Sunteți pe pagina 1din 20

UNIVERSITATEA TEHNIC GHEORGHE ASACHI DIN IA I

FACULTATEA DE CONSTRUC II I INSTALA II


Catedra BMTO Colectivul MANAGEMENT N CONSTRUC II

E C O N O M IE I L E G IS L A IE
LUCR RI

Prof. Conf. Dr. Ing. Antohie E. Sudent: Noroc Bogdan Dumitru Anul: III-IC Grupa: 3318

AN UNIVERSITAR 2010 2011

TEMA LUCR RII

S se elaboreze documenta ia economic necesar realiz rii obiectivului de investi ie NFIIN ARE CANALIZARE N LOCALITATEA BR TE TI, COMUNA STOLNICENI-PR JESCU, JUDE UL IA I (prezentat n plan a anexat ), parcurgnd urm toarele etape: I. Studiul proiectului; ntocmirea unei liste de activit i; II. Calculul cantit ilor de lucr ri ANTEM SUR TOAREA lucr rilor de construc ii-instala ii; III. Elaborarea extraselor de resurse, a devizului analitic i a recapitula iei; IV. Elaborarea (verificarea) documenta iei economice cu ajutorul sistemului informatic WINDEV (SOFTEH) sau DEVIZ PROFESIONAL 2011 (INTELSOFT). BIBLIOGRAFIE: 1. Antohie, Eduard, Economia lucr rilor de construc ii, Editura Societ ii Academice Matei-Teiu Botez, Ia i, 2009; 2. Crlan, tefan, Economia construc iilor, Editura Societ ii Academice Matei-Teiu Botez, Ia i, 2003; 3. Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucr ri i obiecte de construc ii pentru investi ii realizate din fonduri publice, indicativ P 91/1-02; 4. Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului i urbanismul; 5. Hot rrea nr. 28/2008 privind aprobarea con inutului-cadru al documenta iei tehnico-economice aferente investi iilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investi ii i lucr ri de interven ii; 6. Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construc ii; 7. Legea nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii; 8. Ordin nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea execut rii lucr rilor de construc ii. 9. Resurse web: www.windev.ro; www.devize.ro; www.isc-web.ro.

ETAPA I Studiul proiectului; ntocmirea unei liste de activit

Proiectul tehnic nsumeaz totalitatea documenta iilor care cuprind concep ia de realizare a unei lucr ri de construc ii-instala ii, pe baza c rora se autorizeaz , se poate preg ti i desf ura execu ia lucr rilor de construc ii-instala ii, se urm re te i se controleaz calitatea acestora. Detaliile de execu ie completeaz la nivel de am nunt solu iile stabilite n proiectul tehnic, f r modificarea autoriza iei de construire i a costurilor prev zute prin devizul aprobat de c tre proprietar i/sau beneficiar. Proiectul tehnic, mpreun cu detaliile de execu ie i caietele de sarcini (care redau condi iile tehnice de execu ie ale lucr rilor de construc ii-instala ii), ajut la realizarea studiului tehnic necesar pentru: n elegerea lucr rilor de execu ie care urmeaz a fi realizate; stabilirea solu iilor de execu ie; stabilirea mijloacelor i resurselor necesare pentru execu ie; calculul cantit ilor de lucr ri care urmeaz s fie executate; estim ri simplificate ale costurilor directe pentru compararea diferitelor solu ii de execu ie posibile i selectarea acelora care ulterior vor fi analizate aprofundat. n direct corelare cu cele descrise anterior, propunem pentru realizarea lucr rilor de execu ie ale obiectivului de investi ii prezentat n tema lucr rii, urm toarea list de activit i: ndep rtare strat vegetal; trasare contur an ; montare parape i pentru semnalizare lucr ri de execu ie; s p tur executat manual sau mecanic n spa ii limitate (la an uri); sprijinirea malurilor an urilor; a ternere strat de balast; a ternere strat de nisip; montare eav din PVC; realizare c mine de vizitare; efectuare probe de etan eitate presiune; realizare umpluturi de p mnt: mpr tierea p mntului afnat i compactarea manual sau mecanic a acestuia; refacere tram stradal (carosabil rutier i pietonal) dac este cazul.

ETAPA II Calculul cantit construc ii-instala ii

ilor de lucr ri antem sur toarea lucr rilor de

Antem sur toarea este piesa scris component a documenta iilor economice prin care se determin cantit ile de lucr ri din fiecare articol necesar a se executa pentru realizarea unor lucr ri de construc ii-instala ii. Pentru ntocmirea antem sur torii se procedeaz astfel: se analizeaz proiectul tehnic, detaliile de execu ie i caietele de sarcini care nso esc proiectul. se stabilesc solu ii tehnologice i organizatorice de execu ie identificndu-se procesele de construc ii-instala ii i activit ile ce urmeaz a fi executate n antier pentru realizarea lucr rilor respective. pentru fiecare proces de construc ie se identific o norm de deviz. n acest sens se procedeaz astfel: o se stabile te categoria de lucr ri de construc ie n care se ncadreaz respectivul proces de construc ie; o se identific indicatorul de norme de deviz corespunz tor respectivei categorii de lucr ri de construc ie; o se identific n sumarul fiec rui indicator de norme de deviz capitolul de lucrare de construc ie corespunz tor; o se identific n tabla de materii a fiec rui capitol o norm de deviz a c rei denumire este similar cu procesul de construc ie analizat; o se analizeaz structura normei de deviz astfel identificat .

Figura nr. 01 Procedura de ncadrare a procesului de construc ie ntr-o norm de deviz

Tabel nr. 01 Antem sur toarea lucr rilor de construc ii-instala ii Nr. crt.
0

Simbol norm
1

Denumire norm
2 S p tur manual de p mnt n spa ii limitate, avnd sub 1,0 m sau peste 1,0 m l ime, executat f r sprijiniri cu taluz vertical, la funda ii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de nfr ire etc., n teren coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pn la 1,50 m adncime. 2 x 5,00 m x 1,00 m x 0,50 m + 2 x 1,00 m x 0,50 m = 6,00 mc

U.M.
3

Cantitate
4

TSA02F1

mc

6,00

...

ETAPA III Elaborarea extraselor de resurse, a devizului analitic recapitula iei A. Elaborarea extraselor de resurse

i a

Calculul cantit ilor de resurse necesare pentru execu ia cantit ilor de articole precizate n m sur tori se realizeaz prin intermediul extraselor de resurse. Extrasele de resurse se ntocmesc separat pentru cele 3 categorii de resurse, respectiv: extras de material, extras de manoper , extras de utilaj. Extrasul de materiale Extrasul de materiale este documenta ia economic prin care se identific materialele de construc ie pe sorto-tipo-dimensiuni precum i cantit ile aferente acestora, necesare pentru execu ia lucr rilor de construc ie n condi iile specificate de c tre normele de deviz. Calculul se conduce tabelar, respectnd forma precizat n tabelul nr. 2. Pentru calculul prezentat n tabelul nr. 2 se procedeaz astfel: n coloanele 0, 1, 2, 3 se nscriu n ordine articolele din antem sur toare mpreun cu datele lor caracteristice; pentru fiecare articol de antem sur toare nscris n tabelul de calcul, se identific n indicatoarele de norme de deviz, norma de deviz aleas atunci cnd s-a ntocmit antem sur toarea; din tabelul de resurse din structura normei de deviz se identific : o denumirile materialelor i unitatea de m sur specific acestea se trec n tabel n coloanele 4, 5, ...; o norma de consum specific (NCS) a fiec rui material aceast valoare se trece n coloana corespunz toare fiec rui material deasupra liniei diagonale; se calculeaz pentru fiecare articol i pentru fiecare material, cantitatea total din materialul respectiv care se va consuma pentru execu ia cantit ii de articol de lucrare. Acest calcul se realizeaz prin nmul irea valorii cantit ii de articol (din coloana 3) cu valoarea normei de consum specifice a fiec rui material (nscris deasupra liniei diagonale din coloana materialului respectiv). Rezultatul se nscrie sub linia diagonala din coloana materialului; se face precizarea c n cazul n care un tip de material se utilizeaz pentru execu ia mai multor articole de lucrare calculele descrise mai sus se fac n aceea i coloan dar pe rndul corespunz tor fiec rui articol; n final se sumeaz pe coloana corespunz toare fiec rui material, cantit ile nscrise sub linia diagonal . Aceste valori se nscriu ntr-un tabel separat numit extras de materiale (vezi tabelul nr. 3).

Tabel nr. 2 Identificarea resurselor materiale


Nr. crt. 0 Simbol articol Denumire articol 1 AcE08A1 Umplutur n an alimentare cu ap executat cu nisip la conducte de i canalizare, U.M. Cantitate Materiale Nisip sortat nesp lat de ru lacuri 0-7 mm (m3) 4 1,025 i

m3

100 102,50

TsD05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150200 kg a umpluturilor n straturi de 20-30 cm, exclusiv udarea straturilor, din p mnt necoeziv

sute m3

100

...

TOTAL GENERAL

102,50

Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ...

Denumire material 1 Nisip sortat nesp lat de ru i lacuri 0-7 mm

U.M. 2 m3

Tabel nr. 3 Extras de materiale Cantitate Observa ii 3 102,50 4

Extrasul de manoper Extrasul de manoper este documenta ia economic prin care se identific specialit ile i calific rile muncitorilor precum i durata m surat n ore consumat de c tre ace tia, necesare pentru execu ia lucr rilor de construc ie n condi iile specificate de c tre normele de deviz. Calculul se realizeaz tabelar, respectnd forma precizat n tabelul nr. 4. Pentru calculul nregistrat n tabelul nr. 4, se procedeaz astfel: n coloanele 0, 1, 2, 3 se nscriu n ordine articolele din antem sur toare mpreun cu datele lor caracteristice; pentru fiecare articol de antem sur toare nscris n tabelul de calcul, se identific n indicatoarele de norme de deviz, norma de deviz aleas atunci cnd s-a ntocmit antem sur toarea; din tabelul de resurse din structura normei de deviz se identific : o denumirile meseriilor i calific rile aferente acestea se trec n tabel n coloanele 4, 5, ...; o norma de consum specific (NCS) a fiec rui tip de manoper aceast valoare se trece n coloana corespunz toare fiec rui tip de manoper deasupra liniei diagonale; se calculeaz pentru fiecare articol i pentru fiecare tip de manoper , cantitatea total n ore care se va consuma pentru execu ia cantit ii de articol de lucrare. Acest calcul se realizeaz prin nmul irea valorii cantit ii de articol (din coloana 3) cu valoarea normei de consum specifice a fiec rui tip de manoper (nscris deasupra liniei diagonale din coloana tipului de manoper respectiv). Rezultatul se nscrie sub linia diagonala din coloana materialului; se face precizarea c n cazul n care un tip de manoper se utilizeaz pentru execu ia mai multor articole de lucrare calculele descrise mai sus se fac n aceea i coloan dar pe rndul corespunz tor fiec rui articol; n final se sumeaz pe coloana corespunz toare fiec rui tip de manoper , cantit ile nscrise sub linia diagonal . Aceste valori se nscriu ntr-un tabel separat numit extras de manoper (vezi tabelul nr. 5);

Tabel nr. 4 Tabel calcul consum manoper


U.M. Nr. crt. 0 Simbol articol Denumire articol 1 AcE08A1 Umplutur n an la conducte de alimentare cu ap i canalizare, executat cu nisip 2 3 Cantitate Manoper Muncitor S p tor 2.1 deservire 2.1 (ore) (ore) 4 5 0,61 61,00 TsD05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor n straturi de 20-30 cm, exclusiv udarea straturilor, din p mnt necoeziv 8,82 sute m3 100 882,00

m3

100

...

TOTAL GENERAL

61,00

882,00

Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...

Denumire material 1 Muncitor deservire 2.1 S p tor 2.1

U.M. 2 ore ore

Tabel nr. 5 Extras de manoper Cantitate Observa ii 3 882,00 61,00 4

Extrasul de utilaj Extrasul de utilaj este documenta ia economic prin care se identific utilajele, echipamentele, instala iile tehnologice i durata de func ionare a acestora, necesare pentru execu ia lucr rilor de construc ie. Calculul se realizeaz tabelar, ntr-un tabel avnd forma precizat n tabelul nr. 6. Pentru calculul nregistrat n tabelul nr. 6, se procedeaz astfel: n coloanele 0, 1, 2, 3 se nscriu n ordine articolele din antem sur toare mpreun cu datele lor caracteristice; pentru fiecare articol de antem sur toare nscris n tabelul de calcul, se identific n indicatoarele de norme de deviz, norma de deviz aleas atunci cnd s-a ntocmit antem sur toarea; din tabelul de resurse din structura normei de deviz se identific : o denumirile utilajelor, echipamentelor, instala iilor tehnologice i specifica iile lor tehnice acestea se trec n tabel n coloanele 4, 5, ...; o norma de consum specific (NCS) a fiec rui utilaj aceast valoare se trece n coloana corespunz toare fiec rui utilaj deasupra liniei diagonale; se calculeaz pentru fiecare articol i pentru fiecare utilaj, durata total de func ionare a utilajului respectiv care se va consuma pentru execu ia cantit ii de articol de lucrare. Acest calcul se realizeaz prin nmul irea valorii cantit ii de articol (din coloana 3) cu valoarea normei de consum specifice a fiec rui utilaj (nscris deasupra liniei diagonale din coloana utilajului respectiv). Rezultatul se nscrie sub linia diagonala din coloana utilajului; se face precizarea c n cazul n care un tip de utilaj se folose te pentru execu ia mai multor articole de lucrare calculele descrise mai sus se fac n aceea i coloan dar pe rndul corespunz tor fiec rui articol; n final se sumeaz pe coloana corespunz toare fiec rui utilaj, cantit ile nscrise sub linia diagonal . Aceste valori se nscriu ntr-un tabel separat numit extras de utilaj (vezi tabelul nr. 7).

Tabel nr. 6 Tabel calcul consum utilaj


U.M. Nr. crt. 0 1 Simbol articol Denumire articol 1 AcE08A1 Umplutur n an la conducte de alimentare cu ap i canalizare, executat cu nisip TsD05A1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor n straturi de 20-30 cm, exclusiv udarea straturilor, din p mnt necoeziv 2 m3 3 100 10,39 sute m3 100 1039 Cantitate Utilaje Mai mecanic cu motor termic de 6 CP 150-200 Kgf (ore) 4

...

TOTAL GENERAL

1039

Nr. crt. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...

Denumire material 1 Mai mecanic cu motor termic de 6 CP 150-200 Kgf

Tabel nr. 7 Extras de utilaj U.M. Cantitate Observa ii 2 ore 3 1039 4

B. Elaborarea devizului analitic

i a recapitula iei

Calculul costului direct de execu ie prin intermediul devizului analitic pe categorii de lucr ri, se fundamenteaz pe no iunea de pre unitar al resursei. Prin pre unitar al resursei se n eleg pre urile unitare aferente articolelor de lucr ri, reprezentnd produsul dintre consumurile specifice de resurse i pre urile, respectiv tarifele, aferente fiec rei categorii de resurse. AcE08E1 Umplutur n

an

la conducte de alimentare cu ap

i canalizare, executat cu balast.

TABEL CONSUM DE RESURSE Materiale Nisip sortat nesp lat de ru lacuri 0-7 mm Manoper S p tor 2.1 Utilaje

U.M. i m3 U.M. ore U.M.

Cantitate 1,025

Pre unitar de achizi ie (lei) 45,00

TOTAL (lei) 46,125 46,125 TOTAL (lei) 8.50 8.50 TOTAL (lei)

Pre unitar materiale (lei) Tarif orar manoper Cantitate (lei) 0,85 10,00 Pre unitar manoper (lei) Tarif orar de Cantitate func ionare (lei)

Pre unitar utilaj (lei)

0,00

Pre urile unitare, aferente resurselor din articolele de lucr ri, au urm toarele caracteristici: materiale pre uri, f r TVA, ale produc torilor (furnizorilor) de la care executantul se aprovizioneaz ; manopera tarife medii orare, practicate de executant pentru plata for ei de munc , pe categorii de meserii aferente categoriilor de lucr ri, conform listei meseriilor, utilizate n construc ii n concordan cu Clasificarea Ocupa iilor din Romnia (COR); utilaje tarife medii orare pentru utilajele de construc ii din dotarea unit ilor de execu ie sau a celor practicate de unit ile prestatoare de servicii, necesare pentru execu ia lucr rilor; transport tarife, care dup caz sunt aprobate, la nivel na ional, de foruri competente, n func ie de categoriile de transporturi utilizate, de distan e i cantit i.

AcA13C1 Imbinarea tevilor mufate din PVC cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77 avand diametrul de 210 mm. TABEL CONSUM DE RESURSE Materiale Mufa din fonta cu flanse tip CS 39-77 Garnituri cauciuc trapezoidale Materiale marunte Manoper Inst. alim. apa 5 Utilaje U.M.
buc buc %

Cantitate 1 2.02 5

Pre unitar de achizi ie (lei)


15 5

TOTAL (lei)
15.00 10.10 1.25

U.M. ore U.M. -

Pre unitar materiale (lei) Tarif orar manoper Cantitate (lei) 2.23 10,00 Pre unitar manoper (lei) Tarif orar de Cantitate func ionare (lei) Pre unitar utilaj (lei)

26.35 TOTAL (lei) 22.30 22.30 TOTAL (lei) -

Calculul costului direct de execu ie se realizeaz tabelar, dup cum urmeaz :


TOTAL 1092.5 9730.00 Simbol articol Denumire articol UM AcE08E1 Umplutur n an executat cu balast. mc AcA13C1 2 PUm PUM PUu Tone 46,125 8.50 0,00 0.00 26.35 22.30 0.00 0,00 Material Manoper

Nr. crt.

Cantitate

0,00

20

5270.00

Imbinarea tevilor mufate din PVC cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77 avand diametrul de 210 mm.
ml 200

4460.00

0.00

Total cost materiale Total cost manoper Total cost utilaj TOTAL COST DIRECT DE EXECU IE Total tonaj

6192.5 4630.00 0.00 10822.50 0.00

0,00

0.00

la conducte de alimentare cu ap

i canalizare,

170.00

922.5

Tonaj

Utilaj

Evaluarea cheltuielilor de antier, a cheltuielilor generale ale executantului i a pre ului estimat, se face prin intermediul documenta iei economice denumit RECAPITULA IA DEVIZULUI: MATERIALE Cap. A Cheltuieli directe:
6192.5 4630.00

MANOPER

UTILAJ 0.00 0.00

TOTAL
10822.50

Cap. B Alte cheltuieli directe: Transport auto: 0 tone X 2 lei/km X 10 km Impozite: CAS (20,80 %) omaj (0,50 %) CASS (5,20 %) Fond de risc (0,25 %) Total cheltuieli directe (Cap. A + Cap. B): 6192.5 Cap. C Cheltuieli indirecte: 12,90 % X 12061.025 Total cheltuieli directe (Cap. A + Cap. B + Cap. C): Profit: 7,00 % X 13616.90 TOTAL VALOARE (f r TVA) TVA (24%) TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)

0.00 963.04 23.15 240.76 11.575

963.04 23.15 240.76 11.575 5868.525 0.00

12061.025

1555.87 13616.90 953.18 14570.08 3496.82 18066.90

ETAPA IV Elaborarea documenta iilor economice cu ajutorul programelor de calcul Asigurarea unui management de calitate n cadrul firmelor de construc ii-instala ii nu poate fi realizat f r analizarea unei cantit i importante de informa ii ce trebuie prelucrat i gestionat pentru a lua rapid deciziile cele mai bune. Etape de elaborare i gestionare a documenta iilor economice Elaborarea unei documenta ii economice cu ajutorul programelor de calcul automat presupune, de regul , parcurgerea etapelor urm toare: elaborarea antem sur torii obiectului sau p r ii de obiect de c tre proiectant; definirea investi iei i a obiectului din care va face parte devizul nou creat; actualizarea coeficien ilor din recapitula ia devizului; generarea sau actualizarea devizului sau grupului de devize, pe obiect sau parte de obiect; stabilirea apartenen ei devizului la o baz de date; calculul i editarea provizorie pe deviz dau grup de devize a extraselor de resurse (materiale, for de munc , utilaje de construc ie, transport), cu pre urile unitare existente n nomenclatorul de resurse; stabilirea individual a pre urilor unitare reale ale tuturor resurselor eviden iate n extrase; calculul i editarea devizului cu pre urile unitare reale i la zi stabilite de utilizator i generarea extraselor de resurse; comunicarea cantit ilor realizate pe articole de antem sur toare cumulate de la nceputul perioadei calendaristice; calculul i editarea situa iilor periodice de plat a lucr rilor executate pe perioade calendaristice (cumulate de la nceputul lucr rii); generarea extraselor de deviz cu articole i cantit i r mase de executat. Se men ioneaz c programele de calcul pentru elaborarea documenta iei economice nu permit elaborarea direct a antem sur torii, respectiv descrierea detaliat a calculului cantit ilor de lucr ri pentru fiecare articol de deviz. Introducerea articolelor de lucr ri se realizeaz prin ntocmirea unei liste de lucr ri. O solu ie ar fi alegerea normelor de deviz din baza de date, pentru fiecare articol se consider cantitatea egal cu o unitate de m sur (1 U.M.), se transfer lista ntr-un program de editare i se ntocme te antem sur toarea. n continuare se parcurg pa ii specifici programului de calcul respectiv. De asemenea este de semnalat faptul c , de regul , nu sunt disponibile condi iile de m surare a lucr rilor, fiind necesar consultarea culegerilor de norme de deviz.

LISTA CULEGERILOR DE NORME DE DEVIZ EDI IA 1981 Nr. crt.


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41.

Simbol
Ac At C D E F Fj G H1 H2 I If Iz L1 L2 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 P RpA RpAc RpC RpE RpG RpI RpS S T Tc Tf Ts V W1 W2 W3

Domeniu
Aliment ri cu ap i canaliz ri Automatiz ri Construc ii industriale, locuin e, social-culturale i agrozootehnice Drumuri Instala ii electrice n construc ii Instala ii frigorifice Foraje Conducte de transport i distribu ie a gazelor i lichidelor petroliere Construc ii hidrotehnice la suprafa i n subteran Construc ii portuare Instala ii de nc lzire central i gaze la construc ii mbun t iri funciare Izola ii la construc ii i instala ii Linii ferate i nguste Linii tramvaie i troleibuze Montaj utilaje tehnologice de folosin comun i conducte pentru instala ii tehnologice Montaj utilaje tehnologice din industria minier la suprafa i construc ii funiculare Montaj utilaje tehnologice din industria chimic , petrolier , celulozei i hrtiei Montaj utilaje tehnologice din industria lemnului Montaj utilaje tehnologice din industria u oar Montaj utilaje tehnologice din industria alimentar , agricultur i zootehnie Montaj utilaje tehnologice din centrale termo- i hidroelectrice Montaj utilaje tehnologice din industria metalurgic Montaj utilaje tehnologice din industria materialelor de construc ii Poduri Repara ii ale instala iilor de ascensoare electrice Repara ii la aliment ri cu ap i canaliz ri Repara ii la construc ii industriale, locuin e, social-culturale i agrozootehnice Repara ii la instala ii electrice la construc ii Repara ii la instala ii de gaze la construc ii Repara ii la instala ii de nc lzire central la construc ii Repara ii la instala ii sanitare la construc ii Instala ii sanitare la construc ii Tunele Telecomunica ii Termoficare Terasamente Instala ii de ventila ii n construc ii Sta ii, posturi de transformare i linii electrice de nalt tensiune Re ele de distribu ie a energiei electrice, ilumin at public i bran amente Linii electrice de contact, semnaliz ri i centraliz ri feroviare