Sunteți pe pagina 1din 49

PSIHODIAGNOZ II (ZI, ID) Lector univ. drd.

Corina Bogdan

I) Obiective generale: formarea studen ilor pentru construirea, aplicarea #i interpretarea psihodiagnostic& a testelor psihologice; cunoa#terea tipurilor de probe psihologice; specifice informa#ionale: cunoa#terea teoriilor care permit interpretarea diferitelor teste de aptitudini #i de personalitate, cunoa#terea tehnicilor de construire a testelor psihologice; specifice opera#ionale: formarea capacit& ii de a utiliza #i construi un test psihologic prin aplicarea cerin elor privind calit& ile testelor (calculul fidelit& ii, validit& ii, normarea #i analiza de item); capacitatea de a aplica #i interpreta teste de aptitudini #i de personalitate. II) Con#inut Psihodiagnoza personalit&#ii 1. Instrumente, metode utilizate pentru evaluarea psihologic& a personalit& ii 2. Tipuri de teste de personalitate 3. Etapele pentru elaborarea unui test 4. Strategii de construire a chestionarului de personalitate 5. Inventarul de personalitate California - CPI 6. Inventarul Multifazic de personalitate Minnesota - MMPI 7. Chestionatul de personalitate 16 P.F. - Cattell 8. Chestionarul de personalitate pentru adolescen i - H.S.P.Q - High School Personality Questionaire 9. Chestionarul de anxietate C Cattel 10. Testele EPI - Eysenck Personality Inventory #i EPQ - Eysenck Personality Questionaire 11. Chestionarul de personalitate Freiburg - F.P.I. 12. Chestionarul de personalitate Guilford - Zimmerman G-Z 13. Chestionarul de personalitate Big-Five (ABCD-M) Bibliografie selectiv& 1. A.Anastasi, Psychological Testing, MacMillan, N.Y., 1988 2. G. Allport Structura #i formarea personalit& ii, Editura )tiin ific& #i Enciclopedic&, Bucure#ti, 1980/1990. 3. M. Ani ei Psihologia personalit& ii aviatorului, Editura Pres Mihaela S.R.L., Bucure#ti, 2000.

4. M.Golu Dinamica personalit& ii, Editura Geneze, Bucure#ti, 1993. 5. C.G.Jung Tipologii psihologice, Editura Trei, Bucure#ti. 6. Kulcsar ndrum&torul psihodiagnostic, - vol. 2, Cluj Napoca, 1976. 7. M. Minulescu Chestionare de personalitate n evaluarea psihologic&, Editura Garell Publishing House, Bucure#ti, 1996. 8. M. Minulescu Psihodiagnoza modern&, Editura Spiru Haret, Bucure#ti, 2003. 9. M. Ro#ca Metode de psihodiagnoz&, Editura Didactic& #i pedagogic&, Bucure#ti, 1972. 10. Ursula )chiopu, 2004, Introducere n psihodiagnostic, Editura Humanitas, Bucure#ti

1. Instrumente i metode utilizate pentru evaluarea psihologic# a personalit#&ii Exist& mai multe categorii de astfel de instrumente #i metode utilizate n domeniul psihodiagnozei personalit& ii: a. Probe psihometrice: chestionarele, inventarele #i testele care m&soar& diferite aspecte sau tr&s&turi ale personalit& ii sau ncearc& surprinderea unei imagini generale de ansamblu asupra acesteia, pornind de la o concep ie teoretic& de lucru. Esen iale pentru aceste instrumente sunt dou& problematici: cea a m&sur&rii n psihologie #i cea a rela iei dintre test #i viziunea teoretic& asupra personalit& ii. Aceast& categorie constituie domeniul principal al cursului. b. Probe proiective. Acestea constituie un domeniu distinct n evaluarea psihologic& #i fac obiectul unui curs separat. c. Probe calitative, de tipul testelor situa ionale sau utilizarea unor metode #i tehnici precum observa ia sau interviul clinic. Aceste metode #i tehnici sunt abordate n contextul altor discipline, cum ar fi metodologia cercet&rii, psihodiagnosticul clinic #i chiar psihologia organiza ional&. ncercnd a r&spunde unei cerin e esen iale #i fundamentale n evaluarea psihologic& #i chiar n cercetare, se impune cu necesitate corelarea acestor tipuri de metode #i tehnici n demersul concret de evaluare. Niciodat& nu vom face evaluare utiliznd un singur tip de metod&, ci ntotdeauna prin corelarea informa iilor ob inute cu ajutorul mai multor metode.

2. Tipuri de teste de personalitate Putem formula mai multe tipologii n func ie de criteriul utilizat. a. Una dintre acestea a fost formulat& la punctul anterior. b. O tipologie rezult& din strategia folosit& n costruc ia testelor (pt. cele psihometrice). Conform celor trei tipuri de strategii de construc ie, rezult& 3 tipuri de teste: empirice, factoriale sau rezultate prin metoda ra ional&. c. Dup& criteriul s&n&t& ii psihice, ntlnim teste clinice #i teste destinate evalu&rii normalit& ii. d. Dup& criteriul vrstei subiec ilor c&rora se adreseaz& putem distinge ntre teste pentru adul i #i teste pentru adolescen i. Nu exist& test de personalitate pentru copii. e. Considernd persoana care face evaluarea ntlnim teste bazate pe autoevaluare (de tipul chestionarelor sau inventarelor) #i teste de heteroevaluare (liste de adjective sau scale clinice).

f. Dup& tipul de r&spuns solicitat de la subiect la itemi, ntlnim teste cu r&spuns dihotomic, trihotomic, pe oscal& Likert sau cu alegere for at&. g. Dup& modalitatea de administrare, desprindem ntre teste cu administrare exclusiv individual& #i teste care pot fi administrate colectiv. h. Teste pe computer #i teste creion hrtie. n utilizarea testelor n form& computeriat& se impune reevaluarea calit& ilor psihometrice ale acestora, n special a fidelit& ii. i. Dup& variabila investigat& ntlnim teste par iale, care m&soar& o singur& tr&s&tur& de personalitate #i teste care urm&resc evaluarea ntregii personalit& i, o imagine de ansamblu. j. Introducnd o variabil& contextual&, deprindem ntre dou& categorii de teste: care evalueaz& subiectul independent de contextul particular n care se afl& sau n care se face evaluarea #i teste care evalueaz& subiectul n interac iune cu situa ia. Aceast& a doua categorie o ntlnim n special n domeniul organiza ional sau educa ional.

3. Etapele pentru elaborarea unui test 1. Alegerea constructelor pe care vrem s& le m&sur&m (ce anume vrem s& m&sur&m). Ex. de constructe: agresivitatea, anxietatea, satisfac ia n munc&, satisfac ia marital&, instabilitatea emo ional&, timiditatea, frustrarea etc. 2. Alegerea e(antionului din popula ia int&; cui i este destinat de ex. chestionarul sau testul pe care vrem s&-l d&m; dac& subiec ii sunt adul i, manageri etc. 3. Definirea (i opera#ionalizarea tr&s&turii. A opera ionaliza = s& explici cum se traduce tr&s&tura n comportamente m&surabile, observabile. Ex. agresivitatea. Ce nseamn&: o tendin & relativ constant& de a ac iona ostil sau distructiv asupra mediului (oameni, animale, obiecte) la nivel fizic sau verbal. De exemplu, dac& subiectul sparge inten ionat o farfurie. Exist& un ghid de specialitate Rela ia item tr&s&tur& Angleitner: Schem& 3.1. Descrieri de reac#ii a. Reac#ii deschise sau comportamente observabile. Ex. O persoan& agresiv& are anumite comportamente caracteristice la nivel fizic #i verbal: particip& la b&t&i, riposteaz& dur cnd este provocat&. Ex. de item interogativ: Obi#nui i s& riposta i dur cnd sunte i provocat? R&spuns dihotomic. Da/Nu.

Ex. de item ca afirma ie: Am participat la multe nc&ier&ri. / M-am b&tut de multe ori. R&spuns dihotomic. Da/Nu. b. Reac#ii acoperite, interne: senza#ii sau gnduri proprii tr&s&turii de interes. Ex. de itemi interogativi: V& place risul? Considera i c& oamenilor trebuie s& le pl&te#ti cu aceea#i moned&? Ex. de item ca afirma ie: Cnd sunt provocat a#tept momentul s& m& r&zbun. Cnd sunt provocat simt c& mi se urc& sngele la cap. 3.2. Atribute ale tr&s&turii Se refer& la acele atribute, adjective din limbajul curent, asociate tr&s&turii sau persoanelor care de in n grad nal tr&s&tura de interes. Ex. de adjective pentru agresivitate: violent, sadic, irascibil, r&u, crud, furios, rebel, dur etc. Ex. de item interogativ: V& considera i un om violent? 3.3. Dorin#e (i trebuin#e: Se refer& la inten ia sau dorin a actual& sau trecut& de a se angaja n anumite comportamente sau roluri, altfel sus, la orientarea subiectului spre anumi i stimuli sau situa ii care i-ar putea satisface direct sau indirect dorin a. Ex. de roluri pentru agresivitate: chirurg, m&celar, dentist, soldat, boxeur. Ex. de stimuli la care reac ioneaz&: Rock, Emisiuni violente, Lupte cu cini sau coco#i. Ex. de itemi ca afirma ie: Obi#nuiesc s& urm&resc filme violente. Mi-ar fi pl&cut s& fiu soldat sau m&celar. 3.4. Fapte biografice Adic& anumite aspecte din trecutul lui care se refer& la acea tr&s&tur&. Ex: i pl&cea n copil&rie s& chinuie animale, le pl&cea s& fie b&t&u#i, le pl&cea s& distrug& juc&riile, violen a n familie. Ex. de item interogativ: n copil&rie obi#nuia i s& v& bate i cu ceilal i? Ex. de item ca afirma ie: La #coal& obi#nuiam s& m& bat cu colegii. 3.5. Atitudini sau opinii fa#& de diverse subiecte de interes: social, general, personal. Ex. de itemi: B&taia este rupt& din rai, Sunt de acord s& fie extermina i cinii vagabonzi., Sunt de acord cu b&taia n #coli. 3.6. Reac#ii ale altora Adic& a#a cum crede subiectul c& ceilal i i percep reac iile; percep ia celorla i fa & de el din acestea rezult& tipul de rela ii pe care le are subiectul cu ceilal i. Ex. de itemi: Ceilal i se tem de mine. Cred c& ceilal i m& consider& o persoan& agresiv&.

3.7. Itemi bizari Se refer& la comportamente #i tr&iri ciudate, neobi#nuite sau anormale. De obicei ace#ti itemi sunt n scalele clinice. Ex. de itemi pt. identificarea schizofreniei: Am auzit voci." Adesea simt c& sufletul mi p&r&se#te corpul. Adesea mi simt corpul str&in. Adesea am senza ia c& tr&iesc ntr-o lume absurd&. 4. Formularea itemilor Itemii trebuie s& acopere ct mai bine universul tr&s&turii m&surate. Itemii trebuie s& fie clari, conci#i, s& fie formula i #i pe nega ie pentru a nu avea la r&spunsuri prea mul i da. Este de preferat s& se foloseasc& adverbele de intensitate sau de frecven &. Ex: - n general, adesea, de multe ori, de pu ine ori, frecvent, rareori. Nu trebuie ca to i itemii s& aib& asemenea adverbe. Itemii trebuiesc intercala i. Este de preferat dac& sunt sub form& de ntrebare cu ? la sfr#it sau ca afirma ie cu . la sfr#it. Nu se folosesc ambele variante ntr-un test (adic& #i ? #i . la sfr#it). 5. Stabilirea instructajului pentru subiec#i (i cheia de r&spunsuri cum punct&m r&spunsurile. 6. Randomizarea Randomizarea = amestecarea. n faza ini ial& trebuie s& avem cel pu in 30-50 itemi pentru o tr&s&tur&. De obicei se opteaz& pentru un anumit num&r de itemi. 7. Faza de teren Se aplic& testul pe cel pu in 50 de subiec i din popula ia vizat&. 8. Se face statistica Se face analiza de itemi. Se realizeaz& n dou& modalit& i: 1) Prive#te gradul de dificultate: La fiecare din itemi se calculeaz& propor ia cei care au reu#it (la to i subiec ii). 2) Implic& discriminarea itemilor: M&soar& modul cum coreleaz& itemii individuali cu ntregul test n cadrul unei popula ii. Analiza de itemi are ca obiectiv de baz& descifrarea mecanismelor aplicate de subiec i pentru formularea r&spunsurilor la itemi #i verificarea calit& ii itemilor ca instrumente de m&sur& sau de predic ie. Pe baza analizei de itemi se ob in informa ii care permit selectarea itemilor care intr& n componen a testului. Itemii pot fi analiza i printr-o dubl& perspectiv&: cantitativ& #i calitativ&. a) Analiza cantitativ& se refer& la propriet& ile statistice ale itemilor #i este focalizat& n principal pe clarificarea problemelor privind dificultatea #i capacitatea de discriminare a itemilor.

b) Analiza calitativ& se refer& la aspecte de con inut #i de form& incluznd problema evalu&rii eficien ei procedurilor de redactare #i a valid&rii de con inut. Analiza itemilor poate fi rezumat& prin urm&torii algoritmi: 1.Calculul indicelui de dificultate pentru to i itemii #i eliminarea celor care sunt rezolva i de to i subiec ii #i eliminarea celor nerezolva i de to i. 2.Depistarea cauzelor pentru care unii indici de dificultate sunt foarte mari sau foarte mici #i eliminarea itemilor cu gre#eli. 3.n situa ia itemilor cu r&spunsuri la alegere se analizeaz& r&spunsurile incorecte #i se elimin& aceia n care unele r&spunsuri gre#ite au fost alese de foarte mul i sau foarte pu ini subiec i. 4.Aplicarea uneia din procedurile analizei de itemi n func ie de condi iile pe care trebuie s& le ndeplineasc& testul ce se construie#te, #i anume: 4.1.Dac& testul trebuie s& discrimineze ntre dou& grupe contrastante, respectiv s& permit& scoruri care difer& mult de la o grup& la opusul ei, se va calcula pentru fiecare item indicele de discriminare eliminndu-se itemii necorespunz&tori. 4.2.Dac& testul trebuie s& se comporte ntr-o manier& prestabilit& fa & de un anume criteriu, se vor elimina itemii necorespunz&tori. 5.Se vor elimina itemii cu indicele de dificultate necorespunz&tor scopului pe care trebuie s&-l ndeplineasc& testul. Dac& cerin a este ca testul s& identifice pe cei care prezint& nivele foarte sc&zute #i foarte ridicate pentru o anume tr&s&tur&, se vor re ine doar acei itemi, doar tipurile respective de itemi. 6. Se va calcula coeficientul de corela ie ntre sorurile testului #i scorurile itemilor #i se vor elimina itemii care prezint& corela ie nesemnificativ& sau negative. n continuarea construirii testului, pe baza itemilor astfel selecta i, se procedeaz& la studierea caracteristicilor psihometrice (validitate, fidelitate, dificultate #i puterea de discriminare). Urmeaz& s& ne gndim la aspectele legate la lungimea testului, tipuri de itemi, timpul de rezolvat, costurile administr&rii testului. n cazul n care se pierd mul i itemi se refac iar (itemii) #i iar se reia statistica. Dac& este terminat testul atunci se face manualul testului.

4. Strategii de construire a chestionarului de personalitate Megargee (1972) inventariaz& 3 strategii sau metode de construire a chestionarului de personalitate. Astfel, sunt: Metoda Intuitiv& sau Abordarea Ra ional&; Metoda Criteriului Extern sau Metoda Empiric&; Metoda Criteriului Intern sau Metoda Factorial&. Strategiile mixte sunt cele care combin& elemente specifice din cele 3 metode. 4.1. Metoda Intuitiv& sau Abordarea Ra#ional& Autorul chestionarului este cel care decide ce itemi vor fi inclu#i n chestionar #i care sunt con inuturile relevante pentru a traduce tr&s&turile ntr-un comportament. Acest fapt face ca o serie de aspecte cum sunt cuno#tin ele de psihologie ale autorului chestionarului, experien a n construirea #i utilizarea de teste #i cuno#tin ele problematicii specifice a tr&s&turii int&, s& capete o importan & special&. Hase & Goldberg (1967) realizeaz& o tipologie a abord&rilor ra ionale folosind criteriile urm&toare: 1) Modul de selectare a con inutului itemilor, distinct ntre abord&ri, n care selec ia se bazeaz& pe n elegerea strict intuitiv& a tr&s&turilor #i abord&ri n care selec ia este ghidat& de o teorie formalizat& asupra personalit& ii; 2) Instan a care selec ioneaz& itemii ntre strategii, n care autorul chestionarului este cel care opteaz&, #i strategii n care se construie#te un grup de persoane care face selec ia. Aceste persoane care fac selec ia se numesc judec&tori sau exper i. Megargee (1972) sesizeaz& ntre selec ii pur intuitive #i cele mixte n care selec ia este par ial ghidat& de date experimentale. n C.P.I. (Testul California) sunt cteva date care sunt construite pe baza analizei interne. n astfel de scale autorul selecteaz& intuitiv un lot de itemi care reflect& tr&s&tura investigat&. Selec ia ini ial& este analizat& sub aspectul consisten ei interne #i sunt p&stra i acei itemi care ob in un coeficient de corela ie bun. Etapele de construire a chestionarului de personalitate prin Metoda Intuitiv& sau a Abord&rii Ra ionale sunt: 1. Selec ia intuitiv& a con inuturilor itemilor #i a lotului ini ial de itemi; 2. Administrarea ntregului lot de itemi unui grup de subiec i; 3. Calcularea scorurilor totale la aceast& scal& preliminar&; 4. Calcularea corela iilor dintre scorurile la itemi #i scorurile totale pentru to i itemii din lotul preliminar;

5.Utilizarea coeficientului de corela ie drept criteriu pentru selec ia final& a itemilor, adic& vor fi selecta i acei itemi cu cele mai mari corela ii ntre scorurile proprii #i cele totale. ntr-un astfel de demers mixt, datele empirice pot fi utilizate pentru a cre#te validitatea discriminativ& a testului prin eliminarea itemilor cu pattern-uri de r&spuns ambigue sau care prezint& corela ii semnificative cu scalele care m&soar& alte tr&s&turi. 4.2. Metoda Criteriului Extern sau Metoda Empiric& Selec ia itemilor n text este ghidat& doar de rela ia empiric determinat& ntre itemul testului #i o m&sur&-criteriu specific&. Etapele de construire a chestionarului de personalitate prin Metoda Criteriului Extern sau prin Metoda Empiric& sunt: 1. Asamblarea unui e#antion ini ial de itemi pe baze ra ionale sau folosind itemii din alte chestionare pe tr&s&turile vizate; 2. Administrarea setului de itemi la dou& grupuri de subiec i care difer& ntre ei doar la nivelul tre&s&turii evaluate; 3. Determinarea pentru fiecare lot a frecven ei r&spunsurilor acord sau dezacord; 4. Determinarea semnifica iei statistice a diferen elor ob inute; 5. Itemii care diferen iaz& semnificativ cele dou& loturi sunt selecta i pentru scala preliminar&; 6. Scala rezultat& este aplicat& din nou loturilor-criterii ini iale; 7. Dac& r&spunsurile analizate sunt satisf&c&toare, scala va fi validat& pe noi loturi pentru a identifica #i a elimina itemii cu o capacitate sc&zut& de eliminare; 8. Aceast& scal& prescurtat& #i rafinat& va fi din nou validat&. n cadrul acestei metode, rela ia empiric stabilit& ntre itemi #i un criteriu extern #i nu con inutul manifest al itemilor determin& selec ionarea acestora pentru chestionarul de personalitate. Un item va fi inclus n test dac& este capabil n mod empiric s& diferen ieze cele dou& loturi, indiferent dac& r&spunsurile subiec ilor par paradoxale sau direc ia lor pare absurd&. Psihologul nu va fi preocupat de adev&rul literal al r&spunsurilor subiectului la itemi, ci interesul s&u va fi orientat c&tre rela ia r&spunsului subiectului la item #i alte dimensiuni comportamentale implicite. Din aceste motive, scalele derivate empiric pot fi mai subtile #i mai dificil de trucat dect cele ra ionale. Sc&derea validit& ii aparente sau de con inut care este implicit& acestui tip de scal&, face ca testul s& fie mai greu acceptat de c&tre subiec i iar ace#tia, verbalizeaz& ceva de genul Dar de ce acest aspect are relevan & pentru angajarea mea? sau De ce te intereseaz& acel lucru?, #i aftfel este mai dificil de explicat nespeciali#tilor de ce sau care este rela ia ntre item #i constructul utilizat.

Acest tip de chestionar este utilizat pentru testul voca ional #i clinic pentru c& de obicei se m&soar& tr&s&turi marcate de prejudecata uman&. 4.3. Metoda Criteriului Intern sau Metoda Factorial& Metoda pune accent pe analiza criteriului intern, respectiv pe tehnici statistice care permit ca odat& cu identificarea unui factor care apare ca dimensiune responsabil& de varia ia semnificativ& a comportamentului s& construim #i o scal& a defini iei psihologice #i a evalu&rii respectivului factor. Etapele de construire a chestionarului de personalitate prin Metoda Criteriului sau prin Metoda Factorial& sunt: 1. Construirea pe baze apriorii unui lot relativ mic de itemi (celelalte au un num&r mai mare); 2. Ace#ti itemi sunt administra i unui mare num&r de subiec i testa i adesea n paralel #i cu alte instrumente semnificative n raport cu factorul sau dimensiunea vizat&; 3. Se realizeaz& o intercorelare a itemilor, matricea rezultat& fiind analizat& factorial, rotat& conform procedurii alese #i ob inndu-se astfel o clusterizare care este responsabil& de un anumit cuantum al varia iei comportamentului subiec ilor testa i; 4. Se determin& nc&rc&tura factorial& a fiec&rui item cu fiecare factor rezultat; 5. Vor fi selecta i pentru scala final& acei itemi care au cea mai mare nc&rc&tur& factorial&. Rezultatul va fi o solu ie structural& simpl& n care fiecare factor este responsabil pentru o anumit& tr&s&tur&. Abilitatea cercet&torului const& n analiza semnifica iei psihologice a itemilor care structureaz& un anume factor pentru a da consisten & psihologic&, sens calitativ produsului analizei cantitative. Majoritatea chestionarelor contemporane sunt construite cu ajutorul acestei metode.

10

5. Inventarul de personalitate California (CPI) Constructele populare n viziunea lui GOUGH Metoda general& a lui GOUGH era de a porni de la situa iile n care se cerea utilizat testul. Perspectiva dup& care construie#te el chestionarul este dubl&: de la contextul de utilizare; de la acele concepte care deja exist& n domeniul comportamentului interpersonal. Adic& acei termeni descriptivi pe care-i utilizeaz& oamenii ntre ei pentru a-#i descrie modurile de a se comporta conceptele populare. Conceptul popular nu este doar un termen utilizat n vorbirea curent&, ci are #i calitatea de a transcede o societate particular&. Termenul de responsabil sau iresponsabil se reg&seste n vorbirea curent& a diferitelor societ& i. Se sprijin& pe ele #i caut& acele concepte care apar n interrela ionarea social&, n via a social& curent&, atribute ce se pot reg&si n toate culturile #i societ& ile. Ca prim& surs& pentru identificarea lor este chiar limbajul cotidian n m&sura n care experien a social& a re inut n formele acestuia orice informa ie care este semnificativ& pentru supravie uirea social&. Pentru GOUGH scopul fiec&rei scale este s& reflecte ct de fidel posibil un aspect, o anume tem& a comportamentului interpersonal. GOUGH, referitor la interpretarea chestionarului, subliniaz& n mod expres c& nu trebuie interpretat dect de profesioni#ti calificati n utilizarea CPI, n m&sura n care una din criticile cele mai dificile aduse conceptelor populare const& n problema dac& aceste cuvinte, n utilizarea lor zilnic& nu cumva au cstigat un bagaj excesiv de nteles conotativ. El recunoa#te faptul c& unele concepte sau cuvinte, precum sociabilitate, responsabilitate, tolerant&, socializare pot avea conota ii diferite la indivizi diferi i, dar, n acela#i timp, dac& am reuni conceptele pentru a le cre#te precizia, nu am face dect s& ajungem la o pierdere n relevant& care ar putea periclita scopul major al utiliz&rii chestionarului, #i anume cre#terea comunic&rii. Argumentul lui este c& dore#te s& evalueze tocmai constructul a#a cum este definit cultural, cu toate conota iile sale subtile #i cu denota ia sa formal&. El #i face un punct de sprijin din faptul c& aceste constructe populare sunt att culturale, ct #i n timp, universale. Scopul lui GOUGH este s& reu#easc& o predic ie asupra comportamentului, nu s& justifice o teorie asupra personalit& ii. O alt& critic& este legat& de lipsa de omogenitate a scalelor, n sensul c& nefiind derivate prin analiza factorial&, nu prezint& toate puritatea factorial& caracteristic& altor teste. Pentru autor, pa#ii necesari n construirea unei scale prin analiz& conceptual& cuprind: 11

o evaluare primar& care determin& ce criteriu este n principal relevant (ct de bine prezice testul ceea ce vrea s& prezic&); evaluarea secundar& prin determinarea, descoperirea dimensiunii psihologice a scalei; evaluarea ter iar&, care are scopul de a justifica o anumit& m&surare. Scalele C.P.I. Desi din 1987 GOUGH experimenteaz& o form& l&rgit& a C.P.I., forma cea mai larg utilizat& n practica diagnostic& este cea cu 18 scale. Aceste scale au fost grupate n 4 mari grupe de semnificatii psihologice, astfel: 1. scale ce indic& dimensiunile personalit&tii ce intervin n afirmarea persoanei, siguranta de sine, imaginea de sine si adecvarea interpersonal& (dominanta; capacitatea de statut; sociabilitatea; prezenta social&; acceptarea de sine; starea de confort, de bine psihic); 2. scale ce indic& optiunile valorice si maturitatea interrela ional& (responsabilitatea; socializarea; autocontrolul; toleranta; tendinta de a face o bun& impresie; alinierea la modelul comun); 3. scale ce m&soar& nivelul motiva ional n sensul poten ialului de realizare personal& #i al focaliz&rii pe valorile intelectuale (realizare prin conformism; realizare prin independen &; eficien a intelectual&); 4. scale ce cuprind unele modalit& i intelectuale (scale de intui ie psihologic&; flexibilitate; feminitate). 1. Dominanta (Do) construit& pentru a identifica persoane puternice, dominante, capabile s& aib& initiativ& #i s& exercite conducerea; scorurile peste medie indic& persoane active, sigure de sine, insistente, care au ncredere si independent&. - Un b&rbat cu Do peste medie este perceput ca: ambitios, ndr&znet, dominant, optimist, metodic, stabil, sever, sigur de sine, de ncredere, competent. - O femeie cu Do peste medie: agresiv&, orgolioas&, dominant&, puternic&, vorb&reat&. scorurile sub medie indic& o persoan& retras&, inhibat&, cu un comportament banal, t&cut&, neorganizat&, lent& n gndire si actiune, nesigur&. 2. Capacitate de statut (Cs) evalueaz& capacitatea personal& pentru statut social, ncercnd s& m&soare calit&ti si atribute personale ce conduc spre statut social; un scor peste medie - un individ ambitios, activ, eficient, ingenios, carierist, eficient n comunicare, si urm&reste scopul personal; 12

un scor sub medie - un individ cu comportament timid, apatic, conventional, lent, cu gndire stereotip&, limitat n conceptii si interese. 3. Sociabilitate (Sy) diferen iaz& oamenii cu un temperament exteriorizat sociabil, participativ, de cei retra#i, care evit& afi#area social&; scorurile nalte - indic& un comportament participativ, ntreprinz&tor, ingenios; scorurile sub medie - comportament greoi si conventional n societate, linistit, sugestibil. 4. Prezenta social& (Sp) construit& pe cale ra ional&; itemii sunt legati de echilibrul social, verva #i spontaneitatea comportamentului; scor peste medie - comportament spontan, imaginativ, neformalist, rapid; scor sub medie - individ precaut, moderat, r&bd&tor, simplu, modest, oscilant #i nesigur n decizii. 5. Acceptarea de sine (Sa) construit& pe cale ra ional&, prin analiza consisten ei interne; scopul identific&rii unor persoane care manifest& un simt confortabil si imperturbabil al valorii personale; scor peste medie - persoan& inteligent&, sincer&, spiritual&, activ&, centrat& pe sine, cu fluent& verbal&, cu sigurant& si ncredere n sine; scor sub medie - comportament conservator, ordonat, linistit, desi comod si conventional, cu sentimente de culpabilitate, pasiv n actiune #i limitat ca interese. 6. Sentiment de bun&stare personal& / de bine (Wb) initial s-a numit scal& de disimulare; construit& pentru a identifica persoane care si minimalizeaz& grijile si nemultumirile, care tin seama mai mult sau mai putin de ndoieli si deziluzii; scor nalt - persoan& energic&, ntreprinz&toare, activ&, ambitioas& si multilateral&, productiv&; scor sc&zut - comportament f&r& ambitie, comod, apatic, conventional, caut& scuze, limitat n gndire #i ac iune. 7. Responsabilitatea (Re) identific& persoanele con#tiincioase, responsabile, care #i iau obliga iile n serios #i n care putem avea ncredere.

13

8. Socializarea (So) conceput& pentru a reflecta gradul de maturitate social&, integritate #i corectitudine atins de individ; construit& prin metoda criteriului extern. 9. Autocontrolul (Sc) construit& prin metoda analizei consistentei interne; indic& gradul si adecvarea autoregl&rii si autocontrolului, dominarea impulsivit&tii si capacitatea de autodisciplinare. 10. Toleran#a (To) identific& atitudini sociale permisive, lipsite de prejudec&ti, deschise, care accept& pe ceilalti asa cum sunt. 11. Impresie bun& (Gi) are un dublu scop: identificarea disimul&rilor, dar #i a persoanelor capabile s& creeze impresie bun&; construit& prin metoda criteriului extern; identific& persoanele care doresc s& fac& impresie bun&, preocupate de ceea ce gndesc altii despre ele si care fac ceea ce se asteapt& altii. 12. Comunalitatea (Cm) menit& s& detecteze protocoalele n care s-a r&spuns ntr-o manier& ntmpl&toare; indic& gradul n care reactiile #i r&spunsurile individului corespund unui model comun stabilit empiric. 13. Realizare prin conformism (Ac) construit& prin metoda criteriului extern; o scal& motivational& reflectnd factori motivationali atitudinali asociati cu realizarea academic& de nivele nalte.

si

14. Realizare prin independen#& (Ai) menit& s& m&soare interesul subiectului pentru acele situatii n care se cere independent& n gndire, creativitate, valorizarea potentialului propriu. 15. Eficienta intelectual& (Ie) indic& interesul pentru valori intelectuale opus celui pentru valori practice; indic& gradul de eficient& personal& si intelectual& la care a ajuns individul.

14

16. nclinatia psihologic& (Py) m&soar& gradul n care individul se implic& si este sensibil la necesit&tile interne, la cauze si la experientele semenilor. 17. Flexibilitate (Fx) construit& pentru identificarea persoanelor flexibile, adaptabile, capabile de schimbare n gndire, conduit&, temperament; indic& gradul de flexibilitate si de adaptabilitate al gndirii si comportamentului unei persoane. 18. Feminitate (Fe) construit& prin analiza criteriului extern; este legat& de aprecierea masculinit&tii sau intereselor; scorurile nalte - indic& interese mai mult feminine; scorurile joase - indic& interese mai mult masculine. Modalit&ti de interpretare Modul de construire al C.P.I. permite o interpretare multifazic& si relativ profund& reusind s& surprind& ceva din subiectul viu. O prim& etap& a interpret&rii este validarea protocolului: pentru nceput se cere s& se verifice dac& s-a r&spuns la toti itemii testului. Itemii necompletati scad validitatea chestionarului. De asemenea, se poate urm&ri dac& exist& un anumit model tipic pe care l-a adoptat subiectul pentru a face fat& sarcinii (s& r&spund& numai negnd sau numai acceptnd); scalele Wb (Sentiment de bun&stare personal&/de bine), Gi (Impresie bun&), Cm (Comunalitate) sunt special construite pentru a oferi posibilitatea valid&rii modului de r&spuns. Scorurile mici la Wb #i Cm, mai ales cele sub 20 (note standard) indic& tendin a subiectului de a r&spunde acceptnd itemii simtomatici; protocolul poate fi validat #i din perspectiva ipotezei c& subiectul a falsificat r&spunsurile pentru a se pune ntr-o lumin& favorabil&. n aceast& situatie apar scoruri mari la toate scalele, n special la Gi. Interpretarea propriu-zis& ncepe dup& validare, f&cndu-se prin intercorelarea scalelor. Analiza scalelor ncepe cu configura ia: scorurile peste medie - indic& o adaptare pozitiv&; scorurile sub medie - indic& zonele unde apar probleme. GOUGH recomand& studierea diferentelor de scoruri n mod corelat, nu izolat pe fiecare scar&. Se porneste de la gruparea scalelor conform tipurilor de continuturi, astfel: grupul I - cuprinde scalele de la Do la Wb si evidentiaz& ascendenta, eficienta interpersonal&, siguranta de sine; grupul II - cuprinde scalele de la Re la Cm, se refer& la gradul de constientizare si acceptare a cerintelor sociale, la nivelul de socializare atins, la maturitatea social&; 15

feminit&tii

grupul III - de la Ac la Ie, m&soar& poten ialul de realizare personal&, stilul de integrare, tipul de valori dominant; grupul IV - de la Py la Fe, reprezint& modalit& i intelectualeatitudinale, si tipologia feminin& sau masculin& a intereselor. Un alt tip de grupare rezultat& n urma studiilor de analiz& factorial&, este cea factorial&, astfel: factorul I: cuprinde scalele: Wb, Re, So, Sc, To, Gi, Ac; factor descris ca s&n&tate mintal&, adaptare #i conformism social. factorul II: cuprinde scalele: Do, Cs, Sy, Sp, Sa; deosebit de stabil, descrie eficien a interpersonal&. factorul III: cuprinde scalele: Ai, Fx (n principal) si To, Ie, Py (n unele studii); pune accent pe independen a n gndire #i ac iune vs. rigiditatea sau conformismul rigid fa & de autoritate; unii cercet&tori l-au denumit tendin a de a spune da vs. a spune nu. factorul IV: cuprinde scalele: Cm, So; a fost denumit set mental sau atitudinea fa & de test sau forta superegoului. factorul V: cuprinde scala Fe; nu apare n toate analizele factoriale; denumit sensibilitate emotional& feminin& vs. duritatea masculin& sau, pur si simplu, feminitate. Pasul urm&tor este analiza unora dintre modelele de rela ionare, sau analiza de pattern. Aici devine #i mai evident faptul c& interpretarea unei scale #i cap&t& toate sensurile doar prin corelarea cu celelalte. Cnd stabilim o anumit& tendin &, modul de manifestare al acesteia va fi reliefat prin semnificatia cotelor altor scale prin care cap&t& sens comportamental. Astfel de grup&ri sunt: scala Do n raport de Gi #i Sy; dependen ele dintre: So #i Sc; Re #i Cs; Re #i Do; Ac #i Ai. Analiza adjectival&: nu este lipsit& de semnifica ie psihologic& raportarea la adjectivele care nso esc fiecare scal&; se face doar pentru scorurile peste medie #i sub medie #i reprezint& imaginea social& pe care comportamentul persoanei o poate crea celor din jur, conform mentalit& ii comune; adjectivele pot furniza aspecte relevnd validitatea de construct a scalei; poate pune n evident& semnificatia scorurilor joase; 16

sugereaz& accente diferite pentru fiecare scal&, mai ales n raport de sexul subiectului #i de comportamentul s&u. A treia etap& o reprezint& re inerea acelor ipoteze ce vor constitui structura explicativ& general& i corelarea lor cu alte date din dosarul subiectului care confirm& sau infirm& semnifica iile lor. Nu exist& formule ideale de interpretare a profilului. Toate interpret&rile trebuie s& urmeze datele cazului individual. C.P.I. permite interpret&ri flexibile, nuan ate n raport direct de cazul studiat, ceea ce conduce psihologul #i spre ipoteze care dep&#esc datele strict comportamentale. Trebuie subliniat& importan a interpret&rii datelor n func ie de vrsta subiectului. n situa ia unui adolescent a c&rui personalitate este n formare, semnificatia unor opozante sau sc&deri ale scorurilor de scalele Sa si Wb este mai pu in grav& dect pentru o persoan& matur& a c&rei personalitate este deja structurat& n jurul acestor formatiuni psihice deficitare, precum o imagine de sine negativ&, un mod pesimist si negativ de a percepe viata. Date privind ob#inerea scorurilor la scalele abreviate MMPI pe baza r&spunsurilor subiec#ilor la CPI Important pentru modul n care aceste scoruri pot fi apreciate la scalele abreviate este faptul c& n CPI o mare parte din itemi au fost prelua i din MMPI sau sunt similari itemilor acestuia din urm&. Propor ia de itemi comuni variaz& ntre 22% #i 60%, media fiind de 43%. Autori ca Rodgers #i Megargee au identificate corela ii foarte ridicate ntre scorurile MMPI ob inute pe baza r&spunsurilor CPI #i la scalele MMPI complete ntre 59 #i 0,90, media fiind de 0,81. Acest lucru a permis n continuare realizarea unor ecua ii de regresie care permit estimarea scorurilor brute la scalele abreviate MMPI, Rodgers propunnd o ecua ie de tip y = ax + b, y fiind scorul brut la scala abreviat& n MMPI, x = scorul brut la scala abreviat& n itemii CPI, iar a #i b = constante calculate pentru fiecare scal&. Aceste scoruri brute y sunt supuse corec iilor obi#nuite care se aplic& scorurilor brute ob inute din administrarea propriu-zis& a MMPI, ajungndu-se la profil #i utilizarea etaloanelor. O astfel de utilizare a itemilor CPI apare ca un spijin n situa iile de urgen & pentru psihologul care aplic& CPI, pentru acele cazuri de subiec i ce prezint& profile de natur& psihopatologic&. Aceste ipoteze, suspiciuni, pot fi verificare rapid prin calcularea scorurilor la scalele clinice. Tehnica este indicat& pentru psihologii care nu pot sau nu vor s& administreze ambele inventare (#i CPI #i MMPI). Megargee arat& c& dintre scalele CPI doar unele pot fi estimate pornind de la MMPI: Do, Sy, Cs, Wb, Re, To, Ac #i Ai, permi nd compara ii la nivelul grupelor de subiec i. Pentru interpretarea individual& WB #i To.

17

6. MMPI = Minnesota Multifazic Personality Inventory MMPI a fost creat de c&tre Hathaway #i McKinley, psihologi clinicieni la Universitatea din Minnesota, n 1953 #i a fost construit pentru depistarea persoanelor cu tulbur&ri mentale #i pentru diagnosticarea adecvat& a acestor tulbur&ri. Autorii au elaborat studii pe sute de pacien i cu diferite boli #i au construit primul inventar modern de personalitate tradus #i adaptat peste tot n lume. Este cel mai frecvent aplicat chestionar de personalitate pentru eviden ierea personalit& ii, folosit mpreun& cu testul Rorschach (testul petelor de cerneal&), cu care coreleaz& foarte bine. Scalele testului au denumiri din jargonul psihiatric #i au fost validate prin procedurile legate de criterii. S-a folosit drept criteriu corela ia dintre scorul la test al subiec ilor #i diagnosticul clinic pus independent de o echip& de psihiatri. S-a folosit #i metoda grupelor contrastante pentru validarea scalei devian & psihopat&. Ca grupuri contrastante au fost folosite grupuri de de inu i #i grupuri de studen i. De#i scalele testului au denumiri clinice, trebuie specificat c& dac& un subiect are un scor mare la o scal& nu nseamn& automat c& are #i boala respectiv&. n DSM IV s-a renun at la denumirea de isterie. MMPI are n varianta ini ial& 550 de itemi, fiind cel mai lung test de personalitate. Scalele pot fi deduse din scalele CPI, astfel nct nu mai e nevoie de aplicarea testului original. Itemii MMPI se refer& la o gam& larg& de probleme #i simptome: probleme motorii, probleme psihosomatice, obsesii, fobii, idei de persecu ie, tulbur&ri de percep ie, perversiuni etc. Itemii ancheteaz& diferite atitudini #i dorin e ale subiectului, diferite detalii viznd familia lui sau via a social&. Avem trei modalit& i de r&spuns: adev&rat, fals #i ? (nu #tiu). Etalonul de studiu prezentat separat n func ie de sex este n note standard, pe o scal& de la 1 la 120, cu media de 60 #i cu abaterea standard de 10 (media se ncadreaz& ntre 50 #i 70 note standard). n practic&, scorurile mai mari de 60 note standard sunt semnificative, indicnd o tendin & spre tr&s&tura respectiv&. Scorurile aproape patologice sunt cele de peste 70 note standard, iar scorurile mici (sub 30 note standard) nu sunt semnificative. Prezentarea scalelor MMPI 1. Scala ? (nu (tiu) M&soar& num&rul de itemi la care subiectul nu a #tiut ce s& r&spund&. Cnd scorul este foarte mare (peste 70 note standard) testul nu este valid. Aceast& scal& este util& #i n alt mod #i, anume, n corela ie cu alte scale. Ea evalueaz& nu numai atitudinea defensiv& a subiectului, ci #i incapacitatea lui de a se decide pentru o variant& clar& de r&spuns, acest fenomen fiind cel mai ntlnit la obsesiv-compulsivi #i la depresivi.

18

2. Scala L (Lie - Minciun&) Itemii acestei scale se refer& fie la comportamente dezirabile pe care nu le manifest& aproape nimeni, fie la ac iuni indezirabile pe care le facem aproape to i. Exemple de itemi: N-am min it niciodat&. (A), Uneori mi place s& brfesc. (F) Cei cu scor mare au tendin a s& se prezinte ntr-o lumin& ct mai favorabil&. Indivizii cu tendin e paranoide au adesea un scor mare #i la scala L. Un scor nalt la aceast& scal& mai poate ar&ta #i naivitate, o lips& de cunoa#tere de sine, mai ales la persoanele cu nivel de inteligen & #i de instruire redus. Un scor nalt nu invalideaz& profilul, dar arat& c&, foarte probabil, scorurile sunt mai mari la toate scalele. 3. Scala F (Frecven#a) Este o scal& de validare #i evalueaz& tendin a de a r&spunde conven ional. Un scor mare indic& fie c& subiectul a r&spuns la ntmplare, fie c& subiectul prezint& o simptomatologie serioas&. 4. Scala K (Corec#ie) M&soar& dorin a subiectului de a normaliza defensiv profilul. Un scor mare indic& tendin a de a-#i prezenta o imagine ct mai normal&, f&r& simptome sau probleme. Scorul mic arat& tendin a de exagerare a simptomelor sau problemelor. Aceast& scal& coreleaz& pozitiv cu scala Wb din CPI. 5. Scala Hs (Hipocondrie) Aceast& scal& m&soar& preocup&rile legate de s&n&tate. Scorul mare indic& acuze somatice, de regul&, f&r& o baz& real& (oboseal&, sl&biciune fizic&, dureri de toate felurile etc.). Ace#ti indivizi tind s& fie mai centra i pe sine, pesimi#ti, cinici, lamentabili, plng&re i, revendicativi, critici, cu tendin e de exprimare indirect& a ostilit& ii. Exemple de item: Am adesea senza ia de amor eal&, arsuri, furnic&turi sau n ep&turi n diferite zone ale corpului. (A) 6. Scala D (Depresie) Scala D evalueaz& simptomatologia depresiv&. Scorul mare indic& st&ri depresive, subiec i blaza i care se simt inutili, subiec i sceptici, cu moralul sc&zut, tensiona i, retra#i, evit& s& se implice afectiv, sunt pasivi #i tind s& fac& multe concesii pentru a evita conflictele deschise. Exemplu de item: Uneori simt c& nu sunt bun de nimic. (A) M-am gndit de curnd s& m& sinucid. (A) 7. Scala Hy (Isterie) Evalueaz& o gam& de comportamente denumite isterice sau hystrionice, cum ar fi tendin a la teatralism, nevoia de a atrage aten ia,

19

nevoia de a avea audien &, reac ii emo ionale necontrolate, infantile, naive, tendin a la simptome conversive (simuleaz& un deficit neurologic, senzorial sau motor, cum ar fi le#inul isteric, vomismentele isterice etc.). Scorul mare indic& tendin a spre simptomele de mai sus, cei care ob in scoruri mari tind s& fie mai extraver i, vorb&re i, superficiali emo ional, superficiali afectiv #i cu un slab insight asupra motivelor lor. Exemplu de item: Cel pu in o dat& pe s&pt&mn& simt valuri de c&ldur&. (A) Nu-mi place s& intru n vorb& cu cineva dect dac& sunt ntrebat. 8. Scala Pd (Tendin#& psihopatic&) Aceast& scal& evalueaz& tendin a la comportamentele antisociale sau psihopatia, cum ar fi violen a, toxicomania, furtul, escrocheria, violul etc. Aceast& scal& apare #i la testul PNP. Scorul mare indic& un subiect narcisic, impulsiv, f&r& respect pentru norme, mai pu in capabil de empatie, rebel fa & de autoritate, care nevoia de gratifica ii, de recompense imediate, prezint& o slab& toleran & la frustrare, i place riscul, nu nva & din experien ele din trecut, e manipulativ, superficial n rela ii, nu simte culpabilitate, numai n condi ii critice cnd e prins. Exemplu de item: n #coal& am fost adesea chemat la director pentru abateri disciplinare.(A) P&rin ii au dezaprobat adesea prieteniile mele. (A) 9. Scala Mf (Masculinitate - feminitate) Evalueaz& componenta feminin& a personalit& ii b&rbatului #i componenta masculin& la femei. Scala a fost validat& pe un grup de homosexuali manife#ti pasivi. Scorul mare la b&rba i indic& tr&s&turi feminine de caracter, preferin a pentru roluri, comportamente #i activit& i feminine, nso ite de respingerea celor masculine. Adesea, ace#ti indivizi au interese artistice #i estetice #i sunt descri#i ca fiind toleran i, sumisivi, mai indirec i n comportament. Scala nu indic& comportamente clare ale homosexualit& ii manifeste, ci, mai mult, comportamente ale unei homosexualit& i latente. Scor mic la b&rba i arat& c& individul pune accent pe valorile tradi ionale masculine (for & fizic&, incisivitate etc.), de multe ori este inflexibil, dur, vulgar, adesea are interese mai limitate #i un nivel de instruire mai redus. La femei, scorul mare indic& un spirit dominator, agresiv #i f&r& inhibi ii, iar scorul mic indic& femeile care se identific& cu rolurile #i valorile tradi ionale feminine. Exemplu de item: Mi-ar fi pl&cut s& fiu #ef de #antier. 10. Scala Pa (Paranoia) Scorul mare indic& prezen a unor simptome ca suspiciunea, nencrederea n ceilal i, interpretativitatea, rigiditatea, moralitatea excesiv& afi#at&, tendin a de a g&si un ap isp&#itor.

20

Scorurile de peste 75 note standard indic& un comportament psihotic, dezorganizat, cu idei delirante (de grandoare, de persecu ie idei de referin &). Exemplu de itemi: Am fost pedepsit adesea f&r& motiv. 11. Scala Pt (Psihastenie): Este ultima scal& din cele abreviate #i evalueaz& ceea ce ast&zi s-ar numi simptomatologia nevrotic& obsesiv-compulsiv&. Indic& prezen a ideilor obsedante, dar subiectul con#tientizeaz& ira ionalitatea acestor idei #i ncearc& s& scape de ele. De asemenea, indic& prezen a compulsiilor, fobiilor, nelini#tii, nencrederii n sine #i a ncord&rii. Scorul mare indic&, pe lng& simptomele mai sus amintite, #i dificult& i de concentrare. Ace#ti indivizi sunt rigizi, perfec ioni#ti #i morali#ti, #i fixeaz& standarde nalte de exactitate #i corectitudine #i tind s&-i dispre uiasc& pe cei care nu au astfel de valori. Au o stim& de sine mai redus&, reac ioneaz& excesiv chiar #i la probleme minore, sunt timizi #i stngaci social, sunt foarte aten i la modul n care #i exprim& emo iile #i au tendin e spre intelectualizare (mecanism de ap&rare), sunt foarte ordona i, organiza i, meticulo#i, scrupulo#i n ceea ce fac. Exemplu de itemi: Sunt sigur c& mi lipse#te ncrederea n for ele proprii. 12. Scala Sc (Schizofrenie): Aceast& scal& este validat& pe diferite loturi de schizofrenici. Schizofrenia sau demen a precoce este o tulburare mental& sever&, care se manifest& n primul rnd prin tulbur&ri perceptiv-cognitive (halucina ie, deliruri). Adesea, schizofrenicii au un comportament dezorganizat, imprevizibil, pierd mai mult sau mai pu in contactul cu obiectele sau sim ul realit& ii. Bolnavul nu are con#tiin a bolii lui, nu se consider& bolnav. Schizofrenia se deosebe#te de nevroz& tocmai prin faptul c& nevroticul #tie c& are probleme. Cel mai cunoscut tip de schizofrenie este schizofrenia paranoid&, cel mai cunoscut simptom al acesteia fiind ideile paranoide. Scala Sc evalueaz& prezen a unor simptome ca: idei bizare, experien e ciudate, neobi#nuite #i retragerea social&. Un scor extrem de mare (peste 80 note standard) indic& un comportament psihotic, confuz, dezorganizat, dezorientare, idei bizare #i un slab insight al bolii. Exemplu simptome: El crede c& sufletul i p&r&se#te corpul n timpul somnului. Are mar ieni n cap care i dau diferite comenzi. Unii cred c& sunt diferite personaje ca Fecioara Maria, Napoleon etc. Un scor foarte mare (ntre 70 #i 79 note standard) prezint& un individ retras social, adesea inaccesibil emo ional, care evit& situa iile noi, ostil, incapabil s&-#i exprime emo iile, care reac ioneaz& la stres prin reverii excesive, care are preocup&ri sexuale #i este excentric n comportament. Scorurile ntre 65 #i 69 note standard indic& un individ cu un stil de via & mai neconven ional, introvertit, cu tendin a de a fi distant n rela iile sociale.

21

Uneori, un rezultat mai mare de 60 note standard poate ap&rea la persoane foarte introverte, cu tendin e de nsingurare #i retragere social&. 13. Scala Ma (Hipomania): Mania este o stare de supraexcita ie emo ional&, de euforie nso it& de agita ie psiho-motorie #i de idei megalomanice, este o stare de c&utare avid&, haotic& de contacte noi #i de experien e intense. Caracteristic& pentru debutul bolii este trecerea de la veselie la triste e #i de la schizofrenie la hipomanie. Schizoafectivii prezint& simptome de psihotic #i simptome afective puternice, pn& la depresie. Boala maniaco-depresiv& se mai nume#te #i boala bi-polar&. Un scor mare indic& de regul& un tumult ideativ (foarte multe idei), hiperactivitate, agita ie, nonconformism, iritabilitate, expansivitate, inconstan & a intereselor, slab& toleran & la frustrare. Sunt persoane foarte sociabile, pn& la a fi agasante #i chiar obositoare, #i care se plictisesc u#or. Exemplu de item: Cnd m& plictisesc mi place s& provoc pu in& anima ie. 14. Scala Si (Introversia social&): Evalueaz& tendin a de a evita contactele sociale. Nu este o scal& clinic&, nu a fost validat& pe bolnavi, ci pe studen ii cu un num&r mare de activit& i extra#colare #i de grup fa & de studen ii mai retra#i #i mai pu in participativi. Scorul mare la aceast& scal& indic& un temperament introvert, o persoan& rezervat&, sensibil& la ce cred al ii despre ea, supracontrolat& uneori, sumisiv&, serioas&, prudent& #i conven ional&, care are tendin a spre a se sim i vinovat& cu u#urin &. Un scor mic indic& un individ sociabil, extravert, vorb&re , care simte o nevoie puternic& de a fi n compania altora, activ, orientat spre competi ie, uneori impulsiv, manipulator #i oportunist. Interpretarea profilului M.M.P.I. n general, cu ct apar mai multe scoruri mari, peste 75 #i 80 note standard, cu att sunt #anse mai multe ca subiectul s& prezinte o tulburare serioas&. Tr&s&turile sau simptomatologia acestuia se contureaz& #i se nuan eaz& nu numai prin analiza separat& a scalelor, ci #i prin corela ii ntre ele. Exemple: S& presupunem c& avem un subiect cu scor mare la scalele Pd (psihopatie) ceea ce nseamn& c& exist& o tendin & de a nc&lca normele sociale, #i Pa (paranoia) ceea ce nseamn& c& exist& tendin a de a fi suspicios, interpretativ #i ostil. Din acestea rezult& c& avem de-a face cu un cumul de ostilitate #i revendicativitate, pe de-o parte, #i o atitudine rebel& #i antisocial&, pe de alt& parte.

22

Un scor mare la scala Pd (devian a psihopat&) mpreun& cu un scor mare la scala Ma (hipomanie) indic& o orientare antisocial& combinat& cu tendin a de a trece la ac iune, ceea ce nseamn& c& subiectul are un comportament antisocial. fAceast& atitudine se ntlne#te cel mai frecvent la adolescen ii turbulen i. De asemenea, un scor mare la scalele D (depresie), Hs (ipohondrie) #i Pt (psihastenie) indic& tendin e spre nevroz&, anxietate #i depresie. Aceasta nseamn& c& avem de-a face cu un individ apatic, f&r& sim de r&spundere, lamentativ #i demoralizat. Combina ia de scoruri mari la scalele D (depresie), Hs (ipohondrie), Hy (isterie) #i Pt (psihastenie) este ntlnit& de obicei la alcoolici.

7. Chestionatul de personalitate 16 P.F. - Cattell Pentru CATTELL personalitatea are un sens direct diagnostic si diferen ial. Pentru el analiza factorial& aplicat& n psihologia personalit& ii are dou& obiective: s& determine modelele unit& ilor functionale, factorii cu aspecte structurale ale personalit& ii; s& ofere o estimare numeric& a gradului de dotare al unui individ particular n fiecare factor. Pentru el tr&s&turile sunt factori rezulta i n urma analizelor factoriale din marea mas& de date despre comportamentul uman. Ele apar ca tendin e de a reac iona, relativ permanente, care formeaz& unitatea fundamental& a personalit& ii individului. Modalit& i de taxonomizare a tr&s&turilor: comune - cea pe care o are fiecare om ntr-un anume grad de dezvoltare; unice - cele care sunt rar mp&rt&#ite de al ii #i care apar n sfera intereselor #i atitudinilor; temperamentale - definesc stilul sau tempoul de ac iune; dinamice - acele modalit& i sau for e care activeaz& #i conduc comportamentele; de suprafa & - caracteristici ale personalit& ii care coreleaz& ntre ele f&r& a forma un factor n m&sura n care nu sunt determinate de aceea#i tr&s&tur& surs&; le vom ntlni ca factori secundari; surs& - sunt importante, stabile #i permanente, fiecare din ele fiind sursa unui aspect al comportamentului; sunt factori unitari, primari. Factorii primari ce deriv& din analiza factorial& exprim& aceste tr&s&turi surs& ca elemente de baz& ale personalit& ii. Tr&s&turile surs& pot fi de dou& feluri: tr&s&turi constitu ionale - au originea n conditiile interne ale organismului, depind de fiziologia organismului; tr&s&turi ce in de mediu - deriv& din influen ele cadrului socio-fizic. CATTELL exist& n psihicul uman dou& tipuri de tr&s&turi dinamice, ambele se manifest& la nivelul atitudinilor. Acestea sunt denumite sentimente si ergi. Cuvntul erg este derivat de CATTELL din 23

grecescul ergon pentru a nlocui conceptul prea vag de impuls sau instinct; ergul este directionat spre scopuri precise. Sentimentul este o tr&s&tur& surs& de tip mediu, un model de atitudini nv& ate de individ. Diferen a dintre erg si sentiment ine de durabilitatea diferit&: ergul este o structur& permanent& #i niciodat& nu va dispare total din psihicul persoanei; poate varia doar ca intensitate (este constitu ional); sentimentul, format prin nv& are, poate fi supus procesului invers, astfel c& poate dispare, nemaiavnd importan & n via a persoanei. Pentru a evalua tr&s&turile identificate prin analiza factorial&, CATTELL construieste chestionarul 16PF. Inventarul porneste de la cele 12 tr&s&turi surs& definite prin analiza factorial&. Chestionarul are dou& forme paralele, a cte 187 itemi. Contine 16 factori esen iali (A-Q). Fiecare factor, tr&s&tur& de origine cuprinde mai multe tr&s&turi de suprafa &. Factorii de ordin secundar au semnifica ia de tr&s&turi de suprafat& #i sunt defini i #i determina i experimental de CATTELL. Ei sunt calcula i n func ie de ponderea contribu iei fiec&ruia dintre componentele primare n clusterul factorial. Scale (i specificul interpret&rii Cei 16 factori primari: factorul A - (schizotimie vs. Ciclotimie) cotele standard joase (0-3) caracterizeaz& un comportament prin aspecte precum: schizotimie, orgoliu, spirit critic, rigiditate, suspiciune, opozant&; cotele standard ridicate (7-10) indic& comportament caracterizat prin: ciclotimie; individul este bun, amabil, prietenos, cu interes pentru ceilalti, adaptabil, cald. factorul B - (abilitate rezolutiv& general&) m&soar& acel factor general numit inteligent&; CATTELL face distinctia ntre inteligenta: - fluid& - o capacitate nn&scut& care poate fi aplicat& la toate tipurile de continuturi; afecteaz& inteligenta cristalizat& prin faptul c& influenteaz& ct de mult beneficiem din nv&tarea scolar&; evaluarea ei se poate realiza numai prin teste ce nu fac n continutul lor referiri la cultur&; - cristalizat& - form& ce depinde mult de educatia formal&, exprimnd tipurile de abilit&ti nv&tate n scoal&; cote standard sc&zute - slab& abilitate mental&, tendinta de a abandona cu usurint&, lipsa de cultur& n general; cote standard ridicate - indic& inteligenta vie, constiinciozitatea, perseverenta n rezolvarea problemelor, tendinta de a fi cultivat.

24

factorul C - (instabilitate emotional& vs. stabilitate emotional&) polul caracterizat prin instabilitate reprezint& caracteristicile unui Eu slab (emotivitate, instabilitate, imaturitate afectiv&); la polul opus apar caracteristicile unui Eu puternic, matur, calm. factorul E - (supunere vs. Dominant&) poul comportamentului supus indic& dependenta, o persoan& conformist&, usor de dominat; polul opus - comportament agresiv, nc&p&tnat, sigur de sine, nonconformist, dar dornic s& capteze atentia. factorul F - (expansivitate vs. Nonexpansivitate) un constituient important al extraversiei-intoversiei, ca factor secundar; unul din factorii care suport& influenta mediului de formare; polul expansiv - comportament impulsiv, vesel, direct, plin de viat&, legat de grup, spontan n reactii; polul nonexpansiv - comportament moderat, prudent, taciturn, necomunicativ, multumit de sine, lent. factorul G - (Supraeu slab vs. forta Supraeului) legat n principal de energie si perseverent&; polul Supraeului slab - individ schimb&tor, influentabil, oboseal& nervoas&, lips& de tolerant& la frustrare; polul opus - ins ordonat, consecvent, atitudini de constiinciozitate, responsabilitate personal&. factorul H - (threctia vs. Parmia) cele dou& denumiri ascund manifest&ri opuse ale dimensiunii responsabile de timiditate si sensibilitate la amenintare, vs. curaj si lips& de sensibilitate; polul threctia - un comportament dominat de tendinta de repliere asupra propriei persoane; polul parmia - persoan& ndr&zneat&, activ&, curajoas&, cu interes pentru sexul opus; termenul threctia vine de la englezescul threat = amenintare; termenul parmia indic& predominant& parasimpatic&. factorul I - (harria vs. Premsia) factorul este din categoria celor formati prin influenta mediului si a culturii; termenul harria, vine de la hardness and realism, indic& aspectul de duritate, masculinitate si realism n mediul de formare, spirit practc; termenul premsia, vine de la expresia englezeasc& protected emotional sensitivity; comportament sensibil la estetic,

25

exigent, dar ner&bd&tor, dificil de satisf&cut n probleme de art&. factorul L - (alexia vs. Protension) polul alexia - comportament caracterizat prin ncredere, adaptabilitate, cooperare, interes fat& de ceilalti; polul protension - reprezint& tensiunea (mod nencrez&tor, nclinat spre gelozie, relativ rigid, dur, indiferent fat& de altii). factorul M - (praxernia vs. Autia) factor care cuprinde tr&s&turi dificil de integrat ntr-o formul& din limbajul obisnuit; polul praxernia - comportament practic #i constiincios, spirit logic, cu snge rece n caz de urgent& sau pericol; polul autia - defineste nonconventionalul excentric (boem, aspect exterior calm, ocazionale izbucniri emotive de natur& isteric&). factorul N - (naivitate vs. Subtilitate) acest factor nu afecteaz& n mod decisiv comportamentul; polul naivit&tii - comportament direct, naiv, natural, sentimental, usor de satisf&cut; polul opus - perspicacitate si luciditate n opinii, civilizat si subtil, indiferent fat& de altii, dificil de satisf&cut. factorul O - (ncredere vs. tendint& spre culpabilitate) polul ncredere - comportament calm, ncredere n sine, linistit, rezistent la stress, f&r& fobii, se angajeaz& n activit&ti simple; polul opus - lips& de securitate, mod anxios, depresiv, b&nuitor, sentimente de culpabilitate. factorul Q1 - (conservatorism vs. lips& de respect pentru conventii) polul conservator - mod relativ necritic de acceptare a normelor; polul opus - comportament deschis spre nou, inovator, critic. factorul Q2 - (dependenta de grup vs. independenta personal&) nu este clar stabilit n variatiile comportamentale; contribuie la factorul secund introversie; cote ridicate - persoana este rational&, capabil& s& decid& singur&; cote sc&zute - caut& aprobarea social&, urmeaz& moda, grupul.

26

factorul Q3 - (sentiment de sine slab vs. sentiment de sine puternic) nu este clar stabilit; se pare c& exprim& gradul n care individul a acceptat o imagine de sine ideal& prin care si dirijeaz& comportamentul real; depinde de mediu n sensul dependentei de ncurajare; contribuie semnificativ la factorul secund anxietate; primul pol - comportament manifestat prin lipsa de control; polul opus - disciplina de sine, exigent&, voint& dezvoltat&. factorul Q4 - (tensiune ergic& slab& vs. tensiune ergic& ridicat&) primul pol - indic& un mod destins, calm, nonsalant, satisf&cut de a tr&i; polul opus - caracterizat prin ncordare, tensiune, excitabilitate, sentimente de frustrare. Cei 4 factori secundari: factorul I - (adaptare vs. Anxietate) cota ridicat& la acest factor indic& o anxietate ridicat&; este persoana nesatisf&cut& de capacitatea sa de a r&spunde la cerintele vietii si a-si realiza dorintele; anxietatea puternic& prturb& randamentul si atrage tulbur&ri psihosomatice. factorul II - (introversie vs. Extraversie) cota sc&zut& indic& tendinta spre timiditate si inhibitie n relatiile cu altii; cel&lalt pol - indic& lipsa de inhibitie social& si satisfactie fat& de propria persoan&. factorul III - (emotivitate vs. Dinamism) cote sc&zute - indic& emotivitate difuz& care poate fi de tip depresiv si frustrant pentru persoan&; polul opus - comportament dinamic, ntreprinz&tor, decis, competent. factorul IV - (supunere vs. Independent&) cotele sc&zute - comportament moderat, pasiv, legat si dependent de ceilalti; polul opus - tendinta spre agresivitate, ndr&zneal&, initiativ&. Testul evalueaz& prin datele normative pozitia individului. Specific acestei evalu&ri, ceea ce se ia n consideratie n interpret&ri ca semnificativ si activ n comportamentul real al persoanei este acel factor a c&rui pondere dep&seste ntr-un sens sau altul zona de semnificatie medie.

27

Exemplu: n sistemul de normare n 11 clase standard utilizat, sunt semnificative pentru comportamentul real al persoanei, acele tr&s&turi care au o pozitie de la cota standard 7 spre 10, sau de la cota 3 spre 0; cu att este mai activ& tr&s&tura, cu ct cota standard este mai extremizat&. Deci notele 10 si 0 indic& un maxim de activism al acelei tr&s&turi n paternul de personalitate.

8. Chestionarul de personalitate pentru adolescen&i - H.S.P.Q High School Personality Questionaire n literatura psihologic& pot fi identificate 4 perspective care intervin n inferen ele asupra comportamentului, care sunt tot attea modalit& i de a descrie personalitatea: 1. Considernd personalitatea ca fiind compus& dintr-un num&r determinat de tr&s&turi, virtual prezente, se pune problema m&surii n care fiecare dintre acestea este operant& n structura dat&. 2. Considernd central caracterul situa ional al comportamentului se pune problema determin&rii a ceea ce i asigur& consisten a de-a lungul situa iilor. 3. Considernd caracterul adaptativ al comportamentului (capacitatea de a face fa & situa iilor de via &), apare preocuparea pentru eviden ierea mijloacelor utilizate de persoan& pentru a face operante diferite dimensiuni ale personalit& ii pe care le prezint&. 4. Considernd interrela ia dintre dimensiunile personalit& ii n comportamentul real, se impune cercetarea modului particular de func ionare a acestora. Cattell #i echipa sa au lucrat n contextul acestei ultime perspective, care este n fapt un proces complex de prelucrare a informa iilor recoltate, avnd o secven ialitate specific&: a. C&utarea dimensiunilor personalit& ii care sunt semnificative n existen a persoanei respective b. Determinarea gradului n care acestea sunt prezente, a specificului lor c. Determinarea modului n care iondividul le face operante n diferite situa ii existen iale d. Cercetarea situa iilor #i condi iilor n care apar aceste inser ii adaptative e. Determinarea adecv&rii la real a utiliz&rii de c&tre individ a caracteristicilor pe care le posed& f. Construirea unei imagini interac ioniste privind interrela iile dimensiunilor respective n comportament.

28

ntr-un astfel de demers, problema vrstei #i a stabilit& ii factoriale a constituit o preocupare de baz& att pentru echipa de cercetare a lui Cattell, ct #i pentru Eysenck #i echipa acestuia de cercetare. Ei au relevat faptul c& exist& tr&s&turi de personalitate care apar n adolescen &, n timp ce altele dispar n aceea#i perioad&, la fel ca #i existen a unor factori care sunt prezen i de-a lungul tuturor vrstelor. Dimensiunile personalit&#ii (i devenirea lor n adolescen#& Cattell #i Sealy descoper& c& oserie de aspecte majore ale personalit& ii se modific& de-a lungul adolescen ei iar aceste schimb&ri cap&t& un specific aparte func ie de sexul subiectului. Tendin e n dezvoltarea personalit& ii n adolescen & (Sealy #i Cattell, 1966) Tr&s&stura surs& Caracteristici ntre 11 17 ani cre#te sociabilitatea #i se A - schizotimie vs reduce nsingurarea. La b&ie ii de peste 18 ani ciclotimie cre#te obiectivitatea, la fete apare o tendin & slab& spre ciclotimie B inteligen#& Apare o cre#tere stadial& de la 11 la 15 ani Nu exist& o cre#tere semnificativ& pentru C - for#a eului niciunul dintre sexe ntre 11 17 ani la ambele sexe se nt&resc D - flegmatic vs identitatea #i suficien a personal&, scade excitabil excitabilitatea #i nesiguran a La ambele sexe cre#te dominan a, dar cu un model diferit: la fete are loc o cre#tere ntre 11 E - submisiv vs 17 ani, apoi o u#oar& stagnare, chiar o tendin & dominant spre submisivitate; la b&ie i continu& cre#terea pn& spre 23 ani. Scorurile b&ie ilor sunt n generalmai nalte dect ale fetelor. F - taciturn vs Expansivitatea cre#te de la 11 la 17 ani, apoi expansiv apare un platou pn& la 19 ani, apoi un declin G - for#a supraeului Nu apare nici o tendin & semnificativ& H - parmia vs Apare un u#or declin al timidit& ii odat& cu threctia avansarea n vrst& Scorurile b&ie ilor sunt mult mai sc&zute dect ale fetelor. Cre#terea la fete aste mai accentuat& I - premsia vs harria ntre 15 -18 ani. La b&ie i apare o cre#tere clar& n adolescen a timpurie De la 11 la 17 ani apare un u#or declin n coasthenia, pe m&sur& ce scade idiosincrazia #i J - coasthenia vs cre#te participarea la grup. Declinul la b&ie i zeppia apare mai mic, ei tinznd s& fie domina i de idiosincrazii L - protension vs Pentru fete apare un declin ordonat de-a lungul relaxare adolescen ei 29

M autia vs praxernia N naivitate vs subtilitate O ncredere vs nencredere

Q1 conservator vs radical

Q2 - dependen#& vs independen#& Q3 controlat vs necontrolat Q4 relaxare vs tensiune

Ap&rare o u#oar& tendin & de cre#tere a scorurilor ntre 11 17 ani, cu semnifica ia de conven ionalism, spirit practic, realism. Dup& 17 ani la fete apare un declin semnificativ O tendin & de cre#tere accentuat& ntre 15 23 ani Tendin & general& de sc&dere. La fete apar scoruri mai mari n ceea ce prive#te tendin ele spre culpabilizare. La &ie i scorurile scad de-a luingul adolescen ei Fetele sunt mai conservatoare, prezentnd tendin a de cre#tere a scorurilor de-a lungul liceului #i facult& ii.B&ie ii care urmeaz& studii universitare au o tendin & spre radicalism, cei care nu urmeaz& studii au tendin a spre declinul radicalismului La fete apare un declin semnificativ ntre 1 #i 16 ani. Dup& 16 ani la ambele sexe apare ocre#tere semnificativ& Cre#tere semnificativ& numai la b&ie i n prima parte a adolescen ei n adolescen a timpurie apare o cre#tere la ambele sexe #i o sc&dere ntre 18 23 ani pentru cei care urmeaz& cursuri universitare #i pentru b&ie ii care nu urmeaz& cursuri universitare

Cei 14 factori primri (i cei 3 factori ecundari din HSPQ Factorii comuni adolescen ei #i vrstei adulte sunt prezenta i prin aspectele de specific pentru adolescen &. 1. Factorul A Schizotimie / ciclotimie Schizotimul este distant #i rigid pe plan rela ional. Adolescentul este glos, b&nuitor, plng&re , opozant, rezistent la indica iil adultului. Este mai atent la aprecierea lucrurilor, la obliga iile #i promisiunile f&cute. La polul ciclotimiei se manifest& o bun&tate natural&, un mod de a fi tandru, dezinvolt, pus pe rs. Are o preferin & pentru rela ii #i predispoti ia de a se conforma convenien elor. Adaptarea #colar& este de obicei superioar& pentru polul ciclotimiei, mai ales n nv& &mntul secundar. 2. Factorul B Inteligen#& Adolescentul cu scoruri sc&zute este dezinteresat de aaspectele intelectuale, abandoneaz& u#or. Scorurile nalte indic& perseveren &, interes pentru #coal&, adaptare, uneori tendin a de a deveni lider recunoscut, tendin a de a fi un bun camarad de joac&. La fel ca #i la vrstele adulte, scorurile la acest factor sunt o m&sur& orientativ& #i nu

30

trebuie comparate (asimilate) cu datele unui test de capacitate #i randament intelectual. 3. Factorul C Stabilitate emo#ional& Adolescentul cu instabilitate emo ional& (scoruri mici) este reactiv emo ional la frustrare, conflictual,evit& responsabilit& ile, greu adaptabil dac& este rupt de cadrul familiei, u#or de contrariat, dominat de incapacitatea de a respecta regulile, cu tendin a de a prezenta simptome psihosomatice. Adolescentul cu stabilitate emo ional& are un aspect mai flegmatic, avnd tendin a de a evita discu iile contradictorii #i certurile. 4. Factorul D Temperament flegmatic / excitabil Este un factor caracteristic acestei perioade de vrst&. Scorurile sc&zute indic& o conduit& placid&, indiferen & #i un mode de manifestare calm #i lini#tit. Scorurile nalte indic& un copil cu preten ii, ner&bd&tor, excitabil, care capteaz& aten ia anturajului, hiperreactiv, u#or de distras de la ceea ce face, cu tendin e spre gelozie, egoism, nervozitate. Are unsomn agitat, este distras de zgomote, este u#or de r&nit de lipsa de aten ie sau de pedepse #i constrngeri. n situa ii tensionate devine nervos, impulsiv. Fa & de factorul C, accentul cade asupra excitabilit& ii de natur& temperamental&, pe nota de insecuritate #i instabilitate #i de asemenea, asupra manifest&rii irepresibile a emotivit& ii. 5. Factorul E Dominan#& Scorurile nlte indic& un comportament agresiv, sigur de sine, dornic s& se afirme, ostil uneori, solemn, rebel #i tenace. La cel&lalt pol ntlnim adolescen i cu un comportament tandru, binevoitor, conformist, dependent #i n acela#i timp u#or de derutat. Ambele extreme pot ridica probleme de adaptare: polul scorurilor sc&zute conduce spre manifest&ri detip nevrotiform iar cel al scorurilor ridicate spre comportamente de tip delictual. 6. Factorul F Expansivitate La polul nonepansivit& ii se plaseaz& adolescen ii vis&tori, plictisi i, introspectivi, taciturni, necomunicativi, egocentrici. La polul expansivit& ii se plaseaz& adolescentul g&l&gios, nep&s&tor, senin, vioi, alert. 7. Factorul G For#a supraeului Adolescentul cu scor sc&zut nu accept& normele, neglijeaz& obliga iile, este indolent, mincinos, l&ud&ros, cu dispre fa & de lege #i ordine, cu accese de furie cnd se ncearc& disciplinarea sa, cu tendin e spr delincven &. La polul opus apare un adolescent maturizat, responsabil, ordonat, atent, cu o bun& organizare a gndirii.

31

8. Factorul H Threctia parmia Polul threctia (scoruri nalte) define#te copilul moderat, tem&tor, grijuliu, sensibil la amenin &ri, retractil, care prevede rapid riscurile. Prezint de timpuriu semnele replierii pe sine, se exprim& greu, are pu ini prieteni, se teme de rela ii noi #i situa iile sociale, pare ranchiunos #i b&nuitor, nu se simte capabil s& sus in& rela ii echilibrate cu realitatea din jur. Polul parmia prezint& un adolescent impulsiv, ndr&zne , frivol, insensibil, care nu vede semnele pericolelor. Se pare c& factorul este n esen & constitu ional, legat de reactivitatea sistemului nervos autonom la amenin are. 9. Factorul I Harria premsia Polul harria se manifest& printr-un comportament realist, matur emo ional, aspru, satisf&cut de sine, f&r& sim artistic, care acord& o slab& aten ie incomodit& ilor fizice. Polul premsia se exprim& n ner&bdare, un mod imaginativ n via a interioar& #i conversa ie, relativ& imaturitate emo ional&, intui ie sensibilitate, amab ilitate, dependen &, care caut& s& atrag& aten ia, cu tndin & spre anxietate #i ipohondrie. 10. Factorul J Zeppia coasthenia Este un factor specific adolescen ei, care dispare n perioada maturit& ii. Polul zeppia descrie un adolescent c&ruia i place s& ac ioneze n colectiv, este prevenitor, #i pune n valoare #i #i construie#te personalitatea prin ac iuni de grup, pare viguros, gata s& accepte normele comune, adaptabil, plin de vioiciune. Polul coasthenia se manifest& prin individualism, tendin a de a fi dificil de satisf&cut, de a ac iona singur, de autosufician &, tendin a de a fi opozant. Se simte obosit asemeni unui psihastenic (neurastenic) #i are tendin a de a cnt&ri totul. Adolescentul prefer& s& fac& el nsu#i ceea ce realizeaz&, tinde s& nu uite dac& a fost tratat nedrept, are opinii personale diferite de ale grupului, de#i prefer& s& le in& pentru sine #i s& evite discu iile. n genere un scor nalt la factorul J sus ine comportamentul obsesiv-compulsiv #i neurastenic. Acest factor a fost mai clar eviden iat n popula ia masculin&. Este un pattern mai dificil de interpretat, fiind numit de unii autori factorul lui Hamlet, neurastenie etc. 11. Factorul O ncredere nencredere Factorul diferen iaz& ntre adolescen ii ncrez&tori, care se simt n securitate, fa & de cei timizi, care nu se simt n siguran &, sunt grijulii, anxio#i, deprima i, cu un puternic sim al datoriei, exigen i cu sine, cu simptome fobice, solitari #i absorbi i de ceea ce i preocup&. La copii se pot remarca temeri precise #i unsentiment central de insuficien & #i solitudine.

32

12. Factorul Q2 Dependen#& de grup Diferen iaz& ntre persoanele care prefer& s& ia hot&rri doar mpreun& cu al ii, sunt conven ionale, se intgreaz& repede n grup #i persoanele care #i sunt autosuficiente, se conduc singure chiar dac& nu sunt n mod necesar dominante n rela iile cu ceilal i, au n general prieteni mai n vrst&, au interese mai mature #i pot atinge un nivel mai ridicat de reu#it& #colar&. 13. Factorul Q3 sentiment de sine Scorurile sc&zute definesc o persoan& cu comportament necontrolat, moale, excitabil, cu emotivitate necontrolat&, cu tendin a de a respimge cerin ele culturale. Scorurile ridicate definesc o persoan& exigent& cu sine, disciplinat&, voluntar&, care se poate integra n normele comune, are considera ie pentru ceilal i, capabil& s&-#i controleze exprimarea emo iilor, cu tendin a de a integra pulsiunile n cadrul unei imagini de sine bine definite. 14. Factorul Q4 Tensiune ergic& Adolescen ii cu scoruri nalte se autodescriu ca fiind ngrijora i f&r& motiv, tensiona i, iritabili, agita i. Se simt frustra i, sunt con#tien i de faptul c& sunt critica i de p&rin i pentru neglijen &, pentru caracterul fantezist, pentu lipsa de aten ie fa & de aspectele importante. Factorii Q4 #i O diferen iaz& ntre subiec ii normali #i cei cu tendin e nevrotice, fiind factori importan i pentru anxietatea general&. Exist& 3 factori secunari pentru acest interval de vrst&. 15. Factorul secundar Introversie extraversie Formula de calcul: 2A + 2H + 2F + (10 Q2), totul mp&r it la 10. ntre cei doi poli ai factorului se pote evalua #i n elege inadaptarea. Simptomele introversiei, pentru acela#i tip de stres vor fi deosebite de cele ale extraversiei: extravertul exteriorizez&, introvertul converte#te ntr-un conflict nevrotic intern. Consilierea #colar& trebuie adecvat& n func ie de aceast& dimensiune. 16. factorul secundar Adaptare anxietate Formula de calcul: 2D + 2Q4 + 2O + 2(10 Q3) + (10 C) + (10 H), totul mp&r it la 10. O not& sub medie indic& un grad de adaptare din ce n ce mai bun. De la nota 6 n sus putem vorbi despre o manifestare n cre#tere a nelini#tii, 7 indicnd clar anxietate. Un scor nalt nu este n mod necesar un indice de nevrotism n m&sura n care poate semnifica o stare reactiv& la o situa ie puternic anxiogen&. Anxietatea difer& de nevrotismul propriuzis, d#i poate nso i o stare nevrotic&. n general, anxietatea ridicat& se poate reg&si la mai multe categorii de persoane: nevrotici, psihotici, n infirmitatea fizic&, n tulbur&rile de personalitate.

33

Nivelul sc&zut al anxiet& ii indic& fie s&n&tatea mental& fie absen a unei incit&ri stresante. 17. Factorul secundar tendin#& nevrotic& Se calculeaz& prin diferen iere de factorul de anxietate, plecnd de la nota standard la acesta din urm& #i pondernd-o cu factorii I, E #i F, dup& formula: Nota standard la anxietate + I + (10 E) + (10 F), totul mp&r it la 10. Notele ob inute variaz& ntre 0 #i 4. Notele standard de 3 #i 4 reprezint& un nivel ridiat al nevrotismului.

9. Chestionarul de anxietate C Cattel

Anxietatea (M. Minulescu, 1996) este un simptom central n psihopatologie #i aprecierea sa ridic& probleme serioase clinicienilor. Estimarea ei direct& constituie ntr-adev&r o inferen &, plecnd de la observarea manifest&rilor somatice #i de la verbaliz&rile bolnavului. ns& manifest&rile somatice ale anxiet& ii nu variaz& n paralel cu intensitatea resim it& #i introspec ia acestora nu este posibil& dect n cazul bolnavilor cu un nivel intelectual relativ ridicat. Pe de alt& parte, anumi i subiec i #i inhib& manifest&rile anxioase, f&cnd astfel mai dificil& judecarea corect& a simptomului. Importan a manifest&rii anxioase pentru psihicul subiec ilor a determinat de mult timp pe psihologi s& dezvolte o metod& de m&surare obiectiv& a acestei emo ii posibile. n mod schematic, s-au utilizat, n afara sc&rilor de apreciere (ca, de exemplu, sc&rile lui Wittenborn, care sistematizeaz& examenul clinic), trei feluri de instrumente: tehnicile psihofiziologice (poligrafie, electromiografie, nregistrarea clipirii pleoapelor, electroencefalografie), teste obiective #i proiective de personalitate (desenul n oglind&, indicele Wechsler-Bellvue, testul Rorschach) #i, n sfr#it, chestionarele de personalitate. Oricare ar fi interesul pentru alte metode, se pare c& n actualitate, chestionarele sunt tehnicile care permit ob inerea cea mai simpl& a unei aprecieri corecte #i cantitative a nivelului anxiet& ii. Chestionarele de anxietate au fie o validitate aparent&, fie o validitate empiric&, fie una factorial&. Sc&rile clasice ale lui Taylor, Welsh, Modlin #i Purcell, derivate din MMPI, au n general, n acela#i timp, o validitate aparent& #i empiric&. Validitatea factorial& a anxiet& ii ridic& ntr-adev&r o problem&. Eysenck, de exemplu, estimeaz& c& anxietatea nu este un factor, dar poate fi explicat& prin combinarea factorilor de nevrotism #i de extraversie. De fapt, un studiu ngrijit al literaturii de specialitate arat& c& n analizele factoriale ale chestionarelor aplicate subiec ilor normali sau patologici se izoleaz& un factor, oblic n raport cu factorul de nevrotism, dar diferit de el.

34

Cattell a ajuns la concluzia c& factorul de anxietate poate s& fie considerat ca un factor de ordin secund, no iune care confirm& perfect datele psihopatologiei, ca m&sur& a factorului de anxietate, #i dou& note distinctive, A #i B, corespunznd respectiv anxiet& ii manifeste #i anxiet& ii voalate. Pe de alt& parte, este posibil studiul celor 5 factori primari ai personalit& i care satureaz& factorul secundar de anxietate, ob innd astfel informa ii asupra etiologiei psihologice a simptomului. 1. Factorul Q3 (8 itemi); nota Q3 indic& n ce m&sur& anxietatea este legat& de structurile caracteriale social aprobate. 2. Factorul C (6 itemi); nota C dovede#te sl&biciunea eului #i a rolului s&u n apari ia anxiet& ii. 3. Factorul L (4 itemi); nota L dovede#te contribu ia sentimentului de insecuritate social& la anxietate. 4. Factorul O (12 itemi); nota O exprim& anxietatea derivnd din presiunea supraeului. 5. Factorul Q4 (itemi); nota Q4 dovede#te rolul for elor pulsionale ale subiectului n geneza anxiet& ii. B. Cattell consider& c& anxietatea este un factor secundar, care rezult& dintr-o combina ie particular& a 5 factori primari. El caracterizeaz& anxietatea prin tensiune interioar&, instabilitate, lips& de ncredere n sine, temeri, rezerv& n asumarea situa iilor de risc sau, altfel spus, incapacitatea de adaptare la situa ii noi #i rigiditate n comportament. Testul este alc&tuit din 40 de ntreb&ri mp&r ite n dou& grupe de cte 20, astfel: 4 itemi pentru primul factor (Q3), 3 itemi pentru al doilea (C), 2 pentru al treilea (L), 6 pentru al patrulea (O) #i 5 pentru ultimul (Q4), n func ie de ponderea contribu iei fiec&ruia. Semnifica#ia termenilor 1. Con(tiin#a de sine (Q3) indic& gradul de motivare al integr&rii comportamentului n jurul accept&rii #i imaginii de sine con#tient definit&, clar& #i n func ie de standardele sociale acceptate. Varia ia notei la Q3 poate fi legat& #i de structurile caracteriale #i deprinderile acceptate pe plan social. 2. For#a eului (C), numit& #i capacitatea de a controla #i exprima tensiunile ntr-o manier& realist& #i acceptat& social, intervine n starea de anxietate prin incapacitatea unui eu slab de a se controla; astfel, recurgnd la multiple ap&r&ri, duce la cre#terea tensiunii subiective; o ipotez& suplimentar& este #i aceea c& o tensiune puternic& poate duce la regres psihic #i mpiedic& o cre#tere normal& a for ei eului. 3. Propensiunea paranoid& (L); cauza intern& a corel&rii sale cu anxietatea este mai pu in clar&, dar se presupune c& situa ia social& dificil& indus& de comportamentele dominate de tendin a paranoid&

35

are ca efect anxietatea, n sensul c& nesiguran a social& paralel& ap&r&rii paranoide conduce la anxietate. 4. Propensiunea spre culpabilitate sau culpabilitatea anxioas& depresiv& (O), n formele extreme se include ntr-un sindrom care combin& depresia, autoculpabilizarea #i anxietatea (ntlnit n practica psihiatric&). 5. Tensiunea ergic& (Q4) este o component& a anxiet& ii care contribuie la starea de nelini#te prin impulsuri activate sau provocate, ori prin anxiet& i nesatisf&cute de orice tip. Un nivel ridicat al tensiuni ergice se reflect& n pulsiunea spre agresivitate, tensiune, iritabilitate, nervozitate. Q3 #i Q4 sunt factorii cel mai direct influen a i de mediu, iar C are o important& contribu ie ereditar&. Factorii O #i L sunt cei mai stabili. Situa iile stresante determin& o mai puternic& presiune a pulsiunilor, Q4+ #i tulbur& un eu imatur, C-. O not& standard ntre 0 #i 1 este semnificativ& pentru lipsa de motiva ie general& sau pentru starea de apatie. n acest sens, reu#ita #colar& coreleaz& cu anxietatea n zona medie. 10. Testele EPI - Eysenck Personality Inventory i EPQ - Eysenck Personality Questionaire EPI Eysenck Personality Inventory A fost cel de-al treilea chestionar realizat de autor #i cuprinde 3 scale: L Minciun&, N Nevrotism #i E Extraversie. Este disponibil n 2 forme paralele, pentu a permite testarea repetat& a aceleia#i popula ii. Limbajul itemilor este unul accesibil, testul putndu-se adresa astfel #i persoanelor cu educa ie mai limitat&. n plus fa & de MPI se remarc& completa independen & a celor 2 dimensiuni (E #i N), acestea prezentnd n MPI o u#oar& corela ie. Desigur c& scalele E #i N din cele 3 probe n care apar mpreun& coreleaz& puternic ntre ele, chestionarele fiind echivalente n privin a evalu&rii acestor 2 dimensiuni. Scala de minciun& L con ine 9 itemi care afirm& comportamente sociale dezirabile dar pe care majoritatea oamenilor le ncalc& frecvent n comportamentul informal. Un scor brut de 5 este considerat critic. Teoretic, cu ct tendin a spre disimulare este mai mare, cu att subiectul alege rspunsuri care afirm& respectarea ntocmai a conduitelor dezirabile formal. Studiile au indicat unitatea factorial& a scalei, precum #i faptul c& aceasta m&soar& un factor stabil de personalitate ce denot& un anume grad de naivitate social&. Asupra acestei scale au fost realizate o serie de studii privind validitatea ei. )i s-a constatat c& n condi iile lipsei unei motiva ii spre 36

disimulare din partea subiec ilor aceasta m&soar& mai degrab& un factor de tip naivitate, capacitate redus& de con#tientizare, rigiditate mental&. Un scor nalt indic& tendin a subiectului c&tre disimulare doar n condi iile existen ei unei motiva ii n acest sens. De obicei lipsa motiva iei spre disimulare se traduce prin corela ii sc&zute ntre scalele N #i L iar prezen a acestei motiva ii prin corela ia nalt& N L. La interpretarea scalei L trebuie s& se ia n considerare vrsta subiectului #i nivelul general al scorului la scal& al popula iei c&reia apar ine subiectul. S-a constatat o cre#tere a scalei la copiii mici n condi ii n care nu este suspectat& disimularea, cre#etere dtorat& unui nivel nalt de naivitate #i unor capacit& i introspective sc&zute. Scala descre#te cu vrsta la copii #i cre#te cu vrsta la adul i. Interpretarea scalelor nseamn& pentru autor a merge dincolo de statistic& pentru a corela datele oferite de test cu datele teoretice #i cu cele experimentale #i observa ionale. Mai precis, atunci cnd ncerc&m s& n elegem cei 2 factori este necesar s& facem trecerea de la nivel comportamental fenotipal la nivel constitu ional / temperamental genotipal. n acest sens este introdus modelul bidimensional al temperamentului, n care varia ia comportamentului apare prin intersec ia extraversiei intoversiei cu nevrotismul stabilitatea emo ional&. Astfel, apar 4 structuri posibile, denumite de Eysenck prin termenii clasici pentru temperamente: 1. Structura temperamentului coleric variaz& n func ie de gradul de manifestare a nevrotismului (instabilitate emo ional&) #i extraversiei #i cuprinde caracteristici gradate de la sensibil, nelini#tit, agresiv, excitabil spre schimb&tor, impulsiv, optimist, activ 2. Structura temperamental& sangvinic&, definit& de asocierea dintre extraversie #i stabilitate emo ional&, prezint& caracteristici gradate de la sociabil, deschis, vorb&re , reactiv spre plin de via &, f&r& griji, conduc&tor 3. Structura temperamental& flegmatic& definit& de gradul de manifestare a introversiei #i stabiit& ii emo ionale, descris& prin caracteristici ce variaz& gradat de la calm, mereu temperat, de ncredere, controlat spre pa#nic, reflexiv, grijuliu, pasiv 4. Structura temperamental& melancolic&, definit& de gradul de manifestare a introversiei #i instabilit& ii emo ionale (nevrotism), descris prin caracteristici ca variaz& gradat de la lini#tit, nesociabil, rezervat, pesimist spre sobru, rigid, anxios, plin de toane, cu dispozi ii labile. EPQ Eysenck Personality Questionaire Prin acest instrument este introdus& o nou& dimensiune a personalit& ii, denumit& psihotism. De#i termenul a fost prluat din psihiatrie, el nu implic& faptul c& scala ar m&sura o caracteristic& clinic&. Psihotismul este o dimensiune prezent& n grade variate la to i oamenii #i doar la un procent mic dintre cei cu scoruri foarte nalte este posibil s& apar& o psihoz& de-a lungul vie ii. Un termen echivalent pentru

37

psihotism este pentru Eysenck cel de duritate, f&cnd referire la un set de atitudini care se opun sensibilit& ii #i considera iei #i nu sunt legate de axa radicalism conservatorism. Empiric autorul a demonstrat o corela ie nalt& ntr notele ridicate la P #i notele ridicate la scala de duritate n atitudini. Autorul consider& c& schizofrenia este plasat& la un cap&t extrem al dimensiunii P, care include de asemenea criminalitate, psihopatie #i tulbur&ri de tip maniaco-depresiv. Scala a fost revizuit& n 1985. Itemii scalei con in caracteristici determinate la persoane cu comportament antisocial: tr&s&turi impulsive, sadice, antisociale #i care in de nonconformism, precum #i elemente de idea ie de tip paranoid #i anhedonist. Datele de cercetare acumulate dup& 1990 indic& faptul c& scoruri nalte ob in persoanele cu conduit& antisocial&, consumatorii de droguri, delincven ii, criminalii, persoanele agresive, cei care prefer& filmele violente, sadomasochi#tii, cei care au practici sexuale insecure, suicidarii (idea ie #i comportament) #i chiar persoanele cu derpinderi slabe pentru studiu. Unele studii indic& faptul c& psihoticii sau schizofrenii ob in scoruri mai nalte dect subiec ii din loturile de control dar nu ob in scoruri la fel de nalte ca subiec ii antisociali. Unii autori (Zuckerman) consider& c& scala nu m&soar& chiar ceea ce denume#te pri psihotism (critici privind validitatea) #i sugereaz& nlocuire a termenului cu cel de psihopatie. Eysenck sus ine ca r&spuns pentru aceste situa ii constatate empiric faptul c& scorurile schizofrenilor sunt coborte datorit& confuziei mentale #i a lipsei de candoare. El aduce n sprijinul acetei afirma ii date de laborator cu valoare de probe indirecte, pentru a accentua faptul c& psihoticii difer& de subiec ii normali prin caracteristici asem&n&toare celor care diferen iaz& ntre subiec ii cu P sc&zut #i cei cu P ridicat. Alte date de cercetare indic& diferen e intersexuale pentru scalele N #i P. Astfel, b&ie ii prezint& scoruri medii mai nalte dect cele feminine la scala P iar fetele au scoruri mai nalte la scala N. Acest fapt poate fi explicat par ial prin considerarea de c&tre modelul social comun a agresivit& ii #i ostilit& ii ca fiind descriptori ai comportamentului masculin. n 1993 Eysenck realizeaz& un studiu amplu asupra creativit& ii ca produs al persoanlit& ii, dar #i ca stil creativ, tr&s&tur& sau comportament orientat spre realizare. El g&se#te 3 tipuri de variabile care intervin influen nd produc ia creativ&: 1. variabile cognitive: inteligen a, cuno#tin ele, deprinderile tehnice sau talentele specifice 2. variabile de mediu: factori politici, religio#i, culturali, socio-economici #i educa ionali 3. varibile propriu-zise ale personalit& ii: motiva ia intrinsec&, ncrederea, nonconformismul #i originalitatea.

38

Stilul cogntiv, definit n perspectiv& asociativ&, apare ca un produs gradat de asociere liber&, care permite realizarea n plan mental a unor asocia ii ndep&rtate, care influen eaz& la rndul lor procesul de rezolvare / descoperire de probleme. Aceste asocia ii libere sunt caracteristice #i psihotismului, de exemplu n schizofrenii #i psihozele func ionale. Deosebirea ar consta n modul n care intervine instan a critic&, logic& n amendarea, verificarea acestor produse: persoana creativ& utilizeaz& aceste asocia ii ndep&rtate ntr-un mod constructiv iar psihoticul este cople#it de acest mod de gndire, care ia forma delirului, halucina ilor etc, el nemaiputnd s& trateze n mod critic asocia iile pe care le face. Aceste aspecte l determin& pe Eysenck s& trateze creativitatea ca fiind nrudit& cu psihotismul. Experimente desf&#urate n cadrul teoriilor asupra nv& &rii au demonstrat c& att psihoticii ct #i persoanele creative (n anumite etape ale procesului creativ) prezint& procese de asociere supraincluziv& (foarte ndep&rtat&), care sunt posibile prin func ionarea specific& a unor procese caracteristice de ancorare negativ&, inhibi ie latent& #i un grad sc&zut deactivare cortical&. Exist& #i o variant& romneasc& a EPQ, experimentat& n 1990 de B&ban, Derevenco #i Eysenck, sub forma unui chestionar de 79 itemi. Au fost determinate norme pentru cele 4 scale ale testului, norme diferen iate pe sexe.

11. Chestionarul de personalitate Freiburg - F.P.I.1 Dimensiuni (i interpretare FPI este un chestionar multifazic de personalitate elaborat de J. Fahrenberg, H. Selg #i R. Hampel #i este construit prin combinarea unui sistem psihologic clasic cu unul extras din nosologia psihiatric&. Se poate utiliza att n domeniul clinic, ct #i n cel neclinic. FPI con ine 212 itemi grupa i n nou& scale, la care, pentru a ob ine o imagine mai complet& a personalit& ii celui investigat, autorii au mai ad&ugat nc& 3 scale. Paralel cu forma complet& a chestionarului FPIG, au mai fost construite, n scop de triere rapid& sau examin&ri repetate ale aceleia#i persoane, nc& trei forme paralele: FPI-K (76 itemi), FPI-HA (114 itemi) #i FPI-HB (114 itemi). ntr-o cercetare recent& Knig #i Schmidt au realizat o form& prescurtat& a FPI-ului compus& din 54 itemi. FPI-ul se administreaz& n grup sau individual, f&r& limit& de timp (obi#nuit, completarea chestionarului dureaz& 30-40 minute). Chestionarul se administreaz& persoanelor cu nivel educa ional #i dezvoltare intelectual& medie, capabile s& surprind& semnifica ia itemilor. Pentru corectarea fi#elor de r&spuns se utilizeaz& un set de grile sau calculatorul.
1

Mure an, Pavel, coord. dr. - Inventare multifazice de personalitate, 1991 Pitariu, Horia - Adaptarea i experimentarea inventarului de personalitate Freiburg (FPI), 1986 Minulescu, Mihaela - Chestionarele de personalitate n evaluarea psihologic#, 1996

39

Con inutul ntreb&rilor chestionarului se refer& la st&ri #i comportamente, la atitudini, obiceiuri #i acuse corporale. Con inutul FPI-ului are la baz& studiul factorial al itemilor #i gruparea lor n cei nou& factori care descriu dimensiunile de personalitate din componen a chestionarului. Interpretarea chestionarului presupune utilizarea descrierilor comportamentale - care explic& cei doi poli ai fiec&rei sc&ri - #i care sunt redate n manualul testului. n plus, pe baza studiului intercorela iilor dintre scalele chestionarului s-au stabilit anumite rela ii ntre ele, fapt ce permite o interpretare mai nuan at& a sa. De asemenea, au fost studiate rela iile sc&rilor FPI cu variabile ca sex, nivel de #colarizare, vrst& etc. Se pot suplimenta informa iile asupra validit& ii chestionarului FPI prin inspectarea corela iilor cu variabilele altor chestionare. O m&sur& dorit& ar fi administrarea paralel& a chestionarului FPI, aceasta dnd posibilitatea unei mai rapide clarific&ri a diagnosticului psihologic, mai precis a punctelor #i a semnelor de ntrebare ce apar inerent pe parcursul ac iunii de psihodiagnoz& propriuzis&. Scalele FPI 1. Scalele FPI au urm&torul con inut: FPI1 - nervozitate, tulbur#ri psihosomatice, cu 34 itemi care vizeaz& mai ales caracterul subiectiv al tulbur&rilor (tulbur&ri de somn, dureri #i st&ri generale proaste, fatigabilitate pn& la epuizare, nelini#te, instabilitate, meteoropatie); FPI2 - agresivitate, imaturitate emo&ional#, con ine 26 itemi care implic& fie real, fie la nivelul unei dispozi ii c&tre acte de agresiune corporal&, verbale sau imaginare, reac ii negative fa & de obiecte #i animale, impulsivitate, tendin e sadice, glume grosolane, lips& de autocontrol cu pregnant& nevoie de schimbare, tendin & spre exaltare; FPI3 - depresie, nesiguran&#, con ine 28 itemi care indic& o proast& dispozi ie general&, epuizare, iritabiliate, nemul umire, anxietate, sentimentul unui pericol nedefinit, singur&tate, sentiment de apatie #i gol l&untric, putere de concentrare redus&; FPI4 - emotivitate, frustrare, con ine 20 itemi care indic& st&ri de iritabilitate, tensiune, susceptibitate #i emotivitate, toleran & sc&zut& la frustrare, nelini#te #i ner&bdare, tendin a spre iritabilitate, apoi furie #i agresivitate, ac iuni #i afecte violente; FPI5 - sociabilitate, cu un num&r de 16 itemi care implic& dorin a #i tendin a de a stabili contacte, un cerc larg de cuno#tin e, vioiciune, activism, tendin a de a fi

2.

3.

4.

5.

40

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

comunicativ, vorb&re , ntreprinz&tor, prompt n replic&; FPI6 - calm, snge rece, ncredere n sine, construit& din 20 itemi care indic& iritabilitate, tendin a de a fi decep ionat #i sup&rat cu u#urin &, susceptibilitate #i descurajare, tendin a de a se sim i deranjat #i pus n situa ii penibile, ngrijorare, preferin a a#tept&rii cnd are de luat o decizie, pesimist, descurajat cu u#urin &; FPI7 - tendin&a de dominare, reactivitate, agresivitate, cu un total de 20 itemi care indic& acte de agresiune fizic&, verbal& sau imaginar&, capacitatea de a-#i impune interesul propriu, o concep ie egocentric&, atitudini de suspiciune #i nencredere n ceilal i, tendin a spre o gndire autoritar-conformist&, agresivitate social&; FPI8 - inhibi&ie, tensiune, const& din 20 itemi care se refer& la timiditate, inhibi ia n rela iile cu al ii, mai ales n colectivitate, pn& la incapacitatea de a rela iona sau un comportament anormal n situa ii de rela ionare, trac #i nepl&ceri fizice naintea unor situa ii, emo ii cu importante aspecte vegetative, cu o putere de ac iune redus&, nesiguran & n luarea unei hot&rri, incapacitatea de a lupta pentru realizarea celor propuse, speriat sau iritat cnd este privit; FPI9 - fire deschis#, autocritic, cuprinde 14 itemi care se refer& la recunoa#terea facil& a unor defecte, sl&biciuni general umane, tendin & spre autocritic&, uneori dublat& cu o atitudine dezinvolt&; FPIE - extraversie - introversie este o scal& suplimentar& care cuprinde 34 itemi ce se refer& la sociabilitate, nevoia de contact, conduit& degajat&, pl&cerea pentru varia ie #i divertisment, tendin a spre activitate, a fi ntreprinz&tor, a da tonul #i a domina, lipsa de st&pnire uneori; FPIN - labilitate emo&ional#, scal& suplimentar& compus& din 24 itemi, prin care subiectul #i afirm& dispozi ia labil& sau proast&, starea preponderent depresiv&, triste ea, lipsa de vlag&, iritabilitatea #i vulnerabilitatea la frustrare, starea continu& de tensiune, tendin a spre inutile medit&ri #i reverie, faptul c& este dus pe gnduri, prin de griji, cu sentimente de vinov& ie, dificult& i de contact, adesea se simte gre#it n eles #i nedrept& it, apatic uneori; FPIM - masculinitate, scal& suplimentar& compus& din 26 itemi prin care subiectul #i afirm& comportamentul activ, con#tiin a de sine, un mod de a fi

41

optimist, ntreprinz&tor, gata de ac iune, dispozi ia echilibrat&, cu pu ine nepl&ceri organice, lipsa tracului. Exist& o tendin & de asociere a varia iei scorurilor la diferite scale, astfel: Scala FPI1 (nervozitate): cotele mari sunt asociate cu cotele similare pe scalele FPI3, FPI4, FPI8, FPIN, #i cote mici pe scala FPIM. Scala FPI2 (agresivitate): cotele mari sunt asociate cu cotele similare pe scalele FPI4, FPI7, FPI9, FPIE #i FPIM. Scala FPI3 (depresie): cotele mari sunt asociate cu cotele similare pe scalele FPI1, FPI4, FPI7, FPI8, FPI9, FPIN #i cote mici pe scala FPIM. Scala FPI4 (excitabilitate): cotele mari sunt asociate cu cotele similare pe scalele FPI1, FPI2, FPI3, FPI7 #i FPIN. Scala FPI5 (sociabilitate): cotele mari sunt asociate cu cote similare pe scala FPIE #i cote mici pe scala FPI8. Scala FPI6 (calm): apare ca fiind o scal& independent&, ea nu coreleaz& cu nici una din celelalte scale. Scala FPI7 (dominare): cotele mari sunt asociate cu cotele similare pe scalele FPI2, FPI3, FPI4, FPIN. Scala FPI8 (inhibi&ie): cotele mari sunt asociate cu cotele similare pe scalele FPI1, FPI3, FPIN #i cote mici pe scalele FPI5, FPIM. Scala FPI9 (sinceritate): cotele mari sunt asociate cu cotele similare pe scalele FPI2, FPI3, FPIN. Scala FPIE (extraversiune): cotele mari sunt asociate cu cotele similare pe scalele FPI2 #i FPI5. Scala FPIN (labilitate emo&ional#): cotele mari sunt asociate cu cotele similare pe scalele FPI1, FPI2, FPI3, FPI4, FPI7, FPI8, FPI9 #i cote mici pe scala FPIM. Scala FPIM (masculinitate): cotele mari sunt asociate cu cotele mici pe scalele FPI1, FPI3, FPI8 #i FPIN. Aceste asocieri indic& pentru interpretarea datelor exact structura func ional& a scalelor n alc&tuirea chestionarului. Datele provin din experimentarea #i aplicarea pe popula ia romneasc&. (H.Pitariu, Iernu an, 1984; Pitariu, 1986).

42

12. Chestionarul de personalitate Guilford - Zimmerman Pornind de la metodele interviului clinic #i anamnestic, Guilford construie#te nainte de 1950 o serie de chestionare, fie ca unic autor inventarele SEM #i STDCR, fie mpreun& cu Martin - chestionarele Personal Inventory, Inventory of factors Gamin. Chestionarele citate reprezint& rezultatul unui efort de cercetare #i de calcul a intercorela iilor itemilor mai multor tipuri de chestionare. n urma acestor studii au fost identifica i 13 factori: introversia social& S; introversia cognitiv& T; depresie D; tendin a cicloid&; rhathymia R; activismul general G; ascenden & vs submisivitate A; masculinitate vs feminitate M; inferioritate I; nervozitate N; obiectivitate O; cooperare Co; agreabilitate Ag. Inventarul de factori STDCR acoper& primii cinci factori descoperi i prin analiza factorial& aplicat& unor chestionare de introversie - extraversie. GAMIN include pe ceilal i cinci factori. Iar ultimii trei fac obiectul lui GM Personal Inventory. n 1949 Guilford public& Guilford Zimmerman Temperament Survey care include 10 tr&s&turi majore ale personalita ii identificate: 9 sunt identice cu cele incluse n chestionare anterioare, de#i pentru unele s-a schimbat denumirea pentru simplificare #i o mai mare claritate. Iar una dintre tr&s&turile evaluate reprezint& o combinare a dou& dintre tr&s&turile evaluate reprezint& o combinare a dou& dintre tr&s&turile nalt corelate din chestionarele anterioare. Descrierea Scalelor G. Z. Dimensiunile n noua form& sunt: 1. G - activitate general#, cu 30 itemi care se refer& la aspecte precum pl&cere pentru vitez&, grab&, vitalitate plin de via &, produc ie #i eficien & vs. lent, deliberativ, obose#te u#or, ineficient; 2. R - autocontrol cu aspecte precum seriozitate, deliberare, persisten & vs. indiferen &, impulsivitate, pl&cere pentru excitare (rhathymia); 3. A - ascenden&#, aspecte precum autoap&rare, conduce, vorbe#te n public, st&pn pe sine vs., submisivitate, ezitare, evit& plin de precau ie; 4. S - sociabilitate prin caracteristici precum a avea mul i prieteni, a c&uta contacte sociale vs. prieteni pu ini #i timiditate (introversie social&); 5. E - stabilitate emo&ional# prin egalitatea dispozi iei, optimism, calm vs. fluctuarea dispozi iei, pesimism, reverie, excitabilitate, sentimente de vinov& ie, nelini#te, singur&tate #i o proast& s&n&tate (combinatea factorilor C - cooperare #i D - depresia); 6. O - obiectivitate caracterizat& prin hiposensibilitate vs. hipersensibilitate, centrat pe sine, suspicios, intr& n necazuri;

43

7. F - prietenie prin toleran a ac iunii ostile, acceptarea domin&rii, respectul pentru ceilal i vs. beligerant, ostil, cu resentimente, dorin a de a domina, dispre fa & de al ii (agreabilitate); 8. T - reflexivitate prin reflexiv, observ& pe al ii #i pe sine, echilibrul mental vs. interes fa & de activit& i concrete, se descump&ne#te u#or (gndire introvert&); 9. P - rela&ii personale, toleran a oamenilor, ncredere n institu ii sociale vs. caut& mereu gre#eala, critic& institu iile, suspicios, #i plnge de mil& (cooperare); 10. M - masculinitate prin interes pentru activit& i masculine, nu se dezgust& u#or, aspru, dur, #i inhib& expresia emo iilor, dezinteres pentru mbr&c&minte #i stil vs. interes n activit& i #i preocup&ri feminine, se dezgust& u#or, tem&tor, romantic, exprim& emo iile. n interpretare se pune accent #i intercorelarea datelor. Astfel, o not& ridicat& la un factor poate modifica prognosticul dat& este asociat& cu o not& sc&zut& la un alt factor: de exemplu, un grad ridicat de dominan & asociat unei note sc&zute la agreabilitate, conduce spre imaginea unui stil dur, autoritar; un grad ridicat la stabilitate emo ional& asociat unei activit& i sc&zute conduce spre ipoteza unui comportament comod, lene#. Inventarul con ine 300 de itemi, cte 30 pentru fiecare scal& factorial&, exprima i prin expresii afirmative, majoritatea cu direct& relevan & pentru persoan& #i doar pu in reprezentnd generaliz&ri / abstractiz&ri. Ceea ce se repro#eaz& chestionarului este lipsa de validare empiric& #i lipsa de control a atitudinii subiectului fa & de prob&. Este utilizat fie n selec ia profesional&, fie n orientare #i consiliere profesional&. O posibil& metod& pe care o sugereaz& autorii este de a corecta fiecare factor n dou& p&r i: itemii pari #i itemii impari, nu att pentru calculul fidelit& ii, ci pentru a vedea dac& subiectul se comport& egal fa & de tr&s&tura respectiv&. Dac& cele dou& jum&t& i sunt de acord lundu-se n considera ie eroarea standard, interpretarea poate decurge normal; dac& ns& diferen a dep&#e#te valoarea a dou& erori standard, rezultatul poate fi pus la ndoial&. n m&sura n care la acela#i subiect exist& mai multe diferen e la fel de mari, dep&#ind dublul erorii standard, este suspicionat ansamblul rezultatelor profilului. Una dintre posibilele explica ii pentru o astfel de situa ie este gradul de tensiune psihic& #i de conflicte intrapsihice. Num&rul mare de diferen e cu valori pentru dublul erorii standard admise devine astfel un indice ce semnaleaz& gravitatea tulbur&rilor psihice. Una dintre reanalizele datelor lui Guilford l-a condus pe Thurstone la concluzia c& 7 dintre factori sunt suficien i pentru a justifica varian a comportamental&. Astfel, dimensiunile activ, viguros, impulsiv, dominant, stabil, sociabil, reflexiv formeaz& scalele chestionarului derivat Thurstone Temperament Schedule, TTS construit n 1950.

44

13. Chestionarul de personalitate Big-Five (ABCD-M) Are la baz& concep ia c& personalitatea poate fi definit& ca o structur& de tr&s&turi, de moduri caracteristice de comportament, cunoa#tere, reac ie, sim ire. Tr&s&turile m&surate de modelul Big-Five pot fi cel mai bine n elese dac& sunt privite ca explica ii pentru o categorie intermediar& de fapte psihice, denumite de Costa #i McCrea adapt&ri caracteristice, care la rndul lor pot furniza explica ii pentru comportamentele observabile. Chestionarul ABCD-M este alc&tuit din 150 de afirma ii, la care subiectul trebuia s& r&spund& cu una din variantele: 1 afirma ia nu mi se potrive#te deloc; 2 afirma ia nu mi se potrive#te n cea mai mare m&sur&; 3 afirma ia mi se potrive#te n general; 4 afirma ia mi se potrive#te perfect. Cele cinci dimensiuni m&surate de ABCD-M sunt: extraversia, nevrotismul, agreabilitatea, con#tiinciozitatea #i stilul intelectual. La rndul lor toate aceste dimensiuni sunt caracterizate prin cinci scale. I. Dimensiunea extraversie este capacitatea de orientare a personalit& ii spre exterior, modul de implicare n ac iune, sociabilitatea persoanei. Extravertul se simte n largul lui printre oameni #i grupuri mari, este activ, vorb&re , i place ceea ce este stimulativ #i excitant, are o dispozi ie general& vesel&, energic& #i optimist&. 1. Scala dinamism Dinamismul men ine securitatea emo ional& #i a propriei existen e a subiectului ce se confrunt& cu dificult& i care afecteaz& securitatea #i statutul personalit& ii #i genereaz& anxietate. Se refer& la un comportament plin de energie, de for & #i la nevoia de a face mereu ceva, de a se mplica n activit& i. 2. Scala optimism Optimismul reprezint& tendin a de a tr&i st&ri emo ionale pozitive precum bucuria, veselia, fericirea #i de a dezvolta un sentiment de satisf&c ie n fa a vie ii. Este caracteristica omului care prive#te cu ncredere via a #i pe semenii s&i, are tendin a de a privii latur& bun& #i favorabil& a lucrurilor, #i se ncrede mereu ntr-un viitor mai bun. 3. Scala umor Umorul este caracteristica psihic& a unor persoane care const& n revelarea nonsensului #i a incompatibilit& ii laturilor unor situa ii sau fenomene considerate, n virtutea obi#nuin ei, a ceea ce este firesc sub form& amuzant&, comic&. Umorul se ncadreaz& n rndul tr&s&turilor de caracter evidente la unele persoane ca nclinare spre glume #i ironii, care

45

se ascund sub o nf& i#are serioas&. Se poate vorbi #i de o necesitate de a avea umor n via &. 4. Scala abilitate interpersonal Abilitatea interpersonal& se refer& la comportamente acceptate social, la priceperea, iscusin a #i u#urin a cu care o persoan& se apropie de ceilal i, la capacitatea acesteia de a se angaja rapid n rela ii interpersonale. 5. Scala succes social Succesul social se refer& la capacitatea #i dorin a unei persoane de a ob ine un rezultat favorabil, de a beneficia de o recompens& sau recunoa#tere n urma unei ac iuni sociale sau individuale. Mai putem vorbi #i de dorin a individului de a ascede social, de a se afirma #i de a aspira la recunoa#tere pe plan social #i la o mai bun& integrare social&. II. Dimensiunea nevrotism define#te diferen ele individuale referitoare la caracteristicilor emo ionale ale unei persoane (emotiv, mul umit, calm, neemotiv), dar #i la diferitele dificult& i emo ionale ale oamenilor. n con inutul acestei dimensiuni intr& #i sc&derea capacit& ii de cotrol a impulsurilor, tendin a spre agresivitate #i reac ii afective la neadaptare. Dimensiunea este privit& din punct de vedere al ostilit& ii #i iritabilit& ii. 1. Scala imaturitate Imaturitatea este caracteristica de nedezvoltare a personalit& ii, exprimat& prin control ineficient al emo iilor, tendin elor impulsive #i ira ionale, deficien e de organizare a unor comportamente, tensiuni psihice greu tolerate, conduite lejere sau dezordonate, nonconformism. 2. Scala rebeliune Scala de rebeliune indic& o persoan& nesupus&, recalcitrant&, r&zvr&tit&, care exprim& revolt& #i nesupunere, care are mereu ceva de obiectat, care nu face eforturi pentru a se integra sau a se acomoda cu mediul social. 3. Scala dominan# agresiv Dominan a agresiv& caracterizeaz& acele atitudini de intoleran & fa & de anumite persoane, gesturi, situa ii, evenimente care se soldeaz& n final cu reac ii agresive (gestual #i verbal). Aceast& scal& m&soar&, n sens mai larg, nclina ia persoanei spre agresivitate, spre tendin a de a-#i rezolva problemele #i de a asigura trebuin ele vitale prin intermediul for ei, a reac iilor brutale. 4. Scala lips de control Lipsa de control se refer& la incapacitatea de a controla propriile impulsuri, dorin e, comportamente, ac iuni, atitudini, opinii. Dorin ele

46

sunt percepute ca fiind prea puternice, individul sim indu-se incapabil s& le reziste. 5. Scala egocentrism Egocentrismul se caracterizeaz& prin dispozi ia de spirit, atitudinea celui ce raporteaz& totul la sine nsu#i, la propria sa persoan&, care judec& totul prin prisma intereselor #i sentimentelor personale. Din punct de vedere social, egocentrismul este v&zut ca o atitudine de a n elege pe al ii prin sine, priveaz& persoana de n elegerea cauzalit& ii, determinismului #i necesit& ilor celorlal i. III. Dimensiunea agreabilitate se refer& ndeosebi la calit& ile emo ionale ale persoanei #i la comportamentele ei prosociale, fiind o dimensiune pregnant interpersonal&. Aspectele centrale ale factorului sunt altruismul, comportamentul cooperant, prietenia, modestia, sensibilitatea, simpatia, c&ldura afectiv&. Nivelul nalt de agreabilitate pot semnifica o persoan& dependent&. 1. Scala altruism Altruismul caracterizeaz& acea persoan& care are un interes activ pentru binele altora, care este generoas&, plin& de considera ie, gata s& ajute, care nu ezit& s& se implice n problemele altora 2. Scala romantism Romantismul este caracteristica persoanelor de a fi nclinate spre lirism, individualism, visare sau melancolie. Astfel de persoane sunt sentimentale, sensibile, au o viziune fantezist& asupra vie ii, se raporteaz& foarte mult la sentimentele tr&ite #i la dimensiunile afective ale propriiei existen e. 3. Scala c ldur afectiv C&ldura afectiv& este caracterizat& prin acele atitudini de simpatie #i preocupare fa & de semeni, prin prezen a sensibilit& ii la nevoile altora, prin dezvoltarea unui comportament n eleg&tot, r&bd&tor, indulgent #i plin de candoare fa & de alte persoane. 4. Scala vulnerabilitate Vulnerabilitatea se refer& la incapacitatea de a face fa & stresului, la tendin a de a deveni dependent, panicat, de a se autoaprecia ca fiind o persoan& f&r& speran e pentru viitor #i f&r& putere de a sus ine o competi ie. 5. Scala moralitate Moralitatea se refer& la ansamblul normelor de convie uire #i comportare a oamenilor unii fa & de al ii #i n societate, este nsu#irea a ceea ce are valoare din punct de vedere moral. Caracteristicile unei persoane care se comport& n conformitate cu principiile morale sunt: cinstea, bun&tatea, sinceritatea #i franche ea.

47

IV. Dimensiunea con tiinciozitate vizeaz& modul concret, caracteristic a individului de a trata sarcinile, activit& ile, problemele care apar n via a lui. Se refer& la autocontrol sub aspectul capacit& ii de autoorganizare, de ndeplinire a ndatoririlor. 1. Scala voin# Voin a se refer& la orientarea con#tient& a omului spre realizarea unor scopuri #i la efortul depus pentru atingerea lor. Este o tr&s&tur& de caracter manifestat& prin decizie ferm& #i perseveren & n nvingerea piedicilor, greut& ilor, ncurc&turilor de orice fel. Voin a presupune o antrenare intelectual& #i ac ioneaz& n jurul unui scop. 2. Scala perfec#ionism Ca tr&s&tur& de personalitate, perfec ionismul se refer& la satisfacerea ntr-un grad ct mai nalt a tuturor calit& ilor comportamentale #i atitudinale cerute de expecta iile personale #i sociale. Aceast& tr&s&tur& se caracterizeaz& printr-o des&vr#ire, finalizare, definitivare a ac iunilor n care un scop important l are realizarea n bune condi ii a unui ideal, obiectiv sau vis. 3. Scala ra#ionalitate Ra ionalitatea reprezint& tendin a de a gndi atent nainte de a ac iona, calitatea de a fi chibzuit, cump&nit #i precaut, de a nu trece la ac iune f&r& judecata temeinic& a consecin ele, c&utnd s& cunoasc& #i s& n eleag& sensul #i leg&tura fenomenelor. 4. Scala cump tare material Cump&tarea material& este tr&s&tura ce caracterizeaz& persoanele care dau dovad& de modera ie, chibzuire, st&pnire #i echilibru n administrarea bunurilor materiale personale sau colective. 5. Scala autocontrol comportamental Autocontrolul comportamental este capacitatea de a avea n permanen & control asupra propriei persoane, propriilor activit& i, sentimente #i atitudini, n conformitate cu normele promovate etic #i moral de indivizi #i societate. Din punct de vedere ac ional, autocontrolul presupune ducerea la bun sfr#it a unei sarcini, n ciuda plictiselii sau a unor posibile distrageri ale aten iei. V. Dimensiunea stil intelectual se refer& la aspecte ca imagina ie activ&, preferin & pentru varietate, curiozitate intelectual&, independen & n modul de a gndi. Aceste aspecte nu trebuie asociate cu educa ia sau inteligen a general&, ci cu func iile inteligen ei (creativitate, inventivitate, deschidere la experien &).

48

1. Scala aprofundare Aprofundarea problem&, la dorin a capacitatea de a fi semnifica ia unor ac se refer& la ac iunea de a cerceta n am&nunt o de a cunoa#te #i descoperi componentele esen iale, la mai interesat, mai dornic n a n elege sensul #i iuni, comportamente #i fenomene.

2. Scala deschidere Deschiderea este caracteristica persoanelor care au o imagina ie activ&, o sensibilitate estetic&, dau dovad& de aten ie pentru via & #i pentru sim &mintele interioare, prefer& varietatea, sunt urm&rite de curiozitate intelectual& #i au un mod independent de a gndi lucrurile. n plan ac ional, deschiderea se refer& la dorin a de a ncerca diferite activit& i #i metode de abordare. n planul tr&irilor afective, deschiderea se refer& la aprecierea sentimentelor interioare, la considerarea emo iilor ca o parte important& a vie ii #i la construirea unei vie i interioare profunde. 3. Scala dorin# de rafinare Dorin a de rafinare presupune ca o persoan& s& fie organizat& din punct de vedere al ac iunilor ntreprinse, fin& #i delicat& din punct de vedere al capacit& ii de comunicare verbal& #i non-verbal&, clar& #i limpede n exprimare #i subtil& n comportament. 4. Scala independen# Independen a este tr&s&tura de personalitate ce permite organizarea proprie a timpului, a activit& ilor, satisfacerea dorin elor, a obliga iilor #i responsabilit& ilor. Ca nsu#ire a planului mental, independen a presupune g&sirea de c&i #i solu ii de rezolvare a problemelor cu proprie putere #i ini iativ& personal&. A fi independent nseamn& a nu depinde de ceva sau de cineva. 5. Scala creativitate Creativitatea este dispozi ia spontan& de a crea #i inventa care exist& poten ial n fiecare persoan&, la toate vrstele. Creativitatea se exprim& #i se dezvolt& n strns& dependen & de mediul socio-cultural.

49

S-ar putea să vă placă și