Sunteți pe pagina 1din 83

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

Regulamentul Intern (RI)

numit neoficial şi Regulament de Ordine Internă / Interioară (ROI)

Model şi Ghid Complet

Explicaţii pe marginea modelului ghid de Regulament Intern

Regulamentul intern este documentul intern al unei organizații care se întocmește de către angajator, cu consultarea sindicatului sau a reprezentanților salariaților, după caz, și care cuprinde cel puțin următoarele categorii de dispoziții:

a) reguli privind protecția, igiena și securitatea în muncă în cadrul unității;

b) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnității;

c) drepturile și obligațiile angajatorului și al salariaților;

d) procedura de soluționare a cererilor sau reclamațiilor individuale ale salariaților;

e) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

f) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;

g) reguli referitoare la procedura disciplinară;

h) modalitățile de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice.

Denumirea logică pentru documentul de față este “Regulament de Ordine Interioară” (ROI). Cu toate acestea, legislația muncii l-a denumit “Regulament Intern”. Considerăm că denumirea stabilită prin legislația muncii este eronată deoarece orice regulament al unei organizații este intern, inclusiv Regulamentul de Organizare și Funcționare (ROF).

Unii autori și practicieni consideră că în Regulamentul Intern sunt cuprinse și structura departamentală a organizației, inclusiv organigrama. Acest lucru nu ar fi util deoarece Regulamentul Intern este eminamente un document disponibil oricărui angajat, în timp ce structura departamentală a organizației în toate detaliile sale nu este bine să fie pusă la dispoziție decât celor avizați, un document catalogat uneori ca fiind confidențial. În cadrul Regulamentului de Organizare și Funcționare pot fi trecute de asemenea reguli departamentale care nu este bine să fie făcute public.

Denumirea de „Regulament de Ordine Interioară” este mai potrivită deoarece face trimitere directă la faptul că tratează în principal aspectele ce țin de disciplina muncii.

Puteţi şterge sau păstra explicaţiile din subsolurile modelului. Acestea nu au valoare de reglementare, însă sunt ajutătoare pentru înţelegerea şi actualizarea permanentă a acestui document intern al organizaţiei dvs.

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

Alternativ,

copie, eliminâlxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxntați toate modificările

puteți păstra acest model intact, să creați o copie a acestuia și să lucrați pe această

Regulament Intern

(Regulament de Ordine Interioara)

– Model și Ghid Complet –

- model demonstrativ -

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini,

473 note explicative, şi 34

Odată cu achiziţionarea modelului,

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

Detalii şi Comanda Online

http://www.rubinian.com

0724-578433 sau

0269-226780

Organizează profesionist viitorul afacerilor tale.

numerxxxxx Achiziţionează xxxxxx acum

xxxxxxza

realizate, pentrxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe activitate, contracte colective de xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxale Consiliului de Administrație, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe reglementări din

Regulament estexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxutul Regulamentului

la noutățile

Spaţiile lăsatexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxşi nu pot fi nicicum

standardizate. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe sau

funcţie de

este bine să fiexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxubinian în interiorul

ştergeţi-le în

nxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxţinutul Regulamentului

documentuluixxxxx

achiziționat.

modelului

Ar fi bine ca reglementări îxxxxx xxxxxx legale xxxxxxx pentru xxxxxxx a te ajuta xxxxxxxx să îl adaptezi xxxxxxx rapid xxxx și din precis însuși la Regulamentul, specificul organizației tale.

actualizată și

referirea. În xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtate cu reglementările Documentul este actualizat permanent în conformitate cu legislația în

deoarece la oxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx trebuie

prezentului

În interiorul axxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlația muncii ar fi bine să

nu

Legea…, așa Word), xxxxx şi xxxxxx vei câştiga xxxxxxx un instrument xxxxxxx de xxxxxxxx organizare xxxxxxx a resurselor xxxxxxare umane legislației respxxxxx inestimabil, xxxxxx util în xxxxxxx activitatea xxxxxxx de zi cu xxxxxxxx zi a organizației. xxxxxxx xxxxxxamentului.

cu

modificare a

Microsoft xxxxxxonformitate

dați

Funcționare,

Muncă sunt

documente

aceste documxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe modificați și pe celelalte, aceasta ducând la conflicte de reglementare.

Contractul

cexxxxx xxxxxx xxxxxxx GRATUIT xxxxxxx xxxxxxxx consultanţă xxxxxxx xxxxxx ce se suprapun în toate

Regulamentulxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxrganizare și

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

Baza legislativă a prezentului Model Ghid de Regulament Intern

Regulament Intern

(Regulament de Ordine Interioara)

– Model și Ghid Complet –

- model demonstrativ -

Modelul cu Ghid Complet de Regulament Intern

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini,

(regulament de

473 note explicative, şi 34

acum

modelul

complet

editabil

(format Microsoft

Odată cu achiziţionarea modelului,

GRATUIT consultanţă

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

Detalii şi Comanda Online

http://www.rubinian.com

0724-578433 sau

0269-226780

La baza prezentului model și ghid de Regulament Intern au fost luate în considerare următoarele acte legislative:

(1) Legii nr. 53/xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxaprilie 2007,

modificat prin:

- Ordonanța xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtarea Legii nr.

53/2003, publicată în Monitorul Oficial nr. 576 din 05.07.2005;

- Ordonanțxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx de aprobare

371/2005 (publicată în Monitorul Oficial nr.1.147 din 19 decembrie 2005);

- Ordonanțxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxetat Legea 53/2003

privind Cxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx8 septembrie 2006);

- Legea

94xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 55/2006 pentru

modificarxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx în Monitorul Oficial

Ministerul

nr.264/19 reglementări aprilie 2007; legale pentru a te ajuta să îl adaptezi rapid și precis la

specificul organizației tale. (2) Contractul Cxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxegistrat la

Muncii, Solidarității Documentul Sociale este și Familiei actualizat cu nr. permanent 2895/29.11.2006; în conformitate cu legislația în

vigoare din România. (3) Legea 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, publicată în Monitorul Oficial, Partea

I nr. 646 din 26/07/2006; Achiziţionează

Word), şi vei câştiga un instrument de organizare a resurselor umane (4) OUG 96/200xxxxx inestimabil, xxxxxx util în xxxxxxx activitatea xxxxxxx de zi cu xxxxxxxx zi a organizației. xxxxxxx xxxxxxea nr.

OUG 158/2005; au fost luate în considerare inclusiv Normele Metodologice ale OUG 96/2003;

25/2004 și

(5) Legea 210/199xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx54/1999;

(6) OUG 158/200xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sănătate, așa cum a

fost modificată și completată ulterior prin OG 1/2006, OG 35/2006, Legea 399/2006, OUG

91/2006;

(7) OUG 148/2xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx așa cum a fost

modificată ți completată ulterior prin OG 1/2006, OUG 44/2006, Legea 508/2006, Legea 7/2007;

(8) Legea 202/2002 xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a fost republicată

în temeiul art.xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. 202/2002, publicată în

Monitorul Oficiaxxxxx xxxxxx Organizează xxxxxxx profesionist xxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor xxxxxxx tale. xxxxxxtă cu modificări şi

completări prin Lxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2007;

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

Cuprins

Explicaţii pe marginea modelului ghid de Regulament Intern

1

TITLUL I - Dispoziţii generale

5

TITLUL II - Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor

6

Capitolul I - Drepturile şi obligaţiile angajatorului

6

Capitolul II – Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

8

TITLUL III – Disciplina muncii în unitate

9

Capitolul I - Timpul de muncă

9

Capitolul III – Zilele libere și concediile

17

Capitolul IV - Salarizarea

25

Capitolul V - Organizarea muncii

26

Capitolul VI - Formarea profesională

28

TITLUL IV - Abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile

30

TITLUL V - Procedura disciplinară

33

Titlul VI - Protecţia, igiena şi securitatea în muncă

36

Capitolul I – Generalităţi

36

Capitolul II – Instruirea în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii

42

Capitolul III - Protecţia maternităţii la locul de muncă

43

Titlul VII - Nediscriminarea şi înlăturarea formelor de încălcare a demnităţii

47

Titlul VIII - Modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale sau contractuale specifice

48

Capitolul I - Încheierea contractului individual de muncă

48

Capitolul II - Executarea contractului individual de muncă

57

Capitolul III - Modificarea contractului individual de muncă

57

Capitolul IV - Suspendarea contractului individual de muncă

61

Capitolul V - Încetarea contractului individual de muncă

64

Secţiunea I - Încetarea de drept a contractului individual de muncă

64

Secţiunea II - Concedierea

66

Secţiunea III - Concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului

67

Secţiunea IV - Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului

71

Secţiunea V - Concedierea colectivă

72

Secţiunea VI - Demisia

74

Capitolul VI - Contractul individual de muncă pe durată determinată

75

Capitolul VII - Contractul individual de muncă cu timp parţial

76

Capitolul VIII - Munca la domiciliu

78

Titlul IX - Procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor

79

Titlul XI - Dispoziţii finale

80

Alte documente conexe Regulamentului Intern

82

1. Decizie privind aplicarea Regulamentului de Ordine Interioară

82

2. Formular de xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Regulamentului Intern

83

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

Regulament Intern (Regulament de Ordine Interioara) – Model și Ghid Complet –

- model demonstrativ -

Modelul cu Ghid Complet de Regulament Intern (regulament de

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini, 473 note explicative, şi 34

reglementări legale pentru a te ajuta să îl adaptezi rapid și precis la

specificul organizației tale.

Documentul este actualizat permanent în conformitate cu legislația în vigoare din România.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft

Odată cu achiziţionarea modelului,

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

Detalii şi Comanda Online

http://www.rubinian.com

0724-578433 sau

0269-226780

TITLUL I - Dispoziţii generale

Word), şi vei câştiga un instrument de organizare a resurselor umane Art. 1 Obiectul inestimabil, prezentului util Regulament în activitatea de zi cu zi a organizației.

Normele privindxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ,

având sediul

prezentul Regulaxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx fost modificată şi

calitate de

/ xxxxx xxxxxx xxxxxxx GRATUIT xxxxxxx consultanţă xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxsunt stabilite prin

completată ulterxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx angajator.

Art. 2 - Aplicabilitatea

(1) Prevederile xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxent

de

durata

contractului de mxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxracter obligatoriu. Organizează profesionist viitorul afacerilor tale.

(2) Prevederile pxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxn perioada

de probă 1 .

Art. 3 – Aplicabilitatea în cazul delegărilor şi detaşărilor 2

(1) Obligativitatea respectării prevederilor regulamentului revine şi salariaţilor detaşaţi de la alţi angajatori, pentru a presta muncă în cadrul organizaţiei pe perioada detaşării.

1 A se vedea art.31 (5) Codul Muncii;

2 A se vedea art.47 Codul Muncii, precum și art. 47 CCMUN 2007-2010;

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

(2) Persoanelor delegate care prestează munca în cadrul organizaţiei le revine obligaţia de a

respecta, pe lângă normele de disciplină stabilite de către angajatorul acestora şi normele de

pe parcursul

disciplină a mxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtatea delegării.

Regulament Intern

II - Drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor 3

(Regulament de Ordine Interioara) – Model și Ghid Complet –

I - Drepturile şi obligaţiile - model angajatorului demonstrativ -

Modelul cu Ghid Complet de Regulament Intern (regulament de

473 note explicative, şi 34
5

reglementări legale pentru a te ajuta să îl adaptezi rapid și precis la

4

:

;

Achiziţionează

Word), şi vei câştiga un instrument

inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a organizației.

acum

modelul

complet

Microsoft

de organizare a resurselor umane

editabil

(format

Odată cu achiziţionarea modelului,

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

1)

4)

societăţii;

http://www.rubinian.com

0724-578433 sau

0269-226780

asigurarea aprovizionării cu materiale necesare procesului muncii;

TITLUL

Capitolul

Art. 4 Drepturile angajatorului

Angajatorul are, Ordine în principal, Interioara) următoarele cuprinde 84 drepturi de pagini,

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii

b) să stabixxxxx specificul xxxxxx organizației xxxxxxx tale. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx condiţiile legii şi/sau

în condxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxal sau la nivel de ramurăxxxxx Documentul xxxxxx este xxxxxxx actualizat xxxxxxx permanent xxxxxxxx în conformitate xxxxxxx xx cu condiţiile legislația contractului în 6 ;

c) să dea vigoare xxxxx din xxxxxx România. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa legalităţii lor 7 ;
d) să exexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx serviciu 8 ;

e) să conxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxile corespunzătoare,

potrivitxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxi regulament 9 .

Art. 5 – Obligaţiile angajatorului

Angajatorul are următoarele obligaţii: GRATUIT consultanţă

a)

Să asigxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxaborarea normelor de

muncă 10 , scop în care conducerea societăţii este obligată să ia măsuri pentru:

gxxxxx xxxxxx xxxxxxx Detalii şi xxxxxxx Comanda xxxxxxxx Online xxxxxxx xxxxxx din patrimoniul

2) coxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxarametrii calitativi şi cantitativi a indicatorilor economici propuşi; 3) asixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxcru, în scopul reaxxxxx Organizează xxxxxx xxxxxxx profesionist xxxxxxx viitorul xxxxxxxx afacerilor xxxxxxx tale. xxxxxx eficiente;

5) dexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cu beneficiarii, în vederea realizării corespunzătoare a obiectului de activitate al societăţii; 6) încxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxte, de la beneficiari, la termenele prevăzute;

3 Reglementare cerută de art.xxx (c) Codul Muncii;

4 A se vedea art.xxx Codul Muncii;

5 A se vedea art. xxx (1a) Codul Muncii;

6 Art.40 (1)(b) Cxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxea de aprobare 371/2005;

7 A se vedea art.xxx (c) Codul Muncii;

8 A se vedea art.xxx (d) Codul Muncii;

9

A se vedea art.40 (e) Codul Muncii; 10 A se vede art. 22 CCMUN 2007-2010;

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

b)

   

Regulament Intern

c)

(Regulament de Ordine Interioara)

infoxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxelor

desfăşurarea relaţiilor de muncă

– Model și Ghid Complet –

;

14

d)

 

- model demonstrativ -

e)

Să acxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxulament,

f)

g)

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini,

473 note explicative, şi 34

17

deciziilor reglementări specificul susceptibile organizației legale să afecteze pentru tale. substanţial a te ajuta să drepturile îl adaptezi şi interesele rapid și acestora precis la

Să plăxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx precum şi

;

 

virezexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxile legii

18

;

h)

Să înfxxxxx Documentul xxxxxx este xxxxxxx actualizat xxxxxxx permanent xxxxxxxx în conformitate xxxxxxx xxxxxxă cu legislația opereze în

i)

Achiziţionează

acum

modelul

complet

editabil

(format

Microsoft

Word), şi vei câştiga un instrument

de organizare a resurselor umane

 

inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a organizației.

19

salariat a solicitantului

j)

 

;

k)

Odată cu achiziţionarea modelului,

legale în domeniul securităţii muncii

21

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

.

l)

stabilixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxpunzător 22 .

m)

Să asigure salariaţilor acces Detalii periodic şi Comanda la formarea Online profesională 23 ;

n)

http://www.rubinian.com

 

0724-578433 sau

0269-226780

11 A se vedea

art. xxx (1) CCMUN 2007-2010;

12 A se vedea

art. xxx (1) CCMUN 2007-2010;

Organizează profesionist viitorul afacerilor tale.

art. xxx (1) CCMUN 2007-2010;

13 A se vedea

14 A se vedea

art.4xxx0(2)(a) Codul Muncii;

15 Art.40(2)(d) Codul Muncii a fost modificat prin OUG 65/2005;

16 A se vedea

art.xxx(2)(c) Codul Muncii;

17 A se vedea

art.xxx(2)(e) Codul Muncii;

18 A se vedea

art.xxx(2)(f) Codul Muncii;

19 A se vedea

art.xxx(2)(h) Codul Muncii;

20 A se vedea

art.xxx(2)(i) Codul Muncii;

Să ia măsurile corespunzătoare pentru organizarea activităţii astfel încât aceasta să se desfăşoare în condiţii de disciplină şi siguranţă prin:

1) crearea unei structuri organizatorice raţionale 11 ; 2) rexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxea atribuţiilor şi răxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxespunzătoare 12 ; 3) exxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxilor de serviciu de către salariaţi 13 ;

care privesc

Să coxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxocietăţii prin intermediul

bilanţuxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrin contractul colectiv de muxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe, care, prin divulgare, sunt de natură să prejudicieze activitatea organizaţiei 15 ;

din lege, din

contraxxxxx Modelul xxxxxx cu Ghid xxxxxxx Complet xxxxxxx de Regulament xxxxxxxx xxxxxxx Intern xxxxxxuale (regulament de de muncă 16 ;

se cxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxţilor în privinţa

să reţină şi să

înregistrările

prevăzxxxxx vigoare din xxxxxx România. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx acestuia, cât şi registrul general de intrare ieşire a documentelor;

Să întoxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxomponenţei minime

prevăzxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx atestă calitatea de

Să asixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxiaţilor 20 ; Să asixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxt să ia toate măsurile

necesaxxxxx xxxxxx xxxxxxx GRATUIT xxxxxxx xxxxxxxx consultanţă xxxxxxx xxxxxxu respectarea normelor

resxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxanizare a acestuia,

Să desxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prejudiciu material din

culpa xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxsau în legătură cu

21 A se vedea capixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx și legea 319/2006 a securității și

sănătății în muncă;

22 A se vedea Codul Muncii titlul III – Timpul de muncă și timpul de odihnă;

23 A se vedea art.39(1)(g) Codul Muncii referitor la dreptul la acces al salariaţilor la formarea profesională, precum şi art.190 Codul Muncii, aşa cum fost modificat prin OUG 65/2005;

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

serviciul, în temeiul normelor şi principiilor răspunderii civile contractuale, în cuantumul şi modalităţile stabilite de către părți sau de către instanţa de judecată competentă 24 .

de prevederile

legislxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxexecutarea şi încetarea contractului individual de muncă 25 .

 

o) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxstabilite

 

Regulament Intern

(Regulament de Ordine Interioara) – Model și Ghid Complet –

Art. 6 – Obligaţiilor personalului de conducere

- model demonstrativ -

Capitolul II – Drepturile şi obligaţiile salariaţilor

specificul organizației tale.

Documentul este actualizat permanent în conformitate cu legislația în

Art. 7 – Drepturile vigoare din salariaţilor România.

Drepturile salariaţilor se referă în principal la

acum

Achiziţionează

modelul

complet

:

28

editabil

(format Microsoft

a) salarizarea Word), xxxxxxxxxxxx; şi vei câştiga un instrument

de organizare a resurselor umane

b) repausul inestimabil, xxxxxxxxxxxxx; util în activitatea de zi cu zi a organizației.

c) concediu de xxxxxxxxx anual, concediu suplimentar;

d) egalitate de xxxxxxxxxxxxx;

e) demnitate în muncă;

Odată cu achiziţionarea modelului,

f) securitate şi sănătate în muncă; GRATUIT consultanţă

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

i) protecţie în xxxxxxxxxxxxxxxx; Detalii şi Comanda Online
j)

negociere xxxxxxxxxxxxxxxx;

http://www.rubinian.com

k) participare la xxxxxxxxxxxxxxx;

0724-578433 sau

0269-226780

l) posibilitatea de a constitui sau de a adera la un sindicat;

Art. 8 – Obligaţiile salariaţilor Organizează profesionist viitorul afacerilor tale.

 

24 A se vedea art. 269 Codul Muncii;

26 A se vedea art.xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ați și femei, așa cum

completată

și republicată ulterior;

27

Art. 294

p) să asxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa hărțuirii şi a hărțuirii

sexuxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxle a prevederilor prezentului

reguxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx criteriul de sex 26 ;

Persoanele care asigură conducerea societăţii 27 , în afara obligaţiilor ce le incumbă în virtutea acestei calixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx persoanelor salariate. Modelul cu Ghid Complet de Regulament Intern (regulament de Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini, 473 note explicative, şi 34 reglementări legale pentru a te ajuta să îl adaptezi rapid și precis la

g) acces la xxxxxxxxxxxxxx, informare şi la consultare; h) participarea la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;

25 A se vedea art. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxncii referitor la cumulul de funcții;

a fost modificată,

Codxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe: “În sensul prezentului cod, prin salariați

cu funcție de cxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdintele consiliului de administrație dacă este și salariat, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxi și directorii adjuncti, șefii

compartimentelor de muncă - divizii, departamente, secții, ateliere, servicii, birouri -, precum și asimilații lor stabiliți potrivit legii sau prin contractele colective de muncă ori, după caz, prin regulamentul intern”;

28 A se vedea art. 39 (1) Codul Muncii; a se vedea și art. 2 (2, 3) CCMUN 2007-2010 referitor la egalitatea de tratament;

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

(1) Obligaţiile salariaţilor se referă în principal la:

   

Regulament Intern

respecta serviciu 30 .

c) datoria

(Regulament de Ordine Interioara)

– Model și Ghid Complet –

Contractul colectiv de muncă aplicabil şi cele din contractul individual de muncă 31 .

 

- model demonstrativ -

(2) Salariații nu

Modelul cu Ghid Complet de Regulament Intern

(regulament de

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini,

473 note explicative, şi 34

reglementări legale pentru a te ajuta să îl adaptezi rapid și precis la

TITLUL III Disciplina muncii în unitate

specificul organizației tale.

34

Documentul este actualizat permanent în conformitate cu legislația în

Capitolul I - Timpul de muncă

vigoare din România.

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft

Art. 9 – Definirea Word), timpului şi vei de câştiga muncă un instrument

de organizare a resurselor umane

inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a organizației.

 

Odată cu achiziţionarea modelului,

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

Art. 10 – Durata de muncă 36

 

Detalii şi Comanda Online

(1) Durata normalăxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 8 ore / zi

http://www.rubinian.com

ore / săptămână 37 . Programul de lucru începe la ora

0724-578433 sau

0269-226780

şi se sfârşeşte la ora

 

29 A se vedea art. 39 (xxxxx) Codul Muncii, precum și art.22 CCMUN 2007-2010;

30 A se vedea art. 39 (xxxxx Codul Muncii;

31 A se vedea art.39

(xxxxx) Codul Muncii;

32 A se vedea art.

33 A se vedea art. 27xx (2) Codul Muncii;

34 Reglementare cerută de art.2xxx (e) Codul Muncii;

35 A se vedea art. 108 Codul xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx prin OUG 55/2006;

a) datoria acexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxuncă sau, după caz, de a îndepxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtului individual de

muncă 29 . b) obligaţia loxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe serviciu, de a

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxespecta secretul de

acexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxgulament,

d) posibilitatexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxelor şi principiilor

răspunderiixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa şi în legătură cu munca lor 32 ; această răspundere va fi stabilită de către instanţa de judecată competentă.

răxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx neprevăzute și care

nu puteau fi înlătuxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxl serviciului 33 .

Timpul de muncă rxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe află la dispoziția angajatorului și îxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxr contractului

individual de muncxxxxx xxxxxx xxxxxxx GRATUIT xxxxxxx xxxxxxxx consultanţă xxxxxxx xxxxxxției în vigoare 35 .

şi de 40

(2) Repartizarea tixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx de 5 zile, cu 2 zile de repaus, stabilite pentru zilele de sâmbătă şi duminică 38 . Organizează profesionist viitorul afacerilor tale.

270 (xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx2010, care stipulează faptul

următoarele: “Confederxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx stabili, în condițiile legii, răspunderea disciplinaxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxălcarea normelor de disciplină a muncii sau care aduc prejudicii unității”.

36 Art.13 CCMUN 2007-2010 stabileşte că orele de începere şi terminare a programului sunt stabilite prin

Regulamentul Intern;

37 A se vedea art. 109 (1) Codul Muncii; de asemenea, conform art. 112 (1) Codul Muncii, pentru anumite sectoare de activitate, unități sau profesii se poate stabili prin negocieri colective sau individuale ori prin acte normative specifice o durată zilnică a timpului de muncă mai mică sau mai mare de 8 ore;

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

 

Art. 11 – Programele individualizate de muncă

 

(1) Cu acordul sa xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxu la solicitarea

salariaţilor în

Regulament Intern

cauxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ză angajatorul are posibilitatea să

stabilească pentruxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aceştia

(Regulament de Ordine Interioara)

programe

individualizate Regulament 39 .

dxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxcizate în

– Model și Ghid Complet –

prezentul

- model demonstrativ -

 

(2) În acest caz, durata zilnică a timpului de muncă este împărţită astfel 40 :

a) perioada fxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se află simultan la locul de muncă;

b) perioada vxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx salariatul își alege

Modelul cu Ghid Complet de Regulament Intern

(regulament de

orele de sxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxstabilit anterior;

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini,

473 note explicative, şi 34

reglementări legale pentru a te ajuta să îl adaptezi rapid și precis la

(3) Atât solicitarexxxxx specificul xxxxxx organizației xxxxxxx tale. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxgram individualizat de muncă, se vaxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx de intrare ieşire a

documentelor.

Documentul este actualizat permanent în conformitate cu legislația în vigoare din România.

(4) Salariaţii pot solicita, în mod justificat, decalarea programului de lucru 41 . Angajatorul va

analiza cererea

Microsoft

Word), şi vei câştiga un instrument de organizare a resurselor umane inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a organizației. Art. 12 – Comunicarea programului de muncă și modul de repartizare a acestuia

şi va aproba aceasta în funcţie de posibilităţi

acum

Achiziţionează

modelul

complet

42

editabil

.

(format

Odată cu achiziţionarea modelului,

Programul de muxxxxx xxxxxx xxxxxxx GRATUIT xxxxxxx xxxxxxxx consultanţă xxxxxxx xxxxxxunoștința salariaților

și sunt afișate la sediul angajatorului

43

.

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

Detalii şi Comanda Online

http://www.rubinian.com

0724-578433 sau

0269-226780

38

A se vedea art.

xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxficului activităţii nu există posibilitatea

 

încadrării în durata xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrepartizare inegală a timpului de

muncă, cu respectare xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxa duratei normale a timpului de muncă de 40

ore pe săptămână

(coxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx specifice de organizare a timpului

Organizează profesionist viitorul afacerilor tale.

de lucru, după caz, înxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdacă e cazul se va alege în concret

una dintre modalitxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx regularizare a orelor

de muncă.

Programul de lucru ixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxel de Unitate sau prin Regulamentul Intern poate funcţionxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe muncă al salariaţilor cărora acesta le va fi aplicabil, în conformitate cu art. 113. 39 A se vedea art. 1xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtorul poate stabili programe

individualizate de

muncxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxceastă posibilitate este prevăzută

în contractele colectivxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx acestora, în regulamentele interne; a se vedea și art.11xxx (xxx) Codul Muncii;

40

A se vedea art. xxx (3) Codul Muncii;

41

Spre exemplu, art.xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx la concediul legal pentru îngrijirea copilului în vârstă de până la doi ani beneficiază de reducerea duratei normale a timpului de lucru cu 2 ore pe zi, fără să le fie afectate salariul de bază şi vechimea în muncă. La cererea lor se poate acorda program decalat, cu alte ore de începere a programului de lucru, dacă activitatea unităţii permite”;

42 A se vedea art.55 CCMUN 2007-2010;

43 A se vedea art. 114 Codul Muncii;

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

Art. 13 Durata timpului de lucru în cazul contractelor individuale de muncă cu timp parţial, a muncii suplimentare; compensări pentru munca suplimentară

 

a) de

xxxxx

puţin

 

Regulament Intern

b) de

xxxxx

ora

xxxxx

(Regulament de Ordine Interioara)

 

– Model și Ghid Complet –

(2) Munca prestxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtabilită,

- model demonstrativ -

Modelul cu Ghid Complet de Regulament Intern

(regulament de

(3) Salariații

potxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxul lor.

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini,

473 note explicative, şi 34

vor fi menţionate Documentul explicit în este dispoziţia actualizat scrisă. permanent în conformitate cu legislația în vigoare din România.

Achiziţionează

prin semnarea condicii de prezență

acum

.

48

modelul

complet

editabil

(format

Microsoft

Odată cu achiziţionarea modelului,

(6) În cazul imxxxxx xxxxxx xxxxxxx GRATUIT xxxxxxx xxxxxxxx consultanţă xxxxxxx xxxxxx prevăzut

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

duratei acestei, de 100% din salariul de bază 50 .

 

Detalii şi Comanda Online

http://www.rubinian.com

   

44

Actualmente

0724-578433 sau

0269-226780

45

Organizează profesionist viitorul afacerilor tale.

A se vedea art. xxx (1) Codul Muncii, precum și art. xxx (8) CCMUN 2007-2010;

46

(1) Durata timxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe în baza unor contracte individuale de muncă cu timp parţial este 44 :

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx e de normă, nu mai de 2 ore/zi şi nu mai mult de 7 ore/zi);

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx epartizate astfel: de la

xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ne de normă în parte).

este muncă

suplimentară, cxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxta maximă de 48 ore/săptămână 45 . Prin excepție, durata timpului de muncă, ce include și orele suplimentare, poate fi

prelungită pestexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx calculată pe o

perioadă de refexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx săptămână 46 .

Efectuarea

muncii suplimexxxxx reglementări xxxxxx legale xxxxxxx pentru xxxxxxx a te ajuta xxxxxxxx să îl adaptezi xxxxxxx rapid xxxxxxatului, și precis la prin dispoziţie

scrisă, doar în specificul cxxxxx xxxxxx organizației xxxxxxx tale. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxirii producerii unor

accidente sau înlăturării consecinţelor unui accident 47 . Cazul de forţă majoră şi lucrările urgente

(4) Consimțămâxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxsideră că a fost dat

Word), şi vei câştiga un instrument de organizare a resurselor umane (5) Munca suplxxxxx inestimabil, xxxxxx util în xxxxxxx activitatea xxxxxxx de zi cu xxxxxxxx zi a organizației. xxxxxxx xxxxxx 30 de zile după

efectuarea acestxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrele prestate peste programul normal de lucru 49 .

la alineatul

anterior, plata mxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx spor corespunzător

acxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx de ore de muncă / zi sau per săptămână

a fost stabilit, în Rxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxat articolul 101 care reglementa durata de muncă minimă xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxiva 97/81/CE a Consiliului din 15 decembrie 1997 prixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxă; astfel, teoretic, puteți stabili un timp de muncă de 1 oră / lună;

A se vedea art. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx2, reglementare modificată la rândul ei prin legea de aprobxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe 371/2005 introduce alte două alineate în articolul xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxivitate, unități sau profesii stabilite prin contractul colexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtractul colectiv de muncă la nivel de ramură de activitatxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe să nu depășească 12 luni. (2_2) La stabilirea perioadelxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx calcul durata concediului de odihnă

anual și situațiile de suspendare a contractului individual de muncă”. Prevederile alin. (1), (2) și (2_1) nu se aplică tinerilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani; a se vedea și art. 10 (8) CCMUN 2007-2010;

47 A se vedea art. 117 (2) Codul Muncii, precum și art. 118 (2) Codul Muncii, așa cum a fost modificat prin OUG 65/2005; a se vedea și art. 14 CCMUN 2007-2010;

48 Această reglementare nu este stipulată în Codul Muncii, și nici în vreun alt act legislativ, astfel încât puteți să o modificați conform necesităților organizației dvs.;

49 A se vedea art. 119 Codul Muncii, precum și art. 15 CCMUN 2007-2010;

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

Art. 14 Munca de noapte

 

(1) Munca prestată între orele 22,00 – 6,00 este muncă de noapte 51 .

 

(2) În cazul

în xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxintervalul prevăzut

mai sus, salariaţii în cauză vor beneficia:

Regulament Intern

a) de proxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxu o oră faţă de durata

normală a zilei de muncă, fără scăderea salariului de bază)

(Regulament de Ordine Interioara)

52

;

b) un sporxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx muncă de noapte

– Model și Ghid Complet –

prestată 53 ;

- model demonstrativ -

(3) Salariații

caxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxen medical gratuit

înainte de începxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxășoară munca de

noapte și au prxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxr fi trecuți

Modelul cu Ghid Complet de Regulament Intern

54

(regulament de

473 note explicative, şi 34

de zi pentru care sunt apți.

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini,

.

la o muncă

reglementări legale pentru a te ajuta să îl adaptezi rapid și precis la

Art. 15 – Interdicţii specificul şi limitări organizației la stabilirea tale. duratei timpului de muncă

(1) Durata normxxxxx vigoare Documentul din xxxxxx România. este xxxxxxx actualizat xxxxxxx permanent xxxxxxxx în conformitate xxxxxxx xxxxxxpăși cu legislația o în medie de 8 ore

pe zi, calculatăxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxcu

55

respectarea

prevederilor legale cu privire la repausul săptămânal

Achiziţionează

acum

modelul

complet

.

editabil

(format Microsoft

(2) Durata normxxxxx inestimabil, Word), şi xxxxxx vei util câştiga în xxxxxxx activitatea un instrument xxxxxxx de zi cu xxxxxxxx de zi a organizare organizației. xxxxxxx a resurselor xxxxxxctivitate umane se desfășoară

în condiții specixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxegale, nu ore pe parcursul oricărei perioade de 24 de ore, în care prestează munca de noapte 56 .

Odată cu achiziţionarea modelului,

va depăși 8

(3) Stabilirea dxxxxx xxxxxx xxxxxxx GRATUIT xxxxxxx consultanţă xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrele interdicţii şi limitări:

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

a) pentru tinxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx lucru este de 6 ore/zi şi de 30 de ore / săptămână 57 ;

b) tinerii îxxxxx xxxxxx xxxxxxx Detalii xxxxxxx şi Comanda xxxxxxxx Online xxxxxxx xxxxxx /sau

muncă de

noapte 58 ;

http://www.rubinian.com

c) femeile grxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxte, doar în condiţiile

0724-578433 sau

0269-226780

în care îşi dau acordul expres, în formă scrisă 59 ; În cazul în care sănătatea

salariatelor

50

Organizează profesionist viitorul afacerilor tale.

A se vedea art. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdul Muncii, însă CCMUN 2007-2010 stabilește acest prxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxn cadrul contractului colectiv de muncă

 

la nivel de ramură, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxunitate sau,

după caz, al

contractului individual de muncă, se poate stabili un procent mai mare;

51 A se vedea art. xxx (1) Codul Muncii;

52 A se vedea art. xxx (a) Codul Muncii, așa cum a fost modificat prin OUG 55/2006;

53 A se vedea art. xxx(3e) CCMUN 2007-2010; art. xxxx (b) Codul Muncii, așa cum a fost modificat prin OUG

55/2006, stabilește acest procent la 15%;

54 A se vedea art. xxx Codul Muncii, așa cum a fost modificat prin OUG 55/2006;

55 A se vedea art. xxx (2) Codul Muncii, așa cum a fost modificat prin OUG 55/2006;

56 A se vedea art. xxx (2_1) Codul Muncii, așa cum a fost modificat prin OUG 55/2006);

57 A se vedea art. 109 (2) Codul Muncii;

58 A se vedea art. 121 Codul Muncii, art. 125 (1) Codul Muncii, precum și art.16 (9) CCMUN 2007-2010;

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

menţionate gravide, lăuze sau care alăptează este afectată de munca de noapte, angajatorul este obligat ca, pe baza solicitării scrise a salariatei, să o transfere la un loc de muncă de zi, cu menţinerea salariului de bază brut lunar. Solicitarea salariatei se însoţeşte de un

 

documenxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx este

afectată de

munca dxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxctiv, transferul nu este

posibil, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxternal 60 . d) în baza xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxoate îndeplini durata normalăxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dreptul la reducerea

cu o

Regulament Intern

pătxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxariale, suportate

(Regulament de Ordine Interioara)

integral xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxor legale privind

sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale

– Model și Ghid Complet –

.

61

- model demonstrativ -

Art. 16 – Evidenţa timpului de muncă 62

(1) Evidenţa

timxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxctive de

pontaj și a

condicii de prezenţă

Modelul cu Ghid Complet de Regulament Intern

63

(regulament de

, salariaţii fiind obligaţi să semneze condica de prezenţă la venire şi la

473 note explicative, şi 34

plecare, menţionându-se reglementări ora şi legale minutele. pentru a te ajuta să îl adaptezi rapid și precis la

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini,

(2) Condica de specificul xxxxxxxxx organizației xxxxxxxxx tale. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx în holul unității:

- - la la încep terminarea Documentul xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx este actualizat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx permanent xxxxxxxx xxxxxx; în conformitate înainte; cu legislația în

vigoare din România.

(3) Condica de xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx unității:

modelul

editabil

- după

- la

(format Microsoft

Word), şi vei câştiga un instrument de organizare a resurselor umane

Achiziţionează

complet

min.

de la începerea programului de lucru;

acum

min. inestimabil, după terminarea util în activitatea programului de zi de cu lucru; zi a organizației.

(4) Condica

de xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxurmător,

urmând ca

verificarea

organizației.

exaxxxxx

xxxxxx

xxxxxxx

Odată cu achiziţionarea modelului,

xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxtre

GRATUIT consultanţă

conducerea

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

(5) În vederea sxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxebuie să se regăsească şi în foile colexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx în sarcina persoanei

desemnate de coxxxxx xxxxxx xxxxxxx Detalii xxxxxxx şi Comanda xxxxxxxx Online xxxxxxx xxilite prin fişa postului.

http://www.rubinian.com

0724-578433 sau

0269-226780

Art. 17 Pauze

(1) În cazurile xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxore, salariaţii au

dreptul la pauză de masă Organizează cu o durată de profesionist ½ oră, de la viitorul ora 11,00 afacerilor la 11,30 tale. şi la o pauză de 5 min. la

fiecare 2 ore

64 .

59

A se vedea art. xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlineatul stipulează că „femeile gravide, lăuzele şi cele care alăptează nu pot fi obligate să presteze munca de noapte”;

 

60

A se vedea art. 1xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx de muncă, așa cum a fost modificată și completată ulterior;

61

A se vedea art. 1xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe muncă, așa cum a fost

modificată și

completată ulterior;

62 Obligația ținerii evidenței orelor de muncă prestate de fiecare salariat și de a supune controlului inspecției muncii această evidență ori de câte ori este solicitată, este stipulată în art. 116 Codul Muncii;

63 Foaia colectivă de pontaj se mai poate numi și Foaie colectivă de prezență;

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

(2) Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de masă de cel puţin 30 de minute în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore şi jumătate 65 .

 

(3) Pauza penxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx excepția dispozițiilor contrare din cxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxent, nu se vor include în durata zilnică normală a timpului de muncă 66 .

 

Regulament Intern

Art. 18 – Pauzele pentru salariatele care alăptează

(Regulament de Ordine Interioara)

67

– Model și Ghid Complet –

(1) Angajatorixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxul programului de

- model demonstrativ -

lucru, două paxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vârstei de un an a copilului. În axxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx de la locul în care se

găseşte copilul.

Modelul cu Ghid Complet de Regulament Intern (regulament de

(2) La cererexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx duratei normale a

473 note explicative, şi 34

timpului sau reglementări de muncă cu două legale ore pentru zilnic. a te ajuta să îl adaptezi rapid și precis la

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini,

(3) Pauzele şi specificul xxxxx xxxxxx organizației xxxxxxx tale. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxalăptare, se includ în timpul de munxxxxx Documentul xxxxxx este actualizat xxxxxxx xxxxxxx permanent xxxxxxxx în conformitate xxxxxxx cu xxxxxxegral legislația în din fondul de salarii al angajatorului. vigoare din România.

(1) Salariații inestimabil, auxxxxx xxxxxx util în xxxxxxx activitatea xxxxxxx de zi cu xxxxxxxx zi a organizației. xxxxxxx xxxxxxi mai mic de 12 ore consecutive.

(format Microsoft

Art. 19 Repausul Word), între şi vei două câştiga zile un de instrument muncă de organizare a resurselor umane

Achiziţionează

acum

modelul

complet

68

editabil

Odată cu achiziţionarea modelului,

(2) Prin excepxxxxx xxxxxx xxxxxxx GRATUIT xxxxxxx consultanţă xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxi mic de 8 ore între schimburi.

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

(3) Durata zilnxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

e repaus de 24 de

ore 69 .

Detalii şi Comanda Online

http://www.rubinian.com

0724-578433 sau

0269-226780

Art. 20 – Repausul săptămânal

(1) În fiecarexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxcutive de repaus

săptămânal. Rxxxxx xxxxxx Organizează xxxxxxx profesionist xxxxxxx xxxxxxxx viitorul xxxxxxx afacerilor xxxxxx tale.

70

64

A se vedea arxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx în cazurile în care durata zilnică a timpului de muncxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxsă şi la alte pauze în condiţiile stabilite prin contractele cxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x2) Repausul pentru luarea mesei nu poate fi mai mic de 15 mxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se include în programul de lucru”;

 

65 A se vedea

art. xxxxx (2) Codul Muncii, precum și art.54 (3) CCMUN 2007-2010;

66 A se vedea

art. xxxx (2) CCMUN 2007-2010, precum și art. 130 (3) Codul Muncii;

67 A se vedea

art. xxxx din OUG 96/2003 privind protecţia maternității la locurile de muncă, așa cum a fost modificată

și completată ulterior;

68 A se vedea art. 131 Codul Muncii;

69 A se vedea art. 112 (2) Codul Muncii;

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

(2) În cazul în care repausul săptămânal este acordat în alte zile decât sâmbăta și duminica, sporul prevăzut pentru orele lucrate în zilele libere va fi de 100 % din salariul de bază negociat 71 .

 

Art. 21 – Situaţii de excepţie

 

(1) În următoarele situaţii de excepţie:

 

-

Regulament Intern

-

-

(Regulament de Ordine Interioara)

 

zilelexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

– Model și Ghid Complet –

perioadă de acxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrea acordului expres al

- model demonstrativ -

sindicatului axxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxea lor în acest mod 72 .

după o

(2) În cazurilexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sporului stabilit prin

negociere pentru munca suplimentară, în valoare de 200%

73

Modelul cu Ghid Complet de Regulament Intern (regulament de

.

(3) Acelaşi

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini, 473 note explicative, şi 34 sxxxxx reglementări xxxxxx legale xxxxxxx pentru xxxxxxx a te ajuta xxxxxxxx să îl xxxxxxx adaptezi xxxxxxptămânal rapid și precis la pentru anumite

categorii de specificul xxxxx xxxxxx organizației xxxxxxx tale. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxurgente, prevăzute de art.133(1) din Codul Muncii 74 .

Documentul este actualizat permanent în conformitate cu legislația în

în condiţiile

Art. 22 – Zilele vigoare de sărbătoare din România. legală 75

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft

(1) Acordarea xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxn care nu se lucrează,

Word), şi vei câştiga un instrument

de organizare a resurselor umane

se face de către inestimabil, angajator. util în activitatea de zi cu zi a organizației.

(2) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

 

a) 1 şi

2 ianuarie

Odată cu achiziţionarea modelului,

 

b) prima şi a doua zi de Paşti

GRATUIT consultanţă

 

c) 1 mai

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

 

d) 1 decembrie

e) prima şi a doua zi de Crăciun

f) 2 zile xxxxx xxxxxx xxxxxxx Detalii xxxxxxx şi Comanda xxxxxxxx Online xxxxxxx xxxxxxeclarate astfel de cultele

http://www.rubinian.com

religioxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrţinând acestora.

0724-578433 sau

0269-226780

(3) Prevederilexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx activitatea nu poate fi întrerupta datxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtivității 76 .

Organizează profesionist viitorul afacerilor tale.

70

De regulă sâmxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx art. 52 (1) și (2) CCMUN 2007-2010;

 

conform art.

52 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxde muncă, în zilele de sâmbătă și poxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx de unitate se vor stabili condițiile în care

duminică, nu

zilele de repaus xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxcumulat pe o perioadă mai mare”.

 

71 A se vedea

art. xxx (c) CCMUN 2007-2010;

72 A se vedea

art. xxx(4) Codul Muncii, așa cum a fost modificat prin OUG 55/2006;

73 A se vedea

art. xxx (5) Codul Muncii, precum și art. 41 (3c) CCMUN 2007-2010;

74 A se vedea

art. xxx Codul Muncii, precum și art. 41 (3c) CCMUN 2007-2010;

75 A se vedea art. 134 (2) Codul Muncii, precum și art. 53 CCMUN 2007-2010;

76 A se vedea art. 136 Codul Muncii;

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

Art. 23 – Excepţii legate de locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă 77

(1) Salariaților care lucrează în unitățile prevăzute la art. 135 Codul Muncii 78 , precum și la locurile

în

de muncă

pxxxxx următoarele 30 de zile.

xxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

munca prestaxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxază ce nu

Regulament Intern

(Regulament de Ordine Interioara)

(3) Motivele justificate pentru care nu se acordă zile libere pot fi

– Model și Ghid Complet –

:

79

 

- model demonstrativ -

Art. 24 Normarea Modelul muncii cu Ghid Complet de Regulament Intern (regulament de

80

473 note explicative, şi 34

reglementări legale pentru a te ajuta să îl adaptezi rapid și precis la

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini,

(1)

salariaţilor

În

scopulxxxxx

specificul organizației tale.

xxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxxx

xxxxxxx

xxxxxxrii

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft

82

(3) Norma

(2) Normarea muncii se aplică tuturor categoriilor de salariați

Word), şi vei câştiga un instrument

de organizare a resurselor umane

.

sfera de atribuții sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei activități 83 .

Odată cu achiziţionarea modelului,

 

GRATUIT consultanţă

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

muncă și se fac cunoscute salariaților cu cel puțin 5 zile înainte de aplicare 84 .

ales de comun acord 85 .

http://www.rubinian.com

0724-578433 sau

0269-226780

77

A se vedea

art. xxx Codul Muncii;

datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii;

79

Dacă știți

Organizează profesionist viitorul afacerilor tale.

80

Articolul 126 Cxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxntitatea de muncă

81

xxxxxxorespunzător

(2) În cazul îxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxriații beneficiază, pentru

poate fi mai

mic de 100% xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxl normal de lucru.

posibilităţii

de xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa timpul de lucru

efectiv, angajxxxxx Documentul xxxxxx este actualizat xxxxxxx permanent xxxxxxx xxxxxxxx în conformitate xxxxxxx cu legislația xxxxxxecificului în fiecărei

activităţi ce vigoare sexxxxx din xxxxxx România. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx cazul inexistenţei

acestora prin exxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxentanţilor salariaţilor 81 .

inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a organizației. de muncă se exprimă, în funcție de caracteristicile procesului de producție sau de alte

activități ce se normează, sub formă de norme de timp, norme de producție, norme de personal,

(4) Normele dxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx contractul colectiv de

(5) În cazul uxxxxx xxxxxx xxxxxxx Detalii xxxxxxx şi Comanda xxxxxxxx Online xxxxxxx xxxxxx la arbitrajul unui terţ

78 Unităţi sanitaxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxre activitatea nu poate fi întreruptă

care xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxvs., aici le puteți enumera cu titlu

exemplificativ; sprxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zilele de sărbătoare legală;

necesară pentru

efectuarea operațixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxunzătoare, care lucrează cu intensitate normală, în condixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx de muncă cuprinde timpul productiv, timpul pentru îxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxl pentru pauze legale în cadrul programului de muncă.

A se vedea art.xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 05; aici există un oarecare conflict cu

art. 20 (2) CCMUxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxificat de restrictiv față de Codul Muncii) faptul că “normele de muncă se elaborează de către patroni cu acordul organizațiilor sindicale

corespunzătoare”.

82 A se vedea art. 128 Codul Muncii, precum și art. 20 (2) CCMUN 2007-2010, sau art. 21 (1) CCMUN 2007-2010;

83 A se vedea art. 127 Codul Muncii, precum și art. 20 (2) CCMUN 2007-2010;

84 A se vedea art. 20 (3) CCMUN 2007-2010;

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

Art. 25 Reexaminarea normelor de muncă 86

 

(1) În toate sixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe ocupare, conduc la o

 

solicitare excexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxst elaborate, se impune reexaminarea xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxte. În caz de divergență

în ceea ce prixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx tehnică ce

Regulament Intern

de comun acoxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxele părți.

(Regulament de Ordine Interioara)

va fi stabilită

(2) Reexaminxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

– Model și Ghid Complet –

iului de bază

negociat.

- model demonstrativ -

(3) Cheltuielxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxificarea

normelor de

muncă vor

fi suportate de patroni pentru prima solicitare a sindicatelor.

Modelul cu Ghid Complet de Regulament Intern (regulament de

(4) Procedura de reexaminare constă în

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini,

……………………………………………

473 note explicative, şi 34

……………………………………………………………………… ………………………………………………………………………. reglementări legale pentru a te ajuta să îl adaptezi rapid și precis la …………………………………………………………………………………………. specificul organizației tale.

…………………………………………………………………………………………. Documentul este actualizat permanent în conformitate cu legislația în vigoare din România.

Capitolul

III – Zilele libere și concediile

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft Word), şi vei câştiga un instrument de organizare a resurselor umane inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a organizației. Art. 26 – Concediul de odihnă: durata

(1) Concediulxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxle legale, durata efectivă

Odată cu achiziţionarea modelului,

a concediului xxxxx xxxxxx xxxxxxx GRATUIT xxxxxxx xxxxxxxx consultanţă xxxxxxx xxxxxxactivitatea

prestată într-

un an calendaristic 87 .

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

(2) Fac excepție de la prevederile alin. 1 88 :

a) Saxxxxx xxxxxx xxxxxxx Detalii xxxxxxx şi Comanda xxxxxxxx Online xxxxxxx xxxxxxalendaristic, la un

concediu plătit de 24 de zile lucrătoare;

0724-578433 sau

http://www.rubinian.com

b) Salxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxn cartea

0269-226780

de muncă au

drexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxde zile lucrătoare.

(3) Sărbătorilexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe stabilite prin

contractul colectiv de muncă Organizează aplicabil profesionist nu sunt incluse viitorul în durata afacerilor concediului tale. de odihnă

anual 89 .

85

A se vedea

art.xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 05;

 

86 A se vedea art.xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx articolul 129 (3) Codul Muncii stipulează faptul cxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxare poate interveni se stabilesc prin contractul colectixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, art. 21 (1) CCMUN 2007-2010

stabilește că „actixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxontinuu, în permanentă

concordanță cu

schimbările ce au loc în organizarea și nivelul de dotare tehnică a muncii”.

87

Conform art. 14xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxl este de 20 de zile, însă CCMUN

2007-2010, în art. 56 (1) stabilește această durată la 21 de zile.

88 A se vedea art. 56 (2) CCMUN 2007-2010;

89 A se vedea art. 140 (3) Codul Muncii;

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

Art. 27 – Concediul de odihnă suplimentar 90

Regulament Intern

(Regulament de Ordine Interioara) – Model și Ghid Complet –

- model demonstrativ -

Modelul cu Ghid Complet de Regulament Intern (regulament de

473 note explicative, şi 34

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini,

Achiziţionează acum modelul complet editabil (format Microsoft

de organizare a resurselor umane

Word), şi vei câştiga un instrument

Odată cu achiziţionarea modelului,

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

http://www.rubinian.com

0724-578433 sau

0269-226780

Organizează profesionist viitorul afacerilor tale.

reiese din conținutul articolului xxx (2) Codul Muncii;

(1) În fiecarexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxte au dreptul la un

concediu

de xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxători cu o durată de 6 zile.

(2) Salariațxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxm și tinerii în vârstă de

până la 18 xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx3 zile pe an.

Art. 28 – Concediul de odihnă pentru salariaţii încadraţi în muncă în timpul anului

Pentru salarxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx de odihnă se stabileşte proporţionalxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxdaristic respectiv 91 .

Art. 29 – Efectuarea reglementări concediului legale pentru de odihnă a te ajuta să îl adaptezi rapid și precis la specificul organizației tale. (1) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an 92 .

Documentul este actualizat permanent în conformitate cu legislația în (2) Angajatxxxxx vigoare din xxxxxx România. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx următor, tuturor salariaţilor

care într-un axxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx care aveau dreptul 93 .

(3) Salariaţii xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxîn concediu medical sau în concedii

an 94 .

fără plată, inestimabil, cxxxxx xxxxxx util în xxxxxxx activitatea xxxxxxx de zi cu xxxxxxxx zi a organizației. xxxxxxx xxxxxxare profesională, acordat

în condiţiile xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxentru acel

indemnizaţiile

pentru creştxxxxx xxxxxx xxxxxxx GRATUIT xxxxxxx xxxxxxxx consultanţă xxxxxxx xxxxxx luni sau mai mari şi s-au

întins pe

anul reîncepxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx în care s-a ivit lipsa de la

(4) În cazurxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlată,

2 axxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxgur concediu, acordat în

serviciu pentru motivele de mai sus. 95 Detalii şi Comanda Online

90

A se vedea axxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxie și la art. 58 CCMUN 2007-2010, care

stipulează

salariații să bexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxă suplimentare mai mari.”; verificați dacă

că “xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vor stabili criteriile pe baza cărora

vi se aplică reglxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxră sau de grup de unități;

91 Articolul

92 A se vedea art. xxx (1) Codul Muncii;

93 A se vedea art. xxx (3) Codul Muncii;

94

Reglementarea alineatului reiese din conținutul art. 140 (2) Codul Muncii, care specifică faptul că durata efectivă a concediului de odihnă se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic; textul alineatului se regăsește și în art. xxx (1) din Hotărârea Guvernului nr.1.946 / 2004 privind condiţiile în baza cărora funcţionarul public cu statut xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa concedii de odihnă, concedii de studii,

învoiri plătite şixxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe, publicată în Monitorul Oficial nr.1140/2 dec.2xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx/2004 privind Statutul funcţionarilor

publici din

Muncă la nivel de unitate, cum ar fi, spre exemplu, Contractul Colectiv de Muncă la Nivel de Unitate înregistrat sub nr 4.988/16.09.2005 la Direcția de Muncă, Solidaritate Socială și Familie București;

95 A se vedea explicațiile referitoare la alineatul (3);

Admxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxpare în mai multe Contracte Colective de

<Denumire organizaţie><cod doc.> - Regulament Intern

Art. 30 – Modul de acordare a concediului de odihnă 96

luată până la sfârșitul anului în curs.

Regulament Intern

(Regulament de Ordine Interioara) – Model și Ghid Complet –

- model demonstrativ -

Ordine Interioara) cuprinde 84 de pagini,

473 note explicative, şi 34

Achiziţionează

acum

modelul

complet

Microsoft

de organizare a resurselor umane

editabil

(format

Odată cu achiziţionarea modelului,

două săptămâni privind modul de construire a Regulamentului Intern

http://www.rubinian.com

0724-578433 sau

art. xxx (1) CCMUN 2007-2010;

art. xxx Codul Muncii;

art. x (1) Codul Muncii;

0269-226780

(1) Concediul xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlariatului, cu condiţia ca una din traxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxaltă parte va trebui

acordată și

(2) Când din mxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxal concediul de odihnă

pe anul în

solicitată de salariat.

cuxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxrmător, în perioada

Art. 31 – Programarea concediilor de odihnă; indemnizaţia de concediu

(1) Pentru

realizează în Modelul bxxxxx xxxxxx cu Ghid xxxxxxx Complet xxxxxxx de Regulament xxxxxxxx xxxxxxx Intern (regulament xxxxxxajator de cu consultarea

asxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxlui de odihnă se

sindicatului saxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxile colective, ori cu

consultarea salariatului, reglementări pentru legale programările pentru a te individuale. ajuta să îl adaptezi rapid și precis la

specificul organizației tale. (2) Programarexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxe de conducerea

societăţii în Documentul axxxxx xxxxxx este xxxxxxx actualizat xxxxxxx permanent xxxxxxxx în conformitate xxxxxxx cu xxxxxxpersoanele legislația în desemnate

asigură și respectarea vigoare din programării România. realizate.

(3) Prin progrxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pot fi mai mici de 3

luni pe categorii Word), de personal şi vei câştiga sau locuri un instrument de muncă.

inestimabil, util în activitatea de zi cu zi a organizației. (4) Prin prograxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx sau, după caz, perioada în care salariatulxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx mai mare de 3 luni.

(5) În cadrul xxxxx xxxxxx xxxxxxx GRATUIT xxxxxxx consultanţă xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxariatul poate solicita

efectuarea conxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxa.

(6) În cazul îxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se realizează astfel încât Detalii şi Comanda Online

de concediu

neîntrerupt. 97

fiecare salariatxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxtoare

(7) Programarexxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxatului, sau concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului pentru motive obiective 98 , cum ar fi 99 :

a) salariatul se află în concediu medical;
b) salariatul xxxxx xxxxxx Organizează xxxxxxx profesionist xxxxxxx xxxxxxxx viitorul afacerilor xxxxxxx xxxxxxde tale. maternitate;
c) salariatul xxxxxxxxxxxxxxxxx să îndeplinească îndatori publice;

96 A se vedea

97 A se vedea

98