P. 1
Bugete Publice Si Fiscal It Ate

Bugete Publice Si Fiscal It Ate

|Views: 125|Likes:
Published by Andrea Yo

More info:

Published by: Andrea Yo on Jun 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/08/2011

pdf

text

original

Cap.1.ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA 1.1.

Scurt istoric al liceului teoretic “Garabet Ibraileanu” Iasi
La 10 noiembrie 1899 se inaugurează cursurile clasei I a Şcolii de aplicaţie- Seminarul pedagogic universitar, urmand ca in anul 1938, prin Legea „Armand Călinescu” pentru organizarea învăţământului sa se infiinteze înfiinţeze Şcoala normala superioara în vederea pregătirii viitorilor profesori. Astfel liceul de aplicaţie al Seminarului pedagogic devine Liceu de aplicaţie a Şcolii normale superioare. In 1948, liceul de aplicaţie este transformat în liceu clasic, acesta urmand a fi desfiintat , devenind scoala medie de 10 ani in 1955. Printr-o decizie a Secţiei de Învăţământ i se dă denumirea de Şcoala medie nr.2 fete. Mai tarziu,in 1962, şcoala se mută în actualul spaţiu situat în strada Oastei, nr.1 şi prin Ordinul Ministrului, la cererea cadrelor didactice, primeşte denumirea de Liceul Garabet Ibraileanu. In 1977, printr-un Decret Prezidenţial liceul devine industrial cu profil mecanic şi de construcţii hidrotehnice sub denumirea de Liceul Industrial Hidrotehnic „Garabet Ibraileanu”. Pe lângă clasele cu profil hidrotehnic au mai funcţionat şi cele cu profil filologie în lichidare, precum şi câte o clasă pentru fiecare treaptă, cu profil de matematică-fizică. Prin adresa M.E.Î. nr. 45816/15.11.1991 liceul redevine real-umanist sub denumirea de Liceul Teoretic “G. Ibrăileanu”.Este demn de menţionat faptul că acest liceu este singurul din Moldova care are profilul limbi clasice. Ca bază materială, activitatea didactică se desfăşoară în: 25 săli de clasă, 3 cabinete de informatică, câte un laborator de fizică, chimie si biologie, doua cabinete de limbi moderne, un cabinet de limba si literatură română, de dezbateri, un cabinet de psihopedagogie, un cabinet medical de medicină generală, un cabinet stomatologic, o bibliotecă informatizată, cu aproape 23.000 volume, o modernă sală de sport si un teren de sport.

1

Scoala participa la programe si proiecte internaţionale, cum ar fi: programul Comenius al agenţiei Socrates, proiectul “scoală, familie, comunitate” al Centrului “Educaţia 2000+”, proiectul “Valente ale comunicării” cu şcoli din Suedia ş.a. 1.2. Obiect/ domeniu de activitate În România, statul garantează fiecărui cetăţean dreptul la educaţie indiferent de sex, de rasă, naţionalitate, apartenenţă politică sau religioasă, fără nici o îngrădire ce ar putea constitui o discriminare. Dreptul la invatatura este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, in care este inclus si invatamantul liceal. Invatamantul de stat este gratuit potrivit legii. Unitatile de invatamant preuniversitar de stat sunt organizate si functioneaza in conformitate cu Legea invatamantului nr. 84/1995, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul persoanelor didactice, a Legii finantelor publice nr. 500/2002, O.U.G NR.45/2004 privind finantele publice locale. Liceul Teoretic “Garabet Ibraileanu” Iasi este preocupat sa ofere tinerilor si adultilor din judetul Iasi, inclusiv celor proveniti din medii defavorizate, sanse egale de educatie la standardele UE. 1.3.Organizarea interna Liceul Teoretic “Garabet Ibraileanu” este o institutie de invatamanat, de stat, gratuita si este sub stricta coordonare a Inspectoratului Scolar al Judetului Iasi, care se afla la randul sau in subordinea Ministerului Educatiei si Cercetarii. In cadrul Regulamentului de ordine interna al grupului scolar regasim prevederi specifice unitatilor de invatamant si informatii concrete de desfasurare a activitatii in concordanta cu normele legale, acesta fiind aprobat de catre Consiliul profesoral al unitatii.Aici gasim repartizarea activitatii pe diferite compartimente a personalului precum si atributiile acestuia: • Personal de conducere: Director Director adjunct Contabil sef Secretar sef.

2

• • • •

Personal didactic format din profesori, laboranti, instructori pentru pregatirea practica; Personal didactic auxiliar format din: secretare, bibliotecar, ingineri de system; Personal administrativ: contabil, administrator; Personal nedidactic: intretinere si paza, ingrijitori scolari.

Conform legislatiei in domeniu conducerea institutiei este asigurata de catre Directorul general, cei doi directori adjuncti, Consiliul de asministratie si de catre Consiliul profesoral. In cadrul institutiei intre compartimente exista relatii de colaborare si/ sau subordonare. Directorul este subordonat In spectoratului Scolar Judetean reprezentat prin inspectorul general scolar.Fisa postului si fisa de evaluare ale directorului sunt elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetarii.Directorul este Presedintele Consiliului de Administratie. Conform fisei postului, directorul are urmatoarele atributii: - intocmeste programul managerial al institutiei pe care o conduce; - de a coordona elaborarea proiectului de dezvolatre pe termen mediu al unitatii de invatamant; - poate lansa proiecte de parteneriat cu scoli similare in Uniunea Europeana sau din alte zone; - de a propune Inspectoratului Scolar Judetean proiectul planului de scolarizare aprobat de Consiliul de Administratie. Directorul efectueaza cel putin 120 de asistente la ore in decursul unui an scolar, astfel incat fiecare cadru didactic va fi asistat cel putin o data pe an. La asistentele effectuate sau la unele activitati ale catedrelor, directorul este insotit, de regula, de sefii de catedra. In calitate de angajator, directorul unitatii de invatamant are urmatoarele atributii: incheie contracte de munca cu personalul nou angajat si aproba concediile de odihna ale personalului; aproba concediul fara plata si asigura suplinirea cu personal; consemneaza in condica de prezenta absentele nemotivate ale personalului’ numeste si elibereaza din functie personalul, conform legislatiei; 3

-

aproba fisa postului pentru fiecare salariat; aproba la cererea personalului trecerea de la o gradatie la alta sau de la o treapta la alta in conditiile preavazute de lege; comunica Inspectoratului Scolar Judetean cadrele ramase disponibile pentru anul scolar urmator, in vederea scoaterii la concursul de titularizare.

In calitate de ordonator tertial de credite bugetare, are urmatoarele atributii: • • • • • intocmeste impreuna cu contabilul bugetul de venituri si cheltuieli, si raspunde de executia bugetara; raspunde de utilizarea, pastrarea si monitorizarea bazei materiale a unitatii pe care o conduce; se preocupa de atragerea resurselor extrabugetare; de lansarea de proiecte cu finantare interna; raspunde de intocmirea lunara a statelor de plata a drepturilor salariale ale salariatilor; se preocupa de atragerea resurselor extrabugetare, precum: sponsorizari, donatii, • prestari de servicii, cursuri de reconversie profesionala, consultanta,etc.; la solicitarea Inspectoratului Scolar Judetean sau al Ministrului Educatiei si Cercetarii , directorul scolii inainteaza un raport general privind actvitatea din unitatea pe care o conduce, starea invatamantului comparativ cu anii scolari anteriori. Consiliul de administraţie este organul de decizie al întregii activităţi şcolare în domeniile curricular, extracurricular, al programelor de dezvoltare a şcolii, de activitate cu comunitatea locală, politică salarială, financiară, de personal, administrativ. Componenţa 11-21 membri(2/3 din membri vor fi cadre didactice) • • • • directorul directorii adjuncţi contabilul şef responsabilii ariilor curriculare

4

• • • locale •

reprezentanţii aleşi ai părinţilor reprezentanţii aleşi ai elevilor reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai comunităţii membri ai organizaţiei sindicale reprezentative la nivel naţional( cu

statut de observator) Atributiile Consiliului de administratie sunt urmatoarele: - raspunde de utilizarea, pastrarea si modernizarea bazei materiale a unitatii de invatamant, coordoneaza activitatea din internat si cantina; - de a numi dirigimtii pe clase; - de a numi sefii de catedra si a comisiilor metodice; - de a propune spre vot in cadrul Consiliului profesoral membrii Consiliului de administratie; - de a elabora proiecte de incadrare pe disciplinele de invatamant; - raspunde de aplicarea planului de invatamant prin intermediul sefilor de catedra si a sefilor de comisii metodice; - de a coordona activitatile de pregatire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite; - elaborează şi aprobă regulamentul de ordine interioară al scolii şi urmăreşte respectarea lui de către toţi elevi şi întregul personal al scolii; - analizează abaterile săvârşite de personalul şcolii în instituţie şi în afara ei şi propune, după caz sancţiuni conform Statutului personalului didactic; - aprobă, pe baza propunerilor şefilor de catedre metodice şi a responsabililor compartimentelor funcţionale acordarea salariului de merit şi a primelor lunare pentru personalul scolii; - asigură aplicarea tuturor reglementărilor legale referitoare la organizarea şi funcţionarea învăţământului de stat - elaborează oferta educaţională a şcolii - elaborează Regulamentul de Ordine interioară - elaborează criteriile de acordare a salariului si a gradaţiei de merit, precum şi de acordare a recompenselor, ajutoarelor materiale pentru elevi

5

fisele posturilor pentru angajaţii . colaborează cu comitetul de părinţi al clasei în vederea realizării unei influenţe educative unitare. participa la şedinţe. încheierea semestrelor. rezultă principiile. precum şi pentru a propune sancţiuni sau recompense elevilor în cauză. stabilirea de masuri în acest sens. registrul matricol. cataloagele.elaborează criteriile de acordare a calificativelor anuale . 6 .şcolii. certificatele de absolvire şi ţine evidenţa elevilor. Intre principalele atribuţii ale consiliului profesoral se mai amintesc: stabileşte notele la purtare sub şapte. întocmeşte procese verbale dar nu are drept de vot.. completează foile matricole. evaluarea progresului şcolar şi comportamental al fiecărui elev. păstrează dosarele cu actele elevilor.elaborează proiectul managerial al şcolii. se îngrijeşte de procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară. consiliului profesoral după ce au fost aprobate de director. precum şi activităţile suplimentare pentru elevii de performanţă.reglementează planul financiar al unităţii şcolare Consiliul de administraţie se întruneşte lunar sau ori de câte ori consideră necesar directorul sau membrii acestuia. Secretarul îndeplineşte următoarele sarcini: conduce operaţiunile de înscriere a elevilor. Din programul managerial al şcolii. criteriile de ordonare şi indicatorii de performanţă ai activităţii celorlalte comisii. organizate la nivelul şcolii. decizia şi motivarea notei sunt prezentate de diriginte prin raport scris. Secretarul sef este desemnat de Consiliul de administraţie. . întocmeşte şi trimite la termenele stabilite situaţiile statistice şcolare. aplică sancţiunile prevăzute la articolele e-h. stabileşte măsurile recuperatorii pentru fiecare elev cu un ritm mai lent de învăţare. schema de salarizare conform indicilor cuprinşi in Legea 154/1998. încheierea anului şcolar şi organizarea examenelor de orice fel. Consiliul Profesoral se întruneşte ori de câte ori preşedintele socoteşte necesar pentru a armoniza cerinţele educaţionale ale cadrelor didactice. Consiliul analizează situaţia şcolară a fiecărui elev. întocmesc lucrările administrative privind începerea anului şcolar. aprobat de Consiliul Profesoral şi Consiliul pentru curriculum. volumul temelor pentru acasă. verificând actele şi completând registrul de evidenţă şi înscriere a copiilor de vârstă şcolară (elevii).

Toţi profesorii şi maiştri instructori ai scolii care predau aceeaşi disciplină de învăţământ constituie catedra metodică. Şeful de catedră împreună cu colegii săi de specialitate este obligat ca la prima şedinţă dinaintea începerii anului şcolar să analizeze conţinutul programei de învăţământ la disciplina respectivă. Sarcina de diriginte este obligatorie. alcătuieşte planificarea semestriala care cuprinde toată gama activităţilor de dirigenţie tematica orelor respective precum şi obiectivele urmărite prin temele planificate. Hotărârile consiliului se iau cu majoritate de voturi şi ele devin obligatorii după aprobarea lor de directorul şcolii.Prezenţa cadrelor didactice la şedinţele consiliului profesoral este obligatorie. punând accent deosebit pe cunoaşterea şi găsirea modalităţilor corecte de realizare a obiectivelor generale şi specifice ale programei şi pe cunoaşterea . Şeful catedrei metodice este numit de directorul scolii . Comisia diriginţilor: dirigintele clasei. şeful de catedră. În caz ca nu se întruneşte numărul necesar ea poate fi constituită din personal didactic de la mai multe scoli sau cu specialităţi înrudite de la aceeasi scoala. 7 . Catedra metodică. a precizărilor orientative de ordin metodic. repartizarea conţinutului pe capitole. Pe această bază. Şedinţele catedrei metodice se ţin după o tematică aprobată de directorul şcolii sau ori de câte ori se consideră necesar de membrii săi sau de director. al fiecărei clase. În scoala. Dirigintele îşi desfăşoară activitatea potrivit sarcinilor defalcate din planul de coordonare a activităţii în scoala. activitatea instructiv-educativă a fiecărei clase este coordonată de profesorul diriginte numit de directorul şcolii dintre cadrele didactice de prestigiul şi experienţa care predau la clasa respectivă. a obiectivelor care decurg din Programa activităţii educative elaborată de Ministerul Învăţământului şi a problemelor ridicate de specificul muncii cu clasa sa. de regulă cu consultarea membrilor săi. dirigintele. Aceasta poate avea cel puţin trei membri. subcapitole şi teme. însuşirea şi adaptarea la specificul scolii. după consultarea elevilor. a programelor trimestriale.

Ministerul EducatieiCercetarii (OPC) Inspectoratul General al ISJ. Iasi (OTC) 8 .Teor. Bugetul Asigurarilor de sanatate Presedintele Consiliului Local Primarul mun.Iasi(OPC) Directorul LLic.Teor.Ibraileanu ”. Bugetul asigurarilor sociale de stat. Iasi(OSC) Directorul Lic. Iasi (OTC) Relatii ierarhice din perspectiva finantarii din Bugetul de stat.Ibrailean”.”G.”G.

..Iasi FIŞA POSTULUI Numele şi prenumele………………………………………………………… Adresa………………………………………………………………………… Funcţia………………………………………………………………………. Este subordonat………………………………………………………………..Relatii ierarhice din perspectiva finantarii din Bugetul local al mun.. (nume şi prenume)……………………. Colaborează cu………………………………………………………………. Studii…………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. Am luat la cunoştinţă.. Profesia………………………………………………………………………. Semnătura…………………………. 9 ...

de a organiza si de a participa la activitati de formare continua. seful de catedra sa evalueze activitatea fiecarui membru al catedrei si de a propune Consiliului de administratie calificativele semestriale si pe cele anuale. exemplarul 2 la biroul contabilitate-secretariat. iar exemplarul 3 se aduce la cunoştinţa celui în cauză. semnându-se totodată de luare la cunoştinţă şi primele două exemplare. de a analiza periodic performantele scolare ale elevilor si de a lua masuri amelioritoare atunci cand este necesar. laborant. Primul exemplar rămâne la conducătorul unităţii împreună cu regulamentul de ordine interioară. laboranti. de a realize pregatirea suplimentara a elevilor. de a intocmi de catre seful de catedra a fisei postului pentru toti membrii catedrei. bibliotecar) se stabilesc potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare a compartimentelor în care lucrează (cămin.Personalul didactic are urmatoarele atributii ce le revin direct prin Legea nr. Sarcinile personalului didactic ajutător(pedagog şcolar. bibliotecar. de a respecta diferite atributii de ordin administrative stabilite prin fisa postului. cu compartimentul contabilitate si administrative. laborator. • • • • • • • de a stabili si elabora instrumente adecvate procesului de evaluare a elevilor. in concordanta cu curriculumul national. Personalul din cadrul acestei structuri este subordonat directorului unitatii de invatamant si are relatii de colaborare cu cadrele didactice. Pentru fiecare funcţie stabilită prin statul de funcţii se întocmeşte fişa postului în trei exemplare. Personalul nedidactic este format din : 10 .128/1997 – Statutul personalului didactic: • • de a elabora programe de activitati semestriale si anuale. semnată de salariat şi directorul unităţii. de a realize o selectie a manualelor alternative din oferta educationala elaborate de Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului. Personalul auxiliar este format din 3 secretare. tehnician. bibliotecă).

Contabilul şef trebuie să asigure şi să răspundă de buna organizare şi funcţionare a unităţii în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  urmăreşte încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare.contabil al Inspectoratului Scolar Judetean. compartimentul contabilitate. Acest serviciu este condos de catre contabilul sef a carui denumire a fost schimbata in administrator financiar patrimoniu. c) personal de paza. pentru urmărirea debitorilor şi creditorilor. În acest sens are următoarele atribuţii:   angajează unitatea alături de director în orice acţiune patrimonială. pedagogul. casier. cadrele didactice.  instruieşte şi controlează periodic personalul care gestionează valori materiale. cantină. atât sintetic cât şi analitic şi are în vedere ca evidenţa să fie ţinută la zi. secretariat. administratorul. b) personal de ingrijire.a) personal administrative: contabil sef. d) 3 muncitori. Bibliotecarul colaboreaza cu cadrele didactice. din punct de vedere functional.  întocmeşte formele pentru efectuarea încasărilor şi plăţilor în numerar sau prin conturi bancare. conducatorului departamentului financiar. dirigintii claselor.  întocmeşte acte justificative şi documente contabile cu respectarea formularelor şi regulilor de alcătuire şi completare în vigoare. Serviciul contabilitate este subordonat ierarhic unitatii de invatamant iar. 11 . Personalul secretariatului liceului este format din 3 secretari si un secretar sef.Acesta asigura si raspunde de organizarea si desfasurarea activitatii financiar-contabile a unitatii de invatamant. extrabugetare.  organizează inventarierea valorilor materiale şi băneşti. instruieşte personalul în vederea efectuării corecte a operaţiunii corecte de inventariere.  efectuează sau organizează şi conduce efectuarea operaţiunilor contabile pentru şcoală. dirigintii claselor. la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege. întocmeşte planurile de venituri şi cheltuieli bugetare. internat şi pentru unităţile din subordine. Acesta colaboreaza cu contabilul sef.

urmăreşte aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile personalului didactic şi tehnico-administrativ. care îndeplineşte următoarele funcţii: rezolvă cu conducerea unităţii toate problemele ce revin sectorului administrativ-gospodăresc.coordonează .          Conducerea serviciului administratie în unităţile şcolare este încredinţată în raport cu mărimea unităţii funcţiei de şef serviciu aprovizionare – administrativ sau administrator unitate şcolară. asigură buna funcţionare a internatului de elevi cu scopul de a realiza condiţiile necesare de întreţinere. statele de plată ale burselor. întocmeşte lista zilnică de alimente. fişe. căminului de elevi. atunci când şcoala nu are post de casier. verifică legalitatea trecerii pe cheltuieli a unor sume în limitele de competenţă stabilite de lege. întocmeşte lunar balanţe de verificare pe rulaje şi solduri. documente contabile. 12 . duce la îndeplinire deciziile cu privire la răspunderea materială. verifică statele de plată. în conformitate cu statul de funcţii al unităţii. clasează şi păstrează toate actele justificative de cheltuieli. cantina şcolară. ţine evidenţa operativă a sumelor datorate de elevii nebursieri pentru regie de cămin şi cantină sau contravaloarea meselor servite şi predă contabilităţii sumele de încasat. răspunde de înzestrarea şi aprovizionarea claselor. lunar pentru alimente şi materiale de curăţenie şi anual pentru mijloace fixe. face propuneri pentru alcătuirea meniurilor pe care le supune conducerii unităţii. disciplinară şi administrativă a salariaţilor. laboratoarelor. îndrumă şi controlează munca angajaţilor din subordine. îndeplineşte orice sarcini cu caracter contabil-financiar date de conducătorul unităţii sau stipulate expres în acte normative. întocmeşte balanţa analitică trimestrială pentru obiectele de inventar. indemnizaţiile de concedii de odihnă. balanţe de verificare. întocmeşte dările de seamă contabile şi cele statistice precum şi contul de execuţie bugetară.răspunde de administrarea cantinei şcolare. întocmeşte şi execută planul de salarii al unităţii. listele de avans chenzinal.

Organigrama Liceului Teoretic „Garabet Ibraileanu”. Iasi 13 .

personal muncitor 1.4.Consiliul de administratie Director general Directori adjuncti Consiliul profesoral Personal nedidac. auxiliar Personal didactic Comitet parinti Consiliul de conducere elevi Contabil sef Bibliotecar Sef catedra Comitet parinti pe clase Secretar sef secretari Laboranti Profesori Administrator personal de ingrijire personal paza . Relatii interne din cadrul liceului 14 .

declaratia CAS. declaratia Somaj. precum si cheltuielile de deplasare de catre director. Administratorul trebuie sa stabileasca sectoarele si sarcinile de lucru a personalului aflat in subordinea sa si sa asigure necesarul de materiale pentru desfasurarea activitatilor acestora din urma. borderou retineri. Profesorii trimit rapoarte de activitate periodic directorului iar acesta trebuie sa asiste la ore atunci cand profesorii sustin diferite examene sau au inspectii din afara scolii. note contabile pentru operatiuni care nu au justificare in contabilitate.Relatii cu exteriorul Personalul din cadrul liceului intra in contact cu urmatoarele categorii: 15 . Aceste documente dupa ce au fost inregistrate de catre secretariat trebuie sa fie semnate si aprobate de catre directorul institutiei. Dupa ce a fost aprobat statul de plara cu salariile. bilantul contabil. borderoul de predare a documentelor. factura fiscala care insoteste produsele cumparate.Conducerea scolii este asigurata de catre Directorul General al liceului. impreuna cu Consiliul Profesoral si de Consiliul de Administratie. ajutat de cei doi directori adjuncti care se afla in subordinea sa. Administratorul trebuie sa depuna la contabilitate note de receptie si de constatare prin care se inregistreaza receptia valorilor materiale. proiectul de buget. dispozitia de plata/incasare catre casierie si chitante. 1. La randul sau casierul trebuie sa depuna la contabilitate registrul de casa. lista cu oferte primite de la furnizori. Laborantul desfasoara aceasta activitate dupa ce a fost informat de catre profesor de materialele necesare pentru buna desfasurare a orelor de curs. contabilul trimite la casierie un ordin de plata a acestora. declaratia CASS. De asemenea administratorul primeste lista de materiale necesare laborantului pentru organizarea orelor.5. a materialelor refolosibile rezultate la receptie. Intre compartimentul contabilitate si secretariat exista relatii determinate de circuitul urmatoarelor documente: documente privind salariile. impozitul pe salarii.

Directia Generala a Finantelor Iasi. Iasi. Iasi.a) institutii : Primaria mun. b) furnizori: RAJAC Iasi. Trezoreria mun.ETC. Electrica Iasi.materii prime. Casa Corpului Didactic. CAS. furnizori de alimente. Flux informational extern 16 . societati care se ocupa cu reparatii capitale si curente. Inspectoratul Scolar Judetean.CASS.

Teor.Teor.G. “G.etc.Ibraileanu in perioada 2004-2006 17 . fise fiscale Sprijin material Comitet parinti Lic. Structura si evolutia principalelor venituri si cheltuieli la Lic. straini. adrese.Ibraileanu” Ordine de plata Facturi Obligatii de plata Contract prestari servicii Extras de cont Trezoreria Furnizori Directia generala a finantelor publice Aproba bugetul Ofera finantare Primaria burse elevi salarii cheltuieli capitale 1.6. Iasi Proiectul de buget Necesarul de fonduri Sit.Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului Agenti economici Circulare Anunturi locuri de munca Inspectoratul Scolar Judetean. burse pentru elevi strainietc. CAS. monitorizare cheltuieli.CASS. AJOFM Declaratii oblig.statistica Ordin.aprobari . de plata.

In ceea ce priveste cheltuielile pe care institutia este nevoita a le efectua. In ceea ce priveste sumele alternative de finantare ale grupului scolar se remarca o tendinta de crestere.Fundamentarea indicatorilor financiari la Lic.fond.crt I 1 2 3 4 II 1 III 1 2 3 IV 1 Denumire indicatori financiari Venituri bugetare Buget de stat Buget local Buget asig.19.04 260 40. pe fondul insuficientei sumelor alocate.01.Teor. „G. Cap.02. acestea detinand o pondere covarsitoare in cadrul cheltuielilor efectuate de catre liceu.04 61.2.10 57.04.03 01 02 20 38 70 72 1545 1271 1271 260 17004 12724 2735 4936 9865 93 Valori realizate 2005 15421 5112 10188 121 275 275 17231 12874 2855 1502 1432 1432 Valori realizate 2006 15811 5262 10328 221 290 290 17420 12965 2890 1565 1562 1562 Din analiza bugetului pe cei 3 ani. observam o crestere a finantarii din cadrul bugetului statului precum si din cadrul bugetului local.soc.0 4 57.Ibraileanu” 18 .01.Nr. de stat Venituri extrabugetare Donatii si sponsorizari Cheltuieli curente Cheltuieli de personal Cheltuieli materiale si servicii Transferuri Cheltuieli de capital Investitii ale inst.0457.publice Bugetul de venituri si cheltuieli Cod clasificatie Valori bugetara realizate 2004 14894 57.de sustinere a invat. se observa o crestere ale acestor valori. in special a cheltuielilor de personal.de stat Bug.

emise de ordonatorul principal de credite.cu caracter complementar. scoli. si apoi in alte balante financiare prin centralizare. cu respectarea dispozitiilor legale privind angajarea si utilizarea fondurilor publice. iar directorul unitatii trebuie sa indeplineasca integral atributiiler de ordonator tertial de credite. conduse de ordonatori tertiari de credite bugetare. se deruleaza procedural in stransa legatura cu subdiviziunile operative ale cadrului comun al clasificatiei conform cu subdiviziunile articole si aliniate. 19 . La nivelul institutiilor de baza: gradinite. Pentru fundamentarea cheltuielilor inscrise in bugetul de venituri si cheltuieli. Cadrul juridic utilizat în fundamentarea veniturilor proprii/cheltuielilor bugetare Institutiile publice au obligatia conform Legii finantelor publice 500/2002 de a intocmi propriile balante fnanciare inaintea proiectului de buget pentru ca acestea surprind intreaga activitate a institutiei prin indicatori de cheltuieli care vor fi folositi la intocmirea bugetului. institutiile folosesc norme metodologice elaborate de Ministerul Finantelor. completate prin instructiuni. veniturile prevazute vor fi indreptate spre bugetele publice sau vor sustine. Normele Metodologice din HG nr. Unitatile de invatamant preuniversitar trebuie sa organizeze distinct evidenta contabila proprie. bugetul se intocmeste de catre fiecare unitate de invatamant cu personalitate juridica. In cadrul institutiei de baza. prin care se accentueaza in plan tehnic specificul documentului. licee. in sensul acoperirii.Fiecare unitate de invatamant isi desfasoara activitatea pe baza bugetului propriu aprobat in conditiile Legii Finantelor Publice. activitatea trebuie sa se bazeze pe existenta unui buget propriu de venituri si cheltuieli care trebuie sa fie echilibrat si realizat in conditii de autonomie. dimensionarea previzionala a cheltuielilor de inscris.538/2001 prevad ca intocmirea bugetului propriu intra in responsabilitatile fiecarei institutii de invatamant preuniversitar. privind activitatea proprie. mai intai in bugetul de venituri si cheltuieli.2. o parte din cheltuielile publice aprobate sau o suplimentare a acestora. In balantele financiare ale institutiilor publice.1.

În acest scop. sarcina le revine ministerelor sau institutiilor centrale. centru de executie bugetara de la Trezoreria Finantelor Publice sau de la bancile comerciale cu care scoala intra in contact. bugetul de stat. stabilirea acestei concordanţe putând impune chiar ajustarea programelor de activitate sau renunţarea la unele acţiuni. problema centrală a elaborării proiectului de buget o constituie punerea în concordanţă a cerinţelor de resurse cu posibilităţile de asigurare a acestora. venituri proprii. prin efectuarea de calcule pentru fiecare sursă de venit şi fiecare categorie de cheltuială. în raport cu unele constrângeri de natură financiară. perioada de 20 . Acesti indicatori evidentiaza dimensiunile activitatii derulate. se are în vedere execuţia preliminată pe anul în curs şi o evaluare a cheltuielilor cu programe propuse a fi realizate în anul următor. conform prevederilor Legii Finanţelor Publice. Pornind de la obiectivele politicii financiare. In invatamantul preuniversitar se stat avem: indicatori sintetici generali: numarul de cadre didactice. proces laborios şi îndelungat deoarece întotdeauna cerinţele de resurse bugetare sunt mai mari decât posibilităţile de acoperire a acestora.invatamant. cheltuiala medie anuala/ elev inscris. retributia medie lunara a personalului pe fiecare categorie de personal indicatori sintetici specifici: numarul mediu de elevi. nivelul la care pot fi angajate sume de bani din fonduri publice. prima etapă este elaborarea proiectului de venituri şi cheltuieli. In ceea ce priveste fundamentarea proiectelor de bugete publice la institutiile de invatamant se au in vedere specificul activitatii de la nivel de liceu de catre indicatorii fizici: 1) Individualizarea indicatorilor fizici ai activitatii la nivel micro si macroeconomic Pentru identificarea. In derularea procesului bugetar. numarul de burse din invatamant.Fondurile alocate institutiilor de invatamant pot proveni de la bugetul local. ca şi a surelor din care aceştia vor fi finanţaţ.În dimensionarea veniturilor şi cheltuielilor ce se înscriu în buget se foloseşte metoda evaluării directe. continuitatea ei. asezarea si localizarea indicatorilor fizici reprezentativi pe domeniu de activitate.Acestea se regasesc in conturile acelei institutii de invatamant. care nu permit înscrierea în Buget şi aprobarea cheltuielilor fără stabilirea resurselor din care urmează a fi executate.

2.2. In practica financiara se utilizeaza metoda normativa „standard cost” ca instrument de lucru pentru analiza. situatia indicatorilor din anul curent reprezentand suportul de calcul pentru prefigurarea indicatorilor din anul urmator.analize si studii privind evolutia veniturilor pe intervale mari de timp. Specificitatea din punct de vedere juridic are ca principala sustinere legislatia privind Finantele Publice. analiza si studierea comparativa a veniturilor realizate pe total. diagnoza.luni. cheltuiala medie anuala cu retrubutiile/ elev din invatamant. acte normative complementare. hotararile Consiliului local pentru anul de baza cu referire la activitatea bugetara. acte institutoare de venituri bugetare.impozit pe salarii. 2) Situatia anului de baza Anul de baza apare prezent cu consemnari de date pornind de la indicatorii mentionati. cheltuiala medie anuala de intretinere si functionare/ elev din invatamant. Legea Bugetului de Stat. 3) Norme si normative in determinarea indicator Cadrul juridic presupune luarea in considerare a actelor normative ce produc efecte direct sau indirect asupra activitatii finantate din buget.corectata cu eventuale influiente.acordare a bursei in cadrul invatamantului liceal. 21 . In acest sens sunt fixate doua repere de comparatie pentru anul de baza: executia certa pana la o data si executia preliminara a anului de baza. Se ia in considerare situatia anului de baza pentru continuitatea activitatii. proiectarea bugetara si urmarirea eficienta a managementului financiar. Acesta poate fi structurat in acte normative cu caracter general si acte normative specifice domeniului.Pentru realizarea bugetului de venituri si cheltuieli se iau in considerare o serie de criterii: baza legala a veniturilor.acestea trebuie sa fie reglementate printr-un act normativ. Calcule de fundamentare privind veniturile proprii/cheltuielile bugetare Veniturile bugetare din institutiile de invatamant exprima mijloace banesti de incasat potrivit cu cadrul legal de actiune. pe structura si in dinamica. executia preliminara pentru anul de bazaexecutia certa pentru o anumita perioada de timp si executia probabila pana la sfarsitul anului. impozit pe profit.

Indicatorii pentru activitatea de invatamant sunt numarul unitatilor de invatamant pentru fiecare tip de scoala. respectiv ordonatorii principali de credite bugetare au obligatia sa stabileasca inainte de inceperea anului financiar. Dezvoltarea şi modernizarea învăţământului se realizează în concordanţă cu cerinţele etapelor de dezvoltare economico-socială şi ale egalizării condiţiilor de educare a membrilor societăţii conducând la creşterea resurselor alocate acestuia. transport) care au repercursiuni directe asupra structurii şi evoluţiei cheltuielilor. cu incadrare in clasificatia indicatorilor financiari. fiecare institutie publica centrala.Veniturile apar prezente in structura bugetului de venituri si cheltuieli ale institutiei in cadrul unui singur capitol bugetar. Astfel. Preţurile şi tarifele diverselor servicii (cazare. Pentru fundamentarea cheltuielilor se au in vedere următoarele criterii: • Bază legală a cheltuielilor: nici o cheltuială nu poate fi înscrisă în bugetul de venituri şi cheltuieli sau finanţată prin acesta dacă nu este reglementată printr-un act normativ. numarul de elevi care sunt scolarizati( contingentul). • • Analiza şi studierea comparativă a cheltuielilor atât pe total cât şi pe structură şi în dinamică. pe sectoare de activitate. 22 . Ministerul Educatiei si Cercetarii stabileste in fiecare an planul de scolarizare pe forme si tipuri de unitati. in care sunt cuprinsi indicatorii pentru anul respectiv. defalcat pe subcapitole. categoriile de venituri pe care institutiile din subordine le pot obtine. masă. corectată de eventuale influenţe. planificarea cheltuielilor pentru actiunile de invatamant are la baza indicatorii aprobati pentru anul de plan. unde ordonarea si codificarea se fac grupat. Din punct de vedere metodologic. din care se scad absolventii ultimului an de studiu si se adauga numarul elevilor care vor incepe procesul educativ. • Execuţia preliminară pentru anul de bază constă în execuţia certă pe o anumită perioadă de timp plus execuţia probabilă la sfârşitul anului. Numarul elevilor care vor fi scolarizati intr-un an de invatamant se determina pornindu-se de la numarul de elevi existent la finele anului scolar precedent.

08 Alte drepturi salariale 13 ajutorului de somaj Deplasari.01 Deplasari. La nivelul institutiilor de invatamant. Cheltuielile curente de la nivelul scolii se delimiteaza pe doua titluri principale: Titlul I.04 Spor de vechime 10. plati pentru ore suplimentare 10.cheltuieli materiale si de servicii 2.07 Fond de premii 10. Aceste cheltuieli sunt reglementate de catre Titlul I.2.contributia pentru constituirea fondului pentru plata . structura cheltuielilor au ca principala componenta plata salariilor si a drepturilor assimilate.06 Salarii platite cu ora. Cheltuielile de personal sunt urmatoarele: 10 Cheltuieli cu salariile 10.1Cheltuielile de personal Cheltuielile de personal ocupa cea mai mare parte a cheltuielilor din cadrul institutiei de invatamant.05 Sporuri pentru conditii de munca 10. transferuri in tara 23 Cheltuieli.• Baremurile de cheltuieli sunt norme legale prin intermediul cărora câteva categorii de cheltuieli sunt stabilite la nivele maxime ce nu pot fi depăşite şi care sunt actualizate periodic în funcţie de rata şi de creşterea preţurilor şi tarifelor. fiind urmata de cheltuielile de intretinere si de cele cu plata burselor. transferuri 13.cheltuieli de personal Titlul II. detasari.02 Salarii de merit 10.01 Salarii de baza 10.contributia la asigurari sociale de stat Cheltuieli. modul si nivelul de constituire si alocare a resurselor pentru desfasurarea in conditii cat mai bune a activitatii in invatamantul preuniversitar si se are in vedere reducerea chheltuielilor sau cel putin incadrarea acestora in limitele stipulate de normele in vigoare. detasari.03 Indemnizatii de conducere 10. Prin realizarea proiectului de buget se urmareste previzionarea in mod correct.

orientativ.limba de predare. . Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Preuniversitar pe baza unor indicatori conform normelor metodologice elaborate de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii si aprobate prin hotarare a guvernului determina costul standard pe elev.calitatea personalului de educatie si formare profesionala. . cu consultareapartenerilor sociali si a structurilor associative ale autoritatilor administratiei publice locale. stabilite prin lege de normele de consum si energie electrica si termica si de preturile materialelor si serviciilor „ consumate” pentru buna desfasurare a procesului instructiveducativ din scoala. Intensitatea cu care acesti factori cer unele abateri ale costurilor pe elev de la costurile standard difera de la o zona Contributia pentru constituirea fondului de asigurari sociale de 24 .02 Deplasari in strainatate 14 sanatate. Nivelul costului standard .alti indicatori specifici activitatii de invatamant. Costul standard pe elev sau prescolar este determinta pentru fiecare nivel de invatamant: filiera. Costul standard pe elev/ prescolar este baza de calcul a fondurilor alocate institutiilor de invatamant de la si prin bugetele locale. respectiv al fiecarei categorii de cheltuieli aferente finantarii de baza este determinat de indicatori fizici de consum de resurse umane si materiale stabilite prin legi si hotarari ale guvernului sau prin acte normative elaborate de ministerele si institutiile centrale de specialitate. Criterii care stau la baza analizei costului standard pe elev: . .13.numarul de posturi/ catedre legal constituite. specializare. acesta fiind un cost de referinta. nivelul salariilor cadrelor didactice. Acesti indicatori sunt: numarul de elevi pe clasa. profil. Precizari: Costul standard nu este un criteriu unic de alocare a fondurilor catre unitatile de invatamant. Nivelul costului standard pe elev/ prescolar se aproba de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii. numarul de norme didactice pe clasa. domeniu.

si a exercitiului financiar. pe de alta parte. nedidactic si didactic auxiliar.elev.geografica sau administrativa la alta si de la o unitate de invatamant la alta chiar in cadrul unei singure localitati.elev .prin anul scolar.scl C h p d = drepturi salariale pentru personalul didactic = drepturi salariale pentru personalul nedidactic = drepturi salariale pentru personalul didactic auxiliary = viramente bugetare = cheltuieli de personal pentru deplasarea personalului = salarii de baza aferente personalului angajat conform ariei curiculare si ch pnedid ch paux chv buget c depl h * sporurile aferente conform legii ** = 0. Contingentul mediu (Cm) Plasarea in perioade calendaristice diferite a activitatilor didactice.scl CS = C S = cost standard pe elev/ prescolar C h p = cheltuieli de personal C ms = cheltuieli materiale si servicii h C h perf = cheltuieli de perfectionare a personalului Determinarea costului standard pe elev pentru cheltuielile de personal: * ** ch * + ch * pd pnedid + ch paux + chv buget + ch depl Ch p = nr . reprezinta un alt aspect particular in fundamentarea cheltuielilor.33% aplicat asupra totalului cheltuielilor salariale pentru personalul angajatpersonal didactic.prin anul calendaristic. Se impune o trecere de la anul scolar la cel bugetar luand in calcul numarul beneficiarilor. pe de o parte. Calculul costului standard: Ch p + Ch ms + Ch perf Nr . 25 .

t n+ 1 = numarul lunilor prevazute in anul bugetar de referinta pentru I n + . precum şi ale colaboratorilor şi obligaţiile aferente faţă de bugetul statului şi al asigurărilor sociale. salariul tarifar de încadrare (ST) + indemnizaţia de conducere (IC) + salariul de merit (SM) + indemnizaţia pentru sporul de vechime (ISV) + alte sporuri (AS) conform statutului de funcţii.de regula. CHsal. contribuţia pentru constituirea fondului de şomaj –2% la fondul de salarii. tn = numarul lunilor din anul de plan in care I n isis desfasoara activitatea didactica potrivit programelor de invatamant: de regula. 3. ca şi drepturile de delegare. studenti. detaşare în provincie.3 pentru 1 Cheltuielile de personal vizează plata drepturilor salariale ale personalului angajat invatamantul superior. pentru invatamantul superior poate fi 7sau 7. contribuţia pentru constituirea fondului de sănătate –6% la fondul de salarii. = ST + IC + SM + ISV + AS + OS Cheltuielile pentru salariul lunar pentru o persoană “X” se determină astfel: Fondul brut de salarii (FBS): 26 . din anul de baza care continua activitati didactice in anul de referinta bugatara.5 pentru invatamant preuniversitar. scolari.5% la fondul de salarii. I n + = numarul beneficiarilor din invatamant aflati in activitatile specifice la incepututl 1 noului an scolar.5 iar pentru invatamant preuniversitar t n poate lua valori ca 6. 7.anul de plan.5. contribuţia pentru asigurările sociale (CAS) –19. etc. • • • • număr ore suplimentare (OS). Indicatorii de calcul al fondului de salarii pentru personalul angajat sunt: • • numărul de personal angajat (N)..Cm = I n * t n + I n +1 * t n +1 12 I n = numarul de elevi.

indemnizaţia de colaborare (I).5% Cheltuieli cu contribuţia pentru constituirea fondului de sănătate: CH. CH. decontarea transportului cheltuieli efectuate pentru îndeplinirea misiunii de serviciu. indicatorii de calcul sunt: numărul de colaboratori (N) . = FBS * 6% Cheltuieli cu contribuţia pentru constituirea fondului de şomaj: CH.n FBS = ∑ CH SAL n= 1 Cheltuieli cu asigurările sociale: CH CAS = FBS * 19.fsom. = FBS * 2% Pentru personalul angajat pe perioade determinate cu contract de colaborare. = N * I În situaţia în care angajaţii au de îndeplinit misiuni de serviciu în altă localitate şi este necesară deplasarea acestora pe perioada delegării. decontarea altor diurna în condiţii legal stabilite. Cheltuielile cu plata colaboratorilor: Exemplu de calcul Pt profesori: 27 .colab. decontarea cazării.fsan. detaşării se acordă următoarele drepturi: • • • • între localităţi.

contabil) si are valoare de 15% din salariul de incadrare la care se adauga sporul de periclitate 1147 + 172 = 1319 .15 = 202.25 = 287 4. Plata cu ora se acorda doar cadrelor didactice dupa urmatoarea formula: 28 .25 = 287 1147 * 0. in valoare de 15% din salariul de incadrare 1147 * 0. in cuantum de 25% din salariul de incadrare.Salariul de incadrare la cadre didactice contine si sporul de fidelitate si sporul de stres. in valoare de 25% pt profesori (inclusiv director) si 20% pentru celelalte categorii de personal 1147 * 0. cate un profesor de specialitate.15 = 198 3. 1345 * 0. Atestatul de gradatie de merit se acorda de inspectoratul scolar in urma unui examen. gradatie de merit. 1319 * 0. bonus de 2% de la stat 1.Salariul de merit se acorda la decizia consiliului de conducere a unitatii (director. Indemnizatia de conducere se poate acorda unui numar de pana la 10% din personalul angajat. spor vechime. Cei care primesc aceasta gradatie nu mai pot primi salariu de merit 1147 * 0. din primele 3 categorii. in valoare de 15 – 25% din salariul de incadrare + salariul de merit (daca este cazul) in functie de vechimea cadrului didactic ( Salariu de incadrare + salariu de merit) * 15% / nr de ore de dirigentie pe luna * nr de zile in care se tine efectiv ora de dirigentie 1147 + 198 = 1345.20 = 230 5.15 = 172 2. Spor de periclitate se acorda tuturor angajatilor pe baza legii invatamantului. Dirigentie se acorda profesorilor diriginti. dirigentie. plata cu ora. in cuantum de 3-6% pentru fiecare. spor de periclitate. Daca se taie una sau mai multe ore de dirigentie sa imparte suma (202) la nr de ore din luna respectiva si se inmulteste cu numarul de ore efectuate 6. indemnizatie de conducere. conform grilei de salarizare La salariu de incadrare se adauga: -salariu de merit (daca nu primeste gradatie de merit).

gradatie de merit (sau salariu de merit – dupa caz) si spor de periclitate la care se adauga un coeficient intre 5 – 25 % in functie de numarul de ani impliniti.2. 1893 * 0. indemnizatie de conducere. indemnizatii de conducere.5% din salariul brut 3161 * 6. sporul de periclitate. ore suplimentare. dirigentia si bonusul de 2%). spor pt control financiar preventiv 2. plata cu ora. CASS – procent de 6. sporuri de vechime. 1147 + 287 + 172 + 287 + 202 + 62 = 2156. salariul de merit.2.Salariul de incadrare / nr de ore din norma respectiva (norma per materie) * nr de ore peste norma 1147 / 55 * 16 = 334 7.5% = 301 FS – procent de 1% din salariul de incadrare (inclusiv sporurile care fac parte din salariul de incadrare si anume gradatia de merit(nu si salariul de merit). indemnizatioa de conducere.01 = 22 Pt personalul TESA si muncitori Salariu de incadrare la care se adauga sporuri pt ore de noapte.25 = 473 8. 1147 + 172(s periclitate) + 287 (gradatie) + 287 (ind de conducere) + 202(dirigentia) + 334(plata cu ora) + 473 (s vechime) = 3099 * 0. Spor de vechime se calculeaza la suma rezultata din: salariu de incadrare. 2156 * 0.Cheltuieli materiale şi servicii 2 Cheltuielile pentru întreţinere şi gospodărire –se dimensionează ţinând cont de următorii indicatori: 29 .5 % = 205 CAS – procent de 9. 1147 + 287 + 287 + 172 = 1893. Nu intra sporul de vechime.02 = 62 Rezulta salariul brut de 3161 lei Retineri din salariul brut pentru contributiile la bugetele de stat. Bonusul de 2% se acorda la salariul brut realizat in luna respectiva.5% din salariul brut 3161 * 9. salariu de merit.

consumul de agent termic/ m cub. telex. carora li se atribuie o anumita suma lunara.). tariful pentru servicii de salubritate. fax. tariful pentru abonament servicii telefonice. tariful pentru 1gigcal. Baza de calcul o constituie execuţia anului precedent. preţul unitar. număr corpuri iluminat. aparatură. canal salubritate. tariful pentru 1kw. fax. detergenţi. găîleţi). telefon. tariful pentru abonament radio şi TV. tariful pentru servicii de canalizare. număr impulsuri convorbiri telefonice şi alte servicii telefonice. număr ore încălzire.3 1) Încălzit: total suprafaţă radiantă. alte servicii. l. buc. perii. inflatie si modificarile tarifelor furnizorilor consum apă. cheltuieli cu corespondenţa poştală internă şi externă . cantitatea (kg. număr ore iluminat. precedent: 2) Iluminat şi forţă motrice: 3) Apă.tariful pentru 1 litru apă potabilă. de birou. telex.se evaluează în funcţie de necesarul de rechizite de birou şi imprimante tipizate. 6) Materiale pentru curăţenie: tipul de materiale de curăţenie necesare (săpun. aparatură.sumele din anul anterior. actualizate cu indicele de 4) Poştă. dezinfectanţi. radio. consum de energie electrică. TV: 5) Furnituri de birou –se ia in calcul numarul funcionarilor care consuma furnituri 7) Alte materiale şi prestări de servicii se apreciază în funcţie de execuţia anului 30 .

utilaje. în debitori sub forma de creanţe de încasat sau sume nedecontate la termen. 2. Fluxuri informaţionale generate de fundamentarea veniturilor proprii/cheltuielilor bugetare 31 .ce vor fi dirijate cu prioritate pentru plata obligaţiilor provenind din anul precedent şi a penalizărilor aferente. mobilier şi alte obiective de investiţii. Nu se pot înscrie în listă lucrări de investiţii –construcţii pentru care până la data de 1 august a anului curent nu s-a elaborat şi aprobat documentaţia prevăzută de lege. Rezultatul financiar poate lua forma excedentului sau deficitului în funcţie de următoarele situaţii: 1. grevează asupra veniturilor anului curent.3. exerciţiul precedent s-a încheiat cu un excedent concretizat în imobilizări de stocuri. preţ estimativ. 2.2.Cheltuieli de capital Cheltuielile de capital se cuprind în bugetul de venituri şi cheltuieli pe baza listei de lucrări. Atunci când apare deficitul annual. stabilit ca diferenţă între venituri şi cheltuieli în execuţia anilor precedenţi. cu desfăşurarea atât fizic cât şi valoric. dacă nu poate fi acoperit cu excedentul anilor precedenţi. deci obligaţii de plată neonorate. dacă veniturile au fost mai mari decât cheltuielile. datorii faţă de terţi sau furnizori. alte cheltuieli autorizate prin dispoziţii legale. se estimează în funcţie de necesarul de obiecte de inventar şi echipament de lucru. specializarea profesională a salariaţilor. Soldul din anii precedenţi se constituie într-o sursă de finanţare numai dacă îmbracă forma excedentului reflectat în imobilizări financiare sau materiale. Surse de finanţare Soldul anilor precedenţi reflectă rezultatul financiar al perioadelor precedente. dacă cheltuielile au fost mai mari decât veniturile. - Cărţi şi publicaţii se evaluează pe baza de necesar.- Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament de lucru. perfecţionarea. cantitate. de cantitatea şi preţul unitar al acestora. exerciţiul precedent s-s încheiat cu deficit concretizat în cheltuieli angajate şi neachitate.3. 2. Alte cheltuieli se referă la cheltuieli specifice pentru: calificarea. protecţia muncii. protocol. - Reparaţii curente şi capitale se înscriu bugetulde venituri şi cheltuieli pe baza devizelor estimative de reparaţii întocmite de serviciile de specialitate sau de executantul lucrării.

Iasi Proiect BVC DGFP Iasi Ministerul Finanţelor MEC 32 .Flux informaţional generat de fundamentarea veniturilor şi cheltuielilor: Propuneri pentru bugetul de venituri şi cheltuieli în cadrul unităţii Birou contabilitate LGI Proiect BVC Alte instituţii de învăţământ Consiliul Local Iasi Proiect BVC Inspectoratul Şcolar Judetean.

se acorda orfanilor. precum si elevilor ai caror sustinatori legali au un venit mai mic decat cel prevazut in actele normative in vigoare. in calitate de ordonator principal de credite bugetare. Burse.se acorda elevilor care au media generala peste 8. Inspectoratul Scolar Judetean a emis o serie de criterii prin care se acorda urmatoarele tipuri de burse: • burse de merit si de studii. bolnavilor cronici. cursuri zi. de performanta al burselor de studii si de ajutor social se stabileste de catre Consiliul de administratie al ISJ Iasi. cuantumul lunar al burselor. Cuantumul burselor de merit. Fondurile pentru burse se bazeaza pe urmatorii indicatori: numar bursieri.50 si media de purtare 10 precum si elevilor care sunt premiati la olimpiadele nationale.burse sociale.Transferuri. in raport cu numarul elevilor din invatamantul preuniversitar de stat.Bursele se acorda in limita fondurilor aprobate si se repartizeaza inspectoratelor scolare de catre Ministerul Educatiei Cercetarii si Tineretului. 33 . numarul lunilor din an cand acestia beneficiaza de burse.

Elevi Caserie Cerere/dosa r de bursa Secretariat Virare sume pentru burse Trezorerie Stat de plata burse/ process verbal Comisia de acordare a burselor Dispozitia bugetara/ ordin de plata Aprobare numar de elevi bursieri ISJ Iasi Primaria Contabilitate Nota de fundamnetare Flux informational cu privire la fundamentarea cheltuielilor cu burse pentru elev 34 .

Flux informational privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli Ministerul Finantelor Publice . Inspectoratul Scolar Judetean Iasi ordonator decundar de credite bugetare repartizeaza creditele bugetare aprobate pentru bugetul propriu si pentru bugetele institutiilor publice subordinate. Cercetarii si Tineretului ordonator principal de credite bugetare repartizeaza credite bugetare allocate bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor ierarhic inferioare.”G.Ibraileanu” Iasi ordonator tertiar de credite bugetare utilizeaza creditele bugetare in scopurile pentru care au fost allocate. Cercetarii si Tineretului. Ministerul Educatiei.Teor. 35 .acorda creditele bugetare Ministerului Educatiei. Lic.

Flux informational generat de alocarea pentru cheltuielile de personal si a costului mediu/ elev Ministerul Finantelor Publice .dispozitii de repartizare a creditului bugetar in teritoriu. Inspectoratul Scolar al Judetului Iasi 36 .emite ordinal de deschidere a contului de credite.informarea ordonatorului secundar asupra creditelor bugetare allocate. Trezoreria Municipiului Iasi . Trezoreria Municipiului Bucuresti .

Flux informational determinat de realizarea bugetului Bugetul de stat Bugetul local Surse extrascolare Venituri Bugetul de venituri si cheltuieli Cheltuieli cu personalul Cheltuieli materiale Transferuri Director general Evidenta personal ISJ Primaria Iasi Semnare Aprobare Compartiment financiarcontabil Inregistrare Secretariat Administrator 37 .

Flux informational privind relatiile bugetare ale institutiilor de invatamant cu institutiile ierarhic superioare Lic.Teor.F.P.”G. Iasi Trezoreria Curtea de conturi 38 .Ibraileanu” contabilitate (1) Stabilire necesar fonduri Monitorizarea periodica/ justificarea cheltuielior (2) Stabilire necesar fonduri ISJ Iasi Consiliul Local Primaria Iasi Virare fonduri Dispozitie bugetara Dispozitie bugetara D.G.

1. investiţiile. cheltuieli cu perfectionarea.Finanţarea complementară cuprinde consolidările. Finanţarea complementară se asigură din bugetele locale si din alte surse. cheltuielile pentru navetă şi cele şase călătorii pe calea ferată prevăzute de lege pentru cadrele didactice de predare şi auxiliare. burse pentru elevii aflati la studii in Romania din Republica Moldova. din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi din alte venituri ale bugetelor locale pentru destinatii precise. Finanţarea de bază asigură desfăşurarea în condiţii normale a procesului de învăţământ la nivel preuniversitar. • • organizarea examenelor de bacalaureat. cheltuielile cu bursele elevilor. Finanţarea complementară asigură cheltuieli de capital. Surse de finanţare a instituţiilor publice Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat funcţionează ca unităţi finanţate din fonduri alocate prin bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe a căror rază îşi desfăşoară activitatea. Finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat cuprinde finanţarea de bază şi finanţarea complementară.Cap 3. pe profiluri de invatamant sip e costul annual per elev. care sunt inscrise in buget. cheltuieli sociale şi alte cheltuieli asociate procesului de învăţământ. Finanţarea cheltuielilor bugetare 3. sunt mentionate in bugetul inspectoratelor scolare. reparaţiile. a olimpiadelor. 39 . cu excepţia cheltuielilor care se suportă de la bugetul de stat. conform standardelor naţionale. potrivit legii. Finantarea de baza consta in sume primate in functie de numarul de elevi din institutia respective. de la bugetul de stat şi din alte surse. subvenţiile pentru internate şi cantinele şcolare. cheltuielile cu transportul elevilor. cheltuielile pentru organizarea evaluărilor. cheltuieli cu materiale si servicii.sunt suportate din bugetul local sau din venituri proprii. Aceste destinatii sunt urmatoarele: • • • cheltuieli cu personalul. simulărilor şi examenelor naţionale ale elevilor. Nu sunt trecute in bugetul de stat. potrivit legii. Finanţarea de bază se asigură prin bugetele locale.

ale întreprinderilor. In ceea ce priveste finantarea complementara. ale organizaţiilor fără scop lucrativ. surse ale populaţiei. o alta sursa de finantare este determinatat de soldul anului precedent care este rezultatul financiar al perioadelor precedente. donatii. 40 . alocarea fondurilor nu se face direct proportional cu numarul de elevi.cheltuielile pentru examinarea medicală obligatorie periodică a salariaţilor din învăţământul preuniversitar de stat. cultural-artistice. Finanţarea de bază şi finanţarea complementară a unităţilor de învăţământ se fac pe bază de contract încheiat între directorul unităţii de învăţământ şi primarul localităţii în a cărei rază teritorială se află unitatea. ajutor extern. donaţii. sportive şi turistice. sponsorizari si alte venituri realizate din activitatea de invatamant. Finanţarea cheltuielilor pentru învăţământ se realizează din diferite surse.venituri proprii ale institutiilor de invatamant. şi anume: bugetul statului. cheltuielile pentru concursuri şcolare şi activităţi educative. în maximum 30 de zile de la data aprobării bugetului local. Alte surse de finantare ale institutiilor de invatamant preuniversitar sunt: finantarea suplimentara legala. Aceasta forma este mai rar intalnita in cadrul invatamantului preuniversitar din Romania.

C.tiparirea certificatelor de absolvire . -taxe examene .D Cluburi elevi Cluburi sportive cht.investitii . de intretinere si gospodarie .J C.donatii 41 . reabilitarea scolilor. Bugetul local Venituri proprii -cht.etc. de perfectionare burse Rep.sponsorizari .S.Flux Informational privind finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat Finantarea unitatilor de invatamant preuniversitar de stat Finantarea de stat Finantarea complementara Finantarea I.reparatii curente si de capital. de personal -cht.Mold.etc.

din servicii pe linia educaţiei continue. etc. a împrumuturilor.Bugetul statului reprezintă principala sursă de finanţare a învăţământului.2. Fondurile primite de la buget sunt completate cu venituri proprii ale unităţilor de învăţământ. Uneori poate fi vorba despre trimiterea de experţi. procurarea de rechizite. al Marinei. fie că este vorba despre bugetul central sau local. dar mai efectuează şi alte cheltuieli cu întreţinerea extraşcolară a elevilor. tehnicieni sau chiar unele resurse materiale necesare învăţământului. a finanţărilor. din închirieri ori din alte activităţi. fundaţii. transportul. de Interne). De exemplu. Cheltuielile pentru învăţământ sunt prezente in buget potrivit cu structura acestuia intr-un capitol bugetar. Modalităţi tehnice utilizate în finanţarea cheltuielilor bugetare Finantarea institutiilor de invatamant se face in functie de necesitatile publice care trebuiesc acoperite. O altă sursă de finanţare a învăţământului o reprezintă sponsorizările. realizate din activitatea de cercetare. acestea fiind exprimate in indicatori de cheltuieli aprobati prin bugetele de venituri si cheltuieli. Cheltuielile bugetare pentru învăţământ sunt repartizate cu precădere Ministerului Învăţământului. Ajutorul extern în domeniul finanţării învăţământului îmbracă forma subvenţiilor directe. corespunzător cu formele de 42 . dar fonduri cu aceeaşi destinaţie apar şi la alte ministere( al Apărării. Populaţia participă la finanţarea învăţământului în mod direct prin intermediul taxelor şcolare. Finantarea bugetara este un proces prin care se pune la dispozitia institutiilor publice mijloacele necesare finantarii cheltuielilor aprobate prin buget. familiile. părinţii. 3. Astfel de cheltuieli sunt finanţate şi din bugetele unităţilor administrativ-teritoriale. individualizat pe subcapitol. donaţiile sau alte forme de ajutor ce pot fi primite de unităţile de învăţământ din partea unor întreprinderi. societăţi de binefacere. cheltuielile elevilor cu cazarea. de cadre didactice.

învăţământ : preşcolar. Cheltuielile de întreţinere si funcţionare ale instituţiilor si acţiunilor de învăţământ se stabilesc pe fiecare subcapitol. cursuri de calificare. 43 . acestea nu pot fi utilizate pentru un alt exerciţiu bugetar ori de la un ordonator de credite la altul. Deschiderea si repartizarea de credite bugetare. si ordonatorul principal de credite pentru domeniul invatamantuluiMinisterul Educatiei. grupuri scolare.pentru bugetul de stat Creditele bugetare sunt de fapt : sume de bani cu titlu definitiv din buget. limite până la care o instituţie publică poate consuma şi solicita fonduri din buget.1. şi nu sunt stabilite pe destinaţii ce nu pot fi modificate. Potrivit principiului finanţării creditele aprobate pentru cheltuielile unui exerciţiu bugetar. având ca punct de plecare sarcinile de plan reprezentate prin indicatorii specifici acţiunii precum si prin alte elemente de calcul ce influenţează in mod direct cuantumul acestor cheltuieli. scoli de maiştri. ce nu presupun rambursabilitate şi nici dobândă. Deschiderea şi repartizarea de credite bugetare . primar si gimnazial. De aici. scoli profesionale.drepturi băneşti ale instituţiilor publice. are loc repartizarea creditelor catre ordonatorii secundari de credite bugetare. licee. perfecţionare si calificare. drepturi ce decurg după aprobarea bugetului. unităţi de învăţământ pentru copii cu deficienţe.Inspectoratele Scolare Judetene. Deschiderea de credite bugetare pentru finantarea institutiilor de invatamant se realizeaza intre cel desemnat sa gestioneze sis a administreze bugetele publiceMinisterul Finantelor. pana la ordonatorii tertiari de credite bugetare. Sumele prevăzute la partea de cheltuieli a bugetului aprobat şi în limitele cărora se pot efectua cheltuieli se numesc credite bugetare. iar persoanelor cărora li s-a conferit dreptul de a dispune de credite bugetare se numesc ordonatori de credite bugetare. case de copii. 3. concretizări ale bugetului. Cercetarii si Tineretului. învăţământ superior.limite de finanţare pentru instituţiile publice atât global cât şi structural.directori de scoli.2. alte instituţii şi activităţi de învăţământ . se face pe dimensionarea cheltuielilor care sunt clasificate pe articole. ca etapa initiala in finantarea bugetara. exprimări valorice. licee.

unde sunt deschise conturi de disponibil pentru Inspectoratul Scolar si Lic.” G.Teor. Alimentarea cu fonduri .presedintii consiliilor judetene si primarii.Primarul este informat de alimentarea contului dupa care se dispune Trezoreriei Finantelor Publice trecerea sumelor de bani din contul bugetului local.”G.Ibraileanu” Daca sunt bani in contul de disponibil. din acesti bani se transmit Primarului in cont de disponibil. La bugetul lcal finantarea se realizeaza prin metoda alocarii de fonduri sau alimentarii cu mijloace banesti a contului de disponibil deschis pentru consumatorii de fonduri ale bugetului local.Teor. Primarul solicita alocarea de fonduri la departamentele de specialitate din cadrul Consiliului local Iasi vis a vis de nevoile proprii ale institutiilor de invatamant. Acesta poate sa apara si in calitate de ordonator secundar de credite din bugetele locale pentru ca sunt institutii intermediare intre Consiliile Judetene si unitatile din teritoriu. Se urmăreşte respectarea unor reguli şi condiţii ale tehnicii bugetare cu privire la folosirea fondurilor aprobate: 44 .pentru bugetele locale La nivelul unitatilor administrativ.conducatorii institutiilor care sunt finantate integral sau partial din bugetul local. Cesta se adreseaza printr-o dispozitie de finantare Trezoreriei Mun. in contul de disponibil al ordonatorilor finantati. in debitul de cont din venituri proprii sau din venit de echilibrare. ordonatorii de credite bugetare au dreptul să dispună efectuarea plăţilor necesare îndeplinirii sarcinilor şi activităţilor prevăzute prin bugetele de venituri şi cheltuieli.3. operatiunile purtand numele de alimentare cont de disponibil pe seama bugetului local.3. Plăţi pentru cheltuieli După deschiderea şi repartizarea de credite bugetare ori alimentarea cu fonduri.2.Iasi.Ibraileanu”.teritoriale sunt perezente doua categorii de ordonatori: ordonatori principali. 3. Utilizarea efectivă a creditelor bugetare şi a fondurilor alocate. ordonatori tertiari. Inspectoratul Scolar Judetean are calitatea de loctiitor al ordonatorului principal de credite bugetare. iar in cele din urma este informat directorul Lic.2.

prestări servicii). din punct de vedere al legalităţii oportunităţii şi necesităţii. După deschiderea şi repartizarea de credite bugetare ori alimentarea cu fonduri.- utilizarea fondurilor în conformitate cu destinaţia stabilită prin bugetul de venituri şi cheltuieli în limita creditelor aprobate pe an şi trimestre. ordonatorii de credite bugetare au dreptul să dispună efectuarea plăţilor necesare îndeplinirii sarcinilor şi activităţilor prevăzute prin bugetele de venituri şi cheltuieli. Pentru perfectarea unei cheltuieli se parcurg mai multe etape:  propunerea de cheltuieli se face în cadrul unităţii de învăţământ . - aprobarea şi efectuarea cheltuielilor se face numai cu avizul conducătorului compartimentului contabilitate ori a persoanelor însărcinate de aceasta cu controlul financiar preventiv. utilizarea creditelor bugetare are loc numai pentru cheltuieli legal aprobate cunoscut fiind că fiecare cheltuială trebuie să aibă la bază o dispoziţie legală prin care se autorizează suportarea ei de la buget.Se urmăreşte respectarea unor reguli şi condiţii ale tehnicii bugetare cu privire la folosirea fondurilor aprobate: utilizarea fondurilor în conformitate cu destinaţia stabilită prin bugetul de venituri şi cheltuieli în limita creditelor aprobate pe an şi trimestre. aprobarea şi efectuarea cheltuielilor se face numai cu avizul conducătorului 45 .  angajarea de cheltuieli se face de către ordonatorii de credite bugetare numai după analiza documentelor privind propunerile de cheltuieli. revenind ca răspundere unor persoane împuternicite şi constă în solicitarea de fonduri pentru achitarea unor obligaţii băneşti (salarii. utilizarea creditelor bugetare are loc numai pentru cheltuieli legal aprobate cunoscut fiind că fiecare cheltuială trebuie să aibă la bază o dispoziţie legală prin care se autorizează suportarea ei de la buget.  aprobarea efectuării de plăţi pentru cheltuieli are loc în momentul Potrivit principiului finanţării creditele aprobate pentru cheltuielile unui exerciţiu bugetar nu pot fi utilizate pentru un alt exerciţiu bugetar ori de la un ordonator de credite la altul. stabilindu-se totodată existenţa disponibilităţilor de credite în bugetul de venituri şi cheltuieli la subdiviziunea unde se încadrează cheltuiala respectivă.

de concediile medicale. • plăţile fără numerar apar la instituţiile de învăţământ în cazuri de lichidare a obligaţiilor băneşti faţă de diferiţi agenţi economici. în baza documentelor şi instrumentelor adecvate sumele să fie ridicate de la trezorerie. care exprimă diferenţe între plăţile de casă şi sumele care apar din nou în cont ( din reconstituirea de credite bugetare sau din reîntregire de mijloace băneşti). Utilizarea propriu-zisă a creditelor bugetare se realizează prin: • plăţile cu numerar în materie de tehnică bugetară constau în principal în salarii. Astfel se întocmesc lunar fişe de pontaj pentru fiecare salariat. din contul instituţiei. Eliberarea de sume din contul din bancă. Se mai ţine seama de concediile de odihnă. lunar. cu prezenţă. Acestea sunt transmise biroului contabilitate pentru întocmirea statelor de plată. Efectuarea de plăţi prin trezorerie din creditele bugetare deschise şi repartizate .compartimentului contabilitate ori a persoanelor însărcinate de aceasta cu controlul financiar preventiv. a reţinerilor legale. ore suplimentare. avansuri în contul cheltuielilor de deplasare. Statele de plată se întocmesc în două exemplare. Documentele de plăţi se înregistrează în conturi deschise pe capitole şi categorii de cheltuieli: cheltuieli curente si cheltuieli de capital. materiale sau au prestat servicii.se realizează în numerar. ordinul de plată prin care ordonatorul de credite dispune efectuarea de plăţi din conturile sale în favoarea furnizorului. sau prin decontarea din cont în favoarea agenţilor economici care au livrat mărfuri. Pentru plăţile prin trezorerie se folosesc: cecul pentru eliberarea numerarului din cont. Pentru aceste plăţi este necesar ca în prealabil. cu sau fără numerar reprezintă prin prisma execuţiei bugetare plăţi de casă. Aceste documente vor fi semnate de directorul instituţiei de învăţământ şi de către şeful contabil. a indemnizaţiilor de conducere. alte drepturi cuvenite personalului. 46 . Plăţile pentru salarii În stabilirea necesarului de fonduri pentru salarii sunt necesare informaţii referitoare la resursele umane din unitatea de învăţământ . zile libere. prin casierie. Apare şi noţiunea de plăţi nete de casă. de la trezorerie. pe baza pontajelor şi a fişelor de evidenţă a retribuţiilor.

Teor. institutia de invatamant are obligatia de a prezenta Trezoreriei documente justificative cu privire la incadrarea cheltuielilor materiale in specificul activitatii. etc. conform cu o anumita incadrare intr-o structura oficializata de cheltuieli.Finant.Educatiei si Cercetarii(OPC) Trezoreria FP.Ibraileanu ” OP Finantarea de la bugetul de stat 47 . Documentatie weee Finantator Min.Bucuresti Evidenta 1 ex. CDCB DRCB ISJ Iasi (OSC) Trezoreria Iasi Evidenta 1 Ex. In vederea admiterii platilor dispuse din credite bugetare.”G. a prestarilor de servicii.Publice Evidenta 1 ex Min.Platile pentru cheltuielile materiale se fac in raport cu natira si continutul lor. CEC-uri ridicare numerar Lic.

trezorerie Dispozitii bugetare de repartizare Cont buget local Trezorerie Cont Primar/ presedinte CL Informatii asupra deschiderii creditelor bugetare Director Lic.Ibraileanu” Informare Cont Lic.”G.Ibraileanu” Flux informational privind finantarea din bugetele locale 48 .Teor.Teor”G.Primar .compartiment de specialitate din cadrul primariei .

Evidenta contabila prezinta urmatoarele forme: evidenta statistica.. sau sub formă grafică: tabele.fenomene economice in momentul si la locul producerii lor. evidenta ce trebuie sa indeplineasca o serie de conditii.1. Fiecare institutie publica are obligatia de a intocmi o evidenta a activitatii sale cu scopul cunoasterii exacte a patrimoniului pe care il administreaza. în expresia lor numerică. în toate unităţile patrimoniale dat fiind domeniul lor de întrepătrundere şi interdependenţă reciprocă. Evidenţa statistică Aceasta este o formă a evidenţei economice prin care se studiază latura cantitativă a fenomenelor sociale de muncă şi legităţile dezvoltării social-economice în condiţiile concrete de loc şi de timp.latura cantitativa a fenomenelor sociale.Cap 4. evidenta tehnico-operativa. Datele necesare pot fi proprii evidenţei statistice şi sunt culese din documentele primare prin procedee ca: observarea.Este o formă a evidenţei economice. Este o formă deosebit de importantă a evidenţei pentru fenomenelor vieţii sociale. 49 . 4. etc. etc. 4.. Organizarea evidenţei privind gestiunea financiară a instituţiilor publice Contabilitatea publica asigura evidentierea tuturor operatiunilor de incasari si plati referitoare la fonduri publice. recensământul. culturale şi politice ale societăţii. anchetarea de opinii. după care datele se prelucrează sub formă de indici şi indicatori statistici. Evidenţă tehnico-operativă furnizează informaţiile primare ce stau la baza înregistrării în contabilitate şi statistică a unităţilor de învăţământ.Datele prelucrate se concretizeaza in indici si indicatori statistici sau in reprezentari grafice pe baza carora specialistii pot observa evolutia fenomenelor si trend-ul lor in perioada viitoare.2. evidenta contabila. Statistica înregistrează şi prelucrează fenomenele social-economice de masă. prin care se înregistrează. Contabilitatea interferează cu statistica social-economică în special.procese sociale si economice exprimate valoric. diagrame. se urmăresc şi se controlează fenomenele economice în momentul şi la locul producerii lor.

ea. an de gestiune). bonul de consum al materialelor. Contabilitatea trebuie privită sub două aspecte. Fiind una din formele sistemului unitar al evidenţei. Evidenţa contabilă Contabilitatea este acea formă a evidenţei economice care reflectă acele aspecte ale procesului producţiei sociale ce pot fi exprimate valoric (în bani). se ţine în etalon bănesc.3. care se constituie pe baza unor calcule ulterioare în contabilitate şi statistică. contoare.Evidenţa operativă foloseşte pentru consemnarea fenomenelor economice documente care sunt acte scrise specifice cum sunt: condica de prezenţă. aparate tehnice de înregistrare: apometre. Evidenţa tehnico-operativă culege şi generalizează felurite informaţii cum sunt: 50 . organizaţii economice etc. Deci în obiectul ei se circumscrie numai ceea ce poate fi exprimat în bani. mişcările. • • aprovizionarea cu materiale pe grupe de materiale şi furnizori. transformările mijloacelor economice şi a surselor de constituire a acestora. asigură controlul asupra modului cum sunt folosite mijloacele şi resursele în procesele economice. contabilitatea poate oglindi întregul proces al producţiei sociale în toate aspectele sale. contabilitatea centralizatoare angajează sintetic şi rezultatele finale raportate la o perioadă de gestiune dată(luna. Totodată. o sursă importantă de informare asupra activităţii ce se desfăşoară în conformitate cu direcţiile stabilite. consumaţiile cantitative pe locuri de consum. dar utilizează şi etaloane naturale. O particularitate a contabilităţii este că. semestrul. • Contabilitate foloseşte procedee şi mijloace de lucru precum şi norme metodologice şi reguli precise stabilite de Ministerul Finanţelor.. prin care se reflectă în expresie bănească mişcările de valori în unitatea de învăţământ şi unul centralizator prin care se exprimă sintetic existenţele. Obiectul ei reflectă mijloacele economice şi provenienţa lor. şi anume unul primar. Cele trei forme ale evidenţei economice constituie un tot unitar. 4.etc. Contabilitatea în forma ei primară se organizează în întreprinderi instituţii ale administraţiei publice.

dupa data de intocmire sau de intrare in unitate si sistematic. care conduce la continuitate aplicării normelor şi regulilor privind evaluarea. planul de conturi general si normele metodologice privind utilizarea acestuia. Inregistrarea operatiunilor se face cronologic. 51 .Contabilitatea centralizatoare priveste intocmirea documentelor contabile de sinteza care reflecta ansamblul operatiunilor efectuate din care rezulta situatia patrimoniala. potrivit căruia nu este admisă supraevaluarea elementelor de activ şi a veniturilor. in conturile sintetice si analitice. Pentru a da o imagine fidelă a patrimoniului. • principiul permanenţei metodelor. riscurile şi pierderile posibile generate de desfăşurarea activităţii exerciţiului financiar curent sau anterior. formularele comune privind activitatea financiara si contabila precum si normele metodologice privind utilizarea acestora. modelele registrelor contabile. 4. 2.4. regulile privind evaluarea patrimoniului şi celelalte norme şi principii contabile.jurnal si al cartii mari. Ministerul Finantelor Publice publica: 1.3. modelele bilanturilor contabile si normele metodologice privind utilizarea acestora. înregistrarea în contabilitate şi prezentarea elementelor patrimoniale şi a rezultatelor asigurând comparabilitatea în timp a informaţiilor contabile. Controlul asupra operatiunilor patrimoniale inregistrate in contabilitate se efectueaza de catre persoanele care conduc contabilitatea.Contabilitatea curenta urmareste trecerea in evidenta a tuturor operatiunilor pe masura efectuarii lor. depinzand de corectitudinea cu care se realizeaza documentatia centralizatoare. ţinând cont de deprecierile. cum sunt: • principiul prudenţei. potrivit planurilor de conturi si normelor emise in conditiile prevederilor legale. cu bună credinţă.2. 3. prin respectarea succesiunii documentelor justificative. acestea efectuand controlul financiar preventiv si controlul financiar de gestiune. respectiv subevaluarea elementelor de pasiv şi a cheltuielilor. a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute trebuie respectate. In temeiul prevederilor legale. De asemenea controlului asupra operatiunilor financiare se efectueaza de catre controlul financiar si fiscal al statului si alte organe cu atributii de control.3. cu ajutorul registrului.1.

potrivit căruia elementele de activ şi de pasiv trebuiesc evaluate şi înregistrate în contabilitate separat.• principiul continuităţii activităţii. • • principiul intangibilităţii bilanţului de deschidere a unui exerciţiu financiar care trebuie să corespundă cu bilanţul de închidere a exerciţiului financiar precedent. Documentul oficial de gestiune al unităţii patrimoniale îl constituie bilanţul contabil. care trebuie să dea o imagine fidelă. nefiind admisă compensarea între posturile de activ şi cele de pasiv ale bilanţului . precum şi între veniturile şi cheltuielile din contul de rezultate. • principiul independenţei exerciţiului financiar. principiul necompensării. fără a intra în stare de lichidare sau de reducere sensibilă a activităţii. 52 . care presupune delimitarea în timp a veniturilor şi cheltuielilor aferente activităţii unităţii patrimoniale pe măsura angajării acestora şi trecerii lor la rezultatul exerciţiului financiar la care se referă. potrivit căruia se presupune că unitatea patrimonială îşi continuă în mod normal funcţionarea într –un viitor previzibil. clară şi completă a patrimoniului. a situaţiei financiare şi a rezultatelor obţinute.

Almanahul Banatului. Junimea. 200 Vacarel. Virginia .Crasneanu. Adevarul. Gabriel. Ed. Ed. Junimea. M. 2001 Filip. Ed.BIBLIOGRAFIE Cocos. 84/1995 cu modificarile si completarile ulterioare Legea nr.Procesul Bugetar in Romania.Contabilitatea InstitutiilorPublice. Iasi. 128/1997 privind Statutul personalului didactic cu modificarile si completarile ulterioare ( Legea nr. 2002 Stefura. Bucuresti. Ed.Finante publice. Iasi. 349/2004. 273/2006. . 2000 Legea nr.189/2006) 53 . 2001 Constantinescu. Iulian. Timisoara. 500/2002 a Finantelor Publice Legea nr. Ed. Gheorghe – Finante Publice .Greceanu. Legea nr. A. privind finantele publice locale Legea Invatamantului nr. Didactica si pedagogica.Ghid practic privind procedurile de lucru pentru auditul intern si controlul financiar in institutiile publice de invatamant. Bucuresti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->