestea se află în afara scopului urmărit. dacă este posibil. complexe sau aflate pe arii geografice mari. proceduri operaţionale. instrucţiuni de lucru ). 9) să se clarifice orele normale de lucru. 3) să se pună bazele unor relaţii de încredere între auditor şi auditat. a şedinţei de deschidere şi de închidere. raportarea neconformităţilor şi a categoriilor lor şi posibilele recomandări ce pot fi făcute. 4) să se explice necesitatea şi rolul ghizilor şi al experţilor tehnici. şi să se testeze posibilitatea de a avea o copie a documentaţiei cheie (manualul de calitate. în funcţie de specificul activităţii ). c) să se identifice ariile de riscuri potenţiale care pot necesita îmbrăcăminte de protecţie şi să clarifice dacă organizaţia o furnizează. autorităţile şi interfeţele. cu scopul de a înţelege: a) dispunerea generală a organizaţiei. pauzele de masă etc. a şedinţelor de echipă. copiator etc. 5) să se ia acordul asupra unor facilităţi ce trebuie create: o cameră pentru echipa de auditori. 20 .

rapoarte anterioare de audit etc. care se efectuează anterior desfăşurării auditului la faţa locului. care este o cerinţă standard. necesar atât echipei de audit. Documentaţia poate include documente şi înregistrări relevante ale sistemului de management al calităţii..1 din SR EN ISO 9001: 2001 specifică faptul că „o organizaţie trebuie să stabilească. să documenteze.Uneori. Alte audituri necesită ca documentele să fie înaintate la sediul organismului de certificare. presupune practic două etape: o analiză de birou. de vreme ce există posibilitatea ca firma să întreprindă acţiunile corective înainte ca documentele să fie înainate. în conformitate cu cerinţele prezentului standard internaţional”. vizitele preliminare sunt folosite de către unele organisme de certificare pentru a efectua o analiză completă a documentaţiei la faţa locului iar în acest caz. dar şi auditatului şi clientului auditului respectiv. când sunt evaluate anumite activităţi selectate privind conformitatea cu procedurile descrise în documentaţia sistemului de management al calităţii şi cu standardul aplicabil. în scopul determinării conformităţii sistemului cu criteriile de audit şi o analiză pe parcursul auditului propriu-zis. Analiza documentaţiei. natura şi complexitatea organizaţiei. şi care constă într-o evaluare a conţinutului documentaţiei în raport cu cerinţele standardului aplicabil. să implementeze şi să menţină un sistem de management al calităţii şi să-i îmbunătăţească continuu eficacitatea. atunci practic nu există punct de plecare în desfăşurarea unui audit pe teren. proceduri sau modificări de documentaţie. De aici şi necesitatea ca cerinţele acestui standard să fie înţelese înainte ca auditul să înceapă. Paragraful 4. auditorul şef trebuie să se asigure că documentele de bază există şi să identifice orice omisiune evidentă. Analiza documentelor trebuie să stabilească dacă: • • • toate aspectele standardelor alese sunt înţelese în mod adecvat. În acest caz. Pregătirea auditului la faţa locului presupune elaborarea unui plan de audit care să permită programarea şi coordonarea tuturor activităţilor auditului. Analiza trebuie să ţină cont de mărimea. documentaţia este suficientă pentru scopul propus. precum şi de obiectivele şi domeniul auditului. 21 . sunt incluse toate ariile organizaţiei. şeful echipei de audit trebuie să-şi pregătescă înaintea efectuării acestei vizite o listă de verificări. Dacă documentaţia este incompletă sau neadecvată cu cerinţele standardului. Pe parcursul acestei vizite nu trebuie făcută nici o remarcă privitoare la succesul sau insuccesul evaluării viitoare sau sugerate metode alternative.

el va fi comunicat auditorilor şi organizaţiei auditate. între şeful echipei de audit. Planul va trebui să fie logic şi îndeajuns de flexibil pentru a permite modificări în domeniul auditului ce se impun pe parcursul derulării activităţilor de audit la faţa locului şi de asemenea. standardele urmărite etc. rolurile şi responsabilităţile acestora. criteriile de audit şi identificarea documentelor de referinţă (de exemplu: normele sistemului de calitate aplicabile. se ţine cont de domeniile şi numărul locurilor de vizitat şi de complexitatea organizaţiei. al aşteptărilor. începând cu primirea unui contract. a înregistrărilor. Un aspect important este acela al planificării timpului necesar fiecărui domeniu. O altă abordare poate fi aceea a selectării unui domeniu de activitate dintr-un plan sau dintr-un proiect. al accesării fişierelor din computer. acestea vor trebui aduse imediat la cunoştinţa auditorului şef. Pregătirea planului de audit reprezintă una dintre responsabilităţile şefului echipei de audit şi el trebuie înaintat auditatului cu aproximativ 6-8 săptămâni înaintea începerii auditului. al deplasării între diversele zone ale organizaţiei. Planul va trebui să cuprindă următoarele date: • • • • • • obiectivele auditului. al primirii răspunsurilor de la cei intervievaţi. Planificarea unui audit este necesară pentru a decide scopul şi obiectivele auditului. Numai după ce planul va fi aprobat de client.). sau în ordine inversă. pentru a asigura că obiectivele fundamentale ale auditului sunt atinse.). 22 . responsabilităţile membrilor echipei şi să rezolve problemele legate de transport şi decazare. şeful echipei de audit trebuie să confirme scopul standardului(lor) ce va fi utilizat. De asemenea. ţinând cont de timpul necesar pentru examinarea documentaţiei. identificarea personalului cu responsabilităţi importante şi directe în zonele ce vor fi auditate. Dacă organizaţia auditată are de făcut obiecţii la vreunul dintre elementele planului de audit. astfel încât acesta să-şi poată exercita dreptul de a solicita modificări ale planului propus. auditat şi client. precum şi referenţialul folosit. Gradul de detaliere a planului depinde de domeniul şi de complexitatea auditului (detaliile se pot referi la: audituri iniţiale şi ulterioare. De asemenea. identitatea membrilor echipei de audit. precum şi procesele de auditat. activităţile fiind urmărite în succesiunea lor normală. de comun acord. pornind de la un proiect finalizat. manualul calităţii. audituri interne şi externe etc. înaintea începerii propriu-zise a auditului şi vor trebui rezolvate. precum şi ale persoanelor însoţitoare. inclusiv unităţile organizatorice şi funcţionale. întreruperilor etc. domeniul de audit.Tot acum se stabileşte şi strategia de audit.

). domenii sau activităţi ale sistemului de management al calităţii. stabileşte responsabilităţile pentru auditarea anumitor procese. Pe parcursul auditului. auditorilor în formare şi experţilor tehnici.• • • • • • • • limba în care se va desfăşura auditul. lista cu repartizarea raportului de audit. dacă se consideră necesare pentru o mai bună îndeplinire a obiectivelor auditului. Repartizarea sarcinilor în cadrul unei echipe de audit trebuie să aibă la bază îndeplinirea cerinţelor referitoare la independenţa auditorilor. facilităţi la faţa locului etc. în cazul în care dezvăluirea lor prematură ar putea compromite obţinerea de probe obiective. exigenţele în materie de confidenţialitate. data şi locul unde va avea loc auditul. dar numai cu aprobarea clientului şi cu acordul organizaţiei auditate. Acesta. prin consultare cu membrii echipei. calendarul întâlnirilor cu conducerea organizaţiei auditate. subiectele raportului de audit (metode de gradare a neconformităţilor) format. alocarea resurselor adecvate zonelor critice ale auditului (aranjamente logistice: deplasare. şeful echipei de audit trebuie să se asigure că în intervalul de timp prevăzut vor fi verificate toate ariile cheie ale organizaţiei şi toate elementele prevăzute în standarde. Detaliile particulare ale planului de audit vor fi comunicate organizaţiei auditate pe parcursul derulării auditului. Dacă obiectivele nu pot fi atinse. şeful echipei de audit poate aduce modificări ale misiunii auditorilor şi ale planului de audit. Repartizarea sarcinilor echipei de audit cade în responsabilitatea şefului echipei de audit. de asemenea. şeful echipei de audit trebuie să specifice metodele de comunicare cu auditatul. Când întocmeşte planul de audit. şeful echipei de audit trebuie să prezinte clientului şi organizaţiei auditate motivele. data începerii şi durata prevăzută pentru fiecare activitate principală a auditului. funcţii. acolo unde este diferită de limba auditorului şi/sau a auditatului. 23 . utilizarea eficientă a resurselor şi. competenţă. modul de efectuare a auditului. structură şi data estimată a difuzării şi distribuirii acestuia. precum şi cel al pregătirii şi distribuirii raportului de audit. În cazul unui audit comun. amplasamente. să ţină cont de rolurile şi responsabilităţile auditorilor.

având la bază stipulaţiile din instrucţiunile procedurale. standardele sau ghidurile aplicabile. Pregătirea documentelor de lucru. cât şi pentru a emite o judecată de valoare referitoare la concordanţa cu cerinţele stipulate în standarde. de aceea. Fiind imposibilă o evaluare completă a unei organizaţii. acest fapt trebuie adus cât mai curând posibil la cunoştinţa clientului şi a auditatului. 24 . membrii unei echipe de audit analizează aceste informaţii şi pregătesc documentele de lucru necesare. al raportului de audit şi toate informaţiile relevate cu ocazia unui audit sunt confidenţiale şi nu pot fi dezvăluite altei părţi fără aprobarea clientului şi în unele cazuri. Listele de verificare sunt instrumente de mare ajutor pentru un auditor atât pe parcursul planificării auditului. Cu excepţia cazurilor prevăzute de lege. formulare pentru consemnarea informaţiilor (dovezi de susţinere. conţinutul documentelor. se pot impune anumite modificări ale sarcinilor specifice diferiţilor auditori. Documentele necesare pentru uşurarea investigaţiilor auditorilor. Astfel. pentru consemnarea celor constatate şi a concluziilor pot fi: • • • • liste de verificare utilizate pentru evaluarea fiecărui element al sistemului calităţii. în vederea realizării obiectivelor lui. în conformitate cu procedurile programului de audit şi cu cerinţele de reglementare şi contractuale existente. În baza sarcinilor primite. formulare pentru consemnarea concluziilor pe baza observaţiilor auditului. Eşantionul de audit trebuie astfel selectat încât să se obţină informaţii care să ofere o imagine cât mai clară asupra managementului calităţii în organizaţie şi a efecienţei acestuia. o problemă majoră. În cazul în care se impune dezvăluirea conţinutului unui document de audit. de comun acord între părţile participante. constatări ale auditului. Listele de verificare sunt elaborate de fiecare auditor şi cuprind întrebările şi punctele ce trebuie verificate. a auditatului. Documentele de lucru trebuie păstrate până la încheierea auditului iar apoi trebuie păstrate sau distruse.).Timpul petrecut cu planificarea şi cu selectarea faptelor înaintea auditului este esenţial. separat pentru fiecare compartiment sau domeniu de auditat. auditul presupune o examinare a unui eşantion de activităţi sau de dovezi. când atenţia lui este concentrată asupra informaţiilor pe care le urmăreşte din diferitele zone ale organizaţiei. de exemplu se poate constata că o altă parte a organizaţiei a auditat recent furnizorul/contractorul ce tocmai urmează a fi auditat. Pe parcursul desfăşurării unui audit. selectarea acestora fiind. planuri de eşantionare ale auditului. înregistrări ale întâlnirilor etc.

Având la bază cerinţele standardului. • şedinţele interimare de echipă .în cadrul acestora are loc informarea la zi organizaţiei asupra constatărilor înregistrate. Indiferent de forma listei de verificare. gata să desfăşoare auditul. Are loc o colectare a unor dovezi obiective. se confirmă canalele de comunicare şi facilităţile solicitate. • colectarea dovezilor . • liste standard de verificare care sunt realizate pe baza auditurilor anterioare. echipa de audit poate sosi la organizaţia solicitantă. ele sunt însă limitate de termenii privind responsabilităţile aferente şi de alte detalii. prin chestionarea angajaţilor. transformate în întrebări.are loc cu factorii de conducere din organizaţie responsabili pentru funcţiile sau procesele ce vor fi auditate. Cu toate că sunt foarte folositoare în pregătirea noului personal sau a auditorilor. • liste de verificare sub forma unor scheme logice care oferă indicii asupra stadiilor sau localizării execuţiei diverselor operaţii. pe cât este posibil. pericolul apartiţiei stereotipiei la unii auditori. Desfăşurarea auditului Presupunând că şeful echipei de audit a desfăşurat toate activităţile legate de planificarea auditului. la locul şi cu angajaţii implicaţi în aplicarea procedurilor respective. aceasta va fi utilizată însă numai ca un „aide memoire” pe parcursul desfăşurării auditului şi nu va trebui urmărită automat la fiecare interviu.Principalele forme sub care pot fi întâlnite listele de verificare sunt următoarele: • liste de verificare sub forma criteriilor principale din standardul aplicabil şi de aceea.presupune auditarea procedurilor relevante. se realizează o analiză a planului de audit. Desfăşurarea auditului secundă parte şi terţă parte poate cuprinde următoarele etape: • şedinţa de deschidere . Dezavantajul acestor liste constă în posibilitatea folosirii lor repetate şi de aici. În cadrul ei este explicat şi confirmat scopul auditului. acestea mai pot fi numite liste de criterii. sunt discutate standardele urmărite şi se fac toate aranjamentele necesare. care limitează contribuţia lor la investigaţia în cauză. făcută. acest tip de liste este limitat în utilizare. 25 . Capitolul 4. prin observare şi prin inspectarea înregistrărilor.

organizaţia decide formatul raportului de audit şi poate alege doar să completeze lista de verificare. prin date. domeniului. 26 .  identificarea organizaţiei auditate. care este responsabil pentru caracterul precis şi complet al acestuia. Pentru auditurile interne. Totodată.în cadrul acesteia îi sunt prezentate verbal Directorului general al organizaţiei cele mai semnificative constatări şi se fac recomandările necesare.  confirmarea că obiectivele auditului au fost îndeplinite în cadrul domeniului. ale auditorilor şi calificarea lor ca auditori).  rapoartele de neconformitate.  datele şi locurile unde au fost efectuate activităţile de audit la faţa locului.  zonele neacoperite din domeniul auditului. eventual planul de audit. sunt rezolvate toate neînţelegerile şi se stabileşte perioada necesară de îndeplinire a acţiunilor corective impuse. urmând o serie de activităţi. De asemenea. pentru o viitoare trasabilitate. are drept scop confirmarea oficială a informaţiilor comunicate în şedinţa de încheiere. Raportul de audit este pregătit sub direcţia şefului echipei de audit. în funcţie de gradul lor de gravitate. a clientul auditului şi a membrilor echipei de audit (numele şi titlurile şefului echipei de audit. Raportul de audit. care va reflecta cu fidelitate spiritul şi conţinutul auditului. • şedinţa de închidere . constatărilor şi concluziilor auditului (cu referinţe complete asupra documentelor ce definesc sistemul de management al calităţii sau asupra contractelor semnificative pentru audit). Auditul nu se încheie însă odată cu şedinţa de închidere. are loc pregătirea şedinţei de închidere şi a formularelor de acţiuni corective. Forma şi conţinutul raportului de audit rămân la latitudinea auditorului. în conformitate cu planul de audit. printre care.se realizează pe baza dovezilor obiective constatate şi prin încadrarea acestora în diferitele categorii de neconformităţi existente.  evaluare clară şi precisă a obiectivelor. criteriilor. cea mai importantă este completarea raportului de audit. însă el va cuprinde următoarele elemente:  identificare unică. notele de neconformităţi şi un rezumat.• redactarea neconformităţilor .

trebuie comunicate clientului motivele de întârziere şi convenită o dată revizuită pentru difuzare. Rapoartele celor mai multe organisme de certificare trebuie să fie semnate şi de un membru din conducerea organizaţiei auditate. ei nu sunt obligaţi să-l ofere celor auditaţi. De asemenea. cu confirmare de primire. În nici un caz el nu poate fi transmis unei alte părţi fără acordul auditatului şi al clientului. dacă raportul este pregătit pentru un client.  planuri ale acţiunilor ulterioare convenite. Transmiterea raportului de audit se va face numai către Directorul general al organizaţiei auditate.  lista cu numele şi funcţiile celor ce au participat la şedinţa de deschidere şi de  închidere şi uneori.  dacă este specificat în obiectivele auditului. difuzarea raportului de audit trebuie să se realizeze în perioada de timp convenită. Înainte de a fi transmis organizaţiei auditate. care trebuie protejate. iar dacă aceasta nu este posibilă. În acest caz. În cazul auditurilor terţă parte.  opiniile divergente nerezolvate între echipa de audit şi auditat. Raportul de audit este analizat. cu aprecierile echipei de audit asupra gradului de conformitate cu cerinţele şi asupra eficienţiei sistemului de management al calităţii în îndeplinirea activităţii şi a obiectivelor calităţii). el va trebui analizat de conducerea acestuia. de genul proprietăţii industriale. scrisoarea însoţitoare va descrie procedurile necesare pentru implementarea şi verificarea acţiunilor corective. este prezentat un sumar al auditului. numele persoanelor contactate în timpul auditului. raportul de audit trebuie să conţină o declaraţie privind confidenţialitatea conţinutului şi o listă de distribuire a lui. concluziile şi recomandările (declaraţia sumară. datat şi semnat de şeful echipei de audit. trebuind să rămână confidenţial. Auditul se consideră încheiat când raportul de audit este remis clientului şi tocmai de aceea. deoarece poate conţine informaţii confidenţiale. Documentele auditului (înregistrările complete ale auditului) trebuie păstrate sau distruse 27 . putând fi semnat şi de un membru din conducerea clientului sau a organizaţiei (în funcţie de procedurile programului de audit). Raportul de audit este proprietatea clientului sau a auditorului şi dacă nu există o înţelegere contractuală. raportul va cuprinde şi un sumar al acţiunilor corective recomandate sau asupra cărora s-a căzut de acord. se pot prezenta recomandări de  îmbunătăţire.

în conformitate cu procedurile programului de audit. Piscom S.R. Piscom S.” . Înregistrările complete ale auditului se referă la următoarele documente:  raportul de audit.Organizaţia “S..L. precum şi în conformitate cu reglementările contractuale şi legale în vigoare.  programul din care face parte auditul şi planul auditului în cauză. RAPORT DE AUDIT AL CALITĂŢII . durata de păstrare este de 20 de ani.C.  listele de verificare şi notiţele cu observaţii. cu documentele susţinătoare.C.  monitorizarea acţiunilor corective.  corespondenţa înainte şi după audit. În situaţii oficiale.Date: audit : 14-16 Octombrie 2010 raport: 23 Octombrie 2010 Acord Rezultatele conţinute în acest raport sunt acceptate ca fiind corecte şi precise. 28 . Recomandările făcute indică modificări necesare ale sistemului de management al calităţii în cadrul organizaţiei S.Auditori : Lucian Popescu şi Valentin Dobre .L.R.  calificarea auditorilor. organizaţie auditată şi auditoare.potrivit acordului dintre client. astfel ca activităţile auditate să satisfacă cerinţele ISO 9001.

Pe parcursul auditului au fost investigate mostre ale următoarelor activităţi: a) Structura organizatorică. 2... La următoarele activităţi au fost verificate instrucţiunile.R. e) Testarea presiunii.R.L. (inclusiv documentaţia adiacentă).. b) Extrudere.R. f) Montarea accesoriilor.. 29 .C..Depozite şi locuri de stocare....C.C. şi acceptat. : Auditori: Lucian Popescu şi Valentin Dobre 1.. Piscom S. j) 10.. care a fost examinat anterior de către.....L. g) Inspecţie interfazică şi finală... e) Departamentul Proiectare/Tehnic. Introducere Având la bază termenii acordului încheiat între organizaţia. b) Biroul Desfaceri....L....Semnătură Organizaţia S..R. Piscom S.. Piscom S. Tehnică de audit Auditul a comparat practicile organizaţiei cu sistemul de management al calităţii prescris în Manualul calităţii organizaţiei S.... g) Proceduri de calibrare.. privitor la inspecţia şi certificarea sistemelor hidraulice produse... c) Aprovizionare. d) Planificarea producţiei..şi organizaţia S.C.. f) Laborator.. a apărut necesitatea auditării sistemului de management al calităţii la organizaţia S. la intervale specificate... h) Refuzuri/concesii/acţiuni corective. practicile şi înregistrările: a) Preparare. Piscom S.. Aceasta a dus la desfăşurarea unui audit între 14-16 Octombrie 2010.L.... i) Componente ale produselor... d) Tratamente termice. c) Galvanizare.

Plan de audit a) Audit : A fost desfăşurat în perioada 14-16 Octombrie 2010.h) Ambalare şi livrare. Neconformităţile 1-7 trebuie rezolvate satisfăcător. Piscom S. are unele scăpări faţă de cerinţele SR ISO 9001:2006. 4.R. Limite ale auditului Auditul a investigat numai acele activităţi descrise în Manualul calităţii.L. d) Concluzii şi recomandări Rezultatele auditului au demonstrat că sistemul de management al calităţii organizaţiei S.R. c) Neconformităţi : Pe parcursul auditului au fost notate 7 neconformităţi ale sistemului de management al calităţii. b) Urmărire S-a căzut de acord ca neconformităţile să fie urmărite de D-nul P. Ataşăm copii ale acestora.C..L.C. 5. Au fost numerotate de la 1 la 7. 30 . absenţa unor comentarii asupra oricărei părţi a sistemului de management al calităţii nu implică automat concordanţa deplină a acestuia cu cerinţele existente. astfel încât organizaţia X să merite reînnoirea înregistrării cu data de 1 Ianuarie 2011. Limitare de responsabilităţi Atâta timp cât auditul s-a bazat pe eşantionare. El va investiga acţiunile corective la sfărşitul lunii Noiembrie 2010 şi va raporta constatările organizaţiei S. Piscom S. 3.

CONCLUZII Auditurile calităţii reprezintă examinări "sistematice" ale activităţilor şi rezultatele acestora. serviciilor. termenul de audit este utilizat în sensul de examinare a calităţii produselor. servicii). referitoare la calitate. procesele intreprinderii. În domeniul managementului calităţii. 31 . proceselor unei intreprinderi sau a sistemului calităţii în ansamblu. fiind planificate şi programate în funcţie de natura şi importanţa activităţilor respective. rezultatele proceselor (produse. Prin auditurile calităţii se evaluează: sistemul calităţii mtreprinderii in ansamblu sau elemente ale acestuia.

Principii fundamentale şi vocabular” 32 . Managmentul calităţii. BIBLIOGRAFIE 1. Ciobanu E.Această evaluare se realizează în raport cu "dispozitiile prestabilite (standardele aplicabile. Gower Publishing Group. ed. Grren D. 4. 7. corespund cerinţelor specificate (în standarde sau în alte documente normative) şi pentru a evalua în ce masura procesele sunt ţinute sub control. Ed. Un program de audit poate include unul sau mai multe audituri in funcţie de mărimea.Constantinescu D. A II-a revizuită şi adaugită. 1986 . 3. Un program de audit include de asemenea toate activităţile necesare pentru planificarea şi organizarea tipurilor şi numarului de audituri. Aceste audituri pot avea o diversitate de obiective si pot de asemenea sa includă audituri comune sau combinate. Chapman & Hall. 1995. Ed. Olaru M. manualul calităţii. specificaţii tehnice etc. Scopul principal al auditului calităţii este de a evalua acţiunile corective necesare pentru eliminarea deficienţelor şi posibilitatile de îmbunătăţire a sistemului calităţii intreprinderii. Olaru M. 5. a produselor şi serviciilor pe care le oferă. Bucureşti 1999. 6. sau cele noi. instrucţiuni. Les Editions d’Organisations. proceduri. natura şi complexitatea organizatiei care urmeaza a fi auditata.. pentru a stabili în ce măsură ele sunt respectate. precum şi pentru furnizarea resurselor pentru desfasurarea eficace si eficienta a acestora în cadrul intervalului de timp specificat. Marti M. Quality Auditing .1993. ISO 9000 Quality System Auditing. ICM. OID. 2.. Audit Qualité. Managmentul calităţii. 1977. SR ISO 9000:2001 „Sisteme de management al calităţii..). O intreprindere poate hotărî efectuarea unor audituri periodice pentru a stabili dacă produsele în curs de fabricaţie. Economică. ASE. Bucureşti 1999. Tehnici şi Instrumente. Mills D. Auditul Calităţii.. Paris. a proceselor sale. Bucureşti.

11. ISO 9000-2:1997. 33 . SR EN ISO 19011:2003 . Qality Management and Quality Assurance Standards Part2. 9. dezvoltare. Managementl calităţii şi elemente ale sistemului calităţii partea I ghid. SR EN ISO 9001:1995.8. 9002 and ISO 9003. 10. Sistemele calităţii model pentruasigurarea calităţii în proiectare. productie monaj şi service. SR EN ISO 9004-1:1998."Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calităţii şi/saude mediu". Generic guidelines for the appliction of ISO 9001.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->