P. 1
Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Conventia Europeana a Drepturilor Omului

|Views: 129|Likes:
Published by Alexandru Ducaru

More info:

Published by: Alexandru Ducaru on Jun 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/31/2014

pdf

text

original

Conventia Europeana a Drepturilor Omului

Conven ia European a Drepturilor Omului (CEDO) (oficial Conven ia pentru ap rarea drepturilor omului i a libert ilor fundamentale) este un tratat interna ional care protejeaza drepturile omului i libert ile fundamentale în Europa. Redactat în 1950 de c tre Consiliu, atunci nou format Europa, Conven ia a intrat în vigoare la 3 septembrie 1953. Toate statele membre ale Consiliului Europei iau parte la Conven ie i se a teapt ca noii membri sa adopte Conventia cat mai repede posibil. Conven ia a infiintat Curtea European a Drepturilor Omului. Orice persoan care simte ca drepturile sale au fost înc lcate în temeiul Conven iei se poate adresa Cur ii. Comitetul de Mini tri al Consiliului Europei monitorizeaz executarea hot rârilor judec tore ti, în special pentru a asigura plata sumelor acordate de Curte reclaman ilor cu titlu de desp gubiri pentru prejudiciul suferit. Infiin area unui tribunal pentru a proteja persoanele fizice de la violarea drepturilor omului este o idee inovatoare pentru o conven ie interna ional privind drepturile omului, deoarece ofer individului un rol activ in spatiul international. . CEDO contine mai multe articole, precum: Dreptul a viata, dreptul de a respecta viata privata si de familie, libertatea de exprimare, dreptul la un proces echitabil.

Articolul 6 : Dreptul la un proces echitabil. Dreptul la un proces echitabil ocup un loc special printre drepturile fundamentale recunoscute într-o societate democratic a c rui garantare trebuie s fie inerent oric rui sistem de drept.Articolul 6 prevede un drept detaliat laun proces echitabil, inclusiv dreptul la o audiere pubilca în fa a unui tribunal independent i impar ial în timp rezonabil, prezum ia de nevinovatie si alte drepturi minime pentru cei îns rcina i cu o infrac iune penal (timp i facilit i adecvate pentru a preg ti ap rarea lor, acces la reprezentare juridic , dreptul de a examina martori). Analizând dispozi iile art.6 din CEDO , care au în vedere un proces echitabil, se poate constata c acestea se refer la unele cerin e f r de care procesul nu este echitabil. Astfel, se cere accesul liber la un tribunal impar ial i independent, atât in ce prive te judecarea i solu ionarea conflictului de drept penal, cât i luarea oric rei m suri de constrângere asupra unor drepturi i liberta i fundamentale. În ce prive te prima cerin , acesta este asigurat în procesul nostru penal , deoarece numai o instan judec toreasc are dreptul la jurisdic ie , s aplice pedeapsa infractorilor. Tot în România, în procesul penal exist separa ia între func ia procesual de acuzare, exercitat de un procuror, care aduce în fa a tribunalului suspectul i func ia de jurisdic ie, exercitat de instan a de judecat , care judec i solu ioneaz definitiv conflictul de drept penal, nici o pedeaps nu poate fi aplicat decât de instan a judec toreasc . În leg tur cu aceste cerin e la care se refer art.6 alin.1 din Conven ie, Curtea European a Drepturilor Omului are o practic bine cristalizat i constant , care ofer un tablou complet al situa iilor juridice , cu care pot fi confruntate instan ele judec tore ti na ionale, în leg tur cu

Äinstan a european a ar tat c sintagma semnific încrederea pe care .6. mai precis în reglementarea art.1 al Conven iei. În virtutea contradictorialit ii.1 din Conven ie. art. mai precis s discute i s combat sus inerile f cute de fiecare dintre ele i s . iar hot rârile judec tore ti sunt comunicate p r ilor. a a cum au fost ele anterior redate. p r ile î i aduc reciproc la cuno tin preten iile.1 din Conven ie. elementul determinant const în a se ti dac aprehensiunile celui interesat pot trece ca obiectiv justificat´ 1. prin cererile scrise adresate instan ei. ambele asigurând egalitatea deplin a p r ilor în proces. sunt toate premisele ca.6 pct. inclusiv asupra împrejur rilor de fapt sau de drept puse în discu ie de instan . Consacr ri indirecte ale manifest rilor principiului contradictorialit ii. fa de garan iile pe care aceasta din urm le instituie pentru asigurarea contradictorialit ii.Contradictorialitatea este principiul care îng duie p r ilor din proces s participe în mod activ i egal la prezentarea.6 pct. judecata nu se poate face decât dup legala lor citare. ci i orice dispozi ie din dreptul intern referitoare la: competen . într-o societate democratic . mandatul.4 Cod procedur civil . ÄTribunalul stabilit prin lege´ este una dintre condi iile esen iale promovate de Conven ie pentru a asigura condi iile obiective ale unei judec i echitabile. în vederea afl rii adev rului în cauz .115. instan ele na ionale s nu se fac vinovate de înc lc ri ale dreptului la un proces echitabil.107.fiecare dintre cele trei elemente care alc tuiesc structura exigen ei exprimate de Conven ie în aceast privin i anume: i)tribunal stabilit de lege. Ori. . argumentarea i dovedirea drepturilor lor în cursul desf ur rii procesului. Nu exist . ap r rile i probele de care în eleg s se foloseasc în proces. prin hot rârile pronun ate. art. în cursul procesului toate p r ile sunt ascultate în mod egal. 112.Conven ia nu are în vedere numai baza legal a existen ei tribunalelor. art. iii)tribunal impar ial. aceea ca o cauz s fie examinat în mod echitabil. art114 alin.128-129. compunerea instan ei. ii)tribunal independent. incompatibilitatea i recuzarea magistra ilor. îl constituie Ädreptul la un tribunal independent´. se reg sesc i în legisla ia na ional . dup prealabila lor discutare de c tre p r i. prin nesocotirea principiului contradictorialit ii. La sintagma Ästabilit prin lege´ se aplic o interpretare extensiv a termenului. respectând în elesul art. pentru a se lua în considerare existen a unei posibile b nuieli legitime de lips de independen a unei jurisdic ii. trebuie în eleas în sensul de a se asigura respectarea principiilor fundamentale ale oric rui proces i anume principiul contradictorialit ii i principiul dreptului la ap rare.114 alin. art.1.i exprime opinia asupra ini iativelor instan ei în scopul stabilirii adev rului i al pronun rii unei hot râri legale i temeinice. tribunalele trebuie s o inspire justi iabililor. Astfel. încuviin area probelor se face în edin public . neconcordan e de semnifica ie juridic a contradictorialit ii între dispozi iile Conven iei i dispozi iile din legea na ional i. în vederea exercit rii c ilor legale de atac. deci. alin.Cerin a din art. . Un al doilea element al exigen ei formulate prin art.

24 alin. a modific rii cadrului litigiului. prev zut de art. constând în dreptul la ap rare i dreptul la dezbateri contradictorii. Legalitatea semnific înf ptuirea justi iei în numele legii de c tre instan ele judec tore ti prev zute de lege. nu o ingerin în interesele p r ilor. În sens material. iar prin alineatul 2 al aceluia i articol se prevede c în tot cursul procesului p r ile au dreptul s fie asistate de un avocat. În acela i mod este în eleas no iunea de publicitate i în dreptul intern.1 din Codul de procedur civil proclam c edin ele de judecat sunt publice. ci o garan ie a respect rii drepturilor i realiz rii intereselor acestora. de principiu. Realizarea dreptului la ap rare este asigurat i prin modul de organizare i func ionare a instan elor judec tore ti. art.1 din Constitu ie se stabile te c dreptul la ap rare este garantat. la baza c ruia stau principiile legalit ii.Cerin a examin rii cauzei în public. Dreptul la ap rare are în dreptul românesc i valoare de principiu constitu ional. imutabilit ii i rolului activ al instan ei. controlului judiciar.5 din Legea de organizare judec toreasc nr. în condi ii care s nu o dezavantajeze fa de partea advers . care asigur p r ilor posibilitatea de a. rolul activ al instan ei reprezint . acest drept include toate drepturile i garan iile procesuale. ceea ce se realizeaz prin asigurarea dreptului s u la ap rare. care se realizeaz . prin recunoa terea acelora i drepturi procesuale i impunerea acelora i obliga ii. ales sau numit din oficiu. aceasta fiind o condi ie inerent a exercit rii drepturilor lor procesuale. iar în sens formal el include dreptul p r ilor de a.. 2. inând seama c prin art. a legalit ii i temeiniciei hot rârii pronun ate de instan a inferioar . Astfel. gratuitatea înseamn ob inerea unei rezolv ri judiciare necondi ionat de plata vreunei taxe. egalit ii p r ilor.92/1992 i art.egalitatea p r ilor semnific egalitatea acestora în raporturile procesuale cu instan a. deoarece are ca unic scop aflarea adev rului în cauz .126 din Constitu ie. precum i supunerea judec torilor numai în fa a legii. obiectului i temeiului de drept. publicit ii. înseamn publicitatea dezbaterilor. afar de cazurile prev zute de lege.1 din Conven ie. în limita competen elor ce le-au fost conferite de legiuitor. de c tre o instan a superioar în grad. colegialit ii.i angaja un avocat. sub aspectul p r ilor. art. dar i în raporturile dintre ele.imutabilitatea semnific imposibilitatea. 6 pct. prin asigurarea accesului la dezbateri al oric ror persoane.Dreptul la un proces echitabil înseamn i posibilitatea rezonabil a oric rei p r i de a expune cauza sa instan ei de judecat .i ap ra interesele. cazurile de excep ie de la regula publicit ii sunt nominalizate în lege. iar pe de alt parte. pe de o parte prin asigurarea accesului p r ilor la dezbateri. gratuit ii.21 alin. prin indicarea . controlul judiciar înseamn posibilitatea verific rii.

dificultatea dezbaterilor. 155 alin. respectiv pentru lips de ap rare temeinic motivat . stabilindu-se c prin acestea trebuie s se asigure solu ionarea cu celeritate a cererilor primite i c acelea i m suri trebuie luate. o singur dat . edin ele de judecat se in la sediul stabil i cunoscut al instan ei.1 i art. 25/1997. care se afi eaz la u a s lii de edin . se reglementeaz m surile ce se dispun de instan la primirea sesiz rii. De asemenea. dar i în art. 125 Cod de procedur civil ).1.260 alin. în zilele i la orele fixate de instan .2 al art. pe baza c rora instan a de judecat trebuie s le determine ± alin. dac dezbaterea public ar putea v t ma ordinea sau moralitatea public ori p r ile.991/C/1993 al Ministerului Justi iei. care se face.44 ). cu cel pu in o or înainte de începerea edin ei de judecat ( art. Cu toate acestea. i de c tre judec torul c ruia i s-a repartizat cauza spre solu ionare ( art.3 Cod procedur civil . care permit amânarea judec ii. în materia restituirii imobilelor preluate abuziv în perioada comunist . . 121 alin. a cererilor deduse judec ii. pronun area hot rârii judec tore ti.264 alin. Publicitatea este o garan ie a corectitudinii i impar ialit ii judec torilor. în edin public . luând în considerare durata procedurii. pentru c nu este suficient s se fac dreptate. 121 alin. complexitatea procesului. pe temeiul învoielii p r ilor. de pild . întotdeauna. Pentru asigurarea publicit ii.U. decât într-un num r limitat de litigii. ci este nevoie s se i vad acest lucru.G.2 Cod procedur civil ).121 Cod procedur civil stabile te c instan a poat s dispun ca dezbaterile s se fac în edin secret . comportamentul autorit ilor competente i al p r ilor. nici m car atunci când s-a declarat edin secret (art.1 din Conven ie.1 i art. iar redactarea hot rârii se face în termen de 30 de zile de la pronun area ei. aglomerarea rolului instan ei i exercitarea c ilor de atac. într-un termen rezonabil. natura preten iilor. Dintre acestea. reglementat prin legea 10/2001 sau în materia adop iilor. pentru acest motiv p r ile nu pot fi împiedicate s participe la dezbaterea cauzelor proprii. Codul de procedur civil cuprinde o suit de norme prin care se asigur solu ionarea. în Regulamentul pentru organizarea i func ionarea instan elor. cele mai importante sunt cele din art. iar ter ele persoane nu pot fi îndep rtate din sala de judecat decât în cazul edin elor secrete. în acela i scop. a independen ei acestora.Cerin a Conven iei ca examinarea cauzei s se fac într-un termen rezonabil trebuie raportat la fiecare caz în parte. 3.156 alin. aprobat prin legea 87/1998. aprobat prin Ordinul nr.6 pct. potrivit listei de edin . Celeritatea judec rii proceselor nu este consacrat în legisla ia na ional în mod expres. îns .1 Cod procedur civil . potrivit c rora pronun area se poate amâna pentru un termen ce nu poate dep i 7 zile. precum i cele din art.unor criterii de apreciere. reglementat prin O. Caracterul dezbaterilor nu influen eaz . fapt prev zut expres în art. indiferent de natura lor.

2 din Constitu ia României). Independen a instan elor. Aceasta presupune. Astfel. În acela i timp trebuie subliniat c nici verific rile atribuite prin Legea nr.4 din Legea nr.tribunale i Cur i de apel. nu exclude interven ia instan elor de control judiciar care intervine în urma exercit rii c ilor de atac împotriva hot rârilor judec tore ti. a drepturilor înc lcate i prin reinstaurarea legalit ii. În acela i timp.18 alin. are în vedere c sistemul instan elor prin care se realizeaz justi ia nu face parte i nu este subordonat puterii executive sau legislative.3 din Constitu ie care prev d c prin lege sunt stabilite competen a i procedura de judecat . Astfel. .1 Constitu ia României.nu afecteaz independen a. Independen a judec torilor este reflectat în art. Acest aspect este reflectat în art.Judecarea procesului într-un termen rezonabil are ca scop înl turarea incertitudinii în care se g sesc p r ile prin restabilirea.92/1992 pentru organizarea judec toreasc . În acela i sens sunt i prevederile art. prin dispozi ii speciale prev zute de Legea nr.92/1992 pentru organizarea judec toreasc se prevede c ´În nici o împrejurare verific rile efectuate nu pot conduce la imixtiuni în desf urarea proceselor în curs sau la repunerea în discu ii a ceea ce a fost deja judecat´. care trebuie s guverneze toate raporturile juridice într-un stat de drept.2 din Constitu ia României. Acest control nu vizeaz în nici un fel activitatea de judecat . Independen a. ca i în cazul instan elor de judecat .faptul c în realizarea actului de justi ie. magistra ii nu pot fi influen a i de puterea executiv sau legislativ . propunerile de numire în func ie a magistra ilor sunt date în competen a Consiliului Superior al Magistraturii. de statutul s u.124 alin.92/1992 pentru organizarea judec toreasc . adic judec torii. care prevede c justi ia se realizeaz prin Înalta Curte de Casa ie i Justi ie i prin celelalte instan e judec tore ti stabilite de lege. în art. sunt reglementate numirea i avansarea în func ie a magistra ilor(titlul IV). ceea ce constituie o garan ie a unui proces echitabil. Independen a judec torilor este dat de garan iile aflate în acest sens. în competen a conduc torului instan ei.125 alin. Independen a presupune dou laturi i anume independen a instan elor i independen a magistratului.126 alin.126 alin. în condi iile legii sale organice(conform art. astfel în eleas . cât mai curând posibil. care prevede c judec torii sunt independen i i se supun numai legii.

O alt garan ie oferit magistra ilor i care asigur independen a acestora. Stabilirea prin lege a tribunalului. care prevede cazurile concrete în care un magistrat i celelalte persoane implicate în actul de justi ie sunt incompatibili precum i procedurilor de urmat în cazul intervenirii acestora. În acest context. în condi iile legii. ca element al unui proces echitabil. este reglementat competen a de solu ionare a cauzelor. În acela i timp. la rang de principiu. ca element al unui proces echitabil. astfel. delimitând foarte clar competen ele instan elor de judecat implicate în realizarea actului de justi ie. conform art.2 c promovarea. Împar ialitatea. Aspecte vizând impar ialitatea pot fi reg site i în titlul VI Cod procedur civil . competen a teritorial (titlul II).1 judec torii numi i de Pre edintele României sunt inamovibili. cazurile de extindere a competen ei(titlul III). Inamovibilitatea era reglementat în Constitu ia României. Importan a acestui aspect este recunoscut prin consacrarea unui întreg titlu din Codul de procedur civil ± titlul V -.reprezint garan ia încrederii justi iabililor în magistra ii i institu iile în care ace tia î i desf oar activitatea.prin care se realizeaz actul de justi ie. prev zându-se c func ia de judec tor este incompatibil cu orice alt func ie public sau privat .în legisla ia intern dispozi iile legale sunt clare i precise. dispozi iile codului de . atât din punct de vedere material cât i teritorial. referitor la str mutarea pricinilor În acela i timp i prin Constitu ie s-a recunoscut importan a acestei laturi a unui proces echitabil. cu excep ia func iilor didactice din înv mântul superior. trebuie subliniat c prin legi speciale.de reglementare a unui anumit domeniu de activitate. Acela i text arat în alin.125 alin. Sunt întâlnite astfel dispozi ii care stabilesc competen a dup materie(titlul I Cod procedur civil ). în condi iile legii sale organice. este dat de inamovibilitate. transferarea i sanc ionarea judec torilor este de competen a Consiliului Superior al Magistraturii. Aceasta presupune c orice avansare sau transferare nu se poate face decât cu consim mântul judec torilor.precum i procedura în cazul intervenirii unui conflict de competen (titlul IV). are în vedere competen a de solu ionare a cauzei.

imediat dup deliberarea completului de judecat .2 Cod procedur civil .267 alin. legea partidelor politice. este impus de art. chiar în lipsa p r ilor. s renun e în instan la calea de atac (art. Legea nr 14/2003. . în edin a public .cazul´în orice materii date prin lege în competen a lor´ ± cu titlul de exemplu. Pronun area în edin public . relativ la competen a material . Acest aspect asigur cunoa terea de c tre justi iabili a hot rârii judec tore ti.procedur prev zând. Publicitatea pronun rii hot rârilor judec tore ti. d posibilitatea p r ii a c rei cauz a fost solu ionat nefavorabil.1 Cod procedur civil ).258 alin. Pronun area dispozitivului hot rârii judec tore ti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->