P. 1
Bugete Publice Si Fiscal It Ate

Bugete Publice Si Fiscal It Ate

|Views: 125|Likes:
Published by Andrea Yo

More info:

Published by: Andrea Yo on Jun 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2011

pdf

text

original

Cap.1.ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 1.1.

Scurt istoric al liceului teoretic “Garabet Ibraileanu” Iasi
La 10 noiembrie 1899 se inaugurează cursurile clasei I a Şcolii de aplicaţie- Seminarul pedagogic universitar, urmand ca in anul 1938, prin Legea „Armand Călinescu” pentru organizarea învăţământului sa se infiinteze înfiinţeze Şcoala normala superioara în vederea pregătirii viitorilor profesori. Astfel liceul de aplicaţie al Seminarului pedagogic devine Liceu de aplicaţie a Şcolii normale superioare. In 1948, liceul de aplicaţie este transformat în liceu clasic, acesta urmand a fi desfiintat , devenind scoala medie de 10 ani in 1955. Printr-o decizie a Secţiei de Învăţământ i se dă denumirea de Şcoala medie nr.2 fete. Mai tarziu,in 1962, şcoala se mută în actualul spaţiu situat în strada Oastei, nr.1 şi prin Ordinul Ministrului, la cererea cadrelor didactice, primeşte denumirea de Liceul Garabet Ibraileanu. In 1977, printr-un Decret Prezidenţial liceul devine industrial cu profil mecanic şi de construcţii hidrotehnice sub denumirea de Liceul Industrial Hidrotehnic „Garabet Ibraileanu”. Pe lângă clasele cu profil hidrotehnic au mai funcţionat şi cele cu profil filologie în lichidare, precum şi câte o clasă pentru fiecare treaptă, cu profil de matematică-fizică. Prin adresa M.E.Î. nr. 45816/15.11.1991 liceul redevine real-umanist sub denumirea de Liceul Teoretic “G. Ibrăileanu”.Este demn de menţionat faptul că acest liceu este singurul din Moldova care are profilul limbi clasice. Ca bază materială, activitatea didactică se desfăşoară în: 25 săli de clasă, 3 cabinete de informatică, câte un laborator de fizică, chimie si biologie, doua cabinete de limbi moderne, un cabinet de limba si literatură română, de dezbateri, un cabinet de psihopedagogie, un cabinet medical de medicină generală, un cabinet stomatologic, o bibliotecă informatizată, cu aproape 23.000 volume, o modernă sală de sport si un teren de sport.

1

Scoala participa la programe si proiecte internaţionale, cum ar fi: programul Comenius al agenţiei Socrates, proiectul “scoală, familie, comunitate” al Centrului “Educaţia 2000+”, proiectul “Valente ale comunicării” cu şcoli din Suedia ş.a. 1.2. Obiect/ domeniu de activitate În România, statul garantează fiecărui cetăţean dreptul la educaţie indiferent de sex, de rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, fără nici o îngrădire ce ar putea constitui o discriminare. Dreptul la invatatura este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, in care este inclus si invatamantul liceal. Invatamantul de stat este gratuit potrivit legii. Unitatile de invatamant preuniversitar de stat sunt organizate si functioneaza in conformitate cu Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul persoanelor didactice, a Legii finantelor publice nr. 500/2002, O.U.G NR.45/2004 privind finantele publice locale. Liceul Teoretic “Garabet Ibraileanu” Iasi este preocupat sa ofere tinerilor si adultilor din judetul Iasi, inclusiv celor proveniti din medii defavorizate, sanse egale de educatie la standardele UE. 1.3.Organizarea interna Liceul Teoretic “Garabet Ibraileanu” este o institutie de invatamanat, de stat, gratuita si este sub stricta coordonare a Inspectoratului Scolar al Judetului Iasi, care se afla la randul sau in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii. In cadrul Regulamentului de ordine interna al grupului scolar regasim prevederi specifice unitatilor de invatamant si informatii concrete de desfasurare a activitatii in concordanta cu normele legale, acesta fiind aprobat de catre Consiliul profesoral al unitatii.Aici gasim repartizarea activitatii pe diferite compartimente a personalului precum si atributiile acestuia: • Personal de conducere: Director Director adjunct Contabil sef Secretar sef.

2

• • • •

Personal didactic format din profesori, laboranti, instructori pentru pregatirea practica; Personal didactic auxiliar format din: secretare, bibliotecar, ingineri de system; Personal administrativ: contabil, administrator; Personal nedidactic: intretinere si paza, ingrijitori scolari.

Conform legislatiei in domeniu conducerea institutiei este asigurata de catre Directorul general, cei doi directori adjuncti, Consiliul de asministratie si de catre Consiliul profesoral. In cadrul institutiei intre compartimente exista relatii de colaborare si/ sau subordonare. Directorul este subordonat In spectoratului Scolar Judetean reprezentat prin inspectorul general scolar.Fisa postului si fisa de evaluare ale directorului sunt elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.Directorul este Presedintele Consiliului de Administratie. Conform fisei postului, directorul are urmatoarele atributii: - intocmeste programul managerial al institutiei pe care o conduce; - de a coordona elaborarea proiectului de dezvolatre pe termen mediu al unitatii de invatamant; - poate lansa proiecte de parteneriat cu scoli similare in Uniunea Europeana sau din alte zone; - de a propune Inspectoratului Scolar Judetean proiectul planului de scolarizare aprobat de Consiliul de Administratie. Directorul efectueaza cel putin 120 de asistente la ore in decursul unui an scolar, astfel incat fiecare cadru didactic va fi asistat cel putin o data pe an. La asistentele effectuate sau la unele activitati ale catedrelor, directorul este insotit, de regula, de sefii de catedra. In calitate de angajator, directorul unitatii de invatamant are urmatoarele atributii: incheie contracte de munca cu personalul nou angajat si aproba concediile de odihna ale personalului; aproba concediul fara plata si asigura suplinirea cu personal; consemneaza in condica de prezenta absentele nemotivate ale personalului’ numeste si elibereaza din functie personalul, conform legislatiei; 3

-

aproba fisa postului pentru fiecare salariat; aproba la cererea personalului trecerea de la o gradatie la alta sau de la o treapta la alta in conditiile preavazute de lege; comunica Inspectoratului Scolar Judetean cadrele ramase disponibile pentru anul scolar urmator, in vederea scoaterii la concursul de titularizare.

In calitate de ordonator tertial de credite bugetare, are urmatoarele atributii: • • • • • intocmeste impreuna cu contabilul bugetul de venituri si cheltuieli, si raspunde de executia bugetara; raspunde de utilizarea, pastrarea si monitorizarea bazei materiale a unitatii pe care o conduce; se preocupa de atragerea resurselor extrabugetare; de lansarea de proiecte cu finantare interna; raspunde de intocmirea lunara a statelor de plata a drepturilor salariale ale salariatilor; se preocupa de atragerea resurselor extrabugetare, precum: sponsorizari, donatii, • prestari de servicii, cursuri de reconversie profesionala, consultanta,etc.; la solicitarea Inspectoratului Scolar Judetean sau al Ministrului Educatiei si Cercetarii , directorul scolii inainteaza un raport general privind actvitatea din unitatea pe care o conduce, starea invatamantului comparativ cu anii scolari anteriori. Consiliul de administraţie este organul de decizie al întregii activităţi şcolare în domeniile curricular, extracurricular, al programelor de dezvoltare a şcolii, de activitate cu comunitatea locală, politică salarială, financiară, de personal, administrativ. Componenţa 11-21 membri(2/3 din membri vor fi cadre didactice) • • • • directorul directorii adjuncţi contabilul şef responsabilii ariilor curriculare

4

• • • locale •

reprezentanţii aleşi ai părinţilor reprezentanţii aleşi ai elevilor reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai comunităţii membri ai organizaţiei sindicale reprezentative la nivel naţional( cu

statut de observator) Atributiile Consiliului de administratie sunt urmatoarele: - raspunde de utilizarea, pastrarea si modernizarea bazei materiale a unitatii de invatamant, coordoneaza activitatea din internat si cantina; - de a numi dirigimtii pe clase; - de a numi sefii de catedra si a comisiilor metodice; - de a propune spre vot in cadrul Consiliului profesoral membrii Consiliului de administratie; - de a elabora proiecte de incadrare pe disciplinele de invatamant; - raspunde de aplicarea planului de invatamant prin intermediul sefilor de catedra si a sefilor de comisii metodice; - de a coordona activitatile de pregatire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite; - elaborează şi aprobă regulamentul de ordine interioară al scolii şi urmăreşte respectarea lui de către toţi elevi şi întregul personal al scolii; - analizează abaterile săvârşite de personalul şcolii în instituţie şi în afara ei şi propune, după caz sancţiuni conform Statutului personalului didactic; - aprobă, pe baza propunerilor şefilor de catedre metodice şi a responsabililor compartimentelor funcţionale acordarea salariului de merit şi a primelor lunare pentru personalul scolii; - asigură aplicarea tuturor reglementărilor legale referitoare la organizarea şi funcţionarea învăţământului de stat - elaborează oferta educaţională a şcolii - elaborează Regulamentul de Ordine interioară - elaborează criteriile de acordare a salariului si a gradaţiei de merit, precum şi de acordare a recompenselor, ajutoarelor materiale pentru elevi

5

organizate la nivelul şcolii. participa la şedinţe. colaborează cu comitetul de părinţi al clasei în vederea realizării unei influenţe educative unitare. întocmesc lucrările administrative privind începerea anului şcolar. Intre principalele atribuţii ale consiliului profesoral se mai amintesc: stabileşte notele la purtare sub şapte. rezultă principiile. fisele posturilor pentru angajaţii . Din programul managerial al şcolii. 6 . încheierea semestrelor. întocmeşte procese verbale dar nu are drept de vot. se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară. decizia şi motivarea notei sunt prezentate de diriginte prin raport scris. aprobat de Consiliul Profesoral şi Consiliul pentru curriculum.elaborează proiectul managerial al şcolii. registrul matricol. stabilirea de masuri în acest sens. precum şi activităţile suplimentare pentru elevii de performanţă. Secretarul sef este desemnat de Consiliul de administraţie. completează foile matricole. păstrează dosarele cu actele elevilor. volumul temelor pentru acasă. încheierea anului şcolar şi organizarea examenelor de orice fel. Secretarul îndeplineşte următoarele sarcini: conduce operaţiunile de înscriere a elevilor. verificând actele şi completând registrul de evidenţă şi înscriere a copiilor de vârstă şcolară (elevii). consiliului profesoral după ce au fost aprobate de director. stabileşte măsurile recuperatorii pentru fiecare elev cu un ritm mai lent de învăţare. întocmeşte şi trimite la termenele stabilite situaţiile statistice şcolare.reglementează planul financiar al unităţii şcolare Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori consideră necesar directorul sau membrii acestuia. aplică sancţiunile prevăzute la articolele e-h. schema de salarizare conform indicilor cuprinşi in Legea 154/1998. certificatele de absolvire şi ţine evidenţa elevilor.elaborează criteriile de acordare a calificativelor anuale . evaluarea progresului şcolar şi comportamental al fiecărui elev.. Consiliul Profesoral se întruneşte ori de câte ori preşedintele socoteşte necesar pentru a armoniza cerinţele educaţionale ale cadrelor didactice. precum şi pentru a propune sancţiuni sau recompense elevilor în cauză. criteriile de ordonare şi indicatorii de performanţă ai activităţii celorlalte comisii. cataloagele. . Consiliul analizează situaţia şcolară a fiecărui elev.şcolii.

a precizărilor orientative de ordin metodic. a programelor trimestriale. Catedra metodică. şeful de catedră. subcapitole şi teme. Comisia diriginţilor: dirigintele clasei. alcătuieşte planificarea semestriala care cuprinde toată gama activităţilor de dirigenţie tematica orelor respective precum şi obiectivele urmărite prin temele planificate. Pe această bază. Toţi profesorii şi maiştri instructori ai scolii care predau aceeaşi disciplină de învăţământ constituie catedra metodică. Hotărârile consiliului se iau cu majoritate de voturi şi ele devin obligatorii după aprobarea lor de directorul şcolii. activitatea instructiv-educativă a fiecărei clase este coordonată de profesorul diriginte numit de directorul şcolii dintre cadrele didactice de prestigiul şi experienţa care predau la clasa respectivă. Sarcina de diriginte este obligatorie. Aceasta poate avea cel puţin trei membri. 7 . Dirigintele îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor defalcate din planul de coordonare a activităţii în scoala. al fiecărei clase. Şedinţele catedrei metodice se ţin după o tematică aprobată de directorul şcolii sau ori de câte ori se consideră necesar de membrii săi sau de director. dirigintele. după consultarea elevilor. repartizarea conţinutului pe capitole.Prezenţa cadrelor didactice la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie. Şeful catedrei metodice este numit de directorul scolii . Şeful de catedră împreună cu colegii săi de specialitate este obligat ca la prima şedinţă dinaintea începerii anului şcolar să analizeze conţinutul programei de învăţământ la disciplina respectivă. însuşirea şi adaptarea la specificul scolii. punând accent deosebit pe cunoaşterea şi găsirea modalităţilor corecte de realizare a obiectivelor generale şi specifice ale programei şi pe cunoaşterea . În caz ca nu se întruneşte numărul necesar ea poate fi constituită din personal didactic de la mai multe scoli sau cu specialităţi înrudite de la aceeasi scoala. de regulă cu consultarea membrilor săi. În scoala. a obiectivelor care decurg din Programa activităţii educative elaborată de Ministerul Învăţământului şi a problemelor ridicate de specificul muncii cu clasa sa.

Teor. Iasi(OSC) Directorul Lic. Bugetul asigurarilor sociale de stat.Ministerul EducatieiCercetarii (OPC) Inspectoratul General al ISJ. Iasi (OTC) 8 .Ibrailean”. Iasi (OTC) Relatii ierarhice din perspectiva finantarii din Bugetul de stat.”G.”G.Ibraileanu ”.Iasi(OPC) Directorul LLic. Bugetul Asigurarilor de sanatate Presedintele Consiliului Local Primarul mun.Teor.

Iasi FIŞA POSTULUI Numele şi prenumele………………………………………………………… Adresa………………………………………………………………………… Funcţia………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Studii………………………………………………………………………….. Colaborează cu……………………………………………………………….. 9 .Relatii ierarhice din perspectiva finantarii din Bugetul local al mun.. Este subordonat………………………………………………………………... Semnătura………………………….. (nume şi prenume)……………………. Profesia……………………………………………………………………….. Am luat la cunoştinţă.

de a realize pregatirea suplimentara a elevilor. exemplarul 2 la biroul contabilitate-secretariat. tehnician. Personalul auxiliar este format din 3 secretare. de a realize o selectie a manualelor alternative din oferta educationala elaborate de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului. bibliotecă). Personalul nedidactic este format din : 10 . de a organiza si de a participa la activitati de formare continua. laboranti. in concordanta cu curriculumul national. seful de catedra sa evalueze activitatea fiecarui membru al catedrei si de a propune Consiliului de administratie calificativele semestriale si pe cele anuale. laborator. laborant.Personalul didactic are urmatoarele atributii ce le revin direct prin Legea nr. Sarcinile personalului didactic ajutător(pedagog şcolar. cu compartimentul contabilitate si administrative. bibliotecar. iar exemplarul 3 se aduce la cunoştinţa celui în cauză. • • • • • • • de a stabili si elabora instrumente adecvate procesului de evaluare a elevilor. Primul exemplar rămâne la conducătorul unităţii împreună cu regulamentul de ordine interioară. de a respecta diferite atributii de ordin administrative stabilite prin fisa postului. semnată de salariat şi directorul unităţii. Personalul din cadrul acestei structuri este subordonat directorului unitatii de invatamant si are relatii de colaborare cu cadrele didactice. bibliotecar) se stabilesc potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a compartimentelor în care lucrează (cămin. semnându-se totodată de luare la cunoştinţă şi primele două exemplare. de a intocmi de catre seful de catedra a fisei postului pentru toti membrii catedrei. de a analiza periodic performantele scolare ale elevilor si de a lua masuri amelioritoare atunci cand este necesar. Pentru fiecare funcţie stabilită prin statul de funcţii se întocmeşte fişa postului în trei exemplare.128/1997 – Statutul personalului didactic: • • de a elabora programe de activitati semestriale si anuale.

Acesta asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii de invatamant. la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege. Serviciul contabilitate este subordonat ierarhic unitatii de invatamant iar. dirigintii claselor. pedagogul. cantină. compartimentul contabilitate. internat şi pentru unităţile din subordine. b) personal de ingrijire.a) personal administrative: contabil sef. administratorul. casier. Contabilul şef trebuie să asigure şi să răspundă de buna organizare şi funcţionare a unităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  efectuează sau organizează şi conduce efectuarea operaţiunilor contabile pentru şcoală. atât sintetic cât şi analitic şi are în vedere ca evidenţa să fie ţinută la zi. dirigintii claselor. cadrele didactice. c) personal de paza. întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare. conducatorului departamentului financiar. Acest serviciu este condos de catre contabilul sef a carui denumire a fost schimbata in administrator financiar patrimoniu.  întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi bancare.  întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu respectarea formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare.contabil al Inspectoratului Scolar Judetean.  urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare. Acesta colaboreaza cu contabilul sef. extrabugetare. pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor.  organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti. 11 . d) 3 muncitori. secretariat. din punct de vedere functional. În acest sens are următoarele atribuţii:   angajează unitatea alături de director în orice acţiune patrimonială.  instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează valori materiale. instruieşte personalul în vederea efectuării corecte a operaţiunii corecte de inventariere. Bibliotecarul colaboreaza cu cadrele didactice. Personalul secretariatului liceului este format din 3 secretari si un secretar sef.

asigură buna funcţionare a internatului de elevi cu scopul de a realiza condiţiile necesare de întreţinere. atunci când şcoala nu are post de casier. îndeplineşte orice sarcini cu caracter contabil-financiar date de conducătorul unităţii sau stipulate expres în acte normative. răspunde de înzestrarea şi aprovizionarea claselor. lunar pentru alimente şi materiale de curăţenie şi anual pentru mijloace fixe. laboratoarelor. ţine evidenţa operativă a sumelor datorate de elevii nebursieri pentru regie de cămin şi cantină sau contravaloarea meselor servite şi predă contabilităţii sumele de încasat. îndrumă şi controlează munca angajaţilor din subordine.răspunde de administrarea cantinei şcolare. clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli. întocmeşte balanţa analitică trimestrială pentru obiectele de inventar. disciplinară şi administrativă a salariaţilor. fişe. cantina şcolară. 12 . în conformitate cu statul de funcţii al unităţii. listele de avans chenzinal. care îndeplineşte următoarele funcţii: rezolvă cu conducerea unităţii toate problemele ce revin sectorului administrativ-gospodăresc. duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială. întocmeşte lista zilnică de alimente. statele de plată ale burselor.          Conducerea serviciului administratie în unităţile şcolare este încredinţată în raport cu mărimea unităţii funcţiei de şef serviciu aprovizionare – administrativ sau administrator unitate şcolară. verifică statele de plată. verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume în limitele de competenţă stabilite de lege. întocmeşte dările de seamă contabile şi cele statistice precum şi contul de execuţie bugetară. căminului de elevi. întocmeşte şi execută planul de salarii al unităţii. balanţe de verificare. întocmeşte lunar balanţe de verificare pe rulaje şi solduri.coordonează . documente contabile. face propuneri pentru alcătuirea meniurilor pe care le supune conducerii unităţii. urmăreşte aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile personalului didactic şi tehnico-administrativ. indemnizaţiile de concedii de odihnă.

Iasi 13 .Organigrama Liceului Teoretic „Garabet Ibraileanu”.

Relatii interne din cadrul liceului 14 .4.Consiliul de administratie Director general Directori adjuncti Consiliul profesoral Personal nedidac. auxiliar Personal didactic Comitet parinti Consiliul de conducere elevi Contabil sef Bibliotecar Sef catedra Comitet parinti pe clase Secretar sef secretari Laboranti Profesori Administrator personal de ingrijire personal paza .personal muncitor 1.

Aceste documente dupa ce au fost inregistrate de catre secretariat trebuie sa fie semnate si aprobate de catre directorul institutiei.declaratia CAS. Administratorul trebuie sa depuna la contabilitate note de receptie si de constatare prin care se inregistreaza receptia valorilor materiale.5. borderou retineri. declaratia CASS. Profesorii trimit rapoarte de activitate periodic directorului iar acesta trebuie sa asiste la ore atunci cand profesorii sustin diferite examene sau au inspectii din afara scolii. La randul sau casierul trebuie sa depuna la contabilitate registrul de casa. factura fiscala care insoteste produsele cumparate. note contabile pentru operatiuni care nu au justificare in contabilitate. borderoul de predare a documentelor. a materialelor refolosibile rezultate la receptie. contabilul trimite la casierie un ordin de plata a acestora. bilantul contabil. proiectul de buget. Dupa ce a fost aprobat statul de plara cu salariile. Intre compartimentul contabilitate si secretariat exista relatii determinate de circuitul urmatoarelor documente: documente privind salariile.Conducerea scolii este asigurata de catre Directorul General al liceului. Laborantul desfasoara aceasta activitate dupa ce a fost informat de catre profesor de materialele necesare pentru buna desfasurare a orelor de curs. impozitul pe salarii.Relatii cu exteriorul Personalul din cadrul liceului intra in contact cu urmatoarele categorii: 15 . 1. lista cu oferte primite de la furnizori. impreuna cu Consiliul Profesoral si de Consiliul de Administratie. declaratia Somaj. ajutat de cei doi directori adjuncti care se afla in subordinea sa. dispozitia de plata/incasare catre casierie si chitante. Administratorul trebuie sa stabileasca sectoarele si sarcinile de lucru a personalului aflat in subordinea sa si sa asigure necesarul de materiale pentru desfasurarea activitatilor acestora din urma. De asemenea administratorul primeste lista de materiale necesare laborantului pentru organizarea orelor. precum si cheltuielile de deplasare de catre director.

Casa Corpului Didactic.materii prime. b) furnizori: RAJAC Iasi. Trezoreria mun. CAS. Flux informational extern 16 . Iasi. furnizori de alimente. Inspectoratul Scolar Judetean. Directia Generala a Finantelor Iasi. societati care se ocupa cu reparatii capitale si curente.a) institutii : Primaria mun. Electrica Iasi. Iasi.ETC.CASS.

Structura si evolutia principalelor venituri si cheltuieli la Lic. “G. monitorizare cheltuieli. CAS. adrese. fise fiscale Sprijin material Comitet parinti Lic.6.CASS. straini. AJOFM Declaratii oblig. de plata.Teor.G.Teor.statistica Ordin.aprobari . burse pentru elevi strainietc.Ibraileanu” Ordine de plata Facturi Obligatii de plata Contract prestari servicii Extras de cont Trezoreria Furnizori Directia generala a finantelor publice Aproba bugetul Ofera finantare Primaria burse elevi salarii cheltuieli capitale 1.Ibraileanu in perioada 2004-2006 17 . Iasi Proiectul de buget Necesarul de fonduri Sit.Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului Agenti economici Circulare Anunturi locuri de munca Inspectoratul Scolar Judetean.etc.

0 4 57. pe fondul insuficientei sumelor alocate. acestea detinand o pondere covarsitoare in cadrul cheltuielilor efectuate de catre liceu. se observa o crestere ale acestor valori.04.01.Nr.soc. „G.2.publice Bugetul de venituri si cheltuieli Cod clasificatie Valori bugetara realizate 2004 14894 57. In ceea ce priveste cheltuielile pe care institutia este nevoita a le efectua.crt I 1 2 3 4 II 1 III 1 2 3 IV 1 Denumire indicatori financiari Venituri bugetare Buget de stat Buget local Buget asig.0457.04 61.10 57.19.Teor.04 260 40. in special a cheltuielilor de personal. observam o crestere a finantarii din cadrul bugetului statului precum si din cadrul bugetului local. In ceea ce priveste sumele alternative de finantare ale grupului scolar se remarca o tendinta de crestere.fond.01.02. de stat Venituri extrabugetare Donatii si sponsorizari Cheltuieli curente Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale si servicii Transferuri Cheltuieli de capital Investitii ale inst.03 01 02 20 38 70 72 1545 1271 1271 260 17004 12724 2735 4936 9865 93 Valori realizate 2005 15421 5112 10188 121 275 275 17231 12874 2855 1502 1432 1432 Valori realizate 2006 15811 5262 10328 221 290 290 17420 12965 2890 1565 1562 1562 Din analiza bugetului pe cei 3 ani.de sustinere a invat.de stat Bug.Fundamentarea indicatorilor financiari la Lic. Cap.Ibraileanu” 18 .

In balantele financiare ale institutiilor publice. Normele Metodologice din HG nr.Fiecare unitate de invatamant isi desfasoara activitatea pe baza bugetului propriu aprobat in conditiile Legii Finantelor Publice. Pentru fundamentarea cheltuielilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli.2.cu caracter complementar. institutiile folosesc norme metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. o parte din cheltuielile publice aprobate sau o suplimentare a acestora. In cadrul institutiei de baza. activitatea trebuie sa se bazeze pe existenta unui buget propriu de venituri si cheltuieli care trebuie sa fie echilibrat si realizat in conditii de autonomie.1. conduse de ordonatori tertiari de credite bugetare. 19 . La nivelul institutiilor de baza: gradinite. prin care se accentueaza in plan tehnic specificul documentului. in sensul acoperirii.538/2001 prevad ca intocmirea bugetului propriu intra in responsabilitatile fiecarei institutii de invatamant preuniversitar. scoli. completate prin instructiuni. se deruleaza procedural in stransa legatura cu subdiviziunile operative ale cadrului comun al clasificatiei conform cu subdiviziunile articole si aliniate. dimensionarea previzionala a cheltuielilor de inscris. si apoi in alte balante financiare prin centralizare. privind activitatea proprie. emise de ordonatorul principal de credite. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea veniturilor proprii/cheltuielilor bugetare Institutiile publice au obligatia conform Legii finantelor publice 500/2002 de a intocmi propriile balante fnanciare inaintea proiectului de buget pentru ca acestea surprind intreaga activitate a institutiei prin indicatori de cheltuieli care vor fi folositi la intocmirea bugetului. iar directorul unitatii trebuie sa indeplineasca integral atributiiler de ordonator tertial de credite. bugetul se intocmeste de catre fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica. licee. cu respectarea dispozitiilor legale privind angajarea si utilizarea fondurilor publice. mai intai in bugetul de venituri si cheltuieli. veniturile prevazute vor fi indreptate spre bugetele publice sau vor sustine. Unitatile de invatamant preuniversitar trebuie sa organizeze distinct evidenta contabila proprie.

centru de executie bugetara de la Trezoreria Finantelor Publice sau de la bancile comerciale cu care scoala intra in contact. conform prevederilor Legii Finanţelor Publice. bugetul de stat. cheltuiala medie anuala/ elev inscris. în raport cu unele constrângeri de natură financiară. În acest scop. sarcina le revine ministerelor sau institutiilor centrale. Acesti indicatori evidentiaza dimensiunile activitatii derulate. care nu permit înscrierea în Buget şi aprobarea cheltuielilor fără stabilirea resurselor din care urmează a fi executate.Fondurile alocate institutiilor de invatamant pot proveni de la bugetul local. continuitatea ei. In ceea ce priveste fundamentarea proiectelor de bugete publice la institutiile de invatamant se au in vedere specificul activitatii de la nivel de liceu de catre indicatorii fizici: 1) Individualizarea indicatorilor fizici ai activitatii la nivel micro si macroeconomic Pentru identificarea. In invatamantul preuniversitar se stat avem: indicatori sintetici generali: numarul de cadre didactice. numarul de burse din invatamant. retributia medie lunara a personalului pe fiecare categorie de personal indicatori sintetici specifici: numarul mediu de elevi. problema centrală a elaborării proiectului de buget o constituie punerea în concordanţă a cerinţelor de resurse cu posibilităţile de asigurare a acestora. nivelul la care pot fi angajate sume de bani din fonduri publice. prima etapă este elaborarea proiectului de venituri şi cheltuieli. asezarea si localizarea indicatorilor fizici reprezentativi pe domeniu de activitate. In derularea procesului bugetar. perioada de 20 .Acestea se regasesc in conturile acelei institutii de invatamant. venituri proprii. ca şi a surelor din care aceştia vor fi finanţaţ. proces laborios şi îndelungat deoarece întotdeauna cerinţele de resurse bugetare sunt mai mari decât posibilităţile de acoperire a acestora.invatamant. prin efectuarea de calcule pentru fiecare sursă de venit şi fiecare categorie de cheltuială. stabilirea acestei concordanţe putând impune chiar ajustarea programelor de activitate sau renunţarea la unele acţiuni. Pornind de la obiectivele politicii financiare. se are în vedere execuţia preliminată pe anul în curs şi o evaluare a cheltuielilor cu programe propuse a fi realizate în anul următor.În dimensionarea veniturilor şi cheltuielilor ce se înscriu în buget se foloseşte metoda evaluării directe.

2. executia preliminara pentru anul de bazaexecutia certa pentru o anumita perioada de timp si executia probabila pana la sfarsitul anului.impozit pe salarii. Specificitatea din punct de vedere juridic are ca principala sustinere legislatia privind Finantele Publice. cheltuiala medie anuala cu retrubutiile/ elev din invatamant. pe structura si in dinamica.acordare a bursei in cadrul invatamantului liceal.corectata cu eventuale influiente. Calcule de fundamentare privind veniturile proprii/cheltuielile bugetare Veniturile bugetare din institutiile de invatamant exprima mijloace banesti de incasat potrivit cu cadrul legal de actiune. acte institutoare de venituri bugetare. analiza si studierea comparativa a veniturilor realizate pe total. Legea Bugetului de Stat. 3) Norme si normative in determinarea indicator Cadrul juridic presupune luarea in considerare a actelor normative ce produc efecte direct sau indirect asupra activitatii finantate din buget.analize si studii privind evolutia veniturilor pe intervale mari de timp. 2) Situatia anului de baza Anul de baza apare prezent cu consemnari de date pornind de la indicatorii mentionati.acestea trebuie sa fie reglementate printr-un act normativ. acte normative complementare.2. In acest sens sunt fixate doua repere de comparatie pentru anul de baza: executia certa pana la o data si executia preliminara a anului de baza. Se ia in considerare situatia anului de baza pentru continuitatea activitatii.luni. 21 . proiectarea bugetara si urmarirea eficienta a managementului financiar. In practica financiara se utilizeaza metoda normativa „standard cost” ca instrument de lucru pentru analiza. diagnoza. Acesta poate fi structurat in acte normative cu caracter general si acte normative specifice domeniului. cheltuiala medie anuala de intretinere si functionare/ elev din invatamant. situatia indicatorilor din anul curent reprezentand suportul de calcul pentru prefigurarea indicatorilor din anul urmator.Pentru realizarea bugetului de venituri si cheltuieli se iau in considerare o serie de criterii: baza legala a veniturilor. hotararile Consiliului local pentru anul de baza cu referire la activitatea bugetara. impozit pe profit.

transport) care au repercursiuni directe asupra structurii şi evoluţiei cheltuielilor. • • Analiza şi studierea comparativă a cheltuielilor atât pe total cât şi pe structură şi în dinamică. categoriile de venituri pe care institutiile din subordine le pot obtine. Preţurile şi tarifele diverselor servicii (cazare. cu incadrare in clasificatia indicatorilor financiari. fiecare institutie publica centrala. unde ordonarea si codificarea se fac grupat. pe sectoare de activitate. Ministerul Educatiei si Cercetarii stabileste in fiecare an planul de scolarizare pe forme si tipuri de unitati. • Execuţia preliminară pentru anul de bază constă în execuţia certă pe o anumită perioadă de timp plus execuţia probabilă la sfârşitul anului. Indicatorii pentru activitatea de invatamant sunt numarul unitatilor de invatamant pentru fiecare tip de scoala. din care se scad absolventii ultimului an de studiu si se adauga numarul elevilor care vor incepe procesul educativ.Veniturile apar prezente in structura bugetului de venituri si cheltuieli ale institutiei in cadrul unui singur capitol bugetar. respectiv ordonatorii principali de credite bugetare au obligatia sa stabileasca inainte de inceperea anului financiar. planificarea cheltuielilor pentru actiunile de invatamant are la baza indicatorii aprobati pentru anul de plan. in care sunt cuprinsi indicatorii pentru anul respectiv. Dezvoltarea şi modernizarea învăţământului se realizează în concordanţă cu cerinţele etapelor de dezvoltare economico-socială şi ale egalizării condiţiilor de educare a membrilor societăţii conducând la creşterea resurselor alocate acestuia. Numarul elevilor care vor fi scolarizati intr-un an de invatamant se determina pornindu-se de la numarul de elevi existent la finele anului scolar precedent. numarul de elevi care sunt scolarizati( contingentul). Pentru fundamentarea cheltuielilor se au in vedere următoarele criterii: • Bază legală a cheltuielilor: nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetul de venituri şi cheltuieli sau finanţată prin acesta dacă nu este reglementată printr-un act normativ. 22 . Din punct de vedere metodologic. defalcat pe subcapitole. masă. corectată de eventuale influenţe. Astfel.

La nivelul institutiilor de invatamant.contributia la asigurari sociale de stat Cheltuieli.03 Indemnizatii de conducere 10. detasari. modul si nivelul de constituire si alocare a resurselor pentru desfasurarea in conditii cat mai bune a activitatii in invatamantul preuniversitar si se are in vedere reducerea chheltuielilor sau cel putin incadrarea acestora in limitele stipulate de normele in vigoare. structura cheltuielilor au ca principala componenta plata salariilor si a drepturilor assimilate.07 Fond de premii 10. transferuri in tara 23 Cheltuieli. Aceste cheltuieli sunt reglementate de catre Titlul I.06 Salarii platite cu ora.01 Deplasari. detasari. fiind urmata de cheltuielile de intretinere si de cele cu plata burselor.01 Salarii de baza 10.• Baremurile de cheltuieli sunt norme legale prin intermediul cărora câteva categorii de cheltuieli sunt stabilite la nivele maxime ce nu pot fi depăşite şi care sunt actualizate periodic în funcţie de rata şi de creşterea preţurilor şi tarifelor.04 Spor de vechime 10.05 Sporuri pentru conditii de munca 10.cheltuieli materiale si de servicii 2. plati pentru ore suplimentare 10.2.cheltuieli de personal Titlul II. transferuri 13. Prin realizarea proiectului de buget se urmareste previzionarea in mod correct.1Cheltuielile de personal Cheltuielile de personal ocupa cea mai mare parte a cheltuielilor din cadrul institutiei de invatamant.contributia pentru constituirea fondului pentru plata . Cheltuielile de personal sunt urmatoarele: 10 Cheltuieli cu salariile 10. Cheltuielile curente de la nivelul scolii se delimiteaza pe doua titluri principale: Titlul I.02 Salarii de merit 10.08 Alte drepturi salariale 13 ajutorului de somaj Deplasari.

02 Deplasari in strainatate 14 sanatate. . Criterii care stau la baza analizei costului standard pe elev: . Costul standard pe elev sau prescolar este determinta pentru fiecare nivel de invatamant: filiera. .alti indicatori specifici activitatii de invatamant. Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar pe baza unor indicatori conform normelor metodologice elaborate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si aprobate prin hotarare a guvernului determina costul standard pe elev. nivelul salariilor cadrelor didactice. Nivelul costului standard pe elev/ prescolar se aproba de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. Intensitatea cu care acesti factori cer unele abateri ale costurilor pe elev de la costurile standard difera de la o zona Contributia pentru constituirea fondului de asigurari sociale de 24 .calitatea personalului de educatie si formare profesionala. numarul de norme didactice pe clasa. stabilite prin lege de normele de consum si energie electrica si termica si de preturile materialelor si serviciilor „ consumate” pentru buna desfasurare a procesului instructiveducativ din scoala. Nivelul costului standard . . acesta fiind un cost de referinta. orientativ. cu consultareapartenerilor sociali si a structurilor associative ale autoritatilor administratiei publice locale. respectiv al fiecarei categorii de cheltuieli aferente finantarii de baza este determinat de indicatori fizici de consum de resurse umane si materiale stabilite prin legi si hotarari ale guvernului sau prin acte normative elaborate de ministerele si institutiile centrale de specialitate. domeniu.numarul de posturi/ catedre legal constituite. Costul standard pe elev/ prescolar este baza de calcul a fondurilor alocate institutiilor de invatamant de la si prin bugetele locale. Precizari: Costul standard nu este un criteriu unic de alocare a fondurilor catre unitatile de invatamant. profil. Acesti indicatori sunt: numarul de elevi pe clasa.limba de predare.13. specializare.

pe de alta parte.33% aplicat asupra totalului cheltuielilor salariale pentru personalul angajatpersonal didactic. si a exercitiului financiar. Contingentul mediu (Cm) Plasarea in perioade calendaristice diferite a activitatilor didactice.prin anul scolar. reprezinta un alt aspect particular in fundamentarea cheltuielilor.geografica sau administrativa la alta si de la o unitate de invatamant la alta chiar in cadrul unei singure localitati. Se impune o trecere de la anul scolar la cel bugetar luand in calcul numarul beneficiarilor. 25 .scl CS = C S = cost standard pe elev/ prescolar C h p = cheltuieli de personal C ms = cheltuieli materiale si servicii h C h perf = cheltuieli de perfectionare a personalului Determinarea costului standard pe elev pentru cheltuielile de personal: * ** ch * + ch * pd pnedid + ch paux + chv buget + ch depl Ch p = nr . nedidactic si didactic auxiliar.elev . Calculul costului standard: Ch p + Ch ms + Ch perf Nr .elev.scl C h p d = drepturi salariale pentru personalul didactic = drepturi salariale pentru personalul nedidactic = drepturi salariale pentru personalul didactic auxiliary = viramente bugetare = cheltuieli de personal pentru deplasarea personalului = salarii de baza aferente personalului angajat conform ariei curiculare si ch pnedid ch paux chv buget c depl h * sporurile aferente conform legii ** = 0. pe de o parte.prin anul calendaristic.

5 pentru invatamant preuniversitar. salariul tarifar de încadrare (ST) + indemnizaţia de conducere (IC) + salariul de merit (SM) + indemnizaţia pentru sporul de vechime (ISV) + alte sporuri (AS) conform statutului de funcţii. = ST + IC + SM + ISV + AS + OS Cheltuielile pentru salariul lunar pentru o persoană “X” se determină astfel: Fondul brut de salarii (FBS): 26 . I n + = numarul beneficiarilor din invatamant aflati in activitatile specifice la incepututl 1 noului an scolar. contribuţia pentru constituirea fondului de şomaj –2% la fondul de salarii. contribuţia pentru constituirea fondului de sănătate –6% la fondul de salarii. studenti.. scolari.Cm = I n * t n + I n +1 * t n +1 12 I n = numarul de elevi. contribuţia pentru asigurările sociale (CAS) –19.5.5% la fondul de salarii. 3. etc.3 pentru 1 Cheltuielile de personal vizează plata drepturilor salariale ale personalului angajat invatamantul superior. din anul de baza care continua activitati didactice in anul de referinta bugatara. detaşare în provincie. CHsal. t n+ 1 = numarul lunilor prevazute in anul bugetar de referinta pentru I n + . Indicatorii de calcul al fondului de salarii pentru personalul angajat sunt: • • numărul de personal angajat (N). 7. pentru invatamantul superior poate fi 7sau 7.anul de plan.5 iar pentru invatamant preuniversitar t n poate lua valori ca 6. ca şi drepturile de delegare. precum şi ale colaboratorilor şi obligaţiile aferente faţă de bugetul statului şi al asigurărilor sociale. tn = numarul lunilor din anul de plan in care I n isis desfasoara activitatea didactica potrivit programelor de invatamant: de regula. • • • • număr ore suplimentare (OS).de regula.

5% Cheltuieli cu contribuţia pentru constituirea fondului de sănătate: CH. decontarea altor diurna în condiţii legal stabilite.fsan. decontarea cazării. CH. indemnizaţia de colaborare (I). = FBS * 6% Cheltuieli cu contribuţia pentru constituirea fondului de şomaj: CH. indicatorii de calcul sunt: numărul de colaboratori (N) . decontarea transportului cheltuieli efectuate pentru îndeplinirea misiunii de serviciu. detaşării se acordă următoarele drepturi: • • • • între localităţi. Cheltuielile cu plata colaboratorilor: Exemplu de calcul Pt profesori: 27 . = FBS * 2% Pentru personalul angajat pe perioade determinate cu contract de colaborare. = N * I În situaţia în care angajaţii au de îndeplinit misiuni de serviciu în altă localitate şi este necesară deplasarea acestora pe perioada delegării.fsom.n FBS = ∑ CH SAL n= 1 Cheltuieli cu asigurările sociale: CH CAS = FBS * 19.colab.

cate un profesor de specialitate. in valoare de 15 – 25% din salariul de incadrare + salariul de merit (daca este cazul) in functie de vechimea cadrului didactic ( Salariu de incadrare + salariu de merit) * 15% / nr de ore de dirigentie pe luna * nr de zile in care se tine efectiv ora de dirigentie 1147 + 198 = 1345. spor vechime. Dirigentie se acorda profesorilor diriginti. plata cu ora. dirigentie. in valoare de 25% pt profesori (inclusiv director) si 20% pentru celelalte categorii de personal 1147 * 0. Daca se taie una sau mai multe ore de dirigentie sa imparte suma (202) la nr de ore din luna respectiva si se inmulteste cu numarul de ore efectuate 6.Salariul de incadrare la cadre didactice contine si sporul de fidelitate si sporul de stres. contabil) si are valoare de 15% din salariul de incadrare la care se adauga sporul de periclitate 1147 + 172 = 1319 . in valoare de 15% din salariul de incadrare 1147 * 0. gradatie de merit.25 = 287 4. in cuantum de 25% din salariul de incadrare. Plata cu ora se acorda doar cadrelor didactice dupa urmatoarea formula: 28 . in cuantum de 3-6% pentru fiecare.20 = 230 5. conform grilei de salarizare La salariu de incadrare se adauga: -salariu de merit (daca nu primeste gradatie de merit).15 = 202.25 = 287 1147 * 0. Cei care primesc aceasta gradatie nu mai pot primi salariu de merit 1147 * 0.15 = 172 2. Indemnizatia de conducere se poate acorda unui numar de pana la 10% din personalul angajat. spor de periclitate.Salariul de merit se acorda la decizia consiliului de conducere a unitatii (director. din primele 3 categorii.15 = 198 3. Atestatul de gradatie de merit se acorda de inspectoratul scolar in urma unui examen. Spor de periclitate se acorda tuturor angajatilor pe baza legii invatamantului. 1319 * 0. indemnizatie de conducere. 1345 * 0. bonus de 2% de la stat 1.

5% din salariul brut 3161 * 9. Bonusul de 2% se acorda la salariul brut realizat in luna respectiva. 1147 + 287 + 172 + 287 + 202 + 62 = 2156. sporul de periclitate. sporuri de vechime. dirigentia si bonusul de 2%).2.25 = 473 8. spor pt control financiar preventiv 2.Cheltuieli materiale şi servicii 2 Cheltuielile pentru întreţinere şi gospodărire –se dimensionează ţinând cont de următorii indicatori: 29 . 2156 * 0.01 = 22 Pt personalul TESA si muncitori Salariu de incadrare la care se adauga sporuri pt ore de noapte. 1147 + 287 + 287 + 172 = 1893.02 = 62 Rezulta salariul brut de 3161 lei Retineri din salariul brut pentru contributiile la bugetele de stat. Spor de vechime se calculeaza la suma rezultata din: salariu de incadrare. gradatie de merit (sau salariu de merit – dupa caz) si spor de periclitate la care se adauga un coeficient intre 5 – 25 % in functie de numarul de ani impliniti.Salariul de incadrare / nr de ore din norma respectiva (norma per materie) * nr de ore peste norma 1147 / 55 * 16 = 334 7. salariu de merit. ore suplimentare. indemnizatioa de conducere. Nu intra sporul de vechime. plata cu ora. salariul de merit. 1893 * 0.5% = 301 FS – procent de 1% din salariul de incadrare (inclusiv sporurile care fac parte din salariul de incadrare si anume gradatia de merit(nu si salariul de merit). indemnizatie de conducere. 1147 + 172(s periclitate) + 287 (gradatie) + 287 (ind de conducere) + 202(dirigentia) + 334(plata cu ora) + 473 (s vechime) = 3099 * 0.5% din salariul brut 3161 * 6. indemnizatii de conducere.2. CASS – procent de 6.5 % = 205 CAS – procent de 9.

consum de energie electrică. carora li se atribuie o anumita suma lunara. l. 6) Materiale pentru curăţenie: tipul de materiale de curăţenie necesare (săpun. consumul de agent termic/ m cub. tariful pentru 1kw. precedent: 2) Iluminat şi forţă motrice: 3) Apă. număr ore încălzire. tariful pentru abonament servicii telefonice.se evaluează în funcţie de necesarul de rechizite de birou şi imprimante tipizate. actualizate cu indicele de 4) Poştă. număr impulsuri convorbiri telefonice şi alte servicii telefonice. cheltuieli cu corespondenţa poştală internă şi externă .sumele din anul anterior. tariful pentru servicii de salubritate. radio. alte servicii. canal salubritate. cantitatea (kg. buc.). dezinfectanţi. telefon. preţul unitar. aparatură. tariful pentru 1gigcal. de birou. telex. Baza de calcul o constituie execuţia anului precedent. număr ore iluminat. inflatie si modificarile tarifelor furnizorilor consum apă. detergenţi. perii. număr corpuri iluminat. fax. aparatură. fax.tariful pentru 1 litru apă potabilă. TV: 5) Furnituri de birou –se ia in calcul numarul funcionarilor care consuma furnituri 7) Alte materiale şi prestări de servicii se apreciază în funcţie de execuţia anului 30 . telex. găîleţi). tariful pentru abonament radio şi TV. tariful pentru servicii de canalizare.3 1) Încălzit: total suprafaţă radiantă.

perfecţionarea.ce vor fi dirijate cu prioritate pentru plata obligaţiilor provenind din anul precedent şi a penalizărilor aferente. Surse de finanţare Soldul anilor precedenţi reflectă rezultatul financiar al perioadelor precedente. în debitori sub forma de creanţe de încasat sau sume nedecontate la termen.3. Soldul din anii precedenţi se constituie într-o sursă de finanţare numai dacă îmbracă forma excedentului reflectat în imobilizări financiare sau materiale. protecţia muncii. exerciţiul precedent s-s încheiat cu deficit concretizat în cheltuieli angajate şi neachitate. specializarea profesională a salariaţilor. - Cărţi şi publicaţii se evaluează pe baza de necesar. grevează asupra veniturilor anului curent. Atunci când apare deficitul annual. de cantitatea şi preţul unitar al acestora. datorii faţă de terţi sau furnizori. utilaje. 2. Nu se pot înscrie în listă lucrări de investiţii –construcţii pentru care până la data de 1 august a anului curent nu s-a elaborat şi aprobat documentaţia prevăzută de lege. exerciţiul precedent s-a încheiat cu un excedent concretizat în imobilizări de stocuri. dacă nu poate fi acoperit cu excedentul anilor precedenţi.- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament de lucru.Cheltuieli de capital Cheltuielile de capital se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli pe baza listei de lucrări. deci obligaţii de plată neonorate. Rezultatul financiar poate lua forma excedentului sau deficitului în funcţie de următoarele situaţii: 1. cantitate.3. stabilit ca diferenţă între venituri şi cheltuieli în execuţia anilor precedenţi. 2. cu desfăşurarea atât fizic cât şi valoric. Alte cheltuieli se referă la cheltuieli specifice pentru: calificarea. preţ estimativ. dacă cheltuielile au fost mai mari decât veniturile. alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale. se estimează în funcţie de necesarul de obiecte de inventar şi echipament de lucru. - Reparaţii curente şi capitale se înscriu bugetulde venituri şi cheltuieli pe baza devizelor estimative de reparaţii întocmite de serviciile de specialitate sau de executantul lucrării. mobilier şi alte obiective de investiţii. 2. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea veniturilor proprii/cheltuielilor bugetare 31 . protocol.2. dacă veniturile au fost mai mari decât cheltuielile.

Flux informaţional generat de fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor: Propuneri pentru bugetul de venituri şi cheltuieli în cadrul unităţii Birou contabilitate LGI Proiect BVC Alte instituţii de învăţământ Consiliul Local Iasi Proiect BVC Inspectoratul Şcolar Judetean. Iasi Proiect BVC DGFP Iasi Ministerul Finanţelor MEC 32 .

precum si elevilor ai caror sustinatori legali au un venit mai mic decat cel prevazut in actele normative in vigoare. in raport cu numarul elevilor din invatamantul preuniversitar de stat. Cuantumul burselor de merit.Transferuri.burse sociale. Inspectoratul Scolar Judetean a emis o serie de criterii prin care se acorda urmatoarele tipuri de burse: • burse de merit si de studii. in calitate de ordonator principal de credite bugetare.Bursele se acorda in limita fondurilor aprobate si se repartizeaza inspectoratelor scolare de catre Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului.se acorda orfanilor. Burse. cuantumul lunar al burselor. 33 . cursuri zi. Fondurile pentru burse se bazeaza pe urmatorii indicatori: numar bursieri. de performanta al burselor de studii si de ajutor social se stabileste de catre Consiliul de administratie al ISJ Iasi. bolnavilor cronici. numarul lunilor din an cand acestia beneficiaza de burse.50 si media de purtare 10 precum si elevilor care sunt premiati la olimpiadele nationale.se acorda elevilor care au media generala peste 8.

Elevi Caserie Cerere/dosa r de bursa Secretariat Virare sume pentru burse Trezorerie Stat de plata burse/ process verbal Comisia de acordare a burselor Dispozitia bugetara/ ordin de plata Aprobare numar de elevi bursieri ISJ Iasi Primaria Contabilitate Nota de fundamnetare Flux informational cu privire la fundamentarea cheltuielilor cu burse pentru elev 34 .

Ibraileanu” Iasi ordonator tertiar de credite bugetare utilizeaza creditele bugetare in scopurile pentru care au fost allocate.Teor. Lic.Flux informational privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli Ministerul Finantelor Publice . Cercetarii si Tineretului.”G. Inspectoratul Scolar Judetean Iasi ordonator decundar de credite bugetare repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice subordinate. Cercetarii si Tineretului ordonator principal de credite bugetare repartizeaza credite bugetare allocate bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor ierarhic inferioare.acorda creditele bugetare Ministerului Educatiei. 35 . Ministerul Educatiei.

Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi 36 .dispozitii de repartizare a creditului bugetar in teritoriu.informarea ordonatorului secundar asupra creditelor bugetare allocate. Trezoreria Municipiului Iasi .emite ordinal de deschidere a contului de credite. Trezoreria Municipiului Bucuresti .Flux informational generat de alocarea pentru cheltuielile de personal si a costului mediu/ elev Ministerul Finantelor Publice .

Flux informational determinat de realizarea bugetului Bugetul de stat Bugetul local Surse extrascolare Venituri Bugetul de venituri si cheltuieli Cheltuieli cu personalul Cheltuieli materiale Transferuri Director general Evidenta personal ISJ Primaria Iasi Semnare Aprobare Compartiment financiarcontabil Inregistrare Secretariat Administrator 37 .

Teor.P.Flux informational privind relatiile bugetare ale institutiilor de invatamant cu institutiile ierarhic superioare Lic.F. Iasi Trezoreria Curtea de conturi 38 .G.Ibraileanu” contabilitate (1) Stabilire necesar fonduri Monitorizarea periodica/ justificarea cheltuielior (2) Stabilire necesar fonduri ISJ Iasi Consiliul Local Primaria Iasi Virare fonduri Dispozitie bugetara Dispozitie bugetara D.”G.

potrivit legii. Finanţarea de bază se asigură prin bugetele locale. Nu sunt trecute in bugetul de stat. cheltuielile cu bursele elevilor. cheltuielile pentru organizarea evaluărilor. Finanţarea cheltuielilor bugetare 3. subvenţiile pentru internate şi cantinele şcolare. simulărilor şi examenelor naţionale ale elevilor. • • organizarea examenelor de bacalaureat. investiţiile. 39 .1. Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital. burse pentru elevii aflati la studii in Romania din Republica Moldova. cheltuieli cu perfectionarea. Surse de finanţare a instituţiilor publice Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat funcţionează ca unităţi finanţate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea. care sunt inscrise in buget. reparaţiile. conform standardelor naţionale. Aceste destinatii sunt urmatoarele: • • • cheltuieli cu personalul. cheltuieli cu materiale si servicii. a olimpiadelor. Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cuprinde finanţarea de bază şi finanţarea complementară.Finanţarea complementară cuprinde consolidările. Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de învăţământ la nivel preuniversitar. sunt mentionate in bugetul inspectoratelor scolare. pe profiluri de invatamant sip e costul annual per elev. cheltuielile cu transportul elevilor. din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale pentru destinatii precise. potrivit legii. Finantarea de baza consta in sume primate in functie de numarul de elevi din institutia respective.sunt suportate din bugetul local sau din venituri proprii. cheltuielile pentru navetă şi cele şase călătorii pe calea ferată prevăzute de lege pentru cadrele didactice de predare şi auxiliare. cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ.Cap 3. Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale si din alte surse. de la bugetul de stat şi din alte surse. cu excepţia cheltuielilor care se suportă de la bugetul de stat.

Aceasta forma este mai rar intalnita in cadrul invatamantului preuniversitar din Romania. cheltuielile pentru concursuri şcolare şi activităţi educative. surse ale populaţiei. sportive şi turistice.venituri proprii ale institutiilor de invatamant. In ceea ce priveste finantarea complementara. o alta sursa de finantare este determinatat de soldul anului precedent care este rezultatul financiar al perioadelor precedente. ajutor extern. donaţii. ale organizaţiilor fără scop lucrativ. sponsorizari si alte venituri realizate din activitatea de invatamant. în maximum 30 de zile de la data aprobării bugetului local. alocarea fondurilor nu se face direct proportional cu numarul de elevi.cheltuielile pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar de stat. ale întreprinderilor. Finanţarea cheltuielilor pentru învăţământ se realizează din diferite surse. cultural-artistice. Finanţarea de bază şi finanţarea complementară a unităţilor de învăţământ se fac pe bază de contract încheiat între directorul unităţii de învăţământ şi primarul localităţii în a cărei rază teritorială se află unitatea. Alte surse de finantare ale institutiilor de invatamant preuniversitar sunt: finantarea suplimentara legala. donatii. şi anume: bugetul statului. 40 .

Mold.S.D Cluburi elevi Cluburi sportive cht. de personal -cht.etc.sponsorizari .Flux Informational privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat Finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat Finantarea de stat Finantarea complementara Finantarea I. Bugetul local Venituri proprii -cht. reabilitarea scolilor.reparatii curente si de capital.etc. de perfectionare burse Rep.investitii . -taxe examene . de intretinere si gospodarie .C.donatii 41 .tiparirea certificatelor de absolvire .J C.

din închirieri ori din alte activităţi. individualizat pe subcapitol. de cadre didactice. societăţi de binefacere. De exemplu. etc. dar fonduri cu aceeaşi destinaţie apar şi la alte ministere( al Apărării. a împrumuturilor. fie că este vorba despre bugetul central sau local.Bugetul statului reprezintă principala sursă de finanţare a învăţământului. Astfel de cheltuieli sunt finanţate şi din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. tehnicieni sau chiar unele resurse materiale necesare învăţământului.2. din servicii pe linia educaţiei continue. Cheltuielile bugetare pentru învăţământ sunt repartizate cu precădere Ministerului Învăţământului. corespunzător cu formele de 42 . părinţii. O altă sursă de finanţare a învăţământului o reprezintă sponsorizările. transportul. al Marinei. Populaţia participă la finanţarea învăţământului în mod direct prin intermediul taxelor şcolare. acestea fiind exprimate in indicatori de cheltuieli aprobati prin bugetele de venituri si cheltuieli. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare Finantarea institutiilor de invatamant se face in functie de necesitatile publice care trebuiesc acoperite. Cheltuielile pentru învăţământ sunt prezente in buget potrivit cu structura acestuia intr-un capitol bugetar. procurarea de rechizite. donaţiile sau alte forme de ajutor ce pot fi primite de unităţile de învăţământ din partea unor întreprinderi. dar mai efectuează şi alte cheltuieli cu întreţinerea extraşcolară a elevilor. Fondurile primite de la buget sunt completate cu venituri proprii ale unităţilor de învăţământ. Uneori poate fi vorba despre trimiterea de experţi. cheltuielile elevilor cu cazarea. familiile. Finantarea bugetara este un proces prin care se pune la dispozitia institutiilor publice mijloacele necesare finantarii cheltuielilor aprobate prin buget. Ajutorul extern în domeniul finanţării învăţământului îmbracă forma subvenţiilor directe. de Interne). fundaţii. realizate din activitatea de cercetare. a finanţărilor. 3.

învăţământ : preşcolar. Potrivit principiului finanţării creditele aprobate pentru cheltuielile unui exerciţiu bugetar. si ordonatorul principal de credite pentru domeniul invatamantuluiMinisterul Educatiei. are loc repartizarea creditelor catre ordonatorii secundari de credite bugetare. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare . concretizări ale bugetului. şi nu sunt stabilite pe destinaţii ce nu pot fi modificate. drepturi ce decurg după aprobarea bugetului. scoli profesionale.Inspectoratele Scolare Judetene. licee.limite de finanţare pentru instituţiile publice atât global cât şi structural.2. alte instituţii şi activităţi de învăţământ . ce nu presupun rambursabilitate şi nici dobândă. De aici. 3. ca etapa initiala in finantarea bugetara. grupuri scolare. Cercetarii si Tineretului. acestea nu pot fi utilizate pentru un alt exerciţiu bugetar ori de la un ordonator de credite la altul. perfecţionare si calificare.pentru bugetul de stat Creditele bugetare sunt de fapt : sume de bani cu titlu definitiv din buget. scoli de maiştri.drepturi băneşti ale instituţiilor publice. Deschiderea de credite bugetare pentru finantarea institutiilor de invatamant se realizeaza intre cel desemnat sa gestioneze sis a administreze bugetele publiceMinisterul Finantelor. limite până la care o instituţie publică poate consuma şi solicita fonduri din buget. învăţământ superior. unităţi de învăţământ pentru copii cu deficienţe. 43 . case de copii. Cheltuielile de întreţinere si funcţionare ale instituţiilor si acţiunilor de învăţământ se stabilesc pe fiecare subcapitol. având ca punct de plecare sarcinile de plan reprezentate prin indicatorii specifici acţiunii precum si prin alte elemente de calcul ce influenţează in mod direct cuantumul acestor cheltuieli. se face pe dimensionarea cheltuielilor care sunt clasificate pe articole. primar si gimnazial. Deschiderea si repartizarea de credite bugetare. pana la ordonatorii tertiari de credite bugetare. iar persoanelor cărora li s-a conferit dreptul de a dispune de credite bugetare se numesc ordonatori de credite bugetare. licee.directori de scoli. cursuri de calificare.1. exprimări valorice. Sumele prevăzute la partea de cheltuieli a bugetului aprobat şi în limitele cărora se pot efectua cheltuieli se numesc credite bugetare.

teritoriale sunt perezente doua categorii de ordonatori: ordonatori principali. Cesta se adreseaza printr-o dispozitie de finantare Trezoreriei Mun. Primarul solicita alocarea de fonduri la departamentele de specialitate din cadrul Consiliului local Iasi vis a vis de nevoile proprii ale institutiilor de invatamant. ordonatori tertiari.Iasi.presedintii consiliilor judetene si primarii. Alimentarea cu fonduri .conducatorii institutiilor care sunt finantate integral sau partial din bugetul local. Inspectoratul Scolar Judetean are calitatea de loctiitor al ordonatorului principal de credite bugetare. Se urmăreşte respectarea unor reguli şi condiţii ale tehnicii bugetare cu privire la folosirea fondurilor aprobate: 44 .2.” G.Teor. iar in cele din urma este informat directorul Lic. operatiunile purtand numele de alimentare cont de disponibil pe seama bugetului local.Primarul este informat de alimentarea contului dupa care se dispune Trezoreriei Finantelor Publice trecerea sumelor de bani din contul bugetului local. La bugetul lcal finantarea se realizeaza prin metoda alocarii de fonduri sau alimentarii cu mijloace banesti a contului de disponibil deschis pentru consumatorii de fonduri ale bugetului local.Teor. in contul de disponibil al ordonatorilor finantati. 3. Plăţi pentru cheltuieli După deschiderea şi repartizarea de credite bugetare ori alimentarea cu fonduri.”G.Ibraileanu”.3. in debitul de cont din venituri proprii sau din venit de echilibrare. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. unde sunt deschise conturi de disponibil pentru Inspectoratul Scolar si Lic.3. ordonatorii de credite bugetare au dreptul să dispună efectuarea plăţilor necesare îndeplinirii sarcinilor şi activităţilor prevăzute prin bugetele de venituri şi cheltuieli. din acesti bani se transmit Primarului in cont de disponibil.Ibraileanu” Daca sunt bani in contul de disponibil. Acesta poate sa apara si in calitate de ordonator secundar de credite din bugetele locale pentru ca sunt institutii intermediare intre Consiliile Judetene si unitatile din teritoriu.2.pentru bugetele locale La nivelul unitatilor administrativ.

ordonatorii de credite bugetare au dreptul să dispună efectuarea plăţilor necesare îndeplinirii sarcinilor şi activităţilor prevăzute prin bugetele de venituri şi cheltuieli. utilizarea creditelor bugetare are loc numai pentru cheltuieli legal aprobate cunoscut fiind că fiecare cheltuială trebuie să aibă la bază o dispoziţie legală prin care se autorizează suportarea ei de la buget. utilizarea creditelor bugetare are loc numai pentru cheltuieli legal aprobate cunoscut fiind că fiecare cheltuială trebuie să aibă la bază o dispoziţie legală prin care se autorizează suportarea ei de la buget.  angajarea de cheltuieli se face de către ordonatorii de credite bugetare numai după analiza documentelor privind propunerile de cheltuieli. prestări servicii). După deschiderea şi repartizarea de credite bugetare ori alimentarea cu fonduri. - aprobarea şi efectuarea cheltuielilor se face numai cu avizul conducătorului compartimentului contabilitate ori a persoanelor însărcinate de aceasta cu controlul financiar preventiv.  aprobarea efectuării de plăţi pentru cheltuieli are loc în momentul Potrivit principiului finanţării creditele aprobate pentru cheltuielile unui exerciţiu bugetar nu pot fi utilizate pentru un alt exerciţiu bugetar ori de la un ordonator de credite la altul. revenind ca răspundere unor persoane împuternicite şi constă în solicitarea de fonduri pentru achitarea unor obligaţii băneşti (salarii. Pentru perfectarea unei cheltuieli se parcurg mai multe etape:  propunerea de cheltuieli se face în cadrul unităţii de învăţământ . stabilindu-se totodată existenţa disponibilităţilor de credite în bugetul de venituri şi cheltuieli la subdiviziunea unde se încadrează cheltuiala respectivă.- utilizarea fondurilor în conformitate cu destinaţia stabilită prin bugetul de venituri şi cheltuieli în limita creditelor aprobate pe an şi trimestre.Se urmăreşte respectarea unor reguli şi condiţii ale tehnicii bugetare cu privire la folosirea fondurilor aprobate: utilizarea fondurilor în conformitate cu destinaţia stabilită prin bugetul de venituri şi cheltuieli în limita creditelor aprobate pe an şi trimestre. aprobarea şi efectuarea cheltuielilor se face numai cu avizul conducătorului 45 . din punct de vedere al legalităţii oportunităţii şi necesităţii.

Se mai ţine seama de concediile de odihnă. din contul instituţiei. Pentru plăţile prin trezorerie se folosesc: cecul pentru eliberarea numerarului din cont. care exprimă diferenţe între plăţile de casă şi sumele care apar din nou în cont ( din reconstituirea de credite bugetare sau din reîntregire de mijloace băneşti). Plăţile pentru salarii În stabilirea necesarului de fonduri pentru salarii sunt necesare informaţii referitoare la resursele umane din unitatea de învăţământ . Utilizarea propriu-zisă a creditelor bugetare se realizează prin: • plăţile cu numerar în materie de tehnică bugetară constau în principal în salarii. 46 . alte drepturi cuvenite personalului. Acestea sunt transmise biroului contabilitate pentru întocmirea statelor de plată. Eliberarea de sume din contul din bancă. pe baza pontajelor şi a fişelor de evidenţă a retribuţiilor. prin casierie. de concediile medicale. a indemnizaţiilor de conducere.se realizează în numerar. ore suplimentare. materiale sau au prestat servicii. ordinul de plată prin care ordonatorul de credite dispune efectuarea de plăţi din conturile sale în favoarea furnizorului. avansuri în contul cheltuielilor de deplasare.compartimentului contabilitate ori a persoanelor însărcinate de aceasta cu controlul financiar preventiv. de la trezorerie. Documentele de plăţi se înregistrează în conturi deschise pe capitole şi categorii de cheltuieli: cheltuieli curente si cheltuieli de capital. Apare şi noţiunea de plăţi nete de casă. Astfel se întocmesc lunar fişe de pontaj pentru fiecare salariat. Pentru aceste plăţi este necesar ca în prealabil. sau prin decontarea din cont în favoarea agenţilor economici care au livrat mărfuri. cu sau fără numerar reprezintă prin prisma execuţiei bugetare plăţi de casă. • plăţile fără numerar apar la instituţiile de învăţământ în cazuri de lichidare a obligaţiilor băneşti faţă de diferiţi agenţi economici. cu prezenţă. Aceste documente vor fi semnate de directorul instituţiei de învăţământ şi de către şeful contabil. a reţinerilor legale. în baza documentelor şi instrumentelor adecvate sumele să fie ridicate de la trezorerie. lunar. Efectuarea de plăţi prin trezorerie din creditele bugetare deschise şi repartizate . Statele de plată se întocmesc în două exemplare. zile libere.

In vederea admiterii platilor dispuse din credite bugetare. conform cu o anumita incadrare intr-o structura oficializata de cheltuieli. Documentatie weee Finantator Min. a prestarilor de servicii. institutia de invatamant are obligatia de a prezenta Trezoreriei documente justificative cu privire la incadrarea cheltuielilor materiale in specificul activitatii. CDCB DRCB ISJ Iasi (OSC) Trezoreria Iasi Evidenta 1 Ex.Publice Evidenta 1 ex Min.Platile pentru cheltuielile materiale se fac in raport cu natira si continutul lor.Finant. etc. CEC-uri ridicare numerar Lic.Ibraileanu ” OP Finantarea de la bugetul de stat 47 .Teor.Educatiei si Cercetarii(OPC) Trezoreria FP.Bucuresti Evidenta 1 ex.”G.

compartiment de specialitate din cadrul primariei .”G.Ibraileanu” Flux informational privind finantarea din bugetele locale 48 .Teor”G.Teor.Primar .Ibraileanu” Informare Cont Lic.trezorerie Dispozitii bugetare de repartizare Cont buget local Trezorerie Cont Primar/ presedinte CL Informatii asupra deschiderii creditelor bugetare Director Lic.

2. Este o formă deosebit de importantă a evidenţei pentru fenomenelor vieţii sociale. evidenta ce trebuie sa indeplineasca o serie de conditii. prin care se înregistrează. sau sub formă grafică: tabele.Datele prelucrate se concretizeaza in indici si indicatori statistici sau in reprezentari grafice pe baza carora specialistii pot observa evolutia fenomenelor si trend-ul lor in perioada viitoare.procese sociale si economice exprimate valoric. anchetarea de opinii.fenomene economice in momentul si la locul producerii lor. 49 . recensământul. Datele necesare pot fi proprii evidenţei statistice şi sunt culese din documentele primare prin procedee ca: observarea. Evidenţa statistică Aceasta este o formă a evidenţei economice prin care se studiază latura cantitativă a fenomenelor sociale de muncă şi legităţile dezvoltării social-economice în condiţiile concrete de loc şi de timp.. se urmăresc şi se controlează fenomenele economice în momentul şi la locul producerii lor. 4. etc.latura cantitativa a fenomenelor sociale. evidenta tehnico-operativa. Contabilitatea interferează cu statistica social-economică în special. culturale şi politice ale societăţii. diagrame. în expresia lor numerică.1. Statistica înregistrează şi prelucrează fenomenele social-economice de masă.Cap 4. în toate unităţile patrimoniale dat fiind domeniul lor de întrepătrundere şi interdependenţă reciprocă. etc. Fiecare institutie publica are obligatia de a intocmi o evidenta a activitatii sale cu scopul cunoasterii exacte a patrimoniului pe care il administreaza. Organizarea evidenţei privind gestiunea financiară a instituţiilor publice Contabilitatea publica asigura evidentierea tuturor operatiunilor de incasari si plati referitoare la fonduri publice. 4. Evidenţă tehnico-operativă furnizează informaţiile primare ce stau la baza înregistrării în contabilitate şi statistică a unităţilor de învăţământ.Este o formă a evidenţei economice. după care datele se prelucrează sub formă de indici şi indicatori statistici.. evidenta contabila. Evidenta contabila prezinta urmatoarele forme: evidenta statistica.

an de gestiune). Contabilitatea în forma ei primară se organizează în întreprinderi instituţii ale administraţiei publice. prin care se reflectă în expresie bănească mişcările de valori în unitatea de învăţământ şi unul centralizator prin care se exprimă sintetic existenţele. Cele trei forme ale evidenţei economice constituie un tot unitar. aparate tehnice de înregistrare: apometre. • Contabilitate foloseşte procedee şi mijloace de lucru precum şi norme metodologice şi reguli precise stabilite de Ministerul Finanţelor. ea. mişcările. dar utilizează şi etaloane naturale. Contabilitatea trebuie privită sub două aspecte. Obiectul ei reflectă mijloacele economice şi provenienţa lor.3. asigură controlul asupra modului cum sunt folosite mijloacele şi resursele în procesele economice. şi anume unul primar. consumaţiile cantitative pe locuri de consum. contabilitatea poate oglindi întregul proces al producţiei sociale în toate aspectele sale. o sursă importantă de informare asupra activităţii ce se desfăşoară în conformitate cu direcţiile stabilite. Totodată. organizaţii economice etc. O particularitate a contabilităţii este că. transformările mijloacelor economice şi a surselor de constituire a acestora.etc.Evidenţa operativă foloseşte pentru consemnarea fenomenelor economice documente care sunt acte scrise specifice cum sunt: condica de prezenţă. Evidenţa tehnico-operativă culege şi generalizează felurite informaţii cum sunt: 50 . Fiind una din formele sistemului unitar al evidenţei. care se constituie pe baza unor calcule ulterioare în contabilitate şi statistică. contabilitatea centralizatoare angajează sintetic şi rezultatele finale raportate la o perioadă de gestiune dată(luna. bonul de consum al materialelor. • • aprovizionarea cu materiale pe grupe de materiale şi furnizori. semestrul. se ţine în etalon bănesc. contoare.. 4. Evidenţa contabilă Contabilitatea este acea formă a evidenţei economice care reflectă acele aspecte ale procesului producţiei sociale ce pot fi exprimate valoric (în bani). Deci în obiectul ei se circumscrie numai ceea ce poate fi exprimat în bani.

formularele comune privind activitatea financiara si contabila precum si normele metodologice privind utilizarea acestora.jurnal si al cartii mari. 2. cum sunt: • principiul prudenţei. • principiul permanenţei metodelor. acestea efectuand controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune. planul de conturi general si normele metodologice privind utilizarea acestuia. depinzand de corectitudinea cu care se realizeaza documentatia centralizatoare. înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. respectiv subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor. 51 .Contabilitatea curenta urmareste trecerea in evidenta a tuturor operatiunilor pe masura efectuarii lor. modelele registrelor contabile. 4.3. potrivit căruia nu este admisă supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor. regulile privind evaluarea patrimoniului şi celelalte norme şi principii contabile. 3. dupa data de intocmire sau de intrare in unitate si sistematic. in conturile sintetice si analitice. potrivit planurilor de conturi si normelor emise in conditiile prevederilor legale. care conduce la continuitate aplicării normelor şi regulilor privind evaluarea. Ministerul Finantelor Publice publica: 1. In temeiul prevederilor legale. a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute trebuie respectate. prin respectarea succesiunii documentelor justificative.4. Pentru a da o imagine fidelă a patrimoniului.1. ţinând cont de deprecierile. Controlul asupra operatiunilor patrimoniale inregistrate in contabilitate se efectueaza de catre persoanele care conduc contabilitatea. Inregistrarea operatiunilor se face cronologic. De asemenea controlului asupra operatiunilor financiare se efectueaza de catre controlul financiar si fiscal al statului si alte organe cu atributii de control. modelele bilanturilor contabile si normele metodologice privind utilizarea acestora. riscurile şi pierderile posibile generate de desfăşurarea activităţii exerciţiului financiar curent sau anterior. cu ajutorul registrului.2. cu bună credinţă.3.Contabilitatea centralizatoare priveste intocmirea documentelor contabile de sinteza care reflecta ansamblul operatiunilor efectuate din care rezulta situatia patrimoniala.

potrivit căruia elementele de activ şi de pasiv trebuiesc evaluate şi înregistrate în contabilitate separat. precum şi între veniturile şi cheltuielile din contul de rezultate. principiul necompensării. fără a intra în stare de lichidare sau de reducere sensibilă a activităţii. clară şi completă a patrimoniului. Documentul oficial de gestiune al unităţii patrimoniale îl constituie bilanţul contabil. nefiind admisă compensarea între posturile de activ şi cele de pasiv ale bilanţului . care presupune delimitarea în timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii unităţii patrimoniale pe măsura angajării acestora şi trecerii lor la rezultatul exerciţiului financiar la care se referă. a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute. 52 . potrivit căruia se presupune că unitatea patrimonială îşi continuă în mod normal funcţionarea într –un viitor previzibil. • principiul independenţei exerciţiului financiar.• principiul continuităţii activităţii. • • principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere a unui exerciţiu financiar care trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere a exerciţiului financiar precedent. care trebuie să dea o imagine fidelă.

Ed. . Iasi. Junimea.Procesul Bugetar in Romania.Ghid practic privind procedurile de lucru pentru auditul intern si controlul financiar in institutiile publice de invatamant. 500/2002 a Finantelor Publice Legea nr. 2001 Filip.Finante publice. 273/2006.Contabilitatea InstitutiilorPublice. Adevarul.189/2006) 53 .Crasneanu. Ed. Bucuresti. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr. privind finantele publice locale Legea Invatamantului nr. Gabriel. Timisoara.BIBLIOGRAFIE Cocos. Iasi. Gheorghe – Finante Publice . M. Iulian. Bucuresti. Junimea. Virginia . Almanahul Banatului. 2001 Constantinescu. Legea nr. Didactica si pedagogica. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificarile si completarile ulterioare ( Legea nr. Ed. 2002 Stefura. 2000 Legea nr. 200 Vacarel. 349/2004.Greceanu. Ed. A. Ed.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->