Sunteți pe pagina 1din 13

DEFINIREA ORGANIZA IILOR

Etape:
 

Zlate (2004) - 3 etape: etapa definirii organiza iilor n termeni de scopuri, structuri formale i n termeni integrativi (n jurul anilor `60); etapa definirii organiza iilor n termeni de activit i umane (n jurul anilor `70 - `80); etapa definirii organiza iilor n termeni de performan e controlate (finalul anilor `80 i continuat pn ast zi).

Definirea organiza iilor n termeni de scopuri
abordare de tip sociologic - premisa atribuirii de scopuri oric rei forme de organizare social . Scopurile organiza ionale - trebuie s fie colective, explicite, formale etc.

 

Avantaj - ofer o serie de informa ii referitoare la: - specificul organiza iei, - la nivelul ei de dezvoltare (organiza ii mature sau patologice), - m sura atingerii scopurilor (indicator al eficien ei organiza iei).

Dezavantaje: - tendin a personaliz rii organiza iilor; - ignorarea mijloacelor prin care scopurile organiza ionale pot fi atinse; - ignorarea probabilit ii ca scopurile s fie incorect formulate, ceea ce ne-ar neputea determina s presupunem c organiza ia ce ar lupta s ating astfel de scopuri ar fi nc de la nceput sortit e ecului; - rela ia dintre scopurile declarate i cele reale etc. - dac existen a organiza iei este corelat cu un anumit scop atunci ar nsemna c dup realizarea acestuia organiza ie ar trebui s dispar , fapt care nu se petrece i care sugereaz c exist alte elemente organiza ionale capabile s asigure existen a organiza iei.

Definirea organiza iilor n termeni de structuri formale
Originea n concep ia promovat de M. Weber cu privire la sistemul ra ionalionallegal (birocra ia). Birocra ia: v zut de Weber drept tipul ideal de organiza ie, ordonarea func iilor ntr-o ierarhie cu niveluri de autoritate gradat , ntrstructur formal guvernat de reguli i proceduri, n care supunerea personal nu este datorat nim nui (impersonalitatea formal ). Acest tip de defini ii accentueaz caracterul structural al organiza iilor, concentrnduconcentrndu-se pe: rolurile stabile i explicite, ce confer un mai mare grad de predictibilitate comportamentului organiza ional (March, Simon, 1958 apud. Zlate, 2004), statute i ndatoriri ce definesc o linie ierarhic (Firth, 1964 apud. Zlate, 2004). Cele dou tipuri de defini ii trebuie integrate ? Scopurile n sine, neata ate i neintegrate unor structuri organiza ionale formale sunt tot att de inutile precum cele mai armonioase structuri formale lipsite de scopuri.

   

  

 

Definirea organiza iilor n termeni integrativi


D. Silverman (1972) - un tip ideal de organiza ie formal este caracterizat de cel pu in trei elemente caracteristice:  organiza iile sunt artefacte produse n mod con tient la un moment dat, cu scopul de a ndeplini obiective generale; ele au o structur formal (reguli, proceduri, linii ierarhice clare, canale de comunicare etc.) i presupun modificarea n timp a scopurilor, dar i o anumit rela ie ntre obiectivul curent al organiza iei i obiectivul originar;
 

organiza iile se caracterizeaz printr-o anumit printrstructurare a rela iilor sociale, considerate ca fiind un mijloc de atingere a obiectivelor; schimb rile produse la nivelul rela iilor sociale sunt planificate i reglate de anumite reguli de interac iune negociate ntre actorii sociali din organiza ie.

Definirea organiza iilor n termeni integrativi
o organiza ie este un sistem structurat de interac iune a oamenilor n scopul realiz rii unor obiective comune (Vl sceanu, 1993, p.19).

Implica ii: 1. existen a unor scopuri organiza ionale cunoscute i acceptate de to i membrii organiza iei; decodificate la nivelul unit ilor func ionale ale organiza iei i la nivelul indivizilor scopuri specifice; trebuie s fie considerate ca fiind relevante att pentru organiza ie, dar mai ales pentru individ. !!!! practici participative de stabilire a obiectivelor organiza ionale, !!!!! contractul psihologic dintre individ i organiza ie. 2. calitatea interac iunilor dintre membrii organiza iei influen eaz modul de formulare, con inutul etc. att a obiectivelor personale ct i a celor organiza ionale.

3. existen a structurii organiza ionale interac iunile dintre membrii nu se realizeaz haotic, ci n cadrul unei structuri organiza ionale, ce are drept ionale, scop integrarea i coordonarea tuturor resurselor organiza iei n vederea atingerii obiectivelor organiza ionale.

Definirea organiza iilor n termeni integrativi
organiz ri informale: informale: sunt grupuri de oameni ntre care exist rela ii spontane, flexibile, mai pu in definite; scopurile nu sunt clar specificate; structura nu este definit n mod explicit; calitatea de membru este dobndit n mod con tient/ incon tient; acceptarea normelor sau a liderilor este implicit i spontan ;

organiz ri formale: formale:


sunt grupuri de oameni ntre care exist rela ii stabile, relativ inflexibile; scopurile sunt clar specificate; structura este clar definit (norme, roluri, rela ii, ierarhia obiectivelor, rela iile de autoritate, putere i responsabilitate, canalele de comunicare etc.), stabil i inflexibil ; calitatea de membru este dobndit con tient; se pot transforma n organiz ri informale atunci cnd rela iile clar definite se transform n rela ii flexibile, nespecificate / mai pu in specificate.

Organizare formala versus informal ?
organiz rile informale din organiza ii drept inamici ?

 Avantaje

(Hodgetts, 1980) organizarea formal contribuie la:


a)realizarea scopurilor organiza iei; a)realizarea b)facilitarea sarcinilor conduc torului; b)facilitarea c)producerea satisfac iei n munc ; c)producerea d)protejarea implic rilor emo ionale ale angaja ilor; d)protejarea e)furnizarea unui feed-back pentru conduc tor; e)furnizarea feed- se pot transforma n organiz ri formale atunci cnd rela iile, obiectivele, normele i activit ile ncep s fie bine definite.

Definirea organiza iilor n termeni de activit i umane
abordarea s-a afirmat n anii `70 - `80, dar ea i are originea n primele sstudii - Ch. Barnard (1938) - organiza ia formal = un sistem de activit i sau for e a dou sau mai multe persoane coordonate con tient. Organizarea este o form de activitate uman con tient i direc ionat spre construirea unor forme specifice ale vie ii sociale: organiza iile. n consecin , i organiza ia ca produs al organiz rii este o form de activitate uman . Pentru a fi organiza ie o activitate trebuie s dispun de o serie de caracteristici (Zlate, 2004): s aib un grad mare de organizare s fie puternic institu ionalizat .

 a) b)

ntrntr-o accep iune larg organiza ia este un tip specific de activitate uman , adic acea activitate social-uman care dispune de un grad mare de socialorganizare i institu ionalizare. Ulterior - organiza ia este o activitate social uman care presupune asocierea spontan sau voluntar a unui num r mare de indivizi, care de in statute i roluri bine definite, determinate sau nu, n vederea realiz rii unui scop, a unui el, a unui obiectiv(Zlate, 2004, p.95-96). p.95-

Definirea organiza iilor n termeni de activit i umane


 

Livian (2001): este un spa iu structurat pe o diviziune a muncii, ce permite atribuirea de roluri profesionale i de activit i; ofer posibilitatea coordon rii colective; ac iunile membrilor sunt voluntare i implic procese de decizie i negociere; desf urarea ac iunilor presupune generarea de reguli i controlul respect rii acestor reguli; elementele caracteristice (diviziunea muncii, rolurile, activit ile, coordonarea, alegerile i negocierile etc.) au o durat oarecare n timp, limitat ; genereaz dispozitive cognitive colective (un ansamblu de reprezent ri, un anumit mod nv at de a fi), ce regleaz , justific interac iunile membrilor i orienteaz achizi iile viitoare ale indivizilor.

Definirea organiza iilor n termeni de performan e controlate
A. Huczynski i D. Buchanan (1991) - organiza iile sunt structuri sociale pentru controlarea performan elor scopurilor colective (Huczynski, Buchanan, 1991, p.7). Se consider c ceea ce conteaz este nu att performan a n sine ci mai ales nivelurile ei, organiza iile avnd o manier proprie, specific de a defini performan a, de a stabili standarde. Acela i rezultat, ntr-o anume organiza ie poate fi considerat drept o ntrperforman de nivel mediu iar n alta o performan de nivel crescut, n func ie de o multitudine de variabile.

Cei doi autori introduc sintagma control al performan elor, proces care control elor, presupune realizarea mai multor ac iuni: - stabilirea standardelor (ce n elege organiza ia prin performan ), - m surarea performan elor i raportarea lor la standarde, - luarea unor decizii corective n raport cu standardele, - alocarea planificat a func iilor, programarea activit ii membrilor, - adoptarea de m suri coercitive n vederea respect rii standardelor i excluderea din organiza ie a membrilor care au devieri repetate de la standardele de performan .

Concluzii:


Apare un paradox: cu ct ne str duim s definim organiza iile ntr-o ntrmanier mai integrativ , cu att gradul de generalitate al abord rii cre te, crescnd ns i probabilitatea de a pierde din vedere elementele legate de specificul fiec rei organiza ii - dilema generalgeneralspecific, idiografic versus nomotetic sesizat de G. Allport este prezent i n domeniul organiza ional.

R spunsul la aceast dilem difer n func ie de pozi ia tradi ional sau modern la care ader m: - din perspectiv tradi ional - problemele tuturor organiza iilor sunt asem n toare, iar n rezolvarea lor se bazeaz pe identificarea i utilizarea unor principii comune de func ionare;

- din perspectiv modern - problemele organiza iilor difer n func ie de structura lor, dar i de momentul n care se afl organiza ia de-a delungul ciclului s u de via ; astfel organiza ii asem n toare pot avea probleme diferite n momente de timp diferite (Lupton, apud. Zlate, 2004). - al i autori consider c ambele puncte de vedere sunt corecte sub aspect teoretic, dar generatoare de e ec din perspectiva interven iei organiza ionale.

Concluzii:
Dac scopul demersului de cercetare este: - teoretic (a n elege, a explica, a defini organiza iile etc.) atunci cunoa terea similarit ilor i a deosebirilor diferitelor organiza ii se justific ;
-

aplicativ (fundamentarea interven iei organiza ionale, psihodiagnostic organiza ional etc.) atunci trebuie s manifest m o cert sensibilitate fa de notele specifice, caracteristice ale organiza iei- int (Perrow, iei1970 apud. Zlate, 2004; Ciucurel, 2005).