Sunteți pe pagina 1din 74

3

A. Prezentare general
1. Text i imagine
Imaginea este rezultatul unui proces de reprezentare mental a impresiilor produse de un text, de ansamblul de semnifican i pe care acesta i con ine i i pune n rela ie. n domeniul literaturii, imaginea artistic este perceptibil prin exercitarea func iei ionice, de reprezentare, a cuvntului, care proiecteaz n spa iul mintal imagini obiectuale nso ite de senza ii, percep ii, reprezent ri. Spa iul literar ncepe s se structureze prin aceast confluen a elementelor rela ionate i transformate n hart imagistic , alc tuit dintr-o mul ime de piese imponderabile, unite ns ntr-un cadru comun, prin semnifica ii convergente. Literatura face parte din categoria artelor frumoase, al turi de muzic , arhitectur , sculptur , pictur , teatru i film. Peisajul nconjur tor, fiin a uman , avatarurile existen iale, ns i condi ia uman i-au impresionat puternic pe scriitori, pe arti tii plastici, mai trziu pe cei angaja i n sus inerea artelor moderne. Deschis cu generozitate spre ideile i operele majore ale culturii i literaturii universale, literatura romn i-a ad ugat, n acela i timp, dimensiuni i aspecte stilistice noi. 1 A a cum la nceputurile artistice ale omenirii a existat un sincretism al artelor, din care apoi s-au decelat cmpuri de crea ie unitare stilistic, bine constituite, interferen a artelor este o constant a viziunii artistice a omului asupra lumii. Mul i arti ti au dovedit, de altfel, o pluritate de manifest ri, mbinnd literatura mai ales cu teatrul i cu muzica, dar i cu dansul, pictura, apoi n secolele tehnologice, cu cinematografia i artele vizuale. ntre toate acestea, literatura este un receptacul al celorlalte, un mijloc de exprimare prin sistemul universal al limbajului.

2. Romanul romnesc
istorie i tipologie: Romanul este singurul gen n devenire, nc necristalizat [ ]. Dintre marile genuri, sigur romanul este mai tn r dect scrierea i c r ile i doar el este adaptat organic noilor forme de receptare t cut , adic lecturii. Dar, ceea 4

ce este mai important, romanul, spre deosebire de alte genuri, nu posed canoane: doar anumite modele de roman sunt istorice te durabile, dar nu canonul genului ca atare. 2 Fiind o specie a genului epic, foarte complex , cu tradi ii str vechi n literatura popoarelor, romanul se caracterizeaz , n general, prin amploarea desf ur rii ac iunii, n centrul c reia se afl , de obicei, mai multe personaje, prin reflectarea cadrului social i geografic, prin posibilitatea de a investiga procesele de transformare psihologic a omului sub influen a condi iilor concrete de via , ca i prin libertatea aproape nengr dit a autorului de a situa ac iunea pe coordonatele timpului. Istoria romanului romnesc ncepe cu Istoria hieroglific a lui Dimitrie Cantemir, continu printr-o serie de ncerc ri de la jum tatea secolului al XIX-lea, dintre care mai importante sunt Manoil (1855) i Elena (1862), de Dimitrie Bolintineanu, Ciocoii vechi i noi (1863) al lui Nicolae Filimon, i dobnde te o anume maturitate prin Mara (1906), de Ioan Slavici, i prin Via a la ar (1898) i T nase Scatiu (1907), de Duiliu Zamfirescu. Romanul romnesc atinge treapta maturiz rii depline n perioada interbelic , dup ase decenii de ncerc ri mai mult sau mai pu in izbutite. Dintre factorii care au determinat acest fenomen amintim: muta iile fundamentale n mentalitatea cultural i intelectual , schimbarea percep iei asupra speciei literare, stimularea interesului scriitorilor i al publicului pentru problema romanului prin dezbaterile i articolele din presa literar a vremii, necesitatea sincroniz rii literaturii romne cu aceea european , dar i apari ia unei genera ii de prozatori talenta i. Literatura romn arde etapele i, n numai dou decenii, romanul traverseaz vrste diferite, trecnd de la realismul epic, orientat exclusiv spre lumea exterioar , la realismul subiectiv, interesat s descopere realitatea infinit mai complex a spiritului. concepte opera ionale: Cele dou tendin e, tradi ionalismul i modernismul, se reflect n paradigma romanului, sub denumiri diverse, dar reductibile la acela i model complementar: roman tradi ional vs. roman modern, roman obiectiv vs. roman 5

subiectiv, roman de crea ie vs. roman de analiz - Garabet Ibr ileanu -, roman doric vs. roman ionic - Nicolae Manolescu - (vezi Anexa A1). O privire critic mai recent asupra fenomenului surprinde astfel varietatea modelelor epice abordate. Vom clasifica, astfel, i operele alese spre studiu n aceast lucrare: romanul realist obiectiv: Ion , Liviu Rebreanu. romanul realist mitic: Baltagul , Mihail Sadoveanu. romanul realist psihologic: Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r zboi , Camil Petrescu. romanul experien ei: Maitreyi , Mircea Eliade. romanul realist de tip balzacian: Enigma Otiliei , George C linescu. n sensul larg, modernismul reprezint o tendin de nnoire n arta i literatura secolului al XX-lea, caracterizat prin negarea tradi iei i prin impunerea unor noi principii de crea ie. n acest sens, modernismul include curentele artistice novatoare, precum simbolismul, constructivismul, expresionismul, dadaismul sau suprarealismul. n literatura romn , este o doctrin estetic promovat de Eugen Lovinescu prin intermediul revistei i al cenaclului Sbur torul . n esen , teoriile lui Lovinescu pornesc de la ideea c exist un spirit al veacului , care determin , n ansamblu, sincronizarea culturilor europene. Astfel, civiliza iile mai pu in dezvoltate sufer influen a celor mai avansate. Tradi ionalismul este orientat spre trecut, spre conservarea valorilor autohtone, n timp ce modernismul se ndreapt spre viitor, prin tendin ele manifestate de receptare a experien elor noi i de promovare a formelor artistice eliberate de orice conven ie. Tradi ionalismul se caracterizeaz printr-un conservatorism ce l ndreapt spre clasicitate, prin pre uirea mo tenirii culturale a unui popor, a folclorului i a culturilor vechi. Este o mi care literar manifestat n perioada interbelic , a c rei ideologie se cristalizeaz n jurul revistei Gndirea . n spa iul literar romnesc, tradi ionalismul este reprezentat, la nceputul secolului XX, n continuarea ideilor Daciei Literare , de s m n torism i poporanism, urmate de gndirism. Modernismul se opune, prin noile experien e estetice, uneori radicale i violente, tendin elor de nchistare ntro viziune 6

revolut asupra lumii i a artei, fiind o cale de integrare n arii culturale mai largi i de sincronizare cu evolu ia general , universal a cunoa terii artistice. Ca expresie a unor procese de adaptare privite din perspectiva sincronismului, Eugen Lovinescu elaboreaz i teoria muta iei valorilor estetice. Muta ia valorilor estetice este o teorie lovinescian derivat din aceea de sincronism, prin care se postuleaz c , n func ie de spiritul veacului, de influen ele i interferen ele culturale, de schimbarea gustului artistic al receptorilor actului de cultur , valoarea estetic devine o m sur variabil , unele opere dobndind str luciri noi, altele c znd n desuetudine. Ideea de sincronism presupune modernismul, ca un principiu de progres , i se reg se te n toate cele cinci volume ale Istoriei literaturii romne contemporane a lui Eugen Lovinescu.

3. Realismul
Curentul literar este definit ca o mi care literar dintr-o anumit perioad social-istoric , reunind scriitorii care mp rt esc principii estetice similare, se raporteaz ntr-o manier comun la o anumit tradi ie literar , concord n preferin ele pentru anumite genuri i specii literare i utilizeaz n opera lor modalit i artistice similare. Principiile estetice ale unui curent sunt cristalizate, de obicei, ntr-un manifest literar , dar exist i curente reprezentate de mai multe manifeste. Curentele literare nu exist n stare pur , ntre ele ap rnd interferen e, iar opera unui mare scriitor nu poate fi subsumat n totalitate unui singur curent. Marii scriitori dep esc limitele unui curent sau ilustreaz mai multe curente literare, dar i creeaz opera ntr-o epoc sau n alta; clasificarea lor se face din motive didactice, ns f r a putea surprinde originalitatea operei sau interferen ele specifice. Realismul este un curent literar ce a luat na tere n Fran a, n secolul al XIXlea i se caracterizeaz prin cultivarea unei arte a observa iei i analizei. Scriitorii reali ti s-au str duit ca, n operele lor, s nf i eze veridic viciile i virtu ile personajelor, s cerceteze i s zugr veasc evenimentele principale ale societ ii, s fac o istorie a moravurilor. Tipurile sociale caracteristice pe care realismul le aduce n prim-plan sunt arivi tii i oamenii de afaceri; nu trebuie s se conchid c doar ace tia pot oferi caracter realist unei scrieri. Izvort din 7

tumultul vie ii de fiecare zi, o astfel de oper nf i eaz , n egal m sur , personaje reprezentative pentru largi categorii sociale, exponen i ai celor mul i, ac ionnd n mprejur ri tipice pentru o anumit etap istoric . (vezi Anexa A2) Realismul s-a manifestat n literatura romn nc din secolul trecut, adeseori n forme care au cuprins i elemente apar innd altor curente literare, ndeosebi romantismului, cum ar fi scrierile lui Vasile Alecsandri, Costache Negruzzi, Nicolae Filimon etc. n realism nfloresc romanul, comedia de moravuri, nuvela, portretul satiric i pamfletul, preocuparea pentru con inutul comunic rii dominnd pe cea pentru form . Scriitorul se vrea un pictor de medii, iar opera sa un document de via , un mijloc de cunoa tere ntemeiat pe investigarea lucid i obiectiv a realit ii, vehiculnd tipuri i situa ii veridice. Orientare cu ndelungate tradi ii i tr s turi nc nu ndeajuns de precizate de c tre istoria literar , realismul apropie literatura de adev rurile existen ei, spulber miturile i reneag conven iile, oblignd societatea s condamne prin eviden ierea defectuoasei sale organiz ri.

4. Proza interbelic
Perioada interbelic reprezint un moment de referin n evolu ia prozei romne ti prin l rgirea ariei tematice, diversificarea formelor de expresie epic , a modalit ilor narative dar i prin afirmarea cu prec dere, ca specie literar , a romanului. Perioada dintre cele dou r zboaie mondiale cuprinde anii 1918 - 1944 i se caracterizeaz pe plan european prin nfrngerea Germaniei, pr bu irea Imperiului Austro-ungar i revolu ia din Rusia. Pe plan na ional, se realizeaz unitatea na ional i integrarea n ritmul european de modernizare. n literatura tendin elor umaniste democratice care domina n epoc , li se opun forme de ideologie rasist . De aceea, via a literar cunoa te conflicte i polemici violente. Dup primul r zboi mondial ziarele i revistele literare sporesc la num r. n acest contest, Via a romneasc , ap rut la 6 martie 1906 la Ia i, sub conducerea lui Constantin Stere i Paul Bujor, se mut la Bucure ti, iar conducerea este preluat de Mihail Relea i George C linescu. n Via a romneasc , accentul se pune pe autenticitate i specificul na ional n eles ca dimensiune social , important fiind poporul i rasa, europenizarea ca asimilare a 8

spiritului na ional. n jurul acestei reviste se dezvolt curentul literar cunoscut sub numele de poporanism. Tot n aceast perioad se intensific dezbaterile cu caracter teoretic n leg tur cu romanul. n studiul Crea ie i analiz , Garabet Ibr ileanu constata existen a a dou tipuri de specii literare: unul care prezint personaje prin comportamentul lor: romanul de crea ie; unul interesat de via a interioar : romanul de analiz . Diversificarea tehnicii artistice romne ti are loc sub influen a lui Marcel Proust, Andr Gide, James Joyce. Romancierii din perioada interbelic experimenteaz tehnici multiple ale romantismului, romanul interbelic cunoscnd astfel alte orient ri: lirica: Ionel Teodoreanu; simbolica: Mateiu Caragiale; memorialistica: Constantin Stere; fantastica: Mircea Eliade. Astfel, se remarc tendin a de revenire la modelele tradi ionale, precum cel balzacian folosit de George C linescu n Enigma Otiliei . El considera absolut necesar dezvoltarea romanului romnesc pe linia studiului caracterului. Anii interbelici sunt caracteriza i n literatura romn printr-o remarcabil dezvoltare a romanului care, n scurt timp, atinge nivelul valoric european. Romanul romnesc i l rge te tematica, cuprinznd medii sociale diferite i problematici mai bogate i mai complexe. 9

B. TIPURI DE ROMANE INTERBELICE


1. Romanul realist obiectiv
a) Liviu Rebreanu - biografie Liviu Rebreanu s-a n scut la 27 noiembrie 1885 n jude ul Bistri a-N s ud, fiind primul din cei 13 copii ai nv torului Vasile Rebreanu. A ncetat din via la 1 septembrie 1944 n jude ul Arge . Copil ria viitorului romancier s-a scurs n Maieru, localitate din nordul Transilvaniei, pe Some , unde a i absolvit coala primar , urmnd studiile gimnaziale n N s ud i continundule la Bistri a. La sfr itul colii, Rebreanu este nevoit s - i aleag o profesie, pentru c literatura, care-l ispitea, nu-i putea asigura existen a. ntre preo ie, la care l ndemnau p rin ii, i cariera de ofi er, o alege pe cea din urm . Pleac la Budapesta unde intr la Academia militar Ludoviceum . Devenit ofi er n ora ul Gyula, Rebreanu i d seama c profesia aleas nu se potrive te cu aspira iile lui literare i dup ce demisioneaz n 1908, ncepe a publica nuvele i schi e n revista Luceaf rul , pe care le strnge apoi n dou volume principale: Fr mnt ri (1912) i Golanii (1916). Cele mai importante crea ii ale lui Liviu Rebreanu constituie adev rate monumente epice prin amploarea i for a realist , pagini n care via a grea a ranului, via a micii burghezii de la sat sau de la ora , ori anumite fenomene caracteristice ale r zboiului imperialist sunt nf i ate cu o putere de observa ie minu ioas , n stare s cuprind n profunzime caractere i raporturi sociale dintre cele mai complexe. 10

Inspirndu-se din via a r neasc , preocupat de dialectica real-ideal, izbute te s dea prima capodoper a romanului romnesc ( Ion ), culminnd cu R scoala , model de construc ie epic , realiznd crea ii majore i n proza de analiz psihologic ( P durea Spnzura ilor , Ciuleandra ). n operele mai importante, tematica vizeaz fie problema p mntului, fie problema na ional . Cnd abordeaz literatura citadin , de i par ial izbutit , scriitorul polivalent, dar inegal - este departe de nivelul marilor sale crea ii. El lucra n ritmul impus de masivitatea operelor proprii chiar cnd, uneori, romanul n lucru nu era numaidect masiv. De aici, iluzia de spirit greoi, cu mi c ri lente, care a n elat pe mul i critici. Adev rul e ns exact cel contrar. Liviu Rebreanu, privit n marea felurime a formulelor de roman, pe care le-a practicat, este scriitor de vioiciune pe care n-au atins-o niciodat scriitorii reputa i prin agerimea de concep ie i realizare. n adev r, literatura romn nu mai cunoa te un alt romancier care s - i varieze cu atta libertate de spirit formula artistic de la un roman la altul 3. b) Romanul lui Liviu Rebreanu Pn la Liviu Rebreanu, n istoria romanului romnesc numai cteva lucr ri sunt memorabile: Ciocoii vechi i noi (Nicolae Filimon), Via a la ar , T nase Scatiu (Duiliu Zamfirescu) i Mara (Ioan Slavici). Toate sunt romane sociale i ilustreaz momente din istoria societ ii romne ti n raport cu optica social-istoric a fiec rui scriitor. Eroii sunt exponen i ai unor clase sau conflicte sociale cu care se identific , sub aspect moral. 1920 este anul celui mai important eveniment din ntreaga istorie a romanului romnesc, prin apari ia unei opere de elaborat vigoare, Ion de Liviu Rebreanu. Prin acest roman, scriitorul devine ctitorul romanului romnesc modern (Garabet Ibr ileanu), iar apari ia romanului R scoala va confirma acest lucru. Cu Ion , Liviu Rebreanu schimb cursul istoriei romanului romnesc, sco ndu-l din criza ndelungii sale a ez ri. Formula de roman pe care o adopt este modern , ea rezultnd, n primul rnd, din schimbarea perspectivei de investiga ie romanesc . Diferit e metoda, c ci romanul i, n cazul lui Liviu Rebreanu, r mne n actualitatea vie ii. Rebreanu ns o interpreteaz obiectiv, ca problem , f r inten ii moralizatoare sau sentimentalism. 11

Att Ion , ct i R scoala sunt drame ale condi iei umane degradate, umilite, care se r zvr te te. De fapt, e o r zvr tire a firii contra societ ii mpilatoare, abuzive. Violen a teribil a patimii lui Ion, ori focul aprins de ranii din Babaroaga, au puterea elementelor dezl n uite ale naturii, n fa a c rora ntocmirile temporare ale societ ii nu sunt dect njgheb ri fragile. Dac , totu i, ridicarea firii este oprit , for a naturii r zvr tite jugulat , aceasta este pentru c mi c rile anarhice, orict de violente, sunt ndiguite de o con tiin rece, calculatoare. Violen a lui Ion, a ranilor din R scoala , e aceea a naturii primitive. Liviu Rebreanu r mne reprezentantul cel mai acreditat al liricii obiective, cu caracter social. Probitatea realismului s u poate da impresia unei probe negative a portretului, chiar cnd e vorba de ran. ranul din opera lui Liviu Rebreanu nu este o sintez de virtu i, cum l nf i au s m n tori tii. Patimile lui sunt elementare, oarbe, distructive. Nic ieri nu se simte, nici chiar n R scoala , simpatia autorului pentru clasa r neasc . Eroul din Ion aminte te, desigur, de ranii balzacieni i zoli ti. Limba i procedeele de stil nu aduc frazei lui Rebreanu str lucire; ele pun n lumin , ns , o tr s tur de caracter, un am nunt esen ial, o situa ie psihologic . De aceea, nu trebuie s ne surprind la autorul R scoalei o anumit lips de varietate a mijloacelor de stil, impus de adev rul elementar c atitudinile i reac iile suflete ti pot r mne, ca mod de exprimare exterioar , acelea i n mprejur ri diferite. Personajele lui Liviu Rebreanu tr iesc o via interioar de o mare intensitate. Vorbele, frazele rostite de ele sunt doar expresia par ial a fr mnt rilor lor l untrice. Gndurile, sentimentele i emo iile eroilor se comunic nu rareori n crmpeie de convorbire sau n cuvinte care descoper pentru o clip pornirile, dramele sau revolta din sufletul lor. Intensitatea i profunzimea st rilor suflete ti i g sesc manifestarea stilistic i n folosirea frecvent a repeti iei, care ne duce spre acela i plan intim i obscur al con tiin ei personajului. Cititorul are ns intui ia clar c n astfel de replici ideea, amplificat prin repeti ie, nu exprim dect fragmentar gndirea eroului. Etica prozei se desprinde din contradic iile sociale zugr vite. Atitudinea scriitorului, deloc afi at , este o problem de op iune, n selectarea faptului i n 12

desf urarea lui dramatic , n n elegerea uman a dilemelor sociale i motivarea psihologic a comportamentului social i individual. n acest firesc, al vie ii, se constituie o ntreag lume, o multitudine de personaje, puternic individualizate. Determinarea lor este social ; conduita, ns , particular , diferen iaz structuri social-umane, potrivit cu rosturile intime ale fiec rui personaj. Romanul lui Liviu Rebreanu se distinge i prin arhitectura lui complex , nu mai pu in modern . Eroii lui Rebreanu se integreaz , cu antecedentele lor biografice, n conjunctura evenimentelor, cu configura ia lor psihic . Istoria lor se desf oar treptat, se descoper progresiv n angrenajul social complex n care sunt surprin i, n dialectica rela iilor sociale desf urate episodic, n planuri narative, ce str bat diferite medii de via i se interfereaz . c) Romanul Ion geneza i critica : Prin men iunile f cute de autor n M rturisiri (1932), Ion i trage originea dintr-o scen pe care am v zut-o acum vreo trei decenii . Lumea ilustrat n roman, ca i n cazul lui Marin Preda mai trziu, las impresia c se desprinde direct din realitate cu minime prelucr ri de nume, de toponime, portrete, ntmpl ri. Ion este un punct de referin n istoria romanului romnesc asupra c ruia critica literar s-a fixat nc de la apari ia lui, n 1920, i revine de fiecare dat cnd prive te retrospectiv calea pe care s-a nscris evolu ia prozei romne ti n secolul XX. Multe dintre aprecierile critice se reg sesc n dezbaterea mai ampl despre roman ce a cuprins lumea romneasc imediat dup Primul R zboi Mondial, ncepute prin articolul lui Garabet Ibr ileanu Crea ie i analiz (1926) i prin eseul interogativ al lui Mihai Ralea, De ce nu avem roman? , ntrebare la care au r spuns, n perioada interbelic , aproape to i marii scriitori i critici romni. Cele mai notabile aprecieri sunt, f r ndoial , ale lui Eugen Lovinescu. De i era un partizan declarat al nnoirii prozei romne ti, printr-un efort de sincronizare cu experien ele literare europene, prin introducerea n cmpul epic al spa iului citadin n care se mi c personaje cu o via interioar mai bogat dect a celor rurale, Eugen Lovinescu face din apari ia romanului Ion un punct 13

de hotar n evolu ia acestei problematici. Acest eveniment, spune el, rezolv o problem i curm o controvers . n esen , Liviu Rebreanu, prin obiectivitatea observa iei, de sorginte balzacian , d o lovitur puternic idilismului s m n torist i poporanismului angajat ideologic i etic, constituind o dat istoric n procesul de obiectivare a literaturii noastre epice . Mihail Dragomirescu vede n Ion , cel mai frumos roman romnesc i una dintre cele mai tipice opere de acest fel din literatura universal , iar Tudor Vianu i atribuie, pe lng viziunea preponderent realist , i un roman na ionalist care aduce n literatur cmpul luptelor na ionale din Ardeal. tipologie : Ion are valen e multiple, fiind un roman obiectiv i realist, n sensul prezent rii f r str lucire artistic , f r stil , a vie ii satului ardelenesc n toate dimensiunile ei, icoana complex , vie, f r exuberan , bogate n am nunte de observa ie a vie ii Ardealului , de introspec ie, prin coborrea analizei psihologice n zona adnc a patimilor umane, n acela i timp, ntr-o mai mic m sur , i naturalist, prin unele scene de o duritate ce frizeaz patologicul. Romanul este o fresc a vie ii n curgerea ei nesfr it , la fel cum lumea Comediei umane a lui Balzac este fluxul imens al realit ii n care fapte, destine i individualit i se perind ntr-o continu rotire a timpului. Rebreanu este un prozator realist de factur dur , comparabil cu Emile Zola, prin modul de oglindire a vie ii rurale, prin dorin ele de parvenire ale personajului principal. Romanul are o alc tuire aluvionar , denumit de Lovinescu un vast panou curg tor de fapte nv lm ite ce se perind aproape f r nceput i f r sfr it , care se structureaz totu i pe arii ntinse, n linii de for ale unei ac iuni precise, cu un num r mare de personaje, bineconturate n spa iul epic. obiectivitatea : Proza realist-obiectiv se realizeaz prin nara iunea la persoana a III-a, nonfocalizat . Viziunea dind r t presupune un narator obiectiv, deta at, care nu se implic n faptele prezentate, las via a s curg . 14

Sunt folosite, astfel, trei tipuri de focaliz ri: focalizarea extern , de regul n descrieri (descrierea drumului c tre Pripas, a satului), nregistrnd detaliile i evenimentele asemenea unei camere de luat vederi; focalizarea intern , prin care las impresia c p trunde n gndurile personajului, prelund n viziunea lui anumite aspecte i ntmpl ri; ambele tipuri de focalizare se reg sesc n focalizarea zero, atribut demiurgic al naratorului omniscient i omniprezent, dominant n cuprinsul romanului, prin care autorul ofer o viziune global asupra lumii operei i probeaz c st pne te pe deplin scenariul narativ. naratorul : Naratorul omniscient tie mai mult dect personajele sale i, omniprezent, dirijeaz evolu ia lor ca un regizor universal. El pl smuie te traiectoriile existen ei personajelor, conform unui destin prestabilit i legii cauzalit ii. De aceea textul con ine semne prevestitoare ale sfr itului fiec rui personaj, care este o victim a fatalit ii: nu poate ie i din destinul lui ( roman al destinului ). nl n uite temporal i cauzal, faptele sunt credibile, verosimile. Efectul asupra cititorului este de iluzie a vie ii (veridicitate) i de obiectivitate. tema i caracterul monografic : Tema operei o constituie lupta ranului pentru p mnt ntr-o societate mp r it n s raci i boga i i st pnit de mentalitatea sacului cu bani sau a ntinderilor de p mnt. Mesajul transmis este puternic nc rcat etic, dominant fiind ideea c setea mistuitoare de p mnt duce, inevitabil, la dezintegrarea moral a individului. Tema central , problematica p mntului, este dublat de cea a iubirii. Criticul Nicolae Manolescu afirma c n centrul romanului se afl patima lui Ion, ca form a instinctului de posesiune . Caracterul monografic al romanului orienteaz investiga ia narativ spre diverse aspecte ale lumii rurale: obiceiuri legate de marile momente din via a omului (na terea, nunta, nmormntarea), rela ii sociale generate de diferen ele economice (stratificarea social ) sau culturale (universul ranilor, universul intelectualit ii rurale), rela ii de familie. 15

incipit, final : Fiind utilizat ca semn de necontestat al nchiderii universului romanesc, simetria incipitului cu finalul face o adev rat carier n receptarea critic . ns , cu toate c Ion ncepe i se termin cu descrierea drumului care intr , respectiv iese din sat, drumul nu mai este acela i, dup cum nici oamenii din Pripas nu r mn neschimba i n urma experien elor tr ite. Primitivi i intelectuali, cu o psihologie rudimentar , ranii lui Rebreanu i exprim , totu i, o serie de dorin e subiective, care nu se pot manifesta din moment ce ace tia devin victimele unui destin implacabil. Nu ntmpl tor, Nicolae Manolescu afirm c eroul din Ion nu e liber, e manipulat . construc ia discursului narativ : Structura romanului este similar cu a unei delte, a unui fluviu de o monumentalitate rar : ac iunea ncepe cu o coborre ntr-un topos nv lm it de clocotul vie ii, ntr-un infern al pasiunilor i al intereselor, se ramific la nesfr it pentru ca, apoi, s convearg ntr-un punct de ntlnire, acela i la nceputul i la sfr itul ntregului text. Construc ia discursului narativ i a viziunii despre lume ce d na tere romanului, eviden iaz att particularit i tradi ionale, ct i moderne. Pe de o parte, Liviu Rebreanu dezvolt direc ia romanului tradi ional, deschis de Ioan Slavici. Cu toate c renun la elementele moralizatoare/idilice, naratorul din Ion contureaz o lume omogen ce reu e te s i p streze echilibrul indiferent de conflictele sau tensiunile care o macin . Dramele fiec rui individ au relevan exclusiv personal i nu amenin ornduirea macrosocial . Simptomatic n acest sens r mne nota ia naratorului din finalul romanului: Satul a r mas napoi acela i, parc nimic nu s-ar fi schimbat. C iva oameni s-au stins, al ii le-au luat locul. Pe zvrcolirile vie ii, vremea vine nep s toare, tergnd toate urmele. Suferin ele, patimile, n zuin ele, mari sau mici, se pierd ntr-o tain dureros de necuprins , ca ni te tremur ri pl pnde ntr-un uragan uria . Mai mult, construc ia romanului este menit s ilustreze stabilitatea universului din Pripas. De la titlul clasic - omonim protagonistului - pn la structura simetric - Glasul p mntului i Glasul iubirii - continund cu 16

mp r irea n capitole cu nume rezumative, particularit ile compozi ionale ale romanului Ion reliefeaz coeren a i unitatea spa iului rural. Pn i cele dou planuri narative ale romanului care, aparent, nf i eaz mentalit i diferite - intelectualii i ranii - exprim , n fond, aceea i viziune tradi ional asupra lumii. O alt influen a prozei tradi ionale e de reg sit n statutul tipologic al personajelor. Ion reprezint ranul s rac, obsedat de p mnt, Ana, fat bogat , dar neatr g toare, Florica, ranc frumoas f r zestre, Vasile Baciu, ranul mbog it, Belciug, preotul de ar pragmatic, Titu, intelectualul ambi ios. Astfel, n romanul lui Rebreanu se poate constata chiar o imagine universal a organiz rii satului romnesc. Cu toate acestea, construc ia narativ prezint anumite elemente moderne, ce sugereaz o posibil schimbare a viziunii despre lume din Ion . De pild , subminarea omogenit ii lumii se na te chiar din inten ia prozatorului de a construi o lume nchis . Descrierea final nchide simetric romanul i face mai accesibil semnifica ia simbolic a drumului prin metafora oselei - via a: Drumul trece prin Jidovi a, pe podul de lemn, acoperit, de peste Some , i pe urm se pierde n oseaua cea mare i f r nceput . moduri de expunere : Modurile de expunere ndeplinesc o serie de func ii epice n discursul narativ. Descrierea ini ial are, pe lng rolul obi nuit de fixare a coordonatelor spa iale i temporare, func ie simbolic i de anticipare. Nara iunea obiectiv i realizeaz func ia de reprezentare a realit ii prin absen a m rcilor subiectivit ii, prin - a a cum l descria Tudor Vianu - stilul cenu iu . Al turi de func ia esen ial de reprezentare, n roman apare i func ia epic de interpretare/semnificare. Dialogul sus ine veridicitatea i concentrarea epic . planurile narative : Prin tehnica planurilor paralele este prezentat via a r nimii i a intelectualit ii rurale. Trecerea de la un plan narativ la altul se realizeaz prin alternan , iar succesiunea secven elor narative este redat prin nl n uire.

17

Via a personajelor se desf oar dup legile interne ale lumii lor i evolueaz paralel. Amestecul lor este dezaprobat de doamna Herdelea, la hor , dar interferen a se produce n sensul determin rii destinului unui personaj din cel lalt plan, prin gesturi care par a fi dictate de hazard. construc ia subiectului : Ac iunea romanului ncepe ntr-o zi de duminic , n care locuitorii satului Pripas se afl la hor , n curtea Todosiei, v duva lui Maxim Oprea. n expozi iune, sunt prezentate principalele personaje, timpul i spa iul, ceea ce confer veridicitate romanului realist. n centrul adun rii este grupul juc torului. Descrierea jocului tradi ional, some ana, este o pagin etnografic memorabil , prin portul popular, pa ii specifici, vigoarea dansului, al turi de figurile pitore ti ale l utarilor. Cercul horei, centru al lumii satului, este o desc tu are dionisiac de energii. A ezarea privitorilor reflect rela iile sociale. Cele dou grupuri ale b rba ilor respect stratificarea economic . Frunta ii satului, primarul i chiaburii, discut separat de ranii mijloca i, a eza i pe prisp . n satul tradi ional, lipsa p mntului este echivalent cu lipsa demnit ii umane, fapt redat de atitudinea lui Alexandru Glaneta u: Pe de l turi, ca un cine la u a buc t riei, trage cu urechea i Alexandru Glaneta u, dornic s se amestece n vorb , sfiindu-se totu i s se amestece ntre bog ta i . Fetele r mase nepoftite privesc la hor , iar mamele i babele, mai retrase, vorbesc despre gospod rie. Copiii se amestec n joac printre adul i. Este prezent i Savista, oloaga satului, nf i at cu un portret grotesc. Intelectualii satului, preotul Belciug i familia nv torului Herdelea, vin s priveasc petrecerea poporului , f r a se amesteca n joc. Rolul horei n via a comunit ii s te ti este de a-i asigura coeziunea i de a facilita ntemeierea noilor familii, dar cu respectarea principiului economic, i de aceea n joc sunt numai fete i b ie i. Hot rrea lui Ion de a o lua pe Ana cea bogat la joc, de i o place pe Florica cea s rac , marcheaz nceputul conflictului. Venirea lui Vasile Baciu, tat l Anei, de la crcium la hor , i confruntarea verbal cu Ion, pe care l nume te ho i tlhar , constituie intriga romanului. 18

B taia fl c ilor, n aparen pentru plata l utarilor, n realitate pentru dreptul de a o lua de so ie pe Ana, se ncheie cu victoria lui Ion, care l r pune cu parul pe George. Scena alimenteaz dorin a de r zbunare a lui George i este construit simetric cu aceea de la sfr itul romanului, cnd George l ucide pe Ion, lovindu-l cu sapa. Conflictul central din roman este lupta pentru p mnt n satul tradi ional. Drama lui Ion este drama ranului s rac. Mndru i orgolios, con tient de calit ile sale, nu- i accept condi ia i este pus n situa ia de a alege ntre iubirea pentru Florica i averea Anei. Conflictul exterior, social, ntre Ion i Vasile Baciu, este dublat de conflictul interior, ntre glasul p mntului i glasul iubirii . Cele dou chem ri l untrice nu l arunc ntr-o situa ie - limit , pentru c for a lor se manifest succesiv, nu simultan. Se poate vorbi i de conflicte secundare, ntre Ion i Simion Butunoiu pentru o brazd de p mnt, sau ntre Ion i George Bulbuc, mai nti pentru Ana, mai apoi pentru Florica. Impresionant este scena n care Ion s rut p mntul: Se opri n mijlocul delni ei [ ]. l cuprinse o poft s lbatec s mbr i eze huma, s-o crmpo easc n s rut ri. ntinse minile spre brazdele drepte, zgrun uroase i umede. [ ] Apoi ncet, cucernic, f r s - i dea seama, se l s n genunchi, i cobor fruntea i i lipi buzele cu voluptate de p mntul ud. i n s rutarea aceasta gr bit sim i un fior rece, ame itor . n rela ie cu omul, elementul primordial este perceput pe trepte de manifestare distincte: p mntul-mam ( Iubirea p mntului l-a st pnit de mic copil [ ]. De pe atunci p mntul i-a fost mai drag ca o mam ), p mntul-ibovnic , p mntul-stihie. Dorind s ob in repede mult p mnt, Ion i face curte Anei, o seduce i l for eaz pe Vasile Baciu s accepte c s toria. Cum la nunt Ion nu cere acte pentru p mntul-zestre, sim indu-se n elat, ncep b t ile i drumurile Anei de la Ion la Vasile. Conflictul dintre cei doi rani este mediat de preotul Belciug, ns nici sinuciderea Anei nu-i treze te lui Ion regrete sau con tiin a vinov iei. Nici n Ana, nici n Petri or, fiul lor, nu vede dect garan ia propriet ii asupra p mnturilor. Moartea copilului nu l opre te pe Ion din drumurile dup Florica, m ritat ntre timp cu George. Deznod mntul este, astfel, previzibil, iar George nu este dect un instrument al destinului. El este arestat, Florica r mne singur , iar averea lui Ion revine bisericii. Hora n sat, b taia dintre fl c i, tocmeala pentru 19

zestre, nunta [ ], na terea, moartea [ ] sunt momente din calendarul sempitern al satului 4. personajele : Ion Pop al Gleneta ului, eroul nsu i, a existat aievea i se numea aproape a a , m rturise te Rebreanu despre personajul central al operei sale. Ca n attea alte cazuri ns , prototipul real al unui erou fic ional r mne undeva n umbr , crea ia covr ind realitatea, trecnd-o u or n uitare dup ce i-a preluat seva autenticit ii. Prin personajul Ion, Rebreanu pune pentru prima dat n literatura romn problema r neasc dintr-o alt perspectiv , renun nd la perspectiva idilizat asupra satului i asupra ranului, pe care l prezint n simplitatea sa complex , f r a-i a eza n penumbr latura brutal , primitiv . n construirea lui Ion, autorul porne te de la obsesia statornic a ranului romn, p mntul. Ion este un ran tn r, harnic, ns este s rac, suferind o cumplit umilire cnd Vasile Baciu, om nst rit, viitorul s u socru, l nume te fleandur . Ion este subjugat de glasul p mntului , este prizonier unei for e mai presus de sine. De i dore te s posede p mnt, n realitate el este cel posedat de acesta, Nicolae Manolescu v znd n Ion o victim m rea a fatalit ii biologice . Obsesia p mntului ia forme primare: ve nic a pizmuit pe cei boga i . Traseul existen ei sale este clar marcat n prima parte a romanului, scopul este precis, eroul este tenace, caut ndrjit doar modalitatea de a- i atinge elul. Discu iile cu fiul nv torului sunt doar prilejuri de a- i verifica gndul ascuns: o va seduce pe Ana pentru a intra n posesia p mnturilor lui Vasile Baciu. Ideea este prezent n mintea b iatului chiar din primele pagini ale romanului: Nu-i fusese drag Ana i nici acum nu- i d dea seama bine dac i-e drag . Iubise pe Florica dar Florica e mai s rac dect dnsul, iar Ana avea locuri i case i vite multe. P mntul d , deci, sens existen ei personajului la nceput. Dorin a de a avea este justificat perfect de realitatea social imediat , pentru Ion p mntul nseamn stabilitate, status social, expresia calit ii sale de gospodar. Mirosul p mntului umed i aprindea sngele , p mnturile sunt pentru el ni te ibovnice credincioase . 20

Prin dorin a de a o cuceri pe Florica, Ion calc din nou legile morale ale colectivit ii, dar mai ales nfrunt din nou destinul. Sfr itul s u violent nu este deloc surprinz tor; agonia lui este descris detaliat, insistndu-se pe elemente ce amintesc de naturalism: Se gndea numai la b ltoaca n care se b l cea, care-l scrbea i din care voia s scape cu orice pre . Autorul o surprinde pe Ana n trei ipostaze succesive care i contureaz treptat profilul moral i configura ia sufletului ei chinuit: cea de tn r femeie, ndr gostit profund de Ion, c ruia i ncredin eaz cu generozitate via a, ndurnd cu umilin vorbele grele i loviturile. Ea este harnic , supus , ru inoas . Din punct de vedere fizic, Ana este insignifiant ; pentru Ion ea este o fat sl bu i ur ic , mai ales n compara ie cu Florica, ai c rei obraji fragezi ca piersica i ochi alba tri ca cerul de prim var i tulburaser sufletul. Firav i f r personalitate, a a cum pare la nceput, covr it de voin a lui Ion, Ana devine o victim u oar a fl c ului interesat numai de zestrea ei. Fr mnt rile fetei, nesigur de dragostea lui Ion, complexat de frumuse ea Floric i, sunt surprinse cu fin intui ie psihologic , autorul insistnd mai ales pe dezn dejdea ei care i d dea adesea gnduri de moarte . Moartea eroine devine, prin urm rile sale o cumplit pedeaps aplicat celui care i-a distrus via a. Destinul Anei este tipic lumii rurale, unde femeia reprezint dou bra e de lucru, o zestre i o produc toare de copii . mijloace de caracterizare : Naratorul obiectiv i las personajele s - i dezv luie tr s turile n momente de ncordare, consemnndu-le gesturile, limbajul, prezentnd rela iile dintre ele (caracterizare indirect ). Fiind omniscient, naratorul realizeaz portretul sau biografia personajelor (caracterizare direct ). stilul i registre stilistice : Nara iunea la persoana a III-a i obiectivitatea naratorului se realizeaz ntrun stil neutru, impersonal. Stilul direct alterneaz cu cel indirect. George C linescu constat autenticitatea limbajului regional: observarea limbajului ardelenesc e f cut cu foarte mult exactitate . Tudor Vianu observ utilizarea 21

registrelor lexicale diverse n limbajul personajelor, n func ie de condi ia lor social : varia iile de vocabular n trecerea de la mediul rural la acela or enesc sau la acela intelectual . concluzie : Orizontul personajelor este m rginit; n existen a lor monoton , orice ntmplare din sat este comentat cu aprindere. Belciug i familia Herdelea i disput ntietatea n sat. Pentru a- i umilii fo tii prieteni, Belciug nu preget s le cumpere mobila cnd e vndut la licita ie. Ion de Liviu Rebreanu este un roman prin excelen realist, al voin elor nfrnte. Prin toate caracteristicile sale, romanul Ion este o veritabil fresc social a vie ii romne ti de la nceputul secolului XX, o oper literar de cert singularitate n literatura romn . (vezi Anexa B1) 22

2. Romanul realist mitic


a) Mihail Sadoveanu - biografie Mihail Sadoveanu s-a n scut la 5 noiembrie 1880 la Pa cani i a ncetat din via la 19 octombrie 1961 la Bucure ti. Tat l s u, avocat, reprezenta prima genera ie a ezat n Moldova a unei familii de mo neni olteni pribegi i, iar mama sa se tr gea dintr-un neam de r ze i adu i n stare de iob gie. Despre Sadoveanu se spune c tr gea de partea mamei i povestea frumos i tainic lucrurile de la Moldova , avnd obiceiul de a vorbi glume i n elept. Urmeaz coala primar la Pa cani, gimnaziul la F lticeni i liceul la Ia i; ntrerupe cursurile de drept de la Bucure ti. Sadoveanu a nceput s scrie nc din clasa a II-a de gimnaziu, dar abia n ultimele clase de liceu a avut loc debutul propriu-zis n revistele i presa vremii, mai exact n revista Dracu din Bucure ti cu schi a Domni oara M. din F lticeni (1897), sub semn tura Mihai din Pa cani. Se c s tore te cu Ecaterina Blu (1901), cu care are 11 copii, iar n 1904 se mut la Bucure ti, unde desf oar o prodigioas activitate literar . n acela i an are debutul editorial cu patru c r i: Povestiri , oimii , Dureri n bu ite i Cr ma lui Mo Precu , fapt pentru care Nicolae Iorga nume te aceast perioad anul Sadoveanu . Marile teme ale scriitorului ap reau nc din povestirile primilor apte ani de activitate literar , din care au fost alc tuite cele patru volume ale sale din anii 1904 i 1905: via a ranilor asupri i, via a din trecutul ndep rtat al poporului, via a ap s toare i monoton a micilor trguri de provincie. Volumele de debut reliefau, de asemenea, mpletirea unui romantism protestatar - teme haiduce ti - cu un viguros realism, izvort din observa ia scrut toare a dramelor din via a satului i a trgu oarelor. 23

nainte de Eliberare, prin majoritatea scrierilor sale, Mihail Sadoveanu opunea literaturii ndep rtate de popor, pe care o promova oficialitatea vremii, o rezisten serioas , crend o literatur patriotic i popular , urma a celor mai bune tradi ii clasice. Presa de dreapta l-a atacat nencetat, ncercnd s -l elimine din literatur ; fasci tii legionari au ars n 1936 c r ile sale n pie e publice. n ciuda presiunilor de tot felul, Mihail Sadoveanu a desf urat o intens activitate publicistic de pe pozi ii democratice, militnd pentru progresul culturii romne ti. Moartea sa este regretat de to i litera ii vremii, ntre care George C linescu scrie n memorabila Cronic a optimistului : Omul de toate zilele s-a mistuit l snd n locu-i simulacrele sale de piatr i de bronz. Ce-a fost al fiec ruia din noi a devenit al tuturor, el e acum numai al poporului dintre care a ie it . b) Romanul lui Mihail Sadoveanu Opera lui Sadoveanu, impresionant nu numai prin num rul mare de volume publicate, este aceea a unui rapsod cu o capacitate de evocare epopeic rar ntlnit . Pn la izbucnirea primului r zboi mondial, fecunditatea debutului a r mas constant : n fiecare an au ap rut, sub semn tura prozatorului, cel pu in un volum de povestiri, pe lng alte scrieri, printre care traduceri, note i impresii. Dup primul r zboi mondial, se relev marea personalitate a scriitorului. ntre diferitele tendin e literare i diversele formule narative moderne ce s-au manifestat n proza interbelic , Sadoveanu a r mas egal cu sine nsu i, monumental prin viziune i originalitate, n spiritul tradi iei i specificit ii noastre na ionale. Hanu Ancu ei (1928) deschide seria unor capodopere n care se define te i universul ntinsei opere sadoveniene, dar, mai cu seam , un stil, unic n literatura noastr , cu ecouri din vorba b trneasc a lui Ion Neculce din O sam de cuvinte i din sf to enia n eleapt a lui Ion Creang . n toat opera lui Sadoveanu se constituie o ntreag lume, cu a ez ri care vorbesc despre permanen ele p mntului romnesc, cu oameni care tr iesc dup legile firii i, ntotdeauna, n tradi ia ndeletnicirilor r mase n veac. 24

Cu romanul Nicoar Potcoav , marea crea ie sadovenian se ncheie. Cu o binemeritat reputa ie c tigat nc din anii de ucenicie , opera scriitorului a p truns n circuitul marilor valori ale literaturii universale i suscit nc interes, pentru c , naintea altor prozatori de prestigiu, ea i p streaz actualitatea n literatura anomaliilor civiliza iei contemporane. Romanul lui Mihail Sadoveanu este un vast spectacol al existen ei noastre: n el ntlnim toate aspectele i manifest rile vie ii unui popor. Tot ceea ce cronicarii au neglijat s descrie, s comenteze, descoperim la Mihail Sadoveanu. Cronicile lui Ion Neculce, Grigore Ureche, Descrierea Moldovei a lui Dimitrie Cantemir sunt pilonii care sus in epopeea sadovenian . Romanul Baltagul , desf urndu-se la suprafa i n aparen pe treptele cunoscute ale istoriei sale concrete, reprezint , de fapt, istoria mplinirii trudnice a acestui gol existen ial creat prin dispari ia ciobanului. Eroii celor mai multe povestiri i romane ale lui Sadoveanu sunt ranii, oamenii ap sa i i r zvr ti i mpotriva mo ierilor, a slujba ilor de stat i, n general, mpotriva condi iilor n bu itoare n care se desf ura via a satului n regimul burghezo-mo ieresc. C linescu afirma c Sadoveanu a descris infernul rural al epocii dinainte i de dup r scoalele r ne ti . Sadoveanu are realismul lui Balzac i melancolia unui romantic, asprimea lui Miron Costin, voluptatea senzorial a lui Rabelais. E precis ca un pictor fl mnd i inefabil ca un muzician, un analist al sufletelor impenetrabile. 5 c) Romanul Baltagul geneza i critica : Scris n numai cteva zile, ca o erup ie complet a unei gesta ii artistice definitiv cristalizate, romanul Baltagul , ap rut n anul 1930, constituie, n crea ia lui Mihail Sadoveanu, un punct de echilibru, viznd deopotriv compozi ia, tematica i limba folosit . n cronologia operei, n m sura n care poate fi semnificativ , Baltagul se situeaz dup cteva volume cu un puternic caracter descriptiv, n care natura, cu toate manifest rile ei tainice sau tumultoase, este personajul principal. Critica literar a semnalat, nc de la nceput, acest punct de singularitate din crea ia sadovenian . George C linescu consider romanul una din cele mai bune scrieri ale lui Sadoveanu i l caracterizeaz drept romanul nemi c rii

25

milenare cu intrig mitologic , acest tip de proz presupunnd abordarea artistic a unui mit autohton i chiar universal. El se caracterizeaz prin suspendarea timpului i a spa iului narative i prin conturarea unor personaje arhetipale. Perpessicius, nc din 1930, anul apari iei romanului, stabile te liniile esen iale de interpretare a acestuia: Baltagul este romanul unui suflet de munteanc , Vitoria Lipan, pentru care ndatoririle mortuare pentru so ul ei, r pus de lotrii ciobani, sunt comandamente exprese, ce nu-i dau r gaz pn cnd nu- i afl so ul r pus i nu-i d cre tineasc nmormntare. Paul Georgescu surprinde poate cel mai bine caracterul sferic, de capodoper , al lumii romanului, n care destinul uman se integreaz , ca n balada Miori a , n ciclurile cosmice ale existen ei, evocnd o civiliza ie astral , n care faptele umane sunt reglate ca mersul stelelor, al soarelui i al lunii . Coresponden a romanului cu balada nu este pur formal , numai ca inten ie a genezei operei sau numai tematic , prin dezvoltarea ultimului motiv, al c ut rii. n ambele opere literare, perfec iunea i eternitatea cosmosului ndeamn fiin a uman c tre eternizare, prin aspira ie c tre nalt, prin integrare n ritmurile infinite ale lumii de sus. Maria Filinich subliniaz coresponden a deplin ntre mersul terestru al omului i traiectoriile cosmice ale stelelor care, ca n concep iile str vechi, i c l uzesc destinul. Sadoveanu spune ceva mai mult de o pagin ceea ce lui Rebreanu i ia un ntreg capitol , afirm Nicolae Manolescu, observa ia cuprinznd caracteristica principal de compozi ie a romanului realist sadovenian: esen ializarea realit ii. De fapt, criticul distinge aici ntre dou vrste ale romanului romnesc de factur realist din perioada interbelic . Pe de o parte, autorul lui Ion copiaz realitatea pentru a crea o ct mai verosimil iluzie a vie ii, pe de alt parte, Mihail Sadoveanu concentreaz realitatea, reducnd-o la evenimentele ei esen iale. tipologie : Baltagul are o arhitectur complex conferit de polimorfismul structurii i de es tura de teme i motive i reconstituie, monografic, via a munteneasc n tiparele tradi iei n Moldova nceputului de veac XX. De-a lungul vremii au ap rut diferite interpret ri ale romanului, unele chiar contradictorii: 26

antropologic i poli ist (George C linescu), mitic-baladesc i de realism etnografic (Perpessicius), reconstituirea Miori ei (Eugen Lovinescu), demitizant (Ion Negoi escu), realist-obiectiv (Nicolae Manolescu), ini iatic, de dragoste i o anti- Miori (Alexandru Paleologu). Rela ia romanului cu balada popular Miori a este sugerat chiar de scriitor prin motto-ul: St pne, st pne,/Mai chiam -un cne , constituind un aspect controversat n receptarea critic . stratul mitic : Stratul mitic al romanului este bine sus inut prin inserarea unor cuvinte str vechi, definitorii pentru spiritualitatea romneasc . Dintre acestea, visul premonitoriu, prin care Vitoria cap t convingerea c Nechifor Lipan este mort, apare construit prin simboluri mitice. Semne ale mor ii, apusul, trecerea apei nefaste au r d cini adnci n istoria indo-european , in de un spa iu al nceputului, iar Sadoveanu tr ie te o adev rat fascina ie a tiparelor originare. La impresia de scriere legendar contribuie i limbajul, venit parc din alt lume; scriitorul nu introduce podoabe arhaice, cuvinte luate ntocmai din fondul vechi, ci, a a dup cum observ Nicolae Manolescu, Sadoveanu arhaizeaz , inoveaz limbajul ntr-un spirit viu, prin reconstituirea unui mod de comunicare mitic, dup structuri uitate. nara iune i moduri de expunere : Nara iunea se face la persoana a III-a, iar naratorul omniprezent i omniscient reconstituie n mod obiectiv, prin intermediul tehnicii detaliului i observa iei, lumea satului de munteni i ac iunile Vitoriei. De i naratorul omniscient este unic, la parastasul so ului, Vitoria preia rolul naratorului. Secven ele narative sunt legate prin nl n uire i alternan . Nara iunea este preponderent , dar pasajele descriptive fixeaz diferite aspecte ale cadrului sau elemente de portret fizic, individual i colectiv. Nara iunea este nuan at de secven ele dialogate sau de replici alte Vitoriei, cum este laitmotivul rostit de femeie n c utarea so ului, la fiecare popas: Nu s-a oprit cumva ast toamn un om cu un cal negru intat n frunte? Mie s -mi spune i 27

cine a i v zut un om de la noi, c lare, pe-un cal negru intat n frunte i-n cap cu c ciul brum rie. Perspectiva narativ din care sunt dezv luite tr irile interioare ale eroilor este cea omniscient (focalizare zero). Vocea care relateaz este a unui narator supraindividual i demiurg. Specific prozei tradi ionale este tipul naratorului reprezentabil, care exprim implicit puncte de vedere, idei i concep ii ale scriitorului nsu i. Perspectiva asupra personajelor este i ea marcat de op iunile etice ale scriitorului, eroii clasici fiind surprin i unilateral, din perspectiva naratorului, polariza i n func ie de dominanta etic . titlul : Titlul pune ntregul univers al c r ii sub simbolul dualit ii; baltagul (topor cu ascu i curb , cu dou t i uri) e, n acela i timp, i unealt , i arm , figurnd simbolic via a i moartea. Motivul labirintului se concretizeaz la nivelul ac iunii (c utarea i diferitele popasuri), dar este semnificativ i la nivelul titlului. De remarcat c n roman acela i baltag (al lui Lipan) ndepline te cele dou func ii. Baltagul tn rului Gheorghi se p streaz neatins de sngele uciga ilor. C l toria Vitoriei este drum de via i drum de moarte, desf urndu-se nu numai ntr-un spa iu geografic real, ci i ntr-un spa iu l untric, un labirint interior n care se hot r te totul. tema i caracterul monografic : Opera ncepe cu legenda popular care relateaz despre faptul c Dumnezeu, dup ce a alc tuit lumea, a pus rnduial i semn fiec rui neam . Prin dispari ia lui Nechifor Lipan, legile nescrise care guverneaz via a oamenilor de la munte, au fost nc lcate, tradi ia fiind cea care nu admite nerespectarea acestora. Romanul Baltagul prezint monografia satului moldovenesc de la munte, lumea arhaic a p storilor, avnd n prim-plan c utarea i pedepsirea celor care l-au ucis pe Nechifor Lipan. nso it de Gheorghi , Vitoria reconstituie drumul parcurs de b rbatul s u, pentru elucidarea adev rului i s vr irea drept ii. Roman al perioadei de maturitate, marile teme sadoveniene se reg sesc aici: via a pastoral , natura, miturile, iubirea, arta povestirii, n elepciunea. 28

construc ia discursului narativ : Romanul este structurat pe dou coordonate fundamentale: aspectul realist (reconstituirea monografic a lumii pastorale i c utarea adev rului) i aspectul mitic (sensul ritual al gesturilor personajului principal). Orizontul mitic cuprinde modul de n elegere a lumii de c tre personaje, tradi iile pastorale, dar i comunicarea om-natur i mitul marii treceri. C utarea constituie axul romanului i se asociaz cu motivul labirintului. Romanul este structurat n aisprezece capitole cu ac iune desf urat cronologic, urm rind momentele subiectului. Parcurgerea drumului are dubl semnifica ie. Astfel, Vitoria reconstituie evenimentele ce au condus la moartea lui Nechifor Lipan, ceea ce se transpune ntr-o dubl aventur : a cunoa terii lumii i a cunoa terii de sine. Pentru Gheorghi , c utarea are rol educativ, de ini iere a tn rului (bildungsroman). C utndu- i so ul, Vitoria parcurge simultan dou lumi: spa iul real, concret i comercial, dar i o lume de semne i minuni , al c ror sens ea tie s -l descifreze. Simptomatic n acest sens r mne construc ia personajului principal a romanului, Vitoria Lipan. Dac la nceput protagonista este caracterizat exclusiv prin nsu iri generale, ca un exponent al lumii arhaice, odat cu p r sirea locurilor natale, pentru a- i c uta so ul disp rut, aceasta i dezvolt o serie de tr s turi de nenchipuit pentru o ranc de la munte obi nuit cu respectarea pn la ultimele consecin e ale celor patriarhale. construc ia subiectului : Prima parte (capitolele I - al VI-lea) - fr mnt rile Vitoriei n a teptarea so ului i preg tirile de drum - includ expozi iunea i intriga. n expozi iune se prezint satul M gura Tarc ului i schi a portretului fizic al Vitoriei, care este surprins torcnd pe prisp i gndindu-se la ntrzierea so ului s u plecat la Dorna s cumpere oi. Intriga cuprinde fr mnt rile ei, dar i ac iunile ntreprinse nainte de plecarea n c utarea so ului: ine post negru dou sprezece vineri, se nchin la icoana Sfintei Ana de la m n stirea Bistri a, anun autorit ile de dispari ia 29

so ului, vinde unele lucruri pentru a face rost de bani de drum, pe Minodora o las la m n stirea V ratec, iar lui Gheorghi i ncredin eaz un Baltag sfin it. Partea a doua (capitolele al VII-lea - al XIII-lea) con ine desf urarea ac iunii i relev drumul parcurs de Vitoria i fiul ei, Gheorghi , n c utarea lui Nechifor Lipan. Ei reconstituie traseul lui Nechifor, f cnd o serie de popasuri: la hanul lui Donea de la gura Bicazului, la cr ma domnului David de la C lug reni, la mo Pricop i baba Dochia din F rca a, la Vatra Dornei, la han i can elarie unde afl de actul de vnzare al oilor, apoi spre P ltini , Bro teni, Borca, de unde drumul p r se te apa Bistri ei, ntr-o ar cu totul necunoscut . De asemenea, ntlnesc o cumetrie, la Borca i o nunt , la Cruci. Succesiunea acestor mai momente din via a omului, d de gndit Vitoriei i anticipeaz nmormntarea din final. ntrebnd din sat n sat, ea i d seama c so ul s u a disp rut ntre Suha i Sabasa. Cu ajutorul cinelui reg sit, Lupu, munteanca descoper ntr-o rp r m i ele lui Lipan, n dreptul Crucii Talienilor. Partea a treia (capitolele al XIV-lea - al XVI-lea) prezint sfr itul drumului: ancheta poli iei, nmormntarea, parastasul lui Nechifor Lipan i pedepsirea uciga ului. Coborrea n rp i veghea nocturn a mortului marcheaz maturizarea lui Gheorghi dovedit n nf ptuirea actului de dreptate la parastas. C l toria Vitoriei i a lui Gheorghi nseamn att o cunoa tere a lumii, ct i o cunoa tere de sine. n acest sens, se poate vorbi de un polimorfism compozi ional al textului, c ci Baltagul este n acela i timp un roman al ini ierii i al maturiz rii, o monografie a satului romnesc de munte i, nu mai pu in, o povestire realist n care mitul poate fi interpretat i ca un suport al cotidianului. Punctul culminant este momentul n care Vitoria reconstituie cu fidelitate scena crimei, surprinzndu-i chiar i pe uciga ii Ilie Cu ui i Calistrat Bogza. Primul i recunoa te vina, ns al doilea devine agresiv. Este lovit de Gheorghi cu baltagul lui Nechifor Lipan i sf iat de cinele Lupu, f cnduse astfel dreptate. Deznod mntul l surprinde pe Bogza, care i cere iertare femeii mortului i i recunoa te fapta. Confruntarea dintre lumea arhaic i lumea modern ce ap rea la orizont se ncheie cu victoria universului arhaic: de fapt, victoria nu fusese niciodat pus la ndoial , Vitoria ac ionnd i pe teren str in ei dup

30

acelea i cutume statornicite cu mult vreme n urm . Prin aceasta, n Baltagul , vechile norme de civiliza ie r mn nc atotputernice. personajele : Portretul Vitoriei Lipan la nceput este static, obrazul ei parc era un portret neclintit , construit din linii care sunt direc ionate din exterior spre interior: Ochii ei c prui n care parc se r sfrngea lumina castanie a p rului, erau du i departe . Personajul trece printr-un proces de interiorizare, ncearc s devin fiin l untric : Acei ochi aprigi i nc tineri c utau z ri necunoscute . Medita ia reclam izolarea: n singur tatea ei, femeia cerca s p trund pn la el. Nu putea s -i vad chipul . Se pune, deci, accentul pe adncimea vie ii afective: Se desf cuse ncet-ncet de lucruri i i intrase oarecum n sine , dar aceast interiorizare este cerut i de un anumit ritual. Vitoria Lipan se constituie ca personaj i prin ac iunea asupra mprejur rilor. Portretul devine dinamic, realizndu-se prin acumularea faptelor narate. nainte de a pleca n ara de jos , simte nevoia unei purific ri suflete ti: se cur ise de orice gnduri, dorin e i dureri, n afar de scopu-i neclintit . Vitoria poate fi considerat o eroin tragic , ea fiind un caracter cristalizat care are dominante ca statornicia i consecven a. Perpessicius o asem na cu Antigona ce nfrunt pe Creon: este aprig , voluntar i iluminat . Ea face un act justi iar i aplic , cu mare tenacitate, un mandat etic. Pentru George C linescu, ea este un Hamlet feminin . Pe de alt parte, nu ar fi o individualitate, ci un exponent al spe ei . Ea tie s - i disimuleze tr irile i i ascunde adev ratele p reri pn i fa de oamenii st pnirii, care vor s afle cu cine c l torise n p stuitul cioban pn acolo: Cum pot crede una ca asta, domnule, cnd el a c l torit cu prieteni de la Dorna pn aici? . Critica aminte te c aceast munteanc nmagazineaz experien a milenar a unei lumi de p stori, ea descifreaz psihologia oamenilor, n concep ia sa despre lume tradi iile au un rol hot rtor, cite te semnele timpului. Are o serie de virtu i: frumuse e, demnitate, nalt caracter, statornicie moral , inteligen , perseveren i ndrjire. n ac iunea sa, Vitoria Lipan dovede te un spirit justi iar, inteligen , luciditate, for de st pnire i devotament n mplinirea tradi iei. Caracterizarea pe care i-o face naratorul este sugestiv . 31

Singurul personaj absent este tocmai cel c utat, Nechifor Lipan; despre el se tie c era petrec re , c nu avea fric de ho i i de noapte, c s-a ar tat totdeauna foarte priceput n me te ugul oieritului . Avnd o nevast a a de aprig i de ndrjit , Lipan manifesta uneori b rb ia unui cap de familie, socotind cnd i cnd c a venit vremea s -i scoat unii din demonii care o st pneau . B rbatul Vitoriei Lipan constituie axul n jurul c ruia se organizeaz toate ac iunile, toate mi c rile femeii, n c utarea adev rului despre omul disp rut. Nechifor Lipan plecase de-acas , din M gura Tarc ului, dup ni te oi la Dorna. -acu Sfntu-Andrei era aproape i el nc nu se ntorsese . ntrzierea, mai lung dect de obicei aptezeci i trei de zile a acestuia, strne te nelini te i b nuieli crncene n sufletul femeii. Oierul duce o existen grea, ca i ceilal i b rba i de la munte, care- i c tigau pnea cea de toate zilele cu toporul ori cu ca a . Portretul lui Nechifor Lipan se contureaz , mai ales din memoria afectiv a Vitoriei: A a i fusese drag n tinere Lipan, a a-i era drag -acum, cnd aveau copii mari ct dn ii . La Bicaz, la han la Dorna, ea afl c Nechifor Lipan era obraz cunoscut , om vrednic i fudul , care nu se uita la parale, numai s aib toate dup gustul lui ; recunoscut dup c ciula brum rie, oamenii spun c este vrednic romn i me ter la vorb . Alc tuit, retrospectiv, din am nunte ce se adaug treptat, aureolat de iubirea att de vie a eroinei romanului, portretul-sintez al lui Nechifor Lipan are mireasma legendei, ale celor trecute i neuitate. nso indu- i mama, Gheorghi a se afl la vrsta ie irii din copil rie, a ini ierii, a form rii b rb te ti, a a cum i spune mama sa: pentru tine de-aici nainte ncepe a r s ri soarele [ ], n elege c juc riile au stat. De-acu trebuie s te ar i b rbat. Eu n-am alt sprijin i am nevoie de bra ul t u . Drumul maturiz rii l parcurge treptat, el fiind ascult tor, sfios i supus mamei, care-i ghice te pn i gndurile. Cur ind om tul cu lopata de lemn, pentru a putea merge, deodat sim i n el o putere i o ndrjire i nu se opri pn ce nu-l birui ca pe o fiin . B iatul n elege c acu a intrat n slujb grea la n caz i c pentru o tinere e ca a lui cade grea sarcina gospod riei . De i nu poate deslu i tainele gndurilor mamei sale privind c l toria pe care o pusese la cale, se supune, f r 32

entuziasm, hot rrii ei: M-oi duce dac spui: dar e bine s -mi ar i ce i cum, ca s tiu ce sa fac . Dou scene sunt simbolice pentru devenirea sa spre b rb ie, ca urma al tat lui s u: veghea din rp a osemintelor tat lui s u moment de emo ie, nfiorare i team : O lini te fierbinte i se porni prin m runtaie i-l fulgera n cre tet [ ] Sngele i carnea lui Nichifor Lipan se ntorceau asupra lui n pa i, n zboruri, n chem ri i scena final , a lovirii uciga ului cu baltagul care nseamn momentul maturiz rii b iatului el ndeplinea astfel dorin a mamei sale i datoria sa de fiu. mpuns de alt ip t al femeii, feciorul mortului sim i n el crescnd o putere mai mare si mai dreapt dect a uciga ului. Primi pe Bogza n um r. l d du nd r t. Apoi l lovi scurt cu urechea baltagului, n frunte . Datoria fusese mplinit . Gheorghi iese din dificila c l torie ini iatic , nt rit. La sfr itul ac iunii, fiul este capabil s restabileasc circuitul existen ei. Un nou ciclu ncepe. mijloace de caracterizare : Personajul complex este realizat prin tehnica basoreliefului i individualizat prin caracterizare direct i indirect (prin fapte, vorbe, atitudini, gesturi, rela ii cu alte personaje, nume). Portretul fizic relev frumuse ea personajului prin tehnica detaliului semnificativ: Nu mai era tn r , dar avea o frumuse e neobi nuit n privire . Personajul secundar, Gheorghi , reprezint genera ia tn r care trebuie s ia locul tat lui disp rut. Nechifor Lipan este caracterizat n absen , prin retrospectiv i remorare i simbolizeaz destinul muritor al oamenilor. Numele s u cel adev rat i tainic , de botez, este tot Gheorghi , dar primise numele Nechifor n al patrulea an al vie ii cnd se mboln vise, potrivit unei supersti ii. Personaje episodice sunt: Minodora, fiica receptiv la nout ile civiliza iei, este trimis la m n stire pentru purificare. Mo Pricop (ospitalitatea), p rintele D nil (autoritatea spiritual n satul arhaic), baba Maranda (supersti iile) sunt personaje reprezentative pentru lumea satului arhaic. concluzie : Baltagul este una din c r ile maturit ii lui Sadoveanu i una din cele mai reprezentative opere ale artei sale. Aici se v de te cunoa terea profund a sufletului r nesc care nu e elementar , ci complex i cu ascunzi uri, aproape de nep truns i cu energii pasionale nem rginite. (vezi Anexa B2)

33

1. Romanul realist psihologic


a) Camil Petrescu - biografie Camil Petrescu s-a n scut n Bucure ti, la 9 aprilie 1894 i a murit pe 14 mai 1957 n acela i ora . Copil ria i-a petrecut-o n mahalaua Mo ilor, unde a urmat clasele primare. A intrat apoi ca bursier la liceul Sf. Sava . Dup terminarea studiilor secundare, s-a nscris la Facultatea de Litere i Filosofie din Bucure ti, unde i-a luat licen a i, n 1938, doctoratul n filosofie. nc din liceu, Camil Petrescu scria piese de teatru i poezii. n anii premerg tori primului r zboi mondial, colaboreaz la Facla , revista lui Nicolae Cocea. Aici l cunoa te pe Tudor Arghezi. Dup r zboi, Camil Petrescu a fost c iva ani profesor secundar la Lugoj i Timi oara, iar apoi, pentru pu in timp, la liceul Gheorghe Laz r din Bucure ti. La Timi oara a redactat trei publica ii: Banatul romnesc , ara , Limba romn , iar la Bucure ti revistele S pt mna muncii intelectuale i artistice (1924) i Cetatea literar (1925-1926). A colaborat la mai multe periodice si a condus unele din ele, desf urnd o activitate sus inut de promovare a unor opere valoroase, a talentelor reale, a dezbaterilor fructuoase n domeniul literaturii. A de inut - scurt vreme - func ia de director al Teatrului Na ional. Pn la Eliberare, Camil Petrescu a dus o via zbuciumat . Timp de vreo cincisprezece ani dup ncheierea primului r zboi mondial, el a avut de ndurat mizerii i priva iuni. Scriitorul nu avea siguran a zilei de mine. Jurnalul pe care l 34

inea n acea perioad , i din care au ap rut cteva fragmente, postum, n revista Via a romneasc , este de asemenea plin de nota ii ce reflect starea depresiv a autorului n acea epoc . Dup apari ia romanului Patul lui Procust , n 1933, denigrat de publici tii aservi i presei burgheze, decep ionat, Camil Petrescu s-a hot rt s nu mai scrie literatur . De-abia n anii puterii populare i continu activitatea literar , cnd se nroleaz din primul moment n frontul scriitorilor ata a i cauzei progresului social i al democra iei, hot r i s i consacre talentul luptei pentru f urirea unei noi ornduiri a unei culturi naintate. Camil Petrescu este unul dintre promotorii nnoirii literaturii. Dup el, literatura unei epoci trebuie s fie sincronic cu filosofia i cu celelalte domenii ale cunoa terii. Proza tradi ional este considerat dep it . Devenirea psihic , mi care nlocuiesc n proza modern staticul. La Camil Petrescu, ca i la Proust, timpul este subiectiv, iar romanul nseamn experien interioar . n consecin , i construc ia romanesc devine mai liber , determinat fiind de condi ia memoriei i a introspec iei: s nu descriu dect ceea ce v d, ceea ce aud, ceea ce nregistreaz sim urile mele, ceea ce gndesc eu, [ ] din mine nsumi nu pot ie i [ ], eu nu pot vorbi onest dect la persoana I . b) Romanul lui Camil Petrescu Literatura lui Camil Petrescu este o literatur de probleme. Intelectuali, protagoni tii romanelor din trecut ale scriitorului sunt st pni i, n cele mai multe cazuri, de obsesia c ut rii absolutului. Ei lupt pentru dreptatea absolut (Gelu Ruscanu din Jocul Ielelor ), n zuiesc la absolutul iubirii ( tefan Gheorghiu din Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r zboi ) i neputin a de a g si r spuns ntreb rilor pe care i le pun provoac drame n con tiin a lor. Camil Petrescu urm re te n romanele sale nu construirea de caractere, ci comunicarea unor experien e suflete ti ce modific reprezent rile despre lume ale personajelor, transform psihologia acestora. De aici i construc ia particular a romanelor Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r zboi i Patul lui Procust . Aceste opere nu au un subiect n n elesul obi nuit al cuvntului n cuprinsul c ruia intriga s evolueze gradat spre deznod mnt. El reconstituie ntmpl ri, situa ii, personaje din amintiri i dest inuiri pe care, de 35

exemplu n Patul lui Procust , autorul pretinde a le fi g sit n jurnalele intime sau n coresponden a ncredin at lui de anumi i cunoscu i. Scriitorul procedeaz astfel pentru a crea impresia de autenticitate, de neinterven ie n desf urarea complex a vie ii. n romanul tradi ional exist o optic cert i definitiv , aceea a romancierului, optic pe care acesta o imprim chiar i personajului s u, care vorbe te la persoana I. Camil Petrescu, ns , nu- i continu drept firul povestirii, ci mereu l caut dibuindu-l, ca i cum i s-ar fi ntrerupt. Acest procedeu s-a introdus cu mult mai curnd n romanul occidental, uneori i n cel romnesc, dup unele modele americane. La Camil Petrescu, ns , el apare de jum tate de secol, de cnd a conceput Patul lui Procust . Camil Petrescu este adeptul unei noi formule estetice, promovate de curentul modernist de la Sbur torul lui Eugen Lovinescu, viznd trecerea de la romanul de inspira ie rural la romanul citadin, care ofer scriitorului o mai mare diversitate i profunzime tematic : Literatura presupune fire te probleme de con tiin . Trebuie s ai deci ca mediu o societate n care problemele de con tiin sunt posibile. ( De ce nu avem roman ). Scriitorul abordeaz teoretic experien ele literare i estetice pe care le ncearc asupra romanului; acesta nu va mai fi factologie pur , simpl relatare de evenimente, ca n romanul tradi ional, ci acut analiz psihologic , radiografiere a ecourilor pe care evenimentele le au n con tiin a personajelor. De aici rezult i conceptele conexe promovate de Camil Petrescu: autenticitatea, prin inserarea jurnalului n desf urarea epic , vocea auctorial fiind la persoana I, a personajului narator; substan ialitatea, prin descrierea prezentului mintal; memoria involuntar , fluxul con tiin ei; anticalofilia, negarea stilului frumos, c utat, inautentic, propriu romanului tradi ional. E romanul societ ii contemporane, e dosarul istoriei curente, e arhiva nemistificat a prezentului, unde romancierul nostru se v de te n acela i timp i interpretul pervertirilor sociale, dup cum romanul propriu-zis, fic iunea, l v dise interpret al sufletelor i pervertirii lor sentimentale. 6 36

c) Romanul Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r zboi geneza i critica : Geneza romanului trebuie c utat n preocuparea scriitorului de a scrie despre r zboi. nc din 1929, n revista literar Omul liber , Camil Petrescu anun a apari ia unei nuvele i a unui roman de evocare a r zboiului. Geneza se sprijin pe cteva experien e lirice ( Ciclul mor ii , Un lumini pentru Kicsikem ) i epice ( Cei care pl tesc cu via a ), ca i pe cteva articole de cronic a vie ii mondene, publicate la rubrica Ceaiul de la ora cinci . Anun at n presa vremii sub cteva titluri ( Jurnalul c pitanului Andreescu i Proces verbal de dragoste i de r zboi ), romanul Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r zboi este scris i publicat n 1930. Romanul este apreciat de critica vremii drept o monografie a ndoielii (Constantin Ciopraga), monografia unui element psihic, gelozia (George C linescu) sau povestea studentului n filosofie tefan Gheorghidiu, care odat cu r zboiul tr ie te agonia i moartea iubirii lui (Tudor Vianu). Tudor Vianu apreciaz exactitatea aproape tiin ific n despicarea complexelor suflete ti tipice , faptul c analiza sa se aplic asupra marilor pasiuni umane, n care l mure te elementele constitutive, n treptata lor nsumare . Eroii lui Camil Petrescu au to i repeziciunea discursului i tonul acela tipic de irita ie care sunt ale autorului nsu i n scris, nct to i sub felurite ve minte par a purta capul multiplicat al vorbitorului la persoana I. Stilul lui Camil Petrescu zugr ve te prin ritmica lui pe un singur erou, pe acela care observ i analizeaz . [ ] Tot scrisul lui Camil Petrescu este al unui solitar impulsiv, care nu a gustat existen a din plin niciodat , care n-are prin urmare voluptatea unui Balzac n nregistrarea spe elor de oameni, f r mnie i f r iubire, cu pasiune numai de colec ionar. tipologie : Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r zboi este un roman modern de tip subiectiv, deoarece are drept caracteristici: unicitatea perspectivei narative, timpul prezent i subiectiv, fluxul con tiin ei, memoria afectiv , nara iunea la persoana I, luciditatea (auto)analizei, anticalofilismul, dar 37

i autenticitatea definit ca identificarea actului de crea ie cu realitatea vie ii, cu experien a nepervertit , cu tr irea intens . Romanul este de tip citadin, cu o problematic acut , viznd puternice drame existen iale i de con tiin , drama intelectualului, prin inadaptabilitatea personajului principal la mediocritatea vie ii cotidiene. De asemenea, este un roman de dragoste, romanul unui sentiment - gelozia, prin prezentarea evolu iei rela iilor dintre personajele principale, tefan i Ela Gheorghidiu. Este un roman de r zboi, care d o viziune modern asupra acestui fenomen social i politic. Fiind un roman social, are ca teme secundare, unele chiar de origine balzacian , mo tenirea (mo tenirea unchiului Tache treze te invidii i dispute), arivismul (Nae Gheorghidiu, mbog it prin zestre, este un fel de St nic Ra iu din Enigma Otiliei ), radiografierea mediilor citadine i mondene etc. Dup tehnica narativ , romanul este subiectiv, de analiz psihologic , prin viziunea narativ adaptat de scriitor. Dup curentul literar n care se ncadreaz , este un roman realist. proz subiectiv de analiz psihologic : Acesta este un tip de roman ap rut odat cu concep iile artistice moderniste care promoveaz ideea c singura realitate accesibil cunoa terii umane este cea interioar / psihologic . De aici, o serie de efecte n planul construc iei narative: narator la persoana I, perspectiv mpreun cu , accentul pus pe analiza st rilor interioare (introspec ie i monolog interior), temporalitate subiectiv , discurs fragmentat, anularea omogenit ii lumii imaginare. Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r zboi este un roman realist psihologic, de analiz a vie ii interioare - suma unor dosare de existen , structurate pe o idee sau pe o pasiune - , iar ca formul epic , ilustreaz romanul subiectiv, ionic - model proustian: nara iune homodiegetic i viziune intern . Roman al unei duble experien e ontice i cognitive - iubirea i r zboiul - Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r zboi i are izvoarele n experien a sublocotenentului Camil Petrescu, voluntar pe frontul Primului R zboi Mondial, al c rui memorial de companie este mprumutat cu am nunte cu tot eroului . 38

Rela iile spa iale i temporale prevaleaz dimensiunea temporal a prezent rii evenimentelor, specific fiind acronia, suspendarea linearit ii evenimentelor, datorat memoriei involuntare prin care amintirile se nregistreaz spontan, nedirijat, nefiind c utate inten ionat; de aceea sunt prezente mai multe ntoarceri n trecut care urmeaz fluxul con tiin ei i relativizeaz timpul. Spa iul i pierde astfel, n romanul subiectiv, rolul predominant n constituirea cadrului ac iunii; devine spa iu interior, supus determin rilor i oscila iilor temporale ale memoriei involuntare. titlul : Titlul romanului Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r zboi dezv luie compozi ia bipolar i surprinde cele dou experien e existen iale i cognitive ale lui tefan Gheorghidiu, devenite teme ale c r ii (iubirea i r zboiul). Simbolul nop ii figureaz incertitudinea care l devoreaz l untric, ira ionalul i ntunericul firii umane cu care se confrunt . Cele dou adjective a ezate ntr-o ordine semnificativ ( ultima , ntia ) sugereaz disponibilitatea eroului de a dep i drama iubirii n elate i de a intra n mereu alte orizonturi ale cunoa terii. tema : Tema inadapt rii intelectualului la o lume vorace a imposturii i mediocrit ii se cristalizeaz prin mai multe arii tematice: dragostea r zboiul, cunoa terea i setea de absolut, tema mo tenirii i cea existen societ ii bucure tene n preajma Primului R zboi Mondial. Subiectul romanului se organizeaz n jurul dramei de con tiin personajului principal, generat de incertitudinea n iubire. incipit i final : a i ei a

Principiul simetriei i cel al circularit ii, care guverneaz intrarea i ie irea n i din universul c r ii, sunt evidente n secven ele cu care se deschide i se sfr e te romanul. Cele dou tablouri care au acela i decor - casa din strada Antim - eviden iaz ns i o tehnic a contrastului: descrieri ample, balzaciene. Toate caracteristicile eroului romanului sunt sintetizate n incipitul 39

modern, cu intr ri multiple. Definit ca punct ini ial al nara iei, moment n care se produce trecerea de la lumea real istoriei la lumea fic ional a reprezent rii , incipitul are dimensiuni variabile, ( poate fi construit dintr-o propozi ie sau fraz , ori la limit , dintr-un ntreg capitol . Avnd n vedere aceast premis si construc ia modern supraetajat a romanului, n care conven iile discursului tradi ional sunt suprimate, este dificil de diferen iat secven a prim - incipitul textului - de secven a expozitiv (expozi iunea romanului). n aceste circumstan e, un criteriu opera ional de diferen iere poate fi func ia textual a incipitului. Func ia de a semnala intrarea n spa iul fic iunii i de a eviden ia tiparul narativ revine primelor apte alineate. Acestea fixeaz circumstan ele situa iei narative i cele dou planuri pe care se structureaz romanul, avnd rolul de a motiva artistic situa ia ini ial - expozi iunea. Fiecare capitol se ncheie ex abrupto , prin instalarea unei situa ii de criz , care nu este ns dezvoltat i rezolvat n capitolul urm tor, ci, contrapunctic, la distan . Finalul romanului este ntr-o rela ie contrastiv cu primul capitol, fiindc tefan, care afirmase la nceput c acei care se iubesc au drept de via i de moarte, unul asupra celuilalt . Fiind gata s ucid din dragoste, propune acum cu senin tate desp r irea ( Ascult , fat drag , ce-ai zice tu dac ne-am desp r i? ). Singurul conflict care i afl rezolvarea prin acest final este cel psihologic (ra iune/pasiune): iubire i pierde rangul de valoare absolut , de monodeism , sfr ind n oboseal i indiferen . Celelalte conflicte r mn suspendate, prelungind criza de valori a eroului. construc ia discursului narativ : Din punct de vedere al compozi iei, romanul, a a cum arat i titlul, cuprinde dou p r i: prima parte este relatarea iubirii dintre tefan Gheorghidiu i so ia sa, Ela, iar partea a doua este jurnalul eroului aflat pe frontul Primului R zboi Mondial. De i distincte, cele dou p r i ale romanului sunt unificate de prezen a unei singure con tiin e (care se autodefine te n raport cu lumea nconjur toare i care nareaz la persoana I evenimentele), precum i de un artificiu de compozi ie (prin relatarea unei scene de la popota ofi erilor din regimul XX, n cadrul c ruia tn rul Gheorghidiu se afl concentrat ca sublocotenent. Scena

40

este ulterioar evenimentelor care vor fi narate, n continuare, dar are tocmai rostul de a stabili o ordine a planurilor povestirii i de a le unifica. n ceea ce prive te structura interioar a romanului, se poate vorbi despre descrierea monografic a unei iubiri, n toate fazele ei, de genez , de stabilizare i de acord al afectului cu spiritul, la cote superioare i de declin. Sentimentul este minat de o luciditate niciodat p r sit , care disec faptele, nmul ind argumentele, pentru infidelitatea femeii. Acest plan, subiectiv, este prezent n ambele p r i ale romanului. Al doilea plan, obiectiv, este fundalul pe care se desf oar o lume, un ntreg univers n care se consum experien e. Cele dou planuri se dezvolt paralel, iar uneori interfereaz . Scena de la popot i capitolul Ne-a acoperit p mntul lui Dumnezeu , n care eroul se raporteaz la el nsu i sau la ntreg universul, la lumea din jur , se constituie ca nuclee de structur , ele dnd unitate suprapunerilor de imagini semnificative sau mai pu in semnificative. nara iune i moduri de expunere : Romanul este scris la persoana I, sub forma unei confesiuni a personajului principal, tefan Gheorghidiu, care tr ie te dou experien e fundamentale: iubirea i r zboiul. Nara iunea la persoana I, cu focalizare exclusiv intern , presupune existen a unui narator implicat - identitatea dintre planul naratorului i al personajului. Punctul de vedere unic i subiectiv, al personajului-narator care mediaz ntre cititor i celelalte personaje, face ca cititorul s cunoasc despre ele att ct tie i personajul principal. ns situarea eului narativ n centrul povestirii confer autenticitate, iar faptele i personajele sunt prezentate ca evenimente interioare, interpretate, analizate. Reprezentarea epic neutr a unor evenimente exterioare (n romanul tradi ional) face loc reprezent rii unor proiec ii subiective n planul con tiin ei naratorului (n romanul modern, psihologic, de tip subiectiv). Realitatea este perceput i interpretat subiectiv, din punctul de vedere al personajului-narator, utilizndu-se tehnici analitice directe: monolog interior / confesiunea, autoscopia / introspec ia, frecvente n proza de analiz psihologic . 41

Arta narativ camilpetrescian ilustreaz structuri moderne ale epicului i ale discursului analitic. Memoria involuntar se asociaz cu principiul substan ialit ii - sunt selectate episoade semnificative, care au relevan maxim n destinul eroilor. Tehnicile narative sunt i ele moderne: tehnica analitic , dar i cea a inser iei, a alternan ei, a contrapunctului. construc ia subiectului : Romanul debuteaz printr-un artificiu compozi ional: ac iunea primului capitol, La Piatra Craiului n munte , este posterioar ntmpl rilor relatate n restul C r ii I. n prim vara lui 1916, n timpul unei concentr ri pe Valea Prahovei, tefan Gheorghidiu asist la popota ofi erilor la o discu ie despre dragoste i fidelitate, pornind de la un fapt divers aflat din pres : un b rbat care i-a ucis so ia infidel a fost achitat la tribunal. Aceast discu ie declan eaz memoria afectiv a protagonistului, trezindu-i amintirile legate de cei doi ani i jum tate de c snicie cu Ela. Capitolul pune n eviden cele dou planuri temporale din discursul narativ: timpul nar rii - prezentul frontului - i timpul narat - trecutul pove tii de iubire. De asemenea, acest capitol de ine func ii estetice multiple: rol descriptiv (prin enun urile de orientare care fixeaz un timp determinat istoric i un spa iu real) i rol persuasiv (se comenteaz critic i ironic preg tirile pentru intrarea Romniei n r zboi), rol de situare a erouluinarator n raport cu realitatea i rol de premis teoretic , motivnd artistic epicul (concep ia lui Gheorghidiu despre iubire va fi demonstrat prin evocarea anotimpurilor iubirii dintre el i Ela. Capitolul al II-lea, Diagonalele unui testament , ncepe ex abrupto , fixnd intriga i punnd universul sufletesc al eroului sub zodia suspiciunii i a Erosului ca suferin devoratoare: Eram nsurat de doi ani i jum tate cu o coleg de la Universitate i b nuiam c m n al . [ ] Era o suferin de nenchipuit, care se hr nea din propria ei substan . Iubirea tn rului, pe atunci student la filosofie, se na te din admira ie, duio ie: el se c s tore te din dragoste cu Ela, student la Litere, orfan crescut de o m tu . Mo tenirea nea teptat l sat lui tefan de unchiul s u bogat, Tache Gheorghidiu, transform radical via a tn rului cuplu. Ela pare a se adapta rapid noului stil de via , caracteristic lumii mondene n care p trund, n vreme ce tefan este atras de noua sa condi ie social doar n m sura n care i ofer noi 42

experien e de cunoa tere. Astfel, el descoper o lume rapace, a milionarilor analfabe i (Vasilescu Lumn raru), a politicienilor i a afaceri tilor vero i (Nae Gheorghidiu), a distinsei protipendade pentru care iubirea, onoare, morala i cultura sunt no iuni goale de sens, neconvertite n con inuturi suflete ti. Cuplul evolueaz spre o inevitabil criz matrimonial al c rui punct culminant are loc cu ocazia excursiei la Odobe ti. n timpul acestei excursii se pare c Ela i acord o aten ie exagerat unui anume domn G., care, dup opinia personajului-narator, i va deveni mai trziu amant. Dup o scurt desp r ire, Ela i tefan se mpac . nrolat pe frontul romnesc, Gheorghidiu cere o permisie, ca s verifice dac so ia l n al , fapt nerealizat din cauza izbucnirii r zboiului. Scriitorul prezint starea de spirit a eroului nainte de a participa la lupt : o neobosit c utare de certitudini; cnd se va da lupta, se va ntreba asupra sensului acesteia, asupra mprejur rilor n care va muri: tiu c voi muri, dar m ntreb dac voi putea ndura fizic rana care-mi va sf ia trupul . Adev rata dimensiune a unei iubiri considerate principiu ordonator al existen ei se dovede te derizorie n compara ie cu alte valori, descoperite prin existen a cognitiv a r zboiului. Simbolic, ultima noapte de dragoste tr it al turi de so ia sa la Cmpulung este urmat de ntia noapte de r zboi . Se opereaz astfel revenirea din durata interioar n timpul obiectiv al r zboiului, c derea n zona unei realit i n care camarazii ntmpl tori sunt mai apropia i suflete te dect cei f r de care via a nu putea fi conceput nainte: Acum oamenii de aici, blestema ii n uniform , mi sunt singurii aproape i sunt mai aproape de ei dect de mama i de surorile mele . Participnd la campania din Transilvania n primele rnduri, Gheorghidiu descoper prietenia definitiv , ca via a i ca moartea i camaraderia b rb teasc , descoper sentimentul responsabilit ii fa de vie ile oamenilor din plutonul pe care-l conduce i solidaritatea necondi ionat . Pentru prima dat , cunoa te sentimentul solitudinii fiin ei n fa a mor ii i faptul c spaima de neant reduce omul la starea de s lb ticiune h ituit . Capitolul Ne-a acoperit p mntul lui Dumnezeu se structureaz pe trei momente: discu ia dintre ofi eri, nainte de lupt , ncheiat anticipativ de Gheorghidiu ( i acum ncepe una dintre zilele cele mai grozave din via a mea, dac nu cea mai groaznic . Durabil halucina ie de foc i de tr snete ). Cel de-al doilea moment surprinde vizual i auditiv retragerea armatei din fa a inamicului. 43

Sunt descrise nv lm eala, exploziile, zgomotul, iar o alt secven prezint imaginea unui om care merge nc dup ce i se retezase capul. Compara ii, metafore contribuie la crearea atmosferei: astfel, o explozie de obuz este ca o ciocnire de trenuri , dealul icne te de izbituri scurte ca de nentrerupt cutremur . Inversiuni ca Mare blestem pe capul nostru , repeti ii menite s strneasc sentimentul groazei, enun at la nceput, nu dep esc ns grija pentru autenticitate i contactul cu realul. Fragmentul cultiv apocalipticul, r zboiul este monstruos, totul devin halucinant, fiecare i a teapt moartea. Drama colectiv a r zboiului pune n umbr drama individual a iubirii. R nit i spitalizat, Gheorghidiu se ntoarce acas , la Bucure ti, dar se simte deta at de tot ce l legase de Ela. Obosit s mai caute certitudini i s se mai ndoiasc , o prive te acum cu indiferen a cu care prive ti un tablou i se hot r te s o p r seasc : I-am scris c i las absolut tot ce e n cas , de la obiecte de pre la c r i [ ], de la lucruri personale la amintiri. Adic tot trecutul. Prin acest deznod mnt, conflictul psihologic (ra iune / pasiune) care conduce ini ial la o criz de valori i afl rezolvarea: iubirea i pierde rangul de valoare absolut de monodeism , sfr ind n oboseal i indiferen . Cel de-al doilea conflict ns , conflictul exterior de ordin moral cu familia, societatea i cu lumea, i va g si o trzie rezolvare n hot rrea eroului de a dezerta. personajele : tefan Gheorghidiu este con tiin a dramatic ordonatoare a operei, naratorul (descins din vocea auctorial ), n genere necreditabil, al acesteia. ntreaga afabula ie a c r ii se compune, se filtreaz i se organizeaz arhitectonic n adncimea perspectivelor interioare ale eroului. Drama lui Gheorghidiu se consum n dou direc ii: o dram a iubirii n elate, nu a geloziei, ci a setei de certitudine ( Nu, n-am fost nicio secund gelos, de i am suferit atta din cauza iubirii ), i o dram a incapacit ii alinierii, a integr rii ntr-o existen cotidian , dictat de for e i ra iuni exterioare, necircumscrise idealului pe care eroul i l-a asumat. tefan Gheorghidiu este un inadaptat superior, aplicnd asupra dragostei i existen ei matricea procustian f urit de propria-i sete de ideal, recompunnd continuu i zadarnic, din cioburile realit ii, o lume ve nic 44

imperfect . Iar efectul se ntoarce asupr -i, for a procustian a societ ii anihilndu-l, proiectndu-l n zonele ei insalubre. Toat momentele dramatice, ntreaga via a eroului se consum la mari adncimi. Plonj rile sale interioare traduc, obsesiv i r scolitor, drama spadei care, sub ap rare, nu se ndoaie, ci se frnge. Aten ia eroului este ve nic ntoars spre interior. Aflndu-se n centrul evenimentelor, situndu-se aici i organiznd lumea, eroul d unitate perspectivei. De fapt, el recreeaz lumea, sau, mai bine zis, o supune, ca i cazul altor eroi camilpetrescieni, unui tipar de idealitate, iar neconcordan a dintre acestea dou , lumea absolutului, a idealului, i cea care cade sub sim urile sale, provoac permanenta d rmare de temple din sufletul eroilor. Psihologia lui Gheorghidiu se nrude te cu psihologia eroilor dramatici ai dlui Camil Petrescu; student n filosofie, ndr gostit de abstrac iuni i modelat dup idealuri livre ti, Gheorghidiu e creat din pasta acelora i suflete tari, epigoni ibsenieni r t ci i n via i neadapta i la compromisuri. 7 Ela Gheorghidiu, personajul principal feminin al romanului, este o prezen simptomatic n galeria eroinelor camilpetresciene. Se c s tore te, de student , cu tefan i amndoi realizeaz la nceput o c snicie frumoas i s rac , tipar de idealitate, bazat pe o comunitate de sentimente. tefan nsu i i confer atribute ale idealit ii: Era atta tinere e, atta frngere, atta nesocotin n trupul b lai i atta generozitate n ochii nl cr ma i alba tri . Mo tenirea l sat de unchiul Tache, care nu-l afecteaz vizibil pe tefan, va influen a puternic comportamentul Elei, trezind n ea porniri care dormitau latent, din str mo i . Intervine p tima - dar cu alt patim , nerelevat pn atunci so ului - n problemele multe i ncurcate ale mo tenirii, schimb , ncet, dar sigur, peisajul casnic, ncercnd s -l supun acelora i schimb ri i pe tefan. Ela este cel mai misterios personaj, prin faptul c tot comportamentul ei este mediat de viziunea personajului-narator. De aceea cititorul nu se poate pronun a asupra fidelit ii ei sau dac e mai degrab superficial , dect spiritual . Structura proprie romanului lui Camil Petrescu, care organizeaz nara iunea sub forma unor evenimente suflete ti, relatate de un narator implicat, n spe de tefan Gheorghidiu, confer Elei, ca personaj, un statut aparte: Ela este o emana ie . Ea apare doar prin prisma con tiin ei empatice a lui tefan, setoas i aici de ideal, de absolut. Sond rile, concluzion rile, deciziile 45

apar in eroului masculin. Ela se mi c con tiin ei acestuia. mijloace de caracterizare :

i gnde te n spa iul ordonat al

Memoria voluntar specific primei p r i a romanului transform - cu ajutorul monologului interior - experien a din trecut ntr-o autocaracterizare a ntregului parcurs al turi de Ela. Oferind o singur variant asupra evenimentelor, personajul-narator anun de la bun nceput motivul zbuciumului s u interior. Mai mult, protagonistul este caracterizat indirect prin faptele i vorbele sale - n afar de con tiin totul e o bestialitate drept un idealist atras de absolut, dar total inadaptat din punct de vedere social. ntr-un episod narativ, o doamn ntlnit ntmpl tor remarc dup doar un scurt dialog principala lui tr s tur de caracter - excesiva ra ionalizare a tr irilor: Ah, dumneata e ti dintre acei care fac mofturi interminabile i la mas . Dintre cei care ntotdeauna descoper firele de p r n mncare. [ ] Nu, atta luciditate e insuportabil , dezgust toare . concluzie : tefan Gheorghidiu face parte din familia sufletelor tari ; revolta lui izvor te din setea de cunoa tere i din credin a c nu exist salvare f r curajul adev rului. Este un inadaptat superior, un cavaler ; el pleac la r zboi din motive de pur onoare i sete de cunoa tere. Simetria dintre cele dou p r i ale romanului este des vr it att ca echilibru i compozi ie, ct i prin faptul c ele sunt ca cele dou mari experien e legate de ultima noapte i prima noapte . Tot ce n prima parte era minciun , falsitate, este privit dintr-o alt perspectiv n partea a doua. Aici medita ia devine grav pentru c via a i moartea sunt puse fa n fa . Pentru Camil Petrescu, un roman e, la origine, un sistem de fi e de temperatur psihologic i etic din a c ror interpretare se constituie o lume cu reac iile ei. (vezi Anexa B3) 46

1. Romanul experien ei
a) Mircea Eliade - biografie Mircea Eliade s-a n scut la 28 februarie 1907 i a murit la 22 aprilie 1986 la Chicago. Familia sa s-a stabilit n Bucure ti n 1914 i i-a achizi ionat o cas unde Eliade a locuit pn trziu n adolescen . Devine elev al Colegiului Spiru Haret unde este interesat de tiin ele naturii i de chimie, ca i de ocultism, scriind piese scurte pe subiecte entomologice. Face cuno tin cu nuvelele lui Giovanni Papini i cu studiile socialantropologice ale lui James George Frazer, interesul fa de ace ti doi scriitori ducndu-l la nv area limbilor italian i englez ; n particular ncepe s nve e persana i ebraica. Prima sa oper , Inamicul viermelui de m tase este publicat n 1921, urmat de Cum am g sit piatra filosofal . Patru ani mai trziu, Eliade ncheie munca la volumul s u de debut, volum autobiografic, Romanul adolescentului miop . Dup o pubertate dificil de studiu solitar, ncepnd din 1925, adolescentul este aproape unanim recunoscut la ef al genera iei sale, iar articolele sale de entomologie tr deaz o surprinz toare imagina ie. n 1927 face o c l torie n Italia i l viziteaz pe Giovanni Papini, iar n 1928 revine pentru trei luni la Roman, de unde trimite o cerere de burs pentru studii de filosofie oriental n India, primind o invita ie de a studia cu ilustrul filosof Dasgupta. Astfel, dup cultura italian , filosofia indian devine a doua pasiune a lui Mircea Eliade. Ob innd bursa, ncepe s studieze limba sanscrit i yoga n Calcutta, iar odat cu ntoarcerea n Bucure ti i d doctoratul n filosofie cu o lucrare asupra gndirii i practicii yoga. 47

n 1933 devine cadru universitar, calitate n care pred cursuri de istoria religiilor, iar romanul s u Maitreyi cap t o mare popularitate, el fiind bazat pe experien a n India i pe date autobiografice. Dup r zboi se stabile te la Paris, unde va preda la coala de nalte Studii (Sorbona), apoi la marile universit i ale lumii. n 1956 devine profesor la Universitatea din Chicago, continundu- i n tot acest timp activitatea publicistic i literar . n 1976 ncepe publicarea operei sale capitale, Istoria credin elor i ideilor religioase , care-l va consacra definitiv ntre savan ii secolului XX. Opera sa literar st m rturie convingerilor sale de via , fresc a problemelor existen iale n epoca pe care a tr it-o. ntoarcerea din rai (1934) i Huliganii (1935) sunt romane semifantastice n care Eliade accept existen a unei realit i extrasenzoriale. Filosofia personal este exprimat att n nuvelele memorabile, cum ar fi La ig nci (1959), ct i n romanul Noaptea de snziene (1971). Evaluarea critic a posterit ii lui Eliade r mne important , tocmai datorit prestigiului i imaginii culturale covr itoare pe care un autor de factur enciclopedic , cu preocup ri fascinante i o biografie contradictorie continu s o ofere. Congresul european de istorie a religiilor, organizat de Asocia ia romn de istorie a religiilor a dedicat o ntreag sec iune analizei operei lui Mircea Eliade. b) Romanul lui Mircea Eliade Opera literar a lui Mircea Eliade este caracterizat de o literatur a autenticit ii, definit astfel de el nsu i n studiul Fragmentarium : o mare crea ie epic reflecteaz n bun parte i mijloacele de cunoa tere ale epocii, sensul vie ii i valoarea omului, cuno tin ele tiin ifice i filosofice . Crea ia sa literar cunoa te, n principal, trei faze: epicul pur proza fantastic fantasticul ascuns n banalitatea cotidian . Epicul pur, n spiritul lui Andr Gide, eviden iaz eroul lucid, dominat de dorin a cunoa terii de sine, care ncearc s - i ordoneze epic experien ele tr ite ( Maitreyi , ntoarcerea din rai , Huliganii , Nunt n cer ). Romanul adolescentului miop ilustreaz ntmpl ri ale autorului din anii de liceu, prezentate i sub alte aspecte dect cele att de duios evocate de Ionel Teodoreanu i se voia a fi o carte tiin ific exact asupra acestei misterioase 48

perioade de trecere de la o copil rie la tinere e . n 1930 scrie un roman pe jum tate autobiografic , numit Izabel i apele diavolului . Complexitatea operei lui Mircea Eliade este unul dintre cele mai solide argumente n sus inerea ideii c unitatea crea iei sale const n profunzimea substan ial a scrierilor, indiferent c sunt filosofice, tiin ifice sau literare: pentru a judeca ceea ce am scris, c r ile mele trebuie judecate n totalitatea lor. Dac ele au vreo valoare, atunci, acestea apar numai n totalitatea operei . c) Romanul Maitreyi geneza i critica : Scrierile literare ale lui Mircea Eliade reprezint dou tendin e ireconciliabile: pe de o parte experien a , autenticitatea, tr irea nemijlocit , intens a realit ii, mai ales sub aspect spiritual i erotic, pe de alt parte fantasticul, reflectnd experien a sacrului . Cu privire la ultima tendin , George C linescu afirma c Mircea Eliade reprezint cea mai integral ( i servil ) ntrupare a gideismului de la noi . Aprecierea se refer la faptul c pentru romancierul Mircea Eliade, ca i pentru scriitorul Andr Gide, sensul artei este cunoa terea (n elege instruirea de esen e pe cale mitologic ) . Artistul tr ie te intens r ul i binele, eliberndu-se de amndou , r mnnd cu o intact curiozitate i i noteaz cu r ceal experimentele n caiete . Romanul Maitreyi , ap rut n 1933, face parte din literatura modern interbelic i ilustreaz epicul pur. Locuind o perioad n casa filosofului Dasgupta, o cunoa te pe fiica acestuia, Maitreyi. Mircea Eliade consemneaz ntr-un jurnal faptele, ntmpl rile, experien a tr it n India i acesta st la baza viitoarei crea ii epice, Maitreyi , n care autorul esen ializeaz mitul iubirii i motivul cuplului. Apari ia romanului strne te reac ia litera ilor vremii, fiind considerat o adev rat izbnd literar . Exaltat, Mihail Sebastian m rturise te: Dac ar ajuta la ceva, v-a spune c e cea mai frumoas i mai trist carte pe care am citit-o , iar Perpessicius afirm cu entuziasm: Mircea Eliade a sporit cu unul seria miturilor erotice ale umanit ii . 49

tipologie : Romanul Maitreyi ilustreaz mitul cunoa terii i al fericirii prin iubire, fiind i primul roman exotic din literatura romn . Despre manifestarea sentimentului de dragoste n proza lui Eliade, Gabriel Dimisianu remarca faptul c erosul pentru personajele lui Mircea Eliade este o zon de confruntare maxim ntre voin e i terenul predilect de experiment ri morale, de tr ire - limit . O proz ca Maitreyi trebuie considerat , totu i, nainte de toate, un roman subiectiv. Tot un astfel de roman scrie i Camil Petrescu, numai c la Eliade accentul cade pe capacitatea experien elor / tr irilor de a fi reprezentative pentru condi ia uman n general, iar nu pentru un ins oarecare. n timp ce Ultima noapte de dragoste, ntia noapte de r zboi mizeaz pe analiza tensiunilor interioare i individualiste ale lui tefan Gheorghidiu, romanul lui Mircea Eliade creeaz un alt tip de autenticitate, conturat teoretic n mai multe fragmente din Oceanografie : n fa a originalit ii, eu propun autenticitatea [..] A tr i tu nsu i, a cunoa te prin tine, a te exprima pe tine. Nu exist niciun individualism n aceasta . Iat cum - aspect eviden iat de Nicolae Manolescu - Eliade construie te o opozi ie ntre personal i autentic, incompatibilitate de neacceptat pentru Camil Petrescu, care concepe personalul / individualul ca o condi ie a autenticit ii. A adar, odat cu Maitreyi se instaureaz o nou orientare n cadrul prozei romne ti interbelice de tip subiectiv, numit - mai mult dintr-o nevoie de clasificare didactic - roman al experien ei (tr irii). proza experien ei : Chiar n interiorul textului, Mircea Eliade justific teoretic aceast modalitate narativ , deosebind-o de alte scrieri subiective. Asemenea fragmente de poetic explicit sau implicit i-au determinat pe unii comentatori s considere Maitreyi un roman al scrierii unui roman. Nota iile jurnalului sunt ulterioare momentului tr it, r mnnd ni te acte mecanice nen elese pn n momentul n care sunt recitite din perspectiva finaliz rii ntmpl rilor consemnate. A adar, nici tr irea, nici notarea faptelor nu dau 50

na tere romanului experien ei, ci retr irea clipelor ce au produs o revela ie pentru individ. Romanul valorific tr irea ct mai intens , n plan interior, de c tre personaje, a unor experien e definitorii. Proza experien ei se bazeaz pe crearea impresiei de autenticitate, prin utilizarea unor elemente care in de realitate: jurnalul din India al scriitorului, elemente autobiografice, scrisori etc. De i este un roman cu surse autobiografice, iar Allan este un alter-ego al scriitorului, experien ialismul / tr irismul nu provine din leg turile cu via a real a autorului, ci din faptul c romanul creeaz impresia de via autentic , iar eroii lui i tr iesc iubirea cu intensitate, ca experien definitorie a existen ei. Critica literar a eviden iat rela ia dintre exotism i tr irism n roman: Aparent exotic, Maitreyi reconstituie o revelatoare diagram a n l rilor i c derilor pe care le poate cunoa te iubirea ntre doi oameni cu forma ii suflete ti foarte diferite. Adev rul psihologic str punge insolitul situa iilor i confer experien ei o dens substan omeneasc . titlul : Titlul c r ii coincide cu numele personajului principal feminin - Maitreyi considerat de critica literar cel mai exotic personaj feminin din literatura romn , femeie i mit , n acela i timp, simbol al sacrificiului n iubire . Maitreyi este o fat cu o personalitate unic , s lbatic prin comportament, care sperie la un moment dat prin cuvintele rostite ntr-o reuniune, n limba englez . Fiecare gest al ei are o semnifica ie pu in vetust , fiind izvort din vechi tradi ii indiene. Maitreyi apar ine unui alt orizon cultural, diferit de cel al lui Allen: India nu a p r sit, cum a f cut Occidentul, puterea intuitiv , elanul mistic i asceza mental . tema : Tema romanului este iubirea incompatibil . Povestea fericit tr it de cuplul de ndr gosti i Allan i Maitreyi, n decor exotic, aminte te de Romeo i Julieta sau Tristan i Isolda, ea avnd ca substrat o confruntare ntre cele dou lumi, cea occidental pe care Eliade o acuza de un pragmatism superficial n plan uman, i cea oriental , plin de mistere greu de p truns: Dincolo de stratul de suprafa al subiectului, ne ntmpin ns o istorie despre lipsa de comunicare dintre culturi . 51

Conflictul dintre Allan i bengalezul Narendra Sen, tat l fetei, red opozi ia dintre libertatea dragostei i constrngerile tradi ionale. Fire autoreflexiv , Allan tr ie te un conflict interior: dintre intensitatea iubirii, ca experien definitorie, i luciditatea autoanalizei. Iubind-o pe Maitreyi, Allan descoper att lumea tainic a Indiei, ct i for a iubirii adev rate. incipit i final : Incipitul ex-abrupto al romanului modern surprinde prin tonalitatea confesiunii i atitudinea personajului-narator, prin sinceritatea povestirii, luciditatea analizei, autenticitatea faptului tr it , consemnat n nsemn rile mele din acel an , dar i prin misterul femeii iubire, Maitreyi: Am ov it att n fa a acestui caiet pentru c n-am izbutit s aflu nc ziua precis cnd am ntlnit-o pe Maitreyi. [ ] i dac suf r oarecum ncepnd aceast povestire, e tocmai c nu tiu cum s evoc figura ei de-atunci i nu pot retr i aievea mirarea mea, nesiguran a i tulburarea celor dinti ntlniri . Maitreyi r mne pentru europeanul ra ional o etern obsesie i enigm . Fr mnt rile lui Allan pentru a o n elege pe Maitreyi fac ca romanul s aib un final deschis: i dac n-ar fi dect o p c leal a dragostei mele? De ce s cred? De unde s tiu eu? A vrea s privesc ochii Maitreyiei . construc ia discursului narativ : Noutatea construc iei discursului narativ const n dubla perspectiv temporar pe care naratorul-personaj o are asupra evenimentelor: contemporan i ulterioar . Personajul-narator nu evoc pur i simplu ntmpl rile, rememorndu-le, ci reconstituie evenimentele trecute prin raportare la timpul prezent, dar i la felul n care percepuse respectivele evenimente n momentul n care le tr ise, consultnd n acest scop jurnalul acelei perioade. Asemenea nota ii, care confer autenticitate, sunt frecvente n roman: Eu scriam n odaia mea. Am avut o sufocare penibil de gelozie, de care mi-e ru ine. (Nota. De fapt, nu eram prea ndr gostit atunci. Totu i, eram gelos pe oricine o f cea s rd pe Maitreyi) . Pe m sur ce scrie romanul, viziunea lui Allan asupra ntmpl rilor trecute se modific . Neconcordan a dintre istoria propriu-zis , relatat n jurnal, i rememorarea acesteia, n romanul pe care Allan l scrie, relativizeaz evenimentele i le confer caracter subiectiv. Punerea n abis a ideologiei romanului din primele capitole va fi nuan at n mod repetat pe tot parcursul textului. Rnd pe rnd, tn rul romancier n

devenire denun

att falsitatea experien elor sale: Ct de naiv eram!; Nu

52

n elegeam nimic ; E ciudat ct de incapabil sunt s prev d evenimentele esen iale . ns , cu toate c scrierea mistific inevitabil orice tr ire, naratorul Allan n elege c aceasta r mne unica modalitate de a mp rt i experien a capital . nara iune i moduri de expunere : Formula care sintetizeaz problematica romanului este estetica autenticit ii, prin confesiunea personajului-narator, relatarea la persoana I, introspec ia, autoanaliza lucid . Autenticitatea romanului modern, amestec de jurnal intim i nara iune retrospectiv , este sus inut de utilizarea tehnicii narative moderne, punerea n abis , secven e din jurnal fiind introduse n nara iunea romanesc . Un alt element de autenticitate este anticalofilismul declarat de narator: eu nu tiu s povestesc. E un dar sta al pove tilor. Nu-l are oricine. construc ia subiectului : Romanul este structurat n cincisprezece capitole, organizate pe dou planuri narative, ce se disting n func ie de temporalitate: unul contemporan, cu desf urarea ac iunii, iar cel lalt ulterior evenimentelor tr ite. Romanul debuteaz cu starea de incertitudine a personajului masculin, Allan, un englez de 24 de ani. Incipitul l constituie ezitarea personajului are ar fi dorit s tie cu exact ziua n care a cunoscut-o pe Maitreyi. Cercetnd caietele, naratorul ncearc s - i aminteasc momentul cnd se ndr gostise de Maitreyi, m rturisindu- i neputin a de a retr i aievea acum, cnd scrie romanul, tulburarea celor dinti ntlniri cu frumoasa bengalez . Allan este un tn r inginer care, atras de exotismul Indiei, dar i de dornic de a face o carier , se angajeaz n Calcutta, la o societate de canalizare a deltei. Mai nti desenator tehnic, apoi ns rcinat s supravegheze lucr rile la Tambuk i la Assam, n jungl , se mboln ve te de malarie i este spitalizat. Inginerul hindus Narendra San, cu studii str lucite la Edinburgh, l invit pe Allan s locuiasc n casa lui, n timpul convalescen ei. Narendra Sen inten ioneaz s -l adopte ca fiu pe Allan, iar apoi s se mute cu toat familia n Anglia, pentru c n India ncepuse revolu ia, ns Allan afl mult mai trziu de la Maitreyi adev ratele inten ii ale inginerului, dup ce crezuse la nceput c Sen voia s -l nsoare cu fiica lui.

Cnd o vede pentru prima dat n timp ce alegea c r i pentru vacan a de Cr ciun mpreun cu tat l ei, mult nainte de a se muta n casa inginerului hindus, Allan nu este impresionat de Maitreyi, ba dimpotriv , adolescenta 53

bengalez i se pare chiar urt - cu ochii ei prea mari i prea negri, cu buzele c rnoase i r sfrnte, cu snii puternici, de fecioar bengalez crescut prea plin, ca un fruct trecut n copt . Aceast prim impresie se modific ntr-o oarecare m sur n momentul n care merge mpreun cu un prieten ziarist francez, Lucien Metz, care scria o carte despre India, la o cin n casa familiei Sen: Maitreyi mi s-a p rut atunci mult mai frumoas , n sari de culoarea ceaiului palid, cu papucii albi cusu i n argint . Cnd vine s l viziteze la spital mpreun cu tat l ei, Allan se simte tulburat n prezen a fetei, de i nu- i explic motivul acestei reac ii. Cnd se mut n casa lui Sen, Allan recepteaz realitatea ca un european i crede n complotul familiei Sen care i ncurajeaz apropierea de Maitreyi. n primele luni nu se gnde te la dragoste, dar se simte atras de misterul fetei. Treptat, tn rul englez este fascinat de via a familiei bengaleze, dar i de complexitatea sufletului Maitreyiei, adolescenta senzual i inocent n acela i timp, fiindc el nsu i afirm : ceva se schimbase, desigur . Allan ncepe s ia lec ii de bengalez de la Maitreyi, iar el o nva , n schimb, francez . Cu floarea ro ie pe care i-o ofer tn rului, ea declan eaz involuntar jocul seduc iei, care continu cu jocul c r ilor, n bibliotec , jocul privirilor, al minilor. Misterul eroinei este infinit, iar imposibila clasificare pe calea lucidit ii i autoanalizei ntre ine interesul lui Allan pentru ea. Diferen a dintre cele dou mentalit i, cea oriental i cea occidental , este pus n eviden de concep ia despre iubire a celor doi tineri, exponen i ai acestor mentalit i. Maitreyi i m rturise te lui Allan c a fost mai nti ndr gostit de un pom cu apte frunze , a a cum este acum i sora ei mai mic , Chabu, apoi a iubit ani n ir un tn r care i-a d ruit o coroan de flori ntr-un templu, pentru ca n cele din urm s se lege cu jur mnt de Tagore, modelul ei spiritual. n schimb, iubirile lui Allan fuseser doar trupe ti, f r spiritualitate. Allan se las prins n mrejele jocurilor Maitreyiei, traversnd toate etapele iubirii: eu n-o iubesc , m turbur , m amuz doar , nicio femeie nu m-a tulburat att , suferin a mea . Astfel, el parcurge drumul cunoa terii prin eros, avnd-o ca ini iatoare pe Maitreyi, care consider c unirea lor a fost poruncit din cer . nainte de a i se d rui lui Allan, pentru a evita p catul iubirii f r rod, oficiaz o logodn mistic , s vr e te un jur mnt cosmic la Lacuri i i d ruie te lui Allan un inel lucrat dup ceremonialul c s toriei indiene - din fier i aur - ca doi erpi ncol ci i . Fericirea ndr gosti ilor nu dureaz , fiindc Chabu tr deaz involuntar dragostea lor. Narendra Sen l alung pe Allan, care abia acum afl c o

c s torie cu Maitreyi este imposibil , deoarece ea apar inea celei mai nobile caste 54

indiene, a brahmanilor, iar c s toria cu cineva din afara castei sale ar fi adus dizgra ia ntregii familii. Ruptura aduce supliciul, boala, martirajul n casa inginerului Sen: tat l orbe te, Chabu moare n urma unor crize de nebunie. Brutalizat de tat , Maitreyi ia toat vina asupra ei. n ncercarea de a-l reg si pe Allan, spernd c va fi alungat din cas , ea se d vnz torului de fructe, dar sacrificiul este inutil. Ea proiecteaz fiin a logodnicului n mit, numindu-l soare, aer, floare, zeu de aur i din pietre scumpe i transform c s toria nerealizat pe p mnt ntr-o nunt n cer, mistic . Disperat, Allan r t ce te o vreme pe str zile din Calcutta, iar apoi se retrage n Himalaya pentru o dezintoxicare sentimental , unde tr irea n plan contemplativ i-ar permite purificarea. Episodul iubirii pasagere cu Jenia Isaac i confirm faptul c tr ise al turi de Maitreyi iubirea absolut . Plecarea n India i apare ca o izb vire. La Singapore, unde ob inuse o slujb , se ntlne te cu nepotul doamnei Sen care i poveste te de ncercarea disperat i inutil pe care o f cuse Maitreyi pentru a fi alungat de acas . personajele : Cu o formul pleonastic , Maitreyi poate fi definit drept cel mai feminin personaj din literatura romn , n sensul c este purt toare a acelui etern feminin ce poate declan a aproape instantaneu o iubire f r margini, care mi c stelele pe cer - dup formula celebr r mas de la Dante. Detaliile fizice sugereaz , de la nceput, totu i, o anume putere, Allan fiind ispitit de straniul i nen elesul din ochii, din r spunsurile din rsul ei . Treptat, i diversific acest comportament, care devine tot mai enigmatic, tot mai senzual. Are o sensibilitate cu totul special , de aceea rela ia ei cu Allan este mai presus de fire. Nu doar feminitatea, farmecul ei este inocent, ci ntregul comportament: doar astfel se explic modul n care ea conceptualizeaz dragostea, pe care la nceput o confund cu prietenia. De fapt, nu tia nimic despre dragoste, dovad fiind atitudinea ei n momentul cnd o descoper . Toat inocen a feminin , amestecat cu o senzualitate deosebit , nu face din ea nicidecum un personaj lipsit de luciditate. Implicarea ei e voluntar , total , con tient , dup cum i e caracterul. Preocup rile sale elevate - semn de fine e a spiritului, de inteligen - o determin s spiritualizeze i sentimentul i actul iubirii, dup cum i iubirea o nnobileaz pe ea, dovad c Allan o vede altfel, bizar , apoi nea teptat de senzual i misterioas .

Tulburarea este d ruirea total , patima uria , n ciuda riscurilor pe care tie c i le asum . Tocmai aceste riscuri, pe care naratorul le precizeaz pe 55

parcursul desf ur rii ac iunii, anun un final tragic. Efectul general al impresiei pe care o las Maitreyi pe parcursul ntregului roman este dat de dozarea aproape egal a apolinicului i a dionisiacului din fiin a ei, dezv luit de gesturile ei i de felul n care o concepe Allan. Chiar nceputul ne-o arat capabil s de in primul rol ntr-o tragedie, prin excesul de sentiment pe care l investe te n rela ia cu Allan. Culpa ei r mne, n esen , o culp de inocen care devine tragic mai cu seam n societatea ei. Personaj principal al romanului, al turi de Maitreyi, Allan vine din spa iul civiliza iei europene i se afl n situa ia de a concilia, mintal i comportamental, cele dou lumi care sunt constituite pe dou modele culturale i societale diferite: lumea european a secolului XX i lumea hindus ncremenit n oricare din secolele trecute. Animat de o hiperluciditate extras de autor din literatura existen ialist gidean , Allan ine un jurnal din care s-a n scut, indirect, acest roman. Primele sale eforturi se ndreapt spre p strarea lucidit ii, spre spontaneitatea m rturisirii, pentru o autentificare i prin scris a fiin ei sale, deocamdat lipsit de probleme existen iale. El devine cu adev rat personaj al c r ii n momentul n care pomene te de Maitreyi. De acum, el se scufund n propria lui sentimentalitate pentru a- i explica i pentru a ne explica traiectoria unei ini ieri. Dragostea lui pentru Maitreyi evolueaz u or, firesc, de la indiferen , respingere, admira ie, fascina ie, pn la adora ie pur , senzual , apropiat de religiozitate. Dac el este un individ rece, lucid, ra ional, dragostea lor amestec i o important doz de ira ional, de inexplicabil, care o apropie de sentimentul numinosului. Totu i, din tot registrul de sentimente pe cale ce ncearc Allan, lipse te cel mai simplu i cel mai normal: revolta, lupta pentru dragostea lui. El prefer ca, n singur tate, s ngroape n inima lui experien a aceasta deopotriv revelatorie i traumatizant , de parc ar dori s se dezic de acest trecut recent. Exigen a fa de sine e cel mai important lucru pe care-l afirm , la modul implicit, Allan: el dore te s n eleag totul, s defineasc , s analizeze, cu o nc p nare caracteristic spiritelor superioare. De aceea asist m, pe de o parte, la o descoperire de sine, pe de alt parte la dezvoltarea unui univers feminin i a resurselor amorului. mijloace de caracterizare : Prin caracterizarea direct , naratorul realizeaz , n diferite etape ale iubirii lor, mai multe portrete, care i redau (prin tehnica acumul rii detaliilor)

chipul, vestimenta ia, detaliile fizice senzuale sau inocente, gesturi, calit i n ncercarea sa de a surprinde n transformare miracolul acestei femei indiene.

56

Caracterizarea indirect , prin fapte, limbaj, atitudini, gesturi, rela ii cu celelalte personaje, dezv luie asumarea tragic a iubirii, pentru c Maitreyi este singura din cuplu care cunoa te interdic iile i urm rile erosului interzis n lumea sa. Ea l ini iaz pe Allan n iubire, n cultura oriental i n sacralitate. concluzie : Destinul literar al c r ii a confirmat aprecierea criticului Pompiliu Constantinescu: se va cita romanul d-lui Eliade, n istoria noastr literar , ca un moment de gra ie al autorului . Prin poetica explicit ce eviden iaz suprema ia retr irii experien elor decisive, prin reprezentarea narativ inedit a iubirii mistice care converte te o ntreag viziune despre lume, Mircea Eliade impune odat cu Maitreyi o nou optic asupra autenticit ii. Totodat , crea ia sa valorific cuceririle prozei subiective, impunnd n interiorul acestui model ceea ce critica literar a numit romanul experien ei . (vezi Anexa B4) 57

1. Romanul realist de tip balzacian


a) George C linescu - biografie George C linescu s-a n scut la 19 iunie 1899, la Bucure ti. Copil ria o petrece la Boto ani i la Ia i, apoi urmeaz cursurile liceului Gh. Laz r din Bucure ti, ultimul an la Liceul Internat din Ia i, iar bacalaureatul l sus ine la Liceul Mihai Viteazul din Bucure ti. La Facultatea de Litere i Filosofie din Bucure ti, sec ia de filologie modern i filosofie are ca profesori pe Nicolae Iorga, Ramiro Ortiz, Vasile Prvan, despre care C linescu afirma: Tot ce-am nv at la Universitate, de la Ortiz am nv at. Cu el m-am deprins a scrie c r i, cu el am deprins me te ugul informa iei i al construc iei critice pe substrat istoric, de la el tiu tot ce tiu. n 1923 sus ine examenul de licen n italian , secundar francez i romn , apoi pleac la specializare cu o burs de doi ani la coala Romn de la Roma, condus de Vasile Prvan, perioad n care face intense cercet ri arhivistice, deprinde tehnica strngerii de documente i informa ii care i va folosi att de mult n viitoarele lucr ri. Debuteaz cu versuri la Universul literar i Sbur torul , foarte apreciate de Eugen Lovinescu, acesta afirmnd: Domnul C linescu este mintea cea mai ascu it a genera iei de ast zi. Am credin a c m va continua n critica literar , fapt pe care, n anul 1928, C linescu nsu i l va confirma: S-a ispr vit - e de nenl turat. Sunt critic . n 1948 devine membru al Academiei Romne i moare la 12 marte 1965, la Bucure ti. Opera sa este extrem de variat , de la poezie la cea mai complet i 58

complex istorie a literaturii romne. Impresionat, Rosetti i scrie lui C linescu: Ce for ! Ce facultate! Ce u urin de a scrie! i nic ieri oboseal , nici plictis Dar ce fel de om e ti D-ta? George C linescu este o personalitate plurivalent , de forma ie enciclopedic , tipul scriitorului total: critic i istoric literar, eseist i estetician, prozator i poet, dramaturg i publicist. Faima constant de care se bucur se datoreaz celor dou remarcabile studii despre Mihai Eminescu, Via a lui Mihai Eminescu (1932) i Opera lui Mihai Eminescu (1934), dar i a inimitabilei Istorii a literaturii romne de la origini pn n prezent (1941), imens fresc a literaturii noastre, impresionant prin dimensiunile monumentale, prin multitudinea de date biografice, istorice, economice, de epoc , prin analizele profunde i adecvate ale operelor i ale scriitorilor i prin stilul de o incontestabil originalitate. Activitatea sa de istoric i de critic literar, cu o voce inconfundabil n epoc , este mult mai bogat , cuprinznd, de la Via a lui Ion Creang (1938), la Estetica basmului (1965). Versurile sunt cuprinse n Lauda lucrurilor (1937), iar teatrul n volumele un sau Calea netulburat (1943) i Teatru (1965). b) Romanul lui George C linescu Crea ia lui George C linescu de romancier pare s treac n al doilea plan de valoare numai datorit uria ei umbre pe care o ntinde, peste veac, opera de istoric i de critic literar. Voca ia de romancier pare s fie, i ea, nn scut i se exercit cu naturale e i siguran nc de la nceput, n Cartea nun ii (1933), apoi n Enigma Otiliei (1938), Bietul Ioanide (1953), Scrinul negru (1960). Toate romanele lui George C linescu constituie moduri de experimentare a romanului, indiferent dac scopul urm rit con tient de autor poate fi altul. Cartea nun ii repet Dafnis i Chloe , punnd ntr-o schem dat fapte noi. Dar conven ia, n loc s fie anulat , este agravat . Cartea nun ii , dup cum m rturise te nsu i C linescu, este un roman liric, la modul grec, lund ca model Daphnis i Chloe de Longos , un exerci iu preg titor pentru construc iile epice mai ampl de mai trziu. Bietul Ioanide i Scrinul negru sunt romane de epoc , n manier balzacian , descriind scena furtunoas a anilor interbelici i postbelici, cu toate luptele politice, duse de legionari sau de comuni ti, o lume cu adev rat n mi care, cu transform ri 59

profunde ale claselor sociale, cu destine irepresibil marcate de schimbarea regimurilor politice. O lume n acela i timp de mucava, cu pu ine personaje animate de idealuri nalte, memorabil fiind arhitectul Ioanide, celelalte, din protipendada bucure tean , Caty Z noag , un fel de doamn Bovary, Hagienu , n nchipuirea sa rencarnarea lui Alexandru cel Mare, Gaitany, Sufle el, Gavrilcea, fiind, n m suri diferite, grote ti, formnd o lume decadent , cea a aristocra iei interbelice, anihilat de o agresiv lume comunist , cu orizonturi nguste, unde caracterele mor ucise de gloan ele legionarilor sau de caruselul de neoprit al istoriei. Toate romanele lui George C linescu constituie moduri de experimentare a romanului, indiferent c scopul urm rit con tient de autor poate fi altul. El devine, mai ales n ultimele c r i, un colec ionar de artificii, procedee, fapte de stil, documente artistice, formule narative. Ludicul atinge aici punctul de sus. c) Romanul Enigma Otiliei geneza i critica : Forma ia sa de critic literar, l determin pe George C linescu s acopere un gol identificat chiar de el nsu i n evolu ia organic a prozei romne ti: lipsa romanului realist de tip balzacian. ns , nclina ia spre satir i critic de moravuri, influen eaz la rndul ei, substan a acestui roman cu caracter programatic. Aceast orientare a stilului c linescian produce n Enigma Otiliei , text publicat n 1938, o deviere a proiectului ini ial cu efecte revelatoare asupra direc iei romanului romnesc, comentat de Nicolae Balot n studiul De la Ion la Ioanide : George C linescu realizeaz un satiricon modern, din moment ce autorul nu abordeaz n opera sa gravele probleme umane din romanul obiectiv al lui Rebreanu, nici examenul subiectiv din romanele autenticit ii ale lui Camil Petrescu, ci nf i eaz o comedie uman modern , n care elementele jocului cu m ti ale farsei nu sunt cu nimic mai pu in grave, estetic, dect cele mai profunde implica ii ale romanelor amintite . Unul dintre creatorii romanului romnesc modern, George C linescu manifest un adev rat cult pentru clasicism (vezi studiul Clasicism, romantism, baroc ), nuan at cu incisivitate realist i cu efluvii romantice ori note moderniste, pare a- i ilustra, anticipnd propria-i convingere, potrivit c reia nu 60

exist fenomen artistic pur . Stilul este armonizat cu arhitectonica grandioas a romanului lui, n care firul narativ, dominant, este punctat de dialogul viu, animat de mi carea scenic . Scriitorul este ispitit cnd de expunerea obiectiv , tiin ific , ntr-un vocabular tehnic adecvat, cnd este vorba de interesul pentru arhitectur , de pild , de nalta poezie a peisajului din B r gan, ori de frumuse ea cuceritoare a iubirii juvenile. tipologie : Al doilea dintre cele patru romane scrise de George C linescu este un roman de critic, n care realismul, balzacianismul i obiectivitatea au devenit program estetic , dar scriitorul i dep e te programul estetic, realiznd un roman al voca iei critice i polemice , cu evidente implica ii moderne, un balzacianism f r Balzac : balzacianism polemic i critic ( C linescu are voca ia de a comenta, nu de a crea via ). Concep ia estetic a lui George C linescu privind romanul se delimita de experien ele unor contemporani. De i adept al romanului inspirat din via a contemporan , modern , citadin , C linescu ader sub raportul formulei epice la modelul tolstoian i balzacian, nu la proustianism. El militeaz pentru un roman obiectiv, pentru perspectiva clasic , pentru tipologie i caracterologie. n structurile sale fundamentale, Enigma Otiliei este o str lucit aplica ie a acestei concep ii estetice. Probnd ns i teza c linescian , romanul i complic arhitectura cu elemente clasiciste, romantice, baroce, moderniste. A adar, Enigma Otiliei este un roman de sintez estetic , n care realismului obiectiv de factur balzacian i se asociaz elemente caracteristice altor modele estetice ( i anume, modelul clasicist, modern i romantic). Este un roman de inspira ie social , nsumnd dosare de existen ale unor tipuri umane determinate n primul rnd de circumstan ele sociale, apoi de datul psiho-afectiv i de factorul ereditar. Enigma Otiliei este ns i un roman de problematic moral , un roman de dragoste i un bildungsroman (roman al cristaliz rii unor personalit i), surprinznd etapele devenirii celor doi adolescen i, Felix i Otilia. Romanul Enigma Otiliei reprezint opera literar clasic a lui C linescu i unul dintre romanele cele mai valoroase ale literaturii noastre dintre cele dou r zboaie. 61

titlul : Titlul ini ial, P rin ii Otiliei , reflecta ideea balzacian a paternit ii, pentru c fiecare dintre personaje determin cumva soarta orfanei Otilia, ca ni te p rin i . Autorul schimb titlul din motive editoriale i deplaseaz accentul de la un aspect realist, tradi ional, la tehnica modern a reflect rii poliedrice, prin care este realizat personajul titular. Titlul sub care a fost publicat cartea reliefeaz eternul mister feminin ( enigm este tot acel amestec de luciditate i treng rie, de onestitate i u ur tate , caracteriznd-o pe eroina omonim ), dar i misterul unei vrste i al vie ii ns i: Aceast criz a tinere ii lui Felix, pus pentru ntia oar fa n fa cu absurditatea sufletului unei fete , aceasta este enigma - afirm scriitorul nsu i). Ultima semnifica ie - cea general - este luminat de trzia reflec ie a lui Felix din finalul romanului: Nu numai Otilia are o enigm , ci i destinul nsu i . De i romanul poart titlul Enigma Otiliei , mobilul principal al intrigii este chestiunea mo tenirii b trnului Giurgiuveanu. n afar de Leonida Pascalopol i de Felix Sima, pe care nu-l intereseaz dect Otilia, toate celelalte personaje sunt preocupate numai de dorin a de a pune mna pe mo tenire. tema : Tema fundamental (balzacian i ea) este cea a existen ei unei societ i precis ancorat ntr-un spa iu geografic i ntr-o perioad istoric (existen a societ ii burgheze bucure tene n primul sfert al secolului trecut). Aceast tem fundamental se dezvolt n trei arii tematice: tema mo tenirii, a paternit ii i a iubirii. Se poate identifica i o tema a parvenirii n m sura n care toate personajele (cu excep ia lui Pascalopol) n zuiesc - con tient sau incon tient - s p trund ntr-o sfer social superioar prin mbog ire, prin c s torie sau prin afirmarea profesional . incipit i final : Principiul simetriei i cel al circularit ii, care guverneaz intrarea i ie irea n i din universul c r ii, sunt evidente n secven ele cu care se deschide i se sfr e te romanul. Cele dou tablouri care au acela i decor - casa din strada Antim - eviden iaz ns i o tehnic a contrastului (descrieri ample, balzaciene, 62

de la nceput i corespunde imaginea sintetic din final); ele propun un motiv de mare modernitate: cel al lui Nimeni . Replica lui Costache Giurgiuveanu - absurd la nceput - ( Aici nu st nimeni ) are putere de destin; ea se ncarc n final de o triste e existen ial , de sensuri adnci privind trecerea prin lume a omului f r nsu iri , devenirea ntru devenire , van , f r sens i f r a l sa urme. n final, nu mai apare cu adev rat nimeni din clanul Giurgiuveanu sau Tulea, m rturie a existen ei lor derizorii r mnnd doar casa n ruin . Arta compozi iei valorific i alte tehnici moderne, precum cea a contrapunctului (decorul citadin e brusc substituit de peisajul vast al B r ganului), a colajului (juxtapunerea planurilor), a discursului discontinuu (cap. XVIII). construc ia discursului narativ : Structura romanului - alc tuit din dou zeci de capitole - se dezvolt pe trei planuri. Planul epic principal, care urm re te destinul clanului familial (alc tuit din familiile nrudite Giurgiuveanu, Tulea, Ra iu), se ordoneaz n jurul istoriei mo tenirii, fiind, deci, dinamizat de un conflict economic (lupta nes ioas pentru avere se va da n final ntre Aglae i St nic , adev rate fiare citadine). Tema paternit ii - dezvoltat tot n acest plan - reliefeaz un evident conflict de ordin moral. Cel de-al doilea plan narativ urm re te povestea de iubire dintre Felix i Otilia, eroii surprin i n devenire, n confruntarea cu lumea i cu ei n i i. Lor li se adaug Leonida Pascalopol, care tr ie te revela iile unei iubiri trzii. Conflictul acestui plan este interior - un conflict psihologic, care se rezolv prin op iunea clasicilor: triumful ra iunii asupra pasiunii. Planul-cadru contureaz monografic existen a burgheziei bucure tene la nceputul secolului XX. Tema parvenirii, definitorie pentru aceast lume n care St nic Ra iu este un nving tor, accentueaz conflictul de ordin moral. nara iune i moduri de expunere : Proza realist-obiectiv se realizeaz prin nara iunea la persoana a III-a (nonfocalizat ). Viziunea dind r t presupune un narator obiectiv, deta at, care nu se implic n faptele prezentate. Naratorul omniscient tie mai mult

63

dect personajele sale i, omniprezent, controleaz evolu ia lor ca un regizor universal. El pl smuie te traiectoriile personajelor, dar acestea ac ioneaz automat, ca ni te marionete. De i adopt un ton obiectiv, naratorul nu este absent, ci comunic , prin postura de spectator i comentator al comediei umane reprezentate, cu instan ele narative. Naratorul se ascunde n spatele m tilor sale, care sunt personajele, fapt dovedit de limbajul uniformizat. construc ia subiectului : Ac iunea romanului ncepe cu venirea tn rului Felix, orfan, absolvent al Liceului Internat din Ia i, la Bucure ti, n casa unchiului i tutorelui s u legal, pentru a urma Facultatea de Medicin . Costache Giurgiuveanu este un rentier avar, care o cre te n casa lui pe Otilia M rculescu, fiica sa vitreg , cu inten ia de a o nfia. Aglae o consider un pericol pentru mo tenirea fratelui ei. Expozi iunea este realizat n metoda realist-balzacian : situarea exact a ac iunii n timp i spa iu, veridicitatea sus inut prin detalii topografice, descrierea str zii n manier realist , fine ea observa iei i notarea detaliului semnificativ. Caracteristicile arhitectonice ale str zii i ale casei lui mo Costache sunt surprinse de ochiul unui estet , din perspectiva naratorului specializat, de i observa ia i este atribuit personajului intrus, care caut o anumit cas . Familiarizarea cu mediul, prin procedeul restrngerii treptate a cadrului, de la strad , la cas , la interioare, la fizionomia i gesturile locatarilor - tehnica focaliz rii -, este o modalitate de p trundere a psihologiei personajelor din acest spa iu, prin reconstituirea atmosferei. Pentru Balzac, o cas este un document sociologic i moral. Strada i casa lui mo Costache sugereaz , prin detaliile surprinse, contrastul dintre preten ia de confort i bun gust a unor locatari boga i, burghezi mbog i i cndva, i realitate: incul i (aspectul de kitsch, amestecul de stiluri arhitectonice incompatibile), zgrci i (case mici, cu ornamente din materiale ieftine), snobi (imitarea arhitecturii clasice), del s tori (urme vizibile ale umezelii i ale usc ciunii, impresia de paragin ). Arhitectura sugereaz imaginea unei lumi n declin, care a avut cndva energia necesar pentru a dobndi avere, dar nu i fondul cultural. 64

P truns n locuin , Felix l cunoa te pe unchiul s u, un omule straniu care i r spunde blbit: nu-nu st nimeni aici, nu cunosc , pe veri oara Otilia i asist la o scen de familie: jocul de table. Naratorul i atribuie lui Felix observarea obiectiv a personajelor prezente n odaia nalt n care este introdus. Sunt realizate portretele fizice ale personajelor, cu detalii vestimentare i fiziologice care sugereaz , n manier clasic , tr s turi de caracter i este prezentat , n mod direct, starea civil , statutul n familie, elemente de biografie. Toate aceste aspecte configureaz atmosfera neprimitoare, imaginea mediului n care p trunde tn rul i prefigureaz cele dou planuri narative i conflictul. Replicile Aglaei anticipeaz conflictul succesoral, iar atitudinea protectoare a Otiliei motiveaz ata amentul lui Felix. Intriga se dezvolt pe dou planuri care se ntrep trund: istoria mo tenirii lui Costache Giurgiuveanu i destinul tn rului Felix Sima. n ceea ce prive te primul plan, competi ia pentru mo tenirea b trnului avar este un prilej pentru observarea efectelor, in plan moral, ale obsesiei banului. B trnul avar, proprietar de imobile, restaurante, ac iuni, nutre te iluzia longevit ii i nu pune n practic niciun proiect privitor la asigurarea viitorului Otiliei, pentru a nu cheltui. Clanul Tulea urm re te succesiunea total a averii lui, plan periclitat ipotetic de nfierea Otiliei. De i are o afec iune sincer pentru fat , b trnul amn nfierea ei, de dragul banilor i de teama de Aglae. Ini ial ntr-un plan secundar, St nic Ra iu urm re te s parvin , viseaz averea clanului Tulea, dar smulge banii lui mo Costache. Pretutindeni prezent, divers informat, amestecndu-se oriunde crede c poate ob ine ceva bani sau poate da lovitura vie ii lui, personajul sus ine n fond intriga romanului, pn la rezolvarea n deznod mnt: Olimpia e p r sit de St nic , Aurica nu- i poate face situa ie, Felix o pierde pe Otilia. Planul form rii lui Felix, student la medicin , urm re te experien ele tr ite de acesta n casa unchiului s u, n special iubirea adolescentin pentru Otilia. Este gelos pe Pascalopol, dar nu ia nicio decizie, fiindc primeaz dorin a de a- i face o carier . Otilia l iube te pe Felix, dar dup moartea lui mo Costache i las tn rului libertatea de a- i mplini visul i se c s tore te cu Pascalopol, b rbat matur, care i poate oferi n elegere i protec ie. n epilog afl m c Pascalopol i-a 65

redat cu generozitate libertatea de a- i tr i tinere ea, iar Otilia a devenit so ia unui conte exotic, c znd n platitudine. Ea r mne pentru Felix o imagine a eternului feminin, iar pentru Pascalopol o enigm . personajele : n conturarea Otiliei, cel mai complex personaj al romanului, scriitorul folose te tehnica modern a perspectivelor multiple i a observa iei psihologice. Ea se reflect diferit n cei din jurul s u: mo Costache ,,o sorbea umilit din ochi i rdea din toat fa a lui spn ; pentru Pascalopol este ,,o mare treng ri , ,,un temperament de artist , ,,o rndunic , nchis n colivie, moare , ,,o fat mndr i independent . Chipul adolescentin al Otiliei este de la nceput o apari ie angelic , descris n mod expres de scriitor, din momentul sosirii lui Felix n casa unchiului s u, a a cum o observ tn rul. Mai nti, o voce cristalin , auzit de sus, apoi ,,un cap prelung i tn r de fat , nc rcat cu bucle, c znd pn pe umeri . Privirea tn rului coboar apoi asupra vestimenta iei, care sugereaz suple ea, delicate ea, firea deschis a fetei, o apari ie romantic tulbur toare: ,,fata, sub iratic , mbr cat ntr-o rochie foarte larg pe poale, dar strns tare la mijloc i cu o mare coleret de dantel pe umeri, i ntinse cu franche e un bra gol i delicat . Alte detalii completeaz portretul Otiliei; a a cum o vede Felix la intrarea n cas : ,,Fata p rea s aib optsprezece nou sprezece ani. Fa a m slinie, cu nasul mic i ochii foarte alba tri, ar ta i mai copil roas ntre multele bucle i gulerul de dantel . Prezen a Otiliei nvioreaz i lumineaz atmosfera lugubr , ap s toare a casei. Ea r spnde te n jurul ei gra ie, inteligen , delicate e, tumult de pasiuni cnd cnt la pian. Camera Otiliei o define te ntru totul pe fat , nainte ca Felix s o vad : ,,o mas de toalet cu trei oglinzi mobile i cu multe sertare, n fa a ei se afl un scaun rotativ de pian - sunt detalii semnificative ce stimuleaz imagina ia; motivul oglinzilor, o metafor ce-ar putea vorbi de firea imprevizibil , care scap n elegerii imediate, prin apele oglinzilor, dar i ca element indispensabil cochet riei feminine; prin dezordinea tinereasc a lucrurilor ce inund camera se intuie te firea exuberant , dezinvolt ; lucrurile fine (rochii, p l rii, pantofi), jurnalele de mod fran uze ti, c r ile, notele muzicale amestecate cu p pu i 66

alc tuiesc universul de via cotidian , spiritual, ,,ascunzi ul feminin , cum spune scriitorul. Nici Pascalopol, nici Felix nu sunt siguri de iubirea Otiliei. Aceea i feminitate i franche e a gesturilor manifest i fa de Pascalopol, ,,trecndu- i bra ele sub iri n jurul gtului , spre indignarea clanului Tulea. Pentru Aglaia i Aurica, purt rile Otiliei sunt asemeni ,,fetelor f r c p ti i f r p rin i . i fa de Felix are griji materne, dorind ca acesta s - i fac o cariera str lucit ; amestec o seriozitate rece, blazat , cu cele mai teribile copil rii. C l toria la Paris, mpreun cu Pascalopol, o maturizeaz , devine mai sigur , mai con tient de ea ns i. Felix se simte inferior: ,,n ochii Otiliei mocneau judec i despre via i despre el, hot rri ndelung meditate, ironii ... seriozitatea ei l paraliza . Evolu ia profesional a lui Felix Sima este ascendent . Dotat cu calit i intelectuale, cu o tenacitate i o voin de a se realiza, la care a contribuit, desigur, i calitatea dobndit de ,,orfan , Felix devine ,,profesor universitar, specialist cunoscut, autor de memorii i comunic ri tiin ifice, colaborator la tratate de medicin cu profesori francezi . O sensibilitate de o mai mare acuitate, precum i nevoia de afec iune se prefigureaz din copil rie, r mnnd f r mam de cnd era n coala primar . Trimis de tat l s u ntr-un pensionat, copilul tr ie te intens clipa nstr in rii de cas i a necunoscutului: ,,Toat noaptea Felix fu chinuit de o agita ie nemaiavut , care-i sf rma somnul. Nu era nici durere propriu-zis , nici fric , ci acel zbucium al necunoscutului pe care-l ai n noaptea dinainte plec rii pentru totdeauna ntr-o ar ndep rtat . Cnd sose te n casa lui Costache Giurgiuveanu, apari ia Otiliei ,,i d du un sentiment inedit, demult presim it . Criza adolescen ei, criza erotic n drumul spre maturizare prin care trece Felix este descris prin acumul ri succesive. Felix parcurge drumul de la simpla atrac ie pn la acuitatea tr irii sentimentului iubirii caste: ,,Pentru ntia oar Felix era prins de bra cu atta familiaritate de o fat i pentru prima oar , lund act de izbucnirea unei sim iri pn atunci latente, ncearc i actul geloziei, v znd cum Otilia generalizeaz tratamentul . Chinurile prin care trece cnd Otilia, plecat la Paris cu Pascalopol, nu-i r spunde la scrisoare, sunt revelatoare. ndr gostit, vis tor i reflexiv, sim ea nevoia prezen ei ei feminine. T cerea Otiliei i umple sufletul de multiple tr iri: mnie, gelozie, face fel de fel de ipoteze, l cuprinde o frenezie nebun ,,de a 67

merge pe jos n frig , pn la B neasa, fericirea i nesiguran a se zbat n sufletul s u tn r i pur. Fixnd din prima pagin a romanului timpul i locul, n stil balzacian, scriitorul i descrie personajul: ,, ... un tn r de vreo optsprezece ani, mbr cat n uniform de licean, intra n strada Antim, venind dinspre strada Sfin ii Apostoli cu un soi de valiz n mn , nu prea mare, dar desigur foarte grea, fiindc obosit o trecea des dintr-o mn ntr-alta. [ ] Uniforma neagr i era strns bine pe talie ca un ve mnt militar, iar gulerul tare i foarte nalt i apca umflat i d deau un aer b rb tesc i elegant. Fa a ns i era juvenil i prelung , aproape feminin din pricina uvi elor mari de p r ce-i c deau de sub apc , dar coloarea m slinie a obrazului i t ietura elinic a nasului corectau printr-o not voluntar ntia impresie . mijloace de caracterizare : n general, caracterizarea personajelor se realizeaz ca n romanul realistbalzacian. Prin tehnica focaliz rii, caracterul personajelor se dezv luie progresiv, pornind de la datele exterioare ale existen ei lor: prezentarea mediului, descrierea locuin ei, a camerei, a fizionomiei, a gesturilor i a obi nuin elor. n mod direct, naratorul d l muriri despre gradele de rudenie, starea civil , biografia personajelor reunite la nceputul romanului, la jocul de table. Caracterele dezv luite ini ial nu evolueaz pe parcursul romanului, dar tr s turile se ngroa prin acumularea detaliilor n caracterizarea indirect . Excep ie face portretul Otiliei, realizat prin diverse tehnici moderne: comportamentismul i reflectarea poliedric . concluzie : i prin arta construirii personajelor, ca i prin arta narativ , prin stilul intelectualizat, adecvat mediului citadin c ruia i apar in eroii, romanul c linescian i demonstreaz virtu ile de sintez estetic , constituind o izbnd a prozei romne ti interbelice. Dup cum sugereaz i enun ul final Aici nu st nimeni , viziunea caricatural despre lume a lui George C linescu dezv luie n fapt o societate burghez cl tinndu-se puternic la nceputul secolului XX. (vezi Anexa B5) 68

BIBLIOGRAFIE
A. Prezentare general : Realismul Editura: Tineretului, Bucure ti, 1969. Autor: Marin Popa. Dic ionar de terminologie literar Editura: tiin ific , Bucure ti, 1970. Coordonator: Emil Boldan. Istoria literaturii romne contemporane Editura: Minerva, Bucure ti, 1973. Autor: Eugen Lovinescu. Principii ale criticii literare Editura: Univers, Bucure ti, 1974. Autor: Ivor Armstrong Richards. Introducere n stilistica literar a limbii romne Editura: Minerva, Bucure ti, 1976. Autor: Ladislau Galdi. 2 Probleme de literatur i estetic Editura: Univers, Bucure ti, 1982. Autor: Mihail Bahtin. Modele de analize literare i stilistice Editura: Albatros, Bucure ti, 1989. Autori: Alexandru Han . 1 Repere pentru o sociofenomenologie a valorii literare Editura: tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1989. Autor: Constantin Cri an. Romanul romnesc interbelic Editura: Humanitas Educa ional, Bucure ti, 2004. Autor: Carmen Mu at. Arca lui Noe Editura: Gramar, Bucure ti, 2006. Autor: Nicolae Manolescu

69

B. Tipuri de romane interbelice: 6 Opere Editura: pentru Literatur , Bucure ti, 1966. Autor: Perpessicius. Arta prozatorilor romni Editura: pentru Literatur , Bucure ti, 1966. Autor: Tudor Vianu. Polivalen a necesar Editura: pentru Literatur , Bucure ti, 1967. Autor: Paul Georgescu. 5 Literatura nou Editura: Scrisul romnesc, Craiova, 1972. Autor: George C linescu. Aspecte literare contemporane Editura: Minerva, Bucure ti, 1972. Autor: erban Cioculescu. De la Ion la Ioanide Editura: Eminescu, Bucure ti, 1974. Autor: Nicolae Balot . 7 Romanul romnesc interbelic Editura: Minerva, Bucure ti, 1977. Autor: Pompiliu Constantinescu. Din clasicii no tri Editura: Eminescu, Bucure ti, 1977. Autor: Edgar Papu. 3 Pagini de critic literar , vol. III Editura: Minerva, Bucure ti, 1977. Autor: Vladimir Streinu. Baltagul. El hacha Editura: Minerva, Bucure ti, 1981. Autor: Maria Isabel Filinich.

70

 Mihail Sadoveanu. Fascina ia tiparelor originale Editura: Eminescu, Bucure ti, 1981. Autor: Constantin Ciopraga. Limba romn artistic Editura: tiin ific i Enciclopedic , Bucure ti, 1981. Autor: tefan Munteanu. Crestoma ie de critic i istorie literar Editura: Dacia, Cluj-Napoca, 1983. Coordonatori: Titus Moraru, C lin Manilici. 4 Istoria literaturii romne de la origini pn n prezent Editura: Minerva, Bucure ti, 1986. Autor: George C linescu. Mircea Eliade Casa editorial : Cuget, Sim ire, Credin , Bucure ti, 1993. Autor: Petru Mihai Gorcea. Mircea Eliade, spirit al amplitudinii Editura: Demiurg, Bucure ti, 1995. Autor: Eugen Simion. Metodica studierii limbii romne Editura: Polirom, Bucure ti, 1999. Autor: Constantin Parfene. Dic ionar de tiin e ale limbii Editura: Nemira, Bucure ti, 2001. Autor: Angela Bidu-Vrnceanu. Literatura romn ntre cele dou r zboaie mondiale Editura: Universalia, Bucure ti, 2003. Autor: Ovidiu Crohm lniceanu. Arca lui Noe Editura: Gramar, Bucure ti, 2006. Autor: Nicolae Manolescu. Poetica romanului interbelic Editura: Ideea European , Bucure ti, 2007. Autor: Gheorghe Goldeanu.

71

 Dic ionar de personaje literare din proza i dramaturgia romneasc Editura: Paralela 45, Pite ti, 2008. Coordonator: Florin indrilaru.