IMPORTANTA GRAULUI Importan a economic i furajer

Grâul este considerat cultura agricol cu cea mai mare suprafa cultivat pe plan mondial, aceasta fiind de peste 220 milioane hectare. În ara noastr suprafa a cultivat cu grâu este de cca. 25% din suprafa a arabil i 40% din suprafa a sem nat cu cereale. Importan a ce se acord acestei culturi const în urm toarele particularit i: pentru aproape jum tate din popula ia lumii, pâinea produs din f in de grâu reprezint hrana de baz ; din punct de vedere calitativ, boabele de grâu au un raport echilibrat între con inutul de hidra i de carbon i cel de substan e proteice, corespunz tor cerin elor organismului uman; boabele de grâu constituie materia prim pentru producerea sau extragerea de substan e utile care intr în procesarea unei mari diversit i de produse agroalimentare; boabele de grâu au o durat mare de p strare i pot fi transportate la distan e mari f r riscul degrad rii calit ii; se poate folosi direct în hrana animalelor, mai ales t râ ele ce rezult din industria mor ritului, deoarece au un con inut ridicat în proteine, gr simi i substan e minerale; paiele rezultate dup recoltarea grâului se pot folosi în hrana animalelor sau ca a ternut în grajd, la fabricile de celuloz sau pentru prepararea îngr mântului organic; datorit plasticit ii ecologice ridicate, grâul poate fi cultivat în diferite zone climatice i la altitudini foarte mari; din punct de vedere agrotehnic cultura este mecanizat în totalitate, iar grâul intr în aproape toate sistemele de rota ie agricol , fiind considerat o plant premerg toare foarte bun , deoarece are o perioad de vegeta ie relativ scurt , favorizând realizarea, în condi ii optime, a lucr rilor pentru preg tirea patului germinativ a culturii ce urmeaz .