Sunteți pe pagina 1din 75

Not introductiv

Omenirea este con tient c energetica reprezint componenta, care condi ioneaz progresul i bun starea societ ii. Un rol deosebit n dezvoltarea acestei importante ramuri revine energeticei primare - combustibilului. Competi ia purt torilor de energie pe pia a perioadei postbelice a condos la dominan a absolut a petrolului i gazelor. Cunoscnd ponderea pe care o au n bilan ul energetic diferite tipuri de combustibil v pot aduce cu toat recuno tin a afirma ia c pe ntru Republica Moldova situa ia din perioada postbelic r mne o realitate rii noastre. neschimbat . Argumente mai conving toare pe marginea acestei axiome, le putem ob ine, din urm toarele cifre preluate din bilan ul energetic al Actualmente n bilan ul de combustibil a Republicii Moldova gazelle ocup primul loc i constituie 59,5 %, produse petroliere-30,8 %, c rbunele- 5 %, alte feluri de combustibil (lemne, diferite de euri) -4,7 %. Volumul annual a vnz rilor gaze naturale n ar constituie circa 2,7 mlrd m, inclusive partea dreapt a Nistrului 1,15 mlrd. Dinamica utiliz rii gazelor naturale n republica Moldova arat c termoenergetica consum 59,5 %, popula ia i sectorul socio - communal 26,1 %, industria i construc ia- 11,7 % , transportul- 1,9 %, agricultura- 0,5 %, al i consumatori- 0,3 %. Cantitatea de gaze, tranzitate prin teritoriul Moldovei n rile Balcanice i Turcia alc tuie te circa 18,6 mlrd m, ori 20 % din gazelle naturale, exportate de Rusia n Europa. De men iionat c Republica Mo ldova dispune i de z c minte gaze naturale proprii, volumul cercetat a c rora valoreaz circa 25 mlrd. m. ns captarea diurn , nf ptuit de compania american Redeco n preajma satului Baimaclia (Cahul), prin dou sonde cu adncimea 670 -800m constituie volume foarte mici -2000 m, presiunea gazelor la ie ire din sonde este de 3,2MPa. Volumul de gaze extras n perioada de exploatare a sondelor (aprilie 1997 - august 2002) constituie circa 3,34 mln. m. n 1947, primul an de existen a gospod rie i de gaze, au fost gazificate cu gaze lichefiate 3300 locuin e. Gazul lichefiat era transportat n butelii pe cale ferat de la uzina Borisov, regiunea Drogobaci, Ucraina. Dificitul resurselor energetice n
-1-

republic n anii de dup r zboi i avantajele pr edominante a gazelor fa celelelte surse tradi ionale de energie (pai i tizc, be e de r s rit

de

i resturi de la

cur irea viei, strugeni de porumb i cioc l e, lemne, c rbune i alte) au i constituit condi iile favorabile pentru o rapid dezvoltare a gazific rii. Ritmul accelerat a caselor de locuit cu mai multe etaje necesit i un system performant de asigurare cu gaze a popula iei. Astfel n ianuarie 1963 a fost pus n func iune primul grup de rezervoare cu gaze lichefiate, care aproviziona un ir de case de locuit n noul microraion Botanica al capitalei. C tre finele anului 1967 numai n Chi in u func ionau 69 instala ii de acest fel ce alimentau cu gaze circa 14000 apartamente. De men ionat ns c dezvoltarea gazific rii rii pe scar larg a devenit posibil n 1966, odat cu func ionarea gazelor naturale c tre consumatorii ora elor Chi in u, Tiraspol, Bender i din localit ile raionului Anenii- Noi prin conducta magistral ebelinca -Odesa-Chi in u. Punerea n func iune n 1978 a conductelor magistrale spre Bulgaria, care traverseaz partea de sud a Republicii, au condi ionat gazificarea localit ilor din raioanele Vulc ne ti, C u eni, tefan Vod , Cahul, Taraclia, Ciadr-Lunga, Cimi lia i Basarabeasca. Darea n exploatare n 1985 a conductei Ananiev-Bogorodceni a f cut posibil livrarea gazelor naturale c tre consumatorii zonei de nord a Moldovei din ora ul B l i i raioanele old ne ti, Drochia, Glodeni, R cani, Edine i, Briceni, Ocni a i Dondu eni, re elele de gaze din care i ast zi sun t n plin dezvoltare. La momentul actual Societatea pe Ac iuni Moldo -Rus Moldovagaz, fondat n 1999, este de in toarea a 5 sta ii de compresare, 725 km gazoducte magistrale cu circa 376 km bran amente i 71 sta ii de predare, peste 8000 km gazoducte de distribu ie i 1400 sta ii de reglare i m surare. Ea asigur cu gaze circa 396230 consumatori, inclusive 2690 agen i economici i 393540 consumatori casnici. Consumatorii industriali sunt complet contoriza i, casnici: la bloc -94 %, sectorul particular-90 %

-2-

Adnota ie
Proiectul de diplom prevede alimentare cu gaze naturale a s.R ze i i a usc toriei de ceriale din licalitate. n proiectul de diplom se prev d dou variante de alimentare cu gaze.n prima variant avem re ea de gaze din evi de o el cu regulatoare de presiune de tip DKR-50 i DSR-25.n a doua variant avem re ea de gaze din evi de polietilen cu cu acela i tip de regulatoare. n baza calculelor tehnico-economice s-a ales varianta cu re ele de gaz din evi de poletilen cu regulatoare de presiune de tip DKR-50 i DSR-25. n compartimentul Tehnologia lucr rilor de execu ie i montaj s-a elaborat schema tehnologic de execu ie, fi a tehnologic , s -a ales complectul de ma ini i mecanisme. n capitolul Economia ramurii s -au elaborat devizele locale de cheltuieli a variantei alese, de alimentare cu gaze a localit ii , iar n baza datelor ob inute s-a elaborat concluzia. n capitolul Organizarea lucr rilor de execu ie (management) s -a elaborat proiectul organiz rii construc iei, s-a calculat graficul re ea pentru montarea re elelor de gaze din polietilen , graficul de mi care a muncitorilor, graficul de mi care a ma inilor i mecanismelor, graficul de aprovizionare i de consum a materialelor. n compartimentul Automatizarea s-a elaborat schema tehnologic , schema de camand , schema de amplificare, schema constructiv a unor elemente etc. pentru automatizarea presiunii n gazoduct. n proiectul de diplom sunt prev zute compartimentele de protec ie a muncii i a mediului ambiant, de asemanea m surile pentru ap rarea civil .

-3-

PARTEA SPECIAL

-4-

1. DATE INI IALE 1. Localitatea propus pentru alimentare cu gaze s.R zei, r-nul Leova 2. Caracteristica combustibilului gazos:
Tabelul 1 d/o 1 2 3 4 5 6 7 Tipul gazelor Metan Etan Propan Izo-butan Izo-pentan Azot Bioxid de carbon Formula chimic CH4 C2H6 C3H8 C4H10 C5H12 N2 CO2 Cantitatea dup volum% 93 3,1 0,7 0,6 0,1 2,5 C ldura caloric de ardere,Q, kj/m3 N 35840 63730 93370 123770 146340 12640 Densitatea gazelor, , kg/m3 N 0,716 1,356 2,019 2,703 3,221 1,25 1,976

3. Con inutul de umiditate, d=0,0174 ,kg/m3N 4. Num rul de locuitori - 1553 oameni 5. Num rul de gospod rii 488 6. Obiective socio-culturale: a) Biserica b) Hotel c) Casa de cultur d) Prim ria e) ntreprinderea de prestare a serviciilor socio -comunale f) Centru comercial g) Gr dini a h) gcoala i) Oficiul medicului de familie j) Baia k) Cantina

-5-

2. PROIECTAREA RE ELELOR DE GAZE

2.1 Determinarea densit ii i puterii calorice de ardere a gazelor.


Toate calculele ulterioare se vor efectua cu eviden a puterii calorice in ferioare a gazului.

Puterea caloric a combustibilului gazos n stare uscat (anhidr ) se determin cu formula:

unde: nj cota volumetric a componentei j din combustibilul gazos uscat, %; m num rul ordinar al componentei carburante n combustibilul gazos;
anh Qij -puterea caloric inferioar raportat la starea uscat a componentului

m kJ Q anh ! 0,01 (Q anh n ), 1 j m3 j ! 1 ij N

j,

kJ . 3 mN

kJ anh ij !0,01(3584093 637303,1933700,7 1237700,6146340) !38166,44 3 mN y C ldura de ardere inferioar n stare umed se determin cu formula:
kJ Q iu ! Q ianh K , m3 N

unde: K- este coeficientul de corec ie, calculat cu rela ia:


k! 0,804 ; 0,804 d
3 N

unde: d- este con inutul de umeditate, kg/m

;
3 N

0,804 densitatea vaporilor de ap la condi ii normale, kg/m


k! 0,804 ! 0,978 0,804 0,0174

Qiu ! Qianh . k ! 38166 ,44 0,978 ! 37358 kJ m 3 N

Densitatea combustibilului gazos n stare anhidr se determin cu rela ia:

-6-

m kg V anh!0,01 (V anhn j ), j m3 j !1 N unde: nj cota volumetric a componentei j din combustibilul gazos uscat, %;
m num rul ordinar al componentei carburante n combustibilul gazos;

V anh - densitatea n stare uscat a componentului j, j

kg . 3 mN kg m3 N

V anh ! 0,01 (0,716 93 1,356 3,1 2,019 0,7 2,703 0,6 1,25 0,1 1,976 2,5) ! 0,821

Densitatea combustibilului gazos n stare umed se determin cu rela ia:

2.2 Direc iile de utilizare a gazelor


1) Alimentarea locurilor de consum a 55% case de locuit echipate cu ma ini de g tit MG-4 i prepararea local a apei calde menagere cu nc lzitoare de ap instantanee IAI-18 (qap =75420 Kj/h). nc lzire local cu sobe pe gaze UGOP - 16 (qap =72068 Kj/h). 2) Alimentarea locurilor de consum a 30% case de locuit echipate cu ma ini de g tit MG-4 i prepararea local a apei calde me nagere i nc lzire local cu centrale termice murale AG-17 (qap =51967 Kj/h). 3) 4) 5) Alimentarea locurilor de consum a 15% case de locuit echipate cu ma ini de Alimentarea locurilor de consum pentru nc lzire i ventilare a obiectivelor Alimentarea cu gaze a usc toriei de ceriale. g tit MG-4 i cazan AOGV (q ap =62850 Kj/h). socio-culturale .

V u ! ( V anh d )

! (0,821 0,0174) 0,978 ! 0,819

kg m3 N

-7-

2.3

Calculul necesarului anual de gaze

Elementul principal pentru elaborarea proiectelor de alimentare cu gaze a localit ilor l constituie necesarul anual de gaze pentru satisfacerea necesit ilor lor. Calculul necesarului anual de gaze se face pe baza unor norme specifice de consum, innd cont de perspectiva de dezvoltare social -economic a localit ii. Consumurile de gaze n localit i pot fi grupate n urm toarele categorii:
 Consum casnic n locuin e individuale; Consum public n cl diri cu caracter socio-comunal; Consum industrial.

Determinarea necesarului de gaze pentru satisfacerea consumului casnic i public (comunal) reprezint o problem dificil , ntruct aceste consumuri variaz n raport de o serie de factori specifici precum sunt:
 Gradul de dotare i tipul aparatelor de ut ilizare; Ponderea consumului de ap preparat . Condi iile climaterice.

Consumul anual de gaze pentru satisfacerea necesit ilor casnice i publice se calculeaz conform normelor expuse . 2.3.1. Calculul necesarului anual de gaze pentru necesit i casnice Acest consum depinde de num rul de locuitori, amenajarea localit ii rurale, norma anual specific de consum i caracteristicile tehnice a aparatelor de gaze. 2.3.1.1. Calculul necesarului anual de gaze pentru necesita i casnice la prepararea hranei si a apei calde menagere f r nc lzire

Necesarul anual de gaze pentru satisfacerea consumului la pregatirea hranei si prepararea local a apei calde menagere Q n.c.[MJ/an] se determin din normele de consum:
Q nc . ! y c .l . N (z q z q 1 1 2 2

-8-

unde: N -1553 num rul de locuitori; zicoeficientul consumurilor pe categorii de folosire; yc.l.coeficientul global de echipare a localit ii cu instala ii de utilizare a gazelor; qinorma specific de consum corespunz toare ca tegoriilor de utilizare, [MJ/1 persoan ], (tab. 2 [2]). Conform tab. 2 [2], deosebim 3 categorii de utilizare a gazelor n cl diri de locuit:
 Prezen a n fiecare cas a ma inii de g tit i preparare local a apei calde

q1=10000 MJ\an, pentru un om ;


 Prezen a n fiecare cas a ma inii de g tit i a aparatului de preparare a apei

calde cu func ionare pe gaze, q 2=10000 MJ\an, pentru un om ;


 Prezen a n fiecare cas a ma inii de g tit, q 3=6000 MJ\an, pentru un om ;

Conform sarcinii pentru proiectare, 55% din locuin e apar in cat egoriei 1 de utilizare (z1=0,55); 30% din locuin e apar in categoriei 2 de utilizare (z 2=0,30); adopt m c celelalte locuin e apar in categoriei de utilizare r mase n propor ie de 15% (z3=0,15). De asemenea adopt m coeficientul global de echipare a locali t ii cu instala ii de utilizare a gazelor y c.l=1,0. n cadrul necesarului de gaze pentru consumul casnic, este necesar s includem i volumul de gaze utilizat pentru prepararea hranei si a apei animaliere. a) Astfel, calculul necesarului anual de gaze pent ru necesit i casnice la prepararea hranei i a apei calde menagere f r inc lzire va fi:
Q nc ! 1,0 1553 (10000 0,55 10000 0,30 6000 0,13) ! 14598200 Mj an

De unde necesarul anual de gaze:


m3N 14598200 10 3 an Q Vnc ! nc ! ! 390765 37358 an Qiu

b) Calculul necesarului anual de gaze pentru necesita i casnice la prepararea hranei animaliere:
Q nc . ! y c .l . N (z q z q 1 1 2 2

unde: N- numarul de gospod rii, 488


 10% din gospod rii au cai (z 1=0,10); q1=1700 MJ/an, p/u un cal;
-9-

 45% din gospod rii au porcine (z 2=0,45); q2=8400 MJ/an, p/u o porcin ; 35% din gospod rii au bovine (z 3=0,35); q3=4200 MJ/an, p/u o bovin .
Qnc !1,0 488 (1700 0,1 8400 0, 45 4200 0,35) ! 2644960 Mj an

De unde necesarul anual de gaze:


3 3 an ! Q nc ! 2644960 10 ! 70800 ,36 m N nc 37358 an Qiu

c) Calculul necesarului anual de gaze pentru necesita i casnice la prepararea apei animaliere:
Q nc .
! y N (z q z q 1 1 2

unde: qinorma specific de consum , [MJ/1 animal], (tab. 2 [2]). qi=420 MJ/an zi- coeficientul consumului pe categoria de folosire, 90% din totalul de case, zi=0,9
Q nc ! 1,0 488 ( 420 0,9) ! 184464 Mj an

De unde necesarul anual de gaze:


V an ! nc Q 3 3 nc ! 184464 10 ! 4938 m N 37358 an Qu i

Volumul orar necesar de calcul, conform SP 42-101-2003 se va calcula cu formula:


m3 N V i ! K h 7V , h h max an

unde: Van volumul anual de calcul, m 3N/h Khmax = 1\2000 coeficientul maxim de variatie orara a consumului de gaze, se ia n dependen de num rul de locuitori din ?2, tab 2A
h Vnc ! m3 N 1 466503,36 ! 233 h 2000

2.3.1.2. Calculul necesarului anual de gaze pentru nc lzirea caselor de locuit

Acest necesar de gaze este dependent de puterea termic a aparatelor de nc lzit, prezente n casele de locuit conform categoriilor de utilizare, num rul

c .l .

- 10 -

maxim de ore de lucru a acestor aparate, randamentul lor, temperatura exterioar de calcul i al i exp onen i ngloba i n formula de mai jos:
Va
q z N qCTM z 2 N q AOGV z 3 N UGOP 1 m !  i L i L u L o Qu Qu Qi

m3 N an

unde: q UGOP=72068 Kj/h- puterea termic nominal a UGOP; qCTM= 51967 Kj/h - puterea termic nominal a centralei termice murale; qAOGV=72068 Kj/h- puterea termic nominal a cazanului tip AOGV. z1 , z2,z3 -coeficientul consumurilor pe categorii de folosire. mo- num rul de ore de utilizare maxim a puterii sistemelor de nc lzire i este calculat func ie de durata de func ionare a acestora, se determina cu formula: m0 ! n0 24 ! 165 24 ! 3960 h

n0 num rul de zile de lucru a sistemelor de nc lzire,pentru zona de sud a Moldovei este egal cu 165 zile.

nlocuind datele necesare n formula de baz ob inem:

m3 N 72068 0,55 488 51967 0,3 488 62850 0,15 488 V ! 3960 ! 4351513,06  a 37358 0,75 37358 0,8 37358 0,8 an

Necesarul orar de gaze pentru nc lzire va fi:


m3 N 4351513 ,06 h V Va ! a ! ! 1098,86 m0 h 3960

2.3.2.Calculul necesarului anual de gaze pentru unit i prest ri de servicii

Necesarul de gaze pentru unit ile prest ri de servicii aferente localit ii se adopt egal 5% din V nc total. :
V ps ! 0,05 V nc ! 0,05 4351513 ,06 ! 217575 ,6 m3 N an

unde: Vnc- Volumul total de gaze necesar pentru nc lzirea caselor de locuit;

Necesarul orar de gaze pentru nc lzire va fi:


V m3N 217575 ,6 V h ! a ! ! 54,9 m h 3960 0

- 11 -

2.3.3. Calculul necesarului anual de gaze pentru nc lzire i ventilare, prepararea apei calde de consum n cl dirile publice

Consumul de c ldur pentru nc lzire i ventilare i prepararea apei calde de consum s-au adoptat conform proiectelor tip.

Astfel necesarul de gaze se datermin conform formulelor:


m3 N V !V m , an h 0 an

Q m3N V ! , h u h Q i unde: Q- consumul de c ldura, Kkal/h

mo- num rul de ore de utilizare maxim a puterii sistemelor de nc lzire i este calculat func ie de durata de func ionare a acestora, se determina cu formula:
m ! n 24 ! 165 24 ! 3960 h 0 0

Necesarul orar de gaze necesar pentru prepararea apei calde de consum se calculeaza analogic formulei indicate mai sus. Pentru hotel nc lzire:Qnc=48458 Kkal/h Qnc=48458*4,19=203039,02 Kj/h nlocuind n formulele de mai sus ob inem:
m3 N 203039,02 V ! ! 5,43 h h 37358 Acm:Qacm=56000 Kkal/h m3N V ! 5,43 3960 ! 215028 , an an

Qacm=56000*4,19=234640 Kj/h
234640 m3 N V ! ! 6,2 h 37358 h

Casa de culur nc lzire:Qnc=355977 Kkal=149154363 Kj/h


V ! h m3 N 149154363 ! 39,9 h 37358 m3 N V ! 39,9 3960 ! 158004 an an Prim ria

nc lzire:Qnc=55640 Kkal=233131,6 Kj/h

- 12 -

2331316 , m3 N V ! ! 6,24 h 37358 h

m3N V ! 6,24 3960 ! 247104 , an an Centrul comercial m3 N V ! 36 3960 ! 142560 an an Oficiul medicului de familie m3N V ! 6,87 3960 ! 393228 , an an

nc lzire:Qnc=321300 Kkal= 1346247 Kj/h


m3 N 1346247 V ! ! 36 h h 37358

nc lzire:Qnc=61322 Kkal= 256939,18 Kj/h


256939,18 m3 N V ! ! 6,87 h 37358 h Acm:Qacm=40920 Kkal/h= 171454,8 Kj/h 171454,8 m3 N V ! ! 4,58 h 37358 h gcoala

nc lzire:Qnc=354919 Kkal= 1487110,61 Kj/h


m3 N 1487110,61 V ! ! 39,8 h h 37358 Acm:Qacm=297000 Kkal/h= 1244430 Kj/h m3 N V ! 39,8 3960 ! 157608 an an

m3 N 1244430 V ! ! 33,3 h h 37358 Calculul necesarului de gaze pentru prepararea hranei n coala:

n localitatea data sint 537 de copii cu vrsta colar i precolar . Dintre care: 376 elevi i 161 copii.
Q ph . ! N q ri n 0

unde: N- num rul de elevi, 376 qri-norma specific de consum, corespunz tor pozi iei 3 anexa 1. n0- num rul de zile in care se utilizeaza cantina in cadrul colii, 200 zile. nlocuind formula de mai sus ob inem:
Q ph .
! 376 ( 2 ,1 10 3 ) 200 ! 157920000

De unde necesarul anual de gaze:


- 13 -

j an

j an

V an ! ph

m3N ph 157920000 ! ! 4227 37358 an Qu i 3 h V an , m N max ph h

Volumul orar necesar de calcul, conform SP 42 -101-2003 se va calcula cu formula:

unde: Khmax = 1\2000 coeficientul maxim de variatie orara a consumului de gaze, se ia din anexa 2
m3 N 1 Vh ! 4227 ! 2,1 nc 2000 h

nc lzire:Qnc=124720 Kkal= 522576,8 Kj/h


522576,8 m3 N V ! ! 13,98 h 37358 h Acm:Qacm=50500 Kkal/h= 211595 Kj/h m3 N V ! 13,98 3960 ! 553608 , an an

m3 N 211595 V ! 5,6 ! h 37358 h Calculul necesarului de gaze pentru prepararea hranei n gr dini
j Q ph . ! N ( q1 q 2 ) n 0 an

unde: N- num rul de copii, 161. qri-norma specific de consum, corespunz tor pozi iei 3 anexa 1. q1=2,1*103; q2=4,2*103 n0- num rul de zile in care se utilizeaza cantina in cadrul gr dini ei, 200 zile. nlocuind formula de mai sus ob inem:
Q ph .
! 161 ( 2 ,1 10 3 4 , 2 10 3 ) 200 ! 202860000
Q m3 N ph 202860000 ! ! 5430 37358 an Qu i 3 h V an , m N max ph h

De unde necesarul anual de gaze:


V an ! ph

Volumul orar necesar de calcul, conform SP 42 -101-2003 se va calcula cu formula:

Vh ! ph

- 14 -

Vh ! ph

Gr dinita

j an

unde: Khmax = 1\2000 coeficientul maxim de variatie orara a consumului de gaze, se ia din anexa 2
m3 N 1 Vh ! 5430 ! 2,7 nc 2000 h

2.3.4.Calculul necesarului anual de gaze pentru unit ti comunale

B i
y Stabilirea necesarului de gaze pentru baia ob teasca se face prin rela ia: Kj Q ! y (q z ) N n bi b i bi an unde: yb-ponderea b ii echipat cu instala ii de gaze, adopt m 1;

qbi-norma specific de consum, n unit i calorice ,pentru categoria respectiv de folosin , corespunz tor anexa 1 pozi ia 2: q1=50*103; q2=40*103; zbi-ponderea corespunz toare tipului func ional de baie, astfel pentru prima categorie avem=60%, iar pentru a 2=40%; N- num rul total de locuitori din localitate, 1553; n- num rul anual de utiliz ri de c tre o persoan , =36. nlocuind formula de mai sus ob inem:
Kj Q ! 1 (50 103 0,6 40 103 0,4) 1553 36 ! 2571768000 bi an De unde necesarul anual de gaze:
V an ! bi 3 Q bi ! 2571768000 ! 68841 m N 37358 an Qu i

Volumul orar necesar de calcul, conform SP 42-101-2003 se va calcula cu formula: m3 N V h ! K h V an , h bi max bi h unde: K max = 1\2700 coeficientul maxim de variatie orara a consumului de gaze.
m3 N 1 Vh ! 68841 ! 25,5 nc 2700 h

Cantina
- 15 -

nc lzire:Qnc=63350 Kkal= 265436,5 Kj/h


m3 N 265436,5 V ! ! 7,1 h h 37358 Acm:Qacm=85000 Kkal/h= 356150 Kj/h 356150 m3 N V ! ! 9,53 h 37358 h Prepararea hranei: m3N V ! 7,1 3960 ! 28116 an an

La calculul consumului anual de gaze se utilizeaza rela ia:


Kj Q ! 0,25 y N (q q q ) n ap ap 1 2 3 an unde: yap-ponderea cantinei echipat cu instala ii de gaze, adopt m 1;

qap-norma specific de consum, n unit i calorice ,pentru categoria respectiv de folosin , corespunz tor anexa 1 pozi ia 3: q1=2,1*103; q2=4,2*103; q3=2,1*103; N- num rul total de locuitori din localitate, 1553; n- num rul anual de servicii pentru un locuitor, =360. nlocuind formula de mai sus ob inem:
j Q ! 0,25 11553 (2,1103 4,2 103 2,1 103 ) 360 ! 1190374500 ap an

De unde necesarul anual de gaze:


V an ! ap Q m3N ap 1190374500 ! ! 31864 37358 an Qu i
m3N h V an , max ap h

Volumul orar necesar de calcul, conform SP 42 -101-2003 se va calcula cu formula:


Vh ! ap

unde: Khmax = 1\2000 coeficientul maxim de variatie orara a consumului de gaze, se ia din anexa 2.
m3N 1 Vh ! 31864 ! 16 ap 2000 h

- 16 -

2.4 Varia ia consumului de gaze. Necesarul de gaze de calcul.


To i consumatorii (casnici, publici si industriali) consum gaze neuniform. n func ie de perioada de timp n care consumul se consider constant, se definesc urm toarele tipuri de variet i sau neuniformit i: anual , lunar , s pt mnal , zilnic , orar . Varia ia consumului de gaze n localit i depinde de neuniformitatea consumului diferitelor categorii de consumatori, de m rimea i ponderea acestora n consumul global. condi ii climaterice; particularit i socio-economice i modul de via specific; regimul de func ionare a consumatorilor; gradul de echipare i construc iile func ionale ale aparatelor de Neuniformitatea consumurilor individuale ale consumatorilor este determinat de o serie de factori cum sunt:
  

utilizare. Neuniformitatea consumului de gaze se expune negativ asupra func ion rii sistemului de transport. Atenuarea efectelor nefavorabile se poate realiza prin aplatizarea graficului de consum i prin adaptarea regimului de furnizare corespunz tor cerin ei consumatorilor. n acest scop se impune asigurarea posibilit ilor de compensare prin rezervoarele de acumulare, s upradimensionarea re elelor de distribu ie sau prevederea unor consumatori regulatori cu sisteme energetice mixte. Aceasta duce implicit la majorarea cheltuielilor i a pre urilor de cost. 2.4.1. Varia ia consumului lunar i neuniformitatea sezonier . Graficele anuale ale consumului de gaze pentru localit i servesc ca baz pentru programarea extrac iei precum i pentru alegerea i fundamentarea m surilor necesare compens rii neun iformit ii consumului de gaze.
y Neuniformitatea lunar a consumului de gaze depinde n mare m sur de

necesarul de gaze pentru nc lzire i ventilare. Consumul lunar de gaze al oric rui consumator poate fi determinat ca o cot -parte din consumul anual, n mln (m3N/lun ).
- 17 -

i i i 3 Vlun ! E lun Van , mN / lun

unde: E lun cota-parte a consumului lunar de gaz e a consumatorului de categoria i n bilan ul anual. Pentru nc lzire i ventilare E lun se modific corespunz tor temperaturii medii ale aerului exterior i duratei lunare de nc lzire cu formula:
E
.v . lun .

m t lun . n lun. 100 m t i t lun . n lun.

n care: tlun temperatura medie lunar a aerului exterior;

nlun num rul de zile de nc lzire n lun ;


ti temperatura aerului interior.
y Necesarul anual de gaze pentru nc lzire poate fi determinat cu formula:

Vncan=Vncnc+ Vupsnc+Vcpnc+Vccnc m3N/an Vncan =4351513,06+217404+599068,8+96957=5264942,86 m 3N/an; Rezultatele calculului sunt nscrise n tabelul 2. Regimul consumului de gaze la nc lzire i ventilare
Tabelul2
. de zile de nc lzire 2 10 30 31 31 28 31 4 Temperatura medie lunar Consumul de gaze
Vlun. !
E .v . Van. , 100

Luna

m n E . v . ! t t lun . i lun.
lun .

t t n 100 t t n
i m lun . lun . i m lun . lun .

t , C
m o lun.

1 octombrie noiembrie decembrie ianuarie februarie martie aprilie

3 10,1 3,9 -0,4 -3,5 -2,5 2,6 9,5

4 79 423 585,9 666,5 574 477,4 34 =2839,8

5 2,78 14,89 20,63 23,46 20,21 16,81 1,19

6 146365,4 783949,9 1086157,7 1235155,5 1064044,9 885036,8 62652,8 =5263363

- 18 -

La calcularea varia iei consumului lunar de gaze pentru necesit i casnice se folosesc datele statistice ale consumului de gaz n % din consumul anual. Valorile

d medii Elun pentru necesit i casnice sunt prezentate n tabelul 3. .


Pentru determinarea consumului lunar la necesit i casnice utiliz m formula:

Vlun.

d c E lun. Van..l . ! 100


Tabelul 3

Regimul consumului lunar de gaze pentru necesit ile casnice


% din consumul anual, d E lun . 2 10,24 9,34 9,64 8,9 8,1 7,2 5,9 5,88 7,3 8,54 9,02 10,06 100% Consumul de gaze d sc Vlun . ! E lun . Van. 100 , 10 3 3 47208 43059 44442 41031 37342 33193 27200 27103 33654 39371 41584 46378 461570

Luna 1 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie

Regimul consumului de gaze la necesitati tehnologice Cunoscnd regimul de func ionare si num rul de schimburi, putem determina consumul mediu lunar la fiecare tip de consumator. Lund n considera ie, varia iile temperaturii aerului exterior, calculul pe calea introducerii unui coeficient special [ ]. pentru decembrie, ianuarie, februarie pentru iunie, iulie, august
V

= 1.05 = 1.0

pentru martie, aprilie, mai, septembrie, octombrie, noiembrie = 0.95


dn
! V n m 3 zi h h

Consumul lunar se determina dupa rela ia:


- 19 -

V ! K V

dn

lun

m 3 lun

Pentru comoditate, calculele le efectu m sub form de tabel (tabelul 4):


Luna 1 Ianuarie Februarie Martie Aprilie Mai Iunie Iulie August Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie K 2 1,05 1,05 1 1 1 0,95 0,95 0,95 1 1 1 1,05

!V n dn h h
3

Tabelul 4
mlun 4 22 20 22 22 21 22 23 21 22 22 21 23
V ! K V m dn lun

5 43742 39765,6 41659,2 41659,2 39765,6 39576,2 41375,1 37777,3 41659,2 41659,2 39765,6 45730,4

2.4.2. Varia ia zilnic a consumului de gaze i neuniformitatea orar . Pe parcursul zilelor s pt mnii regimul de consum variaz ntr -o m sur oarecare. Referitor la acest moment putem men iona faptul c de la nceputul s pt mnii (luni-vineri), consumul este considerat aproximativ acela . Spre vineri seara- smb t este considerat aproximativ acela i este caracterizat de o cre tere sim itoare, iar duminic spre luni consumul se restabile te i revine la cel vechi. Totul este legat de tipul aparatelor, sarcina termic a lor, modul d e via a locatarilor etc. Regimul consumului s pt mnal de gaze la necesit i casnice
Tabelul 5
Zilele s pt mnii Luni Mar i Miercuri Joi Vineri Smb t Duminic % din consumul d anual, E zi. 13,6 13,7 13,8 14,0 14,8 17,0 14,2 =100% Consumul de gaze sc Vlun . ! E dVan . 100 zi . 1450 1460 1471 1492 1578 1812 1514 =10777

1893,6

- 20 -

Vsmax . ! p.

max 7Vlun. . max nlun. .

, m 3 sapt . N

max unde: Vlun. . , m 3 luna - cunsumul maxim de gaze n lun ; N n max . - num rul de zile n luna cu consum maxim lunar de gaze, 31zile; lun.

7 - num rul de zile n s pt mn ;


V max . ! s p. 747208 ! 10660 m 3 sapt N 31

Regimul consumului orar de gaze pentru necesit i casnice i comunale


Tabelul 6
Orele 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 Cota n % dinconsumul zilnic, E h 0,82 0,5 0,22 0,22 0,22 0,64 1,88 5,08 6,34 7,04 7,7 8,34 7,94 6,46 5,84 5,46 5,34 5,42 6,08 6,1 4,94 3,04 2,48 1,92 Consumul de gaze max Vh ! E h Vdn . . 100 14,9 9,1 4,0 4,0 4,0 11,6 34,1 92,0 114,9 127,6 139,5 151,1 143,9 117,1 105,8 98,9 96,8 98,2 110,2 110,5 89,5 55,1 44,9 34,8 1812,4

- 21 -

V max . - consumul lunar maxim. lun.


V max . ! s p. 70.22,6610 3 ! 5,1210 3 m 3 an 31 N

E " - cota n %, din consumul s pt mnal;

2.4.3. Consumul de gaze de calcul Dup terminarea calculelor necesarului de gaze pentru diferi i consumatori, este necesar de sistematizat datele ob inute i de a le preg ti pentru folosirea lor ulterioar n calculele de dimensionare a retelelor de gaze.Rezultatele acestei prelucr ri le ntroducem n tabela de mai jos (tabelul 7):
Tabelul 7
Consumatorii 2 Case locative Prest ri servicii Cl diri publice: Hotel Casa de cultur Prim ria Centrul comercial Of. medicului de familie coala Gr dini a Unit i comunale: Baia Cantina ntreprinderea industrial Consumul orar de calcul, Num rul consumatorilor 4 488 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Modul de racordare a consumatorilor 5 Pj Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm Pm

d/o 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Vch ; m3 N h
3 1329,86 54,9 11,63 39,9 6,24 36 11,45 75,2 22,28 25,5 32,63 236

- 22 -

2.4.3.1. Stabilirea modului de racordare a consumatorilor la re elele de distribu ie a gazelor Modul de racordare se va determina ree iid din urm toarele ipoteze: 1. Consumatorii de gaze pn la 50 m/h se vor racorda la re elile de gaze de presiune joas ca sarcin uniform (ca regul astfel se racordeaz casele locative obiectele socio-comunale mici, instala iile locale de nc lzire). 2. Consumatorul care necisit un consum de gaze mai mare de 50m/h se vor racorda la re elele de presiune medie sau nalt ca sarcin concentrat (la astfel de re ele se racordeaz , intrepriderea industrial , centralele termice etc.) 2.4.4. Construirea graficelor de consum n construirea graficului anual pe axa absciselor se depun liniile anului (ianuarie, februarie, etc.), iar pe axa ordonatelor - consumul de gaze. Datele necesare pentru construirea graficului se iau din tabelele 4,3,2. La construirea graficului diurn (zilnic) pe axa absciselor se depun orele zilei, iar pe axa ordonatelor - consumul orar de gaze al localit ii. 2.4.5. Acoperirea neuniformit ii consumului de gaze Pentru acoperirea neuniformit ii orare de consum n proiectul de diplom utiliz m capacitatea de acumulare a ultimului tronson a conductei magistrale. n timp de noapte, cnd consumul este mic, gazele se acumuleaz n conducta de gaze i presiunea lor cre te pn la 1,2 MPa, iar ziua productivitatea gazoductului se m re te datorit utiliz rii gazelor acumulate. Dac volumul ultimului tronson nu ajunge, atunci n regimul nesta ionar de func ionare se conecteaz automat un alt cap t al conductei magistrale, sarcina const ns n a alimenta consumatorii uniform distribui i i concentra i n orice moment de timp cu debitul i presiunea solicitat .

- 23 -

2.5 Sistemul de alimentare cu gaze


2.5.1 Caracteristica solu iei de alimentare cu gaze a s.R ze i Solu ia de alimentare cu gaze a satului a fost adoptat din considerente de alimentare f r ntrerupere a consumatorilor n condi ii de siguran , simplitate i comoditate n expluatare. Sistemul prevede scoatere din func iune pe sectoare a re elei i ale elementelor ei cu scopul efectu rii lucrurilor de reparare i lichid rii situa iilor de avarie. Utilajul i accesoriile utilizate la execu ia re elelor de gaze corespund normelor i standartelor n vigoare. Varianta adoptat prevede efectuare a lucr rilor de execu ie i punerea n func iune a sistemului pe etape ceea ce confirm eficacitatea acestei solu ii. La stabilirea solu iei de proiectare a sistemului de alimentare cu gaze s -au luat n considera ie urm torii factori: 1. configura ia i m rimea satului; 2. programul de dezvoltare social -economic perspectiv ; 3. densitatea popula iei, tipul i amplasarea diferitor consumatori; 4. particularit ile mediului ambiant; 5. configura ia terenului, cursuri naturale de ap , condi ii climaterice, caracteristici geografice; 6. elementele de sistematizare: de suprafa comunica ie rutier subterane; 7. condi iile specifice a zonei de proiectare (seismic , alune care de teren, etc) n conformitate i cu eviden a acestor factori se adopt sistemul de alimentare cu gaze a s.R ze i n dou trepte cu regim de presiune medie i joas . M rimea limitat a satului precum i lipsa consumatorilor de presiune nalt ne face s aliment m localitatea prin sistem de presiune medie ramificat. La adoptarea solu iei de alimentare cu gaze au fost puse n analiz dou variante posibile ale re elelor cu regim de presiune medie: sau subteran , schema de i feroviar , tipul i densitatea re elelor inginere ti i planul de dezvoltare n

- 24 -

n prima variant avem re ea de gaze din evi de polietilen cu regulatoare de presiune de tip: DKR-50 i DSR-25 A doua variant avem re ea de gaze din evi de o el cu regulatoare de presiune de tip DKR-50 i DSR-25. 2.5.2. Parametrii constructivi a conductei de gaze. Sistema de gaze a s.R ze i e prev zut s alimenteze cu gaze naturale f r ntrerupere, cu expluatare f r primejdii i posibilitate de a ntrerupe sectoare ntregi. Conducta de gaze de presiune medie e prev zut sub teran pe str zi, cea de presiune joas subteran polietilen sau suprateran pe suporturi la H=2,5 m n dependen de particularit ile consumatorilor. Adncimea de pozare minimal de 1,1 m de la suprafa a solului. Unirea evilor se face prin flan i muf n locurile instal rii arm turii de nchidere, n locul mont rii utilajelor de control i m surare n conformitate cu SNIP 3.05.02 -88. n locurile de intersec ie cu str zile ncruci ate c onducta de gaze se instaleaz n tub de protec ie cu punct de control care se monteaz la suprafa a p mntului n conformitate cu SNIP 2.04.08-87*. Distan ele pe orizontal va corespunde se admit de tip unic. Construc ia conductelor de gaze prev zute prin metoda subteran n corespun -dere cu SNiP 2.07.01-89. Conducta de gaze de presiune j oas se monteaz pe suporturi din materiale nearz toare i pe pere ii caselor de locuit nu mai jos de categoria IV, lund n vedere deforma iile longitudinale mecanice. Arm tura de nchidere pentru conducte subterane sunt prev zute n c minuri , pentru aprovizionarea i demontarea lor. Pe traseu peste fiecare 200m este prev zut puncte de control i m surare, la fiecare unghi de cotitur , bran amente de gaze se monteaz punct de control i se fac numaidect semn de recunoa tere.
- 25 -

i vertical dintre comunica iile subterane i construc ii

2.07.01 - 89 Pag.25 .

Construc iile, utilajul, complexele instala iilor i sistemele de alimerntare cu gaze

n locurile de ie ire din p mnt,conducta de gaze se instaleaz n tub de protec ie (azbest). Robinetele, vanele, pe conductele de gaze se prev d n urm toarele cazuri: 1. la ie ire din SRM; 2. la bran amentele posturilor de reglare; 3. la ramific ri ; 4. la trecerea conductei de gaz peste obstacole (drum). 2.5.3. Determinarea num rului optimal de regulatoare Num rul optimal de SRM de tip dulap l determin m ree ind din condi ia c productivitatea regulatorului este de: DKR-50cu debitul orar maxim V max ! 90 m h h Debitul nominal al regulatorului de presiune va fi:
3 V nom ! 0,8 V max ! 0,8 90 ! 72 m N h h h 3

Num rul de SRM se determin cu rela ia:


n SR
!

Vhtot 1329,86 ! ! 18,47 } 19 Vnom 72

2.6. Calculul hidraulic al re elelor de gaze


Scopul calculului hidraulic const n determinarea diametrelor conductelor i determinarea pierderilor de presiune astfel nct ca consumatorii s fie alimenta i cu presiunea i debitul solicitat f r ntrerupere. Algoritmul de calcul este urm torul: 1. Se schi eaz schema de calcul conform sc rii din planul general; 2. Se determin direc ia de curgere a fluxului de gaze; 3. Se determin lungimea de calcul a fiec rui tronson; 4. Se determin debitele de calcul pe fieca re tronson; 5. Se determin pierderea de presiune medie unitar ; 6. Se determin diametrele condu ctelor i pierderea de presiuneunitar real ;
- 26 -

7. Se determin c derea de presiune real ; 8. Se determin presiunea final . Pentru comoditate calculele se efectuiaz n form de tabel. 2.6.1. Calculul hidraulic ale re elelor de gaze de presiune medie Determin m pierderea de presiune medie unitar pentru tronsonul de baz :
2 ( Pi2 P f ) 2 Rm ! , Pa km 1 .1 7 l

unde: Pi presiunea manometric la ie ire din sta ia de predare a gazului, bar;


P f presiunea manometric la intrare n sta ia de reglare m surare n cel

mai

ndep rtat punct al re elei de gaz, bar;


L suma

lungimilor tronsoanelor de la sta ia de predare pn la cel mai

ndep rtat SRM, km. Pierderea de presiune medie unitar pentru tronsonul de baz va fi:
(4 2 32 ) Pa 2 ! m 1.1 1,250 ! 0,7 km

- 27 -

Varianta 1
Debitul de calcul de gaze, m3/h Diametrul i grosimea peretelui evei, mm Pierderea de sarcin unitar real , Pa2/km Lungimea tronsonului, km tronsonului

Tabelul 8 Presiunea n nodurile re elei, Pa ini ial final Pf 8 3,9402 3,9137 3,8947 3,8877 3,8688 3,8679 3,8595 3,8407 3,8341 3,7774 3,9376 3,8894 3,8896 3,8856 3,8580 3,8654 3,8591 3,8386 3,8233 3,9054 3,8910 3,8704 3,8610 3,8421 3,8013 3,7783 3,8881 3,8723 3,8821 3,8597 3,8311 3,8396 3,7913 3,7870 3,7822 Tabelul 9

1 SP-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 1-18 2-19 3-20 4-21 5-22 6-23 7-24 8-25 9-26 2-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 11-27 12-28 12-29 13-30 14-31 15-32 16-33 33-34 33-35

Ltr 2 0,240 0,118 0,090 0,118 0,148 0,010 0,066 0,164 0,042 0,218 1,214 0,010 0,246 0,020 0,010 0,042 0,010 0,010 0,010 0,042 0,084 0,060 0,112 0,078 0,066 0,142 0,088 0,630 0,082 0,088 0,042 0,042 0,116 0,010 0,038 0,020 0,042

Vc 3 2725 2545 1015 835 745 565 385 360 270 90 180 360 180 90 180 180 25 90 180 1170 1080 900 720 540 360 180 90 90 90 180 180 180 180 90 90

D/b 4 125x11,4 125x11,4 110x10,0 110x10,0 90x8,2 90x8,2 75x6,8 75x6,8 63x5,8 50x4,8

Rr*1010 1,1*Rr *ltr 5 6 1,80 0,475 1,60 0,208 1,50 0,149 0,42 0,055 0,90 0,147 0,60 0,007 0,90 0,065 0,80 0,144 1,10 0,051 1,80 0,432 Rm=0,7 Calculul ramifica iilor 50x4,8 1,80 0,020 75x6,8 0,70 0,189 50x4,8 1,80 0,040 40x3,7 1,50 0,017 50x4,8 1,80 0,083 50x4,8 1,80 0,020 32x3,0 0,30 0,003 40x3,7 1,50 0,017 50x4,8 1,80 0,083 0,70 1,70 1,30 0,85 2,00 2,00 1,80 Rm=1,3 40x3,7 40x3,7 40x3,7 50x4,8 50x4,8 50x4,8 50x4,8 40x3,7 40x3,7 1,50 1,50 1,50 1,80 1,80 1,80 1,80 1,50 1,50 0,135 0,145 0,069 0,083 0,230 0,020 0,075 0,033 0,069 0,065 0,112 0,160 0,073 0,145 0,312 0,174

Pierderea de sarcin pe tronson,Pa

Pi 7 4,0000 3,9402 3,9137 3,8947 3,8877 3,8688 3,8679 3,8595 3,8407 3,8341 3,9402 3,9137 3,8947 3,8877 3,8688 3,8679 3,8595 3,8407 3,8341 3,9137 3,9054 3,8910 3,8704 3,8610 3,8421 3,8013 3,9054 3,8910 3,8910 3,8704 3,8610 3,8421 3,8013 3,7913 3,7913

110x10,0 90x8,2 90x8,2 90x8,2 75x6,8 63x5,8 50x4,8

Varianta 2
- 28 -

Debitul de calcul de gaze, m3/h

Diametrul i grosimea peretelui evei, mm

Pierderea de sarcin unitar real , Pa2/km

Pierderea de sarcin pe tronson,Pa

Lungimea tronsonului, km

tronsonului

Presiunea n nodurile re elei, Pa ini ial final Pf 8 3,9368 3,9153 3,9065 3,8990 3,8759 3,8751 3,8676 3,8512 3,8458 3,8333 3,9346 3,8876 3,9019 3,8967 3,8664 3,8728 3,8662 3,8489 3,8362 3,9047 3,8886 3,8791 3,8702 3,8533 3,8166 3,7963 3,8862 3,8686 3,8791 3,8695 3,8437 3,8510 3,8079 3,8032 3,7981

1 SP-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 1-18 2-19 3-20 4-21 5-22 6-23 7-24 8-25 9-26 2-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 11-27 12-28 12-29 13-30 14-31 15-32 16-33 33-34 33-35

Ltr 2 0,240 0,118 0,090 0,118 0,148 0,010 0,066 0,164 0,042 0,218 1,214 0,010 0,246 0,020 0,010 0,042 0,010 0,010 0,010 0,042 0,084 0,060 0,112 0,078 0,066 0,142 0,088 0,630 0,082 0,088 0,042 0,042 0,116 0,010 0,038 0,020 0,042

Vc 3 2725 2545 1015 835 745 565 385 360 270 90 180 360 180 90 180 180 25 90 180 1170 1080 900 720 540 360 180 90 90 90 180 180 180 180 90 90

D/b 4 159x4,5 159x4,5 133x4,0 133x4,0 108x4,0 108x4,0 89x3,0 89x3,0 76x3,0 57x3,0

Rr*1010 1,1*Rr *ltr 5 6 1,90 0,502 1,30 0,169 0,70 0,069 0,45 0,058 1,10 0,197 0,60 0,007 0,80 0,058 0,70 0,126 0,90 0,042 0,40 0,096 Rm=0,7 Calculul ramifica iilor 57x3,0 1,60 0,018 89x3,0 0,80 0,216 57x3,0 1,60 0,035 48x3,0 1,60 0,018 57x3,0 1,60 0,074 57x3,0 1,60 0,018 32x3,0 1,00 0,011 48x3,0 1,60 0,018 57x3,0 1,60 0,074 0,90 1,90 0,60 0,80 1,80 1,80 1,60 Rm=1,3 42x3,0 42x3,0 42x3,0 57x3,0 57x3,0 57x3,0 57x3,0 42x3,0 42x3,0 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 1,60 0,144 0,155 0,074 0,074 0,204 0,018 0,067 0,035 0,074 0,083 0,125 0,074 0,069 0,131 0,281 0,155

Pi 7 4,0000 3,9368 3,9153 3,9065 3,8990 3,8759 3,8751 3,8676 3,8512 3,8458 3,9368 3,9153 3,9065 3,8990 3,8759 3,8751 3,8676 3,8512 3,8458 3,9153 3,9047 3,8886 3,8791 3,8702 3,8533 3,8166 3,9047 3,8886 3,8886 3,8791 3,8702 3,8533 3,8166 3,8079 3,8079

133x4,0 108x4,0 108x4,0 108x4,0 89x3,0 76x3,0 57x3,0

2.6.2. Calculul hidraulic ale re elelor de gaze de presiune joas


- 29 -

Determin m pierderea de presiune medie unitar pentru tronsonul de baz :


Rm ! (P Pa 2 , km 7L 1.1

unde: P1 presiunea manometric la ie ire din sta ia de predare a gazului, bar;


P2 presiunea manometric la intrare n sta ia de reglare m surare n cel mai

ndep rtat punct al re elei de gaz, bar;


L suma lungimilor tronsoanelor de la sta ia de predare pn la cel mai ndep rtat

SRM, km. Pierderea de presiune medie unitar pentru tronsonul de baz va fi:
Rm !
2 1200 ! 4,8 Pa km 1,1 228

Calculele sunt incluse n tabele le 10 i 11.

Varianta I
Debitul de calcul de gaze, m3/h Diametrul i grosimea peretelui evei, mm Lungimea tronsonului, m Pierderea de sarcin unitar real , Pa/m Pierderea de sarcin pe tronson,Pa tronsonului

Tabelul 10 Presiunea n nodurile re elei, Pa ini ial

Ltr 1 PRG-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 2 10 16 20 20 20 20 20 10 10 18 20 18 20 6 228

Vc 3 64,6 61,9 59,2 56,4 37,6 34,9 32,0 29,5 26,8 21,4 16,2 10,8 5,4 2,7

D/b 4 75x4,3 75x4,3 63x5,8 63x5,8 63x5,8 50x4,6 50x4,6 50x4,6 50x4,6 40x3,7 40x3,7 32x3,0 32x3,0 32x3,0

Rr

1,1*Rr *lt
r

Pi 7 3000 2968,1 2924,1 2752,5 2598,5 2539,1 2385,1 2266,3 2221,2 2184,9 2078,0 2023,0 2022,8 2022,6

Pf 8 2968,1 2924,1 2752,5 2598,5 2539,1 2385,1 2266,3 2221,2 2184,9 2078,0 2023,0 2022,8 2022,6 2022,5

5 6 2,9 31,9 2,5 44,0 7,8 171,6 7,0 154,0 2,7 59,4 7,0 154,0 5,4 118,8 4,1 45,1 3,3 36,3 5,4 106,92 2,5 55,0 0,01 0,198 0,01 0,220 0,01 0,066 Rm=1,3 Continuarea tabelului 10 Calculul ramifica iilor
- 30 -

final

1 4-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

2 28 6 22 8 22 14 100

3 16,2 13,5 10,8 8,1 5,4 2,7

4 40x3,7 40x3,7 32x3,0 32x3,0 32x3,0 32x3,0

5 2,5 2,8 0,01 0,01 0,01 0,01

6 77,0 18,48 0,242 0,088 0,242 0,154

7 2598,5 2521,5 2503,0 2502,8 2502,7 2502,4

9 2521,5 2503,0 2502,8 2502,7 2502,4 2502,3

Varianta II
Pierderea de sarcin unitar real , Pa/m Pierderea de sarcin pe tronson,Pa Diametrul i grosimea peretelui evei, mm Lungimea tronsonului, m tronsonului Debitul de calcul de gaze, m3/h

Tabelul 11 Presiunea n nodurile re elei, Pa ini ial final Pf 8 2947,2 2868,0 2780,0 2698,6 2599,6 2494,0 2395,0 2353,2 2316,9 2208,0 2124,4 2005,6 1917,6 1897,8 2483,3 2430,2 2285,0 2214,6 2117,8 2071,6

1 PRG-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 4-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20

Ltr 2 10 16 20 20 20 20 20 10 10 18 20 18 20 6 228 28 6 22 8 22 14 100

Vc 3 64,6 61,9 59,2 56,4 37,6 34,9 32,0 29,5 26,8 21,4 16,2 10,8 5,4 2,7 16,2 13,5 10,8 8,1 5,4 2,7

1,1*Rr *ltr 6 52,8 79,2 88,0 81,4 99,0 105,6 99,0 41,8 36,3 108,9 83,6 118,8 88,0 19,8 Rm=1,3 Calculul ramifica iilor 42,3x3,2 7,0 215,6 38x3,0 8,0 52,8 38x3,0 6,0 145,2 33,5x3,2 8,0 70,4 33,5x3,2 4,0 96,8 26,8x2,8 3,0 46,2

D/b 4 70x4,3 70x4,3 70x4,3 70x4,3 60x3 60x3,5 57x3 57x3 57x3 48x3,5 48x3,5 38x3,0 33,5x3,2 26,8x2,8

Rr 5 4,8 4,5 4,0 3,7 4,5 4,8 4,5 3,8 3,3 5,5 3,8 6,0 4,0 3,0

Pi 7 3000 2947,2 2868,0 2780,0 2698,6 2599,6 2494,0 2395,0 2353,2 2316,9 2208,0 2124,4 2005,6 1917,6 2698,6 2483,3 2430,2 2285,0 2214,6 2117,8

- 31 -

2.7

Calculul tehnico-economic

Calculul tehnico-economic const n determinarea a trei indici tehnico economici necesari pentru construc ia i montarea re elelor de gaze, i anume: 1. investi iile capitale ( costul ), mii/lei 2. consumul de materiale ( o el sau polietilen ), tone 3. extensia ( lungimea ) re elei de gaze, km. Acest calcul se face pentru ambele variante propuse. Apoi rezultatele primite se compar economic. n calculul economic dat se vor lua n considera ie doar investi iile capitale pentru procurarea materialelor necesare pentru executarea re elei de gaz. Costul lucr rilor de construc ie montaj se va determina n compartimentul Economie. Pentru comoditate calculele se vor efectua n forma tabelar (tabela 12 ) i se determin varianta mai eficient din punct de vedere tehnico-

Presiune medie
Tbelul 12 d/o 1 1 Indicii tehnicoeconomici 2 polietilena 125x11,4 110x10,0 90x8,2 75x6,8 63x5,8 50x4,8 40x3,7 32x3,0 otel 159x4,5 133x4,0 108x4,0 89x3,0 76x3,0 57x3,0 48x3,0 32x3,0 U/m Marca Variantele polietilen o el 5 0,358 0,292 0,408 0,542 0,184 0,636 0,294 0,010 km GOST-10705-80 0,358 0,292 0,408 0,542 0,184 0,636 0,294 0,010 2,724 6

3 4 Extensia re elelor de gaze PE100 SDR11

2,724
- 32 -

1 2

2 polietilena 125x11,4 110x10,0 90x8,2 75x6,8 63x5,8 50x4,8 40x3,7 32x3,0 otel 159x4,5 133x4,0 108x4,0 89x3,0 76x3,0 57x3,0 48x3,0 32x3,0

Continuarea tabelului 12 4 Consumul de materiale PE100 SDR11

5 1,48 0,94 0,87 0,8 0,19 0,42 0,12 0,002

tone

GOST-10705-80 6,13 2,39 3,17 3,44 0,99 2,54 0,97 0,02 19,65

2,4 Investitii capitale 3 polietilena 125x11,4 110x10,0 90x8,2 75x6,8 63x5,8 50x4,8 40x3,7 32x3,0 otel 159x4,5 133x4,0 108x4,0 89x3,0 76x3,0 57x3,0 48x3,0 32x3,0 91,111 51,884 51,870 52,543 13,745 34,674 12,857 35,05 mii/lei

308,719

166,8 106,5 55,8 98,6 27,7 88,7 41,0 0,13 584,2

Concluzie: Conform calculului tehnicoeconomic s-a ob inut urm torul rezultat:

Diferen a investi iilor capitale, n leicostul materialelor pentru executarea re elelor de gaze este cu 275,48 mii/ lei mai mare pentru re elele de gaze varianta II. Bazndu-ne pe rezultatele ob inute mai sus, ca variant de baz se va lua varianta I (Re ele de gaze din evi de polietilen ). Presiune joas
- 33 -

d/o 1 1

Indicii tehnicoeconomici 2 polietilen 75x4,3 63x5,8 50x4,6 40x3,7 32x3,0 o el 70x4,7 60x3,0 57x3,0 48x3,5 42,3x3,2 38x3,0 33,5x3,2 26,8x2,8 polietilen 75x4,3 63x5,8 50x4,6 40x3,7 32x3,0 o el 70x4,7 60x3,0 57x3,0 48x3,5 42,3x3,2 38x3,0 33,5x3,2 26,8x2,8 polietilen 75x4,3 63x5,8 50x4,6 40x3,7 32x3,0 o el 70x4,7 60x3,0 57x3,0

U/m

Marca

Tabelul 13 Variantele polietilen o el 5 0,026 0,060 0,060 0,072 0,110 6

3 4 Extensia re elelor de gaze PE100 SDR11

km

GOST-10705-80 0,066 0,040 0,040 0,038 0,028 0,046 0,050 0,020 0,328

0,328 2 Consumul de materiale PE100 SDR11 0,038 0,063 0,040 0,031 0,030 tone GOST-10705-80

0,202 Investi ii capitale 3 2,520 4,706 3,271 3,148 3,855 mii/lei

0,35 0,168 0,160 0,126 0,08 0,119 0,111 0,023 1,137

9,63 5,72 5,58 Continuarea tabelului 13


- 34 -

2 48x3,5 42,3x3,2 38x3,0 33,5x3,2 26,8x2,8

17,5

6 5,31 3,90 6,41 6,91 2,79 46,25

Concluzie: Conform calculului tehnicoeconomic s-a ob inut urm torul rezultat:

Diferen a investi iilor capitale, n leicostul materialelor pentru executarea re elelor de gaze este cu 28,75mii/lei mai mare pentru re elele de gaze varianta II. Bazndu-ne pe rezultatele ob inute mai sus, ca variant de baz se va lua varianta I (Re ele de gaz din evi de polietilen ).

2.8

Instala ii interioare de alimentare cu gaze

Folosirea gazelor este permis numai n spa ii bine ventilate, cu asigurarea debitului minim de aer necesar arderii i asigurarea evacu rii totale, f r riscuri de intoxicare cu produsele arderii. Toate nc perile n care se monteaz aparate de utilizare a gazelor vor fi prev zute cu ferestre sau lumin toare spre exterior (vitrate). Volumul nc perii n care se instaleaz aparatele utilizatoare de de gaze trebue s fie de cel pu in 8m3 pentru aragaz, i 7,5 m 3 pentru aparatele cu evacuarea produselor de ardere n co uri de fum. n l imea nc perilor in toate cazurile trebue s fie de 2,2m (art. 6,29 -6,3 La instala ia interioar 2 04.08-87). se vor monta arz toare i aparate de utilizare

standartizate, sau omologate potrivit prevederilor legale n vigoare. Se admite alimentarea cu gaze a sobelor de teracot , sobelor de zid rie ce corespund cerin elor Serviciului Antiincendiar. Arz toarele i aparatele anex vo r fi corespunz toare capacit ii termice a agregatelor ce le deservesc . M surarea debitului de gaze se va efectua la fiecare consum tor cu ajutorul contorului de uz casnic. Contoarele se vor instala n firide metalice, conform normelor n vigoare, la dr um pentru accesul liber al serviciului de exploatare.
- 35 -

Pentru re elele interioare se vor utiliza evi din o el destinate pentru gaze, conform 2.04.08-87* i evi din polietilen pentru unele sectoare cu ie irea din p mnt lng peretele cl dirii. mbin rile se vor efectua prin sudare autogen sau electric, cu excep ia ventilelor, utilajului, aparatelor de reglare, m surare i control . Conductele instala iilor interioare se monteaz deconectare snt prev zute n urm toarele caz uri: - la bran ament n exteriorul cl dirii (robinet de incendiu); - la ramific ri spre aparatele de utilizare a gazului ; - nainte de arz toare (de siguran ) ; Fixarea conductelor se va face cu coliere sau console la distan e, ce ar permite controlul sistematic i repara ia necesar a conductelor i utilajului . n instala iile interioare, tuburile de protec ie nu vor depa i nivelul pere ilor i se vor fixa cu ciment, iar pentru conductele verticale vor dep i suprafa a pardoselei cu circa 3 cm. Distribuitorii se vor conecta prin filet. La alegerea traseelor condi iile de siguran au prioritate fa de cele de estetic . Se vor lua m suri de etan are a re elelor existente. Dinstan ele dintre conductele de gaze i elementele instala iilor electric e vor fi cele prev zute de normativul controlului :
y Rezisten P=0,1MPa timp de 1 or . y Etan eitate P=0,01MPa timp de 0,5 or .

aparent. Robinetele de

(rus).

Dup efectuarea lucr ilor de montare, instala iile interioare vor fi supuse

Protec ia anticoroziv a instala iilor interioare i exterioare supraterane, se va realiza dup efectuarea probelor de ncerc ri, conform art 4.81 2.04.08-87* prin vopsire pe grund de lac PF-170 dou straturi i dou email PF 115 GOST 6456-76 . straturi de

2.9

Organizarea serviciului de exploatare


- 36 -

Serviciului de exploatare i se asum urm toarele obliga iuni :

y s

asigure livrarea continua a gazelor in condi ii optime i de siguran ,

respectnd condi iile specificate n contractele economice .


y s ia m suri de remediere a defectelor la conducte i bran amente, constatate cu

ocazia controalelor periodice.


y s ia m suri de nl turare a pericolului la defec iunile anun ate prin dispecerat la

instala iile de utilizare a consumatorilor.


y s anun e din timp abona ii n cazul limit rii sau ntrer uperii furniz rii gazelor

ntr-un sector al re elei cu excep ia ntreruperilor datorate cauzelor de for a major la care n timpul folosit pentru anun are se pot produce explozii.
y n cazurile unor avarii n sistemul de alimentare cu gaze naturale s anun e

consumatorii industriali afecta i de reducerea iminent presiunilor, pentru ca ace tia s

a debitului

i a

ia toate m surile necesare, trecerii pe

combustibil lichid la receptorii prev zu i cu asemenea instala ii i prevenirii avariilor la receptorii care nu au alt combustibil.
y s fac instructajul abona ilor i s le predea instruc iuni scrise pentru utilizarea

gazelor, cu ocazia punerii n func iune a instala iilor.


y s

anun e din timp consumatorilor ntreruperea furniz rii gazelor pentru i s organizeze verific rile metrologice

efectuarea verific rilor i reviziilor periodice ale instala iilor proprii.


y s nlocuiasc contoarele defectate

periodice, conform normelor n vigoare;


y s sisteze furnizarea gazelor la abona ii care se opun la efectuarea controlului

instala iei de c tre delega ii ntreprinderii distribuitoare i s repun n func iune instala ia dup efectuarea controlului i dup achitarea tarifului de deschidere de c tre abonat;
y s sisteze furnizarea gazelor la abona ii care se opun la e xecutarea instala iilor

aprobate de ntreprinderea distribuitoare;


y s suporte daunele produse de accidente datorit defec iunilor de pe instala iile

ce i apar in dac acestea snt produse din vina lor;


y s organizeze un serviciu permanent pentru primirea r eclama iilor i efectuarea

interven iilor ce se impun;


- 37 -

y s prelucreze instruc iile la exploatarea utilajului de gaz, s preia controlul

sistematic a inerii registrelor i a altor documente, ce in de exploatarea utilajului de gaze;


y s organizeze eviden a sistematic a cheltuielilor de gaz i controlul utiliz rii lui

ra ionale, elaborarea i efectuarea m surilor de economisire a gazului;


y s organizeze planificarea, efectuarea lucr rilor de repara ie a utilajului i

conductelor de gaz;
y s precaute metode efective de prentmpinare i lichidare a accidentelor, legate

de exploatarea utilajului i conductelor de gaz;


y s

elaboreze

i s

efectueze m surile de reconstruc ie

i dezvoltare n

perspectiv a sistemelor de gazificare;


y s efectueze evidenta i raporta rea financiar ; y s

asigure coeziune cu organele controlului tehnic i cu organiza iile, ce

efectueaz exploatarea sistemelor de gazificare; Serviciul de exploatare a re elelor de gaze a fiec rui sat trebuie s con in n componen a sa urm torii speciali ti:
y l c tu de calificare nalt (categoria 4); y l c tu al aparatelor de m sur y maistru;

i control;

Ca persoan responsabil pentru sistemul de alimentare cu gaze se va numi o persoan cu studii tehnice universitare de profil. Exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze prevede:
y controlul profilactic sistematic; y lucr rile de repara ie planificate; y lucr rile de restabilire dup avarii; y punerea n func iune

i deconectarea utilajului n perioada de activitate

sezonier ;
y revizia anual tehnic ;
- 38 -

Preg tirea personalului se efectuaz conform Regulilor de securitate n sistemele de alimentare cu gaze a Departamentului de Metrologie, Standarde i Control Tehnic al RM. Sistemul de alimentare cu gaze a unui centru populat se va examina de c tre personalul administra iei publice locale. n ce prive te controlul permanent efectuarea reviziilor planificate prevede personal special. Componenta numeric tehnic a inginerilor i muncitorilor serviciului de i i de prevenire, repara ia utilajului i construc iilor, g tin a n orice moment de a preveni i lichida avariile, proiectul

exploatare se va aprecia n dependen

de volumul de munc la deservirea

pe m sura punerii n exploatare n conformitate cu cerin ele

normativele S.A. Moldova-Gaz i SRL Cimi lia-Gaz, fil. Leova-Gaz.

- 39 -

Alimentarea cu gaze a usc toriei de cereale

- 40 -

4.1 Caracteristica obiectului industrial alimentat cu gaze Usc toria de cereale se g se te n marginea s.R ze i, ea este destinat pentru, uscarea grului, gr un oaselor i a altor culturi cerealiere. Usc toria este compus din: - canalele de uscare i r cire; - bunchere de sus i de jos; - dispozitiv de nc rcare i desc rcare; - dispozitive de transportare i strngere; - sistema de ventilare i nc lzire; - instala ii, utilaje pentru controlul la distan i reglare automat . Caracteristicile tehnice a usc toriei de cereale tip C 3 III - 16.
Consumatorii 2 Productivitatea Mic orarea umedit ii Num rul de ante Volumul de gr un oase n usc torie Masa gr un oaselor (j=750kg/m) n usc torie Ventilatorul usc torieide tip 4-70 Nr.8 I line 4-70 N II linie Productivitatea ventilatorului n zona de uscare Consumul combustibilului conven ional Productivitatea de caldur Consumul de energie, kw*h/plan*T Unit i de m sur 3 T/h % buc. m3 T buc. buc. m3/h kg/plan*T Kkal/h kw*h/plan*T Cantitatea 4 16 6 2 16,2 12,2 1 1 I-2700 II-14100 12,2 19*10 6 3,8

d/o 1 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

Alimentarea cu gaze naturale a usc toriei se efectuiaz n baza condi iilor tehnice elaborate de ntreprinderea explotatoare din sectorul dat, i n baza temei de proiectare. Proiectul prevede amplasarea gazoductului de presiune medie, post de reglare a presiunii i eviden a consumului de gaze, calculul arz torului. Ca surs de alimentare cu gaze naturale serve te re eaua de gaze de distribu ie a satului, recent proiectat de presiune medie 125x11,4mmsituat n preajma usc toriei.
- 41 -

Focarul se afl n cl direa usc toriei, pe teritoriul depozitelor de cereale. De la punctul de conectare pn la bran ament conducta de gaze e ste prev zut subteran la h = 1,20 m de la nivelul p mntului. De la bran ament pn la usc torie conducta de gaze este prev zut pe peretele depozitului, pe suporturi - la h= 5.0 m. Pentru reducerea presiunii gazelor proiectul prevede instalarea pe peretele usc toriei a unui post de reglare cu regulator de tip RDBC 1-25,care va reduce presiunea de la 0,2 MPa pn la 0,05 MPa, n complet cu postul de eviden consumului de gaze, amplasat ntr-o cabin metalic , cu contor de tip 250-40- . Pentru nl turarea eventualilor scurgeri de gaze, n interiorul usc toriei, proiectul prevede instalarea clapetei de siguran tip M1 6/RM n complet cu semnalizator de gaze SIGAS DG1/01 METAN. Pentru construc ie se vor utiliza evi din o el conform C .3 C . Dup montare, conductele de gaze se vor supune ncerc rilor de rezisten etan ietate conform cerin elor SNiP 3.05.02-88. Dup efectuarea probelor de ncercari conform art.4.81SNiP 2.04.08 -87 6456-76. conductele supraterane se vor proteja prin vopsire cu dou straturi de grund de lac PF-170 i dou straturi de email PF 115 i T 10704 -91 p.B-B a 16 -

Calculul arz torului de gaze

Pentru a face calculul arz torului de gaze folosim urm toarele date ini iale: - Sarcina : Q=2230 kw; =0,97;

- Presiunea gazelor la intrare n arz tor : P1=3600 Pa; - Densitatea gazelor :


g=0,819

kg/m3

- C ldura de ardere inferioara n stare unmed : Qiu ! 37358 kj / m 3


y Sarcina de nc lzire a arz torului:
- 42 -

Qg !

Q 2230 ! ! 2299 kw 0,97 L

y Consumul de gaze pentru un arz tor:


Vg ! Qg Qiu ! 2299 3600 ! 221,5 m 3 m 3 37358

y Necesarul teoretic de volum de aer pentru ardere:


Qiu 10 3 37358 10 3 Vo ! ! ! 10,08 m 3 m 3 3,705 3,705

y Necesarul real de volum de aer:


Lr ! E Vo ! 1,05 10,08 ! 10,58 m 3 m 3

unde: - coeficient de exces de aer, =1,05


y Viteza scurgerii gazelor din orificii:
Wg ! N 2 (P 2 3620 ! 0,65 ! 67,52 m / s Vr 0,819

unde: -coeficientul de scurgere a gazelor prin orificii, =0,6....0,65. P- c derea de presiune, Pa; P=P1-P2

P1- presiunea gazelor pn la duz , P1= 3600Pa P2- presiunea gazelor dup duz , P2= -20Pa P=3600+20=3620 Pa
y Diametrul duzei:
0,061 g 7f ! ! ! 9 10 4 m 2 0 W 67,52 g V

Arz toarele GMG pentru o ardere mai eficient a gazelor, au 2 ajutaje: duza- aib la care axa orificiului de evacuare este paralela fluxului de aer, i duza-inel la care axele snt perpendiculare fluxului de aer.Eficien a mai mare a arz torului respetiv este asigurat de arderea gazelor respectiv 37,3 i 62,7% prin duza- aib i duz inel. Aria orificiilor situate pe duze este:

- 43 -

7f s ! 0,3737f o ! 0,373 9 10 4 ! 3,357 10 4 m 2 7f i ! 0,6727f o ! 0,672 9 10 4 ! 6,048 10 4 m 2

y Num rul de orificii:


d ! s
4 s ! 3,357 10 ! 5,27 2 3,14 0,009 2 Td s 4 4 7f 4 i ! 6,048 10 ! 5,35 Td 2 3,14 0,012 2 i 4 4 7f

d ! i

Din motive constructive, adopt m num rul de orificii pentru duza- aib 6 i pentru duza-inel 6.
Calculul canalului de aer

Pentru o func ionare mai eficient a arz torului cu alimentarea for at cu aer, trebuie s se respecte condi ia:
Wg V g Wa V a ! 1........ 1,5

unde: Wg ,Wa- viteza gazului i a aerului din orificiile de distribu ie.


g, a-densitatea

gazului i respectiv a aerului.

De aici i viteza necesara a aerului:


Wa ! W V g g (1....1,5) V
!

67,52 0,819 ! 20,5.....30,7 m / s (1....1,5) 1,2

Wa ! 30,7 m / s

y La viteza de scurgere a gazelor, aria real a sec iunii canalului de aer este:
* Fa !

V g Lr Wa

0,061 10,58 ! 2,102 10 2 m 2 30,7

y Aria necesar a orificiilor pentru e irea aerului se va m ri cu 10%, a a cum n el se afl paletele turbionare.
- 44 -

* Fa ! 1,1 Fa ! 1,1 2,102 10 2 ! 2,31 10 2 m 2

y Diametrul racordului pentru e irea aerului:


D1 ! 4 Fa T D2 ! 4 4 2,31 10 2 0,018 2 ! 0,170 m 3,14 4

Unde: D2- racordului pentru e irea aerului


D2 ! S1 d s 11 5,27 ! ! 18,46 mm 3,14 T

Unde: S1- pasul orificiilor pentru esire a gazului (adopt m=11mm)

Productivitatea i consumul de gaze a usc toriei de ceriale.


y Cunoscnd productivitatea de c ldur Q = 1.9 *10 6 kkal =7961000 kj/h, determin m consumul de gaze dup formula:
V ! Q Qiu L ! 7961000 ! 234 m 3 N / h 37358 0,9

Unde: = 0.9 i Qh,= 7961000 kJ / m3 n urma calculelor adopt m n calitate de arz tor - arz torul de tip " cu consumul. V= 234 m3N/h. - Puterea nominal de c ldur - 2230 kW; - Presiunea nominal a gazului 3600 Pa; - Consumul nominal de gaze 235 m3/h; - Presiunea aerului - 90 mm. col. de ap ; - Greutatea arz torului 70 kg. Calculul hidraulic a conductei de gaze interioare 2M "

Nr. tr.

Lungimea, m

pierderea pierderea pierderea consumul diametrul de gaze de presiu. total de conductei 3 m N/h h*l. presiune pe tronson
- 45 -

natural 1-2 18.5 Van -

de calcul 19.5 128 60x3.5 0.45 8.775 4.1 0.3 4.95 12.67 8.775 4.1 0.3 4.95 12.67 =30.795 SEMNALIZAREA DE PAZ I INCENDIU

Proiectul semnaliz rii automate de paz 2.04.09-84; 2.08.02-89.

Total Clapet

i incendiu de ndeplinit n baza cerin elor

Proiectul sa prevada instalarea n CT a unui pupitru de control tip PC -585. Detectorii semnaliz rii de incendiu tip SD -112 se instaleaz pe tavanul nc perii ce trebuie protejat . Re elele sunt ndeplinite din cablu Alarm 4x0,22 ascuns n jgheab de plastic. Sistema de semnalizare automat de paz se instaleaz pentru descoperirea intr rilor frauduloase la obiectul p zit. Pentru blocarea ferestrelor i u ilor se instaleaz sesizoare tip CMK -1. Pentru blocarea geamurilor la spargere se folosesc sesizoare tip GBD -2. pentru blocarea nc perii la mi c ri se folosesc sesizoare ultraro ii tip SRP-100. Re eaua este ndeplinit din cablu Alarm 4x0,22 n jgheab de plastic. Alarma de incendiu se d cu ajutorul unei sirene. Montarea utilajului de efectuat conform cerin elor BCH 25.09.68 -85 i
.

Securitatea activit ii vitale


- 46 -

Introducere

Ca institu ie de drept Securitatea i s n tatea n munc reprezint un ansamblu de norme legale i imperative, ce au ca obiect reglementarea rela iilor sociale ce se formeaz n leg tur cu organizarea, conducerea i realizarea procesului de munc , n scopul prevenirii accidentelor i bolilor profesionale. Ca disciplin tiin ific , aceasta face parte din ansamblul tiin elor muncii, avnd ca obiect studierea legit ilor fenomenelor de accidentare i mboln vire profesional , precum i a mijloacelor i m surilor de prevenire a acestora i apelnd la metodele i rezultatele tuturor disciplinelor de baz : matematic , fizic , biologie, chimie, medicin , psihologie, sociologie, economie etc. n calitatea de activitate metodologico -aplicativ , Securitatea i s n tatea n munc este parte integrant a conceperii, organiz rii i desf ur rii proceselor de produc ie i cuprinde ansamblul de ac iuni i m suri prin care se realizeaz efectiv, la nivelul proceselor din ntreprinderi, securitatea muncii. n elegerea gravit ii riscurilor de accidentare i mboln vire profesional i formarea unor deprinderi corecte n vederea evit rii lor sunt obiective a c ror atingere se poate asigura printr-un proces continuu de educare i instruire, ncepnd din coal i continund la toate nivelurile de instruire n a ctivitatea de produc ie i la locurile de munc . Pentru nsu irea i aplicarea temeinic a m surilor i normelor de securitate a muncii n condi iile progresului tehnic actual, sunt necesare cuno tin e teoretice i practice, att de ordin general, ct i specifice fiec rei profesiuni. Securitatea muncii implic existen a i func ionarea unui sistem, multidisciplinar fundamentat, de concepte teoretice, acte legislative, m suri i mijloace tehnice, social economice, organizatorice, de igien i de medicina mu ncii etc. Din acest motiv, se pot desprinde trei sensuri ale no iunii de securitate i s n tate n activitatea de munc : disciplin tiin ific , institu ie juridic i activitate metodologico-aplicativ .

1. Analiza condi iilor de munc


Condi iile de munc au un rol decisiv n activitatea de produc ie, determinnd nivelul productivit ii muncii, starea traumatismului i a
- 47 -

mboln virilor profesionale. Crearea condi iilor s n toase de munc trebuie s se afle n aten ia conduc torilor locurilor de munc de toate nivelele. Analiza condi iilor de munc urm re te scopul de a eviden ia factorii d un tori i periculo i de produc ie care pot influen a negativ asupra muncitorilor la executarea unor sau altor lucr ri, exploatarea utilajului tehnologic, ma inilor, mecanismelor, dispozitivelor i sculelor, a stabili sectoarele i opera iile la care ace tia au valori periculoase i o frecven mai mare. Analiza lor este efectuat sub form de tabel.
Caracteristica condi iilor igienico sanitare, a factorilor periculo i i d un tori de produc ie la amenajarea re elei de alimentare cu gaze a localit i

Factorii periculo i i d un tori de produc ie

Aprecierea condi iilor de munc vizual conform normelor

1.

2.

3.

1. Condi iile igienico-sanitare Microclimatul

temperatura, oC umiditatea relativ , % viteza mi c rii aerului, m/s 10...35 3585 0,11,2
Iluminatul de produc ie

16...25 40...60 0,1...0,5

natural lateral, (CZ), % natural combinat, (CZ), % artificial general, lx 0,5...10 100300
- 48 -

0,8 150

Ventila ie de PM aera ie natural , K dv

infiltrare natural , Kdv

1...3 2...5

2 2

2. Caracteristica nc perilor

zona sanitar de protec ie conform SN 245-71 gradul de rezisten la foc a cl dirii categoria industriei incendiar-exploziv categoria lucr rilor electrocut rii dup dup pericolul pericolul II II

caracteristica lucrului vizual (categoria)

C I, II V

3. Factorii periculo i produc ie Electrici

i d un tori de

I, II V-VII

genul curentului electric tensiunea, V frecven a, Hz ~ 380/220 50

Mecanici

~ 380/220 50

zgomot, dBA vibra ie mi carea agregatelor i ma inilor zborul a chiilor de materiale i scule

Termici
- 49 -

100

85

32 (6;105) detalii nc lzite, oC foc deschis + +

16 (1,2;92) + +

Chimici

lichide vapori, gaze prafuri

1001200 +

45 +

3.5.Probabilitate de incendiu explozie

substan a combustibil gaze combustibile lichide u or inflamabile sursa de aprindere, impuls de explozie

+ + +

+ + +

+ + + +

+ + + +

2. M suri privind sanitaria industrial

Pentru asigurarea condi iilor s n toase de munc i prevenirea mboln virilor profesionale cauzate de influen a factorilor nocivi de produc ie (prafuri, gaze, vapori de substan e chimice, zgomot, vibra ie, eman ri ultraviolete, infraro ii i de alt natur etc.) proiectul de execu ie a lucr rilor i organizare a antierului prevede urm toarele m suri: muncitorii vor fi asigura i cu nc peri sanitaro -igienice n conformitate cu prevederile normelor de ramur , care vor fi ndep rtate la cel pu in 50 m de
- 50 -

locurile cu degaj ri de praf sau alte noxe i amplasate n direc ie opus vnturilor dominante; angaja ii care deservesc ma ini i mecanisme ce produc zgomot cu intensitatea mai mare de 85 dB vor util iza antifoane sau c ti antizgomot; la executarea lucr rilor de sudare n spa ii limitate se vor organiza ventilarea locului de munc . Viteza curentului de aer creat de sistemul mecanic de ventila ie se va afla n limitele 0,3...1,5 m/s cu refularea aerulu i din partea inferioar ; la executarea lucr rilor cu formarea i r spndirea n mediul de produc ie a prafului angaja ii vor utiliza ochelari de protec ie, respiratoare i costume antipraf; angaja ii care deservesc utilaj vibroacustic vor folosi nc l min te special , pieptare, pingele, centuri i diferite garnituri; muncitorii care execut lucr ri cu instrumente de mn ac ionate electric sau pneumatic vor folosi m nu i ce amortizeaz vibra ia; pentru protec ia de iradierile infraro ii i ultraviolete sudo rii vor folosi costume speciale confec ionate din prelat mbibat cu materiale antipirene, iar pentru protec ia p r ilor deschise vor folosi m ti de sudor i m nu i speciale.

3. M suri privind tehnica securit ii


3.1. Tehnica securit ii la lucr rile de terasamente

nainte de nceperea lucr rilor de terasamente se vor efectua cercet ri geologice i hidrologice pentru a stabili natura i pozi ia straturilor, precum i prezen a sau lipsa apelor subterane. nainte de nceperea lucr rilor de tera samente, n locurile unde exist instala ii i comunica ii subterane, trebuie s fie elaborate i acordate cu organiza iile ce le exploateaz m surile de securitate la executarea lucr rilor, iar amplasarea acestora pe teren s fie marcat cu semne sau insc rip ii corespunz toare. Executarea lucr rilor de terasamente n zona comunica iilor subterane n func iune trebuie efectuat sub conducerea nemijlocit a efului de lucr ri sau maistrului, iar n zona cablurilor ce se afl sub tensiune sau conductelor de g az sub presiune i sub supravegherea reprezentan ilor acestor organiza ii i, f cndu -se un instructaj special muncitorilor care execut aceste lucr ri.
- 51 -

nainte de nceperea lucr rilor de terasamente pe sectoare cu posibil afectate patogen a solului (gunoi ti, cimitire de vite, cimitire etc.) este necesar nvoirea organelor supravegherii sanitare de stat. Cnd se constat , n timpul lucrului, apari ia gazelor periculoase n gropile de s p tur , fntni, an uri etc., lucr rile trebuie oprite imediat, luc r torii evacua i, iar lucr rile vor fi reluate doar dup nl turarea cauzelor ce au promovat apari ia acestor gaze, ventilarea locurilor de munc i controlul lipsei concentra iilor periculoase. nainte de nceperea lucr rilor de s p turi, se vor lua m sur i pentru ndep rtarea de pe amplasamentul lucr rilor respective a apelor de suprafa din vecin t i, deoarece acestea pot provoca inundarea gropilor i surparea malurilor. Este interzis instalarea i circula ia vehiculelor sau utilajelor de construc ii, amplasarea troliurilor, precum i plantarea stlpilor pentru linii aeriene (iluminat, for , telecomunica ii etc.) n apropierea locurilor unde se execut s p turi pentru funda ii, an uri, gropi etc. n raza prismei de alunecare a terenului. Amplasarea i circula ia vehiculelor i a utilajelor de construc ii n raza prismei de alunecare a terenului este permis doar n cazul pere ilor sprijini i i calcularea sprijinirilor la solicit rile dinamice rezultate din sarcinile respective. Viteza de circula ie n asemenea locuri nu va dep i 10 km/h. an urile s pate n strad , treceri, ogr zi sau n locuri cu circula ie intens a oamenilor sau unit ilor de transport trebuie s fie mprejmuite cu ngr dituri de protec ie. Pe ngr dituri se vor instala semne i inscrip ii de avertizare, iar pe timp de noapte iluminare de semnalizare. Locurile de trecere a oamenilor peste an uri trebuie dotate cu pode e de trecere cu balustrade pe ambele p r i cu n l imea de 1m, iluminate pe timp de noapte. Nu se admite s parea cu formarea ie indurilor n consol . Dac eventual acestea se formeaz sau se descoper pietre i bolovani, acestea vor fi cu grij coborte la picioarele taluzului i evacuate. P mntul provenit din s p tur trebuie a ezat la distan a de cel pu in 0,5m de la marginea excava iei. Este interzis a ezarea stivelor de materiale de-a lungul marginii de sus a gropii sau an ului la o distan mai mic de 0,75m de la margine. Executarea s p turilor n gropi, an uri largi etc. trebuie s se fac cu formarea de maluri la unghiul taluzurilor naturale sau cu sprijinirea respectiv a pere ilor. 3.2. Montarea conductelor de alimentare cu gaz.

evile i materialele, tipurile i construc ia arm turii de nchidere i altor articole tehnice, folosite la montarea condu ctelor de gaz i a dispozitivelor interioare, trebuie s corespund cerin elor SNiP II 37 76.

- 52 -

mbinarea evilor din o el se va efectua prin sudare. mbin ri cu filet sau mufe se admite numai n locurile instal rii dispozitivelor de nchidere, compensatoarelor, dispozitivelor de reglare a presiunii aparatelor de m sur i control i altei arm turi. ncastrarea cus turilor de sudare sau mbin rilor prin filet i mufe n pere i ori funda ii se interzice. La sudarea conductelor din o el se admit numai sudor i atesta i n conformitate cu Regulile de atestare a sudorilor, i care posed legitima ii de calificare pentru sudarea conductelor prin procedeul prescris. Sudorilor li se acord cifrul sau num r pe care ace tia sunt obliga i s -l aplice la distan a de 30-50 mm de la fiecare cus tur de sudare a conductei subterane. La sudarea conductelor din polietilen sau viniplast se admit numai persoane care au terminat cursuri speciale i au sus inut cu succes examenul de calificare. Toate conductele subterane trebui e s fie protejate de coroziune. Toate materialele folosite pentru protec ia conductelor de gaz de coroziune trebuie s posede certificate sau alte acte ce confirm calitatea lor. Suprafa a conductelor supuse izol rii, nainte de grunduire trebuie s fie cur it de noroi, rugin , praf i s fie bine uscat . La izolarea conductelor se vor respecta urm toarele cerin e: - lucr rile de izolare ncepute pe antier trebuie terminate definitiv n timpul zilei de lucru (schimbului); - lucr rile de izolare pe timp de ploaie ninsoare cea sau vnt pot fi efectuate numai cu condi ia protec iei sigure a locului de executare a lucr rilor de nimerirea umidit ii pe suprafe ele izolate, folosind pentru aceasta copertine speciale;
Izolarea cus turilor de sudare a conductelor de gaz subterane se va efectua direct n an dup ncercarea conductei la rezis ten .

4. M suri privind protec ia contra incendiilor


Activitatea de profilaxie a incendiilor urm re te scopul de a men ine un n ivel nalt de securitate incendiilor i exploziilor n ora e, localit i, locuri de concentrare a bunurilor materiale i la alte obiective prin stabilirea unui regim de paz antiincendiar exemplar.

Problemele principale ale activit ii de profilaxie sunt: elaborarea i realizarea m surilor orientate spre lichidarea cauzelor ce pot provoca incendiile; limitarea n spa iu a posibilelor incendii i crearea condi iilor favorabile de evacuare a oamenilor i bunurilor materiale n caz de incendiu; asigurarea condi iilor de descoperire la timp a incendiului ap rut, anun rii rapide a serviciului de combatere a incendiilor i lichid rii cu succes a incendiului. Pentru combaterea incendiilor la executarea lucr rilor legate de amenajarea re elei de alimentare cu gaz a localit ii sunt prev zute urm toarele m suri:
- 53 -

prin ordin vor fi numite persoane responsabile de securitatea incendiar a sectoarelor, depozitelor i altor obiecte cu pericol sporit de incendiu; antierul va fi asigurat cu mijloace de stingere a incendii lor i de comunicare rapid despre incendiu, instrument pompieresc i sistem de alimentare cu ap pentru lichidarea incendiilor. efectuarea instructajelor-discu ii i instruirii speciale a angaja ilor privind problemele protec iei mpotriva incendiilor ; la toate obiectele cu pericol de incendiu i explozie va fi asigurat accesul ma inilor de pompieri; la executarea lucr rilor de sudare i cu foc deschis materialele combustibile vor fi nl turate n raza a 5 m de la locul de sudare, iar cele cu pericol de explozie n raza a 10 m; lichidele u or inflamabile i inflamabile se vor p stra n vase nchise ermetic, n nc peri bine aerisite la distan a de cel pu in 5 m de sursele cu foc deschis; toate ma inile i mecanismele, folosite la executarea lucr rilor, vor fi men inute n stare bun func ional , se vor cur i la timp, se vor regla i unge, pentru a preveni supranc lzirea rulmen ilor i pieselor ce se afl n contact de frecare, precum i formarea scnteilor, iar zonele i agregatele ce se afl n mi car e se vor proteja de nimerirea obiectelor str ine; la sfr itul zilei de munc responsabilii de securitatea incendiar vor controla minu ios toate locurile, unde s-au executat lucr ri cu foc deschis i alte nc peri, vor deconecta instala iile electrice i sistemul de iluminat, vor ncuia u ile sub lac t. 6. Calcul ingineresc de PM. De calculat iluminatul natural a nc perii de produc ie dup urm toarele date (nc perea este un atelier de tmpl rie):
v en =1,5 , conform tab. 1.11. din ndrumarul 1274, U.T.M., 2004;

k r =1,3

, conform tab. 1.1. din ndrumarul 1274.

Dimensiunile nc perii:l=6 m; b=4 m; h=3 m. n l imea ferestrelor 1,8 m. De determinat suprafa a ferestrelor?

Rezolvare
- 54 -

1. Determin m valoarea normat a FIN (factorul iluminatului natural) pentru R. Moldova.


V I en = en m =1,5 0,8=1,2

Suprafa a geamurilor se determin din urm toarea formul :


Sf =
S p eV n 100
f 0

k r k cl r1

2. Determin m suprafa a pardoselii:


S p =l b=6 4=24m .
2

3. Determin m L f =13,4 n dependen de raportul =2,2 4. Din tab. 1.1 determin m k r =1,3

lnc 6 4 B = =1,5 i raportul = h1 1,8 B 4

5. Din tab. 1.3 determin m k cl =1 (la distan a de 30m se afl o cl dire cu 2 nivele i H=7m). A a dar P=30m; H cl =7m, raportul P/ H cl =4,3; k cl =1 6. Determin m X 0 din rela ia X 0 = X 1 X 2 X 3 X 4 X 5
X 1 =0,8 X 4 =1

(sticluire dubl ); X 2 =0,7 (cercevele cuplate); X 3 =1 (iluminat lateral);

(storuri reglabile); X 5 =1 (pentru iluminatul lateral).

Atunci X 0 =0,8 0,7 1 1 1=0,56. 7. Determin m r1 din tabelul 1.6 dup urm toarele date:
V m =0,4;
lnc =1,5; B
B =2,2; h1

l B

= =0,75.

3 4

Prin interpolare g sim r1 =1,55. 8. Determin m suprafa a ferestrelor


Sf =
S p eV n 100
f 0

k r k cl r1

24 1,2 13,4 1,3 1 501,7 = =5,8m2. 100 0,56 1,55 86,8

9. Determin m lungimea total a ferestrelor tiind c n l imea lor este de 1 ,8.

- 55 -

lf =

Sf hf

5 ,8 =3,22m 1,8

Primim pentru iluminare 2 ferestre cu dimensiunile b x h=1,7x 1,8 cu suprafa a total de:
S f =2(1,7 x1,8)=6,12m .
2

- 56 -

ECONOMIA RAMURII

Introducere
- 57 -

Odata cu trecerea la relatii economice de piata au avut loc modificari esentiale in sistemul de formare a preturilor in constructii.aceasta este legata de faptul ca s-au modificat tipurile de prorietati a participantilor de investitii,au aparut tipuri noi de cheltuieli,care trebuie luate in consideratie,cum ar fi:plata pentru lotul de pamint, noile tipuri de i mpozite, taxe, cheltuieli pentru elaborarea si expertizarea documentatiei de proiect etc. Dupa cum se stie, baza normative de deviz a anului 1984 nu corespunde cerintelor contemporane, deoarece nu ia in consideratie noile tehnologii in constructii, materiale si articole, masini de constructii si utilaje etc. Baza normative de deviz din anul 1991 la fel nu permitea asigurarea exactitatii calculelor la determinarea preturilor contractuale.preturile curente (Pc) se determinau prin metoda indicelor cu ajutorul coeficientilor de trecere in preturi curente : Pc=P84xK91xKcurent; K91 fiind coefficient de trecere din preturile anului 1984 in preturile anului 1991 si Kcurent -coeficientul de recalculare din preturile anului 1991 in preturi curente. Metoda indicelor avea multe neajunsuri, deoarece coeficientii de recalculare aveau valoarea aproximativa (medie pe ramura) insa in perioada respective aceasta metoda a constituit unica iesire din situatie. Incepind cu 1 ianuarie 2003, in ramura de constructii a avut loc un eveniment de importanta considerabila: s -a inceput procesul de trecere la norme si metodici noi de elaborare a documentatiei de deviz. Metoda indicelor a fost inlocuita cu metoda utilizata din anii 70 in tarile europene - metoda de resurse pentru intocmirea documentatiei de deviz. n Republica Moldova elaborarea documenta iei de deviz prin metoda de resurse se efectuiaz de la 1 ianuarie 2002 prin hot rrea Ministerului Ecologiei, Construc iilor i Dezvolt rii Teritoriului.
Metoda de resurse este utilizat pentru determinarea costului la:

lucr ri de construc ii; lucr ri de montaj; construc ii speciale; repara ii (capitale, curente).

STRUCTURA I CON INUTUL REGLEMENT RILOR TEHNICE PENTRU ELABORAREA DOCUMENTA IEI DE DEVIZ

Indicatoarele de norme de deviz, seria 1981, revizuite i completate, aprobate de ministerul lucr rilor publice i amenaj rii teritoriului, pot fi folosite, n mod orientativ, att de c tre proiectant, ct i de antreprenor, n descrierea
- 58 -

lucr rilor, a condi iilor de m surare a lucr rilor, a condi iilor generale de execu ie a lucr rilor, a evalu rii valorilor, a resurselor, a consumurilor specifice de materiale, manoper i utilaje. Cel mai am nun it studiat din indicatoarele de norme de deviz sunt indicatoarele Lucr ri de construc ii industriale, agrozootehnice, locuin e i social culturale.
C Pentru lucr ri de construc ii industriale agrozootehnice, locuin e i social culturale, includeurm toareleindicatoare: CA Lucr ri de betonare CB Cofraje i schele CC- Arm turi pentru betonare CD nchideri i compartiment ri CE nvelitori i arpante din lemn CF Tencuieli CG Pardoseli CH Sc ri CI Placaje interioare i exterioare CJ Profiluri i ornamente decorative CK Tmpl rie din lemn, mase plastice i metal CL Construc ii i confec ii metalice CM Geamuri CN Zugr veli i vopsitori CO Lucr ri diverse CP Montarea elementelor prefabricate din beton i beton armat CQ Sisteme de fundare i consolidare de terenuri pentru funda ii CR Construc ii executate cu materiale locale agrozootehnice CF Tencuieli (RM) I Pentru lucr ri de instala ii de nc lzire central S Pentru lucr ri de instala ii sanitare V Pentru lucr ri de instala ii sanitare
- 59 -

i construc ii cu caracter

i gaze la construc ie

Iz Pentru lucr ri de izola ie la construc ii i instala ii Ts Pentru lucr ri de terasament Fj Pentru lucr ri de foraje pentru alimentare cu ap Ac Pentru lucr ri de alimentare cu ap Tf Pentru lucr ri de termoficare D Pentru lucr ri de drumuri T Pentru lucr ri de tuneluri P Pentru lucr ri de poduri If Pentru lucr ri de mbun t iri funciare F Pentru lucr ri de instala ii frigorifice

i canalizare

Pentru a usura trecerea de la metoda veche la cea noua Ministerul Ecologiei, Constructiilor si Dezvoltarii Teritoriuliu al Republicii Moldova a elaborate Instructiuni privind intocmirea devizelor prin metoda de resurse :
1. Instruc iuni privind ntocmirea devizelor pentru lucr rile de construc ie montaj prin metoda de resurse. (CPL.01.01. -2001)

Prezentul document normativ stabile te modul de ntocmire a devizelor pentru lucr rile de construc ie-montaj prin metoda de resurse i reprezint unul din documentele normative ale capitolului " Economia con struc ilor" , care face parte integrant din sistemul de documente normative in construc ii. Metoda de resurse poate fi utilizat la orce faz de elaborare a documenta iei de deviz pentru construc ii: studiu de fezabilitate, proiectul tehnic, detaliile de execu ie, proiectul de execu ie.
2. Instruc iuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea n construc ii.(CPL.01.02.-2000)

Prezentul normativ stabile te modul de calculare a valorii mijloacelor de salarizare pentru includerea n deviz , contractele de construc ii i efectuarea decont rilor penrtu lucr rile executate. Instruc iunile au fost elaborate n scopul asigur rii unei noi metodologii unitare, care s serveasc drept ghid practic pentru participan ii la procesul de construc ii, indiferent de apartenen i forma de proprietate.
3. Instruc iuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regiela determinarea valorii obiectivelor (CP L.01.03 - 2000)

- 60 -

Prezentul document normativ stabile te structura, con inutul i modul de calculare a cheltuielilor de regie care face parte din valoarea lucr rilor de construc ii-montaj. Instruc iunile sunt destinate speciali tilor care practic ntocmirea devizelor, elaborarea normelor de deviz, formarea pre urilor n construc ii i pot fi utilizate la ntocmirea devizelor pentru investi ii care se folosesc la determinarea de c tre benificiar a valorii obiectivului , la preg tirea licita iilor, precum i la determinarea cotei aferente cheltuielilor de regie ale unit ii de antrepriz innd seama de structura acestea, specificul administr rii i desrvirea execu iei construc iilor.
4. Instruc iuni cu privire la calculareacheltuielilor de deviz pentru func ionarea utilajelor de construc ii (CP L.01.04 - 2000)

Prezentul document normativ stabile te modul de determinare a cheltuielilor de deviz pentru func ionarea utilajelor (ma inilor) de construc ii. Instruc iunile reprezint unul din documentele normative ale capitolului " Economia construc iilor", care face parte integrant din sistemul de documentare normative n construc ii. Instuc iunile au fost elaborate cu scopul de a asigura o metodologie unitar , care s serveasc drept ghid practic pentru participan ii la procesul de construc ii, privind calcularea cheltuielilor pentru func ionarea utilajelor de construc ii i includerea lor n devize, contracte de construc ii, decont ri pentru lucr rile i serviciile executate.

5. Instruc iuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea pre urilor la produc ia de construc ie: (CPL. 01.05. -2001)

Prezentul document normativ reprezint unul din documentele normative din domeniul Economia cons ruc iilor" , care face parte integrant din sistemul de documente normative in construc ii. Instruc iunile stabilesc modul de calculare a valorii benificiului de deviz la formarea pre urilor la produc ia de construc ii pentru ntreprinderile care execut lucr ri de construc ii n Republica Moldova, indiferent de forma de proprietate a acestora . Instruc iunile sunt destinate speciali tilor care practic elaborarea documenta iei de deviz pentru construc ii, normelor de deviz i formarea pre urilor n construc ii i se utilizeaz la ntocmirea devizelor, la determinarea valorii obiectivelor scoase la licita ii i la formarea pre urilor contractuale. Conform ultemei scrisori cu privirea la determinarea valorii obiectivelor de constructii si decontarilor pentru lucrari de antrepriza executate incepind cu 1 octombrie 2007 se stipuleaza:
- 61 -

1) ncepnd cu 1 octombrie 2007, indiferent de sursa de finan are a obiectivului de construc ii si de tipul de proprietate si forma de organizare juridica, determinarea valorii de deviz si a pre urilor contractuale (devizelor -oferte) prin metoda de resurse sau conform mo dului stabilit pn la 1 ianuarie 2003, se efectueaz cu includerea mijloacelor pentru salarizare in conformitate cu CP L.01.02-2000 Instruc iuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea in construc ii", dar nu mai pu in de 19,51 lei/or , ceia ce corespunde K = 25570 la salariul de baza pentru trecerea in preturile curente in raport cu nivelul preturilor anului 1991; Pentru obiective cu finan are bugetar aceste norme snt maxime ; 2) decont rile pentru lucr rile de antrepriz executate confirm contractelor, ncheiate ca urmare a licita iilor publice de lucr ri, se efectueaz conform pre urilor unitare, incluse n devizul -ofert , care sunt ferme pe toat durata execu iei contractului. 3) pentru alte contracte la obiectivele de construc ii, modific rile legate cu salarizarea sau al i indicatori a valorii, se includ n conformitate cu condi iile, prev zute de contractele ncheiate sau de acordurile adi ionale la ele. 4)n baza datelor fixate de Biroul Na ional de Statistic i monitoringului Agen iei Construc iilor i Dezvoltare a Teritoriului, ncepnd cu 1 octombrie 2006 ntocmirea devizelor de c tre investitor sau organiza iile de proiect ri prin metoda de resursese efectueaz utiliznd urm toarea informa ie:

Pentru obiectivele cu finan are bugetar :

- salariul mediu pe ramura Construc ii - cot medie pe ramur a cheltuielilor de regie: a) de la cheltuielile directe b) de la salariul muncitorilor

19,51 lei/or

- 14,5 %; -76,0 %;

(pentru lucr ri de montare a utilajelor, instala iilor electrotehnice etc.)


- cota medie pe ramur a beneficiului de deviz - 6,0 %;

- transportarea materialelor (de la costul de procurare , f r TVA) a) pentru obiective, situate: n mun. Chi in u
- 62 -

- 7,0 %;

b) pentru obiective, situate n mun. B l i c) pentru obiective, situate n alte localit i d) pentru re ele de alimentare cu gaze naturale e) pentru re ele de alimentare cu ap potabil , canalizare

- 8,0 %

-10,0 %
-2% - 4%

3. La determinarea prin metoda de resurse a valorii contractuale antreprenorii includ retribuirea muncii reie ind din salariul mediu lunar al unui muncitor-constructor n organiza ia de antrepriz i includ (convenit cu beneficiarul) n componen a p re ului contractual pentru construirea obiectivului concret, dar i innd cont de indica iile CP L.01.02 -2000 Instruc iuni pentru determinarea cheltuielilor de deviz la salarizarea n construc ii. Datele privind pre urile materialelor, cheltuielile de t ransport, normele cheltuielilor de regie, beneficiului de deviz se includ n procese -verbale de recep ie a lucr rilor executate conform calculelor n baza datelor eviden ei contabile, i n conformitate cu instruc iunile CP L01.01-2001 Instruc iuni privind ntocmirea devizelor pentru lucr rile de construc ii-montaj prin metoda de resurse, CP L01.03 -2000 Instruc iuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determinarea valorii obiectivelor, CP L01.05-2001 Instruc iuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea pre urilor contractuale la produc ia de construc ii. Totodat , salariul mediu lunar 19.51 lei/or , normele medii de cheltuieli de regie; de beneficiu de deviz, precum i de transportare a materialelor susmen ionate pentru obiective cu finan are bugetar snt maxime.

Componenta costului de deviz


Costul lucrarilor de constructie-montaj este expresie baneasca a consumului de resurse (materiale, manopera, utilaje de constructii) necesare pentru executia acestora in conditii organizatorice si tehnologice bine determinate. Suma intreaga a cheltuielilor, determinate de deviz pentru constructia obiectului se numeste costul de deviz sau investitii capitale. Componenta costului de deviz este prezentata in fig.1

- 63 -

Costul de deviz a lucrarilor de constructie-

Cheltuieli directe

Cheltuieli de regie

Beneficiu de deviz

% din cheltuieli directe

% din suma cheltuielilor directe si cheltuielilor de regie

Costul de deviz se determina dupa formula:


Cd=CD+CR+BD

unde:CD- cheltuieli directe; CR- cheltuieli de regie; BD- beneficiu de deviz.

1. Cheltuielile directe cuprind : Costul materialelor, elementelor de constructii, detaliilor etc.; Salariul muncitorilor; Decontarile pentru asigurarea obligatorie; Cheltuielile legate de exploatarea utilajelor de constructii.

Componenta cheltuielilor directe este reprezentata in fig. 2

- 64 -

Cheltuieli directe

Cheltuieli pentru materiale de constructii Materiale de baza si auxiliare Elemente de constructii Articole,deta lii Semifabricate

Cheltuieli pentru salariul muncitorilor

Cheltuieli legate de exploatarea utilajelor deconstructii

Decontari pentru asigurari obligatorii al muncitorilor Decontarile organelor asigurarii sociale (24% din fondul de salariu Decontarile organelor asigurariimedi cale (3% din fondul de

Salariul tarifar

Cheltuieli initiale

Plati suplimentare cu character de stimularesi compensare Premii

Uzura utilajului Cheltuieli de exploatare

salariu)

Costul materialelor cuprinde cheltuielile legate de procurarea materialelor, semifabricatelor, elementelor de constructii, articolelor necesare pentru executarea lucrarilor de constructii-montaj, precum si cheltuielile legate de tran sportarea materialelor pe santier de constructii; dara, ambalaj, rechizite, cheltuielile de achizitionare-depozitare a materialelor. Salariul muncitorilor cuprinde salariul tarifar al muncitorilor, nemijlocit implicati in procesul de constructie, diferite plati suplimentare cu caracter de compensare sau stimulare (pentru conditii nocive, lucrul in timp de noapte, vechime in munca etc.) premii etc. Cheltuielile legate de exploatarea utilajelor de constructii se determina prin costul unei utilaj-ore(1 h-ut) pe tipuri de utilaje.
Costul 1 h-ut cuprinde:

 Cheltuieli initiale (cheltuieli legate de amplasarea si reamplasarea utilajelor pe santier, montarea si demontarea lor, amenajarea constructiilor, provizorii etc.);
- 65 -

 Cheltuieli anuale(uzura utilajului, moderniza rea, reparatii capitale); Cheltuieli de exploatare a utilajului( salariul persoanei ce deserveste utilajul, conbustibil, lubrifianti, carburanti, energia electrica, piese de schimb, reparatii curente etc.). Determinarii valorii 1 h-om si 1 h-ut dupa fig.3

Ch-om=Sal.luna/169h
Deviz al investitor ului Deviz al antreprenor ului

Ch-ut=I+A+E
Deviz al Deviz al investitor antreprenor ului ului 1.Cheltuieli initiale :Cheltuieli legate de transportarea utilajului pe santier, montarea , demontarea si reamplasarea lui; 2. Cheltuieli anuale:uzura,reparatii capitale, modernizari;

Salariul lunar include: 1. Salariul tarifar; 2. Premii; 3. Sporuri la salariul cu caracter de compensare si stimulare etc.

2.Cheltuieli de regie reprezinta totalitatea consumurilor legate de crearea conditiilor pentru executia constructiilor, organizarea, administrarea si deservirea acestora.

Cheltuielile de regie se stabilesc in mod indirect, in procente din consumuri directe. Calculul cheltuielilor de regie se reglementeaza prin CP L.01.03 -2000 ,,Instructiuni cu privire la calcularea cheltuielilor de regie la determ inarea valorii obiectivelor. Conform instructiunilor, intreprinderea de antrepriza determina normele individuale de cheltuieli de regie pe baza cheltuielilor de regie. Normativele individuale se aproba de catre conducerea intreprinderii de constructii. Normativul cheltuielilor de regie (Ncr) se calculeaza ca raportul dintre cheltuielilor de regie pentru perioada corespunzatoare a anului precedent (CRpr) si valoarea cheltuielilor directe pentru aceeasi perioada (CDpr):

Ncr=(CRpr : CDpr)x100%
- 66 -

In devizele investitorului normativul de cheltuieli de regie se aplica in marime medie pe ramura Constructii.

Cheltuielile de regie sint divizate in 4 capitole: Cheltuielile generale si administrative; Cheltuielile pentru deservirea lucrarilor din constructii; Cheltuielile pentru organizarea lucrarilor pe santier; Alte cheltuieli generale si de antrepriza. Determinarea cheltuielilor de regie conform fig.4

Cheltuieli de regie
1.Cheltuieli generale si administrative 2.Cheltuieli pentru deservirea lucratorilor din constructii 3.Cheltuieli pentru organizarea lucrarilor pe santier Deviz al investitorului Deviz al antreprenorului
Conform datelor din contabilitate

Conform scrisorii nr.11-09/1 din 25.08.2005 norma cheltuielilor de regie

NCR= CRper.prec./ CDper.prec. *100%

3. Benefiuciu de deviz reprezinta suma mijloacelor necesare pentru acoperirea unor cheltuieli generale ale intreprinderii de antrepriza, care nu sint incluse in pretul de cost al lucrarilor si constituie partea normata (garantata) a valorii productiei de constructii (plata impozitelor, dezvoltarea productiei, modernizarea utilajului, plata dobinziilor pentru folosirea creditelor bancare, stimularea materiala a lucratorilor etc).

Calculul beneficiului de deviz se reglem enteaza prin CP L 01.05-2001 ,,Instructiuni privind determinarea valorii beneficiului de deviz la formarea preturilor la productia de constructii.

- 67 -

Normativul de benefiu de deviz (Nbd) se calculeaza ca raportul dintre valoarea beneficiului de deviz pentr u perioada precedenta (BDpr) si costul lucrarilor executate pentru aceeasi perioada (PCpr):

Nbd=(BDpr : PCpr)x100%

In devizele investitorului normativul beneficiului de deviz se include in marime medie pe ramura.

Determinarea beneficiului de deviz conform fig.5

Lista articolelor de cheltuieli, acoperite Din contul BENEFICIULUI DE DEVIZ, prevazut in costul de executie a lucrarilor de constructie-montaj

1.Cheltuieli de antrepriza 2.Cheltuieli pentru dezvoltarea productiei 3.Impozitul pe venit Deviz al investitorului Conform scrisorii nr.11-09/1 din 25.08.2005 norma beneficiului de deviz constitue Deviz al antreprenorului Conform datelor din contabilitate

NDB= BDper.prec./ (CD+ CR)per.prec*100%

Datele privind norma medie pe ramura pentru cheltuielile de regie si beneficiu de deviz se comunica de catre ministerul de profit, la inceputul fiecarui an printr-o scrisoare instructive-normativa cu publicarea in revi sta Monitorul constructiilor.

- 68 -

CAPITOLUL II Componen a documenta iei de deviz

Documenta ie de deviz documenta ie ntocmit pentru determinarea valorii de deviz pentru execu ia cl dirilor i construc iilor proiectate .

Documenta ia de deviz se compune din : listele cu cantit ile de lucr ri ; borderourile cu resurse ; cataloagele de pre uri unitare ; calculele i devizele locale ; devizele pe obiect ; devizul general . n documenta ia de deviz valoarea resurselor materiale se determin pe baza pre urilor de pia pentru materiale,articole i elemente,tarifelor medii pentru transportul nc rc turilor i cheltuielile de achizi ionare depozitare se adopt din valoarea marerialelor i a cheltuielilor de transport pn la depozitele obiectivului. Informa ia privind pre irile curente pentru resursele materiale folosite n construc ii poate fi ob inut de la organelle de statistic ,din diferite materiale informative publicate,de la fabrican ii de materiale i de la ntreprinderile de antrepriz .

Devize locale documente de deviz primare,care se ntocmesc pe categorii de lucr ri i cheltuieli pentru execu ia unei cl diri,construc ii sau lucr rilor pe baza listelor cu cantit ile de lucr ri,care se stabilesc la elaborarea detaliilor de execu ie.

Pentru categoriile de lucr ri incluse n lista cu cantit ile de lucr ri se ntocme te un catalog de pre uri unitare,pe baza normelor de deviz.Pentru fiecare categorie de lucr ri,se efectuiaz evaluarea resurselor i nsumarea valorilor lor,adic se formeaz pre urile unitare.

- 69 -

Pentru fiecare obiactiv de construc ii se ntocme te un catalog individual de pre uri unitare. Dup totalul fiec rui pre unitar se eviden iaz indicele:,,inclusiv:salariul muncitorilor constructori. Valoarea stabilit de devizele locale cuprinde cheltuielile directe,cheltuielile de regie i beneficiul de deviz care se elaboreaz conform Formularului nr.7 Pentru elaborarea devizului local obi nu it sunt necesare urm toarele date ini iale: 1) 2) 3) 4) 5) 6) Caracteristica obiectului; Lista cu cantit ile de lucr ri; Norme de deviz al consumului de resurse; Norma decont rilor pentru asigur ri obligatorii; Norma cheltuielilor de regie; Norma beneficiului de deviz.
ntocmirea devizului local

La ntocmirea devizelor locale prin metoda de resurse se propun 2 procedee: Procedeul I indicii de resurse globali ob inu i prin nsumarea totalurilor din borderoul de resurse se evaluiaz n pre urile curente pentru a ob ine cheltuieli directe. Valoarea de deviz a lucr rilor se determin conform formularului pentru devizul local(Formularul nr.3 din CPL.01.01-2001). Pentru evaluarea indicilor de resurse n pre uri curente se utilizeaz valoarea resurselor determinat n felul urm tor:
a)Valoarea 1 h-om se determin pornind de la salariul lunar al unui muncitorconstructor ntr-o ntreprindere.

Valoarea de calcul a mijloacelor de salarizare n pre uri curente se face pe baza manoperei de lucru, exprimat cu formul a:

S=(MSlun)/t , unde

S valoarea de calcul a mijloacelor de salarizare a muncitorilor constructori n pre uri curente,inclus n componen a cheltuielulor directe ale devizelor locale. M manopera lucr rilor n componen a cheltuielilor directe care se determin conform normelor de deviz pentru lucr rile construc ii montaj. Slun salariul mediu lunar al unui muncitor constructor
- 70 -

t num rul mediu lunar de ore de lucru ,aplicat la determinarea salariului tarifar orar din salariul tarifar lunar stabilit(pentru s pt mna de 40 ore lucr toare 169h/lun ).
b)Valoarea 1 h-ut pe tipuri de utilaje se determin prin calcularea cheltuielilot pentru carburan i,piese de schimb,salarizarea mecanicilor .

c)Valoarea resurselor materiale acest tip de cheltuieli.

se determin privind pre urile pentru

Cheltuielile de transport pot fi determinate lund n calcul datele effective sau cele medii pe unitate de m sur adoptat pentru materialul transportului(pe m2,t)n procente din valoarea materialelor,pe 1 t -km de nc rc tur . n documenta ia de deviz ,valoarea resurselor materiale se determin pe baza pre urilor de pia pentru materiale.Normele cheltuielilor de achizi ionare depozitare se adopt din valoare a materialelor i a cheltuielilor de transport pn la depozitele obiectivului: a) Materialelor de construc ii i tehnico -sanitare 2%; b) Utilajelor 1.2%; c) Construc iilor metalice 0.75%. Procedeul II prin ntocmirea pre urilor unitare individuale pentru fiecare actegorie de lucr ri,inclus n lista cu cantit ile de lucr ri. Pentru categoriile de lucr ri se ntocme te un catalog de pre uri unitare conform Formularului nr.5 . Pentru procedeul 2 contribu iile la asigur rile obligatorii,cheltuielile de regie i beneficial de deviz pot fi luate n calculul pre urilor unitare.n acest caz devizele locale se ntocmesc f r a lua n calcul aceste cheltuieli.

Deviz pe obiect - se efectuiaz conform Formularului nr.8 din CPL.01.01 -2001 prin nsumarea datelor din devizele locale.

Deviz general pentru execu ia cl dirilor i construc iilor se ntocme te conform Formularului nr.9 din CPL.01.01-2001.n devizul general se include,prin rnduri aparte,totalurile pe devizele pe obiecte i calculele pe tipuri de cheltuie li.

n devizele generale pentru obiective productive mijloacele se repartizeaz pe urm toarele capitole:
- 71 -

i obiective locative -civile

1. Preg tirea terenului pentru construirea obiectivului. 2. Obiectivul investi ii de baz . 3. Obiecte auxiliare i de deservire. 4. Obiecte energetice. 5. Obiecte de comunica ii i transport. 6. Construc ii inginere ti. 7. Amenajarea terenului. 8. Organizarea de antier. 9. Alte cheltuieli. 10. ntre inerea direc iei. 11. Preg tirea personalului de exploatare. 12. Lucr ri de proiect ri,prosper ri. Pentru devizul general se ntocme te un memoriu explicativ n care se prezint : Nivelul pre urilor de deviz pe a c ror baz general(trimestru,an) ; a fost ntocmit devizul

Normele cheltuielilor de regie i a beneficiului de deviz; Lista indicatoarelor de norme de deviz pentru lucr ri de construc ii -montaj; n devizul general printrun rind aparte se include rezerva de mijloace pentru cheltuielile neprev zute.Aceast rezerv se determin din totalul capitolelor n m rime de 2 % - pentru obiectivele din sfera social i 3 % - pentru obiectivele productive.

Concluzii

Partea economic a proiectului de diplom cuprinde i caracterizeaz urm toarele laturi economice:
y costul de produc ie y calculul devizului de cheltuieli y necesit ile de reducere a costurilor y profitul ntreprinderii y concluziile Ar fi foarte benefic pentru ntreprinderi, ca firmele responsabile de controlul pre urilor s in cont i de dolean ele cump r torilor, pentru men inerea i extinderea vnz rilor, asigurnd prin aceasta un profit ct mai nalt.
- 72 -

E cert c nu trebuie s uit m de firm , n existen a ei, s fie dependent de cump r tori, s - i atrag clien ii prin diferite metode, c ea permanent este n concuren cu alte firme, i c pre ul trebuie s serveasc politicii economice, ce ine cont de trei coordonate:
y c tigarea clien ilor y eliminarea i atenuarea concuren ilor y maximizarea profiturilor

n baza devizelor de cheltuieli elaborate mai jos putem face concluzia c varianta de folosire a evilor din polietilen este mai ieftin dect cea cu folosirea evilor din o el, i, n acela i timp ea corespunde normelor tehnologice cerute.

- 73 -

- 74 -

- 75 -