Sunteți pe pagina 1din 59

Ghidul

Angajatorilor IT&C
Cele mai active companii din industrie
Topul celor mai dori}i angajaTori
din iT&c
angajarea |n 7 pa{i
companii care recruTeaz~ masiv
|n 2007

1 www.hipo.ro
Alege-]i un job
care \]i place
[i

nu
va
mai
trebui
s`
lucrezi

niciodat`.

02. Kilometrul zero
Esen]ial este ce de]ii c<nd porne[ti la drum.
04. Triada unei cariere de succes
Triada unei cariere de succes este o structur` care ne ajut`
s` identific`m etapele prin care trecem repetat, periodic, \n
decursul dezvolt`rii carierei.
07. Angajarea \n 7 pa[i
{apte trepte magice p<n` la angajare
42. Topul celor mai dori]i angajatori
Op]iunile tinerilor profesioni[ti
46. 7 joburi IT pentru 2007
Pe o pia]` a muncii extrem de agitat`, care vor fi cele mai
c`utate joburi IT anul viitor?
46. Sec]iunea job profiles
Ghidul
Angajatorilor
IT&C
ESTE
o bibliotec` de articole de
carier`, atent selectate, care
sunt menite s` te ajute s`-]i
planifici [i conduci cariera dup`
principii ale SUCCESULUI
un ghid cu CELE MAI ACTIVE
COMPANII din domeniul IT&C
NU ESTE
un instrument de unic` folosin]`.
Articolele [i informa]iile din
ghid \]i vor fi utile de c<te ori ai
nevoie de un sfat sau informa]ii
despre un angajator.
Ghidul Angajatorilor IT&C este
editat de Catalyst Solutions,
singura agen]ie de recrutare
specializat` \n recrutarea de
studen]i [i absolven]i. Recrut`m cei
mai buni studen]i [i absolven]i din
fiecare genera]ie pentru companii
care apreciaz` talentul [i investesc
\n dezvoltarea lui. Dac` vrei s` intri
\n baza noastr` de date, \nscrie-]i
CV-ul pe www.hipo.ro
Catalyst Solution \]i ofer` [i:
HIPO.ro portal de carier`
cu joburi DOAR \n cele mai
puternice companii din fiecare
industrie
Angajatori de TOP Cel mai
mare T>RG DE CARIER~ pentru
tineri profesioni[ti
O colec]ie de Ghiduri de carier`
care acoper` toate domeniile.

Companie Pag
ABS 15
Accenture 16
Brainspotting 17
BRD - GSG 18
Capgemini 19
Cosmote 20,21
eServ Global Telecom Romania 22
Freescale 23
Genesys 24
Genpact 25
IBM 26,27
Hostway 28
Companie Pag
ITC Networks 29
IXIA 30
LLP Bucharest 31
Forte Business Services 31
Lyngsoe Systems 32
Rompetrol 33
Microsoft 34,35
Romtelecom 36,37
Tornado 38
Totalsoft 39
Xerox 40
Zapp 41
2
c<t de bine te cuno[ti? care sunt
valorile tale personale? ce scop prin-
cipal ai \n via]`?
Pentru a ajunge la destina]ia dorit`,
trebuie s` cunosti precis coordo-
natele locului \n care te afli. Dac` ele
sunt confuze, nici m`car cu harta \n
m<n` nu vei g`si drumul. Mecanismul
este similar \n cazul dezvolt`rii unei
cariere de succes: nu o po]i realiza
f`r` s` te cuno[ti foarte bine, f`r` s`
[tii de unde pleci la drum [i care este
bagajul pe care-l iei cu tine.
Pentru \nceput, este important
s` con[tientizezi principiile dup`
care te ghidezi. Urmeaz` identifi-
carea valorilor, ambi]iilor, pasiunii [i
convingerilor personale. Ace[tia ar fi,
pe scurt, pa[ii esen]iali c`tre alegerea
unei cariere \mplinite. Kilome-
trul 0 este o metafor`
puternic`, menit`
s` ne motiveaze
s` descoperim
punctul de plec-
are \n c`l`toria de
\mplinire a cari-
erei. Astfel, ne
putem mobiliza
\n direc]ia pe care
ne-o dorim.
Pentru a con-
tura ideile de baz` pe
care vei construi mai departe,
r`spunde la urm`toarele \ntreb`ri:
Ce este important pentru tine \n
carier`?
Sunt oamenii? Dorin]a de a ajuta,
de a analiza cifre, succesul financiar,
siguran]a zilei de m<ine, confortul,
creativitatea, s` realizezi ceva cu
propriile tale m<ini, s` creezi ceva
concret? Poate altceva ... ?
R`spunsul la aceast` \ntrebare te va
ajuta s` \]i identifici valorile perso-
nale. Acestea, fie ca vrei sau nu, \[i
Kilometrul zero
Esen]ial este ce de]ii c<nd porne[ti la drum
vor pune amprenta asupra carierei
tale [i a nivelului de satisfac]ie pe care
\l vei ob]ine.
Crezi c` vei reu[i ca om de afaceri
dac` una din cele mai importante
valori, pentru tine, este siguran]a?
Crezi c` vei putea fi un inginer valoros
dac` nu ai ca valoare \nv`]area con-
tinu` [i dorin]a de autoperfec]ionare?
Crezi ca vei reu[i s` te dezvol]i ca
programator dac` \n portofoliul t`u
de valori nu se reg`sesc r`bdarea,
perfec]ionismul [i creativitatea?
Ce vrei s` evi]i, pe c<t de mult posi-
bil, \n carier`?
S` fii respins, s` fii blocat \ntr-un
birou, s` nu ai putere de decizie?
R`spunsul la
aceast` \ntrebare
te ajut` s` \]i
identifici fobi-
ile pe care le vei
evita c<t po]i de
mult.
Dac` te sperie
respingerea sau
e[ecul, nu ]i se
va p`rea greu
s` dezvol]i
o carier` \n
v<nz`ri?
Dac` fugi de
presiunea
timpului [i termene limit`,
cum vei putea s` dezvol]i o carier`
\n project management sau dez-
voltare aplica]ii software?
Odata ce ]i-ai identificat valorile
personale, vei fi \n m`sur` s` \]i
define[ti destina]ia astfel \nc<t s`
fii propulsat de acestea \n direc]ia
aleas`, \n loc s` fii blocat de ele.
de re]inut: Alege-]i o carier`
potrivit`, pe m`sura valorilor tale!
Valorile personale determin` ce
decidem s` facem [i ce decidem s`
nu facem, ce oportunit`]i vedem [i
atragem c`tre noi [i ce oportunit`]i
nu observ`m chiar dac` se afl` \n fa]a
noastr`.
Valorile sunt mai greu de schimbat
dec<t ambi]iile personale. Este mai
usor s` \]i modifici o destina]ie de
genul s` lucrezi \n dezvoltare software
\n loc de account management dec<t
s` \]i schimbi valorile principale din
siguran]` \n aventur` [i varietate.
Care este scopul t`u principal? Ce
rezultat fnal es]i motivat s` ob]ii
prin activitatea pe care ]i-o alegi?
S` conduci o afacere?
S` interpretezi cifre [i informatii
complexe \ntr-un mod original?
S` faci conducerea unei afaceri
mai usoar` prin intermediul unui
program software?
S` aju]i oamenii s` fie mai multumi]i,
mai motiva]i, mai liberi sau mai
performan]i?
Pentru a ob]ine r`spunsul la aceast`
\ntrebare trebuie s`pat p<n` c<nd
ajungi la scopul care te pasioneaz` cu
adev`rat.
De exemplu s` creez campa-
nii de marketing eficiente
poate fi primul raspuns
care identific` doar
modalitatea prin
care pasiunea
unei persoane
se realizeaz`. La
probarea insis-
tent` cu \ntreb`ri
de genul ce
realizezi prin
aceast` activi-
tate persoana
[i-a dat seama c`
pasiunea sa nu
era marketingul

Ghidul Angajatorilor IT&C


Ghidul Angajatorilor IT&C
3 www.hipo.ro
\n sine ci faptul c` prin campaniile de
marketing ar fi reu[it s` influen]eze
comportamentul [i concep]iile
oamenilor. De fapt pasiunea este
s` influen]eze comportamentul [i
concep]iile oamenilor.
S` lu`m \nc` un exemplu, cu care
probabil sunte]i foarte familiari:
sergey Brin [i larry page, cei doi
faimo[i creatori ai motorului de
cautare Google, nu aveau ca [i scop
c<nd au absolvit Standford-ul s` fac`
programare. Scopul lor era s` ofere
utilizatorilor de internet posibilitatea
de a localiza c<t mai usor informa]ie
relevant`, scutindu-i de frustrarea care
exista \n acel moment printre utili-
zatorii altor motoare. V` vine sau nu
s` crede]i,
\n acel
mo-
ment, doar unul din 4 motoare de
cautare se putea autolocaliza \n
momentul \n care li se cerea o c`utare
dup` propriul nume! Un scop simplu
\n fomulare dar care a schimbat radi-
cal lumea \n care tr`im ast`zi.
este important s` identifici pasiunea
profesional` ca scop [i nu ca activi-
tate. aceasta te va ajuta s` evoluezi
de la o activitate la alta de-a lun-
gul carierei tale astfel \nc<t scopul
principal s` continue s` fie indeplinit
indiferent de schimb`rile pe pia]a de
munc` sau de activitatea catre care
preferi s` te \ndrep]i.
Iat` un exemplu de scop principal [i
de valori alese de o persoan`. Nu v`
a[tepta]i s` vede]i o legatur` perfect`
\ntre elementele prezentate.
Scop principal:
S` influentez comportamentul [i
concep]iile oamenilor astfel \nc<t s`
\i pot determina s` ac]ioneze \ntr-un
anumit fel.
Alege cariera care s` \]i s`tisfac` scopul principal [i care
s` respecte c<t mai multe din valorile personale. Astfel,
vei fi motivat s` ac]ionezi cu o intensitate mare \n acea
direc]ie [i vei ob]ine rezultate peste astept`rile tale.
Eduard Radu - Career Experts
Odat` ce \]i identifici scopul principal
po]i evalua masura \n care el va fi im-
plinit sau s`tisfacut de cariera aleas`.
Totodata, identific<nd valorile perso-
nale vei putea s` evaluezi \n ce masur`
acestea sprijin` cariera pe care ]i-ai
ales-o.
Octav [tie c` \i plac calculatoarele
\ns` nu [i ce anume s` fac` cu ele. |n
timpul studiilor el [i-a descoperit [i
scopul s`u principal, s`-[i foloseasc`
inteligen]a pentru a creea programe
de operare pentru aparate de calcul
sofisticate, de exemplu servere.
Ini]ial Octav \[i dorea s` lucreze ca
administrator de re]ea \ns` acest
aspect a realizat nu \i s`tisf`cea scopul
s`u principal. El nu vede munca de
administrator ca una suficient de
important`. Vede]i, importan]a sau
semnifica]ia este una din valorile sale.
In loc s` administreze pur [i simplu
server-ul el [i-a dat seama c` scopul
s`u principal este acela de a creea
programe care s` determine cum va
func]iona serverul. Ca urmare, dup`
facultate a urmat cursuri post-univer-
sitare de preg`tire profesional` de
programare a soft-urilor de operare
pentru servere [i calculatoare. {ansa
de a lucra la crearea unui program
complex de operare \i d` ocazia s`
determine eficien]a server-ului. Octav
are acum s`tisfac]ia pe care [i-o
dore[te [i este sprijinit \n carier` de
una din valorile sale, de a crea ceva
semnificativ.
Ve]i afla mai multe secrete pentru
alegerea carierei \n urm`toarele
pagini.
Ghidul Angajatorilor IT&C
Valori dorite
Succesul
Varietatea
Inteligen]a
Creativitatea
Valori nedorite
A fi neimportant
Respingerea
Rutina
E[ecul

Sec]iune oferit` de
Ghidul Angajatorilor IT&C 4
Alegerea
Imagineaz`-]i c` te afli \n fa]a
chio[cului de \nghetat` [i ai urmatoar-
ea conversa]ie cu v<nz`toarea.
V<nz`toarea: Ce dori]i?
Tu: Nu [tiu. Vreau ceva care s`-mi
plac` foarte mult.
V<nz`toarea: V` mai las s` v`
g<ndi]i?
Tu: Nu. Dv ce \mi recomanda]i?
V<nz`toarea: Mie \mi place cea de
ciocolat` [i zmeur`
Tu: OK, vreau [i eu una
V<nz`toarea: Pofti]i
Tu (\]i spui, \n sinea ta): Sunt curios
oare nu era mai bun` cea cu arom`
de tiramisu ori fistic?
Triada unei cariere de
succes.
Triada unei cariere de succes este o structur` care ne ajut` s`
identifc`m etapele prin care trecem repetat, periodic, \n decur-
sul dezvolt`rii carierei.
Acolo unde nu exist` viziune, oamenii
vor e[ua spune un cunoscut proverb.
Alegerea este acea decizie pe care
o facem atunci c<nd ne stabilim o
direc]ie [i o destina]ie spre care
dorim s` ajungem. Problema multora
dintre noi este c` ne decidem greu
asupra destina]iei. De cele mai multe
ori, ezit`m \n a lua o decizie pentru c`
ne este fric`.
Fric` s` nu e[uam, s` nu cumva s`
muncim din greu pentru ceva ce, \n
final, nu ne va pl`cea, s` nu cumva
s` pierdem [ansa unei alte destina]ii,
poate mai potrivit` sau, pur [i simplu,
ne este fric` de munc`.
Desigur, nu toat` lumea se reg`se[te
\ntr-o astfel de situa]ie. Exist` [i per-
soane care decid destul de rapid ce-[i
doresc s` fac` din punct de vedere
profesional. Dac` sunte]i o astfel de
persoan`, atunci pute]i s`ri peste
capitolul de fa]`.
Pentru ceilal]i dintre noi, care avem
multe ezit`ri \n alegere, trebuie f`cu]i
urm`torii pa[i pentru a ne apropia de
obiectiv.
1) Dac` ai avea siguran]a c` nu vei
e[ua, ce ]i-ai dori \ntr-adevar s` faci?*
S` am propria afacere (dar \n ce
domeniu, cu ce obiect de acti-
vitate?). S` devin manager \ntr-o
multina]ional`, poate un consultant
SAP \ntr-una din marile companii de
consultan]`, ori s` devin un inginer
de sistem, programator, manager
de proiect sau web designer \ntr-o
firm` puternic`?
R`spunsurile la aceast` \ntrebare te
vor ajuta s` identifici care poate fi
scopul t`u principal dac` \]i iei inima
\n din]i [i g<nde[ti f`r` limit`ri [i
restric]ii.
De exemplu, dac` \]i place s` creezi,
po]i c<nta la chitar`, tobe sau alte
instrumente, po]i picta, sculpta sau
programa un soft care s` raspund` la
o nevoie nou` pe pia]`. Dac` \]i place
s` vorbe[ti cu oamenii, po]i lucra
\n v<nz`ri sau rela]ii cu clien]ii. Dac`
\]i place s` aju]i oamenii s` fie mai
eficien]i po]i lucra ca trainer tehnic.
2) |ntrebarea cea mare pentru fiecare
dintre noi este Care este cariera
unde: \]i po]i satisface scopul princi-
pal, \]i po]i folosi talentul, unde po]i
fi sprijinit de valorile tale personale
[i pentru care po]i gasi o pia]` de
v<nzare?*
Ghidul Angajatorilor IT&C
O dat` identificat` etapa \n care ne afl`m, ea poate fi parcurs` [i dep`[it` mai
u[or, astfel \nc<t s` progres`m c`tre destina]ia dorit`.
Orice carier`, orice profesie trece prin aceste trei etape. Chiar [i oamenii de
afaceri le escaladeaz`, cu mai mult sau mai pu]in succes
5 www.hipo.ro
*R`spunsurile la aceste \ntreb`ri te vor
ajuta s` identifici cariera potrivit` ]ie.
|ncearc` s` g`se[ti 10-20 r`spunsuri.
Din ele, alege ideea care se repet`.
Acum, prive[te ce ai scris. Cum te
sim]i? Te motiveaz` r`spunsurile
tale s` faci tot ce-]i st` \n putin]` ca
s` ob]ii job-ul/job-urile pe care le-ai
identificat?
Dac` r`spunzi DA la aceste \ntreb`ri...
e[ti pe drumul cel bun. |n urm`toarele
pagini vei g`si alte informa]ii concrete
de care ai nevoie pentru a te angaja
direct sau pentru a porni \n direc]ia
carierei dorite.
Dac` \ns` nu e[ti motivat sau nu po]i
g`si r`spunsul la \ntrebarea Ce fel
de job \mi doresc?, atunci \]i propun
urm`torii pa[i:
|ncearc` orice, absolut orice job ai
impresia c` \]i va pl`cea. Pe parcurs
\]i vei da seama ce te \nc<nt` cu
adev`rat [i ce nu, [i te vei mobiliza, cu
toate for]ele, \n direc]ia identificat`.
Uneori, este la fel de important s`
con[tientizezi lucrurile care nu \]i plac
pentru a nu mai investi timp pre]ios \n
acestea.
Uneori, problema este c` nu [tim ce
anume s` alegem din op]iunile pe
care le-am identificat. E foarte posibil
s` te reg`se[ti \n viitor, dac` nu pe
moment, \n urm`toarea situa]ie: \]i
spui Mi-ar pl`cea s` lucrez \n V<nz`ri,
dar [i \n Marketing... sau poate \n
Resurse Umane! sau Mi-ar pl`cea
s` continui ca programator, dar, \n
acela[i timp, consultan]a \n imple-
mentarea de solu]ii ERP e mai flexibil`
[i dinamic`
Prin urmare, nu iei nicio decizie [i nu
te mi[ti \n nicio direc]ie pentru c` nu
vrei s` faci o alegere nepotrivit`. |n
astfel de situa]ii, solu]ia este s`-]i im-
pui un efort pentru luarea unei decizii.
Ulterior, po]i schimba hot`r<rea, dar
numai dup` ce ai acordat o [ans`
real` op]iunii alese. |n momentul de
fa]`, \ns`, trebuie, (accentuez!)
TreBuie s` iei o decizie.
Sunt multe persoane care r`m<n
blocate ani de zile \n aceast` situa]ie.
Cu siguran]` nu dore[ti s` te afli \n
pielea unei persoane ajunse la 30
de ani care nu poate s` decid` \n ce
direc]ie profesional` s` se \ndrepte
chiar [i dup` un MBA la activ.
Dac` te g`se[ti \ntr-o stare
asem`n`toare, ia m`suri c<t mai
repede, chiar dac` nu crezi 100% \n
alegerea f`cut`. Ulterior, vei realiza
dac` \]i place sau nu, iar la momentul
repectiv m`car vei avea o experien]`
\n plus [i vei fi sc`pat de incertitu-
dini. {ansele sunt foarte mari ca la
urm`toarea alegere s` nimere[ti
cariera potrivit` sau cel pu]in s` evi]i o
variant` \ndoielnic`.
O astfel de abordare \n care identifici
intersec]ia \ntre scopul t`u principal,
valorile tale [i oportunit`]ile de pe
pia]`, te pune \ntr-o postur` avanta-
joas`: aceea de a-]i construi cariera
ta de succes pe termen lung. Vei fi
avantajat pentru c` vei recunoa[te
nevoia de schimbare chiar [i atunci
c<nd CD-urile vor fi \nlocuite de MP3
playere, c<nd aparatele de fotografiat
analog vor fi \nlocuite de aparatele de
fotografiat digital [i a[a mai departe.
Angajarea
Dorin \[i trimite CV-ul pe internet
frecvent, la companii care public`
anun]uri de recrutare. P<n` acum
\ns` a fost invitat la doar c<teva
interviuri, care nu s-au concretizat
cu o angajare.
Mihaela nu reu[e[te s` \[i schimbe
jobul \n compania \n care lucreaz`.
Cu toate c` au existat o serie de
ocazii, ea nu a fost luat` \n consid-
erare.
Clara [tie c` vrea s` lucreze
\n consultan]`, \ns` nu are expe-
rien]`. Acest motiv o \mpiedic` s`
ac]ioneze pentru a se angaja \n
domeniu [i nu [tie cum s` proce-
deze pentru a dep`[i situa]ia c<t
mai repede.
Angajarea \n job-ul pe care ni-l
alegem este [i ea o etap` \n care ne
afl`m at<t la \nceputul carierei c<t
[i dup` aceea. Etapa de angajare
intervine \n cea mai cunoscut` situa]ie
atunci c<nd decidem s` ne continu`m
cariera \n alt` companie dec<t cea \n
care lucr`m \n acel moment.Totu[i \n
situa]ia de a ne angaja ne putem afla
chiar dac` nu ne schimb`m compa-
nia \n care lucr`m \ns` atunci c<nd
ni se ofer` [ansa s` fim promova]i.
Multe firme \n prezent \[i trec proprii
angaja]i prin pa[i mult mai duri de
selec]ie dec<t candida]ii din afar`.
Aceast` etap` este una peste care
nu vom putea trece dac` nu suntem
preg`ti]i [i dispu[i s` ne reangaj`m
chiar [i \n interiorul acelea[i firme. F`r`
dep`[irea cu succes a acestei etape,
cariera noastr` poate \nghe]a \ntr-un
job care s` nu ne mai satisfac` valorile
sau motiva]ia.
Afl` mai multe despre Angajare \n
articolul Angajarea \n 7 pa[i (pag. 7)
Ascensiunea
Construie[te baza unei cariere
sustenabile!
Ai trecut deja prin to]i pa[ii: ai aflat ce
te pasioneaz` [i ai f`cut tot ce trebuie
ca s` ob]ii jobul dorit. Important
este ca de acum \ncolo s` \]i dezvol]i
cariera pe care ai \nceput-o [i trebuie
[tiut c` \n dezvoltarea profesional`
po]i intra u[or \ntr-un cerc vicios.
Exist` persoane care, de[i \[i schimb`
jobul, nu reu[esc s` ating` nivelul de
succes dorit.
Motivul? Numai cu schimbarea locului
de munc`, adic` a contextului, f`r`
s` evolu`m [i noi, nu vom reu[i mare
lucru pe termen lung.
Solu]ia este construirea unei
credibilit`]i profesionale pe care s`
ne putem baza at<t \n compania \n
care lucr`m, c<t [i fa]` de poten]ialii
viitori angajatori. Aceast` credi-
bilitate pare s` fie un numitor comun
\n experien]ele profesioni[tilor de
succes. Ea este compus` din dou`
aspecte.
|n primul r<nd, este vorba de
caracterul persoanei. F`r` un caracter
puternic, nicio companie nu \]i acord`
[ansa s` cre[ti sau chiar s` r`m<i
simplu angajat. |n al doilea r<nd este
vorba de competen]ele profesionale
universal valabile.
Caracterul credibil este construit
printr-un mod de a g<ndi [i ac]iona
bazat pe urm`toarele principii :
integritate
spirit de echip`
seriozitate
De re]inut: angajatorii inteligen]i
recruteaz` persoane care \ndeplinesc
condi]ia de caracter [i nu cea de

Ghidul Angajatorilor IT&C


Ghidul Angajatorilor IT&C
competen]`, urm<nd s` investeasc` \n
acestea pentru formarea competen]ei.
Ace[tia [tiu din experien]` c` este mai
greu s` preg`te[ti caracterul oameni-
lor dec<t competen]ele lor universale.
Companiile mai pu]in profesioniste,
care nu investesc prea mult \n politica
[i procesul de angajare fac exact
invers. Ele angajeaz` candida]i pentru
compen]ele acestora, fiind nevoite ul-
terior s`-i concedieze din cauza lipsei
de caracter.
A[adar, cum ne putem construi un
astfel de caracter?
Pentru a raspunde la aceast` \ntre-
bare s-au scris c`rti \ntregi. Eu \]i
recomand Eficien]a \n 7 trepte de
Steven Covey pentru a \n]elege cum
\]i po]i dezvolta caracterul.
Ce sunt competen]ele universale?
Sunt abilit`]ile universal valabile \n
orice job sau orice afacere, indiferent
de domeniu. Dezvoltarea noastr` \n
carier` este direct propor]ional` cu
dezvoltarea acestora.
1. COMUNICAREA.
To]i profesioni[tii de valoare o de]in.
Uit`-te \n jurul t`u, la persoanele pe
care le apreciezi pentru succesul [i
profesionalismul lor. Ei pot comunica
\n mod ideal cu ceilal]i, indiferent de
nivelul sau clasa social` a interlocu-
torilor, \i pot convinge [i motiva pe cei
din jur, pot comunica scurt [i la obiect.
2. ANALIZA.
Prin aceasta nu m` refer neap`rat
la analizarea cifrelor sau rapoartelor.
Vorbim despre observarea rezultate-
lor, identificarea surselor [i cauzelor
acestora. Apoi, a opera modific`ri \n
ac]iunile urm`toare astfel \nc<t s` se
ob]in` un efect maxim.
Einstein a devenit renumit [i pentru
zicala: ra]ionamentul care va g`si
solu]ia la problema de fa]` nu poate
fi acela[i care a generat problema.
Vede]i acum? Abilitatea de a analiza
consecin]ele ac]iunilor noastre este
absolut necesar` pentru a ie[i din
cercul vicios. G<nde[te-te iar`[i la
profesioni[tii pe care \i ai drept model:
ei nu ar avea acela[i succes f`r`
analizarea continu` a rezultatelor [i
efectuarea unor schimb`ri majore, \n
consecin]`.
3. PROACTIVITATEA
Este abilitatea de a deveni mae[tri ai
consecin]elor. Fiecare consecin]` are
la origine o cauz`. Vrem consecin]e
pe m`sura dorin]elor noastre. Ca
urmare, ar trebui s` putem recunoa[te
cauzele, respectiv ac]iunile care vor
produce rezultatele!
Wayne Gretsky, cel mai bun juc`tor
de hockey din anii 90 a devenit
celebru pentru r`spunsul la \ntrebarea
Ce anume te-a ajutat cel mai mult
s` \nscrii at<tea goluri [i s` c<stigi?
Acesta a m`rturisit: |ntotdeauna
anticipez locul unde pucul va fi \n
urm`toarea secund`, \n loc s` m` con-
centrez pe locul unde se afl` pucul \n
acel moment.
La fel ca [i Wayne, [i noi trebuie s`
ne \ntreb`m, s` ne uitam [i s` ne
\ndrept`m spre punctul unde ne
dorim s` fim \n urm`torii ani, \n loc s`
ne concentr`m pe situa]ia actual`.
4. ABILITATEA DE A OB}INE
REZULTATE.
Iat`, \n sf<r[it am ajuns la subiectul
meu preferat! Abilitatea men]ionat`
este cea care face diferen]a \n
cazul celor c`rora le lipsesc studiile,
acredit`rile [i pilele necesare, fiind
\ns` extrem de hot`r<]i s` ob]in`
rezultate profesionale \nalte.
Ascensiunea este cuv<ntul cheie, fie
c` \nseamn` s` \nve]i mai mult despre
ceea ce te pasioneaz`, fie s`-]i extinzi
cercul de cunostin]e printr-un efort de
networking sus]inut sau s`-]i dezvol]i
abilit`]i interpersonale cum ar fi co-
municarea [i lucrul \n echip`.
|nchei cu o fraz` din Confucius, care
rezum` at<t de bine \ntregul meu
mesaj Alege-]i un job care \]i place
[i nu va mai trebui s` lucrezi niciodat`.
{i a[ mai ad`uga, f` pa[ii necesari [i
efortul cuvenit. |]i doresc succes \n
dezvoltarea ta ca [i profesionist pen-
tru c` nu exist` alt` cale!
Ghidul Angajatorilor IT&C
Sec]iune oferit` de
7 www.hipo.ro
Pasul II.
|nva]` s` dob<nde[ti informa]ii
secrete prin prospectarea pie]ei!
{tii ce vrei. }i-ai ales job-ul pe care
]i-l dore[ti. Cum faci acum s` \]i
g`se[ti acea [ans` prin care s` cape]i
experien]a necesar` sau prin care
s`]i dovede[ti valoarea profesional`?
R`spunsul este, poate, surprinz`tor:
Prospect<nd. Aceast` activitate poate
deveni palpitant`, fiindc` presupune
un amestec de munc` de detectiv [i
tehnic` de v<nz`tor.
Prospectarea include etapa de
c`utare, identificare [i abordare a
oportunit`]ilor. Imediat ce ai f`cut
alegerea [i te-ai dedicat procesului
de angajare lucrurile \ncep s` se
schimbe. Prima schimbare este aceea
c` \ncepi s` observi chiar l<ng` tine
oportunit`]i care \nainte nu \]i erau
evidente. Am s` \]i descriu un experi-
Angajarea \n 7 pa[i
{apte trepte magice p<n` la angajare
ment care demonstreaz` cum trec
oportunit`]ile pe l<ng` tine f`r` s` le
observi.
Experimentul acvariului
|ntr-unul din compartimentele unui
acvariu a fost introdus` o [tiuc`. Apoi,
at<t \n compartimentul respectiv, c<t
[i \n cel de al`turi, desp`r]it de primul
printr-un geam de sticl`, au fost adu[i
ni[te pe[ti[ori.
{tiuca i-a m<ncat, unul c<te unul, pe
to]i pe[tii din compartimentul s`u. Pe
cei de al`turi nu putea s`-i m`n<nce.
Timp de c<teva s`pt`m<ni, [tiuca a
fost l`sat` s` se loveasc` de geam
\ncerc<nd s` m`n<nce [i pe[ti[orii
proteja]i de geamul transparent.
Dup` un timp, r`pitorul a renun]at
s` mai \ncerce. La un moment, dat
geamul desp`r]itor a fost extras din
acvariu.
Abia acum \ncepe partea interesant`!
Cu toate c` acum [tiuca putea prinde
oricare dintre pe[tii proteja]i p<n`
atunci de geam, ea nici m`car nu a
\ncercat asta
Ce se \nt<mplase? {tiuca s-a \nv`]at
sau mai bine zis s-a autoeducat c`
pe acei pe[ti ea nu \i poate atinge [i
c` \ncearc` degeaba, mai mult, se
love[te \ncerc<nd. Dat fiind c` \n
acvariu nu au mai fost adu[i al]i pe[ti,
[tiuca a murit de foame.
Ce putem \nv`]a din acest exemplu?
C` oportunit`]ile uneori pot trece pe
l<nga noi f`r` ca m`car s` ne d`m
seama c<t de aproape suntem de ele.
Asta se \nt<mpl` fie pentru c` am fost
programa]i de mediul \n care tr`im s`
ignor`m oportunit`]ile, fie pentru c`
noi singuri le consider`m inaccesibile.
Vom \ncerca, \n paginile urm`toare,
s` desfiin]`m c<teva dintre barierele
mentale pe care singuri ni le-am con-
struit de-a lungul timpului .
|n primul r<nd, trebuie s` re]inem un
lucru. De fiecare dat` c<nd \nt<lnim
o dificultate sau o limitare impus`
de a[a numitul SISTEM trebuie s` ne
\ntreb`m dac` nu cumva ne l`s`m, ca
[i [tiuca, convin[i c` nu avem nici o
[ans` c<nd de fapt [ansa este chiar
acolo, \n fa]a noastr`. Cunosc<nd
aceste lucruri, vom fi motiva]i s`
ac]ion`m, dac` este nevoie, \nc` o
dat`, pentru a nu rata oportunit`]ile
din jurul nostru pentru c` nici m`car
nu le observ`m.
Testul anun]ului de joburi
Pentru exerci]iul urm`tor ai nevoie de
un ziar cu anun]uri de joburi.
Uit`-te la toate anun]urile de angaj`ri
publicate [i \ncercuie[te-le pe cele
care corespund jobului dorit. C<te ai
g`sit? Dac` sunt unul sau dou`, st`m
destul de bine. Ce te faci dac` nu ai
gasit nici unul? Vei constata, \n con-
tinuare, c` de fapt exist` multe [anse
care \]i scap`.
Ghidul Angajatorilor IT&C
am urcat deja prima treapt` \mpreun`, f`c<nd pasul i - alegerea, detaliat \n articolul
anterior. F`r` o alegere corect`, angajarea ta va r`m<ne \n voia hazardului [i nu-]i va
garanta ob]inerea acelui job \n care s` te sim]i \mplinit [i dedicat unei cariere.
Ghidul Angajatorilor IT&C 8
Uit`-te \nc` o dat`. Noteaz` acum
anun]urile fa]` de care e[ti oarecum
interesat, dac` ignori calific`rile
cerute pe care poate nu le ai. C<te
anun]uri ai observat?
Dac` nu ai observat nici unul p<n`
acum, cel mai probabil te afli \ntr-o
stare de [tiuc`
Un exemplu: s` spunem c` vrei un
job de contabil. Anun]urile care ]i se
pot potrivi nu sunt doar cele care sunt
strict pentru postul de contabil, ci [i
pentru controlor financiar, auditor,
consultant financiar sau chiar ofi]er de
resurse umane. De regul` acest sfat
este \nt<mpinat cu mirare
Candidatura pentru un job este un
prim pas spre a fi cunoscut [i luat \n
considerare pentru postul respec-
tiv. Din experien]`, \]i pot spune c`
sunt nenum`rate situa]ii \n care unei
persoane i s-a oferit o alt` pozi]ie
dec<t cea pentru care candidase, dar
\n c<teva luni a ajuns promovat` sau
transferat` pe un alt post mult mai
potrivit.
|n vizit` la departamentul de resurse
umane
O metod` [i mai bun` de a g`si
oportunit`]i este vizita [i contactul
direct cu reprezentan]ii companiilor.
Abordarea este extrem de eficient`
fiindc` prin contactul direct po]i face
o impresie bun`, po]i afla informa]ii
concrete despre job-urile disponibile
[i po]i \nt<lni per-
soane cu care s`
]ii leg`tura.
PASUL III.
construie[te [i folose[te re}eaua
Nu este vorba de un exerci]iu
desprins din filmele de ac]iune.
Re]eaua sau networking, cum i
se spune \n original, presupune a
identifica [i aborda persoane cu
care intr`m \n contact [i care ne
pot ajuta s` ne atingem obiectivele.
Prospectarea \n RE}EA este at<t de
puternic` \nc<t o vom prezenta \n
detaliu.
Cum po]i tu chiar acum s` identifici ce
persoane se g`sesc \n re]eaua ta ?
Din categoriile de mai jos vei iden-
tifica cu siguran]` cel pu]in 20 de
persoane pe care le po]i considera
\n re]eaua ta: familie (p`rin]i, fra]i
[i surori, so]ie sau so]), alte rude (veri,
unchi, etc), prieteni, cuno[tin]e, colegi
de serviciu (actuali sau fo[ti), vecini,
angaja]i ai firmelor cu care intri \n con-
tact c<nd cumperi diverse produse
sau servicii (dentist, doctor, v<nz`tor,
instalator etc.).
Nu este greu s` realizezi c` fiecare
persoan` din categoriile de mai sus
are [i ea o re]ea asem`n`toare ca
num`r cu a ta. |n modul acesta fiecare
dintre noi avem la orice moment ac-
ces la aproximativ 400 de persoane.
Vezi acum puterea re]elei?
Dup` ce termini de \ntocmit lista, \i vei
sublinia pe cei pe care \i vei contacta
pentru a cere informa]ii despre
posibile locuri de munc`.
Pentru a nu pune o presiune prea
mare pe umerii
cunoscu]ilor pe care \i contactezi, po]i
utiliza formule soft de abordare, ca
de exemplu :
[ti]i cumva \n ce firm` s-ar face
angaj`ri pe un astfel de post ?
[ti]i cumva vreo persoan` care
lucreaz` deja \n job-ul x (cel pe care
\l cau]i)?
Celebra zical` Informa]ia este
putere ar trebui, consider, comple-
tat` astfel : dac` vei [i ac]iona \n
baza ei !
Iat` deci c<teva beneficii din urma
networking-ului:
Po]i face o impresie bun` care
poate s` conduc` la un interviu [i
chiar la angajare
Po]i afla informa]ii despre cerin]ele
pentru jobul c`utat
|]i cresc [ansele de identificare
a job-urilor disponibile, de a-]i
depune candidatura [i [ansele de
influen]are a deciziei.
Ce te faci \ns` dac` ai prospectat,
dac` ]i-ai epuizat re]eaua [i totu[i
nu ai dob<ndit acces la nicio oportu-
nitate care s` dea roade ?
R`spunsul este pe c<t de simplu, pe
at<t de dificil de pus \n practic`.
A cere informa]ii este o activitate care
nu se finalizeaz` dec<t \n momentul
\n care reu[e[ti s` ob]ii ce cau]i. Felul
cum [tii s` ceri p<n` c<nd vei reu[i
\i desparte pe cei care reu[esc de
ceilal]i.
Pasul IV.
cere [i ]i se va da!.
Nu, nu este vorba de cererile adresate
institu]iilor de stat, unde e[ti plimbat
p<n` \]i vine acru. Este vorba de o
abordare foarte simpl`, \ns` dificil
de aplicat, prin care te deta[ezi de
concuren]i.
Secretul este, paradoxal, s` nu ceri
s` fii angajat. Ce-]i trebuie, \n schimb,
este informa]ia. A cere informa]ii de
la o persoan` necunoscut` ar putea
suna cam a[a :
Bun` ziua, m` numesc ....... [i sunt
foarte interesat s`-mi construiesc
cariera \n domeniul Marketing. Mi-
a]i putea spune dac` ave]i pozi]ii
disponibile \n care angaja]i personal
acum, pentru care a[ putea candida?

1.
2.
3.
Ghidul Angajatorilor IT&C
? www.hipo.ro
Dac` nu sunt pozi]ii disponibile acum,
a[ putea reveni \n viitor, c<nd ve]i face
recrut`ri? {ti]i cumva alte companii
unde se fac angaj`ri acum, [i a[ putea
\ncerca?
|nainte de a cere ajutorul unei
persoane, testeaz` terenul. Caut` s`
plasezi \ntrebarea atunci c<nd sim]i
c` cealalt` persoan` poate fi dispus`
s` te sprijine, c<nd aceast` persoan`
nu este presat` de timp. |n situa]iile
\n care nu po]i alege momentul, po]i
CEL PU}IN s` preg`te[ti terenul.
Astfel, po]i men]iona c` apreciezi
timpul acordat, experien]a [i orice
informa]ie sau idee pe care ne-ar
putea-o sugera.
Cerem continuu
A[a cum fiecare copil [tie s` insiste [i
\n general ob]ine cam tot ceea ce-[i
dore[te, a[a [i noi trebuie s` fim des-
tul de naivi \nc<t s` credem c` nu
exist` nu se poate [i c` trebuie s`
existe o cale de a reu[i. De aceea nu
vom renun]a la primul refuz mai mult
sau mai pu]in politicos [i vom conti-
nua p<n` c<nd reu[im. Ideea este s`
nu te dai b`tut o dat` cu primul refuz
[i s` continui s` ceri informa]iile de
care ai nevoie de la alte persoane.
po]i deveni obositor [i chiar
sup`r`tor?
Trebuie s` r`spundem la \ntrebarea:
ce este mai important, s` nu fim
iritan]i sau s` ne angaj`m \n job-ul
pe care ni-l dorim? O zical` celebr`
spune: Calea cea mai sigura c`tre
e[ec este s` \ncerci s` mul]ume[ti pe
toat` lumea. Nimic mai adev`rat!
Iat` c<teva exemple care te vor inspira
s` ac]ionezi chiar dac` tu crezi acum
c` nimeni nu te va b`ga \n seam` [i
c` nu vei primi informa]iile de care ai
nevoie.
|n biografiile lui Bill Gates, Steve Jobs
si Richard Branson se vede foarte clar
c` ace[tia au [tiut [i au avut curajul
s` cear` chiar [i atunci c<nd nu aveau
deloc credibilitate.
Pasul V
cv-ul, spotul t`u publicitar de 30 de
secunde
{tii ce vrei. Ai identificat companiile \n
care ]i-ai dori s` lucrezi. }i-ai contactat
re]eaua [i ai cerut informa]ii. Ai insistat
p<n` ce ai g`sit c<teva oportunit`]i
pentru care vrei s` aplici.
Cum faci astfel \nc<t s` te prezin]i c<t
mai bine [i s` prime[ti o invita]ie la un
interviu de angajare ?
Metoda cel mai des aplicat` \n
prezent de companii este CV-ul. Orice
companie \]i va cere CV-ul pentru a
decide dac` merit` s` investeasc`
timp s` te cunoasc` mai bine. Ca
atare, CV-ul devine urm`torul pas
critic pentru angajarea \n job-ul dorit.
CV-ul este de fapt reclama ta care
trebuie s` conving` angajatorul sau
reprezentatul acestuia s` te invite la
interviu.
Ca atare, cv-ul trebuie scris \ntr-un
stil foarte asem`n`tor cu modul \n
care se formuleaz` o reclam`. Cu alte
cuvinte: concis, conving`tor [i care s`
accentueze p`r]ile care \l intereseaz`
cel mai mult pe cititor , a[a cum [i
reclama este conceput` s` conving`
c<t mai mult consumatorul.
Elementele care trebuie scoase \n
eviden]` \ntr-un CV se \mpart \n patru
mari categorii de informa]ii: Numele [i
introducerea; Experien]a Profesional`;
Educa]ia [i Preg`tirea; Date Personale
Metafora etichetei
O metafor` care ne ajut` s`
\n]elegem [i s` interpret`m corect
con]inutul [i forma CV-ului este cea a
unei etichete pe o sticl` de suc.
De regul`, primul lucru pe care \l
observi este NUMELE M~RCII. Al
doilea lucru este \n general grafica de
pe etichet`. Mai pot fi cuvinte care
descriu beneficiile produsului (ex: f`r`
zah`r [i conservan]i, 100% natural etc).
|n schimb, ingredientele sunt trecute
pe etichet` cu litere at<t de mici
sau chiar ascunse \nc<t sunt uneori
aproape imposibil de g`sit...
Numele
A[a cum eticheta \ncearc` s` v<nd`
produsul, a[a [i CV-ul \ncearc` s` ne
v<nd` pe noi. S` vedem acum care
sunt elementele CV-ului care cores-
pund cu elementele etichetei:
Care este numele m`rcii CV-ului t`u?
Numele t`u, bine\n]eles. Acesta se
scrie cu un font mai mare, eventual
chiar diferit de restul con]inutului.
Aten]ie! nu ne ajut` deloc dac`
punem titulatura de CURRICULUM
VITAE scris` mare \n capul paginii
obiectivul profesional:
Obiectivul profesional trebuie s`
vin` imediat dup` nume. Acesta are
maximum dou` fraze [i fiecare fraz`
are maximum 2 r<nduri.
|n acest paragraf nu trebuie s` folosim
un format deosebit astfel \nc<t acesta
s` nu distrag` aten]ia de la urm`torul
capitol important, experien]a profe-
sional`.
Ghidul Angajatorilor IT&C
Bill Gates la mai pu]in de 20 de
ani a cerut directorilor de la IBM,
cea mai temut` companie la acel
moment, s` \i accepte ideea de
colaborare cu un sistem de operare
care \nc` nu era finalizat.
Steve Jobs i-a cerut rectorului
facult`]ii s`-i permit` s` \nve]e [i
s`-[i pl`teasca o parte din chel-
tuieli prin munca de administrare
[i monitorizare a c`minului \n care
urma s` locuiasc`.
Richard Branson a cerut 10 lire
pentru metrou s` se \ntoarc` \n
centrul Londrei dup` ce a \ncheiat
\nt<lnirea de negociere pentru
cump`rarea unui avion Boeing la
m<na a doua cu pre[edin]ii firmei
British Airways.
Ghidul Angajatorilor IT&C 10
experien]a
Revenind la etichet`, dup` numele
m`rcii, al doilea element care se
poate observa pe etichet` este
desenul sau elementele care sim-
bolizeaz` calitatea produsului.
A[a cum consumatorului i se comu-
nic` calitatea produsului imediat dup`
numele acestuia, a[a [i noi trebuie
s` comunic`m calitatea noastr`,
\n sensul experien]ei profesionale.
Experien]a este ceea ce caut` anga-
jatorul [i ceea ce-l poate convinge c`
suntem capabili s` ob]inem rezultate
bune.
|n primul r<nd, perioada de lucru
trebuie s` con]in` anul [i luna de
start [i fini[ \ntr-un job. Dupa aceea,
men]ion`m numele companiei [i
loca]ia \n care am lucrat. Sub aces-
tea se trece cu format Bold numele
pozi]iei sau al jobului pe care l-am
ocupat. Dedesubt, \ntr-o fraz` sau
maximum dou`, responsabilit`]ile pe
care le-am de]inut. Aceast` structur`
de a scrie fraze de maximum dou`
r<nduri este foarte potrivit` pentru
\ntregul CV.
Motivul pentru care \]i propun acest
lucru este pentru c` angajatorul nu
are mai mult de 30-45 secunde \n care
s` se uite peste CV, timp \n care trage
o concluzie. Tocmai de aceea noi
trebuie s`-i d`m informa]ia necesar`,
\ntr-un format c<t mai u[or de citit.
Sub responsabilit`]i se trec apoi
informa]iile esen]iale: rezultatele
ob]inute. Ele pot fi introduse fie de
cuv<ntul Rezultate, fie de cuv<ntul
Realiz`ri, \ntr-un format italics tocmai
pentru a scoate \n eviden]` aceste
aspecte pentru cititor.
lipsa experien]ei, un handicap?
Foarte multe persoane care nu cred
c` au rezultate [i experien]e care s`
fie at<t de valoroase \nc<t s` merite s`
fie men]ionate \n CV. Tocmai acele re-
zultate, aparent neimportante, trebuie
scoase \n eviden]` \n CV [i \n Interviu!
Secretul const` \n exprimarea lor
\ntr-un limbaj c<t mai atr`g`tor!
Aceasta nu \nseamn` c` min]i! {tia]i
c` motto-ul celei mai renumite agen]ii
de advertising, McKenn Erikcson, este
Adev`rul bine spus? Am putea s` ne
asum`m acest slogan.
Aten]ie: Fiecare dintre noi are deja
suficiente informa]ii pentru a concepe
un CV \n formatul mai sus men]ionat!
alte informa]ii
Categoriile care intr` aici sunt detali-
ate mai jos \n ordinea care ar trebui
respectat` [i \n CV. S` le detaliem:
educa]ia. Vei include, \ntr-o struc-
tur` cronologic`, dar descendent`,
urm`toarele: preg`tirea formal` sau
de specialitate, studiile superioare,
liceul. Dac` exist` spa]iu disponibil,
po]i men]iona subiectul tezei. Speci-
alitatea trebuie men]ionat`. Tot aici
se includ diverse traininguri, cursuri
profesionale urmate. Evit` repetarea
cursurilor cu subiect similar.
limbi str`ine. Acestea se trec \n
urm`torul format: limba, nivelul la care
o po]i vorbi [i nivelul la care o po]i citi
[i scrie. Aten]ie! Nu e bine s` te supra-
evaluezi! Este de preferat chiar s` te
subestimezi pu]in! Am \nt<lnit multe
exemple unde engleza nu era absolut
necesar`, \ns` a fost testat` \n interviu.
Pentru c` persoana exagerase \n CV,
a fost depunctat`. Motivul: extrapo-
larea c` ar fi putut exagera [i \n alte
categorii ale CV-ului!
alte activit`]i sau asocieri profesio-
nale /sociale. |n aceast` categorie se
trec asocia]iile \n care e[ti membru
sau acredit`rile ob]inute din partea
unei organiza]ii, inclusiv activitatea de
voluntariat. Totu[i, dac` este relevant`,
aceasta din urm` recomand s` fie
trecut` ca Experien]` Profesional`.
Hobby-uri. Se men]ioneaz` cele care
pot fi sus]inute de exemple concrete
[i recente. Este de evitat men]ionarea
cititul dac` nu ai mai pus mana pe
o carte de un an. Dac` po]i s` alegi
hobby-urile [i \n func]ie de cerin]ele
postului, cu at<t mai bine.
v<rsta. Nu trece v<rsta sau data de
na[tere \n CV! Nu este necesar` [i e
posibil s` nu te ajute!
sexul. Nici aceast` informa]ie nu este
necesar`.
Spa]iul alocat acestor categorii de
informa]ii trebuie s` fie determinat de
dimensiunea categoriei Experien]a
Profesional`, astfel \nc<t totul s`
\ncap` pe maximum 2 pagini.
datele de contact. Acestea se trec pe
fiecare pagin` ca foot-note.
Trimiterea cv-ului.
diferen]iaz`-te \n tot ceea ce faci
Pentru a te diferen]ia de
contracandida]i, trebuie s` [tii cum
procedeaz` majoritatea lor. Cei mai
mul]i \[i trimit CV-ul prin fax, prin
email sau prin completarea unui for-
mular online.
Faxul. Pe scurt, este dezavantajos.
Metoda poate fi bun` atunci c<nd
e[ti presat de timp [i aplici \n ultimul
moment
Formularul. Sunt [i situa]ii, e drept,
\n care nu ai de ales [i trebuie s`
completezi acel formular standard. |n
astfel de companii se caut` oameni
care [tiu s` urmeze reguli stricte. |n
aceste situa]ii, formularele sunt chiar
mai importante dec<t CV-ul.
Ghidul Angajatorilor IT&C
Exemplu:
Pentru a avea cea mai mare putere
de covingere rezultatele se vor
scrie \n urm`torul format:
implementarea (1) unui sistem
electronic (2) de urm`rire a
orelor de lucru pentru calcularea
salariului automat (3) care a dus
la cre[terea eficien]ei (4) departa-
mentului de resurse umane.
\ncepem cu un verb care iden-
tific` ac]iunea
urmeaz` subiectul acelei ac]iuni
rezultatul la care a contribuit
ac]iunea
efectul final pentru departament
sau companie
1.
2.
3.
4.
Putem lua, drept exemplu, o for-
mulare de genul:
s` lucrez \n departamentul
iT (1) al unei companii mari (2)
pentru a \mbun`t`]i utilizarea
resurselor informatice ale (3) aces-
teia, prin \nv`]area [i preluarea
responsabilit`]ilor de administra-
tor de re]ea(4).
Reprezint` domeniul \n care vrei
s` lucrezi
Reprezint` genul de companie \n
care vrei s` lucrezi
Reprezint` beneficiile pe care
dore[ti [i po]i s` le aduci com-
paniei. Beneficiile la care facem
referire sunt banii cheltui]i optim
[i reducerea pierderilor
Reprezint` ceea ce \]i dore[ti tu
de la compania \n care vrei s`
lucrezi
1.
2.
3.
4.
11 www.hipo.ro
email-ul devine din ce \n ce mai des
folosit pentru a transmite CV-ul. Me-
sajul email-ului trebuie s` fie u[or de
citit. Pentru a-l ajuta pe cititor, reco-
mand maximum dou` paragrafe care
s` se poat` citi pe vertical` \n cel mult
30 de secunde.
alte metode
Iat` mai jos dou` idei care te pot face
remarcat:
Po]i vizita direct compania unde \]i
vei depune CV-ul. Vei aborda cu
grij` [i mare diploma]ie \ns` person-
alul acesteia pentru a nu deranja.
Trimite CV-ul prin po[ta clasic`. Un
plic [i o h<rtie de calitate pe care \]i
printezi CV-ul face o impresie foarte
bun`.
Formatul CV-ului r`m<ne un punct
critic.
De cele mai multe ori, formatul lor nu
te avantajeaz`.
cum r`m<ne cu scrisoarea de
inten]ie?
De regul`, aceasta nu este citit` p<n`
c<nd CV-ul nu trece de testul de 30
de secunde dup` care s` fie admis
\n categoria celor de citit cu aten]ie.
|]i recomand s` folose[ti un format
simplu, concis [i care se poate adapta
u[or, de la firm` la firm`. Re]ine \ns`,
scrisoarea de inten]ie nu determin`
invitarea la interviu.
Pasul VI
interviul: {ansa ta unic` de a-]i
construi cariera
un om inteligent se deosebe[te
dupa r`spunsurile pe care le d`. un
om \n]elept se deosebe[te dup`
\ntreb`rile pe care le formuleaz`.
- naguib mahfouz
Dac` ai participat deja la unul sau
c<teva interviuri [tii deja c<t de u[or
este s` e[uezi. Persoane competente,
cu experien]a [i preg`tirea necesare,
nu trec de interviu din urm`toarele
motive:
lipsa de \ncredere \n sine. Ca atare,

candida]ii ace[tia nu pot convinge


c` pot conduce o echip`
timidate. Ei transmit astfel lipsa
de entuziasm sau convingere c` pot
vinde
slaba pregatire. Prin urmare, nu
pot r`spunde sau sus]ine cu
exemple concrete afirma]iile
din CV
lipsa instruirii \n a
comunica inteligent
din punct de vedere
emo]ional. Astfel,
sunt evalua]i ca
necorespunz`tori
fa]` de cultura
organiza]ional`
supra-evaluare proprie [i astept`ri
salariale nerealiste. Ca atare, sunt
estima]i prea scumpi pentru nive-
lul lor real, pe pia]a de munc` sau
pentru firma respectiv`
preg`tirea pentru interviu
Este clar c` trecerea cu succes
prin interviuri necesit` o preg`tire
prealabil`. Cea mai bun` modalitate
este chiar exerci]iul practic. Cu c<t
participi la mai multe interviuri, cu at<t
\]i va veni mai u[or s` r`spunzi bine
[i s` convingi angajatorul c` tu e[ti
persoana potrivit`.
Body language
|ncrederea [i atitudinea relaxat` sunt
foarte importante pentru a avea o
performan]` bun` pe durata inter-
viului. Limbajul non-verbal are un
impact direct \n comunicarea \ncrede-
rii noastre.
Punctele cheie ]in de felul cum privim
intervievatorul, cum ne ]inem umerii,
cum respir`m, mimica fe]ei.
Un lucru extraordinar de interesant pe
care l-am tr`it pe cont propriu [i care
ulterior mi s-a confirmat [i de c`tre
colegii [i clien]ii mei este urm`torul:
atunci c<nd suntem relaxa]i, c<nd
trat`m interviul ca pe un joc sau ca
pe o \nt<lnire neimportant`, reu[im
s` facem o impresie foarte bun` [i
angajatorul simte c` trebuie s` se gra-
beasc` s` pun` m<na pe un astfel
de candidat valoros.
A[adar, fii relaxat, dar diplomat !
Comport`-te ca [i c<nd acest interviu
este un exerci]iu din care \nve]i pentru
urm`torul, la o alt` companie unde
vei fi angajat.

De re]inut: toate \ntreb`rile


sunt importante [i trebuie s`
r`spundem bine la fiecare din
acestea pentru ca punctajul pe
care \l ob]inem s` ne aduc` oferta de
angajare.
|ntreb`rile cheie [i r`spunsurile
c<[tig`toare
|n continuare, vom aborda \ntreb`rile
cheie. Fiind dificile, la acestea se pierd
puncte cel mai frecvent.
ce ne pute]i spune despre dum-
neavoastr`?
se urm`re[te: interlocutorul \ncearc`
s` g`seasc` \n ceea ce spui ceva
interesant de care s` se lege pentru a
s`pa [i verifica at<t experien]a, c<t [i
credibilitatea ta.
raspunde astfel:
(|nainte de a r`spunde cel mai bine
este s` clarifici c<te detalii se asteapt`
s` aud` intervievatorul)
pentru o prezentare de 3-5 minute,
cel mai bine este s` descrii pe scurt
experien]a profesional`
pentru 15-20 de minute cel mai
bine este s` dai o descriere cu mai
multe detalii prin care vei accentua
abilit`]ile [i c<t mai multe din rezul-
tatele tale
Ca s` po]i r`spunde cu u[urin]` la o
astfel de \ntrebare \]i recomand s` pui
pe h<rtie informa]iile respective [i s`
le repe]i de c<teva ori.
Fii atent [i la comportamentul pe
care trebuie s` \l eviti, [i anume:
nu vorbi mai mult dec<t \[i dore[te
angajatorul
nu intra \n detalii care [tii c` nu te
ajut`, ca de exemplu am plecat de
la firma x pentru c` nu m-am \n]eles
cu [eful meu

Ghidul Angajatorilor IT&C


Nu folosi CV-uri completate pe
site-uri de recrutare pe care apoi s`
le ata[ezi \n email-uri.
Ghidul Angajatorilor IT&C 12
de ce a]i renun]at la ultimul loc de
munc`?
se urm`re[te: cauza plec`rii de la o
companie pentru care ai lucrat, ce
te motiveaz`, dac` exist` riscul ca tu
s` pleci dup` o scurt` perioad` de
angajare
r`spunde astfel: Spune adev`rul
bine! De regul` nu exist` un singur
motiv pentru care schimb`m un
job. Iat` posibile motive care pot fi
men]ionate:
mi s-a ivit o ocazie unic` s` preiau o
pozi]ie cu mai multe responsabilit`]i
[i mai multe oportunit`]i de dez-
voltare
mi s-a ivit o ocazie unic` s` lucrez
\ntr-o companie de renume precum
X \n care puteam s` \nv`] [i s`-mi
dezvolt nivelul de profesionalism
de ce a]i optat pentru firma noastr`?
se urm`re[te: c<t de mare este
motiva]ia pentru pozi]ie [i interesul
pentru companie
r`spunde astfel:
ave]i un model de afacere unic, care
m` atrage
sunte]i o companie de mare re-
nume \n sensul: profesionalismului/
culturii organiza]ionale bazate pe
principiul de meritocra]ie/ marc`
de succes/ ofer` posibilitatea de
cre[tere pe termen lung
sunte]i o companie mic` \n cre[tere
unde atmosfera este una foarte
apropiat` \ntre colegi. (E posibil s`
fi c`utat detalii despre firma \ns` nu

ai gasit. Ca urmare po]i men]iona c`


ai multe \ntreb`ri despre produsele
firmei [i perspectivele de viitor)
aten]ie! evit` urm`toarele
r`spunsuri:
pentru c` am auzit c` pl`ti]i salarii
mari
pentru c` ave]i un program de lucru
lejer
pentru c` sunte]i aproape de cas`
da]i-mi un exemplu despre o situa]ie
\n care a]i condus o echip`:
se urm`re[te un exemplu concret
care s` demonstreze abilitatea ta de a
conduce o echip`
r`spunde astfel: C<t mai concret
[i la obiect cu un exemplu real din
experien]a proprie. Explic` at<t
proiectul respectiv, c<t [i rolul t`u \n
echip`.
aten]ie! Trebuie s` [tim c` este ok
s` cerem pu]in timp de g<ndire, 10
sau maximum 20 de secunde c<t s`
g`sim un exemplu bun pe care s`-l
expunem.
Dac` nu ai experien]` profesional`,
po]i face apel la alte experien]e ex-
tracuriculare, spre exemplu \n cadrul
unor proiecte sau evenimente.
ce rezultate a]i avut ?
G<nde[te-te la orice rezultate pozitive
ob]inute. (Ai redus num`rul de erori
raportate de useri? Ai realizat proiect-
ul \ntr-un termen foarte scurt? C<]i
beneficiari a avut proiectul descris)
aten]ie! Pentru a valida experien]a de
conducere este nevoie de rezultate
concrete altfel se poate interpreta c`
nu ai fost \n stare s` conduci echipa
cu succes.
ce dificult`]i a]i avut ?
se urm`re[te: S` dovede[ti \n contin-
uare c<t de credibil` a fost experien]a
pe care tocmai ai explicat-o, prin ce
greut`]i ai trecut, ce ai \nv`]at din
acele greut`]i [i cum ai reu[it s` le
dep`[e[ti.
r`spunde astfel: Men]ioneaz` o difi-
cultate pe care ai [i dep`[it-o. Explic`
\n mod concis [i concret situa]ia [i
felul \n care ai rezolvat-o.
nu cumva rezultatele au ap`rut din
alte motive, [i nu ca urmare a ac]iunii
tale?
se urm`re[te: testarea \n situa]ii
de stres [i inconfort unde cuv<ntul
nostru este pus sub semnul \ntreb`rii.
Intervievatorul vrea s` afle cum ne

comport`m \n situa]ii care ne pun


r`bdarea la \ncercare.
r`spunde astfel: cu atitudinea voi fi
relaxat [i voi raspunde \n mod profe-
sionist oric<t de mult mi se vor testa
nervii, lucru care \]i va folosi \n multe
alte situa]ii concrete...
alte exemple de interviuri de testare
la stres sunt: sigur d-voastra a]i avut
rolul de ? dar de ce nu a]i fost \n
stare s` ?
pute]i s`-mi da]i un exemplu cu o
gre[eal` pe care a]i f`cut-o?
se urm`re[te: capacitatea de a
accepta gre[elile pe care le faci [i
capacitatea de a \nv`]a din ele.
r`spunde astfel: Cu to]ii facem
gre[eli. Interesant este faptul c` cei
care au succes sunt persoane care fac
mai multe gre[eli dec<t majoritatea
care au rezultate mediocre. Ce este
la fel de important \ns` este s` \nve]i
din acele gre[eli [i s` cau]i s` evi]i s`
le repe]i. (Alege o gre[eala pe care ai
f`cut-o din care ai \nv`]at cel mai mult
pe plan profesional)
aten]ie: Evit` gre[elile pe care nu
le po]i sprijini cu lec]ii pe care le-ai
\nv`]at.
|ntreb`rile de final. deseori acestea
indic` finalizarea unui interviu reu[it.
dac` vi s-ar oferi postul, c<nd a]i
putea \ncepe ?
se urm`re[te: aflarea disponibilit`]ii
de a \ncepe, dac` se face oferta.
r`spunde astfel: Trebuie s` arate c`
vei trata actualul angajator cu respect.
Exemplu: trebuie s` dau preaviz de
minimum 15 zile.
aten]ie. Vestea bun` este c` dac`
ajungi la \ntrebarea asta \nseamn` c`
intervievatorului i-ai facut o impresie
bun` [i c` ai [anse mari s` prime[ti
o ofert`. Totu[i, trebuie evitate
r`spunsurile de genul IMEDIAT cu
excep]ia situa]iilor c<nd nu ai un job [i
po]i spune chiar \n urm`toarele zile.
dori]i s` ne \ntreba]i ceva ?
|ntreb`rile pe care trebuie s` le pui
tu
De obicei, ni se d` posibilitatea s`
punem \ntreb`ri dac` dorim. Aceast`
ocazie trebuie fructificat` c<t se poate
de mult, fiind o [ans` s` afl`m [i noi
anumite informa]ii necesare \n decizia
de a ne angaja \n firma respectiv`. |n
acela[i timp, este o alt` modalitate de
a sublinia interesul pentru job [i firm`.
Ghidul Angajatorilor IT&C
puncte tari; puncte slabe;
argumenta]i
se urm`re[te: capacitatea de
autocunoa[tere, nivelul de onesti-
tate, \ncrederea \n sine suficient`
pentru a spune adev`rul
r`spunde astfel:
puncte tari: comunicativ (m`
\n]eleg bine cu persoane foarte
diferite), rezultate (m` concentrez
pe rezultate [i nu m` las p<n` nu
finalizez), s`ritor (\i ajut pe cei din
jurul meu de c<te ori pot)
puncte slabe: uneori prea serios
\n demersul de a ob]ine rezul-
tate (\n cazul acesta punctul slab
poate fi v`zut foarte u[or tot ca
un punct tare e bine c` e se-
rios), perfec]ionist (asemenea)

13 www.hipo.ro
exemple de \ntreb`ri potrivite:
cum este structurat departamentul
x din care face parte job-ul? care
este cea mai mare provocare a
departamentului respectiv ?
care este cea mai mare provocare a
firmei \n acest moment ?
care este viziunea sau obiectivul
companiei pe urm`torii 3 sau 5 ani ?
care sunt priorit`]ile acestui job pe
primele 12 luni ?
aten]ie la \ntreb`rile de evitat:
care sunt produsele firmei? (ar
trebui s` le [tii, le po]i afla de pe
internet !)
c<t de mare este firma/care este
cota de pia]`? (ar trebui s` [tii po]i
afla de pe internet !)
care este salariul pentru o astfel de
pozi]ie? (d` impresia c` vii numai
pentru bani !)
care este programul de lucru? (d`
impresia ca ]i-e team` s` lucrezi
prea mult !)
Pasul VII
negocierea
nevoia nu a ob]inut niciodat` o
negociere bun`. - Benjamin Franklin
A[adar, am avut un interviu bun, se
vede clar c` am f`cut o impresie
pozitiv`, am reu[it s` demonstr`m
c` avem poten]ial [i c` putem aduce
rezultate. Suntem gata s` \ncheiem
interviul c<nd ne love[te f`r` mil`
\ntrebarea de baraj: {i.... la ce salariu
v` a[tepta]i?.
Din punctul de vedere al majorit`]ii
persoanelor \nt<lnite, aceasta este
cea mai nesuferit` \ntrebare pe care o
po]i avea \ntr-un interviu.
Care este r`spunsul corect? Ca \ntot-
deauna... DEPINDE!
Depinde de cine are mai mult`
putere \n interviu. Putere? Ce fel de

putere? Putere de negociere.


A[adar s` revenim la \ntrebarea cine
are mai mult` putere? De obicei, an-
gajatorul are mai mult` putere. Asta-i
via]a.... ne place sau nu, aceasta este
apa \n care \not`m.
Dac` [tim [i accept`m aceast` reali-
tate devenim mult mai preg`ti]i mintal
s` accept`m faptul c` pentru noi este
important s` trecem de faza de in-
terviu [i s` ajungem \n faza ofertei de
angajare. Totu[i, cum r`spundem?
|n situa]ia dat` nu este at<t de
important` cifra dat`. Este esen]ial
ca aceast` cifr` s` fie suficient de
flexibil` [i aproape de nivelul job-ului
respectiv pe pia]`.
U[or de spus, mai greu de f`cut!
Un lucru care trebuie re]inut este c`
\nainte de a intra \n orice discu]ie sau
negociere, trebuie s` [tiu care este
nivelul acceptabil pentru mine. Acesta
este punctul cheie de la care \ncepe
adevarata negociere.
Cu o astfel de abordare nu \]i r`m<ne
dec<t s` continui p<n` ce g`se[ti un
job pe plac din care s` sim]i c` \]i po]i
dezvolta cariera pe care ]i-o dore[ti.
nu uita!
{tii ce vrei (]i-ai ales domeniul \n
care vrei s`-]i dezvol]i cariera);
Ai un plan de prospectare [i de
identificare a oportunit`]ilor
din pia]`
(]i-ai stors
re]eaua
de

toate contactele pe care le are pen-


tru a accesa informa]iile necesare la
identificarea oportunit`]ilor);
Ai \nceput s` ceri informa]ii din
toate direc]iile, at<t din interiorul
re]elei, c<t [i din afar`;
}i-ai redactat un CV conving`tor [i
profesional care folose[te cele mai
puternice metode de convingere;
E[ti preg`tit pentru interviu [i parti-
cipi degajat [tiind din experien]` [i
practic` ce urmeaz` s` spui;
E[ti preg`tit pentru negocierea
beneficiilor [i nu \]i este team` s`
men]ionezi cifra magic`, salariul.
Toate acestea fiind \ndeplinite, nu va
urma dec<t o perioad` de timp de
insisten]` din partea ta p<n` ce vei
reu[i pe cont propriu, f`r` pile [i f`r`
influen]ele p`rin]ilor. Atunci vei sim]i
acela[i sentiment de m<ndrie [i \ncre-
dere pe care cu siguran]` le-au sim]it
[i Bill Gates, Steve Jobs [i Richard
Bronson c<nd s-au descurcat pe cont
propriu.
|n acel moment vei intra \n a treia
etap` a dezvolt`rii carierei tale [i
anume, Ascensiunea, despre care am
discutat \n articolul anterior.

Ghidul Angajatorilor IT&C


Interviul, s` nu uit`m, nu este
nimic altceva dec<t un t<rg. Un
t<rg \n care angajatorul cump`r`
poten]ialul de munc` [i de
ob]inere a rezultatelor pe care can-
didatul le demonstreaz`. Candida-
tul cump`r` un loc de munc` \ntr-o
companie stabil`, cu un mediu de
lucru pl`cut.
Sec]iune oferit` de
Ghidul Angajatorilor IT&C 14
Microsoft - a great
place to work
Today, technical support is specialized
and sophisticated and plays a critical
role in the successful deployment and
maintenance of business software
in the enterprise. Not surprisingly,
careers in high-end technical support
are on the riseAt Microsoft, our
support engineers work with enter-
prise and developer customers to
resolve complex challenges and help
make their infrastructure work for their
business. For example, Developer
Support Engineers work directly with
customer applications and databases
during the development phase of
their work. Enterprise Platforms Server
support engineers help to smooth the
integration of IT infrastructure deploy-
ments.
Microsoft technical support staff also
play a critical role in product develop-
ment. Our engineers capture critical
customer product feedback and feed
it back to Microsofts development
teams who look after the design of
new products and services. Micro-
softs Technical Support Organiza-
tion enables our customers to do
their very best today while helping to
shape the emerging technologies of
tomorrow.
Microsofts Romanian Technical
Support Team is based in Bucharest
City Centre where the team assists
enterprise and developer customers
across Europe to find solutions to the
toughest of technical challenges. And
its an inspiring environment to work
in. Microsoft support facilities are
equipped with high speed IT infra-
structure which supports our opera-
tions seamlessly across international
boundaries and enables collaboration
with engineers across Europe and the
world.
Our technical support staff also play
a critical role in product develop-
ment. Our engineers capture critical
customer product feedback and feed
it back to Microsofts development
teams who look after the design of
new products and services. Micro-
softs Technical Support Organiza-
tion enables our customers to do
their very best today while helping to
shape the emerging technologies of
tomorrow.
Those who work in our Technical
Support Organization are passionate
about technology and helping others.
Our engineers play a unique role in
connecting people with technology,
helping them derive the maximum
from our products and enabling them
to realize their full potential. Microsoft
technical support is not only a vehicle
for empowering customers, we are
catalysts for innovation!
Ghidul Angajatorilor IT&C
Those who work in our Technical Support Organization
are passionate about technology and helping others.
15 www.hipo.ro
jobs@abs-europe.com
Why ABS is a great place to get a start on your career? Because you acquire great skills, both technical and
interpersonal. There is no better training school than ABS.
ABS is where standing up for what you believe in is a virtue and where it is better to do the right thing than the easy
thing.
We teach our recruits how to work hard, play hard.
If you want to be one of us and believe that you:
Can derive personal fulfillment out of your work;
Are committed and confident;
Have ability to adapt as this is the trigger that helps you to continuously learn practical skills from professional
staff;
Want to rise as leader in services that will dominate the future of business;
Then send your resume together with a Letter of Intention to jobs@abs-europe.com

Ghidul Angajatorilor IT&C 1


Ghidul Angajatorilor IT&C
cariere.accenture.ro
Accenture is one of the leading global management consulting, technology
services and outsourcing companies. We deliver innovation that turns
organizations into high-performance businesses. Our clients are some of the
worlds most dynamic organizations and they look to us to help them find ways to
become more successful in every part of their business, from strategic planning
to day-to-day operations. We collaborate with them to compile economical and
technical solutions, install the recommended IT systems and applications at the
customers site and, if desired, even manage multiple processes - long-term.
Within Accenture the Technology Solutions specialists are focused to build,
deploy and maintain technology solutions for our Clients, working in an
international and challenging environment
openings for which we recruit:
Who are we?
Why should you work with us?
When you come to work with us at Accenture Technology Solutions, youll have the opportunity to build specialized
skills as application developers, application specialists and technology architects. Youll find our people have a can-do
approach to challenges and a passion for learning. In return, we provide a fun, fast-paced work environment where any
technology enthusiast would feel right at home.
When were presented with a technical challenge, we throw ourselves into it. We brainstorm; we fire off e-mails to each
other and to colleagues all over the world. We get together in groups to discuss ways to solve problems. We write code,
then test it to make sure it works.
Candidates can join Accenture Technology Solutions at different seniority career levels. We have opportunities at all
levels, whether you are a recently qualified programmer or someone with several years of experience. Our training
programs are some of the best available. We like our people to stay up-to-date, so we provide an environment that
encourages them to also learn from on-the-job experience and from each other.
technical Competencies we are looking for
junior with basic knowledge on programming language
Basic knowledge of programming principles, basic knowledge of C, C++ or Visual Basic
junior programmer: coBol / aBap/ java
Basic knowledge of programming principles, basic knowledge of COBOL, ABAP or Java
java programmer
Object Oriented Technology; Relation Databases (i.e. Oracle); J2EE knowledge (at least: JSP, Servlet, JDBC); At
least one of the following framework: Struts, Spring, Log4j, JReport; Web Server and Application Server (Apache/
Tomcat, WebLogic)
expert java/ coBol/ aBap programmer
Recognizable seniority of at least 4/5 years including at least three big Java/ COBOL/ ABAP project participation
Capable of leading a small group of programmers

cariere.accenture.ro
romania.careers@accenture.com
How to apply?
Junior with basic knowledge on programming language
Junior Java/COBOL/ ABAP Programmer
Java Programmer
Expert Java/ COBOL/ ABAP Programmer

company: Accenture
profle: management consulting, technology services and outsourcing
employees no. : 140,000
offce: 48 countries
17 www.hipo.ro
Noi, BRAINSPOTTING, suntem cea mai mare frm` de recrutare specializat` pe domeniul IT&C din Rom<nia. Lucr`m
at`t cu companii de talie mondial` din domeniul IT c<t [i cu frme din alte domenii care au departamente complexe
de IT (telecom, tehnologie, banking, asigur`ri, pharma, FMCG, consultan]`, distribu]ie).
C`ut`m, atragem, select`m [i prezent`m clien]ilor no[tri cei mai potrivi]i
manageri [i speciali[ti din domeniul IT&C, \n vederea cre`rii sau complet`rii
echipelor acestora (din Rom<nia).
|n cei 5 ani de activitate BRAINSPOTTING a plasat peste 1000 de profesioni[ti
IT&C (at<t speciali[ti cu profil pur tehnic software / hardware / tehnologie
/ comunica]ii / securitate, c<t [i persoane cu profil commercial v<nz`ri /
marketing/ product management / business development - \n acest domeniu).
Pozi]ii pentru care recrut`m \n prezent
Software Developers for business applications / games / embedded
programming (specialized in various technologies and languages: C/
C++, Java - J2EE/J2ME, PHP, Visual Studio 6.0 and .NET - VB/C#/ASP).
System Administrators (UNIX / Windows),
Database Administrators and Developers (Oracle / MS SQL-Server /
DB2),
Quality Assurance Specialists / Testers (Business Applications/Games),
GUI Designers/ Artists,
Business System Analysts,
Implementation Consultants (ERP) junior to senior,
Product Managers (IT equipment / Software),
Sales Engineers (Hardware, Software, IT Services),
Management positions in IT field (Project Managers, Software
Development Managers, Network Managers, IT Managers, Business
Development Managers etc)

nume companie: BRAINSPOTTING


profl: Recrutare [i Consultan]` HR specializat` \n domeniul IT&C
num`r de angaja]i: 15 (13 Consultan]i HR)
ora[e \n care are birouri: Bucure[ti
Cine suntem?
de ce s` aplici la noi
Ai acces la cele mai atractive pozi]ii \n domeniul IT&C, potrivite preg`tirii
[i aspira]iilor tale
Po]i primi de la profesioni[ti informa]ii despre pia]a de munc` \n IT&C [i
despre tendin]ele sale de evolu]ie
Te trat`m cu respect
|ntregul proces de recrutare se desf`soar` \n condi]ii de confiden]ialitate

Competen]e tehnice c`utate


Limbaje de programare [i tehnologii: C/C++, Java - J2EE/J2ME, PHP,
Visual Studio 6.0 and .NET VB / C# / ASP
Baze de date: Oracle, MS-SQL Server, DB2
Sisteme de operare: UNIX / Windows

PaCHet de benefiCii
Pachetele de beneficii oferite de
angajatorii care ne sunt clien]i
sunt printre cele mai atractive de
pe pia]a rom<neasc`, \n general
peste medie. Ele depind foarte
mult de valoarea pe care ai putea
s` o aduci tu \n firm` ca viitor
angajat [i se negociaz` ca atare
direct \ntre tine [i angajator.
Scrie-ne pe adresa
apply@brainspotting.ro [i ata[ea-
z` un CV (de preferat \n limba
engleza, \n format Word, PDF sau
HTML), \n care s` detaliezi pe c<t
posibil responsabilit`]ile pe care
le-ai avut [i mai ales job-urile /
proiectele care scot \n eviden]`
experien]a ta cu tehnologiile pe
care ai vrea s` lucrezi \n
continuare.
De asemenea, spune-ne care sunt
tipurile de job-uri care te intere-
seaz` (\n special dac` \nc` nu ai
experien]` sau dac` dore[ti s`
faci o schimbare de domeniu/spe-
cializare), ca s`-]i putem oferi ce ]i
se potrive[te.
Cum po]i aplica?
Ghidul Angajatorilor IT&C
www.brainspotting.ro
Peste 1000 de profesioni[ti IT&C
au fost plasa]i de Brainspotting
Ghidul Angajatorilor IT&C 18
Noi consider`m c`:
Performan]ele BRD-Groupe Socit Gnrale se bazeaz` pe cele trei
valori fundamentale adoptate de Grupul Socit Gnrale:
profesionalism, spirit de echip` [i inova]ie, care constituie pentru noi
temelia cre[terii durabile.
profesionalismul este \n centrul culturii noastre.
Succesele noastre s-au n`scut din ac]iuni colective. Diversificarea
compete]elor, experien]elor, culturilor noastre constituie boga]ia noastr`
cea mai de pre].
viitorul nostru este spiritul de echip`.
|n fiecare zi invent`m [i ne adapt`m la situa]ii noi, caracteristice unei lumi
\ntr-o schimbare permanent`.
inova]ia este starea noastr` de spirit.
departamentul de sisteme informatice (dsi) asigur` desf`[urarea activit`]ilor
specifice IT&C din cadrul BRD GSG [i cuprinde \n prezent peste 150 de
speciali[ti structura]i \n dou` entit`]i diferite: Direc]ia de Studii [i Dezvoltare
(DSD) [i Centrul de exploatare (CEN).
30% din speciali[tii no[tri deruleaz` activit`]i de cercetare specifice
dezvolt`rii de solu]ii tehnice pentru a r`spunde nevoilor [i cerin]elor
utilizatorilor
65% din speciali[tii no[tri asigur` suportul hardware [i func]ionarea
aplica]iilor bancare implementate la utilizatori.
5% management [i administrativ
Banca este \ntr-un continuu proces de modernizare a infrastructurii sale
informatice pe segmentele comunica]ii, hardware [i aplica]ii software.
Ca urmare, speciali[tii no[tri sunt \n permanent` legatur` cu cele mai moderne
tehnologii.

Cui ne adres`m
Peste 3000 de angaj`ri \n ultimii 2 ani.
Competen]e tehnice c`utate
Parcurgerea acestor pa[i va permite dezvoltarea de competen]e tehnice
pentru sistemele informatice mari specifice pie]ei bancare:
Cobol, C, Java, SAS, PL/SQL, RPG,
Informix, Oracle, DB2, SQL Server, Sybase
Unix, AIX, Windows, AS400

PaCHet de benefiCii
BRD Groupe Socit Gnrale
asigur` speciali[tilor s`i cursuri
de formare profesional` adaptate
nevoilor interne.
Cursuri destinate \nv`]`rii /
amelior`rii cuno[tin]elor despre
sistemele informatice mari folosite
\n mediul bancar : ex. Servere
Unix, AIX, iSeries / AS400 precum
[i a tehnologiilor destinate
acestor platforme:
BD: Informix, Oracle, Cobol,
SQL, SAS,
Cursuri destinate amelior`rii
cuno[tin]elor de sisteme de
operare [i securitate : Patrol,
Securizare WAN, administra-
re TSM, UNIX, ControlM, AIX
Cursuri destinate amelior`rii
cuno[tin]elor de comunica]ii
[i hardware : CISCO,
Hypercom, Networking,
Websphere
Cursuri destinate
aprofund`rii cuno[tin]elor de
management de proiect

BRD - Groupe Socit Gnrale


dispune de o baz` de date unde
sunt \nregistrate toate CV-urile
primite de la candida]i. Pentru a
figura \n aceast` baz` de date,
aplic` on-line la
http://www.brd.ro/recrutare
sau trimite-ne candidatura ta:
letric, pe adresa sediului
central, respectiv : B-dul Ion
Mihalache nr. 1-7, sector 1,
011171 Bucuresti.
Prin fax, la num`rul
021/301 69 04

Cum po]i aplica?


Ghidul Angajatorilor IT&C
Studen]i \n anul terminal, la master sau absolven]i ai unei facult`]i cu profil
informatic care doresc s` \[i dezvolte cariera \n domeniul IT&C
Program Vivier
obiectivul \l constituie recrutarea [i formarea viitorilor speciali[ti iT pentru
banc`.
Programul presupune parcurgerea a 3 etape: cea de junior, specialist/senior
[i, respectiv, coordonator/team-leader. Fiecare dintre aceste etape este
menit` s` contribuie la dob<ndirea de noi cuno[tin]e prin programele
de formare specifice, c<t [i la aplicarea lor pe durata stagiilor de practic`,
desf`[urate al`turi de profesioni[ti din domeniu.
Candida]ii au astfel posibilitatea de a-[i dezvolta competen]ele \ntr-un mediu
de lucru motivant [i modern [i de a participa \n cadrul proiectelor informatice
de mare anvergur`, ce utilizeaz` tehnologii specifice sistemului financiar-
bancar.
www.brd.ro
1? www.hipo.ro
www.ro.capgemini.com
Ghidul Angajatorilor IT&C
Cu peste 61.000 de angaja]i, Capgemini este unul dintre liderii mondiali \n
consultan]`, tehnologie, outsourcing [i servicii profesionale locale.
Av<nd sediul principal la Paris, Capgemini opereaz` pe plan regional \n America
de Nord, Europa de Nord, spa]iul pacifico-asiatic [i Europa Central` [i de Sud.
Servicii de consultan]`
Capgemini furnizeaz` servicii de consultan]` care contribuie la transformarea
afacerilor [i la performan]a economic` a \ntreprinderilor, servicii bazate pe
cunoa[terea temeinic` a industriilor [i procedeurilor clien]ilor. Privim \ntreprin-
derile clien]ilor no[tri [i pie]ele pe care ele sunt active \n mod holistic, pentru a
determina strategii de cre[tere de scurt` [i de lung` durat`. Modul nostru de
abordare colaborativ al problemelor clien]ilor este optimal atunci c<nd suntem
capabili s` dezvolt`m \mpreun` cu ace[tia o viziune comun` asupra afacerii.
oportunit`]i pentru carier`
de ce s` lucrezi la noi
Am dezvoltat numeroase programe [i practici care demonstreaz` angaja-
mentul nostru pentru a atrage cei mai inovativi [i califica]i colaboratori din
lume:
Respect, dup` cum dovede[te investi]ia noastr` \n ini]iative de
r`spundere, sus]inere [i diversitate social`.
Un proces corect de management al performan]ei colaboratorilor no[tri,
care evalueaz` [i ceea ce fac ace[tia, [i felul \n care ei o fac.
Flexibilitate a carierei, av<nd la baz` f`ga[uri clar definite care se bazeaz`
pe o combina]ie de expertiz` \n bran[`, capacit`]i tehnice, cuno[tin]e de
consultan]` [i outsourcing.
Oportunit`]i de educa]ie [i dezvoltare profesional`, pentru a furniza
colaboratorilor no[tri elementele necesare remarc`rii, incluz<nd aici
Universitatea Capgemini.
Programe de recompense [i apreciere pentru identificarea celor care
tr`iesc valorile noastre comune [i furnizeaz` rezultate.
Comunit`]i [i re]ele de colaboratori profesionali, care s` promoveze
rezultatele studiilor efectuate [i distribuirea cuno[tin]elor \n organiza]ie.
Un mediu \n care schimbul liber de idei \ntre colegi este \ncurajat.

Competen]e tehnice c`utate


C`ut`m colaboratori motiva]i, av<nd un poten]ial \nalt, capabili s` \n]eleag`
scheme complexe, cu o competen]` social` [i un spirit de echip` dezvoltate
[i o excelent` abilitate de comunicare. In plus, aspiran]ii trebuie s` aib` un
comportament conving`tor, \ncredere \n for]ele proprii [i capabilitatea de a
face fa]` tuturor provoc`rilor, chiar [i \n situa]ii \n care sunt pu[i sub presiune.
|n cazul \n care considera]i c`
sunte]i candidatul potrivit, v`
rug`m s` ne trimite]i CV-ul dvs. [i
o scurt` scrisoare de motiva]ie (\n
englez`) la urm`toarea adres` de
E-Mail: career.ro@capgemini.com
La adresa noastr` po[tal`:
Capgemini Consulting sterreich
AG sediu permanent (Str. Dr. N.
Staicovici Nr. 75, Sector 5
Bucure[ti, Rom<nia)
Telefon: +40 21 402 40 85
Fax: +40 31 405 51 36
Cum po]i aplica?
Pentru a-[i asigura expansiunea continu` \n Rom<nia, reprezentan]a
Capgemini din Bucure[ti recruteaz` studen]i \n ani terminali [i absolven]i,
candida]i experimenta]i pentru servicii de consultan]` de afaceri, servicii de
consultan]` de IT [i speciali[ti \n IT.
Oportunit`]i curente:
Consultant de infrastructur` IT
Junior Consultant SAP pentru modulele MM, FI, CO, SD, PM
Senior Telco Consultant

nume companie: Capgemini Consulting sterreich AG- Sediu Permanent


profl: Business & IT-Consulting, Outsourcing
num`r de angaja]i: 60.000 la nivel global
ora[e \n care are birouri: Bucure[ti
Servicii de tehnologie
Capgemini schi]eaz` [i integreaz`
solu]ii de tehnologie, creaz` inova]ie
[i transform` mediul tehnic al
clien]ilor. Aceste servicii se concen-
treaz` pe probleme de arhitectur`
de sistem, integrare [i infrastructur`
[i sunt legate str<ns de serviciile
de consultan]` \n cazurile \n care
\mbun`t`]irea [i transformarea siste-
melor de IT fac parte din priorit`]ile
organiza]ionale [i strategice ale
clien]ilor. Capgemini colaboreaz` cu
parteneri de alian]` strategici pentru
a ajuta la rezolvarea problemelor
clien]ilor no[tri.
Servicii de outsourcing
Capgemini poate prelua o parte
din sau chiar tot managementul
resurselor de IT ale unui client. Am
dezvoltat o gam` de servicii care
necesit` expertiz` \n managementul
de sisteme de IT [i al proceselor
de afaceri [i flexibilitate \n ceea ce
prive[te fixarea de pre]uri, pentru a
optimiza raportul cost/performan]`.
Relocalizarea proceselor de afaceri,
care permite clientului s` transfere
func]iuni secundare majore, este
pentru Capgemini o ofert` major`
de servicii [i totodat` domeniul \n
care modelul nostru colaborativ
devine cel mai clar pentru clien]ii
no[tri.
Ghidul Angajatorilor IT&C 20
21 www.hipo.ro
Ghidul Angajatorilor IT&C
www.cosmote.ro
COSMOTE Rom<nia, membr` a grupului COSMOTE, s-a lansat pe pia]a rom<neasc` \n decembrie 2005 cu scopul de
a face telefonia mobil` accesibil` tuturor rom<nilor.
Grupul COSMOTE se bucur` de cea mai extins` prezen]` \n ]`rile din Sud Estul Europei, unde \nregistreaz` un num`r total
de 9,4 milioane utilizatori. |mp`rt`[ind valorile Grupului, COSMOTE Rom<nia aduce pe pia]a rom<neasc` viziunea, creativi-
tatea, angajamentul [i filozofia orientat` c`tre client ale acestuia. |nc` de la \nceputul activit`]ilor sale comerciale, COSMOTE
Rom<nia [i-a asumat un plan ambi]ios de extindere a re]elei, precum [i o strategie corespunz`toare pentru a furniza servicii
de telefonie mobil` de calitate accesibile tuturor. Mai mult, COSMOTE a fost primul operator care a introdus o politic` trans-
parent` de tarifare a serviciilor de voce, f`r` \nscrisuri mici, promov<nd tarifarea unic`, f`r` diferen]iere \ntre re]ele. |n acela[i
timp, COSMOTE a introdus pe pia]` cele mai accesibile pachete de servicii prepl`tite [i postpl`tite. Dup` primele nou` luni
de la momentul lans`rii sale \n Rom<nia, COSMOTE [i-a m`rit echipa cu 50%, de la 400 de angaja]i \n decembrie 2005, la
600 \n septembrie 2006. Echipa de management a companiei este format` din exper]i \n industria telecomunica]iilor mobile
din Grecia [i Rom<nia, care asigur` implementarea know-how-ului tehnic [i comercial.
COSMOTE Rom<nia este unul dintre cei mai activi angajatori de pe
pia]`.
COSMOTE Rom<nia a creat un mediu de lucru profesionist pentru
angaja]ii s`i, pun<nd accent pe inova]ie, munca \n echip` [i
\mbun`t`]irea continu` a cuno[tin]elor, \n conformitate cu cele mai
moderne standarde profesionale.
Fiind unul dintre primii 5 juc`tori pe pia]a european` a comunica]iilor
mobile, oferim angaja]ilor no[tri posibilitatea s`-[i dezvolte abilit`]ile
profesionale lucr<nd \ntr-un mediu dinamic [i \n continu` dezvoltare.

Pozi]ii pe care recrut`m


COSMOTE Rom<nia este unul dintre
cei mai activi angajatori de pe pia]`
Cine suntem?
de ce s` lucrezi la noi
Competen]e tehnice c`utate
Absolvent de/ student \n an terminal la: Electronic`/ Telecomunica]ii/
Construc]ii/ Mecanic`/ Electrotehnic`/Automatic` [i Calculatoare/
Informatic`;
Cuno[tin]e avansate despre re]ele GSM (arhitectur`, trafic);
Cunoa[terea re]elelor de voce , SS7, IP Protocols;
Bun` cunoa[tere HP Unix, SUN Solaris, administrare baze de date
(Oracle, Sybase);
Experien]` de progamare \n Java, J2EE; web development;
Cuno[tin]e avansate ale pachetului Office (Word, Excel, Access).

COSMOTE Rom<nia dore[te s`


\[i m`reasc` echipa de angaja]i
cu persoane creative, motivate
[i ambi]ioase. La COSMOTE
Rom<nia po]i cre[te \mpreun`
cu compania! Dac` dore[ti s`
te al`turi echipei noastre, o
po]i face aplic<nd \n sec]iunea
special conceput` de pe site-ul
www.cosmote.ro sau pe e-mail,
trimi]<nd un cv [i o scrisoare de
inten]ie la jobs@cosmote.ro
Cum po]i aplica?
Civil Work Engineer
Network Administration Engineer
Field Engineer
IN/Prepaid Engineer
Site Acquisition Specialist

nume companie: COSMOTE ROM>NIA


profl: TELECOM
num`r de angaja]i: 600
ora[e \n care are birouri: acoperire na]ional`
Ghidul Angajatorilor IT&C 22
eServ Global Telecom Romania is a joint-venture between eServGlobal
(www.eservglobal.com) and SoftNet Group Romania (www.softnet.ro).
As a global solutions provider, eServGlobal helps more than 75 of the worlds
leading Carriers and Service Providers in more than 50 countries covering 120
million subscribers, by providing turnkey solutions and enabling Multimedia
Intelligent Services.
Built on a network-independent, open and real-time architecture, all products are
designed for fixed, mobile and NGN/IMS infrastructure. eServGlobal is focused
on 3 primary segments: Charging, Messaging, Network Services.
openings for which we recruit
C/C++ Developer - Implement applications, design & execute unit tests
plan, write technical documentation.
Database Developer - Defines database specifications, develops
databases, writes documentation, performs unitary tests.
Java Developer - Java Enterprise applications, 3-tier, web-based.
Support Engineer - Provides customer support, solves incidents, assures
customer communication.
Testing / Integration Engineer Install testing environment, writes test
plans, performs the tests.

company name: eServ Global Telecom Romania


Field of activity: Telecom
no of employees: 50+
offces: Bucharest
Professional and modern working
environment
Who are we?
Why should you work with us?
As a truly international organization, eServGLobal is a kaleidoscope of culture
where the diversity of our people is no barrier to a supportive and lively
environment.
As we expand rapidly, we look for people who share our international outlook
but who also understand the needs of local customers.
technical competencies we are looking for
We are looking for highly motivated, creative and innovative personnel,
capable of handling profesional activities for our customers around the
world.
You will be responsible for analyzing and managing telecommunications
projects for end customers. The available positions involve working to
implement, develop, improve and maintain customer networks.

benefits PaCkage
The compensation package
is at a highly competitive
level, related to performance.
Professional and modern
working environment
and extensive training in
Romania and abroad are
offered. Excellent career
opportunities.

To apply please send your CV and


cover letter to:
HR Department eServ Global
Telecom Romania
jobs-ro@eservglobal.com
hr@softnet.ro
or
www.softnet.ro / Careers
How can you apply?
Ghidul Angajatorilor IT&C
www.eservglobal.com
23 www.hipo.ro
Ghidul Angajatorilor IT&C
www.freescale.com
Freescale Semiconductor, Inc. este lider mondial pe pia]a de design [i
produc]ie de semiconductori pentru pia]a de automobile, pentru produse
dedicate consumatorilor, pentru diferitele industrii, pentru pia]a de re]ele [i
cea wireless.
Compania are sediul \n Austin, Texas, [i de]ine opera]iuni \n domeniul design-
ului, cercet`rii, produc]iei sau v<nz`rii \n peste 30 de ]`ri. Freescale, membru S&P
500, este una dintre cele mai mari companii de semiconductori \nregistr<nd \n
2005 v<nz`ri de 5,8 miliarde USD.
Freescale Semiconductor Rom<nia este unul dintre cele mai importante centre
opera]ionale ale companiei din regiunea EMEA - Europa, Orientul Mijlociu [i
Africa. Centrul de dezvoltare software din Rom<nia genereaz` concepte [i
solu]ii patentabile pentru tehnologii care vor contribui la dezvoltarea pie]ei
interna]ionale de tehnologie a informa]iei [i comunica]iilor.
Pozi]ii pe care recrut`m
Lider mondial pe pia]a de design [i
produc]ie de semiconductori
Cine suntem?
de ce s` lucrezi la noi
Freescale Semiconductor Rom<nia ofer` oportunit`]ile unei companii
multina]ionale [i ale unui centru local \n cre[tere:
Posibilitatea de a lucra cu tehnologii de ultim` or` [i de a aduce propria
contribu]ie \n toate etapele dezvolt`rii produsului final
Acces la cele mai noi informa]ii, la oportunit`]i de training [i
documentare
Op]iuni de dezvoltare a carierei \ntr-o companie multina]ional`
{i... nu \n ultimul r<nd vei \nt<lni oameni interesan]i, tineri, pasiona]i ca [i
tine, cu care vei forma o echip` redutabil`!

Competen]e tehnice c`utate


Cuno[tin]ele de programare a sistemelor embedded (folosind C/C++ [i
ASM) [i participarea \n proiectarea [i realizarea c<torva proiecte de sisteme
de telecomunica]ii sunt cheile ce-]i pot deschide drumul spre proiectele
realizate \n Freescale Rom<nia.
PaCHet de benefiCii
Oportunit`]i de dezvoltare
\ntr-o companie
multina]ional` \n cre[tere \n
Rom<nia
Pachet salarial foarte atractiv
Un loc \ntr-o echip` de
profesioni[ti
Sistem de compensare
[i cultur` bazate pe
performan]`

Pentru a intra \n baza noastr`


de date, \]i po]i \nregistra CV-ul
intr<nd pe adresa noastr` de
Internet, la sec]iunea Cariere
www.freescale.com/careers
sau ne po]i trimite un e-mail:
careers.ro@freescale.com.

Cum po]i aplica?


Acum ne po]i deveni coleg` sau coleg \n oricare dintre cele trei echipe
Freescale reprezentate \n Rom<nia: Networking and Computing Systems
Group, Wireless Mobile Systems Group sau Development Technologies.
|mpreun`, to]i cei peste 200 de ingineri din centrul de excelen]` software
Freescale Rom<nia, vom continua s` contribuim \n cadrul grupului de centre
software al companiei prin crearea de aplica]ii inovatoare din domeniile
sistemelor de telecomunica]ii [i al mediilor de dezvoltare.
Centrul Freescale Semiconductor Rom<nia este deschis pentru:
Junior/ Experienced/ Senior Software Engineers
Software Project Managers
Software Team Managers
Freescale \ncurajeaz` diversitatea [i acord` [anse egale tuturor candida]ilor.

nume companie: Freescale Semiconductor Rom<nia


profl: IT Software
num`r de angaja]i: 225
ora[e \n care are birouri: Bucure[ti
Ghidul Angajatorilor IT&C 24
GENESYS este la ora actual` una dintre cele mai importante companii IT&C
din Rom<nia. Infin]at` \n 1994 [i certifcat` ISO 9001, CCAS si OMCAS, cu o
cifr` de afaceri de 15 milioane EUR (2005).
GENESYS acoper` \ntreg spectrul de produse, servicii [i solu]ii IT&C [i are
competen]e deosebite \n computere, storage, networking, sisteme de cablare
structurat`, sisteme de electroalimentare, produse software, dezvoltare de
aplica]ii software, domenii \n care se claseaz` pe unul din primele locuri \n
Rom<nia.
Setul de VALORI al companiei GENESYS cuprinde: orientare permanent` c`tre
client, colaborare [i munca in echip`, responsabilitate [i profesionalism, ini]iativ`
[i spirit proactiv, \ncredere [i respect, onestitate [i simt al umorului.
Pozi]ii pe care recrut`m
nume companie: Genesys
profl: IT&C (hardware [i software)
num`r de angaja]i: peste 100
ora[e \n care are birouri: Bucure[ti, Timi[oara, Sofia
Cine suntem?
de ce s` lucrezi la noi
fiindc` pre]uim \n mod deosebit capitalul nostru uman,
fiindc` po]i lucra al`turi de excelen]i speciali[ti,
fiindc` investim \n formarea [i perfec]ionarea angaja]ilor, prin programe
de instruire specifice,
fiindc` ne preocup` dezvoltarea echipei noastre, c<t [i a membrilor ei,
fiindc` suntem tineri, ambi]io[i, talenta]i, ca [i tine...

Competen]e tehnice c`utate


competen]e \n programare folosind platforma Java / .NET
competen]e \n implementarea de sisteme MS Enterprise (servere, TS, IIS, ISA, SQL, Exchange, PKI, s.a.)
competen]e \n diagnosticare [i depanare computere [i accesorii / produse electroalimentare (UPS-uri) /
echipamente active re]elistic`
competen]e \n proiectare solu]ii de networking/ electroalimentare/ servere, storage, managementul infrastructurii
hardware [i software.

PaCHet de benefiCii
Pachetele de beneficii se stabi-
lesc ]in<nd cont de mai multe
criterii, cum ar fi func]ie, nivel de
experien]`, vechime \n companie,
performan]` s.a.
In func]ie de aceste criterii,
pachetul de beneficii poate
cuprinde:
tichete de mas`
masin` de companie
telefon mobil
laptop
servicii medicale
bonusuri pentru performan]`

Pentru cele mai recente pozi]ii


oferite de GENESYS, v` invit`m
s` vizita]i pagina Cariere a site-lui
nostru, www.genesys4s.ro,
[i v` a[tept`m s` aplica]i cu un
CV [i o scrisoare de inten]ie
pe adresa jobs@genesys4s.ro
(este obligatorie men]ionarea \n
c<mpul Subject a CODULUI
postului vizat - ex. DSS_JP).
Cum po]i aplica?
Ghidul Angajatorilor IT&C
Departamentul Solu]ii [i Servicii Software:
DSS_JP: JAVA PROGRAMMER (JUNIOR sau SENIOR)
aplica]ii CRM/ SCM
DSS_MP: MICROSOFT PROGRAMMER (JUNIOR sau SENIOR)
aplica]ii e-business, portaluri
DSS_CA: CONSULTANT IMPLEMENTARE
aplica]ii software (e-business, CRM/ERP)
Departamentul de Service & Suport Tehnic:
DT_TR: TEHNICIAN re]ele voce-date (sisteme cablare structurat`: cablu
[i conectori UTP/STP, fibr` optic`, telefonie)
DT_TP: TEHNICIAN SERVICE UPS-uri
DT_SE: INGINER SERVICE IT computere/ periferice/ networking
Departamentul Vnz`ri & Marketing:
DMV_SR: SALES REPRESENTATIVE

www.genesys4s.ro
Ghidul Angajatorilor IT&C 2
27 www.hipo.ro
Ghidul Angajatorilor IT&C
www.ibm.com
For nearly 100 years, IBM has created products to handle information.
Today, as the worlds largest information technology company, we invent,
develop and manufacture the most advanced information technologies
computer systems, software, storage systems and microelectronics. But
thats just for starters.
After decades of undisputed leader in the computer hardware business, IBM
has transformed itself into an information technology and business consulting
services company.
The mission of the IBM Global Delivery Center in Eastern Europe (headquartered
in Bucharest) is to provide customers with a seamless and secure solution to their
global business needs. The Centre is part of the long-term IBM vision for Global
Delivery that includes Remote Delivery from India, China, Brasil and Romania.
The Global Delivery Centre is a client oriented organization with specific tech-
nologies and a dedicated team of professionals. The Centers capability in terms
of resources has increased exponentially in 2006. Furthermore, new technologies
have been introduced and more partnerships have been agreed upon, both with
international companies as well as with universities.
A wide range of essential qualities recommend IBM GD Romania as a strategic
business partner worldwide: strong technical skills, very good multilingual capa-
bilities and a multi-ethnic background.
IBM GD Centre in Bucharest is committed to deliver excellence; thus, part of its
efforts focuses on the attainment of the CMMI Level 3 deployment at the
beginning of 2007.
openings for which we recruit
The worlds largest information
technology company
Who are we?
Why should you work with us?
If you could see into the future, and then look back on your success at IBM,
youd see this: you were open to gaining new experiences and increasing
your knowledge and expertise; you thrived in a stimulating, fast-changing
environment; and you were rewarded for exceptional performance through
increased responsibility and visibility.
You would see that these were the reasons for joining IBM.
technical competencies we are looking for
Java, Cobol, J2EE, Datastage, Websphere, SAP, Oracle ERP, Oracle DB,
PL/SQL
For specific technologies, IBM provides training and the opportunity to get
certified.
benefits PaCkage
Confidential.
Our philosophy is that we are
working to build an individual,
competitive and fair remuneration
package for each employee, that
will reflect your level of experience
and your personal qualities and
technical competencies.
You can apply by sending
your resume at
recruitment.gd@ro.ibm.com.
Do not forget to mention in a few
words what you consider to be
your key skills and competences
as well as to specify your
technology area in the subject of
the email.
How can you apply?
IBM GD Centre in Bucharest is searching for young, talented professionals
with at least 1.5-2 years worth of experience to fill a wide range of technical
positions (starting from developers to technical team leaders or project
managers). Proficiency in two Western European languages is considered
an advantage.
company name: IBM
division: Global Delivery Eastern Europe
Field of activity: IT
no of employees: 200+
offces: headquartered in Bucharest and present in other Eastern European cities
Ghidul Angajatorilor IT&C 28
Ghidul Angajatorilor IT&C
Hostway Corporation
Currently, Hostway Corporation is one of the Top 3 Hosting Companies. Since 1998, when the business started in the United
States, the company opened 16 offices in North America, Asia, Europe and Australia.
In line with the latest trends shaping the growth of the Internet business, Hostway Corporation is focusing on deliver Services
over Internet.
Hostway Romania
By creating a development center in Bucharest, Hostway corp. is able to capitalize on the great pool of talented people that
Romania has to better serve the global customer base. Our aim is to build innovative and easy-to-use products to improve
web development and design services that we provide.
Hostway Research and Development Lab
Our mission is: Play for Innovation.
The main focus of the R&D Labs all over the world is to shape today the Internet of tomorrow, by aiming to conquer now the
Services over Internet market.
openings for which we recruit
Hostway Corporation is one of the
Top 3 Hosting Companies
Who are we?
Why should you work with us?
We offer you a place designed for people who think big, aim high and shoot
far and who:
Look for him in us
Embrace diversity
Enjoy our passion
Run for value walk for mileage
Honestly respects trust

technical competencies we are looking for


Web Software Developer
C/C++, Java, Python, Perl, Ruby
Agile development (Scrum or IID)
Project Manager
Project Management (Web applications, IID) and team management
experience (at least 1 year)
Planning and implementation
Quality Assurance Engineer
Bug-tracking packages (Bugzilla, Jira, DevTrack, etc.), automation tools

benefits PaCkage
Medical insurance
Sports
Multiple development
opportunities

E-mail: hr@hostway.ro
hr@hostwaylab.ro
Fax: 031/ 805.75.42
Phone: 031/805.68.66
Web: www.hostway.ro
www.hostwaylab.ro

How can you apply?


Web Software Developer
Responsible for the developing web software applications:
Support in defining the technical requirements of the project
Responsible for developing the software architecture and the real
coding
Project Manager
Responsible for the requirements gathering, coordination, development,
implementation and evaluation of his project and allocates and requests the
resources.
Quality Assurance Engineer
Acts as a support for the Companys Global Engineering team by:
Reviewing / Testing Web applications
Finds, reports and tracks all the issues / bugs / dysfunctional
applications

company name: Hostway Romania


Field of activity: IT Software
no of employees: 35
offces: Bucharest
2? www.hipo.ro
ITC Networks este o companie de outsourcing specializat` \n dezvoltarea
de software pentru telecomunica]ii, testare de programe software,
automatizare de teste, mentenana]` [i support.
Principalii clien]i ai companiei sunt Nortel, unul dintre cei mai mari juc`tori \n
industria de telecomunica]ii, IBM Rom<nia, Trapeze Networks, Blade Network
Technologies [i Avaya. ITC Networks se m<ndre[te cu aprecierea clien]ilor s`i,
precum [i cu satisfac]ia oferit` de recunoa[terea faptului c` furnizeaz` produse
[i servicii de cea mai bun` calitate. Incuraj`m colaborarea, spiritul de echipa [i
bunele rela]ii interpersonale pentru dezvoltarea acestora angaja]ii pot veni cu
idei originale, to]i av<nd drepturi egale s` \[i exprime \ntr-un mod constructiv
ideile.
Pozi]ii pe care recrut`m
C/C++ Embedded Software Engineer
C/C++ Software Engineer for Telecommunications
Java Developer
Test Automation Engineer
Product Verification Engineer
System Administrator/Application Support
Sales Technical Support Engineer

nume companie: ITC Networks SRL


profl: Dezvoltare de software pentru telecomunica]ii [i networking
num`r de angaja]i: 500+
ora[e \n care are birouri: Bucure[ti
Cine suntem?
de ce s` lucrezi la noi
Pentru c` vei lucra cu companii multina]ionale, \ntr-o echip` t<n`r` [i
entuziast`, cu reale posibilit`]i de avansare.
Competen]e tehnice c`utate
Programare - C/C++, Java, TCL/TK, Perl
Sisteme de operare - Unix, Windows; Sisteme de operare \n timp
real - VxWorks, Linux Networking - layer 2/3; Configurare [i testare:
echipamente date/voce, aplica]ii re]ea
Re]ele wireless
Project management tools - ClearCase, CVS
Cunoa[terea limbii engleze este obligatorie.

PaCHet de benefiCii
Oferim un program de
lucru flexibil \ntr-un mediu
multina]ional competitiv,
cu echipamente de ultim`
genera]ie, training at<t la ITC
Networks c<t [i la partenerii
no[tri.
Pentru candida]ii care nu au
domiciliul \n Bucure[ti, oferim
o prim` de relocare.

Caut` anun]urile noastre pe


www.bestjobs.ro [i www.ejobs.ro,
viziteaz` site-ul nostru la
www.itcnetworks.ro sau aplic`
direct la adresa
hr@itcnetworks.ro
Trimite-ne CV-ul [i o scrisoare de
inten]ie. Pentru CV-urile selectate
de c`tre [efii de proiecte va fi
programat un interviu tehnic,
urmat de un interviu HR. Suntem
o firm` \n expansiune continu`,
a[a c` apel`m \n permanen]` la
CV-urile din baza noastr` de date.
Nu pierde ocazia: trimite CV-ul
tau!
Cum po]i aplica?
Ghidul Angajatorilor IT&C
www.itcnetworks.ro
Ghidul Angajatorilor IT&C 30
Ghidul Angajatorilor IT&C
www.ixiacom.com
Ixia is a leading provider of performance test systems for IP-based
infrastructure and services.
Ixias test systems are used by Network and Telephony Equipment
Manufacturers, Semiconductor Manufacturers, Service Providers, Governments,
and Enterprises to validate the functionality and reliability of complex IP
networks, devices, and applications. Ixias Triple Play test systems address the
growing need to test voice, video, and data services and network capability
under real-world conditions.
openings for which we recruit
The Ixia culture is one of talent and
creativity
Who are we?
Why should you work with us?
The Ixia culture is one of talent and creativity.
Work with us:
to be part of an enthusiastic, fast-growing international top-gun team,
a team of professionals and to enjoy a rewarding career in one of the
hottest high-tech companies.
Members of the Ixia team experience the challenges and rewards of a
career in an open, energetic work environment. Ixia is an Equal Opportunity
Employer.

technical competencies we are looking for


3rd or 4th year students at the Faculties of Automatics, Electronics and
Telecommunications, Cybernetics
knowledge on: C/C++/C# programming (Linux/Windows), routing
protocols, configuring & debugging networking devices, CCNA, CCNP

benefits PaCkage
competitive salary
comprehensive benefits
meal tickets,
medical and dental
insurance
sports
stock options

If you want to join our team, send


your resume to
ixro-hr@ixiacom.com
You can also leave your resume
in Ixias Labs from the Faculty
of Automatics and Faculty of
Electronics, Polytechnic University
of Bucharest
How can you apply?
Linux Software Engineer
Develop highly scalable networking protocols
Build software in C++/C
Kernel/user-space programming
Windows Software Developer
Develop the applications: middleware and GUI
Use latest C#/C++ techniques and tools
Application Design, OO Design, XML, remoting techniques
QA Engineer
Design, Develop and Execute test plan and test cases for different
networking standards (layers 2/3 or 4/7) on Ixia systems
Knowledge of routing protocols; CCNA certification is preferred
Configure & debug networking devices; knowledge of protocol
decoding tools
Highly organized with analytical approach to problem solving

company name: SC. IXIA SRL


Field of activity: Ixia is a leading provider of performance Test Systems for IP-based
infrastructure and services.
no of employees: 170 offces: Bucharest
31 www.hipo.ro
dore[ti o carier` \n
industria it ?
Dac` e[ti student \n an terminal sau
proasp`t absolvent, iar r`spunsul la
\ntrebarea de mai sus este afrmativ,
te invit`m s` ne cuno[ti:
Din anul 2005, Siemens Business
Services, divizia de IT a grupului
Siemens, este prezent` pe pia]a
rom<neasc` prin Forte Business Ser-
vices [i opereaz` sub marca
Forte a siemens company.
Ne dator`m succesul pe pia]`
performan]ei echipei, care dep`[e[te
deja 350 speciali[ti la nivel na]ional.
Suntem prezen]i at<t \n Bucure[ti, c<t [i
la nivel local, prin cele 9 sucursale [i 32
de puncte de lucru proprii.
Competen]ele [i talentul angaja]ilor
no[tri sunt apreciate deopotriv` de
clien]ii de pe pia]a rom<neasc`, dar [i
de cei occidentali.
Am reu[it s` ne pozi]ion`m \n topul
furnizorilor de servicii IT [i continu`m
s` ne p`stram acest statut doar cu
ajutorul unor angaja]i motiva]i, bine
preg`ti]i [i care pun pasiune \n ceea
ce fac. Ca s` r`m<nem cei mai buni,
suntem mereu \n c`utare de oameni
talenta]i, ambi]io[i, cu for]` de munc`,
dornici s`-[i testeze [i s`-[i dep`[easc`
limitele individuale \ntr-o echip` de
succes.
|mp`rt`[ind valorile grupului Siemens,
aducem pe pia]a rom<neasc` viziunea,
creativitatea, inova]ia [i for]a de a pune
la dispozi]ia clien]ilor cele mai perfor-
mante tehnologii.
Nume companie: Forte Business Services SRL
Profl: Servicii IT
Nr. angaja]i: peste 350
Sediul central: Bucure[ti
Sucursale: Arad, Bra[ov, Cluj, Constan]a, Craiova,
Gala]i, Ia[i, Oradea, Timi[oara
Puncte de lucru: \n toate capitalele de jude]
oPortunit~}i
Avnd la baz` experien]a
interna]ional` a Siemens Busi-
ness Services, oferim oportunit`]i
de dezvoltare tuturor celor care
doresc s` fac` performan]` \n
una dintre urm`toarele direc]ii de
activitate: integrare sisteme infor-
matice, mentenan]` infrastructuri
IT, consultan]` SAP [i servicii de
outsourcing.
Te invit`m s` te al`turi uneia
dintre cele mai performante
echipe din domeniul serviciilor
IT: pozi]iile curente disponibile le
po]i identifica la
www.siemens.ro/forte, sec]iunea
Cariere, sau ne po]i trimite
CV-ul [i scrisoarea de inten]ie la
adresa hr.forte@siemens.com
Cum po]i aplica?
www.siemens.ro/forte
www.llpgroup.ro
Cine suntem?
LLP furnizeaz` servicii de
consultan]` [i software companiilor
locale [i interna]ionale din Centrul
[i Estul Europei, avnd un num`r
mare de proiecte derulate la nivel
regional [i global. Abordarea LLP
combin` aptitudinile de consultan]`
[i management al proiectelor cu
produse software interna]ionale [i
dezvoltarea de software pentru a
furniza solu]ii realiste [i la un pre]
rezonabil.
Grupul se concentreaz` pe nevoile
opera]ionale, financiare, analitice,
de rela]ie cu clien]ii [i de raportare
ale organiza]iilor locale [i regionale.
LLP este un reseller al SunSystems,
Microsoft Dynamics AX (anterior
Axapta), Microsoft Dynamics NAV
(anterior Navision), Pivotal, eXpense [i
time@work, cu echipe de consultan]`
[i de dezvoltare n Praga, Bratislava,
Budapesta, Bucure[ti, Sofia, Belgrad [i
Zagreb.
Pozi]ii pe care recrut`m
Consultant ERP pentru
specializ`rile Microsoft Dynamics [i
SunSystems.
Programator pentru specializ`rile
Microsoft .NET, limbajul SQL., C/ALL,
X++

llp Bucharest
strada carol Knappe, nr.57, sector 1
ro-011506 Bucure[ti
Tel.: (+40) 21 224 5516
Fax: (+40) 21 224 5424
Web: www.llpgroup.ro
e-mail: romarketing@llpgroup.com
PaCHet de benefiCii
LLP Bucharest v` ofer`
oportunit`]i deosebite de dez-
voltare a carierei [i un pachet sala-
rial motivant. LLP asigur` pentru
to]i angaja]ii s`i cursuri de special-
izare n Romnia [i n str`in`tate,
acestea acoperind diverse dome-
nii: Microsoft Dynamics, SunSys-
tems, SQL Server, programare
.NET etc.
Pentru a aplica pentru aceste
job-uri pute]i trimite CV-urile la
adresa:
romarketing@llpgroup.com
Cum po]i aplica?
LLP Bucharest angajeaz`
consultan]i ERP [i programatori
Ghidul Angajatorilor IT&C
Ghidul Angajatorilor IT&C 32
Ghidul Angajatorilor IT&C
www.lyngsoesystems.com
Lyngsoe Systems is the worlds leading software manufacturer and
systems integrator of a wide range of logistics solutions for monitoring and
automating processes in complex logistics chain environments. Some of the
solutions are based on automatic data capture technology. The solutions
enable our customers to improve their service, reduce costs and optimize
return on investments.
Lyngsoe Systems is a Danish company providing postal solutions, airport
solutions, supply chain solutions, and care management solutions designed to
significantly improve our customers Quality of Service and competitiveness on
the global market.
Current oportunities
Worlds leading software
manufacturer and systems integrator
from bits & bytes to track & trace
an attractive working place
jens christian Holst, programme manager
At Lyngsoe Systems you have the space for personal development. The
atmosphere among colleagues is pleasant and with a flat organization we
have a visible management. Working in a 100% Danish owned company
with headquarter in Aars, makes a difference. The distance from idea to
acceptance and go is short!
anders lind pedersen, software engineer:
I especially like working at Lyngsoe Systems because:
my job gives me new challenges every day
there is room for personal development
a lot is done to ensure high employee satisfaction
I have great colleagues, who are happy to share their knowledge
it is an international company, which gives you the opportunity to work
abroad

key technical competencies


We are currently looking for software engineers with specific experience in
Oracle, Java, C/C++, C#, PLC. However, as we are working with the latest
generation development tools and technologies, you must also be proficient
in some of the following - not necessarily in all:
Methods: Object Oriented Analysis and Design, Use cases, Rational
Unified Process or similar
Tools: C, C#, C++, Swing, Java, JBOSS, PL/SQL, SCADA, PLC
Operating Systems: Windows, Windows CE, Linux, and UNIX
Technology / Products: RFID, Oracle, SAP, J2EE, .NET

benefits
Lyngsoe Systems offers the
opportunity to work in a profes-
sional environment with top-level
technologies, advanced technical
training, highly structured em-
ployment conditions, and com-
petitive salaries.
If you want to enjoy a stable and
fulfilling work environment with
plenty of chances to progress fur-
ther down the line, please submit
your application.
Send your job application to:
jobs@lyngsoesystems.com
Or visit us online at
www.lyngsoesystems.com/
jobs
to find out more about us and the
current open positions.

How to apply?
Lyngsoe Systems is experiencing strong growth in incoming orders from the
world market. Our office in Bucharest, Romania is an important part of our
Research & Development strategy. Consequently, we are now recruiting a
number of Software Engineers in Bucharest.
We are looking for dedicated and highly talented software engineers. You
might recently have graduated from University or have experience with
software design, implementation and test.
company: Lyngsoe Systems
profle: software manufacturer and systems integrator
employees no. : 180 employees
city: Bucharest
33 www.hipo.ro
Ghidul Angajatorilor IT&C
Ghidul Angajatorilor IT&C 34
35 www.hipo.ro
Ghidul Angajatorilor IT&C
The Microsoft Global Technical Support Centre in Bucharest provides
technical service and support for Microsofts European Enterprise and
Developer customers.
The centre is part of the companys global support operation and is staffed by
highly skilled technical specialists in enterprise platform, business and developer
applications. The centre is part of Microsofts Romanian operation, which was
established in 1996. Microsoft supports millions of customers globally on the
strength of its network of customer service and technical support centers in
markets throughout the Americas, Europe and Asia.
recruiting positions
Who we are ?
Why should you work for us?
Working at Microsoft is an opportunity of a lifetime! Technical Support offers
many opportunities for specialization and advancement. Our professionals
receive world-class training in order to stay on top of emerging technologies
and can pursue training in new products to expand their skills and plan their
careers. Its an inspiring hi-tech environment to work in our people are
passionate about technology, helping each other and our customers.
tech it requirements
Engineers require cross-functional domain expertise, complex technical and
functional know-how of company products and the business environments
they support, and critically, customer service skills. Specifically, we look for
people with:
Degree (IT Graduate) or adequate technical background (MCSE/MCSD,
other key IT certificates)
Knowledge in at least one of the following: Operating Systems
(Microsoft or Other); Messaging Systems or Database Systems
Strong working knowledge of English and German or English and
French (verbal and written)
Communication skills in international environment
Willingness to improve technical skills and language skills
Service orientation, Action oriented and Problem Solving

benefits PaCkage
Technical Support offers many
opportunities for specialization
and advancement and our
professionals receive world-class
training in order to stay on top
of emerging technologies. Team
members can pursue training in
new products to expand their
skills and plan the advancement
of their careers.
Microsoft support facilities are
equipped with high speed IT
infrastructure which supports
our operations seamlessly
across international boundaries
and enables collaboration with
engineers across Europe and the
world.
Our support engineers:
Work in a state-of-the art
technology environment
and have access to the best
technology resources
Work with two top of the line
PCs (Laptop & Desktop) and
a Windows mobile phone
Use Global Lab facilities with
over 5000 servers with multi-
terabyte capacity to help
solve customers incidents
Take part in extensive
training and career
development programs,
including classroom training,
mentoring, shadowing, on-
the-job learning and remote
learning
Train in rooms with the latest
audiovisual learning aids
Benefit from:
Insurance and medical
programs
Employee Stock Purchase
Plan
Bonus in addition to
annual salary
Employee software
discounts
Lunch vouchers
Mobile phone

Interested in this opportunity? Please submit your English application, salary


expectation and earliest possible entry date online at:
www.microsoft.com/emea/careers
How can you apply?
Microsoft is looking for Support Specialist Engineers for their Global
Technical Support Centre located in Bucharest. The centre provides
sophisticated technical service and support for Microsofts customers across
Europe, with a particular focus on German and French customers.
For detailed information please have a look into the Microsoft Job
Advertisement!
company name: MICROSOFT
Field of activity: Founded in 1975, Microsoft (Nasdaq MSFT) is the worldwide leader
in software, services and solutions that help people and businesses
realise their full potential.
no of employees: Microsoft Romania has 100 employees.
Ghidul Angajatorilor IT&C 3
37 www.hipo.ro
Ghidul Angajatorilor IT&C
www.romtelecom.ro
Romtelecom este ast`zi una dintre cele mai bine cotate companii din Rom<nia, cu o ofert` de servicii [i produse pe
care clien]ii [tiu c` se pot baza, cu o intrare spectaculoas` pe pia]a de Internet [i cu planuri \ndr`zne]e pentru viitor.
Compania a depus eforturi considerabile pentru a ajunge aici [i a str`b`tut perioade de tranzi]ie deloc u[oare.
Anul trecut a reprezentat un moment crucial \n procesul evolutiv al companiei, marc<nd dep`[irea ariei sale tradi]ionale
de activitate, telefonia fix`, [i abordarea cu succes a unor noi domenii. Astfel, \n 2005, Romtelecom a intrat pe cea mai
provocatoare pia]` a acestor timpuri, pia]a de Internet, lans<nd primele produse de acces la Internet de band` larg` care
folosesc tehnologia ADSL [i d<nd na[tere, \n acela[i timp, unei premiere pe pia]a rom<neasc`. Prezen]a Romtelecom pe
pia]a de Internet a fost primit` cu un succes peste a[tept`ri din partea clien]ilor, \n acest moment exist<nd peste 70.000 de
conexiuni ADSL contractate. Compania ofer` deja Internet de band` larg` \n toate marile ora[e [i [i-a propus s` devin` lider
pe pia]a de broadband din Rom<nia.
Pozi]ii pe care recrut`m
Cine suntem?
de ce s`
lucrezi la noi
|ntruc<t suntem cea mai puternic`
firm` de telecomunica]ii, cu
cel mai spectaculos reviriment
\n ultimii 2 ani, cu serviciile de
cea mai bun` calitate \n toate
segementele pie]ei de IT & C
unde suntem prezen]i p<n`
\n acest moment, pentru c`
avem o foarte mare deschidere
spre tot ceea ce este nou, spre
in]iativ`, creativitate, proactivitate
[i nu \n utlimul r<nd pentru c`
suntem singura companie de
telecomunica]ii cu o tradi]ie ce
vine \nc` din perioada interbelic`.
pe site-ul companiei:
http://www.romtelecom.ro/
ro/companie/cariera/posturi_
disponibile.html
pe fax: 021.400.56.08
prin po[t`:
Str. Girlei, nr. 1B, sect. 1,
Bucure[ti, pentru Direc]ia
Executiv` Resurse Umane,
Compartiment Recrutare

Cum po]i aplica?


V<nz`ri directe & indirecte;
Marketing;
IT, Network, NOC
Suport tehnic;
Administrativ;
Call centre
Analiz` financiar`

nume companie: Romtelecom S.A.


profl: IT & C
num`r de angaja]i: peste 12.000
ora[e \n care are birouri: acoperire na]ional`
Competen]e tehnice c`utate
IT, Network, NOC
Cunoa[terea aprofundat` a cel putin un limbaj de programare important
(C++, Java, C#, ASP, .NET, etc.)
Cunoa[terea unor sisteme de operare, aplica]ii [i/sau echipamente
multi-user relevante.
Cunoa[terea metodologiilor fazelor de dezvoltare a unui sistem
procesele de Design, Dezvoltare, Testare, Implementare [i Suport.
Buna cunoa[tere a conceptelor de baze de date rela]ionale: dezvoltare
de tabele, sintaxa SQL, optimizare BD, Oracle [i MS SQL Server [i
conexiuni ODBC.
Experien]` \n operarea [i administrarea sistemelor de operare Windows,
Linux, HP-UX.
Cuno[tin]e solide \n configurare routere [i echipamente re]ele.
Cunoa[tere protocoale TCP/IP.
LAN/WAN networking, protocoale de rutare, instalare, configurare,
\ntre]inere rutere/switch-uri;
Configurare , \ntre]inere re]ele Metro
Instalare, administrare servere cu sisteme de operare Windows, Linux,
Sun Solaris;
Configurare, operare aplica]ii de monitorizare [i management al
re]elelor WAN/LAN, Metro
Cursuri [i certificare CCNA
Cuno[tin]e de IPMPLS, QoS, VPN, BGP
Suport tehnic
Experien]` \n domeniul telecomunica]iilor, preferabil \n sfera
echipamentelor instalate la sediul clientului.
Cunoa[terea serviciilor noi de pe pia]a rom<neasc` \n domeniul Tc
Cuno[tin]e \n domeniul rela]iilor cu clien]ii
Cuno[tin]e de baz` \n operarea pe calculator

Ghidul Angajatorilor IT&C 38


Ghidul Angajatorilor IT&C
www.tornado.ro
|nfin]at` \n 1991, Tornado Sistems este principala companie de distribu]ie
de echipamente de tehnic` de calcul [i networking din Rom<nia, cu un
portofoliu complex de produse [i solu]ii din partea a peste 40 de furnizori
interna]ionali de renume: Acer, Asus, BenQ, Brother, Canon, Epson, Fujitsu
Siemens Computers,HP, Hyundai, Kingston, Kinetix, Lite-on, Microsoft, MSI,
Nec, Philips, Samsung, Twin Mos, Xerox etc.
|n decursul celor 15 ani de existen]` pe pia]a de distribu]ie rom<neasc`, Tornado
Sistems [i-a construit o solid` reputa]ie \n r<ndul partenerilor s`i de afaceri
oferind totodat` clien]ilor s`i cele mai complete [i avantajoase solu]ii [i servicii de
proiectare, instalare, instruire [i consultan]a \n domeniul re]elelor de calculatoare.
Misiunea noastr` este sa devenim partenerul preferat \n dezvoltarea oamenilor [i
a afacerilor de succes, ad`ug<nd valoare [i prestigiu \n tot ceea ce \ntreprindem,
ca lider al transform`rilor \n noua era informa]ional`.
Pozi]ii pe care recrut`m
Urm`rim EXCELEN}A, prin Eficien]`,
Eficacitate [i Performan]`
Cine suntem?
de ce s` lucrezi la noi
Tornado Sistems este o echip` t<n`r` [i dinamic` care numar` \n prezent 250
de profesioni[ti.
Ce \nseamn` spiritul TORNADO?
Urm`rim eXcelen}a, prin Eficien]`, Eficacitate [i Performan]`.
Manifest`m proFesionalism, ac]ion<nd Competent, Riguros, cu
Finalitate.
Demonstr`m inTegriTaTe prin Sinceritate, Consecven]` [i
Responsabilitate.
Ac]ionam dovedind spiriT de ecHip~, - prin Respect, Implicare,
Comunicare [i Colaborare.
Construim parTeneriaTe,
bazate pe \ncredere cu clien]ii no[tri,
oferind [ansa \mplinirii colegilor no[tri
sprijinind dezvoltarea comunit`]ii din care facem parte.
C`ut`m inova}ia \n tot ce facem: mai bine, mai simplu.

Competen]e tehnice c`utate


Cunoa[terea pie]ei IT (intern` [i interna]ionala)
Cuno[tin]e de hardware

PaCHet de benefiCii
Mediu de lucru profesionist
Oportunit`]i de dezvoltare
profesional`
Training de specialitate
Salariu motivant

Trimite un CV [i o scrisoare de
inten]ie pe adresa de e-mail:
jobs@tornado.ro
sau pe fax la num`rul:
021 312 98 21.
Cum po]i aplica?
Tornado Sistems se dezvolt`!
C`ut`m speciali[ti pentru departamentele de v<nz`ri, product management,
marketing, service, asamblare.
nume companie: Tornado Sistems
profl: IT&C
num`r de angaja]i: 250
ora[e \n care are birouri: Bucure[ti, Constan]a, Sofia (Bulgaria)
3? www.hipo.ro
Ghidul Angajatorilor IT&C
www.freescale.com
|nfiin]at` \n 1994, TotalSoft a devenit una dintre cele mai mari case de software din Rom<nia cu o reputa]ie irepro[abil` [i o
pozi]ie consolidat` pe pia]a de software intern` [i interna]ional`, care beneficiaz` de suportul unei echipe de peste 240 de
speciali[ti cu o excelent` experien]` \n domeniul IT&C. Am devenit lideri regionali \n doar 11 ani de activitate prin solu]iile
noastre de ERP, resurse umane [i salarizare, software medical, c<t [i prin parteneriatele importante cu Guvernul Rom<n [i
numeroase companii puternice de pe pia]a extern`.
}elul nostru este de a dezvolta [i implementa sisteme informatice care s` asigure \mbun`t`]irea competitivit`]ii [i
performan]ei clien]ilor no[tri, prin cre[terea eficien]ei [i a transparen]ei proceselor informa]ionale ale acestora. Sub deviza
TotalSoft software solutions for a world \n motion, consultan]ii, anali[tii [i exper]ii no[tri tehnici vor demonstra c`
experien]a, angajamentul, pasiunea [i dorin]a de a excela sunt valorile care ne pozi]ioneaz` cu un pas \naintea competi]iei.
Pozi]ii pe care recrut`m
TotalSoft este o companie \n care
angaja]ii pot evolua foarte repede
Cine suntem?
de ce s` lucrezi la noi
TotalSoft este o companie \n care angaja]ii pot evolua foarte repede,
\n care nu exist` constr<ngeri interne [i \n care diversitatea proiectelor
ofer` o [ans` extraordinar` pentru \mbog`]irea background-ului
profesional.
Suntem o companie care ]ine pasul cu cele mai noi tehnologii [i investim
\n oameni pentru c` [tim c` astfel investim \n viitorul TotalSoft.
TotalSoft s-a clasat pe locul 2 \n topul celor mai buni angajatori pentru
care s` lucrezi, editat de revista Capital.

Competen]e tehnice c`utate


Sisteme rela]ionale de gestiune a datelor (SQL Server, Oracle)
.NET Framework
Cunostin]e specifice de business
Metodologii de project management aplicabile \n industria software

PaCHet de benefiCii
Posibilitatea de a lucra \ntr-o
echip` de profesioni[ti
Traininguri [i certific`ri
Microsoft [i de Project
Management
Pachet salarial atractiv

Trimi]<nd un CV la
jobs@totalsoft.ro
sau fax la
021/335.17.12

Cum po]i aplica?


1. Junior Developer .NET/Delphi - Studii superioare de preferin]` absolvent
de Automatic`, Matematic`, Cibernetic`; cunoa[terea unui limbaj de
programare (de preferin]` C# sau Delphi) [i a tehnologiilor de acces la baza
de date (ADO, ADO.Net, BDO), cunoa[terea unui RDBMS (SQL Server /
Oracle /Sybase etc.), cunoa[terea limbii engleze, rezisten]` la stres. Constituie
un avantaj: cuno[tin]e Crystal Reports/reporting Services, cunoa[terea
metodologiei Rational Unified Process / UMF / MSF, cuno[tin]e generale de
business (financiar-contabilitate, v<nz`ri-distribu]ie, s`n`tate etc).
2. Performance tester - experien]` de lucru efectiv` ca tester; cunoa[tere
.NET [i Microsoft ACT; experien]` de lucru cu unul din tool-urile Mercury
LoadTest, OpenSTA, TestComplete [i cunoa[terea metodologiei Transaction
Cost Analysis (Microsoft) - constituie un avantaj
Alte posturi pentru care recrut`m:
Programator aplica]ii .Net
Technical Project Manager - Senior Developer .NET
Project Manager
Consultant sistem ERP

nume companie: TOTALSOFT S.A.


profl: IT Software
num`r de angaja]i: 240
ora[e \n care are birouri: Bucure[ti (Rom<nia), Belgrad (Serbia), Arlington (USA)
Ghidul Angajatorilor IT&C 40
Ghidul Angajatorilor IT&C
www.xerox.ro
XEROX Corporation este cea mai mare companie ce activeaz` \n domeniul
managementului documentelor, o companie care caut` \n permanen]`
s` \mbun`t`]easc` modul de lucru al companiilor din \ntreaga lume.
XEROX dezvolt` [i comercializeaz` solu]ii [i tehnologii pe care clien]ii
s`i se pot baza \n orice situa]ie, oferind, odat` cu produsele [i serviciile
din portofoliul s`u, profesionalism [i efcien]` maxim`.
Iat` ce facem la Xerox Rom<nia:
Oferim solu]ii [i pachete de servicii pentru companiile care-[i externalizeaz`
procesele de managementul documentelor.
Furniz`m echipamente de tipar digital de ultim` or` clien]ilor din industria
rom<neasc` de Graphic Arts.
Punem la dispozi]ia birourilor de orice m`rime [i utilizatorilor individuali
imprimante [i multifunc]ionale laser de diferite categorii.
Avem game cuprinz`toare de h<rtie [i alte media de imprimare.

Joburi pentru care recrut`m


Cine suntem?
de ce s` lucrezi la noi
Lumea afacerilor se \nv<rte cu o vitez` ame]itoare. Pentru a-]i p`stra echilibrul
ai nevoie de solu]ii str`lucite, iar XEROX \]i d` posibilitatea s` alegi calea
rapid` c`tre success, oferindu-]i cea mai bun` alternativ` pentru cariera ta.
XEROX este campion la inova]ii [i set`ri de trenduri:
am inventat xerografia;
am inventat imprimarea laser;
am inventat mouse-ul;
am inventat ethernet-ul;
\nregistr`m anual sute de patente.
Vrei s` schimbi lumea?
Vrei s` explorezi dincolo de realitate?
Visezi solu]ii care aduc schimbarea?
Vrei s` contribui la scrierea istoriei?
Atunci vino la XEROX. Acum!
Ce a[tept`m din partea ta sunt mult` ambi]ie, perseveren]` [i dorin]a de a
\nv`]a. Noi \]i oferim expertiza [i experien]a noastr` [i astfel po]i deveni parte
din echipa XEROX.

PaCHet de benefiCii
|n func]ie de job-ul la care aplici,
noi \]i oferim:
salariu fix + bonus;
bonuri de mas`;
asigurare medical` la o
clinic` privat`;
telefon mobil (\n func]ie de
job);
ma[in` de servici (\n func]ie
de job);
La cele de mai sus se adaug`
accesul la programe de instruire
personalizate specifice jobului t`u
[i dezvolt`rii tale personale.

E[ti student(`) \n an terminal sau


proasp`t absolvent(`)?
Te intereseaz` o pozi]ie full time
sau doar o colaborare?
Aplic` acum [i ai [ansa de a fi
parte din echipa XEROX!
Trimite CV-ul [i o scrisoare de
inten]ie la
romania_career@xerox.com
sau intr` pe www.xerox.ro
pentru a verifica joburile
disponibile [i a aplica on-line.
Te a[tept`m!
Cum po]i aplica?
Organiza]ia noastr` se extinde de la an la an, de aceea avem nevoie de tinere
talente pentru fiecare din departamentele noastre: Outsourcing Services,
Customer Service Operations, V<nz`ri, Marketing, Resurse Umane, Financiar
sau Administrativ.
Intr` pe site-ul www.xerox.ro / sec]iunea Cariere pentru a verifica joburile
disponibile acum.
nume companie: XEROX Romania Echipamente [i Servicii SA
profl: IT&C
num`r de angaja]i: 180
ora[e \n care are birouri: Bucure[ti
41 www.hipo.ro
Ghidul Angajatorilor IT&C
www.zapp.ro
Zapp este re]eaua de comunica]ii mobile cu cea mai modern` tehnologie
din Europa. Zapp s-a lansat in Rom<nia in decembrie 2001, cu o investi]ie
ini]ial` de peste 350 de milioane de dolari [i a implementat pentru prima
oar` \n Europa tehnologia CDMA2000 1x, care permite comunica]ii de voce
[i date la standarde superioare.
|ntr-o lume dinamic`, \n care informa]ia [i viteza de reac]ie fac diferen]a, Zapp
s-a impus prin promovarea de tehnologii revolu]ionare [i prin inova]ie continu`,
anticip<nd tendin]ele pie]ei de profil [i nevoile consumatorilor.
Pozi]ii pentru care recrut`m
Cine suntem?
de ce s` lucrezi la noi
Zapp este compania care ofer` unui t<n`r [ansa de a avea cariera pe
care [i-o dore[te, pentru c` noi ne dorim angajarea tinerilor afla]i la
\nceputul carierei lor.
Investim \n angaja]ii no[tri care au poten]ial de afirmare, ace[tia
beneficiind de diverse cursuri de preg`tire profesional`.
A[tept`m de la t<n`rul candidat s` aib` o atitudine deschis` spre
\nv`]are, responsabilitate, con[tiinciozitate, s` ne conving` c` alegerea
pe care o vom face este \n beneficiul ambelor p`r]i, s` manifeste dorin]a
de a excela \ntr-un anumit domeniu.

PaCHet de benefiCii
|n Zapp oferim pachete salariale
foarte bune, la care se adaug`
un plan de beneficii customizat
\n func]ie de nevoile individuale
ale angaja]ilor, ce include: abona-
ment la unul din cele mai bune
cluburi de s`n`tate din Bucure[ti,
tichete de mas`, abonament la
o clinic` medical` privat`, servi-
cii stomatologice, \mprumuturi
cu dob<nd` preferen]ial` prin
b`ncile cu care s-au \nche-
iat conven]ii. De asemenea,
parteneriatele cu societ`]ile de
asigur`ri ofer` angaja]ilor posi-
bilitatea de a \ncheia poli]e de
asigurare a ma[inilor personale.
Particip`rile la activit`]ile sportive
\mpreun` cu echipa (paintball, fot-
bal, bowling), team-buildingurile
sunt foarte apreciate de colegii
no[tri, iar petrecerile anuale sunt
deja o tradi]ie \n Zapp.
Telefonul mobil, accesul la ser-
viciile de date, posibilitatea de
a cump`ra produse cu reduceri
substan]iale de pre] completeaz`
un pachet de beneficii care se
afl` \ntr-o continu` \mbun`t`]ire.
|n departamentul opera]ional,
bonusurile trimestriale se acord`
\n func]ie de performan]a echipei,
dar [i \n func]ie de aportul indi-
vidual al fiec`ruia.
Pentru a aplica la unul din
posturile vacante \n cadrul
companiei noastre intr` pe site-ul
Zapp corporate la adresa
http://www.zapp.ro/about/career/
Aici po]i afla mai multe informa]ii
despre fiecare post disponibil.
De asemenea, CV-urile pot fi
trimise [i pe adresa jobs@zapp.ro.
Cum po]i aplica?
|n acest moment, politica de recrutare [i selec]ie se focalizeaz` pe
identificarea studen]ilor [i tinerilor absolven]i care doresc s` \nceap` o carier`
la Zapp. Posturile vacante dedicate studen]ilor, dar nu numai acestora, sunt
\n cadrul departamentelor Rela]ii clien]i (Customer Care Specialist, Retention
Specialist), Control credite [i pl`]i (Collection Officer, Activation Officer,
Operator), Suport v<nz`ri (Sales Help Line Officer), V<nz`ri (Sales Trainee),
Logistic` (Service Engineer, Service Technician), Tehnic (NOC Engineer),
Dezvoltare aplica]ii (Junior Software Developer).
nume companie: Telemobil (Zapp)
profl: Telecomunica]ii
num`r de angaja]i: 750
ora[e \n care are birouri: Bucure[ti, Arad, Cluj, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Bra[ov,
Timi[oara, Craiova, Ploie[ti, Pite[ti, Buz`u, Constan]a, Ia[i,
Gala]i, T<rgu Mure[, Sibiu, Bac`u, Alba-Iulia
Competen]e tehnice c`utate
Fiecare post presupune competen]e specifice. De exemplu, pentru un
post de NOC Engineer sunt necesare urm`toarele competen]e: cuno[tin]e
de utilizare a programelor dezvoltate pe platforma UNIX, cuno[tin]e ale
activit`]ilor de operare [i \ntre]inere din domeniul comuta]iei digitale. Postul
de Junior Software Developer presupune cuno[tin]e de programare limbaj
Java (nivel mediu pentru aplica]iile web), cuno[tin]e de dezvoltare aplica]ii,
cunostin]e de baz` \n operarea cu baze de date (Oracle).
Ghidul Angajatorilor IT&C 42
Ne-am pus o \ntrebare grea...Ce
\[i doresc tinerii de la carier` [i de la
angajator? Ca s` r`spundem la ea,
am realizat o cercetare de pia]` \n
colaborare cu Synergize Consulting,
din care am aflat lucruri interesante
at<t pentru angajatori c<t [i pentru
tinerii \n c`utarea unui loc de munc`.
Pentru cercetare, am folosit un
e[antion reprezentativ de 815 tineri,
cu v<rste cuprinse \ntre 19 [i 28 de ani.
Aproape 60% din ei lucreaz` full-time,
90% declar` c` vorbesc \n mod fluent
limba englez`, [i 30% limba francez`.
Ca [i domeniu de studii, 30% sunt
din domeniul tehnic, aproape 20%
din domeniul economic [i 10%
- sociologie/psihologie.
Conform cercet`rii, aproape jum`tate
dintre tinerii care lucreaz` cu norm`
\ntreag` sau par]ial`, consider`
relevant` pentru cerin]ele postului pe
care \l ocup` practicarea de activit`]i
voluntare extra[colare, [i un pic mai
pu]ini consider` relevant` practicarea
unui job \n timpul facult`]ii. Procentul
este \nc` mic, consider<nd valoarea
pe care o pun angajatorii pe aceste
activit`]i, dar explicabil dac` ]inem
cont de faptul c` mul]i tineri nu au
avut astfel de activit`]i.
Cele mai urm`rite beneficii la
un angajator, sunt \n ordine
descresc`toare:
Aceste beneficii arat` faptul c`,
dincolo de nevoile financiare care
sunt importante, tinerii au ad`ugat
[i altele \n dorin]ele lor, care ]in mai
degrab` de nevoile superioare de
Ghidul Angajatorilor IT&C
Topul celor mai dori]i
angajatori
afiliere, stim`, statut [i cre[tere. Cele
mai pu]in c`utate beneficii sunt cele
ce ]in de distan]a p<n` la sediu [i felul
\n care acesta arat`.
Totodat`, 60% din tineri spun c`
la locul de munc` apreciaz` mai
mult perspectiva de dezvoltare
dec<t salariul. Deci \nclina]ia spre
cre[tere este [i mai mare. Tinerii
simt nevoia de a deveni profesioni[ti
\ntr-un anumit domeniu [i probabil
se a[teapt` la o cre[tere salarial`
adiacent`.
Peste trei sferturi din tineri spun
c` \[i doresc provoc`ri la locul de
munc`, chiar dac` asta ar implica un
stres sporit. Domeniile preferate de
dezvoltare a carierei sunt \n ordine
descresc`toare: IT (aproape 20% din
responden]i doresc s`-[i dezvolte
cariera \n acest domeniu), marketing,
v<nz`ri [i resurse umane. Salariile mari
din aceste domenii pot oferi o bun`
explica]ie \n acest sens. Tinerii ]in
pasul cu trendul economic.
Apropo de salarii, 2/3 dintre tineri se
a[teapt` la un salariu lunar net \ntre
200 [i 500 Euro. Tinerii \n intervalul 26-
28 de ani au a[tept`ri mult mai mari.
Peste jum`tate din ace[tia vor salarii
\ntre 900 [i 1000 euro, iar unii mai mult.
Pentru acest fenomen exist` dou`
explica]ii credibile: prima ]ine de
faptul c` ace[tia au de obicei minim
2-3 ani de experien]`, adic` suficient
de mult ca s` \nceap` s` se considere
profesioni[ti \ntr-un domeniu \n
adev`ratul sens al cuv<ntului. Pe de
alt` parte, nevoile personale cresc
[i ele foarte mult, dat fiind faptul c`
de la aceast` v<rst` apar preocup`ri
serioase pentru \ntemeierea unei
familii, cump`rarea unei case sau a
unei ma[ini.
|ntrebarea care se pune este \n
schimb c<t de bine ne preg`tim de
pe acum ca peste 2-3 ani de zile s`
avem un bagaj suficient de consistent
pe partea de competen]e tehnice [i
profesionale, astfel \nc<t s` putem
justifica un asemenea nivel de
a[tept`ri. Una din pl<ngerile cele mai
des \nt<lnite din partea recrutorilor [i
a managerilor de resurse umane este
c` foarte mul]i candida]i consider` c`
simplul fapt de a termina o facultate
Op]iunile tinerilor profesioni[ti
Top Angajatori
1 Vodafone
2 Orange
3 Oracle
4 Coca-Cola HBC
5 Microsoft
6 BRD - GSG
7 Siemens
8 Procter & Gamble
9 PWC
10 BCR
11 Guvernul Romaniei
12 Media Pro
13 Pfzer
14 Rompetrol
15 Leo Burnett
16 Petrom
17 Raiffeisen Bank
atmosfera pl`cut` de lucru, investi]ia
companiei \n dezvoltarea profesion-
al` a sa ca angajat, pachetul salarial,
existen]a provoc`rilor profesionale
[i preocuparea companiei pentru
angaja]i.
43 www.hipo.ro
c`ror stabilitate \n timp este mereu
relativ`, ele sunt un puternic indicator
al grupului de companii c`tre care
merit` s`-]i \ndrep]i aten]ia. Astfel
de companii au politici de selec]ie,
motivare, training [i reten]ie bine
puse la punct [i filozofia c` nici una
dintre ele nu poate cre[te [i rezist`
competi]iei f`r` o investi]ie pe termen
lung \n oamenii din echipele lor.
Un lucru pe care nu trebuie s`-l pierzi
din vedere este c` dac` e[ti un t<nar
profesionist cu aspira]ii de a lucra \ntr-
o companie de top, po]i g`si toate
oportunit`]ile disponibile \n aceste
companii, actualizate \n permanen]`
pe www.hipo.ro. Succes!
Ghidul Angajatorilor IT&C
le d` dreptul de a cere salarii cu multe
zerouri, chiar daca ei se prezint` far`
pic de experien]`.
{i la capitolul a[tept`ri non-financiare
rezultatele sunt interesante. Am
m`surat at<t beneficiile a[teptate
c<t [i cele considerate atractive. |n
general, \ntre cele dou` exist` o
corela]ie. Printre cele mai a[teptate
beneficii se num`r` tichetele de
mas`, asigur`rile medicale, primele
de Pa[te [i de Cr`ciun. Avem beneficii
pe care tinerii [i le doresc mult mai
mult dec<t se g<ndesc angajatorii s`
le ofere, precum asigurarea privat`
de pensie. Aceasta a devenit o
preocupare pentru mul]i tineri, dat`
fiind angajarea acestora sub forme
contractuale care uneori nu asigur` o
pensie de stat.
|n urm`torii 3 ani, 58% dintre
tineri spun c` vor urma studii
postuniversitare, iar 27% c` \[i vor
deschide propria afacere. |nclina]ia
spre studiu este mai mare \n r<ndul
femeilor, iar spre antreprenoriat \n
r<ndul b`rba]ilor. Aproximativ 46%
dintre tineri spun c` \n urm`torii 3 ani
\[i vor schimba locul de munc`, [i 24%
domeniul de activitate. Acest lucru
indic` deseori insuficient` satisfac]ie
la locul actual de munc`, dar [i
tendin]a tinerilor de a lua prematur
decizii profesionale, [i a ajunge s`
lucreze \n domenii care nu le plac
cu adev`rat. Mai este [i un semn al
dificult`]ii tinerilor de a se angaja \n
domeniul dorit, care \i determin` s`
accepte joburi \n alte domenii, \ns`
doar pe termen scurt.
Printre activit`]ile de c`utare a unui
loc de munc`, cea mai popular`
este depunerea CV-ului pe un site
de job-uri (folosit` de 83.6% dintre
responden]i). Urmeaz` cu 50%
\ntrebarea cuno[tin]elor, rudelor [i
prietenilor despre posturi disponibile,
apoi consultarea anun]urilor din ziare
[i reviste, trimiterea CV-ului la firme
de recrutare, participarea la t<rguri de
job-uri [i trimiterea CV-ului nesolicitat
c`tre firme de interes.
Se poate observa o cre[tere a
preocup`rii c`tre metode active
de c`utare a unui job, precum
participarea la un t<rg de job-uri,
metod` folosit` de 38.5% din
responden]i. Totu[i, cele mai
populare r`m<n metodele mai
pasive [i mai comode, bazate pe
trimiterea CV-ului folosind Internetul.
Comoditatea \[i are \ns` pre]ul ei: rata
de success este de p<n` la 3 ori mai
mic` fa]` de o metod` activ` precum
a lua legatura direct cu angajatorul
\n cadrul unui t<rg de carier`. Aici
ai ocazia, de altfel foarte rar`, de a
face o bun` impresie chiar inainte
de interviu. Poate dac` CV-ul t`u nu
este bine scris nici nu ai putea s` ob]ii
acel interviu, \n schimb particip<nd la
t<rguri de carier` precum Angajatori
de TOP ai putut atrage aten]ia
asupra ta.
|n topul celor mai dori]i angajatori se
afl` nume sonore precum Vodafone,
Orange, Oracle, Coca-Cola HBC,
Microsoft... Dup` frunta[ii Vodafone
[i Orange, u[or de explicat prin
prezen]a \ndelungat` [i brandul
consolidat timp de ani de zile,
urmeaz` Oracle, Microsoft, Siemens,
IBM [i HP care formeaz` un pluton
frunta[ ce se deta[eaz` de restul c<nd
vine vorba de preferin]ele tinerilor
de a se angaja \n IT. Pozi]iile frunta[e
din topul IT sunt str<ns legate de
campaniile intense de recrutare
pe care companiile ocupante le-au
realizat, dar [i de centrele importante
pe care acestea le-au deschis
\n Rom<nia. Microsoft sau IBM de
exemplu, au \n Bucure[ti centre de
suport tehnic globale care ofer`
servicii tehnice [i asisten]` \n \ntreaga
Europ`.
Un loc interesant este ocupat de
Romtelecom, care de[i a pornit
la drum de pe o pozi]ie care nu \i
favoriza deloc a reu[it s` \ntoarc` \n
favoarea sa tradi]ia, combinat` cu
investi]ia strategic` pe care o face
\n ultima perioad` \n tehnologie,
Internet, sporirea calit`]ii serviciilor,
brandului [i a resurselor sale umane.
Softwin, singura firm` cu capital
integral rom<nesc din top 10 ocup`
un onorant loc 9, \n timp ce Zapp
si Cosmote, alte nume mari din
telecom \[i continu` \ncet dar sigur
drumul c`tre top. Cosmote din pozitia
ultimului venit care dovede[te c`
niciodat` nu po]i spune c` jocurile
au fost facute [i Zapp cu un pool de
candida]i devota]i [i pasiona]i de
tehnologii de ultim` or`.
La ce sunt bune totu[i toate aceste
topuri? |n afara unor clasamente a
Top Angajatori IT&C
1 Vodafone
2 Orange
3 Oracle
4 Microsoft
5 Siemens
6 IBM
7 Hewlett Packard
8 Romtelecom
9 Softwin
10 Alcatel
11 Zapp
12 Cosmote
13 SAP
14 RDS/RCS
15 UPC
16 Ubisoft
17 Totalsoft
18 Cisco Systems
19 UTI
20 Freescale
Ghidul Angajatorilor IT&C 44
Momentul 1 ianuarie 2007 a bulversat
deja pia]a muncii din Rom<nia.
La ce ar trebui s` ne a[tept`m?
Teama de un exod al for]ei de munc`
spre ]`rile mai vechi membre UE
a determinat deja aplicarea unor
restric]ii pentru for]a de munc` din
Rom<nia de c`tre unele ]`ri europene.
Dar este acest scenariu \ntrutotul
plauzibil? Ar trebui probabil s` avem
\n vedere [i exemplul unei ]`ri ca
Polonia, de pild`. Pe l<ng` plecarea
masiv` \n str`inatate la lucru a unor
categorii de lucr`tori, aceast` ]`r`
(de[i exemplul nu este singular) se
confrunt` pe pia]a intern` a for]ei de
munc` cu o acut` lips` de personal
calificat. Acest lucru a condus la
situa]ia ca firmele care au nevoie
de personal s` fac` oferte din ce
\n ce mai tentante pentru a recruta
speciali[ti, unele dintre aceste oferte
fiind similare cu posturi din UE.
De asemenea, cre[terea prognozat`
a valorii investi]iilor str`ine \n Rom<nia
[i evidenta cre[tere economic`, ca
[i num`rul limitat de resurse umane
calificate, a determinat o adevarat`
7 joburi IT pentru 2007
Pe o pia]` a muncii extrem de agitat`, care vor f cele mai
c`utate joburi IT anul viitor?
furtun` pe pia]a muncii. Pe pia]a IT,
aceasta situa]ie este [i mai puternic`.
Pe l<ng` dezvoltarea unor companii
rom<ne[ti puternice, pe pia]`
p`trund masiv mari companii straine.
Se vorbe[te permanent despre
outsourcing ca despre un generator
de locuri de munc` \n domeniul IT.
P`trunderea unor colo[i IT pe aceast`
pia]` (Oracle, IBM, SAP, Microsoft)
a determinat o cre[tere a cererii de
speciali[ti IT, din p`cate aceast`
cerere nefiind contrabalansat` de o
ofert` corespunz`toare.
|n aceste condi]ii, pe o pia]` a muncii
extrem de agitat`, care vor fi cele mai
c`utate joburi IT anul viitor?
1.CONSULTANT
Consider`m c` jobul de consultant
IT va fi cel mai c`utat \n 2007. Noile
centre de suport ale Oracle, SAP [i
Microsoft vor inghi]i numero[i
asemenea profesioni[ti IT. |n general,
profesia de consultant face leg`tura
dintre business [i IT, asigur<nd
suportul pentru proiectele de mare
anvergur`. Consultantul IT este
factorul hot`r<tor \n \n]elegerea
nevoilor clientului [i integrarea lor \n
sistemele informatice.
2.MANAGER IT
Managerul IT sau CIO - Chief
Information Officer (denumirea
american` a acestui post care tinde
s` fie utilizat` din ce \n ce mai mult
[i \n Rom<nia) controleaz` \ntreaga
activitate a departamentului IT [i
integrarea sa \n activitatea general`
a companiei. Departamentul IT
se impune ca o verig` strategic`
\n organigrama unei companii \n
expansiune, evolu<nd permanent
at<t ca num`r de personal c<t [i ca
responsabilit`]i. CIO trebuie s` fie
un bun profesionist IT [i totodat` un
cunosc`tor al pie]ei, fiind persoana
care controleaz` \ntreg procesul de
achizi]ii pentru harware [i software \n
cadrul firmei.
Ghidul Angajatorilor IT&C
Cele mai c`utate joburi IT \n 2007
1 Consultant IT
2 Manager IT (CIO)
3 IT Administrator
4 Programator
5 Software Arhitect
6 Communication Technology Specialist
7 Security Specialist
45 www.hipo.ro
3.ADMINISTRATOR IT
Este persoana care administreaz`
\ntreaga infrastructur` IT a firmei.
Infrastructurile de comunica]ii [i
informatice au devenit tot mai
complexe, exist<nd \n acest moment
o cerere de personal calificat \n
acest domeniu. Pentru multe firme,
administrarea unor re]ele complexe
\n mai multe loca]ii ale afacerii,
integrarea datelor [i prelucrarea
lor eficient` \n scopuri comerciale,
financiare [i de suport-decizie a
devenit o necesitate \n condi]iile
expansiunii activit`]ii lor [i a luptei
permanente de impunere [i
men]inere pe pia]`.
4.PROGRAMATOR
}in<nd cont de dezvoltarea centrelor
de suport [i cre[terea pie]ei de
outsourcing \n Rom<nia, cererea de
programatori va \nregistra un trend
ascendent \n urm`torii ani. Se va pune
accentul pe speciali[tii \n tehnologii [i
limbaje acceptate la nivel global (.Net,
Java, etc).
5.SOFTWARE
ARHITECT
Solu]iile software au devenit tot
mai complexe [i, \n acest context,
sunt necesari speciali[ti \n masur`
s` cunoasc` \n ansamblu structura
sistemelor informatice [i s` fie capabili
s` defineasc` arhitecturi viabile
pentru acestea. Va exista o cerere \n
cre[tere pentru aceast` categorie de
speciali[ti, \n special pentru proiectele
de mare anvergur` din domeniul
guvernamental.
6.COMMUNICATION
TECHNOLOGY
SPECIALIST
Expansiunea domeniului
comunica]iilor mobile va determina
o cre[tere accentuat` a cererii de
personal calificat pentru acest
domeniu. Tehnologiile de ultim`
genera]ie (3G cu prec`dere) vor
\nregistra cea mai mare cerere.
7.SECURITY SPECIALIST
Num`rul mare de probleme cu care
se confrunt` companiile \n domeniul
securit`]ii sistemelor informatice
a condus la apari]ia unui nou job
Chief Security Officer. CSO este un
nume deja consacrat \n SUA pentru
acest job. |n Rom<nia, vor fi c`uta]i
asemenea speciali[ti de c`tre b`nci
[i companiile mari. Reconsiderarea
la nivel mondial \n ultimii ani a
importan]ei securita]ii \n IT (centre
de back-up, centre de recuperare
\n caz de dezastru [i de continuare
a activit`]ii) a condus la masive
investi]ii \n acest domeniu din partea
companiilor. Cererea de speciali[ti
va fi cel pu]in la fel de mare ca [i
pentru celelalte categorii, \n condi]iile
unei oferte extrem de restr<nse de
personal calificat.
Drd. Ec. Camelia Mariana Cojocaru
Ghidul Angajatorilor IT&C
Sec]iunea Job Profles
Afl` de la profesioni[ti din companii ca IBM, UPC Romania, Microsoft, Genpact,
LLP [i ITC Networks ce nseamn` s` fii
j2ee developer - pag 46
sap junior consultant - pag 47
B2B services engineer pag 48
support specialist pag 49
iT Helpdesk specialist level 2 pag 50
consultant implementare erp pag 51
software engineer pag 52
Cum po]i s` ob]ii aceste joburi?
Cum afli dac` e[ti potrivit pentru ele?
Ce apreciaz` [i ce nu apreciaz` speciali[tii la aceste joburi?

Toate joburile
curente din
companiile lider \n
domeniu.
Ghidul Angajatorilor IT&C 4
Ghidul Angajatorilor IT&C
V<rsta: 25
Ani de experien]a in domeniu: 2
Studii: absolvent al Facult`]ii de
Cibernetic` (ASE Bucure[ti)
Program: 40 ore pe saptaman`
Dimensiunea companiei :
peste 200 angaja]i
Certific`ri: CCNA1, SCJP \n curs
Job Profle
tehnice la codarea propriuzis`.
Care sunt planurile tale de carier`:
Doresc s` cresc din punct de vedere
profesional, \n primul r<nd \n direc]ia
acumul`rii de cuno[tiin]e dar [i \n
direc]ia avans`rii pe scar` ierarhic`.
Care este cea mai \ntalnit` prejude-
cat` despre aceast` pozi]ie?
Din c<te am observat eu, cea mai
\nt<lnit` prejudecat` (printre neofi]i)
este c` programatorii sunt persoane
limitate [i \ncuiate, incapabile de
comunicare [i c` nu [tiu altceva dec<t
calculatoare.
Ce \]i place cel mai mult la aceast`
pozi]ie?
|mi place c` activitatea desfa[urat` ca
developer \mi stimuleaz` creativitatea
[i inteligen]a [i c` am posibilitatea
s` observ cum se desf`[oar` [i cum
este condus procesul de dezvolatare
software.
Ce nu \]i place la aceast` pozi]ie?
Rutina.
Descrie ultimul proiect \n care ai fost
implicat:
Ultimul proiect \n care am fost implicat
const` \n dezvoltarea [i mentenan]a
unei aplica]ii (aplica]ie web based a
unui lan] de magazine). Aplica]ia ofer`
end-userilor posibilitatea de a-[i crea
prin intermediul internetului liste de
cadouri cu ocazia unor evenimente.
Te rug`m s` descrii pe scurt
responsabilit`]ile tale:
Activitatea mea const` \n dezvoltare
de software [i, pe lang` activitatea
propriuzis` de codare, presupune [i
activit`]i de analiz`, documentare,
testare, implementare [i suport.
Cum ai ob]inut pozi]ia curent`?
|n urma unui interviu.
Cum poate ob]ine cineva un job
similar?
|n primul r<nd dob<ndind un nivel
minim de cuno[tiinte de programare
\n general ([i programare orientat`
obiect \n particular). Apoi aplic<nd
pentru o asemenea pozi]ie [i
persever<nd.
Ce fel de persoane se descurc`
bine pe o astfel de pozi]ie?
Persoane cu initia]iv`, capabile s`
ia decizii [i s` \nve]e repede, cu
rezisten]` la stress, cu capacitate de
abstractizare [i, nu \n ultimul r<nd,
abilit`]i de comunicare.
Cum e structurat` activitatea ta:
echipa [i responsabilit`]ile colegilor
din echip`, rolul t`u
Sunt membru al unei echipe mixte
romano-franceze, [i, al`turi de colegii
mei fancezi, m` ocup de dezvoltarea,
mentenan]a [i suportul aplica]iilor
J2EE, de la conceperea solu]iei
J2EE Developer
Victor, despre job-ul lui la IBM...
47 www.hipo.ro
Ghidul Angajatorilor IT&C
V<rsta: 25
Ani de experien]a in domeniu:
1 an experien]` pe postul de
consultant ERP
Studii: ASE, Facultatea Ciber-
netic`, Statistic` [i Informatic`
Economic`, sec]ia Informatic`
Economic`
Program: 40 ore pe saptaman`
Dimensiunea companiei :
peste 200 angaja]i
Certific`ri:
|n timpul studiilor universitare, \n
anul IV, am participat la un curs de
programare \n ABAP. Acum sunt
certificat SAP NetWeaver 2004.
Job Profle
pozi]ie de consultant (fie tehnic, fie
func]ional) cred c` \n primul r<nd
trebuie s` [tii s` comunici eficient.
Asta pentru c` demararea cu succes
a oricarei implement`ri se bazeaz` pe
ob]inerea de informa]ii relevante. Apoi
consultan]ii tehnici trebuie s` aib` ca-
pacitatea de abstractizare astfel \nc<t
s` poat` oferi solu]ii creative prob-
lemelor concrete ridicate de client.
Cum e structurat` activitatea ta:
O implementare implic` colaborarea
dintre func]ional [i tehnic; func]ionalul
face analiza de business [i specifica]iile
func]ionale, iar tehnicul poate spune
care dintre solicit`rile clien]ilor sunt
realizabile [i cum anume.
Care sunt planurile tale de carier`?
Am de g<nd s` r`m<n \n SAP; un con-
sultant poate fi considerat senior dup`
3.5 4 ani. Mai am multe de \nv`]at.
Care este cea mai \nt<lnit` prejude-
cat` despre aceast` pozi]ie?
Referindu-m` strict la partea de
consultan]` tehnic`, cea mai des
\nt<lnit` prejudecat` este aceea c`
program<nd numai \n ABAP te vei plic-
tisi. Sigur ca nu sunt de acord cu asta.
Ce \]i place cel mai mult la aceast`
pozi]ie?
Faptul c` m` stimuleaz` s` \nv`] din ce
\n ce mai mult.
Ce nu \]i place la aceast` pozi]ie?
Uneori este dificil s` le explici clien]ilor
c` o solicitare de a lor nu se poate re-
aliza, [i mai ales s` le explici acest lucru
din punct de vedere tehnic.
Descrie ultimul proiect \n care ai fost
implicat:
Acum \n IBM sunt \n etapa de training
intensiv. Daca totul merge bine, cu
siguran]` voi putea descrie mai mult
dec<t un proiect.
Te rug`m s` descrii pe scurt
responsabilit`]ile tale:
Consultan]` tehnic` pentru imple-
mentarea, dezvoltarea de noi pro-
grame SAP, modificarea [i testarea
programelor existente.
Cum ai ob]inut pozi]ia curent`?
De ini]iativa SAP lansat` de IBM
Romania am aflat de pe un grup de
discu]ii. Am aplicat, au urmat o serie
de interviuri [i \n final am fost acceptat
\n cadrul programului.
Cum poate ob]ine cineva un job
similar?
Primul pas ar fi trimiterea unui CV,
[i este partea cea mai simpl`. IBM
Global Delivery dispune de o adresa
de email unde se pot trimite aceste
aplica]ii (recruitment.gd@ro.ibm.
com). Apoi urmeaz` interviul. |n cazul
consultan]ilor SAP juniori, [tiu c` nu
se caut` persoane care s` [tie SAP,
ci se apreciaz` poten]ialul, astfel
\nc<t consultan]ii juniori s` poat`
face fa]` cu succes programului de
training intensiv. Desigur c`, \n cazul
consultan]ilor tehnici, experien]a \n
programare general` este necesar`.
Un avantaj pentru candida]i ar fi
cunoa[terea limbii germane.
Ce fel de persoane se descurc`
bine pe o astfel de pozi]ie?
Pentru a te descurca bine pe o
SAP
Junior Consultant
{i l-am intrebat pe Vlad cum este....
Ghidul Angajatorilor IT&C 48
Ghidul Angajatorilor IT&C
V<rsta: 23
Ani de experien]a \n domeniu:
7 - Admin din liceu
Studii:
facultate \n curs, an terminal
Program:
40 ore pe s`pt`m<n`
Dimensiunea companiei :
peste 1000 angaja]i
Certific`ri:
CCNA, CCNP \n progres
Job Profle
Care sunt planurile tale de carier`?
Vizualizez drumul pe care \l am de par-
curs p<n` la postul pe care \l vizez. La
mine acest lucru se traduce \n priorit`]i
[i deadline-uri.
Care este cea mai \ntalnit` prejude-
cat` despre aceast` pozi]ie?
Faptul ca suntem v`zu]i ca \ncep`tori.
Ce \]i place cel mai mult la aceast`
pozi]ie?
Faptul c` am acces la o re]ea na]ional`
[i pot s` \mi completez cuno[tintele
dobandite din teorie cu practica.
Ce nu \]i place la aceast` pozi]ie?
|mi place tot, mai pu]in faptul c`
ocazional stresul se face sim]it. Dar de
fapt asta e toat` frumuse]ea. S` rezolvi
probleme contra timp.
Descrie ultimul proiect \n care ai fost
implicat:
Traininguri interne de BGP [i
gateway load-balancing ]inute
de mine
Ideea cre`rii unui forum intern
pentru a dezbate diverse
probleme implementat de un
coleg, func]ional.
Dezvoltarea de diverse topologii
care s` fie folosite cu un emulator
de router pentru ca departamentul
s` capete mai mult` experien]` pe
echipamente CISCO.
Job profile oferit de UPC Romania

Te rug`m s` descrii pe scurt


responsabilit`]ile tale:
Asigurarea suportului tehnic
clien]ilor mari de internet [i voce [i
a func]ion`rii infrastructurii la nivel
na]ional.
Cum ai ob]inut pozi]ia curent`?
Am explicat superiorului direct c`
doresc noi atribu]ii [i vreau mai mult
din punct de vedere profesional [i am
fost trimis la un interviu \n Bucure[ti la
sediul corporate.
Cum poate ob]ine cineva un job
similar?
Prin prezentarea la interviu [i de]in<nd
un bagaj de cuno[tin]e solid \n dome-
niu.
Ce fel de persoane se descurc`
bine pe o astfel de pozi]ie?
Oameni care pot face fa]` stresului,
care sunt \n stare s` ia o decizie contra
timp [i care, nu \n ultimul r<nd au
\ncredere \n propria persoan`. De
asemenea trebuie s` ai un anumit
nivel de cuno[tin]e [i orientare spre
\nv`]are.
Cum e structurat` activitatea ta?
Fac parte din echipa NOC-ACM, tre-
buie s` asigur func]ionarea clien]ilor
mari (B2B) 24x7.
B2B
Services Engineer
Am acces la o re]ea na]ional` [i pot s` \mi
completez cuno[tintele dobandite din teorie cu
practica
4? www.hipo.ro
Ghidul Angajatorilor IT&C
Age: 27
IT support experience:
1 year
Studies:
Masters Degree in Aeronautics
and Embedded Systems
Work schedule:
Monday Friday, 9am-6pm
(40 hours a week)
Number of employees into the
company :
1,300 (Microsoft France)
Certifications:
I am currently working towards my
Microsoft Certified Professional
certification.
Job Profle
escalation engineer. A technical
manager coordinates our team and
provides team-wide mentoring.
What is your career plan?
Currently I am a support engineer. I
plan to become an escalation engi-
neer, working towards being able to
handle the most complex cases.
Which is the most common precon-
ception / prejudice about support
specialist job?
We are much more than a hotline!!
What do you like the most about
this job?
We have a very positive and privileged
relationship with our customers as we
work very hard with them to help them
achieve the very best that they can with
our software and for their business.
We do this through incident resolu-
tion, supportability reviews and on-site
deliveries.
What you dont like about this job?
Support is an amazing place to work
and we are able to make a huge dif-
ference. I wish this was more highly
recognized in our industry.
Please describe your most recent
project in which you were involved:
I reviewed a complex infrastructure
project for a major French bank to
ensure that it was configured in the
right way for the needs of the business.
I have also been working on getting
ready to support Windows Vista!
Job Profile provided by Microsoft
Please describe your main
responsibilities:
I work with Microsofts French Enter-
prise customers to help resolve their
technical challenges.
How did you obtain your current
job?
I was sponsored by a friend working at
Microsoft.
How can someone else have a
similar job?
Working in Microsoft Technical Sup-
port is about being committed to our
customers and providing them with a
high quality service that enables them
to derive the maximum business value
from our software.
What kind of people could become
very good in this job?
Anyone who is eager to learn about
Microsoft enterprise and developer
technologies, has strong technical
aptitude and enjoys working with
people .
How it is structured your activity
(your team, your colleagues respon-
sibilities, which is your role) ?
At Microsoft Technical Support, sup-
port engineers handle the majority
of customer cases. If a case is very
complex or proves difficult, a case
is handled by a highly experienced
What does it mean to be
a support specialist?
Find out from a Microsoft professional
Ghidul Angajatorilor IT&C 50
Ghidul Angajatorilor IT&C
V<rsta: 24
Ani de experien]a \n domeniu: 9
Studii:
Liceul Industrial Puskas Tivadar-
Sf<ntu Gheorghe, Univer-
sitatea Lucian Blaga din Sibiu
Facultatea de {tiin]e, cursuri de
specialitate CCNA [i programare.
Program:
40 ore pe s`pt`m<n`
Dimensiunea companiei :
350 angaja]i
Certific`ri: Ajutor Programator
baze de date Access, Cursant
academia Cisco Sem 2
Job Profle
Romania. Am fost contactat de ace[tia,
[i am fost invitat la c<teva interviuri.
Unul dintre acestea a fost sus]inut prin
telefon, iar restul au avut loc la sediul
firmei. Dup` 20 de zile am fost angajat.
Cum poate ob]ine cineva un job
similar?
Trebuie s` fii hot`r<t, s` ai obiective
bine stabilite [i s` [tii ce \]i dore[ti s`
devii \n cadrul companiei \n care te
angajezi.
Trebuie s` fii conving`tor la interviu, nu
ezita s` r`spunzi la \ntreb`ri [i fii sincer
\n r`spunsurile date.
Ce fel de persoane se descurc` bine
pe o astfel de pozi]ie?
Pentru pozi]ia de Level 2, experien]a
minim` \n domeniu trebuie sa fie de
cel pu]in 3 ani, pentru a fi capabil s`
\n]elegi problemele complexe cu care
te vei confrunta.
Pentru un agent de Level 1 este nevoie
doar de voin]` [i disponibilitatea de
a \nv`]a lucruri noi. O persoan` care
a terminat de exemplu Facultatea
de Limbi Str`ine poate deveni level
1 \ntr-un timp relativ scurt dac` este
capabil s` asimileze informa]iile oferite.
To]i colegii de level 1 au reu[it s` se
adapteze foarte bine, fiind capabili
s` ajute clien]ii prin intermediul
telefonului [i al e-mailului.
Cum e structurat` activitatea ta,
echipa [i responsabilit`]ile colegilor
din echip`, rolul t`u?
Fac parte at<t din echipa Germaniei
c<t [i din echipa Ungariei ca Level 2.
Majoritatea apelurilor sunt apeluri
transferate din partea colegilor de la
Level 1, aceste apeluri reprezent<nd
probleme la care este nevoie de mai
mult timp [i mai mult` experien]` \n
domeniu.
Echipa este alc`tuit` din patru agen]i
Level 2, [ase agen]i Level 1 full time
[i 2 agen]i part time, fiecare dintre
noi av<nd obliga]ia principal` de a
r`spunde la apeluri [i de a rezolva
problemele clien]ilor. Ca sarcin`
secundar`, primim de realizat diferite
proiecte care ajut` la \mbun`t`]irea
performan]ei echipei [i a serviciilor pe
care le prest`m.
Care sunt planurile tale de carier`?
Terminarea cursurilor pe care le-am
\nceput (CCNA, MCSE), de asemenea
certificarea ca CCNP, CCSP [i MCSE,
dup` care \mi doresc s` ocup pozi]ia
de Security Professional.
Ce \]i place cel mai mult la aceast`
pozi]ie?
Diversitatea problemelor. |n fiecare zi
m` confrunt cu situa]ii noi, acumulez
experient` \ntr-un timp foarte scurt [i
am posibilitatea s` lucrez \ntr-un mediu
pl`cut al`turi de o echip` creativ`.
Ce nu \]i place la aceast` pozi]ie?
Singurul lucru negativ \l reprezint`
distan]a mare pe care trebuie s` o par-
curg \n fiecare zi pan` la birou [i \napoi.
Descrie ultimul proiect \n care ai fost
implicat:
Ultimul proiect \n care am fost impli-
cat a fost o deplasare de 2 s`pt`m<ni
\n Estonia, la Tallinn, unde am f`cut
setup-ul calculatoarelor pentru o firm`
subcontractat` (instalare sistem de
operare [i software-uri [i configurarea
set`rilor de securitate).
Job Profile oferit de Genpact
Te rug`m s` descrii pe scurt
responsabilit`]ile tale:
Principalele responsabilit`]i:
g`sirea de solu]ii pentru
problemele complexe cu care se
confrunt` clien]ii no[ti \n domeniul IT
rezolvarea diferitelor proiecte, pe
care le primim de la superiorii no[ti
(sarcini care ajut` la \mbun`t`]irea
performan]ei echipelor, crearea
de tutoriale pentru rezolvarea unor
probleme)
asigurarea de traininguri pentru
noii angaja]i [i buna integrare a lor \n
echip`.
Restul responsabilit`]ilor le po]i primi
\n timp, \n func]ie de direc]ia pe care
o urmezi \n cadrul companiei.
Cum ai ob]inut pozi]ia curent`?
P<n` s` ajung la Genpact am trecut
prin nenum`rate interviuri la diverse
firme interna]ionale [i rom<ne[ti,
dar nimic nu mi s-a potrivit. Fiind din
provincie, problema mare se punea
la cazare pentru c` nu puteau s` \mi
ofere un salariu care s` merite mu-
tarea dintr-un ora[ \n altul.
|n prim`vara lui 2006, CV-ul meu a
ajuns la departamentul de resurse
umane din cadrul companiei Genpact

IT Helpdesk
Specialist Level 2
Pentru pozi]ia de Level 2, experien]a minim` \n do-
meniu trebuie s` fe de cel pu]in 3 ani
Toate joburile curente din companiile lider \n domeniu.
51 www.hipo.ro
Ghidul Angajatorilor IT&C
cealalt` a baricadei a contribuit mult
\n dezvoltarea carierei mele de con-
sultant [i ob]inerea \ntr-un timp scurt a
pozi]iei de SunSystems Team Leader.
Cum poate ob]ine cineva un job
similar?
Cererea pentru consultan]i ERP este \n
acest moment foarte mare, exist<nd
o nevoie tot mai mare de astfel de
speciali[ti. Num`rul mare de proiecte
de implementare a solu]iilor ERP a
determinat bulversarea pie]ei. Av<nd
cuno[tin]e \n domeniul economic (spre
exemplu proasp`t licen]iat la ASE)
poate fi ob]inut` o pozi]ie de junior
consultant. Mai departe dezvoltarea
carierei depinde de capacitatea dvs.
de a acumula noi cuno[tin]e [i de efor-
tul depus. F`r` \ndoial` este necesar
un timp pentru cunoa[terea ERP-ului,
aceste categorii de solu]ii fiind extrem
de complexe [i necesit<nd un efort
de durat`. Dac` a]i fost utilizator al
sistemului \ntr-o companie (cum este
[i cazul meu), ve]i avea un avantaj im-
portant fa]` de colegii care nu au v`zut
p<n` acum un asemenea sistem.
Cum e structurat` activitatea ta?
|n primul r<nd sunt necesare
cuno[tin]e de baz` din domeniul finan-
ciar-contabil. F`r` aceste cuno[tin]e,
viitorului consultant \i va fi foarte greu
s` \n]eleag` nevoile clientului [i s` le
adapteze la cerin]ele sistemului infor-
matic. Capacitatea de comunicare este
de asemenea foarte important`. Dup`
cum am precizat, consultantul este
leg`tura \ntre sistemul ERP [i nevoile
clientului, iar f`r` abilit`]i de comuni-
care corespunz`toare nu va fi capabil
s`-[i ating` obiectivele. Experien]a
acumulat` este de asemenea foarte
important` pentru acest job, ajut<nd
consultantul ERP s` evite situa]iile
conflictuale, inerente \n proiectele de
implementare.
Cuno[tin]ele de management de
proiect sunt extrem de importante,
\n fapt implement`rile ERP presupun
resurse [i o alocare c<t mai eficient` a
acestora.
Abilit`]ile tehnice [i informatice sunt
necesare pentru acest job, consultantul
trebuind s` rezolve la client un num`r
mare de probleme.
Care este cea mai \nt<lnit` prejude-
cat` despre aceast` pozi]ie?
Asimilarea cu consultan]ii financiari sau
de asigur`ri este principala percep]ie
negativ` care am avut-o din pia]` \n
cazul acestui job. Job-ul de consul-
tant ERP este extrem de complex [i
necesit` un nivel de cuno[tin]e ridicat
at<t \n ceea ce prive[te componenta IT,
c<t [i \n ceea ce prive[te cunoa[terea
business-ului. Buna \ngem`nare a celor
dou` componente (IT-business) este
\n fapt principala garan]ie a succesului
unei implement`ri ERP. }in<nd cont
de aceste aspecte, profesia de consul-
tant este multi-disciplinar`, necisit<nd
cuno[tin]e variate din diverse domenii.
Ioana Rene]ea
Suns Systems Team Leader
LLP Bucharest
Te rug`m s` descrii pe scurt
responsabilit`]ile tale:
Un consultant ERP este leg`tura
\ntre client [i solu]ia informatic`,
identific<nd [i adapt<nd aplica]ia pen-
tru a r`spunde c<t mai bine nevoilor
acestuia.
Consultantul IT este factorul hot`r<tor
\n \n]elegerea nevoilor clientului [i
integrarea lor \n sistemele informatice.
Printre elementele vizate de activi-
tatea unui consultant se reg`sesc
analiza informa]ional`, dezvoltarea,
customizarea [i integrarea fluxurilor
de business ale companiei \n cadrul
sistemului informatic. De asemenea,
consultantul ofer` servicii post-
implementare [i asigur` mentenan]a
sistemului pe toat` durata de uti-
lizare a acestuia \n cadrul companiei
la care s-a realizat implementarea.
Este un job complex care presupune
interac]iuni multiple cu manageri
financiar-contabili din companiile care
achizi]ioneaz` sistemul, utilizatori finali
[i speciali[ti IT.
Cum ai ob]inut pozi]ia curent`?
Am fost pentru mul]i ani utilizator de
SunSystems (unul dintre sistemele
ERP distribuite de LLP Bucharest
\n Rom<nia), \n calitate de director
financiar \n cadrul unei companii care
a achizi]ionat acest sistem. Practic, am
lucrat mul]i ani cu aplica]ia, acest lucru
permi]<ndu-mi s` acced facil la pozi]ia
de consultant. Experien]a de partea
Consultant
implementare ERP
V<rsta: 37
Studii:
Facultatea de Electronic` [i Rela]ii
Economice Interna]ionale
Program:
40-50 ore pe s`pt`m<n`
Certific`ri:
SunSystems
Job Profle
Este un job complex care presupune interac]iuni
multiple
Ghidul Angajatorilor IT&C 52
Ghidul Angajatorilor IT&C
V<rsta: 29
Ani de experien]a \n domeniu: 5
Studii:
Universitatea Politehnica
Bucure[ti, Facultatea de
Automatic` [i Calculatoare
Program:
40 ore pe s`pt`m<n`
Dimensiunea companiei :
550 angaja]i
Certific`ri:
CCNA
Job Profle
Printre cele non-tehnice pot enumera:
abilit`]i de comunicare, de lucru \n
echip`, independen]`, perseveren]`,
dorin]` de a progresa, cuno[tin]e bune
de limba englez`
Cum e structurat` activitatea ta:
echipa [i responsabilit`]ile colegilor
din echip`, rolul t`u
Task-urile mele sunt legate de dez-
voltarea unor module software. Sunt
implicat \n toate fazele proiectului,
\ncepand cu scrierea specifica]iilor
tehnice, proiectare, implementare.
Sunt parte a unei echipe de 4 ingineri
software care dezvolt` o aplica]ie soft-
ware de network management.
Care sunt planurile tale de carier`:
|n cadrul firmei, avem dou` posibilit`]i
de a progresa:
fie pe partea tehnic`, spre o
pozi]ie de technical lead [i ulterior
de expert
fie pe partea de coordonare, c`tre
o pozi]ie de team lead sau project
manager
|n cazul meu, \mi doresc \n viitorul
apropiat un rol de technical lead \n
proiectul \n care sunt implicat.
Care este cea mai \nt<lnit` prejude-

cat` despre aceast` pozi]ie?


Cred c` o posibil` prejudecat` ar fi c`
un inginer software nu ar putea evolua
c`tre alte pozi]ii. Exist` mul]i project
manageri sau chiar top manageri de
succes, \n diferite domenii de activi-
tate, proveni]i din IT.
Ce \]i place cel mai mult la aceast`
pozi]ie?
Am acces la ultimele tehnologii de
networking [i telecom. Produsele pe
care le dezvolt`m sunt unele din cele
mai bune din lume [i sunt folosite de
companii mari [i foarte mari.
Ce nu \]i place la aceast` pozi]ie?
Sedentarismul pozi]ia implic`
aproape exclusiv munc` de birou.
|ncerc`m s` compens`m acest lucru
prin campionate de fotbal, baschet [i
tenis, \mpreun` cu colegii.
Descrie ultimul proiect \n care ai fost
implicat:
Proiectul la care lucrez este o aplica]ie
de network management pentru ad-
ministrarea unei re]ele wireless de mari
dimensiuni.
Job profile oferit de ITC Networks
Te rug`m s` descrii pe scurt
responsabilit`]ile tale:
Dezvoltare software de management
pentru echipamente de re]ea (switch,
router, wireless).
Cum ai ob]inut pozi]ia curent`?
|n urma unei recomand`ri din partea
unui fost coleg de facultate, am apli-
cat pe site-ul firmei. Am fost contactat
[i am participat la dou` interviuri
tehnice [i un interviu de resurse
umane. A urmat o ofert` de angajare,
c`reia i-am dat curs, iar acum sunt
parte a echipei ITC Networks.
Cum poate ob]ine cineva un job
similar?
Exist` mai multe variante de a ajunge
la un interviu, pentru pozi]iile oferite
de firm`:
aplicare pe site-ul firmei
trimitere CV pe e-mail, direct la
hr@itcnetworks.ro
recomand`ri interne
aplicare pe site-urile specializate
\n recrutare
vizita la standul firmei, \n cadrul
diferitelor t<rguri de job-uri la
care firma a participat
Ce fel de persoane se descurc`
bine pe o astfel de pozi]ie?
Este nevoie at<t de abilit`]i tehnice,
c<t [i non-tehnice.
Cele tehnice sunt fie legate de diferite
limbaje de programare (C/C++, Java,
TCL, Perl, etc.), fie de telecomunica]ii
[i networking.

Software Engineer
Dezvoltare software de management pentru echipa-
mente de re]ea.

S-ar putea să vă placă și