P. 1
Cap8 - Organizare de Santier ( Parea III)

Cap8 - Organizare de Santier ( Parea III)

|Views: 4,710|Likes:
Published by Vaiesu Ioan

More info:

Published by: Vaiesu Ioan on Jun 11, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/22/2013

pdf

text

original

CAPITOLUL 8: ORGANIZAREA ŞANTIERULUI

MOD DE LUCRU

Cuprins 8.1. Selectarea şi achiziţionarea amplasamentului viitorului obiectiv 8.2. Proiectul de organizare a şantierului 8.3. Fondul de organizare de şantier 8.4. Deschiderea şi amenajarea şantierului 8.5. Organizarea şi dimensionarea spaţiilor de servire a personalului şantierului 8.6. Organizarea şi dimensionarea căilor de comunicaţie 8.7. Organizarea şi dimensionarea reţelelor de alimentare cu apă, energie electrică, căldură şi aer comprimat 8.8. Determinarea consumului de utilităţi 8.9. Organizarea executării lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros 8.10. Organizarea teritoriului şantierului
REZUMAT CUVINTE CHEIE BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ÎNTREBĂRI RECAPITULATIVE

CONCEPTE

200

Managementul proiectelor de construcţii

MOD DE LUCRU

Organizarea şantierului

201

8.1. Selectarea şi achiziţionarea amplasamentului viitorului obiectiv

Selectarea şi achiziţionarea teritoriului şantierului constituie o etapă importantă în realizarea proiectului, în situaţia în care clientul nu este proprietarul amplasamentului. Aceste activităţi trebuie realizate cât mai devreme posibil, în mod ideal în paralel cu întocmirea studiului de fezabilitate. Ele sunt în sarcina iniţiatorului proiectului (client, persoană juridică achizitoare) care le poate realiza prin intermediul managerului său de proiect sau al unui consultant specializat. Obiectivele acestei etape sunt: • Definirea cerinţelor pentru viitorul amplasament în concordanţă cu caracteristicile proiectului; • Selectarea amplasamentului în conformitate cu aceste cerinţe şi achiziţionarea teritoriului şantierului astfel încât să corespundă constrângerilor financiare, tehnice şi temporale ale proiectului şi să minimizeze riscurile proiectului. Pentru atingerea acestor obiective trebuie realizate următoarele activităţi: 1. Definirea obiectivelor, a cerinţelor pentru amplasamentul viitorului obiectiv şi acceptarea lor de către client. 2. Precizarea unor criterii de evaluare pentru viitorul amplasament pe baza obiectivelor şi cerinţelor definite. 3. Stabilirea modului de finanţare a achiziţiei amplasamentului. 4. Precizarea responsabilităţilor, competenţelor şi sarcinilor în cadrul echipei de proiect privind procesul de selectare şi achiziţie a amplasamentului; monitorizarea şi controlul realizării sarcinilor.

• Studiu privind posibilităţi de recrutare a forţei de muncă locale. 6. • Studiu privind accesul la utilităţi şi resurse materiale. • Studiu al planurilor de urbanism locale. Negocierea preţului şi încheierea contractului de vânzare–cumpărare. 7. Evaluarea amplasamentelor utilizând criteriile stabilite şi selectarea a 3-4 dintre acestea pentru o analiză detaliată. Selecţia amplasamentului dintre cele 3-4 rămase pentru evaluarea finală. • Studiu arheologic. • Studiu privind căile de comunicaţii. • Studiu privind nivelul apelor freatice şi subterane. concesionare sau închiriere. 8.202 Managementul proiectelor de construcţii 5. . • Studiu ecologic. • Studiu referitor la proprietatea asupra terenului. Culegerea datelor privind amplasamentele posibile prin realizarea următoarelor categorii de studii: • Studiu geotehnic. • Studiu privind aspectele legale.

de mortare. pentru asigurarea condiţiilor de viaţă. de transformare a societăţilor comerciale în unităţi de montaj.Organizarea şantierului 203 8. În domeniul construcţiilor se manifestă tendinţe de industrializare. Ea este formată dintro serie de piese scrise şi desenate. prin transferarea unor activităţi în baze de producţie în vederea organizării realizării lucrărilor după principiile producţiei industriale. poligoane de prefabricate. sub forma unei scheme generale de organizare şi detaliată de către antreprenorul general. ce cuprind soluţiile organizatorice. Rezolvarea integrală sau parţială a unor asemenea probleme. de depozitare a materialelor etc. elaborată de către proiectant. a unor reţele pentru utilităţi (apă. căldură. mecanic etc. cu ocazia elaborării proiectului de organizare a şantierului. a căilor de comunicaţie (drumuri. aer comprimat) şi a instalaţiilor aferente producerii acestora. balastiere şi cariere etc. Proiectul de organizare a şantierului reprezintă documentaţia tehnico-economică. fierărie. se precizează încă din faza de proiectare.2. căi ferate. ce vizează lucrările de organizare a şantierului.). . Astfel. care asigură condiţiile necesare pentru realizarea lucrărilor şi a obiectelor de construcţii. Ca urmare a acestor evoluţii. staţii de betoane. În acest 1 Şantierul este teritoriul pe care se execută lucrările de construcţii-montaj (atât cele de bază. Proiectul de organizare a şantierului1 Organizarea unui şantier pentru realizarea unui nou proiect (obiectiv) solicită. energie.). de fiecare dată.). reţele telefonice etc. precum şi a unor ateliere (dulgherie. rezolvarea unor probleme care se referă la asigurarea condiţiilor pentru desfăşurarea activităţii de bază. volumul lucrărilor de organizare de şantier este în continuă descreştere. este necesară realizarea unor spaţii (social-culturale şi administrative. cât şi cele provizorii).

dimensionarea bazei de producţie astfel încât aceasta să ocupe suprafeţe minime de teren. . Proiectul de organizare de şantier se realizează în două faze: .care se concretizează într-o "schemă generală de organizare" elaborată. prin aceasta.dimensionarea construcţiilor şi a obiectelor de organizare de şantier pe baza numărului de personal strict necesar. să fie unică pentru constructorii din zonă şi să utilizeze temporar unele obiecte de bază.asigurarea condiţiilor pentru cazarea constructorilor. piese scrise şi tabele privind următoarele aspecte de bază ale organizării şantierului. .faza a II-a se concretizează într-o serie de piese desenate. în devizul general.elaborată de către antreprenorul general pe baza "schemei generale de organizare" şi a proiectului de execuţie. a unor mijloace de organizare demontabile. să se prelungească termenul de dare în folosinţă stabilit pentru obiectivul respectiv. Proiectul de organizare . lucrări subterane etc. . de către proiectant.folosirea la maximum a construcţiilor de bază pentru cazarea constructorilor. mobile etc. . diagrame.. care detaliază soluţiile prevăzute în faza I.).executarea construcţiilor de bază într-o succesiune raţională a lucrărilor. cantine. . improprii producţiei agricole. fără ca. .utilizarea. grafice. fondurile necesare. depozite etc. pe baza soluţiilor prevăzute în nota de comandă. drumuri de acces la şosele şi obiecte de construit. de către constructor. . prin începerea din timp a execuţiei construcţiilor de locuinţe anterior anului în care este prevăzută începerea lucrărilor de bază. acordându-se prioritate celor care reduc costurile de organizare (linii de garaj. magazii. .faza a II-a ..adoptarea celor mai economice soluţii pentru transportul muncitorilor.204 Managementul proiectelor de construcţii scop se alocă.faza I . indiferent de valoarea investiţiei: .

situaţia căilor de comunicaţii (liniile ferate existente. iar obiectele de organizare de şantier cu caracter definitiv să fie realizate numai în cazuri temeinic justificate din punct de vedere economic şi social. debitele disponibile ale cursurilor de apă. numărul zilelor cu regim de îngheţ. starea drumurilor de acces). situaţia resurselor materiale din zonă (balast. Pentru organizarea de şantier sunt necesare următoarele informaţii şi date: situaţia geologică. posibilitatea reducerii duratei de instalare pe şantier a obiectelor de organizare. posibilitatea reducerii consumurilor de materiale şi forţă de muncă. rampe de descărcare. posibilitatea măririi numărului de refolosiri. Cu ocazia elaborării proiectului de organizare a şantierului trebuie analizate. nisip. piatră de carieră). respectiv structurile geologice. posibilităţile de recrutare a forţei de muncă din zonă etc. climatică şi hidrologică. în vederea soluţionării ulterioare. nivelul apelor freatice şi subterane. următoarele aspecte: posibilitatea industrializării producerii obiectelor de organizare de şantier. reţelele şi utilităţile existente în zonă. nu şi de către beneficiarul de investiţii. a gradului de recuperabilitate şi funcţionalitate. posibilitatea măririi simplităţii şi a uşurinţei în instalare şi dezafectare. posibilităţile de racordare provizorie. Fondul de organizare de şantier Documentaţia tehnico-economică pentru lucrările de organizare de şantier se aprobă de către organul de conducere al organizaţiei de construcţii-montaj. Valoarea fondurilor de organizare de şantier cuvenită . 8.3. posibilitatea reducerii costurilor etc.Organizarea şantierului 205 La elaborarea proiectelor de organizare trebuie să se ţină seama de baza materială a constructorului.

În situaţia în care lucrările şi cheltuielile de organizare de şantier sunt eşalonate pe mai mulţi ani. volumul şi eşalonarea anuală a acestor cheltuieli. la începutul fiecărui an băncile finanţatoare analizează. ateliere de dulgherie. locuinţe. cluburi. depozite de carburanţi. în funcţie de necesităţi. birouri. la banca finanţatoare. Din fondul de organizare de şantier se pot executa: . instalaţii pentru sortarea agregatelor. castele sau bazine de apă. pe măsura necesităţii reale de executare a lucrărilor şi de efectuare a cheltuielilor şi pe baza "programului de eşalonare a sumelor destinate brigăzii pentru întreaga lucrare şi anual" (care constituie anexă la contractul de antrepriză). fondul de organizare de şantier destinat bazelor unice de producţie pe întreaga platformă. . împreună cu beneficiarii şi organizaţiile de construcţii-montaj. cantine şi depozite de alimente. rampe de descărcare şi . vagoane sau bacuri-dormitor. Fondul de organizare de şantier se pune la dispoziţia antreprenorului general sau a celui de specialitate. . care se depune de către antreprenorul general.. dormitoare. bazelor unice de utilaje şi mijloace de transport. respectiv a subantreprenorilor. sumele stabilite prin proiectul de organizare coordonator se pun la dispoziţie.206 Managementul proiectelor de construcţii constructorului. fierărie. debarcadere. lăcătuşerie. staţii centrale de betoane şi mortare etc.construcţii pentru servirea producţiei: şoproane. mecanice. magazii.construcţii social-culturale şi administrative. de către beneficiarii de investiţii. chioşcuri de pâine. spălătorii. anexelor social-culturale. magazine etc. ateliere şi poligoane de prefabricate. După admiterea la finanţare a lucrărilor. băi. se determină prin proiectul de organizare coordonator.. pentru întreaga lucrare admisă la finanţare. depozite de var. se negociază între constructor şi beneficiar. estacade.unităţi auxiliare productive. direct antreprenorului general. puncte sanitare şi farmaceutice. depozitelor etc. Pentru lucrările de construcţii-montaj care se execută în zone sau platforme industriale.

iar construcţiile disponibile ce nu pot fi vândute se desfiinţează. linii provizorii de garaj.întreaga gamă de lucrări de construcţii şi instalaţii menite să asigure desfăşurarea.construcţii şi instalaţii de folosinţă generală. sau pentru alte utilizări este necesară o nouă autorizaţie. În vederea folosirii cât mai eficiente a fondurilor de organizare de şantier. căi de rulare pentru macarale. reţele de apă şi canalizare. fără a necesita o nouă autorizaţie. se deosebesc următoarele categorii de obiecte de organizare de şantier: . Constructorul este obligat să inventarieze materialele . durata de folosire pe şantier şi amplasamentul obiectelor de organizare de şantier. . pe baza unei autorizaţii prealabile.obiecte care se utilizează în întreaga durată normată pe acelaşi amplasament. Din fondurile pentru organizarea de şantier.provizorii . devenite disponibile. Construcţiile realizate pentru organizarea de şantier.exceptând achiziţionarea de utilaje . drumuri. pot fi vândute sau desfiinţate. s-au stabilit criterii obligatorii privind caracteristicile construcţiilor şi ale obiectelor de organizare de şantier. .instalaţii şi lucrări de organizare necesare pentru executarea lucrărilor pe timp friguros şi la lumină artificială. mobile sau fixe. precum şi de stadiul dotării cu utilităţi a şantierului respectiv. unităţile de construcţii-montaj au libertatea de a executa .care pot fi: demontabile.Organizarea şantierului 207 depozitare. centrale termice şi electrice provizorii. reţele electrice. a lucrărilor de bază. cele demontabile şi cele mobile se deplasează pe un alt şantier la terminarea funcţiei îndeplinite pe şantierul respectiv. Construcţiile provizorii se execută imediat după deschiderea şantierului. remize pentru locomotive şi utilaje. în bune condiţii. ţinând seama de funcţia.definitive . iar în momentul în care nu mai folosesc scopului. iar cele fixe se părăsesc sau se demolează. desfiinţarea lor este obligatorie. Pentru folosirea lor în continuare la executarea altor lucrări de bază apropiate. . staţii de compresoare. Conform acestor caracteristici.

antreprenorul general convoacă beneficiarul şi proiectantul. proiectantul general prezintă proiectul de execuţie. un grafic care stabileşte stadiile fizice de execuţie la care proiectantul va fi obligatoriu prezent pe şantier. Cu această ocazie. de comun acord. evacuarea materialelor .dacă este cazul.demolarea clădirilor vechi aflate pe amplasamentul obiectelor de bază. prin concentrarea lor la nivelul antreprenorului. Pentru urmărirea aplicării corecte a proiectului. Deschiderea şi amenajarea şantierului După încheierea contractului de antrepriză şi admiterea la finanţare a lucrărilor de construcţii-montaj contractate. pentru realizarea unor obiecte de organizare de şantier definitive. pe această cale. antreprenorul general ia o serie de măsuri care să permită începerea lucrărilor pregătitoare (împrejmuirea terenului. Pentru deschiderea şantierului. pe bază de procesverbal. 8. antreprenorul general şi proiectantul general întocmesc. pentru care emite "ordinul de începere a lucrărilor". Înainte de deschiderea şantierului. antreprenorului general amplasamentul lucrării. libere de orice obiecte sau reţele care ar împiedica executarea lucrărilor în condiţii normale. dând toate lămuririle necesare. curăţirea acestuia . defrişarea terenului . antreprenorul general trece la deschiderea şi amenajarea şantierului.4. proiectantul predă reperele principale de amplasament şi cotele nivelmetrice materializate pe teren. Economiile rezultate la fondul de organizare de şantier pot fi utilizate.208 Managementul proiectelor de construcţii recuperate şi să înregistreze valoarea lor. reîntregindu-şi. precum şi teritoriul de organizare. care se deplasează la locul lucrării. De asemenea. fondul de organizare de şantier. beneficiarul. pentru ca beneficiarul să predea.

cantine. 8. Organizarea şi dimensionarea spaţiilor de servire a personalului şantierului În cadrul spaţiilor de servire a personalului şantierului se includ următoarele grupe de construcţii: construcţii de cazare şi construcţii anexe acestora (dormitoare. debite de tutun. Aceste lucrări trebuie atacate la început şi terminate în cel mai scurt timp.). După executarea principalelor lucrări de organizare. săli şi terenuri de sport. cămine şi grădiniţe pentru copiii personalului şantierului. spaţii comerciale şi de prestări servicii (magazine alimentare. nivelarea terenului etc. dispensare etc. săli de clasă. ca şi a celor pentru alte necesităţi sociale. săli de spectacole.). construcţii administrative (birouri. se întocmeşte o evidenţă clară a stadiilor fizice ale lucrărilor. construcţii social-culturale (cluburi. creşe. frizerie. în vederea începerii lucrărilor de bază. cămine. magazii şi remize pentru instalaţii de pază contra incendiilor). atunci când este cazul.). prin construcţii definitive (locuinţe. În vederea decontării lucrărilor. băi. Realizarea spaţiilor de cazare necesare personalului şantierului. cât mai intens. chioşcuri de ziare. oficiu poştal. culturale şi tehnico-administrative trebuie asigurate. consemnându-se într-un proces verbal începerea efectivă a lucrărilor la fiecare obiect în parte şi precizându-se motivele întârzierii.). spălătorii etc. cizmărie. grupuri sociale etc.Organizarea şantierului 209 rezultate. Se vor utiliza. oficiu telefonic etc. cabine de pază şi control. în principal. puncte sanitare. posibilităţile locale de folosire . constructorul trasează terenul. cu excepţia construcţiilor ce pot servi ca obiecte de organizare.5. ateliere de croitorie.).

care corespund necesităţilor socialadministrative ale executantului. La nevoie. în cazurile în care acestea sunt amplasate în apropierea obiectelor ce se construiesc. Aceste cazuri sunt precizate.5 etc. punct sanitar (mc/muncitor) = 0. 2 Indici de suprafaţă sau volum pentru săli de mese (mc/muncitor) = 1. sunt situate în zone izolate. stabiliţi pentru fiecare categorie de construcţie (dormitoare. inclusiv locuinţele. pentru anumite categorii de spaţii) din perioada de vârf. necesare până la realizarea construcţiei definitive pentru acoperirea unor vârfuri. se poate apela la obiecte de cazare cu caracter demontabil sau mobil. . se execută cu precădere lucrările de bază ale investiţiei ce pot fi folosite de către constructor. finisate sau cu grad redus de finisaj (prevăzute în programele primăriilor). sau se poate apela la rezolvarea cazării pe plan local. în care: S = reprezintă spaţiile de servire a personalului unităţii. cantine. de legislaţia în vigoare. trebuie să se ţină seama de următoarele elemente de calcul: personalul total al şantierului (inclusiv membrii de familie. personalul care nu beneficiază de anumite spaţii. săli de mese. dispensare.)2 S = (NPt . precum şi în cel al căminelor de nefamilişti care se construiesc pentru beneficiar. în mod expres. ca elemente de organizare de şantier.210 Managementul proiectelor de construcţii temporară. necesarul de cazare trebuie rezolvat în cadrul construcţiilor de locuinţe. sau în situaţiile în care complexele industriale. prin preluare sau închiriere. a unor construcţii definitive existente. Constructorii obiectului de bază vor putea prelua executarea acestor lucrări. În ceea ce priveşte dimensionarea spaţiilor de servire a personalului şantierului. În principiu. fiind din localitate sau împrejurimi. spălătorii. băi. birouri.NPl) x i. exprimate în metri pătraţi sau în metri cubi. Pentru reducerea volumului lucrărilor de organizare. indicii de suprafaţă sau de volum. total sau parţial.

cu căile de comunicaţie necesare este o condiţie esenţială pentru buna desfăşurare a lucrărilor. pentru fiecare categorie de construcţie. de la deschiderea lui şi înainte de începerea lucrărilor de bază. trebuie luate toate măsurile posibile pentru limitarea acestor cheltuieli şi creşterea gradului de refolosire a materialelor rezultate.6. 8. din: drumuri (interioare şi exterioare). la care se adaugă instalaţiile telefonice. inclusiv membrii de familie. Organizarea şi dimensionarea căilor de comunicaţie Asigurarea unor căi de acces corespunzătoare ca lăţime. i = indicele de suprafaţă sau de volum. deoarece la şantiere şi în interiorul acestora se transportă cantităţi uriaşe de materiale şi elemente de construcţii. căile de comunicaţie ale acestuia sunt formate. atât pentru aprovizionarea cu materiale şi utilaje. lungime şi sistem rutier are o mare importanţă. cât şi pentru transmiterea mesajelor. Asigurarea şantierului. Cea mai bună modalitate de realizare a căilor de comunicaţie este soluţia definitivă. frecvent. Cum aceasta nu este întotdeauna posibilă. după caz. amenajări pentru transportul fluvial (unde este cazul). căi ferate (normale sau înguste). De aceea. se recurge încă. NPl = personalul care nu beneficiază de anumite spaţii (localnici). la soluţii . iar valorile recuperabile la lichidarea şantierului nu sunt prea mari. În funcţie de mărimea şi amplasarea şantierului. Cheltuielile pentru realizarea construcţiilor provizorii reprezintă cheltuieli neproductive.Organizarea şantierului 211 NPt = personalul total al şantierului. Calculele se fac pentru fiecare categorie de spaţiu de servire a personalului. unele cu masă foarte mare.

să asigure o circulaţie normală a mijloacelor de transport. Drumurile provizorii interioare ale şantierului şi ale bazelor de producţie au lăţimi diferite. să fie rezistente în perioadele de ploi şi de iarnă. Drumurile exterioare nu se execută. orice bază de producţie trebuie să fie racordată la calea ferată care oferă condiţii economice de transport al materialelor pentru distanţe de peste 50 km. iar cele cu trafic mijlociu . care angajează firme specializate în execuţia şi întreţinerea lor. Pentru dimensionarea căii ferate. Căile ferate pentru organizarea de şantier se construiesc. dreptunghiulare sau hexagonale. municipală. . Ţinând seama de producţia din anul de vârf. care trebuie să respecte anumite condiţii: să aibă un traseu cât mai scurt. din fondurile de organizare de şantier. acesta se execută înaintea celorlalte lucrări de bază. orăşenească.5 m. în general. În general. Drumurile cu trafic intens şi greu se execută din dale trapezoidale. de obicei. să fie cât mai puţin costisitoare. se va stabili necesarul de drumuri balastate. dacă investiţia are prevăzut racord de cale ferată. La obiectul care se construieşte. în baza de producţie. la fel procedându-se şi pentru drumurile din elemente de beton prefabricat. respectiv 6 m). Posturile telefonice şi reţeaua telefonică sunt dimensionate în funcţie de numărul personalului de conducere. să asigure securitatea traficului şi a pietonilor. într-un singur sens sau în două sensuri (3. indicii se exprimă în metri liniari la un milion lei producţie. prefabricate din beton armat. în funcţie de sistemul de circulaţie. administrativ şi funcţionăresc. Dimensionarea drumurilor interioare se face pe bază de indici de suprafaţă la un milion lei producţie de construcţiimontaj. Excepţie fac şantierele mari. unde se deplasează volume importante de pământ. deoarece ele se află în administrarea comunală.212 Managementul proiectelor de construcţii provizorii. judeţeană sau naţională.din balast cilindrat sau pământ stabilizat (tratat cu liant şi compresat).

în cantităţile necesare. în condiţiile industrializării construcţiilor. iar lucrările pentru realizarea instalaţiilor necesare şi a reţelelor de distribuţie ocupă un volum important din totalul construcţiilor provizorii de organizare. energie electrică. Creşterea gradului de mecanizare. şape. în special. căldură şi aer comprimat Şantierele moderne. apă şi căldură necesare pe şantier. Cu toate acestea.folosirea reţelelor provizorii numai în cazuri bine justificate. Pe şantiere se desfăşoară. În acest sens. . lucrări de montaj.folosirea reţelelor provizorii de alimentare cu utilităţi. ci şi în bazele de producţie. termică şi aer comprimat. şantierul trebuie să fie alimentat cu apă. zugrăveli. sunt mari consumatoare de apă şi energie.traseele reţelelor provizorii să fie astfel alese. de energie electrică. însă mecanizarea nu se extinde numai la lucrările de bază.7. energie electrică. Încă din faza de proiectare a reţelelor de alimentare cu utilităţi. .traseele reţelelor de alimentare provizorie cu utilităţi să fie cât mai scurte. placări cu faianţă etc. trebuie folosiţi algoritmi de determinare a lungimii minime a reţelei (arbori minimi). atunci când condiţiile tehnice sau economice împiedică realizarea cu prioritate a celor definitive.Organizarea şantierului 213 8. se vor reduce şi consumurile de aer comprimat. încât să nu . pentru a permite desfăşurarea normală a lucrărilor şi înscrierea acestora în duratele planificate de execuţie. presupune creşterea consumului de utilităţi şi. macaralele şi aparatele de sudură fiind principalii consumatori de energie electrică. . deoarece vor fi eliminate sau diminuate mult lucrările de tencuieli. numai pentru racordarea obiectelor de organizare de şantier. În condiţiile creşterii gradului de prefabricare a lucrărilor de finisaj. Organizarea şi dimensionarea reţelelor de alimentare cu apă. cu mecanizare complexă. trebuie să se respecte următoarele cerinţe: . în proporţii mari. la termenele planificate şi la parametrii ceruţi de documentaţia de proiectare.

întreruperea furnizării utilităţilor pe timp de iarnă şi prelungirea duratei de execuţie. deoarece acestea duc la deteriorarea reţelelor. asigură realizarea unor reţele provizorii de lungimi minime. două probleme distincte. încă din faza de proiectare. . în funcţie de durata lor de exploatare şi de cantităţile şi parametrii utilităţilor furnizate. Dacă toate muchiile grafului iniţial au valori diferite. care permite obţinerea unui arbore parţial de valoare totală minimă. vol. la costuri reduse şi într-un timp optim. 3 A. care vor mări cheltuielile de organizare de şantier şi vor prelungi durata de execuţie. să se aleagă de fiecare dată muchia cu valoarea cea mai mică. Conform definiţiei de mai sus. Lungimea minimă a unei reţele provizorii (sau definitive) se poate determina cu ajutorul algoritmului lui Kruskal. Kaufmann. atât în faza de proiectare. cât şi în faza de execuţie. Bucureşti.214 Managementul proiectelor de construcţii traverseze amplasamentele lucrărilor de bază. . iar graful (X. Pentru a realiza reţelele provizorii cu cheltuieli minime se urmăresc. deoarece în acest caz vor fi necesare cheltuieli suplimentare pentru demontări şi remontări (totale sau parţiale). U2.1967. Un-1 ……. Mulţimea de "n-1" muchii (Un-1) va avea următoarea formă: Un-1 = U1. fără însă a forma astfel un ciclu cu muchiile alese anterior. Respectarea acestor cerinţe. Acest algoritm presupune ca. 2. atunci arborele obţinut va fi unic. 347. pag.Un-1) este un arbore de valoare minimă. se va alege o mulţime de "n-1" muchii ce vor forma un arbore de valoare minimă. “Metode şi modele ale cercetării operaţionale”. Se numeşte "arbore" un graf finit conex fără cicluri şi având cel puţin două vârfuri3. Trebuie să nu se aleagă soluţii de amplasare subterană a acestora pentru durate mici de exploatare (necesitând un cost mai mare al amplasării) şi nici reţele de cote "0" sau supraterane la lucrări cu durate mari şi foarte mari de exploatare.amplasarea reţelelor provizorii de alimentare cu utilităţi să se facă cu cheltuieli minime de muncă vie şi materializată.. pentru a asigura atacarea obiectelor de bază la temenele prevăzute. şi anume: lungimea reţelelor şi diametrele acestora. Editura Ştiinţifică. lucrând în etape.

fie costul total al reţelei ce acoperă această muchie. care îmbină atât schemele celor două tipuri prezentate anterior. se folosesc două surse distincte. În cadrul lucrărilor de determinare a traseului minim al reţelei. în funcţie de natura obiectului căruia i se furnizează utilitatea respectivă. post de transformare pentru energie electrică. Reţeaua de distribuţie a utilităţilor poate fi realizată după diferite scheme. Dacă pentru determinarea lungimii reţelei contează foarte puţin "utilitatea" pentru care se construieşte reţeaua. însă. Dacă întreruperea furnizării utilităţii provoacă pagube obiectului alimentat (staţie de betoane şi mortare. care poate fi blocată şi deteriorată la întreruperea furnizării energiei electrice) atunci. la stabilirea diametrului acesteia contează. de manoperă precum şi o durată mai scurtă de realizare. Dacă. punctele de lucru şi obiectele de organizare de şantier sunt conectate la o reţea de tip radial (figura 30) ceea ce presupune o reducere importantă a lungimii reţelei în cele mai multe dintre cazuri.Organizarea şantierului 215 Dacă două sau mai multe muchii au valoare egală. trebuie rezolvate două probleme distincte: amplasarea şi dimensionarea sursei (priză de alimentare cu apă. Dacă reţeaua de tip inelar prezintă o mare siguranţă în exploatare. felul şi cantitatea utilităţii transportate. conductor). atunci arborele ce se poate obţine nu mai este unic. În cele mai multe cazuri. întreruperea furnizării utilităţii ca urmare a unei defecţiuni a reţelei nu provoacă pagube sau pierderi importante. în practică se folosesc reţele de tip mixt (figura 31). în primul rând. Această schemă presupune alimentarea fiecărui obiect prin două surse independente şi se numeşte reţea de distribuţie inelară (figura 29). În dimensionarea instalaţiilor provizorii de alimentare cu utilităţi. în etapa de proiectare pot fi asociate valorilor muchiilor fie lungimea muchiei respective. staţie de compresoare pentru . cât şi avantajele şi dezavantajele lor. reţeaua de tip radial asigură reducerea consumului de metal (ţeavă. pentru creşterea siguranţei în alimentare.

Reţea de distribuţie radială C3 C7 C1 S C2 C4 C6 C5 Figura 31. Reţea de distribuţie mixtă .216 Managementul proiectelor de construcţii aer comprimat. centrală termică pentru abur şi apă caldă) şi dimensionarea reţelei de distribuţie. Reţea de distribuţie inelară C3 C7 C1 S C6 C5 C2 C4 Figura 30. C = consumatori C3 C7 C1 S C6 C5 C2 C4 Figura 29. Notă: S = sursă.

Organizarea şantierului 217 Amplasarea optimă a unei surse de alimentare cu utilităţi faţă de mai mulţi consumatori poate fi stabilită pe baza sumei minime a cheltuielilor de transport al utilităţii. Folosind algoritmul "Steiner-Weber" se parcurg etapele descrise mai jos.n) de la care se vor transporta (la sau de la punctul S).2. Se consideră "n" puncte Pi (i =1.. Z(min)= C1r1 + C 2r2 + . această relaţie devine: Z(min) ∑ C i (x − xi )2 + (y − yi )2 = i =1 n unde xi şi yi sunt coordonatele punctului Pi (i=1.+ C n rn = ∑ Ci ri i =1 n În coordonate carteziene.2. iar x şi y sunt coordonatele necunoscute ale sursei.n)... în unităţi de timp egale.... cantităţile "Ci" la distanţele "ri ". Necunoscutele x şi y se vor obţine prin iteraţii succesive la care etapa “k+1” arată astfel: ∑C x(k+1) = i =1 n i xi (x(k) − xi )2 + (y(k) − yi )2 Ci (x(k) − xi )2 + (y(k) − yi )2 yi (x(k) − xi )2 + (y(k) − yi )2 Ci (x(k) − xi )2 + (y(k) − yi )2 ∑ i =1 n ∑C y ( k+1) n = i =1 i ∑ i =1 n .

la proiectarea organizării şantierului. în funcţie de natura utilităţii. cât şi reţeaua de distribuţie se dimensionează în funcţie de consumul preliminat de utilităţi. în aşa fel încât să asigure. să se cunoască foarte bine volumele lucrărilor de bază ce urmează a se executa şi eşalonarea în timp a acestora. volumele utilităţilor necesare în orice moment. conform celor prezentate se pot dimensiona sursa de alimentare şi reţeaua de distribuţie pentru fiecare utilitate în parte. se pot face reprogramări ale unor activităţi. în scopul diminuării vârfurilor de consum de utilităţi.218 Managementul proiectelor de construcţii Se poate utiliza. se pot ataşa. la alimentarea cu apă. centrul de greutate al sistemului de puncte Pi având coordonatele: x (0) = ∑ C i xi i =1 n n ∑C i =1 y ( 0) = ∑C y i =1 n i n i i ∑C i =1 i Atât sursa. prin proiectarea pe abscisa unui grafic calendaristic (construit pe baza graficului reţea). este necesar ca. Astfel. la graficul calendaristic. În cazul în care aceste volume ar solicita capacităţi prea mari pentru sursele de alimentare cu utilităţi şi pentru reţelele de distribuţie datorită masării lor într-o anumită perioadă de timp. ca soluţie iniţială. în funcţie de acestea. La proiectarea surselor de alimentare şi a reţelelor de distribuţie trebuie să se aibă în vedere particularităţile şi cerinţele acestora. rezervele libere de timp şi. furnizarea utilităţilor respective în perioada de consum maxim. să fie aproape de şantier. sursa trebuie: să asigure debitul maxim necesar. fără nici o dificultate. Pentru a respecta această cerinţă. să se găsească la mică adâncime. În condiţiile programării execuţiei obiectelor de bază folosind graficele reţea se pot determina. După determinarea necesarului de utilităţi şi după o eventuală aplatizare a vârfurilor acestui necesar. să servească atât pentru . vârfuri ce determină capacităţile sursei şi ale reţelei de distribuţie.

pentru evitarea . eventual. fiind necesară totodată şi izolarea sa fonică. trebuie ca grupurile electrogene (fixe sau mobile) să se folosească numai în cazuri bine justificate. cât şi pentru nevoile gospodăreşti. Reţeaua trebuie: să aibă lungime minimă. De asemenea. să nu traverseze căile de comunicaţii decât în conductori izolaţi în subteran sau la înălţime corespunzătoare. Ea trebuie să fie amplasată în centrul de greutate al şantierului pentru a evita crearea mai multor surse (posturi de transformare).pentru cantităţi mari de aer comprimat . Ori de câte ori este posibil trebuie să se realizeze posturi de transformare definitive în cabine tipizate (bine protejate). sursa trebuie: să folosească compresoare fixe . să nu permită pătrunderea impurităţilor sau a apelor uzate. La alimentarea cu energie electrică. la fiecare consumator. iar reţeaua de joasă tensiune să nu aibă o rază mai mare de 500 metri pentru a evita pierderile de energie. să fie montată sub adâncimea de îngheţ (dacă funcţionează şi iarna) şi să poată fi folosită ca reţea definitivă (dacă nu total.şi compresoare mobile pentru cantităţi mici. să fie scurtă . Totodată. şi pentru alimentarea viitorului obiect de construcţii etc. pentru a diminua lungimea reţelei şi pierderile din reţea. Reţeaua de alimentare trebuie: să aibă lungime minimă. Conductorii trebuie să aibă diametre care să reziste parametrilor proiectaţi ai utilizării şi să asigure minimum de pierderi în reţea. presiunea necesară. să permită asigurarea debitului maxim. deoarece funcţionează cu un consum specific ridicat de combustibil. să poată fi folosită. ea trebuie amplasată în centrul de greutate al şantierului (cea fixă) sau în imediata apropiere a punctului de lucru (cea mobilă). Reţeaua trebuie: să fie radială şi să asigure. sursa trebuie: să aibă o putere corespunzătoare sumei puterilor instalate de pe şantier (corectate cu factorul de putere şi coeficienţii de simultaneitate).Organizarea şantierului 219 consumul productiv. cel puţin parţial). La alimentarea cu aer comprimat.

220 Managementul proiectelor de construcţii pierderilor de presiune pe reţea şi să se termine la fiecare consumator cu conducte flexibile. spălări de agregate etc. instalaţii de evacuare a condensului şi loc de dilatare. menajere. ori de câte ori este posibil. iar dacă este provizorie. cantităţile de apă pentru procesul de producţie se determină pe baza unor consumuri medii stabilite pentru principalele lucrări de pe şantier (tabelul 16). stabilirea acestuia este destul de dificilă. Reţeaua trebuie: să fie izolată termic. să asigure consumul maxim cerut de procesul de producţie şi necesităţile de încălzire. pentru a uşura exploatarea. Deoarece nu se cunosc cu certitudine toate necesităţile de apă ale unităţii. Ea ar trebui amplasată în centrul de greutate al şantierului. sanitare şi pentru combaterea incendiilor. La şantierele cu un consum de apă obişnuit. 8. Determinarea consumului de utilităţi Determinarea consumului de apă În unităţile de construcţii-montaj apa se consumă pentru scopuri tehnologice. adică acolo unde nu se execută volume mari de lucrări de terasamente prin hidromecanizare. definitivă.. neputându-se face cu exactitate. . iar consumul este supus unor neuniformităţi mari. montată aerian sau subteran deasupra apelor freatice. La alimentarea cu abur.8. sursa trebuie: să fie. să aibă lungime minimă.

600sec oră 1 2× K n × ∑Ac i . pe un schimb cu durata de 8 ore. în vederea dimensionării instalaţiilor. 1. pe secundă. Aci . 1 2 3 4 5 Denumirea lucrării Spălarea mecanică a agregatelor Prepararea mortarului Stingerea varului Prepararea betonului Stropirea betonului Consum mediu de apă (l / mc) 710 – 5000 170 – 300 2500 – 3500 200 – 300 200 . necesarul de apă trebuie calculat în diferite faze ale executării lucrărilor. În cazul lucrărilor obişnuite. exprimat în litri. în litri.Organizarea şantierului 221 Tabelul 16 .400 La şantierele cu consumuri foarte mari. în care: DAp reprezintă debitul de apă pentru nevoile producţiei. crt. debitul de apă pentru desfăşurarea procesului de producţie se calculează astfel: DA p = 8ore×3.coeficient care ţine seama de consumuri neprevăzute.coeficientul de neuniformitate a consumului de apă pe un schimb Consumul maxim de apă necesară desfăşurării procesului de producţie pentru un schimb (Ap) se determină astfel: Ap = 1.2 x Kn x Σ Aci Debitul de apă potabilă pentru scopuri gospodăreşti şi sanitare se determină conform relaţiei: . întocmind grafice calendaristice.2 .consumul de apă pentru fiecare consumator productiv. pentru a stabili vârfurile de consum. Kn .Consumuri medii de apă pentru principalele lucrări de pe şantier Nr.

în litri.consumul de apă. calculat în litri pentru un muncitor de pe şantier.debitul de apă potabilă pe şantier l/s.) timp de 8 ore. N2 .consumul de apă potabilă pentru nevoile gospodăreşti. DAg1. Am1 .222 Managementul proiectelor de construcţii DAg = DAg1 + DAg2 în care: DAg . Ad1 . pe zi. calculat în litri pentru un locuitor din colonia de muncitori. Debitul de apă potabilă pe şantierul de construcţii (Ag1) se determină astfel: D Ag1 = K 'n × în care: N1 × A m1 + ∑ A d1 sec 8ore 3. . Am2 .600 × oră în care: Kn'' reprezintă coeficientul de neuniformitate a consumului de apă în timpul unei zile.consumul de apă potabilă.600 × or ă Kn' reprezintă coeficientul de neuniformitate a consumului de apă potabilă în timpul unui schimb. cantină.debitul de apă potabilă în colonia de muncitori l/s.numărul locuitorilor coloniei. dispensar etc. băi.numărul de muncitori de pe şantier. pentru diverşi consumatori (duşuri. într-un schimb.reprezintă debitul de apă potabilă pentru scopuri gospodăreşti şi sanitare. Debitul de apă potabilă în colonia de muncitori (Ag2) se stabileşte după formula: ' DAg2 = K 'n × N 2 × A m2 + ∑ A d2 sec 8ore 3. DAg2. N1 .

pe şantier şi în colonie.consumul de apă potabilă în colonia de muncitori. Consumul de apă potabilă pe şantierul de construcţii (Ag1) se determină astfel: Ag1 = Kn' x (N1 x Am1 + ∑Ad1) iar cel de apă potabilă în colonia de muncitori (A g2). Debitul total de apă necesar şantierului (DAT) se calculează cu ajutorul relaţiei: DAT =D Ap + DAg + DAi Dimensionarea diametrului instalaţiilor de apă se face pe baza formulei: D= 4x1000 T xA π xV în care: . Ag2 .Organizarea şantierului 223 Ad2 . conform relaţiei: Ag2 = Kn'' x (N2 x Am2 + ∑Ad2) unde semnificaţiile notaţiilor rămân aceleaşi ca în formulele de determinare a debitului de apă. Consumul de apă potabilă pentru scopuri gospodăreşti şi sanitare se determină conform relaţiei: Ag = Ag1 + Ag2 unde: Ag reprezintă consumul de apă potabilă. Ag1 .).consumul de apă în litri pentru diverşi consumatori (duşuri. timp de 24 de ore. băi. şcoală etc.consumul de apă potabilă pe şantier. pe baza normativelor existente. Debitul de apă necesar pentru stingerea incendiilor (Ai) se stabileşte de comun acord cu organele de pompieri. pentru scopuri gospodăreşti şi sanitare. spitale.

pentru dezgheţarea terenurilor. iar pe timp de iarnă.) Puterea electrică totală necesară se obţine prin însumarea puterii necesare pe fiecare consumator. pentru evitarea pierderilor de apă.50 m/s).00 -1.10 . dispensarelor etc. folosirea unor dispozitive de reglare a consumului de apă în staţiile de spălare a utilajelor.debitul de apă necesar. protecţia betonului proaspăt. datorită mecanizării lucrărilor. întreţinerea acestora etc. Ker = 1. spălătoriilor. Costul energiei electrice reprezintă. creşelor. organizarea judicioasă a alimentării cu apă a duşurilor. Pt . în m/s (pentru reţele permanente: 0. în mm. cu restricţii.5 % din costul total.. pentru reţele provizorii:1. mijloacelor de transport etc. astfel: Pt = Ker (Ks 1∑Pn + Ks 2 ∑Pii + Ks 3 ∑Pie) cosϕ în care. ceea ce face necesară întărirea acţiunilor de economisire a apei. folosirea hidromecanizării numai în cazuri bine justificate. prin aplicarea următoarelor măsuri: deschiderea punctelor de alimentare cu apă numai în locuri strict necesare. circa 1.).reprezintă puterea totală necesară.coeficientul prin care se ţine seama de pierderile de . în Kw.00 m/s. energia electrică are diverse utilizări (pentru acţionarea maşinilor şi a utilajelor de construcţii. a instalaţiilor de purificare a apei. la lucrările mari. recircularea apei. nituire. V . DAT .7 -1. a clădirilor administrative şi sociale. în l/s. încălzirea materialelor de construcţii etc. a aparatelor de sudură. Determinarea consumului de energie electrică Unităţile de construcţii-montaj au devenit mari consumatoare de energie electrică. a magaziilor. verificarea robineţilor şi a conductelor.224 Managementul proiectelor de construcţii D reprezintă diametrul conductelor. Procurarea şi distribuirea apei pe şantier presupun consum mare de energie precum şi alte cheltuieli (realizarea sursei. În construcţii. iluminatul secţiilor auxiliare productive.viteza de circulaţie a apei în conducte. folosirea unor dispozitive de blocare a alimentării cu apă la terminarea unor procese umede.5 2. ori de câte ori este posibil. cantinelor.

K = 0. Determinarea consumului de căldură Şantierele de construcţii-montaj sunt mari consumatoare de energie termică în perioada de timp friguros. Pentru unităţile având până la 10 utilaje sau instalaţii cu motoare electrice. . Pie .75).factorul de putere al reţelei. cât şi pentru nevoi tehnologice (cu restricţii.puterea corpurilor de iluminat. pentru aburirea prefabricatelor de beton armat. Pn . Ks1. astfel încât să se minimizeze pierderile de energie în reţea. folosirea de maşini şi utilaje ale căror motoare electrice să aibă un randament ridicat. în Kw. pentru cele cu peste 50 motoare electrice. Pii . care să oprească funcţionarea motorului electric sau a transformatorului de sudură la întreruperea lucrului.50. pentru iluminatul interior. Ks3 . să nu fie uzate şi să fie bine protejate. amplasarea punctelor de transformare (dotate cu transformatoare de puteri corespunzătoare).Organizarea şantierului 225 putere ale reţelei.puterea nominală a maşinilor şi instalaţiilor. La lucrările de construcţii se consumă căldură atât pentru încălzirea clădirilor şi a barăcilor. prin îmbunătăţirea calităţii lucrărilor. dimensionarea reţelei astfel încât pierderile de energie să fie minime.puterea corpurilor de iluminat.70. K = 0.coeficienţii de simultaneitate corespunzători4 Pentru reducerea consumurilor de energie electrică se pot lua următoarele măsuri: stabilirea unor puncte de iluminare strict necesare. îmbunătăţirea eşalonării execuţiei proceselor de producţie mari consumatoare de energie pentru aplatizarea curbei de sarcină. K = 0. care depinde de numărul şi de felul sarcinilor (în medie. folosirea întrerupătoarelor de mers în gol. Cosϕ . pentru iluminatul exterior. este 0.75. pentru cele cu până la 30 de motoare electrice. încălzirea cu abur a 4 Coeficientul de simultaneitate reprezintă raportul între sarcina consumatorilor la un moment dat şi puterea instalată a tuturor consumatorilor. programarea lucrărilor exterioare în afara perioadei de timp friguros etc. eliminarea remedierilor şi a refacerilor unor lucrări ce solicită consumuri energetice. folosirea de motoare electrice de puteri corespunzătoare celor solicitate de capacitatea utilajelor. Ks2. amplasate astfel încât fiecare să lumineze o suprafaţă maximă.

regimurile termice adoptate şi alte condiţii care determină cantitatea de căldură şi intensitatea consumării ei (tabelul 17) .temperatura exterioară luată în calcul. în cazul în care diferenţa de temperatură dintre interiorul şi exteriorul clădirii este de 10C (coeficienţii Ki se stabilesc prin normative). Cantitatea de căldură necesară pentru încălzirea clădirilor depinde de proprietăţile termotehnice ale elementelor de încălzit. de volumele clădirilor şi de diferenţa de temperatură dintre interiorul şi exteriorul clădirii. te .temperatura interioară luată în calcul. ti . din suprafaţa clădirii. Si .226 Managementul proiectelor de construcţii betonului în timpul iernii. exprimat în kcal/h.reprezintă consumul de căldură pe oră pentru încălzirea barăcilor şi clădirilor.suprafaţa pereţilor şi a tavanelor de structuri diferite. uscarea materialului lemnos etc. în care: Q1 . Consumul de căldură pentru scopuri tehnologice se determină de fiecare dată prin calcule speciale. în grade Celsius.coeficientul de cedare de căldură a pereţilor şi tavanelor. în grade Celsius. Ki .1 . Consumul de căldură pe oră (Kcal/h) pentru încălzirea clădirilor poate fi determinat cu ajutorul următoarei formule: Q1 = 11x∑Si xK i (ti − te ) . în mp.). în decurs de o oră.coeficient de siguranţă. în Kcal/mp. luându-se ca bază volumul de lucrări proiectat şi termenele de execuţie. dezgheţarea cu abur a pământului. 1.

000 7. Kr1 .Organizarea şantierului 227 Consumuri medii de căldură pentru lucrările de construcţii.000 20.000 190.coeficient ce asigură acoperirea pierderilor de căldură în reţea (în mod aproximativ.000 140. Reducerea consumurilor de căldură în construcţii-montaj se poate asigura prin următoarele măsuri: alegerea celei mai economice surse de alimentare cu căldură. folosirea unor radiatoare cu randament mare. stabilirea traseelor minime pentru reţelele de alimentare. îmbunătăţirea termoizolaţiei încăperilor încălzite.cantitatea de căldură necesară pentru încălzirea clădirilor şi barăcilor.coeficient ce asigură acoperirea consumurilor neprevăzute de căldură. Q2 . în Kcal/h.cantitatea de căldură necesară pentru nevoi tehnologice în Kcal/h. astfel: QC = (Q1 + Q2) x Kr1 x Kr2 în care: QC reprezintă cantitatea totală de căldură.15).000 . luând în considerare pierderile inevitabile de căldură în reţea. până la temperatura de 7500 C Aburirea elementelor de construcţie din beton Prepararea betonului Turnarea betonului în construcţia de protecţie încălzită Turnarea betonului în pardoseli. Q1 . pe pământ Tabelul 17 Consumul de căldură (Kcal/h/m. Kr2 .c.000 Cantitatea totală de căldură se stabileşte prin însumarea consumurilor de căldură ale tuturor consumatorilor.43. în Kcal/h. reducerea consumului de căldură pentru .000 220. se poate considera K=1. îmbunătăţirea termoizolaţiei reţelelor de alimentare.000 75.) 15. Natura consumului Dezgheţarea pământului a) nisipos b) argilos Încălzirea apei cu abur.

Determinarea consumului de aer comprimat Aerul comprimat se foloseşte la lucrările de construcţiimontaj pentru acţionarea sculelor pneumatice (perforatoare. Cele mobile se amplasează la locul de executare a lucrărilor. În unele cazuri există posibilitatea de a obţine aerul comprimat de la staţia de compresoare a unei întreprinderi existente (la extinderea sau reconstruirea unor întreprinderi în exploatare). qs . fără întreruperi. pentru 4-6 scule = 0. pentru a putea alimenta lucrările. sau pentru transportul materialelor pulverulente. pentru acţionarea diferitelor dispozitive şi aparate (dispozitive de vopsire cu aer comprimat.90.coeficientul pierderilor de aer comprimat în reţea (1. Este recomandabil să se instaleze cel puţin două compresoare.80-0.).).228 Managementul proiectelor de construcţii procese tehnologice pe şantier. pentru 2-4 scule = 0. folosirea energiei solare pentru uscarea materialelor. Ksa -coeficientul de simultaneitate (pentru o sculă racordată =1. în cazul reparării sau întreţinerii unuia din compresoare. însă. Aerul comprimat se produce în staţiile de compresoare. Cantitatea de aer comprimat se determină pe baza următoarei formule: QA = Ka x Ksa x ∑qs în care: QA reprezintă debitul instalaţiei de compresoare. Ka .83 etc. prin extinderea prefabricării uzinale.consumul de aer comprimat pentru fiecare unealtă .). cu aer comprimat. eşalonarea corespunzătoare a lucrărilor în scopul realizării proceselor ce solicită un mare consum de căldură în perioadele favorabile. ciocane de abataj. pe şantierele de construcţii-montaj se folosesc staţii de compresoare mobile sau fixe.5). De regulă. La lucrările de durată şi cu volum mare se utilizează staţii de compresoare fixe de mare capacitate.3 -1. aşezate pe fundaţii de beton şi adăpostite în clădiri provizorii de şantier. scule pentru cioplirea pietrei etc. aparate de sablare. pompe de mortarbeton etc. urgentarea realizării proceselor naturale etc. în mc/min aer aspirat.

care presupun efectuarea unor cheltuieli suplimentare. folosirea unor reţele scurte. Pentru reducerea consumului de aer comprimat pot fi luate următoarele măsuri: folosirea unor receptoare neuzate. de: perioada în care se va executa lucrarea. la înălţimea de 2 metri de la sol şi la distanţa de 5 metri de orice obiect de construcţii. alimentarea cu aer comprimat la parametrii necesari.). în elaborarea proiectului de organizare a lucrărilor pe timp friguros. Proiectul de organizare a lucrărilor pe timp friguros Proiectantul ţine seama. Presiunea de lucru a compresoarelor trebuie să fie cu 2030% mai mare decât presiunea din sculele şi mecanismele pneumatice.2. alimentarea cu aer comprimat de la instalaţiile independente. în aer liber.0 . constructorul trebuie să ia anumite măsuri de protecţie. măsurată la ora 7 dimineaţa.2-0.3 etc. etanşarea corespunzătoare a reţelei. aparat de vopsit: 0. media termică înregistrată în zona de amplasare . introducerea limitatoarelor de alimentare cu aer comprimat la încetarea lucrului. Pentru a-şi desfăşura activitatea în aceste condiţii. Organizarea executării lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros Extinderea executării lucrărilor de construcţii-montaj în tot cursul anului solicită organizarea distinctă a lucrărilor pe timp friguros. Acestea sunt minimizate prin intermediul soluţiilor alese în proiectul de organizare a lucrărilor pe timp friguros.9.Organizarea şantierului 229 pneumatică (în mc/min) servită de instalaţia respectivă (aparat de tencuit: 2. bine etanşate.5. folosirea unor scule cu randament bun. la umbră. când punctele de consum sunt situate la distanţe mari de sursa de alimentare centralizată etc. 8. Sunt considerate "zile friguroase" zilele în care temperatura aerului. este mai mică de 5oC. pentru reducerea pierderilor pe reţea. datorită pierderilor de presiune pe reţea.

talaş etc. În cadrul pieselor scrise se includ: memoriul justificativ.230 Managementul proiectelor de construcţii aleasă pentru perioada de execuţie. instrucţiunile de desfăşurare a lucrărilor (fişa tehnologică). Proiectul de organizare a lucrărilor pe timp friguros cuprinde piese scrise şi desenate. graficele de eşalonare a necesarului de forţă de muncă. să se desfăşoare în perioadele favorabile. regimul hidrografic al zonei. se ataşează: graficul de eşalonare a lucrărilor pe timp friguros. prin folosirea unor adaosuri care să coboare punctul de îngheţ al materialelor. tehnologiile alese în condiţiile de mai sus.a golurilor de la uşi şi ferestre. în care să se realizeze lucrările pe timp friguros. cantitatea lucrărilor ce se vor executa. permit eşalonarea lucrărilor în aşa fel încât lucrările de structuri. a unor măsuri speciale. utilaje etc. ca: . Soluţiile tehnice presupun: adaptarea tehnologiilor de execuţie la condiţiile de lucru pe timp friguros. cu multe procese umede. prefabricarea elementelor şi a detaliilor de construcţii care solicită procese umede. planul de amplasare a obiectelor la care se vor desfăşura lucrări pe timp friguros. cu cheltuieli minime.amenajarea generală a şantierului (refacerea drumurilor şi a şanţurilor de evacuare a apelor de suprafaţă. măsurile suplimentare de protecţia muncii etc.provizorie sau definitivă . în general. natura lucrărilor executate. mai puţin costisitoare. închiderea . Ca piese desenate. umplerea cu pământ a golurilor de fundaţii .) produsele de balastieră şi carieră. încălzirea materialelor înainte de a fi puse în operă etc. măsuri de protecţia muncii. documentaţia de deviz. Asigurarea executării lucrărilor pe timp friguros presupune adoptarea. Tot prin soluţii organizatorice pot fi protejate de îngheţ (prin acoperire cu paie. pentru asigurarea închiderilor. Pregătirea lucrărilor pentru activitatea pe timp friguros Continuitatea desfăşurării lucrărilor pe timp friguros poate fi asigurată prin soluţii organizatorice şi soluţii tehnice. schiţe şi desene de execuţie. pământul care trebuie săpat etc. Soluţiile organizatorice. rogojini. prevenirea şi stingerea incendiilor etc. materiale. acoperirea produselor de balastieră şi a varului din gropile de var cu materiale termoizolante. limitele minime de temperatură la care calitatea lucrărilor nu este afectată.

asigurarea mijloacelor de combatere a incendiilor (pompe. a curăţirii lor la terminarea schimbului (autobasculante. a surselor de căldură pentru spaţiile închise. streşini şi acoperişuri. .amenajarea sursei şi a reţelei de încălzire tehnologică pentru încălzirea spaţiilor de lucru. pompe de beton.amenajarea construcţiilor speciale pe şantier. asigurarea stivelor de materiale. mixturilor asfaltice etc. PAL. supravegherea focurilor deschise.). . a temperaturii betoanelor.. PFL. social-culturale etc. panouri de incendiu etc. a reţelelor electrice etc..amenajarea spaţiilor de depozitare prin izolarea termică a depozitelor ce păstrează materiale sensibile la umiditate şi temperatură (ciment. presărarea materialelor antiderapante pe drumuri etc. .protejarea obiectelor la care s-au sistat lucrările pe timp friguros. rezervoare de apă.. prin curăţirea zăpezii şi gheţii de pe drumurile de acces. revizuirea canalizărilor.aplicarea unor măsuri speciale pentru perioadele de dezgheţ prin asigurarea cu materiale şi utilaje pentru întreţinerea drumurilor.organizarea activităţii meteorologice pe şantier.Organizarea şantierului 231 terminate etc. furtunuri. platforme de lucru. prin îngrădirea locurilor periculoase.organizarea protecţiei şi igienei muncii. spaţiilor administrative. în vederea obţinerii şi valorificării datelor meteo (înregistrarea temperaturii interioare. exterioare.).). stingătoare. a spălării lor cu apă caldă etc. . var. elaborarea instrucţiunilor de folosire a sobelor. .. . .. magaziilor de materiale.. staţiilor de betoane.organizarea pazei şi stingerii incendiilor. prin realizarea instalaţiilor de încălzit la staţiile de betoane şi mortare. .revizuirea reţelelor de şantier şi protejarea termică a conductelor de apă şi termoficare. organizarea evacuării apelor etc. lacuri şi vopsele. a instalaţiilor de preparare a apei calde pentru rampele de spălare a utilajelor de construcţii şi a mijloacelor de transport etc.amenajarea punctelor de întreţinere a utilajelor şi mijloacelor de transport pentru asigurarea pornirii uşoare a acestora. . . folii şi plăci din PVC. atelierelor. solvenţi etc. mortarelor. ipsos. malaxoare). . scări.. clei.

panouri termoizolante. se acceptă continuarea executării lucrărilor pe timp friguros chiar dacă cheltuielile suplimentare de organizare sunt mai mari decât economiile obţinute. închiderea provizorie a golurilor. Cheltuielile suplimentare solicitate de organizarea de şantier pe timp friguros pot fi minimizate prin soluţiile alese în proiectul de organizare a lucrărilor pe timp friguros. în mod favorabil.). Organizarea teritoriului şantierului Realizarea producţiei la calitatea şi termenele stabilite. costurile fixe pe unitatea de produs (deoarece volumul acestor costuri este aproximativ acelaşi. indiferent dacă se lucrează sau nu). Pop ş.10. 8.. “Îndrumătorul constructorului”. Toate aceste măsuri5 privind asigurarea continuităţii lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros influenţează.aprovizionarea materialelor pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros (nisip.232 Managementul proiectelor de construcţii prin asigurarea taluzurilor împotriva surpărilor. 446 – 448.a. Se acceptă continuarea executării lucrărilor pe timp friguros atunci când cheltuielile rezultate din neutilizarea resurselor disponibile (forţă de muncă. . paie. În anumite situaţii (urgentarea dării în folosinţă). Bucureşti. . creşterea productivităţii muncii şi reducerea costului obiectelor de construcţii sunt condiţionate şi de modul de amplasare a depozitelor. 1981. folii de polietilenă etc. rumeguş. pg. sare.. Alegerea unei variante din soluţiile propuse se face prin compararea costurilor acesteia cu cheltuielile suplimentare ocazionate de neutilizarea resurselor. rogojini. talaş. căilor de comunicaţie 5 S. ca urmare a întreruperii lucrărilor. utilaje) sunt mai mari decât cheltuielile suplimentare pentru organizarea lucrărilor pe timp friguros. acoperirea provizorie a ultimului nivel al obiectului de construcţii etc. Editura Tehnică.

. aerului comprimat. surselor de alimentare şi reţelelor de distribuire a apei. precum şi a obiectelor de construcţii provizorii de servire a personalului de pe şantier etc.Organizarea şantierului 233 provizorii. energiei electrice. aburului.

8. Cu această ocazie. 9. 2. 15. Centrală termică. 6. Staţie betoane. în care se stabileşte situarea pe teren a elementelor şi obiectelor de organizare de şantier. 5. Fosă septică ptr. Post trafo. 3. Castel apă. trebuie rezolvate . Birouri. 14. Groapă var. 13 Depozit materiale pentru brigadă 4 5 2 2 2 1 Spaţiu rezervat 4 pentru subantreprenori 3 9 D R U M 8 1 1 A C C E S Figura 32. 12. 13. Şopron var. Şopron pentru fierari şi dulgheri. Depozit carburanţi. 4.Sediu şef şantier. 11. Planul de organizare a teritoriului şantierului Această amplasare se realizează pe baza planului de organizare a teritoriului şantierului. WC. Magazii metalice. Sala de mese.234 Managementul proiectelor de construcţii Hală de fabricaţie Hală de fabricaţie 10 11 11 6 11 11 10 Caz an 6 15 7 1 2 LEGENDĂ: 1. 7. 10. Dormitoare. Depozite cu diferite destinaţii.

reţea de alimentare cu utilităţi . rezolvarea optimă a fluxurilor de circulaţie a materialelor. Termeni cheie . proiectare. finanţare şi organizare a lucrărilor de amenajare a şantierului.Organizarea şantierului 235 următoarele probleme: precizarea amplasamentelor tuturor lucrărilor şi a amenajărilor provizorii necesare executării lucrărilor de bază. pentru organizarea de şantier. În acest capitol sunt prezentate.proiect de organizare a şantierului . Astfel de probleme se pun atât în ceea ce priveşte amplasarea unor unităţi anexe productive. fără încrucişări sau transbordări suplimentare. De asemenea. pe scurt activităţile de selectare şi achiziţionare a amplasamentului. solicită un nou amplasament. Un criteriu important în amplasarea construcţiilor necesare executării lucrărilor de bază este cel al costului transporturilor. în cadrul unei zone (platforme industriale). prevenirii şi stingerii incendiilor. a reţelelor şi construcţiilor definitive. asigurarea spaţiilor de servire a personalului. asigurarea continuităţii lucrului pe timp friguros. Pentru ca planul de organizare a teritoriului să fie conceput în mod judicios şi să corespundă tuturor cerinţelor enumerate. la rândul lui. prevederea diverselor etape ce apar în desfăşurarea lucrărilor (darea parţială în funcţiune. folosirea. el trebuie elaborat în mai multe variante. asigurarea suprafeţelor necesare desfăşurării proceselor de producţie pe şantier. crearea condiţiilor optime din punct de vedere al securităţii muncii. prefabricatelor etc. selectându-se apoi varianta optimă.. Rezumat Particularităţile procesului de producţie şi ale producţiei de construcţii impun desfăşurarea unor ample lucrări de organizare a şantierului pentru fiecare nou proiect (obiectiv) care. cât şi la amplasarea unor construcţii provizorii pe şantier. posibilitatea de a servi şi alte amplasamente sau unităţi în anumite perioade) şi a măsurilor corespunzătoare legate de planul de organizare.. realizarea căilor de comunicaţii şi a surselor şi reţelelor de alimentare cu utilităţi. sunt prezentate modalităţile de organizare a lucrărilor pe timp friguros. depozite etc.

algoritm Kruskal. Ce categorii de obiecte de construcţii pot fi finanţate din fondul de organizare de şantier? 4. mixtă) . Cine elaborează proiectul de organizare a şantierului şi de ce? 3. inelară. Este necesară organizarea lucrărilor de construcţii pe timp friguros? Ce elemente pot influenţa decizia de continuare a lucrărilor pe timp friguros? 11. Ce activităţi trebuie derulate în vederea selectării şi achiziţionării amplasamentului viitorului obiectiv? 2.zi friguroasă proiectul de organizare a pe timp friguros 1. Ce înţelegeţi prin noţiunea de “utilităţi” necesare pe şantier? 7. Ce tipuri de căi de comunicaţie se folosesc pe şantiere şi cum pot fi organizate acestea? 6. Ce este o sursă de alimentare cu utilităţi? Cum poate fi dimensionată şi amplasată? 10. Ce este o reţea de alimentare cu utilităţi şi cum poate fi organizată? 8.amplasament .obiect de organizare de şantier .236 Managementul proiectelor de construcţii . Cum se dimensionează mărimea reţelelor de alimentare cu utilităţi? 9.sursă de alimentare cu utilităţi .reţea (radială.fond de organizare de şantier .spaţii de servire a personalului .planul de organizare a teritoriului şantierului Întrebări . În ce document sunt ele fundamentate? 12. Steiner-Weber .cale de comunicaţie lucrărilor . Ce cuprinde şi la ce serveşte planul de organizare a teritoriului şantierului? . Ce fel de spaţii sunt necesare pentru servirea personalului şantierului şi cum pot fi ele asigurate? 5. Enumeraţi măsurile organizatorice de asigurare a continuării lucrărilor pe timp friguros.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->