P. 1
SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ de modificat

SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ de modificat

|Views: 1,192|Likes:
Published by Cornelia Cotea

More info:

Published by: Cornelia Cotea on Jun 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/23/2013

pdf

text

original

SUSPENDAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 2.

1 Noţiuni generale Pentru definirea exactă a noţiunii de suspendare, menţionăm că nu în toate cazurile în care salariatul nu prestează munca este vorba de suspendarea contractului. Astfel, prin însăşi natura ei, prestarea muncii este discontinuă, perioadele de muncă alternând cu cele de odihnă. Dar nici repaosul de la o zi la alta, ori cel de la sfârşitul săptămânii, nici cel din sărbătorile legale sau perioada în care salariatul se află în concediu de odihnă nu pot fi considerate ca suspendări ale contractului de muncă. Acestea sunt întreruperi fireşti ale muncii pentru ca salariatul să-şi poată reface forţa de muncă şi ţin de însuşi specificul contractului de muncă. Fiind un contract cu prestare succesivă, executarea contractului individual de muncă este un proces ce se desfăşoară în timp. În acest interval pot interveni anumite împrejurări, prevăzute chiar de lege, care să împiedice temporar înfăptuirea obiectului şi efectele contractului, deci a obligaţiilor reciproce ale părţilor. Astfel intervine ceea ce se numeşte suspendarea contractului individual de muncă. Prin suspendare a contractului individual de muncă se înţelege perioada în care munca prevăzută în contract nu se prestează şi, în consecinţă, de regulă, nu se plăteşte nici salariul de către angajator; este, deci, o suspendare a efectelor principale ale contractului1. S-a susţinut că suspendarea contractului individual de muncă (nu e o creaţie a legiuitorului, ci un concept doctrinar dând expresie unor împrejurări de fapt )2. Opinia a fost criticată spunându-se că ea este în parte exactă dacă ne gândim că instituţia suspendării nu este reglementată în mod unitar de legislaţia muncii în vigoare. Însă, luând în considerare că temeiurile suspendării sunt, de regulă, prevăzute de lege, nu doctrina a creat această instituţie ci legiuitorul, neputând fi contestat rolul literaturii juridice în unirea tuturor temeiurilor suspendării într-o instituţie unitară denumită ca atare şi în formularea principiilor generale ale acestei instituţii3. Suspendarea contractului de muncă este, după cum am mai spus, o suspendare a principalelor sale efecte – prestarea muncii şi plata acesteia - manifestată printr-o încetare temporară a traducerii lor în viaţă. Deci contractul de muncă nu încetează urmând ca, la încetarea cauzei de suspendare, întrucât el există pe toată durata ei, să se reia executarea lui în
1 2 3

Ţ. Beligrădeanu, I. T. Ştefănescu - Dicţionar de drept al muncii Ed. Lumina Lex, Bucureşti 1997 pag. 169

Şerban Viorel Stănoiu – Suspendarea contractului de muncă în R. R. D. nr. 7/1968 pag. 31 după S. Ghimpu, Al. Ţiclea – Dreptul muncii , Ed. All Beck, Bucureşti 2000, pag.210 S. Ghimpu, I. T.Ştefănescu, Şerban Beligrădeanu, Gh. Mohanu - Dreptul muncii – Tratat, vol. I-III, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1978 – 1982, pag. 281 după S. Ghimpu, Al. Ţiclea, op. cit., pag 211

întregime. Suspendarea contractului de muncă se deosebeşte de desfacerea lui prin următoarele. În primul rând, desfacerea contractului de muncă antrenează încetarea definitivă a tuturor efectelor sale, în timp ce suspendarea se referă doar la efectele principale având caracter temporar. În al doilea rând, perioadele de discontinuitate normală în prestarea muncii (repausul zilnic şi cel săptămânal, cel din timpul sărbătorilor legale, concediul de odihnă, pauza de masă), când în fapt nu se lucrează, nu se includ totuşi în conceptul juridic de ansamblu al suspendării contractului de muncă, ele ţinând de specificul contractului de muncă şi fiind necesare refacerii forţei de muncă. În sfârşit, în situaţia în care angajatorul nu plăteşte salariul din raţiuni diverse, salariatul nu poate refuza să presteze munca. De exemplu .T. este salariul lui .E. şi primeşte un salariu de 1.370.000 lei pe lună. .E., datorită imposibilităţii comercializării mărfurilor, nu poate plăti lui .T. salariul pe luna aprilie. Neexecutarea obligaţiei de către .E. nu îl îndreptăţeşte pe .T. să refuze prestarea muncii sau să solicite desfacerea contractului invocând excepţia non adimpleti contractus (ca în cazul unui contract civil), ci are deschisă calea acţiunii în justiţie pentru obligarea patronului la executarea prestaţiei ce îi revine şi la plata penalităţilor de întârziere. Desigur, neplata salariului îl poate determina pe salariat să desfacă unilateral contractul său de muncă, iar neplata salariului tuturor salariaţilor sau numai unei părţi a lor poate antrena un conflict colectiv de muncă4. Suspendarea contractului de muncă este rezultatul aplicării şi funcţionării a două principii fundamentale în dreptul muncii şi anume : 1) stabilitatea raporturilor de muncă impunând cu necesitate menţinerea în fiinţă a contractului şi; 2) caracterul sinalagmatic cu prestare succesivă, care obligă ca, atunci când o parte încetează în mod trecător executarea obligaţiei asumate, cealaltă parte să procedeze în mod simetric la sistarea temporară a îndatoririlor sale. Întrucât contractul individual de muncă, fiind unul cu executare succesivă, nu putea face excepţie de la principiul enunţat mai sus. Deci, când asistăm la o discontinuitate temporară în îndeplinirea de către persoana încadrată în muncă a prestaţiei prin care, de regulă, se realizează însuşi obiectul contractului, va exista şi încetarea temporară a prestaţiei corelative din partea unităţii, angajându-se în final la suspendarea principalelor efecte ale contractului. Fiind un contract sinalagmatic şi cu prestări succesive, suspendarea principalelor efecte înseamnă suspendarea contractului în sine.

4

I.T.Ştefănescu – Tratat de dreptul muncii , Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2003, pag 469-470

Pentru a nu se ajunge la desfacerea contractului de muncă ci doar la suspendarea lui, trebuie ca neîndeplinirea prestaţiilor de către angajat să aibă caracter temporar şi neculpabil, condiţii ce trebuie îndeplinite cumulativ. Există în executarea prestaţiilor de către părţile contractului o ordine fixă: obiectul contractului se realizează în timp, întâi prin prestarea muncii de către salariat şi numai după aceea se naşte obligaţia patronului de a o remunera, plata anticipată nefiind, în principiu posibilă. Consecinţa acestei reguli constă în aceea că numai când obiectul nu se realizează prin prestaţiile succesive la care salariatul s-a obligat intervine suspendarea contractului, nu şi în cazul în care, din diferite motive, nu este plătit salariul la termenul convenit de părţi. (a se vedea exemplul amintit mai sus). În mod cu totul excepţional, suspendarea contractului se poate datora culpei unităţii şi anume în cazul anulării desfacerii contractului de muncă; în acest caz perioada de la data acestei desfaceri şi până la reintegrarea în muncă a celui în cauză este de suspendare a contractului de muncă5. Implicând cu necesitate neprestarea muncii de către salariat, suspendarea nu operează în cazurile în care, conform legii, se prestează temporar, în aceeaşi unitate, o altă muncă sau când, deşi nu prestează muncă, salariatul rămâne la dispoziţia unităţii. Suspendarea contractului individual de munca poate interveni de drept, prin acordul partilor sau prin actul unilateral al uneia dintre parti. In cazul suspendarii contractului individual de munca din cauza unei fapte imputabile salariatului, pe durata suspendarii acesta nu va beneficia de nici un drept care rezulta din calitatea sa de salariat (Codul muncii, art. 49, alin.4) Potrivit art.49 alin.3 din Codul Muncii, pe durata suspendării, pot continua să existe alte drepturi şi obligaţii ale părţilor, dacă prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă aplicabil, prin contractele individuale de muncă sau regulamentele interne nu se prevede altfel. Astfel, spre exemplu, continuă dreptul salariatului de a adera la un sindicat, dreptul acestuia de a pretinde eliberarea unui document care să ateste calitatea de salariat, obligaţia salariatului de fidelitate faţă de angajator, obligaţia de a respecta secretul de serviciu, obligaţia angajatorului de a asigura confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor etc. Chiar şi în ceea ce priveşte obligaţia de prestare a muncii, respectiv de plată a salariului, trebuie făcută observaţia că acestea se suspendă între cele două părţi. Există cazuri de suspendare în care salariatul continuă să primească un salariu şi să presteze o activitate, dar pentru un alt angajator decât cel în raport cu care contractul de muncă a fost suspendat (spre
5

S. Ghimpu, Al. Ţiclea , op. cit., pag 212

2. legislative ori judecătoreşti etc. situaţii excepţionale care tulbură grav activităţile umane. denumite generic cazuri de forţă majoră-adică imposibilitatea de executare neimputabilă debitorului. fiind exterioare voinţei lor. ca urmare a propriei voinţe. motive socio-profesionale (efectuarea serviciului militar obligatoriu. în unele situaţii. cazul exercitării unei funcţii sindicale. exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţi elective. boală. prin urmare.1. din punct de vedere fizic. prestarea muncii.6 2. sau legal. Cazurile de suspendare ce se circumscriu acestei ipoteze vizează situaţiile când efectele contractului de muncă încetează temporar datorită unui fapt mai presus de voinţa părţilor şi care face imposibilă. Situaţiile de suspendare de drept a contractului individual de muncă sunt de obicei situaţii de excepţie determinate de: motive medicale (maternitate. Suspendarea de drept Suspendarea de drept a contractului individual de muncă intervine independent de vreo manifestare de voinţă din partea salariatului ori a angajatorului.244 . Există.. al exercitării unei funcţii în cadrul unei autorităţi elective. altele. acţionează independent. salariatul se află. op. Acest caz de suspendare încorporează situaţiile cele mai numeroase. arestul preventiv. mai multe cazuri de suspendare. 2. îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizată de sindicat.exemplu.50 din Codul Muncii.2. alte cazuri de suspendare prevăzute de legi speciale). nefiind necesară exteriorizarea consimţământului vreuneia dintre părţi pentru producerea acesteia. unele rezidând din voinţa părţilor. carantină). Suspendarea este automată. legislative ori judecătoreşti. în situaţia în care devin aplicabile dispoziţiile legale prevăzând suspendarea contractului.Cazurile de suspendare a contractului individual de muncă Cauzele care generează neîndeplinirea temporară a executării prestaţiilor de către persoana încadrată în muncă sunt dintre cele mai diferite. 6 Raluca Dimitriu. Sunt de asemenea cazuri în care suspendarea îşi are cauza numai în actul de voinţă al unei părţi în împrejurări ce sunt determinate de fapta terţilor. pag.cit. Trebuie menţionat însă că. cazul detaşării. fiind reglementată de art. în condiţiile Codului de procedură penală.

din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. în lumina noii legi. Nu sunt exceptate (legea neprevăzând expres) de la acest caz de suspendare a contractului de muncă nici femeile încadrate pe o durată determinată. În acest caz. prevede că persoanele cu handicap asigurate beneficiază. dar. munca nefiind prestată.G. chiar dacă termenul pentru care a fost încheiat contractul expiră înainte de împlinirea celor 126 de zile.63 de zile – concediu pentru lăuzie. .50 lit. în funcţie de recomandarea medicului şi de opţiunea persoanei beneficiare. conform legii. postnatal). Considerăm că. iar dacă moare în cursul celor 63 de zile concediul încetează. acesta e un caz de suspendare a contractului prin actul unilateral al salariatului. începând cu luna a 6-a de sarcină (art. la cerere.3). face referire la prima cauză de suspendare de drept a contractului individual de muncă şi anume concediul de maternitate. salariata are dreptul la o indemnizaţie de maternitate în cuantum de 85%. în art. Baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni pe baza cărora se calculează. Indemnizaţia de maternitate se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. de regulă.U. O. indiferent dacă durata e determinată sau nu. Codul muncii. Pe perioada când salariata este în concediu de maternitate. În perioadele menţionate. unitatea nu poate încadra pe postul său o altă persoană decât pe o durată determinată.1. Concediile pentru sarcină şi lăuzie se pot compensa între ele. Pentru protejarea sănătăţii mamei şi copilului se acordă concediu de maternitate pe o perioada de 126 de zile calendaristice (63 de zile înainte de naştere – concediu de sarcină . conform prevederilor ordonanţei mai susmenţionate. până la revenirea pe post a celei în cauză. dacă copilul moare la naştere. Având în vedere că acest concediu se acordă la cerere. În timpul acestui concediu nu se datorează salariul. în aşa fel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.2. aşa cum.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. în situaţia copilului născut mort sau în situaţia în care acesta moare în perioada concediului de lăuzie. alin. indemnizaţia se acordă pe toată durata acestuia. contractul de muncă nu poate înceta la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat.a.nr. contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. de concediu pentru sarcină. asiguratele beneficiază de o indemnizaţie de maternitate.24. nu poate înceta nici prin desfacerea din iniţiativa angajatorului.2. se acordă concediu de 63 de zile. Conform noii reglementări.a) Concediul de maternitate.

de către medicul de familie sau de medicul specialist. din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Concediul şi indemnizaţia de risc maternal se acordă fără condiţie de stagiu de cotizare. Pentru această indemnizaţie nu se datorează contribuţia de asigurări. pe o perioadă ce nu poate depăşii 120de zile.U. Pe durata concediului salariata are dreptul la o indemnizaţie de risc maternal. prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. dar nu poate fi acordat simultan cu alte concedii prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale.158/2005.G. iar angajatorul. durata concediului reprezentând perioadă asimilată stagiului de cotizare. nu poate să-i modifice corespunzător condiţiile şi/sau orarul de muncă ori să o repartizeze la un alt loc de muncă. până la 3 ani.Distinct de concediul de maternitate. după data revenirii din concediul postnatal obligatoriu. Concediul de risc maternal se poate acorda. Cuantumul indemnizaţiei este egal cu 75% din media a veniturilor lunare din ultimele 6 luni pe baza cărora se calculează.nr. conform prevederilor art. care va elibera un certificat medical în acest sens. din motive justificate. contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. în cazul copilului cu handicap.96/2003 se prevede acordarea concediului de risc maternal. . în situaţia în care salariata desfăşoară la locul de muncă o activitate care prezintă riscuri pentru sănătatea sau securitatea sa ori cu repercursiuni asupra sarcinii şi alăptării. Concediul se acordă după cum urmează: înainte de data solicitării concediului de maternitate. în întregime sau fracţionat. care se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate. în cazul în care salariata care nu solicită concediul şi indemnizaţia pentru creşterea şi îngrijirea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani sau. conform legii.10 din O.

cu acordul Ministerului Sănătăţii. în intervalul ultimilor 2 ani. ori.G. cu drept de prelungire până la un an şi 6 luni de către medicul expert al asigurărilor sociale. Salariatul va fi totuşi îndrituit să primească o indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă. d) 6 luni. peritoneală şi urogenitală. cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an. pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară. Suspendarea de drept a contractului individual de muncă are loc şi în cazul în care salariatul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă. Conform prevederilor O. astfel: 1) durata de cel mult 183 de zile în interval de 1 an.b din Codul muncii. 2) durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează : a) un an. determinând şi neplata salariului pe toată durata incapacităţii. 1 şi 2).13 alin. cauze care sunt independente de voinţa persoanei încadrate.b) Concediul pentru incapacitate temporară de muncă (boală). cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale. concediul medical se poate prelungi până la 183 de zile. Incapacitatea temporară de muncă se poate datora unei boli obişnuite. se precizează că concediul respectiv se acordă în mod diferenţiat. în intervalul ultimilor 2 ani. medicul specialist în afecţiunea principal invalidantă poate ori să propună pensionarea pentru invaliditate. cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale (art. după caz.2. pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli cardiovasculare.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate. pentru tuberculoză meningeală. inclusiv a glandelor suprarenale. c) un an şi 6 luni.nr. pentru SIDA şi neoplazii. Suspendarea contractului individual de muncă durează până la însănătoşirea salariatului şi redobândirea capacităţii de muncă. 3) dacă bolnavul nu a fost recuperat la expirarea duratei de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. boli profesionale ori a unui accident de muncă sau în afara muncii.2. pentru tuberculoză pulmonară operată şi osteoarticulară. socotit din prima zi de îmbolnăvire. în intervalul ultimilor 2 ani.50 lit.U. conform prevederilor art.1. . medicul primar sau. în intervalul ultimilor 2 ani. începând cu a 90-a zi. în funcţie de stadiul bolii. denumită în continuare CNAS. b) un an.

reducerea programului de lucru.158/2005 privind privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate stabileşte cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă la 75%. (art. din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare.1-4) Suspendarea durează până la redobândirea de către salariat a capacităţii de muncă după însănătoşire. conform procedurilor stabilite de Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale. în scopul evitării pensionării de invaliditate şi menţinerii asiguratului în activitate. O. propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile. urgenţe medico-chirurgicale) de 100%.G. boli infectocontagioasă. Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de zile.17. neoplazii. prelungirea concediului medical pentru continuarea programului recuperator. reluarea activităţii în raport de pregătirea profesională şi de aptitudini ori pensionarea de invaliditate.(art. contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. Pe toată perioada incapacităţii.14 alin. medicul expert al asigurărilor sociale poate decide. din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni.nr. SIDA. pe baza cărora se calculează. iar în cazul bolilor mai grave ( tuberculoză. în raport cu evoluţia cazului şi cu rezultatele acţiunilor de recuperare.motivând temeinic. salariatul primeşte ajutoare de asigurări sociale în baza contractului de muncă încheiat. În afara acestor măsuri (pensionarea pentru invaliditate fiind ultima soluţie). alin.2) . după caz.1. conform legii.U.

G.U.20 alin.2. prevăzut în mod expres de legislaţia noastră actuală. pot fi desfăcute contractele de muncă ale salariaţilor care îndeplinesc obligaţiile militare menţionate ca urmare a dizolvării agenţilor economici sau a desfinţării instituţiei publice. în aceeaşi localitate.1.nr. conform legii. O. că fiind interzis accesul la locul de muncă. contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii. pe durata cât e declarată carantina. se are în vedere la stabilirea vechimii în muncă. datorită carantinei. Cu totul excepţional. 69 din Legea nr. contractele de muncă ale salariaţilor chemaţi să satisfacă serviciul militar se menţin fiind doar suspendate.158/2005 privind privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.1 că indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activităţii din cauza unei boli contagioase.46/1996 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. coroborată cu prevederile O.2.d din Codul muncii precizează că. Conform art. angajaţilor cu contract de muncă le va fi interzis să meargă la lucru de către organele sanitare. contractele de muncă ale salariaţilor chemaţi pentru îndeplinirea serviciului militar în termen sau cu termen redus ori pentru concentrare se menţin în condiţiile prevăzute de lege.1. potrivit pregătirii şi capacităţii profesionale sau. pe baza cărora se calculează.U. pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcţia de sănătate publică. din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare. Perioada de suspendare a contractului individual de muncă. deci. 2 al art.G. Rezultă. Acesta este un caz de suspendare a contractului individual de muncă. reconversia . La alin. 2. nr.d) Efectuarea serviciul militar Prevederile art.c) Carantina Ori de câte ori se iveşte o boală molipsitoare declarată prin ordin al ministrului sănătăţii. gratuit. contractul de muncă se suspendă în efectele sale principale -prestarea muncii şi plata acesteia . Cel care angajează sau oficiile forţelor de muncă teritoriale trebuie să asigure cu prioritate plasarea celor în cauză în alte locuri de muncă echivalente.2. 20.salariatul având însă alte drepturi (indemnizaţia de asigurări sociale).50 lit. aceeaşi ordonanţă stabileşte cuantumul lunar al indemnizaţiei pentru carantină la 75% din baza de calcul care se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni. art.c din Codul muncii. 50 lit.158/2005 prevede în art.

etc. sunt cerute de situaţia economică pe piaţa forţei de muncă. acesta în termen de 30 de zile de la data cunoaşterii refuzului se va putea adresa organelor de jurisdicţie a muncii. Suspendarea de drept a contractului individual de muncă prin exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţii executive. primării. în Parlament. legislative ori judecătoreşti pe toată durata mandatului.e din Codul muncii. dacă legea nu prevede altfel. 70 din Legea nr 46/1996 . legislative ori judecătoreşti pe toată durata mandatului. 65 alin. respectiv de 30 de zile de la data lăsării la vatră sau a trecerii în rezervă. într-o anumită perioadă.ofiţerii. o indemnizaţie lunară egală cu solda minimă de funcţie a militarilor angajaţi pe bază de contract şi alte drepturi băneşti prevăzute de dispoziţiile legale pentru militarii în termen de la unitatea de la care sunt concentraţi. În acest caz. 2. Contractul de muncă al persoanei care îşi satisface serviciul militar poate fi desfăcut în situaţii limită cum sunt dizolvarea persoanei juridice – agent economic sau desfiinţarea prin act normativ a unei instituţii publice.e) Exercitarea unei funcţii în cadrul unei autorităţii executive. Principalul efect al suspendării contractului de muncă pe perioada serviciului militar este că această perioadă constituie vechime în muncă. este prevăzută în mod expres de art. Posturile în care sunt încadraţi cei chemaţi să satisfacă serviciul militar nu pot fi ocupate de alte persoane decât în baza unor contracte de muncă pe durată determinată.1. maiştrii militari şi subofiţerii în rezervă primesc soldă şi alte drepturi băneşti stabilite conform dispoziţiilor legale pentru cadrele militare în activitate. unitatea refuză să-l reprimească pe salariat. au fost aleşi sau numiţi în funcţii de demnitate publică. 1 din aceeaşi lege. Pe durata concentrării – prevede art. la un moment dat. Dacă. Guvern. dar care nu au fost încorporaţi precum şi cei trecuţi în rezervă sau lăsaţi la vatră sunt obligaţi să se prezinte la locurile de muncă în termen de 5 zile de la data când li s-a comunicat că nu vor fi încorporaţi. prefecturi.profesională pentru profesiuni care.2. concentrare sau mobilizare. iar gradaţii şi soldaţii în rezervă.50lit. este vorba de contractele individuale de munca ale salariaţilor care. dacă legea nu prevede altfel. municipale sau de sector în vederea încorporării. după satisfacerea serviciului militar în termen. . recruţii chemaţi la centrele militare judeţene. În conformitate cu prevederile art. consilii judeţene sau locale.

în condiţiile unui cumul de funcţii. pe perioada îndeplinirii mandatului.cit. republicata in temeiul art. prevede că. Pe postul devenit temporar vacant va fi încadrată o altă persoană numai cu contract de muncă pe perioadă determinată. dacă legea specială prevede o atare posibilitate. companii naţionale. 40/1991. Perioada exercitării mandatului de parlamentar va fi luată în calcul pentru stabilirea vechimii în muncă. Privind primarii şi viceprimarii art. nr. Partea I. ci se suspendă. de incompatibilitate sau de deces. Marioara Ţichindelean. nr. ci să-şi producă în continuare efectele. 70 din Constitutie)8.758 din 29 octombrie 2003. (art. Ovidiu Ţinca . cu excepţia cazurilor în care Biroul permanent. de pierdere a drepturilor electorale.Consecinţă a îndeplinirii oricărei din aceste funcţii. 9 Alexandru Ţiclea. nr.215/2001 a administraţiei publice locale cu modificările şi completările ulterioare. prevede că pe durata mandatului respectiv. contractul de muncă al acestora la instituţii publice.162 din 14 iulie 1993. privind senatorii şi deputaţii. fostul senator sau deputat va fi îndriduit la un salariu cel puţin egal cu cel pe care l-ar fi avut dacă contractul de munca nu ar fi fost suspendat.3 din Legea nr. Este posibil însă ca acel contract să nu se suspende.Of. “pe toată durata exericitării mandatului de primar. Calitatea de deputat sau de senator încetează la data întrunirii legale a Camerelor nou alese sau. 125 din 11 iunie 1993. art. Guvernului si al celorlalte organe ale puterii executive. op. Desigur că nu este posibilă desfacerea contractului de munca din iniţiativa unităţii pe motivul exercitării mandatului de senator sau de deputat. în caz de demisie.442-443 . IV din Legea nr.40 din 1 iunie 1991. regii autonome. publicată în M. societăţi comerciale cu capital majoritar de stat sau la societăţi comerciale sub autoritatea consiliilor locale sau judeţene se suspendă de drept. revenind la locul de muncă.Of. 8 Constituţia României din 21 noiembrie 1991 (republicată) .61 alin. cu privire la salarizarea Presedintelui si Guvernului Romaniei. contractul de munca al acestora se suspendă.publicată în M. sub condiţia validării şi a depunerii jurământului. al României.7 Deputaţii şi senatorii intră în exerciţiul mandatului la data întrunirii legale a Camerei din care fac parte. societăţi naţionale.767 din 31 octombrie 2003. contractul individual de munca ar fi continuat să presteze munca în tot acest interval. De pildă.9 7 Legea nr. publicată în M. pag. precum si a personalului Presedentiei. respectiv de viceprimar. 7 din Legea nr. Constantin Tufan.Of. al României nr. Partea I. publicata in Monitorul Oficial al Romaniei. la cererea senatorului sau deputatului decide altfel.429/2003. iar la capatul acesteia. 33 din 9 iunie 1993. contractul de munca al unei asemenea persoane nu încetează. modificată şi completată prin Legea de revizuire a Constituţiei României nr. Andrei Popa. urmând ca executarea lui să reînceapă după expirarea acestui mandat.

.

contractul său individual de muncă sau. acestor persoane li se suspendă de drept contractul de muncă. raportul de serviciu se suspendă. De aceea. Acest caz de suspendare este unul distinct în rândul suspendărilor de drept. Deci. suspendarea contractului de muncă intervine de drept.1. alegerea în funcţia de lider sindical nu atrage incompatibilitatea automată cu calitatea de salariat al angajatorului. Aşadar.02.1996 şi de a-i plăti salariul corespunzător postului la data de 01. deci ea nu poate fi nici prevăzută şi nici înlăturată. un drept al liderului sindical.1.g din Codul muncii.1998. a fost ales lider al Confederaţiei B.S. fiind un fapt exterior celui . La revenirea pe post (la încetarea funcţiei sindicale) i se va asigura un salariu cel puţin egal cu cel pe care l-ar fi avut în condiţii de continuitate la acest loc de muncă. Totuşi trebuie observat că este posibil ca liderul sindical să continue prestarea muncii. este reglementată de art. (Exemplu: T.N.50 lit. absolut imprevizibilă şi invincibilă..2. salariul lui E. În această ipoteză. 2. Pe perioada în care liderul sindical este salarizat de către organizaţia sindicală. Forţa majoră este considerată o împrejurare externă. dar numai cu contract de muncă pe perioadă determinată. nu ca o obligaţie a acestuia. datorită intervenirii unui caz de forţă majoră.02.g) Forţa majoră Suspendarea de drept a contractului individual de muncă. pe perioada cât îşi îndeplinesc mandatul cu care au fost investiţi.2. deoarece suspendarea este reglementată ca un beneficiu. are obligaţia de a-l repune pe T.1998 – De la această dată E. iar acesta îşi păstrează funcţia şi locul de muncă avute anterior. Potrivit art. care depinde de voinţa sindicatului şi a liderului acestuia. adică independent de vreo manifestare de voinţă a liderului sindical..f din Codul muncii. respectiv în specialitate sau în funcţia publică deţinută. precum şi vechimea în muncă.1996 – 1.f) Îndeplinirea unei funcţii de conducere salarizate în sindicat. Însă persoanele în cauză îşi păstrează funcţia şi locul de muncă anterior. contractul său de muncă nu se suspendă. pentru doi ani – 1. iar perioada de suspendare se ia în calcul la stabilirea vechimii.02. reglementat de art. Pe postul temporar vacant poate fi încadrată o altă persoană.50 lit. în postul deţinut până la 1. poate ar fi fost mai util dacă legea ar fi prevăzut acest caz de suspendare din iniţiativa salariatului.2. 11 din Legea 54/2003 cu privire la sindicate.02. exercitând în paralel şi activitatea sindicală. după caz. în condiţiile legii.

Aşadar. 2. conflictele de munca (grevele) etc. Constantin Tufan. imprevizibil şi irezistibil. totuşi greva. Andrei Popescu.afectat de acea împrejurare. dificultăţi în aprovizionare şi transport. Marioara Ţichindelean. 10 Alexandru Ţiclea. după momentul încheierii contractului.10 În cadrul raporturilor contractuale.h) Arestarea preventivă a salariatului. constituie o cauză de forţă majoră.148 din Codul de procedură penală: identitatea sau domiciliul inculpatului nu pot fi stabilite din lipsa datelor necesare. pentru neparticipanţiii la aceasta. iar pedeapsa închisorii prevăzute de lege este mai mare de 1 an. deteriorarea utilajelor de producţie. Sunt considerate cazuri de forţă majoră: catastrofele naturale (cutremure.f din Codul muncii. contractul este supendat în virtutea legii. Ovidiu Ţinca – op. Art. Deşi conform art. inundaţii. Măsura arestului preventiv poate fi dispusă de către procuror prin ordonanţă motivată faţă de învinuitul/inculpatul în legătură cu care există indicii temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută de lege şi care se regăseşte într-una din următoarele situaţii prevăzute de art.cit. La acestea pot fi adăugate şi altele. cât şi cea a inculpatului (art. suspendarea de drept a contractului individual de muncă în cazul în care salariatul este arestat preventiv. Sigur că forţa majoră trebuie dovedită de partea care o invocă. seceta. forţa majoră exonerează de răspundere debitorul care nu şi-a executat obligaţiile sale din cauza apariţiei.51 lit. Aprecierea invincibilităţii se realizează in abstracto. furtuni). a unui obstacol extern. în mod expres. criza gravă de materii prime. 146). infracţiunea este flagrantă. participarea la grevă este o situaţie de suspendare a contractului de muncă din iniţiativa salariatului.446 .1.h din Codul muncii reglementează.50 lit.148).2. pag. Deoarece perioada cât acţionează forţa majoră prestarea muncii este imposibilă. în condiţiile Codului de procedură penală. unele din aceste împrejurări constituie cauze de forţă majoră în ceea ce priveşte executarea contractului individual de muncă. de altfel. având în vedere condiţia şi posibilitatea unei persoane capabile care depune diligenţa şi prudenţa maximă de care este în stare.. ca şi pentru angajator. condiţii meteorologice nefavorabile etc. Codul de procedura penala reglementează atât arestarea preventivă a învinuitului (art. de exemplu: incapacitatea temporară de muncă.

modificat ulterior prin O.G.145-146 din 12 noiembrie 1968. . Acesta este în imposibilitatea de a presta munca şi.inculpatul a fugit ori s-a ascuns în scopul de a se sustrage de la urmărire sau de la judecată. drept consecinta.. Conform prevederilor art. inculpatul a săvârşit o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa detenţiunii pe viaţă alternativ cu pedeapsa închisorii sau pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe certe că lăsarea sa în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică. în cazul în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile. încetarea acesteia.U.b din Codul muncii. 11 12 Raluca Dimitriu. distrugerea ori alterarea mijloacelor materiale de probă sau prin alte asemenea fapte-dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoare mai mare de 2 ani.65/2005.1 din Codul de procedură penală. nu va primi salariul. pe perioada arestării preventive a salariatului operează suspendarea de drept a contractului său de munca. nr. inculpatul a comis din nou o infracţiune. ori a făcut pregătiri pentru asemenea acte. prin influenţarea vreunui martor sau expert.precum şi dacă în cursul judecăţii sunt date că inculpatul urmăreşte să se sustragă de la executarea pedepsei-dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 2 ani.250 Codul de procedură penala din 1968 publicat în Buletinul Oficial nr. inculpatul este recidivist-dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoare mai mare de 2 ani. op.61 lit. Suspendarea durează până la încetarea arestării.cit. durata arestării inculpatului nu va putea depăşi 30 de zile. ori există date care justifică temerea că va săvârşi şi alte infracţiuni-dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe viaţă sau închisoarea mai mare de 2 ani. clasarea scoaterea de sub urmărire. Conform prevederilor art. pag.12 Aşadar. actualizat până la data de 21 septembrie 2004. angajatorul poate dispune concedierea acestuia.149 alin. sunt date suficiente că inculpatul a încercat să zădărnicească aflarea adevărului. dată la care salariatul trebuie să revină la locul său de muncă. putând fii însă prelungită de către instanţa de judecată în condiţiile legii. există date sau indicii suficiente care justidică temerea că inculpatul va exercita presiuni asupra persoanei vătămate sau că va încerca o înţelegere frauduloasă cu aceasta-dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiune pe viaţă sau închisoare mai mare de 2 ani11. în condiţiile Codului de procedură penală.

publicată în M.(5) din Legea nr. Acest contract se suspendă pe perioada suspendării atestatului ori în alte cazuri prevazute de lege.b din Codul muncii. Cu titlu de exemplu.61 lit. O. expres reglementate.1.G. Un alt caz de suspendare a contractului individual de munca îl priveşte pe asistentul maternal profesionist care nu are în plasament sau în încredinţare copii. precizându-se expres că aceasta trebuie să fie dispusă în condiţiile Codului de procedură penală13.i) alte cazuri.61 lit. de suspendare a contractului individual de munca.2.Of. îngrijirea şi educarea. Potrivit art. încheiat cu serviciul public specializat pentru protecţia copilului sau cu organismul privat autorizat care le supraveghează activitatea pe perioada de valabilitate a atestatului. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. contractul de munca se suspendă de drept până la ramânerea definitivă a sentinţei.65/2005 privind modificarea şi completarea Legii nr. dacă adunarea generala a unei societăţi comerciale pe acţiuni a hotărât şi s-a pornit o acţiune în justiţie împotriva directorilor executivi. aprobată prin Legea nr. concluzionăm faptul că contractul individual de muncă se suspendă de drept cand arestarea preventivă a salariatului este până la 30 de zile iar în cazul în care aceasta se dispune pe o perioadă ce depăşeşte 30 de zile. nr.576 din 5 iuli 2005 . nr. 679/2003. angajatorul poate recurge la concedierea salariatului. 31/1990 privind societaţile comerciale. Din coroborarea prevederilor art. 108 alin .53/2003-Codul muncii.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă. care asigură prin activitatea pe care o desfaşoară la domiciliul sau creşterea. necesare dezvoltării armonioase a copiilor pe care îi primeşte în plasament sau în încredinţare.h din Codul muncii cu dispoziţiile art. asistentul maternal profesionist este persoană fizică.G. Activitatea acestuia se desfaşoară în baza unui contract individual de muncă. prevede că în cazul în care se înregistrează temperaturi extreme (peste +37°C sau 13 O. partea I.Modificarea art. Asemănătoare este şi situaţia asistentului persoanei cu handicap care are în îngrijire o asemenea persoană. de la 60 de zile la 30 de zile.436/2001.U.50 lit.al României. 2. atestată. arestat preventiv.U.b se referă la reducerea perioadei în care angajatorul nu poate să-l concedieze pe salariatul său. nr.

Intervine deci o suspendare a contractelor individuale de muncă ale salariaţilor. aceasta nu este aplicată salariaţilor.b din noul Cod penal. ca pedeapsă complementară pentru săvârşirea de către aceasta a unei infracţiuni.c. Activitatea în domeniul presei sau al audiovizualului nu poate fi suspendată. Suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice constă în interzicerea activităţii sau a aceleia dintre activităţile persoanei juridice în exercitarea căreia a fost săvârşită infracţiunea.59 alin. nu poate produce efecte similare dizolvării. care prevede ipoteza dizolvării persoanei juridice. Astfel. chiar îndelungată. cultelor religioase sau organizaţiilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale. nu suntem în prezenţa unui caz de încetare a contractelor în temeiul art. adăugăm că. deci nu se pune problema aplicării prin analogie a acestui text. între pedepsele complementare care se pot aplica unei persoane juridice pentru săvârşirea de crime sau delicte se numără şi suspendarea activităţii sau a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 1 an la 3 ani. angajatorul are obligaţia de a lua măsuri de ameliorare a condiţiilor de muncă şi de menţinere a stării de sănătate a salariaţilor. O dată ce am admis că în acest caz intervine suspendarea şi nu încetarea contractelor de muncă.82 din Codul penal).52 lit. deşi s-ar putea susţine şi aplicabilitatea art. în acest temei.i din Codul muncii (interzicerea exercitării unei profesii sau a unei funcţii.3 lit.sub -20°C ). potrivit art. ci asupra angajatorului. (art. Pedeapsa suspendării nu poate fi aplicată partidelor politice. Dacă nu o poate face se va putea adopta măsura întreruperii colective a lucrului. un caz special de suspendare de drept a contractului de muncă este cel care decurge din reglementarea suspendării persoanei juridice. Deşi este vorba despre o pedeapsă complementară.56 lit. ca măsură de siguranţă sau pedeapsă complementară).56 din Codul muncii este limitativă. constituite potrivit legii. O copie după dispozitivul hotărârii de suspendare se transmite organului care a autorizat înfiinţarea persoanei juridice şi organului care a înregistrat persoana juridică. nu s-ar putea pune problema unei încetări a contractului de muncă în temeiul art. Considerăm că suspendarea persoanei juridice. legea neprevăzând că un contract ar putea înceta şi pentru alte cazuri prevăzute de lege. nu conduce la încetarea contractului de muncă ale salariaţilor.56 lit. patronatelor. Textul este de strictă interpretare. ci doar la suspendarea acestora din următoarele motive: enumerarea cazurilor de încetare de drept cuprinsă în art. iar suspendarea. sindicatelor. În sfârşit. în . pentru a lua măsurile necesare.d (privitor la suspendarea contractului de muncă din iniţiativa angajatorului în cazul întreruperii temporare a activităţii.

nu se pune problema unei asemenea posibilităţi. structurale sau similare). . angajatorul se află în imposibilitate legală de reîncepere a activităţii. tehnologice sau structurale. concediul pentru formare profesionala. considerăm totuşi că suspendarea intervine de drept deoarece: . 53 prevede însă că “pe durata întreruperii temporare prevăzute la alin.1. tehnologice. potrivit căruia “pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului. salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului.a) Concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau.special pentru motive economice. până la împlinirea vârstei de 3 ani.2 al art. 2.2. . Alin. problema indemnizării salariaţilor persoanei juridice suspendate ca pedeapsă complementară ar putea fi avută în vedere de legiuitor printr-o reglementare expresă. Or. ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat”. participarea la greva. 2. concediul paternal. acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii”. exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local.2 Suspendarea din iniţiativa salariatului Conform art. în cazul copilului cu handicap.nu angajatorul are iniţiativa unei atare suspendări. în cazul copilului cu handicap. nu pare aplicabil nici art.2. În perspectivă. salariaţii beneficiază de o indemnizaţie. până la împlinirea vârstei de 3 ani. pentru afecţiuni intercurente. în cazul copilului cu handicap.pedeapsa complementară a suspendării activităţii nu poate fi asmilată motivelor economice. Ca urmare. “contractul individual de munca poate fi suspendat din initiaţiva salariatului în urmatoarele situaţii: concediul pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau. concediul pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau. în cazul de faţă. până la împlinirea vârstei de 18 ani.53 din Codul muncii.51 din Codul muncii. plătită din fondul de salarii. pe toată durata mandatului.2.

lit.G. în cazul copilului cu handicap.a din Codul muncii. Drepturile prevăzute de O. precum şi de o indemnizaţie lunară în cuantum de 800 RON (art.1. la cerere. domiciliul sau reşedinţa pe teritoriul României. în cazul suprapunerii a două sau trei situaţii de natură a genera acest drept. precum şi persoana care a fost numit tutore.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.6 alin. De aceleaşi drepturi beneficiază şi persoanele care au adoptat copilul. nr. locuieşte împreună cu copilul/copii pentru care solicită drepturile şi se ocupă de creşterea şi îngrijirea acestuia/acestora. se acordă un stimulent în cuantum lunar de 300 lei. presupune întreruperea activităţii. alin. este prevăzută în mod expres în conţinutul art.51 alin.148/2005 se acordă în situaţia în care solicitantul îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii: este cetăţean român. opţional oricare dintre părinţii fireşti ai copilului. are. de a beneficia de concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi.1). în cazul copilului cu handicap. care prevede în dispoziţiile sale dreptul persoanelor. pentru primii 3 copii ai persoanelor care au adoptat copilul.2). în cazul copilului cu handicap. pe perioada concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau. situaţie în care plata indemnizaţiei de 800 lei se suspendă. de indemnizatie. de până la 3 ani se prelungeşte corespunzător.1) Durata de acordare a concediului pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi.(art. conform legii. cetăţean străin sau apatrid.(art.Suspendarea contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului. În perioadele în care persoanele aflate în concediu pentru creşterea copilului relizează venituri profesionale supuse impozitului pe venit. (art. care în ultimul an anterior datei naşterii copilului. Desigur că exercitarea dreptului legal respectiv.1.571/2003 privind Codul fiscal. O nouă reglementare în această materie poate fi considerată O. în cazul copilului cu handicap.3) Concediul pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani şi.5. Beneficiaza. după caz. au realizat timp de 12 luni venituri profesionale. supuse impozitului pe venit potrivit Legii nr. cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă. deci suspendarea contractului individual de munca. nr. cărora li s-a încredinţat copilul în vederea adopţiei sau care au copilul în plasament ori în plasament în regim de urgenţă. până la împlinirea vârstei de 3 ani. .U.U.G. cu modificările şi completările ulterioare. precum şi persoanei care a fost numită tutore. de până la 3 ani. de până la 3 ani şi indemnizaţia lunară aferentă se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 naşteri sau.

cu modificările şi completările ulterioare. în cazul în care persoana îndreptăţită la concediu şi indemnizaţia aferentă îşi reia activitatea.G. aduc elemente de noutate în ceea ce priveşte stagiul de cotizare.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.b din Codul muncii prezintă o altă situaţie a suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului şi anume aceea pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav. Dispoziţiile O.2. până la împlinirea vârstei de 18 ani (art. supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap.19/2000. 2. . pentru afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani. Potrivit dispoziţiilor O. Art. Prevederile O.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap. pentru afecţiunile intercurente.Drepturile prevăzute de ordonanţa mai susmenţionată poate fi solicitată de către persoana îndreptăţită sau. în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap.51 lit. contractul individual de muncă al salariatului se suspendă din iniţiativa acestuia. la fel ca şi în cazul concediului de maternitate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani.U.G nr. În această perioadă. dar numai cu contract de munca pe durată determinată. pana la implinirea de către acesta a vârstei de 3 ani.nr.U. Perioada cât a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului constituie perioadă asimilată stagiului de cotizare şi poate fi valorificată la obţinerea drepturilor de asigurări sociale prevăzute de Legea nr. cuantumul indemnizaţiei lunare cât şi prezenţa stimulentului de 300 lei. Fiind vorba de o astfel de suspendare. care abrogă o serie de articole din Legea nr. 158/2005. de reprezentantul legal ori mandatarul acestora împuternicit prin procură specială. privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate. iar in cazul copilului cu handicap.U. salariaţii au dreptul la concediu si indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de pana la 7 ani. contractul se menţine pe perioada creşterii copilului în vârstă de până la 2 (3) ani. în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap. nr.19/2000. dupa caz. iar postul devenit astfel liber temporar poate fi ocupat de o altă persoană.b) Concediul pentru îngrijirea copilului bolnav.26.G. de a beneficia printre alte drepturi şi de concediu plătit pentru îngrijirea copilului cu handicap. se referă în mod expres la dreptul persoanelor care au în îngrijire. alin.1). pentru afecţiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani.2.

durata acestuia este majorată cu 10 zile lucrătoare.Beneficiaza. doar durata acestuia fiind diferită14. Andrei Popescu. pag. Marioara Ţichindelean. unul dintre părinţi. care necesită tratament pentru afecţiuni intercurente. contractul individual de muncă se suspendă din iniţiativa salariatului. opţional.U.51. completat de prevederile speciale ale Legii nr. 2. Pe această perioada. care se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii.29) În vederea sublinierii celor mai susmenţionate. amintim prevederile O. este reglementată de art.102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.7) Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei este de 85% din baza de calcul a indemnizaţiilor prevăzute de lege. dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare de 6 luni în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.2.c din Codul muncii. Durata concediului este de 5 zile.(art.(art.30). conform dispoziţiilor codului muncii. durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant. este supus unor intervenţii chirurgicale. 210/1999.. Concediul se 14 Alexandru Ţiclea. de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav. (art. privind concediul paternal.2. iar durata de acordare a ei este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil. Concediul paternal se acordă în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la creşterea noului-născut. iar dacă tatăl copilului a obţinut atestatul de absolvire a unui curs de puericultură.c) Concediul paternal Această situaţie de suspendare a contractului individual de muncă din iniţiativa salariatului. Acest caz de suspendare a contractului individual de muncă se aseamană cu cel privind incapacitatea temporară de muncă a salariatului sau concediul de maternitate. este imobilizat în aparat gipsat.449 . cu modificările şi completările ulterioare.2. la cerere. lit. din afara ei sau adoptat de titularul dreptului.18 alin. indiferent dacă copilul este din căsătorie.cit. nr. cu excepţia situaţiilor în care acesta este diagnosticat cu boli infectocontagioase. Ovidiu Ţinca – op. până la împlinirea de catre copii a varstei de 18 ani. supraveghere şi întreţinere un copil cu handicap beneficiază de concedii medicale pentru îngrijirea copiilor cu handicap accentuat sau grav. care fac şi ele referire la faptul că persoana care are în îngrijire. lit.b). Constantin Tufan. neoplazii.G. din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare (art.

la cerere.2.d) Concediul pentru formare profesională Codul muncii prevede dreptul salariaţilor de a beneficia. de 15 zile lucrătoare.acordă la cerere. numai cu acordul sindicatului sau. cu acordul reprezentanţilor salariaţilor şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfaşurarea activitaţii (art.149).Of. nu se primeşte salariul. Indemnizaţia se plăteşte din fondul de salarii al unităţii şi se include in veniturile impozabile ale salariatului. beneficiază de indemnizaţie de asigurări sociale. tatăl copilului beneficiază de restul concediului neefectuat de către mamă. Este vorba de suspendare deoarece nici în acest caz pe perioada respectivă nu se prestează munca. din care rezultă calitatea de tată a petiţionarului15. calculată pe baza salariului brut realizat incluzând sporurile şi adaosurile la salariul de bază. 15 Legea nr.5 din Legea nr. Pe durata concediului. cu plată sau fară plată (art. cel în cauză. Pe perioada concediului acordat. în această situaţie. Este evident că pe perioada unui astfel de concediu.2.210 din 31 decembrie 1999. titularul primeşte o indemnizaţie egală cu salariul aferent zilelor lucrătoare respective. de concedii pentru formare profesională. pe perioada formarii profesionale pe care el o urmează din iniţiativa sa. privind concediul paternal.654 din 31 decembrie 1999 . fiind asigurat. Însă. justificat cu certificatul de naştere al acestuia. Concediile fară plată se acordă la solicitarea salariatului. contractul se suspendă deoarece nu se prestează munca. Indemnizaţia pentru concediul paternal este egală cu salariul corespunzător perioadei respective. de regulă.150). 2. şi ca o consecinţă. în primele 8 săptămâni de la naşterea copilului. în cazul decesului mamei copilului în timpul naşterii sau în perioada concediului de lăuzie. tatăl copilului beneficiază de o indemnizaţie egală cu ajutorul pentru sarcină şi lăuzie cuvenit mamei sau de o indemnizaţie calculată după salariul de bază şi vechimea în muncă ale acestuia. Angajatorul poate respinge solicitarea. durata suspendării contractului individual de muncă este. publicată în M. după caz. al României nr. Conform prevederilor art. excepţional. acordată de unitatea la care tatăl îşi desfăşoară activitatea. Prin urmare. 5 zile lucratoare şi.210/1999. la alegere.

Suspendarea intervine . de exemplu.168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă. pentru salariaţii în vârstă de până la 25 de ani si. In ipoteza în care greva este declarată ilegală. Este firească această soluţie şi în sensul principiilor care guvernează institutia suspendarii.2. 2.152). salariaţii îşi menţin toate drepturile ce decurg din raportul de muncă. 2. conform dispoziţiilor legii 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă. este fără nici o îndoială că pe perioada grevei salariaţii beneficiază de drepturi de asigurări sociale.2. respectiv al Municipiului Bucureşti şi în Consiliul Naţional al Colegiului Farmaciştilor din România. după caz. trebuie restituite. In ambele cazuri se prevede menţinerea locurilor de muncă. drepturile menţionate. cu excepţia “drepturilor la salariu şi la sporuri la salariu”. Aceste drepturi nu se mai cuvin dacă instanţa de judecată ori comisia de arbitraj a hotărât. dacă s-au plătit. Insă. Greva constituie. precum şi al farmaciştilor care exercită o funcţie de conducere în comitetul director al consiliului judeţean.2. Uneori se prevede ca exercitarea unor funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local conduce. Ea se stabileşte de comun acord cu angajatorul (art. lit. respectiv al Municipiului Bucureşti şi al Consiliului Naţional al Colegiului Medicilor. Durata unui asemenea concediu este de până la 10 zile lucrătoare. Constituie o situaţie de suspendare a contractului individual de muncă la iniţiativa salariaţilor participanţi la grevă. la suspendarea contractului individual de muncă. Conform dispoziţiilor Legii nr. nu a fost asigurată participarea la o formare profesională pe cheltuiala angajatorului.51.e) Exercitarea unei funcţii elective în cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local. Este cazul. al medicilor care exercită o funcţie de conducere în biroul executiv al consiliului judeţean.f) Participarea la grevă.f din Codul muncii. pe durata mandatului. de vreme ce munca nu este prestata.2. prevăzută de art. în cursul a doi ani calendaristici consecutivi pentru salariaţii în vârstă de peste 25 ani. pe toată durata mandatului. iar intervalul de timp cât au participat la grevă constituie vechime în muncă. o cauză de suspendare (de drept) a contractului de muncă. respectiv.Concediile plătite se acordă în cazul în care în cursul unui an calendaristic. suspendarea sau încetarea grevei.

iar timpul cât au participat la grevă constituie vechime în muncă. nu şi al ceror ce-şi continuă activitatea (atunci când e posibil).numai în cazul salariaţilor care participă la grevă. deci.51 lit. Aceste modificări. se suspendă şi contractele de muncă ale salariaţilor neparticipanţi la grevă. Reglementarea anterioară. S-a exprimat în literatura de specialitate şi opinia conform căreia. contractul lor de muncă nefiind afectat. Greva constituie o cauză de suspendare a contractului de muncă dacă este licită şi numai în măsura în care salariaţii. trebuie restituite. potrivit căruia contractul individual de muncă poate fi suspendat în cazul absenţelor nemotivate ale salariatului.g din Codul muncii. contractul individual de muncă.2. exceptând drepturile de salariu şi sporurile la acestea. 2. Dacă greva e suspendată sau s-a hotărât încetarea ei. Dacă este posibil. salariaţii neparticipanţi îşi pot continua lucrul. iar drepturile menţionate. sunt de natură să antreneze anumite confuzii. Dacă nu îşi pot continua activitatea. salariaţii beneficiază de drepturi de asigurări sociale.un drept al salariatului de a absenta nemotivat ci pur şi simplu stabilea consecinţa juridică a absenţelor nemotivate constând în suspendarea contractului individual de muncă (din . suspendarea contractelor de muncă intervine ca urmare a unei manifestări de voinţă şi. în cazul declarării ca ilegală a grevei. Soluţia este corectă atât timp cât munca nu este prestată. eronate. Salariaţii îşi menţin. salariaţii neparticipanţi ar putea pretinde o despăgubire egală cu salariul de care au fost privaţi pe perioada grevei de la cei ce au încetat voluntar lucrul. în condiţiile stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil. Drepturile respective se cuvin doar dacă instanţa de judecată sau comisia de arbitraj (cu participarea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale) nu hotărăsc. greviştii sunt obligaţi să reia activitatea. toate drepturile ce decurg din raportul de muncă. 51 din Codul muncii. nu e un caz de suspendare de drept. dacă s-au plătit.2. la care ne vom referi în cele ce urmează. suspendarea sau încetarea grevei.g) Absenţele nemotivate Modificările aduse art. nu consacra-aşa cum s-a susţinut. după caz. dar. pe durata grevei. contradictorii şi inutile. în mod individual nu au săvârşit acte sau fapte contrare legii. Dar. constau în introducerea unui nou aliniat. respectiv art. contractul va fi suspendat. Dacă continuarea lucrului e cu neputinţă. precum şi prin regulamentul intern. pe perioada grevei. pentru salariaţii grevişti.

au drept de rezervare a postului didactic sau a catedrei pe perioada în care îndeplinesc aceste funcţii. în sensul prestabilirii uneia sau alteia dintre sancţiunile disciplinare pentru un anumit număr de absenţe nemotivate. tot întotdeauna. deoarece în orice ipoteză în care salariatul absentează nemotivat. dacă legiuitorul a avut în vedere ca.2.266 referitor la criteriile de stabilire a sancţiunii disciplinare şi art. contractul individual de muncă să se precizeze când nu s-ar suspenda contractul individual în cazul absenţelor nemotivate. nici o altă sancţiune disciplinară nu se poate aplica fără cercetarea disciplinară prealabilă a salariatului. Fireşte.2. să se stabilească în ce condiţii poate fi sancţionat disciplinar salariatul care absentează nemotivat. absenţele nemotivate constituiau o abatere disciplinară şi salariatul putea fi sancţionat disciplinar de către angajator potrivit legii. Art.101 din acest statut prevede: Cadrele didactice titulare. a sancţiunilor disciplinare prin contractul colectiv sau prin regulamentul intern contravine flagrant normelor legale(respectiv art. În cazul absenţelor nemotivate – dacă sunt nemotivate – pe de-o parte. aşa cum se precizează în textul legal.h) Rezervarea postului cadrelor didactice. În sfârşit. precum şi cele alese de Parlament în organismele centrale ale statului. sancţiunea în cauză este nulă absolut. în mod corelat. absenţele nemotivate constituie abatere disciplinară şi angajatorul îl poate sancţiona disciplinar pe salariatul în cauză (în condiţiile legii. Întradevăr. al Guvernului şi în Ministerul Educaţiei şi Cercetarii. un astfel de procedeu ar fi esenţial ilegal. 2. prestabilirea abaterilor şi. contractul său de muncă se suspendă. În caz contrar. inclusiv. pe cale contractuală sau prin regulamentul intern. regulamentul intern. .iniţiativa salariatului). prin concedierea disciplinară.128/1997 privind Statutul personalului didactic. regulamentului intern şi contractului individual de muncă). contractului colectiv. pe fond. dacă era cazul. contractului individual de muncă şi regulamentului intern. pe de altă parte. al Preşedenţiei. contractul indivdual de muncă nu poate fi suspendat. Este prevazută de Legea nr. Dacă legiuitorul a avut în vedere că prin contractul colectiv de muncă. alese în Parlament. numite în Guvern sau îndeplinind funcţii de specialitate specifice în aparatul Parlamentului. contractului colectiv de muncă. intenţia sa este imposibil de înfăptuit. ci este suspendat întotdeauna.267 din Codul muncii cu privire la obligativitatea cercetării disciplinare prealabile). Altfel spus. cu excepţia avertismentului scris. aşa cum am arătat.

2.3 Suspendarea din iniţiativa angajatorului În unele cazuri. suspendarea reprezintă o obligaţie a angajatorului. Liderii sindicatelor din învaţământ au dreptul de rezervare a catedrei sau a postului. Prevederile art. primar. după caz. în condiţiile de mai sus. preşedinte şi vicepreşedinte al Consiliului Judeţean. se consideră vechime la catedră. i se rezervă postul didactic sau catedra. în sfârşit. viceprimar. dacă sunt cadre didactice titulare. Perioada de rezervare a postului didactic sau a catedrei. de cultură. ca urmare a trimiterii în judecată a salariatului pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută. ca urmare a unor acorduri. ar putea fi pus în duscuţie dreptul la . odată la 10 ani cu aprobarea instituţiei de învăţămănt superior sau.49 alin. pe timpul cât sunt salarizaţi de sindicat. cercetare. pentru perioada respectiva. precum şi cadrele didactice titulare numite ca personal de conducere sau în funcţii de specialitate specifice la comisiile şi agenţiile din subordinea Preşedenţiei. convenţii guvernamentale. subprefect. pe durata suspendării acesta nu va beneficia de nici un drept care rezultă din calitatea de salariat (art. De aceleaşi drepturi beneficiază şi personalul de conducere şi de specialitate de la Casa Corpului Didactic. poate beneficia de concediu fără plată pe timp de un an şcolar sau universitar. ca urmare a formulării unei plângeri penale de către angajator. a Inspectoratului Şcolar cu rezervarea catedrei pe perioada respectivă. solicitat în străinătate pentru predare. precum şi personalul didactic trimis în străinătate cu misiuni de stat. ori trimis pentru specializare. ca sancţiune disciplinară. Spre exemplu. de îndrumare şi control în sistemul de învăţământ. până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti). a Parlamentului sau a Guvernului. poate interveni ca rezultat al culpei patronului. Personalul didactic titular. interuniversitare sau între instituţii. Angajatorul poate decide suspendarea contractului de muncă pentru motive cum ar fi: riscul încălcării disciplinei muncii în unitate (suspendarea pe durata cercetării disciplinare.(2) mai dispune că personalul didactic titular. pe bază de contract. activitate artistică sau sportivă. de tineret şi sport.4 din Codul muncii). De menţionat că în cazul suspendării contractului individual de muncă din cauza unei fapte imputabile salariatului. precum şi însoţitorii acestora. precum şi cadrelor didactice trecute în funcţii de conducere. 2. alteori o sancţiune disciplinară sau.102 alin.Prevederile de mai sus se aplică şi cadrelor didactice titulare care îndeplinesc funcţia de prefect. cel care lucrează în organisme internaţionale.

deoarece. structurale întâmpinate de angajator. de fapt.52 alin.. acordul încheiat cu o altă unitate căreia îi împrumută forţa de muncă (cazul detaşării)16. înseamnă. tehnologice. 1 din Codul muncii prevede că nici o sancţiune disciplinară. sancţiunea disciplinară constând în suspendarea contractului individual de muncă poate fi aplicată pe o perioadă de maximum 10 zile. contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în următoarele situaţii: pe durata cercetării disciplinare prealabile. pag. în special pentru motive economice. op. în această ultimă ipoteză fiind sancţionat ori cu suspendarea contractului de muncă ori cu concediere disciplinară. 267 alin. tehnologice. până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.257 . apariţia unor dificultăţi economice. ca sancţiune disciplinară.cit. cu excepţia avertismentului scris. peste 10 zile. Apreciem că aceasta poate fi de cel mult 10 zile.2. fără încetarea raportului de munc.locuinţa de serviciu a salariatului al cărui contract este suspendat din motive care îi sunt imputabile. În funcţie de rezultatele cercetării – salariatul este vinovat sau nu de săvârşirea abaterii care i se impută şi de gradul de vinovăţie – îşi va relua activitatea sau nu. 16 Raluca Dimitriu. în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinut. nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile. Ori. pe durata detaşării.3 a) Pe durata cercetării disciplinare prealabile Art. aplicarea unei sancţiuni disciplinare ce excede legii. structurale sau similare. În temeiul art.1 din Codul muncii. Legea nu prevede perioada suspendarii şi deci a efectuarii cercetarii prealabile. în cazul întreruperii temporare a activităţii. prelungirea cercetării prealabile şi deci a suspendării contractului pentru efectuarea acestei cercetări. 2. Angajatorul are posibilitatea ca pe perioada cât durează cercetarea menţionată să suspende contractul celui în cauză. în condiţiile legii.

reluarea activităţii sale şi plata unei despăgubiri se impun şi în cazul suspendării contractului pe durata cercetării disciplinare prealabile. nr.52 alin. Într-adevăr.2. înlăturându-se carenţele sale anterioare. nu numai în cazul în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinut. privind modificarea şi completarea Legii nr. prin introducerea posibilităţii celui care este cercetat disciplinar şi a cărui nevinovăţie se constată. .O. dacă s-a probat nevinovăţia salariatului. până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.U.65/2005.G. să îşi reia activitatea avută anterior şi să i se plătească o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost privat pe perioada suspendării contractului individual de muncă. Modificarea adusă textului legale este binevenită.53/2003-Codul munciimodifică conţinutul art.

Evident că sancţiunea respectivă presupune absenţa salariatului de la locul de muncă. . angajatorul poate aplica şi sancţiunea suspendării conractului de muncă pentru o perioadă ce nu poate depăşi 10 zile lucrătoare. În speţă: Reclamatul V. precum şi pentru comportările care dăunează interesului serviciului sau prestigiului justiţiei. ca sancţiune disciplinară. şi în consecinţă nu primeşte salariul. de împrejurările în care fapta a fost săvârşită şi de persoana salariatului.b din Codul muncii prezintă situaţia suspendării contractului individual de muncă din iniţiativa angajatorului. în funcţie de gravitatea abaterii. aplicabilă magistraţilor. ca sancţiune disciplinară. Reclamantul V. publicată în M.c din Legea nr. Şi alte acte normative-decât Codul muncii. 92/1992 pentru organizarea judecătorească.2. lit.52 alin.3.259 din 30 septembrie1997. obligarea intimatei la plata sumei de 120 de milioane lei daune morale. obligarea intimatei la plata integrală a drepturilor salariale cuvenite până la reintegrarea în aceeaşi funcţie. această perioadă nu se ia în calculul drepturilor la pensie şi al vechimii în funcţia respectivă17.Of.264 alin.b din Codul muncii este prevăzută sancţiunea disciplinară constând în “suspendarea contractului pentru o perioadă de până la 10 zile lucrătoare”. el nu prestează munca ce constituie obiect al contractului. reclamantul a solicitat să se dispună: anularea deciziei emisă de intimată (prin care s-a dispus suspendarea sa din funcţie pe o durată de 10 zile) şi reintegrarea în funcţia avută. al României nr. Prevederile art. 52 alin. În art.N. Pe perioada suspendării (e este de maximul 6 luni) cel în cauză nu primeşte salariul. a depus la dosar o decizie conform căreia începând cu data de 8 august 2004 şi-a reluat activitatea în baza aceluiaşi contract de muncă şi i s-a platit o 17 Legea nr.N.1 lit. Astfel ea este prevăzută de art.C.2.92/1992 privind organizarea judecătorească.prevăd suspendarea din funcţie ca sancţiune disciplinară. aşadar.95 lit. pentru abaterile de la îndatoririle de serviciu. obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces. prevederile art.1. tribunalul a reţinut că prin cerere. Pentru a pronunţa o sentinţă.2 precizează faptul că acesta îşi poate relua activitatea şi poate primi o despăgubire pentru perioada în care contractul individual de muncă a fost suspendat ca sancţiune disciplinară. Aşadar. formulează o acţiune împotriva pârâtei S.b) Suspendarea contractului individual de muncă-sancţiune disciplinară. În cazul în care se constată nevinovăţia salariatului.

lit. textul este de strictă şi limitată aplicare numai la ceea ce legiuitorul a prevăzut în mod expres. Sigur că este posibilă şi sesizarea din oficiu.2. 52 alin. Problema dacă fapta penală este sau nu incompatibilă cu acea funcţie se rezolvă de la caz la caz în raport cu atribuţiile de serviciu şi răspunderea ce revine celui în cauză. în sensul obligării pârâtei la plata daunelor morale şi a cheltuielilor de judecată.despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului individual de muncă iar decizia de suspendare a contractului a fost anulată. ceea ce a determinat şi trimiterea în judecată. Faţă de această situaţie.3. Rezultă că în acest din urmă caz nu angajatorul cu care salariatul ce a săvârşit anumite fapte penale. până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti.c) În cazul în care angajatorul a formulat o plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte penale incompatibile cu funcţia deţinută. coautor. a doua: salariatul a fost trimis în judecată pentru o astfel de faptă. 1. Suspendarea din funcţie poate fi dispusă numai dacă sunt îndeplinite condiţiile menţionate mai sus. . Textul prevede. obligând totodată pârâta la plata cheltuielilor de judecată către reclamant. tribunalul a constatat că reclamantul nu a făcut dovada că prin măsurile dispuse de societatea pârâtă ar fi suferit un prejudiciu. angajatorul poate suspenda contractul individual de muncă în cazul în care a formulat plângere penală împotriva salaritului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte incompatibile cu funcţia deţinută. 2. reclamantul a solicitat admiterea contestaţiilor. motiv pentru care a respins cererea de acordare a daunelor morale. până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti. ci o altă persoană juridică sau fizică.c din Codul muncii. care a sesizat organul de urmarire penală. Din probele administrate. două situaţii de suspendare a contractului individual de muncă şi anume: prima: angajatorul a formulat plângere penală împotriva acestuia pentru o faptă incompatibilă cu funcţia deţinută. instigator sau complice. pe fondul cauzei. indiferent dacă această faptă a fost săvârşită ca autor. Fiind o reglementare de excepţie. se află în raporturi de muncă este partea vătămată. aşadar. Potrivit art.

inclusiv desfacerea contractului de muncă (art. în măsura în care există totuşi o vinovăţie penală sau extrapenală. nu poate constitui motiv pentru suspendarea din funcţie. fie ca urmare a interzicerii exercitării profesiei sau funcţiei respective. Încălcarea regulamentului interior. O problemă care s-a pus în legătură cu consecinţele suspendării este aceea dacă angajatorul. Desigur că atunci când împotriva salariatului nu a început urmărirea penală.Măsura suspendării dispusă fără a fi îndeplinite condiţiile prevăzute de textul citat este nelegală. pe de altă parte. Principalul efect al suspendării din funcţie. S-a arătat că din dispoziţiile legale rezultă că pe durata suspendării cel în cauză ar putea să ocupe un alt post (evident care să nu atragă incompatibilitatea determinată de săvârşirea faptei penale) în aceeaşi unitate sau în altă unitate. Ca o consecinţă. În primul caz nu este vorba de o suspendare din funcţie. ci de o modificare temporară a contractului de muncă (până la încetarea cauzei care a determinat această măsură) dispusă (cu acordul salariatului) de angajator. suspendarea contractului individual de muncă încetează. de exemplu. Suspendarea durează până la: condamnarea. fie ca urmare a condamnării penale.56 din Codul muncii. în baza rezoluţiei parchetului.1 din Codul muncii). că şi în materie disciplinară este aplicabil principiul “penalul ţine în loc civilul” s-a considerat că o asemenea posibilitate nu există. poate.angajatorul este în drept să aplice o sancţiune disciplinară. iar. În cel de-al doilea caz. este interzicerea temporară ca salaritul să-şi exercite funcţia.264 alin. Măsura la care ne referim nu operează de drept. dispunând suspendarea. este vorba de o încadrare în muncă pe durată determinată (până la încetarea suspendării) realizată la iniţiativa persoanei respective. pe perioada suspendării nu i se cuvine salariul. concomitent. să desfacă contractul de muncă. ci este necesară manifestarea de voinţă a angajatorului prin decizie (ordin sau dispoziţie) dată de persoana sau organul în drept să o dispună. iar angajatorul are obligaţia de a reveni asupra deciziei de suspendare şi de a-l reprimi pe cel în cauză la serviciu. achitarea sau încetarea procesului penal hotărâtă de instanţa penală. În prima situaţie contractul individual de muncă încetează de drept în temeiul art. Ţinând seama de faptul că pe de o parte. suspendarea presupune existenţa (menţinerea) contractului şi că această măsură este obligatorie. . În cea de a două situaţie. rămasă definitivă. ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară.

urmare a faptului că a intervenit amnistia..52 alin. 18 18 Alexandru Ţiclea. s-a arătat că nu există vinovăţie în situaţia în care procurorul sau. ci de inexistenţa vinovăţiei penale. ci de către stat conform art. În cazul casării ori încetării urmăririi penale sau a procesului penal ca urmare a amnistiei. pentru ca cel suspendat să poată solicita despăgubiri este necesar ca.2) deoarece în acestă situaţie.a-d din Codul de procedură penală. retragerea plângerii sau împăcarea părţilor.13 alin. instanţa a hotărât în sensul casării. nu înlăturată. scoaterii de sub urmărire penală.454456 .2 din Codul muncii. Într-o atare situaţie. Pe bună dreptate. potrivit art. soluţia trebuie să fie mai nuanţată. aşadar nu se poate vorbi de nevinovăţie şi. procurorul sau instanţa penală. pe motiv că nu a săvârşit fapta imputată ori acea faptă nu există. persoanei suspendate nu i se cuvin despăgubirile prevăzute de Codul muncii. să fi dispus scoaterea de sus urmărire penală sau achitarea. nu ar mai fi posibil să fie reţinută existenţa nevinovăţiei.52 alin. iar ulterior a fost scoasă de sub urmărire penală sau a fost achitată. despăgubirile se datorează nu de angajator. dar aceasta este substituită cu o altfel de răspundere.1 din Codul de procedură penală şi. totodată. Astfel. în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale. a retragerii plângeri sau a împăcării părţilor.cit. salariatul îşi reia activitatea avută anterior şi i se va plăti. este achitat. în urma exercitării unei căi extraordinare de atac. că el a achiesat asupra vinovăţiei sale penale şi deci nu are vocaţie la plata despăgubirilor prevăzute de lege. prescripţiei răspunderii penale. În situaţia în care cel în cauză a fos condamnat şi ulterior. dacă cel în cauză nu şia exercitat dreptul prevăzut de textul citat se prezumă. el să fi făcut uz de prevederile art. Andrei Popescu. Constantin Tufan. după caz. Marioara Ţichindelean. prescripţia răspunderii penale. pag.În cazul în care se constată nevinovăţia celui în cauză. Sigur că nu este vorba de orice nevinovăţie. s-a susţinut că în aceste ipoteze. fapta îşi păstrează caracterul care justifică răspunderea penală. o despăgubire egală cu salariul şi celelalte drepturi de care a fost lipsit pe perioada suspendării contractului de muncă. Ovidiu Ţinca – op. drept consecinţă. implicit. drept urmare. Are dreptul la repararea pagubei şi persoana împotriva căreia s-a luat o măsură preventivă.504 din Codul de procedură penală. Într-adevăr. În cazul înlocuirii condiţionate a răspunderii penale nu suntem în prezenţa nevinovăţiei salariatului (în sensul art. încetării urmăririi penale ori achitării pentru motivele prevăzute de art. Atunci când însă organele competente au luat una din aceste măsuri. 10 lit. după caz. în prealabi. Aceste despăgubiri se cuvin pentru intervalul de timp de la data suspendării din funcţie şi până la reluarea efectivă a activităţii.

contractul poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului în cazul întreruperii temporare a activităţii. Aşadar.159 alin. Perioada suspendării nu este limitată. indemnizaţii. cu excepţia grevei. pentru a interveni acest caz de suspendare. Angajatorul fără nici o restricţie. evident cu caracter temporar. în special pentru motive economice. ce nu poate fi mai mică de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. În această perioadă se suspendă plata salariului. deoarece salariaţii nu prestează activitate.155 din Codul muncii). 52 alin. angajatorul trebuie să-şi întrerupă activitatea temporar (nu definitiv). Potrivit art. În acest interval salariaţii se vor afla la dispoziţia angajatorului. angajatorul este obligat să garanteze în plată un salariu brut lunar cel puţin egal cu salariul de bază minim brut pe ţară chiar şi în cazul în care salariatul este prezent la lucru. această întrerupere fiind generată de dificultăţile economice. care se suportă din fondul de salarii. dar nu poate să-şi desfăşoare activitatea din motive neimputabile acestuia. salariaţii rămân la dispoziţia angajatorului.53 din Codul muncii. sau similare. înlocuirea utilajelor. reorganizarea unor subunităţi (secţii. structurale. în cadrul programului. plătită din fondul de salarii. pe durata întreruperii temporare a activităţii angajatorului salariaţii beneficiază de o indemnizaţie. care are oricând posibilitatea de a hotărî reluarea activităţii. ea va dura până la încetarea cauzei care a determinat-o. 1 lit. În schimbul asigurării plăţii indemnizaţiei. tehnologice. ateliere) sau chiar a formaţiilor de lucru. sporuri şi adaosuri (art.2. modernizarea sau repararea lor. acesta având oricând posibilitatea să dispună reînceperea activităţii. stabileşte de când începe suspendarea şi când se termină.2. Cu alte cuvinte plata salariatului este suspendată. dar şi datorită unor motive tehnologice şi structurale. prin salariu înţelegând salariul de bază.3 din Codul muncii. dar angajatorul este totuşi obligat la indemnizarea lor. fără încetarea raportului de muncă. de exemplu. Din coroborarea acestor texte legale rezultă următoarele concluzii: .d) În cazul întreruperii temporare a activităţii.3. În schimb se plăteşte o indemnizaţie care reprezintă 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. S-a aprecit că într-un astfel de caz este vorba de un “şomaj tehnic”. Potrivit art. Potrivit art. d din Codul muncii.

ci al art. excepţional. indemnizaţia de 75% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat. pe durata detaşării salariatului la o altă unitate. salariaţii pot fi detaşaţi să îndeplinească anumite lucrări în cadrul altei unităţi. 2. în realitate nu se poate concluziona că legiuitorul ar fi reglementat în acest fel. Ca urmare. pe o perioadă de cel mult 1an şi. Trebuie observat că în acest caz de suspendare poate fi uneori inclus cu greu în categoria celor „din iniţiativa angajatorului. Potrivit Codului muncii (art. lit. în intervalul respectiv.chiar dacă art. pot fi detaşaţi mai mult de 6 luni. Logic „şi istoric” textul trebuie interpretat în sensul că întreruperea activităţii este determinată de factori obiectivi-tehnici sau de altă natură-iar nu exclusiv de voinţa angajatorului. numai cu acordul scris al .1. dispusă în scris.51 lit.e din Codul muncii prevede faptul că contractul individual de muncă poate fi suspendat din iniţiativa angajatorului. structurale sau similare). tehnologice. în cazul funcţionarilor publici.159 alin. au şi ei contractele de muncă suspendate dar nu în temeiul art. în mod implicit şi lock-out-ul. Detaşarea reprezintă. potrivit art.52 alin. 46 alin. stabilită în situaţia reglementată de art. detaşarea se poate dispune pe 3 luni.” Noţiunea de iniţiativă presupune intenţia. 53 se referă generic (fără a distinge) la „întreruperea activităţii angajatorului”. plata salariaţilor-a îndemnizaţiei egale cu 75% din salariul de bază pe această perioadă – se face numai dacă întreruperea activităţii nu este imputabilă lor şi doar dacă. se află la dispoziţia angajatorului care poate să dispună reînceperea activităţii oricând. trebuie. care nu a fost intenţionată de angajator.d din Codul muncii (din cauza unor motive economice.45 –48). Detaşarea e o măsură temporară. urmată de încadrarea persoanei la unitatea la care e trimisă. deci. în condiţiile prevăzute de lege se poate prelungi din 6 în 6 luni. 52 alin. de cele mai multe ori.1.1. or.3.f. iar în cursul unui an calendaristic. schimbarea temporară a locului de muncă.53 din Codul muncii. lit.2. din dispoziţia conducerii unităţii.3 din Codul muncii să fie cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată. salariaţii care nu participă la grevă dar care nici nu pot presta munca. dată fiind situaţia lor-diferită-nu primesc de la angajator indemnizaţia de 75% din salariul de bază. în scopul excecutării unor lucrări în interesul acesteia.e) Pe durata detaşării Art. acest caz de suspendare se conjugă cu traversarea unei perioade nefavorabile. (art.2 Codul muncii).

deci. Cazurile de suspendare prin acordul părţilor sunt: concediul fără plată pentru studii. prin revocarea ei sau prin încetarea contractului de muncă. În favoarea detaşatului sunt prevăzute şi câteva măsuri de protecţie. detaşarea e o cesiune a contractului de muncă asemănătoare transferului. transport. deoarece este cedat parţial şi pe o durată determinată unităţii primitoare. Ca natură juridică. Detaşatului trebuie să i se acorde diferenţa de salariu dacă în calitate de detaşat beneficiază de o încadrare superioară. la aceste două cazuri de suspendare poate fi adăugat şi cel privind desfaşurarea activităţilor în cadrul echipelor “SALVAMONT’. Concediul fără plată pentru studii. Detaşarea încetează la expirarea termenului pentru care a fost dispusă. în cazul trimiterii lui să urmeze o şcoală sau un curs de perfecţionare). Suspendarea prin acordul parţilor Salariatul şi angajatorul pot conveni. În perioada detaşării.2. când salariatul işi poate da acordul de principiu asupra unor eventuale împrejurări ulterioare ale contractului de muncă (de exemplu. însă e făcută cu clauza retrocesiunii şi e parţială deoarece unitatea cedentă rămâne mai departe subiect în raportul de muncă. . i se păstrează postul şi salariul avut (la unitatea cedentă) . cheltuieli de cazare. Contractul de muncă încheiat cu prima unitate rămâne în fiinţă pe toată perioada detaşării. Salariul şi concediul de odihnă se acordă de către unitatea la care salariatul a fost detaşat. având dreptul ca la sfârşitul detaşării să fie primit pe postul respectiv.a). Astfel. cel detaşat prestând munca şi fiind salariat al unităţii la care a fost detaşat. Detaşarea e o măsură obligatorie datorită consimţământului dat la încheierea contractului de muncă şi e urmată de încadrarea temporară a salariatului la unitatea la care a fost detaşat.2. 2. Această înţelegere poate avea loc în cursul executării contractului (este cazul concediilor fără plată) sau chiar în momentul încheierii contractului. la data încheierii contractului ori pe parcursul executării acestuia.4. contractul de muncă cu prima unitate (care l-a detaşat prin actul ei unilateral) se suspendă eo ipso în efectele sale principale. concediul fără plată pentru interese personale. cu privire la suspendarea principalelor sale efecte: prestarea muncii şi plata salariului.4. 2. În plus are dreptul la diurnă.funcţionarului în cauză.

Cererea de concediu fără plată trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puţin o lună înainte de efectuarea acestuia şi trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională.4.149 din Codul muncii. salariaţii au dreptul să beneficieze. potrivit art. seral şi fără frecvenţă. Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza şi fracţionat în cursul unui an calendaristic.2 din Contractul colectiv de muncă încheiat la nivel naţional pentru anii 2005-2006. În sfârşit. Ca urmare. Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului. pentru susţinerea examenelor de absolvire a unor forme de învăţământ sau pentru susţinerea examenelor de promovare în anul următor în cadrul instituţiilor de învăţământ superior (art. trebuie arătat că. angajatorul va deosebi între studiile care asigură formarea profesională a salariatului raportat la nevoile unităţii şi studiile care nu au neapărat legătură cu aceasta sau pe care salariatul le urmează tocmai în scopul de a putea părăsi unitatea în care lucrează în prezent. acordat o singură dată. la cerere. salariaţii au dreptul la 30 de zile concediu fără plată. cu acordul reprezentanţilor salariaţilor şi numai dacă absenţa salariatului ar prejudicia grav desfăşurarea activităţii. Angajatorul o poate respinge numai cu acordul sindicatului sau. cererea salariatului cu privire la concediul fără plată apare ca o ofertă. domeniul şi durata acestuia. pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.2.Acordarea concediului fără plată este rezultatul convenţiei parţilor.61 alin. ambele ducând la realizarea acordului de voinţă şi deci la încheierea convenţiei. 2. Apreciind asupra cererii. precum şi denumirea instituţiei de formare profesională. după caz. de concedii pentru formare profesională. pentru pregătirea şi susţinerea lucrării de diplomă în învăţământul superior. Concediul fără plată pentru interese personale . Pe durata concediului fără plată cel în cauză îşi păstrează calitatea de salariat. iar aprobarea angajatorului constituie acceptarea. cu plată sau fără plată. Potrivit prevederilor art. b).151 din Codul muncii). contractul individual de muncă este suspendat în principalele sale efecte: prestarea muncii şi plata salariului.

acest acord se presupune implicit de vreme ce ei acceptă să fie scoşi de la locul de muncă. care participă la activităţile de prevenire a accidentelor turistice. prin care trebuie să se dispună suspendarea sau să se constate existenţa cauzelor de suspendare. 2.În acest caz salariatul solicită angajatorului permisiunea de a lipsi de la programul de lucru cu scopul de a rezolva anumite situaţii personale. claritatea desfăşurării ulterioare a raportului juridic de muncă. pentru rezolvarea unor situaţii personale. după caz. Astfel se pot face consemnările cerute de lege în carnetul de muncă (dacă e cazul) şi se asigură. altele decât evenimentele familiale deosebite. Desfăşurarea activităţii în cadrul echipelor de “SALVAMONT” În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr.3. de patrulare preventivă. să se precizeze temeiul ei legal. Conform art. salvare. deşi salariaţii. în mare. credem că ar putea fi analizat din perspectiva abuzului de drept.c). în pofida probelor prezentate de către salariat cu privire la seriozitatea motivelor personale. . care sunt “salvamontişti” nu îşi manifestă expres acordul pentru respectarea contractului lor de muncă. şi unităţile/ instituţiile unde aceste persoane îşi desfăşoară activitatea ca salariaţi. prin negociere între consiliile judeţene sau locale. salariaţii au dreptul la concedii fără plată. pentru care legea. membrii echipelor de SALVAMONT. pregătire şi perfecţionare. pot fi scoşi de la locul de muncă. 2. În practică este util a se întocmi o decizie ca act intern al angajatorului. să se menţioneze durata (perioada) suspendării şi să se consemneze efectele (legale sau/şi convenţionale) suspendării respective. Pe durata respectivă are loc suspendarea contractului.Procedura suspendării Referitor la procedura de suspendare a contractului individual de muncă. regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil prevăd obligaţia acordării de zile libere plătite.4. 148 din Codul muncii. Refuzul angajatorului de a acorda concediul fără plată. 77/2003 privind instituirea unor măsuri pentru prevenirea accidentelor montane şi organizarea activităţilor de salvare în munţi. pe durata desfăşurării acestora. Se poate aprecia că. legislaţia muncii nu cuprinde reglementări exprese. Salvamontiştii beneficiază de salariul mediu realizat în ultimele 3 luni şi îşi menţin calitatea de salariaţi la unităţile/ instituţiile unde îşi desfăşoară activitatea în mod obişnuit.2.

deci. ) La încetarea suspendării. salariatul e obligat să se prezinte la locul de muncă pentru reluarea activităţii. . În caz contrar. fie salariatul poate fi sancţionat disciplinar (inclusiv cu desfacerea contractului individual de muncă). iar angajatorul e obligat să-l reprimească. suspendarea încetează odată ce a încetat cauza ce a determinat-o. cunoscută de la începutul suspendării (concediul de maternitate. Poate fi. fie angajatorul poate fi obligat de organul de jurisdicţie a muncii (la sesizarea salariatului) să-l reintegreze în muncă pe cel în cauză şi să-i plătească despăgubiri calculate pe perioada până se produce reintegrarea efectivă. o dată certă. detaşarea) sau incertă (incapacitate temporară de muncă.Firesc.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->