Sunteți pe pagina 1din 42

Capitolul 1

FUNCŢII COMPLEXE

1.1 Mulţimea numerelor complexe


Mulţimea numerelor complexe a apărut din încercarea de a extinde mulţimea
numerelor reale R astfel ca orice ecuaţie de gradul al doilea să aibă soluţii
în noua mulţime. Ca mulţime, C nu diferă de R2 , adică C este mulţimea
perechilor ordonate de numere reale
C = {(x, y)| x ∈ R, y ∈ R} (1.1)
Pe mulţimea se C definesc două operaţii algebrice interne, adunarea şi
înmulţirea,
z + z 0 = (x + x0 , y + y 0 ), (1.2)
z · z 0 = (xx0 − yy 0 , xy 0 + x0 y).
astfel ca (C, +, ·) să fie corp, iar (R, +, ·) să poată fi asimilat cu un subcorp
al lui C.
Elementele neutre ale corpului C sunt
0 = (0, 0), 1 = (1, 0). (1.3)
Avem µ ¶
−1 x y
−z = (−x, −y) şi z = 2 2
,− 2 .
x +y x + y2
Numărul complex (0, 1) a fost notat de Euler prin i, numit unitatea com-
plexă. Avem
i2 = (0, 1) · (0, 1) = (−1, 0) = −1.

1
2 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

Numărului complex z i se asociază în planul xOy (mulţimea R2 ) punctul


M de coordonate carteziene (x, y) numit imaginea geometrică a lui z. Re-
ciproc fiecărui punct M (x, y) i se asociază un număr complex z numit afixul
lui M . Axa Ox se numeşte axa reală, axa Oy se mai numeşte axa imagi-
nară, iar planul xOy se mai numeşte planul complex sau planul lui Gauss al
variabilei z.
Pentru orice z = (x, y) ∈ C avem z = (x, 0) + (0, y) = (x, 0) + (0, 1) · (y, 0)
de unde, prin identificarea x ≡ (x, 0) şi y ≡ (0, y), se obţine scrierea uzuală
a numerelor complexe z = x + iy.
Pentru orice z = x + iy ∈ C se defineşte conjugatul z = x − iy, partea
reală Re z = x şi partea imaginară Im z = y. Avem
1 1
Re z = (z + z) , Im z =
(z − z) .
2 2i
p √
Pentru orice z ∈ C se defineşte modulul său |z| = x2 + y 2 = z · z .
Au loc următoărele proprietăţi:

• z = 0 dacă şi numai dacă |z| = 0;

• |z1 + z2 | ≤ |z1 | + |z2 | , ∀z1 , z2 ∈ C (inegalitatea triunghiului);

• |z1 · z2 | = |z1 | · |z2 | , ∀z1 , z2 ∈ C;

• |Re z| ≤ |z|, |Im z| ≤ |z|.

Funcţia C × C → C, (z, z 0 ) 7−→ hz, z 0 i = z · z 0 este un produs scalar pe C


şi norma definită cu ajutorul acestui produs scalar este modulul
p p
kzk = hz, z 0 i = z · z 0 = |z| .

În identificarea C cu R2 modulul în C corespunde normei euclidiene din


2
R . Cu ajutorul acestui produs scalar putem defini o distanţă pe C prin

d (z, z 0 ) = |z − z 0 | , ∀z, z 0 ∈ C.

Astfel C devine spaţiu metric complet.


Pentru orice z ∈ C\ {0}, unicul număr real ϕ ∈ (−π, π] (sau ϕ ∈ [0, 2π)
în unele cazuri) astfel încât
x y
cos ϕ = şi sin ϕ = ,
|z| |z|
1.1. MULŢIMEA NUMERELOR COMPLEXE 3

se numeşte argumentul lui z (determinarea principală a argumentului) şi


se mai notează arg z. Mulţimea soluţiilor în R ale sistemului de ecuaţii de
mai sus se numeşte argumentul numărului complex z şi o notăm cu Arg z.
Argumentul numărului complex 0 = (0, 0) nu este definit. Avem

Arg z = arg z + 2kπ, k ∈ Z.

Fie z ∈ C\ {0} arbitrar. Notând ρ = |z| şi folosind ϕ cu semnificaţia de


mai sus rezultă
x = ρ cos ϕ, y = ρ sin ϕ.
Rezultă
z = x + iy = ρ (cos ϕ + i sin ϕ)
numită forma trigonometrică a numărului complex z.
Două numere complexe scrise sub forma trigonometrică

z1 = ρ1 (cos ϕ1 + i sin ϕ1 ) ,
z2 = ρ2 (cos ϕ2 + i sin ϕ2 ) ,

sunt egale dacă şi numai dacă

ρ1 = ρ2 , ϕ1 = ϕ2 + 2kπ, k ∈ Z.

Folosind formula a lui Euler

eiϕ = cos ϕ + i sin ϕ, ∀ϕ ∈ R,

obţinem forma exponenţială a lui z

z = ρeiϕ .

De exemplu se verifică imediat că avem


√ ³ π π ´ √ iπ/4
1 + i = 2 cos + i sin = 2e .
4 4
Scrierea numerelor complexe în forma trigonometrică sau exponenţială
are avantaje evidente în operaţiile de înmulţire, împărţire, ridicare la putere
sau extragere de rădăcină. Avem

z1 z2 = ρ1 ρ2 (cos (ϕ1 + ϕ2 ) + i sin (ϕ1 + ϕ2 )) = ρ1 ρ2 ei(ϕ1 +ϕ2 )


4 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

z1 ρ1 ρ1
= (cos (ϕ1 − ϕ2 ) + i sin (ϕ1 − ϕ2 )) = ei(ϕ1 −ϕ2 )
z2 ρ2 ρ2
z n = ρn (cos nϕ + i sin nϕ) = ρn einϕ .
Dacă în formula de mai sus luăm ρ = 1 se obţine formula lui Moivre

(cos ϕ + i sin ϕ)n = cos nϕ + i sin nϕ.

Avem de asemenea
µ ¶
√ √ ϕ + 2kπ ϕ + 2kπ √ ϕ+2kπ
n
z = ρ cos
n
+ i sin = n ρei n , k = 0, (n − 1).
n n
De exemplu se verifică imediat că ecuaţia

z4 + 1 = 0

rescrisă astfel
z 4 = −1 = eiπ
are soluţiile
zk = ei(π+2kπ)/4 , k = 0, 1, 2, 3.
Inegalităţile între numere complexe nu au sens, corpul C nefiind total
ordonat. Se pot scrie inegalităţi doar între numere reale asociate numerelor
complexe.
Pe mulţimea C am definit o distanţă prin

d(z1 , z2 ) = |z1 − z2 | , ∀z1 , z2 ∈ C

şi se cunoaşte că (C, d) este un spaţiu metric complet.


Fie z0 ∈ C şi r > 0. În planul complex o vecinătate a punctului z0 este
discul deschis centrat în z0 de rază r

B(z0 , r) = {z ∈ C| |z − z0 | < r}

O mulţime D ⊂ C este deschisă dacă ∀z ∈ D, ∃r > 0 astfel ca B(z, r) ⊂


D. Dacă C\A este deschisă se spune ca A este închisă.
O mulţime D ⊂ C este conexă dacă orice două puncte din D pot fi unite
printr-un contur poligonal conţinut în D. Mulţimile deschise şi conexe se
numesc domenii. Mulţimea M ⊂ C este mărginită dacă este conţinută într-
un disc. O mulţime K ⊂ C este compactă dacă este închisă şi mărginită.
1.1. MULŢIMEA NUMERELOR COMPLEXE 5

Un şir de puncte {zn }n≥0 din C este convergent către un punct z0 ∈ C


dacă d(zn , z0 ) = |zn − z0 | tinde către zero când n → ∞.
Ţinând cont că zn = (xn , yn ) ∈ R2 , ∀n ≥ 0, rezultă că şirul de numere
complexe {zn = xn + iyn }, n ∈ N , este convergent în C dacă şi numai dacă
şirurile de numere reale {xn }n∈N , {yn }n∈N sunt convergente în R.
Se spune că şirul de numere complexe {zn }n∈N are limita infinită dacă
limn→∞ |zn | = +∞ în R. Aici R = R ∪ {−∞, +∞} poartă numele de dreaptă
reală încheiată sau compactificată.
Este util după modelul dreptei reale să extindem modelul numerelor com-
plexe prin introducerea, de data aceasta, a unui singur punct la infinit, notat
cu simbolul ∞.
Pe mulţimea C = C ∪ {∞} numit planul complex compactificat sau
planul lui Gauss s-au extins operaţiile de adunare şi de înmulţire cu anu-
mite reguli de calcul în cazul când unul din elemente este ∞. Avem prin
definiţie

a + ∞ = ∞ + a = ∞, ∀a ∈ C
a · ∞ = ∞ · a = ∞, ∀a ∈ C\ {0}
a
= ∞, ∀a ∈ C\ {0}
0
Prin definiţie ∞ · ∞ = ∞, iar operaţiile ∞ + ∞, ∞ − ∞ şi 0 · ∞ nu se
definesc.
Pe C se introduce o topologie în care mulţimile deschise sunt reuniuni
oarecare de discuri deschise.
Vecinătăţile lui ∞ sunt complementarele mulţimilor compacte din C. În
particular, exteriorul unui cerc cu centrul în origine este o vecinătate a punc-
tului de la ∞,
C\B(0, r) = {z ∈ C| |z| > r}
Dacă considerăm şirurile cu limită infinită, deci {zn }n∈N ⊂ C cu propri-
etatea

limn→∞ |zn | = +∞ în R

vom observa că numai un număr finit de termeni ai acestui şir se află în
interiorul unui cerc cu centrul în origine. Pentru aceste şiruri putem scrie
limn→∞ zn = ∞.
6 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

În figura 1.1 se observă cum punctele lui C pot fi reprezentate pe o sferă
(sfera lui Riemann) prin proiecţie stereografică.
Punctului M 0 oarecare de pe sferă (distinct de N , opus lui O) îi core-
spunde M din C obţinut prin intersecţia dreptei N M 0 cu planul. Dacă punc-
tului N îi asociem punctul de la infinit şi reciproc, se realizează o bijecţie
între punctele de pe sfera lui Riemann şi planul lui Gauss.

1.2 Funcţii complexe de o variabilă reală

Dacă se ţine seama de bijecţia între mulţimea numerelor complexe C şi


mulţimea R2

z ∈ C ⇐⇒ (Re z, Im z) ∈ R2

rezultă că o funcţie complexă de o variabilă reală este o funcţie vectorială


bidimensională de o variabilă reală
t ∈ [α, β] ⊂ R 7−→z(t) ∈ C ⇐⇒t ∈ [α, β] ⊂ R 7−→ (x(t), y(t)) ∈ R2
Funcţia z(t) poate fi privită ca un drum parametrizat în C dacă este
continuă pe [α, β]. Deci reprezentarea parametrică a curbei γ
½
x = x(t)
y = y(t), t ∈ [α, β]

poate fi scrisă în notaţie complexă z = z(t) = x(t) + iy(t), t ∈ [α, β] unde
z(α) = a şi z(β) = b. În această reprezentare nu există nici o indicaţie
asupra modului în care se obţine z(t) pentru un t dat în [α, β] ci numai că
z = z(t) ∈ γ, ∀t ∈ [α, β].
Continuitatea
z : I ⊂ R → C, z (t) = x (t) + iy (t) este continuă dacă şi numai dacă
x, y : I ⊂ R → R sunt continue.
Derivabilitatea
z : I ⊂ R → C, z (t) = x (t) + iy (t) este derivabilă în t0 dacă şi numai
dacă x, y : I ⊂ R → R sunt derivabile în t0 . În plus

z 0 (t0 ) = x0 (t0 ) + iy 0 (t0 )


1.3. FUNCŢII COMPLEXE DE O VARIABILĂ COMPLEXĂ 7

1.3 Funcţii complexe de o variabilă complexă


Prin definiţie se numeşte funcţie complexă de variabilă complexă, o aplicaţie

f :D⊂C→C

Funcţia f poate fi privită fie ca funcţie de variabila z = x + iy ∈ D, fie


ca funcţie de variabilele independente x şi y cu (x, y) ∈ D.
Se poate deci scrie sub forma

f (z) = f (x + iy) = u(x, y) + iv(x, y)

Se pun în evidenţă aplicaţiile

z −
7 → u(x, y) = Re f (z)
z −7 → v(x, y) = Im f (z)

care sunt funcţii complexe particulare şi anume sunt funcţii reale de o vari-
abilă complexă.
Se observă că definiţia lui f (z) este echivalentă cu definirea simultană a
două funcţii reale u şi v, de varibile reale x şi y.
Topologia planului complex, fiind de fapt topologia spaţiului R2 cu struc-
tura topologică de spaţiu euclidian real, noţiunile de limită şi continuitate se
extind cu uşurinţă şi în complex, spre exemplu considerând o funcţie com-
plexă de variabilă complexă ca o funcţie vectorială f : D ⊂ R2 → R2 .
O funcţie complexă de o variabilă complexă se va deosebi esenţial de o
funcţie vectorială bidimensională de două variabile reale în problema deriv-
abilităţii.
Pe când la acestea din urmă se studiază existenţa şi proprietăţile matricei
formate din derivatele parţiale ale funcţiilor componente, la funcţii complexe
de o variabilă complexă se pune problema existenţei unei derivate globale a
funcţiei complexe (nedesfăcute în componente reale). Ajungem astfel la im-
portanta noţiune de olomorfie a unei funcţii complexe de variabilă complexă
(olos = întreg, morfos = forma).
Definitia 1. Funcţia f : D → C se numeşte C-derivabilă (sau monogenă
sau olomorfă) într-un punct z0 ∈ D dacă există şi este finită limita
f (z) − f (z0 )
limz→z0
z − z0
8 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

Limita, dacă există, se notează f 0 (z0 ) şi se numeşte derivata complexă a lui
f în z0 .
Funcţia f se numeşte olomorfă pe D, dacă este derivabilă în fiecare
punct al lui D.
Observând că în ipoteza existenţei derivatei, relaţia de definiţie a ei are
aceeaşi structură formală ca în domeniul real, se deduc exact aceleaşi reguli
formale de derivare şi în C ca şi în R (pentru sumă, produs, raport, compunere
de funcţii, etc)
Se va vedea că funcţiile olomorfe au unele proprietăţi pe care funcţiile
real derivabile nu le au, deoarece în conceptul de olomorfie existenţa limitei
de definiţie a derivatei implica independenţa ei de direcţia după care z tinde
către z0 (ceea ce este mai restrictiv decât trecerea la limită pe dreapta reală).
Dacă f este olomorfă în z0 atunci conform definiţiei
f (z0 + h) − f (z0 ) f (z0 + ih) − f (z0 )
f 0 (z0 ) = limh→0 = limh→0
h ih
şi ţinând cont că f = u(x, y) + iv(x, y), avem
u(x0 + h, y0 ) − u(x0 , y0 ) v(x0 + h, y0 ) − v(x0 , y0 )
f 0 (z0 ) = limh→0 +i
h h
u(x0 , y0 + h) − u(x0 , y0 ) v(x0 , y0 + h) − v(x0 , y0 )
= limh→0 +i
ih ih
Dacă presupunem că u şi v admit derivate parţiale în raport cu x şi y în
punctul (x0 , y0 ) rezultă prin trecere la limită că
∂u ∂v 1 ∂u ∂v
f 0 (z0 ) = (x0 , y0 ) + i (x0 , y0 ) = (x0 , y0 ) + (x0 , y0 )
∂x ∂x i ∂y ∂y
de unde se deduc celebrele condiţii Cauchy-Riemann
½ ∂u ∂v
∂x
= ∂y
(C-R) ∂u ∂v
∂y
= − ∂x
Teorema 1. Fie D ⊂ C o mulţime deschisă şi o funcţie f : D → C,
f = u + iv. Funcţia f este olomorfă în z0 = x0 + iy0 ∈ D dacă şi numai dacă
funcţiile u şi v : D ⊂ R2 → C sunt diferenţiabile în (x0 , y0 ) şi derivatele lor
parţiale verifică condiţiile C-R în punctul (x0 , y0 ). În aceste condiţii derivata
complexă f 0 (z0 ) este dată de
µ ¶ µ ¶
0 ∂u ∂v ∂v ∂u
f (z0 ) = +i (x0 , y0 ) = −i (x0 , y0 )
∂x ∂x ∂y ∂y
1.3. FUNCŢII COMPLEXE DE O VARIABILĂ COMPLEXĂ 9

Cauchy a descoperit condiţiile de mai sus efectuând cercetări privind inte-


gralele duble reale, în timp ce Riemann a ajuns la aceleaşi condiţii efectuând
cercetări în domeniul ecuaţiilor cu derivate parţiale.

Criteriu de olomorfie Fie D ⊂ C o mulţime deschisă şi o funcţie f : D →


C, f = u + iv. Dacă u, v ∈ C 1 (D) şi în orice punct z ∈ D au loc
condiţiile C-R atunci funcţia f este olomorfă pe D.

Exemplul 1. Fie funcţia f = u + iv de forma f = (x2 − y 2 ) + i · 2xy. Să


se verifice că f este olomorfă în tot planul.
Funcţiile polinomiale u = x2 + y 2 şi v = 2xy sunt de clasă C 1 în tot
planul, în plus condiţiile C-R se verifică în fiecare punct din C, deci f este
olomorfă în C conform criteriului de olomorfie.
Exemplul 2. Să se verifice că în coordonate polare condiţiile C-R, sunt:
∂u 1 ∂v ∂v 1 ∂u
= şi =−
∂r r ∂θ ∂r r ∂θ
Una din contribuţiile matematicianului român Dimitrie Pompeiu în anal-
iza complexă a fost definirea derivatei areolare.
Se porneşte de la faptul că dacă u şi v au derivate parţiale în raport cu x
şi y rezultă că şi f are derivate parţiale în raport cu x şi y (ca sumă de două
funcţii, neavând importanţă că f are valori complexe). Avem:
∂f ∂u ∂v ∂f ∂u ∂v
= +i , = +i
∂x ∂x ∂x ∂y ∂y ∂y

Notăm derivatele parţiale ale lui f în raport cu z = x + iy şi z = x − iy astfel


µ ¶ µ ¶
∂f 1 ∂f ∂f ∂f 1 ∂f ∂f
= −i şi = +i
∂z 2 ∂x ∂y ∂z 2 ∂x ∂y

Prin definiţie numărul ∂f (z ) se numeşte derivata areolară a lui f în


∂z 0
punctul z0 ∈ D. Importanţa acestei noţiuni este dată de următoarea teoremă.
Teorema 2. Fie D ⊂ C este o mulţime deschisă şi f : D → C, f = u + iv.
Dacă u, v ∈ C 1 (D) şi ∂f
∂z
= 0 pe D, atunci funcţia f este olomorfă pe D.
Într-adevăr se verifică imediat că relaţia ∂f
∂z
= 0 pe D este echivalentă cu
condiţiile Cauchy-Riemann.
Exemplul 3. Se dă funcţia f : C → C definită prin f (z, z) = z 5 + zz −
2z + 4z. Să se determine punctele din plan în care f este derivabilă.
10 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

Evident funcţiile u şi v sunt de clasă C 1 în tot planul. Rămâne să verificăm
condiţiile C-R; vom utiliza derivata areolară. Avem
½
∂f x = −4
= z + 4 = 0 ⇒ x + iy + 4 = 0 ⇒
∂z y=0

Rezultă că f este derivabilă într-un singur punct, (-4,0).


Se reaminteşte în continuare că o funcţie u : D → R de clasă C 2 pe
2 2
deschisul D se numeşte armonică dacă avem ∆u = ∂∂xu2 + ∂∂yu2 = 0, în fiecare
punct al lui D.
Teorema 3. Fie D ⊂ C o mulţime deschisă şi f : D → C, f = u + iv cu
u, v ∈ C 2 (D). Dacă f este olomorfă pe D, atunci funcţiile u, v sunt funcţii
armonice pe D.
Demonstraţie În fiecare punct din D avem
∂ 2u ∂ 2u ∂ ∂u ∂ ∂u C−R ∂ ∂v ∂ ∂v
2
+ 2 = ( )+ ( ) = ( )+ (− )
∂x ∂y ∂x ∂x ∂y ∂y ∂x ∂y ∂y ∂x
2 2
∂ v ∂ v
= − =0
∂x∂y ∂y∂x
conform criteriului lui Schwarz.
Deci ∆u = 0 pe D. Asemănător se verifică ∆v = 0.
Dacă pentru f (z) = u(x, y) + iv(x, y) se dă de exemplu u(x, y) de clasă
2
C (D) armonică pe D, atunci putem determina pe v(x, y) astfel ca f să fie
olomorfă pe D.
Avem
∂v ∂v ∂u ∂u
dv(x, y) = dx + dy = − dx + dy
∂x ∂y ∂x ∂y
şi Z (x,y)
∂u ∂u
v(x, y) = (− )dx + dy + K (K ∈ R)
(x0 ,y0 ) ∂x ∂y
integrala fiind independentă de drum, condiţionată de armonicitatea lui u(x, y)
în D.
Analog putem proceda dacă ni se dă v(x, y).
Exemplul 4. Să se determine funcţia olomorfă, f = u + iv, ştiind că
u(x, y) = x2 − y 2 şi f (0) = 0.
Verificăm dacă ∆u = 0; Avem
∂u ∂u
= 2x; = −2y;
∂x ∂y
1.3. FUNCŢII COMPLEXE DE O VARIABILĂ COMPLEXĂ 11

∂ 2u ∂ 2u
+ = 2 + (−2) = 0
∂x2 ∂y 2
Rămâne să determinăm funcţia v(x, y).
Metoda 1 Folosim expresia diferenţialei lui v

∂v ∂v C−R ∂u ∂u
dv(x, y) = dx + dy = − dx + dy = 2ydx + 2xdy
∂x ∂y ∂y ∂x
Expresia 2ydx + 2xdy este o diferenţială totală, deoarece am verificat că
funcţia u este armonică; integrând, obţinem:
Z x Z y
v(x, y) = 2 · 0 dt + 2xdt + K = 2xy + K
0 0
Rezultă:
f = u + iv = (x2 − y 2 ) + i(2xy + K)|x=z,y=0 = z 2 + iK
Dar f (0) = 0 ⇒ K = 0, deci f (z) = z 2
Metoda 2 Folosim expresia derivatei lui f obţinută în decursul demonstraţiei
condiţiilor C-R.
Avem
∂u ∂v ∂u ∂u
f0 = +i = −i = 2x + i · 2y|x=z,y=0 = 2z
∂x ∂x ∂x ∂y
Deoarece şi funcţia f 0 este olomorfă, aşa cum se va vedea ea admite o
primitivă pe C. Integrând avem f (z) = z 2 + K. Deoarece f (0) = 0 rezultă
K = 0, deci f (z) = z 2 .
Metoda 3 Deoarece conform condiţiilor C-R:
½ ∂u ∂v ½ ∂v
∂x
= ∂y ∂x
= 2y
∂u ∂v ⇒ ∂v
∂y
= − ∂x ∂y
= 2x

Integrăm în raport cu x prima ecuaţie şi folosind drept constantă de


integrare g(y) pentru a obţine pe v drept funcţie de două variabile, avem
v(x, y) = 2xy + g(y)
Funcţia v astfel obţinută trebuie să verifice ecuaţia a doua.
2x + g 0 (y) = 2x ⇒ g 0 (y) = 0 ⇒ g(y) = K
Obţinem v(x, y) = 2xy + K şi procedăm ca la metoda 1.
12 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

1.4 Puncte singulare ale funcţiilor olomorfe


Fie D un domeniu (deschis şi conex).
Definitia 2. Prin definiţie a ∈ D este punct ordinar pentru f : D →
C dacă există o vecinătate a punctului a în care f este olomorfă. Cazuri
particulare de puncte ordinare sunt zerourile lui f .
Definitia 3. Dacă f (z) se poate prezenta sub forma f (z) = (z−a)p g(z) unde
p ∈ N, g(a) 6= 0 şi g(z) olomorfă în vecinătatea lui a, atunci punctul a este
zero de ordinul p al lui f .
Definitia 4. Se numesc puncte singulare izolate ale lui f toate punctele
a ∈ C pentru care există r ∈ R∗+ astfel încât funcţia este olomorfă pentru
0 < |z − a| < r, însă nu este monogenă în punctul a. (f poate să nici nu fie
definită în a)
Definitia 5. Punct singular neizolat este un punct a în care funcţia nu este
olomorfă şi în orice vecinătate a lui a există cel puţin un alt punct singular.
Definitia 6. Punctul singular izolat a se numeşte pol pentru f (şi anume
1
de ordinul p ∈ N), dacă este un zero (şi anume de ordin p) pentru f (z) .
Deci din definiţia polului a de ordin p, rezultă că el este un punct ordinar
ce nu este zero pentru g(z) = f (z)(z −a)p (deci g este olomorfă în vecinătatea
g(z)
lui a) şi că putem scrie f (z) = (z−a) p.

Definitia 7. Se numeşte punct singular aparent (sau singularitate


eliminabilă) un punct singular izolat a ∈ D pentru care f nu este definită,
însă există limita finită: limz→a f (z).
Definitia 8. Orice punct singular al lui f care nu este eliminabil sau pol
se numeşte punct singular esenţial. El poate fi izolat sau nu.
Definitia 9. Funcţia f se numeşte întreagă dacă este olomorfă în tot
planul complex eventual cu excepţia punctului de la infinit.
Definitia 10. Funcţia f se numeşte meromorfă în D dacă are în D numai
singularităţi de tip poli.
Pentru a determina natura punctului ∞ ∈ C, pentru o funcţie f , se
consideră h(z) = f ( z1 ) şi se studiază natura punctului 0 faţă de h.
Exemplul 5. Să se studieze singularităţile funcţilor

z2 − 4
f1 (z) =
z2 + z − 2

1
f2 (z) =
(z − i)3
1.4. PUNCTE SINGULARE ALE FUNCŢIILOR OLOMORFE 13

1
f3 (z) =
sin z1
z 2 −4 (z−2)(z+2)
Scriind funcţia f1 (z) = z 2 +z−2
= (z−1)(z+2)
, se observă că z = 2 este un
zero de ordinul întâi, z = −2 este singularitate înlăturabilă, iar z = 1 este
un pol de ordinul întâi.
Funcţia f2 (z) are pe z = i drept pol de ordin 3.
Cercetăm polii funcţiei f3 (z). Avem sin z1 = 0 deci ak = kπ 1
(k ∈ Z) sunt
poli simplii.
Se observă că numărul 0 apare ca punct de acumulare a mulţimii polilor
deci este un punct singular neizolat. Punctul z = ∞ este un pol simplu.

1.4.1 Funcţii elementare


Acestea sunt extensiile la mulţimea C ale funcţiilor elementare definite pe R.

a) Funcţia f : C → C, f (z) = z n , este olomorfă pe C.

Într-adevăr, ∀z0 ∈ C, avem:


z n − z0n
limz→z0 = nz0n−1
z − z0

deci f 0 (z) = nz n−1 , ∀z ∈ C. Rezultă că funcţiile polinomiale sunt olomorfe


pe C (ca sume de funcţii olomorfe). Funcţia polinomială este evident
o funcţie întreagă având (conform teoriei fundamentale a algebrei) atâtea
zerouri (distincte sau nu) cât este gradul său n, iar punctul ∞ îi este pol de
ordinul n.
De asemenea funcţiile raţionale sunt olomorfe pe domeniul lor de definiţie;
P
într-adevăr, dacă f = Q , cu P, Q polinoame, atunci f este olomorfă pe de-
schisul C \ {z ∈ C| Q(z) = 0}. Zerourile lui f coincid cu ale lui P iar
singularităţile lui f sunt poli ce coincid cu zerourile lui Q, cu ordinele de
multiplicitate corespunzătoare. Rezultă că f funcţie raţională este o funcţie
meromorfă în tot planul.

b) Funcţia exponenţială complexă:

f : C → C, f (z) = ez
14 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

este funcţia f (z) = ρeiϕ , unde ρ = |f (z)| = ex şi ϕ = arg f (z) = y. Într-
adevăr, putem scrie ez = ex+iy = ex · eiy = ρ · eiϕ ; ∀z ∈ C.
Funcţia exponenţială a fost definită astfel încât să se menţină şi în C,
relaţia funcţională caracteristică exponenţialei reale:

f (z1 + z2 ) = f (z1 ) · f (z2 ); ∀z1 , z2 ∈ C

Se verifică uşor că ez este o funcţie întreagă şi are punctul ∞ ca punct
singular esenţial:
Dacă ϕ ∈ R are loc formula

eiϕ = cos ϕ + i sin ϕ (formula lui Euler); ∀ϕ ∈ R

Rezultă că funcţia exponenţială este periodică de perioadă 2πi.

c) Funcţiile circulare şi cele hiperbolice se definesc prin funcţia exponenţială


în modul următor:
cos z = 12 (eiz + e−iz ), z ∈C
sin z = 2i1 (eiz − e−iz ), z ∈C © ª
sin z
tg z = cos z
, z ∈ C\ 2k+1
2
π, k ∈ Z
1
ctg z = tg z , z ∈ C\ {kπ, k ∈ Z}

şi respectiv:

ch z = 12 (ez + e−z ), z ∈C
sh z = 12 (ez − e−z ), z ∈C
© ª
th z = sh z , z ∈ C\ 2k+1 πi, k ∈ Z
ch z 2
cth z = 1 . z ∈ C\ {kπi, k ∈ Z}
th z

d) Funcţia logaritm complex: w = f (z) =Ln z

Această funcţie se defineşte ca o funcţie inversă a exponenţialei. Fie deci


ecuaţia
ew = z, z ∈ C \ 0
Ecuaţia aceasta admite o infinitate de soluţii.
Într-adevăr, notând w = u + iv şi z = ρeiϕ , avem

eu+iv = ρeiϕ ⇐⇒ eu (cos v + i sin v) = ρ(cos ϕ + i sin ϕ)


1.4. PUNCTE SINGULARE ALE FUNCŢIILOR OLOMORFE 15

Din egalitatea modulelor rezultă


p
eu = ρ, deci u = ln ρ = ln |z| = ln x2 + y 2

iar pentru argumente avem

v = ϕ + 2kπ = arg z + 2kπ, k = 0, ±1, ±2, ...

Rezultă

Ln z = ln |z| + i(arg z + 2kπ), z 6= 0, k ∈ Z

deci

Re (Ln z) = ln |z| ; Im (Ln z) = arg z + 2kπ, z 6= 0, k ∈ Z

Se observă că pentru un număr complex z = x + iy dat, z 6= 0, partea


imaginară a numărului Ln z nu este unic determinată (fiind dependentă de
parametrul k ∈ Z, ea poate lua o infinitate de valori). În fapt, funcţia
logaritmică complexă asociată fiecărui număr z ∈ C, z 6= 0, nu are o singură
imagine (ca în cazul funcţiei logaritmice reale), ci o infinitate de imagini
(corespunzătoare valorilor k ∈ Z).
O astfel de funcţie se numeşte multiformă. Funcţia multiformă Ln z are
o infinitate de determinări sau ramuri distincte

(Ln z)0 = ln |z| + i arg z; k = 0


(Ln z)1 = ln |z| + i(arg z + 2π); k = 1
(Ln z)−1 = ln |z| + i(arg z − 2π); k = −1
..
.

Se poate fixa o determinare principală a lui Ln z, dacă practicăm de


exemplu o tăietură pe axa reală negativă. Considerăm argumentul lui z ca
fiind cuprins între −π şi π. Pentru z situat pe tăietură (figura 1.6) pe partea
y pozitiv, luăm ϕ = π. Dacă descriem un contur închis în jurul punctului
z = 0, ajungem pe partea tăieturii situată înspre y negativ cu valoarea ϕ =
−π. Dacă nu traversăm niciodată tăietura T = {z ∈ C| Im z = 0, Re z ≤ 0}
funcţia Ln z este bine determinată convenind să luăm k ∈ Z fixat. Se spune
că ea este uniformă pe C \ T .
16 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

Se numeşte determinare principală valoarea logaritmului complex core-


spunzătoare lui k = 0 şi se obişnuieşte să se noteze ln z. Avem
ln z = ln |z| + i arg z, (−π < arg z < π)
Din această funcţie obţinem celelalte determinări (ramuri) ale logarit-
milor, descriind cu începere din z, un contur închis care ocoleşte originea
în sensul trigonometric sau în sensul opus, de un anumit număr de ori şi
traversează tăietura.
Când z traversează tăietura T , fiecare ramură Ln k z trece în ramura
Ln k+1 z sau în ramura Ln k−1 z, după cum traversarea se face în sensul pozitiv
trigonometric sau în sensul contrar. Punctul z = 0 în vecinătatea căruia
funcţia are o asemenea comportare, îl numim punct critic. În general
numim punct critic al unei funcţii de o variabilă complexă, orice punct în
vecinătatea căruia funcţia respectivă este multiformă.
Pentru uniformizarea ramurilor unei funcţii multiforme se face în planul
complex o tăietură printr-o semidreaptă cu originea în punctul critic, prin
această operaţie devenind imposibilă ocolirea punctului critic. Dacă funcţia
are mai multe puncte critice sunt posibile tăieturi numai prin segmente
cuprinse între acestea.
Pentru funcţia logaritmică punctul z = 0 este punct critic împreună
cu z = ∞; ele se numesc puncte critice logaritmice sau puncte de
ramificaţie logaritmică.
În privinţa funcţiilor multiforme, Riemann a avut ideea de a le considera
funcţii în sensul uzual, înlocuind însă variabila complexă cu un punct variabil
pe o anumită suprafaţă având mai multe foi, fiecare foaie fiind obţinută din
planul complex. Astfel de suprafeţe se numesc suprafeţe riemanniene.
Fie determinarea principală
p y
f (z) = ln z = ln x2 + y 2 + i arctg = u(x, y) + iv(x, y)
x
Condiţiile de monogenitate ale lui Cauchy sunt satisfăcute pentru x 6=
0, y 6= 0, adică pentru z 6= 0.
Avem apoi
∂u ∂v x − iy 1
f 0 (z) = +i = 2 2
=
∂x ∂x x +y z
Rezultă
1
(ln z)0 =
z
1.4. PUNCTE SINGULARE ALE FUNCŢIILOR OLOMORFE 17

e) Funcţia radical: w = f (z) = z

Această funcţie se defineşte ca inversa funcţiei

z = w2 .
Dacă se notează z = ρeiϕ şi w = reiθ , avem
ρeiϕ = r2 e2iθ
deci
ρ = r2 , 2θ = ϕ + 2kπ
adică
√ ϕ
r= ρ, θ = + kπ, k ∈ Z
2
Rezultă
√ ϕ
wk = ρei( 2 +kπ) , k ∈ Z
Sunt două determinări distincte numai pentru k = 0 şi k = 1. Avem
√ ϕ √ ϕ √ ϕ
w0 = ρei 2 şi w1 = ρei( 2 +π) = − ρei 2 .

Cele două determinări sunt legate între ele. Într-adevăr dacă z descrie o
curbă închisă în jurul lui z = 0 atunci ϕ = arg z creşte sau desreşte
√ cu 2π,
deci plecând din A, de afix z0 6= 0, cu prima determinare pentru z revenim
în A cu a doua determinare. Astfel cele două determinări ne apar ca ramuri
ale unei funcţii multiforme.
Punctul z = 0 se numeşte punct critic algebric √ (sau de ramificaţie
algebrică). Uniformizarea funcţiei multiforme z, constă în alegerea uneia
dintre ramurile sale şi practicarea unei tăieturi T în planul complex de la
0 la ∞; în acest fel ramura aleasă va avea ca domeniu maxim de olomorfie
D = C \ T . Punctul z = ∞ este de √ asemenea critic algebric.
În √
mod corespunzător funcţia z va avea n ramuri şi se uniformizează la
n

fel ca z.
Exemplul 6. Să se uniformizeze funcţia
p
f (z) = (z + 1)(z − 1), z ∈ C.
Să considerăm numerele
z + 1 = ρ1 eiϕ1 ; ρ1 > 0, ϕ1 ∈ [0, 2π]
z − 1 = ρ2 eiϕ2 ; ρ2 > 0, ϕ2 ∈ [0, 2π]
18 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

Avem
√ (ϕ1 +ϕ2 )+2kπ
f (z) = ρ1 ρ2 ei 2 , k = 0, 1
Funcţia are deci ramurile
√ ϕ1 +ϕ2
f0 (z) = ρ1 ρ2 ei 2
√ ϕ1 +ϕ2
f1 (z) = − ρ1 ρ2 ei 2
Studiind toate variantele de deplasare a variabilei z din poziţia z0 cu revenire
în această poziţie se ajunge la concluzia că tăieturile efectuate de la cele două
puncte critice z = 1 şi z = −1 trebuie să nu permită ocolirea lor individuală,
dar să permită ocolirea lor simultană. Pentru aceasta trebuie ca tăietura să
se facă pe segmentul [−1, 1]. Cele două ramuri sunt uniforme în C \ [−1, 1].

1.5 Serii de puteri


Teoria seriilor de puteri în corpul complex C este analoagă teoriei în corpul
real R. Astfel se demonstrează la fel:
Teorema 4. (Abel) Pentru orice serie de puteri
X∞
cn z n = c0 + c1 z + ... + cn z n + ...
n=0

există un număr R ≥ 0 (rază de convergenţă) cu următoarea proprietate:


1 dacă |z| < R, seria este absolut convergentă, (R > 0)
2 dacă |z| > R, seria este divergentă.
Seria de puteri este uniform convergentă pe cercul plin |z| ≤ ρ, oricare ar
fi ρ < R (R > 0).
Remarca 1. Discul B(0, R) = {z ∈ C| |z| < R} se numeşte discul de
convergenţă al seriei de puteri.
Calculul razei de convergenţă se face conform cu p
Teorema 5. (Cauchy P∞ şi Hadamard) Fie ω = limn→∞
n
|cn |. Raza de
n 1
convergenţă a seriei n=0 cn z este R = ω dacă ω 6= 0 şi R = ∞ dacă ω = 0.
¯ ¯
¯ ¯
• Din studiul seriilor cu termeni pozitivi se ştie că dacă şirul ¯ cn+1 cn ¯
are
p
limita l, atunci şi n |cn | are aceeaşi limită. Uneori este¯ mai¯ uşor să de-
¯ ¯
terminăm raza de convergenţă calculând ω = limn→∞ ¯ cn+1 cn ¯
în situaţia
că limita există.
1.5. SERII DE PUTERI 19

• Teorema lui Abel nu dă nici o indicaţie cu privire la natura seriei în
punctele cercului |z| = R. Se poate arăta pe exemple că în unele puncte
seria este convergentă, în alte puncte seria este divergentă.

• Pentru seria de puteri centrată în z0 (serie Taylor)


X∞
cn (z − z0 )n = c0 + c1 (z − z0 ) + ... + cn (z − z0 )n + ...
n=0

discul de convergenţă este B(z0 , R) = {z ∈ C| |z − z0 | < R}.

Facem următoarea convenţie: pentru R = 0, B(z0 , 0) = {z0 }, iar pentru


R = ∞, B(z0 , ∞) = C.
Exemplul 7. Seria

z z2 zn
1+ + + ... + + ...
12 22 n2
¯ ¯
¯ cn ¯ 2
are raza de convergenţă R = limn→∞ ¯ cn+1 ¯ = limn→∞ (n+1) n 2 = 1. Pentru
z = −1 seria este convergentă pentru z = 1 seria este divergentă. Deci pe
cercul |z| = 1 există puncte în care seria este convergentă şi puncte în care
seria este divergentă. P
Exemplul 8. Seria : ∞ n
n=0 n! z , are raza de convergenţă nulă,
¯ ¯
¯ cn ¯
R = limn→∞ ¯ ¯ ¯ = limn→∞ n! = limn→∞
1
=0
cn+1 ¯ (n + 1)! n+1

deci seria este convergentă


P∞ numai pentru z = 0.
zn
Exemplul 9. Seria n=0 nn are raza de convergenţă infinită
r
n 1 1
ω = limn→∞ n
= limn→∞ = 0
n n
1
deci R = ω
= ∞.

1.5.1 Echivalenţa noţiunilor de analicitate şi olomorfie


Fie z0 ∈ C un punct fixat şi fie
X∞
S(z) = cn (z − z0 )n , ∀z cu |z − z0 | < R
n=0
20 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

suma seriei centrate în punctul z0 .


Se poate demonstra că funcţia S(z) este olomorfă în orice punct z ∈
B(z0 , R). În plus, funcţia S(z) are derivate complexe de orice ordin în orice
punct z ∈ B(z0 , R) şi
S (k) (z0 )
ck = , ∀k ∈ N.
k!
Într-adevăr derivând succesiv pe S(z)

S 0 (z) = c1 + 2!c2 (z − z0 ) + ...


S 00 (z) = 2!c2 + 3!c3 (z − z0 ) + ...
S 000 (z) = 3!c3 + 4!c4 (z − z0 ) + ...
..
.

deci S 0 (z0 ) = c1 , S 00 (z0 ) = 2!c2 , S 000 (z0 ) = 3!c3 , ... şi se obţine relaţia de mai
sus.
Definitia 11. Fie D ⊂ C o mulţime deschisă. Funcţia f : D → C
se numeşte analitică pe D dacă ∀z0 ∈ D, ∃ o serie de puteri convergentă
într-un disc B(z0 , R) ⊂ D de rază R > 0, astfel încât
X∞
f (z) = cn (z − z0 )n , ∀z ∈ B(z0 , R)
n=0

Identificând pe f (z) cu S(z), rezultă conform observaţiilor făcute că f (z)


este olomorfă, are derivate de orice ordin şi

S (n) (z0 ) f (n) (z0 )


cn = = .
n! n!

Deci o funcţie analitică pe deschisul D, admite local o dezvoltare în serie


Taylor
X∞ f (n) (z0 )
f (z) = (z − z0 )n , ∀z ∈ B(z0 , r) ⊂ D
n=0 n!
În plus această dezvoltare este unică.
Echivalenţa noţiunilor de analicitate şi olomorfie a fost demonstrată prin
următoarea teoremă fundamentală a celor trei fondatori ai analizei complexe.
Teorema 6. (Weierstrass-Riemann-Cauchy) Fie D ⊂ C o mulţime deschisă
şi f : D → C o funcţie complexă. Atunci f este analitică pe D dacă şi numai
dacă f este olomorfă pe D.
1.6. SERII LAURENT 21

Se prezintă în continuare câteva dezvoltări în serie utilizate în mod curent
pentru a dezvolta în serie funcţii diverse

z z2 zn
ez = 1 + + + ... + + ...; R = ∞
1! 2! n!
z z3 z 2n+1
sin z = − + ... + (−1)n + ...; R = ∞
1! 3! (2n + 1)!
z2 z4 z 2n
cos z = 1 − + + ... + (−1)n + ...; R = ∞
2! 4! 2n!
1
= 1 + z + z 2 + z 3 + ...; R = 1
1−z
1
= 1 − z + z 2 − z 3 + ...; R = 1
1+z
1 1 (−1)n n+1
ln (1 + z) = z − z 2 + z 3 + ... + z + ...; R = 1
2 3 n+1
X α (α − 1) ... (α − k + 1)
(1 + z)α = Cαk z k , R = 1, unde α ∈ R∗ , Cα0 = 1, Cαk =
k=0
k!

Exemplul 10. Să se dezvolte în serie Taylor în vecinătatea punctului
z = 0, funcţia
z
f (z) = e− 2 .
Folosind dezvoltarea în serie a funcţiei eu cu u = − z2 obţinem
z 1 z 1 z2 1 zn
e− 2 = 1 + (−1)1 + (−1)2 2 + ... + (−1)n n + ...
1! ¯ 2 ¯ 2! 2¯ n! 2 ¯
¯ cn ¯ ¯ (−1)n 1 (n + 1)! 2n+1 ¯
R = limn→∞ ¯¯ ¯ = limn→∞ ¯
¯ n! 2n · (−1)n+1 ¯ = ∞.
¯
cn+1 ¯

1.6 Serii Laurent


Definitia 12. Se numeşte serie Laurent centrată în punctul z0 ∈ C orice
serie de funcţii de forma
X+∞ X∞ X+∞
cn (z − z0 )n = c−n (z − z0 )−n + cn (z − z0 )n
−∞ 1 0

Prima dintre seriile din partea dreaptă a semnului egal se numeşte partea
principală a seriei Laurent iar a doua, se numeşte partea întreagă sau
22 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

partea tayloriană. Seria Laurent este convergentă dacă ambele serii sunt
convergente în punctul respectiv.
Putem scrie seria Laurent ca o serie infinită în ambele sensuri
c−n c−1
... + n
+ ... + + c0 + c1 (z − z0 ) + ... + cn (z − z0 )n + ...
(z − z0 ) z − z0
P p
Teorema 7. Fie seria Laurent n=∞ c n (z − z 0 )n
şi fie r = lim n→∞
n
|cn |,
1
p n=−∞

R
= limn → ∞ |cn |. Presupunem că 0 ≤ r < R. Atunci:
n

• În coroana circulară


B(z0 , r, R) = {z ∈ C| r < |z − z0 | < R}
seria Laurent converge absolut şi uniform pe compacţi.
• În mulţimea C \ B(z0 ; r, R) seria Laurent diverge.
P
• Suma seriei Laurent S(z) = n=∞ n
n=−∞ cn (z − z0 ) este funcţie olomorfă
pe coroana B(z0 , r, R)

Remarca 2. Dacă r = 0 şi R < +∞ atunci coroana B(z0 ; r, R) se numeşte


disc punctat de rază R.
Teorema 8. Fie f : B(z0 ; r, R) → C o funcţie olomorfă pe coroana
circulară
P D = B(z0 ; r, R) (0 ≤ r < R). Atunci există o serie Laurent unică
n = −∞n=∞ cn (z − z0 )n a cărei coroană de convergenţă include coroana D
astfel încât în D avem
Xn=∞
f (z) = cn (z − z0 )n .
n=−∞

Observaţii

1. Dezvoltarea în serie Laurent a unei funcţii f într-o coroană circulară


este unică.
2. Dacă punctul z = z0 este un punct singular izolat pentru f (z) (adică
pol sau punct singular esenţial izolat) atunci seria Laurent, convergentă
în orice coroană ce constă din întregul interior al unui cerc cu centrul
în z0 , mai puţin acest punct (disc punctat) zicem că reprezintă o dez-
voltare a funcţiei f (z) în vecinătatea punctului z0 . Raza acestei
vecinătăţi este egală cu distanţa de la centrul său z = z0 până la cel
mai apropiat punct singular z1 al lui f (z).
1.6. SERII LAURENT 23

3. Dacă z = z0 este un pol de ordinul p al lui f (z) atunci dezvoltarea


Laurent în vecinătatea lui z0 va avea în partea principală numai un
cp
număr finit de termeni ≤ p, (printre ei figurând termenul (z−a) p ). Într-

adevăr din definiţia polului de ordin p rezultă că: ϕ(z) = (z − z0 )p f (z)


este olomorfă în vecinătatea lui z1 , deci va avea, aici, o dezvoltarea
tayloriană

ϕ(z) = c0 + c1 (z − z0 ) + ... + cn (z − z0 )n + ...

de unde
ϕ(z) c0 c1 cp−1
p
= f (z) = p
+ p−1
+ ... + + cp + ...
(z − z0 ) (z − z0 ) (z − z0 ) z − z0

4. Dacă z = z0 este un punct singular esenţial izolat, dezvoltarea Laurent


în vecinătatea sa va conţine o infinitate de termeni în partea principală,
fiindcă în caz contrar conform celor de mai sus ar fi un pol.

5. Dezvoltarea unei f (z) după puterile lui (z−z0 ) în vecinătatea punctului
de la infinit, z0 fiind oarecare, este o dezvoltare Laurent a lui f (z) într-o
coroană de olomorfie ce coincide cu exteriorul unui cerc |z − z0 | = R
de rază R = |zn − z0 | , unde zn este cel mai îndepărtat punct singular
de z0 pentru f (z).
1
Exemplul 11. Să se dezvolte funcţia f (z) = e z în serie Laurent în jurul
originii.
Punctul z = 0 reprezintă pentru funcţie un punct singular esenţial izolat.
Înlocuind în dezvoltarea
u u2 un
eu = 1 + + + ... + + ...
1! 2! n!
pe u = z1 , z ∈ C \ {0}, obţinem
1 11 1 1 1 1
ez = 1 + + 2
+ ... + + ..., ∀z ∈ C \ {0}
1! z 2! z n! z n
Se observă că partea principală a seriei Laurent conţine o infinitate de ter-
meni.
Exemplul 12. Să se dezvolte în serie de puteri ale lui (z − 1) funcţia
1
f (z) = z+2 , în coroană circulară 2 < |z − 1| < 3.
24 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

Deoarece |z − 1| < 3, rezultă |z−1|


3
< 1. Avem

1 1 1 X∞ (−1)n
f (z) = = = (z − 1)n .
z+2 3 1 + z−1
3
n=0 3n+1

z
Exemplul 13. Să se dezvolte în vecinătatea lui z = ∞ funcţia f (z) = z−1
în serie de puteri ale lui z.
Avem
z 1 1 1 1
f (z) = = 1 =1+ + 2 + ... + n + ..., |z| > 1.
z−1 1− z
z z z

1.7 Reziduurile unei funcţii complexe


Prin definiţie numim reziduul unei funcţii f (z) în raport cu punctul z =
a ∈ C, presupus punct singular izolat, numărul definit prin

rez(f, a) = c−1
1
unde unde c−1 este coeficientul lui z−a din dezvoltarea lui f (z) în discul
punctat B(a; 0, r), adică în coroana circulară de olomorfie a lui f (z) care
izolează pe a de celelalte singularităţi..
Reziduul funcţiei f (z) faţă de punctul de la infinit se defineşte prin

rez (f, ∞) = −c−1


1
unde unde c−1 este coeficientul lui z−a din dezvoltarea lui f (z) în discul
punctat B(a; r, ∞), adică în coroana circulară de olomorfie a lui f (z) în
vecinătatea lui ∞. (C (a, R) este un cerc cu centrul în z = a şi în exteriorul
căruia nu se găsesc puncte singulare ale lui f (z) cu eventuala excepţie a lui
z = ∞.)

1.7.1 Calculul reziduurilor


a) Metoda seriei Laurent

Este o metodă universală indiferent dacă z = a este un pol (simplu sau


multiplu) sau este punct singular esenţial izolat.
1.7. REZIDUURILE UNEI FUNCŢII COMPLEXE 25
1
ez
Exemplul 14. Să se calculeze reziduul funcţiei f (z) = z
, în punctul
z = 0.
Avem
µ ¶
1 1 1 11 1 1 1 1
ez = 1+ + + ... + + ...
z z 1! z 2! z 2 n! z n
1 1 1 1 1
= + + ... + + ...
z 1! z 2 n! z n+1
Rezultă rez (f, 0) = 1.
Remarca 3. Calculul reziduului faţă de punctul de la infinit a lui f (z),
poate fi redus la calculul reziduului faţă de punctul zero astfel
I I µ ¶
1 1 1 1
rez f (∞) = f (z)dz = f ( ) − 2 du,
2πi 2πi u u
yΓ xΓ∗
dacă se efectuează schimbarea de variabilă z = u1 . Curba Γ∗ este un cerc ce
izolează originea de restul punctelor singulare şi este parcurs în sens direct
atunci când Γ este parcurs în sens retrograd. Rezultă
µ µ ¶ ¶
1 1
rez (f, ∞) = rez − 2 f ,0
u u

reziduu care poate să aibă valoare nenulă chiar dacă pentru f (z) punctul
z = ∞ este un punct ordinar.

b) Cazul în care z = a este un pol de ordin p


Dacă a este un pol al funcţiei f (z) şi p este ordinul său de multi-
plicitate există funcţia ϕ(z) care are în z = a un punct ordinar şi
ϕ(z)
f (z) = (z−a) p , ϕ(a) 6= 0.

Ţinând seama de definiţia reziduului avem


1
rez (f, a) = ϕ(p−1) (a); p ≥ 1
(p − 1)!

Înlocuind pe ϕ(z) cu expresia sa, obţinem

1 dp−1
rez f (a) = limz→a p−1 [(z − a)p f (z)]
(p − 1)! dz
26 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

Pentru cazul particular în care z = a este un pol simplu formula de


mai sus se simplifică astfel
rez f (a) = limz→a (z − a)f (z)

Exemplul 15. Să se calculeze reziduurile funcţiei f (z) = z2z+1 (z−1)


în polii
z = 0 şi z = 1.
În z = 0, pol dublu, avem
· ¸ · ¸
1 d 2 z +1 d z+1
rez f (0) = limz→0 (z − 0) 2 = limz→0 =
1! dz z (z − 1) dz z − 1
1 · (z − 1) − (z + 1) · 1
= limz→0 = −2
(z − 1)2

În z = 1, pol simplu, avem


z+1 z+1
rez f (1) = limz→1 (z − 1) = limz→1 2 = 2.
z 2 (z
− 1) z

c) Cazul în care z = a este pol simplu iar funcţia f (z) se poate scrie
ca un cât de două funcţii g(z) şi h(z), olomorfe într-o vecinătate
a punctului a.

g(z)
f (z) =
h(z)

Dacă f (z) are în a un pol simplu, atunci h(a) = 0.


Funcţiile olomorfe g(z) şi h(z) pot fi dezvoltate în serie Taylor în vecinătatea
punctului a şi avem
c0 + c1 (z − a) + c2 (z − a)2 + ...
f (z) = , c0 6= 0, γ1 6= 0
γ1 (z − a) + γ2 (z − a)2 + ...

Folosind formula de calcul a reziduului într-un pol simplu avem


c0
rez f (a) = limz→a (z − a)f (z) =
γ1
Dar c0 = g(a), iar γ1 = h0 (a) şi avem în final formula de calcul
¯
g(z) ¯¯
rez f (a) = 0 ¯
h (z) z=a
1.8. INTEGRALA UNEI FUNCŢII COMPLEXE 27

Exemplul 16. Să se calculeze reziduurile funcţiei f (z) = tg z.


sin z
Funcţia f (z) = tg z = cos z
are polii simplii ak = π2 + kπ, puncte în care
cos z se anulează. Conform formulei de calcul de mai sus, avem
¯
sin z ¯¯
rez f (ak ) = = −1.
− sin z ¯z=ak

1.8 Integrala unei funcţii complexe


Se numeşte drum orice aplicaţie continuă a unui interval închis [a, b] în C.
Mulţimea valorilor unui drum injectiv se numeşte arc de curbă.
Fie ν : [a, b] → D ⊂ C, unde D este o mulţime deschisă şi ν(t) =
x(t) + iy(t), o curbă de clasă C 1 pe porţiuni în D. Fie apoi f : D → C o
funcţie complexă continuă, f = u + iv.
Fie ∆n : a = t0 < t1 < ... < tn = b o diviziune a intervalului [a, b].
Punctele de afix zk = ν(tk ) împart arcul de curbă ν în n arce. Alegem
arbitrar în fiecare interval [tk , tk+1 ] o valoare αk , căreia îi corespunde punctul
Pk de afix ξk = ν(αk ) pe arcul de curbă (figura 1.7).
P
Suma n−1 k=0 f (ξk )(zk+1 − zk ) se numeşte sumă integrală complexă (rel-
ativ la f, ν, ∆n , ξk ).
Notăm cu ν(∆n ), norma diviziunii ∆n .
Prin definiţie, limita
Xn−1
lim∀ξk ,ν(∆n )→0 f (ξk )(zk+1 − zk )
k=0

se numeşte
R integrala complexă a funcţiei f de-a lungul curbei γ şi se
notează γ f (z)dz.
Se defineşte în acest fel, de fapt, o integrală curbilinie în planul complex.
Separând suma integrală în parte reală şi parte imaginară şi trecând la limită
obţinem
Z Z Z
f (z)dz = u(x, y)dx − v(x, y)dy + i v(x, y)dx + u(x, y)dy
γ γ γ

Rezultă că o integrală complexă revine la o pereche de integrale curbilinii


reale. Calculăm aceste integrale curbilinii reale prin reducere la integrale
28 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

Riemann. Avem
Z Zb
u dx − v dy = { u(x(t), y(t))x0 (t) − v(x(t), y(t))y 0 (t)} dt
γ
a
Z Zb
v dx − u dy = { v(x(t), y(t))x0 (t) + u(x(t), y(t))y 0 (t)} dt
γ
a

Rezultă
Z Zb
f (z)dz = { u(x(t), y(t)) + iv(x(t), y(t))} (x0 (t) + iy 0 (t)) dt =
γ
a
Z b
= f (z(t)) · z 0 (t)dt (1.4)
a

Se observă că în final calculul integralei complexe revine la calculul unei
perechi de integrale Riemann reale.
Proprietăţiile integralei complexe se deduc din proprietăţiile integralei
curbilinii reale. Avem:
R R
a) −γ
f (z)dz = − γ
f (z)dz (schimbarea sensului de percurgere a curbei
γ)

b) ∀λ1 , λ2 ∈ C, f1 , f2 : D → C, continue
Z Z Z
(λ1 f1 + λ2 f2 )dz = λ1 f1 dz + λ2 f2 dz (linearitatea)
γ γ γ

c) Fie γ1 : [a, b] → D, γ2 : [b, c] → D, drumuri de clasă C 1 pe porţiuni cu


γ1 (b) = γ2 (b) şi γ = γ1 ∪ γ2 . Atunci
Z Z Z
f (z)dz = f (z)dz + f (z)dz (aditivitate)
γ γ1 γ2

¯R ¯ R
¯ ¯
d) ¯ γ f (z)dz ¯ ≤ γ |f (z)| dz
1.8. INTEGRALA UNEI FUNCŢII COMPLEXE 29

e) Fie L lungimea drumului γ şi fie M = supz∈D |f (z)| < ∞. Atunci


¯Z ¯
¯ ¯
¯ f (z)dz ¯ ≤ M · L (majorarea modulului integralei)
¯ ¯
γ

R
Exemplul 17. Să se calculeze integrala I = γ z dz unde arcul de curbă γ
este reprezentat în figura 1.8.
Se observă că arcul de curbă este reprezentat de segmentul OM aşezat pe
prima bisectoare. Parametrizarea drumului dintre punctele O şi M de afix
1 + i este ½
x = t,
t ∈ [0, 1] .
y = t,
Avem

z(t) = x(t) + iy(t) = t + it


z 0 (t) = x0 (t) + iy 0 (t) = 1 + i
Z 1 Z 1 Z 1
I = (t + it)(1 + i)dt = (t − t)dt + i 2t dt = i.
0 0 0

În aplicaţii se întâlnesc şi integrale luate pe o curbă simplă închisă Γ,


netedă sau netedă pe porţiuni ce reprezintă frontiera unui domeniu mărginit
∆. În acest caz stabilim că sensul de parcurgere a frontierei este acela care
lasă punctele domeniului la stânga. Parametrizarea fiecărui arc neted din care
este compusă frontiera se face cu funcţii injective de clasă C 1 care păstrează
orientarea stabilită. R 1
Exemplul 18. Să se calculeze I = Γ (z−a) n dz, cu n ∈ Z, pe un cerc Γ cu

centrul în a de rază r.


Se consideră parametrizarea t → z(t) = a + reit , t ∈ [0, 2π]. Conform
Rb
formulei de calcul: I = a f (z(t)) z 0 (t)dt, avem
- pentru n = 1 Z 2π Z 2π
1 it
I= ire dt = i dt = 2πi.
0 reit 0

- pentru n 6= 1
Z Z ¯2π

1 2π
ir1−n i(n−1)t ¯¯
I= n int
ireit dt = ir1−n i(n−1)t
e dt = e ¯ = 0.
0 r e 0 i (n − 1) 0
30 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

Se prezintă în continuare câteva consideraţii referitoare la clasificarea


domeniilor.
Distingem două situaţii posibile

• domenii simplu conexe, cu frontiera formată dintr-o singură com-


ponentă (figura 1.9.a) şi ca atare un punct mobil o poate parcurge în
întregime fără ca el să părăsească planul figurii;

• domenii multiplu conexe, ce reprezintă enclave. Frontiera lor este


formată din mai multe componente disjuncte (γ1 ∪ γ în figura 1.9.b)
şi ca atare un punct mobil nu o poate parcurge în întregime fără să
părăsească planul figurii.

Un domeniu multiplu conex poate deveni simplu conex prin efectuarea


unor tăieturi în planul complex, între diferite componente ale frontierei sale.
Astfel în domeniul din figura 1.9 b) făcând o tăietură între punctul M ∈ γ
şi N ∈ γ1 , acesta devine ca în figura 1.10. Un punct mobil care pleacă din
M şi se deplasează în sensul indicat în figură parcurge în întregime frontiera
domeniului fără a părăsi planul figurii.
Domeniul multiplu conex din figura 1.11 având n enclave excluse este de
ordinul n+1, fiind necesare n tăieturi pentru a-l transforma într-un domeniu
simplu conex. În mod opţional pentru a preciza că integrala
H este luată de-a
lungul unei curbe închise Γ se poate folosi simbolul: Γ .

1.8.1 Teorema lui Cauchy. Formulele integrale Cauchy


Un rezultat fundamental datorat lui Cauchy este dat de următoarea teoremă.
Teorema 9. (Teorema lui Cauchy pentru domenii simplu conexe) Fie în
domeniul simplu conex D un drum închis Γ de clasă C 1 pe porţiuni şi fie
f o funcţie olomorfă pe D. Atunci
I
f (z)dz = 0
Γ

Demonstraţie Derivatele parţiale ale lui u = Re f şi v = Im f sunt


continue. Avem aplicând formula lui Green
I I I
f (z)dz = (u dx − v dy) + i (v dx + u dy) =
Γ Γ Γ
1.8. INTEGRALA UNEI FUNCŢII COMPLEXE 31
Z µ ¶ Z µ ¶
∂v ∂u ∂u ∂v
= − − dxdy + i − dxdy
D ∂x ∂y D ∂x ∂y
unde D este domeniul limitat de Γ. Pe baza olomorfiei lui f folosind condiţiile
C-R fiecare din integralele duble se anulează şi se obţine afirmaţia teormei.
În enunţul acestei teoreme ipoteza despre domeniul D că este simplu
conex a fost esenţială.
Remarca 4. În condiţiile teoremei dacă z0 ∈ D este un punct fix, iar
z ∈ D este un punct arbitrar pentru R orice drum γ de clasă C 1 pe porţiuni
cu capetele în z0 şi z, integrala γ f (ξ)dξ nu depinde de alegerea drumului
γ (deoarece este nulă pe orice domeniu închis), ci numai de capetele z0 şi z.
Vom nota Z z
F (z) = f (ξ)dξ.
z0

Se poate verifica uşor că F este olomorfă pe D şi F 0 (z) = f (z), ∀z ∈ D, deci
F reprezintă o primitivă a lui f pe D.
Se poate demonstra că o funcţie olomorfă într-un domeniu D simplu
conex, admite o infinitate de primitive care diferă una de alta prin câte o con-
stantă complexă. În plus rămâne valabilă formula Newton-Leibniz cunoscută
pentru integrala Riemann
Z z2
f (z)dz = F (z2 ) − F (z1 )
z1

Exemplul 19. Să se calculeze integrala din exemplul 1.8 folosind formula
Newton-Leibniz.
Avem Z 1+i
I= z dz
0+0i

Funcţia integrant f (z) = z este olomorfă în orice domeniu simplu conex finit
2
care conţine segmentul OM şi are drept primitivă pe z2 . Rezultă
Z ¯1+i
1+i
z 2 ¯¯ (1 + i)2 2i
I= z dz = ¯ = = = i.
0+0i 2 0+0i 2 2

Remarca 5. Se poate obţine o variantă a teormei Cauchy pentru domenii


multiplu conexe. În cazul în care D este multiplu conex, există curbe simplu
închise Γ ⊂ D, netede sau netede pe porţiuni care sunt frontiere ale unor
domenii mărginite ∆ ⊂ D, simplu conexe pentru care integrala luată de-a
32 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

lungul acestor curbe se anulează. Să presupunem însă că Γ conţine în interior
enclava exclusă ∆ (figura 1.12 a).
Înconjurăm enclava ∆ cu o curbă închisă C şi folosind o tăietură trans-
formăm domeniul D în unul simplu conex ( figura 1.12 b). În domeniul ast-
fel transformat aplicăm teorema lui Cauchy pentru domenii simplu conexe.
Avem: I Z I Z
f dz + f dz + f dz + f dz = 0
Γ BA yC AB
Deorece integrala pe BA are valoare egală cu integrala pe AB dar de semn
contrar, suma acestor integrale este egală cu 0. Rezultă
I I I
f (z) dz = − f (z) dz = f (z) dz.
Γ yC C

În cazul unui domeniu D multiplu conex de ordinul n + 1 (fig. 1.11)


rezultatul de mai sus se generalizează astfel
I Xn I
f (z)dz = f (z)dz
Γ k=1 Ck

considerând că toate cele n enclave excluse se situează în interiorul lui Γ.
Teorema lui Cauchy în cazul domeniilor multiplu conexe permite calcu-
larea simplă a unor integrale complexe.
Astfel, dacă conturul de integrare Γ delimitează un domeniu în care
funcţia care se integrează are singularităţile z1 , z2, ..., zn acestea se izolează
prin cercuri Ck , k = 1, 2, ..., ṅ cu centrele în aceste puncte şi raze suficient de
mici astfel încât să delimiteze domenii disjuncte (figura 1.13).
Conform teoremei lui Cauchy în cazul domeniilor multiplu conexe vom
avea I Xn I
f (z) dz = f (z) dz
Γ k=1 Ck
Exemplul 20. Să se calculeze integrala
I
dz
I=
|z|=2 z − 1

orientarea cercului |z| = 2 fiind directă (figura 1.14).


1
Funcţia z−1 este olomorfă pe C \ {1}. Domeniul D este dublu conex.
Avem I I
dz dz
I= =
|z|=2 z − 1 γz −1
1.8. INTEGRALA UNEI FUNCŢII COMPLEXE 33

unde γ este un cerc cu centrul în punctul 1 de rază r < 1. Rezultă conform
exemplului 1.9, I = 2πi.
Se prezintă în continuare o formulă deosebit de importantă de reprezentare
integrală a funcţilor olomorfe.
Teorema 10. (Formula integrală a lui Cauchy pentru domenii simplu
conexe)
Dacă f (z) este olomorfă în D simplu conex şi C este o curbă simplă din
D de clasă C 1 pe porţiuni ce închide domeniul ∆ ⊂ D, atunci valorile lui
f (z) în toate punctele a ∈ ∆ sunt cunoscute dacă se dau valorile lui f (z) pe
conturul C şi anume, ele se obţin din formula
I
1 f (z)
f (a) = dz
2πi c z − a
Demonstraţie Ţinând seama de olomorfia lui f (z) în D, deducem că
funcţia
f (z)
g(z) =
z−a
este meromorfă în D cu z = a pol simplu; deci pentru g(z) domeniul D1 =
D − {a} este un domeniu de olomorfie dublu conex în care C este echivalentă
cu un cerc γ de centru a şi rază r arbitrară, pentru care γ ⊂ D, deci
I I
f (z) f (z)
dz = dz
C z−a γ z−a

Pentru cea de-a doua integrală vom scrie


I I I
f (z) f (z) − f (a) dz
dz = dz + f (a)
γ z −a γ z−a γ z−a

adică I I
f (z) f (z) − f (a)
dz = 2πi f (a) + dz
γ z−a γ z−a
Folosind continuitatea lui f (z) în D şi aplicând majorarea modulului inte-
gralei, se poate arăta că integrala din partea dreaptă a semnului egal este
egală cu 0.
Pentru γ avem parametrizarea z (θ) = a + reiθ , θ ∈ [0, 2π] . Calculăm
¯I ¯ ¯Z 2π ¯ ¯ Z 2π ¯
¯ f (z) − f (a) ¯ ¯ f (a + re iθ
) − f (a) ¯ ¯ ¡ ¢ ¯
¯ dz ¯¯ = ¯¯ ire dθ¯¯ = ¯¯i

f (a + re ) − f (a) dθ¯¯ ≤

¯ z−a a + reiθ − a
γ 0 0
¯ ¯
≤ 2π ¯f (a + reiθ ) − f (a)¯
34 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

Deci I
1 f (z)
f (a) = dz.
2πi γ z−a
Remarca 6. Pentru domenii multiplu conexe de ordinul (n + 1) formula
integrală a lui Cauchy de mai sus, devine
·I Xn I f (z) ¸
1 f (z)
f (a) = dz − dz
2πi C z − a k=1 C z − a
k

1.8.2 Integrale de tip Cauchy


Definitia 13. Fie f o funcţie continuă definită pe arcul neted pe porţiuni
C. Se numeşte integrală de tip Cauchy integrala
Z
f (ξ)
F (z) = dξ
C ξ −z

definită pentru z ∈ C\C.


Teorema 11. Funcţia F este olomorfă în C\C şi derivata sa este
Z
0 f (ξ)
F (z) = 2 dξ.
C (ξ − z)

Demonstraţie Pentru z0 ∈ C\C notăm 2δ distanţa de la z0 la arcul C


(raza celui mai mare cerc cu centru în z0 care nu intersectează C). Fie z cu
|z − z0 | < δ. Rezultă
Z µ ¶ Z
1 1 f (ξ)
F (z)−F (z0 ) = f (ξ) − dξ = (z − z0 ) dξ.
C ξ − z ξ − z0 C (ξ − z) (ξ − z0 )

Avem |ξ − z0 | ≥ 2δ şi |ξ − z| ≥ |(ξ − z0 ) − (z − z0 )| ≥ |ξ − z0 | − |z − z0 | ≥ δ,


deci
1 1
≤ 2.
|ξ − z| · |ξ − z0 | 2δ
De asemenea
¯Z ¯
¯ f (ξ) ¯ 1
¯ ¯
¯ (ξ − z) (ξ − z0 ) ¯ ≤ 2δ 2 max

C
|f (ξ)| · lung (C)
C
1
|F (z) − F (z0 )| ≤ |z − z0 | · 2 max |f (ξ)| · lung (C)
2δ C
1.8. INTEGRALA UNEI FUNCŢII COMPLEXE 35

Rezultă limz→z0 F (z) = F (z0 ), deci integrala de tip Cauchy este continuă.
lim F (z) = F (z0 )
z→z0

Apoi
Z f (ξ)
F (z) − F (z0 ) ξ−z0
= dξ
z − z0 C ξ−z
f (ξ)
În dreapta este o integrală de tip Cauchy ( cu ξ−z 0
continuă pe C), deci
continuă. Se obţine
Z f (ξ) Z
0 F (z) − F (z0 ) ξ−z0 f (ξ)
F (z) = lim = dξ = 2
dξ.
z→z0 z − z0 C ξ − z0 C (ξ − z0 )

Această teoremă spune că în cazul integralelor de tip Cauchy, se poate
deriva sub semnul integrală. Posibilitatea exprimării derivatelor succesive ale
funcţiei f (z) prin valorile sale pe conturul C este acum o consecinţă imediată.
Teorema 12. (Formula Cauchy pentru derivate)
O funcţie f olomorfă într-un domeniu D simplu conex, admite în acest
domeniu derivate de orice ordin, care sunt şi ele olomorfe în D având:
I
(n) n! f (ξ)
f (z) = dξ
2πi C (ξ − z)n+1
dacă conturul C ⊂ D, închide un domeniu DC simplu conex ce îl conţine
pe z.
(Enunţul teoremei se modifică corespunzător cu o formulă analoagă for-
mulei lui Cauchy pentru cazul domeniului multiplu conex DC )
·I Xn I ¸
(n) n! f (ξ) f (ξ)
f (z) = dξ − dξ
2πi C (ξ − z)n+1 k=1 C (ξ − z)n+1
k

Exemplul 21. Folosind formulele integrale ale lui Cauchy să se calculeze
integralele
I I
dz dz
a) I = , b) J =
1 z(z − 1) 1 z 2 (z − 1)3
|z|= 2 |z|= 2

H 1
1 ¯
¯
a) Avem I = |z|= 1 z−0 z−1
dz = 2πi z−1 z=0
= −2πi folosind formula lui
H f (z) 2

Cauchy I = C z−a dz = 2πi f (a) şi observând că z = 0 este situat în interi-
orul cercului |z| = 12 .
36 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

b) Se foloseşte formula lui Cauchy pentru derivate


I
f (z) 2πi (n)
n+1
dz = f (z0 )
C (z − z0 ) n!
H 1 ¯
(z−1)3 2πi 0 −3(z−1)2 ¯
Rezultă |z|= 1 (z−0)2 = 1! f (0) = 2πi (z−1)6 ¯ = 6πi.
2 z=0

1.9 Teorema reziduurilor


Prin definiţie numim reziduul unei funcţii f (z) în raport cu punctul z = a,
presupus punct singular izolat, este coeficientul c−1 din reprezentarea în serie
Laurent în coroana de olomorfie a lui f punctată în a. Rezultă imediat
∞ I I X ∞
1 X n 1
rez (f, a) = c−1 = cn (z − a) dz = cn (z − a)n dz =
2πi n=−∞ γ 2πi γ n=−∞
I
1
= f (z)dz
2πi γ

unde γ este orice cerc situat în coroana de olomorfie a lui f .


Reziduul funcţiei f (z) faţă de punctul de la infinit se defineşte prin
∞ I I I
1 X n 1 1
rez (f, ∞) = −c−1 = − cn z dz = − f (z)dz = f (z)dz
2πi n=−∞ Γ 2πi Γ 2πi yΓ

unde Γ este orice cerc cu centrul în z = 0 şi în exteriorul căruia nu se găsesc
puncte singulare ale lui f (z) cu eventuala excepţie a lui z = ∞.
Teorema 13. (Teorema reziduurilor) Dacă curba închisă γ este situată
într-un domeniu D multiplu conex de olomorfie a funcţiei f (z) şi închide în
interiorul său numai un număr finit de puncte singulare a1 , a2 , ..., an poli sau
puncte singulare esenţiale avem
I Xn
f (z)dz = 2πi rez f (ak )
γ k=1

Demonstraţia rezultă imediat din teorema lui Cauchy pentru domenii


multiplu conexe, după ce izolăm fiecare punct singular cu câte un cerc γk
I Xn 1 I Xn
f (z)dz = 2πi f (z)dz = 2πi rez f (ak ).
γ k=1 2πi γ k=1
k
1.9. TEOREMA REZIDUURILOR 37

Dacă f (z) are în tot planul numai un număr finit de puncte singulare
(evident, atunci sunt toate izolate), suma tuturor reziduurilor sale în aceste
puncte, inclusiv în z = ∞, este nulă
X
rez f (ak ) + rez f (∞) = 0
k

Într-adevăr luând un contur γ care cuprinde în interior toate punctele sin-
gulare ak (izolând deci în acelaşi timp punctul ∞) avem conform teoremei
reziduurilor şi a definiţiei reziduului în z = ∞
X I
1
rez f (ak ) = f (z)dz
k 2πi γ
I
1
rez f (∞) = − f (z)dz
2πi γ
deci relaţia dată este demonstrată.
Rezultatul de mai sus permite ca în calculul unei integrale prin terorema
reziduurilor să înlocuim suma reziduurilor faţă de singularitităţile interioare
lui γ dacă ele sunt prea numeroase cu opusul sumei reziduurilor faţă de
singularităţiile din exterior (inclusiv z = ∞), făcând astfel o economie de
calcul, în ipoteza că aceste ultime reziduri, mai puţine, nu se calculează prea
dificil.
Exemplul 22. Să se calculeze cu ajutorul reziduurilor integrala
I
dz
I= n
, n ∈ N, R > 1
|z|=R 1 + z

Putem calcula pe I în două moduri


1 i π+2kπ
a) Funcţia f (z) = 1+z n are polii simplii ak = e
n , k = 0, 1, ..., (n − 1)
situaţi pe cercul de rază 1. Avem
¯
1 ¯¯ 1 ak 1
rez (f, ak ) = n−1 ¯ = n−1 = n = − ak
nz z=ak nak nak n
deoarece ak verifică ecuaţia z n + 1 = 0. Conform teoremei reziduurilor avem
Xn−1 ½
2πi Xn−1 0, n > 1
I = 2πi rez (f, ak ) = − ak =
k=0 n k=0 2πi, n = 1
P
folosind pentru calculul sumei n−1 k=0 ak relaţii dintre rădăcini şi coeficienţi
(relaţiile lui Viete).
38 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

b) Dezvoltăm funcţia f (z) în vecinătatea punctului z = ∞, adică pentru


|z| > 1 avem
µ ¶
1 1 1 1 1 1 1
f (z) = = n = n 1 − n + 2n − 3n + ... =
1 + zn z 1 + z1n z z z z
1 1 1
= n − 2n + 3n − ...
z z z
Se obţine
½
0, n > 1
rez f (∞) = −c−1 =
−1, n = 1
½
0, n > 1
I = −2πi rez f (∞) =
2πi, n = 1

1.10 Calculul unor integrale reale


Se pot calcula câteva tipuri de integrale definite reale, fără a calcula primi-
tivele. În acest scop sunt necesare următoarele leme.
Lemma 1. Fie f (z) o funcţie continuă definită în sectorul z = a + reiϕ ,
(0 ≤ r ≤ R, ϕ1H ≤ ϕ ≤ ϕ2 ). Dacă limz→a (z − a) f (z) = 0, (ϕ1 ≤ arg z ≤ ϕ2 ),
atunci limr→0 γ f (z)dz = 0, unde γ este arcul de cerc centrat în a de rază r
conţinut în sectorul ϕ1 ≤ ϕ ≤ ϕ2 .
Demonstraţie Din ipoteza existenţei limitei nule, avem |z f (z)| < ε
pentru |z| < ηε (|z| = r → 0 dacă z → 0). Se poate scrie
¯I ¯ ¯I ¯
¯ ¯ ¯ ¯
¯ f (z)dz ¯ = ¯ z f (z) dz ¯ ≤ 1 max |z f (z)| · L ≤ ε L ≤ 2πε
¯ ¯ ¯ z ¯ r γ r
γ γ

dacă r < ηε unde L este lungimea arcului γ, având deci L ≤ 2πr. Inegalitatea
de mai sus implică I
limr→0 f (z)dz = 0.
γ

Lemma 2. Fie f (z) o funcţie definită continuă înH sectorul ϕ1 ≤ ϕ ≤ ϕ2


(z = reiϕ ). Dacă lim|z|→∞ zf (z) = 0, atunci limr→∞ γ f (z)dz = 0, unde γ
este arcul de cerc centrat în origine de rază r conţinut în sectorul ϕ1 ≤ ϕ ≤
ϕ2 .
1.10. CALCULUL UNOR INTEGRALE REALE 39

Demonstraţia decurge analog cu a primei leme, cu deosebirea că delim-


itarea modulului integralei de către 2πε, are loc în condiţia |z| = R > ηε .
Lemma 3. Fie f (z) o funcţie continuă pe orice arc γ al cercului
|z| = R, R suficient de mare situat în Im z > −a (a Hdat). şi λ > 0.
Dacă lim|z|→∞ f (z) = 0 (ϕ1 ≤ arg z ≤ ϕ2 ), atunci limr→∞ γ f (z)eiλx dz = 0,
unde γ este arcul de cerc centrat în origine de rază r conţinut în sectorul
ϕ1 ≤ ϕ ≤ ϕ2 .
Metoda generală de lucru în calculul integralelor reale, prin reziduuri,
constă în completarea segmentului de integrare cu alte curbe până la com-
pletarea unui contur închis pe care integrala din f (z) (dedusă din f (x) prin
înlocuirea lui x cu z) se poate calcula uşor folosind teorema reziduurilor.
Se prezintă în continuare câteva integrale ce pot fi calculate astfel.
a) Integrale de forma Z +∞
I= R(x)dx,
−∞

unde R(x) este o funcţie raţională continuă pe toată axa reală, având
polinomul de la numitor de grad cu cel puţin 2 unităţi mai mare decât gradul
polinomului de la numărător, în plus diferit de zero oricare ar fi x ∈ R.
Considerăm extinderea în complex R(z), z ∈ C, şi integrăm pe curba
închisă Γ = [−r, r] ∪ γ. Obţinem
I X
R(z)dz = 2πi rez R(ak )
Γ k

unde ak sunt polii lui R ce se află în semidisc. Avem


I Z r I
R(z)dz = R(x)dx + R(z)dz
Γ −r γ
Rr
Când r → ∞, toţi polii din semiplanul y > 0 se află în semidisc, −r R(x)dx →
I, iar a doua integrală tinde către 0 conform lemei a doua (datorită diferenţei
de grad între polinoamele ce formează pe R). Rezultă
Z ∞ X
I= R(x)dx = 2πi rez R(ak );
−∞ k,Im ak >0

Exemplul 23.
Z +∞ µ ¶¯
dx 1 ¯ 1 π
I= = 2πi rez ¯ = 2πi =
2 2 ¯
−∞ x + 9 z + 9 z=3i 2 · 3i 3
40 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE

deoarece R(z) are în semiplanul superior numai polul simplu a1 = 3i.

b) Integrale de tipul Z +∞
R(x) eiλx dx
−∞

unde λ > 0 şi R(x) este o funcţie raţională continuă pe toată axa
reală, având polinomul de la numitor de grad cu cel puţin 1 unităţi
mai mare decât gradul polinomului de la numărător, în plus diferit de
zero oricare ar fi x ∈ R. Astfel de integrale se întâlnesc în studiul
transformării Fourier.

Avem
Z +∞ X ¡ ¢
R(x) eiλx dx = 2πi rez R(z)eiλz z=a ; Im ak > 0
−∞ k k

Exemplul 24. Să se calculeze integrala lui Laplace


Z +∞
cos x
I= 2 2
dx, a > 0
−∞ x + a

Avem
Z +∞ · X µ ¶¸
cos x eiz
I= 2 2
dx = Re 2πi rez
−∞ x + a z 2 + a2
unde suma se face după polii din semiplanul y > 0.
−a −a
Singurul pol în acest caz este z = ai şi reziduul său este e2ai , deci I = πea .
R +∞
Remarca 7. Dacă trebuie să calculăm −∞ R(x) dx şi R are în z = 0 un
pol simplu, conturul din figura 1.15 trebuie înlocuit cu cel din figura 1.16, ca
în exemplul următor.
Exemplul 25. Să se calculeze integrala Poisson
Z ∞
sin x
I= dx
0 x
H iz
Se începe cu calculul integralei Γ ez dz unde Γ = [−r, −ε] ∪ γ1 ∪ [ε, r] ∪ γ.
R iz
Conform teoremei lui Cauchy pentru domenii simplu conexe, avem Γ ez dz =
0. Rezultă
Z −ε ix Z Z r ix Z
e eiz e eiz
dx + dz + dx + dz = 0
−r x yγ1 z ε x xγ z
1.10. CALCULUL UNOR INTEGRALE REALE 41
³ ´ ¯
eiz 1 iz (iz)2 1 i z eiz ¯
Dar z
= z
1+ + 1!
+ ... = z + 1! − 2! +..., z ∈ C. Rezultă rez z ¯
2!
=
R R H ¯ z=0
iz iz iz iz ¯
1 deci yγ1 ez dz = − xγ ez dz = − 12 xγ1 ez dz = − 12 · 2πi rez ez ¯ = −πi.
z=0
Pentru z = r(cos ϕ + i sin ϕ) ∈ γ încercăm să verificăm condiţia lemei 2.
Avem
¯ iz ¯
¯ e ¯ ¯ ¯ ¯ ¯
¯z ¯ = ¯eiz ¯ = ¯e−r sin ϕ · eir cos ϕ ¯ = e−r sin ϕ
¯ z ¯
1
limr→∞ e−r sin ϕ = limr→∞ r sin ϕ = 0
e
R eiz
Deci conform lemei 2, integrala xγ z dz la limită, devine zero.
Rezultă
Z ε −iu Z r ix Z r Z r ix
e e e−ix e
(−du) + dx = − dx + dx =
r −u ε x ε x ε x
Z r
cos x + i sin x − cos x + i sin x
= dx =
x
Zε r
sin x
= 2i dx
ε x

Rezultă în final


Z r Z ∞
sin x sin x π
limε → 0, r → ∞ dx = dx = .
ε x 0 x 2

La conturul din figura 1.17: |z| = 1, adică la cercul unitate, se ajunge


pentru calculul integralei
Z 2π
I= R(sin ϕ, cos ϕ)dϕ; unde Reste funcţie raţională.
0

În urma substituţiei z = eiϕ , z parcurge cercul |z| = 1 când ϕ parcurge


intervalul [0, 2π].
Obţinem
I µ µ µ¶ ¶¶ X
1 1 11 1
I= R z− , z+ dz = 2πi rez (R1 , ak ),
|z|=1 iz 2i z2 z k,|ak |<1

¡ ¡ ¢ ¡ ¢¢
unde s-a notat R1 (z) = iz1 R 2i1 z − z1 , 12 z + z1
42 CAPITOLUL 1. FUNCŢII COMPLEXE
R 2π dϕ
Exemplul 26. Să se calculeze I = 0 2+sin ϕ
.

Notând e = z se obţine
I I
1 1 2
I= 2 dz = 2
dz
|z|=1 iz 2 + 2iz
z −1
|z|=1 z + 4iz − 1


Unicul pol conţinut în discul unitate este a1 = −2 + i 3 şi reziduul său este
2 √
a +2+i 3
= i√1 3 . Rezultă I = 2πi · i√1 3 = √

3
.
1

S-ar putea să vă placă și